Page 1

‫‪ñ× íêþò¾ îòëñë ö³ íëþðê‬‬ ‫‪óòîþ½ì êñî îòþ−ëì ³ñ¼ô ðìê‬‬

‫מחנה בני בעלזא ‪ -‬תשס"ט‬ ‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו“ר שליט"א‬

‫‪ñ× íêþò¾ îòëñë ö³ íëþðê‬‬ ‫‪óòîþ½ì êñî îòþ−ëì ³ñ¼ô ðìê‬‬

‫מחנה בני בעלזא ‪ -‬תשס"ט‬ ‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו“ר שליט"א‬

כיסוי חדש  

‫בעלזא‬ ‫בני‬ ‫מחנה‬ - ‫תשס‬ " ‫ט‬ ‫כ‬ ‫בנשיאות‬ " ‫אדמו‬ ‫מרן‬ ‫ק‬ “ ‫שליט‬ ‫ר‬ " ‫א‬

כיסוי חדש  

‫בעלזא‬ ‫בני‬ ‫מחנה‬ - ‫תשס‬ " ‫ט‬ ‫כ‬ ‫בנשיאות‬ " ‫אדמו‬ ‫מרן‬ ‫ק‬ “ ‫שליט‬ ‫ר‬ " ‫א‬

Advertisement