Page 1

1907

Zadružni savez Dalmacije

SPLIT

16. Međunarodna manifestacijamaslinara i uljara

Nocnjak 2014 R

KATALOG IZLAGAČA I PROIZVOĐAČA 13. - 16. ožujka 2014. ZADAR - BENKOVAC HOTEL KOLOVARE Zadar

www.zsd.hr


Gdje i kada se održao Noćnjak? R.B. GODINA

2

GRAD/MJESTO ODRŽAVANJA

HOTEL DOMAĆIN

DATUM

1

1999.

KAŠTELA

Hotel Palace

9. – 11. travnja

2

2000.

MAKARSKA

Hotel Meteor

17. – 19. ožujka

3

2001.

VELA LUKA

Hotel Adria

20. – 22. travnja

4

2002.

BIOGRAD NA MORU

Hoteli Ilirija

22. – 23. ožujka

5

2003.

JELSA

Hotel Mina

4. – 6. travnja

6

2004.

ŠIBENIK

H.N. Solaris

26. – 28. ožujka

7

2005.

OREBIĆ

Hotel Rathaneum

8. – 10. travnja

8

2006.

PETRČANE

Hotel Pinija

24. – 25. ožzjka

9

2007.

SUPETAR

Hoteli Iberostar Svpetrvs

10 2008.

PRIMOŠTEN

Hotel Zora

4. – 6. travnja

11 2009.

MLINI

Hotel Astarea

3. – 5. travnja

12 2010.

BIOGRAD NA MORU

Hoteli Ilirija

26. – 28. ožujka

13 2011.

VODICE

Hotel Olympia

18. – 20. ožujka

14 2012.

KORČULA

Hotel Marko Polo

29. – 31. ožujka

15 2013.

TUČEPI

Bluesun hotel Alga

14. – 17. ožujka

16 2014.

ZADAR, BENKOVAC

Hotel Kolovare

13. – 16. ožujka

30. ožujka – 1. travnja


Naziv tvrtke Adresa Tel

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

CALIFORNIA TRADE d.o.o. Stobreč TTTS, Put Vrbni ka bb 00385 21 326 372 ca l i forni a -tra de@s t.t-com.hr s ta kl ena -a mba l a ža .net Rudi Ni kol i ć Di s tri buci ja i proda ja na vel i ko i ma l o s ta kl ene a mba l a že

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

POLJOPROMET d.o.o. Metkovi ć, Spl i ts ka 27/B 00385 20 681 946 i nfo@pol jopromet.hr pol jopromet.hr Sti pe Domi ni kovi ć Pol jopri vredni s trojevi i oprema , s peci ja l i zi ra ne pol jo-l jeka rne

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

KUNA 1898, poljoprivredna zadruga Kuna Pel ješ ka 00385 20 742 198 pz.kuna @du.t-com.hr Ni ko Meš trovi ć Pol jopri vredna za druga

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

MESSIS d.o.o. Za greb, Froudeova 7 00385 1 654 7171 mes s i s @mes s i s .hr mes s i s .hr Ma ri ja n Ka l a nj Strojevi i opema za pol jopri vri vredu i komuna l na poduzeća

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

VETROPACK STRAŽA d.d. Hum na Sutl i , Hum na Sutl i 203 00385 49 326 326 i va nka .brezi ns ca k@vetropa ck.hr vetropa ck.hr Iva nka Bra zi nš ča k Proi zvodnja s ta kl ene a mba l a že

18 9

TRADE d.o.o.

E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

ENTRADA d.o.o. Šuš njevi ca , Leta j 2 00385 52 401-980 00385 23 214 458 00385 1 2049 137 i nfo@l omba rdi ni .hr l omba rdi ni .hr Jos i p Kontuš Pol jopri vredni s trojevi i oprema

8 PZ KUNA 1898 KUNA, PELJEŠAC HRVATSKA

3


4

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

AGROMEHANIKA TRGOVINA d.o.o. Bjel ova r, K. Fra nkopa na 64 00385 43 217 100 ma i l @a gromeha ni ka .hr a gromeha ni ka .hr Žel jko Pa ra nos Pol jopri vri vredna meha ni za ci ja

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

SOLO-ZAGREB d.o.o. Za greb, Ul i ca Fra nje Luči ća 23/III 00385 1 349 8590 s ol o-za greb@zg.t-com.hr s ol o.hr Bi s erka Ceri ns ki Ba ri n Pol jopri vredni s trojevi i oprema

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

KRALJICA ŠUMA d.o.o. Del ni ce, Kra l ja Petra Kreš i mi ra IV 18 00385 98 221 848 s ti ma c.a grovi t@gma i l .com Gora n Šti ma c Proi zvodnja ekol oš kog gnoji va Agrovi t

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

AD MEHANIKA d.o.o. Za da r, Oba l a kneza Bra ni mi ra 8 00385 23 305 738 i nfo@a d-meha ni ka .com a d-meha ni ka .hr Domi ni k Poža ri na Pol jopri vredna meha ni za ci ja

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

BALDASAR d.o.o. Spl i t, Hrva ts ki h i s el jeni ka 10 00385 98 321 733 ba l da s a r@ba l da s a r.hr ba l da s a r.hr Rudol f Ba l da s a r Pos troja nja i oprema za proi zvodnju ma s l i novog ul ja

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

SEMAR Srl Ita l i a , Muggi a (TS), Vi a Nereo Ma rti nel l i 12 00385 95 818 8309 ma rketi ng@s ema r.i t s ema r.i t Peta r Ri ka to Pol jopri vri vredna oprema


Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

COM-ING TRADE d.o.o. Spl i t, Put Supa vl a 1 00385 21 381 345 jml a di ni c@com-i ng.hr com-i ng.hr Jos i p Ml a di ni ć Ekol oš ka pos trojenja u pol jodjel s tvu i i ndus tri ji

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

TAGA d.o.o. Spl i t, Omi š ka 20 00385 21 547 767 ta ga @s t.t-com.hr Al još a Dvorni k Projekti ra nje i i zvođenje te rmo i hi dro i ns ta l a ci ja

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

EKOPATENT PLUS j.d.o.o. Bes tovje, Pružna 2 00385 95 529 8082 ekopa te nt.hr@gma i l .com www.ekopa te nt.bi z Vi š nja Vi nči ć Orga ns ka gnoji va

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

BIROTEHNIK d.o.o. Oros a vl je, Mi l a na Prpi ća 119 00385 49 284 326 bi rote hni k@bi rote hni k.hr bi rote hni k.hr Gorda na Pa vi ć Gra fi čka djel a tnos t i trgovi na

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

UNICHEM-AGRO d.o.o. Ja kovl je, Dvors ka 2 00385 92 1941 694 mi l i ca .s ekul i c@uni chem-a gro.hr uni chem.hr Mi l i ca Sekul i ć Za š ti tna s reds tva i gnjoji va

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

SOLAR PROJEKT d.o.o. Spl i t, Ces ta mi ra 16 00385 99 234 5766 i nfo@s ol a rprojekt.hr s ol a rprojekt.hr Ivo Prki ć Pri mjena i kori š te nje obnovl ji vi h i zvora energi je 5


6

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

GASTRO EKSPERTIZA d.o.o. Spl i t, Gos pi ni ca 22 00385 91 434 3937 s a ndra .petri cevi c@gma i l .com Sa ndra Petri čevi ć Sa vjetova nje u prehra mbenoj i ndus tri ji

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

OBRT JAGODA Za da r, Ul i ca Grgura Budi s l a vi ća 99 00385 91 767 6790 ba s i cja goda @gma i l .com penka l i ca .com Ja goda Ba š i ć Izra da uni ka tnog pi s a ćeg pri bora od ma s l i ne i l oze

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

DALMATINO Pi rova c, Spl i ts ka 8 00385 22 467 745; 00385 98 946 4448 mi rja na .kukri c@s i .t-com.hr www.da l ma ti no-des i gn.hr Mi rja na Kukri ć Autohtoni s uveni ri , predmeti i na ki t od ma s l i nova drva

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

OPG NEDJELJKA JURIN Pel ješ a c, Kuči š te , Kuči š te 144 00385 92 309 5881 nedjel jka j@ya hoo.com Fa cebook Nedjel jka Juri n Pri rodna kozmeti ka u s l užbi zdra vl ja i l jepote

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

OPG CD RASPOVIĆ Za da r, Put Petri ća 45 c 00385 91 576 3776 dra guti n.ra s povi c@zd.t-com.hr Dra guti n Ra s povi ć Li keri i ete ri čna ul ja od l a va nde

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

OPG MAGRIŽ Korni ć, Ul i ca c 17. tra vnja 13 00385 98 925 1624 mi rjenko.mra kovci c@ri .t-com.hr Mi rjenko Mra kovči ć Proi zvodnja i proda ja ma s l i novog ul ja , ovčjeg s i ra i vi na


Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

HRVATSKA UDRUGA VINARSKIH GRADOVA (HRUVIG) Spl i t, Ka mi l a Tonči ća 4 00385 21 348 365 hruvi g@zs d.hr hruvi g.hr Božo Nova kovi ć Una prjeđenje vi nogra da rs tva i vi na rs tva ; povezi va nje vi na ra

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

ZADRUGA VINA DALMACIJE Spl i t, Ka mi l a Tonči ća 4 00385 98 448 736 mi rja na .vrdol ja k@vi na da l ma ci je.hr vi na da l ma ci je.hr Mi rja na Vrdol ja k Proda ja da l ma ti ns ki h vi na na i nozemnom i doma ćem trži š tu

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

UDRUGA MASLINARA ŠOLTE "ZLATNA ŠOLTANKA" Šol ta , Srednje Sel o, Trg Vrtl i na 2 00385 98 965 9011 zl a tko.buri c@s t.t-com.hr Zl a tko Buri ć Udruga ma s l i na ra

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

DRUŠTVO MASLINARA BAR - BOŽO ŠALTIĆ Sta ri Ba r, Crna Gora 00382 30 340 578 i nfo@ma s l i na ri ba r.org ma s l i na ri ba r.org Sa do Peri či ć Udruga ma s l i na ra

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

RASADNIK MASLINA - RUZINAVI BROD Za da r, Lukora ns ka 2 00385 23 334 281 ruzi na vi brod.hr Ra de Ba bi ć Ra s a dni k ma s l i na

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

SOCIJALNA ZADRUGA PUT Ri jeka , O. Va l i ća 54 00385 91 781 3680

zadruga.put@gmail.com Di ja na Superi na Ekol oš ki uzgoj povrća , te proi zvodnja s okova , s i rupa , ma rmel a de i proi zvoda od l jekovi tog bi l ja 7


8

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Spl i t, Domovi ns kog ra ta 2 00385 21 400 200 s pl i ts ko.da l ma ti ns ka .zupa ni ja @da l ma ci ja .hr da l ma ci ja .hr Jos i p Ma ta s Župa ni ja

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

POLJOPRIVREDNA, PREHR. I VETER. ŠKOLA STANKA OŽANIĆA Za da r, Dr. F. Tuđma na 24/h 00385 23 316 044 oza ni c@zd.t-com.hr ppvs -oza ni c.hr Jel ena Gul a n, ra vna te l ji ca Škol a

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

AP STUDIO - AHEROPITA d.o.o. Spl i t, Ka men, Kra l ja Zvoni mi ra 28 00385 98 760 333 a ps tudi o7@gma i l .com a ps tudi o.hr Peta r Jurčevi ć TV produkci ja , foto us l uge i web di za jn

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

PROCEDO d.o.o. Spl i t, Boktul ji n put nbb 00385 21 651 651 gmi ci c@procedo.hr procedo.hr Gora n Mi či ć Informa ti čke us l uge

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

MREŽA TV - TELEVIZIJA DALMACIJA d.o.o. Spl i t, Ul i ca genera l a Bl a ge Za dre 14 00385 99 874 3498 ni kol i na .gl a doi c@mreza .tv mreza .tv Ni kol i na Gl a doi ć Medi j

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

SLOBODNA DALMACIJA d.o.o. Dugopol je, Dugopol js ka 17 00385 21 352 900 i va na .vl a dovi c@s l obodna da l ma ci ja .hr s l obodna da l ma ci ja .hr Iva na Vl a dovi ć Medi j


Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

RADIO DALMACIJA d.o.o. Spl i t, Kra l ja Zvoni mi ra 14/II 00385 21 405 202 fa ni .va l enti @ra di oda l ma ci ja .hr ra di oda l ma ci ja .hr Fa ni Va l enti Medi j

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

REVIJA NOVA ZEMLJA Os i jek, Šeta l i š te K. F. Šepera 1/d 00385 31 209 333 ka ta va @ka ta va .hr a grozeml ja .com Ana Al kha mi s Medi j

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

ZADARSKI LIST Za da r, Ul i ca G. Mrga ni ća 6 00385 23 212 988 rtd@zd.t-com.hr za da rs ki l i s t.hr Ta ja na Jus up Medi j

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

PRIVREDNI VJESNIK d.o.o. Za greb, Ka či ćeva 9 00385 1 484 6661 vrdol ja k@pri vredni .hr pri vredni .hr Jozo Vrdol ja k Medi j

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

Časopis MASLINA Spl i t, Hrva ts ke morna ri ce 4 00385 21 352 750 ma s l i na @s l obodna da l ma ci ja .hr ma s l i na .i n Di a na Ra jči ć Ča s opi s za ma s l i na rs tvo i ul ja rs tvo

9


IZLAGAČI PAKOVINA MASLINOVIH ULJA BJELICA PRINZ, DRUŽINA PRINČIČ

5212

Dobrovo

Višnjevik 16b

KMETIJA BUČINEL, BUČINEL ALEŠ

5212

Dobrovo

Gradno 8

JERICIJO MARJAN

5211

Kojsko

Podsabotin 17a

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, BIOTEHN. ŠOLA 5000

Nova Gorica

Cankarjeva 10

KMETIJA DRNOVŠČEK - KOVAČEVI

5211

Kojsko

Vedrijan 2/a

5211

Kojsko

Hum 63

CRNICA JAKONČIČ JADRAN

BUŽA AGROPRODUKT d.o.o.

52100 Pula

Medulinska cesta 15

BRIST OLIVE - OPG SILVANO PUHAR

52215 Vodnjan

Trgovačka 40

OPG MARIO CRNOBORI

52100 Banjole

Kaštanjež 2

BRIST OLIVE - OPG SILVANO PUHAR

52215 Vodnjan

Trgovačka 40

OPG VOŠTEN MARIO

52448 Sveti Lovreč

Vošteni 23

6000

Koper

Pobeška cesta 11

DOMAČIJA MUNDA

6320

Portorož

Liminjan 14

JAKOMIN DARKO

6276

Pobegi

Potok 4

OLEUM MARIS d.o.o.

52215 Vodnjan

Trgovačka 137

IPŠA d.o.o.

52427 Livade

Ipši 10

OPG SILVANO TANGER

52203 Medulin

Munida 31

OBRT BENVEGNU VL. REMIGGIO BENVEGNU

52460 Buje

Krasica 58

9403

Vlorë

Skofotinë

JERICIJO MARJAN

5211

Kojsko

Podsabotin 17a

OPG PAHLJINA ANĐELKO

51280 Rab

Palit 88

5211

Podsabotin 17a

FRANTOIO JENKO BORIS

ISTARSKA BJELICA

KALINJOT MUSA VESAF

LECCINO

LECCIONE JERICIJO MARJAN

Kojsko

LEVANTINKA KAŠTELANAC VICKO 10

21432 Gornje Selo

Duga gomila 7


OPG MARIN MARINKOVIĆ

21432 Gornje Selo

Put Rakove 1

OPG JOŠKO VEŽA

21335 Podaca

Blatnice 3, Brist

POSTIRA, poljoprivredna zadruga

21410 Postira

Strančica 2

ULJARA BOŽIĆ - SVIRČE d.o.o.

21462 Svirče

Svirče 60

OPG ANTE ŽUPANOVIĆ

22208 Kruševo

Kruševo 2

OPG PAHLJINA ANĐELKO

51280 Rab

Palit 88

BILAJA d.o.o.

21222 Marina

Marinska cesta 36

PIROVČANKA, poljoprivredna zadruga

22213 Pirovac

Trg Domovinskog rata 18

AGROPRODUKT d.o.o.

52100 Pula

Medulinska cesta 15

OPG DANILO GAMBALETTA

52215 Vodnjan

1. maj 24

KMETIJA BUČINEL, BUČINEL ALEŠ

5212

Gradno 8

OPG TOMISLAV PERICA

23000 Zadar

Andrije Hebranga 12

MOLJK DUŠAN

6310

Malija 96

OPG WILLIAM NEGRI

52220 Labin

Dolinska 3

OLEUM MARIS d.o.o.

52215 Vodnjan

Trgovačka 137

STELLA MEDITERRANEA d.o.o.

21231 Klis

Mihovilovići 21a

BRIST OLIVE - OPG SILVANO PUHAR

52215 Vodnjan

Trgovačka 40

FIMAS d.o.o.

10090 Zagreb

Šublinov brijeg 53

U.O. BUDDY - VL. MLADEN PRTENJAČA

23000 Zadar

Šibenska 4a

OPG ANTON BRAJKOVIĆ

52100 Pula

Lakvere 6, Škatari

OPG ADRIANA I SLOBODAN CAR

52100 Pula

Vintijan 26

OPG BURŠIĆ MARIJA

52474 Brtonigla

Nova Vas 102

OPG ANKA I ZLATKO BURIĆ

21430 Maslinica

Domovinskog rata 77

SOPOTNIK JANJA

1000

Zgornje Gameljne 76

ULJARA BOŽIĆ - SVIRČE d.o.o.

21462 Svirče

Svirče 60

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VINO

23423 Polača

Polača 51

OBLICA

VIŠESORTNA MASLINOVA ULJA

Dobrovo Izola

Ljubljana

UDRUGA MASLINARA ŠOLTE ZLATNA ŠOLTANKA 21430 Srednje Selo

Trg Vrtline 2

BLATO 1902 d.d.

20271 Blato

Trg dr. Franje Tuđmana 2

OPG KOLEGA

10090 Zagreb

Mije Goričkog 22

VINSKA KLET GORIŠKA BRDA z.o.o.

5212

Zadružna cesta 9

MARINA, poljoprivredna zadruga

21222 Marina

Obala k. A. Stepinca 2

ERZETIČ UROŠ

5212

Gradno 1a

Dobrovo Dobrovo

11


IZLAGAČI OTVORENIH MASLINOVIH ULJA Sorta ASCOLANA OPG BRUNO FLEGO

52000

Pazin

Zamask 10

OPG GLAVINJA

20213

Čilipi

Grušići 6

MADREVITA d.o.o.

20234

Orašac

Na pržini 3

ZANINI DAVOR

52100

Banjole

Kamik 24

ERLIĆ RATKO

52100

Banjole

Kaštanjež 9

MARINIČ BORIS

5212

Dobrovo

Ceglo 15

OPG ČUPI VL. ČUPIĆ LUKŠA

20216

Dubravka

Gornje Vataje 10

MEMED CVIJETO

20216

Dubravka

Vodovađa 12

OPG FRANKO GROZIĆ

52402

Cerovlje

Draguć 25

OPG MAURICIO PAĆELAT

52402

Cerovlje

Oslići, Šegari 27

SRIĆA - ŽIC ŠTEFICA

51000

Rijeka

Adamićeva 4

BENDER MIHO

20223

Šipanska Luka

Šipanska Luka 47 a

SVIRČE, poljoprivredna zadruga

21462

Svirče

Svirče b.b.

UHODA ZORAN - ANĐEL

23273

Preko

Put Kušterinih 13

RAOL d.o.o.

22243

Murter

Butina bb

GRGIČEVIĆ ANTONIO - JAKOVA

21465

Vrisnik

Vrisnik 46

OPG FRANKO GROZIĆ

52402

Cerovlje

Draguć 25

ULJA KOMARIJA d.o.o.

52402

Cerovlje

Borut 65/1

OPG JOSIP SILOV

22222

Skradin

Silovi II br. 18, Rupe

OGNJENOVIĆ MILAN

22305

Kistanje

Kakanj 44

ANTUNOVIĆ VICE

23422

Stankovci

Vukšić 68

ŽUVELA MILOŠ

20270

Vela Luka

Ulica 41 br. 28/2

ŽUVELA DUBRAVKA (RUŽA)

20270

Vela Luka

Ulica 41 br. 28/2

Sorta BJELICA

Sorta BUŽA

Sorta CRNICA

Sorta DROBNICA

Sorta DUŽICA

Sorta ISTARSKA BJELICA

Sorta KRVAVICA

Sorta LASTOVKA

12


OREB MIRJAN

20270

Vela Luka

Obala 4 br. 25

OPG ANTE PRIŽMIĆ

20270

Vela Luka

Ulica 63, broj 30

BLATO 1902 d.d.

20271

Blato

Trg dr. F. Tuđmana 2

HVIDR-a ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

22000

Šibenik

Trg A. Hebranga 4

52402

Cerovlje

Borut 65/1

MIHOVILOVIĆ BORIS

21430

Grohote

Štrada 13, Srednje selo

OPG HACIENDA

21425

Selca

Boškovića dvori 7

PURTIĆ JOSIP

21430

Srednje Selo

Purtićeva 38

LUČIĆ IVO - KOMPOZITOR

21465

Jelsa

858

21462

Svirče

Svirče 24

21220

Trogir

Težačka 4

ALVEUS d.o.o.

51000

Rijeka

Kvaternikova 62b

KARDUM MILJENKO

23205

Bibinje

Obala Kraljice Jelene 55

OPG ANTONIJA TERZE

21000

Kamen

Sv. Mihovila 5

BRKOVIĆ ŠIME

21403

Sutivan

Kralja Zvonimira 6

MIMICA PERISLAV

21318

Mimice

Prilaz moru 5

MATIJAŠEVIĆ PERO

21465

Jelsa

Račić

OPG BRUNO FLEGO

52000

Pazin

Zamask 10

KUTIJA BRANKO

23420

Lisičić

Lisičić 70

BAŠIĆ RADE

10000

Zagreb

Pašmanska 19

OPG JOSIP ALAČ

21333

Drvenik

Gornja vala 90

TUDOR ANTUN - MOLI ONTE

21450

Milna, Hvar

Milna 42

MATULIĆ ANTE - MIĆO

21410

Postira

Glavica 20

VIDAKOVIĆ ŽIVKO

23210

Biograd na Moru R. Boškovića 44

OPG GJENI MLADINIĆ

10000

Zagreb

Krešimirov trg 6

JANJAC STIPE

22211

Vodice

K. Pamukovića 96

VLADISLAVIĆ ANTUN I JASNA

21400

Supetar

Kralja P. Krešimira IV br. 3

OPG SURAĆ STOJKO I BOŽO

23000

Zadar

Kraljice mira 4

KRNIĆ JOZO

21000

Split

Dobrilina 1

Sorta LECCINO ULJA KOMARIJA d.o.o.

Sorta LEVANTINKA

Sorta MASTRINKA LUČIĆ MARIN

Sorta MAURINO OPG ANTE FRANA

Sorta OBLICA

13


NANJARA BRANKO

22010

Brodarica

Krapanjskih spužvara 8

BANOVAC JERKO

22010

Brodarica

Rešačka 11

RUBIN JURAJ

21465

Jelsa

Račić bb

GRABOVAC NEVEN

22000

Šibenik

Fra Jerolima Milete 15

DUMIČIĆ JOSIP

51280

Rab

Supetarska Draga 328

MATIJAŠEVIĆ ITA

21466

Poljica

Poljica

OPG ŠIMICA ŽUVIĆ

21423

Nerežišća

Dračevica 81

RADELIĆ DANILO

21330

Gradac

Obala Bošac 19

KARDUM DRAGO

23000

Zadar

Petra Skoka 1 e

CENTAR MASLINOVOG ULJA SV. IVAN

22211

Vodice

Obala Juričev Ive - Cote 9

OPG KREŠIMIR ATELJ

23000

Zadar

Put Ploče 11a

OPG JOŠKO KONJEVODA

22221

Gradina

Konjevodići 63

SILIĆ FRANO-RINKO

10000

Zagreb

Filipovićeva 35

KUZMANIĆ JOSIP

21400

Supetar

Put Varoša 18

ALILOVIĆ FRANO

21325

Tučepi

Blato 28

VIDUKA ŽELJKO

23226

Pridraga

A. Stepinca 31

VODANOV DAMIR

22240

Ti sno

Vodanovi 30 a, Dubrava

VELIČKOVIĆ PERO

21000

Split

Vukovarska 131

LUČIĆ TOMA

21462

Svirče

Svirče 24

EŠKINJA - LANTANA MARINA

23207

Sv. Filip i Jakov

A. Starčevića 5

OPG BATINIĆ - BATINIĆ METOD

20233

Trsteno

Potok 2

VISKOVIĆ VJEKO I RADOVAN

21325

Tučepi

Kamena 22

OPG ĐORDAN GURDULIĆ - MURVICA

21465

Jelsa

Put sv. Roka 383

NIKOLIĆ IVAN

22203

Rogoznica

Uvala Stivašnica 69b

RAŠETINA TAMARA

23000

Zadar

Šibenska 5b

SMOLIĆ DARKO

22000

Šibenik

Ante Trlaje Antića 17

OPG JOŠKO VEŽA

21335

Podaca

Blatnice 3, Brist

FURČIĆ KRIŽAN

23000

Zadar

Miroslava Krleže 3c

OPG GLAVINJA

20213

Čilipi

Grušići 6

MILIĆ MARIJAN

23281

Sali

Sali III, br. 29

DUBOKOVIĆ FRANČESKO

21465

Jelsa

Pitve bb

GRGIČEVIĆ JAKOV - ANTONIO

21465

Vrisnik

Vrisnik 46

MATELJAN BABIĆ ANTE

21466

Zastražišće

Zastražišće 69

BANOVAC MARIJANA

22010

Brodarica

Rešačka 13

14


PEHAR NIKICA

21465

Jelsa

Račić bb

ŠURJAK IVANA

21460

Dol

Dol

ULJARA ZLATNA KAP, vl. ŠIME FILIPI

23281

Sali

Sali 156

VULETA LUCE

20245

Trstenik

Kraj 48

OPG BOJMIĆ RADOSLAV

23212

Tkon

Mrvisko 45

PERICA ANTE

23422

Stankovci

Bila Vl aka 18

GOJUN IVO

21333

Drvenik

Donja Vala 1

STOJANOV MILAN

23211

Drage

Murterska 33

DOBROVIĆ FRANE

22213

Pirovac

Trg domovinskog rata 6

LASAN GORAN

22211

Vodice

Roca Pave 13

BOŽIN MIRKO

23262

Pašman

Pašman 114

MIOCA d.o.o.

20 000 Dubrovnik

Kneza Branimira 47

OŠ SLATINE

21224

Slatine

Put Lovreta 1

MEMED VIŠNJA

20210

Cavtat

Put Uskoplja bb

OPG MATO RADOVIĆ

20213

Čilipi

Masješi 27

LJUTIĆ ANTE

23210

Biograd na Moru Fra Lina Pedišića 37

KADIĆ SLAVOMIR

21315

Dugi Rat

Hrvatske mornarice 6

OPG DOMAGOJ DUŠEVIĆ

23248

Ljubač

Ljubač 89

CARIĆ PAULO

21462

Svirče

Svirče 145

MEMED CVIJETO

20216

Dubravka

Vodovađa 12

LASAN BORAC

22211

Vodice

Grgurev Tonča 47

MARETIĆ ANTONIJA

21000

Split

Doverska 3

OPG KURTIĆ DOBROSLAV

21400

Supetar

12. dalmatinske brigade 4

MADREVITA d.o.o.

20234

Orašac

Na pržini 3

MORIĆ ŽIVKO

23422

Stankovci

Stankovci 317

CAPUT VLAHO

20216

Dubravka

Butkovina 37

OPG ČEBULC

20000

Dubrovnik

Put I. Vojnovića 16

POLITEO JURAJ

21000

Split

Sarajevska 40

KARABATIĆ VLADE

21000

Split

Kupreška 98

VICIĆ LUKŠA

21405

Milna

Milna bb

51517

Kornić

Ulica 17. travnja 13

85000

Bar

Stari Bar

Sorta SLATKA OPG MAGRIŽ - MIRJENKO MRAKOVČIĆ

Sorta ŽUTICA KARADJUZOVIĆ BAJAZIT BATO

15


HADŽIMOLIĆ GEZIM

85360

Ulcinj

Ulica Vase Strugara br. 1

HUSIĆ SEAD

85360

Ulcinj

Nova Mahalla bb

GRŽAN VILIM

23231

Petrčane

Petrčane 84

JOSIP MATIĆ-LOLO I PERO MATIĆ-KAPETAN

88394

Hutovo

Hutovo bb, Broćanac

OPG ANTON PURTIĆ

21430

Srednje selo

Put crikve 19

OPG OBITELJ STAMIČAR

23210

Biograd na Moru Ivana Raosa 10

DUVNJAK ANTE

22211

Vodice

Kamila Pamukovića 43 a

VRANČIĆ JOSIP

88236

Blatnica

Blatnica bb

OPG RATO KOŽULIĆ

22243

Murter

Pod Raduć 56

ROSANDA ALEN

52100

Pula

Vi nkuran centar 56

CONITOR d.o.o.

20216

Dubravka

Dunave 36

OPG KALEBIĆ-JAKUPČEVIĆ

21000

Split

Šime Ljubića 19

STRPIĆ ZLATKO

23210

Biograd na Moru Put Solina 31

STILINOVIĆ SLAVKO - JURTELA

22240

Ti sno

Put Luke 3

OPG STANKO I DINKO SIKIRIĆ

23205

Bibinje

Trg Sela vrata 12

BILAS BOŽIDAR

21330

Gradac

Obala 35

PAVLIĆ IVICA

21310

Omiš

Put Vrila 19

OPG ZVONIMIR BOTUNAC

23000

Briševo

Franka Lisice 2d

ŠOŠA MIRJANA

23000

Zadar

Jadranska 49

OPG BRUNO FLEGO

52000

Pazin

Zamask 10

VIŠESORTNA maslinova ulja

UDRUGA HRV. BRAN. OBOLJELIH OD PTSP-a ŠKŽ 22000 Šibenik

Prilaz tvornici 39

BAREŠIĆ ZLATKO

23211

Drage

Franka Lisice 4

LINTAR, poljoprivredna braniteljska zadruga

21212

Kaštel Sućurac

Cesta dr. F. Tuđmana 45

OK AMOR OBRT

21000

Split

Triljska 24

EKO HVAR j.t.d.

21450

Hvar

Trg Marka Miličića 3

KARDUM LJUBE

23422

Stankovci

Kardumovi dvori - Prović 57

KRAUS FRANO

21000

Split

Marasovićeva 65/1

DRAGOBRATOVIĆ MILORAD

20340

Ploče

Vukovarska 2

OPG MAURICIO PAĆELAT

52402

Cerovlje

Oslići, Šegari 27

OPG BOŽO SMOLIĆ

22000

Šibenik

Trtarska 16

PRIŽMIĆ DINKO

20270

Vela Luka

Ulica 47 br. 36/3

GABRIĆ SANJIN, OBRT MASLINA

51280

Rab

Mundanije 190a

OPG MARIN MATEŠIĆ

23000

Zadar

Put Njivica 13, Diklo

16


JURKOVIĆ CVITKO

22000

Šibenik

Stjepana Radića 56 a

DRAGOBRATOVIĆ MATO

20340

Ploče

Rogotinska 8

ZRAČNA LUKA SPLIT - KAŠTELA

21216

Kaštel Štafilić

Cesta dr. F. Tuđmana 96

MARIĆ ANĐELKO

22000

Šibenik

Trg A. Hebranga 18 a

OK AMOR OBRT

21000

Split

Triljska 24

MATKOVIĆ VALDI

52402

Cerovlje

Pagubice 7/A

BELAMARIĆ DOMAGOJ

22000

Šibenik

Podsolarsko 6

CVITANIĆ VOJMIR - LEO

21420

Bol

Domovinskog rata 30

MORIĆ BOŠKO

23422

Stankovci

Stankovci 312

EŠKINJA - LANTANA IVAN

23207

Sv. Filip i Jakov

A. Starčevića 5

STIPIŠIĆ MIŠO

21463

Vrboska

Vrboska bb

OPG MILENKO ZAGORAC

23423

Polača

Polača 33

BILAVER BLAŽ

23223

Škabrnja

Put Bilavera 9

BELAMARIĆ DRAŽEN

22000

Šibenik

Podsolarsko 8

OPG BOŽO PERIŠA

10040

Zagreb

Dunavska 19, Dubec

KLARICA STANKO

23420

Benkovac

Trg hrvatske mladeži 2d

BRATIŠKOVCI BRIBIR, polj.zadruga branitelja 22222 Skradin

Bratiškovci 52 a

ŠULJIĆ IVAN "IVIĆ"

53291

Novalja

Dalmatinska 19

EKO HVAR j.t.d.

21450

Hvar

Trg Marka Miličića 3

ŠOŠA MIRJANA

23000

Zadar

Jadranska 49

MUCIĆ DAVOR

88320

Ljubuški

Humac bb

OPG IVAN ATELJ

23000

Zadar

Ivana Rendića 24

OPG MATE DUŠEVIĆ

23248

Ljubač

Ljubač 83

OPG VICENCO SINOVČIĆ

21430

Maslinica

Sv. Nikole 16

OPG NEVEN KOVAČIĆ

21310

Omiš

Nemira V/13

OPG JELENA ERAK

23000

Zadar

A. Hebranga 5

LONGIN VOJKO

23000

Zadar

L. Matačića 24

HVIDR-a ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

22000

Šibenik

Trg Andrije Hebranga 4

MORETIĆ TONĆI

20236

Mokošica

Od izvora 55

LAZIĆ JADRAN

21465

Zavala

Zavala

TUDOR ANTUN - MOLI ONTE

21450

Milna, Hvar

Milna 42

OPG VINKO GULIN

22211

Vodice

Ljudevita Gaja 25

GRGURICA JOSIP I IVANKA

23241

Poličnik

Hrvatskog proljeća 1

OPG MATE RAŽOV

23206

Sukošan

Dr. Franje Tuđmana 135 17


ELEZOVIĆ SRĐAN

21432

Gornje Sel o

Poci ni ca 18

BEGIĆ ŽIVKO

22213

Pi rova c

Put s v. Ane 32

CENTAR MASLINOVOG ULJA SV. IVAN

22211

Vodi ce

Oba l a Juri čev Ive - Cote 9

OPG JURAJ IVANKOVIĆ

10000

Za greb

Crvenog kri ža 22

BOŽIKOVIĆ ZDRAVKO

21466

Pol ji ca

Pol ji ca , Za s tra ži š će

BUTIĆ NADO

23000

Bri š evo

Bri š evo 139

OPG BARADIĆ ŽELJKO

23422

Sta nkovci

Ba njevci bb

DAMJANIĆ MARIJA

21463

Vrbos ka

Vrbos ka bb

OPG MIRO PERICA

23422

Sta nkovci

Bi l a Vl a ka 15

PAVLIĆ PETAR

21310

Omi š

Put Vri l a 19

OPG EUGEN NOVAKOVIĆ

23242

Pos eda rje

Ja dra ns ka ces ta 17

GRGASOVIĆ TONČI, dr.sc.

21300

Ma ka rs ka

Ma rka Ma rul i ća 5/4

ŠARE LJUBO

23000

Za da r

Ni kol e Šopa 11

CECIĆ KARUZIĆ MARINKA

21430

Grohote

IVANAC MARICA

21300

Ma ka rs ka

Mol i za ns ki h hrva ta 37

RUBIN PEHAR ADRIANA

21465

Jel s a

Ra či ć bb

OPG ANTE PRIŽMIĆ

20270

Vel a Luka

Ul i ca 63, broj 30

OPG MASLAĆ VL. SLOBODAN MASLAĆ

22222

Skra di n

Grgura Ni ns kog 4

BILOGLAV VJERA

23000

Za da r

Mi ros l a va Krl eže 26

NIMČEVIĆ SLAVICA I KREŠO

51216

Vi š kovo

Jura š i 58

KOLARI ŠABAN

85360

Ul ci nj

Vi do Ma rti novi ć br. 6

CAPUT VLAHO

20216

Dubra vka

Butkovi na 37

DUVNJAK TOMISLAV

22211

Vodi ce

Ka mi l a Pa mukovi ća 43 a

OPG BATINIĆ - BATINIĆ METOD

20233

Trs teno

Potok 2

VAJIĆ JOZO

21220

Trogi r

OK AMOR OBRT

21000

Spl i t

Tri l js ka 24

IVANKOVIĆ MLAĐAN

21465

Iva n Dol a c

Iva n Dol a c

KLINAC IVICA

23000

Za da r

Andri je Hebra nga 3

OPG "KARMELINO" BARICA BARBARIĆ

21466

Za s tra ži š će

208 Za s tra ži š će

ODAK GORAN

21000

Spl i t

Dubrova čka 35

MOSKATELO DAJANA

21460

Dol

Dol

ARBANAS IVEK, pl.

23000

Za da r

Put Crvene kuće 136a

CICVARA PETAR

22211

Vodi ce

Sta ni ne II/11

OPG PETAR KURTIĆ

21400

Supeta r

Stjepa na Ra di ća 1

18


OŠ OSTROG

21215

Ka š tel Lukš i ć

Put s v. Lovre bb

LUČIĆ TOMA

21462

Svi rče

Svi rče 24

ALETA d.o.o.

23000

Za da r

Tri ba njs ka 2

OPG MAGRIŽ

51517

Korni ć

Ul i ca 17. tra vnja 13

MIHOČEVIĆ PETAR

20230

Ston

Koni š ta ri 1

SEOSKO DOMAĆINSTVO TONI BRAUTOVIĆ

20213

Moči ći

Moči ći 48

ŠILOVIĆ MARINKO

21216

Ka š tel Sta ri

Put Bl a ta 100

OPG LUKŠIĆ VJERICA

21403

Suti va n

Domovi ns kog ra ta 20

RUBIN NEVENKA

21465

Jel s a

Ra či ć bb

PRIMOŠTEN BURNI, poljoprivredna zadruga

22202

Pri moš ten Burnji Dra ga 5

MROTINE d.o.o. - IVOŠ MIRKO

23272

Ka l i

ILIRIJA d.d.

23210

Bi ogra d na Moru Ti na Ujevi ća 7

MATEŠIĆ MARIN (ZDENKOV)

23000

Za da r

Kreš i mi rova oba l a 54

DISKORDIA DARIO

23000

Za da r

Os ječka 71

OPG NADA ŽILIĆ

23222

Zemuni k Donji

Ul i ca XVI 97

ŠKUNCA ALDO

53291

Nova l ja

Za da rs ka 11 b

ŠTAKA VLAHO

20216

Vodova đa

Ba ni 2

KRSTIČEVIĆ ŽELIMIR

20340

Pera čko Bl a to

Ml i ns ka 50

PEDIŠIĆ ŠIME

23263

Ba nj

Ba nj 145

SORIĆ NIKŠA

23000

Za da r

Otona Ivekovi ća 26

LUČIĆ IVO - KOMPOZITOR

21465

Jel s a

858

ŠESTAN JOSIP

23222

Zemuni k Donji

Ul i ca 2 br. 1

MARTINOVIĆ MILAN

21423

Nereži š ća

Donji Huma c 25

PAJALIĆ BRANKO

51500

Krk

S. Ra di ća 15

ROGOZNICA, poljoprivredna zadruga

22203

Rogozni ca

Ante Sta rčevi ća 2

OPG MARKO LUČIĆ

21000

Spl i t

Sl a ni ce 11

HALADIĆ VISKO

21460

Sta ri gra d

Ma ti je Iva ni ća 54

BAKIĆ TOMISLAV

20357

Luči na

Luči na 110

Put Sa bi š ći ne 26

19


Organizator

1907

SPLIT

Zadružni savez Dalmacije, 21000 Split, K. Tončića 4 tel. 021 348 388 fax. 021 348 408 www.zsd.hr email: info@zsd.hr

Visoki pokrovitelj Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović

Pokrovitelji Ministarstvo turizma

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ministarstvo poljoprivrede Hrvatska gospodarska komora

Ministarstvo branitelja

REPUBLIKE HRVATSKE

Splitsko dalmatinska županija

Zadarska županija

Grad Zadar

Hrvatski savez zadruga

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Medijski pokrovitelji

apstudio.hr

Sponzor

Donatori

TRADE d.o.o.

Zlatni donator

18 9

DISTRIBUTER OPREME ZA MASLINARE I VINARE

8 PZ KUNA 1898 KUNA, PELJEŠAC HRVATSKA

Suorganizatori

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split

Hrvatska udruga vinarskih gradova Split

SAVJETODAVNA SLUŽBA

Poljoprivredna zadruga Maslina i vino Polača

Sveušilište u Dubrovniku Zavod za mediteranske kulture Dubrovnik

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Zagreb

Gastro ekspertiza Split

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar

Hrvatski poljoprivredni zadružni savez Zagreb

Grad Benkovac

Hotel Kolovare Zadar

Katalog nocnjak 2014