Page 1

‫בברכת שנה טובה‬ ‫ומבורכת וחג כשר ושמח‬

‫סדר אושפיזין‬

‫תב‬ ‫מי ַ‬ ‫שין‪ְ ,‬ל ֵ‬ ‫די ִ ׁ‬ ‫ל ִ‬ ‫הן ִע ּ ָ‬ ‫א ְב ָ‬ ‫שין‪ ,‬ע ּול ּו ַ‬ ‫די ִ ׁ‬ ‫ל ִ‬ ‫אוש ּ ִפיזִ ין ִע ּ ָ‬ ‫ּ ְׁ‬ ‫ולו‬ ‫ע ּ ּ‬ ‫אין ַק ִ ּ‬ ‫אין ַק ִ ּ‬ ‫ְ‬ ‫הוא‪.‬‬ ‫ב ִריך‬ ‫שא ְ ּ‬ ‫קוד ׁ ָ‬ ‫ד ְּ‬ ‫צ ָּ‬ ‫ב ִ‬ ‫א ה‪ּ ְ ,‬‬ ‫ל ָ‬ ‫נותא ִע ּ ָ‬ ‫ימ ּ ָ‬ ‫ה ְ‬ ‫מ ֵ‬ ‫לא ִד ְ‬ ‫צ ָּ‬ ‫ב ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ּ‬ ‫לא ְ ּ‬

‫יעול אַ ְב ָרהָ ם וְ ִע ּמֵ ּה יִצְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב‪ ,‬מ ׁ ֶֹשה אַ ֲהרֹן יוֹ סֵ ף וְ ָדוִ ד‪.‬‬ ‫ביום הראשון אומר‪ :‬לֵ ּ‬ ‫יעול יִצְ חָ ק וְ ִע ּמֵ ּה אַ ְב ָרהָ ם וְ יַעֲ קֹב‪ ,‬מ ׁ ֶֹשה אַ ֲהרֹן יוֹ סֵ ף וְ ָדוִ ד‪.‬‬ ‫ביום השני אומר‪ :‬לֵ ּ‬ ‫יעול יַעֲ קֹב וְ ִע ּמֵ ּה אַ ְב ָרהָ ם וְ יִצְ חָ ק‪ ,‬מ ׁ ֶֹשה אַ ֲהרֹן יוֹ סֵ ף וְ ָדוִ ד‪.‬‬ ‫ביום השלישי אומר‪ :‬לֵ ּ‬ ‫יעול מ ׁ ֶֹשה וְ ִע ּמֵ ּה אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב‪ ,‬אַ ֲהרֹן יוֹ סֵ ף וְ ָדוִ ד‪.‬‬ ‫ביום הרביעי אומר‪ :‬לֵ ּ‬ ‫יעול אַ ֲהרֹן וְ ִע ּמֵ ּה אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב‪ ,‬מ ׁ ֶֹשה יוֹ סֵ ף וְ ָדוִ ד‪.‬‬ ‫ביום החמישי אומר‪ :‬לֵ ּ‬ ‫יעול יוֹ סֵ ף וְ ִע ּמֵ ּה אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב‪ ,‬מ ׁ ֶֹשה אַ ֲהרֹן וְ ָדוִ ד‪.‬‬ ‫ביום הששי אומר‪ :‬לֵ ּ‬ ‫יעול ָדוִ ד וְ ִע ּמֵ ּה אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב‪ ,‬מ ׁ ֶֹשה אַ ֲהרֹן וְ יוֹ סֵ ף‪.‬‬ ‫ביום השביעי אומר‪ :‬לֵ ּ‬ ‫ֲה ֵר י נִ י מ ּו כָ ן ּו ְמ ז ּו ָמ ן ְל ַק ֵי ּי ם ִמ צְ וַ ת סֻ ָּכ ה ַּכ אֲ ׁ ֶש ר צִ וַ ּ נִ י הַ בּ וֹ ֵר א ִי ְת ָּב ַר ְך ְׁש מ וֹ ‪.‬‬ ‫ַּב ּ ֻסכּ וֹ ת ּ ֵת ְׁשב ּו ִׁש ְב ַעת ָי ִמים ָּכל הָ אֶ זְ ָרח ְּב ִי ְׂש ָראֵ ל ֵי ְׁשב ּו ַּב ּ ֻסכּ וֹ ת‪ְ :‬ל ַמ ַען ֵי ְדע ּו‬ ‫יאי אוֹ ָתם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם‪:‬‬ ‫דֹר ֵֹתיכֶ ם ִּכי בַ ּ ֻסכּ וֹ ת הוֹ ׁ ַש ְב ִּתי אֶ ת ְּבנֵי י ְִׂש ָראֵ ל ְּבהוֹ צִ ִ‬

‫ִּת י ב ּו ִּת י ב ּו אֻ ְׁש ִּפ י זִ י ן ִע ָּל ִא י ן ] ִּת י ב ּו ִּת י ב ּו אֻ ְׁש ִּפ י זִ י ן [ ַק ִ ּד י ִׁש י ן ‪ִּ ,‬ת י ב ּו ִּת י ב ּו‬ ‫א ּו ְׁש ִּפיזִ ין ִד ְמהֵ י ְמנ ּו ָתא‪ִּ ,‬תיב ּו ְּבצִ ָּלא ְ ּדקֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִרי ְך ה ּוא ַז ָּכאָ ה ח ּולָ ַק ָנא וְ ַז ָּכאָ ה‬ ‫חולָ ְקהוֹ ן ְ ּדי ְִׂש ָראֵ ל‪ִ .‬ד ְכ ִתיב ִּכי חֵ לֶ ק ְי ָי ַעמוֹ יַעֲ קֹב חֶ בֶ ל ַנחֲלָ תוֹ ‪.‬‬ ‫ּ‬ ‫קוד ׁ ָשא ְּב ִרי ְך ה ּוא ּו ְׁש ִכינְ ּ ֵתי ּה‪ְ ,‬ל ַי ֲח ָדא ׁ ֵשם י"ה ְּבו"ה ְּב ִיח ּו ָדא ְׁש ִלים‬ ‫ִחוד ּ ְ‬ ‫ְל ׁ ֵשם י ּ‬

‫ַעל ְי ֵדי הַ ה ּוא טָ ִמיר וְ ֶנ ְעלָ ם ְּב ׁ ֵשם ָּכל ִי ְׂש ָראֵ ל‪ :‬וִ י ִהי ֹנ ַעם אֲ דֹ ָני ֱאלֹהֵ ינ ּו ָעלֵ ינ ּו‪.‬‬ ‫ֵהו‪:‬‬ ‫ינו‪ַ ּ .‬‬ ‫ַּ‬ ‫ינו כּ וֹ נְ נ ּ‬ ‫ומעֲ ׂ ֵשה י ֵָד ּ‬ ‫ינו כּ וֹ נְ נָה ָעלֵ ּ‬ ‫ומעֲ ׂ ֵשה י ֵָד ּ‬ ‫בלילה ראשון כשנכנס לסוכה קודם שישב לאכול יאמר זה‪:‬‬

‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ב י ֵנ י נ ּו ְו ִת ְפ ר ֹו ס‬ ‫ש ִכ י נָ ְת ך ּ ֵ‬ ‫ש ֶר ה ְׁ‬ ‫ת ְׁ‬ ‫ש ַּ‬ ‫ת י נ ּו ׁ ֶ‬ ‫ה י אֲ ב ֹו ֵ‬ ‫ה י נ ּו וֵ א לֹ ֵ‬ ‫פ ֶנ י ך יְ ָי אֱ לֹ ַ‬ ‫ל ָ‬ ‫מ ְּ‬ ‫ה י ָר צ ֹו ן ִ‬ ‫יְ ִ‬ ‫ָ‬ ‫שא‬ ‫מ א ְד ק ּו ְד ׁ ָ‬ ‫ש ָ‬ ‫ח ָד א ְׁ‬ ‫ח נ ּו ְמ ַק יְ ּ ִמ י ן ְל ַי ְ‬ ‫ש אֲ נַ ְ‬ ‫כה ׁ ֶ‬ ‫ס ָּ‬ ‫צ וַ ת ֻ‬ ‫מ ְ‬ ‫ב זְ כ ּו ת ִ‬ ‫מך ִּ‬ ‫ש ל ֹו ֶ‬ ‫כ ת ְׁ‬ ‫ס ַּ‬ ‫ל י נ ּו ֻ‬ ‫ָע ֵ‬ ‫ְ‬ ‫כל‬ ‫שם ּ ָ‬ ‫ב ֵׁ‬ ‫ש ִלים ְ ּ‬ ‫ביִ ח ּו ָדא ְׁ‬ ‫שם י " ה ב ו " ה ְ ּ‬ ‫ימו ְליַחֲ ָדא ׁ ֵ‬ ‫ח‬ ‫ור ִ‬ ‫ילו ּ ְ‬ ‫ח‬ ‫ב ְד ִ‬ ‫ה ִּ‬ ‫וש ִכינְ ּ ֵ‬ ‫הוא ּ ְׁ‬ ‫ב ִריך‬ ‫ְּ‬ ‫ּ‬ ‫ּ‬ ‫ּ‬ ‫ת ּ‬ ‫ָ‬ ‫לה‬ ‫מ ְע ָ‬ ‫ל ָ‬ ‫מ ְּ‬ ‫ש י נ ּו ִ‬ ‫ט ה ֹו ר נָ ט ּו י ַע ל ָר א ׁ ֵ‬ ‫ה ָּ‬ ‫ש ְו ַ‬ ‫ה ָ ּק ד ֹו ׁ‬ ‫מ זִ ּי ו ְ ּכ ב ֹו ֶד ך ַ‬ ‫ת נ ּו ִ‬ ‫ה ִ ּק י ף א ֹו ָ‬ ‫א ל ‪ּ ,‬ו ְל ַ‬ ‫ש ָר ֵ‬ ‫יִ ְ ׂ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫תך(‪ּ .‬ו ִבזְ כ ּות צֵ א ִתי‬ ‫מ ֶ‬ ‫דך )פב"פ אֲ ָ‬ ‫ה ַ‬ ‫פע ַ‬ ‫ש ַ‬ ‫פע ׁ ֶ‬ ‫ש ַּ‬ ‫שם י ּו ְׁ‬ ‫מ ּ ָׁ‬ ‫שר ָי ִעיר ִקנּ ֹו‪ּ ,‬ו ִ‬ ‫כנֶ ׁ ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫חיִ ּים ְל ַע ְב ֶ ּ‬ ‫ָ‬ ‫ְ‬ ‫ה ֶר ב‬ ‫ח ְק ִּת י ְנ ד ו ד ‪ְ ,‬ו ֶ‬ ‫ה ְר ַ‬ ‫ל ּו ִ‬ ‫א ּ‬ ‫ש ב ִל י ֹז א ת ְ ּכ ִ‬ ‫ח ֵׁ‬ ‫צ ה ֵי ָ‬ ‫א ר ּו ָ‬ ‫תיך ָ‬ ‫מ ְצ ֹו ֶ‬ ‫צ ה ְו ֶד ֶר ך ִ‬ ‫ה ח ּו ָ‬ ‫ב י ִת י ַ‬ ‫מ ֵּ‬ ‫ִ‬ ‫ה ֶיי נָ ה‬ ‫תא ) ִּת ְ‬ ‫הי ְמנ ּו ָ‬ ‫מ ֵ‬ ‫ד ְ‬ ‫אין א ּו ְׁ‬ ‫ל ִ‬ ‫ש ּ ִפיזִ ין ִע ּ ָ‬ ‫מא ּו ְׁ‬ ‫טהֲ ֵרנִ י‪ּ ,‬ו ֵ‬ ‫טא ִתי ַ‬ ‫ח ָּ‬ ‫מ ַ‬ ‫ע ֹו ִני ּו ֵ‬ ‫מ ֲ‬ ‫ס ִני ֵ‬ ‫ב ֵ‬ ‫כ ְּ‬ ‫ַּ‬ ‫ש ּ ִפיזִ ין ִ ּ‬ ‫ָ‬

‫מם‬ ‫מי ָ‬ ‫מם ּו ֵ‬ ‫ח ָ‬ ‫ל ְ‬ ‫תן ַ‬ ‫אים ּ ֶ‬ ‫מ ִ‬ ‫צ ֵ‬ ‫ע ִבים גַ ּ ם ְ‬ ‫ל ְר ֵ‬ ‫ב ָרכ ֹות‪ְ ,‬ו ָ‬ ‫יע ַרב ְ ּ‬ ‫ש ּ ִפ ַ‬ ‫ת ְׁ‬ ‫ֵנו יְ ָי ְו ַ‬ ‫ובות( ְּת ַ‬ ‫ש ּ ֹ‬ ‫אזְ נֶיך ַק ּ ׁ‬ ‫ָ‬ ‫חי ּ ּ‬ ‫ָ‬ ‫מן‬ ‫ט י ָר ִת י ִ‬ ‫ב ֵע ת ּ ְפ ִ‬ ‫פך ְּ‬ ‫צ ל ְ ּכ נָ ֶ‬ ‫תר ֵ‬ ‫ס ֶ‬ ‫ב ֵ‬ ‫ל חֲ ס ֹו ת ְ ּ‬ ‫ב ת ְו ַ‬ ‫ש ֶ‬ ‫ל ֶׁ‬ ‫ת ן ִל י זְ כ ּו ת ָ‬ ‫מ נִ י ם ‪ְ ,‬ו ִת ּ ֶ‬ ‫ה ּ ֶנ אֱ ָ‬ ‫ַ‬ ‫צוַ ת‬ ‫מ ְ‬ ‫בה ִ‬ ‫ש ּו ָ‬ ‫הא חֲ ׁ‬ ‫חים‪ּ ,‬ו ְת ֵ‬ ‫פ ִ‬ ‫ש ִעים ּ ַ‬ ‫טיר ַעל ְר ׁ ָ‬ ‫מ ִ‬ ‫ת ְ‬ ‫כי ַ‬ ‫טר‪ּ ִ ,‬‬ ‫מ ָ‬ ‫ומ ּ ָ‬ ‫מז ּ ֶֶרם ּ ִ‬ ‫סות ִ‬ ‫לחֲ ֹ‬ ‫לם‪ְ ,‬ו ַ‬ ‫עו ָ‬ ‫ה ֹ‬ ‫ָ‬ ‫צ ֹו ת‬ ‫מ ְ‬ ‫כל ִ‬ ‫ה ְו ָ‬ ‫אי ָ‬ ‫ה ּו ְת נָ ֶ‬ ‫ד ּו ֶק י ָ‬ ‫טי ָ‬ ‫כ ל ּ ְפ ָר ֶ‬ ‫ב ָ‬ ‫ה ְּ‬ ‫מ ִּת י ָ‬ ‫ל ּו ִק ַי ּ ְ‬ ‫א ּ‬ ‫מ ַק ֵי ּם ְ ּכ ִ‬ ‫ש אֲ נִ י ְ‬ ‫כ ה ז ּו ׁ ֶ‬ ‫ס ָּ‬ ‫ֻ‬ ‫ה ְו ִד ְק ּ‬ ‫מת‬ ‫א ְד ַ‬ ‫מה ַ‬ ‫האֲ ָד ָ‬ ‫בים ַעל ָ‬ ‫מים ַר ִ ּ‬ ‫שב ָי ִ‬ ‫לי ׁ ֵ‬ ‫כנ ּו ֵ‬ ‫מה‪ּ ,‬ו ְת ַז ּ ֵ‬ ‫תי ָ‬ ‫החֲ ִ‬ ‫לנ ּו ַ‬ ‫טי ב ָ‬ ‫תי ִ‬ ‫ה‪ְ .‬ו ֵ‬ ‫ה ְּתל ּויִ ם ָּ‬ ‫ַ‬ ‫ב ּ‬ ‫ְ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫מן‪:‬‬ ‫א ֵ‬ ‫מן ְו ָ‬ ‫א ֵ‬ ‫עולם ָ‬ ‫ָ‬ ‫רוך יְ ָי ְל‬ ‫תך‪ָּ .‬‬ ‫א ֶ‬ ‫וביִ ְר ָ‬ ‫תך ּ ְ‬ ‫בו ָד ֶ‬ ‫ע ֹ‬ ‫ב ֲ‬ ‫ש ַּ‬ ‫קד ׁ‬ ‫ֶ‬ ‫ב ּ‬

‫מוגש על ידי‬ ‫רשת מוסדות בעלזא בארה"ב‬

‫ִרבּ וֹ ן ָּכל הָ עולָ ִמים י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ ֶני ָך ׁ ֶש ְּתהֵ א ֲח ׁש ּובָ ה ְלפָ ֶני ָך ִמצְ ַות ְי ִשיבַ ת סֻ ָּכה‬ ‫ז ּו ְּכ ִא ּל ּו ִק ַי ּ ְמ ִּתיהָ ְּבכָ ל ְּפ ָרטֶ יהָ ‪ .‬וְ ִד ְק ּד ּוקֶ יהָ וְ ַת ְר ַי"ג ִמצְ ות הַ ְּתל ּויוֹ ת ָּב ּה‪ּ .‬ו ְּכ ִאיל ּו‬ ‫נו ָּב ּה אַ נְ ׁ ֵשי ְּכנֶסֶ ת הַ גְ דוֹ לָ ה‪:‬‬ ‫ִּכ ּוַנְ ִּתי ְּבכָ ל הַ ַּכוָ ּנוֹ ת ׁ ֶש ִּכוְ ּ‬ ‫קב‬ ‫ע ֹ‬ ‫ח ק ַי ֲ‬ ‫צ ָ‬ ‫ה ם יִ ְ‬ ‫א ְב ָר ָ‬ ‫אין‪ַ ,‬‬ ‫ל ִ‬ ‫ש ּ ִפ י זִ י ן ִע י ָ‬ ‫מ י ן ִל ְס ע ּו ָד ִת י א ּו ְׁ‬ ‫אֲ ַז ִ‬ ‫ד ִוד‪:‬‬ ‫יו ֵ‬ ‫אהֲ רֹן ֹ‬ ‫משה ַ‬ ‫ֶׁ‬ ‫סף ְו ָ ּ‬ ‫ביום הראשון אומר‪:‬‬ ‫ביום השני אומר‪:‬‬ ‫ביום השלישי אומר‪:‬‬ ‫ביום הרביעי אומר‪:‬‬ ‫ביום החמישי אומר‪:‬‬ ‫ביום הששי אומר‪:‬‬ ‫ביום השביעי אומר‪:‬‬

‫אוש ִּפיזִ י ִעילָ ִאי ְדי ְַתבֵ י ִע ִּמי וְ ִע ּ ָמ ְך ָּכל‬ ‫טו ִמינ ְָך אַ ְב ָרהָ ם ּ ְׁ‬ ‫ְּב ָמ ּ‬ ‫משה אַ ֲהרֹן יוֹ סֵ ף וְ ָ ּדוִ ד‪:‬‬ ‫אוש ִּפיזֵי ִעילָ ִאי יִצְ חָ ק יַעֲ קֹב ׁ ֶ‬ ‫ּ ְׁ‬ ‫אוש ִּפיזִ י ִעילָ ִאי ְדי ְַתבֵ י ִע ִּמי וְ ִע ּ ָמ ְך ָּכל‬ ‫טו ִמינ ְָך יִצְ חָ ק ּ ְׁ‬ ‫ְּב ָמ ּ‬ ‫משה אַ ֲהרֹן יוֹ סֵ ף וְ ָ ּדוִ ד‪:‬‬ ‫אוש ִּפיזֵי ִעילָ ִאי אַ ְב ָרהָ ם יַעֲ קֹב ׁ ֶ‬ ‫ּ ְׁ‬ ‫אוש ִּפיזִ י ִעילָ ִאי ְדי ְַתבֵ י ִע ִּמי וְ ִע ּ ָמ ְך ָּכל‬ ‫טו ִמינ ְָך יַעֲ קֹב ּ ְׁ‬ ‫ְּב ָמ ּ‬ ‫משה אַ ֲהרֹן יוֹ סֵ ף וְ ָ ּדוִ ד‪:‬‬ ‫אוש ִּפיזֵי ִעילָ ִאי אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק ׁ ֶ‬ ‫ּ ְׁ‬ ‫אוש ִּפיזִ י ִעילָ ִאי ְדי ְַתבֵ י ִע ִּמי וְ ִע ּ ָמ ְך ָּכל‬ ‫משה ּ ְׁ‬ ‫טו ִמינ ְָך ׁ ֶ‬ ‫ְּב ָמ ּ‬ ‫אוש ִּפיזֵי ִעילָ ִאי אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק יַעֲ קֹב אַ ֲהרֹן יוֹ סֵ ף וְ ָ ּדוִ ד‪:‬‬ ‫ּ ְׁ‬ ‫אוש ִּפיזִ י ִעילָ ִאי ְדי ְַתבֵ י ִע ִּמי וְ ִע ּ ָמ ְך ָּכל‬ ‫טו ִמינ ְָך אַ ֲהרֹן ּ ְׁ‬ ‫ְּב ָמ ּ‬ ‫משה יוֹ סֵ ף וְ ָ ּדוִ ד‪:‬‬ ‫אוש ִּפיזֵי ִעילָ ִאי אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק יַעֲ קֹב ׁ ֶ‬ ‫ּ ְׁ‬ ‫אוש ִּפיזִ י ִעילָ ִאי ְדי ְַתבֵ י ִע ִּמי וְ ִע ּ ָמ ְך ָּכל‬ ‫טו ִמינ ְָך יוֹ סֵ ף ּ ְׁ‬ ‫ְּב ָמ ּ‬ ‫משה אַ ֲהרֹן וְ ָ ּדוִ ד‪:‬‬ ‫אוש ִּפיזֵי ִעילָ ִאי אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק יַעֲ קֹב ׁ ֶ‬ ‫ּ ְׁ‬ ‫אוש ִּפיזִ י ִעילָ ִאי ְדי ְַתבֵ י ִע ִּמי וְ ִע ּ ָמ ְך ָּכל‬ ‫טו ִמינ ְָך ָ ּדוִ ד ּ ְׁ‬ ‫ְּב ָמ ּ‬ ‫משה אַ ֲהרֹן וְ יוֹ סֵ ף‪:‬‬ ‫אוש ִּפיזֵי ִעילָ ִאי אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק יַעֲ קֹב ׁ ֶ‬ ‫ּ ְׁ‬

‫תפילה לפרידה מן הסוכה‬

‫ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ‬ ‫ֶיך ְי ָי ֱאלֹהֵ ינ ּו ֵואלהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִק ַי ּ ְמ ִּתי וְ ָי ׁ ַש ְב ִּתי ְּבס ּו ָּכה ז ּו‪,‬‬ ‫סוכת עוֹ רוֹ ׁ ֶשל ִלוְ י ָָתן‪:‬‬ ‫ישב ְּב ּ ַּ‬ ‫ּ ֵכן אֶ זְ ּ ֶכה ְל ׁ ָשנָה הַ ָּבאָ ה לֵ ׁ ֵ‬

‫בספר יסוד יוסף כתב להתפלל אז תפילה זו‪:‬‬

‫ְ‬ ‫ה ְּ‬ ‫צ וַ ת‬ ‫מ ְ‬ ‫ל ִ‬ ‫ש י ּ ִכ י ם ְ‬ ‫ה ּ ַׁ‬ ‫שים ַ‬ ‫ק ד ֹו ִׁ‬ ‫א ִכ י ם ַ‬ ‫ל ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫תן ַ‬ ‫ש א ֹו ָ‬ ‫מך‪ֶ ׁ .‬‬ ‫ק ָד ָ‬ ‫מן ֳ‬ ‫ע וָ א ִ‬ ‫ה א ַר ֲ‬ ‫מ א ‪ .‬יְ ֵ‬ ‫ב ו נָ א ְד ַע ְל ָ‬ ‫ִר ּ‬ ‫ל ּו ּו‬ ‫הם יִ ְת ַ‬ ‫ס ּכ ֹות ֵ‬ ‫ה ֻּ‬ ‫חג ַ‬ ‫ב ַ‬ ‫הנּ ֹוהֲ ִגים ְ ּ‬ ‫בה‪ַ .‬‬ ‫ע ָר ָ‬ ‫ה ָדס וַ ֲ‬ ‫תר ֹוג ָ‬ ‫א ְ‬ ‫לב ְו ֶ‬ ‫מינִ ים ל ּו ָ‬ ‫צוַ ת ד' ִ‬ ‫מ ְ‬ ‫ל ִ‬ ‫כה‪ּ .‬ו ְ‬ ‫ס ָּ‬ ‫ֻ‬ ‫לינ ּו‬ ‫מיד ָע ֵ‬ ‫ת ִ‬ ‫הי ֹות ּ ָ‬ ‫של ֹום‪ְ .‬ו ִל ְ‬ ‫חיִ ּים ּו ְל ׁ ָ‬ ‫תינ ּו ְל ַ‬ ‫ב ֵּ‬ ‫מנ ּו ְל ָ‬ ‫כ ְנס ּו ִע ּ ָ‬ ‫כה‪ְ .‬ויִ ָּ‬ ‫ס ָּ‬ ‫ה ֻּ‬ ‫מן ַ‬ ‫תנ ּו ִ‬ ‫צא ֵ‬ ‫ב ֵ‬ ‫מנ ּו ְ ּ‬ ‫ִע ּ ָ‬ ‫ָ‬ ‫כל‬ ‫מ ָּ‬ ‫כ ל ּ ְפגָ ִע ים ָר ִעי ם‪ּ .‬ו ִ‬ ‫מ ָּ‬ ‫טא ְו ָע ֹון ּו ִ‬ ‫ח ְ‬ ‫כל ֵ‬ ‫מ ָּ‬ ‫ל נ ּו ִ‬ ‫צי ֵ‬ ‫ל ַ‬ ‫ש ך‪ּ .‬ו ְ‬ ‫מע ֹון ָק ְד ׁ ֶ‬ ‫מ ְּ‬ ‫מי ָרה ֶע ְלי ֹונָ ה ִ‬ ‫ש ִ‬ ‫ְׁ‬ ‫ה ִּ‬ ‫ת נ ּו‬ ‫ל י ֹו ֵ‬ ‫כ ְ‬ ‫ש ִּ‬ ‫ד ׁ‬ ‫מ ר ֹו ם ‪ְ .‬ו ַ‬ ‫מ ָּ‬ ‫ח ִ‬ ‫ל י נ ּו ר ּו ַ‬ ‫ע ֶר ה ָע ֵ‬ ‫ת ֲ‬ ‫ל ם ‪ְ .‬ו ַ‬ ‫לעו ָ‬ ‫בא ָ‬ ‫ל ֹ‬ ‫ש ֹו ת ָ‬ ‫מ ְת ַר ְג ׁ‬ ‫ה ִּ‬ ‫ש ע ֹו ת ָר ע ֹו ת ַ‬ ‫ָׁ‬ ‫ח ֵּ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ה ְּ‬ ‫ש ה ִל ְל מ ֹו ד‬ ‫ק ד ֹו ׁ ָ‬ ‫תך ַ‬ ‫ת ְל מ ּו ד ּת ו ָר ֶ‬ ‫ב ַ‬ ‫מא ד ְּ‬ ‫מיד ְ‬ ‫א ה ‪ְ .‬ו נַ ְת ִ‬ ‫ב ה ּו ְב יִ ְר ָ‬ ‫א הֲ ָ‬ ‫ב ַ‬ ‫מת ְּ‬ ‫ב אֱ ֶ‬ ‫דך ֶּ‬ ‫ְל ָע ְב ְ ּ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ְ‬ ‫לי ך‬ ‫א ֶ‬ ‫ב י נ ּו ֵ‬ ‫ש ּו ֵ‬ ‫א ּ ְפ ך ַע ד ׁ‬ ‫ת אֲ ִר י ך ַ‬ ‫ש ַּ‬ ‫ע מ ֹו ד ׁ ֶ‬ ‫כ ה ַי ֲ‬ ‫ס ָּ‬ ‫צ וַ ת ֻ‬ ‫מ ְ‬ ‫מ י נִ י ם ּו ִ‬ ‫ב ָע ה ִ‬ ‫א ְר ָּ‬ ‫מ ד ‪ּ .‬ו זְ כ ּו ת ַ‬ ‫ל ֵּ‬ ‫ּו ְל ַ‬ ‫ָ‬ ‫צ ַער ְו ָיג ֹון‬ ‫ב ִלי ַ‬ ‫חנ ֹות ְ ּ‬ ‫ש ְל ָ‬ ‫שנֵ י ׁ ֻ‬ ‫כה ִל ְׁ‬ ‫מנ ּו‪ְ .‬ו ִנזְ ּ ֶ‬ ‫פגַ ְ‬ ‫שר ּ ָ‬ ‫כל אֲ ׁ ֶ‬ ‫קן ּ ָ‬ ‫ת ֵּ‬ ‫ונ ַ‬ ‫פנֶ יך‪ְ ּ .‬‬ ‫ימה ְל ָ‬ ‫ל ָ‬ ‫ש ֵ‬ ‫ובה ְׁ‬ ‫ש ּ ָ‬ ‫ב ְת ׁ‬ ‫ִּ‬ ‫ב ֵד י‬ ‫ע נַ ִ ּנ י ם ‪ְ .‬ו ע ֹו ְ‬ ‫ש ִנ י ם ְו ַר ֲ‬ ‫ד ֵׁ‬ ‫ש ֵ‬ ‫ט י ם ּו ְׁ‬ ‫ק ִ‬ ‫ש ֵ‬ ‫ל נ ּו ְׁ‬ ‫ה ֶי ה כֻ ּ ָ‬ ‫צ י ‪ְ .‬ו ִנ ְ‬ ‫ל ַ‬ ‫ח ָּ‬ ‫אי ַ‬ ‫צ ֵ‬ ‫ב י ִת י ְו י ֹו ְ‬ ‫אֲ ִנ י ּו ְב נֵ י ֵ‬ ‫ל ִו י ם ְ ּ‬ ‫ָ‬ ‫יון‬ ‫ה ְג ֹ‬ ‫מ ֵרי ִפי ְו ֶ‬ ‫א ְ‬ ‫צון ִ‬ ‫יו ְל ָר ֹ‬ ‫אל‪ :‬יִ ְ‬ ‫ש ָר ֵ‬ ‫בנֵ י יִ ׂ‬ ‫כל ְ ּ‬ ‫לל ּ ָ‬ ‫ב ְכ ַ‬ ‫טוב ִ ּ‬ ‫צונך ַ‬ ‫ְ‬ ‫כ ְר‬ ‫תו ִ ּ‬ ‫מ ּ ֹ‬ ‫לאֲ ִ‬ ‫מת ַ‬ ‫באֱ ֶ‬ ‫שם ּ ֶ‬ ‫ה ּ ֵׁ‬ ‫ַ‬ ‫ה ּ‬ ‫ה ּ‬ ‫ָ‬ ‫צורי ְו ֹ‬ ‫ִּ‬ ‫פנֶ יך יְ ָי‬ ‫בי ְל ָ‬ ‫ִל ִ ּ‬ ‫גואֲ ִלי‪:‬‬

‫‪PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com‬‬

Ushpisin  
Ushpisin  

‫ה‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫ג‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ש‬...

Advertisement