Infogem, mei - juni 2012

Page 1

VOOR

| |

DE

S

WIN

EN

TI

C

TS

M

KE

C

M

TI

EN

S

WIN

Fietsen tegen borstkanker

KE

TS

VOOR

DE

Sigmaplan: start ringdijkwerken

Š Bert Van der Linden

GEMEENTEMAGAZINE MEI | JUNI 2012

Ecuador-dagboek van Greta en Norbert

Opening kasteelpark op Dag van het park


| |

Beter een goede buur dan een verre vriend

LEVEN

De laatste vrijdag van mei is al enkele jaren Europese Dag van de Buren. Europa ziet met lede ogen eenzaamheid, individualisering en angst voor de ander in snel tempo toenemen. Ik lees dat Dag van de Buren een tegengif wil zijn, een basis voor sociale contacten en een gelegenheid om buurtsolidariteit te versterken. Het initiatief roept daarom op om bewust even tijd te maken voor mensen uit je directe omgeving. Ik heb jarenlang café gehouden. Ik heb alles gezien: vreugde, verdriet, babbels over koetjes en kalfjes, discussies over de grote thema’s, verhitte gemoederen en een pint samen achteraf om te blussen. Maar er was steeds één constante: het ging om echte ontmoetingen tussen mensen uit een buurt, bij uitbreiding uit een dorp. Ik zie in onze gemeente steeds meer buurtinitiatieven opduiken. Voor een nieuwjaarsdrink of zomerbarbecue bijvoorbeeld. Sommige buurten hebben echte comités en houden de bewoners het jaar door samen met allerlei activiteiten. Thuis in je huis wordt zo thuis in je buurt. En dat is belangrijk. Om een eitje te kunnen lenen bijvoorbeeld. Maar evengoed om een handje te helpen bij een klus, de poes eten te geven bij afwezigheid of boodschappen te doen bij ziekte. Zijn straten en wijken in Berlare zonder buurtwerk aan het verzuren dan? Neen. Berlare is Europa niet. Maar Dag van de Buren op vrijdag 25 mei kan een mooie gelegenheid zijn voor een eerste of vernieuwde kennismaking. Een praatje slaan bij een glaasje en wat hapjes. Bij je thuis, in de hal van het appartementsgebouw, op de stoep of op straat. Gemeente Berlare heeft in elk geval gratis tafels en stoelen ter beschikking voor zo’n initiatieven. En nadarhekwerk om, waar het kan, de straat af te sluiten voor een veilig feestje. En als je dat doet tussen 29 juni en 11 juli, komt de buurt in aanmerking voor een feestcheque van 170,00 euro als tussenkomst in een aantal organisatiekosten. Alle info over dit initiatief van de Vlaamse overheid lees je op www.vlaanderenfeest.be. Mei en juni zijn de laatste jaren de zonnigste van het jaar. Geniet ervan.

Julien Wettinck schepen bevoegd voor openbare werken, algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen en feestelijkheden

8


| |

RU I MTE

UiT

BERLARE & DE WERELD

I N ‘ T G RO E N

W I E WAT WAAR

8 16 21 33 38 43 LE V E N

BERL ARE & DE WERELD

Marie-Jeanne en Annelies fietsen tegen borstkanker 08 2 juni: inschrijfdag gemeentelijke vakantiewerking 10 Apotheose autogordelactie ‘Het klikt tussen ons’ 13 Vijf gratis tips tegen inbraak 15

Fiesta Latina voor vierdeklassers 33 Ecuadoraans dagboek van Greta en Norbert 36

RUI MT E

Avontuur en natuur in Reservaatzone Donkmeer 38 Dag van het park: twee weekends! 40

Sigmaplan: start ringdijkwerken Uitbergen 16 Energiescore verplicht op advertenties huur- of koopwoning 18 2020: woning zonder dakisolatie niet verhuurbaar 19 Opening fase 2 sportpark Overmere 20

UiT Jogging ‘Rond de Donk’ met Lydia Van der Jeught 21 20 jaar De Mens: feest in CC Stroming 22 Such a Night met Johnny Logan en George Baker 24 Nieuwe locatie bezoekerscentrum v.z.w. Durme 26 Abonnement CC Stroming: ontspanning voor Carla en Tim vlakbij huis 28

IN ‘ T GROEN

RUBRIEKEN Beeldverhaal 04 Wedstrijd 07 Gemeenteraad 12 Mens & tijd 14 ’t Nachtkastje 27 UiTagenda 30 De ambassadeur: Erik Vande Meirssche 34 Oud nieuws 42 Berlare in beeld 46 Kers op de taart! 48


Kleine verhalen, straffe verhalen Met dit motto gaat fotograaf Marc Van Gysegem op pad voor Infogem, op zoek naar pure taferelen uit het leven van gewone mensen uit Berlare. Geen BV’s of grootse gebeurtenissen. Liever toont Marc plaatselijke verhalen over groot en klein verdriet, uitbundige vreugde, onrechtvaardige verschillen en eenvoudige samenhorigheid. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek. In BEELDverhaal gaat Marc op zoek naar passie, liefde en warmte in Berlare.


Openbloeien bij lentestralen De zon laat haar licht schijnen op bewoners van Woonzorgcentrum Ter Meere. Ze vangt in het moment vreugde en weemoed, droom en werkelijkheid, nostalgie en voldoening, hoop en berusting. Ieder mens zit anders in elkaar. Maar elkeen bloeit opnieuw open bij de eerste lentestralen. Samen goed voor honderden jaren levenswijsheid.


| | @gemeenteberlare op Twitter

Bib dicht van 28 april t.e.m. 4 mei

Gemeente Berlare heeft een officiële

Bib Berlare en uitleenpost Overmere zijn dicht van 28 april 12 uur tot

account op het sociale mediaplatform

en met vrijdag 4 mei. In die periode worden hard- en software van het

Twitter (www.twitter.com).

uitleensysteem vernieuwd. Ook online reserveren of verlengen kan

Via heel korte berichten informeren we

dan niet. Omwille van deze buitengewone sluitingsperiode mag je het

onze volgers. Soms met noodzakelijke

uitgeleende materiaal een weekje langer houden.

info en kattebelletjes, dan weer met

Het nieuwe systeem kan jou enkele dagen voor de vervaldag van de

leuke weetjes. Op deze manier werkt onze Twitteraccount

uitleentermijn verwittigen om je materialen tijdig binnen te brengen.

aanvullend op de gemeentelijke website en Infogem.

Wie zijn e-mailadres achterlaat in de bib, kan daar gebruik van maken.

Daarnaast is het ook een sterk medium om bij rampen snel veel mensen te bereiken. Maar laten we hopen dat we

meer info: bibliotheek: 052 42 61 88

Twitter daarvoor niet moeten gebruiken.

en berlare@bibliotheek.be

Je volgt ons via @gemeenteberlare.

Groepsaankoop 100% groene stroom Tot 7 mei kan je vrijblijvend inschrijven op een nieuwe groeps-

Nieuw dit jaar is dat ook bedrijven, zelfstandigen, organisaties, ...

aankoop van provincie Oost-Vlaanderen voor 100% groene stroom

mogen meedoen.

en aardgas. Je doet dat via www.samengaanwegroener.be. Vorig jaar

Voorwaarde is wel dat het jaarverbruik beperkt is tot 50.000 kWh

stapten meer dan 10.000 mensen over van energieleverancier.

elektriciteit (laagspanning) en tot 100.000 kWh aardgas.

Ze besparen gemiddeld 236,00 euro per jaar. meer info: www.oost-vlaanderen.be/groenestroom

I

KO RT | No c t u r n e i n w i n d p a rk O ve r m e re op donderdag 3 mei van 1 7 tot 21 uur. Gratis fr ietjes als je met de fiets k o m t ! | O p e n i n g v l i n d e r t u i n o p zo n d a g 13 mei om 11 uur achteraan de Br ielstraat. I nfo: 05 2 43 23 46 | M ede we r k e r s v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t h e l p e n i nwoners bij het invullen van de aangif te p ersonenb elasting: op 5 jun i v a n 9 to t 18 . 4 5 u u r i n g e m e e n te h u i s B e r l are, op 6 juni van 9 tot 1 6.45 uur in gemeentehuis B er lare en op 27 juni v a n 9 to t 1 7 . 4 5 u u r i n g e m e e n te h u i s O ve r mere. I nfo: 05 2 43 23 40. | Online inschrijven vo or trio -triatlon en k wa r t t r i at l o n D o n k m e e r ( 4 a u g u s t u s ) v a n a f 1 mei. I nfo: w w w.ber lare.be/tr iatlon. | Reispas nodig? R ek en op tien we r k d a g e n . I n fo : 0 52 43 23 4 4 e n w w w. b e r lare.be/R eisdocumenten.html. | N ieuwe op eningsuren S o ciaal Huis O C M W B e rl a re : e l k e we r k d a g v a n 8 .3 0 to t 12 uur ; in de namiddag (behalve op woensdag) van 13 . 3 0 tot 16.30 uur ; o p d i n s d a g o o k v a n 1 7 to t 1 9 u u r. I n fo : 0 9 32 6 97 10. | I nfietsen deel mountainbikenet werk S chelde -D urme op 2 4 j u n i o m 8 u u r i n B u g g e n h o u t . I n s c h r i j ve n tot 8 juni. I nfo: 09 356 89 56 en spor tdienst@ber lare.be. | O fficiële op en i n g v a n d e ve r n i e u wd e S c h u t te r s we g o p 16 juni om 1 6 uur. I nfo: 052 43 23 46. | vr ijdag 25 mei: Europese Dag va n d e B u re n. D o e i e t s l e u k s m e t d e b u ren en stuur je foto naar infogem@ber lare.be. | I nzamelac tie van sticht i n g Fi b o n a o m l a te r d i t j a a r te ve r k o p e n : boek en, str ips, CD ’s en D VD ’s. D e opbrengst gaat naar aank oop -


| | Kids-ID op reis De Kids-ID is verplicht voor alle kinderen onder 12 jaar die naar het buitenland reizen (Europa en enkele niet-Europese landen waarvoor geen reispas nodig is). Kind en ouder/voogd komen samen naar het gemeentehuis, met een recente pasfoto met witte achtergrond. Een Kids-ID kost 3,00 euro en is na ongeveer vier weken beschikbaar. Kan ook klaar zijn in twee dagen, maar dan betaal je er wel 170,00 euro

meer info: www.berlare.be/kids-id dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be

Herstel meteen een lekkende kraan. Een kraan die tien druppels water

F O T O W E D S T R I J D

voor. Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd? Vul de antwoordkaart in het midden van deze Infogem in of mail je antwoord door naar infogem@berlare.be. De winnaar krijgt een waardebon van 25,00 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden. Winnaar Infogem maart-april (oplossing: detail Donklaan 119A): Willy Vandersnickt (Turfputstraat 97) mag zijn waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

per minuut lekt, verspilt 5 tot 6 liter water per dag.

proje c te n v a n N a t u u r p u n t D e n d e r m o n d i n g i n d e Heidemeersen. I nfo: w w w.fibona.be. | K oor M edimuze zingt een b ene f i e tco n ce r t vo o r Fi n a d o Et h i o p i ë o p zo n dag 13 juni om 11 uur in Heilig M aagdcollege D ender monde. Finado finan c i e r t e r n i e u we k l a s s e n vo o r e e n k l e u te r s c hool in Ethiopië mee. I nfo: 052 4 2 29 97. | Pater De Visscher praat op Yo uTu b e ove r z i j n we r k i n M we m b é (Co n g o ) . B ek ijk het filmpje via w w w.youtube.com en tik ‘M ission M wembé les 5 c h a n t i e r ’ i n . | Wa n d e l ro u te s l a n g s d e m o oiste trage wegen in de streek vind je in t wee nieuwe bro chures van R e gi o n a a l L a n ds c h a p S c h e l d e - D u r m e. Ve r k r i jgbaar onder meer in het toer istisch infok antoor. I nfo: 09 342 92 40. | Wie 5 0 wo rd t i n 2 0 12 , p r i k t a l v a s t 2 0 o k to b er in de agenda voor een groot feest. Uitnodigingen volgen. I nfo: 0498 7 5 2 1 6 9. | R o k e r s o p g e l e t : a l s j e o p 31 mei 24 uur niet ro okt, k rijg je een leuk e b eloning en maak je k ans op ee n Pl ay s t a t i o n 3. K a d e r t i n We re l d d a g zo n der tabak . I nfo: w w w.verdieneenbeloning.be. | Verkeershinder in onze g e m e e n te ? B l i j f o p d e h o o g te v i a w w w. b e r lare.be en k ies daar de k nop ‘ ver k eershinder ’. | Een k lacht melden over e e n s l e c ht h e r s te l d e o p r i t o f s l o rd i g e b e r m na wer k en van Eandis, k an op http://k lachten.eandis.be. | L aat je fie t s p o e t s e n b i j d e f i e t s p o e t s d i e n s t ( D o n k l aan 11 9A): 09 3 6 1 89 00 | De Lijn herschikt haar buslijnen. Wat dat vo o r o n ze g e m e e n te b e te k e n t , v i n d j e o p w w w.delijn.be/aanpassingen of via 070 22 0 200 (0, 3 0 euro/min).


| |

Ladies Only: borst vooruit! Annelies en Marie-Jeanne fietsen tegen borstkanker In ons land krijgen 9.700 mensen per jaar te horen dat ze borstkanker hebben. Zeven vrouwen per dag sterven in België aan deze ziekte. Cijfers die ook Annelies uit Overmere en haar mama Marie-Jeanne niet onberoerd laten. Daarom nemen moeder en dochter eind juni deel aan Ladies Only, een vierdaagse fietstocht van v.z.w. Think-Pink, de permanente bewustmakingscampagne in het kader van de strijd tegen borstkanker. Annelies Van der Burgt en Marie-Jeanne De Block blaken van gezond-

450 km goed voor minstens 60.000,00 euro

heid. “Maar dat kan snel veranderen”, zegt Marie-Jeanne die in haar job geregeld met de ziekte te maken krijgt.

Daar knelt inderdaad het schoentje: veel vrouwen wachten te lang voor een controle. V.z.w. Think-Pink informeert over borstkanker,

Marie-Jeanne: Ik werk bij een radioloog in Dendermonde en Aalst. Veel

zamelt geld in voor onderzoek, helpt bij zorg en nazorg voor patiënten

vrouwen komen zich daar laten screenen op borstkanker. Foto’s met ver-

en (vooral) wil vrouwen bewustmaken om zich op gezette tijdstippen

dachte letsels blijven me na al die jaren nog steeds raken. Zeker als ik besef:

te laten controleren. De v.z.w. werkt hiervoor verschillende acties uit.

die mevrouw had veel vroeger op controle moeten komen.

Ladies Only is er één van. Annelies: Bij Ladies Only fietsen 100 vrouwen in duo 320 of 450 km, verspreid over vier dagen. We vertrekken in Noord-Frankrijk, fietsen verder langs de Belgische kustlijn en een stukje Nederland en finishen tot slot in Bredene. Het evenement is al maanden volzet, maar mama en ik waren er op tijd bij. We mikken op de tocht van 450 km.

© Bert Van der Linden

LEVEN


| |

Nog fietsen tegen kanker Dorpsgenoten Marc Vereecken en Frank Vanden Abbeele gaan ook met de fiets de strijd aan tegen kanker. Zij nemen, net als een delegatie van WTC De Puiterijders vorig jaar, deel aan de 1.000 km van Kom op tegen Kanker in het hemelvaartweekend (17-20 mei) en brengen daarmee hulde aan schoonbroer en vriend Rudy die vorig jaar overleed aan de gevolgen van kanker. Elk fietsteam zamelt minimum 5.000,00 euro in. De opbrengst gaat naar de wetenschappelijke strijd tegen kanker. Wie het team nog wil steunen, kan dat doen op rekeningnummer BE14 7331 9999 9983 met vermelding van de actiecode 170-036-149 - gift. meer info: www.1000km.be en www.Cycling4Rudy.be

Op welke manier draagt de fietshappening bij aan de bestrijding van borstkanker? Marie-Jeanne: De opzichtige karavaan zal ongetwijfeld het belang van borstkankerpreventie onder de aandacht brengen. De organisatoren maken meteen ook duidelijk dat voldoende bewegen belangrijk is voor je gezondheid. En tot slot is het evenement nog een ferm staaltje van actieve

Het engagement van 100 vrouwen die zich laten screenen, is me meer waard dan 1.000,00 euro sponsoring.

fondsenwerving: elke individuele deelnemer betaalt 100,00 euro inschrijfgeld en engageert zich om minstens 500,00 euro extra op te halen. Dat betekent een minimuminzameling van 60.000,00 euro.

“Dat is iets voor jou en Annelies.”

Marie-Jeanne, jij behoort tot de risicoleeftijdscategorie die de overheid tracht te sensibiliseren. Wat doe jij zelf al?

Mannen mogen niet deelnemen? Marie-Jeanne: Ik ben twee jaar terug gestopt met roken en ik ben beginAnnelies: Neen. Ladies Only hé. Maar ze mogen wel sponsoren (lacht).

nen joggen. Daar voel ik me goed bij. Om de twee jaar laat ik me ook screenen, tenzij ik iets ongewoons opmerk ter hoogte van de borststreek.

Marie-Jeanne: We moeten wel eerlijk zijn, Annelies: papa heeft ons over-

Voor elke vrouw tussen 50 en 70 jaar voorziet de overheid trouwens

tuigd om deel te nemen. Ik was vorig jaar van de partij op een loopactie

tweejaarlijks een gratis mammografie. Mochten we er in slagen om dat

van Think-Pink. Daar hoorde ik over Ladies Only. Het kwam later thuis ter

engagement van 100 inwoners te verkrijgen, is me dat meer waard dan

sprake. “Dat is iets voor jou en Annelies”, vond hij.

een geldinzameling van 1.000,00 euro. Want hoe sneller de diagnose wordt gesteld, hoe groter de kans op genezing.

Annelies: We hebben niet getwijfeld. We koppelen op deze manier onze liefde voor de fiets aan de strijd tegen borstkanker.

Opgetekend door Chris Isaïe.

Hoe bereiden jullie je voor op Ladies Only? meer info: Annelies en Marie-Jeanne rijden Ladies Annelies: We rijden elke dag met de fiets naar het werk. Mama naar

Only van 28 juni tot en met 1 juli.

Dendermonde of Aalst, ik naar Lokeren. En in het weekend gaan we

Wie dat wil, kan de actie sponsoren via

mountainbiken.

www.ladies-only.be. Annelies en Marie-Jeanne verkopen op Roparun in

Marie-Jeanne: Dat is een goede basis. Maar ’t wordt hoog tijd voor een

Zele (pinksterweekend) ook pannenkoeken.

strakker trainingsschema.

www.think-pink.be


| 10 | LEVEN

Help! ’t Is vakantie! zaterdag 2 juni: gezamenlijke inschrijfdag gemeentelijke vakantiewerking Niet elke ouder is samen met de kinderen twee maanden thuis. Gemeente Berlare biedt daarom activiteiten aan voor kinderen van 2,5 tot en met 15 jaar. Net als vorig jaar bundelen de gemeentediensten de krachten met een gezamenlijke inschrijfdag.

SPORTKAMPEN VOOR KLEUTERS Geboortejaren 2006, 2007 en 2008. 9 t.e.m. 13 juli:

Op safari in sporthal Berlare

27 t.e.m. 31 augustus: Onder zee in sporthal Overmere Telkens van 9 tot 12 uur. Meer info:

www.berlare.be/sport

sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

SPORTKAMPEN LAGERE SCHOOL Geboortejaren 2000 t.e.m. 2005. 9 t.e.m. 13 juli:

Sport & fun in sporthal Overmere

27 t.e.m. 31 augustus: Binnen-buitenkamp in sporthal Berlare Telkens van 9.30 tot 16 uur. Meer info:

www.berlare.be/sport

sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be


| 11 |

UITSTAPPEN TIENERSPEELPLEIN KAB

M

Voor iedereen van 10 t.e.m. 15 jaar. 2 t.e.m. 13 juli:

in basisschool Ten Berge

6 t.e.m. 24 augustus: in basisschool Ten Berge Telkens van 8 tot 17 uur, met activiteiten van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Inschrijven voor gewone activiteiten is niet nodig. Wel voor uitstappen: Aqualibi (5 juli), Bellewaerde (12 juli), Earth Explorer (9 augustus), Avonturenparcours, teambuilding en moeraspiste (16 augustus) en Walibi (23 augustus). Meer info:

www.berlare.be/kaboom

dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugdwerk@berlare.be

KINDEROPVANG Voor iedereen van 2,5 t.e.m. 9 jaar. locatie Berlare:

NIET open van 16 t.e.m. 27 juli

locatie Overmere:

NIET open van 30 juli t.e.m. 10 augustus

locatie Uitbergen:

NIET open van 23 juli t.e.m. 10 augustus

Telkens van 7 tot 18.30 uur, met activiteiten per leeftijdsgroep. Het verplichte inschrijfformulier is vanaf 16 mei beschikbaar op de locaties en op www.berlare.be/kinderopvang. Voor het eerst naar de opvang? Maak vóór de inschrijfdag een afspraak. Meer info:

www.berlare.be/kinderopvang

dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

GEZAMENLIJKE INSCHRIJFDAG: PRAKTISCH Inschrijven voor kinderopvang, sportkampen en uitstappen tienerspeelplein kan vanaf zaterdag 2 juni van 10 tot 12 uur in de grote zaal van CC Stroming. Schriftelijke en telefonische aanvragen worden pas na 2 juni behandeld. Vóór 10 uur aanschuiven is niet nodig: de inschrijvingen verliepen vorig jaar bijzonder vlot. De uitgewerkte activiteitenprogramma’s van de kinderopvang en tienerspeelplein Kab

m kan je ter plaatse meenemen.


| 12 | LEVEN

GEMEENTERAAD

Reglement toewijzen sociale huurwoningen goedgekeurd De gemeenteraad heeft een lokaal toewijzingsreglement rond sociale huurwoningen goedgekeurd. Dat wordt van toepassing op woningen van sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Hulp in Woningnood. Het reglement komt er na wijzigingen in

is dit toewijzingsreglement gemaakt.

in verbinding staan met een verpleegpost

de wetgeving. Tot nu waren in Berlare een

Het gaat om 31 woningen. Vanaf 1 septem-

in het woonzorgcentrum, en 22 flats voor

aantal sociale huurwoningen voorbehouden

ber 2012 worden dat er 41 als de woningen

echtparen, alleenstaanden of alleenstaanden

voor 55-plussers. Deze woningen zijn gelijk-

aan de Baron Tibbautstraat klaar zijn.

met één of twee kinderen.

vloers, klein en eenvoudig in constructie, en

Wie wil, kan zich voor een sociale woning

met één of twee slaapkamers. De Vlaamse

Rond de site aan de Baron Tibbautstraat

inschrijven bij Hulp in Woningnood:

overheid trekt nu de minimumleeftijd op

bestaat enige verwarring. Niet OCMW Berlare

052 42 57 60 en info@hiw.woonnet.be.

naar 65 jaar en legt verder specifieke aanpas-

maar sociale huisvestingsmaatschappij CVBA

singsinvesteringen op. Omdat gemeente

Hulp in Woningnood bouwt hier 29 wonin-

Het gemeentebestuur zoekt ondertussen

Berlare de bestaande woningen toch bij

gen: twee woningen voor mindervaliden,

verder naar nog meer mogelijkheden om

voorrang wil blijven toewijzen aan senioren,

vijf aanleunflats voor zorgbehoevenden die

seniorenwoningen ter beschikking te stellen.

Nieuw fietspad voor Gaver-Koolstraat-Kamershoek De gemeenteraad laat een nieuw fietspad aanleggen tussen Berlare en Zele (Gaver, Koolstraat en Kamershoek). We maken van de gelegenheid gebruik om ook een aantal ingrepen te doen aan het wegdek om zo een betere bescherming te geven aan fietsers en voetgangers. Zo krijgen de kruispunten een opvallende, oker kleur en creëren we een zogenaamd poorteffect als je Berlare binnenrijdt vanuit Zele.

Samenvattingen van gemeenteraadsversla gen vind je op www.berlare.be onder ‘bestuur en beleid’.


| 13 |

Iedereen crasht op 27 mei! Autogordelactie ‘Het klikt tussen ons!’ nadert apotheose In oktober 2011 gingen vijftien jeugd(sport)verenigingen de uitdaging aan om tegen eind mei de autogordel altijd en overal te dragen. De tussentijdse cijfers zien er goed uit. De deelnemende verenigingen willen daarom nu alle inwoners overtuigen en hen bewegen tot gedragsverandering. Dat doen ze met een slotactie op zondag 27 mei van 14 tot 18 uur aan het kasteel van Berlare. Het engagement van vijftien jeugdsportclubs en jeugdbewegingen om een werkjaar lang het dragen van de autogordel te stimuleren bij

Volgende verenigingen nemen deel: Atletiekclub Uitbergen,

leden, ouders en sympathisanten, mondt uit in een slotactie voor alle

Atletiekkern Overmere, Balletschool Terpsichore, Chirojongens

inwoners. “We gaan confronteren, informeren en engageren”, weet

Sint-Jan Berchmans Berlare, Chiromeisjes Elckerlyc Berlare,

mobiliteitsambtenaar Phyllis Bauwens. En dat allemaal op zondag 27

Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere,

mei, tijdens Dag van het park.

Handbalclub Groot-Berlare, Judoclub Kumiuchi, Karateclub

CONFRONTEREN We zetten de grote middelen in om je te laten beseffen dat een autogordel dragen levensreddend is.

Kusanku, KSJ Berlare, Tennisclub Chiwawa, Turnclub Athena, Voetbalclub SK Berlare, Voetbalclub SKV Overmere en Volleybalclub JTV Brigand Berlare/Zele.

Doe de crashtest van Responsible Young Drivers en ervaar een frontale aanrijding tegen maar 12 km/uur…

INFORMEREN Lees bij de crashtest en in het kasteelpark de infofiches met weetjes over de autogordel. Ze moeten je helpen om een klein quizformuliertje foutloos in te vullen.

Draag je gordel en win

ENGAGEREN ‘Het klikt tussen ons!’-campagneteam vraagt

De gordel dragen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn.

jou om voortaan steeds de autogordel te dragen.

Maar met deze campagne zijn alle middelen goed om je

Zet je naam op grote campagneaffiches.

daarvan te overtuigen. Laat ons zien dat jij en de andere

Of engageer je via www.facebook.com/hetklikttussenons.

inzittenden de veiligheidsgordel dragen. Post je foto’s of filmpjes op

De actiedag sluit af met een officieel moment om 17.30 uur. “We voor-

www.facebook.com/hetklikttussenons.be.

zien de prijsuitreiking van de quiz en het publieke engagement van

De tien origineelste inzendingen bedanken we met

verschillende Berlaarse prominenten”, aldus nog Bauwens.

een mooi geschenk.

meer info: dienst mobiliteit, 052 43 23 46 en mobiliteit@berlare.be www.berlare.be/hetklikttussenons

Deelnemen kan tot 1 juni.


| 14 | LEVEN

MENS&TIJD

GEREGISTREERDE GEBOORTEN

19/02/2012

Marie-Louise Dhaenens (°26/07/1951)

21/02/2012

Ivonne Verschooris (°09/10/1914)

22/02/2012

Karolien Brijs (°25/02/1983)

22/02/2012

Robert Haentjens (°26/07/1928)

22/02/2012

Leontina Van Acker (°02/11/1924)

29/01/2012

Massimiliano Dierickx

25/02/2012

Fernanda Pieters (°19/09/1931)

31/01/2012

Jelle Baert

03/03/2012

Maria De Schutter (°03/01/1917)

01/02/2012

Naomi Geldof

06/03/2012

Kamiel Vlaeminck (°16/02/1936)

02/02/2012

Noëmi Scholiers

10/03/2012

William Kusé (°24/09/1951)

03/02/2012

Lex Vlaeminck

14/03/2012

Ghislaine Everaerts (°10/10/1926)

10/02/2012

Robbe Van Damme

24/03/2012

Hilda Van Lunter (°10/04/1935)

14/02/2012

Elisha Bauwens

25/03/2012

Etienne Goossens (°10/09/1949)

14/02/2012

Robin De Meyer

26/03/2012

Georgette Spruyt (°27/05/1923)

15/02/2012

Gilles Geeraerts

31/03/2012

Anna Broeckhove (°17/05/1925)

15/02/2012

Vic Jespers

01/04/2012

Lucianus Govaert (°09/03/1927)

17/02/2012

Finn Claessens

17/02/2012

Emma Vanden Abbeele

19/02/2012

August Heirman

VOLTROKKEN HUWELIJKEN

21/02/2012

Bent Pieters

21/02/2012

Finn Van Langenhove

29/02/2012

Paul Venneman en Karine Philips

27/02/2012

Laure De Backer

29/02/2012

Sven Geers en Kim De Lathouwer

27/02/2012

Fien Geerinck

09/03/2012

Zhiwei He en Maoli Fu

27/02/2012

Noémi Vanzut

09/03/2012

Eduard De Vos en Monique Baeyens

02/03/2012

Cezar De Beule

17/03/2012

Koen Vehent en Karen Lyppens

02/03/2012

Léon De Vriese

24/03/2012

Steven Monsieur en Khristine Van Herreweghe

02/03/2012

Naïm Elbaz

31/03/2012

Geert Bonnarens en Dorine Van Cauteren

02/03/2012

Milano Scheirs

03/03/2012

Jarno Van Limbergen

05/03/2012

Miel Dierickx

GOUDEN JUBILEA

07/03/2012

Arden Verberckmoes

11/03/2012

Cyriel Van Hoey

03/03/2012

Gustaaf De Meyer en Maria Van der Jeugt

13/03/2012

Soraya Frackiewicz

03/03/2012

Leon Wante en Paula Van Hauwe

14/03/2012

Lars Schepens

28/04/2012

André Fiers en Lucie Rasschaert

15/03/2012

Alix De Cloedt

20/03/2012

Lara Moerman

20/03/2012

Loena Van Hauwermeiren

DIAMANTEN JUBILEUM (60 JAAR)

19/04/2012

Adolf De Bock en Suzanna De Schutter

GEREGISTREERDE OVERLIJDENS

04/02/2012

Willy Veldeman (°26/04/1934)

PLATINA JUBILEUM (70 JAAR)

04/02/2012

Raymond Van de Velde (°31/05/1932)

05/02/2012

Rosa Van Sinay (°30/08/1930)

07/04/2012

Fredericus De Cock en Victorina De Groote

07/02/2012

Maria De Visscher (°20/01/1934)

07/02/2012

Kevin Veldeman (°01/03/1975)

09/02/2012

Melania Van Gyseghem (°13/05/1915)

13/02/2012

Achiel De Vos (°11/05/1926)

14/02/2012

Blanche De Schutter(°14/02/1929)

14/02/2012

Yvona De Palmenaer (°23/01/1923)

16/02/2012

Michel De Leenheer (°12/02/1924)

19/02/2012

Daniël Verheye (°11/01/1959)


| 15 |

Vijf gratis tips tegen inbraak 13 juni: infoavond rond inbraakpreventie Het aantal inbraken in onze politiezone stijgt. In 2011 waren er

Daarom houdt ze een infoavond voor alle inwoners op woens-

in Berlare 72 inbraken in gebouwen. Dat zijn er 24 meer dan in

dag 13 juni om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in

2010. Opvallende tendens is het aantal inbraken overdag, los

Berlare. Je krijgt hier alvast vijf eenvoudige, maar effectieve

van vakantieperiodes. De politie verscherpt het toezicht nog,

tips.

maar blijft ook hameren op preventieve maatregelen.

Doe alsof je thuis bent

Heb extra oog voor de achterzijde

Open de gordijnen, laat in de winter een lampje

Het merendeel van de inbraken gebeurt langs de

branden met een tijdsklok, …

tuinzijde. Laat geen enkel raam, hoe klein ook, open

Met zo’n timer kan je ook radio, televisie, … aansturen.

staan. Leg een houten lat achter het vaste deel van

Denk er over na of een antwoordapparaat bij een

een schuifraam om het te blokkeren.

vaste telefoon nog zinvol is in mobiele tijden.

De politie: jouw vriend Let op met sociale netwerksites

Vraag de politie gratis advies op maat. Een inspecteur

Facebook en aanverwante diensten zijn verleidelijk

komt dan bij je langs om beveiligingstips te geven.

maar gevaarlijk. Besef dat meer volk dan je lief is,

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om gratis

meeleest dat jij ‘Joepie, een hele dag naar zee!’ bent.

vakantietoezicht te vragen. Maak er gebruik van.

De infoavond heeft aandacht voor deze tips en vele andere, Laat geen hulpmiddelen rondslingeren in de tuin

van eenvoudig en goedkoop tot complex en betalend.

Het komt meer voor dan je denkt: inbrekers gebruiken materiaal dat ze rond het huis vinden om binnen te dringen.

Meer info: De infoavond rond inbraakpreventie vindt

Ladders en gereedschap zijn zeer gegeerd.

plaats op woensdag 13 juni om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Berlare en is gratis. Inschrijven verplicht: 052 43 23 40 of www.berlare.be/inbraakpreventie Politiezone Berlare-Zele, 09 367 50 15, www.lokalepolitie.be/5436


| 16 |

Aar

d

R U I MT E

Start ringdijkwerken in Uitbergen Nieuwe fase Sigmaplan duurt vermoedelijk twee jaar

Het grote Vlaamse Sigmaplan is in onze gemeente aan een volgend stadium toe. Op de linkeroever van de Schelde in Uitbergen starten de werken voor een nieuwe ringdijk, een heel eind landinwaarts. Het doel is intussen gekend: het Sigmaplan moet de laaggelegen gebieden in de valleien van de Zeeschelde en haar zijrivieren optimaal beschermen tegen overstromingen. De voorbije maanden is de huidige Scheldedijk (Dijk A) op de linkeroever van de Schelde in Uitbergen een stuk landinwaarts opnieuw opgetrokken (Dijk B) en opgehoogd tot zogenaamde Sigmahoogte, namelijk 8 meter boven de zeespiegel. Op die manier zijn twee gebieden gemaakt: Wijmeers 2 (tussen Dijk A en Dijk B) en Wijmeers 1 (tussen Dijk B en de te bouwen Dijk C).

Rond deze tijd beginnen de werken aan Wijmeers 1. Projectingenieur Michaël De

Geen zwaar vervoer door Uitbergen

Beukelaer-Dossche van Waterwegen en

Vervolgtraject Als de ringdijk over twee jaar klaar is, wordt

Zeekanaal NV licht toe. “Hier komt een

Op vraag van het gemeentebestuur komen

Dijk B deels afgegraven tot overloopdijk en

gecontroleerd overstromingsgebied. Dat

er aparte aanvoertrajecten om vrachtverkeer

afgewerkt met een asfaltverharding voor fiet-

is een laaggelegen gebied waar de rivier

uit het dorp van Uitbergen te bannen. Machi-

sers. “Tot slot gaan we bressen slaan in Dijk A.

gecontroleerd kan stromen en overstromen,

nerie en personeel steken vanuit Wichelen de

Vanaf dan loopt dit deel van de polder onder

zonder gevaar voor omwonenden. Aan de

brug over en nemen onmiddellijk links een

water en kan hij zijn natuur- en veiligheids-

buitenrand van Wijmeers 1 gaat de aannemer

tijdelijke toegangsweg tot de werkzone. Het

functie uitoefenen. Door de polder gedeel-

nu een definitieve ringdijk (Dijk C) bouwen.

zandtransport gebeurt vooral over water met

telijk terug aan het water te geven, wordt de

De aannemer vermoedt dat de ringdijk over

een tijdelijke aanlegstijger, omdat het zand

druk van de ketel gehaald en krijgt de rivier

twee jaar klaar is.”

voor de ringdijk zo rechtstreeks in het gebied

meer overstromingsruimte”, aldus nog de

komt.

projectingenieur.

Nog in deze fase worden twee zogenaamde uitwateringssluizen gebouwd in Dijk B: de ene in mei en de andere na het bouwverlof. Deze sluizen moeten het water laten terugvloeien naar de Schelde.


t Gro

o eK

u

st ter

raa

Veerstraat

| 17 |

t

Wijmeers 1

Wijmeers 2

meer info: Waterwegen en Zeekanalen NV, 03 224 67 11 www.sigmaplan.be Er komt een infowerfkeet aan de tijdelijke toegang. Inwoners uit de buurt en betrokken landbouwers krijgen nog specifieke informatie.

visser

infokeet

wandelen

tijdelijke aanlegstijger

fietsen

overloopdijk (dijk B)

uitwateringssluis

ringdijk (dijk C) tijdelijke werfinrit


| 18 | R U I MT E

Energiescore verplicht op advertenties huur- of koopwoning Info over energieverbruik essentieel voor kandidaat-koper of –huurder Sinds begin dit jaar vermeldt een commerciële publicatie voor een huur- of koopwoning verplicht de energiescore van het pand. Deze score maakt deel uit van het energieprestatiecertificaat dat de verhuurder of verkoper moet voorleggen aan geïnteresseerden. We vroegen ons af wat zo’n certificaat precies is en wat een kandidaat-huurder of –koper er aan heeft. Het energieprestatiecertificaat of kortweg EPC is niet nieuw. Sinds 2009 moet het voorhanden zijn van zodra een huis of appartement te huur of te koop wordt gesteld. Het wordt opgemaakt door een energiedeskundige. Jolien Rogiers van onze huisvestingsdienst geeft uitleg.


| 19 | Jolien: Het EPC is eigenlijk een energierapport

Of laat men overal de lichten aan. Maar in elk

en bestaat uit twee delen: een energiescore en

geval maakt de energiescore vergelijkingen

een overzicht van energiebesparende aan-

mogelijk tussen verschillende woningen. Het is

bevelingen. Het komt tot stand op basis van

een parameter net zoals bijvoorbeeld de prijs,

vaststellingen en opmetingen ter plaatse door

ligging en indeling.

energiedeskundigen.

Portemonneevriendelijke tips

Woning zonder dakisolatie niet verhuurbaar vanaf 2020 Energie verspillen kan niet. Om dit kracht bij te zetten kiest de Vlaamse overheid er voor om een huurwoning

Waar letten deze deskundigen dan precies In een EPC geven de deskundigen ook nog

zonder dakisolatie te verklaren als

aanbevelingen mee. Over welke gaat het

ongeschikt voor verhuur. En dat vanaf

dan?

2020.

en het dak. Ze bekijken ook of er ventilatiemo-

Jolien: Bijvoorbeeld enkel glas vervangen door

Een huurwoning of –appartement moet

gelijkheden zijn en welke verwarmingssystemen

superisolerend glas. Of kiezen voor een nieuwe,

aan een aantal kwaliteitseisen voldoen.

worden gebruikt. Een computerprogramma

energiezuiniger verwarmingsketel. Het gaat

Die zijn omschreven in de Vlaamse Woon-

helpt bij het verwerken van hun bevindingen.

dus over aanpassingen aan de woning die de

code. Als gebreken worden vastgesteld bij

Het resultaat is een certificaat over de energie-

energiescore verbeteren. De voorstellen zijn niet

een controle, worden strafpunten toege-

prestaties van het pand.

verplicht, maar tonen welke investeringen nuttig

kend. Vijftien strafpunten volstaan om een

op? Jolien: Ze controleren in welke mate warmte ontsnapt langs muren, vloeren, ramen, deuren

huurwoning ongeschikt te verklaren voor verhuur tot de problemen zijn opgelost.

Een cijfer in de groene zone

De Vlaamse overheid heeft beslist vanaf

wijst op een energiezuinige woning,

2015 ook strafpunten toe te kennen aan

een woning in het rood

criteria zelfs zwaar doorwegen.

is een energieverslinder.

tegen dan vijftien strafpunten waard zijn

energiecriteria. Vanaf 2020 gaan die nieuwe Zo zal een huurwoning zonder dakisolatie en is de woning meteen dus ongeschikt voor verhuur.

Energiescore staat vergelijken toe

zijn. En zo ziet een kandidaat-koper meteen

Verhuurders die de wet overtreden, riske-

welk budget hij ongeveer moet incalculeren bij

ren boetes. Ze hebben er dus alle belang

eventuele verbouwings- of verbeteringswerken.

bij huurwoningen in orde te zetten en tij-

Wat precies is de energiescore van de

dig dakisolatie aan te brengen. In sommige

woning?

Tot slot: is dat nu allemaal nodig?

Jolien: Het geeft op een kleurenschaal tussen

Jolien: Het EPC is een gevolg van Europese

meer info: dienst huisvesting,

fel groen en hevig rood een indicatie van het

engagementen om het klimaat onder controle

0474 08 06 65

energieverbruik per jaar en per vierkante meter

te houden. Het terugschroeven van nutteloos

en huisvesting@berlare.be

vloeroppervlakte. Een cijfer in de groene zone

verbruik is een eerste belangrijke stap. Daarom

wijst op een energiezuinige woning, een woning

vindt de overheid het zo belangrijk dat de ener-

in het rood is een energieverslinder.

giescore duidelijk vermeld staat op advertenties.

gevallen zijn premies mogelijk.

Op zich is een zuinige woning natuurlijk ook

meer info:

Je hebt het over een indicatie. Heel nauw-

beter voor de portemonnee. En als je energie-

dienst huisvesting,

keurig is de score dus niet?

vriendelijke investeringen plant, informeer je dan

0474 08 06 65

goed over mogelijke premies.

en huisvesting@berlare.be

Jolien: Dat klopt. Het is een richtwaarde, omdat

Op www.energiesparen.be vind

we geen rekening houden met de gezinssa-

je een lijst van energie-

menstelling of het verbruikersgedrag. Misschien

deskundigen in onze gemeente

stookt men elke dag tot een kamertemperatuur

die zijn erkend door het

van 25° en staan ondertussen de vensters open.

Vlaams Energieagentschap.


| 20 |

1 juli: opening sportpark Overmere Demo’s wijden nieuwe terreinen in Op zondag 1 juli is iedereen om 11 uur welkom voor de opening van de zogenaamde fase 2 van sportpark Overmere. Wie langskomt, geniet van sportdemo’s en kan voor de gelegenheid hier en daar even aansluiten bij een training. Sportieve inwoners hebben wellicht uitgekeken naar de voltooiing van deze fase. Want ze omvat vooral sportinfrastructuurwerken: • vernieuwde atletiekpiste met bijzondere aandacht voor de waterafvoer; • verspringbak naast de piste; • verbinden van atletiekpiste met bestaande Finse piste; • uitbreiden Finse piste met een Fit-o-meter; • vernieuwde grasmat voor het voetbalterrein dat wordt omsloten door de atletiekpiste; • nieuwe schuttersmast; • aanleg BMX-terrein achter de sporthal; • extra groenaanleg. Onder meer SKV Overmere, Atletiekkern Overmere en Atletiekclub Uitbergen gaan in op de uitnodiging van gemeente Berlare om tijdens de opening demo’s en trainingen te geven.

Volgende fases voorbereiden nu Eerder al had het gemeentebestuur vooral de toegankelijkheid van het sportdomein aangepakt. De drevenstructuur werd toen hersteld en er kwamen ruime, mooi aangelegde parkings. Nu fase 1 en fase 2 afgerond zijn, bereidt de gemeenteadministratie stilaan de twee laatste fases voor: een renovatie van het Boerenkrijgpark en tot slot de heraanleg van de Duivendreef en de uitbreiding van de site met een multifunctioneel sportterrein.

meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

© Bert Van der Linden

R U I MT E


“Vooraan eindigen interesseert me niet.” Loop net als Lydia ‘De vier voor het plezier’ Net als vorig jaar bundelen vier recreatieve joggings in onze gemeente zich tot ‘De vier voor het plezier’. Lydia Van der Jeught is een van de inwoners die in 2011 elke stratenloop van de partij was. Dat is ook nu de bedoeling. En ze mag starten op zondag 10 juni met haar favoriete parcours: dat rond het Donkmeer. Lydia: ‘Rond de Donk’ is een prachtige omloop, midden in de natuur. Dat is echt genieten van begin tot einde. Ook de kerstcorrida vind ik bijzonder

Aanmoedigingen langs het parcours:

omwille van de sfeer. Jammer dat we niet door het park konden lopen.

ik krijg er wel eens vleugeltjes door.

Hopelijk mag het dit jaar wel. Bereid jij je speciaal voor op zo’n stratenloop? Lydia: Nee. Lopen is voor mij: gezond bezig zijn en genieten. Mijn enige

T-shirt ‘De vier voor het plezier’

ambitie is om een jogging op een aangename manier uit te lopen. Vandaar dat ik voor de tussenafstand kies. En vooraan eindigen interesseert

Loop je zo’n jogging alleen?

me hoegenaamd niet. Lydia: Ik loop liever in gezelschap. ’t Is mooi om die momenten te delen en je vindt steun bij elkaar. Dat is ook leuk aan de aanmoedigingen van

In je agenda:

mensen langs het parcours: ik krijg er wel eens vleugeltjes door.

zondag 10 juni: Rond de Donk

Gemeente Berlare heeft vorig jaar iedereen die heeft deelgenomen

zaterdag 18 augustus: Smouteriejogging Overmere

aan de vier stratenlopen, beloond met een T-shirt. Blij mee?

zaterdag 8 september: Stratenloop Uitbergen

zondag 23 december: Kerstcorrida Berlare

Lydia: ’t Is een leuke attentie en het toont dat gemeente Berlare gezond bewegen belangrijk vindt. Ik draag het T-shirt geregeld, ook al is het wat te groot.

meer info:

Rond de Donk is een recreatieve jogging voor jong en oud op zondag 10 juni vanaf 14.30 uur.

Voor kinderen tot 12 jaar is er een parcours van 1,5 km. Verder trajecten van 3,5 km, 7 km en 10,5 km.

Inschrijven ter plaatse vanaf 13.30 uur aan Museum Donkmeer.

sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

© Bert Van der Linden

| 21 |


Š Bert Van der Linden

| 22 |


| 23 |

Twintig kaarsjes voor De Mens Ook feest in Stroming De Mens wordt twintig. CC Stroming, altijd te vinden voor een feestje, is er als de kippen bij om dit monument uit de Vlaamse rockgeschiedenis te inviteren voor een stomende set voor een staand publiek op zaterdag 26 mei. Voor Frank Vander linden en de zijnen wordt het een blij weerzien met Berlare. Frank beschikt over een paardengeheugen.

Sommige groepen doen dat niet graag,

Frank: Weet je dat De Mens een van de eerste rockconcerten in

wij wel: de bekende songs spelen.

Stroming heeft gespeeld? In maart 1996, op Puitenrock. Dat was in onze beginjaren. ’t Doet deugd om tijdens ons feestjaar te mogen terugkeren. Wat mogen we van jullie verwachten op het podium?

Vóór De Mens was je nog rockjournalist, onder meer bij Humo.

Frank: We spelen een onvervalste rockset met twintig jaar De Mens als

Frank: Klopt. Ik was dolblij met de job. Ik kon mijn liefde voor muziek

rode draad. Sommige groepen doen dat niet graag, wij wel: de bekende

combineren met een zekere journalistieke ambitie. Maar de ontnuchtering

songs spelen. Dat gaan wij dus ook in Berlare doen, want dat zorgt meteen

was groot: ik ontdekte dat schrijven over muziek het plezier van muziek

voor een feestje.

beluisteren wegnam. En dat was een brug te ver.

Hoe kijk jij naar twintig jaar De Mens?

De première van twintig jaar De Mens is achter de rug. Kruip nog één keer in de huid van een recensent: hoe beoordeel jij het concert?

Frank: Ik ben daar best trots op. Heel veel groepen rondom ons zijn gesplit. Michel, Dirk en ik daarentegen zijn muziek blijven maken en zijn blijven

Frank: Het plezier op het podium sloeg meteen over op de zaal met een

optreden. Ook muzikaal hebben we een hele weg afgelegd. We beheersen

resem songs uit het collectieve geheugen.

nu een verfijndere speeltechniek, we spelen intuïtiever samen en we staan

Want de knikker van de frontman glimt als nooit tevoren.

altijd open voor evoluties in de muziekindustrie.

Van pure deugnieterij. (lacht). TS

VOOR

DE

C

WIN M

TI KE

TS

VOOR

DE

weg!

EN

S

WIN

10 duotickets

S

CC Stroming geeft

EN

TI

KE

.

M

C

.Of neen:

Laat ons de titel van het debuutalbum van De Mens weten via cultuur@berlare.be. Deelnemen kan tot vrijdag 18 mei. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. (Tip: www.demens.be)

De Mens speelt op zaterdag 26 mei om 20 uur in CC Stroming. Met Frank Vander linden (zang/gitaar), Michel De Coster (bas) en Dirk Jans (drums). Tickets: 18 / 17 (+55j) / 15 (abonnement CC en -26j) euro | 2 stempels culturele zuipkaart Reserveren: CC Stroming, 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be


| 24 |

Berlare: twelve points! Such a Night strikt Johnny Logan en George Baker Mister Eurovision Johnny Logan en George – Una paloma blanca – Baker spelen zaterdag 9 juni in onze gemeente op het Such a Night Festival. Samen met Chip Hawkes moeten ze honderden liefhebbers van oldies in Festivalhal Donkmeer een onvergetelijke avond bezorgen.

Such a Night heeft in een decennium tijd een mooi parcours afgelegd.

Geen schimmen van vroeger

Het festival heeft steeds oog gehad voor professionaliteit en gezelligheid. Deze reputatie werpt nu vruchten af: ook de internationale

De heren Hawkes, Baker en Logan worden aan het Donkmeer bege-

muziekkanonnen uit de jaren zestig en zeventig gaan nu graag voor

leid door The Golden Bis Band, een achtkoppig Belgisch toporkest.

de bijl.

Such a Night festival gaat er prat op dat elke artiest alles live speelt en zingt. Organisator Chris Rombaut: “We willen ons publiek niet bedot-

De Brit Chip Hawkes mag de avond openen. Hawkes was de enigma-

ten met grote kleppers die vandaag slechts een schim zijn van hun

tische frontman van The Tremeloes met legendarische hits als ‘Silence

gloriejaren. Deze drie heren zijn in topvorm en treden nog overal ter

is golden’, ‘Even the bad times are good’, ‘My little lady’ en ‘Call me

wereld met veel bijval op.”

number one’. George Baker is noorderbuur, gekend van zijn Selection indertijd, en vooral onlosmakelijk verbonden met wereldhits als ‘Dear

Sinds 2010 slaat Such a Night de tenten op in Festivalhal Donkmeer.

Ann’, ‘Fly away little Paraguayo’, ‘Una paloma blanca’ en ‘Santa Lucia by

De zaal laat toe om alle bezoekers aan tafels te laten zitten en toch een

Night’. Johnny Logan associeert iedereen dan weer met het Eurovisie-

ruime dansvloer te voorzien voor de liefhebbers. “Ik denk dat dát nog

songfestival, maar vergis je niet: tijdens live sets komt hij ook verras-

altijd een van onze sterke troeven is”, besluit Rombaut.

send uit de hoek met Ierse traditionals en soul.

meer info: Such a Night op zaterdag 9 juni om 21 uur in Festivalhal Donkmeer. Deuren open vanaf 20.15 uur. Tickets kosten 15,00 euro (voorverkoop) of 17,00 euro (aan de kassa). Reserveren via 0477 35 98 79, tickets@suchanight.be en www.suchanight.be.


| 25 | UiTtip MARIUS & FANNY 11, 12, 18 en 19 mei | wandelweg aan tribune Festivalhal Marius staat voor een hartverscheurende keuze: de lokroep van de zee volgen of aan wal blijven bij zijn jeugdvriendinnetje Fanny. Heerlijk sfeerstuk, boordevol humor en tegen de achtergrond van de haven van Marseille. In openlucht, maar met overdekte tribune. Met: Dirk Martens, Sam De Schutter, Florence Van Laecke, Greet Pieters, Koen Blancquaert, Filip Van Hee, Tom Van Laere, Michaël Buyle, Leen Meganck en Thomas Peirlinck. Franky Van Hee regisseert. Tickets kosten 10,00 / 15,00 euro (met scampi’s en brood). Ticket inclusief drankje. Een organisatie van Panta Rhei Overmere. Meer info en tickets: 0474 68 32 55 en www.pantarhei-joker.be

De e-mailbiecht van George B@ker

UiTtip @ Ik ben nog steeds zenuwachtig bij elk optreden.

JAZZ MET SAM VLOEMANS zondag 3 juni, 11 uur

@ ‘Una paloma blanca’ was oorspronkelijk

een instrumentaal deuntje.

De uitgebreide intro is daar nog een restant van.

Binnenkoer CC Stroming Niet in een hokje te duwen, maar funk en latin nemen duidelijk de bovenhand bij podiumbeest en multi-

@ Ik kom voor het eerst naar Berlare.

instrumentalist Sam Vloemans. Zijn eerdere producties

Ik hoop dat ik na afloop kan zeggen:

kregen keer op keer lovende kritieken. Voorts werkte

“Waw, such a night!”

hij samen met o.a. Gabriel Rios en El Tattoo del Tigre. met: Sam Vloemans (trompet/percussie), Bart Oostindie (gitaar), Patrick Dorcean (drums), Roberto Mercurio (bas), Mike Roelofs (toetsen) en Tom Verschoore (trombone). €11,00 / 10,00 (+55j, abo en -26j), inclusief aperitief (vooraf reserveren verplicht) Meer info en reservatie: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be


© Bert Van der Linden

| 26 |

Bezoekerscentrum v.z.w. Durme staat op ’t straat! Nieuwe locatie veel zichtbaarder voor passanten Begin dit jaar verhuisde v.z.w. Durme haar natuureducatief bezoekerscentrum in onze gemeente van Festivalhal Donkmeer naar het oud-klooster langs de Donklaan. De verhuis naar dit veel zichtbaarder pand zorgt voor een vernieuwde dynamiek bij de vereniging. “Wij willen elke dagtoerist en elke inwoner verrassen met de typische planten en dieren van de Donk”, klonk het tijdens de officiële opening op paasmaandag. Al vijftien jaar heeft v.z.w. Durme een bezoekerscentrum in Berlare.

Pronkstuk in het nieuw natuureducatief bezoekerscentrum is een ma-

Medewerkers en vrijwilligers leverden al die jaren mooi werk, ook

quette van de historische Eendenkooi. Bezoekers kunnen zich verder

met leuke of leerrijke extra’s als cursussen en tentoonstellingen. Maar

verdiepen in fauna en flora die typisch is voor het Donkmeer. Info over

de ruimte in Festivalhal Donkmeer onder de trappen van de buiten-

veen en turfwinning bijvoorbeeld. Maar ook over de blauwe reiger en

tribune was niet ideaal, weet ook Michaël Crapoen die vandaag het

de visdief. “We zijn ook blij met de tuin. Die geeft extra mogelijkheden

bezoekerscentrum runt: “Door een gebrek aan natuurlijk licht was het

voor onze werking. We hebben hem nu aangepakt en er een ecolo-

er steeds kil en donker. Bovendien hebben we veel mogelijk geïnteres-

gisch eldorado voor insecten en vogels van gemaakt”, vertelt Crapoen.

seerde mensen gemist, omdat ze ons letterlijk onopgemerkt voorbij liepen.”

V.z.w. Durme wil het bezoekerscentrum ook verder actief inzetten voor activiteiten en cursussen. “Maar kom in afwachting daarvan alvast eens

Over turf, blauwe reigers en andere Donkeigen ecologie

kennismaken met het centrum. Je steekt vast iets op uit onze permanente tentoonstelling. En het is heerlijk verpozen in onze insecten- en vogelrijke tuin”, besluit Crapoen.

Daar komt nu verandering in. Gemeente Berlare bood het oud-klooster aan de Donklaan aan, te delen weliswaar met de fietspoetsdienst

meer info:

van v.z.w. De Sperwer. “Een geweldige opportuniteit die we dankbaar

Nieuw adres bezoekerscentrum: Donklaan 119A.

hebben aanvaard”, zegt Crapoen. “De voorbije maanden hebben we

Het centrum is open tijdens activiteiten en op

met plezier de ruimtes die we ter beschikking krijgen, een educatieve

aanvraag: 09 348 30 20 en donk@vzwdurme.be

invulling gegeven.”

www.vzwdurme.be


| 27 |

‘t Nachtkastje van Tony Van Dender Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners? We snuisterden deze keer in de slaapkamer van Tony Van Dender, een verwoed lezer van non-fictie, zo blijkt. Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib!

• Een huis vol (Bill Bryson)

• De dood. Leer begrijpen wat doodgaan inhoudt en word

De geschiedenis van huiselijke vanzelfsprekendheden aan de

hand van een reis door Brysons eigen huis. Verbazend welke weg

Niet echt avondliteratuur en evenmin in één ruk uit te lezen.

eenvoudige zaken als meubilair en eetgerei hebben afgelegd voor

Wel een fascinerend relaas van de vele manieren waarop men

deze wereld kan verlaten.

ze algemeen goed werden. Soms wat overladen, maar vaak

grappig. Kus beide handen, omdat we vandaag zoveel comfort

en luxe kennen.

er minder bang voor (Richard Beliveau & Denis Gingras)

• Het grote lexicon van de hardnekkige misverstanden

(Walter Krämer en Götz Trenkler)

• Congo, de schoonste tijd van mijn leven (Jan Raymaekers)

Verbazend hoe lang foute beweringen blijven voortleven.

Een kijkboek (400 foto’s), doorspekt met korte getuigenissen van

Onzinnige praat over voedingsadviezen in allerlei media vandaag,

oud-kolonialen. Een zekere pater Tempels wordt echter foutief aan

zouden bij een herwerking van het boek ongetwijfeld een plaatsje

Berlare gelinkt, in plaats van aan Berlaar.

krijgen.

UiTtip

UiTtip SENIOR SPORTIEF

DONKMEERTOCHT

dinsdag 5 juni, 9 tot 16.15 uur | Deinze

zaterdag 19 mei, 7 tot 15 uur Festivalhal Donkmeer

Ga met de bus naar Senior Sportief en geniet van je

Wandelhappening met keuze uit tochten van

favoriete en/of nieuwe sporten.

6, 12, 18, 24 of 30 km. Afhankelijk van de afstand

Voor iedereen vanaf 50 jaar.

wandel je langs Eendenkooi, Strijdamwegel,

Badminton, body & mind, boogschieten, conditiegym,

Gratiebossen, Berlare Broek, Scheldemeersen en/of

fietsen, GPS-wandelen, kubbs-spel, nordic walking,

Heidemeersen.

rekkergym, spinning, tapdans, zumba, tai chi quan, … Deelnemen kost 1,50 euro (40 cent korting voor leden Deelnemen kost 5,00 euro of 8,50 euro met lunch.

van erkende wandelclubs).

Meer info en inschrijven:

Een organisatie van Boerenkrijgstappers Overmere.

sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Meer info: 09 367 75 97 en www.boerenkrijgstappers.be


CC Stroming voor Carla en Tim: heerlijke ontspanning vlakbij huis Abonnementenverkoop start op 6 juni De programmatoren van CC Stroming hebben hun keuzes voor volgend cultuurseizoen gemaakt. In afwachting van de nieuwe brochure, ontfutselden we van de cultuurdienst een kladversie en we trokken er mee naar een abonneegezin. Twee uur later hadden Tim en Carla een lijstje met maar liefst tien absoluut-niet-te-missen voorstellingen. “Het programma is te goed”, klinkt het bijna verontschuldigend.

Tim (37) en Carla (38) zijn al vijf jaar abonnee

Waarom trekken jullie naar het CC?

bij CC Stroming. Wellicht daarom dat ze met

Carla: Comedy heeft vele gezichten en stijlen. Tim en ik hebben gelukkig ongeveer dezelfde

een gretigheid die herinnert aan rijen fans

Carla: Onze voorkeur gaat naar lichte muziek

smaak. Uitkafferen, schofferen en choqueren is

voor een nieuw Harry Potterboek, de voor-

en comedy. Het CC heeft daarin een mooi aan-

aan ons niet besteed. Je zal ons wel in de tribune

deur openen. “We zijn reuzebenieuwd!”. Even

bod en ’t is dicht bij huis. We komen ook altijd

vinden bij Bart Cannaerts (30/11) en Wouter

later doorbladeren ze samen aan tafel de

mensen tegen die we kennen. Plezant voor een

Deprez (19/1).

printjes, gewapend met een balpen. Zouden

korte babbel of een pint achteraf.

ze de voorbije jaren ook op deze manier hun abonnement hebben samengesteld?

Het seizoen begint dan al goed voor jullie

iPad helpt kiezen

met een comedyfestival. Tim: Normaal gaan we elk apart door het

Tim: Schat, De Schedelgeboorten (20/10)

programma. Een voorstelling die aanspreekt,

Tim: Het Woord (8/9) is een sterk concept: sfeer-

markeren we met een T of een C. Daarna over-

volle zaalindeling, hapje, drankje en vier korte

leggen we en maken we een compromis. Samen

comedyacts. De namen op de affiche zeggen

Carla: Tof! Die kennen we al meer dan 15 jaar.

uit, samen thuis. Maar we spreken wel soms af

me weinig, maar dat houdt ons niet tegen om

De broer van vrienden was toen het lief van

met vrienden hier uit de buurt.

te gaan.

Wouter Van Lierde. En zo zijn we eens meege-

komen ook!

gaan. Dat kleine zaaltje stond op zijn kop. We zijn ze blijven volgen.

© Bert Van der Linden

| 28 |


| 29 | Uitkafferen, schofferen en choqueren is aan ons niet besteed.

Tim: Ik hou heel erg van hun Nederlandstalige

Rembert De Smet en Jummoo (23/3). Die

planken: doen. Aan hoeveel voorstellingen zitten

liedteksten. Ze zetten je voortdurend op het

laatste twee zijn onbekend voor Carla en Tim.

we nu eigenlijk al?

verkeerde been. Wat grappig is wordt ontroe-

Maar Jummoo belandt in het abonnement,

rend. En als je denkt te weten hoe een verhaaltje

dankzij de sprekende fragmenten op de

Aan acht. Vanaf zeven mag je nog een

afloopt, wees er dan maar zeker van dat de

website.

gratis voorstelling kiezen uit een lijstje.

ontknoping bijzonder verrassend is. Verrassen de knarren van De Nieuwe Snaar

Zes Adammen en één Eva

jullie nog?

Tim: Geef mij dan maar Eva De Roovere (9/3). Normaal zap ik op de radio weg als ik Nederlandstalige zangeressen hoor. Bij haar doe ik

Komen jullie dochters soms mee naar het Carla: Ja. De muziek van De Nieuwe Snaar

dat niet.

CC? Carla: Ok schat. Jij je Eva, ik de zes Adammen

(22/12) is op zich al knap, maar de manier waarop ze die laten leven en integreren in hun

Carla: Niet zo vaak. De familievoorstellingen

opvallende decors vind ik top. Ze komen wellicht

op zondag passen niet zo goed in de agenda.

ook voor het laatst naar Berlare. Want ik heb

Meike (11) zwemt dan competitiewedstrijden,

gelezen dat ze er na deze tour een punt achter

we bezoeken familie, … Ze is te oud ook voor

zetten.

de meeste familievoorstellingen en nog iets te

meer info: De gratis seizoens-

jong voor het avondprogramma.

brochure is beschikbaar vanaf

van Voice Male (18/5). Tim: Verkocht!

1 juni in CC Stroming, de biblio-

Tim en Carla doorspitten minutieus het aanbod. Er komt zelfs een iPad aan te pas

Tim: Jente (7) heeft wel meer voeling met

theek en het gemeentehuis.

om acteurs, muzikanten en fragmenten van

muziek. Misschien moeten we de poppen-

Vanaf hetzelfde moment vind je

voorstellingen online te bekijken. Matthias

theatervoorstelling ‘De piano’ van DE MAAN

alle informatie ook op

Sercu bijvoorbeeld, die met zijn schlager

(3/2) meenemen?

www.berlare.be/ccstroming.

Of Kathleen Vandenhoudt (8/12), Piv Huvluv

Carla: Hey, Chris Lomme en Jo Demeyere (20/4)

Abonnementenverkoop (vanaf

(27/10), Stef Wijnants met SportStories (2/2),

spelen ook een voorstelling. Wat denk je?

vijf voorstellingen) loopt van

alter ego Staf Steegmans (15/9) langs komt.

6 juni tot en met 6 juli.

Jan Verheyen (24/11) met een causerie over film, Feestoog! (7/12) met Esta Locoman

De 1.

10

Tim: Twee anciens voor het eerst samen op de

Losse tickets worden verkocht vanaf 8 augustus.

van Carla en Tim

8 september: Het Woord

6. 3 februari: DE MAAN – De piano (familievoorstelling)

2. 20 oktober: De Schedelgeboorten - Veel is mogelijk

7.

9 maart: Eva De Roovere Trio - Mijn huis intiem

3. 30 november: Bart Cannaerts - Waar is Barry?

8. 23 maart: Jummoo - Aeiouy

4. 22 december: De Nieuwe Snaar - Koñec

9. 20 april: ’t Arsenaal - Achter de wolken

5. 19 januari: Wouter Deprez – Hier is wat ik denk 10. 18 mei: Voice Male - Ladies first


woensdag 2 mei, 15 uur VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

zondag 6 mei, 11 tot 16 uur ZEILEN: VOORJAARSBEKER

BERLARE

BIBLIOTHEEK BERLARE plaats: bib Berlare

NIEVDONCKSE WATERSPORTVERENIGING plaats: Nieuwdonk

‘Riekend’ rustpunt: tentoonstelling en info over

meer info: 052 42 61 88

meer info: www.nwv-nd.be

zondag 6 mei, 10 tot 16 uur GARAGEVERKOOP

zondag 6 mei, 14 uur GEZINSWANDELING HEIDEMEERSEN

KAV EN KWB OVERMERE

NATUURPUNT DENDERMONDING

Deelnemende adressen op dag zelf

doorlopend VAN STADSSTRONT NAAR ZANDGROND HEEM- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING

vroegere mesttransport en de hedendaagse problematiek. plaats: riekend rustpunt / loskaai Sluis meer info: hokberlare@belgacom.net

maandag, woensdag en vrijdag JOGGEN ONDER BEGELEIDING

verkrijgbaar: Molenstraat 53

Wandeling langs ’t Stampkot en de Hoge Berg. afspraak: basisschool Ten Berge

en Loereveldstraat 7.

meer info: 052 42 69 72

ATLETIEKKERN OVERMERE Op maandag om 19.30 uur aan Bareldonkkapel. Op woensdag en vrijdag om 18.30 uur aan achterkant sporthal Overmere.

meer info: 09 367 63 92

meer info: 09 367 85 10

dinsdag, woensdag en donderdag WANDELUURTJE BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE Op dinsdag om 19 uur aan sporthal Overmere, op woensdag om 19 uur aan sporthal Berlare, op donderdag om 14 uur aan Museum Donkmeer en ook op donderdag om 19 uur aan Delhaize Overmere. meer info: 09 367 75 97

zondag 6 mei, 11 uur PIANORECITAL

zondag 6 mei, 14 tot 17 uur RONDOMONS WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

MIREK COUTIGNY

Met werk van Herman De Backer, Lydia Bracke

Onder meer werk van Chopin, Beethoven en

en Marleen De Vos. plaats: voormalige houtzagerij Hertecant (Overheet)

Debussy. plaats: kasteel Berlare meer info: 052 42 35 31

meer info: 052 42 42 47

6 tot 27 mei BEESTELIJKHEDEN

maandag 7 mei, 19.30 uur DE CENTRAAL-AFRIKAANSE KEUKEN

KUNSTACADEMIE

RIE VERMEREN

Leerlingenwerk van de lagere graad. plaats: CC Stroming

Samen enkele gerechten klaarmaken uit de keukens van Congo en het gebied van de Grote

meer info: 052 42 42 47

Meren. plaats: keuken SK Berlare

dinsdag 1 mei, 6 uur DAUWTRIP MET ONTBIJT

meer info: 03 775 44 84

GEZINSBOND UITBERGEN

6 mei tot 31 augustus KIDS IN HET MUSEUM

Inschrijven nodig. afspraak: SCC De Venne meer info: 09 367 72 17

KUNSTACADEMIE

Vlieg wijst je de weg naar

Leerlingen van de middelbare graad spelen

activiteiten voor kinderen.

met summiere ingrepen in op de collectie van Seizoensprogramma

het museum. plaats: Museum Donkmeer

CC Stroming

meer info: 09 342 92 40

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be.

Garageverkoop: zondag 6 en 20 mei

EHBO bij verkeersongevallen: donderdag 10 mei

Opening vlindertuin: zondag 13 mei


donderdag 10 mei, 14 uur EHBO BIJ VERKEERSONGEVALLEN

zaterdag 19 mei, 7 tot 15 uur DONKMEERTOCHT

GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD

BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE

Infosessie, animatie en koffie met gebak.

Zie UiTtip p. 27.

SAM VLOEMANS

Gratis. Inschrijven tot 3 mei. plaats: CC Stroming meer info: 052 43 23 40

11, 12, 18 en 19 mei, 20.15 uur MARIUS & FANNY

zondag 3 juni, 11 uur Zie UiTtip p. 25.

zaterdag 19 mei, 18 uur BARBECUE

zondag 3 juni, 11 uur APERITIEFCONCERT LEERLINGENENSEMBLE

KSJ BERLARE plaats: CC Stroming

K.F. DE VERENIGDE VRIENDEN plaats: Parochiale Kring

meer info: 0478 08 42 58

meer info: www.fanfare-overmere.be

PANTA RHEI OVERMERE Zie UiTtip p. 25. zondag 20 mei, 10 tot 16 uur GARAGEVERKOOP zondag 13 mei, 11 uur OPENING VLINDERTUIN GEMEENTE BERLARE, V.Z.W. DURME EN REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDEDURME

GEZINSBOND BERLARE

3 tot 24 juni GERALDINE VAN WESSEM CULTUURDIJK

Deelnemende adressen vanaf 1 mei op

Fotoreportage over de voorstelling ‘Warmoes’ in

www.gezinsbondberlare.be.

de volkstuintjes van Dendermonde. plaats: CC Stroming

meer info: 0475 69 38 29

meer info: 052 42 42 47

Opening van de tuin aan de oevers van het Donkmeer, ingericht om zoveel mogelijk vlinders aan te trekken. plaats: Vlindertuin (achteraan Brielstraat) meer info: 052 43 23 46

zaterdag 26 mei, 20 uur DE MENS WORDT 20! DE MENS Zie artikel p. 22.

woensdag 6 juni, 15 uur VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS BIBLIOTHEEK BERLARE plaats: bib Berlare meer info: 052 42 61 88

woensdag 16 mei, 15 uur VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS BIBLIOTHEEK BERLARE plaats: bib Berlare meer info: 052 42 61 88

vrijdag 18 mei, 20 uur STREEKBIERENAVOND KSJ BERLARE plaats: KSJ lokaal meer info: 0478 08 42 58

zondag 27 mei, 19.30 uur STUDIO ZONDAG Het huisorkest sluit het Studio Zondagseizoen

donderdag 7 juni, 15 uur NU WETEN ZE WIE IK BEN

af in stijl. plaats: CC Stroming

Eerbetoon aan Will Ferdy: ‘Christine’, ‘Ziede gij

DE PALTOOS

meer info: 052 42 35 31

zondag 27 mei, 13.30 tot 18 uur DAG VAN HET PARK

MARIJN DEVALCK me gere’, ‘Het Schrijverke’, … Koffie en gebak tijdens de pauze. Reserveren nodig. plaats: CC Stroming meer info: 052 42 35 31

Zie artikel p. 41.

Je eigen activiteiten in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 juni via www.UiTdatabank.be.

De Paltoos: zondag 27 mei

30plus fuif: zaterdag 16 juni

Quizavond Ten Berge: vrijdag 22 juni


donderdag 7 en 14 juni, 19.30 uur ITALIAANSE BAROKMUZIEK

woensdag 20 juni, 15 uur VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

29 juni tot 1 juli TRAPPISTENWEEKEND

ANDRÉ DE GROEVE

BIBLIOTHEEK BERLARE plaats: bib Berlare

CULTUURCAFÉ

meer info: 052 42 61 88

trappistenhapjes en –bereidingen.

Muzikale causerie over onder meer Corelli, Händel en Vivaldi. plaats: CC Stroming

Alle (en alleen) trappisten verkrijgbaar, Demo’s van diverse abdijen.

meer info: 03 775 44 84

Vrijdag vanaf 17 uur, zaterdag vanaf 18 uur en vrijdag 22 juni, 19.30 uur TUINFEEST: QUIZAVOND

zondag vanaf 15 uur. plaats: Cultuurcafé

zaterdag 9 juni, 21 uur SUCH A NIGHT FESTIVAL

BASISSCHOOL TEN BERGE

meer info: 0474 66 51 67

SAN V.Z.W.

Inschrijven tot 18 juni. plaats: basisschool Ten Berge

Zie artikel p. 24.

Maximum vier deelnemers per ploeg.

meer info: 052 42 35 04

zondag 1 juli GEZINSFIETSTOCHT GEZINSBOND UITBERGEN

zondag 10 juni, 10 uur MET GIDS DOOR RESERVAATZONE

Vertrek om 10 uur en/of om 14 uur.

DONKMEER

zaterdag 23 en zondag 24 juni TUINFEEST: BARBECUE

Zie artikel p. 38.

BASISSCHOOL TEN BERGE Zaterdagavond en zondagmiddag.

zondag 10 juni, 14.30 uur ROND DE DONK (JOGGING)

Randanimatie. plaats: basisschool Ten Berge

’s Middags barbecue aan visput ‘De lustige lijnvissers’. Wie wil, kan ook kiezen voor een halve dagfietstocht. Inschrijven verplicht. afspraak: parochiekerk Uitbergen (10 uur) of aan de visput ’s middags. meer info: 09 367 72 17

meer info: 052 42 35 04

GEMEENTELIJKE SPORTDIENST Zie artikel p. 21. zondag 24 juni, 9 tot 17 uur RECREATIEF VOLLEYBALTORNOOI

zondag 1 juli, 8.30 tot 12.30 uur BOSPUITJESROMMELMARKT BUURTCOMITÉ BOSSTRAAT

zaterdag 16 juni, 22 uur 30 PLUS FUIF

KAVOK OVERMERE

Wie een standplaats wil, moet uiterlijk

20,00 euro per ploeg. ’s Middags kip aan ’t spit

BOSQUIMANO V.Z.W. plaats: Festivalhal Donkmeer

mogelijk. Kleedkamers in sporthal Overmere. plaats: grasvelden aan terrein schuttersgilde (B. Tibbautstraat)

op 20 juni reserveren. plaats: Bosstraat meer info:

meer info: www.30plus.be

bospuitjesberlare@hotmail.com

meer info: 0486 32 34 77

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be. Je eigen activiteiten in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 juni via www.UiTdatabank.be.

Ontdek ook de UiTtips van Piet, Wim, Ann en Carla.


| 33 | BERLARE & DE WERELD

“Een rechtvaardiger wereld. Daar worden we allemaal beter van.” Fiesta Latina brengt vierdejaars dichter bij de Berlaars-Ecuadoraanse connectie 125 leerlingen uit het vierde leerjaar zakten op 15 maart af naar CC Stroming voor een Fiesta Latina. Deze apotheose van een inleefproject moet kinderen bewust maken van verschillen en gelijkenissen tussen onze en de Zuid-Amerikaanse cultuur. In het licht van een nakende stedenband tussen Berlare en Rio Verde in Ecuador is dat niet onbelangrijk. Hoe leven kinderen in Zuid-Amerika? Drie Berlaarse scholen stapten in

De grote stimulator om onze scholen nauw te betrekken bij het

een inleefproject van Djapo v.z.w., op initiatief van gemeente Berlare.

waterschap in Ecuador, is De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-

Met kijkdozen en workshops in de klas, een bibspel en een bezoek aan

samenwerking (GROS). Ondervoorzitter Ruth Van Uytvanck legt uit

de wereldwinkel kwamen ze daar geleidelijk achter. Een slotfeest op

waarom: “De kinderen hier en in Zuid-Amerika zijn onze toekomst. Hoe

15 maart voor alle scholen samen was de kers op de taart.

meer ze over elkaar te weten komen, hoe sterker ze bouwen aan een andere wereld. Een rechtvaardige wereld. En daar worden we allemaal

De vierdeklassers van gemeenteschool Uitbergen, basisschool Ten

beter van.”

Berge en VBS Sint-Jozef kregen in de voormiddag creatieve workshops voorgeschoteld: capoeira en latinodans, spelletjes uit de wereld ontdekken en panfluiten of regenstokken maken. De sfeer zat er overal in

meer info: Ruth Van Uytvanck, GROS Berlare: ruth.

en iedereen genoot.

vanuytvanck@kahosl.be

Drinkwater (nog) niet evident

Bekijk kortfilm van Rio Verde voor Berlare

Voor de slotshow in de namiddag schoven heel wat ouders en

Rio Verde stelt zich voor in een kort filmpje dat het gemeente-

sympathisanten aan. En meteen werd ook nog eens duidelijk waarom

bestuur begin maart mocht ontvangen.

gemeente Berlare zoveel belang hecht aan dit project. Korte presen-

De inwoners en het bestuur danken Berlare uitgebreid voor de

taties op kindermaat hadden het over de nood aan drinkwater in de

steun en tonen ook wat ze ter plaatse met het geld doen.

wereld (“18 miljoen kinderen moeten elke dag 30 minuten stappen

‘Ma tierra Rio Verde’ is een antwoord op ‘De reis van Tover’,

om drinkwater te halen.”), over de steun van Berlare bij de bouw van

de film die Berlare vorig jaar draaide voor de inwoners

een aantal drinkwaterinstallaties in Ecuador en over een uitwisseling

van Rio Verde.

die op stapel staat tussen gemeente Berlare en de Ecuadoraanse ge-

Je kan beide films bekijken op www.berlare.be/waterschap.

meente Rio Verde. De leerlingen kregen zelfs een primeur te zien: een kortfilm uit Rio Verde voor onze gemeente.


| 34 | BERLARE & DE WERELD DE AMBASSADEUR

“Allemaal door een fout van de bank!” Erik Vande Meirssche stond met ambachtelijke chocolade op wereldexpo 2010 Op 12 mei gaat in Zuid-Korea de wereldtentoonstelling Expo 2012 van start. Bij de vorige editie in het Chinese Shanghai was het Belgische paviljoen met de ‘chocolate corner’ een van de drukst bezochte paviljoenen. Chocolatier Erik Vande Meirssche en zijn vrouw

© Bert Van der Linden

Christine Van Malderen waren erbij.


| 35 | Van een hobby in de keuken naar de wereld-

Ongeveer zeven jaar geleden creëerde Erik

vooral op een grotere naamsbekendheid in

tentoonstelling in Shanghai. En dat in slechts

iets dat uiteindelijk een van de specialiteiten

onze streek. Doorbreken op de Chinese markt

20 jaar. Een huzarenstukje. “En weten dat

van het huis is geworden: advocaatpralines.

is niets voor ons. We zijn geen grote speler

onze passie voor chocolade werd bijgebracht

Erik legt uit waarom dat niet evident is: “De

zoals Godiva of Neuhaus.”

… door een fout van de bank”, vertelt Erik.

alcohol eet een beetje de suikers uit de cho-

“Mijn schoonmoeder ging voor mijn schoon-

colade op en die valt dan in. Je moet dat dus

zus betalingen doen met een papieren

oplossen door op een of andere manier het

overschrijving. Maar de bank debiteerde het

alcoholgehalte naar beneden te halen. Ik ben

geld van haar rekening en niet van die van

zelf een samenstelling gaan zoeken.”

Shanghai amai amai De stad heeft een diepe indruk nagelaten.

mijn schoonzus. Toen het uitkwam, is alles

“Shanghai is de grootste stad van China,

snel rechtgezet, behalve een rekening van

met 22 miljoen inwoners. Eén expodag lokte

100 Belgische frank voor vormpjes van Côte

Donkmeer en paling in China

d’Or. Die zijn bijgevolg bij mijn schoonouders

gemiddeld 560.000 bezoekers, van wie minstens 40.000 het Belgisch paviljoen opzoch-

afgeleverd. Ze brachten het pakket bij mij en

Dan volgt het voorlopige hoogtepunt: de

ten. Onvoorstelbaar hoe gedisciplineerd de

vroegen of ik daar iets mee kon doen. En zo

deelname aan de wereldexpo in Shanghai.

mensen daar zijn. Ze staan bijvoorbeeld uren

was ik vertrokken.”

Erik: “In het Belgisch paviljoen was plaats voor

aan te schuiven voor één praline. We deelden

diamant, bier, frieten en technische ruimte-

die drie keer per dag uit, per duizend. Op een

vaartknowhow. Pas later is beslist ook een

bepaald moment geef je de laatste praline.

‘chocolate corner’ in te richten. Het doel was

De volgende in de lange rij heeft niets meer.

Van hobby beroep maken

de Chinezen kennis te laten maken met Bel-

De mensen staan dan eerst nog wat te

Die vormpjes waren de start van een car-

gische chocolade. Die kennen er weinig van,

draaien en te keren. Maar als een Chinese tolk

rièrewending. Erik: “Ik ben 27 jaar boekhouder

onder meer omdat een groot deel het niet

dan uitlegt dat de pralines op zijn, gaan ze

geweest. Chocolade verwerken met die

kan betalen. Vóór de expo aten ze gemiddeld

gedisciplineerd weg. Of ze vragen om samen

vormpjes was in eerste instantie een hobby.

150 gram per jaar (dat zijn ongeveer tien

op de foto te staan. En dan ben je vertrokken

Maar dat liep snel uit de hand. Familieleden

pralines n.v.d.r.), maar daar betaalden ze wel

voor een lange sessie als fotomodel”, lacht

die iemand gingen bezoeken, vroegen of

ongeveer 150,00 euro per kilo voor.”

Christine.

ik een doosje pralines kon maken. Op een

Ons land wou tonen dat Belgische chocolade

Erik: “Wat ze allemaal niet over hebben voor

gegeven moment kom je in een fase dat er

heel gevarieerd is. En dus keken de neuzen

die wereldtentoonstelling! Op één nacht heb-

wildvreemden aan de deur staan met de

ook richting kleine, ambachtelijke chocola-

ben ze bijvoorbeeld een volledige vernevel-

vraag of we hen geen pralines verkopen.”

tiers. Het was leverancier Callebaut die Erik en

installatie gebouwd in een metrostation dat

Christine vult aan: “Het was een periode

Christine vroeg om mee te gaan. “Ik vermoed

zo groot is als de Grote Markt van Sint-Niklaas.

van slapeloze nachten. Met als grote vraag:

omdat we nog heel artisanaal werken. Het

En voor gevels die niet waren opgekuist,

kunnen we van deze hobby ons beroep

feit dat we als echtpaar met chocolade bezig

stond een nieuwe metershoge muur. Het is

maken? In 1995 kregen we de kans om twee

zijn, zal ook wel hebben meegespeeld”, aldus

écht een totaal andere cultuur. Chinezen sla-

machines te kopen. En voor je het weet, open

Erik. En dus trokken Erik en Christine voor ne-

pen om het even waar: op de metro, op een

je een winkel.”

gen dagen naar de wereldexpo. “We hadden

klein stoeltje,… Vijf minuutjes lijkt voldoende. Of een Chinees friet met mayonaise zien eten uit een tipzak: goddelijk! Ook met pralines: een dame kreeg een praline en in plaats van

Ik denk dat ze met vijf die ene praline hebben opgesmuld.

er in te bijten, rook en likte ze er eens aan. Ze moest de delicatesse eerst aan haar vrienden buiten laten zien. Ik denk dat ze met vijf die

Ambachtelijke specialiteit

ene praline hebben opgesmuld.” een dubbele opdracht: Belgische chocolade én Oost-Vlaanderen promoten. We hebben

De nieuwe wereldexpo die nu opent, zal

Chocolaterie Cher bleef al die jaren trouw

daar in een PowerPointpresentatie foto’s van

zonder Erik en Christine zijn. “We hebben een

aan het ambachtelijke werk: holgoed (figuren

het Donkmeer en onze paling gesmokkeld”,

trouwfeest in de familie en de wereldten-

voor Pasen en Sint) en pralines. “We streven

lacht Christine. “We stonden er net toevallig

toonstelling valt samen met de voorbereidin-

ernaar om het ambachtelijk te houden.

in de Oost-Vlaamse week. Dat heeft heel wat

gen hiervoor. Dan is de keuze snel gemaakt”,

Inkleuren bijvoorbeeld doen we nog met de

persaandacht opgeleverd. Mooi meegeno-

klinkt het beslist.

hand, niet machinaal”, aldus Christine.

men, want met onze deelname hoopten we Opgetekend door Tom Van Acker.


| 36 | BERLARE & DE WERELD

Dagboek uit Ecuador Greta en Norbert bezochten Berlaarse drinkwaterprojecten Sinds 2008 cofinanciert gemeente Berlare drinkwaterprojecten in het Ecuadoraanse Rio Verde. Ze doet dat op advies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). Twee leden van het dagelijks bestuur, Norbert Lostrie en voorzitter Greta Van Boven, trokken daarom op eigen kosten naar Ecuador met een dubbele missie: de projecten bezoeken en verdere samenwerkingsmogelijkheden tussen de gemeenten Rio Verde en Berlare verkennen. Je leest hier fragmenten uit het dagboek dat ze bijhielden voor Infogem.

Eerste ochtend in Ecuador. Meteen de bus

Frisse neus halen aan het strand om 6 uur ’s

We worden als een officiële delegatie ontvan-

op van hoofdstad Quito naar Esmeraldas.

ochtends. Onvoorstelbaar hoeveel mensen

gen: prachtlocatie, geschenkjes uitwisselen,

Wij spreken geen woord Spaans en kunnen

op dat uur al joggen, turnen en pompen!

heerlijke vismaaltijd. En ondertussen een

dus zelfs onderweg niet vragen hoever het

gesprek over hun maatschappelijke uitda-

nog rijden was. Na meer dan zes uur roept

8.30 uur: afspraak bij CEFODI, lokale partner

gingen: drugs, werkloosheid, jeugdbeleid en

de chauffeur: “Esmeraldas!”. We horen onze

van de Belgische organisatie Protos. Ze

onderhoud van gebouwen.

namen. Een geruststellend gevoel om je

werken samen om de drinkwaterprojecten

Na de lunch bezoeken we de drinkwaterin-

naam te horen, zo ver van huis. We maken

te realiseren. Verschillende medewerkers van

stallatie in het gehucht San Vicente. Het doet

kennis met Piedad van Protos. Zij brengt ons

CEFODI vertellen wat ze doen. Alles draait

ons wat om te zien hoe dankbaar de mensen

naar het hotel waar we kennis maken met

rond water en cacao. Els ontpopt zich tot een zijn. De aanwezigheid van drinkwater trekt

onze tolk Els.

uitstekende simultaanvertaalster.

nu zelfs extra gezinnen aan. Er wordt duchtig gebouwd. Bij het afscheid krijgen we hier

10 uur: de jeep in, richting binnenland, voor

en daar een knuffel of een zoen. Heerlijk. We

een ontmoeting met het gemeentebestuur

vertrekken en zien hoe jonge mensen met

van Rio Verde.

hun kleren aan in de rivier springen om ver-

De natuur langs de weg is adembenemend

koeling te zoeken. We zijn jaloers, want het is

mooi.

hier ontzettend warm. Gelukkig is er een fris kokosdrankje, recht uit een verse kokosnoot.


| 37 |

We beginnen de dag met een bezoek aan

een andere. Selome (dochter van Greta die

Greta is jarig. We houden een bescheiden

cacaoboeren. CEFODI begeleidt hen om de

ook mee is n.v.d.r.) heeft daarna een korte

feestje op het strand. Een glaasje voor ieder-

kwaliteit en rentabiliteit van hun plantages

presentatie gegeven over ons gemeentelijk

een waar we vandaag mee optrokken. En

te verhogen. We krijgen een rondleiding

tienerspeelplein Kab

enkele danspasjes op het einde…

in het opleidingsgebouw, op plantages

Ze probeert de Ecuadoranen te overtuigen

en boerderijen. We maken kennis met het

dat je met eenvoudige middelen toch een

volledige proces, de meest voorkomende

speelpleinwerking kan opstarten. Het voor-

(schimmel)ziekten op de planten en de

stel wordt positief onthaald. Hopelijk zetten

noden die er nog zijn (kettingzagen en gras-

de aanwezige studenten er hun schouders

Terug zes uur op de bus naar Quito. Afzien

machines bijvoorbeeld). We sluiten af met

onder.

en toch genieten van het overweldigende

m, waar zij monitor is.

een heerlijk glas chocomelk, gemaakt van

landschap. ’s Avonds even opfrissen, iets gaan

zelfgekweekte bonen.

eten en slapen.

15 uur: afspraak op de jeugddienst van Rio Verde. Veel volk aanwezig: schepen van sociale zaken, gemeenteambtenaar, een me-

Vandaag varen we (in een wiebelend bootje)

De toerist uithangen. Oude deel van Quito

dewerker van de hogere overheid, een verte-

naar de drinkwaterinstallatie in Chumunde.

bezoeken en processie naar aanleiding van

genwoordiger van een christelijke vereniging

We krijgen uitleg over hoe ze het water uit

Goede Vrijdag bekijken. Echt de beelden die

en een delegatie studenten. Rio Verde kampt

de rivier transporteren en drinkbaar maken.

bij ons via het journaal binnenkomen: men-

met ernstige problemen: kinderzwanger-

Maar er is een probleem: de waterpomp is

sen in boetekleren die heel zware houten

schappen, stijgende jeugdcriminaliteitsgraad

stuk. De nieuwe is geleverd en wacht op een

kruisen voortslepen; anderen die zichzelf

om gemakkelijk verkrijgbare drugs te kunnen

installateur.

kastijden.

betalen, en hoge werkloosheid omdat ze

Na de middag staat een laatste overleg met

geen ervaring kunnen voorleggen. We bo-

de burgemeester en enkele schepenen op

16 uur: we stijgen op voor een woelige

men door over mogelijke oorzaken. Gebrek

het programma. We hebben het over onze

vlucht met veel turbulentie. 14 uur later staan

aan verantwoordelijkheidszin bij ouders is er

indrukken van de voorbije dagen en we wis-

we terug in Berlare. Hier komt drinkwater nog

één; het ontbreken van (vrijetijds)structuren

selen nog wat ideeën uit.

steeds uit een kraantje. Als vanzelfsprekend.

meer info: Lees en bekijk het volledige reisverslag van Greta en Norbert op www.berlare.be/waterschap. Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwerkingsakkoord tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, PROTOS en CEFODI in de provincie Esmeraldas.


| 38 |

© Eddy Copers

IN ‘T GROEN

Volg de gids! Avontuur en natuur in Reservaatzone Donkmeer Reservaatzone Donkmeer is een erkend natuurreservaat. Sommige stukken ervan mag je enkel betreden met een gids. Net die delen wilden we wel eens zien en dus reserveerden we Michaël Crapoen van v.z.w. Durme voor een boeiende ontdekkingstocht, vlakbij huis.

Ik heb met Michaël afgesproken aan de houten chalet bij de ingang

Ergens halverwege de Brielstraat duiken we rechts het natuurgebied

van Nieuwdonk, gummilaarzen aan en verrekijker bungelend rond de

in. “Luister: de eerste tjiftjaf van het jaar. Teken dat de lente in het land

nek. Reservaatzone Donkmeer is hier al verrassend dichtbij. Het dras-

is.” Onze eerste waarneming van de dag. Het komende anderhalf uur

sige weiland aan de linkerkant maakt er deel van uit. Het natuurgebied

doen we de ene ontdekking na de andere. We stappen over beekjes,

is ongeveer 55 hectare groot en erkend als reservaat sinds 1993. Het is

trekken door het riet en staan nu midden in de veengraslanden die we

in beheer van v.z.w. Durme.

vanaf onze afspraakplaats konden zien. Het is een plek vol zeldzame planten en dieren. “Als je goed luistert, hoor je het eerste blauwborstje

Veel zeldzaam leven

zingen. En de rietgorzen. Soms zie je hier een woudaap. Er zijn maar ongeveer tien koppels gekend in Vlaanderen. Hij is verwant aan de reiger maar is kleiner. Ook de grote zilverreiger, ijsvogel, roerdomp, ree en

We stappen de Brielstraat in. Michaël vertelt intussen waarom be-

vos hebben hun plaats gevonden in de reservaatzone.” En terwijl gids

paalde stukken niet vrij toegankelijk zijn: “De Donk was vroeger heel

Michaël zijn uitleg doet, vliegen fazanten op, springt een haas weg,

geliefd bij wetenschappers omwille van de turf en het veen in de bo-

horen we een bonte specht en cirkelen een aantal roofvogels rond.

dem. Dat zorgde immers voor een bijzondere natuur. Wij proberen die

“Daar, een slechtvalk. En die miauwende roep is van een buizerd.” Plots

verdwenen natuurwaarden deels te herstellen. We zoeken daarbij het

wordt Michaël stil, hij neemt zijn verrekijker en fluistert van ontroering:

evenwicht tussen natuur- en belevingswaarde. De meest kwetsbare

“Waow, een velduil. Die vogel broedt in Vlaanderen eigenlijk niet meer.

delen laten we ook graag zien aan geïnteresseerden, maar niet zonder

’t Zou echt een unicum zijn, mocht dat hier toch gebeuren.”

gids.”


| 39 | Een koe? Nog nooit gezien!

Die nacht droom ik dat ik een oplossing heb om deze populatie te bedwingen: hoe zou Amerikaanse rivierkreeft in ’t groen smaken? Of

Het vervolg van onze tocht wordt al iets natter aan de voeten. “Altijd

gebakken, met tartaar?

leuk met groepen”, weet Michaël. Heel wat (volwassen)groepen en scholen hebben de reservaatzone al bezocht met een gids. En die

Opgetekend door Tom Van Acker.

gidsenwerking zit in de lift. “We proberen onze rondleidingen dan ook zo interactief mogelijk te maken. Kinderen mogen zelf vissen, scheppen en vogels spotten. En de moerastocht even verderop is avon-

meer info: V.z.w. Durme, 09 348 30 20

tuurlijk en dat vinden ze natuurlijk super.” Af en toe verbazen kinderen

en donk@vzwdurme.be

de gids wel eens. “We hebben scholen uit het centrum van Gent met

Zelf een gids boeken voor jouw groep?

kinderen die nog nooit een echte koe hebben gezien.”

Je betaalt 3,00 euro per deelnemer met een minimumforfait van 40,00 euro.

Elk seizoen heeft zijn charme. V.z.w. Durme heeft van de vriesperiode

Scholen betalen 2,00 per hoofd met een

geprofiteerd om op enkele plassen te maaien en riet weg te halen.

minimumforfait van 25,00 euro.

Begin mei kleuren deze immer natte hooilanden roze van de echte

Gidsbeurten voor klasgroepen van Berlaarse

koekoeksbloem en geel van de dotterbloem. Typische planten voor

scholen zijn gratis.

deze natte weilanden. “Weet je waar we intussen op staan?” Michaël glimlacht mysterieus. “Op het meest zeldzame stuk natuur uit de ruime streek: een drijftil. Dat is een drijvend eiland van planten. In Vlaanderen vind je hooguit nog 20 hectare; ongeveer 2 hectare daarvan liggen hier. Als je er per ongeluk naast stapt, tussen de wortels, zak je helemaal in de modder.

Avontuurlijke gidsbeurt

reservaat. We verlaten het verharde pad van de Eendenkooi richting Brielstraat en trekken naar de reigerkolonie. Michaël heeft het over een moerastocht. Al snel wordt duidelijk waarom. Om tot bij de kolonie te geraken stappen we door modder en moeten we over brugjes die

© Eddy Copers

Dat brengt ons bij het laatste en meest avontuurlijke deel van het

onder water liggen. Onze voeten schuifelen voorzichtig om te voelen waar ze precies liggen. “Het is hier niet zo diep, maar je kunt er toch tot

Blauwborstje

je heup inzitten hoor.” Michaël blijkt een meester in het geruststellen… Best indrukwekkend, zo dicht bij de kolonie van 80 blauwe reigerkoppels. Niet alleen door de aanwezigheid van de vogels, maar ook door de woestheid van het terrein, met omgevallen bomen. “De reigers verdienen alle rust. Hier grijpen we dan ook niet in op de natuur.”

Nieuwe culinaire specialiteit?

Ontdek zelf Reservaatzone Donkmeer op 10 juni Verken zelf Reservaatzone Donkmeer, samen met de dienst toerisme en een gids van v.z.w. Durme. Sluit aan bij de groepswandeling op zondag 10 juni.

Michaël eindigt bij het ooievaarsnest in de Eendenkooi. Hij is trots

Vertrek om 10 uur aan het toeristisch infokantoor / Museum

op zijn ooievaarskoppel, een van de weinige in Vlaanderen die in het

Donkmeer. Op voorhand inschrijven. Deelnemen kost 3,00 euro,

wild broeden. Terwijl we naar de auto stappen, komt het gesprek op

ter plaatse te betalen. De wandeling eindigt op de middag.

uitheemse planten en dieren. “Vooral bij de planten is er een probleem

Laarzen zijn een must; een verrekijker is leuk.

met exoten”, weet Michaël. “Uitheemse soorten als grote waternavel en reuzenbalsemien gaan hier en daar overheersen. Bij de dieren valt

meer info en inschrijven:

het nogal mee. De Canadese gans kan vrij agressief zijn. En in het

dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be

Donkmeer zelf krioelt het van de Amerikaanse rivierkreeftjes. Er is vorig jaar zelfs een studie aan gewijd.”


| 40 |

Dag van het park duurt twee weekends! Eigenaars kasteel Uitbergen tonen tuin aan 60 inwoners Dag van het park (thema 2012: bomen) gaat XL in onze gemeente. Want het weekend vooraf stelt de familie Berckmoes de tuin van het kasteel van Uitbergen open voor publiek. Geen vrije toegang, maar een geleid bezoek voor 60 inwoners met de kasteelheer zelf als gids. Infogem ging al een kijkje nemen en stelde vast dat meneer Berckmoes bijzonder bevlogen over zijn tuin vertelt.

In 1997 nam de familie Berckmoes haar intrek in het kasteel. Het park

De tuin vandaag herinnert dus nog aan zijn verleden.

was toen verwaarloosd. De heer Berckmoes stond meteen voor een grote uitdaging.

Berckmoes: Zeer zeker. In vele perken staan bloemen die je ook terugvindt in oude bossen. Bosanemonen en –hyacinten bijvoorbeeld: bloemen die

Berckmoes: We zijn niet halsoverkop aan de tuin begonnen. We hebben

wij nooit hebben gezaaid, maar die hier altijd al geweest zijn. Het verhaal

uitgebreid de tijd genomen om de geschiedenis van het domein te leren

van het park zie je ook duidelijk aan de bomen. De vijf eigenaars hebben

kennen en om parken uit dezelfde periode te bezoeken. Het heeft tien jaar

hier elk hun inbreng gehad. Visart de Bocarmé heeft rond 1900 veel nieuwe

geduurd om de tuin te restaureren.

bomen geplant. Ook Amerikaanse die hij liet importeren van de westkust. Zijn uitdrukkelijke stempel op de bomen in het park is niet verwonderlijk:

Engelse tuin vertelt eigen geschiedenis

de Bocarmé was een tijdlang voorzitter van de Belgische Bosbouwvereniging. De heer de Kerchove d’Ousselghem dan weer was voorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde en speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van de Gentse floraliën. Deze bracht in het

Welk type park is het?

midden van de 19de eeuw camelia’s en azalea’s in de tuin. Nieuwe soorten die niet alleen mooi bloemden, maar ook vorstbestendig waren.

Berckmoes: Het is een Engelse tuin van 5,5 hectare. Het was de familie Terlinden die in het begin van de 18de eeuw het initiatief nam om de tuin aan te leggen. In tegenstelling tot Franse tuinen zijn de Engelse minder strak. Typisch zijn de grote zichtassen, bomengroepen en allerlei verrassingen die de bezoeker ervaart bij het ontdekken van de tuin. De wandelpaden in het park zijn nog steeds origineel en maken integraal deel uit van het concept van de Engelse landschapstuin.

© Bert Van der Linden

IN ‘T GROEN


| 41 |

De heer Berckmoes en zijn tuin

En in kasteelpark Berlare

Favoriete tuinkarwei?

zaterdag 26 mei

Ik maai graag het gras, vind rust in mijn moestuin

21.30-22.30 uur: Vleermuizentocht met gids

en hou met plezier de wandelpaden vrij.

Nodig: zaklamp en stevige schoenen. Inschrijven noodzakelijk: 052 43 23 46 of via www.berlare.

Favoriete plekje?

be/dagvanhetpark.

De fruitbomen in het tuingedeelte dat ik zelf heb aangelegd. Je ziet het fruit groeien en ’t is nog lekker ook.

zondag 27 mei: Dag van het park

Vervelende karwei?

13.30 uur: Officiële opening van kasteelpark Berlare met

Onkruid wieden. Maar toch liever dat dan sproeien.

toespraken van burgemeester wn Katja Gabriëls en burgemeester Karel De Gucht.

Opmerkelijke bezigheid? Ik meet en beschrijf

14, 15.15 en 16.30 uur: Gegidste rondleidingen met

om de paar jaar

aandacht voor de historiek en de natuurwaarde van het park.

de belangrijke bomen. 14 uur: Bloemschikken voor volwassenen in de oranjerie. Snoeischaar en/of mesje meebrengen. Prijs: 10,00 euro. Inschrijven noodzakelijk: 052 43 23 46 of via www.berlare.be/dagvanhetpark. 14 uur: Workshop natuurfotografie. Eigen fototoestel meebrengen. Inschrijven noodzakelijk: 052 43 23 46 of via www.berlare.be/dagvanhetpark. Zo’n tuin vraagt wellicht veel onderhoud. doorlopend: Vrij wandelen in het park. Berckmoes: Het kasteelpark zelf valt eigenlijk wel mee. Maar het vroegere

Info over het park, de uitgevoerde en nog geplande werken.

neerhof heb ik zelf ingericht en dat is arbeidsintensief. Het is deels een

Tips om goede macro-, landschaps- en vogelfoto’s te maken.

moestuin en deels een formele, Frans-Italiaanse strakke tuin. Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen op het domein. Ik ben daar een halve werk-

voor kinderen: onder meer natuurschilderen en

week mee bezig. Voor grote werken zoals het rooien en opruimen van zieke

waterdiertjesonderzoek. Drankjes verkrijgbaar.

bomen en het heraanplanten bijvoorbeeld zijn natuurlijk gespecialiseerde firma’s nodig.

help mee: We bouwen met vrijwilligers verder aan de takkenwallen. Wie zin heeft, helpt een handje mee.

Tot slot: wat mogen de bezoekers verwachten van de rondleiding?

18 uur: Het park sluit.

Berckmoes: Ik ga vertellen hoe een dergelijke tuin tot stand komt doorheen de eeuwen. En ik wil stilstaan bij overblijfsels uit het verleden. En dat in drie sessies voor telkens twintig personen.

Meer info: Bezoek het kasteelpark van Uitbergen op

meer info:

zondag 20 mei. Vrij wandelen kan niet. Er zijn drie

dienst duurzaamheid, 052 43 23 46

gidsbeurten: om 10, 14 en 16 uur. Parkeren op het

en duurzaamheid@berlare.be

domein mag niet. Inschrijven op voorhand is noodzakelijk bij de cultuurdienst: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be


| 42 | O U D N I E U WS

Als ‘vaderlanderkes’ geen zoden meer aan de dijk brengen Hollandse specialisten ingeschakeld bij waterramp 1930 Op zondag 23 november 1930 stond bijna de helft van deelgemeente Berlare blank door twee gigantische bressen in de Scheldedijk. Dat zorgde – net als vandaag – voor menselijk leed, economische en ecologische schade, solidariteit en (inter)nationale hulp die niet steeds onmiddellijk op gang komt.

Operatie in 10 minuten

minuten tijd voor.

voor dijken en dijkonderhoud, is Berlare in

Bij een ramp op dergelijke schaal helpen

De dagbladen hekelden de laksheid van de

zijn geschiedenis tientallen keren geteisterd

‘vaderlanderkes’ (de gekende zandzakjes

nationale overheid, terwijl Berlare – zo had-

door overstromingen. Vier keer in de 20ste

n.v.d.r.) niet. Burgemeester Van den Berghe

den de correspondenten met eigen ogen

eeuw: in 1914, 1930, 1953 en 1973. In 1930

probeerde tevergeefs de hulp van het leger

gezien – toch wel heel erg werd getroffen.

was een bres van 10 m breed geslagen aan

in te roepen. De wanhoop deed hem zelfs

Ze riepen dan ook op om minstens schade-

de Konkel en een van 50 (!) m aan de Kroon

een telegram aan koning Albert I schrijven. Er

vergoedingen uit te keren aan het getroffen

(nu de hoek van de Waterhoek en de weg

kwamen uiteindelijk Nederlandse specialisten

dorp en zijn inwoners. Pastoor Nachtergaele

naar Avermaet n.v.d.r.). Het resultaat: bijna de

aan te pas om de twee bressen te dichten.

kreeg dan weer een pluim van de pers: hij or-

helft van Berlare overstroomde, 770 ha land-

Onze noorderburen vlochten ter plaatse

ganiseerde crisisopvang in de schoollokalen

bouwgrond en weiden stonden blank, door

matten van rijshout en strengen. Ze waren

voor dertig kinderen van gevluchte families.

het massale verlies aan rapen, aardappelen,

1 m dik en even lang als de bres. De matten

wintergranen en bieten steeg het water vele

werden gemaakt bij laag water op een zand-

met dank aan Heem- en Oudheidkundige

boeren tot aan de lippen en sommigen gin-

plaat of op een hoogte vlakbij de bres. Bij

Kring Berlare

gen zelfs kopje onder, de weg naar Zele ter

vloed ‘stuurde’ men de matten naar de bres

hoogte van het Watermachien spoelde weg,

om ze bij het keren van het tij te doen zinken

twintig woningen stonden permanent onder

naar de bodem en ze daar te verankeren.

water, nog eens twintig alleen bij hoog water.

De specialisten hadden er ongeveer tien

Berlare heeft eeuwenlang de kracht van het water moeten vrezen. Ondanks de grote zorg


| 43 | W I E WAT WA A R

MANDATARISSEN

> BURGEMEESTER

> GEMEENTERAADSLEDEN

Karel De Gucht (Open vld) | Hoogstraat 9 052 42 53 86 titelvoerend burgemeester burgemeesterdegucht@berlare.be Katja Gabriëls (Open vld) | Beukenlaan 2 0477 53 86 09 burgemeestergabriels@berlare.be

in het gemeentehuis, Dorp 22

Luc Vercruyssen (cd&v) | Turfputstraat 88A 052 42 23 25 vercruyssen.luc@telenet.be Francky Verhofstadt (cd&v) | Heikantstraat 48D 09 367 89 06 francky.verhofstadt@skynet.be Carine Meyers (Open vld) | Donklaan 249/6 02 549 00 24 carine.meyers@openvld.be Marleen Zaman (cd&v) | Donklaan 22A 09 342 09 17 marleen.zaman@telenet.be Jan De Palmenaer (cd&v) | Veerstraat 81B 09 367 82 72 jandepalmenaer@hotmail.com Frank Van Laere (Open vld) | Mosseveldstraat 14 0474 24 78 18 frank.vanlaere@telenet.be Tania Vis (cd&v) | Hogeweg 22 052 42 30 16 tania_vis@telenet.be Patrick Van Malderen (cd&v) | Galgenbergstraat 73 052 42 50 37 patrick.van.malderen@skynet.be Freddy Schatteman (Open vld) | Mandemakersstraat 4 052 42 25 41 schatteman.freddy@skynet.be An Van Driessche (Open vld) | Koffiestraat 25 09 367 94 26 anvandriessche1@telenet.be Steven Baeyens (cd&v) | Rijtewegel 23 0479 27 82 92 baeyens _ steven@hotmail.com Gabriella Krisztin (V.B.) | E. Hertecantlaan 84 052 52 08 81 gabriella.krisztin@telenet.be Piet Vandoolaeghe (Open vld) | Kruisstraat 3 0476 29 30 83 piet.vandoolaeghe@skynet.be Raf Maes (cd&v) | Groenstraat 31 0497 53 29 80 rafmaes@telenet.be Willy De Coster (Open vld) | Kerkwegel 20 09 367 55 49 willy@decoster.be Erik Van Acker (V.B.) | Sint-Annaplein 8 0473 22 09 23 van.acker.erik@telenet.be Kris Malfliet (Open vld) | Heide 12A 0475 46 41 77 kris.malfliet@telenet.be Frank Lippens | Dendermondse stwg 74A 052 43 23 41 gemeentesecretaris secretaris@berlare.be

Gunther Cooreman (Open vld) | Salvialaan 20 0472 47 99 81 schepencooreman@berlare.be

DIENSTVERLENING GEMEENTE BERLARE

waarnemend burgemeester politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, financiën en begroting, ruimtelijke ordening en stedenbouw, communicatie spreekuur: dinsdag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur in het gemeentehuis, Dorp 22

> SCHEPENEN Anne Marie De Lausnay (Open vld) Burgs. De Lausnaystraat 33

09 367 83 46 schependelausnay@berlare.be

cultuur, landbouw, polders, dijken, middenstand, lokale economie, groenplanning spreekuur: zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22 Tijdens schoolvakanties enkel op afspraak

René Kets (Open vld) | Turfputstraat 54

052 42 21 64 schepenkets@berlare.be

onderwijs, vorming, huisvesting/patrimonium, toerisme (en Eendenkooi) spreekuur: op afspraak

Julien Wettinck (Open vld) | Kruisstraat 61

09 367 58 18 schepenwettinck@berlare.be

openbare werken, algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen, feestelijkheden | spreekuur: op afspraak

Wim Arbijn (sp.a) | Kruisstraat 45

0486 42 13 24 schepenarbijn@berlare.be

milieu, informatica, verkeer en mobiliteit spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur

voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling spreekuur: op afspraak

Tom Temmerman (Open vld) Maaidonk 26

> IN GEMEENTEHUIS BERLARE

Dorp 22

Openingsuren

09 367 72 93 schepentemmerman@berlare.be

jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking en drugpreventie | spreekuur: op afspraak

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8-12 uur 8-12 uur/13-19 uur 8-12 uur/13-17 uur 8-12 uur 8-12 uur

052 43 23 40 fax 052 42 26 77 onthaal@berlare.be


| 44 | secretariaat bevolking1 1 l burgerlijke stand l openbare werken l stedenbouw l mobiliteit l duurzaamheid l milieu 2 l huisvesting l financiĂŤn l ontvangerij l communicatie l l

052 43 23 40 secretariaat@berlare.be 052 43 23 44 bevolking@berlare.be 052 43 23 45 bevolking@berlare.be 052 43 23 46 technische.dienst@berlare.be 052 43 23 46 ruimtelijke.ordening@berlare.be 052 43 23 46 mobiliteit@berlare.be 052 43 23 46 duurzaamheid@berlare.be 052 43 23 47 milieu@berlare.be 0474 08 06 65 huisvesting@berlare.be 052 43 23 43 rekendienst@berlare.be 052 43 23 42 ontvanger@berlare.be 052 43 23 30 communicatie@berlare.be

buitenschoolse kinderopvang

052 42 77 04 jeugd.kinderopvang@berlare.be locatie Berlare 052 42 49 41 locatie Overmere 09 367 62 44 locatie Uitbergen 09 367 94 29 Alle locaties zijn dicht op maandag 30 april en vrijdag 18 mei

GEMEENTESCHOOL Kleine Kouterstraat 1

l

09 367 50 88 gemeenteschool.uitbergen@berlare.be www.gemeenteschooluitbergen.be

MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST Tijdelijk onderkomen in Overheet 15

052 42 29 75

l

1 ook elke 1ste en 3de zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur) 2 enkel aanwezig in Berlare op dinsdag (13-19 uur) en woensdag (8-12 en 13-17 uur). sluitingsdagen gemeentehuis: dinsdag 1, donderdag 17 en maandag 28 mei

OPENBARE BIBLIOTHEEK Dorp 101A

052 42 61 88 berlare@bibliotheek.be

l

openingsuren

> IN GEMEENTEHUIS OVERMERE

09 367 87 55

> IN GEMEENTEHUIS UITBERGEN

09 367 50 66

(elke woensdag en vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur)

(elke dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur)

De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel info- en doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, ‌ Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde documenten wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis van Berlare of (als dat kan) thuis met de post. In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFT-stickers en rattenvergif meenemen.

> BUITENDIENSTEN CULTUUR Dorp 101 tickets CC Stroming

l

052 42 73 72 cultuur@berlare.be 052 42 35 31 cultuur.reserveren@berlare.be

openingsuren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9-11 uur gesloten 9-11 uur/13-17 uur 9-11 uur/13-19 uur 9-12 uur

JEUGD & VORMING Gaver 72

l

openingsuren maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/13-19 uur woensdag 9-12 uur/13-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag 9-12 uur

gesloten t.e.m. 3 januari

maandag: 14.30-20.30 uur woensdag: 13-18.30 uur donderdag: 15.30-20.30 uur zaterdag: 9-12.30 uur

filiaal Overmere Baron Tibbautstraat 2

09 367 87 55

openingsuren woensdag: 18.30-20.30 uur vrijdag: 18.30-20.30 uur

SPORT Molenstraat 1B

09 356 89 56 sportdienst@berlare.be

l

openingsuren

bureau sporthal Overmere maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 8.30-12 uur/15-17 uur donderdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur

openingsuren bureau sporthal Berlare maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 13-14.45 uur donderdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur

l TOERISME

EN MUSEUM DONKMEER Donklaan 123

09 342 92 40 toerisme@berlare.be

openingsuren van 1 april tot 1 oktober

elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 18.30 uur openingsuren van 1 oktober tot 1 april elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur

052 42 77 56 jeugd.vorming@berlare.be openingsuren schoolvakanties maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/16-19 uur woensdag 9-12 uur/14-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag gesloten

l

EENDENKOOI

openingsuren van 1 april tot 1 oktober - elke weekdag van 10 tot 18 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 19 uur - in juli en augustus alle dagen van 10 tot 19 uur openingsuren van 1 oktober tot 1 april - elke weekdag van 10 tot 16 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 17 uur de eendenkooi is gesloten - zeven dagen vanaf de eerste maandag van maart - zeven dagen vanaf de eerste maandag van oktober - van 24 december tot en met 2 januari

0473 18 00 66


| 45 | sociale huisvestingsmaatschappij cv Hulp in woningnood Gaver 70 052 42 57 60

OCMW BERLARE

l

openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

www.ocmwberlare.be

> VOORZITTER

spreekuur voorzitter Carine Meyers

Gunther Cooreman | Salvialaan 20 0472 47 99 81 spreekuur: op afspraak voorzitter@ocmwberlare.be

> OCMW-RAADSLEDEN

Marleen Lateir (Open vld) | Broekstraat 5 Ingrid Rogiers (Open vld) | Gaver 112 Helena Lateir (Open vld) | Brielstraat 3/4 Greta Van Boven (Open vld) | E. Hertecantlaan 90 Martha Tackaert (onafhankelijk) | Hogeweg 8A Bart Van Malderen (cd&v) | Beukenlaan 14 Erna Peelman (cd&v) | Schuurputstraat 20 Marleen Abbeel (cd&v) | Koolstraat 39

09 367 51 47 0478 29 31 03 052 43 22 20 0474 51 29 08 052 42 30 82 052 42 73 66 052 42 42 80 0498 93 04 06

> DIENSTEN

secretaris OCMW: Hilde Van der Jeugt 09 326 97 10 secretaris@ocmwberlare.be l sociaal huis 09 326 97 10 Baron Tibbautstraat 29A sociaalhuis@ocmwberlare.be

0479 30 39 19 carine.meyers@openvld.be

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur.

Politiezone Berlare-Zele Donklaan 93

09 367 50 15 fax: 09 367 96 51

l

openingsuren maandag: 8-12/13-17 uur

dinsdag: 8-12/13-19 uur woensdag: 8-12/13-17 uur l

interventie

l

wijkinspecteurs

donderdag: 8-12/13-19 uur vrijdag: 8-12/13-17 uur zaterdag: 8-12 uur gesloten op zon- en feestdagen

101 09 367 50 15

l

financiële tegemoetkoming, budgetbegeleiding, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden aan huis, dienstenchequeonderneming Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur. Elke namiddag (behalve op woensdag) van 13.30 tot 16.30 uur. Dinsdag ook van 17 tot 19 uur.

woonzorgcentrum Ter Meere Baron Tibbautstraat 29

l

09 326 97 30 termeere@ocmwberlare.be

opnamedienst woonzorgcentrum 09 326 97 34 en serviceflats en vragen rond zorgverzekering opnamedienst@ocmwberlare.be

l

PARTNERS containerpark, Bollewerkstraat Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur Inlichtingen Verko

l

openingsuren

052 42 69 65 052 21 39 91

dinsdag: 14-18 uur woensdag: 13-18 uur donderdag: 13-18 uur vrijdag: 14-18 uur zaterdag: 09-15 uur

gemeentelijke kunstacademie afdeling muziek & woord

l

09 369 24 90 www.gamwwetteren.be

gemeentelijke kunstacademie 09 366 00 54 afdeling beeldende kunst www.tekenacademiewetteren.be

l

consultatiebureau Kind & Gezin Molendreef 19

l

078 15 01 00 enkel op afspraak

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) 09 337 50 40 Baron Tibbautstraat 29A pwa.berlare@ocmwberlare.be

l

openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS Vlaamse infolijn 1700 Op zoek naar een telefoonnummer? 1207 Europees noodnummer 112 Brandweer en ziekenwagen 100 Brandweerkazerne Berlare 052 42 35 25 Politie 101 Rode Kruis Berlare, hulpdienst 0477 99 57 74 Rode Kruis Berlare, uitleen 0486 49 08 90 Gemeentelijk meldpunt milieuklachten 052 43 23 47 Antigifcentrum 070 245 245 Brandwondencentrum Gent 09 240 34 90 Storingen en defecten elektriciteit/aardgas 078 35 35 00 Gasreuk 0800 65 0 65 Fluxys (hogedrukleiding Distrigas) 0800 9 01 02 Klachten na straatwerken nutsmaatschappijen 0475 65 65 57 Defecte straatlampen 0800 6 35 35 en www.straatlampen.be Defect waterleiding 09 221 50 70 Storingen Belgacom: 0800 22 7 00 Storingen Telenet: 015 666 666 Tele-onthaal 106 Kinder- en jeugdtelefoon 09 223 22 11 Pastoor Marc Van Steen 052 42 33 97 en 0475 32 07 73 marcpetrus@belgacom.net Centrum voor morele dienstverlening Aalst 053 77 54 44 Sint-Martinusfonds, hulp aan minderbedeelden 0475 96 89 82 Fonds voor kinderen van bij ons 052 42 48 45 AA Groep Nieuw Leven (Philemon) 052 42 26 34 AA Groep Nieuw Leven (William) 052 42 51 91 AA Groep Samen één (Johan) 0475 43 30 35 AA groep Den Boerenkrijg (Michel) 052 42 42 17 Huisartsenwachtdienst Berlare-Uitbergen 052 22 65 65 Huisartsenwachtdienst Overmere 09 365 09 01 Wachtdienst tandarts 0903 39969 Wachtdienst apotheker 0900 10 500 Landelijke kinderopvang 070 24 60 41 www.landelijkekinderopvang.be Oko & Zo v.z.w. (kinderopvang) 052 45 13 32 www.oko-en-zo.be


© Emiel Vermeir

BERLARE IN BEELD

© Bianca Roels

01

05

© Lydia Bracke

02

03 01 Rode Kruis Berlare reikte de brevetten ‘eerste hulp’ en ‘helper’ uit aan een tiental inwoners. De organisatie maakte van de gelegenheid gebruik om enkele verdienstelijke vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. 02 Op 17 maart trokken tientallen vrijwilligers door onze straten. Ze zamelden 2,9 ton zwerfvuil in (tegenover 3,8 ton vorig jaar). Dank aan iedereen, ook aan de scholen die rond deze periode een eigen zwerfvuilactie hebben gehouden. 03 Het peloton van WTC De Dorpsvrienden trok zich op zondag 4 maart op gang voor het 35ste wielerseizoen. 04 Op 29 februari vertrokken 29 fietsers van Pasar Berlare om 13.29 uur voor een fietstocht van 29 km. Over 4 jaar opnieuw ! 05 Buurtcomité Heikantstraat werkte mee aan een ontmoetingsdag tussen Waalse en Vlaamse leerlingen. Meteen goed voor de start van het 22ste seizoen buurtwerk. 06 Allemaal indiaantjes die op het einde van het kleutersportkamp een dansje opvoeren voor de mama’s en de papa’s. 07 170 kinderen op de buitenspeeldag van 28 maart. En ze genoten met volle teugen van spelen die ze anders niet doen. Op de apenbrug bijvoorbeeld. 08 Dank je wel aan de 30 vrijwilligers die op 31 maart twee takkenwallen hebben gebouwd in het kasteelpark. De ene schermt de speelzone af van de vijver, de andere beveiligt de zone die niet toegankelijk is zonder begeleiding.

06


04

08

09

11

12

10

07

09 Ondanks de felle regen op paasmaandag was het toch aanschuiven voor de paaseierenzoektocht in de Eendenkooi. 10 Familie Seghers is de winnaar van de eerste editie van de ‘Zotste fiets van Berlare’. Ze kreeg een rugzak cadeau, samen met waardebonnen voor CC Stroming, de minigolf en de fietspoetsdienst. Proficiat! 11 Felle wind op paaszaterdag hield de reuzen niet op stal. Ze maakten een paradetochtje langs het Donkmeer. 12 220 kinderen beleefden een onvergetelijke dag op de Skwat-dag van jeugdraad Berlare op 17 maart. Sommigen mochten een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politie. 13 Na het piratensportkamp werden 50 kleuters een volwaardig zeerover. 14 Onder het motto “aankomen is belangrijker dan winnen” staan de leden van wielerclub l’Ultimo elke zondag paraat om alweer de strijd aan te gaan met de kasseien.

Heb je zelf een leuke en goede foto van een recente activiteit? Stuur ‘m door naar infogem@berlare.be. Misschien verschijnt hij in de volgende Infogem op deze pagina’s!

13

14


| 48 |

Kers op de taart! Daar is de lente, daar is de zon. Een ideaal moment voor een babbel met Geert Hanselaer, kinesist met bijzondere interesses. “Ik klop lange dagen, maar de weinige vrije tijd die ik heb, benut ik ten volle.” Met schilderen bijvoorbeeld. Spiegelei of omelet? Favoriete radiozender? Beste saus op vlees? Douche of bad? Postbode of facteur?

Geert Hanselaer (wordt op 29 juni 56 jaar) Geert: Ik maak olieverfschilderijen. Meestal

heeft daarnaast de vrijheid om een stukje va-

Voor je je feestneus opzet: bij welke jarige

typisch Vlaamse landschappen, al wil ik graag

kantie zelf in te vullen. Ik ben gefascineerd door

moeten we de volgende keer langsgaan?

wat abstracter gaan werken. Ik laat me graag

de wereldoorlogen en dus is de Westhoek mijn

prikkelen door nieuwe uitdagingen. Ik wil

favoriete fietsterrein. Ik heb vijf keer de vredes-

Geert: Bij Mia De Bremme. Zij heeft vele interes-

dingen kunnen realiseren. En verbeteren door

route uitgereden.

ses. En de babbel is gegarandeerd vlot en

kritisch voor mezelf te blijven. Soms overvalt me

aangenaam.

de gedachte dat ik wat creatiever in het leven

Maak je in je vrije tijd je hoofd leeg of maalt

moet staan. Vandaar wellicht – als tegenreactie

er dan van alles?

Opgetekend door Jef Coppieters.

- ook mijn interesse in architectuur, interieuraankleding en design. Ik koester mijn verzameling

Geert: Dat varieert. Er zijn wel dingen die me

antieke kandelaars. Sommige exemplaren

bezig houden buiten de dagelijkse besognes. De

dateren zelfs uit de 17de eeuw.

problemen in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Of onze groeiende afhankelijkheid van techno-

Heb je ook meer fysieke uitlaatkleppen?

logie. Ik ben wellicht een van de weinige Belgen zonder gsm.

Geert: Ik wandel meermaals per week. Na een dag vol sociale babbels geniet ik van wat tijd

Hoe ga je je verjaardag vieren?

Bezorg Geert een onvergetelijke verjaardag. Stuur hem een

voor mezelf. Liefst in het donker. Verder vind je me ook vaak op de mountainbike. De Gratiebos-

Geert: Er gaat niets boven een gezellige bar-

verjaardagskaartje via de

sen zijn fantastisch in de herfst.

becue met familie en vrienden. Ook een goede

redactie van Infogem, Dorp 22.

gelegenheid om af te spreken voor de Gentse Wandel en fiets je ook op vakantie? Geert: Ja. Voor mij is wandelen of fietsen in de

feesten die een goeie veertien dagen later

Bedankt voor jullie kaartjes

starten. Want ik ben een fervent bezoeker van

voor Monique. We hebben ze

die feesten.

haar keurig bezorgd.

velden ook al vakantie, maar mijn vrouw houdt van de zee. Daarom hebben wij jaren terug een compromis gesloten: we gaan naar zee en elk

CO LO F O N : Infogem is een uitgave van gemeente Berlare | jaargang 17, nr. 3 | v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22, Berlare redactieraad: Phyllis Bauwens, Emmy Bonnarens, Katja Gabriëls, Bob Pieters, Isabel Six en Tom Van Acker vormgeving: Gert Van Kerckhove, www.ttpcom.be | druk: drukkerij De Canck, Wetteren | oplage: 6.700 ex. | coördinatie fotografie: Bert Van der Linden redactieadres: communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be - 052 43 23 30 UiTagenda: vrijetijdsactiviteiten ten laatste ingeven op 6 juni op www.UiTdatabank.be Inschrijven op de maandelijkse e-nieuwsbrief via de startpagina van www.berlare.be


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.