Degree Show 22 (Welsh)

Page 1

u n c a t f p te u b t l p n n d nt s iv ha d rt di e t un i u te e v d i i e a r i h a a d d o n n d s in ed d iv he r lf le t ra od r ta id i us ta u o i i u i i d e g o t b o v a d u p n g d l h i w x u n y d r g s l r d d p ig e h u u e e i e c u nk f s ed o u e l n n a d n u d d ym d t n n a w u d t ed de o ze ll u di nl i eq ti d ig bo n id u w u w d t n h e w u r w y u a e n a e f u y a y a i y w n f r u d d d e n d i a d u u su s s ro l n u i d fe f s u e g n l e c y u u n ha t i nm n a by h d y d t n a d e n l u d a s g i e f d m a a s u n u i dd e u l y q l a u t n u n u d n w u f l u he c n di u s di n l sp n n il e i u nc u he te g nt po l sc ea u di iq u ri w y d s n h o d d l o i u a s t g u n a d i h e a l o u l t t h e y e s v d w e u e d y u qu r u un u i ch t ed he i u n r u m n a t n s n u e u u d n n l n t kn in n wa ab l ed da u kn nc d di un s w yd f a o g d d a e n u m g ow h u ha t n po a d b w e d u a n f r b i v a l n u n u sh n n r s a o r l e u g e i u u t n u n a t e n i e n u t i l u i t r u n b d i n t un n mi bl a d sc r d br n ed gn l l d n s o a s s e i u a i u o t u e p u f i t n n t n n k o U ed n d ed i c d t oi ch f gn ak u te di h g er e uc na a o l e e e a n d l e u r n h b u n un d o u t d c d b d d n i e a nd n l iy u c t e u a h U l r un t u le n n d t a y o m e u d e n u d n e g t e n a g l u e m u c g u d a np d d u ra a d br s u im n d ag n k e n d b l i a n d p d i h n i p u e b d l i a u r m a i d u w t lu n d ea t a u r u i w e g a g s u n g l n r e g c t

DEGREE SHOW

22Croeso i sioe radd derfynol Ysgol y Celfyddydau Creadigol 2022

Mae’n bleser gan Ysgol y Celfyddydau gyflwyno gwaith myfyrwyr blwyddyn olaf o bob ffrwd o’n portffolio Celf a Dylunio. Mae ein myfyrwyr unwaith eto wedi rhagori yn greadigol ac fel cymuned i gyflwyno eu prosiectau a’u darnau terfynol. Mae eleni’n arbennig iawn i ni i gyd gan ei bod yn nodi’r sioe gorfforol gyntaf ers 2020 a dychweliad mawr ei angen i arddangos gwaith myfyrwyr o’n gofodau pwrpasol yn Stryd y Rhaglaw. Mae’n waith gwerth chweil iawn ac mae’n gofyn am ymdrech tîm – staff a myfyrwyr, felly hoffwn ddiolch hefyd i’r staff am eu hymdrechion diflino yn cydweithio gyda’r holl fyfyrwyr i gyflwyno’r sioe. Dylai Dosbarth 2022 fod yn eithriadol o falch o’u cyflawniadau, yn enwedig o ystyried yr amgylchiadau dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rwy’n gobeithio y byddwch chi ac eraill sy’n ymweld â’r arddangosfa yn mwynhau gweld y gwaith cymaint ag yr ydym yn ei wneud a bod ein harlunwyr, curaduron, dylunwyr a gwneuthurwyr sydd ar fin graddio yn parhau â’u harferion creadigol ac yn cadw mewn cysylltiad â ni drwy’r rhwydwaith cyn-fyfyrwyr.

Yr Athro Alec Shepley Deon Cyfadran y Celfyddydau,Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol GlyndwrCWRS SYLFAENNAOMI DAVIES-DOONER Cwrs Sylfaen Dylunio

Yn y corff hwn o waith rwy’n archwilio thema lluniadu portreadau, gan edrych yn arbennig ar yr elfennau canlynol: emosiwn, nodweddion wyneb, anatomeg a chreu golau a thywyllwch trwy gysgodi. Dewisais bortreadau ar gyfer y prosiect hwn, gan mai lluniadu pobl yw fy hoff bwnc erioed ac roeddwn i eisiau parhau i ddatblygu fy sgiliau lluniadu, a darganfod yn union beth rydw i’n ei fwynhau cymaint am arlunio pobl. Trwy’r prosiect, sylwais fy mod nid yn unig wedi hogi fy sgiliau a darganfod technegau ymarferol newydd, fe ddysgais hefyd fwy am yr hyn y mae’r pwnc hwn yn ei olygu i mi. Darganfyddais fy mod yn mwynhau tynnu llun pobl yn fwy nag unrhyw bwnc arall oherwydd ei fod yn dod â chelf yn fyw. Mae’r wyneb

dynol yn un o’r symbolau mwyaf adnabyddus yn y byd, yn uwch na hanes a diwylliant. Yn gyffredinol, mae wedi’i wifro i’n hymennydd o enedigaeth. Mae gallu creu delwedd o’r fath gyda fy nwylo fy hun, ar rywbeth mor difywyd â darn o bapur, yn teimlo’n foddhaus iawn. Trwy ddysgu fy hun i bortreadu mynegiant wyneb cywir, rwy’n gobeithio tanio’r un emosiynau y maent yn eu cynrychioli yn y person sy’n eu gwylio. Mae’n deimlad pwerus a boddhaus i allu cyfathrebu â phobl eraill a dylanwadu arnynt fel hyn, trwy rywbeth a greais ac i mi, mynegi, cyfathrebu a dylanwadu, mewn ffordd y gellir ei deall yn gyffredinol yw hanfod celf.NATALIE DIXON Cwrs Sylfaen Celf Gain

Ar gyfer fy narn arddangosfa olaf, dewisais darnau o waith o wahanol brosiectau rydym wedi’u cwblhau dros y flwyddyn ddiwethaf. Sylwais fod cynefindra rhwng rhai o’r pynciau yn fy narnau terfynol a phenderfynais grwpio’r rhain gyda’i gilydd i gyflawni fy ngweledigaeth. Ar gyfer y modiwl olaf, roeddwn eisiau dangos ochr dywyll afiechyd meddwl (thema oedd yn amlwg yn fy narnau fwy cynnar) a’r teimlad o gael eich dadleoli o fewn cymdeithas ac weithiau hyd yn oed o fewn eich meddwl eich hun. Ceisiais adfywio rhithweledigaethau a episodau [o seicosis] o’r gorffennol trwy gydol fy ngwaith celf, ac arweiniodd hyn fi at waith gan Banksy “Alice mewn Digalondid”. Roeddwn i eisiau’r boen, y dagrau, y cam-drin cyffuriau,

yr hunanladdiad - yr holl bethau tywyll sy’n poenydio meddwl ansicr gael eu teimlo trwy fy ngwaith. Dyna pam y gosodais fy ffotograffau a phaentiadau y tu mewn i’r cwpwrdd dillad oherwydd ei fod yn atseinio gyda thema’r holl boen rydyn ni’n ceisio’i guddio rhag eraill a chan fod fy ngwaith mor bersonol i mi, doeddwn i ddim eisiau iddo gael ei arddangos, yn yr agored, i bawb ei weld. I mi, roedd y weithred o agor y cwpwrdd dillad i weld beth sydd y tu mewn yn cynrychioli’r weithred o ymddiried yn rhywun. Roeddwn i eisiau i fy ngwaith fod yn rhyngweithiol felly rydw i wedi cuddio ychydig o berlau bach yn fy ngwaith celf efallai y byddwch chi’n gweld os ydych chi’n ddigon chwilfrydig i ddod o hyd iddynt.SARA ENCANTADO Cwrs Sylfaen – Ffotograffiaeth a Ffilm

Wedi fy lleoli yn adeilad yr Ysgol, syrthiais mewn cariad â’r hanes sy’n rhedeg drwyddo. Ysbrydolodd yr hanes fi i ddechrau gwneud yr ymchwil, gan gloddio ymhellach i’r gorffennol. Drwy wneud hyn roedd yn caniatáu i mi gysylltu â phobl a oedd yn arfer mynychu’r hen goleg technegol. Rhannodd rhai pobl straeon wedi’u trosglwyddo gan berthnasau a oedd yn gyfarwydd â’r adeilad pan oedd yn glafdy. Dechreuodd yr adeilad fel fferyllfa yn ôl yn 1833, yn fuan wedi iddynt sylweddoli bod angen ysbyty. Trodd yr adeilad wedyn yn glafdy ym 1938. Bu’r adeilad ar agor wedyn am rai blynyddoedd ac ar ôl cau’r drysau i’r clafdy ganwyd yr Hen Goleg Technegol.

Cynhaliodd yr Hen Goleg Technegol nifer o gyrsiau yma tan tua 1969. Mae’r adeilad bellach yn gartref i adran Celf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr a elwid gynt yn NEWI. Mae gan Wrecsam gymaint o hanes diddorol nad yw bob amser yn cael sôn amdano ac sydd weithiau hyd yn oed yn gudd, felly roeddwn i eisiau ceisio rhannu rhywfaint o hynny gyda’r cyhoedd. Mae’r adeilad hwn wedi bod trwy sawl cam o fferyllfa i brifysgol. Rwy’n gobeithio, trwy ddarllen y wybodaeth yr wyf wedi’i chasglu fel rhan o’m prosiect a’i gosod o fewn y droriau hyn, y gwelwch yr adeilad hwn mewn golau gwahanol.HANNAH FORSHAW Cwrs Sylfaen – Ffotograffiaeth a Ffilm

Fy syniad y tu ôl i’r prosiect hwn oedd dangos persbectif. Er mwyn dangos fy nealltwriaeth o ddyfnder cae tynnais y lluniau o lawer o wahanol onglau, cymerodd hyn lawer o amser i’w cwblhau. Penderfynais archwilio persbectif mewn ffotograffiaeth ar gyfer fy mhrosiect terfynol gan fy mod eisiau dysgu rhywbeth newydd a herio fy hun. Rheswm arall dros ddewis persbectif yw oherwydd bod gennyf ddiddordeb yn llinellau’r byd naturiol ac roeddwn am ymchwilio ymhellach i hyn gan ddefnyddio technegau newydd. Y dechneg a ddefnyddiais yn y gyfres hon o ffotograffau i archwilio persbectif oedd gwneud clo fy nghamera yn ffocws. Unwaith oedd y camera wedi cloi ffocws symudais y camera, i greu dyfnder maes. Unwaith roeddwn yn hapus gyda’r ddelwedd ar y camera tynnais llun ac yna symud i gael ongl wahanol.FEARNE LANDON Cwrs Sylfaen – Ffotograffiaeth a Ffilm

Mae fy narn o’r enw ‘Ar goll ac wedi ei ddarganfod’, yn archwilio thema profiadau bywyd a gollwyd o achos y pandemig Cofid-19. Mae’n dangos cyferbyniad a gwahaniaethau rhwng bywyd pobl ifanc yn y byd modern a chanol y 1900au trwy atgofion ffotograffig a gasglwyd o albwm lluniau fy Nhaid, yn ogystal â delweddau sy’n ymwneud â’r pandemig. Rwyf wedi defnyddio un o gamerâu analog fy Nhaid (Chinon CE ii Memotron) i ddal pynciau adnabyddadwy a oedd yn arwyddocaol iawn yn ystod y pandemig byd-eang. Mae’r delweddau hyn hefyd yn creu cyferbyniad rhwng y cyfnod amser pan gafodd y camera hwn ei gynhyrchu a’i ddefnyddio, a chyflwr presennol y byd modern. Mae ei ddelweddau ef a fi, yn dal eiliadau o hanes a’r atgofion a ddaw gyda nhw. Yn ystod y pandemig, fe gollon ni amser, rhyddid, rhyngweithio cymdeithasol, a phrofiad cyffredinol bywyd, ond roedd bywyd ifanc fy Nhaid yn y lluniau a gymerodd o’r oes hynny yn brofiad hollol wahanol, ac mae ei atgofion “coll” wedi cael eu “canfod” eto a’u hatgyfodi o newydd yn y darn hwn.ANGELA MANFORD Cwrs Sylfaen – Ffotograffiaeth a Ffilm

Mae ffotograff yn adrodd stori, gall un ddelwedd wneud i ddychymyg ffrwydro, gwneud i chi deimlo eich bod yn rhywle nad ydych chi o bosibl wedi bod iddo o’r blaen, ond sut mae hyn yn bosibl? Un agwedd o ffotograffiaeth yw’r goleuo, a gall y goleuo cywir rhoi ystyr cwbl newydd i ffotograff. Defnyddiais oleuadau stiwdio artiffisial i greu’r delweddau hyn, cefndiroedd du a gwyn, ac amrywiaeth o unigolion. Cymysgu

â defnydd technegol y camera trwy ddarllenydd mesurydd a f-stop ac yn olaf golygu. Roeddwn i’n anelu at arddull ‘ffasiwn’, felly trwy waith ymchwil gan ffotograffwyr eraill roeddwn i eisiau defnyddio’r golau i greu rhyw fath o ddirgelwch, nid dangos yr holl ddelwedd, gwneud i’r gwyliwr edrych yn ddyfnach i mewn i’r unigolyn.MEGAN MARTIN Cwrs Sylfaen – Celf Gain

Ar gyfer y Prosiect Dilyniant, ysgrifenasom ein briff ein hunain am yr hyn yr oeddem am ei greu. Rwyf wedi bod yn creu ffurfiau 3D gan ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau, technegau a phrosesau. Roeddwn i eisiau parhau i arbrofi mewn 3D, tra’n herio fy hun gyda deunydd newydd: clai. Roeddwn i eisiau creu darn sy’n mynegi teimlad neu brofiad sy’n bersonol i mi, ond sydd hefyd yn gallu cael ei ddehongli yn ei ffordd ei hun gennych chi, y gwylwyr. Ar gyfer y darn olaf, fe wnes i gerflunio pen dynol allan o glai gyda wynebau llai yn dod allan o’r wyneb. Y prif wyneb i fod yn realistig gyda mynegiant oer, caregog a’r wynebau llai yn edrych yn fwy gorliwiedig ac aflonyddgar gyda gwahanol ymadroddion, gan edrych fel petaent yn

gallu bod yn siarad ac yn seibio ganol brawddeg. Mae’r cynllun lliw monocrom, yn creu effaith canfas gwag, i gyferbynnu manylder ac ystyr dyfnach y darn. I mi, mae’r cerflun hwn yn cynrychioli’r ffordd y gallwn gael ein heffeithio gan yr hyn y mae pobl eraill yn ei ddweud wrthym neu amdanom. Gall geiriau a barn pobl eraill, da neu ddrwg, aros gyda ni am oes, gan chwyrlïo o gwmpas yn ein pennau, a gall fod yn anodd iawn eu hanwybyddu. Rydym yn ffodus i fyw mewn cymdeithas lle mae gennym ryddid i lefaru, ond mae mor hanfodol bwysig ein bod yn cofio ac yn cydnabod cymaint o effaith y gallwn ei chael ar rywun gydâ’n geiriau yn unig. Beth mae’r darn hwn yn ei gynrychioli i chi?GIBIN SAJU Cwrs Sylfaen Dylunio Graffeg

Rwy’n astudio Blwyddyn Sylfaen mewn Celf a Dylunio, fy nisgyblaeth pwnc yw Dylunio Graffeg. Dechreuais y cwrs ym mis Medi 2021. Ar gyfer y prosiect terfynol creais frand dillad o’r enw Ocean Gear. Dyluniais y logos ar gyfer brand dillad ac argraffais y dyluniad ar grysau T. I ddechrau, lluniais 20 braslun o wahanol logos mewn 20 munud. Yna symudais y dyluniadau i’r cyfrifiadur i ddefnyddio Adobe Illustrator i ddatblygu’r dyluniadau ymhellach. Wrth ddefnyddio Illustrator dyluniais bedwar logo gwahanol ar gyfer y brand. Nesaf argraffais y pedwar logo ar asetad i baratoi ar gyfer sgrinbrintio. I wneud pethau’n symlach dewisiais un logo i’w argraffu ar bob un o’r saith crysau T. Rhoddais naws minty i ddyluniadau’r crys-T gan ddefnyddio pedwar crys T gwyn a thri gwyrdd. Gwnes i’r logo’n wyrdd tywyll felly byddai’n gweddu i’r ddau liw crys-T.JANET WEAR Cwrs Sylfaen – Celf Gain

Ar ddechrau fy mhrosiect olaf, Y Goeden Geiriau, roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth newydd a hollol wahanol i’r darnau roeddwn i wedi bod yn gweithio ar o’r blaen. Penderfynais ddefnyddio llyfrau a thrwy fy ymchwil dos ar draws plygu papur a choed mewn llyfrau. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn tecstilau a’r amrywiaeth o liwiau a dyluniadau. Arweiniodd hyn wedyn at syniad i ddefnyddio cyfryngau cymysg, gan fy ngalluogi i gymysgu tecstilau gyda llyfrau a phapur. Nesaf gwnes ymchwil pellach yn edrych ar wahanol fathau o goed. Ar y dechrau, syrthiais mewn cariad â choeden flodeuo ond yna dos ar draws cypreswydden. Felly

penderfynais yn ddiweddarach wneud coeden yn dod allan o ‘Geiriadur’ fel petai. Roedd strwythur y goeden, gan gynnwys y canghennau wedi’u gwneud o weiren gan alluogi ei drin i greu’r siâp a’r nodweddion oedd eu hangen. Yna cymerais stribedi tenau iawn o bapur allan o lyfr a’u lapio o amgylch y canghennau sawl gwaith nes cyrraedd y trwch cywir, gan eu diogelu â glud. Defnyddiais ddeunyddiau / ffabrig o weadau amrywiol a gwlân, gan eu torri’n stribedi tenau iawn i hongian dros ganghennau’r goeden. Yn olaf, dewisais decstilau Indiaidd o ddyluniadau amrywiol (yr wyf hefyd yn eu caru) a’u gosod dros y llyfr a ddefnyddir fel sylfaen, ar y corneli ac arwyneb y llyfr. Rwy’n hapus â’r canlyniad.ANIMEIDDIOARCHIE ALDRED BA(Anrh) Animeiddio

@ kaijie_art @aijie64

Dechreuodd yr animeiddiad byr hwn fel ffordd o gynrychioli pwnc fy Nhraethawd Hir. Mae pwnc fy nhraethawd hir yn ymwneud â gwahaniaethau diwylliannol rhwng y Gorllewin a’r Dwyrain fel y gwelir trwy lens America a Japan. Mae’r pwnc hwn yn ddiddorol i mi gan fy mod wedi tyfu i fyny gyda chyfryngau Japaneaidd a chyfryngau Gorllewinol, ac rwyf bob amser wedi fy swyno gan y ffyrdd y maent yn wahanol i’w gilydd o safbwynt adrodd straeon. Mae’r animeiddiad hefyd wedi’i fwriadu fel prawf o gysyniad ar gyfer holl hanfodion modelu ac animeiddio 3D, er mwyn gwella fy sgiliau ymhellach a dangos beth yw fy set sgiliau ar hyn o bryd.KATIE CHALLONER-PEARSON BA(Anrh) Animeiddio

Arlunio yw fy arbenigedd ac rwy’n angerddol am fy nghelf. Rwy’n mwynhau rhannu fy ngwaith celf a’u troi’n glipiau a fideos byr animeiddiad 2D. Rydw i wir yn mwynhau gallu dangos naratif gweledol mewn delweddau symudol a dod â delweddau llonydd yn fyw i’r genhedlaeth iau yn ogystal â’r rhai hŷn ac yn teimlo bod animeiddio a darlunio yn sgiliau da iawn i’w cael. Byddai’n wych gallu rhannu’r sgiliau hyn gyda’r cyhoedd. Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn hybu codi ymwybyddiaeth o’r stigma sy’n ymwneud ag iechyd meddwl. Yn benodol, defnyddio naratif gweledol i gynorthwyo plant ag anableddau yn enwedig ar gyfer y rhai sy’n ei chael hi’n anodd cyfathrebu. Ers dechrau fy ngyrfa, rwyf wedi canolbwyntio ar sianelu fy nhalent a chreadigrwydd i ganlyniadau ystyrlon a phwerus. Rwy’n ymfalchïo yn fy ngwaith ac yn trio fy ngorau gyda fy ngallu. Rwy’n credu mewn gweithio’n galed, gweithio gyda’n gilydd a chael hwyl ar hyd y ffordd. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy amdanaf i neu fy ngwaith, estynwch allan.CELFYDDYDAU CYMHWYSOLKARAN BURGESS BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol

@KaranBurgessDesigns

Caiff Karan ei dylanwadu gan arsylwi lliwiau a ffurfiau’r afalau sydd wedi cwympo a’r dail gwyntog sy’n carpedu ei pherllan leol bob blwyddyn. Gan gymryd ysbrydoliaeth o’r lliwiau naturiol a’r broses o bydredd, mae Karan wedi creu llestri copr sy’n ennyn y teimlad o hydref parhaol. Gan ddal yr eiliad cyn i ddail pydru ddychwelyd yn llwyr i’r ddaear a chyfoethogi’r pridd i alluogi bywyd newydd, mae Karan wedi defnyddio technegau gofaint metel traddodiadol a phatiniadau naturiol o fewn ei chasgliad o lestri cerfluniol.SARAH EDWARD BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol @primrosepotsandprints

Mae Sarah yn angerddol dros y ffurf fenywaidd a sut y gellir ei defnyddio i archwilio materion y mae menywod yn delio â nhw bob dydd. Wedi ei hysbrydoli gan Grayson Perry ac Andy Warhol a’u defnydd o liw, mae gwaith Sarah yn darlunio positifrwydd y corff yn y byd modern a’r materion niferus sy’n dod ochr yn ochr â hynny, un ohonynt yw’r effaith ar eu bywydau rhywiol. Mae’r gyfres hon o lestri cerfluniol cerameg yn seiliedig ar ffurfiau benywaidd haniaethol wedi’u haenu â’r geiriau cadarnhaol a negyddol sy’n gysylltiedig â’r pwnc hwn gan gynnwys y labeli a roddir ar fenywod a sut y gall iechyd meddwl gronni y tu mewn.SOPHIE LINEGAR BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol

@sophies_sewandsos sophiessewandsos

Wedi’i dylanwadu’n fawr gan ddinistriad cyflym cynefinoedd naturiol, nod gwaith Sophie yw swyno’r gynulleidfa trwy ddefnyddio manylion eithafol yn ogystal ag awgrymu agweddau naratif. Mae ei gwaith yn cynnwys llestri ar raddfa fawr sy’n cynrychioli creulondeb, gwead a ffurfiau organig i roi’r argraff bod natur yn cymryd yn ôl yr hyn y mae bodau dynol wedi bod yn cymeryd. Drwy ddefnyddio’r themâu trawiadol hyn, mae’n gwahodd pobl i gymryd cam yn ôl ac i fod yn ymwybodol o’r effaith ddinistriol y mae’r hil ddynol yn ei chael ar ddinistrio amgylcheddau, yn benodol sut mae’r gwenyn yn dioddef. Nawr yn fwy nag erioed.EMMA MOLESWORTH BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol website: www.cryptids.co.uk @crypt_ids

Gwneuthurwr yw Emma sy’n defnyddio hiwmor a’r annisgwyl yn ei gwaith. Mae’r casgliad hwn o tlysau a darnau gwddf yn seiliedig ar gargoyles a grotesg. Gan gyfuno technegau castio ac amrywiaeth o wrthrychau anarferol a ddarganfuwyd sydd â’u bywyd blaenorol eu hunain, mae Emma wedi creu casgliad o emwaith gwisgadwy sy’n synnu ac yn difyrru’r gwisgwr a’r sylwedydd.BETHAN PARRY BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol

bethanparrymakes.wordpress.com @bethanparry

Mae’r artist cyfrwng cymysg Bethan wedi’i hysbrydoli gan atgofion o blentyndod a chwareusrwydd. Mae’r casgliad hwn yn cynnwys eitemau gwisgadwy rhyngweithiol a gwrthrychau i annog chwarae yn y gwisgwr ac argraff o deimlo’n fach ac yn blentynnaidd. Gan weithio’n bennaf gyda deunyddiau amgen, rhai wedi’u hailbwrpasu neu eu hailgylchu, mae Bethan yn creu darnau rhyngweithiol sy’n creu ymdeimlad o hwyl a ffolineb, gan ddod â’r plentyn mewnol i’r blaen ym mhrofiad y gwisgwyr.CAROLYN PHILP BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol carolynphilpjewellery.wordpress.com @carolynphilpjewellery

Mae Carolyn yn arbenigo mewn cyfrwng metel, gan wneud gemwaith gwisgadwy a gwrthrychau sy’n cyfuno metelau wedi’u hailgylchu a gwrthrychau y mae hi wedi dod o hyd iddynt ar ei theithiau cerdded yng nghefn gwlad Cymru. Mae’r casgliad hwn o waith wedi’i ysbrydoli gan boteli wedi torri a ddarganfuwyd ar hyd glannau afonydd ac mewn hen domenni poteli. Mae hi’n cyfuno’r hen a’r newydd i greu gwrthrychau newydd sy’n rhoi naratifau ffres i bethau sydd wedi torri a’r rhai sy’n cael eu taflu.HANNAH STICKLAND BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol @stitchandgold @stitchandgold

Mae’r corff hwn o waith wedi’i osod yn y cysylltiad rhwng addurniadau cartref a gemwaith gwisgadwy. Gan gymryd ysbrydoliaeth o fyd natur a dathliadau tymhorol, mae Hannah wedi creu golygfeydd addasadwy ac esblygol fel dull o storio gemwaith. Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a chanolbwyntio ar leihau gwastraff, mae Hannah wedi datblygu golygfeydd, atgofion, tymhorau a lleoedd - eiliadau ymgyfnewidiol mewn amser sy’n cynnwys elfennau gemwaith symudadwy y gellir eu hailbrosesu a’u golygu.KATHERINE TREGENZA BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol @alchemical.ceramics

Mae’r gyfres hon o waith yn archwilio agweddau amrywiol ein gorffennol. Wedi’i hysbrydoli gan weithiau sylfaenol diddorol Alcemi a sgroliau ac ysgrythurau hynafol sydd wedi cael eu cadw mor ofalus a’u trosglwyddo ar hyd yr oesoedd ac sy’n helpu i gadw’r negeseuon athronyddol diymhongar ond pwerus hyn yn fyw. Mae gan Katherine chwilfrydedd naturiol am fywyd, y mae hi hefyd yn hoffi ei archwilio trwy ei gweithiau cerameg. Mae hi’n cael ei hysbrydoli gan natur, hen boteli apothecari, llestri gwyddonol a photeli persawr, ochr yn ochr â dysgeidiaeth Alcemi

ac amryw o ysgrythurau hynafol eraill, sydd oll yn helpu i ddylanwadu ac ysbrydoli ei ffurfiau cerameg unigryw. Mae pob llestr wedi’i wneud â llaw yn ofalus, sy’n cael ei danio gan Raku neu ei danio â Mwg i greu gorffeniad arwyneb syfrdanol, un-o-fath sy’n unigryw i bob darn unigol. Mae Katherine yn mwynhau arbrofi gyda’r dulliau traddodiadol ac amgen wrth danio ei gwaith. Mae’n croesawu’r adweithiau digymell a chemegol sy’n digwydd pan fydd tân yn cwrdd â’r deunyddiau hyn, gan ei helpu i greu’r corff hudolus unigryw hwn o waith.VICTORIA WATSON BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol @victoria_watson_ceramics

Wedi’i hysbrydoli gan harddwch yr unigolyn, mae Victoria’n swyno ac yn ennyn diddordeb y gynulleidfa trwy gyfres o ddarnau cerameg cerfluniol sy’n archwilio Iechyd Meddwl, yn benodol y byd cymhleth o frwydrau anweledig a wynebir gan lawer yn ddyddiol. Mae Victoria yn annog y gwyliwr i edrych y tu hwnt i’r tu allan gwag, heibio’r arwyneb i ddarganfod beth sydd y tu ôl, gan fynegi bod mwy i stori yn aml nag a welwyd yn wreiddiol. Mae cyfosodiad y ffurfiau meddal, tawel, yn erbyn y dyluniad arwynebol bywiog, geometrig yn mynegi dehongliad yr artist o sut beth yw hi ym meddwl rhywun sy’n byw gyda’r amodau hyn.THOMAS WILLIAMS BA(Anrh) Celfyddydau Cymhwysol @wireaspectarts

Gan archwilio’r defnydd o gyfyngiad ac ailadrodd yn ei waith, mae Thomas wedi creu post cadwyn sy’n herio’r syniad o wisgadwyedd. Gan ddefnyddio degau o filoedd o fodrwyau mae’r gwaith hwn wedi’i wehyddu i greu ymddangosiad rhywbeth wedi’i weu â llaw ac mae’n defnyddio’r cydrannau lluosog i gynhyrchu hylifedd a symudiad ar y corff.CELF GAINKIERON CREWE BA(Anrh) Celf Gain

Fel artist, mae fy mhlentyndod wedi creu argraff sylweddol ar ffurfio fy nylanwad esthetig. Fel plentyn o’r 1980au cafodd fy llygaid eu gorlifo â delweddau creulon, er enghraifft roedd siwrne bws i Gaer yn golygu mynd heibio ffasâd W.G.Mitchell sy’n gorchuddio gorsaf heddlu Caer. Daeth pensaernïaeth yn rhan annatod o fy niddordebau, yn enwedig gweithiau Frank Lloyd Wright a’i allu i wneud pensaernïaeth llinol wedi’i gyfosod yn ddi-dor yn erbyn

lleoliad naturiol boed wedi’i osod o fewn golygfeydd gwyrddlas neu ddŵr yn llifo. Yn ddiweddarach ymwelais â thrysorau hyll fel maes parcio Stryd Wellbeck, Tŵr Trellick a Chanolfan y Barbican i enwi ond ychydig. Roedd yr amser a dreuliwyd yn Kuwait ac Irac yn sail i thema fy ngwaith presennol, sef dinistrio pensaernïaeth a natur yn ei adennill. Rwy’n ymdrechu i ddangos grym natur yn adennill pensaernïaeth sydd wedi dioddef dadfeiliad dros amser.CHELSEA DARLINGTON BA(Anrh) Celf Gain

Y ffrâm gyfeirio ar gyfer y corff hwn o waith yw ‘Croen’. Mae fy ngwaith yn ffeministaidd, ac yn bioganolog: mynegiant o gydraddoldeb pob bywyd. Mae marciau ystumiol wedi’u gosod ar yr arwyneb yn cynnau trafodaeth, arlliwiau amrwd o rhuddgoch yn gwaedu allan ymhlith arlliwiau dwfn o piws, wedi’u hamgylchynu ymhlith arllwysiadau llifeiriol, organig o ifori. Daw nodweddion ffigurol i’r amlwg - fel y dywedodd Bacon: “Cig ydym ni, carcasau posibl ydym ni” - wrth i mi fyfyrio ar wrthrycholi merched ac anifeiliaid. Weithiau mae’r cysylltiad yn parhau heb

ei sefydlu; ymateb gweledol i werthoedd cymdeithasol: staeniau o goch ar ganfas noeth ac ychwanegiad deunydd wedi’i ddatod yn creu ymateb corfforol. Nid yw’n bert. Nid yw i fod i fod. Offeryn ydyw, nid addurn. Mae fy nghalon ar y ganfas. Rwy’n dewis paent i wthio pob ffin o’r hyn y gall paentiad fod. Mae’n cuddio fy hunaniaeth, gan rymuso’r marciau i fod yn bwrpasol, yn gymhleth, yn feiddgar ac yn bendant. Rwy’n peintio’n anymddiheurol. Nid wyf yn ymddiheuro. Dim ond carcas ydyn ni i gyd yn y diwedd.SHAE DODD BA(Anrh) Celf Gain

Mae’r gwaith a grëwyd o fewn fy mhractis cyffredinol yn archwilio’r materion a wynebir o fewn cymdeithas heddiw o ran pynciau sy’n gysylltiedig â chanfyddiadau a disgwyliadau o hunaniaeth rhywedd. Ar hyd fy oes rwyf wedi gwrthryfela yn erbyn disgwyliadau rhyw a’u cyfyngiadau. Oherwydd yr angerdd hwn yr wyf wedi dechrau sianelu hyn trwy fy ymarfer celf. Mae’r darn hwn wedi’i enwi “The Beautiful Between” – ‘Yr Harddwch Rhwng’; enw rwy’n teimlo sy’n crynhoi’r sgwrs yn y cyfweliad a’r gwaith rydw i wedi’i greu.

Prif nod y darn hwn yw rhoi gwybod i’r gynulleidfa sut brofiad yw mynd drwy’r profiad o fod yn draws, beth mae aelodau’r gymuned yn delio ag ef o ran disgwyliadau a sut i rannu eu straeon. Mae’r aelodau sy’n dod i’r amlwg trwy rwystr y plastr yn gynrychiolaeth weledol o dwf darganfod hunaniaeth rhywedd rhywun a’r ymddangosiad sy’n digwydd wrth fynd trwy drawsnewid.REBECCA FRANCIS BA(Anrh) Celf Gain

Daw fy niddordebau ac ysbrydoliaeth o Dirwedd Cymru. Ers plentyndod rwyf wedi cael fy amgylchynu gan y dirwedd, gan gymryd i mewn ei lliwiau, siapiau, gweadau a ffurfiau niferus. Mae fy mheintiadau’n archwilio profiad lle, trwy fod yn y tirluniau rwy’n gyfarwydd â nhw, rwyf wedi ceisio ffurfio iaith weledol a gweadeddol sy’n gallu cyfathrebu fy mhrofiad o deithio trwy’r amgylchedd gwledig sy’n fy nenu. Fel rhan o fy mhroses weithio, rwy’n creu delweddau o’r hyn a welais fel plentyn â’n wreiddiau mewn lleoedd cyfarwydd i mi trwy gydol

fy mywyd. Rwyf hefyd yn casglu deunydd o’r llefydd, yn aml gweiriau a phlanhigion, y byddaf nid yn unig yn cyfeirio ato yn fy nelweddau ond hefyd yn eu defnyddio i wneud llawer o’r marciau arwyneb, hyd yn oed eu cynnwys yn y gwaith. Gan fy mod yn lliwiwr yn y bôn, mae fy mhaentiadau yn aml yn cynnwys y lliwiau glas, gwyrdd, melyn, orennau a brown yn gysylltiedig â’m pwnc.WINSTON GOMEZ BA(Anrh) Celf Gain

Ffotograffiaeth a ddefnyddir ar gyfer proses greadigol. I ddal y dychymyg, yr artistig, yn hytrach na’r gwastadedd cyffredin. Mae potensial gwleidyddol o fewn swrealaeth i gymryd lle rhyw syniad o ‘ffotograffiaeth fel celf ’, lle rwy’n edrych yn fwy tuag at y naratif ‘celf fel ffotograffiaeth.’ Gan ddefnyddio ffenestr ei lens mae yna ymbleseru emosiynol, sy’n dwyn i gof ffantasïau, fetish, a rhywioldeb. Trwy ei ddelwedd mae’n gofyn i’r gwylwyr adael byd realiti a mynd i mewn i’w Wonderland

trwy goncwest ac yn naturiol. Defnyddio gwrthrychau a ddarganfuwyd yr un fath ag arloeswyr cynnar swrealaeth, fel Marcel Duchamp a Man Ray, i weld y rhain mewn ffordd fwy unigryw. ‘Alice in Wonderland.’ Mae’n ddewis mor amlwg, hyd yn oed yn ystrydebol, yn stori adnabyddus. Mae’n caniatáu i’r gwyliwr ganolbwyntio ar y prosesau ffotograffiaeth a ddefnyddir ac nid yw’n drysu neb ynglŷn â’r hyn y mae’n ceisio’i fyfyrio.FFION GRIFFITHS BA(Anrh) Celf Gain

Eleni rwyf wedi bod yn profi diffyg cymhelliant ac anallu i ymrwymo i greu gwaith. Rwyf wedi dechrau prosiectau, cysyniadau a syniadau gwahanol ond nid oes dim wedi bodoli. Teimlais nad oeddwn yn mynd i greu unrhyw beth yr oeddwn yn falch ac yn frwdfrydig yn ei gylch. Fe wnes i barhau i wneud yn y gobaith y byddai rhywbeth yn neidio allan ataf ond weithiau nid yw’n digwydd. Yn hytrach na chael fy hun mewn troell ar i lawr fe wnes i ddal ati i ddyfalbarhau i geisio brwydro yn erbyn y bloc hwn oedd yn fy nychu.

Mae bloc artist yn beth anodd i’w oresgyn ac ar ôl mynd drwyddo eleni roeddwn i eisiau dathlu’r ffaith ei fod yn wir ac na ddylai pobl deimlo’n euog am ei gael. Mae’r gwaith sydd gennyf yn cael ei arddangos yn darlunio fy niffyg ymrwymiad a boddhad gyda fy ngwaith eleni.EMILY HALL BA(Anrh) Celf Gain

Mae fy ngwaith yn edrych ar yr ymennydd a’i ymddangosiad o fewn cerfluniau sy’n cyfleu cyferbyniad gweladwy o emosiynau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl a salwch meddwl a sut y gallant ymddangos fel pe baent yn achosi pydredd yn y meddwl. Fy mwriad yw archwilio teimladau ynghylch iechyd meddwl a sut yr ymdrinnir ag ef yn aml. Rwy’n defnyddio profiadau personol i bortreadu teimladau o adawiad a pheidio â chael fy ngwrando wrth geisio triniaeth a’r profiad cyffredin o gael meddyginiaeth fel atgyweiriad dros dro yn absenoldeb gofal

digonol. Mae’r offerynnau metel yn cael eu defnyddio yn y gwaith i gynrychioli’r teimlad o agweddau o’r meddwl sy’n hongian wrth edau tra’n cael eu trin gan ddyfeisiadau sy’n cynnig atebion tymor byr yn unig. Defnyddiais glai cartref i greu modelau sydd naill ai wedi neu a fydd yn dadfeilio ac yn pydru dros amser gan bwysleisio breuder y meddwl.ANN HILL BA(Anrh) Celf Gain anne@anne-hill-artist.com

www. anne-hill-artist.com @annehillartist annehillartist

Cyn belled yn ôl ag y cofiaf roeddwn i wedi

dealltwriaeth glir o’r hunan i’n galluogi i ymdopi. I

dweud fy mod eisiau bod yn artist, ond fe

mi, mae peintio yn rhan o’r broses fyfyriol honno,

gymerodd hi tan 2014 I fi ailddechrau peintio,

yn ogystal â darparu llwybr dianc personol o’r

gyda chymorth rhai cyrsiau celf byr ac yna

realiti a adroddir yn gyson amdano.

trwy wneud BA Anrhydedd mewn Celfyddyd

Fel artist rwy’n gweithio mewn sawl cyfrwng, er

Gain ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, i mi

mai fy hoff gyfrwng yw wy tempera. Nid wyf yn

raddio gyda gradd gyntaf yn 2020 yng nghanol

artist haniaethol, ac mae’n well gennyf gynrychioli

y cyfyngiadau Cofid cenedlaethol. Ar hyd fy

gwrthrychau adnabyddadwy. Fodd bynnag, nid

mywyd rwyf wedi bod yn ymarferydd adfyfyriol,

wyf yn realydd ffotograffau ychwaith, felly rwy’n

lle rwy’n gweld y broses o fyfyrio fel un sy’n

ceisio creu ymdeimlad a theimlad o’r hyn yr wyf

rhoi persbectif newydd i mi ar y materion sy’n

yn ei beintio, boed ar fwrdd, canfas, neu hyd yn

fy wynebu i ac eraill. Mae myfyrio wedi bod yn

oed potiau planhigion! Rwy’n cael fy nenu at

arbennig o bwysig gan fod yr heriau unigryw a

fywiogrwydd lliw a siapiau cryf, deinamig, gan

wynebwyd gan bob un ohonom dros y ddwy

greu argraff o natur, dyfnder a gwead yr hyn sy’n

flynedd ddiwethaf wedi bod angen gwytnwch a

cael ei bortreadu.JOHN HUGHES BA(Anrh) Celf Gain

Rwyf wedi darlunio a phaentio cyhyd ag y cofiaf, daeth dylanwad o hen lyfrau ac artistiaid y cyfnodau Argraffiadol ac Ôl-argraffiadol ac yn arbennig, Vincent Van Gogh. Meddwl llawn dychymyg yw fy ysbrydoliaeth a hefyd fy ffynhonnell syniadau. Mae’r syniad yn amlygu fel braslun, sydd wedyn yn cael ei ddatblygu’n baentiad acrylig gan ddefnyddio’r lliwiau trydanol sy’n fy nghyffroi. Roedd y syniad ar gyfer y gwaith hwn yn seiliedig ar “emosiwn” a’r frwydr, rydw i a llawer o artistiaid wedi’i chael gyda phoen poenydio meddwl.

Dechreuodd y gwaith hwn gydag arddull haniaethol, gan ddefnyddio lliw ac weithiau geiriau i bwysleisio naws dicter, iselder a dryswch. Dechreuodd datblygiad pellach gyda dim ond un darn trosiannol, yn dangos y meddwl yn llawn gwybodaeth a gorfeddwl yn ffrwydro. O ganlyniad, trodd fy meddyliau at swrealaeth ac, yn arbennig, at yr arfer dirmygus o fwlio ac erledigaeth.YU LING LIN BA(Anrh) Celf Gain

Casglu cysyniadau o amgylchedd hanesyddol gwledig Llanberis ac archwilio tirnodau anarferol a bywoliaeth y gorffennol wrth i mi dynnu ysbrydoliaeth o lwybrau unigryw oddi ar y llwybr “swyddogol”. Yn wahanol i boblogeiddio golygfeydd golygfaol, rwy’n canolbwyntio ar ardaloedd a ddarganfuwyd a gwrthrychau anhysbys a adawyd o’r gorffennol. Yn amrywio o adeiladau gwag i fywyd gwyllt y daethpwyd o hyd iddynt, gan ganolbwyntio’n aml ar batrymau a gwrthrychau, gan roi sylw i fannau unigryw sy’n procio’r meddwl. Mae’n bosibl y bydd pwy bynnag sydd eisiau “ddarganfod” beth ydyw yn medru gwneud hyn drwy edrych yn agos tra fod y bobl sy’n pendroni o flaen fy ngwaith yn cael yr un cwestiwn â mi pan sefais o flaen y pwnc.LORNA

MCDINES

BA(Anrh) Celf Gain

Fel artist yn datblygu roeddwn wedi cael fy nghyfyngu gan dechnegau traddodiadol y Byd Celf, felly pan ddeuthum yn fyfyriwr, roeddwn yn gwybod mai dyma fy nghyfle i arbrofi gyda deunyddiau a syniadau anuniongred. Cefais fy nenu at ddeunyddiau diwydiannol fel plastr ar ganfas, techneg na ellir ei rheoli felly mae pob darn yn unigryw. Pan fyddaf yn edrych ar le neu wrthrych byddaf yn chwilio am y pydredd, y patina a’r gweadau sy’n cuddio yn yr agennau.

Mae fy ngwaith presennol wedi’i ysbrydoli gan Ysgol Gelf Stryd y Rhaglaw, bydd y gwaith o’i hadnewyddu’n bresennol yn cuddio gweddillion yr hen ysbyty Fictoraidd, y paent plicio wedi’i orchuddio â phlaster dadfeilio, y craciau yn y nenfwd, yr atgofion. Dyna rydw i eisiau eu dal, hanfod yr hyn oedd, i geisio mynegi treigl amser trwy fy ngwaith, ac wrth wneud hynny cadw’r gynulleidfa’n chwilfrydig.MARK OWENS BA(Anrh) Celf Gain

Mae Mark yn archwilio ac yn ymateb i emosiwn ar goma athroniaeth gan gynhyrchu ymateb i’r pandemig. Ynghyd â’i gariad tuag at hanes celf mae Mark yn defnyddio ei deulu fel gweledol cyson yn ei waith. Yn ddiweddar archwiliodd amlder, sut rydym yn canfod amlder, sut rydym yn ffitio i mewn i amlder a’r amlderau sy’n newid o’n cwmpas, o fewn ac ar ôl pandemig. Mae Mark yn gweithio gydag olewau ar ganfas fel ei gyfryngau, ac yn ddiweddar ymgeisiodd i ddigideiddio ei waith, i hybu ei ddiddordeb mewn cofnodi’r hyn sy’n digwydd heddiw. Mae gwaith Mark yn wreiddiol ac yn unigryw, ac mae’n rhoi bwyslais clir ar ansawdd y gwaith y mae’n ei gynhyrchu.SIMON RENSHAW BA(Anrh) Celf Gain

Mae fy ffilmiau yn canolbwyntio ar ffiniau, tiriogaethau a chyfyngiadau. Rwy’n archwilio gwahanol ofodau, yn arsylwi’r rhaniadau wrth i mi deithio trwyddynt, ffensys, gatiau, waliau, ond hefyd cysgodion, y môr, yr awyr ac unrhyw ofod mewnol a adeiladwyd i wahanu un gofod oddi wrth y llall. Mae safle’r camera yn ymgais ymwybodol i fynegi’r olygfa a’r profiad o wynebu rhywbeth naill ai wedi’i ddylunio neu fod ei rinweddau cynhenid yn thwystro’r rhyddid i gael mynediad at olygfa arall. Gan gofleidio fformat llai cyfarwydd o adrodd straeon,

des o hyd i fyd cyfan o ffilmiau celf i’w harchwilio. Dechreuodd hyn pan oeddwn tua 11 neu 12 oed pan ffeindiais hysbyseb ar gyfer y ffilm animeiddiedig Japaneaidd ‘Akira’, gan Katsuhiro Otomo (1988). Gan danio diddordeb mewn sinema amgen ac anarferol a rhaglenni dogfen y tu ôl i’r llenni, fy nod yw ysgogi meddyliau a sgyrsiau heb ddatgan fy safbwynt yn benodol ar unrhyw fater neu thema.REBECCA RIXON BA(Anrh) Celf Gain

Rwy’n archwilio adloniant y meddwl dynol pan fydd person yn mynd trwy brofiadau ac emosiynau penodol.Yn flaenorol, yr wyf wedi canolbwyntio fy ngwaith o amgylch delweddau a fideos wedi’u trin yn ddigidol tra’n canolbwyntio ar dafluniadau a sut y gallaf arbrofi gyda golau. Mae hyn wedi rhoi’r cyfle i mi ymchwilio i’r profiad o “Oleuedigaeth.” Gall goleuedigaeth fod yn ysbrydol, a gall fod yn agwedd bersonol inni ein hunain ar y dyfodol.Y syniad yw y bydd golau bob amser yn eich arwain.Yn bersonol, mae’r goleuni hwn yn gysylltiedig â’r profiadau yr wyf yn delio â nhw ar hyn o bryd wrth i mi ddechrau penodau newydd mewn bywyd.

Mae fy ysbrydoliaeth yn ymwneud â chariad plentyndod at seryddiaeth tra hefyd yn cael fy ysbrydoli gan y weithred o fyfyrio. Rwy’n credu bod creu a dangos cyferbyniad rhwng yr amseroedd drwg yn bwysig oherwydd weithiau ni fydd bywyd bob amser yn heddychlon. Bydd yn flin; bydd yn drist, a bydd yn llawn emosiwn.BARBARA SIMPSON BA(Anrh) Celf Gain

Mae concrit yn aml yn gysylltiedig â phensaernïaeth greulon, hynny yw, llwyd a gor-bwerus. Fodd bynnag, yn fy ngwaith roeddwn am gyflwyno patrwm breuder, lliw ac arwyneb. Y gallu i weithio â llaw i ryngweithio’n gorfforol â’r deunyddiau a thrin fy narnau cerfluniol yn rhywbeth annisgwyl sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i mi. Teimlaf fod y deunydd ei hun yn dylanwadu’r ffurf derfynol.JAMIE THOMAS BA(Anrh) Celf Gain

Mae fy ngwaith yn archwilio ffiniau beth yw bywyd llonydd a beth all fod. Esblygais yn haniaethol, gan dynnu ar silwetau ysbrydion a phaletau lliw a gymerwyd o’r gwrthrychau a’r sioeau teledu. Fy mhwnc yw atgofion plentyndod. Oherwydd bod gennyf rieni sy’n camdrin, rwy’n canolbwyntio ar agweddau cadarnhaol fy mhlentyndod, gan ddefnyddio recordiadau sain o fyfyrdod dan arweiniad a wnaed gan fy mam-gu, fel rhan o’i sesiynau yoga. Fel plentyn, byddwn yn mynd gyda hi i ddosbarthiadau ioga, roeddwn i’n teimlo’n ddiogel. Rwyf am gyfleu ymdeimlad o gynefindra a thawelwch trwy fy newis o liw, tôn, y sain a silwetau, gan annog gwylwyr i fynd ar goll yn y gwaith, gan ddod o hyd i elfennau sy’n cael eu hanwybyddu’n hawdd yn y paentiad. Rwy’n defnyddio olewau gan eu bod yn cadw ansawdd cyffredinol eu harwynebedd pan gânt eu defnyddio ar raddfa fawr, gan ychwanegu at yr ymdeimlad diriaethol o anghysur o fewn y gwaith ac adlewyrchu fy anesmwythder fel plentyn.DYLUNIO GRAFFEGKATIE HOWELL BA(Anrh) Dylunio Graffeg ZCGraphicDesign@outlook.com Klhdesigns.co.uk katielhowell

Mae Katie yn raddedig mewn Dylunio Graffeg, sy’n mwynhau pob agwedd o ddylunio graffeg ond gyda diddordeb arbennig yn y cyfuniad o ddigidol ac analog fel gwneud printiau a thorri papur. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Katie wedi bod yn edrych ar Ddylunio Graffeg o fewn ffilm gan gymryd ysbrydoliaeth arbennig o waith dylunio Duo MinaLima yn Masnachfreintiau Ffilm Harry Potter and Bwystfilod Gwych, mae Dylunio mewn Ffilm yn gyfeiriad gyrfa yr hoffai Katie ei archwilio yn y dyfodol.KRASIMIRA PETKOVA BA(Anrh) Dylunio Graffeg

www.krasimirapetkova.design @krasiedoodles Krasimirapetkovadesign

Rhwng 1989 a 2000, astudiodd Krasimira gelfyddyd gain. Nid oedd cyrsiau dylunio graffeg ar gael yn y coleg na’r brifysgol pan raddiodd yn 2000. Roedd yn astudio ar ei phen ei hun ar y pryd. Cafodd gyfle i weithio mewn asiantaeth hysbysebu leol o Ionawr 2001 tan 2007. Pwrpas dylunydd graffeg yw creu dyluniadau unigol ar bwnc, delweddu data, cynnyrch newydd a.y.y.b i gynorthwyo’r cleient neu fusnes i wneud cyflwyniad da i’r cyhoedd. Penderfynodd adnewyddu a gwella ei gwybodaeth am y math hwn o gyfryngau tra’n gweithio i Salmon Ltd yn Sevenoaks am gyfnod byr. Mae ei diddordebau yn cynnwys teipograffeg, dylunio UX, brandio, ac ymchwil i ddylunio pecynnau cynaliadwy.FREYA PRITCHARD BA(Anrh) Dylunio Graffeg freyagraphicdesign01@gmail.com www.freyap0805.wixsite.com/website freya_graphicdesign

Mae gan Freya ddiddordeb mewn brandio a dylunio printiedig megis posteri, cylchgronau, bwydlenni, a diddordeb arbennig mewn papur priodas, mae’n defnyddio ymchwil manwl i lywio ei syniadau dylunio. Mae hi wedi archwilio ei diddordeb arbennig mewn papur priodas dan y thema Gwlad Groeg. Roedd y prosiect hwn yn caniatáu iddi ddangos ei llygad am fanylion ac archwilio llawer o ddulliau dylunio megis boglynnu a thorri papur. Yn y dyfodol mae’n bwriadu archwilio ymhellach y cyfuniad o grefft a dylunio a sut y gallai helpu i lywio dyluniadau yn y dyfodol.ALICE ROBERTS BA(Anrh) Dylunio Graffeg

@blue___creative

Yn naturiol am gynhyrchu syniadau a’u datblygu’n greadigol, mae Alice wedi cyflawni’n uchel yn ei hastudiaethau a’i mentrau proffesiynol hyd yn hyn. Mae ei diddordebau personol cryf mewn technoleg wedi dwysáu a gwella ei galluoedd mewn sawl maes dylunio, ac wedi ei galluogi i gadw i fyny â datblygiadau newydd. Ar ôl gweithio gyda chwmni argraffu 3D, Spraggs 3D, mae Alice yn hyddysg mewn nifer o feddalwedd amlwg yn y diwydiant dylunio 3D. Mae gan Alice hefyd brofiad helaeth yn y diwydiant ffasiwn, gan gynnwys ffasiwn mewn busnes, dylunio ffasiwn a chreu dillad. Ar ôl arddangos un o’i dyluniadau yn Amgueddfa Iron Bridge Telford, mae hi hefyd wedi rhedeg brand ffasiwn cynaliadwy ers 2015. Yn fwy diweddar, mae Alice wedi dechrau gweithio’n llawrydd yn Fisher Creative ar friffiau byw gyda chleientiaid fel Sŵ Caer a Pharc Saffari Gorllewin Canolbarth Lloegr.SAMMY SPILLANE BA(Anrh) Dylunio Graffeg

Yn graddio o’r cwrs dylunio graffeg mae Sammy yn llawn cymhelliant yn addasadwy ac yn gyfrifol. Mae’n mwynhau defnyddio ystod eang o dechnegau printiau traddodiadol ac arbrofol i archwilio a chyfuno â theori dylunio i gynhyrchu gwaith celf unigryw ac arbrofol, brandio ac asedau ychwanegol. Mae gwaith Sammy yn amlddisgyblaethol, yn gallu defnyddio’r sgiliau proffesiynol a thechnegol a ddatblygwyd trwy gydol ei gradd a phrofiad gwaith gynt. Ochr yn ochr â’i hymarfer gwneud printiau ymchwiliol a blaengar, mae Sammy’n gallu cymhwyso ei gwaith yn drefnus i brosiectau dylunio masnachol sylfaenol ac mae’n mwynhau’r broses o gyfuno sgiliau i gyflawni dylunio a hysbysebu o safon diwydiant. Yn ystod ei chyfnod fel myfyriwr, mae Sammy wedi profi ei bod yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol ac yn ffynnu wrth weithio mewn grŵp. Mae ei rhinweddau arweinyddiaeth gwerthfawr a’i hethig gwaith cryf wedi cyfrannu at ei rolau fel cynrychiolydd cwrs a Swyddog Cynaladwyedd ar gyfer Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.DYLUNIOSASHA LEWIS BA(Anrh) Comics sashascribbler@gmail.com @sashascribbler @sashascribbler

Mae Sasha yn fyfyrwraig BA Comics – mewn geiriau eraill, mae hi’n sgriptio, sgriblo a braslunio ei ffordd ar draws tudalen, ac yn rhywle yn y broses daw stori allan. Daw rhai o’i ffynonellau ysbrydoliaeth mwyaf o ffantasi, llên gwerin a hanes. Mae ei phrosiect olaf Haretouched yn gomig ffurf fer am y perthynas annhebygol sy’n ffurfio rhwng postmon ac ysgyfarnog wrth iddynt deithio trwy rai mynyddoedd sy’n llawn gwrachod. Fe’i hysbrydolwyd yn bennaf gan lên gwerin Albanaidd a’r ofergoelion sydd wedi amgylchynu ysgyfarnogod mynydd ers cannoedd o flynyddoedd.TOMASZ WOJTYNA BA(Anrh) Comics www.tomaszwojt24.wixsite.com/tw-comics-art @tw_comics_art TW COMICS ART

Mae fy ngwaith fel artist comig wedi’i drwytho â genre arswyd a ffuglen wyddonol. Rwy’n cael fy ysbrydoli gan fyd ffilmiau, gemau, llyfrau a llawer mwy. Mae llyfrau comig yn fy ngalluogi i greu a rhannu’r bydoedd ag eraill, gan eu gwahodd i fyd amgen. Mae fy ngwaith yn gyfuniad o bensil a thechnegau digidol, gan arwain at yr arddull lluniadu unigryw hon a nodweddir gan egni a dynameg.KELCEE FROST BA(Anrh) Dylunio kelceefrost@gmail.com kelcee-frost

Mae’r rhan fwyaf o fy ngwaith yn canolbwyntio ar adrodd straeon a lliwiau llachar/bywiog. Nod fy ngwaith yw ennyn ymdeimlad o hwyl, hud a llonyddwch. Mae’r darluniau rwy’n eu creu wedi’u hysbrydoli’n fawr gan natur a’m hamgylchedd, gan ganolbwyntio’n aml ar blanhigion ac anifeiliaid. Yn flaenorol yn gweithio gyda thecstilau a bellach wedi symud ymlaen i waith digidol, rwy’n hoffi cynnwys gweadau a phatrymau yn fy narluniau i roi golwg gyffyrddol ddiddorol iddynt, yn aml wedi’u hysbrydoli neu eu creu gyda gweadau rwyf wedi dod o hyd i o fewn byd natur.POPPY HALLIWELL BA(Anrh) Dylunio www.vividbunnie.wixsite.com/vividbunnie @vividbunnie @vividbunnie

Rwy’n mwynhau portreadu cymeriadau a’u perthnasoedd yn fy ngwaith darluniadol, gyda fy ffocws ar ddarlunio llyfrau, celf gêm a marsiandïaeth. Un fenter a ganiataodd i mi gyfuno llawer o fy niddordebau artistig oedd cynhyrchu nofel weledol. Darlunio’r cysylltiad sy’n datblygu rhwng dau gymeriad wrth archwilio rhai o’m teimladau personol ynghylch perthnasoedd rhamantus oedd prif ysbrydoliaeth y prosiect, gyda’r cyfeiriad celf yn dwyn o wlad glyd mewn lleoliad ffantasi hudolus. Cefais fy ysgogi hefyd i archwilio rhamant saffig yn fy ngwaith, gan fod cynrychiolaeth ar gyfer y gymuned LGBTQ+ yn bwysig ym mhob agwedd o gelf. Ar y cyfan, roedd y prosiect yn fenter enfawr a wnaeth fy ngwthio ymhell o fy nghylch cysur creadigol wrth i mi archwilio darlunio cefndir, animeiddio, dylunio UI a llunio gêm chwaraeadwy, ond rwyf wrth fy modd â sut y daeth popeth at ei gilydd yn y diwedd.GRACE KNIPE BA(Anrh) Dylunio

https://graceknipe7.wixsite.com/my-site @gravekn1ves www.artstation.com/graveknives graveknives.tumblr.com

Mae fy mhrosiect diweddar yn ddatblygiad gweledol o nofel Roger Lancelyn Green, Straeon Arwyr Groegaidd. Ar gyfer fy narluniau, canolbwyntiais ar stori Heracles a’r Deuddeg Llafur a darlunio golygfeydd o’r nofel oedd fwyaf diddorol i mi. Rwyf hefyd wedi cynnwys fy mhrosiect webcomic o’r semester diwethaf. Mae’n stori fer sy’n dilyn dyn sy’n cael ei bla gan euogrwydd sy’n ceisio maddeuant gan fodau dieithr. Fy mhrif reswm dros osod y prosiectau hyn i mi fy hun oedd gwthio fy ffiniau a dangos fy amlochredd fel darlunydd.MELANIE LIGHTNING BA(Anrh) Dylunio @Mellightning

Artist Tatŵ a Darlunydd o Swydd Gaer, mae Melonie Lightning yn arddangos detholiad o ddyluniadau lle bu’n cydweithio ochr yn ochr â chleifion yn gwella o hunan-niweidio. Wedi’u creu i guddio neu fframio creithiau meinwe dwfn ar y croen, mae’r darluniau hyn yn rhan bwysig o’r broses adsefydlu i lawer o bobl. Ers canrifoedd mae marcio’r corff yn barhaol wedi’i ddefnyddio ar gyfer rhesymau meddygol ac mae’n dal i fod heddiw. Mae llawer o astudiaethau’n dangos effeithiau seicolegol cadarnhaol di-ri o datŵio mewn perthynas ag amrywiaeth o faterion iechyd meddwl gan gynnwys anhwylderau delwedd y corff.

Ar ôl postio apêl ar-lein, cysylltodd detholiad o bobl â Melonie, cyfarddodd hi 5 ohonynt i ddatblygu’r cysyniadau dylunio â nhw. Mae llawer o’r gweithiau celf yn cynrychioli’r brwydrau corfforol neu’r poen y mae’r cleifion yn ei brofi ac yn dal i’w wneud heddiw. Roedd pob un o’r cleientiaid yn hynod hapus gyda’r canlyniadau terfynol ac mae rhai o’r dyluniadau hyn eisoes wedi’u tatŵio arnynt. Fodd bynnag, mae manylion y bobl hyn wedi’u cadw’n ddienw ar gyfer y prosiect hwn. Mae’r tatŵs gorffenedig ar gael i’w gweld ar Melonies Artist.FFOTOGRAFFIAETH A FFILMANGELO STA ANA BA(Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Fel myfyriwr BA Ffilm a Ffotograffiaeth, rwy’n arbenigo mewn ffotograffiaeth, gyda ffocws ar ffotograffiaeth ffasiwn oherwydd fy mrwdfrydedd dros ffasiwn a’i hanes. Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn ffotograffiaeth trwy gydol fy astudiaethau a hobïau gan fod sioeau ffasiwn a chyhoeddiadau wedi fy ysgogi erioed. Mae fy ngwaith yn seiliedig ar Llyfr Edrych Ffasiwn; casgliad o ffotograffau sy’n dangos model neu linell ddillad. Fel arfer, mae’r Edrychlyfr yn dangos casgliad ffasiwn ar gyfer y mis neu’r tymor hwnnw. Mae hyn yn rhoi syniad i ddarllenwyr sut i steilio gwisgoedd a’r ffasiwn diweddaraf. Bydd y gwaith hwn yn cael ei arddangos fel Llyfr Edrych Ffasiwn, fodd bynnag, creais fy nghysyniad fy hun i gyflwyno casgliad. Y Gaeaf, yr Hydref, y Gwanwyn a’r Haf yw’r pedwar tymor sydd wedi’u cynnwys yn y thema. Rwyf wedi casglu tua 8 o wirfoddolwyr i gymryd rhan a modelu yn fy mhrosiect. Roedd y modelau yn y casgliad yn ddynion a merched o 16 i 25 oed. Cawsant fwrdd hwyliau o luniau ar gyfer gwahanol ffasiynau tymhorol ond ychwanegodd pob model eu blas unigol at eu gwisgoedd gan greu ymdeimlad o unigrywiaeth steil eu hunain. Sefydlais wefan golwglyfr ar-lein lle byddaf yn rhoi fy holl luniau ac yn eu defnyddio fel portffolio i bortreadu fy ffotograffau tymhorol. Drwy gydol y siwrne hon, rwyf wedi bod yn gwella fy sgiliau ffotograffiaeth yn raddol trwy defnyddio goleuadau, trwy wahanol stiwdios, yn amrywio o rhai hunan godwyd i broffesiynol.VICTORIA BUCKLEY BA(Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Fy enw i yw Victoria Buckley ac mi rwyf yn ffotograffydd. Rwy’n gweithio yn y cyfrwng hwn i archwilio’r pethau y mae pobl fel arfer yn cilio oddi wrthynt… Prif bwnc fy ngwaith ar hyn o bryd yw archwilio materion amgylcheddol ac iechyd meddwl. Wrth ganolbwyntio ar iselder, rwyf wedi bod yn cymryd golwg haniaethol ar sut mae’n gwneud i bobl deimlo mewn ymgais i gynrychioli hyn i’r rhai sy’n ddigon ffodus i beidio â bod wedi dioddef y salwch hyn.CLAIRE DAVIES BA(Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Mae Claire Davies yn fyfyrwraig ffotograffiaeth o Swydd Amwythig sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth stiwdio a lleoliad, yn ogystal â natur a thirweddau. Yn ystod ei hail flwyddyn, dechreuodd ar lwybr newydd i archwilio a dysgu sut i gynhyrchu, ffotograffiaeth bywyd llonydd gartref gan ddefnyddio datguddiad hir. Roedd y lluniau hyn wedi’u huno gan thema gyffredinol, sydd ers hynny wedi bod yn gyfeiriad arweiniol yn ei phrosiectau. Yn ei blwyddyn olaf, ceisiodd datblygu ei chrefft stiwdio a lleoliad. Yn y Semester 1af, creuodd cyfres o luniau yn seiliedig ar leoliad, yn amgylchynu delweddaeth ffuglennol mewn perthynas â Hunaniaeth ac Atgofion. Cyflwynodd hyn Claire i oleuo ar set a steilio propiau, gan greu casgliad naturiol ond masnachol. Yn ystod yr 2il Semester, anelodd at ganolbwyntio ei hymdrechion ar ddatblygu lluniau yn y brifysgol ac yn ei stiwdio gartref. Mae’r gwaith a greodd yn ymgorffori goleuadau stiwdio, cynhyrchu setiau ynghyd â steilio propiau i ddylunio a chyfansoddi casgliad o ddelweddau masnachol mewn arddull golygyddol a graffigol. Y cysyniad a ddewiswyd ganddi oedd Lliw gyda mymryn o Benyweidd-dra. Mae’r darnau y mae Claire wedi dewis eu harddangos, yn amlygu cymysgedd cyfoes o bedwar lliw gydag awgrymiadau o fenyweidddra, sy’n rhan o gasgliad ehangach. Mae hi’n ceisio arddangos y pŵer y gall lliw ei ddal wrth ddylanwadu ar ein emosiwn a’n profiad. Mae lliwiau yn aml yn dal symbolaeth a all gyd-fynd â rhinweddau benyweidd-dra, a credai Claire y byddai hyn yn ffordd bleserus o greu celf ffotograffig wrth ddod â’i gradd i ben.NATHAN DAVIES BA(Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Rwy’n wneuthurwr ffilmiau, yn olygydd ac yn ffotograffydd. Mae gen i brofiad gwaith corfforaethol gwerthfawr yn cyflenwi headshots ar gyfer gwefan cyfryngau cymdeithasol Glyndŵr yn ogystal â gwaith hyrwyddo ar gyfer FOCUS Wales. Yn y dyfodol yn ddelfrydol byddwn yn cyfuno ffilm gyda ffotograffiaeth. Yn broffesiynol mae NCD MEDIA yn cwmpasu llwyfannau fel Squarespace, Instagram, Facebook a YouTube.ZOE DAVIES MDES Ffotograffiaeth a Ffilm

Fel ffotograffydd ac artist gweledol fy mwriad yw rhoi gwir ddehongliad esthetig o naratif. Boed yn gynrychiolaeth bersonol i mi neu ddehongli a mynegi barn fy nghleientiaid. Wedi fy lleoli yng Ngogledd Cymru, gyda chefndir mewn digwyddiadau, ffotograffiaeth fasnachol a dogfennol, rwyf wedi bod yn gweithio’n ddiweddar gydag ystod o sefydliadau cymunedol, grwpiau ymgyrchu a busnesau lleol. Fy ffocws ar hyn o bryd yw portreadu. Yn y gwaith hwn, rwyf wedi mireinio dull sy’n anelu at ddefnyddio haenau i greu delweddau naturiol, heb fawr o ôl-gynhyrchu. Fy mwriad yw dal cynrychiolaeth wirioneddol o fy mhwnc, un sy’n adlewyrchu eu naratif o fewn y cyfansoddiad a’r elfennau a gynhwysir yn y ddelwedd. Mae’r delweddau ‘Pylu mewn ofn’ a ddangosir yma yn ceisio portreadu dehongliad cywir o’r profiad o drawma. Mae’r ffotograffau hyn yn darlunio rhywun yn mynd o fod yn llawn bywyd a golau, i gael ei amlyncu yn nhywyllwch trawma... cynrychioli ofn a sioc digwyddiad sy’n newid bywyd, o fod yn enaid disglair i bylu i ofn a thywyllwch unig fel y diffoddir eu goleuni. Y profiad o golli hunan, gan fod y corff yn amddiffyn yr effaith emosiynol a chorfforol ar y person.MEGAN GEMMELL BA(Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Myfyriwr ffotograffiaeth yw Megan Gemmell sydd wedi darganfod angerdd am ffotograffiaeth ddogfennol, digwyddiad a thirlun yn ystod ei chyfnod ym Mhrifysgol Glyndŵr ac mae’n canolbwyntio ar y meysydd hyn wrth iddi ddechrau sefydlu ei busnes ffotograffiaeth. O dan yr enw ‘Gemmell Photography’ mae hi nid yn unig yn bwriadu bod ar gael ar gyfer digwyddiadau neu sesiynau tynnu lluniau cyffredinol, ond mae hi’n bwriadu gwerthu printiau o’i lluniau sy’n canolbwyntio ar ffotograffiaeth natur a thirwedd. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae hi wedi bod yn tynnu lluniau o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd a sefydlwyd yng Nglyndwr trwy’r ‘Oriel Fferyllfa’ ac mae ganddi gynlluniau i barhau i wneud hyn. Mae ei lluniau gradd yn dod o’i phrosiect olaf o’r enw ‘Cynefin Gwneuthurwyr: Deunyddiau Gwahanol, Yr Un Nodau’’ a oedd yn cynnwys dogfennu myfyrwyr Celfyddydau Cymhwysol blwyddyn olaf wrth iddynt greu eu darnau terfynnol Mae’r prosiect hwn yn barhad o’i phrosiect gaeaf o’r enw ‘Mae Ymarfer yn Gwneud Perffaith’, a daniodd ei diddordeb newydd mewn ffotograffiaeth ddogfennol. Penderfynodd wneud y prosiect hwn nid yn unig i helpu’r myfyrwyr ond hefyd i amlygu faint o amser ac ymdrech y mae artistiaid yn ei roi i greu eu darnau. Tua’r diwedd ei phrosiect roedd hi wedi cynnig tynnu lluniau o’r darnau gorffenedig roedd y myfyrwyr wedi’u creu a phenderfynodd gynnwys y canlyniadau hyn yn y sioe.SIMON GOULD BA(Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Helo, storïwr gweledol ydw I yn dweud fy chwedlau trwy gyfrwng digidol ffotograffiaeth a thrin ffoto. Rwy’n ceisio dal yr hanfod sydd y tu ôl i’r llygaid ac wedi’i gladdu’n ddwfn o fewn y galon. Rwyf wrth fy modd â phopeth theatrig ac yn ceisio gwneud fy nelweddau mor drawiadol â phosibl. Rwy’n defnyddio technegau gwahanol ym mhob delwedd i greu’r ddelwedd a welaf yn fy meddwl. Mae fy mhum delwedd yn dangos agweddau o fy angerddau, rhai bositif a rhai negyddol. Maent yn darlunio fy iselder, fy nghasineb at gydymdeimlad ffug, fy angerdd am hawl anifail i fywyd heb ofn a phoen, y ffaith fy mod yn llysieuwr, a dydw i ddim yn hoffi ffilmiau ditectif. Mae rhai o’r pynciau yn fwy difrifol nag eraill oherwydd doeddwn i ddim eisiau i’r gyfres fod yn rhy drwm ac roeddwn i hefyd eisiau chwistrellu ychydig o hwyl i mewn iddi. Daeth hyn â mi allan o fy nghysur ychydig, yn enwedig gwisgo fel clown. Hefyd cael llond bwced o bys drosta i o flaen grŵp cyfan o fyfyrwyr eraill. Fodd bynnag, rydym i gyd yn dioddef i gyflawni y gelfyddyd sydd angen i ni ei chreu. Roedd hefyd yn teimlo’n dda gweld y gwaith a ddeilliodd o’r profiadau hyn ac fe wnaeth i mi fod eisiau gwneud mwy. Yn olaf, diolch i chi am ddarllen hwn ac edrych ar fy ffotograffau, sydd, hyd yn oed os nad oeddech yn eu hoffi, rwy’n gobeithio eu bod wedi gwneud ichi feddwl.JAKE MELLOR BA(Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Fel ffotograffydd, rwyf bob amser wedi cael fy nenu tuag at ffotograffiaeth ddigidol a thechnegau golygu digidol y gellir eu defnyddio i gyflawni’r ‘effeithiau dymunol.’ O fewn y darnau hyn roeddwn am archwilio dull gwahanol. Ar gyfer fy mhrosiect ‘Harddwch Caer’ roeddwn i eisiau archwilio’r ardal trwy gyfrwng ffilm ffotograffig draddodiadol. Trwy ddefnyddio ffilm, roeddwn i’n bwriadu dal harddwch naturiol y lleoliadau o’m cwmpas. Wrth dynnu lluniau’n ddigidol rwyf yn aml wedi cael fy nhynnu at arddulliau golygu sy’n ‘lluosi’ ac yn ystumio delweddau trwy effaith prism – yn nodweddiadol mae hyn yn rhywbeth y byddwn i wedi’i gyflawni trwy ddulliau golygu ôl-gynhyrchu. Llwyddais i ddefnyddio’r prosiect hwn fel cyfle i geisio cyflawni’r un effaith. Trwy ddefnyddio hidlwyr optegol roeddwn yn gallu arbrofi ac atgynhyrchu’r olwg ‘prism’ hwn trwy atodiadau lens uniongyrchol. Mae’r prosiect hwn wedi fy ysbrydoli i ehangu fy ngorwelion fel ffotograffydd ac archwilio ffyrdd amrywiol o gipio ffotograffau sydd y tu allan i’m dulliau traddodiadol.TIM PLENTY BA(Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Rwy’n ffotograffydd a aned ac a fagwyd yn Awstralia wedi fy amgylchynu gan dirluniau trawiadol, a nawr dyma’r catalydd ar gyfer fy angerdd dros dynnu lluniau o dirwedd ddramatig Cymru. Fy nod yw gwneud delweddau sy’n cynrychioli’r tirweddau heddychlon a thawel hyn, tra hefyd yn dogfennu pŵer a harddwch natur. Teitl y gyfres hon o ddelweddau yw “Y Darlun Mawr a’r Darlun Bach” ac mae’n cynnwys delweddau tirwedd panoramig gan gynnwys cyfansoddion aml-saethiad, tra ar yr un pryd yn canolbwyntio ar y gwrthrychau cain llai eu natur. Gyda’r tirweddau hyn roeddwn yn anelu at gynhyrchu teimlad o dawelwch a llonyddwch gyda defnyddio amlygiad hir. Ac am fanylion ceisiais dynnu llun sengl, pynciau bach fel arfer sy’n bodoli yn naturiol o fewn y golygfeydd naturiol hyn.BEATA SKOREK BA(Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Fy enw i yw Beata Skorek, rydw i’n arlunydd-

ag arogleuon ffrwythau, cacen wedi’i phobi,

ffotograffydd. Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio

neu bryd o fwyd wedi’i goginio gan fy mam. Ar

fel cogydd ers blynyddoedd lawer. Celf a

adeg pan fo hylltra’n cael ei hybu cymaint, yn fy

choginio yw fy nwy ddiddordeb mawr. Fel

nghelf rydw i eisiau adlewyrchu harddwch syml

steilydd coginiol, ffotograffydd a chogydd, rydw i

afalau, pomgranadau, orennau, a pherlysiau. Trwy

eisiau cyfuno fy nghariad o gelf a natur. Yn fy holl

chwarae golau naturiol gyda lliwiau llachar a

weithgareddau artistig, rwyf am sensiteiddio’r

hardd, rwyf am ysgogi’r synhwyrau a chyflwyno’r

derbynnydd i harddwch cynhyrchion naturiol

gwyliwr i fyd mor gyson o heddwch plant a

sydd o’n cwmpas ac sy’n ein maethu. Rwy’n

choginio cartref. Hoffwn i bawb sy’n edrych

hoff iawn o greu cyfansoddiadau bywyd llonydd

ar fy lluniau deimlo’r blas, yr arogl, y gwead a’r

sydd wedi’u hysbrydoli gan weithiau meistri

suddlonedd. Bydd y synhwyrau ysgogol hyn yn

brwsh Ffleminaidd ac Iseldireg o’r 17eg ganrif.

gwneud i’r gwyliwr wenu ar y cof a’r teimlad

Mae realaeth gyfareddol a manylion ffotograffig

hwnnw, a phan fyddant yn gwenu, yn teimlo’n

y paentiadau hyn wedi bod yn agos at fy

hapus ac yn teimlo’n well. Mae hyn yn arbennig

nghalon erioed. Peintiodd fy meistri yn y fath

o bwysig yn awr, mewn cyfnod mor gythryblus,

fodd fel bod amser yn stopio ac yn mynd ar

dirdynnol a digalon. Er ein bod ni ers dros

goll pan edrychwch ar eu paentiadau. Gallwch

ddwy flynedd wedi cael ein peledu gan yr holl

edrych arno yn ddiddiwedd; rydych chi’n dod

gyfryngau gyda delweddau dioddefaint, ofn,

i mewn i’r llun, ac rydych chi ynddo. Mae’n

ansicrwydd dros yfory, ac, yn fwy diweddar,

dawelwch paentiedig, awyrgylch hyfryd aelwyd

gyda’r weledigaeth o ryfel, rydw i eisiau fy

gartref. Wrth wylio’r golygfeydd hyn, teimlwn

nghelfyddyd – fel yn achos arlunwyr Fflemaidd, i

ddiogelwch cartref plant amddifad, wedi’i lenwi

ddod â heddwch, diogelwch a rhyw fath o gysur.COURTNEY YARWOOD BA(Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Fy enw i yw Courtney Yarwood, rwy’n wneuthurwr ffilmiau ac mae fy ngwaith yn archwilio’r berthynas rhwng y genre arswyd a’r seice dynol. Mae’r gweithiau hyn yn amrywio o ffilmiau byr naratif i fideos cerddoriaeth. Rwyf wrth fy modd â’r rhyddid a’r annibyniaeth a ganiateir drwy gyfrwng gwneud ffilmiau, boed hynny drwy gydweithio ar ffilm neu ysgrifennu sgript. Rwy’n mwynhau pob agwedd o’r broses. Mae’r prosiect mwyaf cyfredol hwn yn ffilm naratif fer o’r enw Un Diwrnod Arall. Mae’r darn hwn yn dilyn person ifanc, yn goroesi mewn byd ôl-apocalyptaidd un cam ar y tro. Cawn brofi hyn o safbwynt yr adroddiant o’i brofiad o’r apocalypse.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.