Page 1

Батлав.............................................. Глобал Удирдагч Дээд Сургуулийн Номын сангийн 2007-2012 оны хэвлэл захиалга Сэтгүүл: Гадаад 2007 он №

Индек

Сэтгүүлийн нэр

1

IE1001

International educator

Захиалга өгсөн байгууллага М-Жи-Эл интернэшнл" компанийн “Глобал Пресс Медиа” Төв

Гарах дугаар

Үнэ /төгрөг/

Тоо

5

1

Нийт:

239000 239000

2008 он №

Индек

1

NW

1

IE

Сэтгүүлийн нэр Newsweek International educator

Нийт:

Захиалга өгсөн байгууллага М-Жи-Эл Э интернэшнл" ер э компанийн о “Глобал Пресс Медиа” Төв М-Жи-Эл интернэшнл" компанийн “Глобал Пресс Медиа” Төв

Гарах дугаар

Тоо

Үнэ /төгрөг/

6

1

185000

5

230000 415000

2009 он № Индек 1

HBR

2

AMR

3

IE

Сэтгүүлийн нэр Harvard business review Asian management review International educator

Захиалга өгсөн байгууллага М-Жи-Эл интернэшнл" компанийн “Глобал Пресс Медиа” Төв М-Жи-Эл интернэшнл" компанийн “Глобал Пресс Медиа” Төв М-Жи-Эл интернэшнл" компанийн “Глобал Пресс Медиа” Төв

Гарах дугаар 5 5 5

1

Үнэ /төгрөг/ 195000

1

185000

1

230000

Тоо

Нийт:

610000

2010 он № Индек 1

HBR

Сэтгүүлийн нэр Harvard business review

Захиалга өгсөн байгууллага М-Жи-Эл интернэшнл" компанийн “Глобал Пресс Медиа” Төв

Гарах дугаар

Тоо

Үнэ /төгрөг/

5

1

195000

Нийт:

195000

2011 он № 1 Нийт:

Индек

Сэтгүүлийн нэр The economist

Захиалга өгсөн байгууллага

Гарах дугаар

Гранд Юнион ХХК

51

Тоо

Үнэ /төгрөг/ 512000 512000


Мэрэгжилийн сонин: Монгол 2011-2012 он Захиалга өгсөн байгууллага

Гарах дугаар

Тоо

Үнэ /төгрөг/

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

Монгол шуудан

6

1

3000

100064

Санхүү банкны мэдээлэл

Монгол шуудан

6

1

4200

3

100912

Санхүүгийн мэдээ

Монгол шуудан

9

1

5400

4

101535

Монгол шуудан

12

Индек

Сэтгүүлийн нэр

1

100001

2

Санхүүгийн лавлах мэдээ

6000

Мэрэгжилийн сэтгүүл 1

200011

ММНБИнститут

Монгол шуудан

1

1

3000

2

200418

Хүний нөөцийн удирдлага

Монгол шуудан

1

1

3500

3

200302

Менежер

Монгол шуудан

1

1

3000

4

201384

Мөнгө

Монгол шуудан

3

1

3000

5

200260

Эдийн засаг

Монгол шуудан

1

1

2500

6

200952

Стратги судаал

Монгол шуудан

1

1

4500

7

200359

Компьютер таймс

Монгол шуудан

3

1

13500

8

200003

Төрийн мэдээлэл

Монгол шуудан

12

1

12000

Захиалга өгсөн байгууллага

Гарах дугаар

Тоо

Үнэ /төгрөг/

Сонин: Өдөр тутмын №

Индек

Сониний нэр

1

100518

Өнөөдөр

Монгол шуудан

75

1

20900

2

100774

Зууны мэдээ

Монгол шуудан

78

1

15500

3

100816

Өдрийн сонин

Монгол шуудан

78

1

15200

Захиалга өгсөн байгууллага

Гарах дугаар

Тоо

Үнэ /төгрөг/

Цахим хувилбараар №

Индек

Сониний нэр

1

Зууны мэдээ

2

Өнөөдөр

3

Өдрийн сонин

4

Үндэсний шуудан

10000 Монгол шуудан

12800 12500 13000

Хэвлэл захиалга 2007-2011  

1 NW Newsweek М-Жи-Эл интернэшнл" компанийн 6 1 185000 1 IE1001 International educator “Глобал Пресс Медиа” Төв 5 1 239000 1 IE1001 Internat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you