Page 1


CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM INSTRUCTIO ad peragendas Inquisitiones dioecesanas vel eparchiales de Causis Sanctorum KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH UPUTA za provođenje Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih


CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

INSTRUCTIO ad peragendas Inquisitiones dioecesanas vel eparchiales de Causis Sanctorum


KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH

UPUTA za provođenje Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih

Zagreb, 2013.


CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, INSTRUCTIO ad peragendas Inquisitiones dioecesanas vel eparchiales de Causis Sanctorum, Romae, 2007.

KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, UPUTA za provođenje Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, Zagreb, 2013.

Copyright: Libreria Editrice Vaticana, 2012. Hrvatski prijevod odobrila je 31. listopada 2012. Hrvatska biskupska konferencija.

Izdavač: Glas Koncila, Zagreb. Nakladnik: Glas Koncila, Kaptol 8, Zagreb, www.glas-koncila.hr; tel.: 01/4874 326, faks: 01/4874 328 http://knjizara.glas-koncila.hr; e-pošta: web-izlog@glas-koncila.hr Za nakladnika: Stjepan Pogačić Prevoditelj: Ratko Radišić Uredničko vijeće: Lucija Babić, Olja Barščevski, Ratko Radišić Suradnik: Vanja Krasnić Jezično uređivanje: Josip Sinjeri Korektura: Lucija Babić, Olja Barščevski Grafičko oblikovanje: Glas Koncila Tisak: Denona, Zagreb Tiskano u veljači 2013.

ISBN 978-953-241-377-9

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 833958.

Sva prava su pridržana. Nijedan se dio knjige ne smije umnažati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kojem obliku (mehanički, elektronički i sl.) bez prethodne pismene suglasnosti nakladnika.


CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

SANCTORUM MATER INSTRUCTIO ad peragendas Inquisitiones dioecesanas vel eparchiales de Causis Sanctorum

KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH

MAJKA SVETACA UPUTA za provođenje Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja u kauzama svetih

Latinski tekst s hrvatskim prijevodom

Glas Koncila – Zagreb, 2013.


Kardinal Josip Bozanić UVODNA RIJEČ 1. Kongregacija za kauze svetih donijela je 2007. godine uputu Sanctorum Mater za provođenje biskupijskih ili eparhijskih istraživanja u kauzama svetih. Povod donošenja upute bio je razjasniti propise zakona koji su na snazi u kauzama svetih, olakšati njihovu primjenu, pokazati način njihova provođenja, promicati tješnju suradnju između Svete Stolice i biskupa u kauzama svetih. Uputa je namijenjena dijecezanskim biskupima, eparsima te onima koji su po pravu s njima izjednačeni, kao i svima koji sudjeluju u provođenju istraživanja herojskih kreposti, mučeništva slugu Božjih i vjerojatnih čuda. Uputi Sanctorum Mater prethodilo je objavljivanje apostolske konstitucije Ivana Pavla II., Divinus perfectionis Magister, od 25. siječnja 1983. [AAS 75 (1983.), 349-355] te objavljivanje Normae servandae Kongregacije za kauze svetih, od 7. veljače 1983. [AAS 75 (1983.), 396-403]. Objavljivanjem tih zakonodavnih tekstova rimski prvosvećenici našeg doba nastavljaju pokazivati brigu za proglašenjem prikladnih odredbi da bi se lakše postizala sigurnost u predmetu od tolike važnosti za Crkvu, kao što je to svetost. Istinski susret s Gospodinom i iskrena otvorenost njegovu Duhu vode čovjeka do one preobrazbe čitava života koju nazivamo svetost. Svetost je trajan poziv svemu kršćanskom puku da izbliže nasljeduje primjer koji je ostavio sam Krist, »Božanski Učitelj savršenstva«. 2. Narav upute se ne ograničava samo na olakšavanje primjene provođenja biskupijskih ili eparhijskih istraživanja u kauzama svetih, nego uputa želi naglasiti poziv Gospodina Isusa Krista: »Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!« (Mt 5, 48). Drugi vatikanski koncil istaknuo je da su svi u Crkvi pozvani na svetost u skladu sa svojim životnim prilikaMAJKA SVETACA


8

ma, dužnostima i okolnostima (usp. LG, 41). U tom nas je duhu, na početku trećeg tisućljeća, poučio blaženi Ivan Pavao II. ističući: »Putovi svetosti su mnogostruki i prikladni pozivu svakog čovjeka« što traži »da se svima na uvjerljiv način ponovno ponudi to ‘visoko mjerilo redovitoga kršćanskog života’« (Novo millennio ineunte, 31). U »društvu u kojem ništa nije sveto« poziv na svetost je težak, ali radostan zadatak svih krštenika, napose u prenošenju svjetla vjere, koje je Krist zapalio u srcima ljudi te svjedočenju herojskih kreposti u društvu, koje je izloženo snažnom utjecaju »sekularizacije«. Svetac, jučer, danas i sutra, čovjek je Svjetla, uvijek spreman dati odgovor svakomu koji od njega zatraži obrazloženje nade koja je u njemu (usp. 1 Pt 3, 15). Svetac je »poput zrake svjetla koje izvire iz Riječi Božje« (Verbum Domini, 48). U Godini vjere, pred izazovima nove evangelizacije, svi su članovi Božjeg naroda pozvani na intenzivnije i cjelovitije pastoralno djelovanje u perspektivi svetosti. Najuzvišeniji cilj pastoralnog djelovanja Crkve jest svetost koja se ostvaruje trostrukom službom: naviještanjem Kristove radosne vijesti u svakom vremenu i prostoru, slavljenjem otajstva koje joj je On povjerio i svjedočenjem njegove ljubavi prema svakom čovjeku. Vršeći trostruku službu Crkva se uzdiže i vraća božanskom Izvoru, Bogu koji je jedini svet, darovatelj i obnovitelj svetosti. I čovjek je svet, jer: »Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih« (Post 1, 22). Čovjeka, koji je grijehom uvrijedio Boga, oskvrnuo svoju svetost, Bog nije napustio, nego je poslao svoga Sina Isusa Krista da nas u žrtvi na križu pomiri s Bogom, vrati nam izgubljeno dostojanstvo djece Božje, a nakon slavnog uskrsnuća i uzašašća dovršio je djelo našeg posvećenja i spasenja. Kristovo posvetiteljsko djelo u svijetu po njegovoj volji i poslanju nastavlja Crkva (usp. Ef 5, 25-26), što vrlo lijepo naglašava početak (incipit) upute Sanctorum Mater (Majka Svetaca). Crkva, Majka Svetaca, uzdižući na čast oltara svete i blažene, oduvijek pruža vjernicima primjere svetosti u nasljedovanju Krista te ih poziva na ostvarenje evanđeoskog ideala svetosti, na život u Božjoj blizini. Vjerodostojnost Crkve to je veća što su svetošću, koja joj je od Krista darovana, više prožeti svi njezini članovi. »Stoga je potrebno da se pojedini vjernici i zajednice obilno i trajno koriste sredstvima posvećenja kao što su čitanje Svetoga pisma, sudjelovanje na nedjeljnoj euharistiji, česta sveta ispovijed, molitva, askeza, strpljivo podnošenje tjeskoba svakodnevnog života, život evanđeoskih savjeta« (Na svetost pozvani, 9). Primjeri mnogih svetaca i blaženika koji su koristili sredstva posvećenja stoje pred svima, pojedincima i zajednicama, kao trajan uzor i nadahnuće za život svetosti. SANCTORUM MATER


9

3. U Crkvi u Hrvatskoj je trinaeststoljetno propovijedanje i življenje Evanđelja ostavilo duboke tragove svetosti. Sjetimo se samo naših proglašenih svetaca: Nikole Tavelića, Leopolda Bogdana Mandića i Marka Križevčanina; naših blaženika: Augustina Kažotića, Jakova Zadranina, Ozane Kotorske, Gracija iz Mua, Julijana iz Bala, Ivana Merza, Marije Propetog Isusa Petković; snage svetih mučenika: blaženog Alojzija Stepinca, Drinskih mučenica, te brojnih slugu Božjih, ali i mnogih neimenovanih vjernika iz svih slojeva Božjeg naroda. Svi su oni bili primjer svetosti svojim suvremenicima, a nama danas oni su pouzdani zagovornici kod Boga i uzori svetosti u našem narodu. Sveci i blaženici hrvatskog naroda vraćaju nam pogled na ono što daje utjehu i donosi smiraj u uzburkanosti, u vidljivim i prisutnim tragovima oskvrnuća svetosti, nepoštivanja Boga Stvoritelja i onoga što samo njemu pripada. Oni nam svojim životom i smrću pomažu shvatiti da jedino što ostaje živjeti i daje sigurnost jest ljubav prema Bogu i čovjeku. Suvremeni svijet vapi za kršćanima koji će govoriti o Bogu koji je »triput svet« (Iz 6, 3) i o čovjeku koji može biti svet u mjeri u kojoj pripada Bogu te ima udjela u njegovoj svetosti. I našem je društvu potrebna jednostavnost života, duh molitve, ljubav prema svima, skromnost, odricanje, zauzimanje za siromašne i obespravljene, istina, materijalni i duhovni uvjeti za život dostojan čovjeka, ustrajnost u trpljenju i u modernim oblicima mučeništva… Jedino s takvim biljegom svetosti naše će društvo postati po mjeri molitve Oče naš, a Crkva će naći put do srca ljudi našeg vremena. Povijest svetaca i svetost u našem narodu još nije istražena i potrebno je daljnje prikladno predstavljanje povijesti kršćanske svetosti u nas, a sve u duhu drevne mudrosti koja je u povijesti otkrila učiteljicu života. Vjerujem da će u istraživanju svetosti u našem narodu od velike pomoći biti i prijevod ove upute na hrvatski jezik. Latinsko-hrvatski prijevod i dvojezično izdanje upute poslužit će boljem poznavanju kanonske terminologije i kanonskog prava, njegove primjene u životu opće Crkve i partikularnih Crkava. Hrvatski prijevod upute prati dodatak s više priloga koji djelu daju karakteristiku praktičnog pomagala. Izričem zahvalu prevoditelju i suradnicima koji su uložili napor oko izdavanja ovoga važnog pravnog izvora. Hrvatskom kanonističkom društvu, nositelju ovog projekta, želim daljnji uspjeh u ostvarenju ciljeva i djelatnosti društva.

MAJKA SVETACA


10

Na našem hodu, u ostvarenju poziva na svetost neka nas prati zagovor i zaštita Marije Majke Crkve, »Zvijezde nove evangelizacije«, sjajne zore i sigurne voditeljice svetaca i blaženika hrvatskoga naroda.

Kardinal Josip Bozanić nadbiskup zagrebački i metropolit moderator Međubiskupijskih sudova U Zagrebu, o spomendanu blaženog Alojzija Stepinca, 10. veljače 2013. godine.

SANCTORUM MATER


RIJEČ PREVODITELJA Jedan od osobitih načina promicanja svetosti u Crkvi jest odobravanje, svečanim činom, javnoga štovanja svetaca od strane rimskoga prvosvećenika. Posebna briga za ostvarivanje pretpostavki za to odobrenje povjerena je dijecezanskim i eparhijskim biskupima te Kongregaciji za kauze svetih. Uputa Majka Svetaca Kongregacije za kauze svetih, koja se nadovezuje na apostolsku konstituciju Ivana Pavla II. Božanski Učitelj savršenstva, iz god. 1983., i na Odredbe koje trebaju obdržavati iste Kongregacije, također iz god. 1983., želi pomoći dijecezanskim i eparhijskim biskupima u obavljanju zadaće vođenja kauze u njezinu prvom dijelu, razjašnjavajući postojeće zakone i olakšavajući njihovu primjenu. Kongregacija za kauze svetih tom uputom želi ujedno pospješiti sretan ishod pojedinih kauza, budući da on u velikoj mjeri ovisi o njezinu dobrom vođenju. Na području Hrvatske biskupske konferencije dosada je pokrenuto, koliko je meni poznato, dvadesetak kauza te njihov broj i dalje raste. Osim toga kauze pripadnikâ hrvatskoga naroda pokreću se i izvan teritorija Hrvatske biskupske konferencije i u njima je potrebno dio isprava i svjedočanstava prikupiti upravo u našim biskupijama. Stoga se ukazala potreba hrvatskoga prijevoda upute Majka Svetaca. Dosada je postojao samo neslužbeni i neobjavljeni prijevod s talijanskog jezika prof. Siniše Turine koji ju je godine 2009. preveo za potrebe djelatnikâ Međubiskupijskih sudova u Zagrebu. Smatram da će službeni prijevod s latinskog jezika pomoći pokretačima kauza i postulatorima te svim službenicima Istraživanjâ na hrvatskome govornom području: dijecezanskim i eparhijskim biskupima, odnosno njihovim ovlaštenicima, promicateljima pravde, bilježnicima, stručnjacima koji moraju biti imenovani u kauzi… U razgovoru s njima mnogi su mi spomenuli potrebu hrvatskoga prijevoda upute. Osim toga njenim prijevodom želimo nastaviti niz prevedenih dokumenata opće Crkve na svoj jezik, kako bi crkveno zakonodavstvo bilo pristupačnije crkvenim službenicima i svim vjernicima. Valja napomenuti da je Kongregacija objavila uputu na više jezika a kao izvorni tekst predstavila je onaj na talijanskom jeziku. Ipak, prevodio sam s latinskog jezika te je latinski tekst, uz hrvatski, objavljen u ovom izdanju. Smatrao sam da će djelatnici Istraživanja u kauzama svetih lakše uspoređivati hrvatski tekst prijevoda s latinskim tekstom nego s talijanskim. Razlog tome MAJKA SVETACA


12

leži u činjenici da su svi dosadašnji dokumenti Svete Stolice koji se odnose na kauze svetih objavljeni na latinskom jeziku te su mnogi latinski termini već ustaljeni u upotrebi kod crkvenih pravnika i djelatnika u kauzama svetih. U odabiru odgovarajućih hrvatskih stručnih naziva nastojao sam slijediti terminologiju upotrijebljenu u prijevodu Zakonikâ Katoličke Crkve. S obzirom na termine koji se upotrebljavaju gotovo isključivo u kontekstu kauzâ, vodio sam računa i o terminologiji, za koju sam primijetio da se redovito koristi na hrvatskome govornom području. Upotrijebio sam latinizme kada nisam bio mogao naći hrvatski termin koji bi se na specifičan način odnosio na pojam u izvorniku. Među njima ističem latinizam kauza, koji sam upotrebljavao iako prijevod Zakonika kanonskoga prava, kao i prijevod Zakonika kanona istočnih Crkava, oba u izdanju Glasa Koncila iz 1996., za taj pojam u istome kontekstu koriste termin postupak. Smatram da termin postupak ima u hrvatskome jeziku preširoko značenje da bi ga se upotrijebilo kao terminus technicus u našem smislu, a usto bih u mnogim slučajevima morao naći neki drugi termin kada se postupak ne uklapa u kontekst rečenice. Napominjem da sam velikim slovom pisao neke od tehničkih termina za koje sam smatrao da inače ne bi bili shvaćeni kao takvi. Među njima najčešće se pojavljuje termin Istraživanje (Inquisitio) koji označava Biskupijsko ili Eparhijsko istraživanje u kauzama svetih. U dodatku upute nalaze se prijevodi apostolske konstitucije Ivana Pavla II. Božanski Učitelj savršenstva, od 25. siječnja 1983., te četiri dokumenta Kongregacije za kauze svetih: Odredbe koje trebaju obdržavati, Opća odluka o kauzama slugu Božjih kojih je ispitivanje u tijeku u Svetoj kongregaciji, Odredbe o upravljanju dobrima kauzâ kanonizacije i Novi postupci u obredima beatifikacije. Budući da uputa s njima čini cjelinu, korisno je da se i njihovi prijevodi nađu u istome izdanju. Hrvatski prijevod apostolske konstitucije i prva dva spomenuta dokumenta Kongregacije već su objavljeni u dodatku Zakonika kanonskoga prava, u izdanju Glasa Koncila iz 1988. god. Njega sam preuzeo uz manje jezične izmjene uskladivši njegovu terminologiju s onom koju sam koristio u prijevodu upute. U dodatku se također nalaze Obrasci i Stvarno kazalo da bi se olakšalo korištenje samog teksta upute. Vjerujem da će ovaj prijevod biti na korist ne samo onima koji te propise trebaju primjenjivati, nego i svima koje zanimaju spomenuti postupci od velike važnosti za crkvenu zajednicu. U Zagrebu, na spomendan sv. Nikole Tavelića, 14. studenog 2012. dr. Ratko Radišić SANCTORUM MATER


SANCTORUM MATER

MAJKA SVETACA


INSTRUCTIO AD PERAGENDAS INQUISITIONES DIOECESANAS VEL EPARCHIALES DE CAUSIS SANCTORUM

PROOEMIUM SANCTORUM MATER, Ecclesia eorum memoriam indesinenter custodivit, fidelibus specimina offerens sanctitatis in sequela Christi.1 Saeculorum decursu Romani Pontifices idoneas normas curaverunt edendas, qua via ad certitudinem adipiscendam in tanti ponderis materia pro Ecclesia facilior redderetur. Aetate nostra, Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 25 mensis Ianuarii anno 1983, vulgari iussit Apostolicam Constitutionem Divinus perfectionis Magister, qua inter alia statuit modum procedendi circa Inquisitiones dioecesanas vel eparchiales, ab Episcopis instruendas intuitu beatificationis et canonizationis Servorum Dei.2 In eadem Apostolica Constitutione, Summus Pontifex Congregationi de Causis Sanctorum facultatem tribuit peculiares edendi normas ad instruendas huiusmodi Inquisitiones,3 quae attinent ad vitam, virtutes et sanctitatis signorumque famam vel etiam ad vitam, martyrium, martyrii signorumque famam Servorum Dei, nec non ad coniecta miracula intercessioni Beatorum et Servorum Dei adscripta, et, si casus fuerit, ad antiquum cultum cuiusdam Servi Dei.4 Ipse enim abrogavit quoque statuta a suis Decessoribus vulgata atque normas praescriptas in normis Codice Iuris Canonici anno 1917, quatenus ad beatificationis et canonizationis causas attinet.5

1

2

3 4 5

Cfr Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica Lumen Gentium, nn. 50-51. Cfr Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 349-355. In praesenti Instructione Constitutio Apostolica Divinus perfectionis Magister citabitur sub siglis DPM. Cfr DPM I, 2. Ibid., I, 1. In praesenti Instructione, Codex Iuris Canonici anni 1917 et Codex Iuris Canonici anni 1983 citabuntur sub siglis CIC cum relativo anno promulgationis. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium anni 1990 citabitur sub siglis CCEO. SANCTORUM MATER


UPUTA ZA PROVOĐENJE BISKUPIJSKIH ILI EPARHIJSKIH ISTRAŽIVANJA U KAUZAMA SVETIH UVOD MAJKA SVETACA, Crkva sjećanje na svece oduvijek je čuvala pružajući vjernicima primjere svetosti u nasljedovanju Krista.1 Tijekom stoljećâ rimski su se prvosvećenici brinuli da se proglase prikladne odredbe da bi se lakše postizala sigurnost u predmetu od tolike važnosti za Crkvu. U naše doba, vrhovni svećenik Ivan Pavao II., dana 25. siječnja 1983., naredio je objaviti apostolsku konstituciju Božanski Učitelj savršenstva, kojom je, između ostaloga, odredio način postupanja u Biskupijskim ili Eparhijskim istraživanjima koje biskupi trebaju provoditi u svrhu beatifikacije i kanonizacije slugu Božjih.2 U toj apostolskoj konstituciji, vrhovni svećenik je Kongregaciji za kauze svetih dao ovlast objaviti posebne odredbe za provođenje takvih Istraživanja,3 koja se odnose na život, kreposti, glas svetosti i glas znakova, ili na život, mučeništvo, glas mučeništva i glas znakova slugu Božjih, na pretpostavljena čudesa pripisana zagovoru blaženikâ i slugu Božjih te, ako je to slučaj, na drevno štovanje nekog sluge Božjega.4 On je također ukinuo propise koje su objavili njegovi prethodnici, kao i odredbe Zakonika kanonskog prava iz godine 1917. koje se odnose na kauze beatifikacije i kanonizacije.5

1 2

3 4 5

Usp. II. VATIKANSKI SABOR, Dogmatska konstitucija Lumen Gentium, br. 50-51. Usp. Acta Apostolicae Sedis 75 (1983.), 349-355. U ovoj uputi apostolska konstitucija Divinus perfectionis Magister navodit će se siglom DPM. Usp. DPM I, 2. Isto, I, 1. U ovoj uputi, Zakonik kanonskoga prava iz 1917. i Zakonik kanonskoga prava iz 1983. navodit će se siglom ZKP s dotičnom godinom proglašenja. Zakonik kanonâ istočnih Crkava iz 1990. navodit će se siglom ZKIC.

MAJKA SVETACA


16

INSTRUCTIO

Die 7 mensis Februarii anno 1983 ab eodem Summo Pontifice approbatae sunt Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, quae peculiares normas praescribunt servandas in dioecesanis, vel eparchialibus Inquisitionibus de causis beatificationis et canonizationis.6 Postquam promulgatae sunt Constitutio Apostolica et Normae servandae, Congregatio, experientiae lumine suffulta, nunc edit praesentem Instructionem7 ut inter Sanctam Sedem et Episcopos in Causis Sanctorum artiorem foveat cooperationem. Praesens Instructio dilucidare intendit praescripta legum vigentium in causis Sanctorum, earum applicationem faciliorem reddere et modos eas exsequendi sive in recentioribus sive in antiquis causis ostendere. Mentem igitur vertit ad Episcopos dioecesanos, ad Hierarchas, ad ceteros qui in iure illis aequiparantur et ad eos qui partes habent in huiusmodi instruendis Inquisitionibus. Instructio, ordine chronologico, respicit modum procedendi quatenus ad Inquisitiones dioecesanas vel eparchiales, in Normis servandis praescriptum, in luce collocans, ob rationem practicam et chronologicam, earum applicationem et in tuto servans Inquisitionum gravitatem. Imprimis, in ea agitur de instructione Inquisitionum dioecesanarum vel eparchialium, quae virtutes heroicas respiciunt et martyrium Servorum Dei. Priusquam consilium statuatur causam inchoandi, Episcopus adimplere tenetur quasdam recognitiones definientes suam decisionem. Postquam statuerit causam inchoare, initium dabit verae et propriae Inquisitioni, praescribens ut colligantur probationes documentales causae. Nisi obveniant obstacula insuperabilia, procedetur ad testes excutiendos ac tandem ad Inquisitionem claudendam nec non ad acta Congregationi transmittenda, ubi romana periodus causae perficietur, hoc est, studium et definitivum eiusdem causae iudicium. Ad Inquisitiones quod attinet circa asserta miracula, Instructio luculenter ostendit quaedam elementa quae his novissimis viginti annis ambigua videbantur in exsequendis normis quae spectant ad easdem Inquisitiones super miraculis. Congregatio haec exoptat ut Instructio valido sit auxilio Episcopis ita ut christianus populus, propius persequens exemplum, quod dedit Christus, “Divinus perfectionis Magister”, testimonium hominibus perhibeat de 6

7

Cfr Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 396-403. In praesenti Instructione Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum citabuntur sub siglis NS cum respectivo numero Normarum. Cfr can. 34 CIC 1983. SANCTORUM MATER


UPUTA

17

Dana 7. veljače 1983., taj je vrhovni svećenik odobrio Odredbe koje trebaju održavati biskupi u istraživanjima u kauzama svetih (Normae servandae), koje donose posebne odredbe koje se trebaju provoditi u Biskupijskim ili Eparhijskim istraživanjima u kauzama beatifikacije i kanonizacije.6 Nakon što su proglašene apostolska konstitucija i Normae servandae, Kongregacija, u svjetlu iskustva, sada objavljuje uputu7, da bi promicala tješnju suradnju između Svete Stolice i biskupâ u kauzama svetih. Uputa želi razjasniti propise zakona koji su na snazi u kauzama svetih, olakšati njihovu primjenu te pokazati način njihova provođenja i u novijim i u drevnim kauzama. Namijenjena je stoga dijecezanskim biskupima, eparsima i onima koji su po pravu s njima izjednačeni te onima koji sudjeluju u provođenju takvih Istraživanja. Uputa, kronološkim redom, prikazuje način postupanja u Biskupijskim ili Eparhijskim istraživanjima, propisanima u Normae servandae, i razjašnjava, na praktičan i kronološki način, njihovu primjenu, zadržavajući ozbiljnost Istraživanjâ. Ponajprije, ona prikazuje provođenje Biskupijskih ili Eparhijskih istraživanja koja se odnose na herojske kreposti i mučeništvo slugu Božjih. Prije nego što odluči započeti kauzu, biskup treba obaviti određene uvide koji će odrediti njegovu odluku. Nakon što bude odlučio započeti kauzu, započet će pravo i istinsko Istraživanje, određujući da se prikupe isprave koje su dokazni materijal kauze. Ako se ne naiđe na nesavladive zapreke, prelazi se na ispitivanje svjedokâ i, konačno, na zaključenje Istraživanja i slanje spisâ Kongregaciji, u kojoj započinje rimski dio kauze, to jest proučavanje kauze i donošenje konačnog suda. S obzirom na Istraživanja o vjerojatnim čudesima, uputa razjašnjava neke elemente koji su se u posljednjih dvadesetak godina pokazali nejasnima u primjeni odredbi koje se na njih odnose. Kongregacija želi da uputa bude na pomoć biskupima, da bi kršćanski puk, izbližega nasljedujući primjer koji je ostavio Krist, »Božanski Učitelj savršenstva«, svjedočio ljudima o kraljevstvu nebeskom. Dogmatska konsti6

7

Usp. Acta Apostolicae Sedis 75 (1983.), 396-403. U ovoj uputi Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum navodit će se siglom NS, s dotičnim brojem odredaba. Usp. kan. 34 ZKP-1983.

MAJKA SVETACA


18

INSTRUCTIO

Regno caelorum. Constitutio dogmatica Concilii Oecumenici Vaticani II, Lumen Gentium, docet: “Dum enim illorum conspicimus vitam qui Christum fideliter sunt secuti, nova ratione ad futuram Civitatem inquirendam incitamur simulque tutissimam edocemur viam qua inter mundanas varietates, secundum statum ac condicionem unicuique propriam, ad perfectam cum Christo unionem seu sanctitatem pervenire poterimus”.8

8

Cfr Lumen Gentium, n. 50; DPM, Prooemium. SANCTORUM MATER


UPUTA

19

tucija Drugoga vatikanskog koncila Lumen Gentium naučava: »Dok, naime, promatramo život onih koji su vjerno slijedili Krista, na nov način bivamo potaknuti na traganje za budućim Gradom te se ujedno učimo najsigurnijem putu kojim možemo – usred svjetovnih promjenjivosti te u skladu sa staležom i svakomu pojedincu vlastitim stanjem – prispjeti do savršenoga jedinstva s Kristom, odnosno do svetosti.«8

8

Usp. Lumen Gentium, br. 50; DPM, Uvod.

MAJKA SVETACA


PARS I

DE CAUSIS BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS TITULUS I

PRAENOTANDA Art. 1 - § 1. Praesens Instructio causas respicit beatificationis et canonizationis, quae peculiari lege pontificia reguntur.9 § 2. Propositum quatenus ad praedictas Causas est ut probationes colligantur ad assequendam moralem certitudinem circa heroicas virtutes vel martyrium Servi Dei, cuius beatificatio et canonizatio postulantur. § 3. Salvis particularibus praescriptionibus, in praefatis causis observandae sunt normae de processibus Codicis Iuris Canonici et Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, attinentes ad modum procedendi in colligendis probationibus documentalibus ac praesertim in testibus examinandis.10 Art. 2 - In praesenti Instructione Inquisitio idem valet ac processus, qui in praecedenti iure canonico instruebatur super causis beatificationis et canonizationis.11 Art. 3 - Normae in praesenti Instructione contentae validae sunt pro Episcopis dioecesanis et eparchialibus, et pro ceteris quoque qui in iure eis aequiparantur ad normam can. 381 § 2 CIC.

9 10

11

Cfr can. 1403 CIC 1983; can. 1057 CCEO. Cfr infra Artt. 29 § 2 et 30 § 2; can. 1403 § 2, CIC 1983; can. 1400 CIC 1983; can. 1055 CCEO. Cfr cann. 1999-2141 in Libro IV - De processibus. Pars Secunda: De Causis Beatificationis Servorum Dei et Canonizationis Beatorum, CIC 1917. SANCTORUM MATER


DIO I.

KAUZE BEATIFIKACIJE I KANONIZACIJE NASLOV I.

PRETHODNE NAPOMENE Čl. 1 – § 1. Ova se uputa odnosi na kauze beatifikacije i kanonizacije koje se ravnaju prema posebnom papinskom zakonu.9 § 2. Svrha tih kauza jest da se prikupe dokazi za postizanje moralne sigurnosti o herojskim krepostima ili mučeništvu sluge Božjega za kojega se traži beatifikacija i kanonizacija. § 3. Uz poštovanje posebnih propisa, u spomenutim kauzama trebaju se obdržavati i odredbe o postupcima Zakonika kanonskog prava i Zakonika kanonâ istočnih Crkava koje se odnose na način postupanja u prikupljanju dokaznih isprava, a osobito u ispitivanju svjedokâ.10 Čl. 2 – U ovoj uputi Istraživanje odgovara postupku koji se u prethodnom kanonskom pravu provodio u kauzama beatifikacije i kanonizacije.11

Čl. 3 – Odredbe sadržane u ovoj uputi vrijede za dijecezanske i eparhijske biskupe te za one koji se u pravu s njima izjednačuju, prema odredbi kan. 381, § 2 ZKP.

9 10

11

Usp. kan. 1403 ZKP-1983.; kan. 1057 ZKIC. Usp. ispod čll. 29, § 2 i 30, § 2; kan. 1403, § 2 ZKP-1983.; kan. 1400 ZKP-1983.; kan. 1055 ZKIC. Usp. kann. 1999-2141 u Knjizi IV. – Postupci. Dio drugi: Parnice o proglašenju Božjih Službenika Blaženicima i Blaženika Svetima, ZKP-1917.

MAJKA SVETACA


INDEX KAZALO


SANCTORUM MATER INSTRUCTIO AD PERAGENDAS INQUISITIONES DIOECESANAS VEL EPARCHIALES DE CAUSIS SANCTORUM .......................................14 PROOEMIUM .......................................................................................14 PARS I - DE CAUSIS BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS .20 Titulus I - Praenotanda ........................................................................20 Titulus II - De fama sanctitatis vel martyrii et de fama signorum ......22 Titulus III - De actore causae ..............................................................24 Titulus IV - De postulatore causae ......................................................26 Titulus V - De Episcopo competenti ...................................................30 PARS II - DE PRAEVIA CAUSAE PERIODO ..................................34 Titulus I - De praesentatione libelli .....................................................34 Titulus II - De Causis recentioribus et Causis antiquis .......................36 Titulus III - De causa super virtutibus heroicis vel etiam super martyrio ...........................................................................36 Titulus IV - De supplici libello............................................................40 Titulus V - De acceptatione libelli.......................................................42 Titulus VI - De consultatione cum aliis Episcopis ..............................44 Titulus VII - De publicatione libelli ....................................................44 Titulus VIII - «Nihil Obstat» Sanctae Sedis ........................................46


UVODNA RIJEČ .......................................................................................7 RIJEČ PREVODITELJA .........................................................................11

MAJKA SVETACA UPUTA ZA PROVOĐENJE BISKUPIJSKIH ILI EPARHIJSKIH ISTRAŽIVANJA U KAUZAMA SVETIH .............................................15 UVOD ......................................................................................................15 DIO I. - KAUZE BEATIFIKACIJE I KANONIZACIJE ..................21 Naslov I. - Prethodne napomene .........................................................21 Naslov II. - Glas svetosti ili mučeništva i glas znakova .....................23 Naslov III. - Pokretač kauze ................................................................25 Naslov IV. - Postulator kauze ..............................................................27 Naslov V. - Mjerodavni biskup............................................................31 DIO II. - PRIPREMNI DIO KAUZE...................................................35 Naslov I. - Podnošenje molbe .............................................................35 Naslov II. - Novije kauze i drevne kauze ............................................37 Naslov III. - Kauze o herojskim krepostima ili o mučeništvu ............37 Naslov IV. - Molba ..............................................................................41 Naslov V. - Prihvaćanje molbe ............................................................43 Naslov VI. - Savjetovanje s drugim biskupima...................................45 Naslov VII. - Objavljivanje molbe ......................................................45 Naslov VIII. - Nihil obstat Svete Stolice.............................................47


PARS III - DE INSTRUCTIONE CAUSAE .......................................48 Titulus I - De Officialibus Inquisitionis in genere...............................48 Titulus II - De Officialibus Inquisitionis in particulari........................50 Caput I - De Delegato Episcopali ...................................................50 Caput II - De Promotore Iustitiae ...................................................52 Caput III - De Notario ....................................................................52 Caput IV - De Perito medico ..........................................................54 Titulus III - De sede Sessionum ..........................................................54 PARS IV - DE PERQUISITIONE PROBATIONUM DOCUMENTALIUM ............................................................................56 Titulus I - De Censoribus theologis.....................................................56 Titulus II - De peritis in re historica et archivistica. De “Commissione historica”............................................................................58 Caput I - De peritis .........................................................................58 Caput II - De investigationibus et perquisitione probationum documentalium ...............................................................60 Caput III - De Relatione peritorum ................................................62 Caput IV - De testimoniis peritorum ..............................................64 PARS V - DE PROBATIONIBUS TESTIFICALIBUS ......................66 Titulus - De Interrogatoriis ..................................................................66 Titulus II - “Ne pereant probationes” ..................................................68 Titulus III - De citationibus ad sessiones ............................................70 Titulus IV - De Prima Sessione vel Sessione Inaugurali Inquisitionis . 72 Caput I - De Participantibus ...........................................................72 Caput II - De actis Primae Sessionis ..............................................74 Caput III - De Notario Primae Sessionis ........................................76 Titulus V - De participatione Promotoris Iustitiae ..............................76 Titulus VI - De participatione Periti Medici .......................................78 Titulus VII - De participatione postulatoris et/vel vice-postulatoris ...80 Titulus VIII - De testibus eorumque depositionibus ...........................80 Caput I - Quis possit esse testis ......................................................80 Caput II - Quis nequeat esse testis .................................................84


DIO III. - USTROJSTVO KAUZE ......................................................49 Naslov I. - Službenici Istraživanja općenito .......................................49 Naslov II. - Službenici Istraživanja pojedinačno ................................51 Poglavlje I. - Biskupski ovlaštenik .................................................51 Poglavlje II. - Promicatelj pravde ...................................................53 Poglavlje III. - Bilježnik .................................................................53 Poglavlje IV. - Medicinski stručnjak ..............................................55 Naslov III. - Mjesto održavanja sjednica ...........................................55 DIO IV. - PRIKUPLJANJE DOKAZNIH ISPRAVA ........................57 Naslov I. - Bogoslovni ocjenitelji .......................................................57 Naslov II. - Stručnjaci u povijesti i arhivistici (»Povijesno povjerenstvo«) .................................................................59 Poglavlje I. - Stručnjaci ..................................................................59 Poglavlje II. - Traženje i prikupljanje dokaznih isprava.................61 Poglavlje III. - Izvještaj stručnjakâ .................................................63 Poglavlje IV. - Svjedočanstva stručnjakâ .......................................65

DIO V. - DOKAZNA SVJEDOČANSTVA...........................................67 Naslov I. - Ispitivanje svjedokâ ...........................................................67 Naslov II. - »Da se ne izgube dokazi« ................................................69 Naslov III. - Pozivanje na sjednice .....................................................71 Naslov IV. - Prva ili Uvodna sjednica Istraživanja .............................73 Poglavlje I. - Sudionici ...................................................................73 Poglavlje II. - Spisi Prve sjednice...................................................75 Poglavlje III. - Bilježnik Prve sjednice...........................................77 Naslov V. - Sudjelovanje promicatelja pravde ....................................77 Naslov VI. - Sudjelovanje medicinskog stručnjaka ............................79 Naslov VII. - Sudjelovanje postulatora i/ili vicepostulatora ...............81 Naslov VIII. - Svjedoci i njihovi iskazi...............................................81 Poglavlje I. - Tko može biti svjedok...............................................81 Poglavlje II. - Tko ne može biti svjedok ........................................85


Caput III - De testimoniis oralibus ................................................84 Caput IV - De declarationibus scriptis testium...............................86 Caput V - De testimoniis medicorum a curatione ..........................86 Caput VI - De peritis medicis “ab inspectione” .............................88 Titulus IX - De usu magnetophonii et computatorii............................90 Titulus X - De modo procedendi in Inquisitione Rogatoriali..............90 Caput I - De testium examine ........................................................90 Caput II - De conservatione et transmissione actorum ...................92 PARS VI - DE CONCLUSIONE INQUISITIONIS............................94 Titulus I - “Declaratio de non cultu” ...................................................94 Titulus II - De publicatione actorum ...................................................96 Titulus III - De versione actorum ........................................................98 Titulus IV - De exemplari iuxta acta originalia .................................100 Titulus V - “Collatio et Auscultatio” .................................................102 Titulus VI - De Portitore ...................................................................104 Titulus VII - De Ultima Sessione seu de Conclusiva Sessione Inquisitionis ..................................................................106 Caput I - De Ultima Sessione in genere .......................................106 Caput II - De actibus Ultimae Sessionis .......................................106 Titulus VIII - De actibus conclusivis ................................................108 Caput I - De inscriptione externa..................................................108 Caput II - De litteris Officialium Inquisitionis .............................110 Caput III - De Instrumento conclusionis ......................................110 APPENDIX - DE RECOGNITIONE CANONICA MORTALIUM EXUVIARUM SERVI DEI ......................................112 Titulus I - De authenticitate ...............................................................112 Titulus II - De conservatione .............................................................114 Titulus III - De praeparatione reliquiarum ........................................114 Titulus IV - De translatione ...............................................................116


Poglavlje III. - Usmena svjedočanstva ...........................................85 Poglavlje IV. - Pismene izjave svjedokâ.........................................87 Poglavlje V. - Svjedočanstva liječnika koji su liječili ....................87 Poglavlje VI. - Medicinski stručnjaci »koji su pregledali« ............89 Naslov IX. - Upotreba magnetofona i računala...................................91 Naslov X. - Način postupanja u molbenom istraživanju.....................91 Poglavlje I. - Ispitivanje svjedokâ ..................................................91 Poglavlje II. - Čuvanje i slanje spisâ .............................................93 DIO VI. - ZAKLJUČENJE ISTRAŽIVANJA ....................................95 Naslov I. - »Izjava o neiskazivanju štovanja« .....................................95 Naslov II. - Objavljivanje spisâ ...........................................................97 Naslov III. - Prijevod spisâ..................................................................99 Naslov IV. - Primjerak jednak izvornim spisima ..............................101 Naslov V. - Collatio i auscultatio ......................................................103 Naslov VI. - Nosač ............................................................................105 Naslov VII. - Posljednja ili Zaključna sjednica Istraživanja .............107 Poglavlje I. - Posljednja sjednica općenito ...................................107 Poglavlje II. - Spisi Posljednje sjednice .......................................107 Naslov VIII. - Zaključni čini .............................................................109 Poglavlje I. - Izvanjski tekst .........................................................109 Poglavlje II. - Dopisi službenikâ Istraživanja...............................111 Poglavlje III. - Isprava o zaključenju ...........................................111

DODATAK - KANONSKO PREGLEDAVANJE POSMRTNIH OSTATAKA SLUGE BOŽJEGA........................................................113 Naslov I. - Vjerodostojnost ...............................................................113 Naslov II. - Čuvanje ..........................................................................115 Naslov III. - Pripremanje moći..........................................................115 Naslov IV. - Prenošenje .....................................................................117


DODATAK HRVATSKOM PRIJEVODU UPUTE PRILOG I. - IVAN PAVAO II., Apostolska konstitucija Božanski Učitelj savršenstva (1983.) ...........................................................123 PRILOG II. - KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Odredbe koje trebaju obdržavati biskupi u Istraživanjima u kauzama svetih (1983.) ................................................................................130 PRILOG III. - KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Opća odluka o kauzama slugu Božjih kojih je ispitivanje u tijeku u Svetoj kongregaciji (1983.) .......................................................137 PRILOG IV. - KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Odredbe o upravljanju dobrima kauzâ kanonizacije (1983.)..................139 PRILOG V. - KONGREGACIJA ZA KAUZE SVETIH, Priopćenje o novim postupcima u obredima beatifikacije (2005.) ........143 PRILOG VI. - OBRASCI ................................................................144 PRILOG VII. - STVARNO KAZALO ............................................174


ZAKONODAVNI TEKSTOVI ○ Kodeks kanonskog prava s izvorima (1917.), Zagreb, 2007. ○ Zakonik kanonskoga prava s izvorima (1983.), Zagreb, 1988.1, 1996.2 ○ Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima (1990.), Zagreb, 1996. ○ Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske, Zagreb, 2001. ○ PAPINSKO VIJEĆE ZA ZAKONSKE TEKSTOVE, Dostojanstvo ženidbe. Uputa koju treba obdržavati na biskupijskim i međubiskupijskim sudovima u vođenju parnica ništavnosti ženidbe, Zagreb, 2010.

PRAVNI NIZ STUDIA CANONICA CROATICA ○ Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2009. ○ Josip Šalković, Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231). Poslanje i djelovanje, Zagreb, 2009. ○ Posebni sudski postupci i postupanja, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2010. ○ Vjernici, društva, pokreti, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2011. ○ Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2012.

ZNANSTVENE KNJIGE ○ Matija BERLJAK, Kanonski oblik ženidbe. Povijesni razvoj – Zakonik kanonskoga prava / 1983., Zagreb, 1999. ○ Matija BERLJAK, Sakramenti ozdravljenja. Pokora i bolesničko pomazanje, Zagreb, 2004.1, 2013.2 ○ Matija BERLJAK, Kumovi * svjedoci. Krst – Potvrda – Ženidba, Zagreb, 2010.


U nakladi Glasa Koncila objavljeni su najznaÄ?ajniji zakonodavni tekstovi KatoliÄ?ke Crkve!


PRAVNI NIZ STUDIA CANONICA CROATICA

Kaptol 8, Zagreb; tel.: 01/4874 315, faks: 01/4874 319 http://knjizara.glas-koncila.hr; e-pošta: prodaja@glas-koncila.hr www.glas-koncila.hr


ISBN: 978-953-241-377-9

www.glas-koncila.hr

Cijena: 280 kn

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM  

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM INSTRUCTIO ad peragendas Inquisitiones dioecesanas vel eparchiales de Causis Sanctorum KONGREGACIJA ZA KAUZE...

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM  

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM INSTRUCTIO ad peragendas Inquisitiones dioecesanas vel eparchiales de Causis Sanctorum KONGREGACIJA ZA KAUZE...

Advertisement