Page 1

Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2014 NR 12/115 ISSN 1732-985X

BUDOWA ULICY KOŚCIUSZKI W GÓRZE SIEWIERSKIEJ ZAKOŃCZONA Dobiegła końca budowa ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej – jednego z największych zadań budowlanych realizowanych w tym roku w gminie Psary, którego koszt wyniósł 1 778 803,31 zł. Mieszkańcy sołectwa Góra Siewierska od początku grudnia mogą się cieszyć nową drogą o nawierzchni asfaltowej na ulicy Kościuszki. Gminna część drogi została przebudowana na długości ponad 740 mb. na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do Osiedla Czerwony Kamień. W ramach inwestycji zmieniono konstrukcję jezdni, która ma obecnie szerokość od 5 do 5,5 m. Przebudowano ujęte w projekcie wjazdy do posesji, a po północnej stronie jezdni powstał chodnik z kostki betonowej. WykoUlica Kościuszki w Górze Siewierskiej po remoncie nano również odwodnienie jezdni – w tym celu w drośną została wykonana nowa nawierzch- wierzchnia praktycznie nie nadawała się dze zainstalowano kanalizację deszczo- nia z asfaltobetonu na długości 279 mb., już do użytkowania. „Nareszcie osoby wą, rowy odwadniające, zabudowano chodnik z kształtek betonowych, zjazdy korzystające z ulicy Kościuszki będą mokoryta ściekowe i zmodernizowano zjaz- do posesji, kanalizacja deszczowa, zabu- gły przejechać przez tę drogę bez obaw, dy do posesji. dowano także nowe studzienki odwod- że uszkodzą na niej samochód, a piesi Prace na powiatowym odcinku ulicy nieniowe i studnie rewizyjne, a pobocza z kolei będą mogli bezpieczniej poruszać Kościuszki nie różniły się znacząco od wzmocniono żużlem. się po niej dzięki chodnikowi” – powietych, które prowadzone były na części Zrealizowana inwestycja cieszy miesz- dział Marian Sobieraj, sołtys Góry Siegminnej. Na wspomnianym fragmencie kańców Góry Siewierskiej, gdyż stara na- wierskiej. Red. od ul. Szopena do skrzyżowania z ul. Le-


2

INWESTYCJE

SALA BANKIETOWA W DĄBIU GOTOWA Zakończono generalny remont sali bankietowej w Dąbiu, mieszczącej się w budynku tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ścianach sali bankietowej położono nowe tynki, a podłogę przeszlifowano i pomalowano. Na suficie zamontowano nowoczesne oświetlenie. Scena, balustrady i słupy na antresoli przeszły kompleksowy remont. Schody na estradę oraz cała podłoga antresoli zostały wyłożone płytkami antypoślizgowymi. Na kaloryferach zamontowano ozdobne osłony. Wyremontowano korytarz oraz sanitariaty. Zadbano również o właściwe wyposażenie – na sali pojawiły się estetyczne krzesła i stoły, a nowa kuchenka gazowo-elektryczna i funkcjonalne meble trafiły do mieszczącej się obok

Wyremontowana sala bankietowa w Dąbiu

Wyremontowana sala bankietowa w Dąbiu

kuchni. Zakupy te kosztowały 28 238 zł, z czego 80% zostanie zwrócone ze środków unijnych. Oprócz sali bankietowej w Dąbiu w ubiegłym miesiącu zakończono remont podobnych pomieszczeń w Psarach. Wykonawcą obu inwestycji było – wyłonione w drodze przetargu –Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Ich całkowity koszt wyniósł 525 790,19 zł z czego 100 000 zł stanowi dofinansowane ze środków unijnych, które gmina pozyskała z Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Red.

KONIEC II ETAPU PRAC NA UL. BELNEJ W STRZYŻOWICACH W grudniu zakończono budowę gminnego odcinka ulicy Belnej w sołectwie Strzyżowice, którego koszt wyniósł 175 000 zł. Całkowicie przebudowana droga ma 276 metrów długości i 5 metrów szerokości. Zakres robót na wyżej wymienionym odcinku obejmował korytowanie, wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami i odwodnieniem. Wykonawcą robót była wyłoniona w drodze przetargu firma: Zakład Robót Komunalnych BUD-KOM s.c. Nowy odcinek drogi ułatwi dojazd do posesji mieszkańcom oraz znacznie zwiększy bezpieczeństwo i komfort poruszających się po niej pieszych.Red.

Nowy odcinek gminnej ulicy Belnej


3

INWESTYCJE

BĘDĄ NOWE PLACE PUBLICZNE W GOLĄSZY I MALINOWICACH Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca zagospodarowania przestrzeni publicznej w Goląszy Górnej oraz Malinowicach. W czasie zamykania niniejszego numeru gazety przetarg na przedmiotową inwestycję znajdował się jeszcze na etapie oceny formalnej i rzeczowej złożonych w Urzędzie Gminy w Psarach ofert. Zwycięzca przetargu będzie miał za zadanie wykonać szereg prac w Goląszy Górnej za budynkiem byłej szkoły, obok boiska wielofunkcyjnego. Powstaną między innymi: altana, grill, krąg ogniskowy, urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki i kosze na śmieci. Wybudowany zostanie również budynek gospodarczy, w którym będzie można przechowywać np. sprzęt sportowy. W ramach tej inwestycji powstanie jeszcze nowe ogrodzenie, instalacja elektryczna oraz monitoring. Mniejszy plac publiczny powstanie w Malinowicach na terenie po zasypanych stawach przy kaplicy. W tym miejscu zostaną wydzielone miejsca parkingowe

utwardzone kostką brukową, na placu pojawią się nowe urządzenia do dziecięcych zabaw, ławki, kosze na śmieci, a całość zostanie ogrodzona siatką. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, obiekty te będą służyły do codziennego odpoczynku i rekreacji dla osób w każdym wieku. Obydwa projekty posiadają gwarancję dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich jeszcze w ramach kończącej się edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do Urzędu Gminy w Psarach złożono 20 ofert na wykonanie przedmiotowego zadania. Liczymy więc na dużą konkurencję cenową i możliwość szybkiego wyłonienia najkorzystniejszej dla mieszkańców oferty. Planowany termin zakończenia obydwu inwestycji to czerwiec 2015 roku. Red.

ZNAKOWANIE TRAS ROWEROWYCH ZAKOŃCZONE Zakończył się projekt znakowania tras rowerowych na terenie gminy, dzięki któremu od wiosennego sezonu rowerowego będziemy mogli korzystać z 19 km wytyczonych i oznakowanych szlaków rowerowych. Realizowany przez gminę projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach kończącej się edycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie polegało na wytyczeniu i znakowaniu 19 km rowerowych tras turystycznych na terenie gminy oraz przebudowie części z nich. Ich przebieg jest zgodny z ramową koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych opracowaną przez mgr inż. Piotra Rościszewskiego dla Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach. Dzięki temu wyznaczone szlaki mają swoje naturalne kontynuacje także poza granicami administracyjnymi naszej gminy, prowadząc rowerzystów dalej do sąsiednich wiosek i miast. Trasy rowerowe biegną w miarę możliwości drogami o małym natężeniu Od wiosny będzie można korzystać z 3 oznakowanych tras rowerowych ruchu samochodowego, co sprawia, że ną Bobrowniki koło Twardowic, przez Gminą Mierzęcice koło Toporowic Gosą bezpieczniejsze dla rowerzystów. Na terenie naszej gminy oznakowane Górę Siewierską do Brzękowic Wału, stowa. Z dokładnym planem przebiegu tras zostały następujące szlaki dla cyklistów: a następnie drogą gospodarczą do Poddzwonka i drogą asfaltową do Goląszy można zapoznać się na stronie interneto• Trasa rowerowa nr 5 prowaDolnej, gdzie łączy się z trasą rowerową wej gminy w zakładce „szlaki rowerowe” dzi na przemian drogami polnymi i asnr 5. oraz na tablicach z mapami rozmieszczofaltowymi od granicy z Będzinem przez • Trasa rowerowa nr 507 rozponymi na terenie naszej gminy. Papierowa Gródków Nowy, w kierunku Psar Żurawińca, dalej przez Malinowice, Goląszę czyna się na granicy Będzina koło Podło- wersja mapy z trasami rowerowymi doDolną i Dąbie Dolne, w kierunku Prze- sia, skąd prowadzi drogą leśną do Będzi- stępna jest bezpłatnie dla zainteresowana Glinicy, a dalej drogą żwirową do Psar nych w Urzędzie Gminy Psary w pokoju czyc. • Trasa rowerowa nr 426 biegnie Żurawińca i drogami asfaltowymi przez numer 103 – do wyczerpania zapasów. drogami asfaltowymi od granicy z Gmi- Malionowice i Dąbie Dolne do granicy z Red.


4

INWESTYCJE

RADNI WYBRALI PZEWODNICZĄCEGO I CZŁONKÓW KOMISJI

Za nami III sesje Rady Gminy, na dwóch pierwszych radni wybrali przewodniczącego Rady Gminy, którym został Jacenty Kubica oraz ustalili skład Komisji, w których będą pracować przez kadencję 2014- 2018. W czwartek 27 listopada w Psarach odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy. Radni złożyli uroczyste ślubowanie i jednogłośnie wybrali Przewodniczącego Rady Gminy, którym po raz czwarty został Jacenty Kubica. 8 grudnia w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyła się II sesja Rady Gminy Psary, podczas której na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Psary wybrani zostali Krzysztof Dulko i Jacek Gwóźdź. Składy poszczególnych Komisji Rady Gminy przedstawiają się następująco: • Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy: Małgorzata Pasek - Przewodnicząca Komisji, Jacenty Kubica, Remigiusz Olesiński, Tomasz Ślęczka, Jacek Gwóźdź, Jarosław Nowak, Robert Zieliński. • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska: Gra-

Radni podczas II Sesji Rady Gminy Psary

żyna Polasiak - Przewodnicząca Komisji, Adam Adamczyk, Joanna Kruszewska, Anna Gwiazda, Krystyna Kluszczyk, Wiesław Zarychta, Krzysztof Dulko.

Komisja Rewizyjna: Aleksander Jewak – Przewodniczący Komisji, Remigiusz Olesiński, Wiesław Zarychta, Adam Adamczyk, Jarosław Nowak. Red.

NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE ZA PONAD 61 000 ZŁ Na przełomie tego roku do wszystkich szkół z terenu gminy Psary trafią nowe pomoce naukowe o łącznej wartości 61 715 zł, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do Szkół Podstawowych w Sarnowie, Strzyżowicach, Gródkowie i Dąbiu na początku grudnia dotarły już pomoce naukowe o łącznej wartości 43 711 zł. Zakupiono je w ramach projektu „Szkoła marzeń” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Materiały wzbogacą realizację zajęć humanistyczno-artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych, muzycznych, edukacji regionalnej oraz zajęć w ramach systemu opieki psychologiczno-pedagogicznej. Do tego projektu zakupiono m.in.: dywan-piknik, matę do wielu zabaw językowych i zestawy do przeprowadzania eksperymentów na zajęciach przyrodniczych. Na początku stycznia nowe pomoce dydaktyczne o wartości 18 000 zł trafią jeszcze do gimnazjalistów z Psar w ramach realizowanego w placówce unijnego projektu pt. „Młodzież z przyszłością” – także współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupione zostaną materiały do zajęć językowych, rozwijających, matematyczno-przyrodniczych. Wśród przedmiotów znalazł się

Uczennice z Dąbia korzystają z maty do nauki dni tygodnia

wyczekiwany przez uczniów pirometr – prosty w użyciu przyrząd pomiarowy służący do zdalnego pomiaru temperatury, wyposażony w celownik laserowy, ułatwiający pomiary w oparciu o analizę promieniowania cieplnego, które jest emitowane przez badane ciała. Ponadto szkoła wzbogaci się o słowniki językowe,

model ludzkiego oka oraz zestawy Lego Edukacja – Maszyny Proste i Silnik, który po złożeniu można wprawić w ruch. Nowe pomoce znakomicie uzupełnią bazę edukacyjną w szkołach w gminie Psary i będą mogły być wykorzystywane nie tylko na zajęciach prowadzonych w ramach projektów unijnych. Red.


INFORMACJE

POWSTANIE NOWA MURAWA NA STADIONIE W PRECZOWIE W listopadzie ruszyły prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni trawiastej z systemem automatycznego nawadniania na istniejącej płycie boiska w Preczowie. Planowane tam centrum kształcenia piłkarskiego młodzieży starszej ruszy we wrześniu 2015r. Płyta boiska w Preczowie przejdzie gruntowny remont w ramach umowy zawartej z wykonawcą – firmą Wolny Jacek Szkółka Drzew. Zakres robót obejmuje rozdrobnienie istniejącej nawierzchni, niwelację nierówności, rozścielenie ziemi oraz zainstalowanie automatycznego systemu nawadniania z wykonaniem ujęcia wody z pompą elektryczną. Nowa nawierzchnia zostanie wysiana na powierzchni 7500 m2, po czym przejdzie wertykulację. Nowy system automatycznego nawadniania murawy znacznie ułatwi utrzymanie jej w dobrym stanie przez wiele lat. Woda do pomp będzie pochodziła z wody gruntowej, która na tym terenie zalega ok. 2 m pod powierzchnią gruntu, oraz z wody z roPo przeprowadzonych na boisku w Preczowie pracach juz jesienią będzie wów melioracyjnych. Prace na boisku mogła ruszyć w tym miejscu młodzieżowa szkółka piłkarska zostaną przeprowadzone do końca sierpnia 2015 r. piłkarskiej dla młodzieży. W 2015 r. trawiastego. Budynek szatni jest już Renowacja murawy to tylko jedno ruszy jeszcze budowa drogi dojazdo- przygotowany na przyjęcie młodych z działań, którego realizacja doprowa- wej, miejsc parkingowych, trybun, pił- piłkarzy – jego budowę dokończono w dzi do otwarcia w Preczowie szkółki kochwytów oraz ogrodzenia boiska 2013 r. Red.

MIESZKAŃCY WSPARLI POTRZEBUJĄCYCH ŚWIĄTECZNYMI PACZKAMI Po raz kolejny w okresie świątecznym pracownicy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach założyli Komitet Organizacyjny, dzięki któremu udało się przeprowadzić zbiórkę publiczną i skompletować 68 paczek dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy. W tym roku zbiórka trwała od 8 do To jednak nie koniec serdeczności Wsparcia Rodzin z Osobami Niepeł12 grudnia. Udało się zgromadzić żyw- naszych mieszkańców. 5 grudnia bo- nosprawnymi Nadzieja.Również w tym ność oraz artykuły chemii gospodarczej wiem jak co roku do Ośrodka Pomocy roku niezawodni okazali się darczyńcy z na łączną wartość około 4000 zł. Do te- Społecznej zawitał Święty Mikołaj, który Góry Siewierskiej, którzy po raz kolejny gorocznej akcji włączyły się liczne sklepy obdarował paczkami 37 dzieci z rodzin włożyli swój wkład w przygotowanie paz terenu gminy Psary, w których można korzystających ze świadczeń pomocy czek dla dzieci niepełnosprawnych. OPS było przekazywać dary rzeczowe na społecznej i 13 dzieci z rodzin z Grupy Psary. rzecz potrzebujących – były to następujące punkty handlowe: Sklep Spożywczo-Monopolowy Lewiatan w Sarnowie przy ul. Głównej 45, Sklep Ogólnospożywczy Lewiatan w Psarach przy ul. Szkolnej 93, Supermkarket Karolina w Psarach przy ul. Malinowickiej 6, Sklep Ogólnospożywczy Kubiczek Paweł w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa 1a.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach Agnieszka Sarnik bardzo dziękuje wszystkim przedsiębiorcom oraz mieszkańcom, którzy postanowili wesprzeć akcję Lokalnej Zbiórki Żywności. Państwa hojność pomoże niejednej rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej w przygotowaniu świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkie dary zostały zinwentaryzowane przed podziałem do paczek

5


6

INFORMACJE

BUDOWA NOWEGO BLOKU GAZOWO - PAROWEGO PRZEZ TAURON Firma TAURON Wytwarzanie S.A. planuje budowę wysokosprawnego bloku energetycznego w technologii gazowo – parowej, który będzie odpowiedzialny za produkcję energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400-500, MOP 8,4 MPa łączącego nowoprojektowany blok z krajową sieci gazowniczą zlokalizowaną na terenie Gminy Mierzęcice. Zgodnie z przedstawionymi przez Dąbie, na terenach niezabudowanych w Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, projektanta mapami, trasa gazociągu związku z powyższym nie przewiduje się która opracowuje studium trasy gazobędzie przebiegać na terenie Gmin Bę- żadnych wyburzeń budynków. ciągu. O dalszych krokach podjętych przez inwestora będziemy informować dzin, Psar i Mierzęcic. W gminie Psary Prace projektowe zostały powierzone mieszkańców na bieżąco. Red. budowa gazociągu planowana jest w sofirmie ILF CONSULTING ENGINEERS łectwach Sarnów, Preczów, Malinowice i

BARBÓRKA W GMINIE PSARY Obchody święta górniczego 6 grudnia wpisały się na trwałe w kalendarzu gminnych uroczystości.Wciąż pielęgnowane tradycje górnicze i kult św. Barbary były okazją do uczczenia tego dnia podczas VI spotkania Gwarków Gminy Psary. Zacznijmy od historii. Bogate złoża węgla kamiennego rozpoznane pod koniec XVIII wieku i na początku XIX pozwoliły na uruchomienie wielu kopalń na terenie gminy Psary. Wydobycie tego cennego paliwa używanego w paleniskach domowych jak również w hutach zapewniło pracę dla wielu pokoleń górników. Po jego wyczerpaniu ludzie znaleźli pracę w kopalniach na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska. Tegoroczne spotkanie było tego najlepszym dowodem. Czynni górnicy i emeryci zagłębiowskich oraz śląskich kopalń znaleźli czas, aby wspólnie wspominać i śpiewać piosenki Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zmarłych tragicznie górników z gminy Psary górnicze i patriotyczne. Opowiadano anegdoty, zorganizowano konkursy dla uczest- nek Zarządu SITG Oddział Sosnowiec) i przyszłym roku. ników. Podczas części oficjalnej spotkania Ryszard Barański (współorganizator spoSłowa podziękowania blisko stuosobonastąpiło przekazanie listów gratulacyjnych tkania Gwarków Gminy Psary). Kulinarną wej grupy uczestników kierujemy na ręce organizatorom spotkania przez prezesa część programu doskonale przygotowali Wójta Tomasza Sadłonia i Dyrektor GOK Stowarzyszenia Inżynierów i Techników pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury Annie Nagły wraz z pracownikami za poGórnictwa Koło „Zagłębie” w Będzinie, a – konsumowano tradycyjne golonka przy moc w przygotowaniu spotkania. dwóm górnikom (Stanisław Góra, Tadeusz toastach piwem. Miłą atmosferę uwieńNależy dodać, że ten dzień był szczególTrzcionka) wręczono honorowe kordzi- czyło odśpiewanie piosenki biesiadnej ny również z innego powodu. Mianowicie ki górnicze. Aktu wręczenia kordzików „Pożegnania czas” i w tym momencie brać w kościele parafialnym w Psarach odsłoniędokonali: Bolesław Ciepiela (prezes SITG górnicza rozpoczęła zapisy na spotkanie w ta została tablica, wykonana przez Mariana Koło „Zagłębie”), Leszek Skrzypiec (człoFlaka, upamiętniająca tragicznie zmarłych

W Barbórkę odbyła się Msza Święta w intencji Górników w Kościele w Psarach

górników w kopalniach z terenu gminy Psary. Aktu odsłonięcia dokonali emerytowani dyrektorzy górniczy Zenon Kołacz i Marian Flak oraz Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń. Uroczystego poświęcenia dokonał Proboszcz siemońskiej parafii – ks. Marek Wyjadłowski, który odprawił mszę świętą w intencji górników w nowych szatach liturgicznych ofiarowanych przez górników. Brać górniczą swoją obecnością zaszczycili również Proboszczowie: ks. Jan Piekarski z Psar, ks. Jan Dyliński z Preczowa, ks. Grzegorz Rozpończyk z Łagiszy i ks. Piotr Pilśniak z Grodźca. Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”. J. Kubica.


INFORMACJE

O WŁAMANIACH W GMINIE PSARY Z DZIELNICOWYM Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy Psary, redakcja gazety samorządowej poprosiła o rozmowę sierżanta Piotra Roka, dzielnicowego Komisariatu Policji w Wojkowicach, który odpowiada za bezpieczeństwo w gminie Psary. Głos Gminy Psary: Czy w ostat- kończąc na droższych nowinkach technim okresie mamy do czynienia z nicznych, jak alarmy czy systemy monitowiększą liczbą włamań na terenie ringu. Myśląc o bezpieczeństwie, trzeba gminy? też pamiętać o odpowiednim ogrodzeniu Piotr Rok: Niestety tak. Zauważamy i oświetleniu posesji. Uczulam jednak, że od pewnego czasu większą ilość kradzie- żadne nowinki techniczne nie zastąpią ży z włamaniem. Mam tu na myśli wszyst- czujnego oka sąsiada. To właśnie dobre kie przestępstwa z art. 279 Kodeksu relacje z osobami mieszkającymi najbliżej Karnego, do których zaliczamy zarówno nas mogą najlepiej zabezpieczyć przed włamania do domów, mieszkań i garaży, włamaniem. jak i włamania do innych obiektów czy saGGP: O czym jeszcze należy pamięmochodów. tać? GGP: Najbardziej uciążliwe dla mieszPR: Jeśli mamy dobre relacje z sąsiadasierżant Piotr Rok, dzielnicowy Komisariatu Policji w Wojkowicach kańców pozostają chyba włamania do do- mi, a planujemy dłuższy wyjazd, warto pomów i mieszkań? informować ich, że na jakiś czas opuszcza- gminy Psary. Wszystkich ewentualnych PR: Oczywiście, proszę pamiętać, że my dom lub mieszkanie. Życzliwy sąsiad świadków podobnych zdarzeń prosimy, w takich przypadkach pokrzywdzeni tra- pod naszą nieobecność może na przykład aby przekazywali nam wszelkie informacą często dorobek swojego całego życia. włączyć światło w mieszkaniu albo cho- cje. Czasem nawet błahe, z pozoru nieGGP: Co zatem robić, aby ustrzec się ciażby wyjąć ze skrzynki na listy piętrzące istotne informacje, przekazane Policji włamania? się ulotki reklamowe. Takie zabiegi mogą mogą mieć wielką wagę i przyczynić się PR: Ustrzec się włamania można na być sygnałem dla potencjalnych włamy- do złapania przestępcy. różne sposoby. Powinienem na począt- waczy, że któryś z domowników jest w GGP: Dziękujemy za rozmowę i żyku wymienić cały katalog technicznych mieszkaniu. czymy braku spraw w naszej gminie. W tym miejscu, jako policjant, prazabezpieczeń, takich jak rolety antywłaKomisariat Policji w Wojkowicach, ul. maniowe, kraty, atestowane drzwi i okna, gnę zwrócić się jeszcze do mieszkańców Jana III Sobieskiego 125, tel. (32)769-17-22

UWAGA NA NOWĄ METODĘ OSZUSTW NA WNUCZKA Dotychczas najpopularniejszą metodą oszukiwania osób starszych był tzw. sposób „na wnuczka” w ostatnim czasie złodzieje i naciągacze opracowali już nową skuteczną technikę oszustw. W ostatnim czasie często wykorzy- wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że chopnych działań. stywaną przez przestępców metodą jest oszust został namierzony. • NIE UDZIELAJMY INFORMACJI O Fałszywy funkcjonariusz nalega, aby SOBIE. Nie informujmy nikogo telefoniczkradzież „na policjanta”. Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa do funk- osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną nie o ilości pieniędzy, które mamy w domu cjonariuszy Policji i wyłudzają pieniądze od sumę pieniędzy z banku i przekazała ją wy- lub jakie przechowujemy na koncie. • ROZŁĄCZMY SIĘ I SPRAWDŹMY starszych osób. Sposób działania spraw- znaczonej osobie lub prosi o wykonanie ców jest podobny jak w sposobie „na przelewu bankowego na wskazany numer NASZEGO ROZMÓWCĘ. Rozłączmy konta. Ma to być element akcji rozpraco- się jak najszybciej i zadzwońmy do kogoś wnuczka”. Przestępcy najpierw wykonują telefon wywania oszusta, w której ta osoba ma z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która podając się za członka rodziny (najczęściej pomóc. Fałszywy funkcjonariusz często prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej pownuczka). Tłumaczą, że mają głos zmienio- grozi konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich trzebuje. ny chorobą lub wzbudzają poczucie winy rozmówca nie będzie współpracował. • ZACHOWUJMY SIĘ ROZSĄDNIE. w starszej osobie, z tego powodu, że go Sprawcy oszustw wywierają na ofia- Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał nie poznaje. Następnie proszą o pożycze- rach presję czasu. Nie dają chwili na zasta- za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pie- nowienie się czy sprawdzenie informacji o nie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej niądze mają zostać wykorzystane w celu dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że przez oszustów. pokrycia szkód po wypadku drogowym, ich pieniądze pomogą w schwytaniu prze• W szczególności pamiętajmy o tym, na ważną operację, na zakup samochodu stępców. że funkcjonariusze Policji NIGDY NIE INalbo wakacji w promocyjnej cenie. Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt FORMUJĄ o prowadzonych przez siebie Chwilę po zakończeniu pierwszej roz- się urywa, a przestępcy znikają ze wszyst- sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą mowy do ofiary dzwoni kolejna, podając kimi oszczędnościami ofiary. też o przekazanie pieniędzy nieznanej ososię za funkcjonariusza Centralnego Biura Jak nie stać się ofiarą oszustów? bie. Śledczego lub Policji. Na ogół przestępca • ZACHOWAJMY OSTROŻNOŚĆ. • Nie wdawajmy się w rozmowę z oszuinformuje rozmówcę o tym, że jest po- Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa stem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że po- się pod członka naszej rodziny i prosi o wiedzmy o podejrzanym telefonie komuś przednia rozmowa telefoniczna była próbą pieniądze, nie podejmujmy żadnych po- z bliskich. Komenda Główna Policji.

7


8

INFORMACJE

MONOGRAFICZNA PODRÓŻ BIBLIOTECZNA PO REGIONIE 19 listopada 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie w ramach zajęć regionalnych z projektu ,,Szkoła Marzeń’’ odwiedzili Gminną Bibliotekę w Sarnowie. Celem naszej wizyty było poznanie księgozbioru związanego z regionem, w którym mieszkamy – Zagłębiem Dąbrowskim oraz gminą Psary. Bibliotekarka Krystyna Białas wyjaśniła nam, czym jest monografia. Dowiedzieliśmy się, że jest to obszerne, możliwie szczegółowe, opracowanie dziejów miejscowości, opierające się na źródłach bibliotecznych, historycznych. Wiele miejscowości naszej gminy ma takie monografie: Sarnów, Psary, Strzyżowice, Preczów, Gródków i Góra Siewierska. Opracował je pisarz, regionalista i kronikarz – Bolesław Ciepiela. Praca nad taką monografią jest bardzo trudna, wymaga ogromnej wiedzy i cierpliwości ze strony jej twórcy. Trzeba spędzić wiele godzin na rozmowach z mieszkańcami danego terenu, groma-

Uczniowie z Sarnowa na bibliotecznej podróży po regionie

dzić dokumenty i zdjęcia. Takie opracowanie dostarcza nam informacji o tym, jak mieszkańcy żyli, czym się zajmowali, gdzie pracowali i gdzie się uczyli. Podczas zajęć oglądaliśmy również książki poświęcone walorom krajo-

brazowym naszej gminy i początkom górnictwa na tych terenach. Wizyta w bibliotece uświadomiła nam, jak ważne jest pielęgnowanie wiedzy o historii naszej Małej Ojczyzny – gminie Psary. ZPS Sarnów.

PRZEDSZKOLAKI W LEŚNEJ IZBIE EDUKACYJNEJ 21 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie wyjechały na wycieczkę przyrodoznawczą do Leśnej Izby Edukacyjnej Nadleśnictwa Siewierz. Celem wyjazdu było promowanie ciekawostek przyrodniczych. Posłuchać poznawania środowiska leśnego w celu odgłosy wydawane przez zwierzęta. wzbogacenia i utrwalenia wiadomości Leśnik opowiadała o leśnej florze i fauzdobywanych zgonie z realizowanym nie, zwyczajach i prawach obowiązuprogramem. Nadleśnictwo Siewierz jących w lesie. Później dzieci oglądały proponuje turystom i grupom zorgani- tablice informacyjne dotyczące życia zowanym wiele atrakcji. Przewodniczka zwierząt, budek lęgowych, paśników co Leśnej Izby Edukacyjnej przeprowadzi- było udostępnione w czasie zabaw troła zajęcia z zakresu edukacji ekologicz- piących. Na zakończenie przedszkolaki nej, odkrywając swym gościom rąbek zasiadły w miękkich fotelach i oglądały leśnych tajemnic. Uczestnicy zajęć mie- bajkę edukacyjną na temat życia boli okazję obejrzeć eksponaty zwierząt rów i zachowania się w lesie. Były to leśnych, owadów, roślin i poznać wiele na pewno niezapomniane chwile. Red.

Przedszkolaki z Sarnowa

UWAGA NA DZIKIE LODOWISKA Zbliżająca się zima i nadchodzące wraz z nią niskie temperatury sprawią, że jeziora i sadzawki pokryje warstwa lodu, która zachęci – w szczególności dzieci – do zorganizowania na nich niebezpiecznych ślizgawek. Taka „zabawa” najprawdopodobniej dzić na zamarznięte akweny. W każdej myśląc o konsekwencjach swojego zamoże się jednak skończyć kąpielą w lo- chwili może dojść do pęknięcia tafli, chowania, to przyczyna wielu wypadków dowatej wodzie, a w przypadku braku która pomimo nawet utrzymujących się w okresie zimowym. Dlatego uprzedźmy udzielenia natychmiastowej i fachowej długo niskich temperatur w niektórych najmłodszych o zagrożeniach, jakie mogą pomocy przez dorosłych – nawet tra- miejscach może być cienka i krucha. wyniknąć z bezmyślnej zabawy na logiczną śmiercią. Dlatego przestrzegamy Lekkomyślność osób, które wchodzą na dzie i namawiajmy ich do korzystania ze wszystkich mieszkańców, aby nie wcho- zamarznięte stawy, jeziora czy rzeki, nie sztucznych lodowisk. Red.


Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej Głos Gminy Psary

Nr 31 / XII / 2014/2015

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA W GRÓDKOWIE 20 listopada, po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Gródkowie, obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który był również 25. rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji odbyło się wiele ciekawych zajęć, które przybliżyły dzieciom ich prawa. Spotkanie rozpoczęto od odczytania fragmentu listu Minister Edukacji i Rzecznika Praw Dziecka wystosowanego specjalnie do Dzieci na ten szczególny dzień. Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne przygotowane przez wychowawców, przypominające wszystkim o tym, że każde dziecko to człowiek, posiadający swoje prawa. Prezentacja stała się okazją do rozmowy o prawach dziecka i jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych. Podkreślono także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni respektować prawa oraz podejmować działania, gdy są łamane. Następnie uczniowie wy-

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

konali prace plastyczne, których przewodnim tematem było hasło „Znam swoje prawa”. Wystawa prac uczniowskich cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród samych artystów jak również rodziców. Podczas lekcji historii uczniowie klasy IV-VI zapoznali się

z tematem dotyczącym Konwencji o Prawach Dziecka. Wielkie Dziecięce Święto spotkało się z przychylnym przyjęciem ze strony uczniów i nauczycieli. SP Gródków

PROJEKT EDUKACYJNY W STRZYŻOWICACH Klasa IIIa właśnie zakończyła realizację historyczno-plastyczno-technicznego projektu edukacyjnego pt „Siedem Cudów Starożytnego Świata”, w ramach którego zostaliśmy zapoznani z najpiękniejszymi zabytkami starożytności. Poznaliśmy różnorodne ciekawostki związane z tymi zabytkami. Następnie wykonywaliśmy makiety Piramidy Cheopsa, Wiszących Ogrodów Semiramidy, Świątyni Artemidy w Efezie, Mauzoleum w Halikarnasie, Latarni Morskiej na Faros i Kolosa z Rodos. Z masy solnej zrobiliśmy również Sfinksa i posąg Zeusa w Olimpii. Przy zabawie nauczyliśmy się wiele o historii starożytnej. Nawet nie przypuszczaliśmy, że starożytność była tak wspaniała! Filip Kotuła, klasa IIIa, SP Strzyżowice

Trzecioklasiści podczas budowy makiety


10

GŁOS SZKOLNY

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W DĄBIU 25 listopada to dzień, w którym na świecie obchodzone są urodziny pluszowego misia. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu przyniosły w tym dniu swoje misie. Wszystkie przedszkolaki obejrzały cie- piosenkach oraz oglądali bajkę o Misiu i fantazji oraz integracja dzieci poprzez kawą prezentację, która przybliżyła im Paddingtonie. sztukę. Prace oceniano w trzech kategopostacie misiów – bohaterów znanych z Światowy Dzień Misia stał się także riach wiekowych. Wielu przedszkolaków bajek, takie jak: Miś Uszatek, Miś Koral- okazją do rozstrzygnięcia konkursu pla- zdobyło nagrody, wyróżnienia z czego gol, Miś Jogi, Miś Baloo, Miś Fantazy, a stycznego pt. „Mój ukochany miś”, celem bardzo się cieszyli. Wszystkie dzieci czętakże wygląd i zwyczaje różnych gatun- którego było: promowanie twórczości stowały się miodem – słodkim przysmaków niedźwiedzi. Wszyscy bawili się przy dziecięcej, pobudzenie inwencji twórczej kiem niedźwiedzi. SP Dąbie

POZWÓLCIE DZIECIOM MARZYĆ

Pozwólcie dzieciom marzyć, bo cóż złego jest w marzeniach? Wszystko może się przydarzyć. A gdy marzysz, świat się zmienia… Od 11 lat Fundacja „Mam Marzenie” spełnia marzenia dzieci w wieku 3-18 lat, które cierpią na choroby zagrażające ich życiu. Wolontariusze dostarczają chorym dzieciom niezapomnianych wrażeń, które pozwalają, choć na chwilę, zapomnieć o cierpieniu; wnoszą w ich życie radość, nadzieję i siłę do walki z chorobą. Samorząd uczniowski Z S-P nr 2 zorganizował zbiórkę zabawek, które zostały przekazane wolontariuszom fundacji. Zebrane maskotki, książeczki, gry planszowe oraz artykuły plastyczne, w Dniu Pluszowego Misia trafiły do małych pacjentów oddziałów onkologicznych w Chorzowie, Katowicach i Zabrzu. Pragniemy podziękować uczniom i ich rodzicom za ogromne zaangażowanie i przyłączenie się do tej akcji charytatywnej. Mamy nadzieję, że nasze podarunki wywołają uśmiech na twarzach dzieci, które potrzebują wsparcia i otuchy. Przekazanie maskotek Redakcja ZSP nr 2 Sarnów

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W STRZYŻOWICACH 25 listopada bieżącego roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie klas trzecich realizujący innowację teatralną „Życie jest teatrem, aktorami – ludzie” zaprezentowaliśmy krótkie przedstawienie teatralne, w którym oprócz wielu piosenek o misiach i wierszyków, zaprezentowaliśmy również historię pluszowej maskotki. Nie obyło się także bez konkursów – wyjadanie miodku z talerzyka bez użycia rąk i konkursu na najlepsze przebranie za misia. W nagrodę oczywiście otrzymaliśmy pluszowe maskotki. Mieliśmy też możliwość obejrzenia wystawy pt. „Misie naszych dziadków”, na której pokazano nam misie z okresu PRL – niektóre z nich były nawet pięćdziesięcioletnie! Jan Zaporowski, klasa III a

Uczniowie szkoły podczas świętowania


11

GŁOS SZKOLNY

W ŚWIECIE WARZYW – ZAJĘCIA OTWARTE W DĄBIU Zajęcia otwarte stanowią jedną z ciekawszych form kontaktu nauczyciela z rodzicami, dlatego są często praktykowane są w naszej szkole. Wzbudzają one wiele pozytywnych emocji wśród rodziców, gdyż każdy z nich „chodził” kiedyś do szkoły i ma z nią wiele wspomnień oraz oczekiwań. Tym razem w takich zajęciach uczestniczyli zaproszeni rodzice klasy Ib Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Mieli oni niepowtarzalną okazję zobaczenia, jak ich dzieci odnajdują się w grupie szkolnej – jakie mają relacje z rówieśnikami, a także z nauczycielem, czy potrafią skupić się podczas zajęć, czy zapamiętują i wykonują polecenia oraz jak prezentuje się poziom ich umiejętności na tle umiejętności innych dzieci. Również dla dzieci było to wielkie przeżycie. Początkowo niepewny uśmiech na ich buziach, u niektórych nawet lekki stres, szybko zamienił się w aktywną pracę na zajęciach, do tego stopnia, że zapomnieli o obecności rodziców i zaczęli zachowywać się naturalnie oraz swobodnie. Również dla nauczyciela nie była to sytuacja codzienna, że jego pracę obserwuje tyle „oczu”. Jednak życzliwość i uśmiech rodziców sprawił, że i dla niego zajęcia były wielką przyjemnością i okazją do tego, aby

Zajęcia otwarte

rodzice mogli poznać charakter jego pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi; aby dowiedzieli się, ile wymaga ona wysiłku, umiejętności, wiedzy i przygotowań. Mieli również okazję zobaczyć, jak „wyglądają” zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych. W czasie zajęć nauczyciel nie podawał uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale ukierunkowywał ich pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi poprzez wykonanie przygotowanych ćwiczeń na tablicy interaktywnej. Taka metoda pozwoliła uczniom wchodzić w różnorodne

interakcje z wyświetlanym materiałem i dawała możliwość uzyskania szybszych i lepszych efektów w procesie dydaktycznym. W ten sposób wiedza stała się dla nich łatwiejsza, łatwiej przyswajalna i bardziej atrakcyjna. Rodzice stwierdzili zgodnie, że oblicze współczesnej szkoły bardzo się zmieniło, niektórzy z nich chętnie podjęliby naukę w tak nowoczesnej szkole. Wszyscy opiekunowie wyszli z zajęć zadowoleni i dumni ze swoich pociech i ich umiejętności. Obiecali również, że zawsze chętnie będą uczestniczyli w zajęciach otwartych swojego dziecka. SP Dąbie

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W dniu 12 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość obchodów 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość została poprzedzona cyklem lekcji, na których wykorzystano materiały edukacyjne z historycznych stron Instytutu Pamięci Narodowej. Wprowadziły one uczniów w atmosferę Święta oraz zostały wykonane biało-czerwone kokardy narodowe. Natomiast uczniowie klasy II wzięli udział w turnieju klasowym na temat symboli narodowych. Najlepszych małych historyków wychowawca nagrodził ciekawymi lekturami i dyplomami. Uczniowie podczas występów Po odśpiewaniu hymnu państwowego i prezentacji pocztu sztandaroweTeksty wspominały trudne chwile, śli. Aby te bohaterskie czyny i wzniogo, odbyła się część artystyczna. Mon- opowiadały o koszmarze walki o nie- słe słowa pozostały w pamięci naszych taż poetycki „Kocham Cię Polsko!…” podległość w różnych okresach historii uczniów, organizatorzy postanowili oraz multimedialny pokaz przygotowali Polski. To dzięki patriotom, walczącym włączyć do wspólnego śpiewu pieśni leuczniowie klasy IV przy wsparciu wy- o niepodległość, możemy żyć w wolnym gionowych całą szkołę. chowawcy. SP Gródków kraju i swobodnie wyrażać swoje my-


12

GŁOS SZKOLNY

ŚNIADANIE DAJE MOC „Śniadanie daje moc” to ogólnopolski program promujący zasady zdrowego odżywiania i zwiększający świadomość na temat roli pierwszego posiłku w diecie dziecka. Już po raz drugi uczniowie klas I- wiele innych smakowitych produktów, -III uczestniczyli w akcji edukacyjnej które powstały dzięki pomysłowości „Śniadanie daje moc”. Dzień Zdrowe- i kreatywności naszych rodziców. go Śniadania obchodzony jest 8 listoPrzygotowanie śniadania było okapada, a ponieważ w tym roku wypadł zją do wymiany wielu cennych uwag on w sobotę, nasi uczniowie wraz z dotyczących zasad zdrowego żywiewychowawcami i rodzicami zorga- nia, zaś degustacja tych pysznych ponizowali wspólne śniadanie w piątek traw należała do najprzyjemniejszego 7 listopada. momentu. Mamy nadzieję, że zdrowe Tego dnia na stołach królowały nawyki żywieniowe zostaną u nas na zdrowe warzywa, sałatki owocowe, dłuższy czas. przetwory mleczne, pasty rybne i jaSP Gródków jeczne, soki owocowe, kanapki oraz Uczniowie podczas śniadania

EUROPA, EKOLOGIA,TATRY I MY W dniach 5-13 października 2014 roku w malowniczej miejscowości Murzasichle u podnóża Tatr realizowaliśmy projekt trójstronnej wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+ pt. „HOPPY environment”. W projekcie wzięły udział organizacje partnerskie: Elektrenai Cultural Center z Litwy i Carpe Diem n.o. ze Słowacji. Stronę polską reprezentowali uczniowie Gimnazjum im. marszałka

J. Piłsudskiego w Psarach. Głównym tematem i celem projektu było podniesienie świadomości europejskiej i ekologicznej uczestników oraz promowanie aktywności obywatelskiej

Uczestnicy projektu z Gimnazjum w Psarach

młodych ludzi. Każdego dnia realizowaliśmy ćwiczenia związane z tematyką projektu, będąc podzieleni na międzynarodowe grupy zadaniowe. Wykorzystywaliśmy całą dostępną bazę, a większość zajęć obywała się w plenerze, dzięki przepięknej złotej polskiej jesieni. Najciekawszym zadaniem była realizacja filmu z wykorzystaniem walorów i mankamentów ekologicznych najbliższego otoczenia. W Zakopanem mieliśmy zorganizowaną grę terenową, w czasie której musieliśmy odnaleźć ciekawe miejsca i porozmawiać z góralami. Współpraca międzynarodowa dostarczyła nam wielu pozytywnych wrażeń. W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej udaliśmy się na pieszą wędrówkę do Doliny Chochołowskiej, zapoznając się z funkcjonowaniem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzięki ciekawym zajęciom i pełnemu zaangażowaniu uczestników wszystkie cele projektu zostały zrealizowane. Gimnazjum Psary


KULTURA / INFORMACJE

13

ZAGRANICZNA MŁODZIEŻ Z EDUKACYJNĄ WIZYTĄ W PSARACH W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum w Psarach realizuje dwa projekty tzw. mobilności edukacyjnych w ramach programów „Erasmus+ Edukacja Szkolna – Wyjazdy kadry edukacyjnej” oraz „Erasmus+ Młodzież – Wymiany młodzieży”. Jednym z nich jest projekt realizowany od 1 września 2014 r. przez grupę członków Klubu Europejskiego gimnazjum pn. „Magia starych zawodów i rzemiosł”, który będzie trwał do końca maja 2015 roku. Kluczowy element tego przedsięwzięcia stanowi spotkanie uczestników z partnerskich krajów – International Friendship Club z Koriażmy (Rosja), ze szkoły nr 10 w Daugavpils (Łotwa) i z klubu Utenos Ekonomikos ir Kompiuterijos klubas (Litwa). W dniach 11-18 października 2014 r. 49-osobowa grupa uczestników projektu i ich liderzy realizowali na terenie gimnaGimnazjalistki uczą sie szydełkowania zjum oraz w ciekawych miejscach naszej gminy i regionu zaplanowane wcześniej Jednym z pierwszych zadań realizowanych przedstawicieli lokalnych szkół podstawspólne zadania. Były to głównie zajęcia w trakcie wizyty zagranicznej młodzie- wowych na wspólne zajęcia warsztatoedukacyjne związane z tematem projekży było przygotowanie warsztatów dla we poświęcone osiągnięciom projektu tu. Uczestnicy brali udział w warsztatach młodszych uczniów i przeprowadzenie oraz zabawom prowadzonym w różnych na terenie zabytkowej kopalni w Zabrzu, ich w międzynarodowej grupie w każdej językach nauczanych w gimnazjum. PodParku Etnograficznego w Chorzowie, w ze szkół podstawowych naszej gminy. Za- czas spotkania młodsi koledzy mogli kursach rzemieślniczych w Muzeum Chlejęcia dostarczyły dzieciom wiele satysfak- zrozumieć zasady działania programu ba w Bytomiu, Osikowej Dolinie w Kozie„Erasmus+”, zapoznać się z prezentacją cji i wrażeń. głowach czy Kopalni Soli w Wieliczce. Tygodniowa wizyta partnerów nie za- i zdjęciami z wymiany młodzieżowej, doUczestnicy mieli wiele okazji, by pogłębiać kończyła projektu, bowiem do 31 maja wiedzieć się jak wyglądają zajęcia podczas swoją wiedzę i umiejętności z różnych 2015 roku uczniowie będą realizowali w międzynarodowego spotkania i czego się dziedzin, nie tylko tych uwzględnionych w swoich środowiskach zaplanowane wcze- można nauczyć. A przy okazji prowadzotytule projektu. W trakcie trwania wizyty śniej zadania, mające na celu promowanie nych przez gimnazjalistów warsztatów doskonalili m.in. swoje kompetencje języi upowszechnianie rezultatów projektu. językowych uczniowie z podstawówek kowe i zdolności artystyczne. WykazywaBędą dzielić się zdobytą wiedza i doświad- doskonalili znajomość języka angielskiego, li się także dużą kreatywnością podczas czeniami, zachęcać do podobnych działań niemieckiego i rosyjskiego. wykonywania zadań, przełamując przy „Erasmus+” to program edukacyjny innych młodych ludzi, a także przygototym stereotypy o sąsiedzkich krajach oraz wywać swój Youthpass – dokument po- Komisji Europejskiej, który w ciągu najbariery komunikacyjne i interpersonalne. twierdzający nabyte umie- bliższych siedmiu latach dotrze do ponad 5 milionów Europejczyków, oferując im jętności i wiedzę. Warto również wspo- możliwość wyjazdów zagranicznych na mnieć, że 12 grudnia 2014 staże, praktyki, kursy, wymiany i innego r. Klub Europejski zaprosił rodzaju działania edukacyjne. Wszystkie działania w ramach programu „Erasmus+” zostały pogrupowane w ramach 3 akcji kluczowych, a na ich wsparcie przewidziano ponad 14 miliardów EURO w skali całej Unii Europejskiej. „Erasmus+ Młodzież” to sektor realizujący działania skierowane do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej. Podstawą działań podejmowanych w ramach tego sektora jest właśnie wspomniana edukacja pozaformalna, czyli to czego uczy się młody człowiek w czasie wolnym od obowiązkowej nauki. GimPsary. Gimnazjaliści na warsztatach z kaligrafii


14

KULTURA / INFORMACJE SZKOLNE

ELVIS PRESLEY W PSARACH W sobotni wieczór mieszkańcy gminy uczestniczyli w emocjonującym koncercie „wiecznie żywego” króla rock’n’rolla Elvisa Presleya. W postać legendy sceny muzycznej lat 50. i 60. wcielił się uczestnik i wielokrotny laureat programów telewizyjnych „Szansa na sukces” i „Mam talent” – Crizz Biel, czyli Krzysztof Bielecki. W sobotni wieczór 27 listopada w sali bankietowej w Psarach publiczność miała niepowtarzalną okazję przypomnieć sobie największe przeboje muzycznej legendy takie jak: Love Me Tender, Fever czy Viva Las Vegas. Rockendrollowe rytmy skłoniły niektórych z słuchaczy do wspólnej zabawy i tańca. Ponad godzinny koncert zakończył się bisami artysty, a mieszkańcy z uśmiechami na twarzy

opuszczali mury psarskiej remizy. Wśród publiczności znaleźli się zaproszeni goście, m.in.: Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń wraz z małżonką, radny sołectwa Psary – Wiesław Zarychta oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Anna Nagły. Niedzielny koncert był ostatnim wieńczącym cykl muzycznych wydarzeń w tym roku. GOK.

Krzysztof Bielecki na scenie

MIKOŁAJ ZAWITAŁ DO GMINY PSARY W piątkowy wieczór 5 grudnia w Ośrodku Kultury w Preczowie odbyły się gminne Mikołajki, które co roku cieszą się ogromną popularnością wśród najmłodszych mieszkańców gminy. W tym roku na preczowskiej scenie dla licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowała się m.in. sekcja akrobatyki artystycznej z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary. W trakcie występu grupa młodszych i starszych dzieci wykonała popisowe akrobacje oraz układy, których dziewczynki uczą się podczas zajęć. Z kolei dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia organizowane w Ośrodku Kultury w Preczowie specjalnie na tę okazję przygotowały krótkie przedstawienie. Występom od samego początku przyglądał się Święty Mikołaj, który co roku Występ iluzjonisty „zaczarował” publiczność odwiedza gościnne progi gminy Psary. nie ze Świętym Mikołajem, który wręczył – Jarosław Nowak oraz sołtys tejże miejNa zakończenie części artystycznej ilukażdemu dziecku słodki upominek. Od- scowości – Wojciech Kamecki. Swoją zjonista Krystian Bączyński fascynował ważne dzieci mogły usiąść w magicznych jednostkę reprezentowali również drupubliczność magicznymi trikami oraz saniach Mikołaja i zrobić sobie z nim howie strażacy z OSP Preczów, którzy wspólnym czarowaniem z dziećmi. Jego pamiątkowe zdjęcie. W tym niecodzien- jak co roku bardzo mocno zaangażowali tajemnicze sztuczki co chwilę nagradzanym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni się w organizację gminnych mikołajek, i no gromkimi brawami. goście m.in.: Wójt Gminy Psary – To- którym serdecznie dziękujemy za okazaPunktem kulminacyjnym tegoroczmasz Sadłoń, radny sołectwa Preczów ną pomoc i wsparcie. GOK. nych mikołajek było oczywiście spotka-

UROCZYSTE PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 18 listopada 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Był to szczególny dzień dla tych wszystkich dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Podczas uroczystości „Maleństwa”, „Tygryski” i „Mądre Sowy” zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas pobytu w przedszkolu. Po zakończonej części artystycznej Dyrektor Małgorzata Barańska dokonała uroczystego pasowania. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki, a na ręce wychowawców zostały złożone prezenty dla grup. Całość imprezy dopełniły animatorki, które w doskonałym stylu zapraszały dzieci do wspólnych zabaw ruchowych. Z pewnością był to dla dzieci niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń. PPSarnów.

Występ przedszkolaków podczas uroczystości


KULTURA

15

XIII ZAGŁĘBIOWSKIE GÓRNICZE SPOTKANIE – „PO LATACH PRACY” 27 października br. w Muzeum Zagłębia w Będzinie odbyło się spotkanie jubileuszowe będzińskiego oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. W Będzinie prężnie działa koło Stowa- biowskie Górnicze Spotkanie – „Po latach nia SITG, a otrzymali je: Jerzy Bednarski, rzyszenia Inżynierów i Techników Górnic- pracy”. Leszek Skrzypiec, Henryk Smogór, Jerzy twa, skupiające doświadczonych fachowSpotkanie było dwuetapowe. Pierwsza Florek, Marian Mołda. Wybranych uczestców górniczych (głównie osoby z dozoru część miała miejsce w Miejskiej i Powia- ników uhonorowano także odznaczeniami ruchu z kopalni „Grodziec”, ale też kopalń towej Bibliotece Publicznej w Będzinie, a i dyplomami uznania za owocną 4-letnią „Paryż” i „Jowisz”). Prezesem Koła jest Bo- druga w restauracji „Patria” w Będzinie. działalność Zarządu Koła. Były też podzięlesław Ciepiela, a wiceprezesami – Czesław Podczas spotkania omówiono w zarysie kowania przygotowane przez koło w BęBanaś i Marian Tutaj. W pracach Koła zna- działalność i osiągnięcia Koła w roku 2014 dzinie dla osób wspierających działalność cząco pomaga Leszek Skrzypiec (który jest (B. Ciepiela), działalność SITG Oddział So- SITG w Będzinie, a otrzymali je m.in. Zbiczłonkiem Koła Zarządu Oddziału SITG w snowiec (Prezes Roman Macuga), historie gniew Jaskiernia, Tomasz Sadłoń, Roman Sosnowcu). upadku górnictwa w kraju (F. Wszołek). Macuga, Tadeusz Kmiecik, Jacek Drabek, 21 listopada br. odbyło się już XIII Zagłę- W części oficjalnej przyznano wyróżnie- Andrzej Bęben i inni. Z. Rabsztyn

WSPOMNIENIE O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

W drugim półroczu odeszło dwóch naszych mieszkańców, ludzi o wielkich sercach otwartych na drugiego człowieka. Wspomnienie o Arturze Jeszke które napotka. Jednak praca ta pozwalała służył wsparciem. Posiadał wysoką kulturę mu na dokładne, dogłębne poznanie pro- osobistą i poczucie humoru. We wrześniu odszedł od nas Artur blemów młodzieży i dzieci pochodzących Do ostatnich dni swojego życia pracoJeszke wspaniały nauczyciel języka pol- z rodzin trudnych, co niewątpliwie udo- wał i udzielał się społecznie. Zmarł nagle skiego, oddany uczniom wychowawca, skonaliło jego pedagogiczny warsztat pra- i niespodziewanie 25 września 2014r. kochający syn i brat oraz życzliwy ludziom cy. Artur zawsze podkreślał, że nauczyciel Wspominały: Monika Jeszke i Zuzanna człowiek. w procesie wychowawczym nie może Jeszke. Artur urodził się 02 marca 1977 r. w Psa- nakazać uczniowi być dobrym, mądrym i Wspomnienie rach jako syn Andrzeja i Ewy. Uczęszczał sprawiedliwym – może za to pomóc mu w o Ryszardzie Filipczyku do Szkoły Podstawowej w Psarach. Śred- osiąganiu tych wartości. nie wykształcenie techniczne zdobył w Będąc pedagogiem w Szkole PodstaDnia 09.10.2014 r. pożegnaliśmy kol. Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w wowej nr 10 w Będzinie, oprócz wy- Ryszarda Filipczyka, długoletniego członka Będzinie, a wykształcenie wyższe w Wyż- pełniania podstawowych obowiązków zarządu Zagłębiowskiego Koła Pszczelaszej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie jako nauczyciel języka polskiego, dbał rzy w Czeladzi. Pełnił funkcję sekretarza na Wydziale Filologiczno-Historycznym. także o organizowanie wypoczynku let- i wiceprezesa tego koła, jak również funkPracował nieprzerwanie jako nauczyciel niego i zimowego dla dzieci. Ze swo- cję członka Komisji Rewizyjnej Śląskiego języka polskiego. Swoją karierę rozpoczął imi uczniami spędził wakacje w Grecji, Związku Pszczelarzy w Ktowicach. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęci- Chorwacji, Bułgarii we Włoszech, natoBył człowiekiem bardzo aktywnym i cach, a ostatnie 10 lat uczył w Szkole Pod- miast ferie zimowe w Kotlinie Kłodzkiej. uczynnym, angażującym się we wszelkie stawowej nr 10 w Będzinie. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na akcje podejmowane przez Koło na tereZawsze służył pomocą dzieciom i mło- kolejne wakacje i czas spędzony ze swoim nie powiatu będzińskiego i gminy Psary. dzieży z rodzin trudnych i zaniedbanych ulubionym nauczycielem. Zawsze gotowy do współpracy nie tylko społecznie. Dlatego też chętnie włączał się Artur chętnie działał społecznie rów- z pszczelarzami, ale też z innymi organiw działalność Stowarzyszenia Dzieciom nież w swojej miejscowości. Był prezesem zacjami. Był inicjatorem wielu pomysłów, Będzina, prowadząc zajęcia dokształcające Akcji Katolickiej w ramach, której poma- które realizował wraz z kolegami. Posiadał z języka polskiego. Podejmując się społecz- gał w organizowaniu lekcji języka angiel- szeroką wiedzę na temat pszczelarstwa, nych obowiązków liczył się z trudnościami, skiego dla dzieci i młodzieży oraz spotkań którą przekazywał młodym adeptom. Bęopłatkowych dla rodzin. Zajmował się dzie nam go bardzo brakować wśród braci pozyskiwaniem środków na zakup paczek pszczelarskiej. Cześć jego pamięci. żywnościowych dla najbardziej potrzeWspominał: Zenon Będkowski. bujących mieszkańców Psar. Dbał także o przygotowanie wnętrza kościoła do Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Artur był otwarty i wrażliwy na historię związaną z Armią Krajową. Pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat „Maria”. Artur dał się poznać jako człowiek otwarty na problemy drugiego człowieka. Był osobą skromną, wrażliwą pełną ciepła Ryszard Filipczyk Artur Jeszke – każdemu w potrzebie okazywał serce i


16

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI I-VI 2015

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI NA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 Publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Psary przygotowany przez firmę Spectrum Silesia Service Sp. z o. o. na okres od stycznia do czerwca 2015 roku. Uprzejmie prosimy mieszkańców rano może skutkować nieodebraniem terminie, odpady nie zostaną odebrane. gminy Psary o wystawianie przed po- odpadów. Objaśnienia do tabeli: sesję koszy na śmieci oraz worków z Dane kontaktowe do firmy odbieraposegregowanymi opadami: jeden dzień • Wielkogabaryty – meble i inne odpającej odpady komunalne: przed terminowym odbiorem śmieci dy wielkogabarytowe, zużyty sprzęt Spectrum Silesia Service Sp. z o. o. przez firmę Spectrum lub przed godzielektroniczny i opony. ul. Anieli Krzywoń 16 ną 6.00 rano w dniu odbioru odpadów. • Pojemnik/worek należy wystawić na 41-922 Radzionków Przypominamy, iż firma Spectrum nie chodnik lub pobocze drogi w sposób ma obowiązku odbioru koszy na śmienie utrudniający poruszanie się piebiuro@spectrum-silesia.pl ci oraz worków bezpośrednio z terenu szych w dniu wywozu do godz. 6:00. tel./fax 32 286 79 83. posesji. Niewystawienie kosza na śmie- • W przypadku nieudostępnienia poRed. ci lub worków z odpadami przed 6:00 jemnika/worka w podanym wyżej

Brzękowice Górne, Dąbie Górne, Goląsza Górna, Dąbie, Dąbie Chrobakowe styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady zmieszane

20.01. (wtorek)

17.02. (wtorek)

17.03. (wtorek)

15.04. (środa)

12.05. (wtorek) 26.05. (wtorek)

9.06. (wtorek) 23.06. (wtorek)

plastik, papier

-

25.02. (środa)

-

22.04. (środa)

-

24.06. (środa)

plastik, szkło

28.01. (środa)

-

25.03. (środa)

-

27.05. (środa)

-

wielkogabaryty

-

-

-

-

7.05. (czwartek)

-

kwiecień

maj

czerwiec

Gródków styczeń odpady zmieszane

luty

marzec

19.01. (poniedz.) 16.02. (poniedz.) 16.03. (poniedz.) 14.04. (wtorek)

11.05. (poniedz.) 8.06. (poniedz.) 25.05. (poniedz.) 22.06. (poniedz.)

plastik, papier

-

18.02. (środa)

-

15.04. (środa)

-

17.06. (środa)

plastik, szkło

21.01. (środa)

-

18.03. (środa)

-

20.05. (środa)

-

wielkogabaryty

-

-

-

-

7.05. (czwartek)

-

Sarnów, ul. Kamienna, Spacerowa, Wiejska, Stara, Główna styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady zmieszane

7.01. (środa)

4.02. (środa)

4.03. (środa)

1.04. (środa) 29.04. (środa)

13.05. (środa) 27.05. (środa)

10.06. (środa) 24.06. (środa)

plastik, papier

-

19.02. (czwartek)

-

16.04. (czwartek)

-

18.06. (czwartek)

plastik, szkło

22.01. (czwartek)

-

19.03. (czwartek)

-

21.05. (czwartek)

-

wielkogabaryty

-

-

-

-

8.05. (piątek)

-

Sarnów: ul. Browarna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Krótka, Leśna, Parkowa, Piaskowa, Podgórna, Poprzeczna, Szkolna, Środkowa, Wąska, Zielona, Źródlana styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady zmieszane

8.01. (czwartek)

5.02. (czwartek)

5.03. (czwartek)

plastik, papier

-

20.02. (piątek)

-

17.04. (piątek)

-

19.06. (piątek)

plastik, szkło

23.01. (piątek)

-

20.03. (piątek)

-

22.05. (piątek)

-

wielkogabaryty

-

-

-

-

8.05. (piątek)

-

2.04. (czwartek) 14.05. (czwartek) 11.06. (czwartek) 30.04. (czwartek) 28.05. (czwartek) 25.06. (czwartek)


17

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Belna styczeń odpady zmieszane

luty

marzec

15.01. (czwartek) 12.02. (czwartek) 12.03. (czwartek)

kwiecień 10.04. (piątek)

maj

czerwiec

7.05. (czwartek) 5.06. (piątek) 21.05. (czwartek) 18.06. (czwartek)

plastik, papier

-

24.02. (wtorek)

-

21.04. (wtorek)

-

23.06. (wtorek)

plastik, szkło

27.01. (wtorek)

-

24.03. (wtorek)

-

26.05. (wtorek)

-

wielkogabaryty

-

-

-

-

5.05. (wtorek)

-

Strzyżowice z wyłączeniem ul. Belnej styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady zmieszane

14.01. (środa)

11.02. (środa)

11.03. (środa)

9.04. (czwartek)

6.05. (środa) 20.05. (środa)

3.06. (środa) 17.06. (środa)

plastik, papier

-

23.02. (poniedz.)

-

20.04. (poniedz.)

-

22.06. (poniedz.)

plastik, szkło

26.01. (poniedz.)

-

23.03. (poniedz.)

-

25.05. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

-

-

5.05. (wtorek)

-

Preczów styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady zmieszane

9.01. (piątek)

6.02. (piątek)

6.03. (piątek)

3.04. (piątek)

2.05. (sobota) 15.05. (piątek) 29.05. (piątek)

12.06. (piątek) 26.06. (piątek)

plastik, papier

-

16.02. (poniedz.)

-

13.04. (poniedz.)

-

15.06. (poniedz.)

plastik, szkło

19.01. (poniedz.)

-

16.03. (poniedz.)

-

18.05. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

-

-

9.05. (sobota)

-

Malinowice, Brzękowice Dolne, Brzękowice Wał, Goląsza Dolna styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady zmieszane

16.01. (piątek)

13.02. (piątek)

13.03. (piątek)

13.04. (poniedz.)

8.05. (piątek) 22.05. (piątek)

6.06. (sobota) 19.06. (piątek)

plastik, papier

-

17.02. (wtorek)

-

14.04. (wtorek)

-

16.06. (wtorek)

plastik, szkło

20.01. (wtorek)

-

17.03. (wtorek)

-

19.05. (wtorek)

-

wielkogabaryty

-

-

-

-

9.05. (sobota)

-

Psary, ul. Szkolna, Wiejska, Kasztanowa, Górna, Malinowicka, Łąkowa styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady zmieszane

12.01. (poniedz.)

9.02. (poniedz.)

9.03. (poniedz.)

7.04. (wtorek)

4.05. (poniedz.) 18.05. (poniedz.)

1.06. (poniedz.) 15.06. (poniedz.) 29.06. (poniedz.)

plastik, papier

-

26.02. (czwartek)

-

23.04. (czwartek)

-

25.06. (czwartek)

plastik, szkło

29.01. (czwartek)

-

26.03. (czwartek)

-

28.05. (czwartek)

-

wielkogabaryty

-

-

-

-

6.05. (środa)

-

Psary ul. Akacjowa, Boczna, Grabowa, Graniczna, Gródkowska, Irysów, Kamienna, Kolejowa, Leśna, Łączna, Polna, Reymonta, Wolności, Wspólna, Zwycięstwa styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady zmieszane

13.01. (wtorek)

10.02. (wtorek)

10.03. (wtorek)

8.04. (środa)

5.05. (wtorek) 19.05. (wtorek)

2.06. (wtorek) 16.06. (wtorek) 30.06. (wtorek)

plastik, papier

-

27.02. (piątek)

-

24.04. (piątek)

-

26.06. (piątek)

plastik, szkło

30.01. (piątek)

-

27.03. (piątek)

-

29.05. (piątek)

-

wielkogabaryty

-

-

-

-

6.05. (środa)

-


18

OGŁOSZENIA

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych nadziei i miłości oraz wielu szczęśliwych chwil, sukcesów i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku przesyła… Jarosław Pięta Poseł na Sejm RP

życzy Waldemar Andzel Poseł na Sejm RP

JAK UBIEGAĆ SIĘ O MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i są obywatelami polskimi. Z początkiem roku zapraszamy pary, które nie dostały jeszcze medalu o składanie wniosek. Aby zainicjować procedurę nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Mał-

-żeńskie, należy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Psarach dokonać pisemnego lub osobistego zgłoszenia jubileuszu. Wymaganymi dokumentami do zgłoszenia są: – skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli małżeń-stwo zawarte zostało poza Urzędem Stanu Cywilnego w Psarach,

– kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów, – wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ma miejsce około 6 miesięcy po złożeniu wniosku, o czym jubilaci zostaną poinformowani pisemnie. USC.

JEŚLI NIE MASZ STOJAKA DO SEGREGACJI ODPADÓW… Mieszkańcy gminy, którzy nie otrzymali stojaka do segregacji odpadów mają możliwość złożenia wniosku o jego przydział. Zgłoszenia należy przekazać do Urzędu Gminy w Psarach do Kancelarii Ogólnej (osobiście, pocztą

lub za pośrednictwem poczty e-mail: srodowisko@psary.pl). Stojaki zostaną zamówione u dostawcy i rozdysponowane zainteresowanym mieszkańcom niezwłocznie po zgromadzeniu odpowiedniej ilości zgłoszeń.

Wójt Gminy Psary

serdecznie zaprasza na noworoczny

KONCERT KOLĘD, który odbędzie się

6 stycznia o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu (budynek OSP Dąbie, ul.Pocztowa 34 A)

Spotkanie połączone z uroczystym otwarciem nowo wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej.


GALERIA ZDJĘĆ

19

XI EDYCJA GMINNEGO KONKURSU WIELCY POLACY W tym roku konkurs poświęcony był wielkiemu pisarzowi, laureatowi Nagrody Nobla – Henrykowi Sienkiewiczowi. Jego hasło przewodnie stanowiły słowa autora Trylogii: „Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi”. 11 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie drużyny z gminnych szkół podstawowych mogły pochwalić się wiedzą na temat życia i twórczości autora, tak lubianej przez młodzież, książki przygodowej pt. „W pustyni i w puszczy”. Wszystkich gości serdecznie powitała Dyrektor – Małgorzata Barańska. Przygotowana prezentacja multimedialna dostarczyła wszystkim informacji o tym, jakim pisarz był człowiekiem na co dzień, jak wspominają go córka i przyjaciele. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że Henryk Sienkiewicz uwielbiał podróże, wioślarstwo i broń. Był zapalonym myśliwym. Podczas safari udało mu się naLaureaci konkursu Wielcy Polacy wet upolować krokodyla i hipopotama. Zebrana na konkursie publiczność miała ciekawych interpretacji fragmentów „W Gminy Psary – Tomasz Sadłoń pograturównież okazję odwiedzić w sposób wirpustyni i w puszczy”, „Janko Muzykan- lował wszystkim uczestnikom konkurtualny muzeum noblisty w Woli Okrzejta” i „Listów z Afryki”. Następnie dru- su oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i skiej, gdzie pisarz się urodził, a także mużyny zespołowo zmagały się z różnego upominki. zeum w Oblęgorku. Za osób, zdarzeń, miejsc bez liku, typu zadaniami dotyczącymi twórczości Zmagania konkursowe rozpoczął naszego noblisty. Uczniowie obejrzeli za śmiech i łzy, sny o potędze, konkurs pięknego czytania. 6 września za piękny język w każdej księdze również program artystyczny pt. „Sientego roku cała Polska poznawała Trylokiewicz na wesoło” przygotowany przez dziękujemy, Panie Henryku!. gię, natomiast uczniowie naszej szkoły uczniów kl. V i VI. Na zakończenie Wójt ZSP Sarnów. oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać


Głos Gminy Psary 2014 12 GRUDZIEŃ  

gazeta samorządowa, Gmina Psary, Zamieszkaj w Gminie Psary, powiat będziński, Poland, Silesia, wiadomości, newsy

Głos Gminy Psary 2014 12 GRUDZIEŃ  

gazeta samorządowa, Gmina Psary, Zamieszkaj w Gminie Psary, powiat będziński, Poland, Silesia, wiadomości, newsy

Advertisement