Page 1


ΑΞΙΟΠΙ΢ΣΙΑ ΣΩΝ ΣΔ΢Σ ΣΗ΢ ΑΔΡΟΒΙΑ΢ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΓΤΝΑΜΗ΢ ΣΗ΢ ΓΔ΢ΜΗ΢ FITNESSGRAM ΢Δ ΜΑΘΗΣΔ΢ ΗΛΙΚΙΑ΢ 10-12 ΔΣΩΝ. Γεώξγηνο Λαπνύζεο1, Κσλζηαληίλνο Λαπαξίδεο1, Ειηζάβεη Πέηζηνπ1 1

ΤΕΦΑΑ, Δεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Πεξίιεψε. Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ηεζη ηεο δέζκεο Fitnessgram, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί λα αμηνινγήζνπλ ηελ αεξόβηα ηθαλόηεηα θαη ηελ δύλακε κεηαμύ Ειιήλσλ καζεηώλ, ειηθίαο 10-12 εηώλz. Σηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 259 καζεηέο (124 αγόξηα θαη 135 θνξίηζηα) ειηθίαο 10, 11, θαη 12 εηώλ. Μεηξήζεθε ε θαξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή, ε ηζρύο-αληνρή ησλ θνηιηαθώλ κπώλ θαη ε ηζρύο-αληνρή ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ ζώκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηεζη ηνπ ηξεμίκαηνοπεξπαηήκαηνο 1 κηιίνπ, ησλ θάκςεσλ έσο ηελ γσλία ησλ 90ν, θαη ην ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ. Ο επαλέιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο κέγηζηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 3 εβδνκάδσλ από ηελ πξώηε κέηξεζε. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο κεηαμύ ηεο αξρηθήο κέηξεζεο θαη ηεο επαλακέηξεζεο, εθαξκόζζεθε ν ελδνηαμηθόο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (intra-class correlation coefficient, ICC). Επηπξόζζεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ ζηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθε ην paired t-test. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε αμηνπηζηία ζην ηεζη ηνπ ηξεμίκαηνοπεξπαηήκαηνο 1 κηιίνπ θπκαηλόηαλ από πνιύ θαιή έσο άξηζηε, ζην ηεζη ησλ θάκςεσλ έσο ηελ γσλία ησλ 90ν από πνιύ θαιή έσο ρακειή θαη ζην ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ από ρακειή έσο άξηζηε. Επίζεο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p<0.50) κεηαμύ ηεο αξρηθήο κέηξεζεο θαη ηεο επαλακέηξεζεο ζηα εμεηαδόκελα ηεζη, ζε όιεο ηηο ειηθίεο θαη ζηα δπν θύια. Σπκπεξαζκαηηθά δηαπηζηώζεθε, όηη ζηα ηεζη ηνπ ηξεμίκαηνο-πεξπαηήκαηνο 1 κηιίνπ, ησλ θάκςεσλ έσο ηελ γσλία ησλ 90ν θαη ζην ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ ηεο δέζκεο Fitnessgram, ππάξρεη αμηνπηζηία θαη όηη απηά παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζεξόηεηα κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ, πνπ θπκαίλεηαη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, επνκέλσο ζπληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ηεζη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ζηηο εμεηαδόκελεο ειηθίεο. Λέμεηο Κιεηδηά: αεπόβια ικανόηηηα, ανηοσή, αξιοπιζηία, δέζμερ ηεζη, μςϊκή δύναμη

1


RELIABILITY OF HEALTH RELATED FITNESSGRAM TESTS FOR AEROBIC CAPACITY AND STRENGTH IN GREEK SCHOOLCHILDREN AGES 10-12. George Lapousis 1, Konstantinos Laparidis 1, Elisavet Petsiou 1 1

Department of Physical Education and Sports Sciences, Democritus University of Thrace, Komotini, Hellas

Abstract The aim of this study was to examine the reliability of a set of health-related physical fitness tests of Fitnessgram, designed to assess the aerobic capacity and strength among Greek school children 10-12 years of age. A set of physical fitness tests was performed by the same researchers twice, 3 weeks apart, in the study sample. Aerobic capacity was assessed using the 1 mile run-walk test, abdominal strength/endurance was assessed using the curl up test and upper arm and shoulder strength/endurance was assessed using the 90 push-up test. A total of 259 school children (124 males and 135 females) randomly selected participated in the study. The reliability of the 1 mile run-walk test, the curl up test and the 90 push-up test was determined by the intra-class correlation coefficient (ICC). Also the paired sample t-test was used to examine the differences between groups for all depended variables (p< .05). Results revealed that reliability in 1 mile run-walk test, was ranged from excellent to very good, in 90ν push up test reliability was ranged from very good to low and in the curl up test from excellent to low. Results also revealed, that there were no significant differences (p<0.50), between the initial and the remeasurement in both sexes and all ages. In conclusion our findings suggest that there is acceptable reliability in 1mile run-walk test, curl up test and 90ν push up test, which can be used to evaluate the physical fitness levels in students of these ages.

Key words: Aerobic capacity, battery tests, endurance, reliability, strength.

Λαπνύζεο Γεώξγηνο Msc, Phd, Σρνιηθόο Σύκβνπινο Φπζηθήο Αγσγήο λ. Λάξηζαο Email: glapousis@hotmail.com

2


Δηζαγωγή Ο έιεγρνο ησλ επηπέδσλ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο ζην ζρνιείν αλαγλσξίδεηαη σο κηα ζεκαληηθή ζπληζηώζα γηα ηε δεκόζηα πγεία. Απμεκέλα επίπεδα θπζηθήο θαηάζηαζεο, ηδηαίηεξα θαξδηαλαπλεπζηηθήο αληνρήο ζρεηίδνληαη κε κηθξόηεξν θίλδπλν εκθάληζεο κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ, απμεκέλσλ επηπέδσλ ιηπηδίσλ, ππέξηαζεο θαη παρπζαξθίαο (Brage, Wedderkopp, & Ekelund, 2004; Rodriguez-Moran, Salazar-Vazquez, Violante, & Guerrero-Romero, 2004). Επίζεο ππάξρεη κηα ζπλερώο απμαλόκελε αλαγλώξηζε γηα ηελ ύπαξμε θύξησλ ζπλεπεηώλ γηα ηελ πγεία, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο κπτθήο δύλακεο θαη ηεο κάδαο από άπνςε λνζεξόηεηαο (Sayer, Dennison, Syddall, Gilbody, Phillips, Cooper, 2005) αιιά θαη ζλεζηκόηεηαο (Rantanen, Harris, Leveille, 2000). Γηα ηνλ ιόγν απηό ππνζηεξίδεηαη από πνιινύο εξεπλεηέο όηη ε απμεκέλε κπτθή αληνρή θαη δύλακε ησλ θνηιηαθώλ κπώλ θαη ε απμεκέλε θηλεηηθόηεηα ηεο νζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, δξα απνηξεπηηθά ζηελ εκθάληζε πόλνπ ζηελ νζθπτθή κνίξα (Baltaci, Un, Besler, Gerçeker, 2003; Hui, Yuen, Morrow, Jackson, 1999; Jackson, Morrow, Brill, Kohl, Gordon, Blair, 1998). Τα ηεζη ηεο δέζκεο Fitnessgram αλαπηύρζεθαλ από ην ίδξπκα Cooper Institute for Aerobics Research (CIAR, 1999). Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο δέζκεο ήηαλ ε απνηίκεζε ησλ πξνγξακκάησλ θπζηθήο αγσγήο, ελώ ηειηθά εμειίρζεθε ζε έλα πεξηεθηηθό πξόγξακκα αμηνιόγεζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα παηδηά θαη λένπο ζρνιηθήο ειηθίαο. Κάζε ηεζη ηεο δέζκεο έρεη επηιεγεί γηα λα εθηηκήζεη θάπνηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο ζπγθξίλνληαη κε εηδηθά ζηάληαξη, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηα νπνία έρνπλ πηζηνπνηεζεί γηα θάζε ειηθία θαη θύιν. Κύξηα ζηνηρεία ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, πνπ κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ κέζσ ησλ ηεζη ηεο δέζκεο είλαη ε αεξόβηα ηθαλόηεηα, ε κπτθή δύλακε θαη αληνρή. Η αμηνπηζηία είλαη νπζηαζηηθό ραξαθηεξηζηηθό γηα θάζε ηεζη, δηόηη επεξεάδεη ηελ εγθπξόηεηα ηνπ ηεζη, ελώ ρσξίο αμηνπηζηία θακηά εκπηζηνζύλε δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζηα απνηειέζκαηα ηνπ. Είλαη θαλεξό όηη κεηαμύ ησλ ηεζη δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη νπνηνδήπνηε είδνο πξνπόλεζεο, πνπ ζα κπνξνύζε λα αιιάμεη ηελ επίδνζε ηνπ εμεηαδόκελνπ (Meredith, Welk, 2007). H Safrit (1990), ζε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, όηη ε επίδνζε ζην ηξέμηκν απνζηάζεσλ είλαη ζπλήζσο πςειήο αμηνπηζηίαο. Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απνδεηθλύεηαη όηη ζε παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο 9-15 εηώλ ε αμηνπηζηία είλαη κεγαιύηεξε όζν λεαξόηεξνη είλαη ζε ειηθία νη εμεηαδόκελνη. Σύκθσλα κε άιιεο έξεπλεο 3


(Buono, Roby, Micale, Sallis, & Shepard, 1991; Colgan, 1978; Doolittle, Dominic, & Doolittle, 1969; Doolittle & Bigbee 1968; Vodola, 1978) απνδεηθλύεηαη όηη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο ησλ ηεζη ηξεμίκαηνο κεγάισλ απνζηάζεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο θαη θπκαίλεηαη από .80 έσο .98. Η αμηνπηζηία γηα ην ηεζη ηνπ ηξεμίκαηνο-πεξπαηήκαηνο 1 κηιίνπ (ΤΠ1Μ) ππνινγίζζεθε επίζεο από ηνπο Rikli, Petray, & Baumgartner, (1992). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο γηα ηα παηδηά όισλ ησλ ειηθηώλ ήηαλ απνδεθηόο έσο πςειόο (.70 έσο .95), θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε κε ηα θνξίηζηα ειηθίαο 7 εηώλ. Σύκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε απόζηαζε ηνπ ηεζη ΤΠ1Μ είλαη ε πην θνηλά ζπληζηώκελε απόζηαζε γηα λέα παηδηά ζηηο γλσζηέο δέζκεο ησλ ηεζη, θαη εκθαλίδεη απνδεθηή αμηνπηζηία γηα ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα 8 θαη 9 εηώλ, ειάρηζηε αμηνπηζηία γηα ηελ ειηθία ησλ 7 εηώλ, αιιά είλαη κε αμηόπηζηε γηα καζεηέο ειηθίαο 6 εηώλ θαη λεπηαγσγείνπ. Σε άιιε έξεπλα (Krahenbuhl, Pangrazi, Petersen, Burkett, & Schneideir, 1987), πνπ εμεηάζζεθε ε αμηνπηζηία ηνπ ηξεμίκαηνο-πεξπαηήκαηνο 1 κηιίνπ γηα λένπο, ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο ήηαλ r = .82 γηα 34 εμεηαδόκελα θνξίηζηα ειηθίαο 6 εηώλ θαη r = .92 γηα 49 εμεηαδόκελα αγόξηα ειηθίαο 8 εηώλ. Οη εξεπλεηέο όκσο δελ αλαθέξνπλ ηελ ζηαηηζηηθή κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ αμηνπηζηία, νύηε πεξηγξάθνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ έγηλαλ ηα ηεζη γηα ηεο εύξεζε ηεο αμηνπηζηίαο. Οη ζπγγξαθείο ησλ παξαπάλσ κειεηώλ, ππνζηεξίδνπλ όηη ην ηεζη ΤΠ1Μ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αμηόπηζην εξγαιείν γηα ηελ κέηξεζε ηεο αεξόβηαο ηθαλόηεηαο ησλ λέσλ. Σε όηη αθνξά ηελ αμηνπηζηία ησλ ηεζη γηα ηε κπτθή δύλακε θαη αληνρή, ζεκαληηθά ζηνηρεία έρνπλ ζπιιέμεη νη Plowman θαη Corbin (1994). Σε ζύλνιν 17 κειεηώλ έρεη εξεπλεζεί ε αμηνπηζηία ζε πνηθίινπο ηύπνπο δνθηκαζηώλ, όπσο είλαη νη έιμεηο, νη ηξνπνπνηεκέλεο έιμεηο, νη έιμεηο κε ιπγηζκέλνπο αγθώλεο θαη νη θάκςεηο. Από ηνπο πνιπάξηζκνπο ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο, πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε απηέο ηηο κειέηεο, ε πιεηνςεθία θπκαηλόηαλ από .80 έσο .90. Απηό νδήγεζε ηνπο Plowman θαη Corbin (1994) ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα ηεζη πνπ δελ γίλνληαη ζην εξγαζηήξην θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ κπτθή αληνρή θαη δύλακε ησλ άλσ άθξσλ θαη ησλ ώκσλ είλαη γεληθά απνδεθηά. Επίζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Robertson & Magnusdottir, 1987, νη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο γηα ηνπο θνηιηαθνύο θπκαίλνληαλ από .93 - .97, ελώ γηα ηνπο ηξνπνπνηεκέλνπο θνηιηαθνύο (Jette, Sidney, & Cicutti, 1984) ε αμηνπηζηία ήηαλ r = .88. Υπάξρνπλ επίζεο ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ηεζη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δύλακε θαη ηελ κπτθή αληνρή ησλ ρεξηώλ θαη ησλ ώκσλ. Οη Winnick & Short (1998) εμέηαζαλ λένπο ειηθίαο από 11–13 εηώλ κε ρεηξνδπλακόκεηξν θαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο πνπ βξέζεθε ήηαλ r = .92. Ο 4


Fleishman (1964) αλαθέξεη όηη ηα ηεζη δύλακεο κε ην ρεηξνδπλακόκεηξν παξαδνζηαθά έρνπλ θαιή αμηνπηζηία. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο γηα ηεζη κέηξεζεο – επαλακέηξεζεο r = .91, ζε έλα δείγκα αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ πεξίπνπ 2.000 αηόκσλ ειηθίαο 12-18 εηώλ. Τέινο ν Keogh (1965) βξήθε ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο, πνπ θπκαίλνληαλ από .70 - .85 κεηαμύ καζεηώλ ηεο Α΄ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη επεηδή από όζν γλσξίδνπκε ππάξρεη έιιεηςε αλάινγσλ κειεηώλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν, ε έξεπλά είρε σο ζθνπό λα εμεηάζεη κε ηε κέζνδν ηεο κέηξεζεο-επαλακέηξεζεο, ηελ αμηνπηζηία ησλ ηεζη αεξόβηαο ηθαλόηεηαο θαη δύλακεο ηεο δέζκεο Fitnessgram, ζε έιιελεο καζεηέο ειηθίαο 10-12 εηώλ, ώζηε απηά λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ζε ζέκαηα αμηνιόγεζεο, ηόζν ησλ καζεηώλ όζν θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ από απηνύο έξγνπ. Τα επηιεγέληα ηεζη ήηαλ ην ΤΠ1Μ, νη θάκςεηο ησλ ρεξηώλ έσο ηελ γσλία ησλ 90ν θαη νη ηξνπνπνηεκέλνη θνηιηαθνί. Μέζνδνο θαη Γηαδηθαζία Σςμμεηέσονηερ Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 259 καζεηέο (124 αγόξηα θαη 135 θνξίηζηα) ειηθίαο 10, 11 θαη 12 εηώλ, πνπ επηιέρζεθαλ κε ηπραίν ηξόπν. Τν ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ, επαλέιαβε ηα ηεζη γηα δεύηεξε θνξά, ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ εβδνκάδσλ. Γηα ηελ θαηάηαμε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηεζη αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ θιίκαθα. Γηα ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο κεγαιύηεξν από .95 ε αμηνπηζηία ζεσξήζεθε άξηζηε, γηα ζπληειεζηή από .90 έσο .95 πνιύ θαιή, από .80 έσο .89 απνδεθηή, από .70 έσο .79 ρακειή θαη από .60 έσο .69 ακθίβνιε (Kathleen, 2000). Διαδικαζία μέηπηζηρ Καξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή: Τξέμηκν - πεξπάηεκα 1 κηιίνπ, (1 mile run walk). Οη εμεηαδόκελνη παξαηάρζεθαλ πίζσ από ηε γξακκή εθθίλεζεο. Δόζεθαλ νδεγίεο γηα ην ηξόπν ηξεμίκαηνο, ώζηε απηόο λα είλαη ειεγρόκελνο, ρσξίο απμνκεηώζεηο ζηελ ηαρύηεηα εηδηθά ζηνπο άπεηξνπο καζεηέο. Με ην ζύλζεκα ηεο εθθίλεζεο νη καζεηέο μεθίλεζαλ ηελ θνύξζα. Παξνηξύλζεθαλ λα ηειεηώζνπλ ηελ θνύξζα όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα, ελώ επηηξεπόηαλ ην πεξπάηεκα. Ωο ζθνξ ζεσξήζεθε ν ρξόλνο ηε ζηηγκή πνπ ν εμεηαδόκελνο

5


πεξλνύζε ηε γξακκή ηεξκαηηζκνύ. Γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθό ρξνλόκεηξν ρεηξόο. Ιζρύο- αληνρή θνηιηαθώλ κπώλ: Τξνπνπνηεκέλνη θνηιηαθνί (Curl up). Οη εμεηαδόκελνη βξίζθνληαλ ζηελ ύπηηα ζέζε, ηα γόλαηα ήηαλ ειαθξά ιπγηζκέλα θαη ηα πέικαηα αθνπκπνύζαλ ζην έδαθνο. Τα ρέξηα ήηαλ ηελησκέλα, αθνπκπνύζαλ ζην έδαθνο θαη εθάπηνληαλ ζην ζώκα. Οη άθξεο ησλ δαθηύισλ ησλ ρεξηώλ αθνπκπνύζαλ ζηελ άθξε ηαηλίαο πιάηνπο 10 εθαηνζηώλ θαη ζε θάζε πξνζπάζεηα ηα δάρηπια δηάλπαλ ην πιάηνο ηεο ηαηλίαο θαη επέζηξεθαλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε, κε ηαπηόρξνλε αλύςσζε ηνπ θνξκνύ. Εθηεινύληαλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο θαη σο ζθνξ ζεσξήζεθε ν αξηζκόο ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ εθηειέζηεθε κε ην ζσζηό ηξόπν. Ιζρύο-αληνρή ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ ζώκαηνο: Κάκςεηο έσο ηελ γσλία ησλ 90ν (90ν push up). Ο εμεηαδόκελνο μάπισλε αξρηθά ζηε ζπλεζηζκέλε πξελή ζέζε πνπ ιακβάλεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάκςεσλ ησλ ρεξηώλ, ηα ρέξηα απείραλ κεηαμύ ηνπο όζν θαη ην άλνηγκα ησλ ώκσλ, ηα πόδηα ήηαλ θιεηζηά θαη ηελησκέλα θαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο, ε δε ζηήξημε γηλόηαλ ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ, ρσξίο λα ιπγίδνπλ ηα γόλαηα. Ο καζεηήο ηέλησλε ηνπο αγθώλεο, δηαηεξώληαο ηελ πιάηε θαη ηα πόδηα ζηελ επζεία, θαηόπηλ ρακήισλε ηνπο βξαρίνλεο έσο όηνπ ζρεκαηηζηεί γσλία 90ν (ην άλσ κέξνο ηνπ βξαρίνλα ζα έπξεπε λα είλαη παξάιιειν κε ην έδαθνο). Ο εμεηαδόκελνο εθηεινύζε όζεο πεξηζζόηεξεο θάκςεηο θαη ην ηεζη ηειείσλε, όηαλ ν εμεηαδόκελνο αδπλαηνύζε λα ζπλερίζεη. Ωο ζθνξ ζεσξήζεθε ν αξηζκόο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ ζσζηά. Εθηειέζεηο όηαλ ε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ήηαλ ιαλζαζκέλε (ιπγηζκέλα γόλαηα, αηειήο έθηαζε ησλ αγθώλσλ, κε ζρεκαηηζκόο γσλίαο 90ν ζηνπο αγθώλεο) δελ θαηαγξάθεθαλ. Σηαηιζηική Ανάλςζη Εμεηάζηεθε ε αμηνπηζηία ειέγρνπ–επαλειέγρνπ (test-retest reliability) κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ελδνηαμηθνύ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (intra-class correlation coefficient, ICC) θαη ην κνληέιν “two way random for absolute agreement”. Επηπιένλ ε δηεξεύλεζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ηεο αξρηθήο κέηξεζεο θαη ηεο επαλακέηξεζεο ζε θάζε ηεζη, 6


πξνζδηνξίζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ paired t-test γηα θάζε ειηθία θαη θύιν. Ο επαλέιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο κέγηζηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 3 εβδνκάδσλ από ηελ πξώηε κέηξεζε από ηνλ ίδην εξεπλεηή. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 11 (SPSS inc., Chicago, Illinois, USA) θαη σο επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο νξίζηεθε ην p<0.5. Απνηειέζκαηα Τα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, κέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε γηα ην ηεζη ηνπ ΤΠ1Μ, ηνπ ηεζη ησλ θάκςεσλ έσο ηελ γσλία ησλ 90ν θαη ηνπ ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ αλά ειηθία θαη θύιν ζηελ αξρηθή κέηξεζε θαη ηελ επαλακέηξεζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 θαη 2. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζπζρέηηζεο

γηα

όια ηα ηεζη ζηα αγόξηα θαη ζηα θνξίηζηα ζε όιεο ηηο ειηθίεο

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3. Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ κέζε ηηκή (ηππηθή απόθιηζε) ζηα εμεηαδόκελα ηεζη ηεο δέζκεο Fitnessgram αλά ειηθία θαη θύιν ζηελ αξρηθή κέηξεζε. Ηιηθία Σεζη

10

11

12

Αγόξηα

Κνξίηζηα

Αγόξηα

Κνξίηζηα

Αγόξηα

Κνξίηζηα

ΜΟ (ΣΑ)

ΜΟ (ΣΑ)

ΜΟ (ΣΑ)

ΜΟ (ΣΑ)

ΜΟ (ΣΑ)

ΜΟ (ΣΑ)

11,80

13,91

11,60

13,93

11,73

13,05

(2,72)

(2,65)

(3,22)

(2,95)

(2,72)

(2,09)

15,81

10,20

11,56

12,96

14,59

14,87

(8,68)

(8,24)

(5,24)

(5,52)

(5,58)

(6,84)

Σξνπνπνηεκέλνη

28,27

18,22

29,18

16,73

25,81

21,02

θνηιηαθνί (επαλ.)

(7,63)

(5,43)

(8,69)

(6,84)

(4,03)

(4,69)

Σξέμηκν, πεξπάηεκα 1 κηιίνπ (ιεπηά) Κάκψεηο έωο ηελ γωλία ηωλ 90º (επαλ.)

7


Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ κέζε ηηκή (ηππηθή απόθιηζε) ζηα εμεηαδόκελα ηεζη ηεο δέζκεο Fitnessgram αλά ειηθία θαη θύιν ζηελ επαλακέηξεζε. Ηιηθία Σεζη

10

11

12

Αγόξηα

Κνξίηζηα

Αγόξηα

Κνξίηζηα

Αγόξηα

Κνξίηζηα

ΜΟ (ΣΑ)

ΜΟ (ΣΑ)

ΜΟ (ΣΑ)

ΜΟ (ΣΑ)

ΜΟ (ΣΑ)

ΜΟ (ΣΑ)

Σξέμηκν, πεξπάηεκα

12,21

13,93

11,64

13,98

11,95

13,17

1 κηιίνπ (ιεπηά)

(3,23)

(2,81)

(3,09)

(3,19)

(3,26)

(2,36)

Κάκψεηο έωο ηελ

16,00

11,47

11,74

13,24

15,65

16,09

γωλία ηωλ 90º (επαλ.)

(10,46)

(11,15)

(5,44)

(5,33)

(8,44)

(10,86)

Σξνπνπνηεκέλνη

28,35

17,51

30,38

16,13

25,84

21,93

θνηιηαθνί (επαλ.)

(10,60)

(6,49)

(12,36)

(7,05)

(4,36)

(4,97)

Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ζην ηεζη ηξεμίκαηνο πεξπαηήκαηνο 1 κηιίνπ, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο πξώηεο κέηξεζεο θαη ηεο επαλακέηξεζεο ησλ εμεηαδνκέλσλ, ζηα αγόξηα ειηθίαο 10 εηώλ (t36=-1,61 θαη p>.05), 11 εηώλ (t49=-0,31 θαη p>.05), θαη 12 εηώλ (t36=-1,21 θαη p>.05) θαη ζηα θνξίηζηα ειηθίαο 10 εηώλ (t44=-0,11 θαη p>.05), 11 εηώλ (t44=-0,34 θαη p>.05) θαη 12 εηώλ (t44=-0,62 θαη p>.05). Η εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο γηα ην ηεζη ηνπ ηξεμίκαηνο πεξπαηήκαηνο 1 κηιίνπ είλαη άξηζηε ζηα αγόξηα ειηθία 11 θαη 12 εηώλ θαη ζηα θνξίηζηα ειηθίαο 11 εηώλ. Επίζεο είλαη πνιύ θαιή ζηα αγόξηα ειηθίαο 10 εηώλ θαη ζηα θνξίηζηα ειηθίαο 10 θαη 12 εηώλ.

8


Πίλαθαο 3. Σπληειεζηέο αμηνπηζηίαο ειέγρνπ-επαλειέγρνπ (intraclass correlations). Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο Σεζη

Φύιν

Ηιηθία

Ν

(95%)

ΙCC *

Καηώηαην

Αλώηαην

Αγόξηα

10 11 12

37 50 37

0,86 0,96 0,93

όξην 0,74 0,93 0,87

όξην 0,92 0,97 0,96

κηιίνπ (ιεπηά)

Κνξίηζηα

10 11 12

45 45 45

0,82 0,95 0,84

0,70 0,91 0,73

0,90 0,97 0,91

Κάκψεηο έωο ηε

Αγόξηα

10 11 12

37 50 37

0,66 0,83 0,68

0,43 0,72 0,47

0,81 0,90 0,82

Κνξίηζηα

10 11 12

45 45 45

0,79 0,84 0,61

0,65 0,73 0,39

0,88 0,91 0,78

Αγόξηα

10 11 12

37 50 37

0,84 0,85 0,58

0,71 0,75 0,31

0,91 0,91 0,76

Κνξίηζηα

10 11 12

45 45 45

0,91 0,96 0,88

0,84 0,93 0,77

0,95 0,98 0,93

Σξέμηκν πεξπάηεκα 1

γωλία ηωλ 90ν(επαλ.)

Σξνπνπνηεκέλνη θνηιηαθνί (επαλ.)

*

ICC: Ελδνηαμηθόο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο.

Τα απνηειέζκαηα ζην ηεζη ησλ θάκςεσλ έσο ηελ γσλία ησλ 90ν έδεημαλ όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, κεηαμύ ηεο 1εο θαη 2εο κέηξεζεο ζηα αγόξηα ειηθίαο 10 εηώλ (t36=-0,14 θαη p>.05), 11 εηώλ (t49=-0,41 θαη p>.05), θαη 12 εηώλ (t36=1,13 θαη p>.05) θαη ζηα θνξίηζηα ειηθίαο 10 εηώλ (t44=-1,36 θαη p>.05), 11 εηώλ (t44=-0,63 θαη p>.05) θαη 12 εηώλ (t44=-1,03 θαη p>.05). Η εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ζην ηεζη ησλ θάκςεσλ έσο ηελ γσλία ησλ 90ν είλαη πνιύ θαιή ζηα αγόξηα θαη ζηα θνξίηζηα ζηελ ειηθία ησλ 11 εηώλ. Είλαη απνδεθηή ζηα αγόξηα ζηελ ειηθία ησλ 10 εηώλ θαη 12 εηώλ θαη ζηα θνξίηζηα ζηελ ειηθία ησλ 10 εηώλ, ελώ ηέινο είλαη ρακειή ζηα θνξίηζηα ζηελ ειηθία ησλ 12 εηώλ. Σην ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο 1εο θαη 2εο κέηξεζεο ζηα αγόξηα ειηθίαο 10 εηώλ (t36=-0,95 θαη p>.05), 11 εηώλ (t49=-1,49 θαη p>.05), θαη 12 εηώλ (t36=-0,04 θαη p>.05) θαη ζηα θνξίηζηα ειηθίαο 10 εηώλ (t44=2,00θαη p>.05), 11 εηώλ (t44=-1,31 θαη p>.05) θαη 12 εηώλ (t44=-1,78 θαη p>.05). Η αμηνπηζηία ζην ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ ζηα θνξίηζηα ζηελ ειηθία ησλ 11 εηώλ είλαη άξηζηε, ζηα αγόξηα ζηηο ειηθίεο 9


ησλ 10 θαη 11 εηώλ θαη ζηα θνξίηζηα ζηελ ειηθία ησλ 10 θαη 12 εηώλ είλαη πνιύ θαιή, ελώ ηέινο ρακειή είλαη ε αμηνπηζηία ζηα αγόξηα ζηελ ειηθία ησλ 12 εηώλ. ΢πδήηεζε Σηελ έξεπλα εμεηάζζεθε ε αμηνπηζηία ηξηώλ ηεζη ηεο δέζκεο αμηνιόγεζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο Fitnessgram πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. Αμηνινγήζεθε ε αληνρή κε ην ηεζη ηξεμίκαηνο-πεξπαηήκαηνο 1 κηιίνπ, ε θνηιηαθή δύλακε θαη αληνρή κε ην ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ θαη ε ηζρύο ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ ζώκαηνο κε ην ηεζη ησλ θάκςεσλ έσο ηελ γσλία ησλ 90ν. Τα ηεζη πεδίνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζε παηδηά θαη εθήβνπο, δηόηη είλαη δύζθνιν λα γίλνπλ εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο ζε κεγάιεο νκάδεο αλζξώπσλ (Cureton, Sloniger, & O‟Bannon, 1995; Fernhall, Pitetti, Stubbs, & Stadler, 1996; Leger, Mercier, Gadoury, & Lambert, 1988; Selvadurai, Cooper, & Meyers, 2003). Η αμηνιόγεζε ηεο αεξόβηαο ηθαλόηεηαο είλαη ζεκαληηθή, δηόηη ζύκθσλα κε έξεπλεο κε απνδεθηά επίπεδα αεξόβηαο ηθαλόηεηαο ζπλδένληαη κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ, πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο, δηαβήηε, παρπζαξθίαο, θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πγείαο (Cutler, Thom, & Roccella, 2006; Heckman, & McKelvie, 2008; Naylor, George, O'Driscoll, Green, 2008; Tinken, Thijssen, Black, Cable, & Green, 2008). Η κπτθή αληνρή θαη δύλακε είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηάζηαζε. Σύκθσλα κε ηνλ Westcot (1991), ηέζζεξηο ζηνπο πέληε Ακεξηθαλνύο έρνπλ λνηώζεη ελνριήζεηο ζηελ νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ην 80% ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ είλαη κπτθήο θύζεο πνπ κπνξεί λα δηνξζσζνύλ κε αζθήζεηο δύλακεο, ηόζν ζην θάησ κέξνο ηεο κέζεο, όζν θαη ζηελ πεξηνρή ησλ θνηιηαθώλ κπώλ. Μειέηεο ησλ Kibler, Chandler, & Stracener, (1992) θαη Stone (1990) δείρλνπλ όηη νη αζθήζεηο δύλακεο ειαηηώλνπλ ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκώλ ζηηο αξζξώζεηο ή ζηνπο κύεο, πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Ωο αμηνπηζηία ζεσξείηαη ε ύπαξμε ζηαζεξόηεηαο ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. Εάλ έλα ηεζη είλαη αμηόπηζην, ζα παξνπζηάδεη ζηαζεξά ηα ίδηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ εμεηαδόκελν θαη απηό είλαη ζεκαληηθό δηόηη ηα απνηειέζκαηα θάζε δνθηκαζίαο είλαη έλαο δείθηεο γηα ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ. Ελαιιαθηηθνί όξνη νη νπνίνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη: επαλαιεςηκόηεηα, ζπλνρή, ζπκθσλία θαη ζηαζεξόηεηα (Rothwell, 2000; Bruton, Conway, Holgate, 2000).

10


Σηελ παξνύζα κειέηε ε αμηνπηζηία ηνπ ηεζη ΤΠ1Μ κε ην νπνίν αμηνινγείηαη ην επίπεδν ηεο αληνρήο ηνπ αηόκνπ, θπκαίλεηαη από πνιύ θαιά έσο άξηζηα επίπεδα ηόζν εμεηαδόκελεο ειηθίεο ησλ 10 έσο 12 εηώλ, όζν θαη ζηα δπν θύια. Τα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα έρνπλ ζρεδόλ ηελ ίδηα ηηκή ζηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r = .92 θαη r = .87 αληίζηνηρα, ελώ ηα άηνκα ζηελ ειηθία ησλ 11 εηώλ, είραλ ηνλ κεγαιύηεξν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r = .96. Σηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο παξαηεξνύληαη κηθξόηεξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, αιιά απηόο παξακέλεη κέζα ζε απνδεθηά όξηα. Δελ βξέζεθαλ δηαθνξέο κεηαμύ ηεο αξρηθήο κέηξεζεο θαη ηεο επαλακέηξεζεο, ζην ηεζη ηνπ ΤΠ1Μ, γηα όιεο ηηο εμεηαδόκελεο ειηθίεο θαη ζηα αγόξηα θαη ζηα θνξίηζηα. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνύλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλώλ θαη εηδηθόηεξα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Buono et al., (1991), Colgan (1978), Rikli, et al., (1992), Vodola (1978). Απηό ζεκαίλεη όηη ηα παηδηά κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ κε ζπλέπεηα από ηα ζηάληαξη θξηηήξηα ηεο δέζκεο Fitnessgram. Η βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνπηζηίαο ζην ηεζη ΤΠ1Μ, πεξηιακβάλεη ηελ εμνηθείσζε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζηνλ ηξόπν θαη ηελ ηαθηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξεμίκαηνο, ηελ εθκάζεζε γηα νκνηόκνξθε θαηαλνκή δπλάκεσλ θαη θπξίσο ηελ απνθπγή από ηνπο εμεηαδόκελνπο ηεο γξήγνξεο εθθίλεζεο, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ κε ηεξκαηηζκό ηνπο (Saltarelli & Andres, 1993). Σε απηέο ηηο ειηθίεο βαζηθόο παξάγνληαο επεξεαζκνύ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ε εζσηεξηθή παξαθίλεζε ηνπ αηόκνπ, ώζηε λα απνδώζεη ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ε απνγνήηεπζε πνπ πξνθαιείηαη ζε πνιινύο, όηαλ αληηιακβάλνληαη όηη δελ κπνξνύλ λα ζπλαγσληζζνύλ ηνπο πξνπνξεπόκελνπο (Saltarelli & Andres, 1993). Η παξνύζα κειέηε, εμέηαζε επίζεο ηελ αμηνπηζηία ησλ ηεζη αμηνιόγεζεο ηεο δύλακεο θαη αληνρήο ησλ θνηιηαθώλ κπώλ. Η δέζκε Fitnessgram πξνηείλεη ην ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ κε ζηαζεξό ξπζκό εθηέιεζεο (Meredith & Welk, 2005; Plowman, 2001). Τν ηεζη δελ απαηηεί θάπνην όξγαλν ελώ ππάξρνπλ ειάρηζηα κεδεληθά ζθνξ (Plowman, 2001). Η αληνρή θαη δύλακε ησλ κπώλ ηνπ άλσ κέξνπο θαη ησλ θνηιηαθώλ ηνπ ζώκαηνο είλαη ζεκαληηθέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, δηόηη έηζη δηαηεξείηαη ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ ζώκαηνο θαη δηεπθνιύλεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ. Η απόθαζε ησλ ππεπζύλσλ ηεο δέζκεο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ βαζίζηεθε ζε εθηεηακέλε έξεπλα θαη βηνκεραληθή αλάιπζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρεξηώλ, ηε ζέζε ησλ πνδηώλ θαη ηε ζηήξημε ηνπο, θαζώο θαη ην εύξνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο (Plowman, 2001). Οη ηξνπνπνηεκέλνη θνηιηαθνί κε ιπγηζκέλα ηα γόλαηα ρξεζηκνπνηνύληαη δηόηη απηόο ν ηξόπνο έρεη απνδεδεηρζεί όηη κεηώλεη 11


ηελ πίεζε ζηελ νζθπτθή ρώξα, ειαηηώλεη ηε δξάζε ησλ θακπηήξσλ ηνπ ηζρίνπ θαη απμάλεη ηε δξάζε ησλ θνηιηαθώλ κπώλ (Robertson & Magnusdottir 1987). Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο έδεημαλ όηη ζε όιεο ηηο ειηθίεο, ε αμηνπηζηία ηνπ ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ (.58<r<.96), αιιά θαη ησλ θάκςεσλ (.61<r<.84) θπκαίλεηαη από ρακειά έσο άξηζηα επίπεδα, κε ην ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ λα εκθαλίδεη πςειόηεξνπο ζπληειεζηέο.

Επίζεο ζε όιεο ηηο εμεηαδόκελεο

ειηθίεο, ζηα αγόξηα θαη ζηα θνξίηζηα δελ παξαηεξεζήθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο αξρηθήο κέηξεζεο θαη ηεο επαλακέηξεζεο. Γηα ηελ αύμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ζηo ηεζη ησλ θάκςεσλ έσο ηελ γσλία ησλ 90ν, πξέπεη πξώηα λα γίλεη επίδεημε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ηνπ ηεζη ζηνπο εμεηαζηέο πξηλ από ηελ αμηνιόγεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ, ώζηε νη ίδηνη λα εμνηθεησζνύλ ζηνλ ζσζηό ηξόπν εθηέιεζεο, δειαδή ηελ ζσζηή ζέζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη αγθώλεο. Έρεη βξεζεί (Saint Romain & Mahar, 2001) όηη ην ηεζη ησλ θάκςεσλ έσο ηελ γσλία ησλ 90ν δίλεη ζηαζεξά ζθνξ, αιιά ε αμηνπηζηία ηνπ εμαξηάηαη από ηε ζσζηή εθηίκεζε ησλ νξζώλ εθηειέζεσλ (γσλία αγθώλσλ 90ν, ηελησκέλα πόδηα, γόλαηα δελ αθνπκπνύλ ζην έδαθνο). Εηδηθόηεξα ν Plowman, (2001) αλαθέξεη απνδεθηέο ηηκέο αμηνπηζηίαο (r) ζε παηδηά δεκνηηθνύ από .64 έσο .99. Μεγάινο αξηζκόο εξεπλώλ έρεη εμεηάζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ θνηιηαθώλ. Παξόια απηά, ε κεγάιε πνηθηιία ησλ ηερληθώλ κέηξεζεο θαη ηα δηαθνξεηηθά πξσηνθόιια πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί έρνπλ σο απνηέιεζκα πνιιά απνηειέζκαηα λα κελ είλαη επζέσο ζπγθξίζηκα. Η πιεηνςεθία ησλ εξεπλώλ πνπ κειέηεζαλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηεζη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ ρξεζηκνπνίεζαλ σο ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson, θαζώο θαη ην t-test ησλ δεπγαξσηώλ κεηξήζεσλ. Οη ηηκέο ζπζρέηηζεο θπκάλζεθαλ από .73 έσο .87 (Simmons-Morton, Parcel, O'Hara, Blair, Pate, 1988). Επίζεο, γηα ηε δνθηκαζία ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ θνηιηαθώλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζπκθσλνύλ κε απηά ησλ Robertson & Magnusdottir (1987) σο πξνο ην πςειό πνζνζηό αμηνπηζηίαο ηνπ ηεζη (r = .91 έσο .97). Υςειόηεξεο ηηκέο αμηνπηζηίαο παξαηεξνύληαη ζηαζεξά ζηνπο λένπο θαη ζηνπο εθήβνπο, αιιά θαη ζηνπο λεώηεξνπο ζε ειηθία καζεηέο νη ηηκέο είλαη γεληθά απνδεθηέο. Σπκπεξαζκαηηθά, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο απνδεηθλύνπλ όηη ηα εμεηαδόκελα ηεζη ηεο δέζκεο Fitnessgram γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαξδηαλαπλεπζηηθήο αληνρήο, ηεο ηζρύνο θαη αληνρήο ησλ θνηιηαθώλ κπώλ θαη ηνπ άλσ κέξνπο ηνπ ζώκαηνο έρνπλ αμηνπηζηία ε όπνηα βξίζθεηαη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, αλ νη εμεηαδόκελνη νκαδνπνηεζνύλ σο πξνο ηελ ειηθία ή σο πξνο ην θύιν. Επνκέλσο κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη παξέρνπλ ζηαζεξά 12


απνηειέζκαηα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αεξόβηαο ηθαλόηεηαο θαη δύλακεο ησλ καζεηώλ ησλ εμεηαδόκελσλ ειηθηώλ. ΢εκαζία γηα ηε Φπζηθή Αγωγή Γηα ηελ εθαξκνγή αμηόπηζησλ κεζόδσλ αμηνιόγεζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηνύληαη αμηνινγεκέλα ηεζη εθηίκεζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεία, όπσο ηεο δέζκεο ηεζη Fitnessgram. Η ζσζηή αμηνιόγεζε ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν αλαηξνθνδόηεζεο γηα ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηάγλσζε ειιείςεσλ ή πξνηεξεκάησλ ηνπ ΚΦΑ, βνεζά ζηελ αληηθεηκεληθόηεξε βαζκνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη ζπλνιηθά κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε. Βηβιηνγξαθία Baltaci, G., Un, N., Besler, A., & Gerçeker, S. (2003). Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students. British Journal of Sports Medicine, 37, 59-61. Brage, S., Wedderkopp, N., Ekelund, U. (2004). Features of the metabolic syndrome are associated with objectively measured physical activity and fitness in Danish children: The European Youth Heart Study (EYHS). Diabetes Care, 27, 21412148. Bruton, A., Conway, J.H., Holgate, S.T. (2000). Reliability: what is it, and how is it measured? Physiotherapy, 86, 94–99. Buono, M., Roby, J., Micale, F., Sallis, J., Shepard, W. (1991). Validity and reliability of predicting maximum oxygen uptake via field tests in children and adolescents. Pediatric Exercise Science, 3, 250-255. CIAR. (1999). The Cooper Institute for Aerobics Research. FITNESSGRAM test administration manual, Champaign, IL: Human Kinetics. Colgan, S. (1978). A comparative study of the American Alliance of Health, Physical Education, and Recreation Youth Fitness Test and a proposed fitness test. Unpublished master's thesis, University of Missouri.

13


Cureton, J., Sloniger, A., O‟Bannon, P. (1995). A generalized equation for prediction of VO2 peak from 1-mile run-walk performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 27, 445–451. Cutler, J.A., Thom, T.J., Roccella, E. (2006). Leading causes of death in the United States. JAMA, 295, 383-384. Doolittle, T., & Bigbee, R. (1968). The twelve-minute run-walk: A test of cardiorespiratory fitness of adolescent boys. Research Quarterly, 39, 491-495. Doolittle, T., Dominic, J., & Doolittle, J. (1969). The reliability of selected cardio respiratory endurance field tests, with adolescent female population. American Corrective Therapy Journal, 23, 135-138. Fernhall, B., Pitetti, H., Stubbs, N., Stadler, L. (1996). Validity and reliability of the 1/2 mile run-walk as an indicator of aerobic fitness in children with mental retardation. Pediatric Exercise Science, 8, 130–142. Fleishman, E. (1964). Examiner's Manual for the Basic Fitness Tests. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Heckman, G.A. & McKelvie, R.S. (2008). Cardiovascular aging and exercise in healthy older adults. Clinical Journal of Sport Medicine, 18, 479–485. Hui, S. C., Yuen, P. K., Morrow, J. R., & Jackson, A. W. (1999). Comparison of the criterion-related validity of sit-and-reach tests with and without limb length adjustment in Asian adults. Research Quarterly for Exercise and Sport, 70, 401406. Jackson, A. W., Morrow, J. R. Jr., Brill, P. A., Kohl, H. W. III, Gordon, N. F., & Blair, S. N. (1998). Relations of sit-up and sit-and-reach tests to low back pain in adults. Journal of Orthopaedic and Physical Therapy, 27, 22-26. Jette, M., Sidney, K., & Cicutti, N. (1984). A critical analysis of sit-ups. A case for the partial curl-up as a test of abdominal muscular endurance. Canadian Association of Health, Physical Education, and Recreation Journal, September-October, 8, 49. Kathleen, Tritscler (2000). Barrow and McGee's Practical Measurement and Assessment (5th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Keogh, J. (1965). Motor performance of elementary school children. Los Angeles: Physical Education Department, UCLA.

14


Kibler, W., Chandler, T., & Stracener, E. (1992). Musculoskeletal adaptations and injuries due to overstraining. In J.O. Holloszy (Ed.) Exercise and Sports Size Reviews, (vol. 20, pp. 99-126) Baltimore: William and Wilkins. Krahenbuhl, G., Pangrazi, R., Petersen, G., Burkett, L., Schneideir, M. (1987). Field testing of cardiorespiratory fitness in primary school children. Medicine and Science in Sports, 10, 208-213. Leger, A., Mercier, D., Gadoury, C., Lambert, J. (1988). The multistage 20 meter shuttle test for aerobic fitness. Medicine and Science in Sports and Exercise, 6, 93–101. Meredith,

M.,

Welk,

G.

(Eds.).

(2005).

FITNESSGRAM-ACTIVITYGRAM

test

rd

administration manual (3 ed.). Illinois: Human Kinetics. Meredith,

M.D.,

Welk,

G,J.

(2007).

FITNESSGRAM/ACTIVITYGRAM

Test

AdministrationManual, Fourth Ed. Champaign, IL: Human Kinetics. Naylor, L.H., George, K., O'Driscoll, G., & Green, D.J. (2008). The athlete's heart: a contemporary appraisal of the „Morganroth hypothesis'. Sports Medicine, 38, 69– 90. Plowman, S., Corbin, C. (1994). Muscular strength, endurance and flexibility. In Morrow, J.R., Falls, H.B., & Kohl, H. (Eds.). Plowman, S.A. (2001). Muscular strength, endurance, and flexibility assessments. Welk, G., Morrow, J., & Falls, H. (Eds.). FITNESSGRAM reference guide (pp 93 – 113). Dallas, Texas: The Cooper Institute. Rantanen, T., Harris, T., Leveille, S.G. 2000;Muscle strength and body mass index as longterm predictors of mortality in initially healthy men. Journal of Gerontology: A Biological Science, 55, M168–173. Rikli, E., Petray, C., & Baumgartner, A. (1992). The reliability of distance run tests for children in grades K-4. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, 270-276. Robertson, D. & Magnusdottir, H. (1987). Evaluation of criteria associated with abdominal fitness testing. Research Quarterly for Exercise and Sport, 58, 355-359. Rodriguez-Moran, M., Salazar-Vazquez, B., Violante, R., Guerrero-Romero, F. (2004). Metabolic syndrome among children and adolescents aged 10–18 years. Diabetes Care, 27, 2516-2517. Rothwell, P.M. (2000). Analysis of agreement between measurements of continuous variables: general principles and lessons from studies of imaging of carotid stenosis. Journal of Neurology, 247, 825–834.

15


Safrit, M.J. (1990). The validity and reliability of fitness tests for children: A review. Pediatric Exercise Science, 2, 9-28. Saint Romain, B. & Mahar, M.T. (2001). Norm-referenced and criterion-referenced reliability of the push-up and modified pull-up. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 5, 67-80. Saltarelli, W.A., & Andres, F.F. (1993). Teaching steady pacing to students - a practical method. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 68(8), 67-70. Sayer, A.A., Dennison, E.M., Syddall, H.E., Gilbody, H.J., Phillips, D.I., Cooper, C. (2005). Type 2 diabetes, muscle strength and impaired physical function: the tip of the iceberg. Diabetes Care, 28, 2541–2552. Selvadurai, C., Cooper, J., Meyers, N. (2003). Validation of shuttle tests in children with cystic fibrosis. Pediatric Exercise Science, 35, 133–138. Simmons-Morton, B., Parcel, G., O'Hara, N., Blair, S., Pate, R. (1988). Health related physical fitness in childhood. Annual Review for Public Health, 9, 403-425. Stone, M.H. (1990). Muscle conditioning and muscle injuries. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12, 67-74. Tinken, T.M., Thijssen, D.H., Black, M.A., Cable, N.T., & Green, D.J. (2008). Time course of change in vasodilator function and capacity in response to exercise training in humans. The Journal of Physiology, 586, 5003–5012. Vodola, M. (1978). Developmental and adapted physical education (A.C.T.I.V.E. motor ability and physical fitness norms: For normal, mentally retarded, learning disabled, and emotionally disturbed individuals). Oakhurst, NJ: Township of Ocean School District. Westcott, W.L. (1991). Muscular strength and endurance. In M. Study (Ed) Personal training manual San Diego. American Council on Exercise. Winnick, J., & Short, F. (1998). Project Target: Criterion-Referenced Physical Fitness Standards For Adolescents. Final Report. Project No. HO23C30091-95. Office of Special Education and Rehabilitative Services, US Department of Education. Brockport, NY, Department of Physical Education and Sport, State University of New York, College of Brockport.

16

RELIABILITY OF HEALTH RELATED FITNESSGRAM TESTS FOR AEROBICCAPACITY AND STRENGTH  

The aim of this study was to examine the reliability of a set of health-related physical fitness tests of Fitnessgram, designed to assess th...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you