Page 1

De Schoulbuet

Dippech, Betteng, Schuller, SprĂŠnkeng

2011/2012


De Schoulbuet -1-

SCHOUL-INFORMATIOUNEN Grondschoul – Zyklus 1- 4 Déi verschidden Zyklen Vun der neier Schoulrentrée am September 2009 un, sinn de Précoce, d’Spillschoul, grad sou wéi d’Primärschoul, déi och nach Grondschoul genannt ginn, a véier Léierzyklen agedeelt. Déi Léierzyklen ersetzen déi traditionnell Schouljoeren. Den 1. Zyklus besteet aus dem Précoce (fakultativ) an aus der Spillschoul. D’Zyklen 2, 3 a 4 entspriechen der Primärschoul an hunn all Kéier eng Dauer vun zwee Joer. D’Kanner hunn sou zwee Joer Zäit fir hir Kompetenzen ze développéieren, anstatt vu soss just engem Joer. Benennung zënter September 2009 Zyklus 1 (Kanner vun 3-5 Joer) Zyklus 2 (Kanner vun 6-7 Joer) Zyklus 3 (Kanner vun 8-9 Joer) Zyklus 4 (Kanner vun 10-11 Joer)

Benennung virum September 2009 Précoce & Spillschoul 1. Schouljoer & 2. Schouljoer 3. Schouljoer & 4. Schouljoer 5. Schouljoer & 6. Schouljoer

De Prinzip vun der Organisatioun an Zyklen besteet doranner, datt d’Kanner sech kënnen an hirem Rhythmus entwéckelen an Zäit hunn fir ze léieren, éier se évaluéiert ginn. Dës Form vun Organisatioun ass am gangen sech zu enger Norm z’entwéckelen an den europäesche Länner.

Eischte Schouldag Zyklus 1 (Précoce) : Donneschdes, de 15. September 2011 bis 12.00 Auer. Zyklus 1 (Spillschoul) : Donneschdes, de 15. September 2011 bis 11.55 Auer. Zyklen 2 - 4 (Primärschoul) :Donneschdes, de 15. September 2011 bis 12.00 Auer.

Commune de Dippach


De Schoulbuet -2-

Vakanzen a fräi Deeg fir d’Schouljoer 2011/2012

Allerhellgevakanz Niklosdag Chrëschtvakanz Fuesvakanz Ouschtervakanz Pilgerdag Dag vun der Arbecht Christi-Himmelfaart Päischtvakanz Grouss Vakanz

29.10.2011 – 06.11.2011 06.12.2011 17.12.2011 – 01.01.2012 18.02.2012 – 26.02.2012 31.03.2012 – 15.04.2012 11.05.2012 01.05.2012 17.05.2012 26.05.2012 – 03.06.2012 16.07.2012 – 14.09.2012

Inspektioun Schoulinspektesch : Mme Marie-Paule GREISCH Bureau Régional Centre Annexe de Bertrange 17A, route de Longwy L-8080 BERTRANGE Tél. : 26 44 62 - 50 e-mail: inspectorat.centre@education.lu Chargée fir d’Iwwerwaache vum Reliounsunterricht : Mme Lidia MEYERS-GIULIANI 2 bis, rue Clair-Chêne L-4061 ESCH-SUR-ALZETTE Tél. : 26 59 07 11 lidia.meyers@education.lu

Commune de Dippach


De Schoulbuet -3-

INFORMATIONS SCOLAIRES Ecole fondamentale – cycles 1- 4 Les cycles d’apprentissage À partir de la rentrée scolaire de septembre 2009, toutes les écoles préscolaires et primaires, désormais appelées écoles fondamentales, seront organisées en 4 cycles d'apprentissage. Les cycles d'apprentissage remplaceront l'organisation traditionnelle en années scolaires. Le cycle 1 est constitué de l’éducation précoce (facultative) et préscolaire. Les cycles 2, 3 et 4 correspondent à l’enseignement primaire et ont chacun une durée de 2 ans. Les enfants bénéficient ainsi de deux années au lieu d'une pour développer les compétences exigées. Dénomination depuis septembre 2009 Cycle 1 (enfants âgés de 3-5 ans) Cycle 2 (enfants âgés de 6-7 ans) Cycle 3 (enfants âgés de 8-9 ans) Cycle 4 (enfants âgés de 10-11 ans)

Dénomination avant septembre 2009 éducation précoce & enseignement préscolaire 1re année primaire & 2e année primaire 3e année primaire & 4e année primaire 5e année primaire & 6e année primaire

Le principe de l’organisation en cycles est de laisser aux élèves, qui sont en pleine croissance et qui avancent chacun à leur rythme, le temps d’apprendre avant de les évaluer. Cette forme d’organisation est en passe de devenir la norme dans les pays européens.

Premier jour de classe Cycle 1 (éduc. précoce) : Jeudi, le 15 septembre 2011 jusqu’à 12.00 hrs Cycle 1 (enseig. préscolaire) : Jeudi, le 15 septembre 2011 jusqu’à 11.55 hrs Cycles 2 – 4 (enseig. primaire) : Jeudi, le 15 septembre 2011 jusqu’à 12.00 hrs.

Commune de Dippach


De Schoulbuet -4-

Vacances et congés scolaires 2011/2012 Congé de la Toussaint St Nicolas Vacances de Noël Congé de Carnaval Vacances de Pâques Congé pour la fête du travail Pèlerinage à Notre -Dame Ascension Congé de Pentecôte Vacances d’été

29.10.2011 – 06.11.2011 06.12.2011 17.12.2011 – 01.01.2012 18.02.2012 – 26.02.2012 31.03.2012 – 15.04.2012 01.05.2012 11.05.2012 17.05.2012 26.05.2012 – 03.06.2012 16.07.2012 – 14.09.2012

Inspection

Inspecteur scolaire : Mme Marie-Paule GREISCH Bureau Régional Centre Annexe de Bertrange 17A, route de Longwy L-8080 BERTRANGE Tél. : 26 44 62 - 50 e-mail : inspectorat.centre@education.lu Chargée de la surveillance de l’Instruction religieuse et morale : Mme Lidia MEYERS-GIULIANI 2 bis, rue Clair-Chêne L-4061 ESCH-SUR-ALZETTE Tél. : 26 59 07 11 lidia.meyers@education.lu

Commune de Dippach


De Schoulbuet -5-

GRONDSCHOUL (Zyklus 2 – 4) (fréier Primärschoul)

Opdeelung vun de Klassen : TITULÄR Mme Francine HANSEL Mme Sabrina BORRI M. Marc BOEVER M. David SIMON Mme Carole BLEY M. Claude CALMES Mme Magali HARTMANN Mme Nathalie KRIER M. Romain PAULY Mme Josée TRAUFLER M. Tom HEINEN M. Patrick ARENDT Mme Nathalie NEYS Mme Marie GRATIA Mme Céline FRANCOIS Mme Carole SINNER Mme Françoise JOME

ZYKLUS

ZUEL VU KANNER

2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2

14 15 14 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 14 15 16 15

Cours d’appuien ginn op verschidde Methoden enner anerem vun den Dammen SEGALLA Claudine a WILTZIUS Josée gehal, wéi et vum Edukatiounsministär virgeschloe gëtt.

Horaire vun de Klassen : Moies vun méindes – freides

Mëttes méindes, mëttwochs, freides

07.50 – 08.40 Auer (50 Minutten) 08.40 – 09.00 Auer (20 Minutten) 09.00 – 09.55 Auer (55 Minutten) 09.55 – 10.10 Auer (Paus) 10.10 – 11.05 Auer (55 Minutten) 11.05 – 12.00 Auer (55 Minutten)

14.05 – 14.55 Auer (50 Minutten) 14.55 – 15.00 Auer (Paus) 15.00 – 15.55 Auer (55 Minutten)

Samschdes ass keng Schoul. Den éischte Schouldag ass donneschdes, de 15.09.2011 vun 07.50-12.00 Auer.

Commune de Dippach


De Schoulbuet -6-

Adress: Schuller Zentralschoul 3, rue des Ecoles L-4994 SCHOUWEILER Konferenz: Tél.: 26 37 21 – 61 Portier: Tél.: 26 37 21 – 50

GRONDSCHOUL (Zyklus 1) (fréier Spillschoul)

Opdeelung vun de Klassen : TITULÄR

TOTAL

Mme Carmen SCHODER Mme Catherine GRIMEE Mme Monique REUTER Mme Katja RICHARTS

17 17 16 18

ALTERSGRUPP 4 Joer / 5 Joer 8 9 8 9

9 8 8 9

Horaire vun de Klassen : Moies vun méindes – freides

Mëttes méindes, mëttwochs, freides

08.15 – 11.55 Auer

14.00 – 15.55 Auer

Ufanks vum Schouljoer kréien d’Elteren e Programm fir d’Elterenberodung. All Spillschoulsjoffer organiséiert am Laf vun den éischte Woche vum Joer eng Informatiounsversammlung fir d’Elteren. Eng separate Versammlung gëtt fir déi Elteren ofgehalen, déi kee Lëtzebuergesch verstinn. Samschdes ass keng Schoul. Den éischte Schouldag ass donneschdes, de 15.09.2011 vun 08.15-11.55 Auer.

Adress : Schuller Zentralschoul Rue des Ecoles L-4994 SCHOUWEILER Tél.: 26 37 21 – 47 oder 26 37 21 – 48

Commune de Dippach


De Schoulbuet -7-

GRONDSCHOUL (Zyklus 1) (fréiere Précoce)

Opdeelung vun der Klass: TITULÄR

TOTAL

Mme Viviane LAURES Mme Lynn ALESCH

21

Horaire vun der Klass : Moies vun méindes – freides

Mëttes méindes, mëttwochs, freides

08.15 – 12.00 Auer

14.00 – 16.00 Auer

De Zyklus 1 vun der Grondschoul (fréiere Précoce) adresséiert sech un déi Kanner, déi den Alter vun 3 Joer erreecht hunn. Wa si 3 Joer hun, kënne sie am Ufank vum Schouljoer opgeholl gin. D’Kanner gi während 4 Hallefdeeg an der Woch an d’Schoul. Während dem Schouljoer 2011/2012, kënnen déi Kanner an den Zyklus 1 vun der Grondschoul (fréiere Précoce) opgeholl ginn, déi nom 31. August 2008 a virum 01. Januar 2009 gebuer sinn, an daat awer eréischt vum 2. Trimester un. De Zyklus 1 vun der Grondschoul (fréiere Précoce) ass net obligatoresch an op Grond vum Alter vun de Kanner ass och kee Schoultransport virgesinn. Dës Coure sinn an der aler Bettenger Schoul, déi speziell fir dësen Zweck ëmgebaut gin ass. Samschdes ass keng Schoul. Den éischte Schouldag ass donneschdes, de 15.09.2011 vun 08.15-12.00 Auer.

Adress : Al Schoul Betteng 6A, rue de l’Eglise L-4976 BETTANGE-SUR-MESS Tél.: 26 37 42 10

Commune de Dippach


De Schoulbuet -8-

ECOLE FONDAMENTALE (CYCLES 2 – 4) (anc. école primaire)

Répartition des classes : TITULAIRE

CYCLE

Mme Francine HANSEL Mme Sabrina BORRI M. Marc BOEVER M. David SIMON Mme Carole BLEY M. Claude CALMES Mme Magali HARTMANN Mme Nathalie KRIER M. Romain PAULY Mme Josée TRAUFLER M. Tom HEINEN M. Patrick ARENDT Mme Nathalie NEYS Mme Marie GRATIA Mme Céline FRANCOIS Mme Carole SINNER Mme Françoise JOME

NOMBRE D’ENFANTS

2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2. 3.2 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2

14 15 14 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 14 15 16 15

Les cours d’appui seront pratiqués selon différentes méthodes, comme préconisées par le Ministère de l’Education Nationale, et tenus entre autre par les Mesdames SEGALLA Claudine et WILTZIUS Josée.

Heures de classe : Matin du lundi au vendredi

Après-midi lundi, mercredi, vendredi

07.50 – 08.40 heures (50 minutes) 08.40 – 09.00 heures (20 minutes) 09.00 – 09.55 heures (55 minutes) 09.55 – 10.10 heures (récréation) 10.10 – 11.05 heures (55 minutes) 11.05 – 12.00 heures (55 minutes)

14.05 – 14.55 heures (50 minutes) 14.55 – 15.00 heures (récréation) 15.00 – 15.55 heures (55 minutes)

Il n’y a pas de cours le samedi. 1er jour de classe :

jeudi, le 15 septembre 2011 de 07.50 – 12.00 heures.

Commune de Dippach


De Schoulbuet -9-

Adresse : Ecole Centrale de Schouweiler 3, rue des Ecoles L-4994 SCHOUWEILER Conférence: tél.: 26 37 21 – 61 Concierge: tél.: 26 37 21 – 50

ECOLE FONDAMENTALE (Cycle 1) (anc. école préscolaire)

Répartition des classes : TITULAIRE

TOTAL

Mme Carmen SCHODER Mme Catherine GRIMEE Mme Monique REUTER Mme Katja RICHARTS

17 17 16 18

GROUPE D’AGE 4 ans / 5 ans 8 9 8 9

9 8 8 9

Heures de classe : Matin du lundi au vendredi

Après-midi lundi, mercredi, vendredi

08.15 – 11.55 heures

14.00 – 15.55 heures

Les enseignants présenteront, au début de l’année scolaire, le tableau de surveillance et les horaires des consultations pour parents. Chaque titulaire de classe organise, au cours des premières semaines qui suivent la rentrée des classes, une séance d’information à l’intention des parents d’élèves dont il a la charge. Une deuxième réunion sera organisée à l’attention des parents d’élèves qui ne comprennent pas le luxembourgeois. Il n’y a pas de cours le samedi. 1er jour de classe :

jeudi, le 15 septembre 2011 de 08.15 – 11.55 heures.

Adresse : Ecole Centrale de Schouweiler 3, rue des Ecoles L-4994 SCHOUWEILER Tél.: 26 37 21 – 47 ou 26 37 21 – 48

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 10 -

ECOLE FONDAMENTALE (Cycle 1) (anc. éducation précoce)

Répartition de la classe : TITULAIRE

TOTAL

Mme Viviane LAURES Mme Lynn ALESCH

21

Heure de classe : Matin du lundi au vendredi

Après-midi lundi, mercredi, vendredi

08.15 – 12.00 Auer

14.00 – 16.00 Auer

Le cycle 1 de l’école fondamentale (anc. éducation précoce) s’adresse aux enfants qui ont atteint l’âge de 3 ans révolus. L’admission se fait au début de l’année scolaire pour les enfants qui auront à ce moment 3 ans accomplis. Les enfants fréquenteront les cours 4 demi-journées par semaine. En plus, il est à noter que pendant l’année scolaire 2011/2012, les enfants sont admis au cycle 1 de l’école fondamentale (anc. éducation précoce), s’ils sont nés après le 31 août 2008 et avant le 1ier janvier 2009, mais alors à partir du 2ième trimestre. L’inscription au cycle 1 (anc. éducation précoce) est facultative. Les cours auront lieu dans le bâtiment de l’ancienne école de Bettange nouvellement aménagé à cet effet. Vu l’âge des enfants, aucun transport scolaire n’est prévu. Il n’y a pas de cours le samedi. 1er jour de classe :

jeudi, le 15 septembre 2011 de 08.15 – 12.00 heures.

Adresse : Ancienne école Bettange 6A, rue de l’Eglise L-4976 BETTANGE-SUR-MESS Tél.: 26 37 42 10

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 11 -

SCHOULTRANSPORT 2011/2012 TRANSPORT SCOLAIRE 2011/2012 1.

Courses de Dippach vers l’école et retour

Trajet aller vers l’école Schouweiler MATIN (Aller) CYCLES 2- 4 1

ère

course

APRES-MIDI (Aller)

CYCLE 1 2

ième

NOUVEL HORAIRE

course

CYCLES 1 - 4 1 course

1

07H22

07H47

13H42

Dippach – Rte de Luxembourg N° 2 (« op der Kopp »)

2

07H24

07H49

13H43

Dippach – Rte de Luxembourg N° 66 (« bei der Kapell »)

3

07H26

07H51

13H44

Dippach – Rte de Luxembourg N° 78 (Crèche)

4

07H28

07H53

13H45

Dippach – Rte de Luxembourg N° 106 (« um Däich »)

5

07H30

07H55

13H46

Dippach – Rte de Luxembourg N° 164 (« Dippecherbierg »)

6

07H32

07H57

13H47

Dippach – Rue Belle-Vue N° 40 (abris)

7

07H33

07H58

13H48

Dippach – Rte de Luxembourg N° 149

8

07H34

07H59

13H49

Dippach – Rte de Luxembourg N° 121 (« um Däich »)

9

07H36

08H01

13H51

Dippach – Place de Jeux

10

07H37

08H02

13H52

Dippach – Rue Centrale (Barthelmy)

11

07H39

08H04

13H54

Dippach – Rte de Luxembourg N° 67

12

07H40

08H05

13H55

Dippach – Rte de Luxembourg N° 5 (« op der Kopp »)

13

07H41

08H06

13H56

Schouweiler – Ecole Trajet retour vers Dippach

MIDI (Retour)

APRES-MIDI (Retour)

12H05

16H00

Schouweiler – Ecole

12H06

16H01

Dippach – Rte de Luxembourg N° 2 (« op der Kopp »)

12H07

16H02

Dippach – Rte de Luxembourg N° 66 (« bei der Kapell »)

12H08

16H03

Dippach – Rte de Luxembourg N° 78 (Crèche)

12H09

16H04

Dippach – Rte de Luxembourg N° 106 (« um Däich »)

12H10

16H05

Dippach – Rte de Luxembourg N° 164

12H11

16H06

Dippach – Rue Belle-Vue N° 40 (abris)

12H12

16H07

Dippach – Rte de Luxembourg N° 149 (« Dippecherbierg »)

12H13

16H08

Dippach – Rte de Luxembourg N° 121 (« um Däich »)

12H14

16H09

Dippach – Rte de Luxembourg N° 67

12H15

16H10

Dippach – Rte de Luxembourg N° 5 (« op der Kopp »)

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 12 -

2.

Courses de Bettange vers l’école et retour

Trajet aller vers l’école Schouweiler MATIN (Aller) CYCLES 2- 4 1

ère

course

APRES-MIDI (Aller)

CYCLE 1 2

ième

CYCLES 1 - 4

course

1 course

1

07H27

07H51

13H45

Bettange – Këscht (en face maison 95)

2

07H28

07H52

13H46

Bettange – Haard (1 arrêt)

3

07H29

07H53

13H47

Bettange – Haard (2 arrêt)

4

07H32

07H56

13H50

Bettange – Këscht (côté maison 95)

5

07H33

07H57

13H51

Dippach-Gare – hauteur maison 43 (« op der Barrière »)

6

07H34

07H58

13H52

Bettange – Eglise

7

07H40

08H04

13H58

Schouweiler – Ecole

er e

Trajet retour vers Bettange MIDI (Retour)

APRES-MIDI (Retour)

12H05

16H00

Schouweiler – Ecole

12H10

16H05

Bettange – Place de Jeux/Rue de la Gare

12H12

16H07

Dippach-Gare

12H13

16H08

Bettange – Këscht (en face maison 95)

12H14

16H09

Bettange – Haard (1 arrêt)

12H15

16H10

Bettange – Haard (2 arrêt)

12H18

16H13

Bettange – Këscht (côté maison 95)

er e

La desserte des arrêts au lotissement « Op der Haard » pourrait être perturbée pendant la durée des travaux de voirie.

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 13 -

3.

Courses de Schouweiler vers l’école et retour

Trajet aller vers l’école Schouweiler

NOUVEL HORAIRE

MATIN (Aller) CYCLES 2-4 1

ère

course

CYCLE 1 2

ième

course

1

07H25

07H54

Schouweiler – Coin Rue de Bascharage / Rue du Stade (abris-bus)

2

07H27

07H55

Schouweiler – Rue du IX Septembre N° 21

3

07H28

07H56

Schouweiler – Rue de la Résistance N° 32 (Résidence)

4

07H30

07H57

Schouweiler – Rue de Dahlem N° 14

5

07H32

07H58

Schouweiler – Rue de Dahlem (Gare-routière – côté pair)

6

07H33

07H59

Schouweiler – Rue de Dahlem (Gare routière – abris-bus-côté impair)

7

07H36

08H02

Schouweiler – Rue de la gare N° 18

8

07H37

08H03

Sprinkange – Rue de la Gare N° 38

9

07H38

08H04

Sprinkange – Rue de la Gare N° 54

10

07H40

08H06

Sprinkange – Place de l’Eglise

11

07H42

08H08

Schouweiler – Ecole

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 14 -

Trajet aller vers l’école Schouweiler APRES-MIDI (Aller) CYCLES 1 - 4 1 course 1

13H48

Schouweiler – Coin Rue de Bascharage / Rue du Stade (abris-bus)

2

13H50

Schouweiler – Rue du IX Septembre N° 21

3

13H51

Schouweiler – Rue de la Résistance N° 32 (Résidence)

4

13H53

Schouweiler – Rue de Dahlem N° 14

5

13H55

Schouweiler – Rue de Dahlem (Gare-routière – côté pair)

6

13H56

Schouweiler – Rue de Dahlem (Gare routière – abris-bus-côté impair)

7

13H57

Schouweiler – Ecole Trajet retour sur Schouweiler

MIDI (Retour)

APRES-MIDI (Retour)

12H05

16H00

Schouweiler – Ecole

12H08

16H03

Schouweiler – Rue de Dahlem N° 14

12H10

16H05

Schouweiler – Rue de Dahlem (Gare-routière-côté pair)

12H11

16H06

Schouweiler – Rue de Dahlem (Gare-routière-abris-bus-côté impair)

12H13

16H08

Schouweiler – Rue de la Résistance (arrêt-bus)

12H15

16H10

Schouweiler – Rue du IX Septembre N° 21 (en face)

12H18

16H13

Schouweiler – Rue de Bascharage / Rue du Stade

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 15 -

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 16 -

TRANSPORT AN DEI VERSCHIDDE LYCÉEN TRANSPORT VERS LES DIFFERENTS LYCÉES

Linn 216 – Ligne 216 Bascharage - Luxembourg (courses scolaires)

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 17 -

Linn 216 – Ligne 216 Luxembourg - Bascharage (courses scolaires)

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 18 -

Linn 341 – Ligne 341 Limpach – Reckange – Mamer – Reckange - Limpach (courses scolaires)

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 19 -

Linn 342 – Ligne 342 Bascharage – Schouweiler - Mamer (courses scolaires)

Linn 342 – Ligne 342 Mamer – Schouweiler - Bascharage (courses scolaires)

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 20 -

Linn 355 – Ligne 355 Lamadelaine LTMA - Sprinkange – Lamadelaine LTMA (courses scolaires)

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 21 -

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 22 -

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 23 -

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 24 -

ABENDKURS IN LUXEMBURGISCHER SPRACHE COURS DU SOIR DE LANGUE LUXEMBOURGEOISE

Während der Wintermonate 2011/2012 organisiert die Gemeinde Dippach einen Anfängersprachkurs um die luxemburger Sprache zu erlernen. Mittwochs von 19.00 – 21.00 Uhr -

Einschreibegebühr : Anfang des Kurses: Dauer des Kurses: Ort: Kursleiterin:

50.- € 05. Oktober 2011 Oktober 2011 – Juni 2012 (ausser Schulferien) Sporthalle in Schouweiler, rue des Écoles Frau Danielle LASCHET-SCHANEN

- Dieser Kurs kann nur abgehalten werden wenn die Interessenzahl gross genug ist (mindestens 15 Einschreibungen). Falls Sie an dieser Teilnahme interessiert sind, dann möchten wir Sie bitten das Einschreibeformular bis zum 23. September 2011 an die Gemeinde Dippach (B.P. 59 – L-4901 BASCHARAGE) zurückzusenden. ----------------------------------------------------------------------------A l’image des années précédentes, la commune de Dippach organisera un cours du soir de langue luxembourgeoise, niveau débutant, pendant les mois d’hiver 2011/2012. Mercredi de 19h00 – 21h00 -

Droit d’inscription : Début du cours : Durée du cours : Lieu du cours : Chargée de cours :

50.- € 05 octobre 2011 octobre 2011 – juin 2012 (sauf vacances scolaires) hall sportif à Schouweiler, rue des Écoles Mme Danielle LASCHET-SCHANEN

- Le cours ne pourra débuter qu’en présence d’un nombre suffisant de personnes intéressées (minimum 15 inscriptions). Nous vous prions de bien vouloir manifester votre intérêt moyennant la souche d’inscription jointe en la complétant et en la renvoyant à la commune de Dippach (B.P. 59 – L-4901 BASCHARAGE) pour le 23 septembre 2011 au plus tard.

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 25 -

EINSCHREIBEFORMULAR COUPON D’INSCRIPTION Abendkurs in luxemburgischer Sprache Cours du soir de langue luxembourgeoise

Name & Vorname / Nom & Prénom ___________________________________________________________________ Strasse & N° / Rue & N° ___________________________________________________________________ PLZ & Ortschaft / CP & Localité ___________________________________________________________________ Telefon - GSM / Téléphone – GSM _______________________________________ E-Mail Adresse / Adresse e-mail _________________________________________ interessiere mich für den Anfängerabendkurs in luxemburgischer Sprache. suis intéressé(e) au cours du soir de langue luxembourgeoise, niveau débutant.

------------------------------ den / le -----------------------------

--------------------------------------------------Unterschrift / Signature

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 26 -

Second-Hand-Maart Herbst-Winter 2011

Marché d’occasions Automne-hiver 2011

!!! Centre culturel Capellen 51, route d’Arlon !!! Freitag/vendredi, 30.09.2011 von/de 18.00 - 21.00 Uhr/heures Samstag/samedi, 01.10.2011 von/de 9.00 - 16.00 Uhr/heures

Babyartikel/articles bébés

Kinder-und Damenbekleidung vêtements enfants-dames

Informationen/informations : kleiderboerse@yahoo.de Tel. : 661 78 30 21 Der Erlös der Kleiderbörse kommt ausschlieβlich karitativen Projekten im In- und Ausland zugute. La recette du bazar sera entièrement destinée à des projets caritatifs au Luxembourg et à l’étranger.

Commune de Dippach


De Schoulbuet - 27 -

Mamer, 19.08.2011 Service de Psychologie et d’Orientation Scolaires

Einladung: Gedächtnistraining mit Gregor Staub am 07.10.2011 von 19.00-21.00 Uhr für Eltern, Lehrer und Arbeitskollegen Es ist uns gelungen, einen der erfolgreichsten Gedächtnistrainer Europas zu uns in den Lycée Josy Barthel in Mamer einzuladen. In einer ebenso überraschenden wie motivierenden und lehrreichen Veranstaltung wird uns Gregor Staub einen Einblick in sein “mega memory®-Gedächtnistraining” als Lehr- und Lernmethode gewähren. Seit vielen Jahren führt der Schweizer mit großem Erfolg seine Trainings durch und hat bis heute in über 2.500 Vorträgen und Seminaren, Fernsehauftritten und Radiointerviews ein Millionenpublikum begeistert (www.gregorstaub.com). Unzählige Presseartikel und begeisterte Teilnehmerstimmen sprechen für sich. Wir freuen uns daher sehr, Ihnen den Besuch dieser großartigen Veranstaltung anbieten zu können. Das Gedächtnistraining ist in zwei Einheiten aufgeteilt: Tagsüber arbeitet Gregor Staub mit Schülern aus mehreren Klassen des LJBM, und in seinem Abendprogramm steht er Ihnen mit seiner verblüffenden Methode zur Verfügung. Lernen Sie in dieser Veranstaltung mit viel Spaß, wie Sie sich: • • • • • • •

Namen, Gesichter und Zahlen besser merken Lernstoff besser verarbeiten Fremdsprachen lernen Vorträge, Reden und Referate frei halten Lernstress abbauen ihrem Kind effektiv beim Lernen helfen können und wie Sie Ihrem Kind Spaß, Motivation und Freude beim Lernen haben werden.

Für Ihre verbindliche Anmeldung melden Sie sich bitte per Mail (michele.manderscheid@education.lu) oder per Telefon unter der Nummer 26 31 40 224 bis spätestens den 15.09. bei uns an. Sie erhalten von uns vor dem 07.10. eine schriftliche Bestätigung. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Das SPOS-Team aus dem LJBM Lycée Josy Barthel SPOS 2, Rue Gaston Thorn

Tél : +352 26 31 40-

L-8268 Mamer

Fax : +352 26 31 40 e-mail :

Commune de Dippach

220/221 222 224 225 223

Psychologues Assistante sociale Educatrice graduée Orienteurs spos@ljbm.lu


De Schoulbuet - 28 -

AKTIOUN ALT GEZEI COLLECTE DE VIEUX VETEMENTS D’Associatioun «KOLPING » organiséiert

hir traditionnell Kleedersammlung. D’Gezei gëtt an der Regel bei Ärer Hausdier ewech geholl.

------------------------------------------------L’association «KOLPING » organise en date du

une collecte de vêtements et de textiles. Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir déposer les vêtements, emballés dans des sacs en plastique, sur le trottoir.

Commune de Dippach


Localité Dippach Dippach Schouweiler Bettange/Mess Schouweiler Lamadelaine L d l i Sprinkange Schouweiler Bettange/Mess Bettange/Mess Schouweiler Schouweiler Schouweiler Sprinkange Dippach Schouweiler Pontpierre Dippach Bettange/Mess Linger

Nom et prénom

Bel Laura Berckes Lynn Birsens Steffi Braun Rachel De Paiva Gonçalves Susana Gomes G Loureiro L i S Sara Hudson Megan Karger Mandy Kieffer Julie Kollwelter Kelly Mathgen Xénia Pauly Jessica Peltier Sandra Placidi Maxime Ribeiro Gameiro Jessica Schroeder Anouk Thill Chiara Varela de Almeida Katia Wilhelm Kelly Zimmer Anita

691'190'787 691'645'548 691'370'319 691'875'259 621'594'127 621'731'576 26 502 319 / 621 481 409 691 903 523 312 563 / 691 906 534 26 591 343 / 621 229 027 691'978'531 379'063 621'251'358 691'665'375 621'713'602 691'793'978 558'229 371'014 691'374'883 621'368'291

Les personnes reprises sur cette liste ont en principe suivi la formation requise de babysitting. Toutefois la responsabilité de la Commune de Dippach ne pourra être engagée. Le service offert ne constitue pas de service communal, mais la liste n'est à considérer qu'à titre d'information La commune ne se fait qu'intermédiaire à ce niveau d'information. niveau.

Lokalitéit

Numm a Virnumm

Commission de l'Égalite des Chances

Administration communale de Dippach


COMMUNE DE DIPPACH Mairie à 11, rue de l’Eglise / L-4994 SCHOUWEILER Adresse postale: B.P. 59 / L-4901 BASCHARAGE Fax: 37 95 95-95 / E-mail: commune@dippach.lu Homepage: http://www.dippach.lu Heures d'ouverture: lundi, mardi et jeudi: 08.00 - 12.00 heures et 14.00 - 17.00 heures mercredi: 07.30 - 12.00 heures et 14.00 - 17.00 heures vendredi: 08.00 - 12.00 heures (fermé l'après-midi)

Collège des bourgmestre et échevins Claude BOSSELER, bourgmestre ........ Gaby SCHAUL-FONCK, échevine.......... Jean-PAUL RISCHARD, échevin .......... Entrevues: sur rendez-vous ................

37 95 95-21 37 95 95-22 37 95 95-23 37 95 95-20

Bureau de la population Myriam BINZ .......................................... 37 95 95-1 - cartes d'identité / passeports - déclarations d'arrivée et de départ - certificats divers

Etat civil Elvira MARCHESE ................................ 37 95 95-25 Annick KRECKE-ENGEL ...................... 37 95 95-29 E-maIl: marchese@dippach.lu / engel@dippach.lu - état civil - indigénat - listes électorales - cartes d’impôts

Secrétariat Claude ELSEN . .................................... 37 95 95-20 E-mail: elsen@dippach.lu - relations avec le collège échevinal - affaires scolaires et sociales Karin Moro-Bintner ........................ 37 95 95-28 E-mail: moro@dippach.lu Diane BISENIUS-FEIPEL ..................... 37 95 95-26 E-mail: feipel@dippach.lu - commodo-incommodo - chèques-services - repas sur roues Claude HASTERT ................................. 37 95 95-31 E-mail: hastert@dippach.lu

Recette

Service technique Serge TANSON ..................................... 37 95 95-40 E-mail: tanson@dippach.lu - autorisation de construire - procédures PAP et PAG - chantiers communaux Dan JUNGERS . .................................... 37 95 95-41 E-mail: jungers@dippach.lu - canalisation / conduites d'eau - signalisation routière - espaces verts / aires de jeux

Assistance sociale Rita WELTER-ECKER ........................... 26 37 21-45 - médecine scolaire Permanence: Mardi 9.00-11.00 heures Rachel BONTE ..................................... 37 95 95-60 Christiane WILMES - office social Permanence: Mercredi 10.00-11.00 heures

Garde-forestier Alain SCHOMER .................................. 45 80 83-32 ................................. 621 20 21 52 E-mail: alain.schomer@ef.etat.Iu Permanences: Lundi-Vendredi: 08.00-17.00 heures

Ecole centrale Conférence ........................................... 26 37 21-61 Concierge Roby MEIS . ......................... 26 37 21-50 E-mail: meis@dippach.lu - bâtiments communaux - réservation centres culturels Précoce Bettange ................................ 26 37 42 10 Maison Relais ...................................... 26 37 03 89

Hall sportif (Cabine publique) ...................................... 37 86 87 Foyer du jour Kannernascht Dippach Nadine SCHANDELER ......................... 26 37 42 01 Police Grand-Ducale Bertrange ............ 24432-200 Secours d’urgence ............................................ 112 Urgences - Police Grand-Ducale ...................... 113 Sapeurs-pompiers Bettange .............. 661 37 95 92 Sapeurs-pompiers Dippach . .............. 661 37 95 93

Martine THEIS-ECKER . ....................... 37 95 95-30 Jean MICHAELIS .................................. 37 95 95-27 E-mail: theis@dippach.lu / michaelis@dippach.lu - impôt foncier / paiement factures - recouvrement des créances - office social: paiements

Dr. Jil Koullen ...................................... 37 84 91 Médecin Généraliste 119, route de Longwy - Schouweiler

En cas d'urgence (canalisation,

Pharmacie des 3 Cantons ....................... 54 03 44 Jacques Cuvelier 88, route de Longwy - Schouweiler

réseau d'eau …)

37 95 95-50

Patty Calmes-Neuen ........................ 26 38 11-1 Kinésithérapie 9, place de l'Eglise - Sprinkange

Schoulbuet 2011-2012  

Schoulbuet vun der Gemeng Dippach fir d'Schouljoer 2011-2012

Schoulbuet 2011-2012  

Schoulbuet vun der Gemeng Dippach fir d'Schouljoer 2011-2012

Advertisement