Infogem juli - augustus 2012

Page 1

GEME EN TE

2 01

2 01

GEM EEN T

|1|

ERKIEZING DSV EN AA R 2 E

G E M E E N T E M AG A Z I N E J U L I | AU G U S T U S 2 0 1 2

SVERKIEZINGE AD N 2 RA

Vijf weken tienerspeelplein

Š Bert Van der Linden

Opening Feestzaal Overmere

Beeldenstroom in Kalkense Meersen

Geef een boek aan de natuur!


|2|

Prachtig als mooi en proper samenvallen Ik hoorde dat we eindelijk nog eens een mooie zomer zouden krijgen. Lange termijnvoorspellingen hebben vaak een hoog Madame Soleilgehalte en zijn daarom niet aan mij besteed, maar toch wil ik deze graag geloven. Een warme zomer staat synoniem voor fietsen, tuinen vol kinderzwembaden met bijhorend blij gejoel, barbecuegeuren, een avondwandeling in het kasteelpark‌ Gelukkige mensen. Een zonnige zomer betekent ook dat we het Donkmeer, Nieuwdonk en de Scheldedijken met plezier zullen delen met honderden dagtoeristen die net als wij beseffen dat onze gemeente een van de mooiste uit de ruime regio is. Maar staat deze mooie gemeente ook voor een propere gemeente? Onlangs zag ik twee jongemannen naast elkaar fietsen in het dorp. Ze waren in gesprek. Een van hen had een blikje in de hand. Plots reed hij in een vlotte beweging het voetpad op, liet het lege blikje vallen en zwenkte terug het wegdek op. Heel dit tafereel zonder het gesprek te onderbreken. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is om een leeg blikje op het voetpad te werpen. Dat raakt me. Maar ik sta daar gelukkig niet alleen in. Het besef groeit dat de netheid van straten, pleinen en natuur bij jezelf begint. Als ouders hun kinderen en kinderen hun ouders daar attent op maken, is onze gemeente niet alleen een hele mooie, maar ook een heel propere gemeente. En de cijfers van de laatste zwerfvuilactie zijn hoopgevend. De hoeveelheid opgehaald zwerfvuil is sterk verminderd ten opzichte van de voorbije jaren. Laten we allemaal die ingeslagen weg verder volgen. Ik wens je een mooie Ên propere prachtzomer.

Wim Arbijn schepen bevoegd voor milieu, verkeer, mobiliteit en informatica

LEVEN

8


|3|

RUI MT E

U iT

B ER L A R E & D E W E R E L D

I N ‘ T GRO E N

W I E WAT WA A R

8 16 20 33 38 43 L E VE N

BER L A R E & DE WER ELD

Dossier gemeenteraadsverkiezingen Speeltoestellen in het Raapveld Verkeersmaatregelen Waterfeesten

08 13 15

Opstart nieuw waterproject in Ecuador Berlaars geld voor Berlaarse solidariteit

33 36

I N ‘ T G RO EN

RUI MTE Heropening Feestzaal Overmere Asbest in huis: geen reden tot paniek Rioleringswerken in Strijdamstraat

16 18 19

Drie dagen schilderen in de natuur Geef een boek aan de natuur! vzw Durme zoekt nieuwe gidsen

38 40 41

RU BR I EK EN UiT Volledig programma tienerspeelplein Kab Waterfeesten op 4 en 5 augustus Beeldenstroom 2012 in Kalkense Meersen Berlare zingt! op 7 juli Programma kermis Overmere

m 20 22 24 26 28

Beeldverhaal 04 Wedstrijd 07 Gemeenteraad 12 Mens & tijd 14 ’t Nachtkastje 27 UiTagenda 30 De ambassadeur: Jurgen Tack 34 Oud nieuws 42 Berlare in beeld 46 Kers op de taart! 48


|4|

Kleine verhalen, straffe verhalen Met dit motto gaat fotograaf Marc Van Gysegem op pad voor Infogem, op zoek naar pure taferelen uit het leven van gewone mensen uit Berlare. Geen BV’s of grootse gebeurtenissen. Liever toont Marc plaatselijke verhalen over groot en klein verdriet, uitbundige vreugde, onrechtvaardige verschillen en eenvoudige samenhorigheid. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek. In BEELDverhaal gaat Marc op zoek naar passie, liefde en warmte in Berlare.


|5|

Dolle Chirodagen verenigt Overmerenaars EÊn keer per jaar, en dat al ongeveer dertig edities lang, vechten Overmeerse inwoners onder elkaar uit welke straat de beste is in een onvervalst spel zonder grenzen. Chirojongens Sint-Gerolf Overmere durven wel eens variatie in de spelletjes steken, maar touwtrekken blijft een klassieker. Het is dan ook de krachtmeting bij uitstek en het publiek blijft er dol op. Deelnemers gaan ongelooflijk op in het spel en durven zichzelf wel eens verliezen in het heetst van de strijd. Maar als ’s avonds de barbecuevuren worden aangestoken, versnelt een frisse pint de verzoening. De Dolle Chirodagen, steeds het tweede weekend van augustus.


|6| Gratis verzekering ‘Gewaarborgd wonen’

Gratis laten knotten

Om een woning te kunnen

Afhankelijk van enkele para-

Knotbomen en houtkanten zijn waardevolle en

kopen, renoveren of bouwen

meters en voorwaarden kan de

mooie kleine landschapselementen. Ze vragen

gaan de meeste mensen een

maandelijkse uitkering aan de

regelmatig onderhoud om goed te groeien en te

hypothecaire lening aan. Als je

kredietinstelling tot 600,00 euro

blijven bestaan, maar bij veel eigenaars ontbreekt

dan arbeidsongeschikt of werk-

bedragen. Zo’n verzekering loopt

de tijd om dit op tijd en stond zelf te doen. Je kan

loos wordt, is een maandelijkse

over een periode van tien jaar. In

nu je knotbomen en houtkanten helemaal gratis

som geld afbetalen niet meer

geval van arbeidsongeschiktheid

laten knotten door opgeleide vrijwilligers van

vanzelfsprekend. Daarom biedt

of onvrijwillige werkloosheid,

Regionaal Landschap Schelde-Durme. De takken

de Vlaamse overheid nu een

kan je er een beroep op doen na

moeten wel minstens vier jaar oud zijn en in ruil

gratis verzekering ‘Gewaarborgd

een wachttijd en voor maximaal

voor het geleverde werk mogen de knotters het

wonen’ aan.

drie jaar.

snoeihout houden.

meer info: dienst huisvesting, 0474 08 06 65

meer info: Regionaal Landschap

en huisvesting@berlare.be

Schelde-Durme,

www.verzekeringgewaarborgdwonen.be

052 33 89 10 en www.rlsd.be

Inschrijvingen Kunstacademie • 1 (9-12.30 uur) en 5 september (13.30-18.30 uur) in CC Stroming voor de afdelingen muziek en woord; • 3 september (16 tot 18 uur) in oud-gemeentehuis Uitbergen voor de afdelingen muziek en woord; • tot uiterlijk 30 september tijdens de lesuren AMV (notenleer) en AVV (woord) voor de afdelingen muziek en woord; • tot uiterlijk 26 september tijdens de lesuren voor de afdeling beeldende kunst. meer info: afdeling muziek en woord: afdeling beeldende kunst: 09 369 24 90 09 366 00 54 en www.gamwwetteren.be en www.tekenacademiewetteren.be

I

KORT | D e g emeentel i j k e k i n d eropvan g heef t een fo towebsite. J e v i ndt ‘m v ia w w w. ber lare. be/ k in d erop v a n g. | To t e i n d s e p temb er i s het k as teel p ark elke d ag o p en v an 8 tot 20 uur. | Fiets k w ij t? K ij k eens op w w w. gevo nde n fi e t se n .b e. | L aat j e f i et s l ab el en . Bi j diefstal ver hoog j e zo ster k de k ans dat j e t wee w i e ler word t terug g e vo n d e n . M a ak een afs p r aak met d e g emeenschapsw acht op 0473 75 78 04. | Ver m i j d k ans op legione lla b esm e t t i ng bi j je ter u g k eer u i t vak ant i e. Zet al l e k r anen thuis een m inuut open en laat het w ater r ustig stromen en weglo pe n . | D e S ta p i n G ent i s het O os t-V l aam s e open onder w ij shui s w aar iedereen gr atis terecht k an m e t vra ge n over vo l wa sse ne ned u c at i e. I nfo: 0 9 2 3 3 7 5 1 5 en w w w. destapgent. be. | Zin om k om end schoolj aar een b u ite nland se st u de nt th ui s te ont van g en ? N eem s nel contac t op m et A FS ( w w w. afsv laanderen. be) op 015 79 50 10. | O p va k a nt i e m e t as t ma of al l erg i e? O p w w w. luchti glogeren. eu v ind j e een onafhank eli j k e selec tie v a n vak an tie ver bli jve n wa a r ni et g erook t m ag word en, w aar huisdi eren niet toegelaten zi j n en w aar geen k am er breed t ap ijt ligt. | Hu lpd i e n s t Tel e - O nt h aal ( 1 0 6 ) i s op zo e k naar v rijwillig ers w aar anoni em e m ensen m ee k unnen b ellen of


|7|

8 juli: picknick in ’t park! Gemeente Berlare en de cultuurraad nodigen naar aanleiding van Vlaanderen Feest! alle inwoners uit op een derde picknick in het kasteelpark op zondag 8 juli vanaf 16 uur. Er is animatie voor jong en oud. Gastspreker op het officiële programma is Jurgen Tack, dorpsgenoot én administrateur-generaal van het Instituut voor natuur- en bosonderzoek. Afsluiten doen we vanaf 20 uur met een Boombal, een laagdrempelig volksdansfeest op live muziek. Een tent biedt bescherming tegen regen … of zon. meer info: cultuurdienst, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be

F O T O W E D S T R I J D

Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd? Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem in of mail je antwoord door naar infogem@berlare.be. Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden. We maken de winnaar bekend in het volgende nummer. Winnaar Infogem mei-juni (oplossing: Sarosstraat, in de buurt van de kruising met de Leopolddreef ): Lieven Van Hoeke (Cleylandt 25) mag zijn waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

Voor een ligbad heb je ongeveer 120 liter water nodig. Met dat water kan je eigenlijk drie keer douchen. Met een spaardouchekop zelfs tot vijf keer.

ch a tte n wa n n e e r h e t op een b ep aal d m om ent m oei lij k gaat i n het le ven. I nfo: 09 220 82 92. | Verkeersh inde r in o n ze g e m e e n te ? B li j f op d e hoog te vi a w w w. b er l are. be en k ies daar de k nop ‘ ver k eer shinder ’. | Ver m i j d geur h in d er en k o o p i n h e t g e m eentehu i s k l ei n ere res t af valzak ken ( helf t v an de i nhoud v an de standaardzak k en) . I nfo: 052 43 2 3 4 6 . | On th a a l o ud er s en k i nd erd ag ver b l i j ven k r ij gen 20 g ratis huisv uilzak ken v an gem eente B er lare. N og n iet la n g a a n d e s l a g ? M el d j e aan op d e f i nanci ël e di enst ( 052 43 23 43 en rek endi enst@ ber lare. be) . | Eandis.b e lijst de pre m i e s o p vo o r rat i on eel en erg i eg eb ru i k . D e m oeite w aard voor ( ver ) bouwer s. | Een k lacht m el d en over een sl e c ht he r ste l d e op r i t of s l ord i g e b er m na wer k en v an Eandi s, k an op http: / / k lachten. eandis. be. | Ziek en zorg CM zo e kt v ri j wi l l i g er s om een s t u k vr i j e t i j d va n per sonen m et psychische pro blemen op te v ullen. I nfo: 03 778 2 5 5 3 . | Ko m o p Teg en Kan ker zoek t vr i j w i l lig er voor B er lare om plantjesweekend ( 14, 15, 16 septemb er) te co ö rd i n e re n . I n fo : 04 7 5 7 1 5 6 2 4 .


|8| LEVEN

“Als de gemeenteraad het parlement is, is het college de regering.” Op zondag 14 oktober zijn er lokale verkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar bepaalt dan mee welke partijen onze gemeente en provincie de volgende zes jaar besturen. Maar wie weet hoeveel gemeenteraadsleden we kiezen? Wie kent het verschil tussen de gemeenteraad En wat zijn de verantwoordelijkheden van de

RK DSVE IEZINGE AA N ER

burgemeester? Infogem vroeg en kreeg

12 20

uitleg van gemeentesecretaris Frank Lippens.

GEM EEN T

12 20

GEM EEN T

en het college van burgemeester en schepenen?

In het kieshokje brengen we onze stem uit op

Nieuwe bestuursploeg start op 2 januari 2013

RKIEZIN DSVE GE N AA ER

een of meerdere kandidaten van een van de ingediende lijsten. Daarmee is voor ons de kous af. Maar

Hoe wordt de burgemeester verkozen?

voor partijen en kandidaten volgen dan spannende uren. Iedereen wil immers weten hoe de kiezer de dobbelstenen heeft geworpen.

Frank Lippens: De partij of partijen die de meerderheid gaan vormen, dragen een van de verkozenen voor. Het is de Vlaamse regering die, na advies

Frank Lippens: In Berlare zijn 23 zogenaamde zetels te verdelen. Eenvoudig

van de provinciegouverneur, de burgemeester benoemt. Hij of zij legt dan

gezegd: in de gemeenteraad is plaats voor 23 personen. Een ingenieuze

de eed af in handen van de gouverneur.

deelformule bepaalt hoeveel kandidaten elke partij mag afvaardigen. Het spreekt voor zich dat een partij die veel stemmen heeft gehaald, meer

Wanneer precies begint de nieuwe bestuursploeg?

zetels krijgt dan een partij die niet heel goed heeft gescoord. Het cijfer 23 is niet willekeurig. Het wordt bepaald op basis van het inwonersaantal op 1

Frank Lippens: Als de verkiezingen correct zijn verlopen, start de nieuwe

januari van het verkiezingsjaar.

gemeenteraad met de nieuw-verkozenen op de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Dat is een drukke en belangrijke zitting.

Wat gebeurt er de dagen na de verkiezingen?

Op deze installatievergadering leggen alle raadsleden de eed af in handen van de burgemeester. Nadien verkiezen zij uit de raadsleden vijf schepenen

Frank Lippens: Van zodra de verkiezingsuitslag bekend is, weten we of één

en een gemeenteraadsvoorzitter. In de praktijk dragen de meerderheids-

partij populair genoeg is om minstens 13 zetels te verwerven. In dat geval

partijen deze zes functies voor. De raad kiest in diezelfde vergadering ook

heeft die partij de absolute meerderheid en is er in theorie geen partner

nog de negen leden van de OCMW-raad en zeven vertegenwoordigers

meer nodig. Maar zelfs in dit geval kiezen winnaars er soms voor om toch

voor Berlare in de politieraad van de zone Berlare-Zele. Deze zestien man-

met nog een of meerdere partijen afspraken te maken. Dat is sowieso

datarissen hoeven geen lid te zijn van de gemeenteraad. De OCMW-raad

nodig als geen enkele partij de absolute meerderheid heeft. Die afspraken

verkiest in haar eerste vergadering een voorzitter. De wet voorziet dat deze

bepalen dan hoe ze als meerderheidspartijen de komende zes jaar de

meteen ook zesde schepen wordt.

gemeente willen besturen. De wet voorziet in elk geval dat de uittredende meerderheid in het zadel blijft tot het einde van het jaar.


|9|

Stemmen met de computer: toch weer anders! We hebben in Berlare al verschillende jaren ervaring met computerstemmen. Ook in oktober stemmen we opnieuw digitaal, maar met een nieuw systeem. De nieuwe computers zijn veel stabieler, verwerken eenvoudiger en sneller en zijn nog beter beveiligd. Het gevolg is wel dat de stemprocedure licht wijzigt.

De verschillende

stappen van de stemprocedure op de volgende pagina!

Over hoofdlijnen en dagelijks bestuur Kan je kort de voornaamste verschillen aanhalen tussen de

‘Dagelijks bestuur’ lijkt een rekbaar begrip.

gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen? Frank Lippens: Dat valt best mee. Er bestaan immers duidelijke afsprakenFrank Lippens: Kort door de bocht: als de gemeenteraad het parlement is,

nota’s tussen gemeenteraad en college. Ook decreten geven soms expliciet

is het college de regering. De gemeenteraad komt verplicht minstens tien

bevoegdheden aan colleges. Dat is onder meer het geval bij ruimtelijke

keer per jaar samen en is doorgaans toegankelijk voor publiek. Het college

ordening en milieu.

op zijn beurt vergadert wekelijks, achter gesloten deuren. Als het gaat over bevoegdheden en taken, bestuurt de gemeenteraad op hoofdlijnen. De

Tot slot de burgemeester. In het gemeentelijk apparaat neemt die

raad neemt alle strategische besluiten: over financiën (belastingen, tarie-

een bijzondere plaats in, niet?

freglementen, jaarbudget, jaarrekening, …) en personeelsaangelegenheden (aantal medewerkers, aanwervingsvoorwaarden, rechtspositie, …),

Frank Lippens: Inderdaad. De burgemeester is niet alleen voorzitter van

over overeenkomsten en samenwerkingsverbanden. Het college voert de

het college van burgemeester en schepenen. Hij of zij is ook vertegen-

besluiten van de gemeenteraad uit en neemt het dagelijks bestuur van de

woordiger van de hogere overheden. Dat wil zeggen dat de burgemeester

gemeente waar. Een voorbeeld: de gemeenteraad zal de spelregels bepalen

toeziet op de uitvoering en naleving van wetten, decreten, verordeningen

voor een rioleringsproject (budget, technische vereisten, onderhandelings-

en besluiten van de federale, Vlaamse en provinciale overheden, tenzij deze

vorm); het college is verantwoordelijk voor de prijsvraag, de toewijzing aan

uitdrukkelijk aan de gemeenteraad of het college zijn toegewezen. Een

een firma en de opvolging van de werken.

derde en laatste verantwoordelijkheid van de burgemeester betreft de veiligheid en orde in de gemeente. Vandaar ook dat de burgemeester hoofd is

In de gemeenteraad is plaats voor 23 personen.

van de brandweer en deel uitmaakt van het politiecollege.

meer info: gemeentesecretaris Frank Lippens, 052 43 23 40 en secretaris@berlare.be


| 10 | LEVEN

1

2 8 Neem de kaart terug.

Bevestigen

Breng je stem uit. Je kan je stem uitbrengen op een lijst of op (verschillende) individuele kandidaten van één lijst. Selecteren of selectie ongedaan maken doe je met je vinger. Je kan ook blanco stemmen.

9

Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau.

Ga naar de stembus en scan je stembiljet.

RK DSVE IEZINGE AA N ER

12 20

14 oktober in vraag en antwoord GEM EEN T

12 20

GEM EEN T

3

Volg de instructies op het scherm.

Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl.

7

Volg de instructies op het scherm

Ik ben niet-Belg. Mag ik stemmen?

RKIEZIN DSVE GE N AA ER

Ja, je mag stemmen voor de gemeenteraad,

attest op waaruit de uitoefening van het beroep blijkt. • Je bent een gedetineerde: je bezorgt een attest van de directie

maar niet voor de provincieraad. Je kreeg van gemeente Berlare een

van de strafinrichting op het gemeentehuis, bij voorkeur vóór 14

persoonlijke brief met de voorwaarden.

oktober. • Uit geloofsovertuiging: je bezorgt een attest van de religieuze

Welke uitzonderingen zijn er op de stemplicht? In ons land geldt stemplicht. Toch voorziet de wet een aantal uitzonderingen. Wie daarvoor in aanmerking komt, moet zich wel verantwoorden met geldige attesten.

overheid op het gemeentehuis, bij voorkeur vóór 14 oktober. • Om studieredenen: je bezorgt een attest van de schooldirectie op het gemeentehuis, bij voorkeur vóór 14 oktober. • Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland: je bezorgt bewijsstukken (kopie van hotelvoucher, vliegtuigticket, …)

• Je bent ziek: je bezorgt een medisch attest op het

op het gemeentehuis, bij voorkeur vóór 14 oktober. Kan je geen

gemeentehuis, bij voorkeur vóór 14 oktober.

bewijzen voorleggen (je reist met de wagen naar familie in het

Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest schrijven.

buitenland bijvoorbeeld), dan leg je bij de dienst bevolking een

• Je bent om beroeps- of dienstreden in het buitenland: je be-

verklaring op eer af.

zorgt een attest van de werkgever op het gemeentehuis, bij voorkeur vóór 14 oktober. Dit geldt ook voor de leden van het gezin. • Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen

Hoe geef ik een volmacht? Als je niet kan gaan stemmen op basis van een van de wettelijke

werken: je bezorgt een attest van de werkgever op het gemeente-

uitzonderingen zoals net beschreven, kan je wel een volmacht geven.

huis, bij voorkeur vóór 14 oktober.

Dat betekent dat iemand anders in jouw plaats gaat stemmen.

• Jij of iemand van het gezin met wie je samenwoont, is schipper, marktkramer of kermisreiziger: je meldt je aan bij de dienst bevolking, bij voorkeur vóór 14 oktober. De dienst maakt dan een

• Je kan een volmacht geven aan gelijk welke andere kiezer. Maar iedere kiezer kan maar één volmacht krijgen.


| 11 |

Bevestig je stem.

10 Vouw na het scannen je stembiljet opnieuw dubbel.

5

6 Neem je stembiljet en controleer.

11

Vouw het biljet dubbel, met de gedrukte tekst naar binnen (veiligheid).

12

Geef je stembiljet aan de bijzitter.

• Je vult op voorhand het volmachtformulier in. Dat vind je op

De bijzitter stopt je stembiljet in de stembus.

Kan ik de nieuwe stemcomputers op voorhand uitproberen?

www.vlaanderenkiest.be of haal je bij de dienst bevolking op het

Ja. Je kan komen oefenen op de volgende momenten:

gemeentehuis. De volmachtkrijger gaat op de dag van de verkiezin-

• vanaf 1 september tijdens de openingsuren

gen naar het stembureau waar normaal gezien jij als volmachtgever had moeten stemmen. Hij of zij moet volgende documenten bij zich hebben: het volmachtformulier en het bijhorende attest (dus als je een volmacht geeft, moet je de attesten niet op voorhand op het gemeentehuis bezorgen), jouw oproepingsbrief, zijn of haar oproepingsbrief en identiteitskaart. • Wie schipper, marktkramer of kermisreiziger is en volmacht wil geven, heeft een attest van de burgemeester nodig. Je kan dat aanvragen op de dienst bevolking. • Wie om privéredenen in het buitenland verblijft en volmacht wil geven, heeft een attest van de burgemeester nodig. Je kan dat uiterlijk 12 oktober aanvragen op de dienst bevolking. Je brengt bewijsstukken van de reis mee.

Za cv eaee ffd ears trfg fd sdfsd fdgs gd f

4

Bevestigen

van gemeentehuis Berlare ; • zaterdag 18 augustus van 18 tot 21 uur in gemeentehuis Overmere; • zondag 19 augustus van 16 tot 20 uur in gemeentehuis Overmere; • dinsdag 21 augustus van 11 tot 15 uur in gemeentehuis Overmere; • zaterdag 8 september van 16 tot 20 uur in gemeentehuis Uitbergen; • maandag 10 september van 10.30 tot 13 uur in gemeentehuis Uitbergen; • zaterdag 22 september van 18 tot 20 uur in gemeentehuis Berlare; • zondag 23 september van 10 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur

Wat als ik wegens lichamelijke beperkingen niet kan kiezen? Als je wegens lichamelijke beperkingen niet in staat bent om alleen naar het stemhokje te gaan, of om zelf je stem uit te brengen, mag je je met toestemming van de voorzitter door iemand laten begeleiden of bijstaan. De naam van beide personen wordt in het proces-verbaal van het stembureau vermeld.

in gemeentehuis Berlare; • dinsdag 25 september van 11 tot 16 uur in gemeentehuis Berlare.


| 12 | GEMEENTERAAD

© Peter Van Gyseghem

LEVEN

Barbecueverbod op Nieuwdonk vanaf 1 augustus In navolging van andere recreatiedomeinen voert Nieuwdonk vanaf 1 augustus een verbod op particulier barbecuen in en anticipeert zo op mogelijke ernstige veiligheidsproblemen. We stellen vast dat zowat alle recreatiedomei-

Omdat de veiligheidsrisico’s te groot worden

nen een barbecueverbod hebben ingesteld.

en omdat barbecuen in openlucht op open-

Daardoor komen meer en meer liefhebbers,

baar domein bovendien in onze gemeente

Nieuwdonk is al jaar en dag een aangenaam

ook van ver buiten de regio, naar Nieuwdonk.

nergens is toegelaten, komt er nu ook op

en rustig domein, gericht op gezinnen, en

Deze exponentiële groei overstijgt al een tijd-

Nieuwdonk een barbecueverbod.

je de draagkracht van het domein en dreigt

bezoekers die niet op de hoogte zouden zijn.

met deze maatregel willen het gemeentebestuur en intercommunale DDS, als beheerder

voor verschillende vormen van overlast te

Het verbod gaat in vanaf 1 augustus. Dat

zorgen. De voorbije weken waren er ook en-

geeft wat tijd om de maatregel te communi-

kele schermutselingen in de barbecuezone.

ceren en om moeilijkheden te vermijden met

van Nieuwdonk, dat ook zo houden.

10 afspraken in het kasteelpark Er is een aanvulling op het politiereglement om een aantal afspraken in het kasteelpark te regelen. Het volledige parkreglement krijgt een plaats aan de vier ingangen van het domein. Maar hier volgt een samenvatting.

1.

Bezoekers mogen geen bloemen plukken, takken afbreken of beplanting beschadigen. Ook in bomen klimmen is niet toegelaten.

2.

Bezoekers mogen geen vuur maken of putten graven.

3.

Bezoekers nemen hun afval mee naar huis of gebruiken de vuilbakken van het park. Afval dat niet ter plaatse is geconsumeerd, hoort hier niet thuis.

4.

Bezoekers met gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen zijn niet welkom.

5.

Er komen geen voertuigen in het park. Uitzondering: kinderwagens en individuele wagens voor personen met een beperking of voor personen die moeilijk te been zijn.

6.

Alleen honden aan de leiband zijn welkom. De baasjes ruimen hondenpoep onmiddellijk op.

7.

Bezoekers mogen niet samenscholen en moeten op elk moment de doorgangen vrijhouden.

8.

Reclame op het terrein is verboden.

9.

Niet toegelaten zonder voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen:

a.

handel drijven;

b.

boodschappen van welke aard ook neerleggen, verspreiden, uitdelen of aanplakken;

c.

al dan niet versterkte muziek laten horen.

10. Bezoekers mogen niet vissen, zwemmen of schaatsen.

Het kasteelpark is dagelijks open van 8 tot 20 uur. Tussen oktober en maart van 8 tot 17.30 uur.

Samenvattingen van gemeenteraadsversla gen vind je op www.berlare.be onder ‘bestuur en beleid’.


| 13 |

Een kind telt in ‘t Raapveld Speeltoestellen voor de kleinsten in Uitbergen

Tegen de tweede week van juli staan er drie speeltoestellen op het gemeentelijk pleintje in het Raapveld. De kleuters en jonge kinderen uit de relatief recente woonwijk zullen hier ongetwijfeld veel plezier aan beleven.

Ravotten blijft belangrijk Speelruimte creëren is een aandachtspunt voor het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur houdt bewust het aantal toestellen beperkt en

In het Raapveld is een grasterrein waar kinderen en tieners nu al graag

kleinschalig. Daar is een goeie reden voor, zegt jeugdconsulent Amber

gebruik van maken. Er staan momenteel twee voetbaldoelen en een

Vande Winckel: “Speelruimte is geen synoniem voor een ingerichte

basketring. Om het pleintje nog interessanter te maken voor gezinnen

speeltuin. Voetballen en ravotten bijvoorbeeld moeten zeker mogelijk

met kleuters en jonge kinderen, heeft gemeente Berlare drie speel-

blijven. En omdat het speelterrein midden in een vrij recente woon-

toestellen gekocht. Het gaat om een 6 meter lang avonturenpad, een

wijk ligt, wil het bestuur ook voldoende ruimte laten voor buurtiniti-

veerwip en een draaimolen. Ze worden uiterlijk de tweede week van

atief. Bombastische toestellen dan weer zouden indruisen tegen het

juli geplaatst.

landelijke karakter van het plein. En bovendien zijn zo’n grote tuigen een mogelijke trekpleister voor hangjongeren.” Ook de buitenschoolse kinderopvang zal geregeld met de kinderen naar het speelpleintje trekken. Het ligt in de buurt van de toekomstige locatie, de pastorie, en de kinderen geraken er langs rustige, veilige wegen. meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be


| 14 | LEVEN

MENS&TIJD

GEREGISTREERDE GEBOORTEN

19/05/2012

Rudy Van Malderen (°15/05/1955)

19/05/2012

Paul Rogiers (°11/08/1928)

16/03/2012

Ina Van Geeteruyen

19/05/2012

Casimir Malin (°12/10/1937)

22/03/2012

Arno Baert

24/05/2012

Anita Verhaegen (°29/03/1949)

25/03/2012

Fonne Van Poucke

24/05/2012

Adriana Valck (°18/01/1924)

26/03/2012

Lucas Heyerick

27/05/2012

Paula Segers (°09/12/1927)

29/03/2012

Ares Cools

28/05/2012

Maria Grillaert (°26/06/1936)

29/03/2012

Kiana Lega

30/05/2012

Willy Moerman (°08/03/1932)

30/03/2012

Elias Huylebroeck

30/05/2012

Mathildis De Coninck (°11/11/1929)

31/03/2012

Lander Buyle

02/06/2012

Margareta Haentjens (°01/07/1928)

31/03/2012

Ilias Van Acker

03/06/2012

Suzanna Cludts (°27/05/1920)

3/04/2012

Sverre Moerman

6/04/2012

Mel Van Daele

16/04/2012

Lotte Tillieu

VOLTROKKEN HUWELIJKEN

17/04/2012

Chloë Vimeux

18/04/2012

Mats Van Wesemael

13/04/2012

Mario De Loose en Cindy De Smedt

20/04/2012

Renke Blancquaert

14/04/2012

Wesley De Clercq en Freya De Lausnay

20/04/2012

Chloë Christiaens

14/04/2012

Sven Vandersnickt en Greetje De Smet

25/04/2012

Lauranne Vermeire

20/04/2012

David Vandendriessche en Yulia Khechyan

30/04/2012

Phebe Morobé

21/04/2012

Lorenzo Vantomme en Stijn Verstuyft

10/05/2012

Finn Coppieters

28/04/2012

Marc De Vriendt en Marlina Verhulst

12/05/2012

Robbe Van Doorsselaere

04/05/2012

Andy Bollaert en Isabelle De Rycke

14/05/2012

Lori Caspeele

04/05/2012

Willy De Kinder en Beatrice Sanders

14/05/2012

Lou Van Vossel

05/05/2012

Wim Coppens en Ann Soors

18/05/2012

Benjamin Gahindi

11/05/2012

Erik Bracke en Godelieve De Schutter

12/05/2012

Dimitri Van Cauwenberghe en Hilde Lambrecht

18/05/2012

Tom Van de Velde en Marloes Bressers

18/05/2012

Franky Kerkhove en Sandra Knop

18/05/2012

Frank Verhaege en Gina Van den Eynde

GEREGISTREERDE OVERLIJDENS

02/04/2012

Leo Moerman (°07/02/1920)

19/05/2012

Kevin Rockaert en Sylvia Borré

04/04/2012

Jeanine Baeyens (°10/06/1933)

19/05/2012

Nick De Lathauwer en Darlien De Wilde

07/04/2012

Edmondus De Wree (°24/05/1924)

19/05/2012

Tom De Beule en Maaike Blondeel

09/04/2012

Freddy Oosterlinck (°18/03/1953)

25/05/2012

Andy Van Lunter en Kelly De Prez

10/04/2012

Giuseppe D’Angelo (°10/08/1953)

02/06/2012

Steven Peelman en Charlene Casman

12/04/2012

Rudi Christiaens (°14/12/1959)

12/04/2012

André Rasschaert (°19/12/1933)

14/04/2012

Philomena Vrydag (°11/02/1934)

GOUDEN JUBILEA

15/04/2012

Henri De Roeck (°30/11/1933)

25/04/2012

Dirk Buyst (°23/09/1967)

05/05/2012

Gustavus De Backer en Leona Jacobs

25/04/2012

Adriana Roels (°21/05/1928)

05/05/2012

Cesar Rogiers-Marcella Van Lunter

25/04/2012

Marcel D’haese (°04/06/1937)

05/05/2012

Guillaume Moerman-Maria De Raedt

29/04/2012

Emiel Veldeman (°21/11/1927)

09/05/2012

Christiaan Verbeken-Monique Van Hecke

30/04/2012

Marie Bosman (°28/11/1926)

11/05/2012

Roger De Beul-Lucienne De Block

30/04/2012

Karin Roels (°09/01/1969)

17/05/2012

Gilbert Malin-Hugette Van Wesemael

02/05/2012

Marc Praet (°14/02/1946)

09/06/2012

Lucien Van der Poorten-Leona De Meyer

03/05/2012

Germaine Van Damme (°08/12/1923)

15/06/2012

Norbertus Van Kerckhove-Julia D’Hooms

05/05/2012

Marcel Beyens (°31/12/1939)

06/05/2012

Adon Vergauwen (°22/04/1932)

13/05/2012

Bart Putteman (°26/05/1965)

DIAMANTEN JUBILEUM (60 JAAR)

14/05/2012

Maria Van Cauteren (°07/05/1929)

17/05/2012

Delphina De Wilde (°24/06/1934)

10/06/2012

Frans De Gelder- Anna Pieters


Verkeersmaatregelen Waterfeesten Tijdelijke hinder voor volkstoeloop Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus zakken duizenden sportliefhebbers en liefhebbers van het goede leven af naar onze gemeente voor de Waterfeesten. Dat betekent ook dat het gemeentebestuur op het parcours en in de feestzone een aantal veiligheidsmaatregelen neemt. Dat heeft onder meer gevolgen voor het verkeer.

Op zaterdag is er om 10 uur een aflossings-

Alle verkeer in beide richtingen is verboden

Het is verboden om te rijden met de wed-

triatlon en om 14 uur een kwarttriatlon. Deze

op zaterdag van 9.30 tot 17 uur:

strijdrichting mee op zaterdag van 9.30 tot

wedstrijden doorkruisen een deel van het

• vanaf Sluis naar binnendijk tot Maaidonk-

17 uur:

grondgebied.

Verkeersmaatregelen zaterdag Het fietsparcours van de kwarttriatlon is als volgt: Donklaan vanaf Brielstraat tot aan kruis-

straatje (kruispunt met Veulaertstraat); • in Broeckstraat –Broekstraatje (verbindingsweg tussen Broekstraat Overmere en • Maaidonckstraatje Uitbergen); • in Broekstraat tussen Koningstraat en Paepenbogtstraatje;

• op Donklaan vanaf kruispunt met Brielstraat tot aan kruispunt met Blauwhofdreef.

Verkeersmaatregelen zondag Voor de Waterfeesten wordt:

punt met Blauwhofdreef - Donklaan (Scheve

• in Paepenbogtstraatje (verbindingsweg

Villa) via verbindingsweg Uitbergen-Berlare

tussen Broekstraat en toegangsweg

voor alle verkeer tussen Kapelleplein en

naar Sluis - vanaf Sluis naar binnendijk en

Nieuwdonk);

Zandstraat;

Scheldedijk - Moleneindestraat -

• in Brielstraat.

Veulaertstraat - Maaidonkstraatje - Broekdam - Paepenbogtstraatje - Brielstraat - Donklaan.

Je mag op zaterdag tussen 9.30 en 17 uur

de Dendermondse Steenweg en huisnum-

niet rijden tegen de wedstrijdrichting in:

mer 26 (Brugsken);

• op Donklaan (stuk Scheve Villa);

3 augustus om 18 uur tot en met zaterdag

• in Veulaertstraat vanaf kruispunt met

• op parking Wandelpad (rechtover ’t Winkeltje, Donklaan); • in Moleneindestraat tussen Moleneinde en Veulaertstraat; • op de verbinding tussen Moleneinde en Sluis; • op Sluis tussen Hoogstraat en Nieuwdonk.

• van 10 tot 24 uur de Donklaan afgesloten voor alle verkeer tussen het kruispunt met

Er geldt een parkeerverbod van vrijdag 4 augustus om 18 uur:

• van 8 tot 10 uur de Donklaan afgesloten

Maaidonkstraatje; • in Brielstraatje; • in Maaidonkstraatje; • in Moleneindestraat tussen kerkwegel en Nieuwdonk; • in Maaidonk (alle verkeer verboden van

• van 8 tot 24 uur in het gedeelte van de Donklaan tussen Blauwhofdreef en Schelde enkel het verkeer toegelaten komende van Berlare richting Schelde; • van 8 tot 24 uur een parkeerverbod ingevoerd aan de rechterzijde in het gedeelte van de Donklaan tussen Blauwhofdreef en Schelde.

Weidelandstraat naar Brielstraatje). Meer over de Waterfeesten op p. 22. meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be

© Kirsten Van der Haegen

| 15 |


| 16 | R U I MT E

Overmeerse verenigingen komen weer thuis Gerenoveerde Feestzaal Overmere opent op 15 augustus Iets meer dan anderhalf jaar heeft de totale verbouwing van de

Van turnzaal naar feestzaal

site aan de Burgemeesters De Lausnaystraat geduurd. De nieuwe kinderopvang in de achterbouw ging al open in het najaar

De vernieuwde feestzaal behoudt haar huidige oppervlakte, maar

van 2011. Half augustus volgt nu de feestelijke heropening van

verder zijn er echt wel opvallende verschillen met het verleden. Om

Feestzaal Overmere. Vanaf dan staat de zaal ook opnieuw ter

te beginnen is alle specifieke sportinfrastructuur ontmanteld. Er ligt

beschikking van het verenigingsleven.

een nieuwe vloer en de gevel aan de straatkant oogt strak hedendaags. Minder markant, maar noodzakelijk voor de gebruikers, zijn de

De turnzaal van de voormalige gemeenteschool deed al tientallen

aangepaste elektriciteitsinstallatie, de zorg voor een goede (geluids)

jaren dienst als ontmoetingsruimte voor het Overmeerse verenigings-

isolatie en een aangename ruimtelijke akoestiek. De achtste klas van

leven. Sinds schooljaar 2002-2003 (bij het verdwijnen van de gemeen-

de achterbouw, dichtst bij het podium van de zaal, doet nu dienst als

teschool n.v.d.r.) is de turnzaal officieus omgedoopt tot feestzaal. Maar

kleedruimte bij podiumactiviteiten.

omwille van de verouderde infrastructuur en troosteloze aanblik was dat een wat ongelukkige benaming.

De feestzaal kreeg een nieuwe ingang met traphal, ter hoogte van het voormalige strijkatelier. Naast deze traphal zit een sanitair blok. “Op

De renovatie was gepland voor het najaar van 2009, maar het project

vraag van de verenigingen heeft het gemeentebestuur de cafetaria

werd uitgesteld toen Vrije Basisschool Sint-Jozef onverwacht snelle

laten verruimen en waar vroeger de toiletten waren, hebben we een

bouwkansen kreeg.

keukenunit en open bar geïnstalleerd”, zegt Stijn De Coster van de cultuurdienst.


| 17 |

Programma opening De officiële opening van Feestzaal Overmere vindt plaats op woensdag 15 augustus om 18 uur. Koor Meergalm, Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden, Panta Rhei en jeugdtheater Joker verlenen hun medewerking.

© Illustratie Gert Van Kerckhove

Iedereen is van harte welkom.

Op vraag van de verenigingen heeft het gemeentebestuur de cafetaria laten verruimen en waar vroeger de toiletten waren, hebben we een keukenunit en open bar geïnstalleerd.

Reservaties via cultuurdienst Diezelfde cultuurdienst blijft net als voordien verantwoordelijk voor

meer info: cultuurdienst, 052 42 35 31

het dagelijks beheer van Feestzaal Overmere. “Het tarief- en gebruiks-

en cultuur.reserveren@berlare.be

reglement wijzigt voorlopig niet. Verenigingen dienen nog steeds een

www.berlare.be/zaalverhuur voor reglementen

huuraanvraag in via de cultuurdienst. De sleutel afhalen doen ze bij de

en aanvraagformulier

conciërge van het oud-gemeentehuis Overmere, mevrouw Chris De Bremme. Zij houdt ook een oogje in het zeil”, besluit De Coster.


| 18 | R U I MT E

Asbest in huis: geen reden tot paniek Eerst denken, indien nodig (laten) doen. Asbest is schadelijk voor de gezondheid en daarom inmiddels verboden en niet meer te koop. Maar tot in de jaren ’90 is het materiaal veel gebruikt. Iedereen die niet in een nieuwbouw woont, kan het daarom nog tegenkomen in en om zijn woning. Als dat het geval is, panikeer niet en reageer vooral niet te snel. De bekendste voorbeelden zijn wellicht asbestcement golfplaten, leien, bloembakken,

Maatregelen voor doe-het-zelvers

Met cementgebonden asbest kan je terecht

asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

Waarheen met asbest?

Speel op veilig en laat erkende asbestverwij-

op het containerpark. Elk gezin mag jaarlijks

deraars en slopers het vuile werk opknappen.

tien stuks ongebroken cementgebonden

Asbest is een veelzijdig materiaal met

Als je toch zelf aan de slag wil, beperk je dan

asbest brengen. Vraag hiervoor eerst je

uitstekende kwaliteiten. Maar na verloop van

tot asbestcement. Maar pas wel deze veilig-

persoonlijke asbestkaart aan bij intercom-

tijd bleek dat het inademen van asbestve-

heidsmaatregelen toe:

munale Verko. Zijn de materialen gebroken

zels ernstige gevolgen voor de gezondheid

• Gebruik handschoenen en een stofmasker

of wil je meer dan tien stuks aanvoeren, dan

kan hebben. Het is sinds 1998 niet meer

type P3;

moet je betalen. Schakel je echter een erkend

verkrijgbaar. Of je asbest onmiddellijk moet

• Bevochtig het materiaal intens;

asbestverwijderaar in, dan neemt die de

verwijderen, hangt echter af van de soort

• Verwijder het materiaal voorzichtig met

stukken mee.

toepassing, van de kans op beschadiging en

handwerktuigen. Zaag- en slijpschijven,

van de staat waarin het verkeert.

boormachines en hoekslijpmachines zijn

Tot slot: we vertelden al dat asbestcement

uit den boze;

in goede staat niet per se onmiddellijk moet

Als je thuis asbesthoudend materiaal aantreft,

• Voorkom dat het materiaal breekt.

worden verwijderd. Maar als je het houdt,

analyseer dan de situatie alvorens over te

Verwijder de stukken asbestcement een

wees dan heel voorzichtig met onderhoud

gaan tot actie. Hoe groot is het risico dat er

voor een en breng ze voorzichtig naar de

en bewerking. Gebruik in geen geval

begane grond. Zeker niet gooien;

hogedrukreinigers, staalborstels, slijpschijven,

asbestvezels vrijkomen? Dat gevaar is relatief klein bij hechtgebonden asbest (d.w.z. dat

• Bewaar het materiaal in een afgesloten

de vezels stevig verankerd zijn in dragerma-

verpakking en meng het nooit met ander

teriaal, zoals bij golfplaten, leien, bloembak-

bouw- en sloopafval;

ken en buizen n.v.d.r.) in goede staat. Gaat

• Als je binnen werkt: verlucht goed en

het daarentegen om ongebonden asbest

maak achteraf alles schoon met water.

(bijvoorbeeld plaasterisolatie en afdichtingskoord) of hechtgebonden asbest in slechte

schuurpapier, zagen of boren.

Gebruik geen stofzuiger; • Neem een douche en was je kledij na de

staat? Dan is het tijd om maatregelen te

werken.

treffen. meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be Intercommunale Verko, 052 25 18 35 voor een overzicht van erkende laboratoria en asbestverwijderaars: 02 233 45 93


| 19 |

Rioleringswerken ‘toeristische’ Strijdamstraat gestart Beperkte hinder voor fietsers en wandelaars De tweede helft van juni zijn rioleringswerken begonnen in de Strijdamstraat. Omdat fietsers en wandelaars deze weg in de zomer graag en veel gebruiken, doet de aannemer er alles aan om de straat voor hen toegankelijk te houden.

De Strijdamstraat is een van de laatste

Klaar eind augustus

straten in Berlare die volgens het afvalwa-

Als verbindingsweg tussen de Zandstraat en het Broekbos is de Strijdamstraat een

terzoneringsplan nog van riolering moeten

De voorbereidende werken van de

belangrijke weg voor fietsers en wande-

worden voorzien. Het dossier lag al een

nutsmaatschappijen zijn achter de rug.

laars. “Daarom ook heeft het gemeente-

aantal jaren op tafel. De context is dan ook

De aannemer is op 18 juni gestart. De riole-

bestuur er bij de aannemer op aange-

vrij complex: de percelen grenzen aan een

ringswerken zelf moeten klaar zijn tegen 16

drongen dat zachte weggebruikers op elk

Europees erkend natuurgebied en boven-

juli, bij de start van het bouwverlof. Vanaf

moment moeten kunnen passeren. In de

dien heeft het een poos geduurd alvorens

7 augustus volgen nog de werken aan de

eerste helft van juli zal er wel wat hinder

het Agentschap Natuur en Bos, Aquafin en

bovenbouw van de weg: asfaltering, goten,

zijn, maar tegen de start van het bouwver-

de Vlaamse Milieumaatschappij het eens

roosters, … Normaal gezien zijn de werken

lof komt er een tijdelijke wegverharding”,

waren over het concept van riolering.

klaar tegen eind augustus.

aldus nog Van Peteghem.

De woningen en de installaties van camping Gamma sluiten aan op de nieuwe riolering en moeten hun afval- en hemelwater scheiden. “Het afvalwater vloeit af naar het laagst gelegen gebied op het einde van de Strijdamstraat. Daar wordt het opgepompt met een persleiding naar de riolering van de Zandstraat. Het afzonderlijke hemelwater verzamelen we op een terrein achteraan in de straat, dat dienst doet als bufferen infiltratiezone”, vertelt Kristof Van

© Bert Van der Linden

Peteghem, hoofd van de technische dienst.

meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be


Knalzomer met Kab   m Speelplein voor tieners speelt kort op de bal Weinig of geen gemeenten hebben een tienerspeelplein. Berlare heeft dat wel. Iedereen van 10 t.e.m. 15 jaar is er welkom. Vijf weken lang de zomer van je leven met Kab

m: avontuurlijk en uitdagend, ontspannend, prettig gestoord en bovenal

met een hoog vakantiegehalte. En je moet niet op voorhand inschrijven, behalve voor de uitstappen. KABOOMTESTEROM

maandag 2 juli dinsdag 3 juli woensdag 4 juli donderdag 5 juli vrijdag 6 juli

vm nm vm nm vm nm uitstap vm nm

Hoe uitdagingen uitvoeren ‘binnen de minuut’? Vervolg hoe uitdagingen uitvoeren ‘binnen de minuut’? Hoe word je een spion? Hoe overleef je in het bos? Hoe word je een paparazzo? Hoe word je een paparazzo? Aqualibi Hoe geraak je in het guinness book of world records? Hoe word je hoogbegaafd?

REIS ROND DE WERELD

maandag 9 juli dinsdag 10 juli woensdag 11 juli donderdag 12 juli vrijdag 13 juli

vm Olympische speelpleinspelen nm Afrikaanse kampen bouwen en stratego vm Italiaans maffiaspel nm Tropisch waterspel Feestdag van de Vlaamse gemeenschap: GEEN SPEELPLEIN uitstap Bellewaerde uitstap Kidrock

ROBINSON CRUSOË

maandag 6 augustus dinsdag 7 augustus woensdag 8 augustus donderdag 9 augustus vrijdag 10 augustus

vm nm vm nm vm nm uitstap vm nm

Survivorquiz Survival of the fittest Woudloperskuiken Tocht door de jungle Piratengevecht Zeeslag Earth explorer Paintball Glijspel

© Bert Van der Linden

| 20 |


| 21 | DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG: CADETTENSCHOOL

vm Cadettentraining nm Drill sergeant vm Pack up relay nm Missing in action Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart: GEEN SPEELPLEIN uitstap Moeraspiste, hindernissenparcours en teambuilding op Nieuwdonk. vm Veldslag om Berlare nm Diploma-uitreiking soldaten

maandag 13 augustus dinsdag 14 augustus woensdag 15 augustus donderdag 16 augustus vrijdag 17 augustus HET LEVEN ZOALS HET IS: DE ZOO

vm Fotofilm nm Zoölogie vm Het sterkste dier nm Reis door de zoo vm The zoo-bal preparation met bbq nm The zoo-bal uitstap Walibi opkuisdag: GEEN SPEELPLEIN

maandag 20 augustus dinsdag 21 augustus woensdag 22 augustus donderdag 23 augustus vrijdag 24 augustus

Last minute Uitvalsbasis van Kab

m is basisschool Ten Berge, Galgenbergstraat

eindigen ook daar.

Ook toffe zomersportkampen!

Een dag op het speelplein ziet er als volgt uit:

De gemeentelijke sportdienst heeft deze zomer

• 8 – 9.30 uur: open speelaanbod;

nog plaatsen vrij voor drie sportkampen.

39. Alle activiteiten vinden daar plaats. De uitstappen vertrekken en

• 9.30 – 12 uur: voormiddagactiviteit; • 12 – 13.30 uur: middagpauze / open speelaanbod;

• Onder zee: van 27 t.e.m. 31 augustus

• 13.30 – 16 uur: namiddagactiviteit;

sporthal Overmere, van 9 tot 12 uur

• 16 – 17 uur: open speelaanbod.

voor geboortejaren 2006, 2007 en 2008

Tijdens het open speelaanbod bepaal je zelf of en hoe lang je komt.

• Sport & fun: van 9 t.e.m. 13 juli

Maar voor de activiteiten verwachten we iedereen stipt om 9.30 of

sporthal Overmere, van 9.30 tot 16 uur

13.30 uur. Breng een lunchpakket mee als je over de middag blijft.

voor geboortejaren 2000 t.e.m. 2005

Behalve als we samen koken natuurlijk! • Binnen-buitenkamp: van 27 t.e.m. 31 augustus Vakantie is zo weinig mogelijk op voorhand moeten plannen.

• sporthal Berlare, van 9.30 tot 16 uur

Dat hebben ze op de jeugddienst ook begrepen en dus is

• voor geboortejaren 2000 t.e.m. 2005

Kab

m heel flexibel, zegt ook jeugdwerker Laurens Everaert: “Voor

alle gewone activiteiten kan je tot op het laatste moment beslissen

Het kleuterkamp in juli in sporthal Berlare is volzet.

om deel te nemen. Alleen voor de uitstappen is inschrijven op voorhand wel noodzakelijk, aangezien de plaatsen in de bus beperkt zijn.

meer info:

Onze monitoren houden de aanwezigheden bij en op basis daarvan

www.berlare.be/sport

krijgen de ouders aan het eind van de zomer een factuur: 0,25 euro

sportdienst, 09 356 89 56

per half uur open speelaanbod, 3,00 euro per activiteit en 15,00 euro

en sportdienst@berlare.be

voor de uitstappen.” meer info: dienst jeugd & vorming: 052 42 77 56 en jeugdwerk@berlare.be updates over Kab

m zomer 2012?

Schrijf je in op de nieuwsbrief via jeugdwerk@berlare.be


| 22 |

Waterfeesten! Eerste weekend van augustus

Programma zondag 5 augustus • vedettenparade op vliegend podium • feestmarkt van 10 tot 22 uur (Donklaan)

vanaf 17.30 uur met:

• kermis van 10 tot 22 uur (Donklaan)

Laura Omloop

• gratis kinderdorp van 12 tot 19 uur (twee parkings vooraan)

Ian Thomas

• uitgebreide straatanimatie van 14 tot 18 uur (Donklaan)

Trischa

• motorstuntshow om 14, 15, 16 en 17 uur

David Van Dyck

Jo vally

Sylver

Belle Perez

(ter hoogte van restaurant Regina) • animatie op en boven het Donkmeer vanaf 14 uur met o.a. demo van hovercraft en demo van Seaking om 14.30 en 17 uur

• spetterend muzikaal vuurwerk boven het Donkmeer om 22.30 uur


| 23 |

Summerfest op zaterdag Ter land, ter Donk en in het meer, editie ‘Hoog en droog’. Twee strak gespannen kabels op 1 meter van elkaar waartussen deelnemers zich met een voertuig naar de overkant laten glijden om de bel te luiden. Spektakel voor het publiek en mooie prijzen voor de snelste en origineelste deelnemers. Extra adrenaline in de nevencompetitie ‘Blobben’: iemand springt op een luchtkussen in het water waardoor zijn partner die al op de ‘blob’ zat, de lucht in wordt gekatapulteerd. Elke deelnemer krijgt een halve liter bier. Wie het verst of hoogst vliegt, maakt kans op een paramotorvlucht.

Inwoners goedkoper naar Waterfeesten

’s Avonds is er nog een Summerfest afterparty met o.a. dj diMaro en dj

Inwoners van Berlare krijgen korting op de tickets

Georges Lieven.

voor de Waterfeesten. Zij betalen slechts 3,00 euro in voorverkoop. Deze goedkopere tickets zijn enkel verkrijgbaar op het gemeentesecretariaat

En verder • vrijdag 3 augustus: viswedstrijd voor de jeugd om 14.30 uur (0473 87 80 55) • zaterdag 4 augustus: trio-triatlon om 10 uur

meer info:

(Dorp 22) van 16 juli t.e.m. 3 augustus, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

• ‘Hoog en droog’ vanaf 18 uur

Er is een extra afhaalmoment voorzien op zaterdag

aan de openluchttribune.

28 juli van 11 tot 13 uur. Enkel een lid van het gezin

Reglement en inschrijfformulier

kan de tickets afhalen, op vertoon van de eigen

op www.donkmeer.be.

identiteitskaart. Het voordeeltarief voor inwoners

3,00 euro per kar en 6,00 euro

geldt niet meer aan de kassa op zondag 5 augustus.

per hoofd. • ‘Blobben’ vanaf 18 uur aan de

en kwarttriatlon om 14 uur (09 356 89 56 en www.berlare.be/triatlon). De trio-triatlon staat

Kinderen geboren na 1 januari 2000 moeten niet

openluchttribune. Inschrijven

ook open voor G-sporters en mensen met een

betalen.

op voorhand niet nodig. Deelnemen kost 1,00 euro.

beperking. • zaterdag 4 augustus: Summerfest vanaf 18 uur (zie apart kaderstuk)

meer info: gemeentesecretariaat,

• Prijsuitreiking om 20.30 uur

052 43 23 40

• Summerfest afterparty

en secretariaat@berlare.be

vanaf 22 uur.


| 24 |

Beeldenstroom ’12: kunst integreert in natuur Kwaliteit intergemeentelijke kunstroute schept hoge verwachtingen Soms verweeft kunst zich wonderwel met haar natuurlijke omgeving. Dat laten de (inter)nationale kunstenaars van Beeldenstroom ’12 overduidelijk zien. Het epicentrum van de driejaarlijkse kunstroute is verplaatst van de Schelde naar de Kalkense Meersen, maar omspant nog steeds de grondgebieden van de organiserende gemeentebesturen: Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen.

Beeldenstroom ’12 verenigt kunst en natuur. Nog meer dan bij de voorbije edities. Want nu gaat het niet meer om het neerpoten van

10

windorgel

kunstwerken langs de Schelde. De lat ligt een stuk hoger: Beeldenstroom ’12 toont enkel werk dat of inpikt op thema’s van het buitengebied (hengelen, bijenkwekerij, ...), of bestaat uit levende materialen zoals wilgentenen, knotbomen en gras, of land art is, omdat het alleen maar buiten kan worden opgesteld en allerlei omgevingsfactoren er hun invloed op hebben.

ijzeren boom

15

14

windorgel


| 25 | Bio art en levende sculpturen Om deze ambitie waar te maken gingen Berlare, Laarne, Wetteren en

integriteit en het respect voor de natuur van de organisatie. Hij erkent

Wichelen in zee met Verbeke Foundation, een private stichting met

ook de meerwaarde van Beeldenstroom ’12 voor het Agentschap: “Als

relevante ervaring en een dito internationaal kunstenaarsnetwerk

we nog meer mensen willen warm maken voor de pracht van onze

rond land art en bio art. Een logische stap verder was de aanstelling

natuur, is samenwerken met andere beleidsdomeinen zoals bijvoor-

van Geert Verbeke als curator van het project. Het resultaat is een

beeld de kunsten noodzakelijk.”

selectie kwaliteitswerken van vermaarde kunstenaars uit binnen- en buitenland. Sommige werken zijn trouwens levende kunstwerken die

De expertise van al deze partners heeft geleid tot een project met

ook na Beeldenstroom ’12 blijven bestaan. “Het werk van Will Beckers

hoge verwachtingen, dat wordt ondersteund door de lokale, provinci-

bijvoorbeeld aan de Aard. Het is een levende sculptuur die elk jaar van

ale, Vlaamse en Europese overheid.

uitzicht zal veranderen, omdat de takken van de wilgen verder groeien

Het kunsttraject is een fietsroute van 10 kilometer rond de Kalkense

op de geweven takkenstructuur”, zegt curator Geert Verbeke.

Meersen. Startpunt is de Aard in Wichelen, maar vanuit het centrum van de vier gemeenten is een aanlooproute voorzien.

Partners met neus in zelfde richting

meer info:

Tijdelijk of zelfs permanent ingrijpen op een waardevol natuurgebied

Beeldenstroom loopt van 1 juli

is niet vanzelfsprekend. Verbeke: “We mogen en willen de natuurwaar-

tot en met 30 september.

den niet verstoren en bovendien zijn ook de Sigmawerken in volle

Er liggen gratis folders in het infokantoor

uitvoering. Daarom hebben we de voorbije twee jaar voortdurend

en in CC Stroming.

overlegd met Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor

www.beeldenstroom.be

Natuur en Bos (ANB).” Dominiek Decleyre van ANB is vol lof over de

dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be

18

ijzeren boom

ijzeren boom

17

bijenkorf

6

7

hengels

9 5

bathyscaaf

bijenkorf salicetum

10

bamboe-groot

11

12

halve bomen

13

vierkante bomen

1

3 2

4

bamboe-klein bijenkorf

duikboot

19

windorgel

21

ijzeren boom windorgel

20


| 26 |

Kapelleplein, laat je horen! Vrienden en buren terugzien op Berlare zingt!

De eerste 10 liedjes van de playlist: 1. Is everybody happy - Jackpot

Onze gemeente maakt zich op voor de vijfde editie van Berlare zingt! op het Kapelleplein.

2. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben

Vaste afspraak voor vele inwoners. Of ze nu podiumzanger, medewerker of gewoon toeschouwer zijn.

Joost Nuissl 3. Live is live - Opus 4. Ik voel me goed - Johan Verminnen

Mooi weer, zwoel weer en de sluizen open.

gewoon supertof”, weet Pascaline Clapdorp

5. New York, New York - Frank Sinatra

Berlare zingt! heeft zowat alle zomerse weer-

van de dienst toerisme. “Wie zingt en danst

6. Verliefd op Chris Lomme

types over zich heen gekregen de voorbije

nu niet graag op hits van vroeger en nu? De

jaren. Maar elke uitgave kan gegarandeerd re-

originele nummers knallen door de luidspre-

7. Venus - The Shocking Blue

kenen op honderden enthousiaste inwoners

kers, de liedteksten stoppen we in je handen

8. Naar de kermis

van alle leeftijden op het mooie plein voor

van zodra je er bent, op het podium brengen

Bareldonkkapel.

de presentator en een groep podiumzangers

9. Ik neem je mee - Gers Pardoel

onmiddellijk veel sfeer op het plein, en tot

10. Mooi, ‘t leven is mooi - Will Tura

Het concept is razend populair in verschillen-

slot is er eten en drinken om te delen met

de Vlaamse steden en gemeenten. “Het is ook

vrienden.”

De Kreuners

Laura Lynn en De Romeo’s

Zij zijn er ook al verschillende jaren bij:

Karine vind je steevast op het plein.

Dirk en Judoclub Kumiuchi laven

Christine, ambiancemaker op het podium

Ik moet al een heel goeie reden hebben om

de dorstigen.

Ik kijk er elk jaar naar uit. Het publiek krijg je in

niet naar Berlare zingt! te komen. Ik sta graag

Berlare zingt! is voor onze club een gezamen-

een handomdraai mee. Ik doe wel eens play-

op het plein met vrienden. We maken dan

lijk avondje uit. Ik krijg kippenvel als heel dat

backshows voor bejaarden en zieken, maar

veel plezier op liedjes die ik graag hoor

plein samen zingt.

het podium van Berlare zingt! is echt kicken.

meer info: Berlare zingt! op zaterdag 7 juli vanaf 19 uur op het Kapelleplein. Gratis toegang.

dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be www.vlaanderenzingt.be


| 27 |

‘t Nachtkastje van Jonas Meeremans Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners? We snuisterden deze keer in de slaapkamer van Jonas Meeremans. Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib!

• Stormnacht (Jim Butcher)

• Het Bernini Mysterie (Dan Brown) Een professor religieuze symboliek moet een mysterieus symbool

Harry Dresden is detective en de enige magiër in de gouden gids

op de borst van een vermoorde wetenschapper duiden. Hij ziet

van Chicago. De politie schakelt hem in om twee vreemde, gruwe-

een verband met de Illuminati, ooit de machtigste terreurbewe-

lijke moorden op te lossen.

ging ter wereld. Die beweging lijkt springlevend als ze verklaart een

De puzzelstukjes passen mooi een voor een. Je kan dus op een

tijdbom te hebben verstopt in het Vaticaan. Het wordt een race

onderhoudende manier meezoeken naar de dader of daders.

tegen de klok en de professor wordt ingeschakeld als specialist. Ik vind dit een leuk boek, omdat het fictie en werkelijkheid mooi tot • De geestenjager, de laatste leerling (Joseph Delaney)

een geheel samenbrengt.

Het eerste deel van een trilogie over Thomas Wachter. Hij heeft de

SPEL

UiTtip

gave om dingen uit het duister te zien en te horen, zoals heksen en boemannen. Thomas volgt een opleiding bij een geestenjager. Al snel komt hij oog in oog met een van de gevaarlijkste heksen uit de buurt en hij moet haar proberen stoppen. Omdat niemand de waarheid rond geesten kent, schetst de auteur zijn eigen kijk op het paranormale. En dat is behoorlijk vernieuwend. O ja: sommige passages zijn best wel eng.

VIND DE SCHAT VAN VLIEG EN WIN! Vlieg, het UiTlabel voor kinderen tot 12 jaar, heeft in bib Berlare, Museum Donkmeer en het Riekend Rustpunt

Word vrijwilliger in de bib!

(aan Sluis n.v.d.r.) een schatkist verstopt. Kom deze zomer zeker eens langs met de kinderen. Ze krijgen een

Bibliotheek Berlare zoekt een aantal vrijwilligers om op

opdrachtenboekje vol tips die naar de schat leiden. In

woensdagnamiddag bij te springen tijdens de uitleen

de kist zitten leuke verrassingen en geheime codes. Voer

in de hoofdbibliotheek. Het gaat vooral om het wegzet-

jullie geheime code in op www.UiTmetVlieg.be. Briljante

ten van teruggebrachte materialen en het ordenen van

schattenjagers maken kans op een jaar lang gratis cul-

de rekken. Maar hulp is ook welkom als de bib kleuters

tuurplezier met het hele gezin, steps, een kinderfiets en

ontvangt voor een voorleesmoment. Wie interesse

vele andere prijzen.

heeft, neemt contact op met bibliothecaris Ann Pieters: 052 42 61 88 en berlare@bibliotheek.be.

meer info:

bibliotheek Berlare, 052 42 61

88 en berlare@bibliotheek.be

www.UiTmetVlieg.be


OVERMERE KERMIS: PROGRAMMA 2012

vrijdag 10 augustus 19 uur

zaterdag 11 augustus

13 uur

19.30 uur

22 uur

dinsdag 14 augustus

19 uur

Avondspelen (Chiro) buitencompetitie, chiroheimers quiz en kaarting in het Boerenkrijgpark en grote feesttent Spel zonder grenzen (Chiro) in het Boerenkrijgpark Reuzebarbecue (Chiro) in de grote feesttent aan het Boerenkrijgpark Groot volksfeest (Chiro) in de tent aan het Boerenkrijgpark 10de en laatste VMD Minivoetbaltornooi de gust Deel 1 van het tornooi met acht Overmeerse ploegen op het voetbalterrein aan Kerkstraat 67. Met ambiance, springkasteel en snackbar.

woensdag 15 augustus

10 uur

Processie en openluchtmis in het Boerenkrijgpark ter ere van het feest van Maria ten Hemel Opgenomen

11 uur

10de en laatste VMD Minivoetbaltornooi de gust

Deel 2 van het tornooi met acht Overmeerse ploegen op het voetbalterrein aan Kerkstraat 67. Met ambiance, springkasteel en snackbar. Finale rond 16 uur.

18 uur

vrijdag 17 augustus

18.30 uur

Officiële opening vernieuwde Feestzaal Overmere (gemeentebestuur) met de medewerking van K.F. De Verenigde Vrienden Overmere, Koor Meergalm, Panta Rhei en Joker Wielerwedstrijd voor dames (Feestcomité Overmere) 1ste Fintroprijs over een afstand van 56 km of 8 rondes van 7 km: Burgs. De Lausnaystraat, Fortstraat, Mosseveldstraat, Bayaerdstraat, Lindestraat, Oorringstraat en Kerkstraat. Inschrijven vanaf 17 uur in café

Boerenkrijg. Aankomst aan café Parking. Prijzengeld: €275 voor de junioren en €275 voor de nieuwelingen. Palm en beker geschonken door autohandel Felix Baert.

zaterdag 18 augustus

13 uur

Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 20 uur)

14 uur

Smouteriejogging met inschrijven in Feestzaal Overmere (Atletiekkern Overmere)

Voor groot en klein. Iedereen mag deelnemen. Met randanimatie.

14.30 uur: kinderloop – 14.40 uur: jongerenloop – 15 uur: 3 km – 15.30 uur: 9 en 11,5 km.

15 uur

Deel van het joggingcriterium ‘De vier voor ’t plezier’.

25ste Overmeerse Smouterie

De markt wordt opengesteld in de verkeersvrije straten vanaf de dorpskern tot aan de verkeerslichten: Burgs. De Lausnaystraat / Fortstraat en deel Kruisstraat tot restaurant ‘Mosselken’. Tijdens de namiddagmarkt worden zowel nieuwe als antiekgoederen aangeboden. Verder wordt er tal van randanimatie voorzien: ballonnenclown, verschillende straatmuzikanten en vele ludieke spelletjes, opgezet door de plaatselijke verenigingen.

Trotterie: authentiek gebakken trotters worden met trappist of abdijbier en snee brood aangeboden.

Overmeerse klokken luiden Kermis in

17 uur

18 uur

Ommegang Rondgang met Overmeerse reuzen, drumband en orkest van de K.F. De Verenigde Vrienden

18 uur

Fototentoonstelling (fotoclub Reflex)

21 uur

in raadzaal gemeentehuis (tot 21 uur)

Smouterworp (Feestcomité Overmere)

1ste prijs is een kinderfiets t.w.v. €175, 2de en 3de prijs een waardebon van €25 en tal van andere prijzen.


| 29 |

zondag 19 augustus

11 uur

15 uur

22 uur

maandag 20 augustus

10 uur

Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 20 uur) Fototentoonstelling (fotoclub Reflex) in raadzaal gemeentehuis (tot 21 uur)

Prachtig vuurwerk op muziek in het Boerenkrijgpark, aangeboden door het gemeentebestuur. Eucharistieviering voor overleden parochianen en zegening van de graven

Welkomstgroet in de Parochiale Kring.

13 uur

Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 20 uur)

15 uur

40ste Boerenkrijgprijs

Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften K.B.W.B (€810 aan prijzengeld en €300 premies). Afstand 110 km of 10 omlopen via Donk, Uitbergen en Overmere. Inschrijven vanaf 13 uur aan café De Groenen Dijk. Aankomst aan café Parking. Met medewerking van de plaatselijke zelfstandingen (Overmere, Donk, Uitbergen) voor de premies. Palm en beker geschonken door autohandel Felix Baert. Bieden (4Fun). Kermiskaarting in de cafetaria van sporthal Overmere.

19 uur

dinsdag 21 augustus

8.30 uur

Gelegenheidscafé (Karin en Jos) in Boerenkrijgpark

9 uur

Aperitiefbar (K.F. De Verenigde Vrienden Overmere)

9.30 uur

Binnenkoer oud-gemeentehuis. Aperitief en hapjes ten voordele van de plaatselijke fanfare.

313de Zomerjaarmarkt op het demonstratieterrein in de Molenstraat

Inschrijvingen van 8 tot 9.30 uur in café Boerenkrijg.

Alle dieren moeten in de ring worden gepresenteerd en moeten tot 11.30 uur aanwezig blijven.

De organisatoren wijzen erop dat alle paarden, ezels en pony’s die sinds 1 januari 2010 deelnemen aan activiteiten en wedstrijden, correct moeten geïdentificeerd zijn.

A/ Brabants Ras 1. zuigelingen 1ste prijs: €18 + medaille

2. jaarlingen

volgende: €15, €13 en verder €10 (en €5 verplaatsing per dier)

3. merries van 2 jaar

1ste prijs: €28 + medaille

4. merries van 3 & 4 jaar

volgende: €23, €20, €18, €15 en verder €13

5. merries van 5 jaar en ouder

(en €5 verplaatsing per dier)

B/ Zadelpaarden 1. zuigelingen 1ste prijs: €18 + medaille

2. jaarlingen

volgende: €15, €13 en verder €10 (en €5 verplaatsing per dier)

3. merries, hengsten & ruinen van 2 jaar

1ste prijs: €28 + medaille

4. merries en ruinen van 3 jaar

volgende: €23, €20, €18, €15 en verder €13

5. merries en ruinen van 4 jaar en ouder

(en €5 verplaatsing per dier)

C/ Alle rassen (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)

1. merries en ruinen van 1 & 2 jaar

1ste prijs: €25 + medaille

2. merries en ruinen van 3 jaar en ouder

volgende: €23 en verder €20 (geen verplaatsingsvergoeding)

D/ Pony’s en ezels (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)

1. pony’s kleiner dan 1,1 meter

1ste prijs: €14 + medaille

2. pony’s tussen 1,1 en 1,48 meter

volgende: €12 en verder €9

3. ezels

(geen verplaatsingsvergoeding) max. vijf dieren per deelnemer

Grote reeksen kunnen worden gesplitst.

10 uur

Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 18 uur)

11 uur

Fototentoonstelling (fotoclub Reflex) in raadzaal gemeentehuis (tot 20 uur)

zaterdag 25 augustus

15 uur

Pa-Gijs Wielerfeest Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften. 21ste Grote Ereprijs D&P Painting, ingericht door buurtcomité Heikantstraat i.s.m. het gemeentebestuur van Berlare en Zele en Berlare sportief. 20 ronden van ca. 6 km langs Heikantstraat, Molenstraat, Heikant, Rechte Heistraat, Kromme Heistraat, Gentsesteenweg en Dendermondsesteenweg. Start en aankomst aan de Neerhoeve in de Heikantstraat. Alle info op www.heikantstraat.be.

Het volledige programma vind je in een apart programmaboekje dat later nog wordt bedeeld.


tot 31 augustus

zondag 1 juli, 10 uur

zaterdag 7 juli, vanaf 18 uur

VIND DE SCHAT VAN VLIEG!

GEZINSFIETSTOCHT

ZOMERFEEST

Zie artikel p. 27.

GEZINSBOND UITBERGEN

K.F. DE VERENIGDE VRIENDEN

Vertrek om 10 uur langs rustige wegen.

Optredens van het leerlingenensemble (18

’s Middags barbecue in Lochristi.

uur), de drumband en het fanfareorkest (18.30

tot eind september

Inschrijven verplicht.

uur) en blaaskapel ‘Den Bookhamer’ (20 uur).

BEELDENSTROOM

afspraak: oud-gemeentehuis Uitbergen

Barbecue vanaf 19 uur.

Zie artikel p. 24.

meer info: 09 367 72 17

plaats: vrije basisschool Sint-Jozef meer info: 0478 49 87 85

doorlopend

2 t.e.m. 6 juli

VAN STADSSTRONT NAAR ZANDGROND

SPEELPLEIN KABM

zaterdag 7 juli, 19 uur

HEEM- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING

Zie artikel p. 20.

BERLARE ZINGT!

BERLARE

Gemeente Berlare Zie artikel p. 26.

‘Riekend’ rustpunt: tentoonstelling en info over vroegere mesttransport en de hedendaagse

zaterdag 7 juli, 9 tot 12 uur

problematiek.

BEHEERWERKEN HEIDEMEERSEN

plaats: riekend rustpunt / loskaai Sluis

NATUURPUNT DENDERMONDING

zaterdag 7 juli, 20 uur

meer info: hokberlare@belgacom.net

Maaisel droge graslanden afvoeren of Ameri-

BINGOAVOND

kaanse vogelkers bestrijden. Contacteer vooraf

BUURTCOMITÉ KAMERSHOEK

Stefaan Thibau.

ZELE-BERLARE

29 juni tot 1 juli

afspraak: basisschool Ten Berge

Spel in drie rondes. Per ronde mooie prijzen.

TRAPPISTENWEEKEND

meer info: 052 42 69 72

plaats: weide en tent ter hoogte van Ka-

CULTUURCAFÉ

mershoek 119 (Zele) meer info: 052 42 87 38 (na 19 uur)

Vrijdag vanaf 17 uur, zaterdag vanaf 18 uur en zondag vanaf 15 uur.

zaterdag 7 juli, 14 tot 18 uur

plaats: Cultuurcafé

ROMMELMARKT

meer info: 0474 66 51 67

BUURTCOMITÉ KAMERSHOEK

zondag 8 juli, 14 tot 17 uur

ZELE-BERLARE

WANDELING IN DE HEIDEMEERSEN

plaats: in en rond de tent ter hoogte van

NATUURPUNT DENDERMONDING

zaterdag 30 juni en zondag 1 juli

Kamershoek 119 (Zele)

Met speciale aandacht voor bijen en vlinders.

OPENDEUR BRANDWEER BERLARE

meer info: 052 42 87 38 (na 19 uur)

afspraak: basisschool Ten Berge

plaats: brandweerkazerne

meer info: 052 42 69 72

meer info: 052 42 35 25

zondag 1 juli, 8.30 tot 12.30 uur BOSPUITJESROMMELMARKT

Vlieg wijst je de weg naar activiteiten voor kinderen.

BUURTCOMITÉ BOSSTRAAT

zondag 8 juli, 16 uur PICKNICK IN ‘T PARK GEMEENTE BERLARE Zie artikel p. 7.

plaats: Bosstraat meer info: bospuitjesberlare@hotmail.com

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be.

Opendeur Brandweer Berlare: 30 juni en 1 juli

Gezinsfietstocht Gezinsbond Uitbergen: 1 juli

Bingoavond Buurtcomité Kamershoek: 7 juli


9 t.e.m. 13 juli van 9.30 tot 16 uur

28 juli t.e.m. 30 juli

14 en 15 augustus

SPORT & FUN

SINT-ANNAKERMIS

MINIVOETBALTORNOOI

(SPORTKAMP LAGERE SCHOOL)

plaats: Sint-Annaplein

V.M.D. DE GUST

plaats: sporthal Overmere

meer info: 052 43 23 40

Zie kermisprogramma p. 28.

meer info: 09 356 89 56 zaterdag 4 augustus, 9 tot 12 uur

woensdag 15 augustus, 11.30 tot 13 uur

9 t.e.m. 13 juli

BEHEERWERKEN HEIDEMEERSEN

CONCERT ONDER DE BOMEN

SPEELPLEIN KABM

NATUURPUNT DENDERMONDING

’T MEZIEK BERLARE

Zie artikel p. 20.

Amerikaanse vogelkers bestrijden op ‘t Stamp-

plaats: kerkplein Berlare

kot. Contacteer vooraf Stefaan Thibau.

meer info: 0476 27 87 53

afspraak: basisschool Ten Berge 9 t.e.m. 13 juli

meer info: 052 42 69 72

SURVIVAL- EN AVONTURENSPORTKAMP

18 t.e.m. 21 augustus

OUT OF LIMITS

Vuur maken, shelterbouw, sporenonderzoek,

zaterdag 4 en zondag 5 augustus

oriëntatie, voeding uit de natuur, … Maar ook

WATERFEESTEN

vrije val, death ride, apenbrug, moeraspiste, …

Zie artikel p. 22.

Zie kermisprogramma p. 28. zaterdag 18 augustus vanaf 14.30 uur

Voor iedereen van 10 tot 14 jaar.

plaats: Nieuwdonk meer info: www.outoflimits.be

ZOMERKERMIS OVERMERE

JOGGING

6 t.e.m. 10 augustus

ATLETIEKKERN OVERMERE

SPEELPLEIN KABM

Zie kermisprogramma p. 28.

Zie artikel p. 20. vrijdag 13 juli, 19.30 uur GROTE HANENKAARTING BIEDEN

zondag 19 augustus, 15.30 uur

BUURTCOMITÉ ’T ENDEKEN KERKSTRAAT

13 t.e.m. 17 augustus

75 JAAR OVERMEERSE REUZEN

Met tien gratis hanen. Inleggeld per boom:

SPEELPLEIN KABM

REUZENCOMITÉ OVERMERE

1,50 euro. Wiezen kan ook.

Zie artikel p. 20.

Stoet door het dorp van Overmere met reuzen

plaats: feesttent Kerkstraat 150

uit binnen- en buitenland, folkloregroepen

meer info: 09 367 67 81

en muziekverenigingen. De grootste reus van 13 t.e.m. 17 augustus

Europa, Jan Turpijn, is ook aanwezig.

SURVIVAL- EN AVONTURENSPORTKAMP

meer info: www.reuzen-overmere.be

zaterdag 14 juli, 19 uur

OUT OF LIMITS

EETFESTIJN

plaats: Nieuwdonk

BUURTCOMITÉ ’T ENDEKEN KERKSTRAAT

meer info: www.outoflimits.be

20 t.e.m. 24 augustus

Barbecue à volonté. 15,00 euro voor volwasse-

SPEELPLEIN KABM

nen en 10,00 euro voor kinderen. Vanaf 21.30

Zie artikel p. 20.

uur discobar. plaats: feesttent Kerkstraat 150 meer info: 09 367 67 8

Je eigen activiteiten in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 augustus via www.UiTdatabank.be.

Survival- en avonturensportkamp: 3 weken

Minivoetbaltornooi v.m.d. De Gust: 14 en 15 augustus

Concert onder de bomen: 15 augustus


vrijdag 24 augustus vanaf 19 uur

zondag 26 augustus, vanaf 10.30 uur

zondag 26 augustus, 15.30 uur

NACHT VAN DE VLEERMUIS

SMIKKEL- & SMAKKELFIETSTOCHT

WIELERWEDSTRIJD

VZW DURME EN NATUURPUNT

KVLV BERLARE

VOOR NIEUWELINGEN

DENDERMONDING

Gezinsfietstocht van ca. 30 km langs landbouw-

WTC DE DORPSVRIENDEN

Weetjes, wandeling in Reservaatzone Donk-

bedrijven. Onderweg werk van plaatselijke kun-

Start en aankomst in de Veerstraat.

meer en bat-café. Kinderen mogen vleermuis-

stenaars en een heerlijke maaltijd met aperitief,

meer info: 0479 31 16 99

masker maken en zelf vleermuisjes knutselen.

hoofdgerecht, dessert en koffie, verspreid over

plaats: Natuureducatief Bezoekerscentrum

verschillende locaties. Starten kan tot 12 uur.

Donkmeer

14,00 euro voor volwassenen en 8,00 euro voor

27 t.e.m. 31 augustus van 9 tot 12 uur

meer info: www.vzwdurme.be en

kinderen.

ONDER ZEE (SPORTKAMP KLEUTERS)

www.natuurpuntdendermonding.be

afspraak: dier- en tuincentrum De Smedt

plaats: sporthal Overmere

(Nieuwstraat 10a)

meer info: 09 356 89 56

meer info: 052 42 26 89 zaterdag 25 en zondag 26 augustus RIK COPPIETERS EN HERMAN VAN HEE

27 t.e.m. 31 augustus van 9.30 tot 16 uur BINNEN-BUITENKAMP

Schilderijen, boetseer- en keramiekwerk in een apart kader. Zaterdag en zondag, telkens van 10

zondag 26 augustus, 13.45 uur

(SPORTKAMP LAGERE SCHOOL)

tot 12 en van 14 tot 18 uur.

UITBERGEN KOERSE

plaats: sporthal Berlare

plaats: Bergelfje (Bergstraat 11)

WTC DE DORPSVRIENDEN

meer info: 09 356 89 56

meer info: pol.de.meyer@skynet.be

Wielerwedstrijd voor wielertoeristische ‘gentlemen’, bij voorkeur woonachtig in onze gemeente. Inschrijven op voorhand verplicht

27 t.e.m. 31 augustus

zaterdag 25 augustus, 15 uur

via marcduquet@hotmail.com.

SURVIVAL- EN AVONTURENSPORTKAMP

PA-GIJS WIELERFEEST

afspraak: café Ter Linden

OUT OF LIMITS

BUURTCOMITÉ HEIKANTSTRAAT

meer info: 0479 31 16 99

plaats: Nieuwdonk

Zie kermisprogramma p. 29

meer info: www.outoflimits.be

Ontdek ook de UiTtips van Piet, Wim, Ann en Carla.

Internationale reuzenstoet: 19 augustus

Nacht van de vleermuis: 24 augustus

Zomerfeest K.F. De Verenigde Vrienden: 7 juli


| 33 | BERLARE EN DE WERELD

San Vicente draait, op naar Zapallo en Zapallito Berlare steunt drinkwaterproject in Ecuador Gemeente Berlare is via PROTOS een waterschap aangegaan met de Ecuadoraanse gemeente Rio Verde. Na het eerste project in het dorpje Chumunde is nu ook dat van San Vicente zo goed als afgerond. Dat betekent dat Berlare in het kader van zijn overeenkomst nu steun gaat verlenen aan twee nieuwe gehuchten van Rio Verde: Zapallo en Zapallito. Er stroomt sinds dit voorjaar opnieuw drinkwater in San Vicente. De renovatie en

Met steun van de Verenigde Naties

uitbreiding van de oude installatie is achter

Rond deze tijd moeten er een eindrapport van de studie en een budgetraming op tafel liggen. De inwoners van Zapallo en Zapallito

de rug. Er loopt nu een proefperiode om alles

PROTOS bereidt zich nu voor om Zapallo en

hebben ook hun verantwoordelijkheid geno-

fijn te stemmen. Katrien Van Hooydonk van

Zapallito van drinkwater te voorzien. Het zijn

men: het drinkwatercomité is democratisch

PROTOS verduidelijkt: “Het project is nu vol-

twee dorpjes op 500 meter van elkaar en

verkozen (zie foto n.v.d.r.) en er is intussen

ledig in handen van de lokale gemeenschap.

vlakbij de rivier. Samen tellen ze 80 fami-

een reglement en eerste tariefvoorstel goed-

Wij komen enkel nog tussen voor specifieke

lies, goed voor 322 inwoners. Ze staan op

gekeurd. De watergebruikers zullen een tarief

technische en sociale ondersteuning. Een

een prioriteitenlijst voor drinkwater van de

betalen tussen de 4,25 en 5 dollar per maand

inwoner volgt, als personeelslid, een oplei-

Ecuadoraanse overheid die fondsen heeft

voor een standaardhoeveelheid van 12 m³.

ding om de installatie volledig onder de knie

gekregen van de Verenigde Naties (VN). “De

te krijgen. Verder nemen we op geregelde

verschillende actoren hebben eind 2011

Het waterschap past in het algemeen

tijdstippen stalen om de waterkwaliteit te

een overeenkomst getekend om samen een

regionaal samenwerkingsakkoord tussen

toetsen. Die moet op elke plaats en op elk

drinkwaterinstallatie te bouwen.

de Provincie Oost-Vlaanderen, PROTOS en

moment voldoen. Anders sturen we bij. En

CEFODI in de provincie Esmeraldas.

tot slot zetten we nog een tijd in op informa-

De VN financieren de technische studie,

tie. Je mag niet vergeten dat de inwoners al

terwijl wij en onze lokale partner CEFODI een

meer info:

jaren ongezuiverd rivierwater gebruiken en

adviesfunctie krijgen en de uitwerking van

GROS Berlare, Greta Van Boven,

drinken. Hier en daar moeten we nog wel

deze technische studie gaan ondersteunen”,

0474 51 29 08

eens iemand overtuigen om daadwerkelijk

zegt Van Hooydonk.

en gretavanboven@skynet.be

het gezuiverde water te gebruiken.”


| 34 | BERLARE EN DE WERELD

DE AMBASSADEUR

“Geen grotere fan van Jacques Cousteau dan ik.” Jurgen Tack: van oesterkweker tot administrateur-generaal van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

‘Over Vlaamse leeuwen en andere bedreigde soorten’. Onder deze titel brengt Jurgen Tack op de gemeentelijke 11 juli-viering een verhaal over de link tussen natuur en cultuur in Berlare. “Ze zochten waarschijnlijk iemand die zeker niet op een lijst gaat staan”, lacht de Uitbergenaar die in het dagelijkse leven het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, kortweg INBO, leidt.

Oesters kweken in Kenia

Hij is net geen Lieven Scheire, maar Jurgen

verkocht in ruil voor schelpjes.” Meteen het

Tack vertelt duidelijk op een even gepas-

begin van een uitgebreide collectie schelpen

sioneerde en begrijpelijke manier over

en zijn liefde voor het mariene milieu. Studie

“Diezelfde professor Polk vroeg in mijn

wetenschappelijke materies. Deze geboren

en carrière stonden volledig in het teken van

eerste licentie of ik geen licentiaatthesis wou

en getogen Aalstenaar kwam per toeval 15

de kust en de zee. “Ik denk dat er weinig gro-

maken over een probleem met oesters die

jaar geleden in Uitbergen terecht. “In een

tere fans van Jacques Cousteau waren dan ik.

in Kenia op mangroves groeien. Dat wou

immokantoor viel mijn oog toevallig op dit

En ook professor Polk van de Vrije Universiteit

ik, maar de verrassing was groot toen de

huis. We hebben het op zaterdag gezien

Brussel (VUB) was bepalend voor mijn keuzes.

professor de week nadien al met mijn tickets

en op maandag was het al van ons. En we

Polk ken je misschien van het wekelijkse

klaar stond. De eerste keer was ik voor drie

wonen er nog steeds met onze drie dochters”,

biologiepraatje bij nonkel Bob. Maar hij was

maanden naar Kenia. Ik heb me gefocust

vertelt hij.

in het begin van de jaren ‘70 ook de grote

op de chemische communicatie tussen de

bezieler van een inhaalbeweging maritieme

volwassen oesters en de oesterlarven. We zijn

Jurgen Tack is licentiaat biologie en doctor

wetenschap in ons land, hij zat achter het Bel-

er toen in geslaagd om de chemische reactie

in de wetenschappen (mariene biologie,

gisch oceanografisch schip Belgica en achter

volledig bloot te leggen”, vertelt Jurgen. Dat

oceanografie, ecologie). Die passie had hij

wat nu het Vlaams Instituut voor de Zee is.”

heeft geen windeieren opgeleverd. Hij mocht

al van kindsbeen af. “Ik was een jaar of vier

verder doctoreren en hij richtte in 1991 een

toen ik op het strand zelfgemaakte bloemen

oesterkwekerij op in Kenia. “De oesters waren


| 35 |

Wetenschapsbeleid, waar hij het Belgisch

het boek is voorgesteld op een persconfe-

biodiversiteitsplatform zou coördineren. In

rentie in Amsterdam, samen met de nieuwe

2007 werd hij administrateur-generaal bij het

Jamie Oliver. Er waren heel veel journalisten,

INBO, een van de 65 agentschappen van de

maar helaas trok Jamie alle aandacht weg

Vlaamse overheid. “Het INBO is het Vlaams

van ons boek. Weet je hoe het boek daarna

onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur

toch nog de eerste pagina van kranten heeft

en het duurzame beheer en gebruik ervan.

gehaald? Door kerstdiners aan te kondigen

Het INBO verricht onderzoek en levert kennis

als een ecologische ramp.” (lacht)

en advies aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is, van gemeentelijk tot Europees niveau. Het INBO

De prof vroeg of ik een thesis wou maken over oesters in Kenia.

© Bert Van der Linden

Een week later gaf hij mij de tickets.

grijpt niet in op het terrein zelf. Die taak is

Wetenschap en jeugd

voor de collega’s van het agentschap Natuur en Bos. Als bijvoorbeeld de overheid onder-

We willen nog van Jurgen weten wat het

steuning geeft voor het kasteelpark in Berlare,

moeilijkste is voor een wetenschapper. “Ik

dan komt die van het agentschap Natuur en

denk de moeilijke materie op een bevattelijke

Bos. Maar zij beroepen zich onder meer op

manier vertalen naar het brede publiek. Dat

de wetenschappelijke kennis en adviezen van

zal deels altijd zo blijven. Want als weten-

het INBO. Ook bij de inplanting van de wind-

schapper heb je de taak om wetenschap-

kwalitatief goed. Een stuk kleiner, maar met

turbines langs de E17 in Overmere hebben

pelijk te publiceren. Alleen kom ik tot de

sappiger vlees. Veel toeristen die hier geen

wij onze zeg gehad.”

conclusie dat geen enkele wetenschappelijke

oesters aten, hebben die bij ons wel leren appreciëren.” De idealist in Jurgen dacht dat de markt ook tuk was op zijn oesters, omdat

publicatie van mij zoveel weerklank heeft

Naast Jamie Oliver

hij ze duurzaam kweekte en hij de mangrove

gehad als het kookboek. De laatste tijd zijn er wel initiatieven om wetenschappers in dialoog te laten gaan met jonge mensen. Zo

beschermde. “Maar uiteindelijk bleek dat

Wat je niet verwacht van een bioloog, is dat

is er het platform voor wetenschapscommu-

klanten onze oesters vooral afnamen, omdat

hij een kookboek schrijft. “Ik ben bioloog,

nicatie bijvoorbeeld. En ook met Scientists@

wij een koelwagen hadden en andere aan-

mijn vader en grootvader waren journalist en

Work (een wetenschappelijk wedstrijd voor

bieders niet”, lacht Jurgen.

een nonkel is chef-kok. Ik heb blijkbaar

scholen n.v.d.r.) en www.ikhebeenvraag.be

een stuk van elk in mij. Het resultaat is een

proberen we de interesse voor wetenschap-

echt kookboek met 128 recepten en telkens

pen verder aan te wakkeren.”

Administrateur-generaal

een stukje natuurproblematiek. Het was de eerste keer dat de ecologische voetafdruk

Jurgen en zijn vrouw Yvette hebben iets meer

wereldwijd werd gebruikt in een kookboek.”

dan 3 jaar in Kenia gewoond en gewerkt. Na-

Het boek heeft zijn weg al gevonden op de

dien is hij nog meerdere malen teruggekeerd

Nederlandstalige en Scandinavische markt.

voor projecten in de mangrovewouden, als

Volgend jaar komt ook een Franse en Engelse

medewerker van de VUB. Toen professor Polk

versie uit van ‘De (h)eerlijke keuken’. Bij de

echter met pensioen ging, koos Jurgen voor

boekvoorstelling destijds stond Jurgen in de

een baan bij het Federale ministerie voor

schaduw van Jamie Oliver. “Ik weet nog dat

Opgetekend door Tom Van Acker. meer info: www.inbo.be


| 36 | BERLARE EN DE WERELD

Berlaars geld voor Berlaarse solidariteit Steun voor zes projecten ontwikkelingssamenwerking De gemeenteraad kende in totaal 10.000,00 euro subsidies toe aan zes Berlaarse organisaties met ontwikkelingsprojecten. We vroegen een woordvoerder van CMA, Werkgroep Pater De Visscher, Oxfam Wereldwinkel, Finado Ethiopië, Face en Jireh waarvoor ze de toelage precies gaan gebruiken.

Naar een wettelijk kader voor onthaalfamilies De Belgische v.z.w. Face beheert vijf weeshui-

te hervormen. Elli Cloots: “Adoptie bestaat

Face heeft nu een contract getekend met

zen en een opvangcentrum voor straatkinde-

niet in Egypte. Dat is in de meeste islam-

de Egyptische overheid om de problematiek

ren in Caïro. Ze bouwt een hulp- en crisis-

landen zo. Er zijn wel onthaalfamilies of kafala,

te bestuderen en voorstellen te doen. Op

centrum voor noodlijdende jonge moeders

waarbij een gezin de zorg voor een weeskind

die manier zou een betrouwbare vorm van

en hun kinderen. De organisatie kreeg van

opneemt. Omdat er geen reglementering of

onthaalfamilies ontstaan, aanvaard door de

gemeente Berlare 1.000,00 euro subsidie. Het

controle is, zijn in het verleden ontelbare

religieuze autoriteiten en gesubsidieerd en

geld moet helpen om het systeem van kafala

gevallen van ernstig misbruik gesignaleerd.

gecontroleerd door de overheid.”

Varkens kweken CMA staat voor Centrum Maisha Na Afya, wat zoveel betekent als Leven en Gezondheid. Het is een Belgische v.z.w. die werkzaam is in het fel geteisterde Zuid-Kivu. Sinds oktober 2007 kunnen vrouwen van alle leeftijden er terecht. Het centrum wil het zelfvertrouwen van vrouwen aansterken en geeft hen informatie en middelen om het heft in eigen handen te nemen. CMA heeft twee succesvolle pilootprojecten lopen, vertelt Espérance Mutula. “We leren vrouwen soja, maïs en zoete aardappel verbouwen. En we hebben ook een kippenkwekerij opgestart. We gaan onze 150 vrouwen nu ook leren om varkens te kweken. De steun van gemeente Berlare (1.800,00 euro) helpt zeker bij de opstart.”


| 37 |

Van geen naar 1.000 schoolkinderen

Verder inzetten op onderwijs en medische zorg

Finado Ethiopië wil de levenskwaliteit van

1.000 kinderen school. Met de subsidies van

mensen en kinderen in Ethiopië verbeteren.

gemeente Berlare (1.800,00 euro) hebben we

Onder meer met de gemeentesteun voor

Ze doet dat door kansarme gezinnen en

de derde en vierde verdieping afgewerkt en

Werkgroep Pater De Visscher (1.800,00

weeshuizen financieel te steunen en door

de klassen ingericht. We werken nog verder

euro) bouwt de pater zijn missiepost in het

drinkwaterprojecten te realiseren. Maar de

aan een volwaardig sanitair”, klinkt het bij Filip

Congolese Mwembé stelselmatig verder uit.

organisatie zet ook sterk in op onderwijs.

De Sutter. Finado Ethiopië is net gestart met

“Dat gaat heel erg traag door een gebrek aan

In de stad Welkite bijvoorbeeld. “Op 24 juni

een nieuw project in Fiche: de renovatie van

middelen en wat tegenslagen, maar toch

hebben we de school officieel geopend.

een lagere school en de uitbouw van een

is er een duidelijke vooruitgang”, weet Leo

Zeven jaar terug was er geen onderwijs

landbouwschool.

Segerink. Pater De Visscher laat het ziekenhuis en de school renoveren en bouwt verder

in die regio. Vandaag lopen er ongeveer

aan de woningen voor school- en ziekenhuispersoneel, want in de buurt wonen geen leerkrachten en verpleegkundigen. Voor de middelbare school zijn recent twee Congolese leerkrachten aangeworven. Ook de boerderij breidt flink uit: er is een grote groente- en fruittuin en er grazen al 25 runderen. “Frank en Bert Sacré hebben een mooie videoreportage gemaakt over het totaalproject in Mwembé. Je kan het bekijken door op www.youtube.com de trefwoorden ‘Mwembé Pater De Visscher’ in te tikken”.

Berlare-Roemenië

Fair Trade onder de kerktoren

Roemenië kent nog veel armoede, vooral

Onze gemeente heeft sinds 2002 een Oxfam

door krijgen boeren uitzicht op een beter

op het platteland. Jireh ondersteunt daarom

Wereldwinkel, momenteel in Dorp 14. Een

en rechtvaardiger leven.” Gemeente Berlare

kansarme groepen zoals kinderen, ouderen,

kleine, enthousiaste ploeg houdt de winkel

steunt de plaatselijke winkel met 1.800,00

personen met een beperking, zieken, alleen-

draaiende. Oxfam Wereldwinkel verkoopt

euro. Met dat geld willen de vrijwilligers van

staande moeders en zigeuners. De organi-

lekkere wijn, sapjes, voeding en originele ge-

Oxfam Berlare onder meer acties opzetten

satie helpt op een eenvoudige en directe

schenken. “En toch zijn we anders dan andere

om meer mensen bij het project te betrek-

manier, legt Maria Beauprez uit. “Wij zamelen

winkels”, zegt Carla Thibau. “De producten

ken. “We plannen bijvoorbeeld op 26 oktober

hier kleren, schoenen, speelgoed en voed-

uit onze winkel komen uit het zuiden en de

een grote info- en proefavond rond eerlijke

selpakketten in. Vrachtwagens brengen deze

producenten krijgen er een eerlijke prijs voor.

handel”, besluit Thibau.

spullen ter plaatse. De familie Babutsa en een

Fair Trade of eerlijke handel heet dat. Daar-

netwerk vrijwilligers bezorgen het materiaal en voedsel rechtstreeks bij de mensen voor wie de hulp is bedoeld.” Met de steun van gemeente Berlare (1.800,00 euro) bekostigt Jireh deels het transport naar Roemenië en gaat ze een winkeltje voor de allerarmsten uitbouwen.


| 38 |

Het geluk van het moment op schildersdoek Drie dagen schilderen in de natuur met vzw Durme Op een stoeltje of rechtstaand. In elk geval met schildersezel en heel, héél dicht bij de Berlaarse natuur. Vzw Durme schakelt een docent in, zoekt de mooiste locaties en biedt zelfs logies en maaltijden voor de liefhebbers. Een thematische korte vakantie voor volwassenen, vlakbij huis: drie dagen natuurschilderen in je eigen gemeente.

We vertellen geen nieuws als we zeggen dat onze gemeente rijkelijk

Persoonlijke begeleiding

bedeeld is met ontzettend mooie natuurpercelen. Maar dat vzw Durme hier al verschillende jaren driedaagse workshops schilderen in

Docent Teresa De Smet bevestigt het verhaal van Katrien. “Het gaat er

de natuur organiseert, is wellicht minder gekend. “We zijn daar eerder

niet om of je veel of weinig ervaring hebt met schilderen. Het is mooi

toevallig mee begonnen. We hebben gemerkt dat we daar heel wat

om zien hoe het geluk van het moment zijn weg vindt in de schilde-

liefhebbers mee bereiken. En dus blijven we met plezier die cursussen

rijen.”

inrichten”, vertelt Marieke De Vos van vzw Durme.

Teresa De Smet is een ervaren lesgeefster in academies en begeleidt al jaren workshops. “Ik geef geen groepsles, maar ik geef elke cursist

Een van die cursisten uit vorige sessies is Katrien Van Vlierberghe. “Ik

persoonlijke tips en probeer hen elk op hun niveau uit te dagen en te

schilder graag”, vertelt ze. “Natuurschilderen is voor mij meer dan tech-

begeleiden. Ze kunnen experimenteren met verschillende technieken

niek en inspiratie. Ik geniet vooral van de schoonheid en veranderlijk-

en materialen. De cursisten trekken dit jaar met Teresa en hun ezel

heid van de omgeving. En je kan er heerlijk de tijd vergeten.”

naar het kasteelpark, de Scheldebroeken, ‘t Sluis en het Donkmeer.

© Glenn De Wilde

IN ‘T GROEN


| 39 |

Programma vrijdag 17 augustus

Ik geef geen groepsles, maar persoonlijke tips voor elke cursist.

• 9 uur: onthaal • 9.30 uur: programmavoorstelling • 10.30 uur: schildersessie • 12.30 uur: lunch • 14.30 uur: schildersessie • 16 uur: koffie en verpozing • 18 uur: warme maaltijd • 19 uur: schildersessie tot zonsondergang

zaterdag 18 augustus • 8 uur: ontbijt • 9.30 -17.30 uur: schildersessie in het kasteelpark, Deelnemen aan de driedaagse cursus kost 110,00 euro (95,00 euro voor leden van vzw Durme). De prijs omvat professionele begeleiding

met picknick ter plaatse • 18 uur: warme maaltijd.

en een verzekering tijdens de sessies. Schildermateriaal voorzien de

Daarna vroeg onder de dekens

deelnemers zelf. Maar de organisatoren hebben ook een tweede, vol-

om uitgeslapen te zijn voor de ochtendsessie.

pension formule. Marieke De Vos: “Om het vakantiegevoel compleet te maken, voorzien we dan twee overnachtingen in de Dijkstraat in Zele, met ontbijt, lunch en warm avondmaal. Dan betaal je 165,00 euro of

zondag 19 augustus

150,00 euro als lid van onze vereniging.”

• 5.45 uur: schildersessie tijdens zonsopgang • 8 uur: ontbijt en verpozing • 10.30 uur: schildersessie

meer info:

De driedaagse vindt plaats op 17, 18 en 19 augustus.

• 12.30 uur: lunch

Teresa De Smet, 0478 23 46 07

• 14 uur: voorstelling van de gemaakte werken

en teresa.de.smet@telenet.be

• rond16 uur: opruimen en koffers maken,

Inschrijven bij vzw Durme, 09 348 30 20

en marieke.devos@vzwdurme.be.

Schrijf vervolgens het juiste bedrag over op

BE52 0012 2999 0009 met mededeling

‘naam + vakantiecursus Berlare/Zele’.

vertrek tussen 17 en 18 uur.


| 40 |

© Bert Van der Linden

IN ‘T GROEN

Geef een boek aan de natuur! Stichting Fibona ondersteunt natuurprojecten met inzamelacties ‘Le Jardin de la connaissance’ is een kunstproject op het festival ‘Jardin de métis’ in het Canadese Québec. Een landschapsarchitect en een kunstenaar gebruikten een kleine 40.000 boeken waarmee ze muurtjes en tuinterrassen bouwden. Na verloop van tijd doen deze boekenmuren dienst als voedingsbodem voor onder meer paddenstoelen. Die richting wil de stichting Fibona niet uit, maar het wil wel met boeken iets doen om de lokale natuurprojecten te ondersteunen. Marc Wauters, bezieler en oprichter van deze stichting, geeft uitleg. Om te beginnen over Fibona zelf.

Marc: Fibona is een stichting die ik enkele

40 strips voor 100 m²

maanden geleden heb opgericht. Het is een minder bekende vorm van non-profit die veel

Maar toen hoorde ik dat Natuurpunt gronden aankoopt om de natuur zo goed mogelijk te

Hoe ben je op het idee gekomen?

raakvlakken heeft met een v.z.w. Concreet orga-

bewaren. Dit is grotendeels gesubsidieerd, maar om de restfinanciering rond te krijgen moeten al

niseert Fibona financiële acties ten voordele van

Marc: Ik heb aan een aantal wandelingen van

die vrijwilligers nog extra activiteiten organi-

bos- en natuurprojecten.

Natuurpunt deelgenomen, onder andere in de

seren. Toen groeide het idee om me daarop te

Heidemeersen. Ik vind het knap wat ze allemaal

concentreren en inzamelacties voor natuurver-

realiseren en ik wou ze op een of andere manier

enigingen te organiseren. In de eerste plaats met

steunen. Van de natuur ken ik echter te weinig.

boeken, strips en cd’s.


| 41 |

Veel mensen hebben massa’s boeken en cd’s op zolder. Maar verder gebeurt daar niets mee.

Waarom net boeken en cd’s?

deelgenomen aan de garageverkoop van de

Extra natuurgidsen nodig

Gezinsbond. En verder zullen we zoveel mogelijk Marc: Omdat ik bibliothecaris ben (lacht). Ik

via internet (eBay) proberen te verkopen. Het

Vzw Durme heeft nood aan bijkomende

weet ook dat veel mensen massa’s boeken, cd’s

ziet er naar uit dat er veel vraag is naar strips,

gidsen om groepen te begeleiden in

en strips thuis op zolder in een doos bewaren.

ongeacht de staat. Verder doen streekgebonden

onze groene gemeente. Dat moeten

Maar verder gebeurt daar niets mee. Tegelijk

boeken het goed. Alles over de Tweede Wereld-

zeker geen specialisten zijn.

hebben ze ook wel sympathie voor Natuur-

oorlog raken we relatief snel kwijt en kunstcata-

punt. Link dat aan elkaar en de keuze voor

logi van tentoonstellingen zijn als nichemarkt

Vzw Durme beheert enkele mooie natuur-

boeken, strips, cd’s en dvd’s is een logische stap.

ook interessant.

gebieden zoals de Scheldebroeken en Reservaatzone Donkmeer. Jaarlijks willen

We berekenden dat we met de subsidies voor Natuurpunt én de opbrengst van 40 stripalbums

Wat doe je met de opbrengst?

tientallen groepen van dichtbij of veraf deze unieke gebieden ontdekken, onder bege-

ongeveer 100 m² natuur kunnen aankopen! Marc: De opbrengst van de verkoop gaat inte-

leiding van een gids. Om te kunnen blijven

Hoe kunnen mensen jullie materiaal

graal naar aankoopprojecten van Natuurpunt

ingaan op het stijgend aantal aanvragen is

schenken?

Dendermonding. Concreet gaat het naar twee

vzw Durme op zoek naar extra mensen die

projecten in eigen streek: de Heidemeersen in

trots zijn op hun streek en zin hebben om af

Marc: Heel eenvoudig door te mailen of te

Berlare en de Sint-Onolfspolder in Appels. Fibo-

en toe zo’n groep vrijwillig te begeleiden.

bellen. Dan komen we het materiaal gratis

na wil trouwens ook heel transparant zijn.

ophalen. Momenteel hebben we al zo’n 4.000

Zo krijgt iedereen die onze stichting materiaal

Vzw Durme laat nog weten dat ze niet op

items. Daarbij veel boeken die misschien moeilijk

geeft, een attest met daarop een code. Zo kan je

zoek is naar de echte natuurkenner. Een

verkoopbaar zijn, maar we nemen alles aan.

volgen wat er met je schenking gebeurt.

gezonde dosis interesse en enthousiasme moeten ruimschoots volstaan. Het nieuwe

Online volgen wat met je schenking gebeurt

Tot slot: zou je zelf iets kopen?

gidsenbloed kan permanent rekenen op de volledig steun van zowel de professionals

Marc: Ik lees enorm graag, maar ik ben geen

binnen de v.z.w. als de andere vrijwilligers.

boekenverzamelaar. Mijn favoriet is Elsschot. Maar het doel is deze uiteraard te verkopen?

Dat hoeven geen eerste drukken te zijn. Het verzameld werk volstaat voor mij.

Marc: Ja. Maar we zitten momenteel nog in de inzamelperiode. We hebben recent wel

Opgetekend door Tom Van Acker.

meer info: Marc Wauters,

meer info:

0487 73 43 33 en fibona@yahoo.com

vzw Durme, 09 348 30 20

www.fibona.be en www.natuurpuntdendermonding.be

en vrijwilliger@vzwdurme.be

www.vzwdurme.be


| 42 | O U D N I E U WS

Burgs. De Lausnaystraat 79: een school wordt feestzaal 142 jaar geschiedenis in een notendop Feestzaal Overmere opent half augustus opnieuw de deuren (zie ook blz. 16). De site heeft een rijke maar soms ook onduidelijke geschiedenis die teruggaat tot 1870. Heemkundige Kring Overmere zet enkele markante momenten op een rij.

Gemeente Overmere had sinds 1827 een

minder betaalde. Het is onder impuls van

de woning van de hoofdonderwijzer. In 1922

gemengde gemeenteschool in de Kerkstraat.

Eduard Suy, de toenmalige hoofdonderwijzer

breidt de school uit met een achterbouw van

Omdat er geen uitbreidingsmogelijkheid

van de vrije jongensschool, dat deze school

vier extra klassen. Na de Tweede Wereldoor-

was, liet gemeente Overmere nog een

in 1892 al opnieuw gemeenteschool wordt.

log bouwt men nog een achtste.

Burgemeesters De Lausnaystraat. De jongens

Wanneer precies de gemeenteschool zoals

Een grondige renovatie komt er pas in 1974.

bleven in de Kerkstraat en de meisjes trokken

we ze de laatste decennia hebben gekend,

Het schoolhuis en de schoollokalen uit

school bouwen in 1870, op het perceel in de

haar intrek heeft genomen in de Burgemees-

1870 gaan tegen de vlakte en in de plaats

ters De Lausnaystraat 79, is niet gedocumen-

verschijnt een turnzaal die meteen ook

Tijdens de eerste schoolstrijd tussen officieel

teerd. Alsof de verhuis op dat moment een

dienst zal doen als polyvalente ruimte voor

en katholiek onderwijs (1878-1884) werden

fait divers is geweest.

het verenigingsleven. De zaal zal het 37 jaar

voortaan naar de nieuwe school.

uitzingen…

beide gemeentescholen vrije scholen. Die situatie was geen lang leven beschoren. De

Meer is geweten over de verbouwingen. De

onderwijzers waren immers misnoegd, om-

school aan de grote baan bestond oorspron-

met dank aan Heemkundige Kring Overmere

dat het vrij onderwijs – in die tijd – merkelijk

kelijk uit drie klaslokalen en een schoolhuis,

in memoriam André De Meyer


| 43 | W I E WAT WA A R

MANDATARISSEN

> BURGEMEESTER

> GEMEENTERAADSLEDEN

Karel De Gucht (Open vld) | Hoogstraat 9 052 42 53 86 titelvoerend burgemeester burgemeesterdegucht@berlare.be Katja Gabriëls (Open vld) | Beukenlaan 2 0477 53 86 09 burgemeestergabriels@berlare.be

Luc Vercruyssen (cd&v) | Turfputstraat 88A 052 42 23 25 vercruyssen.luc@telenet.be Francky Verhofstadt (cd&v) | Heikantstraat 48D 09 367 89 06 francky.verhofstadt@skynet.be Carine Meyers (Open vld) | Donklaan 249/6 02 549 00 24 carine.meyers@openvld.be Marleen Zaman (cd&v) | Donklaan 22A 09 342 09 17 marleen.zaman@telenet.be Jan De Palmenaer (cd&v) | Veerstraat 81B 09 367 82 72 jandepalmenaer@hotmail.com Frank Van Laere (Open vld) | Mosseveldstraat 14 0474 25 78 18 frank.vanlaere@telenet.be Tania Vis (cd&v) | Hogeweg 22 052 42 30 16 tania_vis@telenet.be Patrick Van Malderen (cd&v) | Galgenbergstraat 73 052 42 50 37 patrick.van.malderen@skynet.be Freddy Schatteman (Open vld) | Mandemakersstraat 4 052 42 25 41 schatteman.freddy@skynet.be An Van Driessche (Open vld) | Koffiestraat 25 09 367 94 26 anvandriessche1@telenet.be Steven Baeyens (cd&v) | Rijtewegel 23 0479 27 82 92 baeyens _ steven@hotmail.com Gabriella Krisztin (V.B.) | E. Hertecantlaan 84 052 52 08 81 gabriella.krisztin@telenet.be Piet Vandoolaeghe (Open vld) | Kruisstraat 3 0476 29 30 83 piet.vandoolaeghe@skynet.be Raf Maes (cd&v) | Groenstraat 31 0497 53 29 80 rafmaes@telenet.be Willy De Coster (Open vld) | Kerkwegel 20 09 367 55 49 willy@decoster.be Erik Van Acker (V.B.) | Sint-Annaplein 8 0473 22 09 23 van.acker.erik@telenet.be Kris Malfliet (Open vld) | Heide 12A 0475 46 41 77 kris.malfliet@telenet.be Frank Lippens | Dendermondse stwg 74A 052 43 23 41 gemeentesecretaris secretaris@berlare.be

waarnemend burgemeester politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, financiën en begroting, ruimtelijke ordening en stedenbouw, communicatie spreekuur: dinsdag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur in het gemeentehuis, Dorp 22

> SCHEPENEN Anne Marie De Lausnay (Open vld) Burgs. De Lausnaystraat 33

09 367 83 46 schependelausnay@berlare.be

cultuur, landbouw, polders, dijken, middenstand, lokale economie, groenplanningspreekuur: zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22 Tijdens schoolvakanties enkel op afspraak

René Kets (Open vld) | Turfputstraat 54

052 42 21 64 schepenkets@berlare.be

onderwijs, vorming, huisvesting/patrimonium, toerisme (en Eendenkooi) spreekuur: op afspraak

Julien Wettinck (Open vld) | Kruisstraat 61

09 367 58 18 schepenwettinck@berlare.be

openbare werken, algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen, feestelijkheden | spreekuur: op afspraak

Wim Arbijn (sp.a) | Kruisstraat 45

0486 42 13 24 schepenarbijn@berlare.be

milieu, informatica, verkeer en mobiliteit spreekuur: op afspraak

Gunther Cooreman (Open vld) | Salvialaan 20 0472 47 99 81 schepencooreman@berlare.be voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling spreekuur: op afspraak

Tom Temmerman (Open vld) Maaidonk 26

09 367 72 93 schepentemmerman@berlare.be

jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking en drugpreventie | spreekuur: op afspraak

DIENSTVERLENING GEMEENTE BERLARE

> IN GEMEENTEHUIS BERLARE

Dorp 22

Openingsuren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8-12 uur 8-12 uur/13-19 uur 8-12 uur/13-17 uur 8-12 uur 8-12 uur

052 43 23 40 fax 052 42 26 77 onthaal@berlare.be


| 44 | secretariaat bevolking1 1 l burgerlijke stand l openbare werken l stedenbouw l mobiliteit l duurzaamheid l milieu 2 l huisvesting l financiĂŤn l ontvangerij l communicatie l l

052 43 23 40 secretariaat@berlare.be 052 43 23 44 bevolking@berlare.be 052 43 23 45 bevolking@berlare.be 052 43 23 46 technische.dienst@berlare.be 052 43 23 46 ruimtelijke.ordening@berlare.be 052 43 23 46 mobiliteit@berlare.be 052 43 23 46 duurzaamheid@berlare.be 052 43 23 47 milieu@berlare.be 0474 08 06 65 huisvesting@berlare.be 052 43 23 43 rekendienst@berlare.be 052 43 23 42 ontvanger@berlare.be 052 43 23 30 communicatie@berlare.be

1 ook elke 1ste en 3de zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur) 2 enkel aanwezig in Berlare op dinsdag (13-19 uur) en woensdag (8-12 en 13-17 uur). sluitingsdagen gemeentehuis: 11 en 21 juli, en 4 en 15 augustus.

buitenschoolse kinderopvang

052 42 77 04 jeugd.kinderopvang@berlare.be locatie Berlare 052 42 49 41 locatie Overmere 09 367 62 44 locatie Uitbergen 09 367 94 29 GEMEENTESCHOOL Kleine Kouterstraat 1

l

MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST Tijdelijk onderkomen in Overheet 15

09 367 87 55

> IN GEMEENTEHUIS UITBERGEN

09 367 50 66

(elke woensdag en vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur)

OPENBARE BIBLIOTHEEK Dorp 101A

maandag: woensdag: donderdag: zaterdag:

14.30-20.30 uur 13-18.30 uur 15.30-20.30 uur 9-12.30 uur

filiaal Overmere Baron Tibbautstraat 2

De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel info- en doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, ‌ Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde documenten wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis van Berlare of (als dat kan) thuis met de post. In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFT-stickers en rattenvergif meenemen.

openingsuren

> BUITENDIENSTEN 052 42 73 72 cultuur@berlare.be 052 42 35 31 cultuur.reserveren@berlare.be

openingsuren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9-11 uur gesloten 9-11 uur/13-17 uur 9-11 uur/13-19 uur 9-12 uur

JEUGD & VORMING Gaver 72

l

openingsuren maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/13-19 uur woensdag 9-12 uur/13-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag 9-12 uur

052 42 61 88 berlare@bibliotheek.be

l

(elke dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur)

CULTUUR Dorp 101 tickets CC Stroming

052 42 29 75

l

openingsuren

> IN GEMEENTEHUIS OVERMERE

l

09 367 50 88 gemeenteschool.uitbergen@berlare.be www.gemeenteschooluitbergen.be

09 367 87 55

woensdag: 18.30-20.30 uur vrijdag: 18.30-20.30 uur

SPORT Molenstraat 1B

09 356 89 56 sportdienst@berlare.be

l

openingsuren

bureau sporthal Overmere maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 8.30-12 uur/15-17 uur donderdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur

openingsuren bureau sporthal Berlare maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 13-14.45 uur donderdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur

l TOERISME

EN MUSEUM DONKMEER Donklaan 123

09 342 92 40 toerisme@berlare.be

openingsuren van 1 april tot 1 oktober

gesloten t.e.m. 3 januari

elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 18.30 uur openingsuren van 1 oktober tot 1 april elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur

052 42 77 56 jeugd.vorming@berlare.be openingsuren schoolvakanties maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/16-19 uur woensdag 9-12 uur/14-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag gesloten

l

EENDENKOOI

openingsuren van 1 april tot 1 oktober - elke weekdag van 10 tot 18 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 19 uur - in juli en augustus alle dagen van 10 tot 19 uur openingsuren van 1 oktober tot 1 april - elke weekdag van 10 tot 16 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 17 uur de eendenkooi is gesloten - zeven dagen vanaf de eerste maandag van maart - zeven dagen vanaf de eerste maandag van oktober - van 24 december tot en met 2 januari

0473 18 00 66


| 45 | OCMW BERLARE www.ocmwberlare.be

sociale huisvestingsmaatschappij cv Hulp in woningnood Gaver 70 052 42 57 60

l

> VOORZITTER

openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

Gunther Cooreman | Salvialaan 20 0472 47 99 81 spreekuur: op afspraak voorzitter@ocmwberlare.be

spreekuur voorzitter Carine Meyers

> OCMW-RAADSLEDEN

Marleen Lateir (Open vld) | Broekstraat 5 09 367 51 47 Ingrid Rogiers (Open vld) | Gaver 112 0478 29 31 03 Helena Lateir (Open vld) | Brielstraat 3/4 052 43 22 20 Greta Van Boven (Open vld) | E. Hertecantlaan 90 0474 51 29 08 Martha Tackaert (onafhankelijk) | Hogeweg 8A 052 42 30 82 Bart Van Malderen (cd&v) | Beukenlaan 14 052 42 73 66 Erna Peelman (cd&v) | Schuurputstraat 20 052 42 42 80 Marleen Abbeel (cd&v) | Koolstraat 39 0498 93 04 06

> DIENSTEN

secretaris OCMW: Hilde Van der Jeugt 09 326 97 10 secretaris@ocmwberlare.be l sociaal huis 09 326 97 10 Baron Tibbautstraat 29A sociaalhuis@ocmwberlare.be

0479 30 39 19 carine.meyers@openvld.be

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur.

Politiezone Berlare-Zele Donklaan 93

09 367 50 15 fax: 09 367 96 51

l

openingsuren maandag: 8-12/13-17 uur

dinsdag: 8-12/13-19 uur woensdag: 8-12/13-17 uur l

interventie

l

wijkinspecteurs

donderdag: 8-12/13-19 uur vrijdag: 8-12/13-17 uur zaterdag: 8-12 uur gesloten op zon- en feestdagen

101

l

financiële tegemoetkoming, budgetbegeleiding, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden aan huis, dienstenchequeonderneming Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur. Elke namiddag (behalve op woensdag) van 13.30 tot 16.30 uur. Dinsdag ook van 17 tot 19 uur.

woonzorgcentrum Ter Meere Baron Tibbautstraat 29

l

09 326 97 30 termeere@ocmwberlare.be

opnamedienst woonzorgcentrum 09 326 97 34 en serviceflats en vragen rond zorgverzekering opnamedienst@ocmwberlare.be

l

PARTNERS containerpark, Bollewerkstraat Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur Inlichtingen Verko

052 42 69 65

l

openingsuren

dinsdag: woensdag: donderdag: vrijdag: zaterdag:

052 21 39 91

14-18 uur 13-18 uur 13-18 uur 14-18 uur 09-15 uur

gemeentelijke kunstacademie afdeling muziek & woord

l

09 369 24 90 www.gamwwetteren.be

gemeentelijke kunstacademie afdeling beeldende kunst www.tekenacademiewetteren.be

09 366 00 54

l

consultatiebureau Kind & Gezin Molendreef 19

078 15 01 00

l

l

enkel op afspraak

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Baron Tibbautstraat 29A

09 337 50 40 pwa.berlare@ocmwberlare.be

openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur.

09 367 50 15

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS Vlaamse infolijn 1700 Op zoek naar een telefoonnummer? 1207 Europees noodnummer 112 Brandweer en ziekenwagen 100 Brandweerkazerne Berlare 052 42 35 25 Politie 101 Rode Kruis Berlare, hulpdienst 0477 99 57 74 Rode Kruis Berlare, uitleen 0486 49 08 90 Gemeentelijk meldpunt milieuklachten 052 43 23 47 Antigifcentrum 070 245 245 Brandwondencentrum Gent 09 240 34 90 Storingen en defecten elektriciteit/aardgas 078 35 35 00 Gasreuk 0800 65 0 65 Fluxys (hogedrukleiding Distrigas) 0800 9 01 02 Klachten na straatwerken nutsmaatschappijen 0475 65 65 57 Defecte straatlampen 0800 6 35 35 en www.straatlampen.be Defect waterleiding 09 221 50 70 Storingen Belgacom: 0800 22 7 00 Storingen Telenet: 015 666 666 Tele-onthaal 106 Kinder- en jeugdtelefoon 09 223 22 11 Pastoor Marc Van Steen 052 42 33 97 en 0475 32 07 73 marcpetrus@belgacom.net Centrum voor morele dienstverlening Aalst 053 77 54 44 Sint-Martinusfonds, hulp aan minderbedeelden 0475 96 89 82 Fonds voor kinderen van bij ons 052 42 48 45 AA Groep Nieuw Leven (Philemon) 052 42 26 34 AA Groep Nieuw Leven (William) 052 42 51 91 AA Groep Samen één (Johan) 0475 43 30 35 AA groep Den Boerenkrijg (Michel) 052 42 42 17 Huisartsenwachtdienst Berlare-Uitbergen 052 22 65 65 Huisartsenwachtdienst Overmere 09 365 09 01 Wachtdienst tandarts 0903 39969 Wachtdienst apotheker 0900 10 500 Landelijke kinderopvang 070 24 60 41 www.landelijkekinderopvang.be Oko & Zo v.z.w. (kinderopvang) 052 45 13 32 www.oko-en-zo.be


BERLARE IN BEELD

01

04

02

05

03

06

01 De Heikantstraat vierde de laatste vrijdag van mei de Europese Dag van de Buren. 02 Het leerlingenensemble van de K.F. De Verenigde Vrienden Overmere bracht begin juni een geslaagd aperitiefconcert. 03 De seniorenraad hield een info- en ontspanningsnamiddag rond EHBO bij verkeersongevallen en kon rekenen op heel wat belangstelling. 04 Hopelijk moeten de leerlingen van balletschool Terpsichore deze pose niet aanhouden tot dinsdag 4 september. Want dan pas start het nieuwe werkjaar met lessen voor iedereen vanaf 4 jaar. Alle info op www.balletschool-terpsichore.be. 05 In alle drukte van Dag van het park trokken enkele deelnemers aan een workshop bloemschikken zich terug in de oranjerie van het kasteelpark. 06 Negentien deelnemers aan Start to run zijn erin geslaagd om tegen het einde van de reeks ononderbroken 5 km te lopen. Proficiat. 07 Twee judoka’s van Judoclub Kumiuchi op het erepodium voor groene en blauwe gordels van de provincie Oost-Vlaanderen: Sander Roels is provinciaal kampioen en Vincent Bayart (uiterst rechts op de foto n.v.d.r.) werd derde. Sander haalde ook brons op de Belgische kampioenschappen voor kadetten – 60 kg. 08 Veel inwoners beoefenen judo. Judoclub Kumiuchi overtuigt ook jou graag op een startdag met info en initiaties voor alle leeftijden. Deze vindt plaats op zaterdag 1 september van 14 tot 17 uur in sporthal Berlare.


© Eddy Copers

BERLARE IN BEELD

07

10

13

08

11

14

12

15

09

09 Mooi resultaat voor Yara Valck (4A) en Lise Cornelis (4B) van basisschool Ten Berge in de Kangoeroewedstrijd voor rekenen, denken en puzzelen. Met een score van respectievelijk 99% en 98% haalden ze de top 100 van beste leerlingen in Vlaanderen. 10 Bijna honderd nieuwe inwoners gingen op 6 mei in op de uitnodiging van gemeente Berlare voor een kennismakingsontbijt en –wandeling rond het Donkmeer. 11 Heel wat interesse voor de officiële opening van het kasteelpark op 27 mei. Ook de rest van de middag kon op een ruime publieke belangstelling rekenen. Het park is nu elke dag open van 8 tot 20 uur. Van oktober tot en met maart van 8 tot 17.30 uur. 12 De leerlingen van de lagere graad van de Tekenacademie poseren trots tijdens de opening van hun tentoonstelling in CC Stroming. 13 Op moederdag ging de vlindertuin in de Brielstraat officieel open. Deze tuin is zo ingericht dat hij aantrekkelijk wordt voor vlinders. Neem een folder over het project mee in het Infokantoor. 14 De verkeersveiligheidscampagne ‘Het klikt tussen ons’ hield een actie tijdens de opening van het kasteelpark. Passanten konden de crashtest proberen en Karateclub Kusanku zette kindertattoos met een beer en autogordel. 15 Myrthe Rombaut heeft de gemeentelijke verkeerswedstrijd gewonnen voor leerlingen van het zesde leerjaar. Haar cadeau: een nieuwe fiets! Heb je zelf een leuke en goede foto van een recente activiteit? Stuur ‘m door naar infogem@berlare.be. Misschien verschijnt hij in de volgende Infogem op deze pagina’s!


Kers op de taart! “Sterren komen, sterren gaan. Alleen Elvis blijft bestaan. Mia heeft nooit afgezien, ze vraagt kun jij nog dromen?...”, zong Gorki. “Mooie tekst”, mijmert Mia. “Alleen het woordje ‘nooit’ kan ik voor mezelf niet plaatsen.” Maar Mia De Bremme durft zeker nog dromen. Zo droomde ze als kind reeds dat ze 100 jaar zou worden. En met die gedachte leeft ze elke dag. Trouwens, de kers op deze taart, bracht ze zelf mee.

Mia De Bremme (wordt 51 jaar op 18 juli) Mia: Als ik naar de foto van dat taartje in de vo-

nadien ben je uitgedacht en leeg aan het lopen.

in huis gehaald en hem zo van het vroegtijdig

rige Infogem kijk, zie ik een aardbei, maar geen

En dan pas kom je volledig tot rust. Een zalig

inslapen gered. Maar het zou mooi zijn, mocht

kers. Dus heb ik kersen mee (lacht).

gevoel geeft dat!

dat grootschaliger kunnen.

Schrikt ouder worden je af?

Is er een moment in je leven dat je koestert?

Je wordt binnenkort 51 jaar. Hoe ga je dat

Mia: Neen. Ik zet nog geen rem op mijn leven.

Mia: Er zijn er meerdere. Een ervan is de trip met

Alles wat ik op mijn pad tegenkom, neem ik aan

mijn twee dochters naar Santiago De Com-

Mia: Ik heb alle decennia goed gevierd. Behalve

en probeer ik verder te ontwikkelen. Maar tege-

postella. Met de mobilhome. Heerlijke reis; wel

mijn 50ste verjaardag, wegens omstandighe-

lijk wil ik wel mooi oud worden. Ik vind dat ik het

confronterend. Mijn meisjes waren het kind-zijn

den. Maar uitstel is geen afstel. En met vieren

verplicht ben aan mezelf. Een mens moet zorg

net ontgroeid. Een goed moment om hen te

bedoel ik een groot Breugheliaans feest met

dragen voor de verpakking waarin hij zit.

tonen wie hun mama is en wat ik hen aan

lekker eten, muziek en dans tot laat in de nacht!

vieren?

levenswaarden wou meegeven. In de kathedraal Wat houdt jou nog meer bezig?

van Santiago kan je je wensen op een papiertje

Kies je tot slot nog onze volgende kers op

achterlaten in de voegen van de muur. Die van

de taart?

Mia: Ik zoek bewust rust op. Die vind ik in boe-

mij zijn nu aan het uitkomen. Mooi, toch? Een

ken, tuinieren, koken, creatief bezig zijn. Ook in

van mijn dromen is later deze trip nog eens met

Mia: Ik dacht aan Francine Hendrix, de vrouw

Oosterse ideeën en in mijn geloof in reïncarnatie.

ons drietjes over te doen.

van onze huisarts. Ik heb haar tot voor kort heel

En verder vooral in de natuur. Berlare heeft me

vaak aan de telefoon gehad, in de periode dat

op dat vlak enorm verrast. Ik ben van Oosterzele

Is er nog iets dat je graag zou

mijn man zwaar ziek te bed lag. Ik heb haar nog

en toen ik hier in 2010 kwam wonen, kende

verwezenlijken?

nooit gezien, maar herken haar lieve, behulpzame stem. Helaas verjaart zij in augustus en niet

ik alleen het Donkmeer met zijn watervogels. Maar wat is het fantastisch om hier het bos in

Mia: Ik zou graag iets voor dieren doen. En

in september of oktober. Daarom gaf ik haar

te trekken. Je waant je in de Ardennen: ik zag

nu gaan ze thuis allemaal achter over vallen

de eer een persoon te kiezen. En zij koos Andy

laatst zelfs herten in het wild! Ik zou er moeten

(lacht). Het moet fantastisch zijn om de ruimte

Cornelis.

toe komen vier keer per week een wandeling te

te hebben om afgeschreven dieren toch nog

maken van anderhalf uur. De eerste 30 minuten

een warme thuis te kunnen geven. Een rusthuis

denk je nog aan de dagelijkse rompslomp;

voor dieren, zeg maar. Ik heb al een jack russell

Opgetekend door Jef Coppieters.

COLOF ON : Infogem is een uitgave van gemeente Berlare | jaargang 17, nr. 4 | v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22, Berlare redactieraad: Phyllis Bauwens, Emmy Bonnarens, Katja Gabriëls, Bob Pieters, Isabel Six en Tom Van Acker vormgeving: Gert Van Kerckhove, www.ttpcom.be | druk: drukkerij De Canck, Wetteren | oplage: 6.700 ex. | coördinatie fotografie: Bert Van der Linden redactieadres: communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be - 052 43 23 30 UiTagenda: vrijetijdsactiviteiten ten laatste ingeven op 6 augustus op www.UiTdatabank.be Inschrijven op de maandelijkse e-nieuwsbrief via de startpagina van www.berlare.be Gemeente Berlare op Twitter: @gemeenteberlare


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.