Page 1

Costa Brava Pirineu de Girona Meeting Planner Guide 2012/2013


girona convention bureau

10

raons per reunir-te a Costa Brava Pirineu de Girona razones para reunirte en Costa Brava Pirineo de Girona reasons for meeting in Costa Brava Girona Pyrenees raisons pour vous réunir à Costa Brava Pyrénées de Gérone descobreixi descubra discover découvrez Costa Brava Pirineu de Girona


localització localización location localisation

centres congressuals centros congresuales meeting centres congrès centres espais singulars espacios singulares venues venues

allotjament alojamiento accommodation hébérgement

gastronomia gastronomía gastronomy gastronomie

serveis complementaris servicios complementarios complimentary services services compleméntaires


Sr. Domènec Espadalé Vergés President

Què és el Girona Convention Bureau?

¿Qué es el Girona Convention Bureau?

El Girona Convention Bureau és una entitat sense ànim de lucre de la Cambra de Comerç i Indústria de Girona que des de l'any 1992 s'encarrega de la promoció de turisme de congressos reunions i incentius a la província de Girona. Compta amb la col· laboració de 125 empreses i entitats associades de la província de Girona i el suport i col·laboració del Patronat de Turisme Gi· rona Costa Brava.

El Girona Convention Bureau es una entidad sin ánimo de lu· cro de la Cámara de Comercio e Industria de Girona que desde el año 1992 se encarga de la promoción de turismo de congre· sos reuniones e incentivos en la provincia de Girona. Cuenta con la colaboración de 125 empresas y entidades asociadas de la provincia de Girona y el apoyo y colaboración del Patronato de Turismo Girona Costa Brava.

Ofereix un servei imparcial i gratuït, especialitzat en el turisme de congressos i reunions a la província de Girona. Actualment compta amb la col·laboració de més de 125 empreses i entitats del sector.

Ofrece un servicio imparcial y gratuito, especializado en el turis· mo de congresos y reuniones en la provincia de Girona. Actual· mente cuenta con la colaboración de más de 125 empresas y entidades del sector.

El GCB té dues línies importants d’actuació per tal de promoure la celebració de jornades professionals a la província de Girona:

El GCB tiene dos líneas importantes de actuación con el fin de promover la celebración de jornadas profesionales en la provin· cia de Girona:

> Assessorament i recolzament tècnic i logístic en l’organització de congressos, convencions i viatges d’incentiu. > Promocionar la ciutat de Girona i el conjunt de Costa Brava i Pirineu de Girona com a destinació de turisme de congressos, convencions i viatges d’incentiu.

4

> Promocionar Costa Brava Pirineu de Girona como destino de turismo de congresos, convenciones y viajes de incentivo. > Asesoramiento, apoyo técnico y logístico en la organización de congresos, convenciones y viajes de incentivo.

SOM AQUÍ PER AJUDAR-LO

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE

El GCB compta amb un equip de professionals, amb un ampli coneixement del territori i els seus recursos, que posen al seu abast els següents serveis:

El GCB cuenta con un equipo de profesionales, con un amplio conocimiento del territorio y sus recursos, que ponen a su alcan· ce los siguientes servicios:

> Assessorament imparcial i gratuït en l’elecció de la seu, l’allot· jament i altres serveis adreçats a l’organització de congressos, reunions i viatges d’incentiu a la província de Girona.

> Asesoramiento imparcial y gratuito en la elección de la sede, el alojamiento y otros servicios dirigidos a la organización de con· gresos, reuniones y viajes de incentivo en la provincia de Girona.

> Coordinació de visites d’inspecció per a organitzadors d’es· deveniments.

> Coordinación de visitas de inspección para organizadores de eventos.

> Àgil contacte amb les empreses associades i les institucions locals.

> Ágil contacto con las empresas asociadas y las instituciones locales.

> Coordinació en el lliurament de material turístic als assistents.

> Coordinación en la entrega de material turístico a los asistentes.

> Elaboració i presentació de candidatures per a congressos.

> Elaboración y presentación de candidaturas para congresos.


What is the Girona Convention Bureau?

Qu’est-ce que c’est le Girona Convention Bureau?

The Girona Convention Bureau is a non-profit making or· ganization of the Chamber of Commerce and Industry of Girona which from 1992 is in charge of promoting the congress, meeting and incentive tourism in the province of Girona. It enjoys the co· operation of 125 companies and associated entities of the prov· ince of Girona, and the support and collaboration of the Tourist Board Girona Costa Brava.

Le Girona Convention Bureau est un organisme à but non lucratif de la Chambre de Commerce et Industrie de Gérone qui depuis l´année 1992 s´occupe de la promotion du tourisme de congrès, de réunions et voyages de motivation dans la province de Gérone. Il bénéficie de la collaboration de 125 entreprises entités associées de la province de Gérone et le support et la collaboration du Patronat de Tourisme Gérone Costa Brava.

The Girona Convention Bureau offers a free, impartial service specializing in conference and meeting tourism in the province of Girona. It actually enjoys the cooperation of more than 125 companies and entities from the sector.

Le Girona Convention Bureau offre un service impartial et gratuit, spécialisé dans le tourisme de congrès et réunions dans la pro· vince de Gérone. Actuellement il bénéficie de la collaboration de plus de 125 entreprises et entités du secteur.

The GCB has two important lines of action for promoting the celebration of professional days in the province of Girona:

Le GCB a deux lignes importantes d’action afin de promouvoir la tenue de journées professionnelles dans la province de Gérone :

> Promoting Costa Brava Pyrenees of Girona as a destination for conferences, conventions and incentive travel.

> Faire la promotion de la Costa Brava et des Pyrénées de Gé· rone comme destination touristique de congrès, conventions et voyages de motivation

> Advising and technical and logistical support with the organi· zation of congresses, conventions and incentive travel. WE ARE HERE FOR HELPING YOU The GCB counts on a team of professionals, with a wide knowl· edge of the territory and its resources, who put within your reach the following services: > Impartial and free advising in the selection of venues, accom· modation and other services directed to the organization of con· gresses, reunions and incentive travels in the province of Girona. > Coordination of inspection visits for the organizers of events. > Agile contact with the associated enterprises and the local in· stitutions. > Coordination in the handling of tourism materials to the assis· tants. > Elaboration and presentation of candidatures for congresses.

> Conseils et soutien technique et logistique dans l’organisation de congrès, conventions et voyages de motivation NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER Le GCB compte sur une équipe de professionnels avec une vaste connaissance du territoire et ses ressources, qui mettent à votre disposition les services suivants : > Consultation impartiale et gratuite dans l’élection du siège, du logement et d´autres services dirigés à l’organisation de congres, réunions et voyages de motivation dans la province de Gérone. > Coordination des visites d’inspection pour les organisateurs d´événements. > Contact rapide avec les entreprises associées et les institu· tions locales. > Coordination dans la remise du matériel touristique aux assis· tants. > Elaboration et présentation des candidatures pour les congrès.

5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

raons per reunir-te a Costa Brava Pirineu de Girona razones para reunirte en Costa Brava Pirineo de Girona reasons for meeting in Costa Brava Girona Pyrenees raisons pour vous réunir à Costa Brava Pyrénées de Gérone


10

1

214 km de Costa Brava al costat del Pirineu 214 km de Costa Brava al lado del Pirineo. 214 km. of Costa Brava coastline right next to the Pyrenees 214 km de Costa Brava à côté des Pyrénées

2

A només una hora de Barcelona i a 40 minuts de França A tan sólo una hora de Barcelona y a 40 minutos de Francia Just 1 hour from Barcelona and 40 minutes from France À seulement une heure de Barcelone et à 40 minutes de la France

3

Una experiència gastronòmica única amb 20 estrelles Michelin Una experiencia gastronómica única con 20 estrellas Michelin A unique gastronomic experience with a total of 20 Michelin stars Une expérience gastronomique unique avec 20 étoiles Michelin

4 L’Art surrealista

5

del geni Salvador Dalí El Arte surrealista del genio Salvador Dalí Salvador Dalí, the genius of Surrealist art Art surréaliste du génie Salvador Dalí

6

Una nova destinació pels esdeveniments Un destino novedoso para los eventos An exciting new event destination Une nouvelle destination pour les évènements

7

Un entorn relaxat on reunir-se Un entorno relajado donde reunirse A relaxing atmosphere in which to meet Un environnement de détente où se réunir

8 Identitat mediterrània

Identidad mediterránea Mediterranean identity Identité méditerranéenne

9 Espais naturals protegits:

cales, parc naturals... Espacios naturales protegidos: calas, parques naturales... Protected areas of natural beauty: picturesque coves, nature reserves, etc. Espaces naturels protégés : criques, parcs naturels...

10 Riquesa de Patrimoni

cultural i artístic Riqueza de Patrimonio cultural y artístico Rich cultural and artistic heritage Richesse du patrimoine culturel et artistique

Amplia oferta d’activitats d’incentiu: terra, mar i aire Amplia oferta de actividades de incentivo: tierra, mar y aire A wide range of incentive activities by land, sea and air Immense choix d’activités d’incentives : terre, mer et air

7


8


descobreixi descubra discover dĂŠcouvrez Costa Brava Pirineu de Girona 9


el Barri Vell de Girona el casco Antiguo de Girona the historic centre of Girona le vieux quartier de Girona

l’herència jueva la herencia judía the Jewish heritage l’héritage juif

el geni Salvador Dalí el genio Salvador Dalí the genius Salvador Dalí le génie Salvador Dalí

Olot, terra de volcans Olot, tierra de volcanes Olot, volcanic land Olot, terre des volcans 10


pobles medievals pueblos medievales medieval villages villages médiévaux

Pirineu de Girona Pirineo de Girona Girona Pyrenees Pyrénées de Girona

Costa Brava 11


espais naturals protegits espacios naturales protegidos natural protected areas espaces naturels protĂŠgĂŠs

patrimoni cultural patrimoni cultural cultural heritage patrimoine culturel

12

destinaciĂł de golf destino de golf golf destination destination du golf


experiència gastronòmica elaborada amb productes de la terra experiencia gastronómica elaborada con productos de la tierra gastronomic experience with organic products expérience gastronomique avec produites de la terre

vins amb denominació d’origen: Empordà vinos con denominación de origen: Empordà wines with origin denomination: Empordà vins à appellation d'origine: Empordà

àmplia oferta cultural amplia oferta cultural wide cultural offer vaste diversité culturelle

activitats de terra, mar i aire actividades de tierra, mar i aire activities by land, sea and air activités de terre, mer et air

13


localitzaci贸 localizaci贸n location localisation


en avió / en avión by plane / en avion

Londres Amsterdam Berlín Praga

París

Viena Ginebra Perpinyà Lisboa Madrid

Aeroport de Girona - Costa Brava Tel. 972 18 66 00 www.aena.es A 12 km de Girona Centre. Sortida 8 de l’autopista AP 7 A 12 Km de Girona centro. Salida 8 de la autopista AP 7 12 km from the centre of Girona. Exit 8 on the AP7 motorway A 12 km du centre de Girona. Sortie 8 de l’autoroute AP 7

Girona

Barcelona

Roma

Aeroport de Perpinyà, França Tel. 00 33 468 52 60 70 www.aeroport.fr

Aeroport Internacional del Prat de Llobregat, Barcelona Tel. 93 298 38 38 www.aena.es

A 80 km de Girona. Sortida Perpinyà nord (Rivesaltes) de la autopista francesa

A 115 Km de Girona. Per anar a Girona, agafar la ronda litoral i l’autopista AP 7 A 115 km de Girona. Coger la ronda litoral y la autopista AP 7 115 Km from Girona. Take the coastal ring-road «ronda litoral» and then the AP7 motorway

A 80 km de Girona. Salida Perpiñán norte (Rivesaltes ) de la autopista francesa 80 km from Girona. Perpignan North (Rive· saltes) exit on the French motorway A 80 km de Girona. Sortie Perpignan Nord (Rivesaltes) sur l’autoroute française

A 115 Km de Girona. Prendre le périphéri· que «ronda litoral» et l’autoroute AP 7

Línies que operen a l’aeroport de Girona - Costa Brava / Líneas que operan en el aeropuerto de Girona - Costa Brava Airlines operating out of Girona - Costa Brava / Lignes reliées à l’aéroport de Girona - Costa Brava > Ryanair > Transavia Airlines CV > Wizz Air Destinacions Nacionals Destinaciones Nacionales National Destinations Destinations nationales > Ibiza > Madrid > Palma de Mallorca

16

Destinacions Internacionals Destinaciones Internacionales Alemanya / Germany > Bremen > Cologne/Bonn > Düsseldorf Weeze > Frankfurt-Hahn > Karlsruhe > Magdeburg Bèlgica / Belgium > Bruselas Charleroi Xipre / Cyprus > Lárnaca Dinamarca / Denmark > Aarhus > Billund Eslovàquia / Slovakia > Bratislava Estònia / Estonian > Tallinn Finlàndia / Finland > Turku

International Destinations Destinations internationales

França / France > Paris Buauvais > Poitiers Gran Bretanya / Great Britain > Birmingham > Bournemouth > Bristol > Doncaster > Londres-Luton > Londres-Stansted > Manchester T3 > Newscastle Grècia / Greece > Salónica Holanda / Holland > Amsterdam > Rotterdam Irlanda / Ireland > Cork > Dublín > Knock Ireland West

Itàlia / Italy > Alghero > Bolonia > Brindisi > Cagliari > Cuneo > Lamezia > Milán Bergamo > Perugia > Pescara > Pisa > Trapani > Turin > Venecia-Treviso Malta > Malta Marroc / Morocco > Fez > Marrakesh > Nador

Països Baixos / Netherlands > Eindhoven > Maastricht Polònia / Poland > Bydgoszcz > Cracovia > Gdansk > Rzeszów > Wroctaw Suècia / Sweden > Estolocolmo Vasteras > Gotenburgo > Karistad > Malmo > Skelleftea Ucraïna / Ukraine > Kiev


en tren / en tren by train / en train > Elipso trenhotel «Pau Casals» Girona - Zurich Dilluns, dimecres i divendres. A l’estiu circula diàriament en ambdós sentits / Lunes, miér· coles y viernes. En verano circula diariamen· te en ambos sentidos / Monday, Wednesday and Friday. During the summer daily departu· res in both directions / Lundi, mardi et mer· credi. En été, circule tous les jours dans les deux sens. > Elipso Trenhotel «Salvador Dalí» Girona - Milà Dilluns, dimecres i divendres. A l’estiu circula diàriament en ambdós sentits / Lunes, miér· coles y viernes. En verano circula diariamen· te en ambos sentidos / Monday, Wednesday and Friday. During the summer daily departu· res in both directions / Lundi, mardi et mer· credi. En été, circule tous les jours dans les deux sens.

> Elipso trenhotel «Joan Miró» Girona - Paris Circula diàriament / Circula diariamente Daily departures / Circule tous les jours. > Tren Estrella Girona - Madrid Circula diàriament / Circula diariamente Daily departures / Circule tous les jours. > Catalunya Express Girona - Barcelona Trens diaris cada 30-45’ / Trenes diarios cada 30-45’ / Trains every day at 30-45 mi· nute intervals / Trains quotidiens toutes les 30-45’.

TGV Figueres Vilafant - Paris Circula diàriament. Parades a Perpignan, Narbonne, Montpellier, Nîmes i Valence Circula diariamente. Paradas en Perpignan, Narbonne, Montpellier, Nîmes y Valence Daily departures. Paradas en Perpignan, Narbonne, Montpellier, Nîmes and Valence Circules tous les jours: arrêt en Perpignan, Narbonne, Montpellier, Nîmes et Valence

Es preveu l’arribada del TAV el 2013 Se prevé la llegada del TAV el 2013 The TAV is estimated to arrive in 2013 Arrivée prévue del TGV le 2013 Girona  Barcelona 27’  Lleida 92’  Figueres 14’  Perpinyà 34’  Montpellier 79’

en bus / en bus by bus / en bus > Aeroport de Girona Costa Brava Barcelona Estació del Nord.

> Aeroport de Girona Costa Brava Girona ciutat.

Autobusos diaris coordinats amb els vols de Ryanair. Trajecte 1 h i 10 minuts.

Autobusos diaris a partir de les 4 h del matí. Trajecte de 25’.

Autobuses diarios coordinados con los vue· los de Ryanair. Trayectos 1 h y 10 minutos.

Autobuses diarios a partir de las 4 h de la mañana. Trayecto de 25’.

Buses every day, synchronised with Ryanair flight times. Journey time: 1 hour and 10 mi· nutes.

Buses every day, from 4:00 am onwards. Journey time: 25 minutes.

Autobus quotidiens reliés aux vols de Rya· nair. Trajet 1 h 10’.

RENFE +34 902 24 02 02 www.renfe.es

Autobus quotidiens à partir de 4 h du matin. Trajet 25’.

en vaixell / en barco by ship / en bateau Els Ports de Palamós i Roses, situats a la Costa Brava i a 46/60 quilòmetres de Girona, disposen de bones infraestructures i són una molt bona opció per fer escala.

The Ports of Palamós and Roses, loca· ted in the Costa Brava and 46/60 kilometers from Girona, have good infrastructures and are an excellent choice to stop over.

Los Puertos de Palamós y Roses, situa· dos en la Costa Brava i a 46/60 quilómetros de Girona, disponen de buenas infraestruc· turas i son una muy buena opción para ha· cer escala.

Les ports de Palamós et Roses, situés au Costa Brava et a 46/90 kilomètres de Géro· ne, disposent de bonnes infrastructures et sont une très bonne option pour faire escale.

Estació d’autobusos de Girona Plaça Espanya s/n 17002 Girona Tel. 972 21 23 19 EUROLINES Tel. 972 21 16 54 www.eurolines.com Barcelona Bus Tel. 902 36 15 50 www.sagales.com

* Per altres desplaçaments a la província contactar amb l’estació d’autobusos de Girona. * Para otros desplazamientos a la provincia contactar con la estación de autobuses de Girona. * To travel to other localities in the province, please contact Girona Bus Station. * Pour les déplacements vers d’autres communes de la province contacter la gare des bus de Gérone.

Port Marina Palamós C /Albert i Pey s/n 17230 Palamós Tel. 972 60 10 00 www.marinapalamos.com Port Roses Avinguda de Rhode, s/n 17480 ROSES Tel.+ 34 972 154 412 www.portroses.com

17


centres congressuals centros congresuales meeting centres congrès centres


Palau de Congressos de Girona Palau de Fires de Girona Palau de Congressos Gran Casino Costa Brava Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro Palau de Congressos Olympic Palau de Congressos de Roses Teatre de Lloret de Mar Teatre principal d'Olot


plànol planta baixa

sala petita

sala de cambra

vestíbul

recepció sala simfònica

plànol planta primera

sala d’assatjos

accés al palau firal

sala 5 sala de cambra sala 4

camerinos

sala simfònica

bar

sala de premsa

plànol planta segona

sala 1

sala 2

sala 3

sala d’exposicions i convencions

terrasses

sala simfònica

camerinos

22


Palau de Congressos de Girona Palau de Congressos de referència a la província de Girona, disposa de 3 auditoris i diverses sales amb capacitat per acollir re· unions de fins a 1.800 persones de forma simultània. Equipament dotat dels sistemes tècnics més avançats i membre de l’asso· ciació APCE, acull congressos d’àmbit es· tatal i internacional. Situat al costat del cen· tre històric, comercial i hoteler de la ciutat, i amb una xarxa de comunicacions privilegia· da, disposa d’una superfície de 1.400 m2 per a l’exposició comercial i de moderns i singu· lars espais per a la restauració. Palacio de Congresos de referencia en la provincia de Girona, con 3 auditorios y diver· sas salas con capacidad para celebrar re· uniones de hasta 1.800 personas de forma simultánea. Dotado con los sistemas técni· cos más avanzados y miembro de la aso· ciación APCE, acoge congresos de ámbito

Sala Simfònica Sala de Cambra Sala Petita Sala d’Assaig Sala de premsa Sala 1 Sala 2/3 Sala d’Exposicions Terrassa Vestibul - Foyer

estatal e internacional. Situado al lado del centro histórico, comercial y hotelero de la ciudad, y con una red de comunicaciones privilegiada, tiene una superficie de 1.400 m2 para la exposición comercial y de modernos y singulares espacios para la restauración. The leading Conference Centre in the province of Girona. Boasting 3 auditoriums and several rooms, it has the capacity to host meetings of up to 1,800 people simulta· neously and is equipped with the very latest technology. It is a member of the Spanish As· sociation of Conference Centres (APCE) and hosts both national and international confer· ences. Located close to the town’s historical centre, in the shopping and hotel district, it is very convenient for transport connections. It has a surface area of 1,400 m2 available for commercial exhibitions and outstanding modern restaurant facilities.

8 7,70 5 3 2,75 3 2,80 2,80-4,50 4,50 11,30-6,50-2,80

Passeig de la Devesa, 35 17001 Girona Tel. +34 872 08 07 09 Fax +34 972 21 15 40 info@gironacongressos.org www.gironacongressos.org

Ce Palais des congrès de référence dans la province de Gérone compte 3 auditoires ain· si que plusieurs salles de réunions pouvant accueillir jusqu’à 1 800 personnes simulta· nément. Doté des dispositifs technologiques de dernière génération et membre de l’APCE (Association des Palais des Congrès d’Es· pagne), il permet d’organiser des congrès d’envergure nationale et internationale. En plus de son réseau de communications privi· légié et de sa localisation idéale, à proximité du centre historique, commercial et hôtelier de la ville, il dispose d’une surface d’exposi· tion commerciale de 1 400 m2 ainsi que d’es· paces modernes et originaux destinés à la restauration.

1088 1200 -- -- -445 350 -- -- -- 148 180 -- -- -- 148 170 140 100 150 78 77 48 60 85 89 90 72 67 95 42 36 30 30 45 419 418 270 315 460 402 -- -- 300 440 1005 -- -- 500 600 23


plànol planta primera

Nivell 1: 3750 m2

magatzem hall

oficines

plànol planta segona terrassa

terrassa

Nivell 2: 2100 m2

sala d’actes sala de pòsters sala de juntes

24


Palau de Fires de Girona

Passeig de la Devesa, 34 17001 Girona (Gironès) Tel. +34 972 41 91 00 Fax. +34 972 20 89 74 info@firagirona.com www.firagirona.com

Els objectius de la Fira són la promoció i el foment del comerç, la indústria i els ser· veis que li estan encomanats, l’expansió dels intercanvis comercials mitjançant la creació i coordinació de tot tipus de manifestaci· ons firals: fires de mostres generals o bé fi· res i salons sectorials o monogràfics. Més de 10.000 m2 de superfície per acollir actes cul· turals, celebracions, mítings, concerts, con· gressos, convencions, espectacles, exposi· cions, fires, presentacions,…

The goals of the Fira are to promote and stimulate trade, industry and the services re· quired of it, to expand commercial exchang· es by creating and co-ordinating trade fairtype activities of all kinds, including both general trade fairs and industry-specific or thematic fairs and shows. An area of more than 10.000 m2 for cultural events, celebra· tions, meetings, concerts, congresses, con· ventions, shows, exhibitions, fairs, presenta· tions,…

La Fira tiene como objetivos la promoción y fomento del comercio, industria y servicios que le son encomendados, además de la expansión de los intercambios comerciales mediante la creación y coordinación de todo tipo de manifestaciones feriales: ferias de muestras generales o ferias y salones secto· riales o monográficos. Más de 10.000 m2 de superficie para acoger actos culturales, ce· lebraciones, mítines, conciertos, congresos, convenciones, espectáculos, exposiciones, ferias, presentaciones,…

Les objectifs de Fira de Girona sont la pro· motion et l’impulsion du commerce, de l’in· dustrie et des services qui lui sont confiés, ainsi que l’expansion des échanges com· merciaux par le biais de la création et de la coordination de toutes sortes de manifesta· tions et événements : salons exposition d’or· dre général ou foires et salons sectoriels ou monographiques. Plus de 10.000 m² de su· perficie pour accueillir des actes culturels, célébrations, meetings, concerts, congrès, conventions, spectacles, expositions, foires, présentations,...

Sala Adaptable Sala Permanent

Max. 13 2,80

7815 250

3000 200

3000 150

3000 70

3000 150 25


plĂ nol planta primera

palau de congressos

terrassa

26


Palau de Congressos Gran Casino Costa Brava El Palau de Congressos Gran Casino Cos· ta Brava (GCCB) està situat a la planta supe· rior de l’edifici del Gran Casino Costa Bra· va (GCCB). És un espai avantguardista i de gran capacitat. L’edifici està dissenyat i equi· pat amb l’ última tecnologia i tendències, que farà esdevenir el nou GCCB icona de mo· dernitat i de futur a nivell nacional i internaci· onal. El Palau de Congressos GCCB ofereix a empreses i professionals un recinte amb una capacitat per a més de 1.000 persones. En el palau s’hi celebraran tan congressos com convencions adaptats a totes les ne· cessitats. El Gran Casino Costa Brava ofe· rirà als seus visitants una àmplia oferta gas· tronòmica. El Palacio de Congresos Gran Casino Costa Brava (GCCB) está situado en la plan· ta superior del edificio del Gran Casino Costa Brava (GCCB). Es un espacio vanguardista y de gran capacidad. El edificio está diseñado y equipado con las últimas tecnologías y ten·

Sala Polivalent Terrassa Palau de Congressos

Carretera de Tossa 27- 43 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 36 11 66 Fax. +34 972 36 04 05 info@gccb.com www.gccb.com

dencias, lo que hará del nuevo GCCB un ico· no de modernidad y de futuro a nivel nacio· nal e internacional. El Palacio de Congresos GCCB ofrece a empresas y a profesionales un recinto con una capacidad para más de 1.000 personas. En el palacio se celebrarán congresos y convenciones adaptados a to· das las necesidades. El Gran Casino Cos· ta Brava ofrecerá a sus visitantes una amplia oferta gastronómica. The Gran Casino Costa Brava Confer· ence Centre (GCCB) is on the upper floor of the Gran Casino Costa Brava (GCCB build· ing. It is a high capacity avant-garde venue. The building is designed according the lat· est trends and equipped with the most upto-date technologies. The GCCB has be· come an icon of modernity and the future on a national and international scale. The GCCB Conference Centre offers compa· nies and professionals a venue with a capac· ity for over 1,000 people. Both conferences

2,10 5,56-7,14 3,56-8

120 900 1300

and conventions will be held in the Centre, all adapted to every need. The Gran Casino Costa Brava will be offering its visitors a wide gastronomic. Le Palais des Congrès Gran Casino Costa Brava (GCCB) est situé à l’étage supérieur de l’immeuble du Gran Casino Costa Bra· va (GCCB). Il s’agit d’un espace avant-gar· de d’une grande capacité. L’immeuble est conçu et équipé selon la toute dernière tech· nologie et selon les dernières tendances, ce qui élève le nouveau GCCB au rang d’icône de la modernité et du futur sur le plan na· tional et international. Le Palais des Congrès GCCB offre aux entreprises et aux profes· sionnels une enceinte d’une capacité de plus de 1000 personnes. On peut y tenir aussi bien des congrès que des conventions et quels que soient les besoins requis. Le Gran Casino Costa Brava propose à ses visiteurs une vaste offre gastronomique.

80 -- 840 630 1000 750

50 550 850

80 950 1250 27


plĂ nol planta baixa

escenari

sala central sala 1

sala 2 sala A

sala B

sala C

vestuaris

vestuaris

vestuaris

plĂ nol planta primera

consergeria

28


Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro Tot els punts claus necessaris per garan· tir l’èxit d’un congrés es concentren a Platja d’Aro: una xarxa de comunicacions excel· lents, el destí més acollidor de la Costa Bra· va, una capacitat d’allotjament de 5.000 pla· ces, diverses sales de conferències, el Palau de Congressos, restauració i serveis i tots els detalls tècnics necessaris. Platja d’Aro ha esdevingut el cor de la Costa Brava, no tan sols des d’un punt de vista geogràfic, sinó també especialment pel seu gran dinamisme i vitalitat com a centre turístic, comercial i re· creatiu. Todos los puntos claves necesarios para garantizar el éxito de un congreso se con· centran en Platja d’Aro: una red de teleco· municaciones excelente, el destino más aco· gedor de la Costa Brava, una capacidad de alojamiento de 5.000 plazas, diversas salas de conferencias y el Palacio de Congresos,

Sala Central Sala A Sala B Sala C Sala 1 Sala 2

Plaça Europa 17250 Platja d´Aro (Baix Empordà) Tel. +34 972 81 71 79 Fax. +34 972 82 56 57 turisme@platjadaro.com www.platjadaro.com

restauración y servicios, y todos los deta· lles técnicos necesarios. Platja d’Aro se ha convertido en el corazón de la Costa Brava, no sólo desde un punto de vista geográfi· co, sino también por su gran dinamismo y vitalidad como centro turístico, comercial y recreativo. All the key elements to ensure the suc· cess of any congress can be found in Platja d’Aro: an excellent communications net· work, the most welcoming destination on the Costa Brava, a lodging capacity of more than 5.000 beds, various conference rooms and the Congress Centre, restaurants and services, and all necessary technical details. Platja d’Aro is the heart of the Costa Brava, not only from a geographic point of view, but also especially for its enormous dynamism and vitality as a tourist, commercial, and rec· reational centre.

9,20 6 6 6 6 6

1200 400 400 400 160 160

1200 600 600 600 200 200

Tous les points clés nécessaires pour as· surer le succès d’un congrès se trouvent à Platja d’Aro: un réseau de communications excellent, la destination la plus accueillante de la Costa Brava, une capacité de logement de plus de 5.000 places, diverses salles de conférences et le Palais de Congrès, des établissements de restauration et de servi· ces et tous les détails techniques nécessai· res. Platja d’Aro est devenu le cœur de la Costa Brava, non seulement du point de vue géographique mais aussi en particulier pour son dynamisme et sa vitalité comme centre touristique, commercial et récréatif.

500 150 150 150 100 100

600 200 200 200 60 60

1000 300 300 300 100 100 29


plànol planta

camerinos

30

escenari

camerinos

saló Àtrium

saló Àgora

saló Fòrum

saló Coliseum


Palau de Congressos Olympic El Palau de Congressos Olympic (4.900 m2) ofereix sales de 100-830 m2 per a con· ferències, convencions i banquets. Inclou un nou Auditoria amb capacitat fins a 660 per· sones. Equipat amb sistemes d’àudio, vídeo i sistema Wifi, està integrat dins de l’Evenia Olympic Resort, que disposa de 813 habita· cions, de les quals 352 són Suites. El nostre servei d’assessorament professional i espe· cialitzat en el sector MICE, li oferirà sempre la millor combinació per a fer de la seva presen· tació tot un èxit. El Palacio de Congresos Olympic (4.900 m2) ofrece salas de 100-830 m2 para confe· rencias, convenciones y banquetes. Incluye un nuevo auditorio con capacidad para 660 personas. Equipado con sistemas de audio, video y sistema Wifi, está integrado en el Evenia Olympic Resort, que dispone de 813 habitaciones, 352 de las cuales son Suites. Nuestro servicio de asesoramiento profesio· nal y especializado en el sector MICE, le ofre· cerá siempre la mejor combinación para ha· cer de su presentación todo un éxito.

Saló Àtrium Saló Àgora Saló Coliseum Saló Fòrum Auditori Palace

Av. del Rieral, 55 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 37 09 47 Fax. +34 972 36 15 27 congress@eveniahotels.com www.olympiccongresscenter.com

The Olympic Congress Center (4.900 m2) offers meeting rooms of 100-830 m2 for con· ferences, conventions and banquets. It in· cludes a new Auditorium with capacity for 660 people. Equipped with systems of au· dio, video and Wifi system, it is integrated in the Evenia Olympic Resort, with 813 rooms, 352 which are Suites. Our personnel that it is specialized in MICE sector, will be happy to offer professional services to guarantee the success of your presentation. Le Palais de Congrès Olympique (4.900 m2) offre salles de 100-830m2 pour confé· rences, conventions et banquets. Inclut un nouvel Auditorium avec capacité pour 660 personnes. Équipé des systèmes d’audio, vidéo et système Wifi, il est intégré dans l’Evenia Olympic Resort, qui dispose de 813 chambres, dont 352 sont Suites. Notre ser· vice d’information professionnelle et spécia· lité dans le secteur MICE, vous proposera la meilleure association pour votre présentation soit une réussite.

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

100 100 140 140 605

110 110 130 130 595

40 40 56 56 192

70 70 98 98 336

90 90 115 115 410 31


plĂ nol planta baixa

sala principal

sala miralls

auditori

plĂ nol planta primera

sala taller

sala vitralls

plĂ nol planta segona

sala superior

32


Palau de Congressos de Roses El Palau de Congressos de Roses és un espectacular edifici de nova planta, que va merèixer el premi FAD 2003. Disposa de diversos espais polivalents per a celebrar-hi congressos, convencions, reunions de tre· ball, espectacles i exposicions. Les instal· lacions inclouen moderns equips de so i il·luminació i servei de manteniment. Està ubicat al centre de la vila de Roses protago· nitzant un gran espai obert format per una plaça de 1.300 m2 i un aparcament amb una capacitat per a 100 vehicles. El Palacio de Congresos de Roses es un espectacular edificio de nueva planta, que mereció el premio FAD 2003. Dispone de va· rios espacios polivalentes para celebrar con· gresos, convenciones, reuniones de trabajo, espectáculos y exposiciones. Las instalacio· nes incluyen modernos equipos de sonido

Plaça de l’Empordà 17480 Roses (Alt Empordà) Tel. +34 972 25 73 31 Fax. +34 972 15 11 50 turisme@roses.cat www.roses.cat

e iluminación y servicio de mantenimiento. Está ubicado en el centro de la localidad de Roses protagonizando un gran espacio abierto formado por una plaza de 1.300 m2 y un aparcamiento con una capacidad para 100 vehículos. The Roses Conference Centre is a spec· tacular new building which won an FAD award from the Catalan Agency for the Fostering of Arts and Design in 2003. It has various multi-purpose areas in which can be held conferences, business meetings, shows and exhibitions. The facilities include stateof-the-art sound and lighting equipment and a maintenance service. The Centre is located in the centre of the town of Roses facing a large open area consisting of a square with an area of 1,300 square metres and a carpark with a capacity for 100 vehicles.

Auditori 7,70 Sala Principal 5,62 Sala Miralls 5,25 Sala Vitralls -- Sala Superior 3,24 Sala Taller 2,40

203 168 114 85 98 57

404 200 150 40 150 70

Roses est un village côtier d’une grande richesse naturelle, historique et culturelle qui dispose d’une importante infrastructure: hé· bergements, restaurants, commerces, activi· tés ludiques et sportives dirigées vers le plai· sir des eaux de la baie. Au cœur du village, le Palais de Congrès, construit récentment, dis· pose de salles polyvalentes, locaux, bureaux, services, et salons entièrement équipés pour accueillir des congrès, des conventions, des spectacles ou des expositions.

250 300 400 100 100 200 75 100 150 20 -- 40 100 100 150 35 -- -33


El teatre de Lloret de Mar és un espai ple· nament integrat i respectuós amb l’entorn. Dissenyat per Lluís Domènech i Girbau, amb 2.500 m2, el teatre consta d’un gran escena· ri i 400 localitats, 3 sales d’assaig, amfiteatre a l’aire lliure. El teatro de Lloret de Mar es un espacio plenamente integrado y respetuoso con el entorno. Diseñado por Lluís Domènech i Gir· bau, con 2.500 m2, el teatro consta de un gran escenario y 400 localidades, 3 salas de ensayo, anfiteatro al aire libre.

Teatre de Lloret de Mar Parc de Can Xardó - 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 36 57 88 - Fax. +34 972 36 77 50 lloretcb@lloret.org - www.lloretcb.org

Lloret de Mar’s theatre is a venue that re· spects and is fully integrated within its set· ting. Designed by Domènech i Girbau, with 2.500 m2, the theatre comprises a large stage and 400 seats, 3 rehearsal rooms, and open-air amphitheatre. Le théâtre de Lloret de Mar est un lieu de rencontres pleinment intégré et respectueux de l’environnement. Conçu par Lluís Domè· nech i Girbau, avec ses 2.500 m² , il com· porteu ne scène spacieuse et 400 places, 3 salles de répétition, un amphithéâtre à l’air libre.

Auditori 7,3 674 370 -- -- -- Sala 1 4 120 100 60 50 70 Sala 2 4 63 25 20 30 40 Sala 3 4 62 25 20 30 40

El Teatre Principal, ubicat en un espai di· nàmic al cor de la ciutat, és un espai que compta amb la instal·lació de l’Anella Cultu· ral, un ambiciós projecte que combina cultu· ra i tecnologies i permet realitzar connexions i comunicacions telemàtiques. El Teatro Principal, de Olot, se ubica en una de las zonas más dinámicas del centro de la ciudad. El teatro acoge las instalacio· nes del Anillo Cultural, un ambicioso proyec· to que compagina cultura y tecnologías, y que permite establecer conexiones y comu· nicaciones telemáticas.

Teatre principal d’Olot Psg. Miquel Blay, 5 - 17800 Olot (Garrotxa) Tel. +34 972 26 01 41 - Fax. +34 972 27 19 00 info@reunionsentrevolcans.com - www.reunionsentrevolcans.cat

Teatre Principal --

34

225

286 -- -- --

The Principal Theatre, is one of the most dynamic cultural spaces in the city. Also houses installations of the Anella Cultural (Cultural Circle), an ambitius project combin· ing culture and technology providing video conference and other telecommunication. Le Théâtre Principal, se trouve sur un es· pace dynamique au coeur de la ville. En plus, le théâtre est un espace qui dispose de l’ins· tallation de l’Anella Cultural, un project ambi· tieux qui combine culture et technologies et qui permet d’établir des connexions et des communications télématiques.


35


espais singulars espacios singulares venues venues


Casino Castell de Peralada Castell de la Trinitat de Roses El Pa volador Fundació Casamor La Ciutadella de Roses Maram, Centre d'interpretació del peix Museu de l'anxova i de la sal Platges d'Empúries Port-Lligat Ses Vistes Torre Montgó Can Trincheria Claustre del Carme Edifici Hospici Mas Salvanera Claustre Gòtic de la Facultat de Lletres Col·legi d'Arquitectes de Girona Mas Marroch - El Celler de Can Roca Pati del rectorat Sala de Graus de la Facultat de Lletres Jardins de Santa Clotilde


El Castell de Peralada acull el prestigiós Casino de Joc i a l’estiu el Festival de Mú· sica. Els seus salons, Museus i col·leccions, els Jardins i l’excel·lència en el servei i l’ofer· ta en gastronomia, fan de Peralada un espai de referència per tot tipus d’esdeveniments socials i empresarials. El Castillo de Peralada acoge el prestigio· so Casino de Juego y en verano el Festival de Música. Sus salones, Museos y coleccio· nes, sus Jardines y la excelencia en el ser· vicio y la oferta en gastronomía, hacen de Peralada un espacio de referencia para todo tipo de eventos sociales y empresariales.

Casino Castell de Peralada C. St. Joan, s/n - 17491 Peralada (Alt Empordà) Tel. +34 972 53 81 25 - Fax. +34 972 53 80 87 castelldeperalada@grupperalada.com - www.castelldeperalada.com

The Peralada Castle houses the Casino and forms the location of the Music Festi· valIts halls, its Museums and collections, its Gardens and its standards of excellence in service and the offer in gastronomy, make Peralada the ideal setting for social and busi· ness celebrations. Le Château de Peralada accueille le pres· tigieux Casino et le Festival de musique. Ses salons, de ses Musées et collections, ses jar· dins et l’excellence dans le service et l’offre en gastronomie, font de Peralada un espace de référence pour célébrer tout type d’évè· nement social et impressarial.

Saló Daurat 2,85 425 250 -- 250 325 Cotton Club 2.85 250 225 -- -- 250 Pavelló del Jardí 2,88 1125 1000 750 900 1000 Restaurant -- -- -- -- 70 -Torreons -- -- -- -- 15 -El Mirador 2,85 100 100 90 80 110 Biblioteca -- -- 80 70 -- --

El Castell de la Trinitat és una fortificació construïda durant el regnat de Carles I, que recentment ha estat rehabilitada amb criteris contemporanis que mostren els seus volums originals i ressalten la potència de les estruc· tures antigues. El castell s’alça a l’entrada del port de Roses i ofereix una terrassa privilegia· da que domina tota la badia i l’Empordà.

Castell de la Trinitat de Roses Carretera del Far, s/n - 17480 Roses Tel. +34 972 25 73 31 - Fax. +34 972 15 11 50 turisme@roses.es - www.roses.cat

Terrassa principal -- 200 150 150 100 150

40

El Castillo de la Trinidad es una fortificación construida durante el reinado de Carlos I, que recientemente ha sido rehabilitada con crite· rios contemporáneos que muestran sus volú· menes originales y resaltan la potencia de las estructuras antiguas. El castillo se alza la en· trada del puerto de Roses y ofrece una terra· za privilegiada que domina toda la bahía Em· pordà. The Castle of La Trinitat is a fort built during the reign of King Charles I of Spain (16th centu· ry) which has recently been restored in accord· ance with contemporary criteria that reveal its original dimensions and emphasis the impos· ing form of the building’s ancient structure. The Castle dominates the entrance to Roses har· bour and includes a terrace area that overlooks the whole Bay of Roses and the Empordà re· gion. Le Château de La Trinitat est une forteres· se construite durant le règne de Charles I, qui a été récemment restaurée avec des critères contemporains qui montrent ses volumes d’ori· gine et font ressortir la puissance des structu· res anciennes. Le château est érigé à l’entrée du port de Roses et offre une terrasse privilé· giée qui domine toute la baie et l’Empordà.


Establiment singular, gran influència Da· liniana. Marc incomparable. Cuina catalana amb tocs de modernitat i que ofereix pro· ductes de temporada. Menú diari a la Masia Casa de Pagès. Establecimiento singular, gran influencia Daliniana. Marco incomparable. Cocina ca· talana con toques de modernidad que ofre· ce productos de temporada. Menu diario en la Masia Casa de Pagès. A striking establishment, that shows a strong Dalí influence. Magnificent setting. Catalan cuisine with modern touches and in· cluding seasonal ingredients. Dialy menu to the Masia Casa de Pagès.

El Pa Volador

Établissement singulier, grande influen· ce Dalinienne. Cadre incomparable. Cuisine catalane avec des touches de modernité et proposant des produits de saison. Menu du jour au Masia Casa de Pagès.

C. Nou, s/n - 17489 Vilatenim (Alt Empordà) Tel. +34 972 50 98 04 - Fax. +34 972 51 11 55 info@elpavolador.com - www.elpavolador.com

Dalí Palau Vents Palau Vents 1 Palau Vents 2

4 4 4 4

93 800 300 400

80 700 250 350

70 500 200 300

80 600 200 350

100 800 300 450

Fundació privada creada el 1999 que es vi· sita com a museu i es pot disposar dels seus espais tant interiors com exteriors per a cele· brar esdeveniments. Fundación privada creada en 1999 la cual se visita como museo y se puede disponer de sus espacios tanto interiores como exte· riores para celebrar eventos. Private foundation established in 1999 which is open to visitors as a museum and which has interior and exterior areas available for the holding of events. Fondation privée, crée en 1999, qui se visi· te en tant que musée et proposant des espa· ces, aussi bien intérieurs qu’extérieurs, dont on peut disposer pour célébrer des événe· ments.

Fundació Casamor Plaça Escultor Casamor s/n - 17744 Navata (Alt Empordà) Tel. +34 972 56 50 02 - +34 690 34 39 84 fundacio@fundaciocasamor.org - www.fundaciocasamor.org

Jardín de la Balsa -- Patio de la era -- Terraza 3,4 Isabelinos 4,1 Sibilas 3,2

600 300 430 200 98 84 90 -- 98 84

280 140 80 40 70

200 140 70 40 80

350 250 80 40 60

41


Una fortalesa del segle XVI construïda en un paratge que allotja les restes de les anti· gues ciutats grega, romana i medieval, ofereix amplis espais i racons recollits per celebrar tot tipus d’esdeveniments. L’atmosfera relaxant, les vistes i el marc monumental, així com les possibilitats culturals fan del lloc un espai sin· gular especial. Una fortaleza del siglo XVI construida en un paraje que alberga los restos de las an· tiguas ciudades griega, romana y medieval, ofrece amplios espacios y rincones recogidos para celebrar todo tipo de eventos. La atmós· fera relajante, las vistas y el marco monumen· tal, así como las posibilidades culturales ha· cen del lugar un espacio singular especial.

La Ciutadella de Roses

A 16th century fortress built on a site har· bouring the remains of ancient Greek, Roman and mediaeval settlements, features both spacious zones and secluded areas in which all types of events can be held. The site’s re· laxing atmosphere, impressive views and monumental backcloth, together with its cul· tural infrastructure give the location a unique and very special character.

Av. de Rhode, s/n - 17480 Roses Tel. + 34 972 25 73 31 - Fax. +34 972 15 11 50 turisme@roses.es - www.roses.cat

Pati d’armes -- 6000 3000 3000 2000 4000 Església de santa Maria -- 200 150 150 100 150 Arsenal -- 150 100 100 60 100 Esplanada del pou -- 1500 600 500 400 800

Une forteresse du XVIè siècle construite sur un site qui abrite les ruines des anciennes cités grecques, romaines et médiévales, offre de vastes espaces et des recoins pleins de charme pour y célébrer toute sorte d’évène· ments. L’atmosphère relaxante, les vues et le cadre monumental, ainsi que les possibilités culturelles font de cet un endroit un lieu sin· gulier, spécial.

Situat en el mateix port pesquer, és un espai polivalent que disposa de tots els ser· veis necessaris per a la celebració d’esde· veniments, convencions i jornades gastro· nòmiques amb una cuina completament equipada. S’ofereix la possibilitat de combi· nar el lloguer de la sala amb visites culturals, servei de càtering d’alt nivell, tastets de peix i sortides amb vaixell.

Maram, centre d’interpretació del peix Port Pesquer s/n - 17130 L’Escala - Empúries (Alt Empordà) Tel. +34 972 77 16 66 - Fax. +34 972 77 24 03 info@maram.cat - www.maram.cat

Maram

42

2,50

250

171

105

90

160

Situado en el mismo puerto pesquero, es un espacio polivalente que dispone de to· dos los servicios necesarios, idóneo para la celebración de acontecimientos, convencio· nes y jornadas gastronómicas con una co· cina completamente equipada. Se ofrece la posibilidad de combinar el alquiler de la sala con visitas culturales, servicio de catering de alto nivel, degustación de pescado y salidas en barco. It’s a multipurpose centre situated right in the fishing port, and it’s very suitable for all kind of celebrations, conventions and gas· tronomic conferences, according to a totally equipped kitchen. It’s possible to rent the hall combined with cultural guided tours, high level catering service, fish snacks and boat trips along the coast. Est situé sur le port de pêche, Il s’agit d’un espace polyvalent et multifonctionnel au charme très particulier, idéal pour célébrer des évènements et des conventions. Grande salle climatisée, équipée de technologie WiFi, TV, vidéoprojecteur, écrans...


Edifici singular de principi del segle XX, convertit en el Museu de l’Anxova i de la Sal. Aquest museu ens mostra la història de la pesca i de la salaó de peix blau des del segle XVI fins a l’actualitat. Disposa d’una sala de presentacions equipada amb tots els serveis necessaris. Edificio singular de principios del siglo XX, convertido en el Museo de la Anchoa y de la Sal. Este museo nos muestra la historia de la pesca y de la salazón del pescado azul des· de el siglo XVI hasta la actualidad. Dispone de una sala de presentaciones equipada con todos los servicios necesario. A striking building dating from the ear· ly 20th century, which has been converted into the Museum of Anchovies and Salt. The museum shows the history of fishing for and salting the anchovy from the 16th century to the present day. It has a presentation-room equipped with all necessary facilities.

Museu de l’anxova i de la sal

Bâtiment singulier datant du début du XXe siècle, transformé en Musée de l’Anchois et du Sel. Ce musée retrace l’histoire de la pêche et de la salaison du poisson bleu de· puis le XVIe siècle jusqu’à nos jours. Dispose d’une salle de présentation équipée de tous les services nécessaires.

Av. Lluís Companys, 1 - 17130 L’Escala - Empúries (Alt Empordà) Tel. +34 972 77 06 03 - Fax. +34 972 77 33 85 turisme@lescala.cat - www.lescala.cat

Museu de l’Anxova i de la Sal

3,50

78

65 -- --

80

Les Platges d’Empúries estan unides en· tre sí per un passeig peatonal que transcòrre entre dunes i finalitza a Sant Martí d’Empúri· es (poble medieval). Molt properes al Conjunt Monumental de les Ruïnes d’Empúries, algu· nes de les platges es caracteritzen pels pins que arriben fins arran de sorra. Las Playas d’Empúries estan unidas entre sí mediante un paseo peatonal que trans· curre entre dunas y finaliza en Sant Martí d’Empúries (pueblo medieval). Muy próxi· mas al Conjunto Monumental de las Ruinas d’Empúries, algunas de las playas se carac· terizan por los pinos que llegan hasta la mis· ma.

Platges d’Empúries Passeig Doctor Pi i Llussà (Camí de les Dunes) - 17130 L’Escala Empúries (Alt Empordà) Tel. +34 972 77 06 03 - Fax. +34 972 77 33 85 turisme@lescala.cat - www.lescala.cat

Platja del Moll Grec -- Platja de les Muscleres -- Platja Portixol --

520 -- -- -- -350 -- -- -- -200 -- -- -- --

The beaches of Empúries are joined to each other by means of a pedestrian prom· enade that winds between the sand dunes. Some of the beaches are characterised by the pine trees that grow right down to the sand, by their proximity to the Monumental Site of the Ruins of Empúries as well as to Sant Martí d’Empúries (a mediaval village). Les Plages d’Empúries sont unies entre el· les par un sentier piétonnier situé en bordu· re des dunes que mène à Sant Martí d’Em· púries (village médiéval). Situées à proximité de l’Ensemble Monumental des Ruines d’Em· púries, on trouve des plages où les pins arri· vent jusqu’au bord même du sable.

43


L’incomparable paisatge immortalitzat per Salvador Dalí com a teló de fons dels seus esdeveniments. Els espais Port-Lligat oferei· xen un marc original i relaxant, un tracte càlid i una gran adaptació a les seves necessitats. Ideal per petites convencions, el lloc marca la diferencia. El incomparable paisaje inmortalizado por Salvador Dalí como telón de fondo para sus eventos. En los salones de Port-Lligat en· contrarán un marco original y relajante, un trato cálido y una gran adaptación a sus ne· cesidades. Ideal para pequeñas convencio· nes, el Hotel Port-Lligat ofrece muchas posi· bilidades, en un espacio único. The incomparable scenery, immortalized by Salvador Dalí, as a backdrop to your events. In the Port-Lligat function rooms you will find an original and relaxing setting, friendly service and great adaptability to your requirements. Ideal for small conventions, the Hotel Port-Lligat offers many possibili· ties, in a unique location.

Port-Lligat Av. Salvador Dalí, s/n - 17488 Cadaqués (Alt Empordà) Tel. +34 972 25 81 62 - Fax. +34 972 25 86 43 hotel@port-lligat.net - www.port-lligat.net

Terrassa -- -- Saló Groc -- --

80 100

L’incomparable paysage immortalisé par Salvador Dalí sera le décor de vos événe· ments. Port-Lligat, c’est un cadre original et relaxant, un accueil chaleureux et une grande adaptabilité à vos besoins. Idéal pour petites conventions, l’endroit marque la différence. 50 70

120 130

150 150

Casa de Luxe amb vistes fantàstiques al mar i Casa Dalí. Extens jardí, piscina des· bordant, 8 habitacions dobles climatitza· des amb bany, petanca, gran piano, jacuzzi, sauna, tenis de taula i saló de cine. Ideal per conferències, exposicions, reunions d’em· presa,… Casa de lujo con vistas fantásticas al mar y Casa Dalí. Extenso jardín , piscina desbor· dante, 8 habitaciones dobles climatizadas con baño, petanca, gran piano, jacuzzi, sau· na, tenis de mesa y salón de cine. Ideal para conferencias, exposiciones, reuniones de empresa,… Luxury villa with fantastic views of the sea and Dalí’s house. Large gardens, infinity pool; 8 double bedrooms en-suite with climate control, pétanque, grand piano, jacuzzi, sau· na, table tennis and cinema. Ideal for confer· ences, exhibitions, corporate meetings,…

Ses Vistes Av. S’alqueira, 1 - 17488 Port-Lligat (Alt Empordà) Tel. +44 778 522 0379 - Fax. +44 208 241 7678 sesvistes@blueyonder.co.uk - www.sesvistes.com

Saló Piano -- Saló Cinema -- Saló Principal -- Piscina -- 44

45 -- -- -- 12 81 25 -- -- -- 85 -- -- 16 50 140 -- -- 16 100

Maison de luxe avec de magnifiques vues sur la mer et la maison de Dalí. Un jardin étendu, une piscine débordante, 8 chambres doubles climatisées avec salle de bain, pé· tanque, grand piano, jacuzzi, sauna, tennis de table et cinéma. Idéal pour conférences, expositions, réunions d’entreprise,...


Torre de defensa contra la pirateria que data de l’any 1598. Ofereix magnífiques vis· tes sobre Cala Montgó i la costa de L’Escala. Ideal per a presentacions exteriors i per al ro· datge d’espots publicitat. Torre de defensa contra la piratería que data del año 1598. Ofrece magníficas vistas sobre Cala Montgó y la costa de L’Escala. Ideal para presentaciones exteriores y para el rodaje de anuncios publicidad. A defence tower against pirates dating from the year 1598. Has magnificent views over the cove of Cala Montgó and the whole coastline of L’Escala. Ideal for outdoor pres· entations and for filming advertisements.

Torre Montgó

Tour défensive contre la piraterie datant de 1598. Offre des vues magnifiques sur Ca· lanque Montgó et la côte de L’Escala. Idéale pour des présentations extérieures et pour le tournage de spots publicitaires.

Torre Montgó, Punta Montgó - 17130 L’Escala - Empúries (Alt Empordà) Tel. +34 972 77 06 03 - Fax. +34 972 77 33 85 turisme@lescala.cat - www.lescala.cat

L’antiga casa pairal de Can Trincheria (s. XVIII) fou habitada pel llinatge de la família que li dóna nom. De l’habitatge, en destaca la planta noble, amb pintures decoratives a les parets i un notable mobiliari vuitcentista. La antigua casa señorial de la familia Trin· cheria (s. XVIII) fue habitada por los descen· dientes de este linaje hasta finales del s. XX. Del edificio destaca la planta noble, un es· pacio donde podemos observar pinturas de· corativas que embellecen las paredes y un notable mobilirario de la época.

Can Trincheria C. Sant Esteve, 29 - 17800 Olot (Garrotxa) Tel. +34 972 26 01 41 - Fax. +34 972 27 19 00 info@reunionsentrevolcans.com - www.reunionsentrevolcans.cat

Can Trincheria --

64

The ancestral home (eighteenth century) of the Trincheria family in the centre of Olot. It can be visited and of special interest is the first floor with its eighteenth century furniture and paintings. L’ancienne maison seigneuriale de Can Trincheria (XVIIIe siècle) a été habitée par les descendants de la famille dont elle porte le nom. De l’habitat, on remarque l’étage noble, un espace où l’on peut observer des peintu· res décoratives qui embellissent les murs et un mobilier notable du dix-huitième.

50 -- -- --

45


El claustre renaixentista del Carme, de· clarat Bé Cultural d’Interès Nacional, és un dels claustres més notables i equilibrats de Catalunya. Forma part de l’antic convent del Carme, i part de les dependències que actu· alment acullen l’Escola d’Art d’Olot. El claustro renacentista del Carme, decla· rado Bien de Interés Nacional, es uno de los claustros más notables y equilibrados de Ca· taluña. Forma parte del antiguo convento del Carmen que actualmente acoge a la Escuela de Arte de Olot. The Renaissance cloister of El Carme has been declared of Natural Cultural Interest and is one of the most harmonious of all such buildings in Catalonia. It is part of the former convent of El Carme and today part of the building is home to the Olot School of Art.

Claustre del Carme

Le cloître de la Renaissance du Carme, déclaré Bien Culturel d’Intérêt National, est l’un des cloîtres les plus notables et les plus équilibrés de Catalogne. Il fait partie de l’an· cien couvent du Carme, et une partie des bà· timents accueille actuellement l’École d’Art d’Olot.

C. Pare Antoni Soler, 1-3 - 17800 Olot (Garrotxa) Tel. +34 972 26 01 41 - Fax. +34 972 27 19 00 info@reunionsentrevolcans.com - www.reunionsentrevolcans.cat

Claustre Carme -- 785 350 125 300

400

L’Hospici, construït a finals del segle XVIII i situat al centre de la ciutat d’Olot, ofe· reix un marc exclusiu per a actes o reunions que demanen un espai singular únic. L’Hospici, es un edificio construido a finales del siglo XVIII y situado en el centro de la ciudad de Olot, que ofrece un marco exclusivo para actos o reuniones que requie· ran de un espacio singular único. The Hospice, built at the end of the 18th century and situated in the centre of Olot, offers an exclusive location for events or meeting that require a setting that is both ex· ceptional and unusual. L’Hospice, construit à la fin du XVIIIe siècle dans le centre de la ville d’Olot, of· fre un cadre exclusif pour les manifestations ou les réunions que l’on souhaite organiser dans un espace singulier et unique.

Edifici Hospici C. Hospici, 8 - 17800 Olot (Garrotxa) Tel. +34 972 26 01 41 - Fax. +34 972 27 19 00 info@reunionsentrevolcans.com - www.reunionsentrevolcans.cat

Pati Hospici --

46

320

200

100

200

280


Masia Catalana del segle XVII, de 12 ha· bitacions envoltada de zona ajardinada. Am· bient familiar i professional que posa a la seva disposició tots els seus espais per a la cele· bració de qualsevol tipus d’esdeveniment. Masía catalana del siglo XVII, con 12 ha· bitaciones y rodeada de jardines. Ambiente familiar y profesional que pone a disposición del público todos sus espacios para la cele· bración de todo tipo de eventos. A 17th-century Catalan farmhouse, with 12 bedrooms, surrounded by gardens. Suit· able both for family and for business purpos· es, the building and its facilities are availa· ble for the celebration of all kinds of social events.

Mas Salvanera

Mas catalan du XVIIième siècle, dispo· sant de 12 chambres et entouré d’espaces vers. Dans une ambiance familiale et profes· sionnelle, le mas met à la disposition de sa clientèle tous ses espaces pour y célébrer toute sorte d’événement.

C. Salvanera s/n - 17850 Beuda (Garrotxa) Tel. +34 972 59 09 75 - Fax. +34 972 59 08 63 info@salvanera.com - www.salvanera.com

Espai Galileo Selene

3,5 160 100 100 100 100 4,50 100 20 38 40 60 2,30 30 10 10 18 30

Claustre gòtic de l’antic convent de Sant Domènec. Es tracta d’un dels espais de més alt valor històric i artístic de la UdG. És, sens dubte, el centre de la vida quotidiana de la Facultat de Lletres, dels seus estudiants, professors i personal d’administració i ser· veis. Claustro gótico del antiguo convento de Sant Domènec. Se trata de uno de los es· pacios con más alto valor histórico y artístico de la UdG. Es, sin duda, el centro de la vida cuotidiana de la Facultad de Letras, de sus estudiantes, profesores y personal de admi· nistración y servicios. The gothic cloister of the ancient convent of St. Dominic. It is one of the most valued spaces, artistically and historically, of the University of Girona. It is, without doubt, the centre of daily life of the Arts Faculty, and of its students, teachers and administration and service staff.

Claustre Gòtic de la Facultat de Lletres

Cloître gothique de l’ancien couvent de Sant Domènec. Il s’agit de l’un des espaces de l’Université de Gérone d’une très grande valeur historique et artistique. C’est, sans nul doute, le centre de vie quotidienne de la Fa· culté de Lettres, de ses étudiants, des pro· fesseurs et du personnel administratif et de service.

Plaça Ferrater Mora, 1 - 17071 Girona (Gironès) Tel. +34 972 41 96 02 - Fax. +34 972 41 80 31 dir.fundaciounifutur@udg.edu - www.udg.edu

Claustre Gòtic --

463 --

350 --

--

47


La Demarcació de Girona del Col·legi d’Ar· quitectes de Catalunya s’ubica des de l’any 1974 a l’antic edifici de la Pia Almoina de Giro· na, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Na· cional (BCIN). Situada al costat de la Catedral de Girona, en ple Barri Vell, disposa d’unes instal·lacions completament equipades per a la realització de petites convencions, confe· rències, exposicions i reunions d’empresa.

Col·legi d'Arquitectes de Girona Plaça de la Catedral, 8 - 17004 Girona (Gironès) Tel. +34 972 41 27 27 - Fax. +34 972 21 41 57 premsa.gir@coac.net - www.coac.net

Sala Rafael Masó

3,85

86

70 -- --

150

La Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña se ubica desde el año 1974 en el antiguo edificio de la Pia Almoina de Girona, catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN). Situada junto a la Catedral de Girona, en pleno casco antiguo, dispone de unas instalaciones com· pletamente equipadas para la realización de pequeñas convenciones, conferencias, expo· siciones y reuniones de empresa. The Architects College of Girona since 1974 located in the old building of Pia Al· moina Girona, listed as a Cultural Asset of National Interest (BCIN). Next to the Cathe· dral of Girona, in the Old Town, has facilities equipped to perform small conventions, con· ferences, exhibitions and business meetings. L’École d’Architectes de Girona depuis le 1974 située dans l'ancien bâtiment de Pia Almoina Gérone, est cataloguée comme un atout culturel d'intérêt national (BCIN). A côté de la cathédrale de Gérone, dans la vieille ville, dispose d'installations équipées pour effectuer de petits congrès, conférences, ex· positions et réunions d'affaires.

El Mas Marroch és un edifici gòtic català del segle XV, habilitat com a sala per a cele· bracions del Celler de Can Roca. Oferim un gran jardí, amb un ambient acollidor i avant· guardista. El Mas Marroch es un edificio gótico catalán del siglo XV, habilitado como sala para celebraciones del Celler de Can Roca. Ofre· cemos un gran jardín, con un ambiente aco· jedor y vanguardista. Mas Marroch is a Catalan Gothic building of the 15th century, enabled as room for celebrations of Celler Can Roca. We offer a big garden, with a wellcoming environment and ultramodern.

Mas Marroch El Celler de Can Roca Mas Marroch - 17180 Vilablareix (Gironès) Tel. +34 972 22 21 57 - Fax. +34 972 48 52 59 encarna@cellercanroca.com - www.cellercanroca.com

Sala Gran --

48

700 --

--

600

1000

Le “Mas Marroch” est un édifice gothique catalan du XVe, aménagé comme salle de banquets du Celler de Can Roca. Nous offrons un grand jardin avec une atmosphère accueillante et d’avant-garde.


Situat en l’edifici renaixentista de Les Àli· gues, seu de l’antic Estudi General on es va· ren impartir estudis universitaris durant els segles XVI i XVII. És molt destacable la re· habilitació portada a terme on la vella arqui· tectura dialoga amb la intervenció contem· porània. Situado en el edificio renacentista de Les Àligues, sede del antiguo Estudio Gene· ral donde se impartieron estudios universita· rios durante los siglos XVI y XVII. Destaca la rehabilitación llevada a cabo, donde la vieja arquitectura dialoga con la intervención con· temporánea. Situated in the building Les Àligues dat· ing from the Renaissance, and a part of the ancient General Study where they began of· fering university studies during the 16th and 17th centuries. The rehabilitation carried out on the old architecture is very significant and fits in with the contemporary intervention.

Pati del rectorat

Situé dans la bâtisse de la Renaissance du nom de Les Àligues, siège de l’ancien Centre d’Études Générales où étaient dis· pensés les enseignements universitaires aux XVIe et XVIIe siècles. La rénovation menée à bien, où s’harmonisent architecture ancienne et intervention contemporaine, y est remar· quable.

Edifici de les Àligues- Plaça Sant Domènec, 3 - 17071 Girona (Gironès) Tel. +34 972 41 96 02 - Fax. +34 972 41 80 31 dir.fundaciounifutur@udg.edu - www.udg.edu

Pati --

563 --

--

150

200

Antiga sala capitular de l’antic convent gò· tic dels Dominics, seu actual de la Facultat de Lletres. D’aquesta sala és molt destaca· ble la volta de creuria amb pedra volcànica i la seva monumentalitat acollidora. Antigua sala capitular del antiguo conven· to gótico de los Dominicos y sede actual de la Facultad de Letras. De esta sala destacan la vuelta de crucería con piedra volcánica y su monumentalidad acogedora. The old chapter house of the ancient gothic St. Dominic convent, which is now the Arts Faculty. The most significant part of this room is the rib vault made with volcanic rock and its monumentality is also very welcoming.

Sala de Graus de la Facultat de Lletres

Ancienne salle d’audience du couvent do· minicain de style gothique Els Dominics, ac· tuel siège de la Faculté de Lettres. Cette salle est remarquable par les voutes de la croisée en pierre volcanique et par son monumenta· lisme accueillant.

Plaça Ferrater Mora, 1 - 17071 Girona (Gironès) Tel. +34 972 41 96 02 - Fax. +34 972 41 80 31 dir.fundaciounifutur@udg.edu - www.udg.edu

Sala de Graus

9,71

131

100 -- -- --

49


Jardins noucentistes amb un amfiteatre ideal per presentacions, rodes de prem· sa, còctels, rodatges, espots publicitaris... Aquests jardins varen rebre el premi al millor Espai Singular atorgat pel Girona Conventi· on Bureau al 2005. Jardines novecentistas con un anfiteatro ideal para presentaciones, ruedas de pren· sa, cócteles, rodajes, anuncios publicita· rios...Estos jardines recibieron el premio al mejor Espacio Singular otorgado por el Gi· rona Convention Bureau en el 2005. Gardens from the noucentista move· ment in Catalonia with an amphitheatre that is ideal for presentations, press conferenc· es, cocktail parties, filming and adverts... These gardens received the prize for the best Outstanding Space, awarded by the Girona Convention Bureau in 2005.

Jardins de Santa Clotilde

Jardins “art 1900” avec un amphithéâtre idéal pour présentations, conférences de presse, cocktails, tournages, spots publici· taires... Ces jardins reçu en 2005 le prix aux Meilleur Espace Singulier, décerné par le Gi· rona Convention Bureau.

Paratge de Santa Clotilde - 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 36 57 88 - Fax. +34 972 36 77 50 lloretcb@lloret.org - www.lloretcb.org

Plaça de les Sirenes -- Plaça del Mirador --

50

50 50

40 -- -- 25 -- --

40 40


51


allotjament alojamiento accommodation hĂŠbĂŠrgement


Hotel Peralada Wine Spa & Golf Almadraba Park Hotel Hotel Spa Terraza Hotel Empordà Hostal de La Gavina Sallés Hotel Cala del Pi & SPA Confortel Caleta Park Hipócrates Curhotel Hotel - Restaurant Mas Salvi Hotel Clipper & Bungalows Hotel Empordà Golf Hotel Molí del Mig Hotel NM - Suites Hotel S'Agaró La Costa Golf & Beach Resort Parador d'Aiguablava Sallés Hotel Mas Tapiolas Silken Park Hotel San Jorge Hotel Alga Hotel Terramar Llafranc AC Hotel By Marriot Hotel Carlemany Hotel Ciutat de Girona Hotel Meliá Girona Hotel Ultònia i Hotel Gran Ultònia NH Girona Nord 1901 Suites & Apartments Hotel Costabella Hotel Vall de Núria Guitart Monterrey Hotel Santa Marta Rigat Park & Spa Hotel Meliá Golf Vichy Catalán Evenia Olympic Palace - SPA & Congress Center Evenia Olympic Suites - SPA & Congress Center Novotel Girona Aeroport Vilar Rural de Sant Hilari


Hotel Peralada Wine Spa & Golf ***** C. Rocabertí, s/n 17491 Peralada (Alt Empordà) Tel. +34 972 53 88 30 Fax. +34 972 53 88 07 hotel@golfperalada.com www.hotelperalada.com 55

habitacions / rooms

Al nord de la Costa Brava, a 20 min. de França, 30 min. de Girona i 1 h. 30 min. de Barcelona. Ofereix 2 suites i 53 habita· cions, un camp de golf i un Wine Spa, cen· tre wellness basat en les propietats del vi i el raïm. Disposa d’equipades sales de con· vencions amb llum natural, sense columnes i accés directe a la terrassa i els jardins, con· nexió WIFI gratuïta a tot l’hotel, restaurants, piscina, gimnàs, camp de futbol, camp de Pitch&Putt i sala de cates. En el norte de la Costa Brava, a 20 min. de Francia, 30 min. de Girona y 1 h. y media de Barcelona. Ofrece 2 suites y 53 habitacio· nes, un campo de golf y un Wine Spa, cen· tro wellness basado en las propiedades de la uva y el vino. Dispone de equipadas salas de convenciones con luz natural, sin columnas y acceso directo a la terraza y los jardines, co· nexión WIFI gratuita en todo el hotel, restau· rantes, piscina, gimnasio, campo de futbol, campo de Pitch&Putt y sala de catas.

Alt Empordà Canigó L’Albera Requesens Ramon Muntaner Dalí Golf 56

3,15 3,15 3,15 3,15 3 3 3,15

368 93 106 169 25 275 300

350 70 100 150 30 100 200

Located in the north of the Costa Brava, 20 min. from France, 30 min. from Girona and 1 h. 30 min. from Barcelona. It offers 2 suites and 53 rooms, a golf course and a Wine Spa, the wellness centre based on the properties of wine and grape. It has equipped convention rooms with natural light, without columns and direct access to the terrace and gardens, free access WIFI connection in all the hotel, restaurants, swimming pool, fit· ness centre, football court, Pitch&Putt course and wine tasting room. Au nord de la Costa Brava, à 20 min. de la France, 30 min. de Gérone et 1 h. 30 min. de Barcelone. Il offre 2 suites et 53 chambres, un parcours de golf et un Wine Spa, centre wellness basé sur les propriétés du vin et du raisin. Équipées salles de conventions avec lumière naturelle, sans colonnes et un accès directe à la terrasse et les jardins, WIFI gratuit dans tout l’hôtel, restaurants, piscine, salle de fitness, terrain de football, parcours de Pitch&Putt et salle de dégustation de vin.

230 40 70 100 20 70 120

270 60 80 120 12 150 250

370 80 110 180 8 210 320


Almadraba Park Hotel **** Platja de l’Almadraba, s/n 17480 Roses Tel. +34 972 25 65 50 Fax +34 972 25 67 50 almadrabapark@almadrabapark.com www.almadrabapark.com 66

habitacions / rooms

Almadrava Badia de Roses Cap Norfeu Cap Falcó Punta Falconera

Situat al nord-est del golf de Roses, amb una excepcional vista panoràmica. Lloc tran· quil. Accés directe al mar. Curoses instal· lacions, terrasses, jardins i una piscina d’ai· gua de mar li donen un encant molt especial. Cuina de qualitat, basada en els productes del mar, fresca i saborosa.

Located to the north-east of the Bay of Roses, with astounding views. Peaceful set· ting. Direct access to the sea. Stylish fur· nishings, terraces, gardens and a seawater swimming pool give it its own very special charm. Fine cooking, using fresh, tasty sea· food.

Situado al nordeste del golfo de Roses, con una excepcional vista panorámica. Lu· gar tranquilo con acceso directo al mar. Ins· talaciones curiosas, terrazas, jardines y una piscina de agua de mar le dan un encanto muy especial. Cocina de calidad, basada en los productos del mar, fresca y sabrosa.

Situé au nord-est de la baie de Roses, avec une vue panoramique exceptionnelle. Site calme. Accès direct à la mer. Installa· tions soignées, terrasses, jardins et une pis· cine d’eau de mer lui donnent un charme particulier. Cuisine de qualité, basée sur les produits de la mer, rafraîchissante et savou· reuse.

2,60 2,60 2,40 2,40 2,40

216 -- -- 180 100 70 80 70 40 60 40 20 40 30 10

250 160 60 40 24

300 180 90 60 40 57


Hotel Spa Terraza **** Passeig Marítim, 16 17480 Roses Tel. +34 972 25 61 54 Fax +34 972 25 68 66 info@hotelterraza.com www.hotelterraza.com 85

habitacions / rooms

Situat a la platja de Roses, a 300 m del centre urbà. Hotel familiar confortable i amb instal·lacions per gaudir de la seva estada: bar, restaurant amb cuina mediterrània, jar· dins, piscina climatitzada, gimnàs, sala de jocs, garatge, salons per a convencions, connexió Wi-Fi a tot l’establiment i spa amb zona lúdica i gran varietat de tractaments. Habitacions dobles, junior-suites i suites amb aire condicionat, minibar, TV per satèl·lit i cai· xa de seguretat. Situado en la playa de Roses, a 300 m del centro urbano. Hotel familiar a todo confort con instalaciones para disfrutar de su estan· cia: bar, restaurante con cocina mediterrá· nea, jardines, piscina climatizada, gimnasio, sala de juegos, garaje, salones para conven· ciones, conexión Wi-Fi en todo el estableci· miento y spa con zona lúdica y gran variedad de tratamientos.Habitaciones dobles, juniorsuites y suites con aire acondicionado, mini· bar, TV satélite y caja de seguridad.

Xaloc Tramuntana Garbí Platja de Roses Terrassa Terrassa 1 Terrassa 2 Terrassa 3 58

2,50 2,50 2,50 2,80 2,70 2,70 2,70 2,70

Situated on the beach of Roses, 300 m from the town centre. Comfortable family ho· tel with bar, restaurant serving mediterranean food, gardens, heted swimming-pool, gym, games room, garage, conference rooms, Wi-Fi and spa with leisure zone and variety of treatments packages. Double rooms, juniorsuites and suites with air-conditioned, mini bar, satellite TV and safe. Situé sur la plage de Roses, à 300 mè· tres du centre ville, l’hôtel Terraza est un éta· blissement familial, tout confort. Durant votre séjour, vous pourrez profiter de ses différen· tes installations: bar, restaurant avec cuisine méditerranéenne, jardins, piscine chauffée, gymnase, salle de jeux, garage, salles de séminaire, connexion Wi-Fi dans tout l’éta· blissement et spa avec zone ludique et une grande variété de traitements. Chambres doubles, junior-suites et suites avec air condi· tionné, mini bar, TV satellite et coffre fort.

45 40 30 -- -- 70 50 40 40 65 220 100 70 150 200 63 60 40 60 80 270 -- -- 250 360 53 60 40 50 60 81 100 60 80 100 136 150 100 120 180


Hotel Empordà *** Av. Salvador Dalí i Domènech, 170 17600 Figueres (Alt Empordà) Tel. 972 50 05 62 Fax. 972 50 93 58 hotelemporda@hotelemporda.com www.hotelemporda.com 42

habitacions / rooms

Saló Principal Saló Pla Saló Mercader Saló Dalí Saló Bar núm. 2 Bar núm. 1

Hotel Empordà, famós per la seva cuina de mercat i de temporada. Disposa de 39 habi· tacions i 3 suites totalment equipades i refor· mades. El seu restaurant ofereix 3 salons de reunions amb diferents propostes de menús per a grups. Bona comunicació i ampli apar· cament.

Hotel Empordà, famous for its market fresh and seasonal cuisine. The hotel has 39 rooms and 3 suites, fully equipped and renovated. Its restaurant offers 3 meeting rooms with a range of menu suggestions for groups. Easily accessible with good park· ing facilities.

Hotel Empordà, famoso por su cocina de mercado y de temporada. Dispone de 39 ha· bitaciones y 3 suites totalmente equipadas y reformadas. Su restaurante ofrece 3 salo· nes con distintas propuestas de menús para grupos. Buena comunicación y amplio apar· camiento.

Hôtel Empordà, célèbre pour sa cuisine de marché et de saison. Il dispose de 39 cham· bres et 3 suites totalement équipées et ré· novées. Son restaurant propose 3 salons de réunion avec différentes possibilités de me· nus pour groupes. Bien relié et vaste par· king.

5 3 3 3 4 3 6

185 200 100 130 18 15 12 12 42 40 30 40 42 35 30 30 35 40 30 30 15 25 15 15 55 -- -- --

200 20 50 40 60 20 50 59


Hostal de La Gavina ***** GL Plaza Roserar, s/n 17248 S’Agaró (Baix Empordà) Tel. +34 972 32 11 00 Fax. +34 972 32 15 73 grupos@lagavina.com www.lagavina.com 74

habitacions / rooms

L’hotel Hostal de la Gavina disposa de 57 habitacions dobles, 16 suites i 1 suite reial. Cada habitació és única i diferent, no n’hi ha dues iguals. L’Hotel es caracteritza per fer de tots els seu racons un espai singular i dife· rent, cuidant sempre el detall. L’Hostal de la Gavina te vistes al mar i forma part “The Lea· ding Small Hotels of the World”.

The Hostal la Gavina has 57 rooms, 16 suites and 1 Royal Suite. Each room is unique and different from any other, no two rooms are alike. Every corner of the hotel has its particular character, and it is decorated with great attention to every detail. The hotel has splendid views of the sea, and forms part of “The Leading Small Hotels of the World”.

El Hostal de la Gavina dispone de 57 ha· bitaciones dobles, 16 suites y 1 suite real. Cada habitación es única y diferente; no hay dos iguales. El hotel hace de todos sus rin· cones espacios singulares y diferentes, cui· dando siempre hasta el último detalle. El ho· tel tiene vistas al mar y forma parte de “The Leading Small Hotels of the World”.

L’hôtel Hostal de La Gavina dispose de 74 chambres doubles, 16 suites et 1 suite roya· le. Chaque chambre est unique et différente, il n’y en a pas deux semblables. L’hôtel est conçu comme un espace singulier et diffé· rent dans ses moindres recoins et toujours dans le souci du moindre détail. L’hôtel a vue sur la mer et fait partie du guide “The Lea· ding Small Hotels of the World”.

Mediterraneo 4,50 412 200 120 350 400 Villa d’Este 3,70 180 150 90 130 180 S’Agaró 4,50 130 130 70 100 130 1/2 S’Agaró 4,50 75 40 25 50 65 Las Conchas 3,70 108 50 24 70 120 Espartero 3,80 46 40 20 30 35 Fortuna 3,80 16 15 -- -- -- Terraza Mediterraneo -- -- -- -- 250 300 60


Sallés Hotel Cala del Pi & SPA ***** Av. Cavall Bernat, 160 17250 Platja d’Aro (Baix Empordà) Tel. +34 972 65 23 63 Fax. +34 972 65 06 70 hotelcpi@salleshotels.com www.salleshotels.com 49

habitacions / rooms

Ponent Llevant Mestral

L’hotel Cala del Pi és un luxós hotel i spa de 5 estrelles situat a Platja d’Aro, a prime· ra línea de mar. Disposa d’accés directe a la pintoresca platja Cala del Pi, ubicada en el cor de la Costa Brava, i ofereix panoràmi· ques vistes al Mediterrani. És un agradable espai de salut dotat dels últims avenços i as· sessorat per personal especialitzat.

The Hotel Cala del Pi is a 5-star luxury ho· tel and spa centre in Platja d’Aro in the heart of the Costa Brava, situated right on the seafront, with direct access to the picturesque beach of Cala del Pi and panoramic views over the Mediterranean. A pleasant health estab· lishment equipped with the latest facilities and with specialised staff to help and advise you.

El hotel Cala del Pi es un lujoso hotel y spa de 5 estrellas en Platja d’Aro, situado a pri· mera línea de mar, con acceso directo a la pintoresca playa Cala del Pi, en el corazón de la Costa Brava, con panorámicas vistas al Mediterráneo. Un agradable espacio de sa· lud dotado de los últimos avances y aseso· rado por personal especializado.

L’hôtel Cala del Pi est un luxueux hôtel Spa 5 étoiles situé à Platja d’Aro, en front de mer, avec accès direct sur une plage pittoresque, la Cala del Pi, en plein coeur de la Costa Bra· va, avec vues panoramiques sur la Méditerra· née. Un espace agréable de santé, doté des derniers progrès technologiques et disposant d’un personnel spécialisé.

2,85 2,85 2,85

108 95 28

85 75 24

50 -- 30 -- 15 --

100 55 25 61


Confortel Caleta Park **** Platja de Sant Pol, s/n 17248 S’Agaró (Baix Empordà) Tel. +34 972 32 00 12 Fax. +34 972 32 40 96 caletapark.confortel@once.es www.confortelhoteles.com 95

habitacions / rooms

Fórum Presentaciones Convenciones Gran Fórum 62

Davant de la platja de S’Agaró, en una hermosa badia de la Costa Brava i a 120 Km de Barcelona, es troba l’hotel Confortel Cale· ta Park. Les seves 95 habitacions, totes elles amb terrassa, tenen una magnífica vista al mar o a la muntanya. Gaudeixi d’una bellesa natural en un indret d’allò més variat; la pro· ximitat del mar i la muntanya del Pirineu de Girona, situen aquest hotel dins d’un marc incomparable.

Facing the S’Agaró beach, in a wonder· ful bay on the Costa Brava and only 120 km from Barcelona, you will find Confortel Ca· leta Park. Its 95 rooms all with balcony offer magnificent views of the sea and mountain regions. Enjoy all the natural beauty within a attractive and varied environment. The prox· imity of the sea and the Girona Pyrenees mountains place this hotel in an unbeatable location.

Frente a la playa de S’Agaró en una her· mosa bahía de la Costa Brava y a 120 Km de Barcelona se encuentra Confortel Caleta Park. Sus 95 habitaciones, todas ellas con terraza, cuentan con magnificas vistas al mar o a la montaña. Disfrute de una belleza na· tural dentro de un marco muy variado. La proximidad al mar y a la montaña del Pirineo de Girona, sitúan a este hotel en un lugar in· comparable.

C’est juste en face de la plage de S’Agaró, dans une charmante baie de la Costa Brava, à 120 km de Barcelone, que se trouve l’hôtel Confortel Caleta Park. Ses 95 cham· bres, disposant toutes d’une terrasse, jouis· sent d’une superbe vue sur la mer ou sur la montagne. Profitez de la beauté naturelle et de la variété des paysages. Les Pyrénées de Gérone et la mer s’unissent ici pour offrir à cet hôtel une situation inégalable.

2,7 30 80 2,7 15 30 2,7 20 40 2,7 65 150

30 -- 15 -- 25 -- 70 50

45 15 20 80


Hipócrates Curhotel **** Ctra. St Pol, 229 17220 Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) Tel. +34 972 32 06 62 Fax. +34 972 32 38 04 reservas@hipocratescurhotel.com www.hipocratescurhotel.com 95

habitacions / rooms

S’Agaró Sant Pol Mirador

Situat a la Costa Brava, a 60 minuts de Barcelona i 30 de Girona. L’establiment re· uneix les instal·lacions més completes i mo· dernes, àmpliament preparades perquè la seva empresa pugui celebrar tot tipus d’es· deveniments, actes i convencions. Més de 2.500 m² equipats i orientats a proporcionarlos el màxim benestar, com cabines de mas· satges, gimnàs, piscina climatitzada, bany turc, sauna i jacuzzi.

The hotel is located in the Costa Brava at only 60 minutes from Barcelona and 30 minutes from Girona. The premises are fully fitted with the latest modern equipment and are available to cater for all sort of com· pany events, meetings, conventions. More than 2.500 m² set up for your maximum comfort, with massage cubicles, gymnasi· um heated pool, turkish baths, saunas and Jacuzzis.

Situado en la Costa Brava, a 60 minutos de Barcelona y 30 minutos de Girona. El es· tablecimiento cuenta con las más completas y modernas instalaciones altamente prepa· radas para que su empresa pueda celebrar todo tipo de eventos, actos y convenciones. Más de 2.500 m² orientados y equipados para proporcionarles su máximo bienestar, con cabinas de masajes, gimnasio, piscina climatizada, baño turco, saunas y jacuzzis.

Situé sur la Costa Brava, à 60 minutes de Barcelone et 30 minutes de Girona. L’éta· blissement compte des installations les plus modernes et les plus complètes, particulière· ment aménagées pour que votre entreprise puisse y célébrer tout type d’événements, actes et conventions, plus de 2.500 m² pen· sés et équipés pour vous procurer le plus grand bien-être, avec cabines de massage, gymnase, piscine climatisée, bains turcs, saunas et jacuzzis.

3,10 3,10 3,10

156 24 31

125 100 100 150 20 -- -- -- 24 -- -- -63


Hotel - Restaurant Mas Salvi **** C. Carmany s/n 17256 Pals (Baix Empordà) Tel. +34 972 63 64 78 Fax. +34 972 63 73 12 info@massalvi.com www.massalvi.com 22

habitacions / rooms

Masia del segle XVII convertida en un hotel de luxe a la zona verda i protegida del Quer· many, a Pals, a la Costa Brava. Amb 7 hec· tàrees de bosc i jardins per 22 suites. Instal· lacions; piscina climatitzada i altra exterior, massatges, jacuzzy, sauna, tenis, 3 bars, saló de billar i salons per convencions. El res· taurant és liderat pel jove xef Elmer Mendez, amb cuina de mercat, mediterrània amb un toc d’autor. Disponible gran numero d’activi· tats per grups tant al hotel com als voltants. Masía del s. XVII convertida en un hotel de lujo en la zona verde protegida del Carmany en Pals, Costa Brava. Con 7 hectáreas de bosques y jardines para sus 22 suites. Ins· talaciones; Piscina exterior e interior, sau· na, masajes, jacuzzy, salones de reuniones, 3 bares y salón de billar. El restaurante esta dirigido por el joven chef Elmer Mendez con cocina de mercado, mediterranea y con un toque de autor. Disponible gran variedad de actividades para grupos en el hotel y en la zona.

Sa Meda Espai Gastronòmic Ses Ferranelles Carmany 64

4 4 2,50 2,50

130 104 30 50

102 70 14 25

A XVII century old catalan Manor house, restored with all the commodities, Suivant to the town of Pals, in Costa Brava and placed in a natural protected area. 17 acres of pri· vate woods for 22 suites facilities; Interior and exterior swimingpool, massages, sauna, jacuzzy, 3 bars, billiards room, and conven· tion halls. The leadership of the restaurant is a yuong chef called Elmer Mendez. We of· fer author’s cuisine with a Mediterranean and seasonal products. Available a great offer of activities for groups in the hotel and in the area. Mas du XVII siècle qui a été récemment restauré pour devenir ainsi un hôtel de luxe. Caché au milieu de la forêt, dans un cadre naturel avec ces 22 suites, avec deux pis· cines, climatisée et dehors, massage, sau· na, jacuzzy, tennis, 3 bars, billard, etc. Le restaurant est dirigé par le jeune chef Elmer Mendez, avec une cuisine du marché, medi· terranéenne et d’auteur. Grand variété d’ac· tivités pour groupes disponibles dans l’hôtel et dans la zone.

65 50 10 18

120 80 14 16

160 120 20 30


Hotel Clipper & Bungalows **** Apartat de correus, 43 - Mas Pinell 17257 Torroella de Montgrí (Baix Empordà) Tel. +34 972 76 29 00 Fax. +34 972 75 51 51 info@clipperhotel.com www.clipperhotel.com 39 habitacions / rooms

Saló Pinell Saló Montgrí Saló Medes Saló Montgrí + Medes

Hotel de nova construcció i molt tranquil. Envoltat per 3 camps de golf i a 50 metres de la platja, en ple cor de l’Empor· dà. Possibilitat de realitzar tant activitats per als congressistes com per als seus acom· panyants. Ús gratuït de les instal·lacions es· portives, piscina climatitzada, jacuzzi, sauna i sala de musculació.

Newly built and peaceful hotel. Surround· ed by 3 golf courses, only 50 meters from the beach and situated in the heart of Empordà. Possibility of many activities for conference delegates and their companions. Clients are free to use the sports facilities, acclimatised swimming pool, jacuzzi, sauna and gymna· sium.

Hotel de nueva construcción y muy tranquilo. Rodeado por 3 campos de golf y a 50 metros de la playa, en pleno corazón del Empordà. Posibilidad de realizar tanto acti· vidades para congresistas como para sus acompañantes. Uso gratuito para nuestros clientes de las instalaciones deportivas, la piscina climatizada, el jacuzzi, la sauna y la sala de musculación.

Hôtel nouvelle construction très tranquille. Entouré de 3 terrains de golf et à 50 mètres de la plage, en plein cœur de l’Em· pordà. Possibilité de réaliser de nombreu· ses activités tant pour les congressistes que pour leur accompagnants. L’usage gratuit des installations sportives, piscine climati· sée, jacuzzi, sauna et salle de musculation.

5,50 3 3 3

140 35 39 74

90 45 50 95

35 23 29 52

100 30 40 70

120 60 65 125 65


Hotel Empordà Golf **** Ctra. de Torroella a Palafrugell, s/n 17257 Gualta (Baix Empordà) Tel. +34 972 78 20 30 Fax. +34 972 78 20 20 info@hotelempordagolf.com www.empordagolf.com 87

habitacions / rooms

Rosa (Blau+Groc) G1+G2 Groc 2 Groc 1 B1+B2+B3 Blau 3 Blau 2 Blau 1 66

Situat al cor de la Costa Brava. Pel seu entorn i els seus serveis de qualitat, l’Empor· dà Golf Hotel&SPA és un lloc ideal per cele· brar reunions, conferències, presentacions i banquets. Tot això davant d’uns amplis jar· dins amb vista als dos camps de golf. Cinc sales modulars que admeten diverses com· binacions adaptables a qualsevol esdeveni· ment amb espais de fins a 350m2.

In the heart of the Costa Brava region, with its beautiful surroundings and quality services, the Empordà Golf Hotel&SPA is an ideal place to hold meetings, conferences, presentations and banquets. All this in front of wide stretching gardens with views of the two golf courses. Five modular rooms which allow for various combinations, adaptable to any event and with up to 350m2 of space.

Situado en el corazón de la Costa Brava. Por su entorno y sus servicios de cali· dad, el Empordà Golf Hotel&SPA es un sitio ideal para celebrar reuniones, conferencias, presentaciones y banquetes. Todo ello frente a unos amplios jardines con vista a los dos campos de golf. Cinco salas modulares que admiten diversas combinaciones adaptables a cualquier evento con espacios de hasta 350m2.

Situé au cœur de la Costa Brava. Avec ses alentours et son service de qualité, l’Em· pordà Golf Hotel&SPA est un lieu idéal pour des réunions, des conférences, des présen· tations et des banquets. Et cela face à de vastes jardins avec vue sur les deux terrains de golf. Cinq salles modulaires offrent diffé· rentes combinaisons adaptables à tout évè· nement sur un espace qui peut s’étendre jusqu’à 350 m2.

2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60

345 150 75 75 204 57 40 78

340 110 70 70 200 60 30 80

180 60 40 40 120 32 22 44

250 100 50 50 140 40 30 60

350 150 75 75 200 55 40 80


El Molí del Mig **** Camí del mig, s/n 17257 Torroella de Montgrí (Baix Empordà) Tel. +34 972 75 53 96 Fax. +34 972 75 53 97 hotel@molidelmig.com www.molidelmig.com 19 habitacions / rooms

Sala del molí Sala de vidre

En ple cor de l’Empordà, en una ubicació privilegiada, està situat l’Hotel Restaurant Molí del Mig, un antic molí del s.XV rehabi· litat amb un cuidat disseny avantguardista. Envoltat de 7 hectàrees de jardins, a on tro· baran la piscina i la terrassa, disposa de 19 habitacions, accés Wi-Fi a tot l’Hotel, centre Wellness, restaurant de cuina empordanesa d’alta qualitat i 3 sales de reunions amb llum natural, una d’elles emplaçada als jardins, amb l’equipament més modern i amb una amplia carta de coffee breaks i serveis per fer la millor reunió empresarial.

In the heart of Empordà, in a prime loca· tion, is situated the Hotel Restaurant Moli del Mig, an old mill restored with care XVth cen· tury modern design. Surrounded by seven acres of gardens, where you find the pool and terrace, offers 19 rooms, Wi-Fi access throughout the hotel, wellness center, res· taurant offering dishes of high quality and 3 meeting rooms with natural light, one of them located in the gardens, with the most mod· ern equipment and a wide choice of coffee breaks and services for the best business meeting.

En pleno corazón del Empordà, en una ubicación privilegiada, está situado el Hotel Restaurante Molí del Mig, un antiguo moli· no del s.XV rehabilitado con un cuidado di· seño vanguardista. Rodeado de 7 hectáreas de jardines, donde encontrarán la piscina y la terraza, dispone de 19 habitaciones, ac· ceso Wi-Fi en todo el Hotel, centro Wellness, restaurante de cocina ampurdanesa de alta calidad y 3 salas de reuniones con luz natu· ral, una de ellas emplazada en los jardines, con el equipamiento más moderno y con una amplia carta de coffee breaks y servicios para tener la mejor reunión empresarial.

Au coeur de l’Empordà, dans une situation privilégiée, est situé l’hôtel restaurant Molí del Mig, un ancien moulin du XVème siècle ré· habilité avec soin et desing d’avant-garde. Entouré de 7 hectares de jardin, où ont y trouve la piscine et la terrasse. Dispose de 19 chambres, accès Wi-Fi dans tout l’Hôtel, centre Wellness, restaurant de cuisine régio· nal de l’Empordà d’haute qualité, et 3 sal· les de réunions avec lumière naturelle, l’une d’elles située dans au jardin, avec l’équipe· ment le plus moderne, grand choix de “cof· fee breaks” et services pour avoir la meilleure réunion de travail.

2,70 2,70

43 80

25 65

15 35

30 60

40 70 67


Hotel NM-Suites **** Av. Onze de Setembre, 70 17250 Platja d’Aro (Baix Empordà) Tel. +34 972 82 57 70 Fax. +34 972 82 65 02 nm-suites@nm-suites.com www.nm-suites.com 39

habitacions / rooms

Sala A Sala B Sala C 68

Un nou concepte d’establiment. L’equili· bri ideal entre personalitat i sobrietat, qualitat i senzillesa, atenció i espontaneïtat. Habita· cions pensades per a famílies, per a qui bus· ca un espai íntim o per a qui desitja exclusivi· tat. Tres propostes i un únic resultat: la millor estada, el millor silenci, el millor record. Un nuevo concepto de establecimiento. El equilibrio ideal entre personalidad y sobrie· dad, calidad y sencillez, atención y espon· taneidad. Habitaciones pensadas para fami· lias, para aquél que busca un espacio íntimo o para quien desea exclusividad. Tres pro· puestas y un único resultado: la mejor estan· cia, el mejor silencio, el mejor recuerdo.

3 3 3

80 30 50

80 30 38

A new hotel concept. The ideal balance between character and functionalism, qual· ity and simplicity, attentive service and spon· taneity. Rooms conceived for families, for those seeking privacy or for those search· ing for that exclusive touch. Three options to give the same result: the most enjoyable stay possible, absolute silence, an experience to remember. Un nouveau concept d’établissement. L’équilibre idéal entre personnalité et sobrié· té, qualité et simplicité, délicatesse et spon· tanéité. Chambres conçues pour des fa· milles, pour ceux qui recherchent un espace intime et pour ceux qui aiment l’exclusivité. Trois propositions pour un seul résultat: le plus beau séjour, le plus beau silence et le plus beau souvenir.

30 15 18

80 32 40

125 50 80


Hotel S’Agaró **** Platja de Sant Pol 17248 S’Agaró (Baix Empordà) Tel. +34 972 32 52 00 Fax. +34 972 32 45 33 info@hotelsagaro.com www.hotelsagaro.com 95 habitacions / rooms

Sant Pol Garden S’Agaró

S’Agaró Hotel, situat al cor de la Costa Bra· va, és a menys d’una hora per autopista dels aeroports de Barcelona, Girona i Perpinyà. Amb la comoditat i el confort tradicionals de S’Agaró, hi trobarà el millor marc per a tot ti· pus de celebracions i reunions. S’Agaró Hotel, situado en el corazón de la Costa Brava, está a menos de una hora por autopista de los aeropuertos de Barcelona, Girona y Perpiñán. Con la comodidad y el confort tradicionales de S’Agaró, encontrará el mejor marco para todo tipo de celebracio· nes y reuniones.

2,55 2,90 2,80

100 300 100

110 250 150

S’Agaró Hotel, situated in the heart of the Costa Brava, is less than an hour away by motorway from the airports of Barcelona, Gi· rona and Perpignan. The traditional ease and comfort of S’Agaró will provide you with the ideal facilities for all kinds of conventions and meetings. S’Agaró Hôtel, au coeur de la Costa Bra· va, se trouve à moins d’une heure d’auto· route des aéroports de Barcelone, Girona et Perpignan. Avec la commodité et le confort traditionnels de S’Agaró vous y trouverez le cadre idéal pour toute sorte de célébrations et de réunions.

60 100 50

80 300 70

130 480 130 69


La Costa Golf & Beach Resort **** Avinguda Arenals de mar, 3 17256 Platja de Pals Girona (Baix Empordà) Tel. 972 66 77 40 Fax. 972 66 77 36 info@resortlacosta.com www.resortlacosta.com 120 habitacions / rooms

La Costa Golf & Beach Resort està situat en plena Costa Brava, al costat del camp de Golf Platja de Pals i a pocs metres de la platja. Disposa de 9 sales amb capacitat fins a 100 persones, tot i que el Gran Saló Empordà, si· tuat al jardí prop de la piscina, té una capacitat de fins a 250 persones, equipat tant per reu· nions com per àpats de gala o aperitius. To· tes les estances disposen de llum natural, aire condicionat, telèfon i fax, sota petició i s’equi· pen amb material audiovisual segons convin· gui. Tot l’hotel disposa de wifi gratuït.

La Costa Golf & Beach Resort is located on the Costa Brava, next to the Golf Platja de Pals, just a few meters from the beach. It has 9 meeting rooms up to 100 people, although the Great Hall Empordà, set in the garden near the pool, has a capacity of 250 people, equipped for meetings to gala din· ners or snacks. All rooms have natural day· light, air conditioning, telephone and fax, on request and are equipped with audio· visual equipment. The entire hotel has free wifi.

La Costa Golf & Beach Resort está situa· do en plena Costa Brava, junto al campo de Golf Platja de Pals y a pocos metros de la playa. Dispone de 9 salas con capacidad hasta 100 personas, aunque el Gran Salón Empordà, situado en el jardín cerca de la pis· cina, tiene una capacidad de hasta 250 per· sonas, equipado tanto para reuniones como para comidas de gala o aperitivos. Todas las estancias disponen de luz natural, aire acon· dicionado, teléfono y fax, bajo petición y se equipan con material audiovisual según con· venga. Todo el hotel dispone de wifi gratuito.

La Costa Golf & Beach Resort est situé sur la Costa Brava, à côté des Golf Pals Pla· tja, à quelques mètres de la plage. Il dispose de 9 salons jusqu'à 100 personnes, bien que le Grand Hall de l'Empordà, situé dans le jardin près de la piscine, a une capacité de 250 personnes, équipées pour des réunions à des dîners de gala. Toutes les chambres ont de lumière naturelle, air conditionné, télé· phone et fax, sur demande et sont équipées de matériel audiovisuel nécessaire. Wifi gra· tuit dans tout l’hôtel.

Gran Saló Empordà -- Saló Gaudí 1 -- Picasso + Dalí + Miró -- Saló Gaudí 2 -- Cuixart -- 70

300 130 136 40 81

250 120 70 30 70

200 280 350 90 50 80 50 70 100 20 16 20 50 -- --


Parador d’Aiguablava **** Platja d’Aiguablava, s/n 17255 Begur (Baix Empordà) Tel. +34 972 62 21 62 Fax. +34 972 62 21 66 aiguablava@parador.es www.parador.es 78 habitacions / rooms

Saló Begur Saló Bahía Antesala Bahía Televisión Costa Brava

Sota la llum peculiar del Mediterrani, l’edifici ofereix un alt nivell de confort i una àmplia diversitat de serveis tant per al client individual com per a la celebració de reuni· ons d’empresa, amb uns salons perfecta· ment equipats amb una vista magnífica so· bre el mar. El Parador disposa del Restaurant Mar i Vent, situat a la mateixa platja d’Aigua· blava, indret privilegiat per a dinars, reunions, sopars amb espectacles i la possibilitat de gaudir d’unes hores a la vora del mar, que li donaran un valor afegit als seus esdeve· niments.

Bathed in unique Mediterranean light, the hotel offers a high level of confort and numerous services, both for individual guests as well as for company meetings some perfectly equipped rooms with mag· nificient views of the Mediterranean. Within the Parador, guests may find the Restaurant Mar i Vent, situated at the beach of Aiguab· lava itself. This is a privileged place for hav· ing lunch, celebrate meetings, dinners with show and the possibility of spending a few hours at the seaside, which for sure will add value to all your events.

Bajo la peculiar luz del Mediterráneo, el edificio ofrece un alto nivel de comodidad y múltiples servicios tanto para el cliente in· dividual como para reuniones de empresa, con salones perfectamente equipados y con magníficas vistas sobre el mar. El Parador dispone del Restaurante Mar i Vent, situado en la misma playa d’Aiguablava, lugar privile· giado para almuerzos, reuniones, cenas con espectáculos y la posibilidad de disfrutar de unas horas al borde del mar, que le darán un valor añadido añadido a sus eventos.

Sous la lumière singulière de la Mediterranée, l’édifice offre aux particuliers comme aux enterprises un confort hors pair et de nombreuses prestations. Salles de réunion entièrement équipées. Vues imprenables sur la mer. Vous trouverez au Parador le res· taurant Mar i Vent, situé sur la plage même d’Aiguablava. Un lieu privilégié pour déjeu· ners, réunions, dîners spectacle, qui offre à vos événements sociaux la valeur ajoutée de passer quelques heures au bord de la mer.

2,75 2,60 2,60 3,30 2,60

107 122 44 40 132

70 50 80 50 25 -- 25 -- 90 --

65 85 25 25 90

110 120 40 40 130 71


Sallés Hotel Mas Tapiolas **** Crta. C-65, Km 7 17246 Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) Tel. +34 972 83 70 17 Fax. +34 972 83 71 34 hotelmt@salleshotels.com www.salleshotels.com 38

habitacions / rooms

Quatre Estacions Sala Ponent 72

Masia típica catalana del segle XVIII en· voltada d’amplis jardins amb arbres centena· ris i 75 hectàrees de bosc. L’hotel ofereix 35 habitacions i 4 suites, totes elles totalment equipades. L’hotel disposa d’un restaurant que gaudeix d’una excel·lent i contrastada restauració, 2 salons, 2 sales de convenci· ons, piscina, zona spa, gimnàs, pista de te· nis i parc infantil.

This traditional Catalan country house, built in the 18th century, enjoys large gardens with centuries-old trees and 75 hectares of woods. The hotel offers 35 bedrooms and 4 suites, all of them totally equipped. It also has an excellent and renowned restaurant, 2 lounges, 2 conventions rooms, swim· ming pool, SPA, gym, tennis court and play· ground.

Masía típica catalana del siglo XVIII ro· deada de amplios jardines con árboles cen· tenarios y 75 hectáreas de bosque. El ho· tel ofrece 35 habitaciones y 4 suites, todas ellas totalmente equipadas. Además el ho· tel dispone de un restaurante que goza de una excelente y contrastada restauración, 2 salones, 2 salas de convenciones, piscina, zona spa, gimnasio, pista de tenis y parque infantil.

Masía typique catalane du siècle XVIII entourée de vastes jardins avec des arbres centenaires et 75 hectares de forêt. L’hôtel offre 38 chambres et 4 suites, toutes tota· lement équipées. En outre l’hôtel dispose d’un restaurant qui jouit de d’un excellente et contrastée restauration, 2 salons, 2 salles de conventions, piscine, SPA, gymnase, piste de tennis et parc infantile.

4,50 2,80

590 140

550 100

475 75

350 110

575 135


Silken Park Hotel San Jorge **** Ctra. Palamós, s/n 17250 Platja d’Aro (Baix Empordà) Tel. +34 972 65 23 11 Fax. +34 972 65 25 76 hotelsanjorge@hoteles-silken.com www.parkhotelsanjorge.com 119 habitacions / rooms

Situat sobre dues cales d’un entorn inmi· llorable, envoltat de pins mediterranis amb terrassa, piscina sobre el mar i accés directe a dos cales. Disposa de sales amb llum na· tural i sense columnes. L’hotel compte tam· bé amb Suites adaptades per reunions de 8 a 12 persones. Nova apertura del Winter & Summer Colours Spa. Situado sobre dos calas de un entorno in· mejorable, rodeado de pinos mediterráneos, con terraza, piscina sobre el mar y acceso directo a dos calas. Dispone de salas de re· uniones con luz natural y sin columnas. El Hotel cuenta también con Suites adaptadas para reuniones de 8 a 12 personas. Nueva apertura del Winter & Summer Colours Spa.

Llevant Garbí Petita Garbi A+B Garbí Mestral

3,60 3,20 3,20 3,20 3,20

Situated in a wonderful coastal area, be· tween two bays, surrounded by Mediterra· nean pines with terrace, outdoor swimming pool overlooking the sea and direct access to two beaches. Provided of conference rooms have natural light without any columns. The hotel also has Suites converted into confer· ence rooms for meeting of 8 to 12 persones. Brand new opening Winter & Summer Col· ours Spa. Situé au bord de deux excellent criques et aux eaux cristallines, entourées de pins méditerranéens avec terrasse, piscine sur la mer et accès directe à la plage. Les salons disposent de lumière naturelle et sans co· lonnes. L’hôtel dispose également de Suites adaptées comme salons pour des réunions de 8 à 12 personnes. Nouvelle aperture de Winter & Summer Colours Spa.

150 210 110 50 70 24 230 270 84 180 200 60 140 -- --

145 30 220 190 110

150 40 290 250 130 73


Hotel Alga *** Av. Joan Pericot i Garcia, 55 17210 Calella de Palafrugell (Baix Empordà) Tel. +34 902 73 45 41 Fax. +34 972 61 51 02 alga@novarahotels.com www.novarahotels.com 63

habitacions / rooms

Palafrugell Alga 74

Hotel familiar situat en un entorn privilegiat i tranquil del poble mariner de Calella de Pa· lafrugell. L’Hotel Alga disposa de 60 elegants i espaioses habitacions totalment equipades i recentment reformades. A més, disposa de restaurant, bar, piscines exteriors, pàrking, terrasses, salons per a reunions i està envol· tat de 4.000m de jardins. Tot això acompa· nyat d’una variada oferta d’activitats lúdiques el fan l’hotel ideal per a reunions de treball i incentius. Nova Sala de Reunions 2010, i no· ves habitacions.

A family hotel located in an excellent, peace· ful setting in the fishing village of Calella de Palafrugell. The Hotel Alga has 60 elegant and spacious rooms, all of which are fully equipped and have recently been refurbished. There is also a restaurant, bar, outdoor swim· ming pool, car-park, terraces, meeting rooms and around 4,000m of gardens. All this, ac· companied by an excellent variety of leisure activities make it the ideal hotel for business meetings and incentive events. New Meeting Room 2010 and new rooms.

Hotel familiar situado en un entorno privi· legiado y tranquilo del pueblo marinero de Calella de Palafrugell. El Hotel Alga dispone de 60 elegantes y espaciosas habitaciones totalmente equipadas y recientemente re· formadas. Además, dispone de restauran· te, bar, piscinas exteriores, parking, terrazas, salones para reuniones y está rodeado de 4.000m de jardines. Todo ello acompañado de una variada oferta de actividades lúdicas lo hacen el hotel ideal para reuniones de tra· bajo e incentivos. Nueva Sala de Reuniones 2010, y nuevas habitaciones.

Cet hôtel familial est situé dans l’environ· nement privilégié et calme du village de pê· cheurs de Calella de Palafrugell. L’Hôtel Alga dispose de 60 chambres élégantes et spa· cieuses, entièrement équipées et récemment rénovées. Il dispose également d’un restau· rant, un bar, une piscine extérieure, parking, terrasse, salles de réunion et il est entouré de 4.000m de jardins. Tout cela, doublé d’une grand variété d’activités de loisirs, font de l’hôtel le lieu idéal pour vos séminaires et in· centives. Nouvelle salle de réunion 2010, et nouvelles chambres.

3,25 2,90

60 240

40 170

25 150

40 120

60 220


Hotel Terramar Llafranc *** Psg. Cypsela, 1 17211 Llafranc (Baix Empordà) Tel. +34 972 30 02 00 Fax. +34 972 30 06 26 info@hterramar.com www.hterramar.com 53 habitacions / rooms

Excel·lent hotel situat a primera linea de l'espectacular platja de Llafranc, aigües cristal·lines i el seu entorn natural li ofereixen un lloc únic. Les seves 53 habitacions ofe· reixen excel·lents vistas, amb bany complert, calefacció, aire acondicionat, mini-gym, ter· rassa solarium i TV satélit, disposa d’un cui· dadòs restaurant-terrassa davant del mar, on es serveix l’esmorzar-buffet i una amplia ofer· ta gastronòmica. Situat en el cor de la Cos· ta Brava, en la comarca del Baix Empordà a sols 60 minuts de Barcelona, 30 de Girona i 45 de Figueres, els 5 camps de golf es tro· ben a tan sols 15 minuts. Excelente hotel situado en primera linea de la espectacular playa de Llafranc, aguas cristalinas y su entorno natural le ofrecen un lugar único. Sus 53 habitaciones ofrecen ex· celentes vistas, todas con baño completo, calefacción, aire acondicionado, mini-gym, terraza solarium y TV satélite, cuenta con un cuidado restaurante-terraza frente al mar, donde se sirve el desayuno buffet y una am· plia oferta gastronómica. Situado en el co· razón de la Costa Brava, en la comarca del Baix Empordà a sólo 60 minutos de Barce· lona, 30 de Girona y 45 de Figueres, los 5 campos de golf se encuentran a tan solo 15 minutos.

Saló Terramar

2,90

60

60

Excellent hotel situated in the sea view in a spectacular beach of Llafranc, cirstal-clear waters and natural surroundings. 53 bed· rooms with a excellents sea view, and a ful· ly equipped bathroom with hair-dryer, have heating, air conditionin, TV and satellite, chan· nel +, safe, fridge, small gym and solariumterrace. The hotel offers its guests a bar-ter· race and restaurant by the sea for breakfast, with a wide variety of gastronomic offers.Set in the heart of Costa Brava, in a region known as Baix Empordà, Llafranc is 60 minutes from Barcelona, 30 minutes from Girona, 45 min· utes from Figueres. The following golf courses are situated 15 minutes from the hotel. L’hôtel qui a un emplacement excellent en face la mer, et découvrir la beauté de ses eaux cristallines et son environnement natu· ral. Ses 53 chambres disposent de toilette et salle de bain, sèche-cheveux, chanffage, cli· matisation, télevision par satellite, canal + , coffre payant, et frigidaire. L’hôtel met a votre disposition un bar-terrace, et un agradable restaurant avec vue sur la mer. Au coeur de la Costa Brava, dans la région du Baix Em· pordà, Llafranc se trouve a 60 minutes de Barcelona, 30 minutes de Girona et 45 minu· tes de Figueres. À seulement 15 minutes de l´hôtel on peut trouver 5 terrains de golf.

30

48

60 75


AC Hotel By Marriot ***** C. Pujada Polvorins, 1 17004 Girona (Gironès) Tel. +34 872 08 06 70 Fax. +34 872 08 06 71 pbellavista@ac-hotels.com www.ac-hotels.com 74 habitacions / rooms

Molt a prop del barri antic de Girona, a només 450 m de la Plaça Catalunya, s’erigeix l’AC Palau de Bellavista, en la zona residencial de Les Pedreres, que ofereix unes meravello· ses vistes de la ciutat. Un exclusiu hotel de 5* de nova planta amb 74 habitacions que, jun· tament amb el restaurant NUMUN de l’equip del Celler de Can Roca, es constitueix com el punt de partida idoni per dur a terme gestions professionals o d’oci. Aparcament gratuït.

Next to the old district of Girona, only 450 m from Plaza Catalunya one can find the AC Palau de bellavista, in the residential area of Les Pedreres, offering great views of the city. This exclusive 5* hotel of new con· struction and 74 rooms and, together with the NUMUN restaurant of Celler de Can Roma team, is the ideal place to carry out business activities or enjoy leisure time. Free parking.

Muy cerca del barrio antiguo de Girona, a sólo 450 m de la Plaza Catalunya, se erige el Hotel AC Palau de Bellavista, en la zona residencial de Les Pedreres, ofreciendo unas maravillosas vistas de la ciudad. Un exclusi· vo hotel de 5* de nueva planta con 74 ha· bitaciones que, junto al restaurante NUMUN del equipo del Celler de Can Roca, se cons· tituye como el punto de partida idóneo para realizar gestiones profesionales o de ocio. Parking gratuito.

Prés de l’Ancien Quartier de Girona, à 450 mètres de la Plaça de Catalunya, s’élève le AC Palau de Bellavista, dans la zone rési· dentielle de Les Pedreres, offrant des mer· veilleuses vues de la ville. Un exclusif hôtel de 5* de nouvel étage avec 74 chambres qui, ensemble avec le restaurant NUMUN de l’équipe du Celler de Can Roca, se constitue comme le point de départ propre pour réa· liser des démarches professionnelles ou de loisir. Parking gratuit.

Sala Forum 2,60 Sala Gran Fòrum 2,60 Sala Onyar 2,80 Sala Ter 2,80 Sala Güell 2,80 Sala Pedreres 3,40 Hall Pedreres 3,10 Hall Galligants 2,80 Terrassa exterior -- 76

51,15 42 20 40 -- 76,84 53 39 50 -- 84,5 90 48 80 92 84,5 90 48 80 92 58,5 60 36 -- 64 580 600 350 420 630 250 -- -- -- 200 260 -- -- -- 280 510 -- -- -- 480


Hotel Carlemany **** Plaça Miquel Santaló, s/n 17002 Girona (Gironès) Tel. +34 972 21 12 12 Fax. +34 972 21 49 94 carlemany@carlemany.es www.carlemany.es 89

habitacions / rooms

Carlemany Catalunya Provença Àtrium Senator Fòrum Àgora

L’Hotel Carlemany, situat al centre de la ciu· tat i renovat el 2007, és la millor opció per fer reunions, convencions i congressos. Disposa de tots els serveis i gran varietat de sales. El restaurant es reconegut per la seva cuina.

The Carlemany Hotel located downtown and renovate during 2007, is the best option for meetings, conventions and congresses. It has all services you could need and a wide range of meeting rooms.

El Hotel Carlemany, situado en el centro de la ciudad y renovado durante el 2007, es la mejor opción para realizar reuniones, con· venciones y congresos. Dispone de todos los servicios necesarios y de una gran varie· dad de salas.

L’Hotel Carlemany, situe centre ville et ré· nové pendant 2007, est la meilleure option pour y réaliser des réunions, des conventions ou des congres. Il dispose de tous les ser· vices nécessaires et il a une grand variété de salles.

2,90 2,90 2,90 2,40 2,40 2,40 2,40

314 162 152 162 60 50 24

400 150 100 200 50 40 15

210 100 80 120 30 24 12

220 100 70 150 40 25 12

270 180 100 200 50 35 15 77


Hotel Ciutat de Girona **** C. Nord, 2 17001 Girona (Gironès) Tel. +34 972 48 30 38 Fax. +34 972 48 30 26 info@hotel-ciutatdegirona.com www.faderson.com 44 habitacions / rooms

A l’Hotel Ciutat de Girona, de decoració moderna i actual, situat en ple centre històric i comercial de Girona, podrà trobar un trac· te personal i exclusiu. Amb sales de reuni· ons ideals per als seus esdeveniments, on podran celebrar des d’una reunió de treball, amb Coffee break o dinar de treball, fins a un esdeveniment especial amb els seus famili· ars i amics degustant un elaborat menú. Les nostres sales de reunions disposen de pan· talla, Wifi gratuït, aigües i material d’escriptu· ra, així com Flichart, telèfon i equip d’àudio. En el Hotel Ciutat de Girona, de decora· ción moderna y actual, situado en pleno cen· tro histórico y comercial de Girona, podrán encontrar un trato personal y exclusivo. Con salas de reuniones ideales para sus actos, donde podrán celebrar desde una reunión de trabajo, con coffee break o almuerzo de trabajo, hasta una celebración especial con sus familiares y amigos degustando un ela· borado menú. Nuestras salas de reuniones disponen de pantalla, Wifi gratuito, aguas y material de escritura, así como flichart, telé· fono y equipo de audio.

Xaloc Garbí Xaloc - Garbí Gregal 78

3,34 3,34 3,34 3,34

23 48 71 86

15 46 70 90

The Hotel Ciutat de Girona with a mod· ern and current decoration is located in the heard of the historical and cultural center of Girona. Our three meeting rooms are perfect for your events, where you will be able to cel· ebrate working meeting, Coffee breaks or menus for lunch in our banquet room. In our quiet and privacy meeting rooms you will find a projector screen, free Wifi, waters and writ· ing materials, as well as Flichart, telephone and audio equipment. À l’Hôtel Ciutat de Girona, de décora· tion moderne et actuelle, situé en plein cen· tre historique et commercial de Girona, vous pourrez trouver un traitement personnel et exclusif. Avec des salles de réunions idéa· les pour vos événements, où vous pourriez célébrer depuis une réunion de travail, avec Coffee break ou déjeuner de travail, jusqu’à un événement spécial avec vos familiers et amis dégustant un élaboré menu. Nos salles de réunions disposent d’écran, Wifi gratuit, Eaux et matériel d’écriture, aussi bien que Flichart, téléphone et équipe d’audio.

10 24 40 50

6 15 30 45

15 48 70 90


Hotel Meliá Girona **** Ctra. de Barcelona, 112 17003 Girona (Gironès) Tel. +34 972 40 05 00 Fax. +34 972 24 32 33 reservas.melia.girona@solmelia.com www.melia-girona.com 111 habitacions / rooms

L’Hotel Meliá Girona, situat estratègica· ment a la zona comercial de la ciutat, dis· posa de 108 habitacions dobles i 3 Junior Suites. Totes les habitacions estan totalment renovades i equipades amb TV interactiva via satèl·lit, Canal Plus, climatització individual, minibar, caixa de seguretat i pàrquing privat. Serveis gratuïts: gimnàs amb sauna i jacuzzi, Wi-Fi, cafè i te a les habitacions. El Hotel Meliá Girona está situado estra· tégicamente en la zona comercial de la ciu· dad. Dispone de 108 habitaciones dobles y 3 Junior Suites. Todas las habitaciones es· tán totalmente renovadas y disponen de TV interactiva via satélite, Canal Plus, climatiza· ción individual, minibar, caja de seguridad y parking privado. Servicios gratuitos: gimna· sio con sauna y jacuzzi, Wi-Fi y café y té en las habitaciones.

Xargay Cassany Roure Abras Xargay + Cassany Roure + Abras Cassany + Abras Ciutat de Girona Atalaia A Atalaia B Atalaia C Atalaies Obertes

3 3 3 3 3 3 3 3 2,36 2,36 2,36 2,36

37 65 53 120 102 173 185 298 41 33 43 161

34 58 44 100 90 144 86 250 30 25 35 150

The Meliá Girona Hotel is strategically lo· cated in the city’s commercial district with easy access to the AP-7 motorway. The hotel has 108 double rooms and 3 Junior Suites which have recently been refurbished. All rooms have a direct telephone line, inter· active TV, Plus Channel, individual heating and hair-conditioning system, mini bar, safe· ty deposit box, private garage. Free services: gymnasium with sauna and jacuzzi, Wi-Fi, coffee and tea facilities in all the rooms. L’établissement Meliá Girona, se trouve à un point stratégique de la zone commerciale de la ville. Dispose de 108 chambres dou· bles et 3 Junior Suites récemment rénovées. Elles sont toutes équipées de téléphone avec ligne directe, télévision interactive par satelli· te, Canal Plus, climatisation individuelle, mini bar, coffre-fort. Parking privé. Services gra· tuites: gymnase avec sauna et jacuzzi, Wi-Fi, café et té dans les chambres.

15 26 21 36 36 52 69 100 15 15 17 70

16 24 32 64 40 96 88 188 30 20 30 80

30 60 50 100 90 150 160 275 40 30 40 120 79


Hotel Ultònia *** i Hotel Gran Ultònia **** Av. Jaume I, 22 17001 Girona (Gironès) Tel. +34 972 20 38 50 Fax. +34 972 20 33 34 hotelultonia@husa.es www.hotelultoniagirona.com www.hotelgranultoniagirona.com 117 habitacions / rooms

Catalunya Ter Onyar Galligants Güell Ultonia Europa Girona Jaume I 80

El més cèntric de Girona. Situat prop del barri antic monumental i de la fira comercial. A 10 minuts a peu de les estacions d’auto· busos i de tren i pràcticament al costat del nou Auditori Palau de Congressos de Girona. Ampliat amb 71 habitacions en categoria 4 estrelles, dotades de les últimes tecnologies, suites, salons per a convencions i presenta· cions, restaurant, garatge propi.

Girona’s most centrally-located hotel. Sit· uated beside the main monuments and the commercial fair. Ten minutes walk from the bus and train stations and also located not far from the new Auditorium Palace of Con· gresses in Girona. Expanded to 71 rooms with category 4 stars, rooms with the last technologies, suites, convention hall, own Garage.

El más céntrico de Girona. Situado cerca del barrio antiguo monumental y de la feria comercial. A 10 minutos a pie de las esta· ciones de autobuses y tren y prácticamente al lado del nuevo Auditorio Palacio de Con· gresos de Girona. Ampliado con 71 habita· ciones categoría 4 estrellas, dotadas de las últimas tecnologías, suites, salones para convenciones y presentaciones, restaurante, garaje propio.

Le plus central de Gérone. Situé à cô· té des principaux monuments et de la foire d’échantillons. Gare routière et chemins de fer a 10 minutes à pied et situé aussi prati· quement à coté du nouveau Auditoire Palais des Congrès de Gérone. Élargi à 71 cham· bres catégorie 4 étoiles avec les darnières technologies, suites, restaurant, salons pour conventions, garage et plus tard gymnase, jacuzzi et sauna.

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 2,35 2,35 2,35 2,35

380 111 109 94 58 89 28 28 15

350 100 100 75 44 30 20 20 15

220 75 75 55 25 20 15 15 10

350 103 103 88 48 20 16 16 12

400 150 160 120 100 25 20 20 15


NH Girona **** C. Joan Pons, 1 17001 Girona (Gironès) Tel. +34 972 41 46 00 Fax. +34 972 41 46 01 nhgirona@nh-hotels.com www.nh-hotels.com 115 habitacions / rooms

Güell Onyar Ter Galligants Onyar+Ter

Hotel de nova construcció situat al cos· tat del recinte firal de Girona i del l’Audito· ri-Palau de Congressos. A prop del centre comercial i històric. Disposa d’un total de 115 habitacions, incloses 11 habitacions su· periors, 5 junior suites i 10 habitacions co· municades. Piscina exterior amb Terrassa i magnifiques vistes. L’hotel ofereix totes les comoditats d’un 4 estrelles així com el wifi free a tot l’hotel. Restaurant de cuina medi· terrània i de mercat. L’Hotel disposa de sa· lons de banquets i convencions. Parking al mateix hotel.

A newly-built hotel located next to Girona’s exhibition and trade fair installations and Au· ditorium-Conference Centre. Near the city’s commercial and historic centre. Has a total of 115 rooms, including 11 superior category rooms, 5 junior suites and 10 communicating rooms. Outside swimming pool with a terrace area and magnificent views. The hotel offers all the facilities of a 4-star establishment, including free Wi-Fi cover throughout the building. Res· taurant offering Mediterranean and seasonal cuisine. Banqueting and conference rooms. Parking available on the hotel premises.

Hotel de nueva construcción situado jun· to al recinto ferial de Girona y el AuditorioPalacio de Congresos. Cerca del centro co· mercial e histórico. Dispone de un total de 115 habitaciones, incluidas 11 habitaciones superiores, 5 junior suites y 10 habitaciones comunicadas. Piscina exterior con terraza y magnificas vistas. El hotel ofrece todas las comodidades de un 4 estrellas así como el wifi free en todo el hotel. Restaurante de co· cina mediterránea y de mercado. Salones de banquetes y convenciones. Parking en el mismo hotel.

Hôtel construit récemment, situé à côté du parc des expositions de Gérone et de l’Audi· torium-Palais des Congrès. Près des com· merces et du centre historique. Il dispose d’un total de 115 chambres, y compris 11 cham· bres supérieures, 5 junior suites et 10 cham· bres communicantes. Piscine extérieure avec terrasse et une vue magnifique. L’hôtel offre toutes les commodités d’un 4 étoiles, ainsi que le wifi gratuit dans tout l’hôtel. Restaurant de cuisine méditerranéenne et de marché. Salons de banquets et conventions. Parking dans l’hôtel même.

3,3 25 27 15 18 30 3,3 83 80 48 64 108 3,3 70 62 42 32 91 3,3 24 28 21 18 30 3,3 153 142 90 120 200 81


Nord 1901 Suites & Apartments C. Nord, 7 17001 Girona (Gironès) Tel. +34 972 41 15 22 Fax. +34 972 48 64 31 info@nord1901.com www.nord1901.com 8 habitacions / rooms

Situat a ple centre històric i cultural de la ciutat de Girona, trobem Nord 1901 Sui· tes & Apartments, un edifici restaurat com· pletament des de l’any 2010 que ofereix una exclusiva combinació d’habitacions, suites i apartaments, amb totes les comoditats, mà· xim servei i alhora un tracte familiar. Nord 1901 Suites & Apartments compta, entre altres coses, amb l’únic jardí amb piscina al centre històric de la ciutat, així com diverses sales de reunions per celebrar tot tipus d’es· deveniments.

Located in the heart of the historic and cultural centre of Girona is Nord 1901 Suites & Apartments, a building fully renovated in 2010 that offers an exclusive combination of bedrooms, suites and apartments, with a full range of facilities, top quality service and a family atmosphere. Nord 1901 Suites & Apartments includes among its other at· tractions the only garden with a swimming pool in the historic centre of the city, together with a number of meeting-rooms in which all kinds of events may be held.

Situado en pleno centro histórico y cultural de la ciudad de Girona, encontramos Nord 1901 Suites & Apartments, un edifi· cio restaurado completamente desde el año 2010 que ofrece una exclusiva combinación de habitaciones, suites y apartamentos, con todas las comodidades, máximo servicio y a la vez un trato familiar. Nord 1901 Suites & Apartments cuenta, entre otras cosas, con el único jardín con piscina en centro histórico de la ciudad, así como diversas salas de re· uniones para celebrar todo tipo de eventos.

Située en plein centre historique et culturel de la ville de Gérone, nous trouvons Nord 1901 Suites & Apartments, un bâtiment entièrement restauré en 2010 qui offre une combinaison exclusive de chambres, suites et appartements, avec toutes les commodi· tés, un excellent service et une attention fa· miliale à la fois. Nord 1901 Suites & Apart· ments dispose entre autres, du seul jardin avec piscine du centre historique de la vil· le, ainsi que de différentes salles de réunion pour toute sorte d’évènements.

Piscina/Jardí -- Ponent -- Tramuntana -- 82

130 -- -- -- 50 50 30 -- 70 70 48 --

70 50 70


Hotel Costabella *** Av. de França, 61 17007 Girona (Gironès) Tel. +34 972 20 25 24 Fax. +34 972 20 22 03 reservas@hotelcostabella.com www.hotelcostabella.com 47

habitacions / rooms

Pirineus A Costa Brava B A+B

Un hotel preparat per oferir als visitants unes instal·lacions de qualitat i confort en un ambient càlid, acollidor i familiar. Dispo· sa d’un excel·lent i variat bufet d’esmorzars i una acurada oferta gastronòmica, a més d’instal·lacions per a la celebració de con· vencions, exposicions, cursos o reunions de treball.

Hotel Costabella offers visitors facilities of quality and comfort in a warm, cosy and homely atmosphere. An excellent and varied breakfast buffet is available together with a selected range a gastronomic specialities. The hotel also offers extremely good facili· ties for conventions, exhibitions, courses and business meetings.

Un hotel preparado para ofrecer a los visi· tantes unas instalaciones de calidad y con· fort en un ambiente cálido, acogedor y fami· liar. Dispone de un excelente y variado buffet de desayunos y una cuidada oferta gastro· nómica, además de instalaciones para la ce· lebración de convenciones, exposiciones, cursos o reuniones de trabajo.

Hôtel Costabella offre à ses visiteurs des installations de qualité et confort dans un ambiance chaude, accueillant et familier. Dis· pose d’un excellent et varié buffet pour le pe· tit déjeuner et d’une soigneuse offre gastro· nomique. L’hôtel offre aussi des installations pour des conventions, expositions, courses ou réunions de travail.

2,35 2,35 2,35

22 48 70

30 60 90

15 40 55

35 60 95

24 50 74 83


Hotel Vall de Núria *** Estació de Muntanya Vall de Núria 17534 Vall de Núria (Ripollès) Tel. +34 972 73 20 30 Fax. +34 972 73 20 24 valldenuria@valldenuria.cat www.valldenuria.cat 75

habitacions / rooms

Auditori Queralbs Rialb Queralbs+Rialb Serrat Saló de l’Estatut 84

Podreu experimentar les sensacions úni· ques d’allotjar-vos en un hotel completament renovat i amb totes les comoditats al bell mig del Pirineu, a 2.000 metres d’altitud. Aques· ta temporada s’inaugura la remodelació de Sant Josep, on s’amplien les places hotele· res amb 10 habitacions familiars i 10 apar· taments dúplexs. Una experiència única que desperta els sentits, magnifica les sensacions i permet el retrobament amb la natura i amb un mateix.

At the hotel you will be able to experience the sensations of staying in a hotel completely renovated and comfortable in the middle of the Pyrenees at 2,000 meters of al· titude. This season there will be inaugurated the remodeling of Saint Joseph, where the hotel rooms will be increased with 10 family rooms and 10 duplex apartments. A unique experience that awakens the senses, in· creases sensations and allows a magnificent encounter with nature and with oneself.

Podrá experimentar las sensaciones úni· cas de alojarse en un hotel completamente renovado y con todas las comodidades en pleno Pirineo, a 2.000 metros de altitud. Esta temporada se inaugura la remodelación de San José, donde se amplían las plazas ho· teleras con 10 habitaciones familiares y 10 apartamentos dúplex. Una experiencia úni· ca que despierta los sentidos, magnifica las sensaciones y permite el reencuentro con la naturaleza y con uno mismo.

Au Vall de Núria vous éprouvez des sen· sations de séjourner dans un hôtel entière· ment rénové avec toutes les commodités au coeur des Pyrénées, à 2.000 mètres. Cette saison s’ouvre le remodelage de Saint-Jose· ph, où l’extension de la chambre d’hôtel et 10 chambres familiales et 10 appartements duplex. Une expérience unique qui éveille les sens, des sentiments merveilleux et permet· tre les retrouvailles avec la nature et avec soimême.

2,45-3,45 2,50 2,40 2,40-2,50 2,40 3,81

202 144 -- -- -- 70 30 15 15 30 21 20 -- -- 30 92 50 25 25 50 22 20 -- -- 15 101 -- -- -- 55


Guitart Monterrey ***** Ctra. de Tossa, s/n 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 36 40 50 Fax. +34 972 36 35 12 rggm@guitarthotels.com www.guitarthotels.com 200 habitacions / rooms

Gran Saló A Gran Saló B Gran Saló A+B Costa Brava A Costa Brava B Costa Brava A+B Lloret A Lloret B Lloret A+B Bridge Juntes Palau de Congressos

Envoltat de parcs i jardins, aquest emble· màtic hotel de Lloret de Mar és un excel·lent lloc de trobada i un marc ideal per treballar, però també per relaxar-se i gaudir a qualse· vol època de l’any. Els seus tres Restaurants i la cuina de banquets conformen una varia· da oferta gastronòmica de primera qualitat. A més, entre d’altres serveis ofereix 3 Bars, Gimnàs, SPA de 900 m² y Wi-fi.

Surrounded by parks and gardens, this emblematic Lloret de Mar hotel is an excel· lent meeting point and an ideal setting, both for work and for relaxation and enjoyment at any time of year. Their 3 Restaurants as well as the banquet’s cuisine offer a wide gastro· nomic choice. Beside this, among other serv· ices, the client find 3 Bars, Fitness Room, 900 m² SPA and Wi-fi.

Rodeado de parques y jardines, este em· blemático hotel de Lloret de Mar es un exce· lente lugar de encuentro y marco ideal para trabajar, pero también para relajarse y disfru· tar en cualquier época del año. Sus 3 Res· taurantes y la cocina de banquetes confor· man una oferta gastronómica variada y de máxima calidad. Además ofrece, entre otros, 3 Bares, Gimnasio, Spa de 900 m² y Wi-fi.

Entouré de parcs et de jardins, cet em· blématique hôtel de Lloret de Mar est un ex· cellent endroit de rencontre et un cadre idéal pour travailler mais aussi pour se délasser et passer du bon temps à n’importe quelle épo· que de l’année. Ses 3 Restaurants, ainsi que sa cuisine de banquets, présentent une of· fre gastronomique de premier niveau. Parmi d’autres services, le client trouve 3 Bars, Fi· tness, SPA de 900 m², Wi-fi.

2,80 2,30 2,80-2,30 2,80 2,80 2,80 2,50 2,70 2,50-2,70 2,40 2,70 4

500 425 279 130 779 -- 106 80 106 80 200 170 77 65 140 100 217 170 81 60 23 -- 1070 1000

300 100 -- 40 40 100 35 85 120 40 -- 750

325 600 170 330 470 930 60 115 60 115 120 230 50 90 120 170 170 250 60 90 14 -- 650 120 85


Hotel Santa Marta ***** Platja de Santa Cristina 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 36 49 04 Fax. +34 972 36 92 80 info@hotelsantamarta.net www.hotelsantamarta.net 78 habitacions / rooms

L’hotel Santa Marta és un lloc exclusiu per a l’organització de reunions i convencions, seminaris, exposicions, llançaments de pro· ducte, team building o qualsevol altre tipus de programa per a empreses. La seva in· comparable situació enfront del mar i el seu espectacular entorn, envoltat d’un bosc de 6 hectàrees, ho converteixen en una immillora· ble opció per a l’èxit de la seva reunió. L’ex· cepcional cuina tradicional que ofereix el seu restaurant és el complement perfecte per a l’èxit de la seva reunió. Nou Spa inaugurat en l’any 2009. El hotel Santa Marta es un lugar exclusivo para la organización de reuniones y conven· ciones, seminarios, exposiciones, lanzamien· tos de producto, team building o cualquier otro tipo de programa para empresas. Su in· comparable situación frente al mar y su es· pectacular entorno, rodeado de un bosque de 6 hectáreas, lo convierten en una inme· jorable opción para cualquier tipo de evento. La excepcional cocina tradicional que ofrece su restaurante es el complemento perfecto para el éxito de su evento. Nuevo SPA inau· gurado en el año 2009.

Blanes Parque Bridge 86

2,20 2,40 2,40

157 195 41

140 130 20

The hotel Santa Marta is probably one of the best proposals for your corporate meet· ings and conventions, seminars, exhibitions or team building. Our meeting rooms are perfectly equipped and provided with natu· ral light and free wifi connection. Besides we offer a first-rate gastronomic offer at our res· taurants: from coffee breaks to buffet meals or formal dinners. The new Spa was opened in 2009. L’Hôtel Santa Marta est un lieu privilégié pour l’organisation de réunions, conven· tions, séminaires, expositions, lancements de produits, et tout autre type d’évènements pour votre entreprise. Sa situation incompa· rable en front de mer, entourée d’une pinède de 6 hectares, est l’endroit idéal pour toutes vos manifestations. Nouveau SPA inauguré en 2009.

80 80 18

140 140 14

110 130 25


Rigat Park & Spa Hotel ***** Av. America 1, Platja Fenals 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 36 52 00 Fax. +34 972 37 04 11 hotel@rigat.com www.rigat.com 98

habitacions / rooms

El nostre Rigat Park & Spa Hotel***** és a la zona residencial de Platja Fenals (a 2 km del centre de Lloret de Mar), a la Costa Bra· va. A 40 km de Girona i 68 de Barcelona. Es troba envoltat d’un parc privat de pins i jardins botànics davant del mar. És de cons· trucció mediterrània amb la disposició d’una casa particular plena d’encant.

The Rigat Park & Spa Hotel***** is placed on the sea in the residential area of Fenals Beach (at 2 km from Lloret city) at just 40 km from Girona and 68 km from Barcelona. It is surrounded by a park of pines and botanic gardens. It is the ideal place to relax and rest. It is built in Mediterranean style in front of the sea and looks like charming private house.

Nuestro Rigat Park & Spa Hotel***** está situado en la zona residencial de Playa Fenals (a 2 Km de Lloret de Mar), en la Costa Brava. A 40 Km de Girona y 68 de Barcelona. Se encuentra rodeado de un parque de pinos y jardines botánicos frente al mar. Es de cons· trucción mediterránea y dispuesto como si de una casa particular se tratase llena de en· canto.

Le Rigat Park & Spa Hôtel***** est situé à la Plage de Fenals (à 2 km de la ville de Lloret de Mar), a la Côte Brava. À 40 km de Girone et 68 km de Barcelone. Est entouré d’un parc de sapins et jardin botanique sur la mer. La construction, de style méditerra· née, ressemble à une maison privée plein de charme.

Platja -- Costa Brava -- Corsario -- Carmen -- Imperial (4) --

900 800 140 100 70

100 550 65 55 20

80 250 400 215 425 550 45 45 75 32 -- -- 15 -- -87


Meliá Golf Vichy Catalán **** superior Ctra. N-II, km 701 17455 Caldes de Malavella (La Selva) Tel. +34 972 18 10 20 Fax. +34 972 18 10 22 convenciones.mgvc@solmelia.com www.meliagolfvichycatalan.com 149 habitacions / rooms

149 elegants i espaioses habitacions equi· pades amb l’última tecnologia. La seva privile· giada ubicació, en el centre del PGA Golf de Catalunya el fan l’hotel ideal per les seves re· unions ja que ofereixen un entorn tranquil. 9 salons diàfans, amb llum natural i una variada oferta d’activitats lúdiques a més d’una mag· nífica i reconeguda gastronomia. El seu amfi· teatre a l’aire lliure per 500 persones el conver· teixen en un espai singular per presentacions. 149 elegantes y espaciosas habitaciones equipadas con la última tecnología. Su ubica· ción privilegiada en el centro del PGA Golf de Catalunya lo hacen el hotel ideal para sus reu· niones ya que ofrece un entorno tranquilo. 9 salones diáfanos, con luz natural y una variada oferta de actividades lúdicas además de una magnífica y reconocida gastronomía. Su an· fiteatro al aire libre para 500 personas lo con· vierten en un espacio singular para presenta· ciones.

Sala Núria Sala Salines Sala Guilleries Sala Montseny Sala Osona Sala Empordà Sala Maresme Sala Girona Sala la Selva Sala Costa Brava Sala Costa Brava - La Selva Sala Malavella 88

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,3 5,2 5,3 3,5

149 elegant and spacious rooms, equipped with the last technology. Its privileged situ· ation in the centre of the PGA Golf de Cata· lunya makes the hotel ideal for your business meetings providing you a quiet environment. There are 9 diaphonic meeting-rooms with natural light, a wide variation of leisure activi· ties and a wonderful, well-known gastronomy. Its open-air amphitheatre, with capacity up to 500 persons, makes it a unique place for pres· entations. 149 élégantes et spacieuses chambres équipées avec la dernière technologie. Une situation privilégiée au centre du PGA Golf de Catalunya rendent l’hôtel idéal pour vos réu· nions de travail en offrant un milieu calme. Il y a 9 salons diaphanes, avec la lumière naturelle, une variété d’activités ludiques et une gastro· nomie reconnue et magnifique. Son amphi· théâtre en plein air pour 500 personnes en fait un place unique pour des présentations.

39,8 19 -- -- -- 31,6 16 -- -- -- 22,7 -- -- -- -- 28,6 -- -- -- -- 77,7 35 36 50 70 81 35 36 -- 70 74,7 35 36 50 70 236,2 150 117 170 210 163,8 129 102 120 145 164 123 102 120 145 327,8 285 232 240 295 70 35 25 -- --


Evenia Olympic Palace SPA & Congress Center **** Av. del Rieral, 55 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 37 09 47/972 37 44 89 Fax. +34 972 36 15 27 congress@eveniahotels.com www.olympiccongresscenter.com 167 habitacions / rooms

Auditori Palace Àtrium Àgora Coliseum Forum

Integrat al complexe Evenia Olympic Re· sort, aquest nou hotel està especialitzat en congressos. Disposa de 167 habitacions ti· pus Suite amb connexió WiFi, restaurant, bar, salons per a reunions, parking, piscina exteri· or amb aigua salada i un ampli Spa on es po· drà relaxar després de la jornada de feina.

Integrated within the Evenia Olympic complex, this new hotel is specialized in congresses. It has 167 rooms type Suite with WiFi connection, restaurant, bar, assembly halls, parking, exterior swimming pool with salt water and a complete Spa where you will be able to relax after a day of work.

Integrado en el complejo Evenia Olympic Resort, este nuevo hotel está especializado en congresos. Dispone de 167 habitacio· nes tipo Suite con conexión WiFi, restauran· te, bar, salones de reuniones, parking, pisci· na exterior de agua salada y un amplio Spa donde podrá relajarse después de la jornada laboral.

Intégré dans le complexe Evenia Olympic Resort, ce nouvel hôtel est spécialisé dans des congrès. Dispose de 167 cham· bres type Suite avec connexion WiFi, restau· rant, bar, des salons de réunions, parking, piscine extérieure d’eau salée et un complet Spa où vous pourrez vous détendre après la journée de travail.

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

605 100 100 140 140

595 110 110 130 130

192 40 40 56 56

336 70 70 98 98

410 90 90 115 115 89


Evenia Olymic Suites Spa & Congress Center **** C. Senyora de Rossell, s/n 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 37 09 47 Fax. +34 972 36 15 27 banquets@eveniahotels.com www.olympiccongresscenter.com 162 habitacions / rooms

Imperial Park Sant Jordi Santa Cristina Sant Romà Saló Garden Saló Rally Saló Royal Saló Palace Saló Majestic Imperial Suites 90

Integrat en el complex Olympic, que dis· posa de 813 habitacions, de les quals 352 són suites. l’Hotel està situat en una tranquil· la zona residencial de Lloret . Àmplia varietat de salons modulars adaptables a les seves necessitats. Distribució, capacitat, tecno· logia audiovisual avançada, decoració... La millor combinació per fer de la seva presen· tació un èxit.

The Hotel is integrated within the Olympic complex with 813 rooms, 352 of which are suites. Located in a residential area of Lloret. A wide range of modular meetingrooms which can be adapted to your re· quirements. Layout, capacity, advanced au· diovisual technology, decoration... The best possible combination to make your presen· tation a real success.

Integrado en el complejo Olympic, que dispone de 813 habitaciones, de las cuales 352 suites. Situado en una tranquila zona re· sidencial de Lloret. Amplia variedad de sa· lones modulares adaptables a sus necesi· dades. Distribución, capacidad, tecnología audiovisual avanzada, decoración... La me· jor combinación para hacer de su presenta· ción un éxito.

Intégré au complexe Olympic, de 813 chambres, dont 352 suites, l’hôtel est situé dans une zone résidentielle tranquille de Llo· ret. Il dispose d’une grande varieté de salons modulaires adaptables à vos besoins. Distri· bution, capacité, technologie audiovisuelle avancée, décoration... La meilleur combinai· son pour réaliser votre présentation.

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,5 3,15 3,15 3,15 3,15

448 100 110 110 320 225 202 228 184 833

500 75 90 90 255 180 200 230 185 805

200 40 50 50 140 100 150 150 150 600

250 70 80 80 230 160 130 170 130 430

500 75 100 100 275 200 200 230 185 805


Novotel Girona Aeroport **** Autopista A7, sortida 8 (aeroport) 17457 Riudellots de la Selva (La Selva) Tel. +34 972 47 71 00 Fax. +34 972 47 72 96 h0503@accor.com www.novotel.com 81

habitacions / rooms

Hotel 4 estrelles amb 81 habitacions, situ· at a 3 minuts de l’aeroport de Girona i a 12 km del centre de la ciutat, a 30 minuts de la Costa Brava i a 45 minuts de Barcelona i de la frontera francesa. L’hotel disposa de restaurant, bar, sales de congressos , terras· sa i piscina. Estacionament exterior gratuït. Servei de trasllat de i per a l’aeroport gratuït, cada 30 minuts. Hotel 4 estrellas con 81 habitaciones, si· tuado a 3 minutos del Aeropuerto de Girona y a 12 km del centro de la ciudad, a sólo 30 minutos de la costa Brava y a 45 minutos de Barcelona y de la frontera francesa. El hotel cuenta con restaurante, bar, salas de congre· sos, terraza y piscina. Estacionamiento exte· rior gratuito. Servicio de traslado de y para el aeropuerto gratuito, cada 30 minutos.

Molina Pirineos C Pirineos A B Pirineos A B C

2,70 2,70 2,70 2,70

45 56 88 140

30 60 100 200

This 4-star hotel has 81 rooms and is ide· ally located just 3 minutes from Gerona air· port, 7.5 miles (12 km) from the city center, 30 minutes from the Costa Brava and 45 minutes from Barcelona and the French bor· der. Hotel facilities include a restaurant, bar, meeting room, terrace and pool. Free out· door parking is available. A free transfer serv· ice to and from the airport leaves every 30 minutes from 4:30am to midnight. Cet hôtel 4 étoiles de 81 chambres est idéalement situé, à 3 minutes de l’aéroport de Gérone, à 12 km du centre-ville, à 30 mi· nutes de la Costa Brava et à 45 minutes de Barcelone et de la frontière française. Restau· rant, bar, salle de réunion, terrasse, piscine. Parking extérieur gratuit. Une navette gratuite entre l’hôtel et l’aéroport opère toutes les 30 minutes, de 4 h 30 du matin à minuit.

24 45 70 120

30 40 60 100

35 45 70 130 91


Vilar Rural de Sant Hilari **** Camí del Reixac s/n 17403 Sant Hilari Sacalm (La Selva) Tel. +34 972 87 28 20 Fax. +34 972 86 95 77 infosanthilari@vilarsrurals.com www.vilarsrurals.com 93 habitacions / rooms

A 60 minuts de Barcelona i a 30 de Girona i la platja, es troba ubicat en un paratge natural, amb les màximes comoditats per a la celebració de qualsevol tipus d’acte rela· cionat amb la seva empresa o organització. L’hotel disposa de 9 sales adaptables, zona de spa i de 93 habitacions totes exteriors i totalment equipades. A 60 minutos de Barcelona y a 30 de Girona y la playa, se encuentra ubicado en un paraje natural, con las máximas comodida· des para la celebración de cualquier tipo de evento relacionado con su empresa o orga· nización. El hotel dispone de 9 salas adapta· bles, zona de spa y de 93 habitaciones todas exteriores, totalmente equipadas.

Aulets -- Guilleries -- Carboners -- Roders -- Buscarols -- R+C -- R+B -- C+R+B -- Castanyers -- Masovera -- 92

253 186 45 45 45 90 90 135 30 36

150 345 40 40 40 90 90 120 30 25

60 minutes from Barcelona and 30 from Girona and the beach, it is situated in an area of great natural beauty with the maxi· mum comfort for the celebration of any kind of business event. The hotel has 9 adaptable rooms, spa and 93 bedrooms, all of them ex· terior and fully equipped. À 60 minutes de Barcelone et 30 de Girone et la plage, est situé sur un site naturel avec le maximum confort pour la célébration des événements de votre entreprise. L’hôtel dispose de 9 salles adaptables, zone spa et 93 chambres extérieures totalement équi· pées.

100 130 180 105 200 300 24 30 40 24 30 40 24 30 40 50 75 90 50 75 90 80 110 130 20 150 -- 25 -- --


93


gastronomia gastronomĂ­a gastronomy gastronomie


Chefs de Port-Lligat El Molí de l'Escala La Sala Gran de Llofriu Sa Cova Les Cols Càtering Moner Maràngels El Freu El Trull


Chefs de Port-Lligat Empresa jove dedicada als serveis de cà· tering, ha optat per una total personalització de les seves propostes. Operant des de les cuines del restaurant gastronòmic Reina de Port-Lligat, ofereix amb una gran flexibilitat un exquisit panorama culinari. Disposa d’es· pais propis també a Mollet de Peralada.

A young catering company that provides a fully personalized range of services. Oper· ating from the kitchens of the gastronomic restaurant Reina de Port-Lligat, it offers an exquisite range of culinary delights with great flexibility of choice. It also has its own premis· es in Mollet de Peralada.

Empresa joven dedicada a los servicios de catering, con una personalización total de sus propuestas. Operando desde las coci· nas del restaurante gastronómico Reina de Port-Lligat, ofrece con una gran flexibilidad un exquisito panorama culinario. Dispone de espacios propios también en Mollet de Pe· ralada.

La jeune entreprise a opté pour la person· nalisation totale de ses propositions. Opérant depuis les cuisines du restaurant gastrono· mique Reina de Port-Lligat, elle présente un exquis panorama culinaire avec une grande flexibilité. Elle dispose également de ses pro· pres espaces à Peralada.

El Molí de l’Escala

98

Empresa familiar situada en un antic molí de farina amb un servei de terrassa d’estiu. Disposa d’uns salons privats nobles i una nova i àmplia sala de banquets. Servei de càtering d’alt nivell.

Family business located in a converted flour mill. We offer an open terrace in sum· mer, together with private, high quality din· ing rooms and a new extensive banquet area.

Empresa familiar situada en un antiguo molino de harina con servício de terraza en verano. Cuenta con unos salones privados nobles y una nueva y amplia sala de banque· tes. Servício de catering de alto nivel.

Etablissement familial aménagé dans un ancien moulin à blé avec service en terrasse en été. Offre des salons privés de prestige et une vaste salle de banquets toute nouvelle.

Avda. Salvador Dalí, s/n 17488 Cadaqués Tel. +34 972 25 81 62 Fax +34 972 25 86 43 chefs@port-lligat.net www.port-lligat.net/chefs Xef/Chef: Xavier i Rafael Pell

Camp dels Pilans Camí de les Corts, s/n 17130 L’Escala Tel. +34 972 77 47 27 Fax +34 972 77 47 25 jordi@el-moli.com www.el-moli.com Xef/Chef: Jordi Jacas

Saló Sala Saló Privat

400 60 15

600 80 30


La Sala Gran de Llofriu Masia Rústica del 1780. Te una amplia zona enjardinada per els aperitius, amplis sa· lons acollidors i molt càlids Treballem sempre amb els millors productes de la nostra ter· ra. El nostre principal objectiu, és fer sentir al nostre client com si es trobés a casa seva.

Rustic country house dating back to 1780. It has a large garden area, ideal for aperitifs, and spacious but welcoming halls. We always use the best local product . Our main objective is to make our customers feel completely at home.

Masía rústica del 1780. Dispone de una amplia zona con jardines para aperitivos, amplios salones acogedores y muy cálidos. Trabajamos siempre con los mejores pro· ductos de nuestra tierra. Nuestro principal objetivo es hacer que nuestro cliente se sien· ta como en casa.

La bâtisse date de 1780. Il dispose de vastes espaces verts pour les cocktails et de grands salons accueillants et très chaleureux. Nous travaillons toujours avec les meilleurs produits de notre terroir. Notre principal ob· jectif est de faire en sorte que notre client se sente comme chez lui.

Sa Cova Imaginació culinària, textures originals, sabors sorprenents, productes autòctons. Al· químia als fogons envoltada d’atenció pro· fessional, d’ambient personal i d’espais se· rens a l’interior o íntims a l’exterior. Un petit paradís gastronòmic per descobrir. Imaginación culinaria, texturas originales, sabores sorprendentes, producto autóctono. Alquimia en los fogones, rodeada de atención profesional, de ambiente personal y de espacios serenos en el interior o íntimos en el exterior. Un pequeño paraíso gastronó· mico por descubrir.

Great culinary imagination, original textu· res, surprising flavours, local products. The alchemy worked in our kitchens is accom· panied by professional service and personal touches, with a calm atmosphere indoors or an intimate feel when eating outdoors. A litt· le gastronomic paradise waiting to be disco· vered. Imagination culinaire, textures originals, saveurs surprenantes, produit autochtone. Alchimie aux fourneaux et service professi· onnel dans une ambiance particulière, des espaces sereins à l’intérieur ou intimes à l’extérieur. Un petit paradis gastronomique à decouvrir.

Carrer Barceloneta, 44 17124 Llofriu Tel. +34 972 30 16 38 Fax +34 972 30 16 38 info@salagran.com www.salagran.com Xef/Chef: Isaac Sabrià Devall

Saló Terrassa Saló Prinicipal Saló Sala Gran Saló Jardí Terrassa - Estiu

22 60 240 90 230

30 80 350 120 340

Avda. Onze de Setembre, 70 17250 Platja d’Aro (Baix Empordà) Tel. +34 972 82 57 70 Fax. +34 972 82 65 02 nm-suites@nm-suites.com www.nm-suites.com Xef/Chef: Héctor Ortega

Restaurant

60

100

99


Les Cols Situat en una masia catalana centenària (Premi FAD 03 de l’opinió i Premi d’Arquitec· tura de Girona 03). Àmplia zona enjardina· da en un recinte emmurallat. Cuina catalana d’avantguarda.

Located in an age-old Catalan country house (2003 F.A.D. public architecture and design prize and Girona 2003 Architecture Prize). Spacious walled garden area. Avantgarde Catalan cuisine.

Situado en una masía catalana centenaria (Premio F.A.D. 03 de la opinión y Premio de Arquitectura de Girona 03). Amplia zona ajardinada en un recinto amurallado. Cocina catalana de vanguardia.

Situé dans un “mas” catalan centenaire (qui a reçu le Prix de la critique F.A.D 2003 et le Prix d’Architecture de Girona 2003). Jardin spacieux dans une enceinte fortifiée. Cuisine catalane d’avant-garde.

Càtering Moner

100

Moner porta a on vostè vulgui, amb tot l’afecte, elegància i dedicació que es me· reix, els serveis i àpats i convertir així qual· sevol celebració en un esdeveniment espe· cial.

Moner brings you the service and meals, wherever you require them, with all the warmth, elegance and dedication that you deserve, so as to make any event into a special occasion.

Moner lleva donde usted quiera, con todo el cariño, elegancia y dedicación que se merece, los servicios y comidas, convirtien· do cualquier evento en algo especial.

Moner apporte où vous le souhaitez, avec toute la délicatesse, l’élégance et l’attention qui vous est due, tous les services et les mets pour que n’importe quelle manifesta· tion devienne quelque chose de spécial.

Ctra. de la Canya, s/n 17800 Olot (Garrotxa) Tel. +34 972 26 92 09 Fax. +34 972 27 07 27 lescols@lescols.com www.lescols.com Xef/Chef: Fina Puigdevall i Nogareda

Carpa Restaurant

300 300 60 --

Crta. Barcelona, 215 17003 Girona (Gironès) Tels. +34 972 48 63 87 +34 607 27 49 50 www.casamoner.com catering@casamoner.com


Maràngels Masia catalana del segle XVII, envoltada de jardins, que es troba situada en un lloc tranquil a 3 km. de Girona centre, a l’entrada de Sant Gregori. Disposa de 50 places en di· ferents salons. Cuina selecta i de mercat, bon celler.

A 17th-century Catalan farmhouse, sur· rounded by gardens, in a tranquil setting just 3 km from central Girona, just outside Sant Gre· gori. It can cater for up to 50 people, in various rooms. It offers select cuisine using fresh, sea· sonal products and an excellent wine list.

Masía catalana del siglo XVII, rodeada de jardines, en un entorno tranquilo a 3 km del centro de Girona, en la entrada de Sant Gre· gori. Dispone de 50plazas en distintos sa· lones. Cocina selecta y de mercado, buena bodega.

Demeure catalane du XVIIème siècle, entourée de jardins, site paisible à 3 km du centre de Gérone, à l’entrée de Sant Gregori. Possibilité d’accueil : 50 personnes dans dif· férentes salles. Cuisine raffinée et du terroir, bon chai.

El Freu La filosofia de Freu es basa en la cuina tra· dicional catalana, influenciada per diferents cultures gastronòmiques i els elements que les han definit.

Freu’s philosophy is founded on traditio· nal Catalan cuisine and flavoured by different gastronomical cultures and the elements that define them.

La filosofía de Freu se apoya en la cocina tradicional catalana influenciada por diferen· tes culturas gastronómicas y los elementos que las han definido.

La philosophie de Freu s’inspire de la cui· sine traditionnelle catalane, elle-mème influ· encée par différentes cultures gastronomi· quesainsi que par les divers éléments qui les caracterisent.

Can Quelot, s/n 17150 Sant Gregori (Gironès) Tel. +34 972 42 91 59 marangels@marangels.com www.marangels.com Xef/Chef: Xesco Mas

Exterior 150 300 Jardí 45 -- Girona 22 -- Cadaqués 12 -- Arcs 20 -- Privat 2 4 -- Privat 1 4 --

Ctra. de Tossa, s/n 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 36 93 26 Fax. +34 972 36 93 26 info@freurestaurant.com www.freurestaurant.com Xef/Chef: Nacho Arregui i Maximiliano Vitale

Interior Terrassa Saló Privat

32 18 18

40 30 20

101


El Trull

102

La seva cuina s’abasteix de la pesca de les llotges gironines. Té jardins per als ape· ritius, així com terrassa, pèrgola, allotjament i piscina.

The kitchen is supplied by fish from the markets in the Girona’s sea ports. There are gardens for aperitifs, terrace for open air food, accommodation and swimming pool.

Su cocina se abastece de la pesca de las lonjas gerundenses. Tiene diversos jardines para los aperitivos, así como terraza, pérgo· la, alojamiento y piscina.

Sa cuisine s’approvisionne en produits de la pêche dans les criées de la région de Girona. Il possède plusieurs des jardins pour les apéritifs et une terrasse pour manger à l’air libre, logement et piscine.

Cala Canyelles, s/n 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 36 49 28 Fax. +34 972 37 13 08 info@eltrull.com www.eltrull.com Xef/Chef: Joan Pujol Oliver

Saló Mirador 90 140 Saló Lluis Roura 150 200 Saló Josep M. Barba 200 250 Saló Rebost 150 200 Restaurant La Figuera 100 150 Saló Amfores 30 60 Saló Piscina 300 400 Saló Blau 180 230 Saló Piscina Blau 580 650


103


serveis complementaris servicios complementarios complimentary services services complemĂŠntaires


Viatges Viñolas Girona Convencions i Meetings Empordà Events Port-Lligat Events Plural Comunicació Guies de Girona EuroMP Hostesses Òpera Lloguers Visual13 Audiodisseny Tècnics Serveis Audiovisuals Idiomàtic translations Transports Viñolas Sarfa Transports Balliu Cabrera Cars Elegance Transports Pujol


Viatges Viñolas Viatges Viñolas Carlson Wagonlit Travel combina un profund coneixement de la regió amb l’experiència i eficiència d’una compa· nyia líder en viatges de negocis, convenci· ons, reunions i incentius.

Viatges Viñolas Carlson Wagonlit Travel merges an in depth knowledge of the region and the expertise and efficiency of a world leading company in business travel, conven· tions, meetings and incentives.

Viatges Viñolas Carlson Wagonlit Travel re· une un profundo conocimiento de la región con la experiencia y eficiencia de una com· pañía líder en viajes de negocios, convencio· nes, reuniones e incentivos.

Viatges Viñolas Carlson Wagonlit Travel joint une profonde connaissance sur la ré· gion et l’expertise comme l’efficacité d’une des premières entreprises dans le secteur de voyage d’affaires, de congress, de conféren· ces et de mésures d’incitation.

Girona Convencions i Meetings

108

Empresa amb personal jove i dinàmic amb més de 30 anys d’experiència en l’or· ganització de congressos, convencions i al· tres esdeveniments. Membre d’associacions d´OPC: catalana, espanyola i europea.

Young and dynamic staff with more than 30 years of experience organising congress· es, meetings, conventions and other events. Member of Catalan, Spanish and European OPC associations.

Empresa amb personal joven y dinámico con más de 30 años de experiencia en la organización de congresos, convenciones y otros eventos. Miembro de asociaciones de OPC: catalana, española y europea.

Entreprise au personnel jeune et dynamique avec 30 années d’expérience dans l’organisation de congrès, réunions, conven· tions et autres événements. Membre d’as· sociations d’OPC : catalane, espagnole et européenne.

Rutlla, 23 17600 Figueres (Alt Empordà) Tel. +34 972 67 12 77 Fax. +34 972 67 15 23 jordivinolas@vinolas.com www.vinolas.com Agència receptiva Incoming agency

Avda. Castell d’Aro, 68 - 17250 Platja d’Aro (Baix Empordà) Tel. +34 902 10 28 69 Fax. +34 902 10 28 97 bcmgroup@bcmedic.com www.bcmedic.com OPC PCO


Empordà Events Generem idees i les treballem amb el nostre equip, professionals amb una àmplia experièn· cia. Us ajudarem a organitzar qualsevol acte corporatiu d’empresa. Localització d’espais, menús, suport tècnic-audiovisual, protocol, decoració, logística. Rigorositat i culte al detall. Generamos ideas y las trabajamos con nues· tro equipo, profesionales con una amplia expe· riencia. Os ayudaremos a organizar cualquier acto corporativo de empresa. Localización de espacios, menús, soporte técnico-audiovisual, protocolo, decoración. Rigurosidad y culto al detalle.

Nous génerons des idées et nous travail· lons en équipe, nos professionnels ayant une vaste expérience vous aideront à organiser les événements corporatifs de votre entreprise. Localisation des espaces, menus, audiovisuel et technique, le protocole, la mise en produc· tion, la logistique. Rigueur et culte au détail.

C. Girona, 25 1r Pis 17600 Figueres (Alt Empordà) Tel. +34 972 51 60 67 / 661 82 28 77 info@empordaevents.com www.empordaevents.com Organitzador d’esdeveniments Events organizer

We generate ideas, and we work on them with our team, professionals with extensive experience that will help you to organize any corporate event company. Location of spaces, menus, audiovisual and technical support, pro· tocol, setting production, logistics. Thorough· ness and cult to detail.

Port-Lligat Events Concepció i organització sur-mesure d’es· deveniments i recerca, contractació i coordi· nació de prestataris. Port-Lligat Events per· tany al Grup Port-Lligat, propietari de l’Hotel Port-Lligat de Cadaqués, el restaurant gas· tronòmic Reina de Port-Lligat i el càtering Chefs de Port-Lligat.

Made-to-measure conception and organ· ization of events with the selection, hiring and coordination of staff. Port-lligat Events be· longs to the Port-Lligat Group, the owners of the Hotel Port-Lligat in Cadaqués, the gastro· nomic restaurant Reina de Port-Lligat and the catering company Chefs de Port-Lligat.

Concepción y organización sur-mesure de eventos y búsqueda, contratación y co· ordinación de prestatarios. Port-lligat Events pertenece al Grupo Port-Lligat, propietario del Hotel Port-Lligat de Cadaqués, el restau· rante gastronómico Reina de Port-Lligat y el catering Chefs de Port-Lligat.

Conception et organisation sur mesu· re d’événements, recherche, engagement et coordination de prestataires. Port-Lligat Events fait partie du Groupe Port-Lligat, pro· priétaire de l’Hôtel Port-Lligat de Cadaqués, du restaurant gastronomique Reina de PortLligat et du traiteur Chefs de Port-Lligat.

Av. Salvador Dalí, s/n 17488 Cadaqués (Alt Empordà) Tel. +34 972 25 48 51 Fax. +34 972 25 86 43 events@port-lligat.net www.port-lligat.net/events Organitzador d’esdeveniments Events organizer

109


Plural Comunicació Gabinet de comunicació integral, posem a l’abast dels nostres clients la creació, pla· nificació i gestió de congressos i qualsevol tipus d’esdeveniment empresarial, a més de la seva comunicació: gabinet de premsa, identitat corporativa i imatge gràfica, web i comunicació digital, i producció editorial. Gabinete de comunicación integral, Po· nemos al alcance de nuestros clientes la creación, planificación y gestión de congre· sos y de cualquier tipo de evento empresa· rial, además de su comunicación: gabinete de prensa, identidad corporativa e imagen gráfica, web y comunicación digital, y pro· ducción editorial.

Plural Comunicació as an integral com· munication agency. We provide our clients with the tools they need to create, plan and manage their congress or any type of event and communication: press office, corporate image and graphic design, web and publish· ing.

110

Organitzador d’esdeveniments Events organizer

Cabinet de communication intégrale of· frant à nos clients la conception, la planifi· cation et la gestion de congrès et autres événements. En si que leur communication : cabinet de presse, identité-corporative et image graphique, web et production édito· riales.

Guies de Girona L’equip de guies oficials de Catalunya ofe· reix serveis de qualitat per descobrir el patri· moni natural i cultural del territori català. Iti· neraris a mida. No dubteu en confiar-nos els vostres clients. El equipo de guías oficiales de Catalun· ya ofrece servicios de calidad para descubrir el patrimonio natural y cultural del territorio catalán. Itinerarios a medida. No dudéis en confiarnos a vuestro clientes.

Av. Sant Francesc, 4, 3r - 1a 17001 Girona (Gironès) Tel. +34 972 22 23 70 Fax. +34 972 21 93 51 info@pluralcomunicacio.com www.pluralcomunicacio.com

Our team of official Catalan guides of· fer a quality service in showing you the natu· ral and cultural heritage of Catalonia. Tailormade tours. Do not hesitate to entrust your clients to us. Notre équipe de guides officiels de Catalogne offre des services de qualité pour découvrir le patrimoine naturel et culturel du territoire catalan. Des itinéraires sur mesure. N’hésitez pas à nous confier vos clients.

C. Berenguer Carnicer, 3 17001 Girona (Gironès) Tel. +34 972 21 16 78 Fax. +34 972 22 11 35 guiesgi@girona-net.com Guies turístics Tourist Guides


EuroMP Hostesses Contractació professional d’hostesses per a esdeveniments tant a nivell provinci· al com nacional. Servei, qualitat i rendibilitat són la base de la nostra activitat diària amb més de 12 anys d’experiència i l’únic interès d’oferir un servei professional amb la màxima dedicació i eficàcia. Contratación profesional de azafatas para eventos tanto a nivel provincial como nacio· nal. Servicio, calidad y rentabilidad son la base de nuestra actividad diaria con más de 12 años de experiencia y el único interés de ofrecer un servicio profesional con la máxima dedicación y eficacia.

Professional hostess service for national and provincial events. A high-quality service and competitive conditions are the by-word for our daily activity. We have over 12 years’ experience of working with the aim of offer· ing a professional and efficient service.

C. Sta. Eugenia 10- 5è 2a 17001 Girona (Gironès) Tel. 972 21 39 11 Fax. 972 20 73 31 judith@euromp.com www.euromp.com Hostesses Hostesses

Engagement professionnel d’hôtesses pour événements au niveau provincial et na· tional. Service, qualité et rentabilité sont la base de notre activité quotidienne et nous sommes forts d’une expérience de plus de 12 ans le but l’intérêt d’offrir un service pro· fessionnel avec dévouement et efficacité.

Òpera Lloguers Especialitzats en el lloguer de servei de taula i complements d’hostaleria, disposem d’una selecció de productes de tendències actuals que estan avalats per cuiners, caps de sala i cambrers de gran prestigi. Àmplia experiència en el muntatge d’esdeveniments i celebracions amb mobiliari de disseny.

Specialized in renting tableware and ac· cessories catering, we have a selection of products of current trends that are backed by cooks, waiters and head waiter of great prestige. Extensive experience in the staging of events and meetings with designer furni· ture.

Especializados en el alquiler de servicio de mesa y complementos de hostelería, dis· ponemos de una selección de productos de tendencias actuales que están avalados por cocineros, jefes de sala y camareros de gran prestigio. Amplia experiencia en el montaje de eventos y celebraciones con mobiliario de diseño.

Spécialisée dans la location de vaisselle et accessoires de restauration, nous avons une sélection de produits tendance recom· mandes par les cuisiniers, serveurs et maître d’hôtel de grand prestige. Vaste expérience dans l’organisation d’événement et célébra· tions avec meubles design.

C. Montnegre, 70 17180 Vilablareix (Gironès) Tel. +34 902 02 44 28 / 972 40 63 73 Fax. +34 972 40 09 53 info@operalloguers.com www.operalloguers.com Lloguer de mobiliari Furniture rental

111


Visual13 Producció de continguts audiovisuals en HD i serveis de comunicació i disseny: vídeos, imatge gràfica i gestió de la comu· nicació per a tot tipus d'actes. Aportem la nostra creativitat a cada projecte i ens adaptem als clients amb una estructura àgil i pressupostos a mida.

Producer of audiovisual content in HD, communication and design services: vid· eos, graphic design and communication management for all kinds of events. We con· tribute our creativity to each project and we adapt ourselves to our customers with a dy· namic structure and customized budgets.

Producción de contenidos audiovisuales en HD y servicios de comunicación y diseño: vídeos, imagen gráfica y gestión de la comunicación para todo tipo de actos. Aportamos nuestra creatividad a cada pro· yecto y nos adaptamos a los clientes gra· cias a nuestra estructura ágil y presupues· tos a medida.

Production de contenus audiovisuels en HD et des services de communication et de dessin : vidéos, image graphique et gestion de la communication pour tout sorte d'actes. Nous apportons notre créativité à chaque projet et nous nous adaptons aux clients grâce à une structure souple et à des devis sur mesure.

Audiodisseny

112

Lloguer de material professional de so, il·luminació i audiovisuals. Realització i pro· ducció tècnica i artística de qualsevol tipus d’esdeveniment. Solucions ajustades a les necessitats de cada projecte:convencions, fires, espectacles, congressos, etc.

Hire of professional sound, lighting and audiovisual equipment. Technical and artis· tic direction and management for any type of event. Solutions to meet the requirements of each project: conventions, trade fairs, shows, conferences, etc.

Alquiler de material profesional de soni· do, iluminación y audiovisuales. Realización y producción técnica y artística de cualquier tipo de evento. Soluciones ajustadas a las necesidades de cada proyecto: convencio· nes, ferias, espectáculos, congresos, etc.

Location de matériel professionnel de son et lumière et audiovisuel. Réalisation et pro· duction technique et artistique de tout type d’événement. Solutions adaptées aux né· cessités de chaque projet : conventions, foires, spectacles, congrès, etc.

Carrer Topete, 19 Plaça de la Sardana, 3 17493 Vilajuïga Tel +34 972 53 03 67 video@visual13.com www.visual13.com Serveis audiovisuals, disseny i comunicació Audiovisual, design and communication services

Psg. Sant Joan Bosco, 35 17007 Girona (Gironès) Tel. +34 972 21 53 06 Fax. +34 972 48 53 28 info@audiodisseny.com www.audiodisseny.com Serveis audiovisuals Audiovisual services


Tècnics serveis audiovisuals Empresa de serveis audiovisuals, amb més de vint anys d'experiència, especialis· tes en la organització tècnica d'actes soci· als, empresarials i culturals. Amb tot l'equi· pament propi d'imatge, so, il·luminació per realitzar tot tipus de esdeveniments.

Audiovisual Service Company with over than twenty years experience, specialized in the technical organization of social, cultur· al and business events. We offer our own equipment like image, sound, lighting, for all kinds of events.

Empresa de servicios audiovisuales, con más de veinte años de experiencia, es· pecialistas en la organización técnica de actos sociales, empresariales y culturales. Con todo el equipamiento propio de ima· gen, sonido, iluminación para realizar todo tipo de eventos.

Entreprise de services audiovisuels avec plus de vingt ans d’expérience, spé· cialisé dans l'organisation technique d’évé· nements sociales, culturelles. Nous offrons notre propre materiel comme l’image, son, lumière pour tout sorte d’actes.

Idiomatic translations La millor qualitat al millor preu per a totes les seves traduccions, interpretacions i clas· ses. Especialitat en traduccions comercials, tècniques i jurídiques. Interpretació simultà· nia i consecutiva en tots els idiomes, per a conferències i reunions de negocis. Nou ser· vei d’interpretació per telèfon.

The very highest quality at the best price for all your translations, interpetations and language training. Commercial, technical and legal translations are our speciality. Simulta· neous and consecutive interpreting services in all languages for conferences and negotia· tions. New telephone interpretation service.

La mejor calidad al mejor precio para to· das sus traducciones, interpretaciones y clases. Especialidad en traducciones co· merciales, técnicas y jurídicas. Interpreta· ción simultánea y consecutiva en todos los idiomas para conferencias y reuniones de negocios. Nuevo servicio de interpretacio· nes por teléfono.

La meilleure qualité au meilleur prix pour vos traductions, interprétations et cours de langue. Nous sommes spécialisés en traduc· tions commerciales, techniques et juridiques. Interprétations simultanées et consécutives pour conférences et réunions d’affaires. Nous proposons aussi un service d’interprétations par téléphone.

Carrer Ramon y Cajal, 22 17190 Salt (Gironès) Tel. +34 972 40 20 35 tecnics@tecnics.tv www.tecnics.tv Serveis audiovisuals Audiovisual services

Pg. General Mendoza,7 (Edifici Cadesbank) 17002 Girona (Gironès) Tel. +34 972 21 23 54 Fax. +34 972 20 60 63 info@idiomatic.net www.idiomatic.net Traduccions Translations

113


Transports Viñolas Fundada fa més de 30 anys i líder de les empreses del sector del transport en les nostres contrades. Compliment rigorós de totes les normatives nacionals i europees. Oferim un servei acurat al client amb màxi· mes garanties.

It was created more than 30 year ago. It is one of lieder’s enterprises of the transport area in our countryside. Rigorous application of the national and internationals rules. We offer and accurate and professional service to our costumers with the maximum guar· antees.

Fundada hace mas de 30 años y líder de las empresas del sector transporte en nues· tra región. Cumplimiento riguroso de todas las normativas nacionales y internacionales. Ofrecemos un servicio minucioso al cliente con las máximas garantías.

Il était fondée plus de 30 années et elle est une de les principales entreprises du sec· teur transport dans notre région. Toutes les normatives nationales et internationales sont rigoureusement exécutées. Nous garantis· sons un service professionnel aux client avec le maximum garantie.

Sarfa Empresa amb 90 anys d’experiència que la converteixen en la millor opció de mobilitat a la nostra zona. Especialitzada en trasllats a l’aeroport, tot tipus d’esdeveniments i cir· cuits. Disposa d’una flota de més de 100 ve· hicles amb diverses capacitats: 16, 35, 55, 59 i 63 places. Empresa con 90 años de experiencia que la convierten en la mejor opción de movilidad en nuestra zona. Especializada en traslados al aeropuerto, todo tipo de eventos y circui· tos. Dispone de una flota de más de 100 ve· hículos con varias capacidades: 16, 35, 55, 59 y 63 plazas. 114

Company with 90 years experience that make the best choice for mobility in our area. Specialized in airport shuttle, all types of events and circuits. It has a fleet of over 100 vehicles with various capacities: 16, 35, 55, 59 and 63 seats. Entreprise avec 90 ans d’expérience qui font le meilleur choix pour la mobilité dans notre région. Spécialisée dans tous types d’événements, navette pour l’aéroport et de circuits. Il dispose d’une flotte supérieure aux 100 véhicules avec de diverses capacités: 16, 35, 55, 59 et 63 places.

Plaça Catalunya, 5 17480 Roses (Alt Empordà) Tel. +34 972 25 66 17 Fax. +34 972 15 24 37 autvi@logiccontrol.es www.autocaresvinolas.com Transports

Polígon Industrial Riera d’Esclanyà c/ Mas Resplandis 6-8 17255 Begur (Baix Empordà) Tel. +34 972 30 02 62 Fax. +34 972 30 00 39 comercial@sarfa.com www.sarfa.com Transports


Transports Balliu Tenim experiència i som coneixedors de la zona. Recepció a aeroports, visites, transports a restaurants, hotels i excursions a mida.

Experience and knowledge of the area. Reception at airports, visits, transport to res· taurants and hotels and tailor made excur· sions.

Rolls Royce, Jaguar, Mercedes, Man Places; 4, 7, 16, 24, 36 i 54.

Rolls Royce, Jaguar, Mercedes, Man Passangers: 4, 7, 16, 24, 36 and 54.

Tenemos experiencia y somos conocedores de la zona. Recepción en aeropuer· tos, visitas, servicio de transporte a restau· rantes y hoteles y excursiones a medida.

Expérience et connaisseurs de la zone. Réception aux aéroports, visites, transports aux restaurants, hôtels et excursions sur me· sure.

Rolls Royce, Jaguar, Mercedes, Man Plazas: 4, 7, 16, 24, 36 y 54.

Mercedes, Man Places: 4, 7, 16, 24, 36 et 54.

Cabrera Cars Elegance Lloguer de vehicles amb conductor. Serveis VIP per a empreses, convencions, congressos, serveis personalitzats, noces, circuits per la ciutat, transport a l’aeroport, disposicions. Vehicles gran luxe. Autoritzats per recollir passatge en tot l’Estat Espanyol.

Chauffeur driven vehicle hire. VIP service for companies. Conventions, congresses, personalised services, weddings, tours of the town, transfers airports, other require· ments. Top of the range vehicles. Authorised to make pick-ups in the whole of Spain.

Alquiler de vehículos con conductor. Servicios VIP para empresas, convenciones, congresos, servicios personalizados, bodas, tours por la ciudad, transfers aeropuerto, otras disposiciones. Vehículos gran lujo. Au· torizados para realizar recogidas de pasaje en toda España.

Location de véhicules avec chauffeur. Services VIP pour entreprises. Conventions, congrès, services personnalisés, mariages, visites en ville, transferts aéroports, disposi· tions. Véhicules de grand. Autorisés à réali· ser des ramassages de passagers sur tout l’État espagnol.

C. Major, 25 17455 Caldes de Malavella (La Selva) Tel. +34 972 47 09 37 Fax. +34 972 47 26 30 balliu@balliusl.com www.balliusl.com Transports

C. Ponent, 58 17410 Sils (La Selva) Tel. +34 609 73 33 73 Fax. +34 872 01 21 59 reservas@cars-elegance.com www.cars-elegance.com Transports

115


Transports Pujol

116

Transport col·lectiu, amb 50 anys d’expe· riència, autocars de luxe de fins a 80 places. Diverses capacitats i serveis: 15, 25, 35, 45, 55, 60 i 80 places.

Group transport, with 50 years of experi· ence, luxury coaches with up to 80 seats. Various capacities and services: 15, 25, 35, 45, 55, 60 and 80 places.

Transporte colectivo, con 50 años de ex· periencia en autocares de lujo de hasta 80 plazas. Variedad de capacidades y servicios: 15, 25, 35, 45, 55, 60 y 80 plazas.

Transport de groupes, avec 50 ans d’ex· périence: autocars grand luxe jusqu’à 80 places. Diverses capacités et prestations: 15, 25, 35, 45, 55, 60 et 80 places.

Av. Papalús, s/n (Ctra. Lloret - Blanes) 17310 Lloret de Mar (La Selva) Tel. +34 972 37 11 80 Fax. +34 972 37 29 21 comercial@transpujol.com www.transpujol.com Transports


117


activitats actividades activities activitĂŠs


Fang Aventura Tornasol Aventura Creuers Mare Nostrum Skydive Empuriabrava Club Nàutic l'Estartit Ocitània Multisports Odisea Charter Girona Globus Celler laVinyeta Aula Gastronòmica de l'Empordà Tècnics Serveis Audiovisuals Gerunda Caves Mont-Ferrant


Fang Aventura Des de 1989, especialitzats en incentius. Dissenyem i personalitzem programes out· door. Finca de 850.000 m². Paint-ball, quads, orientació, team-building, trekking aquàtic i el gran repte, assaltar una fortalesa del segle XVII.

Specialists in incentives, since 1989. We design and personalize outdoor programs. We have 850.000 m². Paint-ball, quads, ori· enteering, team-building, water trekking and the great challenge, you have to storm from an XVII century fortress.

Desde 1989, especialistas en incentivos. Diseñamos y personalizamos programas outdoor. Finca de 850.000 m². Paint-ball, quads, orientación, team-building, trekking acuático y el gran reto, asaltar una fortaleza del siglo XVII.

Des de 1989, spécialistes dans les motiva· tions. Nous concevons des programmes. Propriété 850.000 m². Paint-ball, quads, l’orientation, team-building, trekking aquati· que et le grand défi, assaillir une forteresse du siècle XVII th.

Tornasol Aventura Organització de tot tipus d’esdeveniments d’empresa a l’aire lliure. Outdoor trai· ning: formació a l’aire lliure. Team building: estratègia i consolidació d’equips. Activitats d’oci com a complement de reunions d’em· presa. Organización de todo tipo de eventos de empresa al aire libre.Outdoor training: forma· ción al aire libre. Team building: estrategia y consolidación de equipos. Actividades de ocio, cultura y deporte como complemento de sus congresos y reuniones de empresa.

122

Outdoor events management. Outdoor training, Team building strategies. Sport, cul· ture and leisure activities for your congress, incentive or meeting programmes. Organisation de toutes sortes d’événe· ments d’entreprises en plen air. Outdoor trai· ning : formation en plen air. Team building: stratégie et consolidation d’équipes. Acti· vités de loisirs en complément de réunions d’entreprise.

Ctra. de Falgons, s/n 17831 Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’estany) Tel. +34 972 57 11 66 / 667 43 38 33 info@fangaventura.com www.fangaventura.com Organitzador d’activitats Activities organizers

C. Progrés, 14 17500 Ripoll (Ripollès) Tel. +34 972 70 27 47 Fax. +34 972 70 04 31 tornasol@tornasol.com www.tornasol.com Organitzador d’activitats Activities organizers


Creuers Mare Nostrum Empresa amb més de 50 anys d’experièn· cia. Organització de creuers i lloguers d’em· barcacions per a grups d’incentius, conven· cions i empreses. Es preparen menjars a bord i banquets. Organització de rutes cul· turals y d’activitats complementàries durant els creuers.

Company of the Costa Brava with more than 50 years of experience. Cruises or· ganization and boat rental as incentives for groups, seminars, or companies. Preparing meals and banquets on board. Organization of cultural roads and complementary activi· ties during the cruises

Empresa con más de 50 años de experien· cia. Organización de cruceros y alquileres de embarcaciones para grupos de incentivos, convenciones y empresas. Se preparan co· midas a bordo y banquetes. Organización de rutas culturales y actividades complementa· rias durante los cruceros.

Entreprise de la Costa Brava avec plus de 50 ans d’expérience. Organisation de croi· sières et de location d’embarcations pour groupes d’incentives, séminaires et entrepri· ses. Des banquets et des repas sont prépa· rés à bord. Organisation de routes culturel· les et d’activités complémentaires durant les voyages.

Skydive Empuriabrava Primer salt en paracaigudes (Tàndem). Acompanyat per un instructor professional, es pot viure una experiència inoblidable, un minut de caiguda lliure! Qui busqui una ac· tivitat més tranquil·la pot gaudir d’un vol en avioneta amb vistes espectaculars.

First Tandem Skydive. Accompanied by a professional instructor, it is possible to enjoy a memorable experience, one minute of free· fall! Those who are looking for a quieter ac· tivity can enjoy a pleasure flight with magnifi· cent views.

Primer salto en paracaídas (Tandem). Acompañado por un instructor profesional, se puede vivir una gran experiencia, un mi· nuto de caída libre! Quien busque una activi· dad más tranquila puede disfrutar de un vue· lo en avioneta con vistas espectaculares.

Premier saut en parachute (Tandem). Ac· compagné par un instructeur professionnel, vous pouvez jouir d’une minute de chute li· bre! Si vous cherchez une activité plus cal· me, nous pouvons aussi vous proposer un baptême de l’air en avion.

C. Maranges, 3 17130 L’Escala Empúries (Alt Empordà) Tel. +34 972 77 37 97 Fax. +34 972 77 03 32 creuers@creuers-marenostrum.com www.creuers-marenostrum.com Activitat a l’aire lliure Outdoor activity

Sector Aeroclub s/n 17487 Empuriabrava (Alt Empordà) Tel. +34 972 450 111 Fax. +34 972 450 749 info@skydiveempuriabrava.com www.skydiveempuriabrava.com Activitat a l’aire lliure Outdoor activity

123


Club Nàutic l’Estartit Regates de vela lleugera i creuer per a em· preses, convencions i tot tipus de grups. Multiactivitats d’esports nàutics: submarinis· me, snorkel, caiac, motos aquàtiques... In· centius a la carta. Outdoor training. Activitats de lleure.

Dinghy and sailing boats regattas for companies, conventions and groups. Multiple nautical sporting activities: scuba diving, snor· kelling, kayaking, jet skiing... Made-tomeas· ure incentives. Outdoor training. Free time activities.

Regatas de vela ligera y cruceros para em· presas, convenciones y grupos. Multiactivi· dades de deportes náuticos: submarinismo, snorkel, kayak, motos acuáticas... Incentivos a la carta. Outdoor Training. Actividades lú· dicas.

Régates de dériveurs et croisière pour entreprises, conventions et groups. Activité multiples en sport nautique : plongée sousmarine, snorkel, kayak, motos aquatiques... Activités de stimulation à la carte. Outdoor Training. Loisirs.

Ocitània Multisports

124

Diversió innovadora. Excursions guiades amb els divertits segways X2, excitants com· peticions amb els jocs laser (battlefield), gim· canes d’orientació en bicicleta. Organització de cursos, jocs i competicions de golf tant diürns com nocturns en el Par 3 Pitch & Putt Gualta.

The latest in entertainment. Guided ex· cursions with the great fun to ride segways X2, exciting competitions with laser games (battlefield), gymkhanas with bicycles. Or· ganization of golf clinics, games and com· petitions by day or night at the Par 3 Pitch & Putt Gualta.

Diversión innovadora. Rutas guiadas mon· tados con los divertidos segways X2, exci· tantes competiciones con los juegos laser (battlefield), orientación con bicicleta. Orga· nización de cursos, juegos y competiciones de golf diurnos y nocturnos en el Par 3 Pitch & Putt Gualta.

Divertissement innovant. Excursions guidées très amusantes en segways X2, pas· sionnantes compétitions de jeux laser (batt· lefield), concours d’orientation à vélo. Orga· nisation de cours, jeux et compétitions de golf aussi bien diurnes que nocturnes au Par 3 Pitch & Putt Gualta.

Psg. Marítim, s/n 17258 L’Estartit (Alt Empordà) Tel. +34 972 75 14 02 Fax. +34 972 75 17 17 info@cnestartit.es www.cnestartit.es Activitat a l’aire lliure Outdoor activity

Ctra. Torroella de Montgrí a Parlavà, km 0,5 17257 Gualta (Baix Empordà) Tel. +34 972 75 50 82 Fax. +34 972 75 87 98 info@ocitania.cat www.ocitania.com www.gualta.com Activitat a l’aire lliure Outdoor activity


Odisea Charter Odisea Charter posa nota de qualitat a l’oferta nauticoturística de la Costa Brava. Grans embarcacions amb tripulació per fer sortides a la mar. De vela per als més romàn· tics i de motor per als amants de la velocitat.

Odisea Charter do the commitment of quality to the turist-nautical offer of the Cos· ta Brava. Big boats with crew for charter. Sailboats for the romantic ones and motoryacht for those who loves speed.

Odisea Charter pone nota de calidad a la oferta náutico-turística de la Costa Bra· va. Grandes embarcaciones con tripulación para salir a la mar. De vela para los más ro· mánticos y de motor para los amantes de la velocidad.

Odisea Charter avec son offre nautique propose un engagement de qualité pour le tourisme de la Costa Brava. Des bateaux inoubliables avec équipage pour sortir en mer. Voilier pour les plus romantiques et yacht à moteur pour ceux qui aiment la vitesse.

Girona Globus Associació de 4 empreses de les comar· ques de Girona que des de fa ja un llarg temps ens dediquem a fer viatges i vols en globus. Som coneixedors més que ningú del territori que sobrevolem. Asociación de 4 empresas de las comar· cas de Girona que desde hace ya un largo tiempo realizamos viajes y vuelos en glo· bos. Tenemos un gran conocimiento del te· rritorio que sobrevolamos.

Association of the 4 balloon firms op· erating in the counties of Girona, all of whom organize trips and balloon flights with charm. The companies have long been committed to this activity, which is the rea· son for our unmatched knowledge of the area we fly over.

C. Major, 2 17256 Palau Sator (Gironès) Tel. +34 972 63 49 38 / 609 71 25 51 Fax. +34 972 63 49 38 info@e-odisea.com www.e-odisea.com Activitat a l’aire lliure Outdoor activity

C. Abat Escarres, 27 17007 Girona (Gironès) info@gironaglobus.com www.gironaglobus.com Activitat a l’aire lliure Outdoor activity

Association de 4 entreprises de la ré· gion de Girona qui vous offrent la possibilité de voyages et des vols en ballon. Grâce à notre longue expérience, nous connaissons à fond le territoire que nous survolons pour votre plaisir. 125


Celler la Vinyeta La Vinyeta és un celler enmig de vinya i oli· vera on es realitzen tast de vins, visites guia· des i esdeveniments diversos com reunions d’empresa o presentacions de producte, en· tre altre experiències inoblidables. La Vinyeta es una bodega entre vid y oli· vo donde se realizan catas de vinos, visitas guiadas y eventos diversos como reuniones de empresa o presentaciones de producto entre otras experiencias inolvidables.

La Vinyeta is a winery in the middle of a vineyard and olive grove which offers wine tastings, guided tours and a variety of events like company meetings, or product presen· tations among other unforgettable experi· ences.

Activitats enogastronòmiques Food and wine activities

La Vinyeta est une cave au beau milieu des vignes et des oliveraies, où sont orga· nisées des dégustations de vins, des visites guidées et autres évènements divers : réu· nions d’entreprise ou présentations de pro· duits et autres expériences inoubliables.

Aula Gastronòmica de l’Empordà

126

Ctra. De Mollet de Peralada a Masarac 17752 Mollet de Peralada (Alt Empordà) Tel. +34 647 74 88 09 Fax. +34 972 50 53 23 celler@lavinyeta.es www.lavinyeta.es

L’Aula Gastronòmica de l’Empordà és un espai que es centra en la investigació i la for· mació continua dels treballadors dels sectors. També és un espai singular per a totes aque· lles persones que tinguin interès per la cuina i la gastronomia de la zona.

Aula Gastronomica de l’Empordà offering an experience based on continuous research and training for those working in the sector. Aula also offers its services to anybody who is interested in amateur cookery, and in the local cuisine of the region in particular.

El Aula Gastronómica del Empordà es un espacio que se centra en la investigación y en la formación continua de los trabajadores del sector. Además es un espacio singular para todos los interesados en la cocina y en la gas· tronomía de la zona.

L’Atelier Gastronomique de l’Empordà, est un indroit pour la recherche et la formation continue des personnes qui travaillent dans les secteurs concernés. Un espace que s’adres· se à toutes les personnes qu’ont intérêt pour la cuisine et la gastronomie de la région.

Ctra. de Palamós, Km 328 17253 Vall-llobrega (Baix Empordà) Tel. +34 972 31 20 91 Fax. +34 972 31 20 92

aula@grupcostabravacentre.com www.aulagastronomicadelemporda.com

Activitats enogastronòmiques Food and wine activities


Gerunda A les sales de la planta baixa del nostre emblemàtic edifici, oferim enogastronomía d’alt nivell, tasts de vins, cursets d’iniciació al tast, menús de maridatge, etc. Les sales disposen d’instal·lació audiovisual. Possibili· tat de compra de vins i delicadeses al nostre Magatzem del Pont.

In the ground floor rooms of our emblem· atic building, we offer a high level enogas· tronomy, wine tastings, wine tasting initia· tion courses, pairing menus, etc. The rooms have audiovisual installation. In our Bridge Store you have the possibility to buy wines and delicatessens.

En las salas de la planta baja de nuestro emblemático edificio, ofrecemos enogastro· nomía de alto nivel, catas de vinos, cursos de iniciación a la cata, menús de maridaje, etc. Las salas disponen de instalación au· diovisual. Posibilidad de compra de vinos y delicatesen en nuestro Almacén del Puente.

Dans les salles de la rez-de chaussée de notre emblématique édifice, nous offrons une oenogastronomie de haut niveau, des dégus· tations de vins, des courses de initiation à la dégustation, des menues de mariage, etc. Les salles disposent d´installation audiovisuel· le. Possibilité d´acheter des vins et des delica· tessens dans notre Magasin du Pont.

Caves Mont-Ferrant Les caves de Mont-Ferrant són les més antigues de Catalunya. Les va fer construir Agustí Vilaret el 1865 a Blanes. Mont-Fer· rant continua elaborant cava seguint els principis de Vilaret, fent caves «nets i agra· dables al paladar».

The Mont-Ferrant cellars are the oldest in Catalonia. Agustí Vilaret had them built in 1865 in Blanes. Mont-Ferrant continues elaborating champagne following the princi· ples of Vilaret, producing «clean and pleas· ant champagnes on the palate».

Las bodegas de Mont-Ferrant son las bodegas más antiguas de Catalunya. Las mandó construir Agustí Vilaret en 1865 en Blanes. Mont-Ferrant continúa elaboran· do cava siguiendo los principios de Vilaret, produciendo cavas «limpios y agradables al paladar».

Les caves de Mont-Ferrant sont les ca· ves les plus anciennes de Catalogne. C’est Agustí Vilaret qui les fit construire en 1865 à Blanes. Mont-Ferrant continue en élaborant champagne en suivant les principes de Vi· laret, en produisant des champagnes «pro· pres et agréables au palais».

Passeig San Joan Bosco, 59 17007 Girona (Gironès) Tel. +34 972 20 72 18 info@gerunda.es Activitats enogastronòmiques Food and wine activities

C. Montferrant, 1 17300 Blanes (La Selva) Tel. +34 93 419 10 00 Fax. +34 93 419 31 70 montferrant@montferrant.com www.montferrant.com Activitats enogastronòmiques Food and wine activities

127


convention bureaux i entitats locals convention bureaux y entidades locales convention bureaux & local entities convention bureaux et entitĂŠs locales


Lloret de Mar Convention Bureau Reunions entre volcans L'Escala Roses


Lloret de Mar Convention Bureau Lloret de Mar, situada en un enclavament privilegiat de la Costa Brava, a 30 km de l’aeroport de Girona, a 80 km de la ciutat de Barcelona i a 115 Km de Perpinyà, s’ha con· vertit en un dels destins turístics més impor· tants del sud d’Europa. 6000 places hoteleres de quatre i cinc es· trelles, dos palaus de congressos i més de 80 sales de reunions situades en hotels es complementen amb una diversa oferta gas· tronòmica, de lleure i activitats durant tot l’any que converteixen a Lloret de Mar en una destinació ideal per al turisme de re· unions i esdeveniments. El ric patrimoni cultural i natural proporciona a Lloret de Mar excepcionals espais singu· lars situats en un entorn que conserva els principals atractius de la Costa Brava com els Jardins de Santa Clotilde i les platges de renom de Lloret de Mar. Lloret de Mar, situada en un enclave privi· legiado de la Costa Brava, a tan solo 30 km del aeropuerto de Girona, a 80 km de la ciu· dad de Barcelona y a 115 Km de Perpignan, se ha convertido en uno de los destinos tu· rísticos más importantes del sur de Europa. 6000 plazas hoteleras de cuatro y cinco es· trellas, dos palacios de congresos y más de 80 salas de reuniones ubicadas en hoteles se complementan con una diversa oferta

132

gastronómica, de ocio y actividades durante todo el año que convierten a Lloret de Mar en un destino ideal para el turismo de reuniones y eventos. El rico patrimonio cultural y natural proporcio· na a Lloret de Mar excepcionales espacios singulares situados en un entorno que con· serva los principales atractivos de la Costa Brava como los Jardines de Santa Clotilde y las renombradas playas de Lloret de Mar. Lloret de Mar, with its ideal location on the Costa Brava just 30 km from Girona Airport, 80 km from the city of Barcelona and 115 Km from Perpignan, has become over the years one of the major tourist destinations in southern Europe. With a hotel capacity of 6,000 beds in the four-star and five-star categories, two con· ference centres and a total of over 80 meet· ing rooms in the various hotel establish· ments, the town also offers a wide range of restaurants and all-year-round leisure activi· ties that make Lloret de Mar an ideal desti· nation for business and event tourism. With its strong cultural heritage and natural advantages, Lloret de Mar enjoys unrivalled facilities that include some of the major at· tractions of the Costa Brava, such as the Gardens of Santa Clotilde and the town’s succession of famous beaches.

La ville de Lloret de Mar, située dans un endroit privilégié de la Costa Brava, à 30 km de l’aéroport de Gérone, à 80 km de la ville de Barcelone et à 115 Km de Perpignan, est devenue l’une des destinations touristiques les plus importantes du sud de l’Europe. 6000 places hôtelières de quatre et cinq étoiles, deux palais des congrès et plus de 80 salles de réunions situées dans les hôtels sont complétées par un vaste choix gastro· nomique, de loisirs et d’activités toute l’an· née, qui font de Lloret de Mar une destina· tion idéale pour le tourisme de réunions et évènements. Le riche patrimoine culturel et naturel four· nit à Lloret de Mar des espaces exception· nels singuliers dans un environnement qui conserve les principaux attraits de la Costa Brava comme les Jardins de Santa Clotilde et fameuses les plages de Lloret de Mar.


Directori de membres / Directory of members Av. de les Alegries, 3 17310 Lloret de Mar - Girona Tel.: +34 972 36 57 88 Fax: +34 972 36 77 50 lloretcb@lloret.org

www.lloretdemar.org/convention-bureau

Centres congressuals Palau de Congressos Gran Casino Costa Brava Palau de Congressos Olympic Teatre Municipal Espais singulars Jardins de Santa Clotilde Ermita de Santa Cristina Platja de Lloret de Mar Allotjament Alva Park Costa Brava Hotel Acapulco Hotel Anabel Hotel Don Juan Hotel Evenia Olympic Palace HoteL Gran Garb铆 Hotel Guitart Gold Central Park Hotel Guitart Monterrey Hotel Marsol Hotel Rigat Park Hotel Rosamar Hotel Santa Marta Hotel Xaine Park Restaurant El Trull

Serveis complementaris Associaci贸 de Guies de Girona Cabrera Cars Elegance Cantalozella Cell Events GiEvents Sarfa Terramar Tour Traduaction Transports Canals Transports Pujol Traveltec Ultramar Viatges Novovira Walkiria Events Activitats Catamaran Sensation Dofi Jet Boats Hollywood Hula-Hula Tennis Canyelles Waterworld

Gastronomia El Ventall Freu Mas Romeu Terrassa Vives

133


Reunions entre volcans Reunions entre Volcans és una iniciativa de l’ajuntament d’Olot, sorgida amb l’ob· jectiu d’acollir congressos, convencions i altres esdeveniments a la ciutat. Olot, capital de la comarca de la Garrot· xa, situada al bell mig del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un espai amb més de quaranta volcans, és l’indret idoni per portar a terme tota mena d’actes en un marc de tranquil·litat i de bellesa, ca· racterístiques que poden ser garantia de qualitat i èxit. L’ajuntament d’Olot, a través de l’Oficina de Turisme, s’ofereix per a col·laborar en l’organització dels diferents esdeveniments que es portin a terme a la ciutat i el seu entorn. Reuniones entre Volcanes es una inicia· tiva del ayuntamiento de Olot, surgida con el objetivo de acoger congresos, conven· ciones y otros eventos en la ciudad. Olot, capital de la comarca de la Garrotxa, situada en medio del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, un espa· cio con más de cuarenta volcanes, es el lugar idóneo para llevar a cabo todo tipo de eventos en un marco de tranquilidad y de belleza, características que pueden ser garantía de calidad y éxito. El ayuntamiento de Olot, a través de la Ofi· cina de Turismo, se ofrece para colaborar en la organización de los diferentes even· tos que se lleven a cabo en la ciudad y su entorno. 134

Business Meetings in the Land of the Volcanoes is a programme created by the municipal council of the town of Olot, with the aim of promoting conferences, conven· tions and other events in the town. Olot is the capital of the Garrotxa district and is located right in the heart of the Gar· rotxa Volcanic Region Natural Park, a zone with over forty dormant volcanoes. It is an ideal location for holding all kinds of events in a setting characterised by an atmosphere of peace and quiet and great natural beauty, which will ensure the effectiveness and the success of your event. Through its Tourist Office, Olot Municipal Council undertakes to help you to organise any events that are held in the town and its surrounding region. Réunions entre Volcans est une initiati· ve de la mairie d’Olot, qui a surgi afin d’ac· cueillir des congrès, des conventions et d’autres évènements dans la ville. Olot, capitale de la région de la Garrotxa, située en plein cœur du Parc Naturel de la Zone Volcanique de la Garrotxa, un espace avec plus de quarante volcans, est l’endroit idéal pour organiser toute sorte d’évène· ments dans un cadre tranquille et splendi· de, des caractéristiques qui peuvent être la garantie de la qualité et de la réussite. La mairie d’Olot, à travers l’Office de Tou· risme, se propose de collaborer pour l’orga· nisation des différents évènements menés à terme dans la ville et ses environs.


Directori de membres / Directory of members C. Hospici, 8 17800 Olot Tel. +34 972 260141 Fax. +34 972 271900 info@reunionsentrevolcans.com www.reunionsentrevolcans.cat

Centres congressuals Casal Marià Els Catòlics Espai Núria FES Orfeó Pavelló Firal Sala actes IMPC Sala conferències Hospici Sala Torín Espais singulars Can Trincheria Claustre del Carme Jardins T. Malagrida Museu dels Sants Pati de l'Hospici Teatre Principal Allotjament Casa Marcial Hot.Rur.Can Blanc Hotel Borrell Hotel Cal Sastre Hotel La Perla Hotel Riu Hotel Vall de Bas La Cabana d'en Janot L'Arcada de Fares Mas El Guitart Mas Les Comelles Mas Salvanera

Gastronomia B-Creck Brasa Cafè Europa Criscatering Cúria Reial Font Moixina Forn de Pa Batallé La Deu La Nevateria La Quinta Justa Les Cols Rest. Self la Garrotxa Romanik Sublim Serveis complementaris GRN Managevents Opera Lloguers Plural Comunicació Activitats ATMA Cooperativa La Fageda Educ'art Fang Aventura Natura i Màgia Rutes en 4x4 Vol de Coloms

135


L'Escala L’Escala és una vila marinera i ofereix di· versitat de paisatges marins, des de platges de sorra formades per dunes litorals fins a massissos rocosos i cales abruptes. Els re· cursos culturals són nombrosos: Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, amb les ruïnes d’una ciutat grega i una ciutat ro· mana, Museu de l’Anxova i de la Sal, Sant Martí d’Empúries (conservat com a poble medieval) i tot un seguit de mostres de la tra· dició de la pesca. L’Escala és coneguda també per la seva gas· tronomia, sobretot per les Anxoves de l’Es· cala, conservades amb mètodes ancestrals i que fan que la visita a una de les fàbriques d’anxova sigui molt recomanable. Destaquem també importants actes lú· dics que se celebren al llarg de tot l’any: el Triumvirat Mediterrani, la Festa de l’Anxova i les Jornades Gastronòmiques del Suquet de Peix, entre altres. D’altra banda, l’Esca· la ofereix també la possibilitat de practicar submarinisme, rutes en bicicleta i rutes de senderisme entre altres activitats esportives, aquàtiques i d’oci. L’Escala es un pueblo marinero y ofre· ce diversidad de paisajes marinos, desde playas de arena formadas por dunas litorales hasta colinas rocosos y calas abruptas. Los recursos culturales son numerosos: Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, con las ruinas de una ciudad griega y una ciudad romana, Museu de l’Anxova i de la Sal, Sant

136

Plaça de les Escoles, 1 17130 L’Escala Empúries (Alt Empordà) Tel. +34 972 77 06 03 Fax. +34 972 77 33 85 turisme@lescala.cat www.lescala.cat

Martí d’Empúries (conservado como pueblo medieval) y todo una serie de muestras de la tradición de la pesca. L’Escala es conocida también por la su gas· tronomía, sobretodo por las Anchoas de l’Escala, conservadas a partir de métodos ancestrales y que hacen que la visita a una de las fábricas de anchoa sea moy reco· mendable. Destacamos también importantes actos lú· dicos que se celebran a lo largo de todo el año: el Triumvirat Mediterrani, la Festa de l’Anxova i las Jornadas Gastronómicas del Suquet de Peix, entre otros. Por otro lado, l’Escala ofrece también la posibildad de practicar submarinismo, rutas en bicicleta y rutas de senderismo entre otras actividades deportivas, acuáticas y de ocio. L’Escala is a coastal village and offers a diversity of marine landscapes, from sand beaches formed by coastal dunes to rocky hills and abrupt coves. The cultural resour· ces are numerous: The Museum of Archeo· logy of Catalonia-Empùries, with the ruins of a Greek city and a Roman city, the Ancho· vy and Salt Museum, Sant Martí d’Empúries (conserved as a medieval village) and a very big series of samples of the fishing tradition. L’Escala is also known for its gastronomy, mainly for the Anchovies of Escala, kept by following ancient methods and which contri· butes to the fact that the visits to the ancho· vy plants be much recommended.

We also recommend its numerous recre· ational acts which take place during all the year such as the Triumvirat Mediterrani, the Anchovy Holiday and the Gastronomic Days of the Fish Suquet… L’Escala also offers the possibility to practi· ce the scuba-diving, bicycle routes and trek· king, among other sports, aquatic and leisu· re activities. L’Escala est un village côtier qui offre de nombreux paysages marins tels que les pla· ges de sable fin, criques rocheuses et falai· ses abruptes. Les ressources culturelles sont aussi trés nombreuses: Musée d’Archéolo· gie de Catalunya-Empúries, avec les ruïnes d´une ville grecque et celles d´une romaine, le Musée de l’Anchois et du Sel, Sant Martí d’Empúries (conservé comme village Medi· eval) et tout une série d´échantillons sur la vie marine. L’Escala est aussi connue pour sa gastrono· mie, sur tout les anchois de L’Escala, con· servés de façon ancéstrale et qui font que les usines d´anchois soit une visite trés re· commandée. Aussi, nous vous conseillons ses nombreux actes qui ont lieu tout au long de l´année tel le Triumvirat Mediterrani, la Fête du sel, de l’Anchois les Journées Gastronomiques du "Suquet de Poisson”... Egalement, l’Escala offre la possibilité de faire de la plongée, des parcours à vélo et randonnée parmis d´autres activités sportives, nautiques et loisirs.


Roses Roses, situada en un entorn natural únic i envoltada de dos parcs naturals, ofereix una costa de contrastos entre les petites cales del Cap de Creus i les àmplies platges de sorra fina i daurada. Els seus orígens es remunten al segle VIII a.C. amb la fundació de la ciutat grega de Rodes. Les restes arqueològiques i els mo· numents de Roses permeten resseguir el fil de la història des de temps prehistòrics fins al present. Com a port natural, Roses disposa d’una important flota pesquera que proveeix di· àriament la vila de peix fresc i marisc. La cuina de Roses és coneguda internacio· nalment gràcies a les genials creacions de Ferran Adrià. Disposa d’una important infraestructura en allotjaments, restaurants de renom i activi· tats lúdiques i esportives centrades en el gaudi de les aigües de la badia i l’entorn natural. Rosas, situada en un entorno natural único y rodeada de dos parques natura· les, ofrece una costa de contrastes entre las pequeñas calas del Cap de Creus y las amplias playas de arena fina y dorada. Sus orígenes se remontan al siglo VIII a.C. con la fundación de la ciudad griega de Rodas. Los restos arqueológicos y los mo· numentos de Rosas permiten seguir el hilo

Av. de Rhode, 77-79 17480 Roses Tel. + 34 972 25 73 31 Fax. +34 972 15 11 50 www.roses.cat turisme@roses.es

de la historia desde tiempos prehistóricos hasta el presente. Como puerto natural, Roses dispone de una importante flota pesquera que provee diariamente la villa de pescado fresco y marisco. La cocina de Roses es conocida internacionalmente gracias a las geniales creaciones de Ferran Adrià. Dispone de una importante infraestructura en alojamientos, restaurantes de renombre y actividades lúdicas y deportivas centra· das en el disfrute de las aguas de la bahía y el entorno natural. Roses, located in an unrivalled natural setting surrounded by two natural parks, is endowed with a coastline marked by a strong contrast between the small coves near the Cap de Creus headland and a succession of wide beaches of fine golden sand elsewhere along the coast. The town’s origins go back to the 8th cen· tury B.C. and the founding of the Greek settlement of Rhodes. The archaeological remains and historical monuments found in the town enable us to follow the pat· tern of history from pre-historic times to the present day. With its natural harbour, Roses has a ma· jor fishing fleet that provides the town with fresh fish and seafood on a daily basis. Roses enjoys an international reputation for

its cuisine thanks to the creative genius of world-famous chef Ferran Adrià. The town has a well-developed infrastruc· ture in terms of accommodation, wellknown restaurants and a range of leisure and sporting activities focused on the en· joyment of the natural facilities offered by the Bay of Roses and its surrounding area. Roses, située dans un environnement naturel unique et entourée de deux parcs naturels, offre une côte pleine de contrastes entre les petites criques du Cap de Creus et les grandes plages de sable fin et doré. Ses origines remontent au VIII è siècle av. JC, avec la fondation de la ville grecque de Rodes. Les ruines archéologiques et les monuments de Roses permettent de sui· vre le fil de l’histoire depuis la préhistoire jusqu’à présent. Comme port naturel, Roses dispose d’une flotte de pêche importante qui approvision· ne quotidiennement la ville en poisson frais et fruits de mer. La cuisine de Roses est connue dans le monde entier grâce aux créations du génie Ferran Adrià. Elle dispose d’une importante infrastructu· re en hébergements, restaurants de renom et activités ludiques et sportives centrées sur le plaisir des eaux de la baie et de l’en· vironnement naturel.

137


guia de pictogrames guĂ­a de pictogramas pictogram guide pictogramme guide


tennis tenis tennis tennis

pàrquing parking parking parking

alçada altura height hauteur

solarium solarium solarium solarium

pàrquing cobert parking cubierto indoor parking parking couvert

superfície superficie area surface

spa spa spa spa

parabòlica parabólica parabolic parabolique

teatre teatro theatre théâtre

jacuzzi jacuzzi jacuzzi jacuzzi

WiFi WiFi WiFi WiFi

escola escuela school école

sauna sauna sauna sauna

adaptat a minusvàlids adaptado a minusválidos adpted for the disabled accès aux personnes à mobilité réduite

banquet banquete banquet banquet

massatges masajes massages massages

piscina exterior piscina exterior outdoor swimming pool piscine extérieure

còctel cóctel cocktail cocktail

esquí esquí ski ski

piscina coberta piscina cubierta indoor swimming pool piscine couverte

càtering catering catering catering

gimnàs gimnasio gymnasium gymnase golf golf golf golf

139


140


contacte contacto contact contact

Gran Via Jaume I, 46 17001 GIRONA – SPAIN Tel. +34 972 418 500 Fax +34 972 418 501 infoturisme@cambragirona.org www.gironaconventionbureau.com

Cristina Bubé Directora cbube@cambragirona.org

Jeanine López Directora comercial jlopez@cambragirona.org

141


> AP7 Girona Nord - Exit 6 > AP7 Girona Sud - Exit 7 > NII Girona Nord - Sud > C25 direction Vic - Lleida > C65 Costa Brava Girona - France (70 km) Girona - Barcelona (103 km)

142


143


144


agraïments edició: Girona Convention Bureau disseny gràfic: AMR Gemma Reixach i A. M. Rigau fotografia: Ajuntament d’Olot Ajuntament de Girona Ajuntament de l’Escala Ajuntament de Lloret de Mar Ajuntament de Roses Arxiu d’Imatges Patronat de Turisme Costa Brava Girona Auditori Palau de Congressos de Girona – Josep M. Oliveras Cambra de Comerç de Girona Celler *laVinyeta Delicius Restaurant El Freu Restaurant Festival Castell de Peralada – Josep Aznar Finca Garbet de vins i caves Castell de Peralada. Foto Olga Planas Fundació Gala-Salvador Dalí Hotel El Convent de Begur Hotel El Molí del Mig Inspai – Centre de la Imatge de la Diputació de Girona M. Geli - P. Planagumà Ocitània Multiesports Odisea Charter Park Güell - Banc ondulat. © Turisme de Barcelona / J. Trullàs Patronat Call de Girona – Josep M. Oliveras Pep Iglesias Restaurant La Sala Gran de Llofriu Restaurant Les Cols Skydive Empuriabrava SpainPhotoStock – Nano Cañas textos: Girona Convention Bureau

145


AMR

Profile for Girona  Convention Bureau

Meeting Planner Guide 2012-2013  

Meeting Planner Guide 2012-2013

Meeting Planner Guide 2012-2013  

Meeting Planner Guide 2012-2013

Advertisement