Page 1

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Nieuws uit de gemeenteraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Bericht aan de bevolking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Nieuwe rijopleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Rijbewijs categorie G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Ambulante handel (leurkaarten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Ruimtelijke ordening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Afvoer van afval- en hemelwater gereglementeerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Hernieuwing gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) . . . . . . . . . . . .7 Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Wintertips voor je GFT-container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Fijn stof in de Vlaamse lucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 25% van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door ongezond stoken . . . . . . . . . . . . .8 Consumeren of consuminderen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 3 maart 2007: Nacht van de Duisternis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 ZAPPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Cultuurraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Oproep kandidaten mandaat gemeentelijke culturele adviesraad. . . . . . . . . . . . . . . .11 www.hulshout.be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Politie Gemeente Hulshout verkoopt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Jeugd OCMWeetjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Weetjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Sociaal nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Meldingskaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Ontspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 VVV Hulshout vzw – Toerist Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Jubilarissen Activiteitenkalender Groot-Hulshout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Publicaties in het gemeentelijk infoblad (uitgave van mei-juni-juli-augustus) Wil jij een artikeltje laten verschijnen in het gemeentelijk infoblad? Of je activiteit laten toevoegen aan de activiteitenlijst? Bezorg het ons digitaal op het gemeentehuis of mail het door naar elke.desoomer@hulshout.be ten laatste op 1 maart 2007. Alvast bedankt om rekening te houden met deze deadline.

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

-1-


Voorwoord

Beste Hulshoutenaar,

De kerstdagen zijn juist dan zo bijzonder wanneer we ze delen met familie en vrienden. Dezer dagen worden ook herinneringen uitgewisseld over ’t voorbije jaar. Er was de verschrikkelijk herfstachtige augustusmaand en het zomerachtig najaar. De seizoenen op hun kop. In de journaals werd elke dag de onzekerheid gevoed. De ene dag vermeent men dat er duizenden banen verloren gaan, dat het aantal faillissementen nooit zo hoog was, terwijl er elders wordt verteld dat de economie goed draait en er jobs bijkomen. Het werd gehoord, maar niet geloofd. Er was ook de stroom van moorden en ontsnappingen waardoor de indruk van straffeloosheid ontstond. De politiek holde van hot naar her. Ministerraden kwamen bijeen om te beslissen dat er nieuwe sloten op de deuren moesten komen en er werd zelfs beslist over de uitgaansregeling van jonge delinquenten. Het ademde naar machteloosheid. De politiek wordt soms ook verantwoordelijk geacht voor feiten die buiten haar macht liggen. Maar de mythe van de almacht van de overheid heeft dat teweeggebracht. Door onmiddellijk maatregelen te treffen na een incident, geeft men precies de indruk dat er wel iets aan te doen was. Deze incidentenpolitiek is een fout signaal. De rust die we deze kerstdagen mogen proeven is alleen schijnbaar. De samenleving beweegt zonder dat ze zelf goed weet waar naartoe. De makkelijkste houding is dan de schuld op anderen steken. Dat is een algemene houding aan het worden die we een halt moeten toeroepen. Het is goed hierbij dezer dagen stil te staan. Laten we er dan ook maar samen aan beginnen. Opkomen voor een gemeenschap van respect en genegenheid, die door zingeving overtuigt. Een gemeenschap die grensverleggend onderneemt, scheppend is en creatief. Een gemeenschap voor weerbaarheid van de kwetsbare mens. In 2007 willen wij graag met jou deze gemeenschap vormen.

Wij wensen met heel ons hart dat je Kerstmis zal zijn zoals het hoort: wat warmte in de koude winter, een lichtje in de duisternis. Een gelukkig 2007.

Uw Burgemeester Mark Verhaegen

-2-

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Nieuws uit de gemeenteraad

RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 19 juni 2006 Openbare zitting: 1.

Proces-verbaal van thesaurietoestand van de gemeente Hulshout op datum van 31.03.2006.

2.

Gratis grondverwerving te Hulshout, Heibaan, afdeling I, sectie A delen nummers 91k, 91t en 91s – Definitieve beslissing.

3.

Goedkeuring stratentracé en opleggen van lastvoorwaarden – Eikenbroekstraat – dossier nr. 707.

4.

Tijdelijke verkeersverordening – Verkeersvrij maken van gedeelte van Mgr. Raeymaekersstraat op 26.06.2006, wegens inrichting sportdag.

5.

Tijdelijke verkeersverordening – Verbod voor doorgaand verkeer in delen van Vosse Putten en Hooistraat op 14.08.2006, wegens inrichting straatfeest.

6.

Tijdelijke verkeersverordening – Verkeersvrij maken van deel van Grote Baan op 01.10.2006, wegens inrichting van 18de Neteloop.

7.

Definitieve politieverordening – Aanvullende verkeersverordening – Invoeren van stilstaan- en parkeerverbod in de Stationsstraat (deel toegangsweg naar La Corbeille).

8.

IVERLEK – Gemeenteraadsbesluit m.b.t. de overeenkomst houdende een regeling voor de werkwijze en de verrekening van de financiële aspecten m.b.t. het ondergronds brengen van ICS-netten n.a.v. het ondergronds brengen van elektriciteitsnetten.

9.

IVERLEK - Raadsbesluit m.b.t. aanduiding van vertegenwoordiger (volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager) op de Algemene Vergadering van 22.06.2006.

10. FINILEK – Raadsbesluit m.b.t. aanduiding van vertegenwoordiging de jaarvergadering van Finilek op 22.06.2006. 11. Interlokale Vereniging Sportregio Kempen – Goedkeuring van de jaarrekening 2005, samen met het jaarverslag 2005 van de interlokale vereniging Sportregio Kempen. 12. Goedkeuring huurovereenkomst – Jeugdhuis. 13. Vakantie- en verlofregeling in het onderwijs – schooljaar 2006-2007. 14. Toekenning + controle op de aanwending van investeringspremie – dj. 2006. 15. Vaststelling bestek, raming en gunningswijze voor het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven. 16. Begrotingswijziging nr. 1 – Gewone Dienst En Begrotingswijziging nr. 5 – Buitengewone Dienst, dienstjaar 2006. 17. Begrotingsrekening 2005, de balans op 31.12.2005 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2005 van de gemeente Hulshout.

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

-3-


RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 28 augustus 2006 Openbare zitting: 1.

Verlening erfpacht aan vzw De Link – Goederen gelegen te Westmeerbeek, Stationsstraat 105 – Principebeslissing.

2.

Tijdelijke verkeersverordening – Verkeersvrij maken van delen van Industriepark en Kerkstraat te Hulshout op 17 september 2006 wegens organisatie van autocrosswedstrijd.

3.

Vaststelling gunningswijze voor uitbreiding van het waterleidingnet in de Mgr. Raeymaekersstraat te Hulshout (Westmeerbeek) – Goedkeuring ontwerp en raming.

4.

Aankoop van beplantingen voor de heraanleg van de voetpaden in Hulshout-veld – Vaststelling van de gunningswijze en goedkeuring van de lastvoorwaarden.

5.

Kapitaalverhoging EGPF via Finilek en GeFIN – dienstjaar 2006.

6.

Waarborgverlening Financiering Kapitaalverhoging EGPF 2006 via Finilek en GeFIN.

7.

Aanpassing Schoolreglement Gemeentelijke Basisschool Hulshout – Goedkeuring.

8.

Nieuwe straatnaam verkavelingen te Westmeerbeek voor het gebied achter pleintje van Mgr. Raeymaekersstraat.

9.

Rekening van de Kerkfabriek St. Adriaan Houtvenne – dienstjaar 2005.

10. Begroting van de Kerkfabriek St. Mattheus Hulshout, dienstjaar 2007. 11. Openverklaring van de betrekking van voltijds technisch assistent redder zwembad – niveau D. RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 16 oktober 2006 Openbare zitting: 1.

Tijdelijke verkeersverordening – Verkeersvrij maken van Heibergstraat, deel van Grote Heibergstraat, Kleine Katelijnestraat en Pleinstraat op dinsdagavond 31.10.2006, wegens inrichting Halloweenrondgang door bewoners van Heibergstraat Hulshout.

2.

Tijdelijke verkeersverordening – Tijdelijk Reglement op de politie van het wegverkeer houdende de invoering van een voorrangsregeling aan de wegversmalling in de Peerdekerkhofstraat.

3.

Aanvullende verkeersverordening – Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende invoering van oversteekplaatsen voor fietsers.

4.

Overname door Iverlek van lening Finilek – Kennisname van overdracht.

5.

Gemeentepersoneel – Eindejaarstoelage 2006 en volgende jaren – Principebeslissing.

6.

Rekening van de Kerkfabriek St. Michiel Westmeerbeek, dienstjaar 2005.

7.

Begrotingswijziging Kerkfabriek St. Mattheus Hulshout, dienstjaar 2006.

8.

Begrotingswijziging nr. 2 – Gewone dienst. En Begrotingswijziging nr. 6 – Buitengewone dienst, dienstjaar 2006.

-4-

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Bericht aan de bevolking Rijbewijs categorie G

Nieuwe rijopleiding

Vanaf 15 september 2006 heb je een specifiek rijbewijs nodig als je land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmateriaal bestuurt. Als je dus met een voertuig van categorie G op de openbare weg rijdt, moet je een rijbewijs hebben dat geldig is voor categorie G.

In september 2006 werd de rijopleiding aanpast. Om je geheugen op te frissen een overzichtje van de nieuwe mogelijkheden. Ben je minimum 17 jaar? Er zijn 2 mogelijkheden: 1. Je kiest voor een voorlopig rijbewijs met begeleider en oefent minimum 3 maanden met de begeleider(s) van je keuze. 2. Je hebt een basisopleiding van 6 uur in een rijschool gevolgd en je bent geslaagd voor het theorie-examen. Daarna zet je gedurende 3 maanden je opleiding verder met je begeleider(s).

Vrijstelling?

Je begeleider kan gelijk wie zijn en hoef je niet vooraf te registreren. Je kan dus ook met andere begeleiders oefenen. Ervaring is het sleutelwoord. Je begeleider moet daarom minstens 8 jaar zijn rijbewijs hebben en hij mag de laatste 3 jaar niet het recht tot sturen ontnomen zijn.

2. Als je een voertuig bestuurt van categorie G dat van de hoeve naar het veld rijdt en omgekeerd, tot en met 31 december 2008, indien je voldoet aan één van de volgende voorwaarden moet je geen rijbewijs G hebben: • Je bent geboren tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus 1986. • Je hebt een geldig rijbewijs van ten minste categorie B. • Je hebt een rijgetuigschrift voor landbouwtractor.

Het voorlopig rijbewijs met begeleider is 3 jaar geldig. Ben je minimum 18 jaar? Je hebt 20 uur praktijkles in een rijschool gevolgd en je bent geslaagd voor het theorie-examen. Dan krijg je een voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Ook hier geldt dat je minstens 3 maanden moet oefenen. Heb je een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, maar neem je toch een passagier mee, dan moet die minstens 24 jaar oud zijn en een rijbewijs B hebben. Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider is anderhalf jaar geldig.

1. Als je geboren bent voor 1 oktober 1982 mag je rijden zonder enig rijbewijs.

Pas op! • Buiten het traject van de hoeve naar het veld moet je een rijbewijs G hebben. • Vanaf 1 januari 2009 moet je een rijbewijs G hebben, zelfs op het traject hoeve-veld. 3. Als je niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (de bestuurders die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, in het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente) moet je geen rijbewijs G hebben. Vereiste leeftijd?

Praktische info Als je naar het gemeentehuis komt, breng je 2 pasfoto’s en 9 euro mee. Je zal het aanvraagformulier 5 keer moeten ondertekenen. Als je een duplicaat wil omdat je voorlopig rijbewijs vernietigd of gestolen is of omdat er een niet-gelijkende foto gebruikt is, betaal je 7,50 euro. Meer informatie vind je op www.hulshout.be onder de rubriek “diensten/burgerzaken”.

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

Voertuigen van categorie G met een maximale toegelaten massa: minder dan 20.000kg fi 16 jaar meer dan 20.000kg fi 18 jaar Voorwaarden? • • • • •

Je bent ten minste 16 jaar. Je bent geslaagd voor het specifiek theoretisch examen G. Je hebt een praktisch onderricht gevolgd. Je bent geslaagd voor het specifiek praktisch examen G. Je voldoet aan de medische vormen voorzien voor de kandidaten van groep 1 (categorie A, B, B+E). • Je bent niet vervallen verklaard tot het recht van besturen van voertuigen van categorie G. • Je bent ingeschreven in België en hebt het vereiste identiteitsdocument.

-5-


Je moet: • de verklaringen die voorkomen op de keerzijde van de aanvraag om een rijbewijs ondertekenen; indien je de fysieke of psychische verklaringen niet kan ondertekenen, moet je een attest van een geneesheer of oogarts van je keuze voorleggen. • 2 pasfoto’s meebrengen. • voor aflevering van een eerste rijbewijs 16 euro betalen, voor een duplicaat (vernietiging – diefstal – niet-gelijkende foto) 11 euro. • het bewijs van de vrijstelling waar je meent recht op te hebben voorleggen: o ofwel het rijbewijs B en het rijgetuigschrift voor landbouwtractor voor de vrijstelling van het theoretisch examen, de scholing en het praktisch examen. o ofwel het certificaat voor het besturen van een landbouwtractor voor de vrijstelling van het theoretisch examen en/of de scholing of het rijbewijs B, behalve indien je geboren bent tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus 1986. Het rijgetuigschrift voor landbouwtractor wordt aan de gemeente afgegeven.

Ambulante handel (leurkaarten) De nieuwe wetgeving betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten is op 1 oktober 2006 in werking getreden. Voortaan zal de aflevering van leurkaarten niet meer door de gemeente gebeuren. In onze regio kan men terecht bij volgende ondernemingsloketten: -

Diestseweg 63, 2440 Geel, 014/58 00 88 Belgiëlaan 52, 2200 Herentals, 014/23 17 23 Diestsevest 82, 3000 Leuven, 016/28 44 44 De Merodedreef 100, 2260 Westerlo, 014/54 41 52

Is voor de verkopen een machtiging vereist? - Geen enkele, voor de jeugdorganisaties die erkend en gesubsidieerd worden door de overheid; - Een eenvoudige verklaring minstens drie werkdagen voor de verkoop, voor verenigingen en instellingen waarvan de giften fiscaal aftrekbaar zijn; - Een voorafgaande machtiging voor de overige organisatoren. ORGANISATIES,VERENIGINGEN die willen verkopen, moeten dit aanvragen bij de burgemeester waar de verkoop zal plaats vinden wanneer de verkoop zich enkel binnen de gemeente afspeelt. De verkoop buiten de gemeente dient te worden aangevraagd bij de Minister van Middenstand.

Moet een verkoper bepaalde voorwaarden respecteren? De verkoper moet zich herkenbaar maken aan de hand van een badge, kenteken of logo dat toelaat het nagestreefde doel te identificeren. Waar kunnen deze verkopen plaatsvinden? Op gelijk welke plaats, privaat of publiek. Met welke regelmatigheid mogen deze verkopen plaatsvinden? Ze moeten occasioneel blijven. Welke producten en diensten mogen te koop aangeboden worden? Elk artikel, product of dienst. Bij de verkoop van gereglementeerde producten (bijvoorbeeld de verkoop van voedingswaren) dient men de geldende reglementering na te leven. Zijn deze verkopen aan andere voorwaarden onderworpen? - Ze mogen geen commercieel karakter hebben; - Hun volume mag de lokale handel geen schade berokkenen; - De organisatoren die onderworpen zijn aan een machtiging moeten binnen de dertig dagen na de verkoop het bewijs leveren van de besteding van de opbrengst. Mogen de verkopen gesponsord worden? Ja, indien hun niet-commercieel karakter wordt gerespecteerd. De te volgen procedure? De verklaring of de aanvraag voor een machtiging dient te gebeuren per brief, fax of e-mail, met bericht van ontvangst. Ze moet gericht zijn tot, al naargelang, de burgemeester of Minister van Middenstand. De aanvraag moet volgende elementen bevatten: - de organisator van de verkoop; - het doel; - de plaatsen en data van de verkoop; - de te koop aangeboden producten en diensten; - een raming van de te koop aangeboden hoeveelheden. Voor alle inlichtingen : FOD Economie,Middenstand en Energie, WTC III, 25ste verd., Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, tel.0800/12033, http://economie.fgov.be/ Voor aanvragen om Machtiging : tel.02/277 77 23, Fax 02/277 53 66, info.SAE@economie.fgov.be

Welke doelen? - de menslievende, sociale, culturele, educatieve of sportieve doelen; - verdediging van de natuur en dierenwereld; - de bevordering van ambachten of streekproducten.

-6-

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Ruimtelijke ordening Hernieuwing gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)

Afvoer van afval- en hemelwater gereglementeerd In navolging van het Vlaamse decreet van 24 december 2004 moeten de waterdistributiemaatschappijen het water dat zij leveren saneren. Dit houdt in dat ook Pidpa, je waterbedrijf, niet alleen drinkwater levert, maar tevens het water nadat het door de gebruiker vervuild werd ook saneert. Deze maatregel past in een duurzaam beleid zodat de beste waterkwaliteit behouden blijft. Het bestuur van Hulshout heeft beslist de exploitatie en ontwikkeling van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur over te dragen aan de afdeling Hidrorio van Pidpa. De basisvoorwaarden voor het rioleringsbeheer kan je inkijken of verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening en milieu van het gemeentehuis. Je vindt ze ook volledig op de website van Hidrorio: www.hidrorio.be. Hieronder volgt alvast een korte samenvatting. Pidpa staat in voor de rioolaansluiting tussen de rooilijn van het aan te sluiten pand en de aansluiting op de openbare riolering, mits de bewoner de basisvoorwaarden volgens het reglement naleeft. Het is van groot belang in het waterbeleid dat zowel de technische uitvoering van de aansluiting als het gebruik van de aansluiting zelf volgens de regels gebeurt, bijvoorbeeld het scheiden van afval- en regenwater of het naleven van de lozingsnormen. Het juridische luik van de reglementering is gebaseerd op de geldende wetgeving en bakent ook eenduidig het eigendomsbeheer af: de privé-rioolinstallatie blijft eigendom van de bewoner, terwijl de rioolaansluiting op openbaar domein eigendom van Pidpa is. Ook inzake het beheer en het onderhoud van het riolenstelsel worden de verantwoordelijkheden afgebakend. Op financieel gebied gaat elke nieuwe aansluiting op het openbare rioleringsnet gepaard met de betaling van een eenmalige forfaitaire som voor het aansluitrecht. Wijzigingen aan de aansluitingen of afwijkingen van een standaardaansluiting zijn enkel mogelijk met akkoord van Pidpa-Hidrorio. De kosten hiervan zijn ten laste van de aanvrager. Samen met het gemeentebestuur engageert Pidpa zich met het project Hidrorio tot een duurzaam beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel, met een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening. Met al je vragen of opmerkingen over de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur kan je op werkdagen van 8 tot 17 terecht bij het klantenservicecenter van Pidpa op het gratis nummer 0800/90.300 of via klant@hidrorio.be. Het nummer 0800/90.300 is ook bereikbaar buiten de kantooruren voor dringende meldingen over de rioleringsinfrastructuur, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

In het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening werd voorzien dat de gemeenten een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) kunnen oprichten. De leden van de GECORO worden benoemd voor 6 jaar en na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet overgegaan worden tot de benoeming van een nieuwe commissie. De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het nieuwe decreet geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met de ruimtelijke planning (ruimtelijke structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, jaarprogramma ruimtelijke ordening,…. Kortom de GECORO kan adviseren, opmerkingen maken, voorstellen doen binnen de materiële en territoriale bevoegdheid. In zitting van 25.06.2001 stelde onze gemeenteraad de samenstelling van de GECORO vast. In onze gemeente zal deze commissie 9 stemgerechtigde leden tellen, waarvan vier deskundig zullen zijn op gebied van ruimtelijke ordening. Oproep tot ‘deskundigen’ in de ruimtelijke ordening Voorwaarden: - voeling hebben met wat in de gemeente leeft - communicatievaardig zijn - luisterbereidheid zonder vooringenomenheid is essentieel - voldoende onafhankelijk zijn - voldoende beschikbaarheid hebben om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen - zich een inhoudelijk beeld kunnen vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek - kunnen adviseren in overeenstemming met de geldende reglementering - zich aan termijnen kunnen houden binnen dewelke advisering vereist is - het heden kunnen overstijgen om, als het ware visionair, de beste lange termijn opties te kunnen indenken en zich er een concreet beeld van trachten te vormen evenals van de randvoorwaarden en voorschriften die een uitwerking, zoals beoogd, kunnen garanderen - beseffen dat ruimte beperkt en onvermenigvuldigbaar is : ruimte is een schaars goed, schaarse goederen zijn duur - kennis hebben van het groter geheel, o.m. het RSV (ruimtelijke structuurplan Vlaanderen) en de provinciale en gemeentelijke structuurplannen en die grotere gehelen bij elk advies voor ogen houden en elk advies in functie daarvan uitbrengen. Er is een absolute onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de commissie en van de gemeenteraad en het Schepencollege. Om tot ‘deskundige ruimtelijke ordening’ te kunnen worden aangesteld moet je een kandidatuur als GECORO-lid in te dienen, je kandidatuurstelling te motiveren en je ‘titels en verdiensten’ op te geven en/of o.a. kennis en ervaring met de feitelijke lokale toestand, beschikken over een waardevolle terreindeskundigheid,… Graag ontvangen we je kandidatuur vóór 09.03.2007 op volgend adres:

-7-

College van Burgemeester en Schepenen Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout


Milieu Wintertips voor je GFT-container Bij vriestemperaturen ondervinden de ophalers van IOK Afvalbeheer soms problemen als ze de groene containers voor Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) ledigen. De combinatie van vrieskou en een vrij sterke wind zorgt ervoor dat de inhoud van de GFT-container bevriest en de container dus niet of niet volledig kan leeggemaakt worden. Enkele tips om dit te vermijden: - Leg onderaan in je GFT-container een opgevouwen krant of een bed van bladeren of houtzaagsel. - Wikkel vochtig GFT in krantenpapier of keukenrol zodat het vocht opgeslorpt wordt. Dit maakt de kans op bevriezen kleiner. - Duw het afval niet te hard aan. - Plaats je container op een beschutte plaats. - Plaats je container pas de dag van de omhaling aan de straatkant tegen 7 uur ‘s morgens en niet de avond voordien.

Fijn stof in de Vlaamse lucht Het jaar 2006 was nog geen drie maanden oud of er doken al alarmerende berichten op in de media over de concentraties fijn stof in de Vlaamse lucht. Fijn stof is een verzamelnaam voor stofdeeltjes van 0,01 millimeter of kleiner. Deze stofdeeltjes kunnen diep in de longen doordringen waar ze ernstige schade toebrengen. Zo kunnen ze hart- en luchtwegaandoeningen of kanker veroorzaken. De belangrijkste bron van fijn stof is het wegverkeer. Daarnaast zijn vooral de industrie en verwarmingsinstallaties verantwoordelijk voor de uitstoot van fijn stof. De belangrijkste verklaringen voor de hoge concentraties fijn stof in de Vlaamse lucht zijn de sterke verstedelijking en de hoge bevolkingsdichtheid. Bovendien hebben we een zeer dicht wegennet met (zeer) druk verkeer. En ligt Vlaanderen in het midden een van de meest geïndustrialiseerde regio’s van Europa. We krijgen dus een pak grensoverschrijdende vervuiling over ons heen. Maatregelen om de hoge concentraties fijn stof in de Vlaamse lucht aan te pakken: þ het invoeren van een (variabele) snelheidsbeperking þ het verbeteren van de verkeersdoorstroming þ het stimuleren van het openbaar vervoer þ het stimuleren of verplichten van de installatie van een roetfilter bij vrachtwagens þ… Maatregelen die zorgen voor het verminderen van de uitstoot door de industrie en grensoverschrijdende maatregelen zijn ook van groot belang.

25% van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door ongezond stoken Bij een volledige verbranding komt er enkel warmte, koolstofdioxide (CO2) en water vrij. In de praktijk is een verbranding meestal onvolledig en daarbij komen een hele reeks schadelijke stoffen vrij. 1) Gebruik de juiste brandstof. Maak bij het stoken enkel gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen. Open haard of houtkachel: Gebruik droog hout. Enkel hout dat anderhalf tot twee jaar onder een afdak heeft gedroogd, is geschikt. Met vochtig hout heb je altijd een onvolledige verbranding. Ook sloophout, behandeld hout, multiplex en spaanplaat zijn uit den boze: ze zorgen bij verbranding voor een grote uitstoot van schadelijke stoffen Kolenkachel: Er zijn drie soorten kolenkachels: het convectortype dat je constant kunt bijvullen via een vultrechter; vulhaarden en kolomkachels die continu branden met een dikke laag brandstof; inzet- en inbouwhaarden met een dunne laag brandstof voor continu stoken. Vraag aan je kolenhandelaar welke kolen het best bij je kachel passen. De allesbrander: In sommige kachels kan je zowel hout als kolen stoken. Daarom worden ze in de volksmond soms 'allesbranders' genoemd. Het is waar: alles brandt in een kachel, maar het is niet verstandig om alles wat brandbaar is te verbranden. Dit kan schadelijk zijn voor het milieu, de gezondheid en voor je kachel zelf: je kachel is ontworpen voor de verbranding van hout en/of kolen. Als je andere zaken verbrandt dan kolen en hout, kan de temperatuur in de kachel zo hoog worden dat je kachel gaat scheuren of barsten vertonen. 2) Let erop dat je schoorsteen goed trekt. Je schoorsteen dient de juiste diameter en lengte te hebben voor de goede afvoer van verbrandingsgassen en stofdeeltjes. Een schoorsteen met een te grote of te kleine diameter trekt slecht en vergroot het risico op schoorsteenbrand. 3) Ventileer de ruimte waar je haard of kachel staat. De schoorsteen zuigt lucht aan van binnen in je woning. Zorg daarom voor voldoende verse buitenlucht, anders wordt de luchtdruk in de kamer lager dan die in de schoorsteen en krijg je rookterugslag. 4) Smoor het vuur niet. Smoren is de zuurstoftoevoer naar het vuur belemmeren. Hierdoor krijg je een onvolledige verbranding en komen er veel meer schadelijke stoffen vrij. Je kan eenvoudig zelf nagaan of je goed stookt: er moet kleurloze of witte rook uit de schoorsteen komen. Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft aan dat je verkeerd bezig bent. Vaak helpt het om gewoon de luchttoevoer wat verder open te zetten.

-8-

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Hieronder volgt de zwarte lijst van zaken die je in geen geval mag opstoken in je haard of kachel: -

Huisvuil Sloophout Geverfd of vernist hout Multiplex Hardboard Geïmpregneerd of verduurzaamd hout (herkenbaar aan lichtgroene of donkerbruine kleur) - Spaanplaat - Plasticafval - (kranten)papier en karton

Jij kan meehelpen de impact op het leefmilieu te verminderen door je voedingsgewoonten te veranderen en te letten op de afkomst van de levensmiddelen en het parcours dat ze doorlopen alvorens ze in de winkel terechtkomen. Enkele tips: þ Informeer je over de afkomst van voedingsproducten en leer de verschillende facetten van lokale producten appreciëren. þ Er zijn heel wat lokale fruit- en groentevariëteiten. Wat een plezier om hun smaak te herontdekken en ermee te experimenteren in lekkere recepten. Wie rekening houdt met seizoensgebonden producten, spaart niet alleen geld uit, maar geniet tegelijk van producten die meer smaak bevatten en op een natuurlijke wijze zijn geteeld. þ Leer opnieuw het ritme van de seizoenen kennen. Groenten en fruit die zijn gegroeid in open lucht hebben een betere smaak en zijn in bijna alle gevallen goedkoper. þ Lokale fruitsoorten en groenten, die voortkomen uit biologische of geïntegreerde teelt, kenden een milieuvriendelijk productieproces en bevatten bovendien minder restjes van pesticiden. Verschillende labels kunnen helpen bij de herkenning van biologische voedingsmiddelen en producten afkomstig van geïntegreerde teelt. þ Als we een exotisch product kopen, staan de labels van eerlijke handel voor producten die voortkomen uit circuits waar de werkomstandigheden correct zijn en de beloningen billijk. þ Met de wagen boodschappen doen vergroot tevens de impact van onze voeding op het milieu, vooral als we ver van huis gaan winkelen. Waarom zouden we - in de mate van het mogelijke - onze boodschappen niet eens te voet, met de fiets of het openbaar vervoer doen? Zo leren we de kruidenier om de hoek weer kennen…

Wie stiekem huisvuil of andere zaken uit de zwarte lijst verbrandt, vergiftigt in de eerste plaats zichzelf! Daarnaast breng je ook de gezondheid van je medemensen in gevaar. Volgens de Vlaamse milieuwetgeving is stoken van brandstoffen uit de zwarte lijst verboden en dus strafbaar. Voor meer informatie: lees de brochure ‘slimmer stoken’ van de Vlaamse Gemeenschap die te vinden is op de website www.vlaanderen.be/lucht, aan het loket van de milieudienst of die te bestellen is bij de Vlaamse infolijn op 0800/30201.

Consumeren of consuminderen? De voedingskeuzes van de consument (jij en ik), maar eveneens zijn keuze in de winkel en de manier waarop hij zijn inkopen doet (auto/fiets?), dragen sterk bij tot de uitstoot van CO2 en dus tot het broeikaseffect. Hieronder enkele s chrijnende voorbeelden die je misschien bewust maken van het probleem en de hand die je er zelf in hebt: 1. Bioperen die eerst een hele ronde maken door Europa nadat ze uit Argentinië zijn geëxporteerd. Het lijkt voor de verkopers de normaalste zaak van de wereld. Het is sowieso bedenkelijk dat peren moeten worden ingevoerd in België, dat zelf een enorme perenproducent is. 2. Frankrijk exporteerde in 1999 3.515 miljoen ton melk. In datzelfde jaar werd 1.641 miljoen ton melk ingevoerd. 3. In 1998 exporteerde Engeland 60.000 ton kip naar Nederland. Tegelijkertijd werd 30.000 ton kip geïmporteerd uit Nederland. 4. Nog schrijnender is het gesteld met de Belgische garnalen. Ze worden gevangen aan de Belgische kust, vervolgens naar Marokko getransporteerd om te worden schoongemaakt en daarna terug vervoerd naar België om hier verkocht te worden. Enkele duizenden kilometer transport is blijkbaar goedkoper dan Belgisch personeel inhuren. 5. PIME (Provinciaal Instituut voor Milieueducatie) berekende dat een tomatensoep met balletjes uit blik 32.000km aflegt vooraleer ze in ons bord terechtkomt.

Bron: Brussels Observatorium voor Duurzame Consumptie: “Hoeveel kilometers bevat uw bord?”, zie voor meer informatie: http://www.observ.be/beta/nl/pdf/dossiernl.pdf. Bezoek ook de webstek http://www.voedselvoetafdruk.be. Hier bereken je de impact van je voedingsgewoonten op het milieu.

Deze mondialisering van de economie is goed voor de wereldhandel, maar profiteert iedereen hiervan op dezelfde manier? Sommige landen in de derde wereld exporteren voedingsproducten naar Europa terwijl delen van hun eigen bevolking honger lijden. Aan de andere kant zijn er andere, meer duurzame vormen van handel die zich organiseren en die de lokale producenten eerlijk belonen voor hun werk of producten aanbieden die op milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd.

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

-9-


3 maart 2007: Nacht van de Duisternis 3 maart 2007 wordt de prachtigste nacht van het jaar, want er is dan een volledige maansverduistering. Inderdaad, de maan verdwijnt volledig tijdens die nacht! Om dit te benadrukken organiseert onze gemeente in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu de 12de Nacht van de Duisternis. Onze gemeente zal de klemtoon- en/of openbare verlichting doven en roept bewoners en middenstanders op om deze actie mee te ondersteunen. Doof jij als bewoner van Hulshout zoveel mogelijk oprit- en tuinverlichting? Doof jij als middenstander je etalage- en reclameverlichting? Samen maken we van de 12ste Nacht van de Duisternis een succes!

ZAPPA

Zap vuil weg met ZAPPA: ‘ZwerfvuilActie voor een Propere Provincie Antwerpen’ Zwerfvuil zapt zichzelf niet weg. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, “verdwijnt” afval niet vanzelf… Daarom neemt Hulshout deel aan ZAPPA! En nodigt jou en je vereniging, wijk, ... uit om het zwerfvuil weg te ZAPPEN. Drie jaar geleden trotseerden in Hulshout een 250-tal vrijwilligers het regenweer om zwerfvuil op te ruimen. In 2007 willen we dit aantal minstens evenaren! Zoek minstens 5 mensen uit je wijk bij elkaar om op 22 april 2007 het vuil uit je wijk te lijf te gaan. Twijfel niet, schrijf je in … en help mee Hulshout proper te houden! We zorgen voor de nodige vuilniszakken, werkhandschoenen, veiligheidsvestjes en een verzekering. Je kan deze strook opsturen naar Milieudienst, Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout, faxen naar 015/22.40.14, mailen naar stijn.yskout@hulshout.be, telefonisch inschrijven op het nummer 015/22.40.11. De actie is uiteraard volledig GRATIS voor de deelnemers.

#

Graag inschrijven voor 31 januari 2006.

INSCHRIJVINGSSTROOK ZAPPA Naam wijk: Contactpersoon: Telefoonnummer : E-mailadres: Adres : Vermoedelijk aantal deelnemers aan de opruimactie:

- 10 -

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Cultuurraad Oproep kandidaten mandaat gemeentelijke culturele adviesraad. Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn en de stemmen geteld zijn, zal in de loop van januari de nieuw verkozen Gemeenteraad worden geïnstalleerd. Maar niet alleen de Gemeenteraad wordt vernieuwd. De wet voorziet immers dat ook de Culturele Adviesraad terug moet worden samengesteld aan het begin van elke bestuursperiode. Deze raad is bevoegd om advies te verlenen aan het gemeentebestuur over alle beleidspunten die te maken hebben met culturele aangelegenheden (o.m. taal, kunst, bibliotheek, sport en toerisme). Daarnaast biedt hij een overlegforum voor de verenigingen. Jaarlijks worden ook enkele activiteiten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met het gemeentebestuur. De raad moet hoofdzakelijk worden gevormd uit afgevaardigden van verenigingen met een culturele werking in onze gemeente. Er wordt een schrijven gericht aan alle bekende verenigingen met de uitnodiging zich te laten erkennen als dit nog niet gebeurd zou zijn en een afgevaardigde voor de gemeentelijke culturele adviesraad aan te duiden. De afgevaardigden van de erkende verenigingen hebben de mogelijkheid om bijkomende leden te coöpteren. Op die manier kunnen individuele burgers die een bijzondere deskundigheid of ervaring hebben bij de raad betrokken worden. Het aantal gecoöpteerden mag echter niet meer dan één vijfde van de voltallige raad bedragen. De coöptatie wordt in vergadering per afzonderlijke kandidaat overwogen, op basis van zijn of haar uitdrukkelijke motivatie. Kandidaturen voor coöptatie kunnen schriftelijk worden ingediend t.a.v. de Gemeentelijke Culturele Adviesraad, p/a Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout.

www.hulshout.be Wist jij dat de gemeentelijke website…

F F F F

elke week recente Hulshoutse nieuwtjes toont? Zo kan jij dus op de hoogte blijven van wat er zich in en rond onze gemeente afspeelt. in 2006 meer dan het dubbel aantal bezoeken van 2005 telde? De laatste maanden komen er gemiddeld 250 bezoekers per dag een kijkje nemen. een uitgebreid e-loket heeft? Je kan bepaalde formulieren thuis invullen en dan bezorgen aan het gemeentehuis, wat automatisch minder wachttijd in het gemeentehuis betekent. meer dan honderd pagina’s bevat met nuttige informatie? Voor ieder wat wils: contactgegevens, handelsgids, verenigingenlijst, informatie over de verschillende diensten, het nummer “Ik hou van Hulshout”, evenementenkalender en nog veel meer…

Surf dus regelmatig naar www.hulshout.be

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 11 -


Politie Vanaf maandag 2 oktober 2006 is het wijkcommissariaat van Hulshout gevestigd in Westmeerbeek, Hoogzand 16. Telefoon: 016/47 92 50 Fax: 016/47 92 51 E-mail: hulshout@politiezuiderkempen.be Website: www.politiezuiderkempen.be

Openingsuren: maandag : 15u00 – 20u00 dinsdag en vrijdag : 09u00 – 12u00 woensdag en donderdag : 13u00 – 17u00 Waarvoor kan je in het wijkcommissariaat terecht? 1. Contact met wijkagent, dienst verkeer, techno-preventief adviseur en sociaal assistente (bij voorkeur na telefonische afspraak). 2. Aangiftes van verlies van officiële documenten (onder andere identiteitskaart, rijbewijs, inschrijvingsbewijs auto, ea) en andere persoonlijke bezittingen. 3. Het neerleggen van klachten. 4. Melden van verdachte handelingen en verstrekken van informatie nuttig voor het politioneel onderzoek. 5. Afhalen van formulieren vakantietoezicht en alarminstallatie. 6. Informatie over het verkeer en wetgeving.

Gemeente Hulshout verkoopt

OP TE KO pe 709 DB z Ty n e B edes

Merc

Gemeente Hulshout verkoopt een autobus Mercedes Benz Type 709 DB. Deze autobus wordt verkocht in haar huidige staat. Wil je het voertuig komen bezichtigen in het containerpark (Industriepark 76) en meer gegevens raadplegen? Maak dan een afspraak op 16-17-18-19 januari van 10u-12u en 13u-15u. Telefonisch: 015/25 36 44 Containerpark 0498/ 29 81 80 Patrick Ooms Doe een bod onder gesloten omslag en geef het af in het gemeentehuis met vermelding “Bod autobus Hulshout” ten laatste op 29/01/2007.

- 12 -

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Jeugd

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 13 -


OCMWeetjes De administratieve en sociale diensten van het OCMW Hulshout hebben op 25 oktober hun intrek genomen in het nieuwe gebouw: Grote Baan 256 te Hulshout 015/75.01.00 - Fax: 015/75.01.99

Openingsuren Administratief Centrum: Alle werkdagen van maandagavond van

8.30u – 12.00u 18.00u – 20.00u – vrijdag van 8.30u – 12.00u

Zitdagen sociale dienst: Nicole Vandecruys en Anja Ver Elst Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

18.00u – 20.00u 9.30u – 11.30u 9.00u – 12.00u 9.00u – 12.00u 9.00u – 12.00u

OCMW Hulshout Oud gemeentehuis Houtvenne OCMW Hulshout enkel na afspraak PWA/PLOT Westmeerbeek

Zitdagen dienst schuldbemiddeling: Els Van den Berk Maandag Vrijdag

18.00u – 20.00u 9.00u – 12.00u

OCMW Hulshout OCMW Hulshout

Dienst asielzoekers: Pat Van Dyck na afspraak

OCMW Hulshout

Zitdagen juridische dienst: Henri Van Roey Maandag Vrijdag

18.00u – 20.00u 9.00u – 12.00u

OCMW Hulshout ( 2e en 4e maandag van de maand) OCMW Hulshout

Zitdag seniorencentrum Ter Nethe: na afspraak

Seniorencentrum Ter Nethe

Locatie: OCMW Hulshout Oud Gemeentehuis Houtvenne PWA/PLOT Westmeerbeek Seniorencentrum Ter Nethe

Grote Baan 256 Schoolstraat 13 Netestraat 4 Grote Baan 256

Tel: Tel: Tel: Tel:

015/75.01.00 016/69.91.51 016/69.92.80 015/22.93.90

- 14 -

Fax: 015/75.01.99

Fax: 015/22.93.92

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Weetjes Identiteitskaart mag Plus-3-Pas vervangen! Je bent 55 jaar of ouder? Dan heb je recht op een korting wanneer je deelneemt aan een culturele activiteit die via het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen financieel wordt ondersteund. Het gaat hier om activiteiten die via het reglement “Podium” worden gesubsidieerd. In dit reglement (www.vlaanderen.be/podium) staat dat organisatoren verplicht zijn een korting te verlenen aan de houders van een “Plus-3-Pas”. Deze pas wordt al geruime tijd door het Agentschap verdeeld. In het kader van de beleidslijnen van de Vlaamse Regering omtrent administratieve vereenvoudiging, besliste Bert Anciaux, Vlaams minister bevoegd voor Cultuur, om voor de toekenning van deze korting niet langer de Plus-3-Pas te verdelen. Er zullen daarom geen nieuwe Plus-3-Passen meer aangemaakt en verspreid worden. De korting op zich blijft zeker bestaan, alleen volstaat vanaf nu de identiteitskaart om aan te tonen dat je de leeftijd van 55 jaar hebt bereikt. Het gaat dus louter om een administratieve vereenvoudiging. Bovendien: wie in het bezit is van een plus-3-pas hoeft deze niet weg te gooien, ook het pasje blijft geldig om zich kenbaar te maken als 55-plusser. De ervaring leert het Agentschap dat deze korting ondertussen vaak veel ruimer wordt toegepast dan hierboven aangegeven. Zij juichen dit uiteraard toe, maar willen benadrukken dat deze verruiming een vrije keuze blijft van de organisator en niet door hen afdwingbaar is. Tot slot wilt het Agentschap je vragen als je een activiteit (met hun ondersteuning) organiseert de korting niet langer “voor houders van een Plus-3-Pas” te noemen, maar een korting te vermelden voor +55j.

MazoutExpert, het kwaliteitslabel dat garant staat voor een mazoutvakman Informazout lanceerde begin 2006 een nieuwe label voor de ‘mazoutvakman’. Het label duidt de firma’s met hun kwalitatief geschoolde mazouttechnici aan, zowel inzake ketel/branders als reservoirs. Zij staan in voor een optimaal onderhoud en installatie van een ketel/brander op mazout of op de plaatsing of nazicht van reservoirs. De extra garanties die geboden worden aan de consument zijn de expertise die bekomen werd door een kwalitatieve scholing en de controle door een keuringsorganisme op het uitgevoerde werk. Naast het geleverde vakwerk mag de consument rekenen op een duidelijke prijsinformatie en een objectieve en evenwichtige informatie over verwarmen met mazout. Meer info omtrent een MazoutExpert uit je buurt: surf naar www.informazout.be

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 15 -


Sociaal nieuws CURSUS EHBO Wist je dat de meeste ongelukken thuis gebeuren, in en rond het huis, moeder die aardappelen schilt en in haar vingers snijdt, vader die aan het knutselen is en met de zaag in zijn hand zaagt, zoon die aan het voetballen is en een stamp krijgt, dochter die in het klimrek hangt en valt, en zo zijn er nog tientallen kleine ongelukjes die thuis kunnen gebeuren. Wat moet je doen??? En wat als het ernstig is, een hartaanval, een levensbedreigende bloeding, een been- of armbreuk, brandwonden enz., wat dan…… Kom een EHBO-cursus volgen vanaf zaterdag 6/01/2007 om 8u30 in het lokaal van het Rode Kruis achter de sporthal te Hulshout. De cursus is gratis en mag je volgen vanaf 16 jaar. Info en inschrijving bij: fi van Hofwegen H, Grote Baan 253 Hulshout, tel: 015-22.33.13

BLOEDGEVEN Bloed geven is een zaak van jou, van mij en van ons allemaal. Want zonder bloedgevers kunnen veel heelkundige ingrepen niet doorgaan. Een klein prikje en een paar minuten op een relaxstoel en je bent klaar met bloed geven, daarna krijg je nog een drankje, een hapje en een kleinigheid aangeboden. Als het de eerste keer is dat je bloed wil komen geven, kom gewoon naar de bloedinzameling en wij begeleiden je verder. Bloedinzamelingen in onze gemeente in 2007: • Hulshout: dinsdag 20 maart, 19 juni, 25 september, woensdag 26 december • Westmeerbeek: donderdag 18 januari, 29 maart, 26 juli, 11 oktober • Houtvenne: dinsdag 2 januari, 3 april, 3 juli, 2 oktober Inlichtingen: Van Woensel Rita, Stekkestraat 72, Houtvenne, tel: 016/69.81.16

DE DRUGLIJN Voor alle informatie- en hulpvragen over drank, drugs, pillen en gokken. Via telefoon: 078/15 10 20 Voor een anoniem, objectief en vertrouwelijk gesprek. De beantwoorders zitten klaar om naar je verhaal te luisteren, concrete informatie en/of een eerste advies te geven. Ze weten ook waar je in de buurt terecht kan voor drughulp of -preventie. Ma-vr 10u tot 20u | Met een vast toestel bel je aan voordeeltarief. Via het web: www.druglijn.be Op deze site vind je meer dan tweehonderd pagina's informatie over drank, drugs, pillen en gokken, én over de DrugLijn zelf. Je kan ook anoniem je vraag mailen via www.druglijn.be/contact. 24u/24u | Je mail wordt binnen 5 werkdagen beantwoord.

- 16 -

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


MELDINGSKAART

PREVENTIEDIENST GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT

MELDINGSKAART Af te geven op het gemeentehuis

e

b . t u o h s l u h . w w pw

Langs deze weg wens ik volgende melding te doen van volgende situatie: (zie achterzijde)

Ook o

# PREVENTIEDIENST GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT

MELDINGSKAART lokale politie Langs deze weg wens ik volgende melding te doen van een situatie die betrekking heeft op VANDALISME, HINDER, ONVEILIGE PLAATSEN, CRIMINALITEIT OF ANDERE. (zie achterzijde) voor dringende bijstand buiten de uren kan je telefonisch terecht op 101 of 014/40.72.11 Af te geven op het politiecommissariaat Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 17 -


MELDINGSKAART GEMEENTE HULSHOUT Hiermee meld ik u het volgende (straat en nummer of juiste plaats opgeven): q q q q q q q q

het wegdek is beschadigd: verkeerssignalisatie of straatnaambord dient hersteld: pesticidenreductie / onderhoud plantsoenen: pesticidenreductie / onderhoud bermen: verkeersveiligheid / grasmaaien gewenst: riool verstopt: openbare verlichting defect: andere:

Ik heb het volgende probleem / bemerking: Naam, adres en telefoonnummer:

#

Melding: q VANDALISME

q ONVEILIGE PLAATSEN en/of SITUATIES

q HINDER (lawaai, vuil,‌)

q CRIMINALITEIT

q ANDERE Plaats: Tijdstip: Omschrijving:

Naam en adres (niet verplicht): Telefoonnummer (niet verplicht):

- 18 -

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Koolstofmonoxide (CO), een sluipend moordenaar in huis Elk jaar sterven in België ongeveer 100 mensen door CO-vergiftiging en worden er meer dan 2000 in het ziekenhuis opgenomen na zulke koolstofmonoxide-vergiftiging. De meeste daarvan zijn jonger dan 30 jaar! De meeste ongevallen gebeuren in het weekend. De meeste koolstofmonoxydevergiftigingen worden veroorzaakt door waterverwarmingstoestellen. Het is dus niet verwonderlijk dat de helft van de vergiftigingen in de badkamer gebeurt. Tussen november en april stelt men de meeste ongevallen vast. CO is een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat normaal gezien vrijkomt bij elke (onvolledige) verbranding van hout, kolen, gas, mazout, enz. Zelfs bij een geringe aanwezigheid in de lucht kan er een CO-vergiftiging optreden. Vooral kinderen zijn gevoelig voor CO-vergiftiging en de gevolgen zijn bij hen ook ernstiger. Zorg voor een voldoende luchtverversing in elke kamer en vooral kamers waar een waterverwarmer aanwezig is.

TIPS Verluchting: elke kamer waar men regelmatig komt, moet goed worden verlucht. Laat verwarmingstoestellen en waterverwarmers steeds door een erkend installateur aansluiten. Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben. Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten. Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen. Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum. In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm2 (vb 10cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.

Plaats nu je CO-melder Per woning wordt best minimaal één koolmonoxidemelder geïnstalleerd in of in de nabijheid van de slaapkamer(s). Plaats de melder minstens op enige afstand van een apparaat dat koolmonoxide kan afgeven. Dit voorkomt onnodig vals alarm. Plaats een CO-melder op ±1,5m hoogte; koolmonoxide stijgt namelijk niet. Plaats nooit een combinatie van rookmelder en CO-melder.

EERSTE HULP BIJ CO-VERGIFTIGING De symptomen van CO-vergiftiging lijken op andere dagelijkse kwaaltjes, maar als ze niet dadelijk worden herkend, kunnen ze leiden tot blijvende letsels en zelfs de dood. Indien je getuige bent van een CO-vergiftiging moet je onmiddellijk ingrijpen: deuren en ramen openzetten, het toestel uitschakelen en de persoon uit de kamer brengen. Verwittig huisarts of bel noodnummer 100 of 112 (GSM). Meer info: http://www.brandwonden.be

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 19 -


10 SOCIALE KOOPWONINGEN WIJK VELDSTRAAT & DOOR VAN DIJCKSTRAAT In de wijk Veldstraat & Door Van Dijckstraat heeft de sociale woningbouw maatschappij CV Zonnige Kempen 10 koopwoningen gebouwd: 4 woningen in de Veldstraat en 6 woningen in de Door Van Dijckstraat. Het betreft woningen met op het gelijkvloers inkomhal, wc, leefruimte, keuken, berging en op de verdieping 3 slaapkamers en badkamer en bijkomend een carport en zolder. Dit alles in gekoppelde bebouwing.

Geïnteresseerden kunnen zich melden tijdens de kantooruren op het bureel van CV Zonnige Kempen, Grote Markt 39, 2260 Westerlo, tel. 014 54 19 41, contactpersoon Ann Heylen. Plannetjes van deze koopwoningen kan men terugvinden op www.zonnigekempen.be.

Merci! Dank u! Damiaanactie 26, 27, 28 januari 2007 “Merci”, “dank u”. Bestaan er mooiere woorden? Woorden die bovendien maar zelden uitgesproken worden omdat men vergeet anderen te bedanken of omdat men het onbelangrijk of evident vindt. Met Junior Damiaanactie wil in elk geval “dank u” zeggen in januari 2007. En wij niet alleen. Ook Junior, een straatkind uit Kinshasa die aan lepra leed en die genezen werd. Hij bedankt Damiaanactie en iedereen die hem hielp om een nieuwe start te geven aan zijn leven. Damiaanactie bedankt alle vrijgevige mensen hier bij ons, die door hun steun het voor ons mogelijk maken om in 16 landen (Afrika, Azië en Latijns-Amerika) te werken. Miljoenen mensen Want Junior is niet de enige. Hij maakt deel uit van het ontelbare aantal patiënten dat door Damiaanactie verzorgd wordt. Sinds het ontstaan van Damiaanactie in 1964 werden er miljoenen mannen, vrouwen en kinderen gered. Miljoenen families in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn een nieuw leven begonnen. Dankzij Damiaanactie en onze lokale medewerkers. En ook dankzij de vrijgevigheid van de Belgische bevolking. De strijd is nog niet gestreden De cijfers spreken voor zich: op dit ogenblik krijgen jaarlijks 8 à 10 miljoen mensen tuberculose, waarvan 2 miljoen sterven (wat één mensenleven betekent om de 15 seconden). 400.000 mensen raken jaarlijks besmet met lepra. Daarom blijven medische ploegen, met de steun van Damiaanactie, elke dag nieuwe patiënten opsporen en geven hen vervolgens een behandeling. In 2005 hebben deze ploegen 29.568 leprapatiënten, 182.849 tbc-patiënten en 4.046 zieken met berglepra ontdekt, in totaal dus 216.463 nieuwe zieken. 40 euro volstaat 40 euro volstaat opdat Damiaanactie een lepra- of tbc-patiënt kan helpen. Met 40 euro is het mogelijk om vreselijke misvormingen, veroorzaakt door lepra, te vermijden of om het leven te redden van iemand die aan tbc lijdt. In beide gevallen schenk je de zieke, net als aan zijn familie, hoop en menselijke waardigheid terug. Dank bij voorbaat Maar 40 euro is echter onbetaalbaar voor zieken. Daarom organiseert Damiaanactie het laatste weekend van januari een fondsenwervingcampagne. Er zullen stiften worden verkocht, 5 euro voor een pakje van 4 stiften. Vergeet dat weekend onze vrijwilligers die stiften verkopen niet als je ze op straat ontmoet. Dank u bij voorbaat! Alle giften zijn welkom. De giften vanaf 30 euro geven recht op een fiscaal attest. Rekeningnummer 000-0000075-75 Damiaanactie, Leopoldlaan II-laan 263, 1081 Brussel www.damiaanactie.be

- 20 -

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Ontspanning K.W.B.- HULSHOUT presenteert… Culturele avond met: Kris de Bruyne Solotournee “Zonder Band” Op vrijdag 19 januari 2007 om 20u in de parochiezaal te Hulshout Kris de Bruyne kan terugkijken op een indrukwekkend palmares van 16 cd’s en duizend-en-een optredens, steeds weer in gezelschap van uitsluitend topmuzikanten… Tijdens deze avond treedt hij akoestisch op, enkel vergezeld door de meester-multi-instrumentalist Henry Ylen... Kaarten voor dit unieke optreden zijn te verkrijgen bij: • Walter Thijs: tel. 015/22 35 42 • Taverne “De Wingerd”, Grote Baan, 68. In V.V.K. à 12 euro. 55-plussers (vroegere Plus-3-Pas) en CJP à 10 euro. Deze avond verloopt met steun van K.A.V., de Gemeentelijke Culturele Adviesraad en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk.

KLIM IN JE STAMBOOM Een speurtocht naar je voorouders betekent vaak een boeiende reis door de geschiedenis van je streek, vol verrassingen over het wel en wee, het beroep en de levensloop van familieleden uit lang vervlogen tijden. Bovendien droegen ze allemaal bij tot wie je nu bent! Wil jij ook zo’n zoektocht aanvatten? Je weet niet hoe en waar te beginnen? Bij onze plaatselijke heemkring kan je terecht voor hulp. Je leert er speuren in registers van burgerlijke stand, doopregisters, overlijdensaktes, …. We maken je wegwijs in archieven. De laatste vrijdag van elke maand tussen 19u30 en 21u30 kan je hiervoor terecht op de pastorie van Houtvenne, Langestraat 6.

TONEEL DE HULST PRESENTS… Onze volgende productie Op 9, 10, 11 en 13 maart 2007 In de parochiezaal van Hulshout Aanvang: 20 uur - Inkom: € 7 / € 5 (-12) Nieuwe regeling kaartenverkoop! Voorverkoop In het lokaal van Toneel De Hulst Industriepark 54 B (zie plan) Donderdag 18 januari van 19 tot 21 uur Vrijdag 19 januari van 19 tot 21 uur Zaterdag 20 januari van 10 tot 12 uur Daarna Reserveren (enkel telefonisch) Kantoor Celen - Landbouwkrediet 015 22 21 98 - tijdens kantooruren

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 21 -


Een rijbewijs behalen kan je op een vlotte en goedkopemanier met vrije begeleiding dankzij KWB Westmeerbeek. Vanaf 1 september 2006 kan je op je 18de een rijbewijs behalen, maar moet iedereen minstens 3 maanden onder begeleiding leren rijden. Ofwel ga je hiervoor naar een rijschool. Een prima idee, maar wel duur. Ofwel kies je voor het systeem “vrije begeleiding”. Je kan dan oefenen op je eigen tempo. Dat kost wel tijd, maar geen geld. Bovendien wijst onderzoek uit dat chauffeurs die hun rijbewijs op die manier behaalden betere en veiligere chauffeurs zijn. Om je hierbij te helpen biedt KWB Westmeerbeek al vele jaren een goedkoop en kwaliteitsvol alternatief aan: een degelijke lessenreeks van 6 avonden voor de leerling én de begeleider en een eigen oefenparcours om de manoeuvres te oefenen voor het praktische examen. Wat kost het? Leden: leerling alleen 25 euro en voor leerling en begeleider samen 37 euro. Niet-leden: leerling alleen 50 euro en voor leerling en begeleider samen 70 euro. Wat bieden wij? • • • • • • •

6 lessen waarin we je voorbereiden op het theoretisch en praktisch examen (inclusief proefexamen). Een gemotiveerde en deskundige lesgever, die gebruik maakt van didactisch materiaal. Een actueel cursusboek. Een tweede binnenspiegel met zuignap. Een reglementaire “L” om aan te brengen op de achterruit. Een eigen oefenparcours om de manoeuvres te studeren. Op verzoek deskundige raad en praktische bijstand.

Waar en wanneer? De lesavonden hebben plaats op woensdag 14, 21, 28 februari en 7, 14, 21 maart 2007. Aanvang: om 19.30 stipt. De eerste avond zijn de organisatoren reeds paraat vanaf 18.30 om je inschrijving te regelen en eventuele vragen te beantwoorden. Lokaal: Parochiezaal, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek. Inschrijvingen en bijkomende informatie: Luyten Mil, Mgr. Raeymaekersstraat 7, 2235 Westmeerbeek. GSM: 0473/31 24 41 E-mail: emiel.l@skynet.be

- 22 -

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


VVV Hulshout vzw – Toerist Info

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 23 -


Jubilarissen Volgende personen vierden hun GOUDEN BRUILOFT:

à

à

Coppens-Van Loock 16/06/1956

à

Bruynseels-Van Hove 05/07/1956

à

Horemans-Ceuppens 28/07/1956

Wouters-Paepen 21/07/1956

- 24 -

Van Nuffelen-Vervoort 28/07/1956

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


à

à

Vetters-De Vries 09/08/1956

à

Bervoets-Verduyckt 25/08/1956

à

Bruyndonckx-Salaerts 01/09/1956

Mariën-Moons 11/08/1956

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 25 -

Laeremans-Discart 01/09/1956


à

à

Moons-Van Baelen 01/09/1956

à

Scheerens-Helsen 27/10/1956

à

Ver Elst-Cuypers 13/10/1956

Bruynseels-Van Bel 01/09/1956

- 26 -

Verscuren-Van Loock 10/09/1956

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


Volgende personen vierden hun DIAMANTEN BRUILOFT

Ă

Bruers-Van Loo 14/09/1946

0 6 Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 27 -


HULSHOUT

JANUARI 2007 DI WO DO ZA ZO MA

02.01 03.01 04.01 06.01 07.01 08.01

DI ZA

09.01 13.01

ZO

14.01

WO DO

17.01 18.01

VR ZO MA DI ZA ZO MA DI

19.01 21.01 22.01 23.01 27.01 28.01 29.01 30.01

WO

31.01

KWB: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KWB: kaartavond (parochiezaal) Chiro: aspi-fuif (parochiezaal) AC Hulshout: veldloop (sportcentrum)* OKRA: planningsvergadering (hal parochiezaal) KAV: kookles (keuken parochiezaal) KAV: kookles (keuken parochiezaal) Gemeentelijke Basisschool Hulshout: eetdag ten voordele van de sneeuwklas (Grote Baan 332) De Snelle Vlucht: teerfeest (parochiezaal) KWB: wandeldag (parochiezaal) Vennecrossers: kienen (sportcentrum)* KVLV: kookles (Rode Zaal) KWB: kaartavond (parochiezaal) KWB: vergadering verbond (verdieping parochiezaal) KWB: culturele avond met Kris de Bruyne (parochiezaal) Altis: kienen (sportcentrum)* School Eindeke: grootoudersfeest (parochiezaal) School Eindeke: oudersfeest (parochiezaal) Indoor Car Races: fuif (parochiezaal) KSV Jeugd: kienen (sportcentrum)* OKRA: dagelijks bestuur Ziekenzorg: vergadering (verdieping parochiezaal) KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kookles (Rode Zaal) KAV: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kookles (Rode Zaal)

FEBRUARI 2007 VR ZA ZO

02.02 03.02 04.02

MA DI

05.02 06.02

WO DO ZA ZO

07.02 08.02 10.02 11.02

MA

12.02

WO DO VR ZA ZO WO DO ZA ZO MA DI WO

14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 21.02 22.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02

KFEMM: toneel (parochiezaal) KFEMM: toneel (parochiezaal) KFEMM: toneel (parochiezaal) FC Voet: kienen (sportcentrum)* OKRA: kern bestuur (hal parochiezaal) KFEMM: toneel (parochiezaal) KWB: kern bestuur (Rode Zaal) KAV: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KWB: kaartavond (parochiezaal) De Toverdoos: eetdag (Parochiezaal) De Toverdoos: eetdag (Parochiezaal) Pedaalstoempers: kienen (sportcentrum)* KAV: EHBO kinderen (verdieping parochiezaal) OKRA: ledenfeest KVLV: vormingsavond (Rode Zaal) De Toverdoos: carnaval (parochiezaal) Gemeentelijke Basisschool Hulshout: carnavalstoet CafÊ D’Enneke: carnavalbal Pallietertrappers: kienen (sportcentrum)* KAV: kookles (keuken parochiezaal) KWB: kaartavond (parochiezaal) De Kruisbek: teerfeest (parochiezaal) KVC Zwarte Duivels: kienen (sportcentrum)* OKRA: dagelijks bestuur KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal)

- 28 -

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


MAART 2007 DO ZA ZO MA DI WO VR ZA ZO

01.03 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 09.03 10.03 11.03

MA DI

12.03 13.03

Do ZO MA DI

15.03 18.03 19.03 20.03

WO DO ZA ZO

21.03 22.03 24.03 25.03

MA

26.03

DI WO DO

27.03 28.03 29.03

KWB: kaartavond (parochiezaal) De Snelle Vlucht: kampioenendag (parochiezaal) Houtvense Fondclub: kienen (sportcentrum)* OKRA: kern bestuur (hal parochiezaal) KWB: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kern bestuur (verdieping parochiezaal) De Hulst: toneel (parochiezaal) De Hulst: toneel (parochiezaal) De Hulst: toneel (parochiezaal) Snelle Vlucht: kienen (sportcentrum)* KAV: patineren (Rode Zaal) KVLV: bloemschikken (Rode Zaal) De Hulst: toneel (parochiezaal) KWB: kaartavond (parochiezaal) Altis: clubkampioenschap (sportcentrum)* KAV: patineren (hal parochiezaal) Ziekenzorg: vergadering (hal parochiezaal) KAV: kookles (keuken parochiezaal) Rode Kruis: bloedgeven KAV: kookles (Rode Zaal) KVLV: bloemschikken (Rode Zaal) KFEMM: muziekconcert (parochiezaal) KFEMM: muziekconcert (parochiezaal) Rode Kruis: kienen (sportcentrum)* KAV: patineren (hal parochiezaal) OKRA: dagelijks bestuur KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: paasfeest (parochiezaal) De Toverdoos: paasfeest (parochiezaal)

APRIL 2007 ZO MA DI WO

01.04 02.04 03.04 04.04

DO ZA ZO

05.04 07.04 08.04

MA

09.04

DI WO ZO WO

10.04 11.04 15.04 18.04

ZO

22.04

DI

24.04

WO ZA ZO MA

25.04 28.04 29.04 30.04

HAMS: kienen (sportcentrum)* OKRA: kern bestuur (hal parochiezaal) KWB: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kookles (keuken parochiezaal) KWB: paasfeest (parochiezaal) Gezinsbond: 2de hands speelgoed en kinderkleding beurs (sportcentrum)* Helpende Handen: paas-ontbijt/brunch (parochiezaal) KVC Zwarte Duivels: kienen (sportcentrum)* Helpende Handen: paas-ontbijt/brunch (parochiezaal) KSV Hulshout: kienen (sportcentrum)* OKRA: paasfeest KVLV: paasfeest (parochiezaal) Ziekenzorg: pannenkoekendag (parochiezaal) KAV: juwelen maken (verdieping parochiezaal) KWB: info-avond trappisten (Rode Zaal) Chiro: spaghettidag (parochiezaal) Gemeentelijke Basisschool Hulshout: brunch (Strepestraat 21) Wielerpiste: kienen (sportcentrum)* KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) Ziekenzorg: vergadering (hal parochiezaal) KAV: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) Zonnedauw: volkskunst+volksdans (sportcentrum)* KSV Jeugd: mountainbiketocht (sportcentrum)* KVLV: kookles (Rode Zaal) OKRA: dagelijks bestuur

* = Wegens de verbouwingen zijn alle activiteiten in de gemeentelijke sporthal onder voorbehoud. OKRA heeft doorlopende activiteiten: dinsdag fietsen/wandelen, woensdag dansen, petanque of curve bowls

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 29 -


HOUTVENNE JANUARI 2007 DI VR ZA ZA ZO VR ZA ZO DO VR ZA ZO

02.01 05.01 06.01 13.01 14.01 9.01 20.01 21.01 25.01 26.01 27.01 28.01

Rode Kruis: bloedgeven (parochiezaal) Chiro Houtvenne: kaartavond (zaal De Bond) KWB: jaarfeest (parochiezaal) Fanfare: jaarfeest (parochiezaal) The Diligence Country Dancers (parochiezaal) Fondclub Zuiderkempen (parochiezaal) Pedaalstoempers: jaarfeest (parochiezaal) KVLV: eetdag (parochiezaal) KVLV: kookles (parochiezaal) KWB: kaartspel (parochiezaal) Mario Put: eetdag (parochiezaal)

FEBRUARI 2007 VR ZA VR ZA ZO DO ZA ZA ZO

02.02 03.02 09.02 10.02 11.02 15.02 17.02 24.02 25.02

Autocrossers: kaartspel (parochiezaal) Chiro Houtvenne: fuif (parochiezaal) Landelijke Gilde: kaartspel (parochiezaal) Fondclub Houtvenne (parochiezaal) Ziekenzorg: pannenkoekendag (parochiezaal) KVLV: kookles (parochiezaal) Autocrossers Van Casteren: animatienamiddag en bieravond (parochiezaal) Fanfare Ramsel: muziekconcert (parochiezaal)

MAART 2007 ZA ZO ZO VR ZA ZO VR ZA

03.03 04.03 11.03 23.03 24.03 25.03 30.03 31.03

Fanfare Houtvenne: muziekconcert (parochiezaal) OudercomitĂŠ: ontbijtbuffet (parochiezaal) Rode Kruis: jaarfeest (parochiezaal) Duratrappers: jaarfeest (parochiezaal) Broederlijk Delen: maaltijd (parochiezaal) KVLV: paasfeest (parochiezaal) Atletiekclub Zuiderkempen (parochiezaal)

APRIL 2007 DI ZA ZO ZO VR

03.04 14.04 15.04 22.04 27.04

Rode Kruis: bloedgeven (parochiezaal) Receptie vormelingen (parochiezaal) KVG: paasfeest (parochiezaal) The Diligence Country Dancers (parochiezaal) Chiro Houtvenne: Fuif (parochiezaal)

WESTMEERBEEK JANUARI 2007 WO DO DI WO MA DI WO DO ZA DI WO ZA MA WO

03.01 04.01 09.01 10.01 15.01 16.01 17.01 18.01 20.01 23.01 24.01 27.01 29.01 31.01

OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) KVLV: bestuursvergadering (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) CM Hulshout: nieuwjaarswensen (parochiezaal) KVLV: breiles (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) Rode Kruis: bloedgeven VBS: Cocktailparty (parochiezaal) KVLV: breiles (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) De Poer: ledenfeest (parochiezaal) KVLV: bloemschikken (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal)

- 30 -

1e Uitgave 2007 - Gemeente Hulshout


FEBRUARI 2007 DO DI WO WO

01.02 06.02 07.02 14.02

VR WO

16.02 21.02

MA DI WO

26.02 27.02 28.02

KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) KVLV: ledenvergadering (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: lessenreeks rijbewijs (parochiezaal) VBS: kindercarnaval (parochiezaal) Ziekenzorg: aswoensdagviering (parochiezaal) KWB: lessenreeks rijbewijs (parochiezaal) KVLV: bestuursvergadering (parochiezaal) KVLV: breiles (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: lessenreeks rijbewijs (parochiezaal)

MAART 2007 DO ZA

01.03 03.03

ZO WO

04.03 07.03

ZA DI WO

10.03 13.03 14.03

ZA MA DI WO DO

24.03 26.03 27.03 28.03 29.03

KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) Landelijke Gilde: ledenfeest (parochiezaal) Chiromeisjes Westmeerbeek: fuif (Chirolokalen meisjes Westmeerbeek) Duivenbond: duivententoonstelling (parochiezaal) KVLV: gewestvergadering (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: lessenreeks rijbewijs (parochiezaal) KVLV: rommelmarkt (parochiezaal) KVLV: ledenvergadering (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: lessenreeks rijbewijs (parochiezaal) Mighty Moose Band (parochiezaal) KVLV: bloemschikken (parochiezaal) KVLV: breiles (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KVLV: bestuursvergadering (parochiezaal) Rode Kruis: bloedgeven

APRIL 2007 DI WO DO ZA MA WO DO VR ZA WO VR ZA DI WO

03.04 04.04 05.04 07.04 09.04 11.04 12.04 13.04 14.04 18.04 20.04 21.04 24.04 25.04

OKRA: paasfeest (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) Chiro-jongens: Klokkenfuif (parochiezaal) KWB: paasbrunch (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KVLV: kookles (parochiezaal) Ziekenzorg: paasfeest (parochiezaal) KVG: paasfeest (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal) KVLV: lentefeest (parochiezaal) Senioren LG: gewestfeest (parochiezaal) KVLV: breiles (parochiezaal) OKRA: kaartnamiddag (parochiezaal)

Verantwoordelijke uitgever: Schepencollege Hulshout

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 31 -


Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2007

- 32 -

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout 2007 - 1  

Gemeenteboekje Hulshout 2007 - 1  

Advertisement