Page 1

ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 Sonra

Önce

ÖRNEK BÝR BÝNA YAPTILAR < Mimarlar Odasý Fethiye Temsilciliði tarafýndan 2007 yýlýnda satýn alýnan çok eski bir Fethiye Evi restore edilip hizmete açýldý. Törende konuþan Kaymakam Ekrem Çalýk, “Turizm kentlerinde görsellik önemli” derken, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'da “Mimar arkadaþlar Fethiye'deki her güzel iþte belediyemizin çalýþmalarýna destek olmuþlardýr” dedi. E.CANKUÞ S.4’de

YIL:19 - SAYI: 4303

BÝLGÝ YARIÞMASI KOMEDÝYE DÖNDÜ < Kýsa adý FETAV olan Fethiye Turizm Tanýtým Eðitim Kültür ve Çevre Vakfý ile Fethiye Turizm Danýþma Büro Müdürlüðü'nün iþ birliði ile Turizm Haftasý nedeniyle bilgi yarýþmasý düzenledi. Turizm bilgi yarýþmasýnda Antalya Film Festivali'nde 32 yýl sonra birincilik alan film ile ilgili soruya verilen “Zerre” cevabý doðru kabul edilirken, sorunun doðru cevabýnýn ise “Zenne” olduðu ileri sürüldü. Erdoðan CANKUÞ S.2’de

HASTANELERDE GREV YAPILACAK < Saðlýk ve Sosyal Hizmetler emekçileri sendikasý Genel Baþkaný Çetin Erdolu Fethiye'ye geldi. SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu Fethiye Devlet Hastanesi'nde Sendika üyeleriyle grev hakkýnda görüþtü.

TUÐRUL YILMAZ, CHP'DEN ADAY

< Kýsa adý ÇYDD olan Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Fethiye Þubesi Baþkaný, Ýlçe Milli Eðitim eski müdürlerinden Tuðrul Yýlmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Fethiye Belediye Baþkan aday adaylýðýný açýkladý. M.YALÇIN S.7’de

FÝYATI: 50 Kuruþ

Doktor Ersin Arslan'ýn bir hasta yakýný tarafýndan öldürülmesinin yýl dönümü olan 17 Nisan 2013 Çarþamba günü tüm Türkiye'de hekimler ve Saðlýk çalýþanlarý grev yapacak. SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu ve SES yetkilileri grev ile ilgili olarak yaptýklarý açýklamada; “17 Nisan 2013 tarihinde acil hastalar, kanser hastalarý, diyaliz hastalarý ve yatan hastalar dýþýnda saðlýk hizmeti sunulmayacaðý bildirildi ve “Kamu

hastanelerinin yöneticileri ve özel hastane sahiplerini þiddete karþý sahici önlemler almaya ve þiddetin sebeplerini ciddiyetle gözden geçirmeye çaðýrýyoruz. Yurttaþlarýmýzý daha iyi bir saðlýk sistemi için 17 Nisan gününe Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nden randevu almamaya, aldýklarý randevularý ertelemeye, eylem ve etkinliklerde saðlýk çalýþanlarýnýn yanýnda yer almaya çaðýrýyoruz” denildi.

TRAFÝK KAZASINDA 7 KÝÞÝ YARALANDI

< Fethiye'de meydana gelen trafik kazasýnda iki kamyonet'in çarpýþmasý sonucu 7 kiþi yaralandý. Yaralýlar Fethiye'deki hastanelerde tedavi altýna alýndýlar. Kaza Fethiye'nin Kemer beldesi Sarýyer Köyü'nde önceki gün akþam saatlerinde meydana geldi. Mustafa Sarýyer'in kullandýðý 48 GL135 plakalý kamyonet ile Zekeriya Durgut'un kullandýðý 48FZ 842 plakalý kamyonet dikkatsizlik yüzünden çarpýþtýlar. M.TAÞKIN S.4’de


ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

2

BÝLGÝ YARIÞMASI KOMEDÝYE DÖNDÜ BÝR TELAÞ ÝÇÝNDE HERKES Herkes bir telâþ içerisinde. Koþturup durmakta akþama kadar. Ve kimsenin boþ vakti yok. Kime sorsan:” Çok yorgunum! Hiç vaktim yok!” diyor. Komþuluk iliþkileri için vakit yok. Misafirlik için vakit yok. Hasta ziyareti için vakit yok. Eþi dostu arayýp sormak, büyükleri ara sýra ziyaret etmek için vakit yok. Bir koþturma, bir koþturma aman sormayýn! Oysa üniversitede sosyoloji okurken, teoriler derdi ki: Teknoloji geliþtikçe, aletler insanlarýn yapacaklarý iþleri yapacaklar. Bu sayede insanlar artýk gece gündüz çalýþmayacak. Onlarýn yerine aletler çalýþacak ve çalýþma saatleri azalacak. Çalýþma saatleri azaldýðý zaman da, insanlar kendileri için daha çok vakit ayýracaklar. Birbirleri ile daha çok ve daha sýký iliþkiler kuracaklar. Sinemaya, tiyatroya, gezilere daha çok gidecekler. Daha çok kitap okuyacaklar, daha çok þiir, daha çok öykü, roman okuyacaklar ve insan olarak kendilerini daha çok geliþtirecekler. Böylece yaptýklarý aletlere kendi iþlerini yükleyerek, insan olmanýn keyfini sürecekleri öne sürülüyordu. Þimdi teknoloji en üst noktalara gelmiþ durumda. Çamaþýr makineleri, bulaþýk makineleri, elektrikli süpürgeler, robotlar evde kadýnlarýmýzýn yükünü neredeyse sýfýra indirmiþ durumda. Fabrikalarda binlerce insanýn yapacaðý arabalarý yapan makinalar harýl harýl çalýþýyor. Ýþ makineleri, yýllarca yapýlacak dev binalarý, bir kaç ayda bitirmekte. Uçaklar, otobüsler, trenler gideceðimiz yerleri yakýn etmekte. Kýsacasý eskiden binlerce insanýn yaptýðý ve yýllarca zaman harcanan iþler þimdi hem daha az insanla, hem de daha kýsa zamanda yapýlmakta. Baktýðýmýzda ne yazýk ki bu hayallerin hiçbirini göremiyoruz. Ne hikmetse iþverenler teknoloji geliþtikçe hiç de çalýþma saatlerini azaltmýyorlar. Çalýþmak, koþturmak, daha fazla. Hatta çalýþan daha fazla çalýþýyor. Ýþsizlik de bir o kadar arýyor. Çalýþan çalýþtýðý için insani etkinliklere zaman bulamýyor. Ýþsiz de karný aç olduðundan kendi derdine düþmüþ vaziyette. Teknoloji arttýkça çalýþma saati falan deðil, aslýnda bir tek þey azalýyor: ÝNSAN. Evet azalan bir þey varsa o da insan ve insanlýk. Teknoloji geliþince, alet çalýþacak biz kendi iþimize bakacaðýz, rahat edeceðiz derken tam tersi oluyor. Daha çok çalýþýyoruz. Çünkü teknoloji geliþtikçe, makine, alet vs artýyor. Ve biz ha babam onlarý alýyoruz. Kullaným süresi falan da umurumuzda deðil. Modasý geçeni deðiþtir. Bir ömür bu makinelere para harcamakla geçiyor ömrümüz. Makine bizim için çalýþacaðýna, biz makine için çalýþýyoruz. Yabancýlaþma dediðimiz bu olgunun getirdiði tahribatýn en büyüðü ise, “insani olan ne varsa silip süpürüyor.” Ömrümüzü makineye harcadýkça, biraz da bu iþe özenmiþsek eðer, bu özenti bizi eþten dosttan ediyor. Ne kimselere ziyaret, ne yardým, ne baþka þey. Ýnsanlar birbirini unutup, makine, araba, araç gereç alma yarýþýna girip bir de üstüne üstlük birbirlerini bu sahip olduklarý araçlara göre deðerlendirerek iliþki kuruyorlarsa, insanlýðýn yerinde yeller esiyor demektir. Her þey kendi elimizde aslýnda. Kendi elimizle yaptýðýmýzýn buyruðuna gireceðimize, onlarý insanlýðýn hizmetine sunmak çok mu zor. Üstelik beyni olan makine deðil, insan. Ve insani olaný yeniden yaþama geçirmek için tek tek her birimize büyük görevler düþüyor.

Turizm bilgi yarýþmasýnda Antalya Film Festivali'nde 32 yýl sonra birincilik alan film ile ilgili soruya verilen “Zerre” cevabý doðru kabul edilirken, sorunun doðru cevabýnýn ise “Zenne” olduðu ileri sürüldü. Zaman zaman itirazlarýn yapýldýðý puanlarýn toplanmasý sýrasýnda uzun zaman kaybýnýn yaþandýðý ve yarýþmacýlarýn yaklaþýk 20-25 dakika beklemek zorunda kaldýðý Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'ndaki yarýþmaya Fethiye ve beldelerindeki 19 lise katýldý. Geçtiðimiz günlerde yangýn çýkan Karaçulha Çok Programlý Lise'den öðrencinin katýlmadýðý yarýþmayý Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Þube Müdürü Metin Delibaþ, okul müdürleri, Turizm Danýþma Müdürlüðü Yetkilileri ile FETAV Müdürü ve Belediye Meclis Üyesi Dilek Dinçer de izledi. Yarýþmada sorulan 'Fethiye Kaymakamý'nýn ismi nedir?' sorusuna sadece 5-6 lisenin öðrencileri 'Ekrem Çalýk' cevabýný verirken, büyük bir bölümü ise Kaymakamýn ismini bilemediler. 20 soru sonunda Fethiye Mehmet Erdoðan Anadolu Lisesi öðrencileri

< Kýsa adý FETAV olan Fethiye Turizm Tanýtým Eðitim Kültür ve Çevre Vakfý ile Fethiye Turizm Danýþma Büro Müdürlüðü'nün iþ birliði ile Turizm Haftasý nedeniyle bilgi yarýþmasý düzenledi.

Emre Canözü ile Eren Ünsal 90 puanla birinciliði kazanýrken, Ömer Özyer Anadolu Öðretmen Lisesi, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve MELSA Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi 80'er puanla ikinci oldular. Bu üç lisenin yarýþmacýlarýna yedek sorular yöneltildi.

Bu sorularýn sonunda MELSA Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi tartýþýlan “Zerre- Zenne” film cevabýyla ikinci, Ömer Özyer Anadolu Öðretmen Lisesi üçüncü, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi de dördüncü oldu. Dereceye giren liselerin kupalarýný

Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Þube Müdürü Metin Delibaþ, Turizm Danýþma Büro Müdürü Güler Uymaz ve FETAV Müdürü Dilek Dinçer ile FETAV Kültür Komisyonu Baþkaný Ünal Þöhret Dirlik verdiler. Bilgi yarýþmasý zaman zaman komediye dönüþtü.

DURAK BU KEZ TLOS ANTÝK KENTÝYDÝ Likya Sanat ve Edebiyat Grubu'nun tarihe yolculuðunda bu kez Tlos ziyaret edildi. Fethiye Yaka Köyü'nde bulunan Tlos Antik Kentinde bulunan tiyatro, kaya mezarlarý ve diðer tarihi mekanlar hakkýnda rehber Birol Ganioðlu bilgi verdi. Tarihi ve mitolojik bilgilerle dolu dolu geçen gezide Kanal F televizyonu da belgesel çekimler yaptý. Piknik ortamýnda geçen gezide antik tiyatro hakkýnda tarihsel bilgiler anlatýldýktan sonra Nurcan Gökmen hazýrladýðý bir deneme türünden yazýsýný okudu, þair Emine Çakýr da bir þiirini paylaþtý. Yaklaþýk 35 kiþiden oluþan grup tarihsel mekanlarýn yanýnda Yaka Park adýndaki dinlenme merkezinde

de mola vererek turistlerin uðrak yeri kýsa süreli de olsa dinlenmenin olan mekanda doðal bir ortamda keyfini yaþadý. Grubun gelecek

seferki gezisi yine Likya Kentlerinden Xhantos'a yapýlacak.

KARADENÝZLÝ, KUTLU DOÐUM HAFTASINI TEBRÝK ETTÝ DP Fethiye Ýlçe Baþkaný Ali Kemal Karadenizli, yazýlý bir açýklama yaparak, halkýn kutlu doðum haftasýný kutladý. Karadenizli, “Kutlu Doðum Haftasý hicri takvime göre belirlenmektedir. Kutlu doðum haftasý 1989 yýlýnda Kameri Takvim, 1994 yýlýndan itibaren de Peygamberimizin Miladi doðum günü olan 20 Nisan tarihi esas alýnarak. 14-20 Nisan tarihleri arasýnda Peygamberimizin Doðum yýl Dönümüne isabet eden haftaya Kutlu Doðum Haftasý denir” diyerek, “Peygamberimizin doðduðu geceye Kutlu Doðum denir. Doðuma denk gelen geceye de mevlit gecesi denir. Bu hafta, Ýslam'ýn mesajý, peygamberimiz merkeze alýnarak toplumun her kesimine tekrardan ulaþtýrýlýr. Peygamberimizin insanlýðýn huzur ve mutluluðu için yaptýðý çaðrýyý

hayatýmýza yansýtmamýz ve güzel ahlakýný davranýþlarýmýzýn rehberi yapmamýz. Her þeyin muhasebesini yapan biz, hayat muhasebemizin çýkmazýndayýz. Kendimize gelme vaktimiz gelmedi mi? Çýkmaz sokaklarý býrakma vaktimiz çoktan geçti. Peygamber efendimiz (S.A.V) çocukluðunda örnek bir insandý. Ona insanlar MUHAMMEDÜN EMÝN (En güvenilir insan) diyorlardý. Kardeþin kardeþi dolandýrdýðý çaðýmýzda biz bu hayatýn neresindeyiz? Bu kutlu doðum haftasýnda Peygamber efendimiz (S.A.V)'i tanýmaya ve onun sevgisiyle yanmaya kendimizi adayalým. Bu vesileyle Türk ve Ýslam alemin Kutlu Doðum Haftasý Kutlu olsun” dedi.


ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

3


ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

4

ÖRNEK BÝR BÝNA YAPTILAR Törende konuþan Kaymakam Ekrem Çalýk, “Turizm kentlerinde görsellik önemli” derken, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'da “Mimar arkadaþlar Fethiye'deki her güzel iþte belediyemizin çalýþmalarýna destek olmuþlardýr” dedi. Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesi Paspatur Çarþýsý'nýn hemen üst tarafýnda Fethiye Körfezi manzarasýnda 2007 yýlýnda bir yangýnda yanan ve metruk halde olan eski bir Fethiye Evi'ni satýn alan Mimarlar Odasý Fethiye Temsilciliði, bu binayý aslýna uygun olarak restore edip Fethiye Temsilcilik Binasý haline getirdi. Mimarlar Odasý Fethiye Temsilciliði, yeni hizmet binasýnýn açýlýþ törenine Kaymakam Ekrem Çalýk, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan, Mimarlar Odasý Genel Merkez Genel Sekreteri Nemci Mutlu, Mimarlar Odasý Muðla Þube Baþkaný Osman Köseoðlu, sivil toplum kuruluþlarý baþkan ve üyeleri ile çok sayýda mimar katýldý. Mimarlar Odasý Fethiye Temsilciliði'nin açýlýþýnda, binanýn satýn alýmý ve inþasýnda emeði geçenlere plaket ve teþekkür belgeleri verildi. Mimarlar Odasý Fethiye eski temsilcisi Cahit Engin, proje çizimini gerçekleþtiren Hilal Alyanak ile diðer emeði geçenlere plaket ve teþekkür belgeleri alkýþlar arasýnda sunuldu. Mimarlar Odasý Fethiye Temsilcisi Kadir Somuncuoðlu, “2007 yýlýnda harabe halindeki bu yapýyý Cahit Engin'in katkýlarýyla satýn alýnýp, onarýlarak restore edildi. Paspatur farklý kültürlerin eski kent dokusudur. Bu binanýn oda temsilciliði

< Mimarlar Odasý Fethiye Temsilciliði tarafýndan 2007 yýlýnda satýn alýnan çok eski bir Fethiye Evi restore edilip hizmete açýldý. Sonra

Önce

haline getirilmesine katkýda bulunan herkese teþekkür ederim” derken, Mimarlar Odasý Muðla Þube Baþkaný Osman Köseoðlu'da “Fethiye'de diðer binalara örnek bir çalýþma gerçekleþtirilmiþtir” dedi. Genel Merkez Genel Sekreteri Nemci Mutlu, “Bu bina sadece mimarlarýn deðil Fethiye'deki tüm sivil toplum kuruluþlarýnýn ve yerel yönetimlerin evidir. Tarihi dokunun ayaða kaldýrýlmasý açýsýndan önemli ve örnek bir çalýþma

olmuþtur” dedi. Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, mimarlarý mühendis olarak deðil öncelikle bir sanatçý olarak deðerlendirdiðini belirterek, “Mimarlarýmýz buraya da güzel bir imza atmýþlardýr. Fethiye'de Belediye olarak gerçekleþtirdiðimiz her güzel iþte her hayýrlý iþte mimarlarýmýzýn desteði alýnmýþtýr. Fethiye'nin bir gezi þehri olmasýnda Osmanlý Türk mimarisinin görüntülerinin izlerinin sürdürülmesinde

TRAFÝK KAZASINDA 7 KÝÞÝ YARALANDI < Fethiye'de meydana gelen trafik kazasýnda iki kamyonet'in çarpýþmasý sonucu Kaza Fethiye'nin Kemer beldesi Sarýyer 7 kiþi yaralandý. Yaralýlar Fethiye'deki hastanelerde tedavi altýna alýndýlar. Köyü'nde önceki gün akþam saatlerinde meydana geldi. Mustafa Sarýyer'in kullandýðý 48 GL135 plakalý kamyonet ile Zekeriya Durgut'un kullandýðý 48FZ 842 plakalý kamyonet dikkatsizlik yüzünden çarpýþtýlar. Kazada sürücüler Mustafa Sarýyer ve Zekeriya Durgut'un (42) yaný sýra Habibe Durgut, Hedye Atalar, Aysel Erden, Niyazi Atalar ile 4 aylýk bebek Yunus Emre Özkan yaralandýlar. Yaralýlar 112 acil ambulanslarla Fethiye'deki hastanelerde tedavi altýna alýnýrlarken, kaza ile ilgili soruþturmayý Bölge Trafik ve Jandarma Ekipleri birlikte yürüttüler.

arkadaþlarýmýzýn desteði olmuþtur. Buradan bakýldýðýnda mevcut olan kötü görüntüler bu güzel eserlerle daha iyi hale gelecektir” dedi. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk da turizm kentlerinde görsellik önemlidir” diyerek, Hükümet binamýzýn þehrimize yakýþýr hale getirilmesi için kendilerinden destek istedik” dedi. Konuþmalarýn ardýndan binanýn açýlýþý alkýþlar arasýnda gerçekleþtirilirken bina gezilip kokteyl verildi.


ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

5


ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013

BÝR OKU, BÝR ANLA YARIÞMASI < Muðla Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan “Bir Oku Bir Anla” kitap okuma kampanyasý dahilinde kitap okuma yarýþmasý düzenlendi. Fethiye Çýraklýk Eðitim Merkezinde düzenlenen yarýþmaya çeþitli okullardan toplam 85 öðrenci katýldý. Yarýþma da ilk üçe girecek öðrenciler Muðla'da yapýlacak olan yarýþmada Fethiye'yi temsil edecekler. “Bir Oku Bir Anla” kitap okuma kampanyasýna ilkokullar 4. Sýnýf, ortaokullar 5.6.7.8, ortaöðretim okullarý 9.10.11,12ci sýnýf öðrencileri katýlýyor. Yarýþmayý izleyen yarýþmacý velileri de en az öðrenciler kadar heyecanlýydý. Çocuklarý ile birlikte okula gelen öðrenciler sýnavdayken onlarda bahçede beklediler. Sýnav ile ilgili bir açýklama yapan Fethiye Ýlçe Milliðim Þube Müdürü Tacettin Aldemir, “Muðla Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüzün Bir Oku Bir Anla kitap okuma kampanyasýnda Fethiye'de toplam 85 öðrencimiz yarýþýyor. Burada ilk üçe giren öðrenciler Muðla'da Fethiye'yi temsil edecekler. Ýlginin yoðun olmasýndan çok memnunuz” diye konuþtu.

www.gercekfethiye.com

VATANDAÞLARA KIRMIZI GÜL 14–20 Nisan tarihleri arasýnda kutlanmakta olan Kutlu Doðum haftasý Fethiye ilçe Müftülüðü tarafýndan deðiþik etkinlikler ile kutlanýyor. Fethiye Ýlçe Müftülüðü kutlama etkinlikleri kapsamýnda merkez yeni camiinde cemaate ve cami önünde vatandaþlara gül daðýtýmý yaptý. Kutlu Doðum haftasý etkinlikleri kapsamýnda vatandaþlara daðýtýlmak üzere 2 Bin 500 adet kýrmýzý gül hazýrlandýðýný belirten Fethiye Ýlçe Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu, “Fethiye ilçe Müftülüðü olarak 14–20 nisan arasýnda kutlanmakta olan Kutlu Doðum Haftasýný deðiþik aktivitelerle kutluyoruz. Pazartesi günü Kemer ve Kumluova beldelerinde kutlu doðum haftasý nedeniyle bir konferans gerçekleþtirdik. Etkinlikler kapsamýnda Peygamber efendimizi hatýrlatmasý açýsýndan

< Fethiye Ýlçe Müftülüðü tarafýndan vatandaþlara Kutlu Doðum hastasý etkinlikleri kapsamýnda gül daðýtýldý.

vatandaþlarýmýza gül daðýtýmý yapmaktayýz. Bu kapsamda Kutlu doðum haftasý etkinlikleri çerçevesinde

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Fethiye Ýlçe Müftülüðü olarak hazýrladýðýmýz 2 Bin 500 gülü vatandaþlarýmýza daðýtýyoruz. Bugünde

yeni camide cemaatimize ve cami önünde de yoldan geçen vatandaþlarýmýza gül daðýtýmýmýz oldu. Cuma günü ise merkezdeki camilerimizde cemaatimize Kutlu doðum aþý adý altýnda deðiþik ikramlarýmýz olacaktýr. Bunun yanýnda bayan arkadaþlarýmýz tarafýndan Huzur evi hastane ve kadýn konuk evi gibi kurumlarýmýza ziyaretlerimizde olacaktýr” dedi.

Din Görevlileri Aylýk Toplantýsýný Gerçekleþtirdi Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda Ýlçe Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu Baþkanlýðýnda yapýlan Nisan ayý toplantýsýna Fethiye Ýlçe Müftülüðüne baðlý görev yapan din görevlilerinin büyük bir bölümü katýldý. Toplantýya ayrýca daha önce uzun yýllar Fethiye Ýlçe Vaizi ve Müftü Vekili olarak görev yapan ve yaklaþýk 3 ay önce Denizli Ýli Bekilli Ýlçe Müftülüðü'ne atanan ve buradan tekrar Fethiye Müftülüðüne Þube Müdürü olarak atanan Ahmet Karagöz de katýldý. Müftü Oðuzhan Kadýoðlu'nun baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Nisan ayý din görevlileri olaðan deðerlendirme toplantýsý ilk olarak Kuran-ý Kerim okunmasý ile baþladý.

< Fethiye Ýlçe Müftülüðü tarafýndan gerçekleþtirilen aylýk olaðan deðerlendirme toplantýsý Fethiye Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu Baþkanlýðý'nda yapýldý.

mesini yaptý. Kadýoðlu ayrýca Din görev- boyu açýk tutulmasýný istedi. Toplantý Daha sonra Fethiye Ýlçe Müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu, imamlar ile yapýlan ve lilerinden özellikle cemaati fazla olan ve sonunda ise din görevlilerine Kutlu ikiþer görevlisi bulunan camilerin gün yapýlacak olan çalýþmalarýn deðerlendirDoðum pilavý ikram edildi.

www.atlantiktel.com Estetiktir

6

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

7

TUÐRUL YILMAZ, CHP'DEN ADAY

< Kýsa adý ÇYDD olan Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Fethiye Þubesi Baþkaný, Ýlçe Milli Eðitim eski müdürlerinden Tuðrul Yýlmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Fethiye Belediye Baþkan aday adaylýðýný açýkladý.

TURÝZM HAFTASI KERMESÝ DE ÝLGÝ GÖRDÜ Fethiye Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Okul Aile Birliði tarafýndan okul bahçesinde düzenlenen kermese ilgi yoðun oldu. Okul öðrencilerinin okul bahçesinde yaktýðý mangallarda piþirilen köfteler, öðrencilerin yaptýðý pasta ve börekler adeta kapýþýldý. Turizm Haftasý nedeniyle düzenlenen kermes havanýnda güneþli ve güzel olmasý nedeniyle yoðun ilgi gördü. Okul aile birliði baþkaný Keziban Aksoy, “Turizm haftasý nedeniyle gerçekleþtirdiðimiz kermesimizde öðrencilerimizin yaptýðý yiyecekleri sergileyip halkýmýza satýyoruz” dedi.

CHP Fethiye Ýlçe merkezinde düzenlenen toplantýda Tuðrul Yýlmaz, Fethiye kamuoyuna ve partililere CHP'den Fethiye Belediye Baþkan aday adaylýðýný açýkladý. CHP Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu, kýsa bir konuþma yaparken; “Sayýn Tuðrul Yýlmaz CHP parti merkezine gelerek aday adaylýðýný resmi olarak ilk açýklayan aday adayýmýzdýr. Ben kendisine þahsým ve partim adýna baþarýlar diliyorum. Biz yönetim olarak tüm adaylarýmýza eþit mesafedeyiz. Amacýmýz hiçbir sorun yaþamadan Fethiye Belediyesini

kazanmaktýr. Hedef Fethiye Belediyesi'ni almaktýr. Kiminle olursa olsun benim için hiç fark etmez” diye konuþtu. Fethiye Belediye Baþkan Adaylýðý'ný açýklayan Tuðrul Yýlmaz da “AKP ülkemizi çýkýlmaz bir yola götürüyor. Ülkenin birlik bütünlük ve beraberliðinde sýkýntýlar var. Atatürk ilke ve devrimlerinde aþýnma var. Önümüzdeki yerel ve genel seçimler ülkenin geleceði açýsýndan çok önemli. Fethiye Belediyesi aday adaylýðýmý bugün partililer ve Fethiye halký ile paylaþýyorum. Bu süreçte sonrasý tabi ki seçime bir aday

ile gireceðiz. Adaylýk sürecinde CHP Fethiye Belediye baþkan adayý kim olursa olsun partili olmak þartý ile yanýnda olacaðým. Seçmen çoðunluðunun bizde olmasýna raðmen 4 dönemden buyana Fethiye CHP'li belediye tarafýndan yönetilmiyor. Fethiye sosyal ve çaðdaþ belediyecilik ile yönetilirse çaðdaþ bir þehir olur. Yeni yasa ile Fethiye Belediyesi'nin sorumluluk sahasý geniþledi. Bundan sonra Fethiye için hep birlikte çalýþacaðýz” diye konuþtu.

DEMÝR; “T.C. DUYARLILIÐINI GÖSTERMEMÝZ LAZIM” = Cumhuriyet Halk Partisi Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Geliþtirilmiþ Ýlçe Danýþma Kurulu Toplantýsýna CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Ýl baþkaný Mustafa Öztürk, Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu, Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, Seki Belediye Baþkaný Veli Yýldýz, Muðla eski Milletvekilleri ve çok sayýda partilinin yoðun katýlýmýyla gerçekleþti. Toplantýda CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir Þanlýurfa gezisi incelemelerini anlattý. CHP Fethiye Ýlçe Merkezinde yoðun kabalýktan dolayý izdiham yaþanýrken, partililer önümüzdeki süreçte yapýlacak olan çalýþmalarý merakla beklediler. Muðla Milletvekili Nurettin Demir; “özellikle Þanlýurfa'da gerçekleþtirdikleri ziyarette Ak parti'nin baskýcý yönünü daha da gördüklerini belirterek, o bölgedeki baskýya göre Muðla'ya 4 kat daha fazla baský yapýlýyor. Ýnsanlar korkuyor bizlere o kadar çok þeyler anlattýlar ki insanlar konuþurken bile çevresine bakarak konuþuyor. AKP'li olan olmayan diye ayrýþtýrma yapýlýyor. Kýzlar Güneydoðuda türbanla hatta çarþafla okullara gönderiliyor. “dedi. Demir “Türkiye'ye gelen ve 500 Bin olduðu iddia edilen Suriyelilerin bir kýsmýnýn Muðla'mýza geleceði ve kalacaklarý 15 bin konteynýrlarýnda geldiðini biliyoruz. Suriye'den gelenlerin Þanlýurfa'nýn sosyal hayatýný ne kadar etkilediði ortada Muðla'mýzýn huzurunu bozmak amacýyla böyle bir giriþim var. TC konusundaki duyarlýlýðý bu konuda da mutlaka göstermemiz gerekiyor. Önümüzdeki sürecin

sýkýntýlý olacaðý buz gibi ortada”dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Mustafa Öztürk de seçimlerde izlenecek süreç ile ilgili bilgiler verdi. Öztürk, “12 ilçe baþkanýyla aldýðýmýz ortak görüþü genel baþkanýmýza ilettik. Tüzüðümüz gereði belediye baþkaný olmayan yerlerde 6 ay önce, kamu-

oyu yoklamasý bütün üyelerin katýlýmýyla, belediye baþkaný olan yerlerde ise son 3 ayda belediye baþkan adayýmýzý açýklayacaðýz. Ayrýca aday adayý olacak kiþiler neler yapacaklarýný açýklasýnlar çalýþsýnlar atama söz konusu deðil, kamuoyu yoklamasý yapýlýyor. Aday olmayý düþünenle sokaða

çýkýp sorsunlar. Kimse kimseyi karalamasýn eylül ayý içinde Fethiye Belediye Baþkan adayýný açýklayacaðýz. “dedi. Bu arada il baþkaný Mustafa Öztürk Ak partinin Muðla'daki yemekli toplantýsýna Muðla Vali yardýmcýsý ve bazý daire amirlerinin katýlmasýný da eleþtirdi.


ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

8


ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

9

DATÇA'DA KUTLU DOÐUM HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ Kutlu Doðum Haftasý, Datça Ýlçe Müftülüðü tarafýndan düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Peygamberimiz hazreti Muhammedin doðumunun kutlandýðý kutlu doðum haftasý Datça da çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Bu vesileyle Datça müftüsü Ýbrahim Yavuz ve Ýlçe Müftülüðü görevlilerinden oluþan bir heyet tarafýndan Datça Belediye Baþkaný Þener Tokcan'a Kutlu Doðum Haftasý çerçevesinde bir ziyarette bulunuldu. Oldukça sýcak geçen görüþme sonunda ilçe Müftüsü Yavuz tarafýndan Baþkan Tokcan'a kapaðý Kâbe baskýlý özel bir Kur'an-ý Kerim armaðan edildi. Armaðan edilen Kur'an'ý çok beðendiðini ifade eden Tokcan, bu güzel hediyeyi ömür boyu saklayacaðýný söyledi. Kutlu doðum haftasý nedeniyle Datça'daki camilerde mevlit okutulacak.

KLASÝK CAZ ROCK KOROLARI KAYAKÖY'DE ESECEK Klasik- Caz Rock Korolarý, Kayaköy'de fýrtýna gibi esecek. Fethiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kayaköy'de 23 Nisan Salý günü Boðaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü tarafýndan caz ve rock konserleri gerçekleþtirilecek. Ayrýca 27 Nisan-3 Mayýs tarihleri arasýnda da kültürel etkinlikler yapýlacak. 4 Mayýs Cumartesi günüde kilise çevrelerinde FETAV iþbirliði ile el sanatlarý pazarlarý kurulacak. Kayaköy'e yerleþen ve organizasyonlarda emeði bulunan Sibel Kýzýlýþýk 23 Nisan Salý günü 120 kiþilik Boðaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nün Kayaköy Antik Poseiden Restaurant Bahçelerinde saat 21.00'da konser vereceðini, ücretsiz olan konsere tüm Fethiye halkýný davet ettiklerini, Kayaköy'de 27 Nisan-3 Mayýs tarihleri arasýnda da kültürel etkinlikler düzenleneceðini, bu etkinliklere halkýn katýlýmýný beklediklerini söyledi.

ÖÐRENCÝLER ‘TURÝZM’ ÝÇÝN YÜRÜDÜ = Turizm Haftasý nedeniyle Fethiye Ticaret Meslek Lisesi ve Otelcilik Turizm Meslek Lisesi öðrencileri yürüyüþ yaparak farkýndalýk yarattýlar.

Otelcilik Turizm Meslek Lisesi önünden polis ekipleri eþliðinde yürüyüþe geçen öðrenciler Atatürk Caddesi boyunca ellerinde “Turizm bacasýz sanayidir”, “Turizm hizmetle geliþir” afiþleri taþýyarak Fethiye Evi önüne kadar yürüyüp kordon boyuna geçtiler. Öðrenciler turizm haftasýný anlatan afiþlerle kordon boyundan Beþkaza Meydaný'na oradan da okula döndüler. Okul Müdürü Sedat Dostabakan, “Turizm haftasýnda farkýndalýk yaratmak için bu yürüyüþün gerçekleþtirildiðini belirtip, öðrencilerinin Alanya, Afyon ve Ýstanbul'daki çeþitli aþçýlýk ve yemek

YÖRELERÝMÝZ VE YEMEKLERÝMÝZÝ ANLATTILAR Özel Þehit Fethibey Ýlkokulu öðrencileri, yöremizi yemeklerle tanýttýlar. Türkiye'nin 7 bölgesindeki yemekler öðrenciler tarafýndan uygulamalý olarak tanýtýldý. Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Tacettin Aldemir, Özel Þehit Fethibey Ýlkokul ve Ortaokul Müdürü Dindar Akgül, öðretmenler ve velilerin katýldýðý etkinlikte öðrenciler, Türkiye'nin her yöresinin yemeklerini ayrý ayrý anlattýlar. Kimi zaman halk oyunu gösterisi sergileyen öðrencileri velilerinin yaptýðý yöre yemeklerini de tanýttýlar.

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

tüm gençleri bu okula kayýt olmaya yarýþmalarýnda birinciliklerle döndüklerini, meslek edinmek isteyen beklediklerini söyledi.

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.


ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

10


ÇARÞAMBA 17 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

11

TURÝZMCÝLERE YÖRÜK DESTEÐÝ DÝZÝNÝN BAÞARISINI PASTA KESEREK KUTLADILAR < Huzur Sokaðý dizi oyuncularý, dizinin baþarýsýný pasta keserek kutladý. Çekimler için gittikleri Þehrizar Konaklarý'nda yönetmen ve oyuncular dizinin baþarýsýný pasta keserek kutladý.

Ünlü yazar Þule Yüksel Þenler'in ayný adlý eserinden esinlenilerek yapýlan Huzur

Sokaðý'nýn çekimleri geçen günlerde, Üsküdar Altunizade'deki Þehrizar Konaklarý'nda gerçekleþtirildi. Huzur Sokaðý'nýn Þehrizar Konaklarý'nda tamamlanan çekimlerinin ardýndan dizinin yayýnlandýðý günden bu yana yakaladýðý baþarý kesilen 30. bölüm pastasýyla kutlandý. Dizinin yönetmeni Þenol Sönmez ve Selin Demiratar, Kutsi, Sinem Öztürk, Mürþit Aða Bar, Ýpek Özkök, Seray Kaya, Toygun Ateþ ve Taylan Güner'in de aralarýnda bulunduðu geniþ bir oyuncu kadrosunun ve basýn mensuplarýnýn katýldýðý kutlama keyifli dakikalara sahne oldu.

Muðla Müze Müdürlüðü salonunda gerçekleþtirilen 'Turizm Haftasý' açýlýþýna Kültür ve Turizmden sorumlu Muðla Vali Yardýmcýsý Ahmet Ali Barýþ, Muðla Belediye Baþkaný Osman Gürün, Yerkesik Belediye Baþkaný Yusuf Demirci, kurum müdürleri ve vatandaþlar ile Yörük Obalarý Derneði üyeleri katýldý. Turizm Haftasý açýlýþ töreninde konuþan Muðla Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, her yýl 1 milyar insanýn dünyanýn çeþitli yerlerine seyahat ettiðini söyledi. Özer, “Dünya genelinde seyahat eden 1 milyar kiþi gittikleri ülkelerde yaklaþýk 6,5 trilyon dolar harcama yapýyor. Türkiye'de turizm sektöründen yaklaþýk 500 bin kiþi direk istihdam ve geçimini saðlýyor. Türkiye 2012 yýlýnda turizmden 26-29 milyar dolar gelir elde ederken, Muðla 3,5 milyar dolara yakýn ülke ekonomisine turizmden katký saðladý. Dünya turizm örgütünün 2013 yýlý hedefi dünyada turistik ziyaretlerdeki artýþ oraný yüzde 4, Muðla olarak biz hem dünya ve hem de Türkiye ortalamasýnýn üzerinde yani yüzde 5-6 oranýnda bir artýþ bekliyoruz. 10 yýl içinde Muðla turizmde çok önemli bir konuma gelecek. Bunun göstergesi de turizmin her dalýnýn Muðla'da var olmasý. Muðla gibi turizm çeþitliliði olan baþka bir il yok. 2012 yýlýnda 145 ülkeden Muðla'ya pasaport ile giriþ yapan turist vardý. 3 milyon 135 bin 500 yabancý turisti aðýrladýk. Muðla'da 3 bin 365 tesis ve 255 bin 790 yatak kapasitesi var. Antalya'da ise bizim

= 15-22 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan 'Turizm Haftasý' kapsamýnda Muðla Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen etkinlikte Muðla Yörük Obalarý Derneði üyeleri tarafýndan yöresel müzik ve oyunlar oynanýrken, Muðla Belediye Bandosu da gösteri yaptý.

tesis sayýmýzýn yarýsý kadar tesis ve iki katýmýz yatak mevcut. Bu da gösteriyor ki, butik otelcilik anlamýnda Muðla gelecek için ümit vadeden bir il. Artýk dünya üzerinde seyahat eden insanlar büyük tatil köyleri yerine butik otellerde kalmayý tercih ediyor. Muðla'daki 22 ören yeri ve 6 müzeyi toplam 776 bin kiþi ziyaret etti. Muðla'da halen devam eden kazý

çalýþmalarý ve turistik altyapýlar için toplam 9 milyon 220 bin TL gibi bir ödenek gönderildi. Gelecek 10 yýl içinde Muðla'nýn Türkiye'de en önemli turizm kentlerinden birisi olmasý kaçýnýlmaz” dedi. Muðla Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün ve Vali Yardýmcýsý Ahmet Ali Barýþ da Muðla'nýn turizm açýsýndan en önemli kentler arasýnda yer almasýnýn

asýl nedeninin, deniz, kum, güneþ turizminin yaný sýra, deniz sporlarý, ören yerleri, kültür ve saðlýk turizminin yaný sýra her türlü turizmin yapýlmasýna imkân tanýmasý olduðunu söylediler. Konuþmalarýn ardýndan Muðla Yörük Obalarý Derneði tarafýndan yöresel halk oyunlarý ve müzikleri gösterisinin ardýndan Muðla Belediye Bandosu gösteri sundu.

SGK MÜDÜRLERÝ TOPLANTISI SONA ERDÝ Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman Ýlçelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Ortaca SGK Müdür Vekili Özkan Arslan, yaptýðý açýklamada, “Kurum Baþkanlýðýmýzca 08-12/04/2013 tarihleri arasý Antalya Kemer'de düzenlenen Ýhtilaflý Primler Daire Baþkanlýðý (Ýcra) eðitimine katýldým. Muðla'da Ýl Müdürlüðü yaparken Ýhtilaflý Primler Daire Baþkanlýðý görevine atanan Hüseyin Seyrekoðlu tarafýndan verilen eðitime benimle birlikte; Ýl Müdür Yardýmcýsý Ahmet Ekecan, Milas SGM Müdürü Ýnan Kýlýnç, Marmaris SGM Müdürü Mehmet Göktaþ ve Bodrum SGM Müdürü Ali Baki gerçekler katýldý. Yeni deðiþen mevzuatlar ve uygulamada birlikteliðin saðlanmasý amacýyla düzenlenen eðitim oldukça verimli geçti. Özellikle son dönemde gündemi meþgul eden e-haciz uygulamasýnýn testinin baþladýðý ve bu ayýn sonunda

= Sosyal Güvenlik Kurumu Ýhtilaflý Primler Daire Baþkanlýðý (Ýcra) tarafýndan Kemer'de düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürleri eðitimi sona erdi.

iþletime açýlacaðý bildirildi. Bu nedenle Kurumumuza borcu olan

iþverenlerimizi ödeme kolaylýðýnýn saðlanmasý ve istenmeyen durumlarla

karþýlaþýlmamasý için en kýsa sürede merkezimize bekliyoruz” diye konuþtu.

3


TURGUTLUSPOR MESAÝSÝ BAÞLADI 2.Lig Kýrmýzý gurupta kendi evinde haftayý yenilgiyle kapatan Fethiyespor deplasmanda oynayacaðý Turgutluspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Turgutluspor'un son aldýðý baþarýlý sonuçlar nedeniyle Fethiyespor, kalan 3 maçý kaybetmemek için sýký bir hazýrlýða giriþti. Fethiyespor Teknik Direktörü Mustafa Ceviz, “Turgutluspor maçý hazýrlýk çalýþmasý öncesi futbolcularla bir toplantý yaparak artýk kaybetmeyeceðiz. Son maça kadar þampiyonluðu kovalayacaðýz” þeklinde konuþtu.

17nisangazetesi  

fethiye nin gercek haberleri

Advertisement