Affärslivet Finans #2

Page 1

ANNONS

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

AFFÄRSLIVET OKTOBER · 2016 UTGÅVA

FINANS

Framgång för life science-bolaget stavas kultur GEOFFREY MCDONOUGH, VD SOBI, s. 20-21

Höststäda fondsparandet inför presidentvalet JOHANNA KULL, SPAREKONOM AVANZA s. 26

”RÄTT VAD DET ÄR SÅ FÖRÄNDRAS ALLT” RUNE ANDERSSON, s. 16-17


2

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

INNEHÅLL AFFÄRSLIVET: En periodisk tidskrift som belyser och når ut till Sveriges näringsliv.

TRYGGA RÄVAR PÅ

TRYCK: DATUM:

VI PÅ GRFF PUBLISHING: CHEFREDAKTÖR:

KONTAKT:

När det svajar för flera av de stora aktörerna på den svenska fondmarknaden står PriorNilsson tryggt kvar i myllan. De lutar sig mot erfarenhet och kunskap istället för att lockas av tillfälliga trender...

Riv murarna mellan akademi och näringsliv

Läs mer på sida 11.

Transparent aktiehandel är utgångspunkten för AktieTorget, en marknadsplats som bidrar till att ge små och medelstora företag nya chanser till utveckling...

John Sigvant Oscar Ljunggren hej@affarslivet.se

VD:

FONDMARKNADEN

AKTIETORGET SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR MINDRE BOLAG

Svenska Dagbladet 13 oktober, 2016 V-TAB PROJEKTANSVARIG: Linus Nilsson

DISTRIBUTION:

FRAMGÅNG FÖR LIFE SCIENCE-BOLAGET STAVAS KULTUR Från kris till succé på några få år. Läkemedelsföretaget Sobi är nu störst i Sverige, men vägen dit har varit allt annat än spikrak...

Högskole- och universitetsbaserad forskning fungerar som drivbänk för innovationer. För att hjälpa framtida produkter ut på marknaden vill Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB, se ett ökat samarbete mellan akademi och marknad.

Läs mer på sida 13.

Läs mer på sida 20-21.

Läs mer på sida 6.

Småbrukarsonen

från Kyrkhult som blev finansman

Det är nu trettio år sedan Rune Andersson grundade Mellby Gård, ett företag som vid start sysslade med lantbruk. Idag utgör denna del bara en halv procent av ett vidsträckt investeringskonglomerat inom främst industri.

Läs mer på sida 16-17.

PriorNilsson Realinvest 3 år +102,68 % P

å 3 år har vår fond Realinvest avkastat +102,68 procent (2 sept 2013-30 sept 2016), något som vi är väldigt stolta över. Realinvest är en aktivt förvaltad aktiefond med särskilt fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar, som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, råvaru- och kraftindustrin. Du kan köpa våra fonder hos de flesta större aktörer eller bli kund direkt hos oss. Vill du välja Realinvest i premiepensionssystemet har fonden nummer 487 108.

På Twitter hittar du oss på @PNFonder och vill du ha vårt månadsbrev kan du anmäla dig via mail på info@pnfonder.se, skriv ”Månadsbrev”. Ring oss gärna på 08-441 77 00 om du har några frågor.

Våra förvaltare Torgny Prior och PO Nilsson

Varmt välkommen att bli kund hos oss!

+21,87 % i år (1 jan-30 sept)

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under ”Bli kund/Blanketter och informationsmaterial” eller skicka efter dem kostnadsfritt via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.4

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

LEDARE

ANDERS BORG HAR ORDET Bankerna och det finansiella systemet står inför en stor omställning. Praktiskt taget alla verksamheter som banker bedriver kan digitaliseras. De närmaste decennierna kommer den finansiella sektorn förändras på samma sätt som andra områden, underhållning, dagstidningar eller telekommunikation, redan upplevt. Uber är på väg till bankerna.

D

igitaliseringen och konnektiviteten har slagit igenom på bred front. Nu närmar vi oss ett läge där den finansiella sektorn och bankerna står inför ett skifte.

Banker har en lång rad olika funktioner, de säkrar att betalningar kan ske, de säkrar att värde kan försvaras och säkras över tiden, de bidrar till att matcha låntagare och långivare och hjälper människor att omfördela konsumtion över livet genom sparande. Ingen av dessa funktioner handlar emellertid längre i första hand om fysiska produkter. Huvuddelen av betalningarna sker digitalt i Sverige och även små belopp hanteras utan att sedlar och mynt är inblandade. 90% av svenskarna har tillgång till finansiella tjänster via webben och 95% betalar med kort. Utlåning till hushåll och företag sker idag oftast via internet. Den utvecklingen kommer snarast att förstärkas framöver. Människors behov av spartjänster handlar om att hitta finansiella produkter som balanserar risker och avkastning. Bankverksamhet är i nästan alla delar en fråga om kontraktsrättsliga förhållanden som kan överföras till en digital värld. Ur samhällets perspektiv finns det skäl att välkomna digitaliseringen av det finansiella systemet. Till att börja med innebär digitaliseringen att fler människor kommer att ha tillgång till finansiella tjänster. Genom Alipay och Webank i Kina har 700-800 miljoner människor fått tillgång till ett sofistikerat elektroniskt betalningssystem som nu håller på att omvandlas till ett digitalt finansiellt system. För de ca 2 miljarder människor som ännu inte har tillgång till det finansiella systemet betyder digitaliseringen att de kan inkluderas långt innan ett traditionellt banksystem kan möta deras behov. I mitt arbete inom World Economic Forum för att minska den finansiella exkluderingen är det uppenbart att för människor på landsbygden och i den informella ekonomin i Asien, Latinamerika och Afrika innebär digitaliseringen av de finansiella systemet att fattigdomsbekämpningen påskyndas radikalt. På landsbygden i Tanzania har väl över 10 miljoner människor möjligheter att göra betalning och säkra sina kontakter genom det mobila finansiella systemet. Bönder kan använda mobilen och appar för att få väderprognoser, information om priserna på olika spannmålsslag, de kan tillsammans skaffa transporter av skördarna till marknaden och de har en möjlighet att skaffa sig krediter som gör att man klarar utsädet och kan expandera. Tiden då bönderna var beroende av handelsmännen som kanske inte alltid vara ärliga i prissättningen och som var den enda länken till marknaden är nu över. Bankerna och det finansiella systemet är centralt för fattigdomsbekämpningen. Kina och Indien visar vägen, men

Afrika följer snabbt efter. Även i utvecklade länder kommer tillgången till finansiella tjänster förbättras. Många fler kommer få tillgång till tjänster som underlättar vardagen. Swish och bank-appar är inte avgörande för vår välfärd, men de underlättar vardagen. Idag finns det ett stort antal företag i USA, Europa och Sverige som utmanar den traditionella förvaltningen. Kinnevik, som jag är vice ordförande för, har investerat i Betterment som är inriktade på den amerikanska marknaden. Betterment och andra digitala förvaltare erbjuder en sofistikerad förvaltningstjänst till en bråkdel av kostnaden för traditionell förvaltning. Det innebär att vanliga människor, inte bara de som är nyckelkunder för Private Banking-verksamheterna, kommer få tillgång till spartjänster som är skräddarsydda.

välkomna digitaliseringen och underlätta för nya aktörer. Samtidigt som trafikljuset lyser grönt är det viktigt att påbjuda vaksamhet. Ny teknik och nya aktörer har ofta varit förstadiet till ökat finansiellt risktagande. Det finns en risk att kredittilläxten förstärks i kölvattnet av ökad konkurrens. Riksbanken och Finansinspektionen måste vara mycket vaksamma på nya risker. Med nästan alla tekniska framsteg har det följt inflaterade tillgångspriser, bubblor och skuldkriser. Lampan lyser grönt, men den kan snabbt slå om till både orangea och rött.

Ytterligare en fördel med digitaliseringen är att kostnader för det finansiella systemet med stor sannolikhet kommer att minska påtagligt. Svenska och nordiska banker ligger långt före de flesta andra länder och regioner. Vissa bedömare menar att det kommer att vara möjligt att minska antalet anställda i den finansiella sektorn med uppemot 40-50% de kommande decennierna. Det är en stor utmaning för enskilda människor och kommer ställa krav på vårt samhälles förmåga till omställning. Samtidigt är de anställda inom den finansiella sektorn ofta välutbildade, kreativa och företagsamma. Det kommer ha lättare än många andra grupper att klara omställningen som vårt samhälle står inför. En tredje fördel med digitaliseringen är att det finns en potential att minska riskerna i det finansiella systemet. Om digitala lösningar, t.ex. olika former av bitcoin/ blockchain baserade marknadssystem, kan göra marknader mer transparenta öppnar det för att osäkerheten om var olika finansiella risker finns i systemet att minska. Efter Lehman Brothers konkurs 2008 tog det veckor och månader att reda ut vilka banker och institutioner som var berörda. Den allmänna risknivån i det finansiella systemet ökade och många banker och företag vågade inte exponera sig mot motparter. Osäkerheten hade förödande effekter på handel och produktion. Med en ökad transparens kan osäkerhet om var finansiella risker finns minska. Ökad tillgång till finansiella tjänster, minskade kostnader och en möjlighet att förbättra genomlysningen är tydliga fördelar. Det talar för att Regeringen, Finansinspektionen och Riksbanken bör

ANDERS BORG ORDFÖRANDE FÖR WORLD ECONOMIC FORUMS ARBETE KRING DET GLOBALA FINANSIELLA SYSTEMET, VICE ORDFÖRANDE FÖR KINNEVIK OCH RÅDGIVARE TILL CITI GROUP.


PExA – en ny metod för insamling av mikropartiklar från de små luftvägarna

PExAs banbrytande instrument möjliggör ny forskning kring våra vanligaste luftvägssjukdomar. Nu siktar bolaget på ökad samverkan med världsledande forskare, för att ta ytterligare ett steg på marknaden. – Forskningsvärlden har fått upp ögonen för oss. AstraZeneca har förlängt sitt forskningssamarbete och efter CE-märkningen har vi redan sålt tre enheter, varav två ska användas i ett internationellt biomarkörsprojekt som leds av Karolinska Institutet. Våra första kunder är världsledande aktörer inom lungforskning, säger Erik Ekbo. Tillsammans med Anna-Carin Olin, professor vid arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har det göteborgsbaserade bolaget tagit fram en patenterad metod för insamling och sortering av mikropartiklar från de små luftvägarna. Genom att fånga in potentiella biomarkörer från patientens utandningsluft hoppas de få fram snabba och träffsäkra diagnoser redan tidigt i sjukdomsförloppet. För trots att lungsjukdomar som KOL, astma, lungcancer, tuberkulos och cystisk fibros idag räknas som den tredje vanligaste dödsorsaken globalt, och därmed en stor potentiell marknad, saknas adekvata diagnostiska metoder.

biomarkörer för lungsjukdomar, och sedermera de 8 500 andra forskarcenter med liknande verksamhet. Vår vision är att nå 20 procent av den totala forskarmarknaden. Forskningsmarknaden är tillräckligt stor för att vi redan idag ska kunna bygga ett lönsamt företag kring nuvarande verksamhet. – Men skulle ett forskningsgenombrott ske, där biomarkörer kan kopplas till tidiga sjukdomsförlopp, skulle PExA snabbt kunna ställa om och bli leverantör av diagnostiska instrument. Då skulle varenda vårdcentral tillhöra en potentiell målgrupp.

”Målet är bättre diagnoser för bland annat KOL, astma och lungcancer”, Erik Ekbo, VD på PExA.

– Sena diagnoser ger sämre prognoser och behandlingsalternativ. Närmast jämförbara forskningsmetod är dessutom både plågsam och ger osäkra provresultat. – PExA erbjuder ett alternativ som är kvantifierbart och icke-invasivt. Allt som behövs är en enkel utandning i ett munstycke, som transporterar luften till PExA:s sorteringsinstrument. Hittills har bolaget befunnit sig i en utvecklingsfas, vars främsta resultat är PExA 2.0 – en lätthanterlig maskin med tillgång till realdata. Nu arbetar bolaget för att ledande forskare genom kliniska publikationer ska bidra till både utveckling och marknadsföring av PExAs metod. – Vi möjliggör studier av de små luftvägarna där många svåra lungsjukdomar börjar, och riktar oss i nuläget mot de 1500 forskarcenter som aktivt letar efter

I september deltog PExA på European Respiratory Society Meeting, en årlig konferens för läkare och forskare inom det respiratoriska fältet, med en egen välbesökt presentation med många världsledande forskare på plats. I takt med att ny kunskap genererats, kommer också fler möjligheter att uppdagas, tror Erik.

– Till exempel deltog vi nyligen i ett framgångsrikt projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där avstötningsrisken hos patienter med lungtransplantation mättes. Ett spännande och oväntat användningsområde som ger en fingervisning om PExAs potential. Nyligen togs ett beslut om att företaget kommer genomföra en företrädesemission. Det kapital som PExA tillförs genom emissionen ska i första hand finansiera ökad takt respektive leveranssäkerhet avseende försäljning av produkten i Europa. PExA kommer även fortsätta arbetet med produktutveckling, dels i syfte att sänka tillverkningskostnader och öka kostnadseffektiviteten och dels för att kontinuerligt lyssna av sina kunder utifrån deras använding av instrumentet och deras fortsatta behov för vidareutveckling av produkten och tillhörande engångskomponenter.

Emissionbelopp: Högst 15,6 MSEK

Antal aktier i företrädesemission: Högst 2 460 212 aktier

Teckningskurs: 6,35 SEK per aktie

Företrädesrätt: Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 november 2016. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 november 2016. Avstämningsdag 4 november 2016. För varje befintlig aktie erhålls (1) teckningsrätt. Innehav av elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Teckningstid: 10-24 november 2016.

Memorandum: www.pexa.se eller www.sedermera.se

Erhållna teckningsförbindelser och garantiteckning, ca 77% av emissionslikviden

Erik Ekbo VD PExA


6

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

AKTIETORGET SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR MINDRE BOLAG Transparent aktiehandel är utgångspunkten för AktieTorget, en marknadsplats som bidrar till att ge små och medelstora företag nya chanser till utveckling.

S

ynlighet är ett av ledorden för marknadsplatsen AktieTorget. Företaget har funnits i snart tjugo år, med säte i Stockholm. Vd Peter Gönczi berättar att företaget syftar till att på ett sunt sätt hjälpa små och medelstora företag att lättare få tillgång till kapital från investerare och på så vis få en chans att växa och utvecklas. Långt ifrån alla bolag känner till möjligheten med publikt kapital från många investerare och i dessa sammanhang får begrepp som trygghet en avgörande betydelse. Investerare vill naturligtvis se att affärerna är väl genomlysta hela vägen och här granskar och säkerställer AktieTorget så långt det går att erbjudandena till investerarna är så tydliga och transparenta som möjligt. Samtidigt måste alla bolag ta ansvar genom att förmedla hur utvecklingen förlöper. Det som ibland först kan upplevas som en nackdel är att en notering i AktieTorget förutsätter transparens kring vad som händer i bolaget, det vill säga både positiv och negativ utveckling. Bolaget måste helt enkelt vara öppet, tillgängligt och köra på en uppriktig linje. Om detta inte sker kommer verkligheten förr eller senare i fatt och investerarna tappar förtroendet. Konsekvensen kan bli både enkla påpekanden och böter, men den yttersta följden för bolag som inte lever upp till förväntningarna är att noteringen hos AktieTorget avslutas helt och hållet. För de bolag som däremot sköter detta klanderfritt blir just detta styrkan och utvecklingspotentialen med noteringen, där AktieTorget systematiserar och bidrar till att sammanföra sunt drivna företag med investerare som vill hitta nya, lukrativa affärsmöjligheter. För investerarna blir den kontinuerliga bevakningen av bolagen en trygghet, samtidigt som bolagen får helt nya möjligheter att växa och utvecklas på längre sikt. Dessutom ligger det en styrka i att ha många investerare eftersom det finns utrymme att sprida risken, detta till skillnad från banker som sällan är beredda att ta någon risk alls. Istället för att använda sig av riskkapitalister, som många gånger får en stor del av makten i bolaget, kan en notering på AktieTorget leda till att ägaren får behålla större del av bolaget och kontrollen själv. Därutöver är det alltid en fördel att marknaden är ständigt tillgänglig, till skillnad från banker och riskkapitalister som i kristider kan hålla helt ”stängt”. AktieTorget bidrar även med

stödjande funktioner såsom pressmeddelanden med stor spridning, detta via Sveriges största distributör Cision. AktieTorget har också samarbeten med nyhetsbyrån FinWire och SvD Börsplus. Dessutom tillhandahåller AktieTorget utbildning, rådgivning och IR-sida till varje noterat bolag. På så vis får mindre företag helt nya möjligheter att förmedla information om sin verksamhet. På AktieTorgets hemsida finns information om samtliga listade bolag. Viktigast av allt är att marknadsplatsen drivs sunt och med förtroende från investerarna och alla andra intressenter. Därför är marknadsövervakningen och noteringsgranskningen avgörande. För den systematiska marknadsövervakningen har AktieTorget ett stort antal anställda som ser till att allt sköts på ett tryggt och stabilt vis, vilket är huvudsyftet med en organiserad marknadsplats, förklarar Peter Gönczi. Förtroende är avgörande för att bolag ska kunna få tillgång till publikt kapital – sundhet och synlighet!

”Förtroende är avgörande för att bolag ska kunna få tillgång till publikt kapital – sundhet och synlighet!” PETER GRÖNCZI, VD, AKTIETORGET

Det är denna ömsesidighet som är AktieTorgets styrka. Genom att utgå från sunda affärer och hög grad av synlighet, har fler vågat sig in på handel med aktier. Detta har även en positiv effekt på samhällsutvecklingen i stort, vilken är helt beroende av ett väl fungerande näringsliv, menar Peter Gönczi. Bolag som har god tillgång till riskvilligt kapital har bättre förutsättningar att växa med fler anställda och tillväxt som resultat. I egenskap av vd ser Peter Gönczi till att alla medarbetare har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete. Han brinner för affärsutveckling och uppskattar att planera nästa steg för verksamheten. Det är fascinerande att se hur upp emot fyrahundra bolag hittat kapital via AktieTorget och det finns exempel på noterade bolag som gått från miljonomsättning till flera miljarder. Under företagets snart tjugoåriga historia är det många som fått chansen att utvecklas. Samtidigt är det många mindre bolag som fortfarande inte känner till att denna modell är möjlig för företag av lite mer blygsam storlek. Omedelbar tillväxt behöver heller inte vara målsättningen för alla. Kapital till forskning kring exempelvis ett nytt läkemedel innebär initialt främst risker och det dröjer ofta lång tid innan företaget börjar generera pengar. Detta gäller till exempel många bolag från forskningscentret Medicon Village i Lund, men även prospekteringsbolag i råvarubranschen. Sverige har ett unikt välfungerande system för notering av små bolag – i en internationell jämförelse. Ändå har endast 1 % av de svenska SME-bolagen hittat kapital via de svenska småbolagsbörserna såsom AktieTorget. Det borde därför kunna vara mångdubbelt fler som förstår och nyttjar funktionen. Trots detta har det på senare år ändå skett en ökning av antalet bolagslistningar och vi ser en positiv trend, säger Peter Gönczi. Även om det alltid är viktigt att sprida ordet vidare till potentiella kunder som tidigare kanske inte hört talas om modellen, märker han hur intresset ökar. Nettoökningen sedan årsskiftet 2015-2016 är i nuläget 14 bolag och förra året handlade det om en ökning på 18 företag. Investerarna är mångfacetterade och kan vara allt från små investerare och privatplacerare till institutioner och fonder. Det sammanlagda värdet av alla bolag uppgår just nu till 31 miljarder. Värdetillväxten över lag är alltså god och AktieTorgets modell har blivit en betydelsefull kapitaliseringsmuskel för svenska bolag. TEXT AV

KRISTINA JÄGFELDT

FAKTA: AKTIETORGET • Mer än 1 miljard i riskkapital har hittills gått till bolagen på AktieTorget • Kunderna på AktieTorget är allt från IT-bolag till campingar och gruvor. • I nuläget är antalet noterade bolag 160 stycken.


Eurocine Vaccines kan förändra hela vaccinbranschen

”Eurocine Vaccines genomför nu en klinisk Fas I/II-studie med produktkandidaten Immunose™ FLU”

Den senaste tiden har Eurocine Vaccines rönt stor uppmärksamhet med anledning av det näsdroppsvaccin som förutspås bli den nya tidens metod för vaccinering. Bolaget belönades nyligen med Nordic Stars Award för sin innovationsförmåga och produkter som kommer många till godo samt blivit utsett till att medverka i en större Europeisk delegation till Japan, en av världens viktigaste läkemedelsmarknader. Framgångar som uppmärksammats av såväl branschen som bland investerare.

“Vi ska vara först med ett näsdroppsvaccin mot influensa

spelar därför en stor roll då det kommer till smittspridning.

för barn under två år, som på naturlig väg ger ett brett

Små barn är extra sårbara för effekterna av virusinfektio-

skydd. Vi ska modernisera branschen med en kostnads-

nen och har en förhöjd risk för att drabbas av svåra sjuk-

effektiv vaccindistribution och bidra till en bättre hälsa i

domstillstånd. Äldre personer (>65 år) i samhället löper

världen”

störst risk att avlida av influensa eftersom en ökad ålder betyder att immunförsvaret är försvagat, vilket kan leda till

Så beskriver Eurocine Vaccines sin verksamhet och dess

komplikationer som kan vara svåra att hantera.

ambition och det är helt utan tveksamhet som det lilla, men

Att vaccinera de små barnen, och därmed minska smitt-

effektiva, teamet nu lämnar 1,5 års strategiskt prekliniskt

spridningen, är således också ett bra skydd för äldre

utvecklingsarbete och går in i den kliniska studien för

människor.

”VD Hans Arwidsson tar emot pris på Nordic Life Science Days”

Immunose™ FLU. Att man valt att utveckla ett nasalt vaccin beror på att man Eurocine Vaccines utvecklar ett näsdroppsvaccin,

kan skapa ett bredare skydd via näsan då man genom att

Immunose™ FLU, och har som mål att skapa ett bekvämt,

aktivera slemhinnorna kan stoppa virus innan det tränger

säkert och effektivt influensavaccin för både barn och

in i blodet. Kroppen agerar på ett naturligt sätt och kan

vuxna, vilket idag är ett saknat alternativ på marknaden.

förbereda alla viktiga delar av immunsvaret, både i slemhinnor och blod. Utöver det är behandlingen mer bekväm

“Det finns ett nasalt vaccin på marknaden idag men det är

för såväl barn som vuxna då man kan undvika nålstick och

baserat på ett levande, försvagat virus och är inte godkändt

obehagskänslor och samtidigt spara in på de kostnader

i Sverige för barn under två år då det i denna åldersgrupp

som annars uppstår med vaccinering som injiceras med

skapade pipljud i luftrören och ökade frekvensen av

nål.

Influensa är en vanligt förekommande virusinfektion som ofta börjar med hög feber, hosta och en påtaglig sjukdomskänsla och WHO beräknar att ca 3-5 miljoner människor drabbas årligen varav influensan resulterar i 250 000 - 500 000 dödsfall. Då smittan är luftburen sprids den med lätthet och så snart viruset nått slemhinnorna i andningsvägarna förökar det sig snabbt om inte kroppens immunförsvar kan stoppa det.

sjukhusinläggningar. Vi baserar Immunose™ FLU på inaktiverade sönderdelade viruspartiklar, med målet att ge

Eurocine Vaccines samarbetar med många företag under

ett lika bra skydd men med minskad risk för komplika-

studierna och man har lagt ett stort fokus på att utveckla

tioner”, säger VD Dr. Hans Arwidsson och forskningschef

produkten på ett önskvärt sätt för att efter den kliniska stu-

Dr. Anna-Karin Maltais.

dien kunna presentera de data som efterfrågas av vaccinbolag och myndigheter. Intresset för Immunose™ FLU har

Då små barn saknar immunologisk erfarenhet av influensa så besitter de i regel den högsta sjukdomsincidensen och

varit stort och man tror på en produktiv tid framöver.

Huvudkontor: Karolinska Institutet Science Park Bolagsvärdering: 127 MSEK Lista: Aktietorget EUCI Hemsida: www.eurocine-vaccines.com/


8

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

DEBATTARTIKEL

LÅT ALLA ELEVER TA DEL AV ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN Det är dags att vi gör upp med entreprenören som en exotisk fågel. Entreprenörer, och intraprenörer, är det nya normala på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på självgående personal. Ska vi klara av den utvecklingen behöver vi ge alla chansen att få utveckla sitt entreprenörskap redan i skolan.

Sverige har en lång historia av framgångsrika entreprenörer som placerat Sverige i framkant av den internationella konkurrensen med exempel som IKEA som revolutionerade möbelindustrin eller Spotify som vänt upp och ner på spelplanen för musiksektorn. Men svenskt välstånd byggs också varje dag av hundra tusentals småföretagare. Underleverantörer till industrin, välfärdsföretagare och hantverkare som varje dag bidrar till att bygga Sverige starkare. Det är också här jobben växer till, och de senaste åren har 4 av 5 nya jobb tillkommit bland småföretagen. Vår gemensamma framtida konkurrenskraft i en tilltagande internationell konkurrens baseras på att fler vågar och vill starta företag. I förlängningen är det här allt vårt välstånd och vår gemensamma välfärd skapas. Skolan fyller den viktigaste funktionen vi gemensamt har i samhället. Det är i skolan som vi bygger livschanser, och ger alla unga verktygen att få forma sitt eget liv, istället för att låta sin framtid dikteras av sin historia. Här ger vi ungdomar de kunskaper, färdigheter och verktyg de ska behöva för att klara sig i livet, göra sig redo för att studera vidare, och historiskt sätt, för att bli anställningsbara. Skolan har dock allt för länge präglats av en dålig koppling till utvecklingen av verkligheten utanför, och är bland annat i stort behov av modernisering, med mer matematik och programmering i innehållet. Fokus kan inte ligga på att utbilda unga för att bli anställningsbara till gårdagens arbetsmarknad, utan det krävs även att man får de verktyg som behövs för att kunna skapa sin egen anställning i framtiden. Ung Företagsamhet är ett utmärkt exempel på ett initiativ som tränar elever i entreprenörskap och företagsamhet. Här låter man skolelever inom skolans skyddade värld prova sina vingar och utveckla sitt eget entreprenörskap. Resultaten är goda och talar egentligen för sig själv. Eleverna är nöjda, driver i större utsträckning egna företag, tjänar mer och är mer sällan arbetslösa enligt studien Effekter av utbildning i entreprenörskap (2013). I fjol var det över 26 000 elever som deltog i Ung Företagsamhets utbildning på gymnasiet. Det är glädjande många, men utgör tyvärr dock bara var fjärde elev på gymnasiet. Runt om i Sveriges kommuner är det många som aldrig får chansen. Skillnaden över landet är stor. Men framförallt skillnaden mellan de olika gymnasieprogrammen målar upp en skrämmande bild av att de som behöver det allra mest får inte chansen. På Handels- och administrationsprogrammet driver nästan varje elev UF-företag, på ekonomiprogrammet över 80 procent. Men på exempelvis bygg- och anläggningsprogrammet är det bara en av fem elever som får chansen. På VVS- och fastighetsprogrammet bara en av tio. Branscher

som kryllar av småföretag är alltså de sektorer där skolan är sämst på att förmedla kompetens i entreprenörskap och företagsamhet. På naturvetenskapliga programmet, där framtidens ingenjörer utbildas, deltar bara lite drygt en av tjugo elever. Det är inte hållbart om svenskt näringsliv ska kunna fortsätta utvecklas konkurrenskraftigt.

Men skolan fyller också en viktig roll för att ändra attityder kring företagande och bygga självförtroende. Små steg framåt gör på sikt stor skillnad, och en bra start vore om Sveriges alla kommuner såg till att alla skolelever på samtliga gymnasieprogram fick chansen att prova på sitt eget entreprenörskap.

Ödesutmaningen för vår konkurrenskraft är redan sen tidigare konstaterad. Efter de senaste årens skolreformer ska nu entreprenörskap genomsyra utbildningen för alla elever. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Diffusa riktlinjer om entreprenörskap gör inte mycket till för den lärare som varje dag kämpar med att undervisa sina elever, och skapar ingen revolution i skolan. Initiativ så som Ung Företagsamhet finns idag tillgängligt för hela grundskolan och gymnasiet i teorin, men i praktiken är det många skolor som står utanför. Om Sverige menar allvar med att fortsätta konkurrera i absolut världsklass i en allt mer globaliserad värld så måste vi erkänna de kompetenser som behövs för att fler ska våga starta och driva företag. Att vila på gamla meriter blir allt mer smärtsamt uppenbart omöjligt. Ett bättre företagsklimat behövs, där risktagande accepteras och där framgång uppmuntras. De ekonomiska drivkrafterna måste göras mer attraktiva så det blir värt att ta risken. Attityder hos det offentliga måste förändras för att i fler branscher uppmuntra företagande, mest påtagligt inom välfärden.

ERIK BENGTZBOE (M), RIKSDAGSLEDAMOT NYA MODERATERNA


RAYBASED TAR ENERGIBESPARNING TILL NÄSTA NIVÅ I en värld där teknikutvecklingen rullar på fort upptäcks fler och fler möjligheter för att underlätta och förenkla vardagen för oss som människor. Det är inte bara vi som personer som har en fördel av teknikens nya fynd. Även vår miljö har en hel del att vinna på att tekniken blir allt smartare och funktionsbaserad. Raybased är ett företag som bidrar till både vår personliga smidighet och till en energibesparing som är nödvändig för vår planet och våra resurser. Med Raybased produkter hjälper man företag och större byggnader att spara energi så som el, vatten, värme och kyla och ingreppet är enkelt. Genom att placera så kallade “puckar” bakom varje elektrisk funktion ser man till att ge varje uttag, element, vattenmätare med flera en egen adress som gör det möjligt

Genom att kombinera de professionella trådbundna systemens prestanda med

att styra den enskilda lampan eller fläkten på avstånd. I och med att en adress

flexibiliteten hos trådlösa system, har Raybased tagit fram ett trådlöst profes-

kopplas till uttaget blir det även möjligt att samla in data från berörda enheter

sionellt system som är det enda realistiska alternativet för att införa modern

för att på bästa sätt kunna avläsa förbrukning och nytta, och därefter kunna an-

fastighetsautomation i befintliga fastigheter.

passa användningen till när den faktiskt behövs. Genom en app kan användarna välja att släcka och tända enskilda lampor även om man sitter i ett så kallat kontorslandskap där det vanligtvis är en gemensam switch för alla lampor.

Fakta: Den 26/9 2016 tecknade Raybased ett partneravtal med Ericsson AB. Användandet

Raybased riktar sig främst mot befintliga kommersiella fastigheter som befinner

av IoT-plattformen innebär ökade möjligheter att integrera Raybaseds system med

sig i en ombyggnation då dessa ofta har ett stort behov av energieffektivisering.

produkter från andra leverantörer samt tillgång till ett stort antal globala tjänster.

Huvudkontor: Västra Frölunda Bolagsvärdering: 124 MSEK Lista: Aktietorget Aktiekurs: 22,50 SEK (6 oktober) Hemsida: www.raybased.com

Follicum vill hjälpa personer drabbade av besvärande hårväxt Under en forskningsstudie med fokus på kärlbiologi råkade ett par forskare i Lund av en slump upptäcka att ett kroppseget protein var gynnsamt för stimulering av hårtillväxt. Efter att ha gjort upprepade analyser kunde det nybildade bolaget Follicum säkerställa att proteinet verkligen hade stimulerande effekt på hårväxt och patent söktes. Det fortsatta utvecklingsarbetet ledde till spännande och överraskande resultat. För att möjliggöra utveckling av proteinet till ett läkemedel valde Follicum att arbeta vidare med en mindre del av proteinet, en så kallad peptid, och en tysk professor kontaktades för att utföra studier på mänsklig hud istället för på möss som använts i de tidigare försöken. För att undersöka peptiden på mänsklig vävnad tog Follicum tillvara bitar av hud som avlägsnats vid t.ex ansiktslyft. Med dessa hudbitar kunde man göra försök för att se hur peptiden påverkade mänskligt material. Resultaten från dessa försök visade sig vara helt motsatta de som tidigare erhållits. Istället för att stimulera hårtillväxt visade det sig att peptidens effekt i den mänskliga vävnaden var precis tvärtom, och istället för att stimuleras så hämmades hårväxten. Därmed förändrades också inriktningen på Follicums forskning. Resultatet från försöken på mänsklig hud medförde att Follicum beslöt sig för

att inrikta det fortsatta utvecklingsarbete på att utveckla en läkemedel mot oönskad hårväxt. Oönskad hårväxt är ett minst lika stort problem som håravfall - och dessutom ett växande problem - och därmed en potentiellt mycket stor marknad. Follicum har i dagsläget tagit sin läkemedelskandidat in i den första kliniska studien där substansens funktion och säkerhet nu utvärderas. Parallellt med den pågående kliniska studien arbetar Follicum också vidare med att ta fram ett läkemedel som stimulerar hårtillväxt. Follicums utvecklingsarbete har medför att bolaget utvecklat en ”teknikplattform” utifrån vilken ett flertal intressanta och patenterade substanser som påverkar hårsäcken finns att tillgå. Hårsäcken har nämligen även andra funktioner än att producera hår och ett bredare användningsområde av Follicums substansplattform kan därmed vara möjlig.

Huvudkontor: Lund Börsvärde: 72,02 MSEK Lista: Aktietorget Hemsida: www.follicum.se


10

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

PRISKRIGET OM LÄGSTA COURTAGE VANNS AV HOLLÄNDSK UPPSTICKARE Förra sommaren startade holländska nätmäklaren Degiro priskrig i Sverige. När krutröken skingrats står det klart att courtagekostnaderna sjunkit dramatiskt, samtidigt som företaget vunnit många nya kunder. Och nästa mål är ambitiöst – 25 procent av marknaden! I Holland är Degiro en välkänd mäklare med 30 procent av handeln i landet efter sex aktiva år. Sammanlagt bedriver man verksamhet i 17 länder. Nu vill företaget upprepa framgångssagan, denna gång i Sverige. Sedan etableringen här 2015 sätter man därför extrem press på courtagekostnaderna som kunderna betalar. Under 2015 intensifierades priskriget då Degiro chocksänkte med 80 procent. De två största aktörerna och huvudkonkurrenterna svarade med en egen sänkning, varvid Degiro ”attackerade” genom att gå ner till dagens nivå – 85 procent billigare än konkurrenternas fasta priser.

Han berättar också om lanseringen av nya tjänster och plattformar. Det senaste tillskottet är att erbjuda courtagefri börshandel i 700 internationella ETF:er. Något som enligt Erik Hammar utgör den sista avgörande manövern i det priskrig som varat sedan förra våren. Som företrädare för en uppstickare är han van vid att konkurrenterna har åsikter och till exempel hävdar att de själva utför lika många affärer per dag som Degiro uppnår på ett helt år.

– Många påstår att de värnar småspararna, vi gör det på riktigt, säger Erik Hammar. Han tvekar inte inför att jämföra åtskilliga erbjudanden på finansmarknaden med de beryktade lockpriserna som förekommer vid bostadsaffärer. I flera fall, anser han, handlar det om ren marknadsföring. Ett försök att vinna uppmärksamhet utan att i förlängningen kunna uppfylla kundernas förväntningar och leverera den bästa och billigaste lösningen.

Men något är på väg att ändras och för Degiros del växer både antalet transaktioner och kunder explosionsartat. Eller Som Erik Hammar själv uttrycker det – bara en kan vara billigast.

Nu går det att se de stora effekterna efter kampen om vem som kan erbjuda lägst kostnader. Till stor del har marknaden vant sig vid något nytt. Nivåer som sågs som helt naturliga för bara ett par år sedan är i dag otänkbara, ingen vill ju betala mer än nödvändigt.

TEXT AV

OSSIAN GRAHN

Degiros Erik Hammar påpekar att företagets inställning är att det aldrig kan vara för billigt att vara kund hos Degiro. Det är andra som är för dyra. Som exempel nämner han att två konkurrenter svarade med helt courtagefri handel upp till 80 000 kronor. Degiro gick då ut med ett liknande erbjudande, med den väsentliga skillnaden att det gäller för handel med upp till en miljon kronor.

Forskare startar fonder med intelligent valutahandel som grund Artificiell intelligens kommer att revolutionera världen.

Och arbetet fortsätter med nya matematiska landvinningar och ännu

Expanderande FX International tar täten och utvecklar för-

bättre algoritmer.

finade strategier för valutahandel. På valutamarknaden, som omsätter mer pengar än alla världens Lars Eriksson är civilingenjör och forskare i ämnet artificiell intelligens. 2008 påbörjade han utvecklingen av handelssystemet Genova FX. 2011 börsintroducerade han sitt företag FX International AB (publ) på Aktietorget med målet att driva framgångsrik kapitalförvaltning och samtidigt få arbeta med den vetenskapsgren som han brinner för. Affärsidén är att utnyttja en unik algo-

börser tillsammans, finns stora möjligheter till lönsam handel. Enligt Lars Eriksson är de enorma volymerna en avsevärd fördel.

Artificiell intelligens är framtidens teknik, FXI ska vara med och forma framtidens kapitalförvaltning” Nästa steg i utvecklingen av FXI är bildandet av två fonder, till-

ritm, en matematisk kod som skulle fylla åtta medellånga romaner

sammans med Londonbaserade Coppin Collings Ltd. Lars Eriksson

om den skrevs ut, som sammanväger data tio år tillbaka i tiden och

poängterar att vägen dit har varit lång och arbetsam men att förde-

avgör när det är optimalt att handla eller sälja. Beräkningen tar bland

larna när fondstrukturen skapats är mycket stora. De blir till exempel

annat hänsyn till trender, nyheter, volymer och tidpunkter men även

synliga i internationella databaser som används av kapitalförvaltare

till sådant som brukar samlas under begreppet psykologiska fakto-

i hela världen. Chansen till intjäning och möjligheten att attrahera

rer. Under de senaste sex åren har Lars Eriksson och externa kon-

stora kapitalflöden ökar därmed markant.

sulter lagt ner mer än 20 000 timmar på forskning och utveckling.

Emissionsbelopp: 13,2 MSEK Antal aktier i emissionen: Högst 1 701 289 aktier Teckningskurs: 7,75 SEK per aktie Företrädesrätt: Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Avstämningsdagen för att erhålla teckningsrätt i Företrädesemissionen är den 13 oktober 2016. Teckningstid: 17 oktober 2016 - 31 oktober 2016 Memorandum: www.fxi.se


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

11

TRYGGA RÄVAR PÅ FONDMARKNADEN När det svajar för flera av de stora aktörerna på den svenska fondmarknaden står PriorNilsson tryggt kvar i myllan. De lutar sig mot erfarenhet och kunskap istället för att lockas av tillfälliga trender. PriorNilsson startades 2002 av Torgny Prior, PO Nilsson och Lars-Ove Wijk. De båda förstnämnda är förvaltare med bakgrund i Riksbankens Jubileumsfond respektive Alfred Berg Fondkommission AB. Lars-Ove Wijk är företagets VD. – Vi startade med en fond och kapitalförvaltning, i dag har vi fyra fonder och är nio personer på företaget, säger PO Nilsson. Det började med hedgefonden PriorNilsson Yield, en lågrisk fond som syftar till att ge andelsägarna hög riskjusterad avkastning på insatt kapital. Yield och fonderna som följde, Idea, Sverige Aktiv och Realinvest har alla gett en stadig avkastning. – Idea är den bästa hedgefonden i Sverige i dag när det gäller avkastning, drygt 148 % sedan starten 2006. Realinvest är över 100 % på tre år, Sverige Aktiv är i topp bland svenska fonder, 96 % sedan 2012 och Yield är precis som den ska, den ska inte generera så mycket men den ligger på ungefär 2,2 % upp i år. Enligt PO Nilsson är kunskap och erfarenhet, lyhördhet och

ödmjukhet framgångsfaktorer för en duktig fondförvaltare. – Jag tror också att det är viktigt att man håller sig till sin stil, att man inte ändrar uppfattning för att den under vissa perioder inte stämmer med vad som händer på marknaden. Om man tror på fundamental analys och ett visst sätt att värdera ett bolag och sätta det i ett sammanhang så är det så man ska jobba. Inte leta bolag som kanske går bra för att det råkar vara en trend just för stunden. PriorNilsson satsar på att öka både förvaltarvolymen och antalet produkter. Företaget har utvecklats de sista två åren och planerar att starta fler fonder och att nyanställa.

råder en situation där tillväxten ökar men räntorna hålls kvar på en mycket låg nivå. – Vi sitter i en ganska unik situation nu som ingen av oss egentligen upplevt tidigare. Vi har en global ekonomi, alla länder påverkar varandra mer än någonsin. Samtidigt har vi den här extremt låga räntan i väldigt många länder. Ingen vet riktigt konsekvenserna av att centralbankerna har tagit över stafettpinnen från politikerna och vad det kommer att innebära för tillgångspriser på aktier, fastigheter och annat.

– Ett bolag är antingen under tillväxt eller under avveckling. Det är väldigt svårt att vara kvar på en och samma storlek och vi vill växa.

Utgången av presidentvalet i USA tror han inte kommer att påverka den globala ekonomin så mycket. Han menar att det inte finns något land där en person tillåts styra allting utan demokratin begränsar en presidents möjlighet att förändra.

Kring framtiden på den globala pengamarknaden är det dock svårt att sia säger PO Nilsson. Normalt brukar man ha låga räntor när saker och ting går dåligt och i takt med att situationen blir bättre höjer man räntorna. Just nu

– Jag tror i praktiken inte att det kommer att resultera i så dramatiska förändringar. Det är snarare en osäkerhet inför valet som kan påverka, ingen marknad tycker om osäkerhet. Oavsett vem det blir brukar man rätta in sig i ledet.

TEXT AV

STINA ROSÈN

Behandlar cancer med värme från laser Clinical Laserthermia Systems har utvecklat metoden imILT, som innebär att värme från laserljus, via en fiber, leds in i tumören och förstör den, samtidigt som den framkallar ett immunologiskt försvar mot eventuellt kvarvarande tumörceller, även de som finns utanför eller långt ifrån det behandlade området. CLS har tagit fram en liten och användarvänlig laserenhet med unika monitoreringsegenskaper samt anpassade engångsprodukter speciellt framtagna för en säker och effektiv behandling med imILT-metoden.

CLS genomför i dag patientstudier i samarbete med fem sjukhus i Europa, bland annat tillsammans med universitetssjukhuset i Verona.

Lars-Erik Eriksson, VD på CLS

- Studien, som initierades av sjukhuset, är betydelsefull då just kliniken i Verona är en av Europas mest betydande när det gäller behandling av cancer i bukspottskörteln, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. Två patienter har hittills behandlats i denna studie och teamet i Verona är mycket engagerade i vårt samarbete, säger Lars-Erik Eriksson.

Fler kliniker är på gång och snart kommer studier att inledas på ett sjukhus i engelska Nottingham och portugisiska Porto. Med flera av klinikerna har CLS intentionsavtal som innebär att dessa både ska erbjuda bolagets metod som behandlingsalternativ samt fungera som utbildningscentra.

CLS är också påväg in på den amerikanska marknaden. För en dryg månad sedan tecknades också att intentionsavtal med University of Texas Medical Branch (UTMB) om ett framtida samarbete. – De kommer att testa vår produkt och också se om den kan kombineras med andra behandlingsmetoder. Vårt främsta fokus vi på våra patientstudier. Positiva resultat från klinikerna är den bästa marknadsföringen för vår produkt, avslutar Lars-Erik Eriksson.

Huvudkontor: Medicon Village Lund Bolagsvärdering: 293 MSEK Lista: Aktietorget Aktiekurs: 12,25 SEK (6 oktober) Hemsida: www.clinicallaser.se

+ Stor potentiell marknad + Goda studieresultat + Närmar sig försäljningsstart


12

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

Generositet mot nya företag är vägen till framgång för läkemedelsjätte BioVentureHub i Mölndal är AstraZenacas plantskola för innovativa bolag inom life science. På bara två år har 21 företag hunnit flytta in, flera av dem är nu börsintroducerade. Nästa mål är att attrahera internationella företag med spetskompetens. Det var Magnus Björsne som kom på och drev igenom idén om den Biohub, som han nu är chef för. Varför inte låta små forskande företag på ett innovativt sätt ta del av humankapital och infrastruktur hos jätten AstraZeneca? Starten var att företaget 2013 beslutade om en global konsolidering till tre forskningsanläggningar; i Gaithersburg, USA – engelska Cambridge och Mölndal utanför Göteborg. I samband med detta valde ledningen dessutom att bygga om anläggningen i Göteborg, man tog bort traditionella cellkontor och öppnade upp flera våningsplan. Detta gav mer tillgänglig lokalyta. Man började titta på hur denna bättre kunde utnyttjas, samt hur det egna humankapitalet – i en bransch där arbetet sker cykliskt – bättre kan komma till sin rätt under lågintensiva perioder. Magnus Björsne presenterade då sin idé om en win-win situation, där AstraZeneca kunde hjälpa andra företag och själv få ett mervärde. – Jag ville lyfta life science och att AstraZeneca skulle katalysera detta.

Grundtanken vilar på att ett litet land måste ta till nya grepp och gå oprövade vägar för att hänga med i en allt mer globaliserad värld. Enligt Magnus Björsne krävs bland annat att internationella investerare attraheras, att en speciell förtagsanda byggs upp och att innovativa verksamheter orkar hela vägen – från lovande till världsspelare, inte minst är detta en utmaning inom life science. Han påpekar att det i Sverige finns många duktiga forskare och en uppsjö entreprenörer. Dilemmat är att så få företag tar det sista avgörande klivet och blir verkligt stora, går från forskning till produktutveckling. Därför koncentrerar BioVentureHub sina resurser på bolag som är på väg in i en klinisk utvecklingsfas. De utvalda företagen, som redan måste vara välfinansierade och ha attraktiva forskningsupplägg, får hyra lokaler och sitta mitt i AstraZenecas forskningsverksamhet. Där får de hjälp med sådant som de inte klarar på egen hand, till exempel komplicerade upphandlingsförfaranden. Det enda ursprungliga direktivet från ledningen var att upplägget måste vara kostnadsneutralt, att hjälpa möjliga framtida konkurrenter och gå back ekonomiskt var inte ett alternativ. Därför inleddes ett samarbete med Vinnova, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad genom Business Region Göteborg och Carl Bennet AB som säkrar finansieringen för BioVentureHub i en uppstartsfas. Magnus Björsne har blivit van vid att svara på frågan: Vad tjänar AstraZeneca på upplägget? Svaret kommer snabbt. Unika kontakter med en mängd företag ger naturligtvis ett försprång framför konkurrenterna i framtiden och det bidrar till en än mer innovativ och spännande forskningsanläggning. Samtidigt är huvudmålet att stärka branschen i stort i Sverige, och därmed det egna företaget. TEXT AV

OSSIAN GRAHN

QuickCool – en patenterad metod för patientkylning via näshålan QuickCool har tagit fram en enkel lösning för nedkylning av hjärtstopps-, feber- och strokepatienter. Nu är siktet inställt mot den globala marknaden. – Mellan 15-30 procent av alla hjärtstopp och 75 procent av alla strokefall är behandlingsbara. Med vår unika metod för kylning av patienter minskar effekten av skadliga biokemiska processer till följd av syrebrist, säger John Wennborg, VD på QuickCool. QuickCool, som grundades 2003 i Lund, har idag en styrelse- och ledningsgrupp med mångårig företagskompetens och akademisk erfarenhet, och kopplingar både till Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Med godkända patent i EU, USA, Kina, Japan, Indien och Australien, har bolaget snart färdigutvecklat sin nya produkt för nedkylning av hjärtstopp-, feber- och strokepatienter. Patientens temperatur sänks till 36 grader, i upp till tre dygn, via ballonger i näshålan. Därmed ökar chansen markant för både överlevnad och bibehållen hjärnverksamhet. QuickCool, som hittills fokuserat på pre-kliniska och kliniska studier, prototyper, experiment och artiklar, står nu redo att ta klivet över i nästa fas. – Under våren 2017 inleder vi förhoppningsvis en studie med The QuickCool System, som vår produkt kallas. Inledningsvis

www.quickcool.se

kommer försäljningen i Sverige och i Skandinavien ske med egen försäljningsorganisation. Målet är dock en global marknad, med försäljning av apparater med tillhörande engångsset. På sikt kommer försäljning av engångsset utgöra 70 procent av vår totala försäljning.

”QuickCool System är en portabel

lösning som ökar chansen till överlevnad”, säger John Wennborg, VD på QuickCool

– QuickCool System är en unik produkt. Våra konkurrenter använder kylprocesser som antingen är intravenösa eller kyler utifrån, till exempel via kylplagg. Vår metod tillåter en obruten kylkedja och är inte i vägen för övrig vård, vilket ger en effektivare vård och minskar risken för febertoppar, säger John.

Börsvärde: 25 MSEK Aktiekurs: 5.05 SEK Lista: Aktietorget (QUICK) Hemsida: www.quickcool.se Huvudkontor: Ideon Science Park


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

13

Riv murarna mellan akademi och näringsliv – för fler kommersiella innovationer Högskole- och universitetsbaserad forskning fungerar som drivbänk för innovationer. För att hjälpa framtida produkter ut på marknaden vill Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB, se ett ökat samarbete mellan akademi och marknad. När regeringen i början av året presenterade sitt fyrapunktsprogram för nyindustrialisering av Sverige, stod ett utökat samarbete mellan näringsliv och akademi i fokus. Dels ett förbättrat utbyte mellan företag, högskolor och universitet, men också främjandet av offentliga aktörer som en testbädd för svenska innovations- och forskningssatsningar. En bra idé, menar Patrik Dahlqvist, kemiingenjör med många års erfarenhet av att lotsa universitetsbaserade bolag ut på marknaden. Sedan 2013 är han VD på Insplorion AB, som jobbar med att utveckla nanonteknik för materialforskning och till sensorer i framtidens bilbatterier. Innan dess var Patrik verksam som VD på Medfield Diagnostics AB, som tagit fram ett diagnosticeringsverktyg för strokepatienter. – Många revolutionerande unicorns stammar ur universitetsmiljöer och är både mer kreativa och nydanande. Akademins betydelse för framtida innovationer är mycket stor. För att inte fastna i startgroparna menar han att bolagen måste hitta ett tydligt användningsområde. Chansen att lyckas ökar om man redan i ett tidigt skede vågar testa sin produkt och skapa kontakter. – Till exempel började Medfield som en bildgivande metod för screening av bröstcancer. Intresset var ljumt, tills

vi en dag träffade en neurolog som frågade om instrumentet kunde användas för att skilja på blödning och propp vid stroke. Ja, svarade jag, och hans ögon började tindra. Då förstod jag att vi hittat rätt. Från den dagen fick bolaget en ny inriktning. – Och där hade vi en fördel av att vara ett litet bolag. För även om mindre aktörer ofta saknar både resurser och etablerade strukturer, är de snabbrörliga. Sådant premieras i en snabbföränderlig värld. – Men för ett innovationsbolag kan omställningen från forskning till en mer kommersiell inriktning vara känslig. Teknikkunniga grundare kan ha svårt att lämna över rodret till mer marknadsinriktade kollegor. Och för bolaget kan tappet av tekniskt kunnande i ett tidigt skede vara fatalt. Därför krävs ett ledarskap som förstår hur man bygger dynamiska team av vitt skilda kompetenser, menar Patrik. Och för att främja överbryggande samarbeten behövs mötesplatser. – Vi behöver riva murarna mellan akademi och näringsliv. Numera finns många science parks och inkubatorer runtom i landet, och de har en viktig roll att fylla. Det finns också stiftelser som Mistra Innovation, som finansierar innovationsdriven universitetsforskning där beslutandet placerats hos den industrielle partnern. Och deras track record är bättre jämfört med andra typer av uppdelningar. – I slutändan handlar det dock om att hitta i organisationerna och nå fram till de driftigaste människorna. Det märker jag i mitt arbete med Insplorion, som

rör sig i båda världarna och har hög fart i både teknik och marknadsutveckling. TEXT AV

PETTER ANDERSSON

Effektivare MR-undersökningar med ny teknologi Synthetic MR har utvecklat en ny teknologi för magnetisk resonanstomografi, MR, som innebär både en effektivisering och säkrare diagnostisering.

-Traditionella MR-undersökningar tar mycket lång tid idag och förutsätter att radiologen gör subjektiva tolkningar av resultaten. Genom vår programvara, SyMRI, kan man korta vårdköerna då man kan undersöka fler patienter per dag. Att undersökningstiden blir kortare ger också ett mervärde till patienten, säger Stefan Tell, VD för Synthetic MR. Genom programvaran SyMRI kan klinikerna fånga flera bildkontraster i en och samma scanning. Man kan skapa flera bilder på samma tid och genom inställningar efteråt kan man få fram de bilder man behöver, utan att behöva kalla patienten igen, något som tidigare krävt stora resurser. Teknologin gör att man får ut objektiva data för beslutsstöd. Det här är särskilt framgångsrikt när man ska undersöka barn, eftersom MR-undersökningar kräver att man ligger helt stilla under lång tid och barn då ofta måste sövas. Företaget är sprunget ur Linköpings universitet och grundades 2007.

SyntheticMR har i dagsläget ingått avtal med Philips och GE Healthcare, vilka är globalt marknadsledande MR-tillverkare, och i och med avtalen har en viktig grund lagts för att få ut den nya tekniken. Målet är givetvis att teckna avtal med fler MR-aktörer på sikt säger Stefan Tell. - Det här är en spjutspetsteknologi som verkligen kan bli en game changer i hela MR-branschen då den levererar helt nya möjligheter. Kärnan i verksamheten är att företaget har duktiga tekniker som kan produktifiera sådan. här teknik Vi tror på stark fortsatt tillväxt och etablering, avslutar Stefan Tell.

Huvudkontor: Linköping Börsvärde: 459,56 MSEK Lista: Aktietorget Aktiekurs: 111 (5 okt) www.syntheticmr.com


Nytt hopp för patienter med autoimmuna sjukdomar Göteborgsbaserade Toleranzia utvecklar en unik plattformsteknologi som kan skräddarsys för att bekämpa olika autoimmuna tillstånd. Toleranzia är ett börsnoterat läkemedelsbolag med bas i Biotech Center i Göteborg. Bolaget har en erfaren ledningsgrupp och verksamheten bedrivs dels med egen personal och dels virtuellt med uppdrag utlagda på partners. Bolaget utvecklar en unik typ av läkemedel, så kallade tolerogener, som kan skräddarsys för att inducera immunologisk tolerans hos patienter med olika autoimmuna sjukdomar. Medan alla dagens behandlingar mot autoimmuna sjukdomar är begränsade till lindring av sjukdomssymptomen – huvudsakligen genom ospecifik dämpning av immunsystemet – utvecklar Toleranzia en terapi som adresserar den underliggande sjukdomsorsaken, genom specifik verkan på de delar av immunsystemet som ligger till grund för den autoimmuna sjukdomen.

Huvudprojektet är inriktat på den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis (MG). Man räknar med en målgrupp på runt 75 000 MG-patienter i USA och Europa, och ett värde av ca 40 kUSD per patient och år. Anledningen till att Toleranzia valt att arbeta med MG, en relativt sällsynt sjukdom, är dels att det äggviteämne som är centralt för sjukdomen är väldefinierat och dels att bolaget erhållit särläkemedelsstatus för indikationen. Utöver denna indikation kan Toleranzia i framtiden komma att införliva ett flertal andra autoimmuna sjukdomar i sin pipeline, som typ I-diabetes, multipel skleros och ledgångsreumatism. Och då talar vi om helt andra dimensioner vad gäller potentiellt marknadsvärde. Att Toleranzias MG-kandidat erhållit särläkemedelsstatus i USA och EU medför bland annat möjligheter till lägre utvecklingskostnader, förkortad utvecklingstid samt marknadsexklusivitet för ett färdigt läkemedel i sju respektive tio år efter lansering. MG-kandidaten är idag föremål

för prekliniska studier med fokus på optimering av tillverkningsprocessen och genomförande av regulatoriska toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studier i samverkan med partnern L2D SARL. Bolaget bedömer att kliniska studier kan inledas 2018. Fakta: • Huvudkontor: Biotech Center, Göteborg • Bolagsvärdering: 50 MSEK • Lista: Aktietorget • Aktiekurs: 6,65 SEK (6 oktober) • Hemsida: www.toleranzia.se

Charlotte Fribert vd på Toleranzia

Deras unika mätteknologi ska ge världen bättre elbilar och renare luft Med flertalet finansierade utvecklingsprojekt i gång, rullande instrumentförsäljning och många spännande tillämpningsmöjligheter går Insplorion mot en ljus framtid. – Våra sensorer är mätnoggranna och samtidigt robusta. De kan verka i en svår miljö, t.ex. ett batteri, och samtidigt få en vettig mätsignal – det här är unikt, säger Insplorions vd Patrik Dahlqvist.

Luftkanal med NPS sensorer på plats

Detektor

Luftintag

Företaget arbetar med en patenterad sensorbaserad teknik, s.k. nanoplasmonisk mätning, inom två affärsområden: dels att utveckla sensorer för industritillämpningar och dels att utveckla och sälja mätinstrument för laboratorier. – Vi har fått 2,8 miljoner kronor av Mistra för utveckling av vår gassensor över drygt två år. Den ska användas till att kartlägga luftföroreningar i storstäder. Istället för att som idag ha dyra spektrometrar på tre hustak i Bombay kan man ha en sensor på varje lyktstolpe, vilket ger mycket effektivare mätningar och därmed effektiv stadsplanering för bättre luft, säger Patrik Dahlqvist.

NPS sensorer för olika gaser Ljuskälla Koncept luftkvalitetmätare med multiglassensor

Ett annat sensorprojekt, inriktat på bly- och litiumjonbatterier, drivs i samarbete med AB Volvo, AGM Batteries och ett större amerikanskt elkomponentbolag. – Med vår sensor ska det gå att köra betydligt längre med samma elbilsbatteri, vilket kan bidra till en snabbare övergång från fossilbilar till hybrid- och elbilar, säger Patrik Dahlqvist.

Emissionsbelopp: 10,6 MSEK.

Antal aktier i emissionen: Högst 1 256 396 aktier

Teckningskurs: 8,50 SEK per aktie

Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.

Sista teckningsdag: 18 oktober 2016

Memorandum: www.insplorion.com eller www.aktieinvest.se

– Vi har under våren gått från att sälja forskningsinstrument till att med våra sensorprojekt lite tydligare kunna bidra till en bättre värld – vi ser nu hur vår teknik kan ge bättre luftkvalitet i städer och bättre elbilar. Det blir en skön känsla och vi i teamet Experimentell battericell med fibersensor får ännu mer fart och blir mer motiverade. Efter listningen på Aktietorget 2015 har företaget i stort gjort det man sa att man skulle göra: genomfört instrumentutvecklingsprojekt, utvecklat marknadsorganisationen och nu senast fått fart på sensorsystemaffärer med mjuka medel, menar Patrik Dahlqvist, som även målar upp en ljus framtid: – Om fem år har vi en affär som tickar licensintäkter, t.ex. från ett samarbete med en aktör som säljer sensorn för luftkvalitet i städer. Ökad acceptans för vår teknik och fler applikationer kommer även att ge utslag på instrumentförsäljningen.

www.insplorion.com


Lundaföretag satsar på kvinnors hälsa Invent Medics kommande produkt hjälper vid inkontinens. Bolagets mål är att erbjuda ett brett sortiment innovationer med kvinnors hälsa i fokus.

Inkontinens utgör ett problem för många av jordens kvinnor – nyligen avslöjade en av de ledande blöjtillverkarna att de flesta som använder produkterna numera inte är barn utan vuxna.

Lundaföretaget Invent Medic är i slutfasen med att ta fram sin första egenutvecklade uppfinning. En vaginal innovation som ersätter bindor och blöjor och hjälper kvinnor med så kallad stress- eller ansträngningsinkontinens. Företagets VD, Karin Bryder, engagerades i slutet av 2014 då styrelsen beslutade att lansera produkten i egen regi. Hon är tydlig med att visionen sträcker sig betydligt längre än till en produkt för inkontinens. Hon vill att företaget ska profilera sig som en bred aktör med kvinnors generella hälsa som ledstjärna.

Karin Bryder, vd på Invent Medical

– Vi är inte ett enproduktsbolag, det kommer mer, säger hon. Sedan fastslår hon att marknaden är komplex då vården varierar inom ett land och mellan länder. De flesta kvinnor använder i dag bindor och alternativen är få. Det öppnar för Invent Medics produkt, samti digt är det viktigt att den når upp till förväntningar och högt ställda krav.

Nästa steg är därför att få en europeisk CE-märkning, som garanterar att en produkt lever upp till kraven på säkerhet och funktion. Karin påpekar att Invent Medic har skrivit avtal med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och därmed säkrat en CE-granskning åt produkten. Dessutom nämner hon att Invent Medic arbetar med en klinisk studie som ska konfirmera att produkten är säker och fungerar. Nästa steg är att få ett godkännande från Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Karin berättar att studien ska vara slutförd under första halvåret 2017 – sedan står CE-märkning och lansering för dörren.

INVENTMEDIC

KVINNORS HÄLSA – VÅRT FOKUS


16

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

Småbrukarsonen från Kyrkhult som blev finansman Det är nu trettio år sedan Rune Andersson grundade Mellby Gård, ett företag som vid start sysslade med lantbruk. Idag utgör denna del bara en halv procent av ett vidsträckt investeringskonglomerat inom främst industri.

F

inansmannen Rune Andersson vet vad företagsutveckling innebär. Det stora lyftet för det som från början var ett häst- och lantbruksföretag kom 1989, då industrikoncernen Getinge AB och dess omfattande produktion av medicinteknisk utrustning förvärvades, detta tillsammans med Carl Bennet som vd, medan Rune gick in som ordförande. Fram till 1997 drev de båda Getinge och andra bolag, tills det blev dags för dem att dela på sig – bolagen hade blivit för många. Sedan dess är Rune Andersson egenföretagare i Mellby Gård AB, som numera består av ett stort antal medelstora företag. Hela tiden tillkommer fler och omsättningen ligger på 6 miljarder. Runt 75 % av verksamheten är industribolag, bland annat Cale Access, Roxtec och Feralco, där det sistnämnda byggdes från grunden. En ny satsning är Academedia, ett av norra Europas största utbildningsföretag. Därutöver finns bolag i byggbranschen, med exempelvis 50 % i Älvsbyhus, Nordens största småhusproducent. Sedan 2014 är också listningsföretaget Nikkarit del av Mellby Gård. Inom detaljhandeln är företaget huvudägare i bland annat KappAhl, Flash, Smarteyes och Chevalier. Affärsidéns röda tråd är att bygga på i många olika branscher och att främst satsa på

nischade, lönsamma företag. Strategin går även ut på att vara sparsmakad; tanken är aldrig att bli marginell, oavsett bransch. Samtidigt fungerar Mellby Gård snarare som en motsats till riskkapitalbolag genom att i stort sett aldrig sälja bolag vidare. Rune Andersson föddes på ett småbruk i Kyrkhult, Olofströms kommun. Han gick i det som då kallades ”B-skolan”. På grund av glesbygdens svikande elevunderlag fick flera årskurser ha lektion i samma lokal, vilket gav Rune möjligheten att lära sig mer. När en lärare föreslog att Rune skulle hoppa över femte klass blev det en avgörande kick för självförtroendet. I hans släkt hade ingen tidigare tagit studenten, men det var just vad lärarens uppmuntrande ord ledde till. Rune ser tillbaka på skolåren med djup tacksamhet och påpekar att han har sin lärare att tacka för mycket. Med tiden gick föräldrarnas småbruk inte längre runt och Runes far blev vägarbetare, medan modern började som di-

NVR

Nordiska Värdepappersregistret

Prova gratis i 30 dagar.

Sveriges ledande aktiebokstjänst

www.nvr.se

AFFÄRSLIVET.SE


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

17

På bilden, från vänster: Marcus Strömberg, VD AcadeMedia, Rune Andersson, grundare och styrelseordförande Mellby Gård, Johan Andersson, VD Mellby Gård.

versearbetare, bland annat som brevbärare och servitris. Småbrukarfamiljen blev arbetarfamilj. Med tiden visade det sig att Rune hade särskilt intresse och fallenhet för matematik. Men trots sin civilingenjörsexamen har han egentligen aldrig varit någon tekniker, menar Rune själv. Istället blev engagemanget i studentkåren och sedermera ordförandeposten för hela Chalmers studentkår en särskilt viktig del av ungdomstiden.

gen i sig. På förmiddagen kan det vara möte i ett företag, på eftermiddagen sammanträde i en helt annan bransch. Och varje bransch kan sitt, vilket gör kunskapsöverföring mellan företag till en viktig del av utvecklingen.

Rune Andersson ser positivt på dagens svenska näringsliv som spelplan för egenföretagande. Oerhört mycket har förbättrats de senaste 25 åren, förklarar han. Vid företagsstarten på åttiotalet ansågs det Yrkeslivet fortfarande fult inleddes med tre med eget företag år i statlig tjänst – sjuttiotalets syn och redan som på saken behöver 26-åring blev inte beskrivas Rune förvaltnärmare. Men reningschef vid RUNE ANDERSSON, dan på den tiden Luleå Tekniska GRUNDARE AV MELLBY GÅRD AB började attityden högskola. Men förändras och det dröjde inte idag är företagsklimatet över lag mycket bättre, så även länge förrän företagandet lockade mer, en dröm som i skattetrycket. Rune tycker att han haft tur som fått uppleva trettioårsåldern ledde honom till chefspositioner inom både denna förändring över tid. Numera förstår folk i allmänhet tunnplåtsföretaget Plannja AB, Getinge AB och Electrolux mer om de utmaningar som finns med egenföretagande. storköksdivision. Under det glada åttiotalet gick han som Generellt har det ändå gått åt rätt håll, säger Rune Andersvd och chef i spetsen av industrikoncernen Trelleborg son och menar att läget är ganska gott i Sverige jämfört AB och 1988 valdes han till ledamot för Kungliga Ingenmed många andra länder. För framtidens företagande jörsvetenskapsakademien. hoppas han på lägre skatter för nystartade företag, som ett Idag har Rune Andersson varit egenföretagare i mer än sätt att stimulera utveckling. halva sitt yrkesverksamma liv. Och kanske är det just otåligheten som gjort honom framgångsrik. Kanske har jag Framtiden för Mellby Gård ser ljus ut. Egenföretagandet lite adhd light, säger Rune och skrattar. Det skulle nog vara har gått i arv och Runes tre söner är alla både företagare enformigt att jobba i ett enda företag; det som stimulerar och civilingenjörer, den yngste nu anställd som vd för är inte bara nya företagssatsningar, utan även omväxlin-

”Numera förstår folk i allmänhet mer om de utmaningar som finns med egenföretagande.”

Marknadsföringsmaterial utgivet av DNB Bank ASA, filial Sverige

Mellby Gård AB. Rune försöker varva ner och avsäga sig uppdrag, medan sonen tar över i allt högre grad. Men fortfarande ägnar de mycket tid åt att titta efter nya, intressanta projekt att investera i och lönsamheten är god. Något annat som Rune ser som speciellt viktigt är att de idag är skuldfria. Efter att ha upplevt både bankkriser och lågkonjunkturer har han som princip att vara självfinansierad. Han ser hellre en något långsammare expansion utan belåning än stora, oberäkneliga svängningar. Samtidigt poängterar han att de fortfarande tar stora risker i enskilda projekt. Det viktiga är att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i en korg. Rätt vad det är förändras allt, säger Rune – vilket samtidigt är den stora utmaningen med att driva företag. TEXT AV

KRISTINA JÄGFELDT

FAKTA: MELLBY GÅRD AB • Mellby Gård har två börsnoterade företag, KappAhl och Duni. • En fot finns kvar i lantbruket: Söderberg & Haak Maskin AB och det egna lantbruket. • Utöver affärsdelen har Mellby Gård många sociala engagemang.

DNB Nordic Technology – en fond med sikte på framtiden

HUR SER MORGONDAGENS TEKNIK UT?

DNB Nordic Technology är en global aktiefond som investerar i teknologi, media och telekom. Dessa sektorer är under ständig förändring och utvecklas i allt större utsträckning inom flera olika branscher. Vi letar efter företag som är väl positionerade för att dra nytta av denna utveckling. Låt oss ta vara på dessa möjligheter tillsammans! Du hittar fonden hos utvalda distributörer och Pensionsmyndigheten. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida som placeras i fonden kan både öka och minska i säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. finns i fondens faktablad och informationsbroschyr fonder eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB

▪ DNB Bank ASA, filial Sverige ▪ 105 88 Stockholm ▪ 08-473 44 50 ▪ fonder@dnb.se ▪ dnb.se/fonder

avkastning. De pengar värde och det är inte Ytterligare information som finns på dnb.se/ Bank ASA, filial Sverige.


18

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

OBEROENDE VÄGLEDNING I FONDSPARANDETS DJUNGEL Fondmarknaden.se som idag ägs och drivs av Fondab AB är landets största oberoende handelsplats för fonder på nätet. I det som ofta uppfattas som en djungel guidas sparare till ett individanpassat fondsparande.

S

edan starten 1999 har Fondmarknaden.se varit fondspecialister och erbjuder marknadens bredaste fondutbud. Idag är valmöjligheterna kring fonder många och kan vara svåra att överblicka, förklarar vd Mikael Tjäder, och många sparare är i behov av oberoende vägledning och effektiva verktyg för att hitta rätt i fonddjungeln. Det unika med Fondmarknaden.se är deras mångåriga erfarenhet av individuell rådgivning och handel med fonder i digitalt format och helt webbaserade tjänster. Till skillnad från traditionell rådgivning via exempelvis bankernas säljorganisation, som företrädesvis rekommenderar det egna fondutbudet, sker investeringen uteslutande och effektivt på webben. På detta sätt blir rådgivningen oberoende och fri från intressekonflikter. Idag har företaget ett femtontal anställda och har nyligen flyttat till nya, fräscha lokaler på Kungsgatan i Stockholm. Affärsidén är att guida kunder till ett lönsamt fondsparande genom att erbjuda marknadens bredaste fondutbud. Detta oavsett om slutkunden vänder sig direkt till

”Även på börsen drar det nu ihop sig till mulet höstrusk.” MIKAEL TJÄDER, VD, FONDMARKNADEN.SE

Fondmarknaden.se eller är kund hos någon av företagets strategiska partners. Utöver företagets direktkundaffär samarbetar bolaget med andra rådgivningsfirmor, vilka använder de system som bolaget utvecklat. Här hittar fondsparare det mesta, både storbankernas fonder, svenska och internationella alternativ samt mindre, nischade utmanare. Via en bred plattform slipper kunderna styras mot bankernas smala utbud av egna fonder, som inte sällan ligger på en högre avgiftsnivå – möjligheten att bygga en bredare och bättre portfölj ökar rejält. För att guida kunderna rätt erbjuder Fondmarknaden. se olika alternativ för de kunder som vill investera i fonder: aktiv fondförvaltning, färdiga fondpaket eller efter eget huvud. De som vill driva sitt sparande själv kan enkelt handla någon av de 1727 fonder som för närvarande finns att tillgå. Färdiga fondpaket ger möjlighet att handla fonder med olika risknivå samt en tredje valmöjlighet för de som inte har tid, lust eller kunskap och därför helt lämnar över kapitalet för aktiv förvaltning till Fondmarknaden.se. Då kan kunden ägna sin tid åt annat medan Fondmarknadens förvaltare sköter portföljen. ”Vi söker ständigt högsta möjliga riskjusterade avkastning och träffar fondbolag för att få en så bra bild som möjligt av de olika fonderna”, säger Mikael Tjäder. Vi har en händelserik börshöst framför oss, fortsätter han. De senaste åren har präglats av ett gott

marknadsklimat drivet av stimulanser och låga räntor, men även på börsen drar det nu ihop sig till mulet höstrusk. Som alltid är det svårt att säga när lågtrycket anländer, men två viktiga punkter att hålla koll på är presidentvalet i USA samt en väntad, kommande räntehöjning från amerikanska centralbanken. Det kan nu vara extra viktigt att påminna sig om att en god riskspridning som alltid är nyckeln till framgång när det gäller fonder. ”Med tanke på det fina börsvädret vi haft kan det även vara läge att dra ner risken och satsa på säkrare placeringar”, avslutar Mikael Tjäder.

Amerikansk rekordorder till Motion Display Det Uppsala-baserade företaget Motion Display, som tillverkar egenutvecklade blinkande skyltar baserade på e-papper, har nyligen säkrat sin största order någonsin. Det är en ledande leverantör av trädgårdsmaskiner som har tecknat en order värd 4,9 MSEK för installation i USA under fjärde kvartalet i år. Detta kan jämföras med en total omsättning 2014 på 7,1 MSEK och 11,4 MSEK 2015. Efter tio år av utveckling redovisade bolaget sitt första positiva resultat för första kvartalet i år.

–xVår satsning på den amerikanska marknaden fortsätter att övertyga, säger Anna Engholm, VD på Motion Display. Våra kunder inser att vår produkt tillför en unik möjlighet att fånga kundernas uppmärksamhet, tillägger Anna. Trots att mer än 70 procent av alla köpbeslut tas vid varan spenderas endast en bråkdel av den totala marknadsföringsbudgeten inne i butik. Det beror främst på att det saknats möjligheter till effektiv reklam på hyllkanten. Motion Display, vars aktie handlas på börslistan AktieTorget, har tagit fram en världsunik lösning i form av blinkande skyltar som kan placeras vid

varan i butiken. Bolaget grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia och grundare också av bland annat Pricer och Scandinavian Biogas. Mer än 100 miljoner kronor har lagts ner på utveckling av elektronik och mjukvara. Utveckling sker i Uppsala och skyltarna produceras i egen regi i Kina. Omfattande dokumentation visar att skyltarnas rörliga budskap på ett kostnadseffektivt sätt ökar såväl produktens synlighet som försäljning. Skyltarna drivs med små knappcellsbatterier och är lika lätta att installera som traditionella pappers- och plastskyltar med statiska budskap. Det är främst satsningen på den amerikanska marknaden som givit resultat. Sedan 2014 har bolaget lokal representation i Bentonville, USA där Walmart har sitt huvudkontor. Många projekt har installerats på Walmart och bland kunderna finns PepsiCo, Goodyear och BP. –xVi är helt ensamma om en produkt med mycket stor potential. Marknaden är gigantisk och det finns egentligen ingen begränsning för hur stort det här kan bli, avslutar Anna.

Anna Engholm, VD Motion Display

Salagatan 16 753 30 Uppsala Tel: 018-444 03 00

www.motiondisplay.com info@motiondisplay.com AktieTorget: MODI


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

19

NYA SKATTEHÖJNINGAR RISKERAR ATT SLÅ HÅRT MOT VILJAN ATT STUDERA Svenskar med över 38 000 kronor i månadslön kan få höjd skatt efter Vänsterpartiets framgångsrika budgetkampanj. Också tidigare stod det klart att fler ska betala statlig skatt nästa år, men regeringens budgetförslag gäller också för 2018. – Sällsynt ineffektivt att höja skatten för de med normala inkomster, säger makroekonomen Henrik Mitelman. Han är fristående analytiker och följer den nationella och internationell politiken noga. Framförallt understryker han att han är förvånad över greppet att lägga mer skatt på och ekonomiskt bestraffa människor som har vad många upplever som en tämligen genomsnittlig inkomst. Historiskt, nämner han, brukar den typen av politik inte premieras av väljarna. Därför är Henrik Mitelman övertygad om att två faktorer avgjort: Dels är det två år till nästa val och till dess kan minnet av skattehöjningen ha sjunkit undan, dels var det nödvändigt för regeringen att bjuda sin budgetpartner Vänsterpartiet på en rejäl förhandlingsframgång.

tjänstemannaorganisationen TCO ställer sig frågande till förändringen. Bland annat understryker ordföranden Eva Nordmark i en intervju att höjda marginalskatter i lönelägen som inte är speciellt höga kan leda till att viljan att utbilda sig och ta stort ansvar på en arbetsplats minskar. Henrik Mitelman delar åsikten. Som svar på frågan om vilka de långsiktiga effekterna kan bli lyfter han framförallt att drivkraften att satsa på högre akademiska utbildningar och vidareutbildningar på jobbet kan komma att sjunka. TEXT AV

PETTER ANDERSSON

Men också tidigare stod det klart att fler skattebetalare ska betala statlig inkomstskatt nästa år. Förslaget som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu är ense om gäller emellertid skattegränser också för 2018 och en höjning som träder i kraft den 1 januari. I praktiken innebär förslaget att gränsen för statlig inkomstskatt räknas ut på ett nytt sätt. I stället för att den nedre och övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster räknas upp med konsumentprisindex plus två procentenheter, ska skiktgränserna räknas upp med konsumentprisindex plus en procentenhet. Resultatet innebär att ytterligare 40 000 personer måste betala statlig inkomstskatt. Enligt Finansdepartementet drabbar det löntagare som tjänar över 38 000 kronor i månaden, medan det enligt Vänsterpartiets beräkningar berör alla som har en månadslön som överstiger 36 000 kronor. Dessutom ligger det i förslaget att 13 000 fler än nu ska betala den så kallade värnskatten, den högsta marginalskatten på strax under 60 procent. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson slår fast i intervjuer att sammanlagt en miljon människor berörs av höjda marginalskatter 2017 och 2018, något han är mycket kritisk mot. Också

Prostatacancer bekämpas med laserljus I Sverige drabbas ungefär 9000 män av

appliceras på hudförändringen som sedan belyses med rött laserljus varvid de skadliga

prostatacancer årligen, en siffra som

cellerna dör.

ökat kraftigt de senaste decennierna. SpectraCure i Lund arbetar för att för-

När det gäller invärtes tumörer blir det svårare men SpectraCure har funnit en lösning

bättra oddsen för de som drabbas.

som gör behandlingen mer effektiv och minimerar riskerna för patienten. Fotodynamisk terapi på tumörer i prostatan innebär att det fotoaktiva läkemedlet sprids i

– Konventionell behandling sker med

kroppen varefter ljuset leds in i cancertumören med hjälp av nålar med optiska fibrer.

strålning, kirurgi eller med hormonterapi.

Företagets egenutvecklade mjukvara för dosstyrning, IDOSE, borgar för en säker,

Vi fokuserar på återfall, de som redan

exakt och effektivt styrd behandling av cancertumören.

behandlats konventionellt. För dem finns bara ett alternativ kvar och det är behand-

– Tekniken kan tillämpas på många olika cancerformer. Just nu fokuserar vi på prosta-

ling med olika läkemedel som tar bort

tacancer men det finns andra segment där tekniken kan utvecklas, det kan till exem-

produktionen av manligt könshormon eller

pel vara hals och huvud, bröstcancer eller cancer i bukspottskörteln, säger Masoud

blockerar effekten av dem, vilket innebär

Khayyami.

en sänkt livskvalitet, säger Masoud Masoud Khayyami, vd SpectraCures

Khayyami, SpectraCures VD.

Närmast i SpectraCures framtid ligger kliniska studier, med preliminär behandlingsstart av första patienten under oktober/november. Studierna kommer att utföras på

Spectracures teknik bygger i stället på en vidareutveckling av fotodynamisk terapi.

Princess Margret Hospital i Toronto och University of Pennsylvania Hospital i Philad-

En behandlingsform som används på vissa former av hudcancer. På huden är det

elphia. Bolaget räknar med att slutföra studien och nå marknaden 2020.

ett relativt okomplicerat ingrepp. Tekniken går ut på att ett fotoaktiverat läkemedel

Huvudkontor: Lund Börsvärde: 50,86 MSEK Lista: Aktietorget Hemsida: www.spectracure.com


20

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

FRAMGÅNG FÖR LIFE SCIENCEBOLAGET STAVAS KULTUR Från kris till succé på några få år. Läkemedelsföretaget Sobi är nu störst i Sverige, men vägen dit har varit allt annat än spikrak.

S

wedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) är i dag ett välkänt europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag, specialiserat på läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Produkterna ägs av företaget eller licensieras av samarbetspartners – huvudfokus ligger på medicinska områden som berör inflammation, medfödda genetiska sjukdomar samt blödarsjuka. På några få år har Sobi gått från att vara en mindre aktör på marknaden till att etablera sig som det största svenska forskande läkemedelsbolaget.

Men resan dit har varit allt annat än lätt. Kanadensiske vd:n Geoffrey McDonough berättar att bolaget var i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge när han tog över rodret. Framgångarna har varit stora men, betonar han, motgångarna har också varit det. Sedan nämner han att en stor del av framgångsfaktorn enligt hans åsikt vilar på arbetet med att skapa en unik kultur som involverar alla medarbetare. – Succén grundades då vi började tala om ödmjukhet, vision och stolthet. Geoffrey McDonough nämner att vision i det här sammanhanget innebär att underlätta för de personer som har de allra ovanligaste sjukdomarna, personer som lider

i vardagen om de inte får behandling. Patienterna ska kunna leva fullödiga liv inom de gränser som sjukdomen sätter, läkemedlet ska ge möjlighet till ett fullödigt liv. Som ett exempel på ödmjukhet lyfter McDonough viljan att lyssna och samverka med andra för att verkligen sätta sig in i patienternas situation och inte drabbas av frustration vid motgångar utan istället arbeta tightare som ett team. I samband med en bredare europeisk lansering insåg Sobi att synen på förpackningar skiljer sig mycket åt, länder och världsdelar emellan. För att den nya produkten skulle skapa än större nytta för patienterna, arbetade Sobi nära patienter och sköterskor för att ta fram en innovativ lösning – resultatet blev en liten återvinningsbar förpackning som det är lätt att resa med och en spruta med ett stabilare grepp. Att vara pionjärer, fokusera på innovationer och befinna sig där andra företag lyser med sin frånvaro är en del av affärsidén och 2012 är ett nyckelår i företagets historia. Det var då ett för högt kostnadsläge började gå att kontrollera och den långsiktiga ekonomin byggdes upp – vilket i sin tur innebar att långsiktiga kommersiella satsningar kunde sjösättas. Både inåt och utåt visade Sobi att det gick att vända negativa kassaflöden och resultat för att sikta på att växa. Visionen blev verklighet och de tidigare motgångarna lagda till handlingarna.

Prebonas nanoteknik skapar affärer genom att ge material och ytor nya egenskaper Nya kundprojekt i fokus när skånska Prebona utvidgar sitt nätverk av återförsäljare. – Prebona har återförsäljaravtal i Ryssland, Rumänien och Ukraina, och förhandlingar förs i USA och Norge. Vi erbjuder företag kostnadseffektiva produkter med hög prestanda och låg miljöbelastning, såsom självrengörande och antimikrobiella egenskaper, säger Orvar Otterstedt, VD på Prebona. Bolaget är organiserat i tre affärsområden: Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. – Gemensamt för dessa är den banbrytande Kompoteknologin. Miljövänliga och billiga nanopartiklar av kisel ytmodifieras med atomer av annan aktiv substans. All aktiv substans exponeras på ytan och kan därmed användas hundratals gånger mer effektivt. Det möjliggör att dyrbara ämnen kan användas inom helt nya användningsområden. Prebonas utveckling och produktion sker centralt i och med den gemensamma tekniska plattformen medan varje affärsområde har sin egen försäljningsorganisation. I Nanocoatings produktsortiment ingår bland annat antimikrobiella och självrengörande ytbeläggningar för exempelvis tak, fasader och industriella produkter. Produktportföljen inom affärsområdet Agriculture innehåller produkter mot

olika typer av skadegörare inom jordbruket och syftar till ett långsiktigt jord- och skogsbruk. Nanomedicine utvecklar antimikrobiella substanser och bolaget avser sälja licenser till läkemedelsindustrin i preklinisk fas. – Kommande två år fokuserar vi framförallt på försäljning inom affärsområdena Nanocoatings och Agriculture med produkter för bland annat behandling av fastigheter, självrengörande ytor för minskade underhållskostnader och ökat fastighetsvärde. – Om fem år har vi en stark tillväxt både på nuvarande marknader och från nya geografiska områden. Vår vision är att bli en världsledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi, säger Orvar.

Huvudkontor: Simrishamn Börsvärde: 57,30 MSEK Lista: Aktietorget Aktiekurs: 4,00 (7 okt) Hemsida: www.prebona.com


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

dock har det länge varit extra tydligt i inom life science. Men tidigare gällde de flesta uppköpen innovationsföretag som hade visat att deras produkter hade en stark potential att lyckas kommersiellt i framtiden och som minst befann sig i fas två av en studie. Någonting har emellertid hänt och i dag köps många företag redan då de är i fas ett. Geoffrey McDonoughs syn på Han understryker att förändringen är pragföretagets utveckling matisk. Han säger att har gått mycket snabbt GEOFFREY MCDONOUGH, han brukade förutsätta under senare tid. För VD, SOBI att Sobi skulle bemötas fem år sedan hade de som ett litet företag – 450 anställda, förra året ett företag som, liksom alla publika verksamheter, eventuvar siffran 700 och i slutet av 2017 beräknar McDonough ellt skulle komma att uppgå i en större konkurrent. att Sobi kommer att ha 750 anställda. Han påpekar också att en stor del av affärsidén handlar om långsiktighet. Sobi Men numera anser McDonough att företaget som han fokuserar på samhällets och patientens behov. Ansvaret för leder befinner sig i bättre balans än tidigare. Under några få den senare handlar bland annat om att kunna förse henne år har förutsättningarna ändrats radikalt. Han ser Sobi som eller honom med läkemedel inte bara nu eller om tio år, en aktör som söker allianser, partners och förvärv för att utan under en hel livstid. utveckla verksamheten inom tre områden: Kärnprodukter, partnerprodukter och produkter mot blödarsjuka. Samtidigt är tempot i branschen högre än någonsin. Att större aktörer köper upp mindre företag sker i alla näringar, Som svar på frågan om vilka mera långsiktiga mål som finns för företaget lyfter han först den starka ekonomin och påpekar att den utgör en viktig del som ett funFAKTA: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB dament för framtida satsningar på företagsutveckling. Basen är en tillväxt med tio procent per år, vilket i sin • Internationellt specialistläkemedelsföretag med tur inger förtröstan inför framtidens lanseringar och säte i Stockholm. forskning. Efter fem års byggande av en grund, där So• Försäljning i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, bis börsvärde ökat sjufaldigt, vill Geoffrey McDonough Nordafrika och Ryssland. att de kommande fem åren ska präglas av ytterligare • Intäkter helåret 2015: 3 228 MSEK, en ökning med expansion. Tidigare utvidgning har skett bland annat med en ny organisation i Mellanöstern och invester24%. ingar i Nordafrika och Nordamerika. För första gången

21

Geoffrey McDonough återkommer flera gånger till att life science–branschen är speciell. Skillnaden mellan hissnande framgång och totalt misslyckande är hårfin. Något nytt och oväntat inträffar nästan alltid då ett läkemedel utvecklas, bara den som anpassar sig och tar ut riktningen på nytt har en chans att vinna på sikt.

”Succén grundades då vi började tala om ödmjukhet, vision och stolthet.”

ska Sobi nu också på egen hand gå hela vägen från en fas ett studie till uppskalning och tillverkning samt kommersialisering av ett läkemedel. – Det går hand i hand med att vi har både unga och erfarna medarbetare och med vårt ansvarstagande mot life science-industrin och Sverige, säger Geoffrey McDonough. TEXT AV

OSSIAN GRAHN

Framtidens läkemedel förverkligas genom nanoteknologi Nanexas mål är att utveckla nästa generations läkemedel genom nanoteknik. Metoden finns redan, utmaningen är att nå ny revolutionerande tillämpning. PharmaShell® är namnet på Nanexas unika drug delivery-plattform. Läkemedel förses med en ytbeläggning som är så tunn att den knappt är mätbar. Tillverkningsmetoden (Atomic Layer Deposition) används bland annat inom elektronikindustrin men Nanexa kopplar den till ett nytt spännande område, läkemedel. Ett efter ett appliceras upp till 500 atomlager mineraloxid på nanopartiklar av läkemedelssubstans. Resultatet blir en fördröjning av upplösningen av läkemedel i kroppen, något som är bra med tanke på behandlingens effektivitet. Dessutom bildar skalet ett helt tätt skikt vilket skapar nya möjligheter för att utveckla läkemedel. I en pilotanläggning, som finansierats genom ett tillväxtlån från Almi, bygger bolaget kapacitet för att kunna tillverka material för kliniska studier – en viktig milstolpe. Genom den nyemission som Nanexa genomförde under våren har bolaget säkrat finansiering fram till 2018 då man har som målsättning att ha skapat kommersiella utvecklingssavtal. Redan nu samarbetar Nanexa med läkemedelsjätten Astra Zeneca.

Att kunna bidra med något bra gör det extra roligt att gå till jobbet. För företagets VD, David Westberg, utgör drömmen om supereffektiva läkemedel en avgörande drivkraft. Han påpekar att det finns många andra möjligheter med tekniken. Antikroppar som känner igen tumörvävnad går att koppla till ytbeläggningen. En annan variant är att utnyttja PharmaShell® som en långverkande depåberedning då läkemedel sprutas in under huden eller placeras direkt vid en inflammationshärd eller tumör. För patienter som måste få regelbunden behandling, till exempel diabetiker, är fördelarna enorma.

Huvudkontor: Uppsala Bolagsvärdering: 66 MSEK www.nanexa.com

Lista: Aktietorget Aktiekurs: 8,65 SEK (6 oktober)


22

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT PÅ EN RÖRLIG MARKNAD Det finns flera skäl till att handla med hävstångscertifikat. Enkelt uttryckt möjliggör hävstångscertifikat handel på Bull & Bearmarknader, förklarar Vontobels vd Heiko Geiger, eftersom flexibiliteten gör det möjligt att handla i både upp- och nedgång.

I

nvesterare bygger grunden i sina portföljer med aktier, obligationer och fonder. Hävstångscertifikat gör att investerare kan agera taktiskt på marknaden genom att använda starka trender i underliggande index, aktier, valutor eller råvaror, för att på så vis generera ytterligare avkastning. Detta sätt att strukturera sin portfölj både förenklar och skapar fler möjligheter för investeraren. Utöver traditionell trading och genom att lägga till olika hävstänger i din portfölj, är hävstångscertifikat också ett bra verktyg för att skydda sin befintliga portfölj. Korta eller Bear-certifikat, som det kallas, är produkter som tillåter investerare att skydda sina portföljer under en specifik tidsperiod. I dagsläget använder investerare dessa instrument för valutahandel, men även för guld, olja och index. Idag finns två stora kategorier av börshandlade produkter, berättar Heiko Geiger. Bull & Bear-certifikat beskrivs ofta som konstant börshandlade produkter och används huvudsakligen av daytraders eller i korta positioner, såväl som vid swing trading-strategier. Så kallade ”Knock-out”-certifikat, som Mini Futures eller Turbos, kan också användas för medel- och långsiktiga trading-strategier. Alla kategorier erbjuder ett brett urval av underliggande marknader, såsom index, aktier, valutor, värdefulla metaller och råvaror. Alla dessa produkter finns tillgängliga på börsen, framför allt hos NGM, men även Nasdaq OMX. Så som produktnamnet indikerar har Knockout-certifikat en ”knock-out”-barriär. Om den underliggande träffar barriären blir produkten

värdelös. Investeraren är med i både upp- och nedgång, eftersom hävstången fungerar både uppåt och neråt. Bull & Bear-certifikat kännetecknas av en konstant hävstång, beroende av vilken väg kursen tar. Jämfört med linjärt hävstångsdeltagande för Knock-out-produkter behöver Bull & Bear-certifikat starka trender i det underliggande. Marknader i sidled kan snabbt leda till förlust. Det betyder att om certifikatet förlorar 50 % idag, måste den gå upp 100 % dagen därpå för att återgå till ursprungligt värde. Om investerare vill ta en position för att handla förväntad mid-term som stiger i det underliggande, föredrar de ett Knockout-certifikat med medioker hävstång. Nackdelen med detta är att hävstången sjunker om marknaden utvecklas i förväntad riktning, och då får man inte delta på uppsidan med konstant hävstång. USA Federal Reserve är motvilliga till att skärpa sin policy och har hållit den amerikanska dollarn i schack, medan monetärt logi från Bank of England har påskyndat avkastningens globala fart. Följden har blivit ett imponerande inflöde till tillväxtmarknaders tillgångar. Investerare står inför två primära frågor, menar Heiko Geiger. Åt vilket håll kommer Fed att gå, när världens mäktigaste centralbank i princip uppnått sitt dubbla mandat om full sysselsättning och en inflation på två procent? Och hur ska investerare positionera sig i tider av förhöjda absoluta värderingar för både aktier och obligationer? Efter ett svagt första halvår förväntar vi oss att den amerikanska ekonomin tar fart under resten av 2016. I Europa och Japan har det blivit allt tydligare att penningpolitiken nått sin gräns och att minusräntan får allvarliga följder för sparare, pensionsfonder och banker. Därför är det logiskt att flytta fokus till skattepolitiken, genom att till exempel ge möjlighet till högre offentliga utgifter. TEXT AV

KRISTINA JÄGFELDT


Biotech IgG blickar framåt

Margareta Krook Styrelseordförande Biotech IgG

Lundaföretaget Biotech IgG gör en nyemission med siktet inställt på att bli branschledande inom sjukdomsdiagnostik och LifeScience i Skandinavien.

Biotech IgG är distributör och leverantör av

analysutrustning och diagnostik till främst sjukhus och universitet samt till kunder som arbetar med att analysera, producera och utveckla proteiner, främst antikroppar.

säljningsökning, i september beslutade styrelsen därför om en nyemission för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet.

År 2010 började företaget ställa om från att också utveckla egna produkter. Det innebar en stor kostnadsbesparing och nu strävar företaget mot att bygga upp Biotech-IgG till en ledande koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Margareta Krook är Biotech IgG:s styrelseordförande. Hon ser en stark utveckling framför sig. – Ja, människor kommer ju alltid att bli sjuka och det behövs nya och bättre analysmetoder för att minska kostnader i sjukvården och för att kunna ge en bättre och tidigare patientbehandling. Företaget opererar på den skandinaviska marknaden, i Sverige, Norge och Danmark. Under de första två kvartalen 2016 uppgick försäljningen av företagets produkter till 4,74 miljoner kronor vilket är en ökning på 53 % jämfört med samma period år 2015. Företagets VD, Dario Kriz, tror på en fortsatt för-

Produktportföljen utvecklas kontinuerligt och en av de produkter Margareta Krook tror mycket på är ett analysinstrument från det amerikanska företaget T2 Biosystems. Biotech IgG erhöll skandinaviska distributionsrättigheter för produkten i september.

Emissionsbelopp: 8,7 MSEK

Antal aktier i emissionen: 87 473 288

Teckningskurs: 0,10 kronor per aktie

Företrädesrätt: För tre (3) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen ger rätt att teckna två (2) nya aktier.

Sista teckningsdag: 17 oktober 2016

Memorandum: www.biotech-igg.com eller www.mangold.se

– Analysinstrumentet kan snabbare än något annat visa om en person har blodförgiftning. Fram till nu har man varit tvungen att odla ett blodprov vilket tar lång tid och patienten kan hinna dö om den inte får rätt behandling, därför ger man en multidos av olika antibiotika. Med det här instrumentet tar det bara ett par timmar att få provsvar och man kan undvika multidoser.

www.biotech-igg.com

En multipotent kandidat som motverkar stroke med sikte på globalt behov Aptahems läkemedelskandidat uppvisar god effekt mot såväl inflammation som trombos, med låg biverkningsprofil Aptahem utvecklar en ny typ av blodproppshämmare, så kallade RNA-aptamerer, som i prekliniska försök visat sig ha en låg biverkningsprofil vid verksamma doser. Detta är avgörande, inte minst eftersom i princip alla dagens blodproppshämmare är behäftade med diverse biverkningar som begränsar deras användbarhet. – Våra aptamerer är oligonukleotider, molekyler uppbyggda av RNA-fragment, förklarar Aptahems vd Mikael Lindstam. Den RNA-aptamer som Aptahem idag arbetar med kallas Apta-1 och är en av tre substanser som är patentskyddade i Europa, Kina, USA och Kanada (ansökan föreligger även i Indien). Apta-1 hämmar vissa signalsubstanser i koagulationsprocessen i kroppen och har studerats i flertalet försök för att avgöra dess lämplighet som blodproppshämmare. Det är emellertid inte det enda möjliga indikationsområdet. – I slutet av förra året började vi anta att vår substans inte bara hämmar koagulation utan även inflammation. Vi gjorde därför några in vitro-experiment på människoblod som stödde vår tes. Då valde vi att gå vidare med djurförsök i etablerade modeller, och vi har just offentliggjort resultaten från vår senaste studie. Apta-1 är minst lika

effektiv som ett ledande antiinflammatoriskt läkemedel, vid icke-toxiska doser, säger Mikael Lindstam. De senaste försöken har visat att Apta-1 även stimulerar kroppens egna försvarssystem mot inflammation. Dessutom har man sett att den stimulerar kroppens mekanismer via andra signalvägar jämfört med läkemedel som finns på marknaden. Att man med Apta-1 därmed kan tänkas ta sikte på inte bara den antitrombotiska marknaden, utan även den antiinflammatoriska, är ett val som framtida partners eller tagare av teknologin får göra.

Vår kandidat är minst lika effektiv som ett ledande antiinflammatoriskt läkemedel.

– Vår läkemedelskandidat har visat sig hämma inflammatoriska mekanismer i kroppens största immunsystem, blodet. Den antiinflammatoriska marknaden förespås generera runt 90 miljarder USD i intäkter under 2018, sex gånger mer än den antitrombotiska vid samma tidpunkt, säger Mikael Lindstam.

Huvudkontor: Malmö Börsvärde: 90 MSEK Lista: Aktietorget Aktiekurs: 11,50 (5 okt) Hemsida: www.aptahem.com

APTAHEM


Få ut det mesta möjliga av den volatila oljemarknaden!

a För att komm ten till instrumen och få mer esök information, b

ntobel.com

certificates.vo

Nu kan du handla Mini Futures och Knock Out Warrants på Brent och WTI-olja. Välj mellan 70 olika investeringsprodukter Produkter för alla marknadssituationer Omfattande service och små spreadar Bank Vontobel Europe AG, filial Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, tel. 020 798 835, fax +49 (0)69 69 59 96 290, certifikat@vontobel.com

Följ oss på Twitter @Vontobel_SE

Performance creates trust


OKTOBER 2016

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

25

BULL & BEAR-CERTIFIKAT GER MÖJLIGHET TILL INDIVIDANPASSAT RISKTAGANDE PÅ BÖRSEN Börshandlande produkter med hävstångsfaktor blir allt populärare. Fördelen är en stor marknadsexponering som annars är svår att nå för privatpersoner, och möjligheten att tjäna på både upp- och nedgångar. Samtidigt krävs goda insikter och kunskaper.

B

ull & Bear-certifikat ges ut av en bank och går att handla med lika enkelt som med vanliga aktier. Enligt Joakim Bornold, sparekonom på nätbanken Nordnet, finns det flera skäl att investera i denna typ av certifikat som är kopplade till hävstångseffekter.

En anledning är att du kan minska risken i din aktieportfölj, till exempel genom att koppla affärer till ett index. Du kan också tjäna pengar både på upp- och nedgångar. Samtidigt är det möjligt att handla på marknader som annars är svåra att nå för privatpersoner och riskerna liksom förtjänstmöjligheterna går att höja tack vara hävstångseffekten. – Guld och olja är populärt, men det krävs att du är påläst, säger Joakim Bornold. I praktiken upprättas ett kontrakt mellan banken och personen som vill handla med certifikat. I kontraktet anges bland annat uppgifter om bolag, index, tillgångsslag och vilken hävstång – hur stor exponering – kunden har mot tillgången. Upplägget ger köparen en stor frihet att välja en individuellt anpassad riskprofil och marknadsexponering med en

hävstång på allt mellan ett mot ett till 15 gånger utväxlingen på den underliggande tillgången. Det går inte att förlora mer än det investerade beloppet, men om den underliggande tillgången rör sig åt fel håll kan investeringen genom hävstångseffekten snabbt bli värdelös. Joakim Bornold återkommer flera gånger till att han inte tycker att privata placerare ska satsa sparpengar utan att förbereda sig väl genom att både läsa på och träna praktiskt. Instrumenten kan, beroende på agerande, vara kopplade till betydande risker men fallgroparna är möjliga att undvika. Också den som vill använda derivatinstrument för att minska sin exponering måste lära sig fundamenta och förstå handelns stora komplexitet. Joakim Bornold rekommenderar två metoder för nybörjaren: En variant är att gå in med en mycket liten summa, inget courtage krävs så kostnaden kan hållas låg. Ett annat upplägg är att skugghandla en tid genom att föra bok över enbart fiktiva affärer. Först då du känner dig trygg med handeln och har lärt dig tillräckligt mycket är det dags att övergå till ett skarpt läge och riktiga pengar. TEXT AV

OSSIAN GRAHN


26

HELA DENNA TIDSKRIFT ÄR EN PRODUKT FRÅN GRFF PUBLISHING

AFFÄRSLIVET.SE

HÖSTSTÄDA FONDSPARANDET INFÖR PRESIDENTVALET! Det kommande presidentvalet i USA kan leda till oroligheter på börsen. Fortfarande utgör landet nästan hälften av världsekonomin och därför kan det nu vara ett bra tillfälle för enskilda investerare att se över sitt fond- och aktiesparande.

Sparar man redan idag i en välspridd aktieportfölj behöver man inte göra något alls, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza. Hon understryker att det är mycket svårt att tajma marknaden och att det bästa man kan göra för sin privatekonomi är att skaffa ett kontinuerligt och långsiktigt månadssparande, i breda aktiefonder eller aktieportföljer. Enkelt uttryckt bör man följa devisen time in the market istället för timing the market. Se den händelserika börshösten som en möjlighet att se över ditt sparande, förklarar Johanna Kull. Gör höststädning! Pengar du är i behov av inom en snar framtid, 2-3 år, ska aldrig finnas på börsen. Om du har ett långsiktigt sparande med bredd, till exempel i en globalfond eller i många olika branscher, behöver du inte vara orolig för kommande fluktuationer. Det är vanligt att folk satsar pengar på någon av presidentkandidaterna, men vill man ägna sig åt den typen av spel ska det handla om små summor, tycker Johanna Kull. Många tror att det kan komma en liten börsnedgång om Donald Trump vinner, eftersom börsen vill ha stabilitet. Trump är något av ett osäkert kort som inte sällan uttrycker sig drastiskt. Bland annat har han pratat om stora skattesänkningar som av många analytiker inte ses som finansierade. Kritiker pekar även på att hans protektionistiska åsikter kan bli en bromskloss för ekonomin. Ur ett längre perspektiv kan det dock bli så att börsen håller sig på en stabil nivå, eftersom kongressen agerar motvikt mot förändringarna vid eventuell vinst för republikanerna. Om man som sparare skulle vilja sälja sitt innehav och vara likvid över hösten, uppkommer istället frågan om när man bör kliva in på börsen igen. Detta är alltid ett svårt steg och vi är vår egen värsta fiende, påpekar Johanna Kull, genom att vi ofta låter känslorna ta över. I samband med Brexit rasade Stockholmsbörsen första dagen, men sedan tog det

”Se den händelserika börshösten som en möjlighet att se över ditt sparande. Gör en höststädning!” JOHANNA KULL, SPAREKONOM AVANZA

bara elva dagar innan raset var återhämtat. Det innebär en känslomässig risk att man som sparare så tydligt ser hur värdet varierar. Men statistiken visar att de som får ut mest av sitt sparande är de som inte hoppar in och ut mellan olika investeringar. Det är lätt att trampa fel. I fondvärlden är ett av de enkla valen en globalfond, som sätter samman aktier från samtliga världsdelar och i de rätta proportionerna – bredare än så kan det inte bli. Spararen blir då inte lika beroende av ett specifikt land eller marknad. Men ändå kommer cirka hälften av en sådan fond från USA, eftersom landet fortfarande har världens starkaste ekonomi. USA gör fortfarande skäl för ordet supermakt och i fondsparandet behövs en rejäl dos USA om globalfonden ska göra det den är tänk att göra, nämligen att spegla ett världsekonomiskt snitt. Som svensk ska man också ha svenska fonder, tycker Johanna Kull, och det enkla valet är då en billig indexfond. Alternativet är en dyrare aktivt förvaltad fond, där förvaltare väljer ut vissa specifika bolag. Aktivt förvaltade fonder måste sparare dock utvärdera mer regelbundet, för att säkerställa att fonden är värd sin högre prislapp. Vill man ha en mer nischad fond finns infrastrukturfonder. Infrastruktur är en sektor som många analytiker ser som en vinnare framöver oavsett vem som vinner höstens presidentval; både Trump och Clinton har visat intresse för en förbättrad infrastruktur. Om Trump vinner kommer vi förmodligen också få se satsningar på försvaret, vilket borde gynna försvarsindustrin där staten är den viktigaste kunden. Om man som sparare ska ta hänsyn till hans protektionistiska tendenser ska man däremot undvika större exportbolag. Om Clinton vinner kan läkemedels- och bioteknikbolag påverkas, då hon uttalat sig kritiskt mot skenande läkemedelspriset och diskuterat en reglering. TEXT AV

KRISTINA JÄGFELDT


HUR BRA HAR DIN FONDPORTFÖLJ GÅTT? Vågar du konkurrensutsätta din portfölj? Gå in på www.fondmarknaden.se luta dig tillbaka och låt oss sköta jobbet.

AKTIV Tillväxt

AKTIV Offensiv

AKTIV Balanserad

AKTIV Defensiv

Fondmarknaden.se, Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, E-post: info@fondmarknaden.se, Kundsupport: 08-545 186 00, www.fondmarknaden.se FM_konkurrens_251x183.indd 2

2016-06-27 10:10

Tvivlar du också på minusräntorna? När ca en tredjedel av världens utestående räntepapper handlas till negativ ränta känns det som att räntebotten är nära, säger Thomas Pohjanen, VD på Excalibur Fonder. Med stigande räntor på obligationer som har en avkastning nära noll kommer det bli förluster i de flesta penningmarknads- och obligationsfonder. Tidigare när ränteläget var högre kunde räntenivån kompensera för kapitalförluster vid stigande räntor, men det förhållandet gäller inte längre. Med andra ord så är vanliga ränteplaceringar inte längre de värdesäkrande produkter de har varit. Nu öser centralbankerna ut likviditet samtidigt som de köper upp de säkraste tillgångarna, vilket tvingar kapital som t ex. pensionssparande in i ofta överprissatta och mer riskabla tillgångar. Ju längre detta pågår, desto större negativa effekter kan vi få när det upphör. I ett önskvärt scenario lyckas

centralbankerna reversera detta långsamt och smidigt. I ett mer obehagligt scenario tappar marknaden förtroendet för den förda penningpolitiken med marknadsturbulens i många tillgångsslag som följd. Excalibur Fonder har två fonder – Excalibur, som funnits sedan 2001, är en prisbelönt hedgefond specialiserad på de stora likvida räntemarknaderna. Fonden har haft en genomsnittlig avkastning på 5,4 % per år efter avgifter, vilket är i paritet med MSCI världsaktieindex (före avgifter), men Excalibur har gjort det till en tredjedels risk. 2015 tillkom Trude som ett komplement mot företagsobligationsmarknaden. Bägge fonderna har breda mandat att hantera en kommande ränteuppgång och positionera sig för en turbulent tid för skapa avkastning ur alla marknadssituationer.

Rune Andersson och Marek Ozana. Marek är doktor i teoretisk fysik och en av förvaltarna i kredithedgefonden Trude.

Rune Andersson och Mellby Gård är ägare och investerare i Excalibur sedan starten 2001. Excalibur Fonders idé är att vara ett långsiktigt värdebevarande alternativ med relativt låg risk för större investerare. Fonderna erbjuds allmänheten i mindre poster via Fondmarknaden.se, Avanza och Nordnet. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på www.excaliburfonder.se Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.


Vårt erbjudande är tydligt och klart: Snabb och enkel leverans av mer vård och hälsa med mindre resursanvändning. Effektiva IT-verktyg och nya processer kan på ett dramatiskt sätt öka leveransen och mer än dubbla produktiviteten. Samtidigt blir såväl kvaliteten som ekonomin och arbetsmiljön bättre! Vi behöver nya lösningar för att möta framtidens behov. Samhället står inför stora utmaningar. Människor lever längre, är mer aktiva och kräver mer. Nya och bättre, men ofta dyrare, behandlingar och läkemedel introduceras. Samtidigt ökar vällevnadssjukdomarna lavinartat i västvärlden. E-hälsa satt i system och effektivare leveransprocesser är de två av de viktigaste faktorerna för att hantera utmaningarna och möta framtidens behov. Rethinking Care introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, byggt på fyra samverkande affärsområden – Friskare på jobbet, Läkartid.nu, Säkravård.nu samt Agilit som är den sammanhållande IT-plattformen. Målet är klart och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser – behandling på rätt sätt, på rätt organisatorisk nivå och i rätt turordning. Med rätt verktyg och riktig kompetens är detta möjligt. Rethinking Care är en ny koncern etablerad med kompetensen och innehållet från fyra verksamheter inom de fyra affärsområdena. Mjukvaruplattformen kommer från Agilit med 12 års erfarenhet från vård och hälsa. Läkartid.nu har rötter i callcenterverksamhet och hantering av vårdleveranser till försäkringsbolag. Säkravård.nu har bistått försäkringsbolagen med bedömningar och kvalitetssäkring av vård. I Friskare på jobbet har vi samlat de kompetenser som har bäst förutsättningar att skapa friskare arbetsplatser. Var för sig är detta kanske inte något revolutionerande men genom samverkan ”under samma tak” och på samma IT-plattform skapas något unikt. Genom sammanslagningen skapas en god grund för ett helhetskoncept som kan angripa vårdproblematiken. Med hjälp av likviden från nu förestående private placement kan dessutom helhetskonceptet förfinas och optimeras. Rethinking Cares målsättning är att bli en ledande leverantör av hälso- och vårdkoncept i Nordeuropa med hjälp av vår IT-teknologi och våra nytänkande leveransprocesser. Vi ska uppnå en marknadsledande lönsamhet inom hälsa och vård med hjälp av vår IT-teknologi, effektiva resursstyrning och flexibla kostnadsbas. Vi ska kännetecknas som den föredragna leverantören av hälsa, vård och omsorg av både kunder, patienter och anställda, samt att kontinuerligt utveckla hälso- och vårdkoncept i frontlinjen.

Rethinking Care • erbjuder en effektiv lösning på ett aktuellt samhällsproblem. • har ett helhetskoncept som bygger på tre med varandra samverkande affärsområden – ITsystem, läkarmottagning på nätet och hantering av sjukvårdsförsäkringsärenden samt företagshälsovård. • har en ledning med gedigen kunskap och erfarenhet inom hälsa, vård och IT. • verkar inom ett område med stor potential och som det riktas stort fokus på med anledning av växande vårdköer, brist på vårdpersonal och en växande andel äldre i befolkningen.

”Grunden i vårt kunderbjudande bygger på en enkel tanke: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-verktyg och nytänkande av leveransprocesser.” Rethinking Care genomförde en riktad nyemission i juni 2016 och planlägger därefter en notering av bolaget på First North – NASDAQ OMX under 4:e kvartalet 2016. Mer information finns på www.rethinkingcare.se och i bolagets prospekt. För ytterligare information avseende Rethinking Care eller dess verksamheter, vänligen kontakta VD Fredrik Thafvelin på telefonnummer 0047 920 30 200. Önskas ytterligare information avseende nyemissionen eller dess villkor och anvisningar hänvisar vi till Sedermera Fondkommission på telefonnummer 0431-47 17 00.


”... investeringen ger mångfalt tillbaka.” Diplomerad Credit Controller Varför rekommenderar du diplomutbildningen?

Så tycker diplomander, chefer och rekryterare...

Med diplomutbildningen i ryggen får du en ökad trygghet på din arbetsplats och större möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Det ger både ökad status och mer stimulans i jobbet. Dessutom får du in en riktig värdehöjare i ditt cv. Med en diplomand i teamet förbättrar företaget / banken sina chanser till ökad tillväxt och kontrollerat risktagande.

Britt-Marie Hansson, Riskanalytiker Sparbanken Skåne

Anna Asteson, Credit Collection Manager, Adecco AB

Kreditchefen Ola Olofsson, på Rexel:

”Efter att ha genomgått alla sex delkurserna känner jag att jag fått en god helhetsbild av kredithantering, som Jag har stor användning för i mitt dagliga risk­ och kreditkontroll­ arbete på banken. Sammantaget är jag mycket nöjd.”

”Genom UCBS diplomering har jag fått en större möjlighet att skapa en stark, trygg och affärsmässig kontakt med våra kunder, både enskilt samt tillsammans med mina kollegor i företagets alla led.”

”Jag är själv diplomerad och jobbar för att alla medarbetare skall få möjligheten att bli diplomerade. Arbetsgivarens investering i denna utbildning ger snabbt mångfalt tillbaka enligt min erfarenhet.”

Stavros Stavropoulos, Företagsledare

Rekryteraren Björn Bergström, XLNT Search – specialister på rekrytering och headhunting:

Mattias Breiter, Chef Ålandsbanken Göteborg

Ansvarig för utbildningarnas utveckling, innehåll och genom­ förande är Åsa Eklöf.

Mål

Företaget / banken ska kunna göra större, lönsammare och säkrare affärer. För individen innebär utbildningen ökad trygghet i jobbet, större möjligheter att utvecklas och en väsentlig värdehöjare i ditt cv.

Deltagare

Ekonomiansvariga, kreditansvariga, kreditmedarbetare, controllers och kundansvariga

Omfattning

Sex kurser om vardera 2 dagar fördelat på tre block. Block 1 Kredit- och säkerhetsrätt Block 2 Kreditbedömning och riskuppföljning Block 3 Krav- och obeståndshantering

Kvalitetsgaranti

På samtliga kurser lämnas kvalitetsgaranti

”Utbildning till Diplomerad Credit Controller har varit fantastisk för mig som företags­ ledare. Kursledarna har varit mycket kompetenta. Jag ser fram emot att läsa nästa kurs på UCBS för att utvidga min kunskap ännu mer inom området för kreditgivning.”

UC Business School

”Utbildningen höjer värdet på diplomandens cv högst väsentligt och ökar givetvis karriärmöjligheterna i en hårt konkurrentutsatt marknad.”

Box 4, 121 25 Stockholm Globen Telefon: 08-600 62 00. www.ucbs.se

”Att kunna se kundföretagets potential och risker i ett tidigt skede gör att jag har lättare att prioritera och lägga in rätt resurser på rätt kunder. För mig var det en självklarhet att själv bli diplomerad och jag rekommenderar andra chefer inom bank och finans att ta sig tid till diplomeringen.”

Ingår i Företagsuniversitetet som ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitetet.


LIDDS utvecklar effektiv cancerbehandling med mindre biverkningar Med sin unika och patentskyddade NanoZolid™teknologi vill LIDDS utveckla nya lokalt verkande läkemedel mot olika cancersjukdomar, som till exempel tumörer i prostata, lungor, äggstockar, lever och hjärna. LIDDS längst komna projekt är Liproca®Depot för att lokalt behandla prostatacancer med. Resultat från bolagets Fas II studier visar att anti-androgen behandling direkt i prostata ger bra effekt utan att ge traditionella biverkningar som impotens, trötthet och benskörhet.

Läkemedel på rätt plats - mindre biverkningar LIDDS har utvecklat produkten Liproca Depot för att lokalt behandla prostatacancer med ett anti-androgent läkemedel. Dosen anpassas efter volymen på prostatakörteln och bolagets kliniska studier har visat positiva resultat på cancermarkören PSA samt på prostatavolym. Inga hormonella biverkningar har rapporterats hos de femtiosju patienter som hittills behandlats. - Det är givetvis en fördel om effektiv behandling kan ges där problemet sitter. På så sätt slipper andra organ påverkas av läkemedlet och patienten får färre biverkningar. Att injicera Liproca Depot är enkelt och påminner om en vanlig prostatabiopsi. Behandlingen förväntas ge effekt i cirka sex månader och kan upprepas vid behov, säger Monica Wallter, VD för LIDDS. LIDDS har redan ett globalt patentskydd för sin exklusiva NanoZolid™teknologi och för produkten Liproca Depot för prostatacancer.

rande risk för biverkningar. För många män innebär det både oro och ångest över att cancern ska utvecklas och bli mer aggressiv under tiden fram till nästa uppföljning. Liproca Depot kan också vara ett behandlingsalternativ för de patienter som av olika skäl som t.ex. biverkningar motsätter sig operation, strålning eller hormonbehandling med tabletter. NanoZolid™ - En teknologi med många användningsområden LIDDS unika och patentskyddade teknologi kan användas för att utveckla nya lokalt verkande läkemedel mot en lång rad cancersjukdomar. Dessutom kan lokala behandlingsalternativ utvecklas mot andra svårbehandlade sjukdomstillstånd som idag kräver systemisk terapi för att åstadkomma höga lokala läkemedelskoncentrationer.

Liproca Depot – Fas IIb-studie nästa steg LIDDS kliniska prövningsprogram för prostatacancer går nu vidare då resultaten från tidigare studier är mycket lovande. En Fas IIb-studie med målsättning att fastställa den optimala dosen av läkemedel planeras att starta inom kort. Denna kliniska studie ska genomföras i Kanada och Skandinavien på patienter med lokaliserad prostatacancer.

Monica Wallter, VD för LIDDS.

Med tabletter exponeras hela kroppen

LIDDS NanoZolid gör det möjligt att enbart exponera tumören

NanoZolid™ har många fördelar: • Kontrollerad frisättning av läkemedel i önskad tid upp till sex månader. • Fullständig resorption i vävnaden pga sin vattenlöslighet. • Läkemedelssubstansen påverkas inte negativt av att integreras i NanoZolid™. • Minskad risk för oavsiktlig så kallad dose-dumping, dvs. att läkemedlet läcker okontrollerat. Liproca Depot kan vara en värdefull behandling för de totalt cirka 400 000 patienter i världen som varje år erbjuds så kallad aktiv övervakning eller symtomstyrd behandling. Dessa patienter har en mindre aggressiv form av lokal prostatacancer som inte kräver omedelbar operation eller strålning varför de heller inte behandlas idag. De följs i stället upp med frekventa PSA-analyser och prostatabiopsier. Om LIDDS lokala behandling kan hämma cancern under lång tid så kan förhoppningsvis dessa patienter med en eller flera Liproca Depot behandlingar hålla cancern i schack i flera år och förhoppningsvis helt undvika operation eller strålning med tillhö-

Fler får upp ögonen för LIDDS på Nasdaq First North Under sommaren 2016 genomförde LIDDS en företrädesemission. Ett flertal långsiktiga investerare samt befintliga aktieägare tillförde bolaget 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader. En av dessa är Recipharm som har tecknat ett långsiktigt produktionsavtal med LIDDS. Under 2016 har LIDDS och Recipharm skalat upp produktionsprocessen inför tillverkningen av Liproca Depot inför den kommande Fas IIb-studien.

Fler produkter i utveckling LIDDS teknologi kan styra frisättningen av läkemedel med verkan upp till ett halvår. Det betyder att många cancersjukdomar som kräver frekventa behandlingar kan behandlas med färre injektioner. Vi ser att vår teknologi skulle kunna appliceras på andra typer av cancer som tumörer i lungor, äggstockar, lever, hjärna, ryggrad, benvävnad, livmoder, njure och urinblåsa. - Livskvalitet går som en röd tråd genom LIDDS utvecklingsprogram. Vi känner inte till något annat bolag som har en metod med en liknande långvarig lokal effekt, och där man dessutom kan undvika många av biverkningarna, säger Monica Wallter.

Framtiden för LIDDS ser ljus ut Med LIDDS teknologiplattform, NanoZolid™, fortsätter LIDDS att utforska möjligheterna till fler nya cancerläkemedel med t.ex.cytostatika som docetaxel och doxorubicin. Under 2015 inleddes formuleringsarbetet med ett av de mest använda cellgifterna, docetaxel. Docetaxel används som monoterapi eller i kombination med andra cytostatika vid en rad olika cancertumörer i t.ex. prostata, underliv, bröst och lungor. LIDDS har fått lovande prekliniska resultat med NanoZolid™ i kombination med docetaxel på lungcancerceller vilket innebär att projektet tillsammans med ledande forskare och onkologer på Uppsala Universitetssjukhus fortsätter med prioritet. Docetaxel-marknaden är betydande i storlek med en global försäljning om en miljard US dollar.

AKTIEKURS: 7,50 SEK BOLAGSVÄRDE: 137 MSEK WWW.LIDDS.SE
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.