Infogem januari - februari 2013

Page 1

|1| GEMEENTEMAGAZINE JANUARI | FEBRUARI 2013

10de Nacht van de film Gelukkig Nieuwjaar buurman! Word lid van een adviesraad

Š Bert Van der Linden

Bomen knotten doe je zo


|2|

Fris en alert De eerste sneeuw, de eerste vrieskou. Onze oudste zoon vraagt onmiddellijk wanneer we gaan schaatsen op de Donk. Hij is zichtbaar teleurgesteld als ik hem vertel dat dat nog niet kan. Dat het nog wel even duurt alvorens zich een laag ijs op het meer vormt dat stevig genoeg is om het te betreden. Zijn eerste schuchtere schaatstrekken van vorig jaar hebben duidelijk een sterke indruk op hem nagelaten. Het was allemaal nieuw voor hem. Spannend ook en – ondanks het vele vallen en weer opstaan – eigenlijk reuzeleuk. Niet verwonderlijk dat hij uitkijkt naar de dag dat hij aan zijn tweede ‘seizoen’ mag beginnen.

LEVEN

2 januari 2007. De eerste gemeenteraadszitting van een nieuwe legislatuur. De kaarten zijn flink geschud en daar zit ik dan, helemaal vooraan, als kersvers waarnemend burgemeester. Klaar om te springen in een diepe zee. Mijn opleiding, werkervaring, familie en politieke team voelden als zwembandjes. Zeker voor die eerste meters… Zes jaar zijn voorbij gevlogen. Zes jaar dynamiek, zes jaar stenen leggen en verleggen voor het pad dat ik samen met mijn team voor ogen hou. De keuzes die we maken, maken we voor het welzijn van alle inwoners. Voor alles was een eerste keer. ’t Was vaak nieuw, spannend en eigenlijk reuzeleuk. Niet verwonderlijk dat ik uitkijk naar de start van mijn tweede ambtstermijn. Want het pad is nog niet af. We werken verder aan een leefbare, rustige en veilige gemeente. Een gemeente die ruimte geeft aan ontwikkeling en actieve medewerking, die over tal van troeven beschikt en ze uitspeelt. Deze tweede termijn geeft ook ruimte om gestarte projecten verder uit te diepen. Pessimisten zullen nu zeggen dat een tweede termijn gevaarlijk is. Dat de frisheid van de eerste jaren wijkt voor een automatische piloot, dat alertheid plaats maakt voor nonchalance. Inderdaad, velen – en niet alleen politici – trappen in die val. Maar er is geen gevaar voor een dergelijk doemscenario, zolang je uitdagingen opzoekt en aangaat. Zoals Frank Van Laecke bijvoorbeeld. Die rust ook niet op zijn lauweren; die vindt zijn job opnieuw uit. Met een musicalproductie over de eerste wereldoorlog, op een speelvlak zo groot als twee voetbalvelden en met een rijdende tribune. Nooit eerder gezien. Zo spectaculair zal het bij mij niet worden. Maar de uitdagingen die ik wil aangaan voor het algemeen belang van onze gemeente, houden me gegarandeerd minstens nog zes jaar fris en alert. Ik wens ook jullie allen zo’n uitdagingen toe.

Gelukkig Nieuwjaar. Katja Gabriëls burgemeester

8


|3|

RUI MT E

U iT

B ER L A R E & D E W E R E L D

I N ‘ T GRO E N

W I E WAT WA A R

8 16 21 33 38 43 L E VE N ’t Apezuur van mijne gebuur: 10 frustraties tussen buren Zet er je tandeMmm in! Gemeentelijke klachtenbehandeling Vrijwilligerswerk voor 65+

BER L A R E & DE WER ELD 08 10 13 15

16 17 18

Bomen knotten: vijf tips Vzw Durme experimenteert met laagveenbiotoop Tuinvogels leren tellen met Natuurpunt

38 40 41

RU BR I EK EN

UiT ‘Schoverdijnen’ toont schaatscollectie Denis de Bruyn Terpsichore in laatste rechte lijn naar recital Nacht van de film bij KSJ Berlare Boerenkrijgstappers halen Nationale Wandeldag naar Berlare De piano: fantasierijk figurentheater

33 36 37

I N ‘ T G RO EN

RUI MTE Woonlening vanaf 1,50% bij Vlaams Woningfonds Nieuwe regels rond rookmelders in huurwoningen Word lid van een officiële adviesraad

Benoni Leys: van priester tot burgemeester in Brazilië Vredeseilanden en de vraag van 9 miljard Infodag Damiaanbouwkampen

21 22 24 26 28

Beeldverhaal 04 Wedstrijd 07 Nieuws uit de gemeenteraad 12 Mens & tijd 14 ’t Nachtkastje 27 UiTagenda 30 De ambassadeur: Davy Blancquaert 34 Oud nieuws 42 Berlare in beeld 46 Kers op de taart! 48


Kleine verhalen, straffe verhalen Met dit motto gaat fotograaf Marc Van Gysegem op pad voor Infogem, op zoek naar pure taferelen uit het leven van gewone mensen uit Berlare. Geen BV’s of grootse gebeurtenissen. Liever toont Marc plaatselijke verhalen over groot en klein verdriet, uitbundige vreugde, onrechtvaardige verschillen en eenvoudige samenhorigheid. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek. In BEELDverhaal gaat Marc op zoek naar passie, liefde en warmte in Berlare.


Muzette! Zwierig, volks en rijk van klank. Een accordeon brengt sfeer op elk feestje. Dat weet ook RenĂŠ De Troyer. Als je hem uitnodigt, brengt hij steevast zijn trekzak mee. Het publiek danst graag op zijn walsjes en andere deuntjes. Zoals hier onlangs, op het feest van de 70-jarigen. Zo zwierig dat de klank van overal lijkt te komen.


|6| Kinderopvang krokusvakantie

Een goed voornemen: Start to run

Het gemeentebestuur voorziet gemeentelijke kinderopvang

Een van de meest succesvolle lessenreeks van de sportdienst begint terug

voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de krokusvakantie

op maandag 11 maart: Start to run. Iedereen, ongeacht leeftijd en conditie,

van maandag 11 tot en met vrijdag 15 februari. Zowel in Berlare,

bouwt in tien weken tijd een aanvaardbare conditie op met dit programma.

Overmere als Uitbergen, van 7 tot 18.30 uur.

Samen met de jogbegeleider oefenen de deelnemers twee keer per week. Na deze lessenreeks is iedereen in staat vlot 5 km ononderbroken te lopen.

Inschrijven kan van maandag 21 januari tot en met vrijdag 1

De begeleide sessies vinden tien

februari per post, e-mail of bij afgifte op de locaties.

opeenvolgende weken plaats op maandag en donderdag van 19.30

Het verplichte inschrijfformulier is vanaf 14 januari beschikbaar

tot 20.30 uur. Plaats van afspraak is

op de drie locaties, op de dienst jeugd & vorming en op

sporthal Berlare. Het hele programma

www.berlare.be/kinderopvang. Op deze website kan je tevens

kost 20,00 euro.

het huishoudelijk reglement en de tarieven nalezen.

meer info en inschrijven: sportdienst, meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04

09 356 89 56

en jeugd.kinderopvang@berlare.be

en sportdienst@berlare.be

Jouw oude gsm en lege toners strijden tegen borstkanker Breng je oude gsm, lege toners, cartridges of inktpatronen naar het gemeentehuis, en stop ze in de inzamelbox van v.z.w. Think-Pink. Zo steun je Think-Pink in de strijd tegen borstkanker. Want voor elk ingeleverd object, krijgt de organisatie een vergoeding voor verschillende projecten die ze ondersteunt. De oude spullen zelf worden door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd. Think-Pink is de permanente campagne in het kader van de strijd tegen borstkanker. meer info: www.think-pink.be milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

Prov i n c i e O o s t-Vla a nd eren zorg t voor grat i s ve r voer met D e Li jn op oudej aar snacht. I nfo: w w w. deli j n. be/ oud ejaar. | Het i s a f te r a d e n , maar al s j e toch v u u r we rk w i l afstek en ( v an oud naar ni euw bi j voor beeld) , heb j e steed s toe stemmin g n o d ig v an d e b u rg em ees ter. I nfo: 0 5 2 43 23 47. | D e 11.11.11- ac t i e br acht in onze gem eente 7 .6 6 0 ,0 0 euro o p. 4 .3 6 0 ,0 0 eu ro werd op d e rek eni ng g estor t, de ac ties zelf br achten 3. 300, 00 euro binnen. B edank t B er lare! | Ver ko - DDS s c h o nk m et d e i nzamel i ng van t ax ussnoeisel 7.730,15 eu ro aan het K i nd erk anker fond s . 47 6,00 euro da a r v a n k wa m v a n het cont ai ner p ar k van B er l are dat 9, 52 m 続 ver zam elde. | D e tr aditionele s t i f tenverkoop van Dam iaan ac tie v. z . w. vi nd t p l aat s op 2 5 , 2 6 en 27 j anuar i . M et deze opbrengst en andere i nk om sten spoo r t d e organ isa ti e o n g e ve e r 3 4 0 . 0 0 0 mens en op d i e l i j d en aan lepr a of tuberculose en ze behandelt hen m eteen. I n fo: w w w. dami a a n a c ti e.be.

| D e Li j n l aat weten d at d e grat i s 65+ k aar ten di e nor m aal gezi en eind 2012 ver v alle n , p as in

de loo p v a n 2 0 1 3 word en ver ni eu wd. D e hu i d i g e bli j ven dus nog e ven geldi g. | D i enst thuiszorg v an CM zoekt


|7| Geluksgetal 13 vieren Alle bijgeloof ten spijt: gemeente Berlare wenst iedereen van harte een gezond en gelukkig 2013. Elke inwoner is alvast welkom op onderstaande gelegenheden om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. •

nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur zondag 6 januari van 11 tot 13 uur in Festivalhal Donkmeer

nieuwjaarsreceptie cultuurraad zondag 20 januari om 18 uur in CC Stroming vermelding. Marc Van Gysegem krijgt de cultuurprijs voor zijn pionierswerk en jarenlange bijdrage aan het culturele leven. Het saxofoonensemble van de K.F. De Verenigde Vrienden luistert de receptie op.

sportgala sportraad vrijdag 22 februari om 20 uur in CC Stroming Het gala huldigt kampioenen(teams) en vrijwilligers. Daarnaast is er plaats voor spectaculaire sportdemonstraties en muzikale intermezzo’s.

F O T O W E D S T R I J D

Oona Abbeel en Cecile Verdonck krijgen een culturele Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd? Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem in of mail je antwoord door naar infogem@berlare.be. Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden. We maken de winnaar bekend in het volgende nummer. Winnaar Infogem november-december (oplossing: detail 7de statiekapel Beeweg Donkmeer): Guido Copers (Donkgoeddreef 10) mag zijn waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

Het duurt tot 25 jaar voordat kauwgom in de natuur is afgebroken. Het spul onmiddellijk in de vuilbak gooien kost je slechts 2 seconden tijd…

vrijw illig e th u is o p p a sse r s om zi ek e m ens en, mensen m et een beper k ing of oudere m ensen af en toe gezelsch ap te h o u d e n e n te h el p en w aar het k an. I nfo: 0 5 2 25 97 86. | B egaan m et de l eef b aarhei d van ei g en b u u r t, wijk of do r p? D e O o s t-Vla a ms e Vereni gi ng D or p s b el angen w i l geï nteresseerden op regelm atige basis sam enbre n g en om k en n i s e n e r v a r i n g e n u i t te w i s s el en. I nfo: w w w. d or psbelangen. be. | Verkeers hi nd er i n onze gem eente? Blijf op d e h o o g te v i a w w w.ber l are. b e en k i es d aar d e k nop ‘ ver k eer shinder ’. | O nthaalouder s en k inderdagver blij ve n k r ijg en 2 0 gratis h u is vu ilz a k ke n van g emeente B er l are. Nog niet lang aan de slag? M eld j e aan op de fi nanciële dien st (052 4 3 23 4 3 e n re k e n d i ens t @ b er l are. b e) . | E and i s. b e li j st de p remi es op voor rat i oneel energi eg eb ru i k. D e moeite wa a rd vo o r (ve r )bo u wer s. | Een k l acht m el d en over een s l echt hers tel d e op ri t of slordige ber m na we r k en van Ean d i s, k a n o p h ttp : / / k l achten. eand i s. b e.


|8| LEVEN

’t Apezuur van mijne gebuur! Brouw een gelukkig 2013 in je eigen buurt Burengeschillen. Je houdt het niet voor mogelijk hoe vaak het voorkomt. Ook in onze gemeente. Dat merken we genoeg aan het aantal meldingen op het Een goeiedag kost geen geld

gemeentehuis en aan de vele keren dat de wijkagenten worden gevraagd te bemiddelen.

Ben jij verzuurd in je buurt of zeg jij

“goeiedag” als je de buren ziet?

Je verwacht het misschien niet: maar in de meeste van deze situaties kan het

Echt, je voorkomt veel miserie als je

gemeentebestuur niet tussen komen, omdat het om burgerlijke geschillen gaat.

geregeld met hen een praatje slaat.

En dat is iets voor de vrederechter. Maar laat het zo ver niet komen.

Over koetjes en kalfjes, maar ook over concrete of toekomstige plannen in je

Op basis van de grootste ergernissen geven we graag tien tips om elkaar recht in de

huis of tuin. Bespreek tijdig de plannen

ogen te blijven kijken. Want een gelukkig 2013 start in je straat!

voor een afsluiting bijvoorbeeld.

Of misschien wil de zoon wel drummer worden. Een gouden raad: (verder blijven) praten helpt.


Rij geen gras af op zondag

Kijk eens in de spiegel

Onmiddellijk aanbellen bij iets dat je stoort?

Niet doen, rustig ademen en even naden-

|9|

Om het zicht op straat te behouden je

de oude stripverhalen van Jommeke!

eigen auto parkeren voor het huis van

ken of jij zelf niet af en toe doet wat jou

Zondagen zijn in onze cultuur rust-

de buren? Geen enkele instantie kan

momenteel aan de buren stoort.

dagen. Veel mensen appreciëren dan een

het verbieden, maar het is echt geen

Heb jij nog nooit de muziek wat te hard

zekere vorm van rust in en rond het huis.

goed idee. ’t Gebeurt nochtans geregeld,

gezet? Was een gezellig tuinfeestje niet wat

Grasmachines, drilboren, slijpschijven en

ook met bestelwagens. Te oordelen naar

aan de luide kant, zeker toen nonkel René

aanverwante toestellen produceren zoveel

de vele meldingen, jaag je er de buren

lawaai dat je er bij gebruik op

echt mee in het harnas. Zeker als het

zon- of feestdagen een boete voor kan

geregeld voorvalt. Van vrachtwagens

krijgen. Je mag het gras maaien op

voor de deur koken ze wellicht helemaal

gewone weekdagen tussen 8 en 21 uur.

van woede. Daar bestaan wel regels

Maar gebruik je gezond verstand en

rond die elke vrachtwagenbestuurder

schat als ’t kan even het (slaap)ritme van

hoort te kennen.

in de stemming kwam en per se heel het oeuvre van Demis Roussos moest zingen?

Snoei jij altijd op tijd de bomen in je tuin?

Tenzij met een mechanisch rolding zoals in

Parkeer voor je eigen deur

Je hebt het begrepen: de buren kunnen

zich wellicht evengoed geregeld aan jou eens storen. Hou de kerk dus in het midden.

directe buren in.

Vuurtje stoken mag niet

Ik hou van je hond,

Het is verleidelijk en het blijft fascinerend

maar niet van zijn stront

om naar te kijken. Maar spullen verbranden

Al eens geteld hoeveel bordjes met dit

in de tuin mag echt niet. Zelfs geen papier.

opschrift je ziet? Het zijn er veel hoor.

Feestje!

Iedereen houdt wel eens een feestje in huis of in de tuin. Natuurlijk moet dat

kunnen. Maar stel je ook hier sociaal op.

Mensen vinden het niet fijn om

Hou het feestgedruis zeker na 22 uur

En dat is het echt niet waard. Want veel

hondendrollen te vinden voor de deur of

sterk binnen de perken. Je weet zelf

afvalfracties kan je gewoon meegeven

in de voortuin. Uiteraard laat je je hond uit.

ook hoe frustrerend het is als je door

Als je betrapt wordt, riskeer je een boete.

Dat dier houdt er van.

de pret van een ander niet meer normaal

ontvangt bijna al het andere afval van huis-

En het vermijdt andere ellende

televisie kan kijken, niet meer in je eigen

gezinnen zo goed als kosteloos. De buren

(bijvoorbeeld dat je viervoeter godganse

tuin of woning kan babbelen en zelfs de

dan weer zullen je dankbaar zijn, omdat

dagen zit te janken of te blaffen).

slaap niet kan vatten.

de ramen open kunnen blijven en de was

Maar neem steeds een hondenpoepzakje

verder buiten kan drogen.

mee om de uitwerpselen van je vriend

thuis: licht de buren in en inviteer ze

onmiddellijk op te ruimen.

mee, indien mogelijk.

met een ophaalronde. Het containerpark

Planten bij de perceelgrens

Onkruid en sneeuw

Hangjongeren

Ook zeker in de top drie van meest

gehoorde frustraties tussen buren:

woning moet je proper en vrij houden. Dat

recht om elkaar te ontmoeten in de

hagen en aanverwanten die niet

staat zo in het politiereglement.

buurt. Op een pleintje of aan een bankje.

reglementair zijn aangeplant.

Punt uit. Dat betekent dat je die onkruid-,

Ze moeten toch ergens samen de

De regel is simpel: je blijft minstens 50 cm

sneeuw- en ijsvrij moet maken.

van de perceelsgrens. Dan is er geen

Onkruid geeft een onverzorgde aanblik en

discussie. Of is ze op zijn minst

trekt ongedierte aan. Sneeuw en ijs op hun

we zelf? Maar het respect komt van beide

ongegrond. En wat de ergernis ook

beurt kunnen gevaarlijk zijn

kanten natuurlijk. Dus gasten, hou het

voor voorbijgangers.

muziekvolume onder controle en laat

Is je buur niet goed meer te been?

geen afval rondslingeren. En als je toch

Dan krijg je van ons een dikke pluim als

kattenkwaad wil uithalen, zorg er dan

jij zijn of haar stuk even meeneemt.

voor dat het lollig is voor iedereen, en

Daarom deze gouden tip bij een feestje

intoomt: scheer regelmatig je haag.

Het voetpad en de straatgoot voor je

Vreselijke term. Tieners hebben het

Joepie kunnen lezen, nieuwe muziek

beluisteren, ervaringen delen. Hoe waren

niet alleen voor jullie.


| 10 | LEVEN

Zet er je tandeMmm in! Negen jeugdverenigingen gaan vaker de fiets gebruiken Met de fiets van en naar de jeugdclub. Dat is gezond, milieuvriendelijk en het kan op een veilige manier. Negen Berlaarse jeugd(sport)verenigingen gaan daarom twee maand lang hun leden tussen 12 en 18 jaar motiveren om de fiets te nemen. De actie ‘Zet er je tandeMmm in’ start op zaterdag 16 februari en mondt uit in een fietsfeest voor alle inwoners op zondag 21 april.

“Wat mij verrast, is dat zoveel mensen de auto nemen voor afstanden

ging. “We begrijpen dat niet alle jonge kinderen naar de sportclub of

van minder dan een kilometer.” Een reactie van Hilde Crevits, Vlaams

de jeugdbeweging kunnen komen met de fiets. Maar voor tieners zien

minister bevoegd voor mobiliteit, op de opmerkelijke resultaten van

we weinig of geen excuses”, zegt André Baeyens, campagnetrekker

een onderzoek: we nemen bijna zeven op tien keer de auto en in

voor SKV Overmere.

meer dan de helft van de gevallen leggen we maximaal 5 km af.

Weinig of geen excuses

Info en workshops Gemeente Berlare kocht een tweedehandstandem, liet hem pimpen

Nochtans zijn mens en milieu gebaat met meer fietsverkeer. Het

en bombardeerde het hebbeding tot symbool van de actie.

houdt de conditie op peil, het hart functioneert beter, de longinhoud

Mobiliteitsambtenaar Phyllis Bauwens: “Onze tandem verhuist van

neemt toe en de stressgevoeligheid neemt af. Je spaart geld uit en

vereniging naar vereniging. Met de hulp van doorgewinterde fietsers

wint in vele gevallen tijd. De luchtkwaliteit wordt er beter van en het

moet hij de minder fanatieke pedaalridders overtuigen.”

wordt minder druk en vooral minder gevaarlijk in het verkeer als de auto wat vaker op stal blijft staan.

De actie start op zaterdag 16 februari. Tijdens de krokusvakantie

Redenen genoeg om in te zetten op verplaatsingen met de fiets. Het

mogen alle leden tussen 12 en 18 jaar van de deelnemende

initiatief komt van SK Berlare, Verenigingen voor Verkeersveiligheid en

verenigingen hun fiets laten poetsen bij de fietspoetsdienst van v.z.w.

het gemeentebestuur. Negen jeugd(sport)verenigingen zetten er mee

De Sperwer. “Zo kan iedereen de actie beginnen met een kraaknette

de schouders onder. ‘Zet er je tandeMmm in’ moet elk lid tussen 12 en

tweewieler”, vertelt Bauwens. Deze geste toont meteen dat de actie

18 jaar op de fiets krijgen voor verplaatsingen van en naar de vereni-

ook aandacht heeft voor veiligheid. “Gezien worden op de fiets,


| 11 | Spring zelf ook vaker op de fiets! Gecharmeerd door de actie? Blijf niet op je gat zitten en neem zelf je fiets van stal. We dagen alle inwoners uit om zoveel mogelijk korte verplaatsingen met de fiets te doen en deze te registreren op www.mijnkorteritten.be. Dat gaan ook onze negen verenigingen doen. Als je meedoet, krijg je een logboekje. Hierin noteer je de afstanden die je tussen 21 maart en 21 april met de fiets aflegt. Het gaat om ritten waarvoor je bewust de auto laat staan. Initiatiefnemer Mobiel 21 wil met de campagne bereiken dat alle deelnemers 20% van hun korte autoritten vervangen door wandelen of fietsen. Durf jij deze uitdaging aan? Je kan er nog mooie prijzen mee winnen ook! www.mijnkorteritten.be Aansluiten met je groep of bij gemeente Berlare op deze website kan vanaf 14 januari.

Verenigingen hebben impact, omdat mensen en zeker tieners zich laten beïnvloeden door de groep.

diefstalpreventie, onderhoud en herstel

van te maken, is een heel positief effect van

‘Zet er je tandeMmm in’ is het vervolg op ‘Het

maken deel uit van ‘Zet er je tandeMmm in’.

zogenaamde peer pressure.”

klikt tussen ons’ van vorig jaar dat leden en

We informeren zo ruim mogelijk met een

sympathisanten van jeugd(sport)verenigin-

webpagina, folders en workshops.”

gen aanzette om altijd en overal de auto-

Positieve groepsdruk

Groot fietsfeest

gordel te dragen. Die campagne won afgelopen najaar de Prijs voor Overheids-

De actie eindigt met een groot fietsfeest

communicatie 2012.

voor alle inwoners op zondag 21 april. “We Kan je tieners motiveren voor een dergelijke

stippelen een gezinsvriendelijke fietsroute uit

actie? “We hebben daar goede ervaringen

langs trage en andere veilige wegen in onze

mee”, zegt Bert Gilté van Verenigingen voor

gemeente. Onderweg voorzien we animatie

Verkeersveiligheid. “Verenigingen hebben

en drinkgelegenheid. Maar finaal willen we

impact, omdat mensen en zeker tieners zich

laten zien dat de fiets voor korte verplaatsin-

laten beïnvloeden door de groep. Ze laten

gen een gezond en veilig alternatief voor de

zich leiden door de mening en het gedrag

auto is”, besluit Bauwens.

van vrienden. Dat klinkt misschien negatief,

Deze verenigingen trappen mee: Atletiekkern

maar is het allerminst als het gaat over een

Uitbergen, Chirojongens Berlare, Chirojon-

thema als verkeersveiligheid. Overtuigd raken

gens Overmere, Chiromeisjes Berlare, Hand-

meer info: dienst mobiliteit,

van het belang ervan door er samen met

balclub Groot-Berlare, Karateclub Kusanku,

052 43 23 46 en

de leden van je vereniging concreet werk

KSJ Berlare, SK Berlare en SKV Overmere.

mobiliteit@berlare.be


| 12 |

Nieuws uit de gemeenteraad Over belastingen en retributies De gemeenteraad van december heeft enkele belastingen en retributies gestemd. Je leest hier wat het verschil tussen beide is en we sommen de meest courante retributies op.

Retributies

Elke lokale overheid heeft werkingsmiddelen nodig om haar taken uit te voeren. Hiervoor krijgt ze geld uit het zogenaamde Gemeentefonds. Maar dat is ruim onvoldoende om de algemene uitgaven van

Daarnaast heeft de gemeenteraad ook enkele retributiereglementen

een gemeente te financieren. Daarom heft elk gemeentebestuur ook

goedgekeurd. Een retributie is een som die de gemeente vraagt als

eigen belastingen. Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing

tegenprestatie voor een dienst waar een persoon of bedrijf, eventueel

aan personen of bedrijven, zonder dat de belastingplichtige hier

stilzwijgend, zelf heeft om verzocht. Het bedrag staat in rechtstreeks

rechtstreeks voor zichzelf voordeel uithaalt. De voornaamste belastin-

verband met de kosten van de geleverde prestatie. Bepaalde inter-

gen van gemeente Berlare zijn de algemene gemeentebelasting, de

venties van onze brandweer bijvoorbeeld. Maar evengoed de kostprijs

aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroeren-

voor het ophalen, afleveren en verwerken van diverse huisvuilfracties.

de voorheffing.

Een overzicht van de meest voorkomende: • huwelijksceremonie: minimum 12,50 euro (tijdens kantooruren) en

De gemeenteraad heeft in december de heffing en/of parameters van

maximum 50,00 euro (op zaterdag);

deze belastingen bepaald. Voor de genoemde belastingen komt er

• trouwboekje: 15,00 of 25,00 euro;

geen verhoging: de algemene gemeentebelasting blijft 55,00 euro per

• aansluiting op rioleringsnet: 50,00 euro per lopende meter met een

jaar en per gezin bedragen (sociale bijdrage van 40,00 euro in specifie-

minimum van 500,00 euro;

ke gevallen), de aanvullende personenbelasting bedraagt nog steeds

• aanpassen van boordstenen: 150,00 euro voor een maximum

7% van het gedeelte van de federale personenbelasting, en het aantal

lengte van 4 meter.

opcentiemen op de onroerende voorheffing is nog altijd 1.100. Alle bedragen zijn inclusief btw. Een overzicht van alle belastingen en retributies vind je op www.berlare.be onder ‘bestuur en beleid’.

Que?! Opcentiemen op onroerende voorheffing? Het is iets ingewikkelder, maar in ’t kort komt het neer op het volgende. De onroerende voorheffing is een belasting die de Vlaamse overheid int op een onroerend goed. Een eigendom, zeg maar. Het bedrag is gebaseerd op het kadastraal inkomen. Dat is de fictieve netto huuropbrengst die het onroerend goed in één jaar tijd zou opbrengen. Gemeenten kunnen op deze onroerende voorheffing ook een belasting toepassen. Deze wordt uitgedrukt in opcentiemen. Een voorbeeld: een woning heeft een kadastraal inkomen van 1.000,00 euro. De heffing van het Vlaams Gewest bedraagt 2,5%. Berlare heeft zijn opcentiemen vastgelegd op 1.100. Dat betekent: - dat het Vlaamse Gewest 1.000,00 euro x 2,5% int = 25,00 euro.

- dat Berlare elf keer 25,00 euro toekomt = 275,00 euro.

Je betaalt het totale bedrag (300,00 euro) aan het Vlaamse Gewest dat op zijn beurt het gemeentelijke aandeel overmaakt aan Berlare.


| 13 |

Ik heb een klacht! Heb je een klacht over het gemeentebestuur? Dan kan je dat laten weten. Dat is je recht. En er bestaat een duidelijke procedure voor die de gemeenteraad heeft goedgekeurd. We zetten hier op een rijtje wat een klacht is, hoe je een klacht indient en wat het gemeentebestuur met jouw klacht doet.

Spelregels van klachtenmanagement bij het gemeentebestuur Iedere inwoner kan zijn ongenoegen uiten bij

dingskaart in Infogem en de elektronische

het gemeentebestuur over een product. Ook

meldingskaart op www.berlare.be;

een handeling en gedrag (of het achterwege

- klacht: je maakt duidelijk kenbaar dat

Wat gebeurt er met je klacht? Iedere inwoner die een klacht uit, heeft recht

blijven daarvan) van een dienst, personeels-

je ontevreden bent over een door het

op een klantvriendelijke en grondige behan-

of raadslid komen in aanmerking voor een

gemeentebestuur al dan niet verrichte

deling van zijn klacht. De klacht wordt op het

klacht.

handeling of prestatie. Ook hier zijn nog

ambtelijk niveau van de gemeente ontvan-

een aantal uitzonderingen. Volgende

kelijk verklaard, geregistreerd en behandeld.

zaken zijn voor de wetgever geen klacht:

Dat gebeurt maximaal onafhankelijk van de

• niet akkoord gaan met beleidsopties

dienst waarop de klacht betrekking heeft en

Een klacht is geen informatievraag, suggestie of melding

van het gemeentebestuur; • klagen over aangelegenheden waarbij

Een boom die het zicht belemmert, een defecte straatlamp, een probleem met de huisvuilophaling of riolering, een suggestie om verkeerslichten te plaatsen aan een

de klager geen belang heeft; • bezwaren tegen beslissingen over vergunningsaanvragen, belastingen, …; • beroepen tegen beslissingen die

onafhankelijk van de politieke mandatarissen. Hiervoor heeft het gemeentebestuur een klachtenambtenaar aangesteld die het proces begeleidt. Voor klachten over lokale mandatarissen bestaat een aparte procedure. Een deontolo-

kruispunt, een vraag om een bouwdossier

moeten worden aangevochten bij de

gische raad, samengesteld door de

in te kijken, … Dat zijn geen klachten. Het

toezichthoudende overheid of de Raad

gemeenteraad, buigt zich over deze zaken.

gemeentebestuur maakt een onderscheid

van State. We proberen zo snel mogelijk een klacht

tussen een informatievraag, een suggestie, een melding en een klacht. - informatievraag: je wil op een snelle en

Hoe dien je een klacht in?

- suggestie: je doet een voorstel voor een

soms niet. Wettelijk moet een klacht behandeld zijn binnen de vijftig werkdagen. Uitzon-

correcte manier inlichtingen inwinnen of doorverwezen worden;

te behandelen. Soms kan dat onmiddellijk,

Je dient een klacht in per brief, e-mail of

dering hierop zijn de gevallen waarvoor een

mondeling aan de telefoon of een loket.

raadsbesluit nodig is.

verbetering van de werking van het

Formuleer je klacht zo nauwkeurig mogelijk

gemeentebestuur;

en vergeet niet je naam en adres te vermel-

Het gemeentebestuur is een lerende orga-

den. Anonieme klachten en vaag omschre-

nisatie. Een terechte klacht verplicht ons de

tekortkoming in het functioneren van het

ven klachten zijn immers niet ontvankelijk en

bestaande procedures grondig te evalueren

gemeentebestuur. Je bent op zich niet

worden dus niet behandeld.

en te zoeken naar verfijning en bijsturing.

- melding: je signaleert een bepaalde

ontevreden over het optreden van het be-

Want de bedoeling is dat een bepaalde

stuur en het bestuur had de tekortkoming

(soort) klacht niet meer terugkeert.

redelijkerwijze niet kunnen voorkomen. Voor dit soort meldingen bestaat de mel-

meer info: communicatiedienst, 052 43 23 30 en communicatie@berlare.be


| 14 | LEVEN

MENS&TIJD

GEREGISTREERDE GEBOORTEN

14/09/2012

Bente De Winter

02/11/2012

Dana Sigin (°09/10/1970)

27/09/2012

Rune Mosselmans

02/11/2012

Margaretha Bisschop (°14/04/1927)

29/09/2012

Wout Tackaert

04/11/2012

Aline Rasschaert (°29/11/1924)

30/09/2012

Juliette Van Driessche

08/11/2012

Pharaïldis Baeyens (°12/12/1931)

05/10/2012

Ella-June De Batselier

09/11/2012

Lucienne De Meyer (°15/04/1936)

08/10/2012

Hayk Hovhannisyan

10/11/2012

Denise Van Wambeke (°13/01/1932)

10/10/2012

Corr De Kegel

11/11/2012

Marcella Dhollander (°19/09/1933)

10/10/2012

Isolde Lauwaert

17/11/2012

Antoinnette Vandersnickt (°13/12/1954)

11/10/2012

Jin He

17/11/2012

Julius Vanhenden (°22/07/1937)

14/10/2012

Bas De Pelecijn

26/11/2012

Julius Van Den Abeele (°09/01/1933)

14/10/2012

Tille Vandersnickt

29/11/2012

Anna De Craecker (°14/11/1925)

16/10/2012

Ayla Van Gerven

02/12/2012

Fredericus De Cock (°28/12/1914)

17/10/2012

Katrijn Verstraete

03/12/2012

Stephania Verhoeven (°15/06/1925)

18/10/2012

Fenna Ediers

03/12/2012

Philemon Van Extergem (°12/04/1929)

29/10/2012

Lotte Van Impe

30/10/2012

Nicolas Kint

03/11/2012

Brooke Ongena

07/11/2012

Muhammad Saleem

11/11/2012

Jappe Van Wassenhove

17/11/2012

VOLTROKKEN HUWELIJKEN

Joppe Blancquaert

26/10/2012

Erwin De Ruyck en Machteld Van Bossche

18/11/2012

Jelina Sarsi

27/10/2012

Kjell Van Driessche en Jolien Ruys

21/11/2012

Ayden Pauwels

10/11/2012

Olav De Nul en Liesbeth Hendrickx

22/11/2012

Elien Roels

10/11/2012

Dimitri De Coninck en Isabelle Troch

23/11/2012

Amelie De Groot

10/11/2012

Brecht Degraeuwe en Annelies Huygh

24/11/2012

Xander Baert

30/11/2012

Ingo Malin en Sandra Van Den Meerssche

26/11/2012

Caya Van De Sompel

GEREGISTREERDE OVERLIJDENS

GOUDEN JUBILEA

11/10/2012

Sannie Haentjens (°28/09/1945)

17/11/2012

Gerard De Gelder en Simonne Van Peteghem

12/10/2012

Irma Cornelis (°21/09/1931)

23/11/2012

Georges De Cleene en Jacqueline Sedeyn

12/10/2012

Maria Poppe (°22/08/1920)

21/12/2012

Alois Corthals en Maria Blancquaert

16/10/2012

Franciscus Thomas (°06/06/1918)

17/10/2012

Germaine Verhé (°01/01/1912)

18/10/2012

Hendrik Valcke (°03/03/1923)

26/10/2012

Frans Van Herreweghe (°22/08/1940)

28/10/2012

Maria De Pinnewaert (°25/10/1921)

29/10/2012

Yvona Van Cauteren (°06/08/1921)

31/10/2012

Lodewyk Jacobs (°19/09/1924)

01/11/2012

Rachel Audenaert (°10/06/1926)

01/11/2012

Gustaaf Stevens (°07/10/1927)

02/11/2012

André Bracke (°04/11/1937)

DIAMANTEN JUBILEA (60 JAAR)

29/11/2012

Roger Moerman en Diana De Moor


| 15 |

Grijzere raven tellen mee! Infosessie vrijwilligerswerk voor 65-plussers Vaststelling: de bevolkingsgroep 65-plussers neemt toe, maar dat vertaalt zich niet in een engagement als vrijwilliger. Zonde, want daar zit potentieel. Niet alleen voor veel vrijwilligersorganisaties, maar ook voor de 65-plusser zelf die zijn tijd zinvol wil blijven besteden. Gebrek aan informatie, volgens recent onderzoek. En dus trekt provincie Oost-Vlaanderen op informatiekruistocht. Ook in Berlare. De karavaan houdt op 7 maart halt in CC Stroming. Wie langskomt, maakt meteen ook kennis met acht organisaties uit de buurt die op zoek zijn naar vrijwilligers. Hoe komt dat denk je?

zou doen, wat het wel en wat het niet is, wat

organisaties die in de problemen komen.

Lafkioui: Onwetendheid, gebrek aan informatie

zekering en waar je ‘vacatures’ voor vrijwilligers-

Eigenbelang primeert vandaag, volgens

en schrik voor de administratieve rompslomp

werk vindt. Na de pauze maken de deelnemers

pessimisten. Maar daar is Naïma Lafkioui het

vormen de grootste drempels. Veel meer dan

kennis met acht organisaties uit de regio.

niet mee eens. Zij is steunpuntcoördinator

tijdsgebrek of onwil tot engagement.

Kandidaat-vrijwilligers vinden niet altijd de weg naar vrijwilligersorganisaties. Er zijn

je rechten en plichten zijn, hoe het zit met de ver-

Hoe pakken jullie dat praktisch aan?

Vrijwilligerswerk van de provincie Oost-Vlaanderen.

De eerste indruk

Lafkioui: Mensen zijn nog steeds bereid om zich

Lafkioui: Het wordt een soort speeddate. Iedereen kan aan een tafeltje kort praten met

belangeloos in te zetten. Maar de maatschappe-

Daar wil provincie Oost-Vlaanderen nu

een vertegenwoordiger van zo’n organisatie.

lijke context is veranderd. We zien dat de nieuwe

verandering in brengen?

Een eerste indruk opdoen, zeg maar. Na tien

vrijwilliger interesse toont voor korte, concrete

minuten schuif je door. Gemeente Berlare,

projecten die aansluiten bij zijn leefwereld. Meer

Lafkioui: De provincie houdt infonamiddagen

OCMW Berlare, Pretoria v.z.w. en het Rode

dan vroeger wenst hij ook meer te participeren

in een aantal gemeenten. Een van onze

Kruis hebben hun aanwezigheid al toegezegd.

in het beleid van de organisatie. Heel wat vrijwil-

seniorenambassadeurs komt in een uurtje

Afsluiten doen we terug in groep, met koffie en

ligersorganisaties hebben hun beleid en cultuur

piekfijn uitleggen waarom je vrijwilligerswerk

een stuk taart.

in die zin ook al aangepast. Vrijwilligersorganisaties zien heil

(Oudere) vrijwilligers welkom in jouw organisatie?

in 65-plussers. Voor de speeddate met kandidaat-vrijwilligers zoeken we nog vier organisaties. Lafkioui: Jazeker. Hun levens- en professionele

Interesse?

ervaring is onbetaalbaar, ze zijn mobiel en ze

Stel je vóór 1 februari kandidaat via secretariaat@berlare.be.

beschikken doorgaans over voldoende vrije tijd.

Geef naast je contactgegevens ook mee wat jouw organisatie precies doet en waarom

Toch moeten we vaststellen dat dit interessante

het college van burgemeester en schepenen jouw organisatie moet kiezen.

bevolkingssegment onvoldoende doorstroomt naar vrijwilligerswerk. meer info: De infonamiddag vindt plaats op donderdag 7 maart van 14 tot 17 uur in CC Stroming. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 1 maart via 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be.


| 16 | R U I MT E

Een woonlening vanaf 1,50%!

Vlaams Woningfonds biedt gezinnen met bescheiden inkomen kansen

Of je nu getrouwd, samenwonend, single of gescheiden bent. Een eigen woning kopen of (ver)bouwen is niet meer vanzelfsprekend. Het Vlaams Woningfonds realiseert met zijn goedkope hypothecaire leningen toch nog de droom van vele mensen met een bescheiden inkomen: een eigen stekje. De vele getuigenissen op de website van het Vlaams Woningfonds spreken boekdelen. De sociale lening maakt mensen gelukkig. Mensen die tot voor kort dachten dat een eigen huis of appartement nooit aan hen zou zijn besteed. Kristof Berte, hoofd van het kantoor te Gent, vertelt hoe dat komt. Berte: Het Vlaams Woningfonds is een door de Vlaamse overheid erkende sociale woonorganisatie en geeft voordelige woonleningen aan gezinnen, ook aan alleenstaanden, met minstens één kind ten laste en een bescheiden inkomen. Via gerichte informatiecampagnes proberen wij onze leningen beter bekend te maken. Mensen zijn aangenaam verrast als ze horen dat ze kunnen lenen vanaf 2,00% met één kind en zelfs vanaf 1,50% met twee of meerdere kinderen. Waarvoor precies kan je bij het Vlaams Woningfonds lenen? Berte: We kennen leningen toe voor de aankoop of nieuwbouw van een huis of appartement. Maar ook voor werken aan een woning kan je bij ons terecht. En onder specifieke voorwaarden verlenen we krediet voor de terugbetaling van bestaande hypothecaire leningen.


| 17 | Rookmelders in huurwoningen: nieuwe spelregels vanaf 2013 Rookmelders kunnen levens redden. Daarom worden ze nu opgelegd in huurwoningen. De verplichting treedt echter gefaseerd in werking. Iedereen heeft baat bij een rookmelder. Want als het brandt, is het vooral de rook die dodelijk is.

De voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn minder streng dan vaak wordt gedacht.

Ter bescherming van de huurder moet nu elke huurwoning minstens één optische rookmelder per bouwlaag bevatten. Voor nieuwe huurcontracten afgesloten na 31 december 2012 gaat deze regeling in vanaf 1 januari 2013. Woningen waarvan het huurcontract

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

maximum netto belastbaar inkomen voor een

gewoon doorloopt, moeten later pas wettelijk

gezin met één kind 52.700,00 euro, te verhogen

in orde zijn: voor woningen van vóór 1945 is

Berte: Je moet minstens één kind ten laste

met 3.290,00 euro voor elk bijkomend kind.

dat 1 januari 2016; voor recentere woningen 1

hebben. De verkoopwaarde van de woning

Een familie met één of twee kinderen ten laste

januari 2019.

en je netto belastbaar inkomen mogen de

kon een eigendom kopen met een waarde tot

vastgestelde maximumgrenzen in functie van

191.190,00 euro. Die verkoopwaarde steeg met

Het plaatsen is de verantwoordelijkheid van

de gezinssamenstelling niet overschrijden.

9.560,00 euro per bijkomend kind vanaf het

de verhuurder; de huurder staat in voor het

Daarnaast moet je met het gezin de woning

derde. Elk jaar worden deze bedragen

onderhoud.

effectief bewonen gedurende de looptijd van de

geïndexeerd. Tips voor de verhuurder:

lening. Je mag dus niet verhuren. In elk geval: de voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn

Opvallende voorwaarde is het hebben

minder streng dan vaak wordt gedacht.

van kinderen. Kunnen samenwonenden of alleenstaanden zonder kinderen dan niet

Recht op een eigen woning

genieten van een lage rente?

veel mogelijk in het midden van de ruimte (minstens 30 cm van hoeken en muren); • hang rookmelders in een vluchtroute, dichtbij keuken, woonkamer, slaapkamer.

Berte: Ik verwijs hen graag door naar de colleKan je het wat concreter maken?

• hang rookmelders aan het plafond en zo-

ga’s van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal

Dit is vaak de hall, best nabij het trapgat; • doe een luistertest: kan je het alarm horen

Wonen (www.vlaamsewoonlening.be n.v.d.r.).

in elk kamer, ook met de televisie of radio

Berte: De gemiddelde rentevoet van onze hypo-

De filosofie is vergelijkbaar met die van ons: ook

aan?

thecaire leningen bedroeg tijdens de eerste helft

mensen met een bescheiden inkomen hebben

van 2012 amper 1,86 %. In 2012 bedroeg het

recht op een eigen woning.

Tips voor huurders: • stof de rookmelder geregeld af; • test het toestel geregeld met de testknop. Zo herken je het alarmsignaal als het ooit

meer info: www.vlaamswoningfonds.be Provinciaal kantoor Gent (Sint-Pietersaalststraat 177), 09 222 03 94 Zitdag in Aalst (Woonwinkel, Molenstraat 30), elke maandag van 9 tot 12 uur en elke woensdag van 14 tot 16 uur

afgaat; • vervang de batterijen van zodra je een signaal hoort; • overschilder de rookmelder niet.

Zitdag in Dendermonde (stadhuis), elk eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

meer info: dienst huisvesting:

Zitdag in Lebbeke (Sociaal Huis, Brusselsesteenweg 47),

elke vierde dinsdag van 9 tot 11 uur

huisvesting@berlare.be

0474 08 06 65 en


| 18 | R U I MT E

De cafépraat voorbij Word lid van een officiële adviesraad De meest voor de hand liggende manier

dat jammer vinden, maar vooralsnog geldt

rekening mee moet houden. Toch gebeurt

om je stem te laten horen in de lokale

dat strikt gezien ook voor sociale media.”

dat meestal wel, ook al omdat het bestuur

politiek, is je kandidaat stellen voor de

geargumenteerd moet motiveren waarom

verkiezingen. Maar als dat niet lukt of

het afwijkt.” De spelregels tussen adviesraad

als je dat niet wil, zijn er nog andere

Acht raden

mogelijkheden om deel te nemen aan

en gemeentebestuur liggen vast in een afsprakennota. Daarin lees je dat advies-

het maatschappelijk debat. Zo doet

Er bestaan gelukkig een aantal inspraakmo-

raden naast hun adviserende hoofdtaak ook

gemeente Berlare al vele jaren een

gelijkheden die vandaag wel legitiem zijn.

initiatiefrecht krijgen om zelf activiteiten te

beroep op de deskundigheid van een

De meest gangbare vorm van participatie is

lanceren.

aantal officiële adviesraden. Bijna al-

lidmaatschap van een adviesraad. Berlare telt

lemaal worden ze de komende maanden

er acht en ze zijn samengesteld rond spe-

opnieuw samengesteld. We geven in ’t

cifieke thema’s: een cultuurraad, sportraad,

kort een overzicht. Wie weet, word ook jij

jeugdraad, milieuraad, seniorenraad, raad

binnenkort lid.

voor ontwikkelingssamenwerking (GROS),

Stel je kandidaat vóór eind februari

een gemeentelijke commissie voor ruimtelij-

Met uitzondering van de Gecoro, waar het

Nooit eerder was het makkelijker om je stem

ke ordening (Gecoro) en een lokaal overleg

decreet een zekere deskundigheid rond ruim-

te laten horen dan vandaag. Ook over het

kinderopvang (LOK). Deze raden zijn allemaal

telijke ordening verwacht, en de senioren-

gemeentelijk beleid. Sociale netwerksites als

samengesteld uit geïnteresseerde inwoners

raad, die enkel is samengesteld uit vertegen-

Facebook, Twitter en YouTube dragen daar in

en vertegenwoordigers van verenigingen en

woordigers van seniorenverenigingen en

sterke mate toe bij. Communicatieambtenaar

organisaties uit de sector. De verantwoorde-

van organisaties met een seniorenwerking,

Bob Pieters: “Het feit dat steeds meer mensen

lijke schepen en ambtenaar zijn aanwezig en

kan in principe iedereen lid worden van

hun mening ventileren is positief. Dat bete-

nemen deel, maar hebben geen stemrecht.

een adviesraad naar zijn keuze. “Bij aanvang

kent dat het leven in de gemeente hen niet

van een nieuwe legislatuur worden onze

onberoerd laat. Maar als het daar blijft steken,

Het spreekt voor zich dat een adviesraad

adviesraden opnieuw samengesteld. Het is

is dat een gemiste kans. Vergelijk het met

advies geeft. “Dat kan in opdracht zijn van het

dus het moment om je als geïnteresseerde

cafépraat: naast nonsens hoor je aan de toog

gemeentebestuur, maar evengoed op eigen

inwoner kandidaat te stellen. Dat doe je

ook zinnige discussies. Maar er is geen wette-

initiatief”, zegt Pieters. “Het gaat om niet-

uiterlijk eind februari bij de administraties van

lijk kader dat zegt dat een gemeentebestuur

bindende adviezen. Dat wil zeggen dat het

de coördinerende gemeentedienst”, besluit

cafépraat op de agenda moet zetten. Je kan

gemeentebestuur er niet noodzakelijk

Pieters. Je vindt de contactgegevens in de aparte kaderstukjes.


| 19 |

De gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening (Gecoro) volgens voorzitter Michaël Heiremans Op de agenda: De Gecoro adviseert bij het uitstippelen van het ruimtelijke ordeningsbeleid: het structuurplan, bestemmingsplannen, … Zo stonden bijvoorbeeld de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor sportpark Overmere en omgeving Donkmeer op de agenda. Een hoogtepunt: Als het over ruimtelijke ordening gaat, moet je op lange termijn denken. Wat vandaag wordt beslist, is over 30 à 50 jaar nog te zien. Mij blijft vooral bij hoe gemeentebestuur en Gecoro samen op een constructieve manier een bestemmingsplan hebben uitgewerkt voor het geplande bedrijventerrein in Overmere. Dit geeft de nodige garanties naar een degelijke, duurzame en gebruiksvriendelijke inrichting en geeft meteen een antwoord op de vraag van lokale zelfstandigen naar een gepaste werkplek. Werking: Er is geen vast vergaderritme. De Gecoro bestaat uit vier deskundigen (stedenbouwkundigen, architecten, …) en uit acht vertegenwoordigers uit de verschillende maatschappelijke geledingen (landbouw, natuur, werkgevers, werknemers, …). Politieke partijen mogen iemand afvaardigen, maar die hebben geen stemrecht. Info: 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be

De jeugdraad volgens voorzitter Ruben Van der Haegen

De milieuraad volgens ondervoorzitter Katrien Moens

Op de agenda: De jeugdraad adviseert over allerlei onderwerpen die te maken hebben met jong zijn in Berlare. Dat kan gaan over speelterreintjes voor kinderen en fuifruimte voor tieners, maar evengoed over de subsidies aan Berlaarse jeugdverenigingen. Verder organiseren we zelf activiteiten. Een fuif en de SKWAT-dag keren jaarlijks terug, maar we hielden ook al een galabal en een vrij podium.

Op de agenda: De milieuraad heeft met soms kritische opmerkingen in zijn adviezen het lokale milieubeleid mee richting kunnen geven. Onder meer het milieubeleidsplan, het mobiliteitsplan, het parkplan voor het kasteelpark en enkele subsidiereglementen zijn aan onze tafel besproken.

Een hoogtepunt: Zes jaar terug stampten we SKWAT-dag uit de grond, een ontdek- en doedag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. SKWAT-dag blijft succesvol. ‘Grootspraak’, het debat in de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen, prijkt ook op het palmares. Werking: De algemene vergadering komt iedere derde donderdag van de maand samen en bestaat uit vertegenwoordigers van de verenigingen en uit onafhankelijke leden. Het kernbestuur bereidt deze vergaderingen voor. De jeugdraad is een buitenbeetje: in tegenstelling tot de andere adviesraden, wordt hij elk jaar opnieuw samengesteld in oktober, bij de start van een werkjaar. Maar aansluiten kan ook nu nog: jeugdraad@berlare.be. Info: 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be

Een hoogtepunt: Ons advies bij het parkplan voor het kasteelpark. Maar ook het project om trage wegen in onze gemeente opnieuw op te waarderen is heel erg de moeite. Werking: De milieuraad vergadert minstens vier keer per jaar. Eén keer per jaar houden we een open vergadering waarop elke geïnteresseerde inwoner welkom is. Info: 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) volgens voorzitter Greta Van Boven Op de agenda: De GROS bespreekt derde- en vierdewereldproblematieken. Tegelijkertijd betrekt hij de inwoners. Met lespakketten voor kleuters en leerlingen lager onderwijs, met het waterschap in Ecuador, met hulpacties voor Haïti maar evengoed met een structureel engagement voor 11.11.11. De GROS adviseert daarnaast het bestuur over subsidies voor projecten in binnenen buitenland, met een aantoonbare Berlare-link. Een hoogtepunt: De structurele Berlaarse steun voor drinkwater in het Ecuadoraanse Rio Verde en de manier waarop we daar de bevolking bij betrekken. Updates in Infogem, de dynamiek die op gang kwam toen we de kortfilm ‘De reis van Tover’ hebben gedraaid, de jaarlijkse Fiesta Latina in het vierde leerjaar, … Ik heb zelf in Rio Verde gezien hoe Berlare mee het verschil maakt. Werking: Er is een dagelijks bestuur en een algemene vergadering die vier tot vijf keer per jaar vergadert. Daarin zitten vertegenwoordigers van organisaties, maar evengoed geïnteresseerde inwoners. Info: 052 43 23 40 en onthaal@berlare.be


| 20 | R U I MT E

De cultuurraad volgens voorzitter Lieve De Keukeleire Op de agenda: De cultuurraad is een platform waar wordt gedebatteerd over lokale culturele aangelegenheden. Dat gaat over subsidies en gebruiksreglementen voor infrastructuur, maar evengoed over namen voor straten en gebouwen. De raad is ook een forum dat gemeentelijke initiatieven evalueert. De cultuurraad heeft daarnaast zijn eigen activiteiten (nieuwjaarsreceptie en Vlaanderen feest!) en verleent actief medewerking aan gemeentelijke acties als Open Monumentendag. Een hoogtepunt: ‘Picknick in het park’ is laagdrempelig en brengt vele inwoners, jong en oud, samen op een van de mooiste plekken van onze gemeente. Werking: De cultuurraad bestaat uit een tiental individuele inwoners en ongeveer 75 verenigingen. Die groep vergadert drie tot vier keer per jaar. Het dagelijks bestuur overlegt maandelijks. Info: 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) volgens secretaris Sandra Van Heffen Op de agenda: Het LOK adviseert over allerlei onderwerpen die te maken hebben met kinderopvang in Berlare, vanaf de geboorte tot de laatste stappen in het lager onderwijs. Samen bespreken we opvangproblemen, invalshoeken voor een betere werking, houden we infosessies en formuleren we concrete adviezen. Een hoogtepunt: We hebben een aantal interessante voordrachten achter de rug. Over de honderd talen van een kind, bijvoorbeeld. Werking: Het LOK vergadert vier tot vijf keer per jaar, doorgaans op donderdagavond. De samenstelling komt uit verschillende invalshoeken: scholen en ouderverenigingen, de Gezinsbond, zelfstandige crèches, kinderopvanginitiatieven en onthaalmoeders, enkele gemeentediensten en OCMW Berlare. Maar ook ouders, grootouders en andere geïnteresseerde inwoners mogen zich zeker kandidaat stellen! Info: 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

De sportraad volgens voorzitter Remo Monchy Op de agenda: De sportraad is een adviesraad en denktank. Maar eigenlijk vooral een doeraad dat ‘sport voor allen’ wil promoten. In samenwerking met de sportdienst houden wij een trio-triatlon, run & bike, joggingcriterium, sportgala, open Berlaars petanquetornooi, … Allemaal heel toegankelijk en met een gezellige après. Een hoogtepunt: Op beleidsvlak het nieuwe subsidiereglement. Daarnaast ben ik fier dat we een draagvlak hebben voor onze ‘sport voor allen’-activiteiten. Dat is mooi complementair bij het al bestaande aanbod van de vele clubs. Werking: De algemene vergadering komt één keer per jaar samen. Het dagelijks bestuur vergadert minstens maandelijks. Voor nieuwe en specifieke projecten bestaan werkgroepen. Info: 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

De seniorenraad volgens voorzitter Martha Tackaert Op de agenda: De seniorenraad houdt zich vooral bezig met preventieve voordrachten over thema’s als valpreventie, verkeersveiligheid, erfenisrechten, premies en (mentale) gezondheid. Hij adviseert het gemeentebestuur verder rond bijvoorbeeld de werking van WZC Ter Meere en veiligheid in de leefomgeving. Een hoogtepunt: De voordracht rond erfenisrechten kon op veel bijval rekenen. De omzetting van theorie naar praktijk was heel doeltreffend. Dat leidde onmiddellijk tot vele vragen en duidelijke antwoorden. Werking: We houden meestal twee voordrachten per jaar. Daar gaat een algemene vergadering aan vooraf om deze voor te bereiden en meteen onze adviesrol te vervullen. De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van seniorenverenigingen en van organisaties met een seniorenwerking. Info: 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be

5 tips voor een efficiënte adviesraad. 1. Zorg dat iedereen zich thuis voelt. Vergader op neutraal terrein, zoek vergaderlocaties in verschillende deelgemeenten, vermijd trappen. Maar ook: zorg dat iedereen die dat wil, aan het woord komt en geef alle vertegenwoordigers de kans om de werking van de eigen vereniging toe te lichten. 2. Maak een heldere en gevarieerde agenda. Een beknopte en abstracte agenda is niet uitnodigend. Denk daaraan bij het opstellen van je agenda. Schrijf dus niet ‘cultuurbeurs’ maar wel ‘cultuurbeurs: uitwerken van de verschillende mogelijkheden voor workshops en optredens’. Wissel eerder droge thema’s (statuten en reglementen) af met actuele thema’s die veel vragen oproepen bij de verenigingen. 3. Kom creatief uit de hoek. Durf vergaderen op een alternatieve manier: werk in kleine groepjes, projecteer beeldmateriaal, bezoek sterke praktijkvoorbeelden bij een buurgemeente, hou een rondetafelgesprek met niet-leden, verken knelpunten op een themawandeling, … Haal ook je creativiteit naar boven bij het bekendmaken van je adviezen. 4. Communiceer met de verenigingen en hun achterban. Motiveer alle leden om in hun vereniging te berichten over wat er in de adviesraad gebeurt. Personen die in de adviesraad zetelen als vertegenwoordiger van een vereniging, moeten die rol ook waarmaken: informatie uitwisselen is essentieel. Probeer ook zelf geregeld eens langs te gaan op activiteiten van aangesloten verenigingen of geef uitleg over je adviesraad op hun vergaderingen. 5. Investeer in kennis. Steek tijd, energie en middelen in vorming. Zorg voor voldoende basiskennis over jouw beleidsdomein, de lokale beleidsstructuren, de belangrijkste regelgeving, … Nodig een expert uit. Ga eens naar een boeiende studiedag. Niet alleen over inhoudelijk thema’s, maar ook over hoe de adviesraad efficiënter kan werken. Bron: www.dewakkereburger.be


Inclusief Friese krulschaatsen uit 1800 Museum Donkmeer toont schaatscollectie Denis de Bruyn Van 5 januari tot 1 april loopt in Museum Donkmeer de tentoonstelling ‘Schoverdijnen’, over de geschiedenis van het schaatsen. Vele inwoners stellen hiervoor nostalgische familiefoto’s ter beschikking. Maar voor een indrukwekkende collectie oude schaatsen kwam de dienst toerisme in contact met Denis de Bruyn uit Aarschot. “Ik stapte op het Donkmeer het ijs op en ging op zoek naar een kapster die verzot is op schaatsen.” Denis de Bruyn (°1958) zette zijn eerste

hoor. Dus doe ik het op mijn manier nu. En het

in het eerste kwart van de 20ste eeuw speciaal

stappen op het ijs op zijn achtste. Hij is er

leuke is dat ik veel nieuwe mensen ontmoet.

gemaakt voor de kleine prinses Juliana. Kort

sindsdien niet meer af geweest. Hij behaalde enkele Belgische titels in de jaren ’70, was daarna ruim twintig jaar coach van onder

daarna is er een beperkte serie op de markt

Schaatsen voor prinses Juliana

Duikt jouw verzameling vaak op in

meer Geert Blanchart en is sinds 2002 een verwoed verzamelaar van schaatscuriosa. En

gebracht. Ik bezit zo twee paar.

Hoe groot is je collectie momenteel?

tentoonstellingen?

Denis: Ik heb ongeveer 150 schaatsparen, zon-

Denis: Dit is de eerste keer. Al zijn er nu ook plan-

daar gaat hij op een originele manier naar op zoek.

der de ‘dubbels’. Mijn eerste aankoop was een

nen met het schaatsmuseum in Friesland. Ik ben

Denis: Via Google Earth zoek ik op internet

simpele Friese schaats, die heel erg verroest was.

er best trots op dat mijn collectie te zien is aan

naar oude huizen en boerderijen in de buurt

Ik heb er 2,00 euro voor betaald op een rom-

het Donkmeer. Voor Vlaanderen is dat toch een

van waterplassen. Later ga ik dan aanbellen en

melmarkt. Vandaag bezit ik Belgische, Zeeuwse,

van dé trekpleisters voor schaatsliefhebbers.

vraag ik of de bewoners nog oude schaatsen

Friese, Engelse, Scandinavische en Amerikaanse

hebben liggen. Zo ben ik ook aan het Donkmeer

schaatsen uit de vroege 19de eeuw tot ergens

beland. Via via kreeg ik de namen van Roger De

halverwege de vorige eeuw.

meer info: ‘Schoverdijnen’ loopt

Saedelaere en zijn dochter Katrien door. Katrien is kapster. Op het ijs ging ik op zoek naar haar.

Toon je in Berlare ook schaatsen waar je

van 5 januari tot 1 april

En dat is nog gelukt ook. (lacht)

bijzonder aan gehecht bent?

in Museum Donkmeer,

Da’s toch omslachtig, niet?

Denis: Ja. Mijn mooiste exemplaar bijvoorbeeld.

Elke dag open van 9 tot 12.30

Donklaan 123. Dat is een paar Friese krulschaatsen uit het jaar

uur en van 13 tot 16.30 uur.

Denis: Ik kan ook oude schaatsen opkopen via

1800. En ik breng ook een paar zogenaamde

Gratis toegang.

internet. Maar de prijzen daarvoor swingen

koninginneschaatsen mee. Ze werden in op-

dienst toerisme, 09 342 92 40 en

tegenwoordig de pan uit. Het blijft een hobby

dracht van koningin Wilhelmina van Nederland

toerisme@berlare.be

© Kim de Bruyn

| 21 |


© Bert Van der Linden

| 22 |

‘Cinelala’ danst filmfragmenten aan elkaar Balletschool Terpsichore en Kalina in laatste rechte lijn naar recital Op 1, 2 en 3 maart 2013 zet balletschool Terpsichore uit Berlare haar beste beentje voor met de tweejaarlijkse dansvoorstelling in CC Stroming. Leerlingen, ouders, bestuur en vrijwilligers met een hart voor dans en muziek willen van ‘Cinelala’ een schitterend spektakel maken. Als ouverture hadden we een gesprek met actrice en lesgeefster klassiek ballet Kalina Malehounova. Kalina Malehounova: haar naam klinkt als

Sinds 2007 geeft ze klassiek ballet aan ballet-

dansen. Vele lokale scholen en gezelschappen

muziek in de oren. Niet verwonderlijk dus dat

school Terpsichore, met een heuse lesmara-

houden selectieproeven en zetten de minder

muziek ook in het leven van deze artistieke

thon op woensdag (van 13.30 tot 21.15 uur).

goede dansers achteraan op het podium.

duizendpoot een hoofdrol speelt. Van kinds-

Die uren gebruikt ze maximaal om samen

Terpsichore doet dat niet, heel bewust. Ik vind

been af. “Mijn ouders zijn allebei danser en

met haar leerlingen toe te leven naar het

dat belangrijk. Het gaat tenslotte om een hobby.

’s avonds bij het eten stond altijd klassieke

nieuwe recital, ‘Cinelala’.

En wees gerust: wij repeteren net zo lang tot

muziek op. Wij moesten dan de componist

iedereen zijn passen beheerst.

raden.” Ook wanneer ze met de trein en bus

Kalina: ‘Cinelala’ is een dansvoorstelling rond

naar Berlare reist, is haar mp3-speler een

bekende en minder bekende filmfragmenten.

onafscheidelijke metgezel. Als voorbereiding

Uiteraard gedanst op filmmuziek. Alle docenten

op de nakende les. Of als inspiratiebron voor

maken choreografieën waarin klassiek ballet,

Kalina: Ik dompel me onder in het concept

nieuwe choreografieën en composities. “Ik

moderne dans en hiphop haasje-over spelen.

en ga op zoek naar sterke muziekfragmenten.

vind het jammer dat kinderen doorgaans weinig klassieke muziek aangereikt krijgen.

Hoe bereid jij als lesgever dit recital voor?

Maar ik betrek de leerlingen zelf ook bij de Dansen alle leden mee in deze voorstelling?

Ik probeer dat wat te compenseren in mijn

creatie. Ze krijgen inspraak in de kostuums en de choreografie. Bij een van mijn klasjes heb ik

lessen. Mijn leerlingen krijgen veel klassiek te

Kalina: Tuurlijk. Onze 227 meisjes en 3 jongens

de kinderen laten improviseren op een deuntje

horen, van vroeger en nu.”

komen naar deze balletschool, omdat ze graag

uit de jaren ’20. Zij hebben zelf het stuk mee in elkaar gestoken.


| 23 |

We maken choreografieën waarin klassiek ballet, moderne dans en hiphop haasje-over spelen.

Ik kan me voorstellen dat het achter de

danser naar boven te halen. Maar de sfeer hier

schermen ook druk is.

is bijzonder gemoedelijk, de communicatie verloopt vlot en ik krijg heel veel terug van de

Kalina: Zeker. Weet je wat mooi is? Zo’n dans-

leerlingen. Ik geef les aan kinderen van 8 jaar,

voorstelling maken is echt teamwork. Het is

maar evengoed aan studenten en jonge ma-

hartverwarmend om te zien hoe ouders, bestuur

ma’s. Ik zie die dansers ook evolueren doorheen

en iedereen met een hart voor deze school zich

de jaren. Daar geniet ik van.

inzetten om er iets moois van te maken. Ze retoucheren bestaande kostuums of maken

Je bent een artistieke veelvraat. Je bent

er nieuwe. Tijdens de generale repetitie en de

naast danseres ook actrice in theater, musi-

voorstellingen helpen de ouders de kinderen ook

cal, televisie en film. Heb je die afwisseling

aankleden, schminken, het haar opsteken,…

nodig of kan je geen neen zeggen?

UiT

MET PIET

Dat zou gigantisch in het honderd kunnen lopen. Maar gelukkig is onze voorzitter An Van

Kalina: Als actrice proef ik graag van verschil-

Malderen een heel goede organisator.

lende dingen. In een televisieserie als ‘Thuis’ of

KOKEN VOOR MANNEN

‘De Elfenheuvel’ spelen vergt een andere aanpak

vanaf maandag 28 januari om 19 uur

Wanneer is de voorstelling voor jou ge-

dan theater. Die afwisseling houdt me scherp

in de Parochiezaal

slaagd?

en fris. Maar ik moet dat niet te romantisch voorstellen: het blijft een onzekere sector. Je

Vier kookavonden voor mannen waarbij

Kalina: Als het publiek, maar vooral de dansers

mag al van geluk spreken vandaag als je een

lekkere menuutjes worden klaargemaakt.

zelf ervan genoten hebben. Ze kijken er in elk

contract voor twee maanden krijgt. Daarom

Ook nog op 4, 18 en 25 februari.

geval reikhalzend naar uit.

ben ik afgelopen september gestart met een

Organisatie: kwb Overmere.

verkorte opleiding tot leerkracht lager onderwijs. Je geeft hier nu ruim vijf jaar les. Het bevalt

Ik heb zeker nog de ambitie om te spelen, maar

09 367 90 47

je hier kennelijk.

lesgeven zie ik ook wel zitten. En die werkzeker-

heid is meegenomen als ik over een paar jaar Kalina: Ja hoor. Elke week kom ik graag naar

een gezin sticht.

naar huis. Lesgeven is intensief. Je staat de hele tijd recht, praat veel, probeert het beste uit elke

SPORTKAMPEN 11 t.e.m. 15 februari in de sporthallen

Berlare en keer ik ’s avonds goedgezind terug Opgetekend door Sam De Kegel.

KABOUTERSPORTKAMP VOOR KLEUTERS (geboortejaren 2007 t.e.m. 2009) van 9 tot 12 uur in sporthal Overmere. CIRCUSSPORTKAMP VOOR KINDEREN (geboortejaren 2001 t.e.m. 2006)

meer info:

‘Cinelala’ speelt op 1, 2 en 3 maart in CC Stroming

van 9.30 tot 16 uur in sporthal Berlare.

www.balletschool-terpsichore.be 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be Kaartenverkoop in de gang van CC Stroming op zaterdag 2 februari van 10.30 tot 12 uur. Vanaf 3 februari telefonisch op 0470 07 95 13. Tickets kosten op vrijdag (try-out) 12,00 euro en 7,00 euro onder 12 jaar.

Meer UiTtips

Op zaterdag en zondag 15,00 euro en 10,00 euro onder 12 jaar.

op www.UiTinBerlare.be


© Bert Van der Linden

| 24 |

Laat chips en cola aanrukken! Al tien jaar ‘Nacht van de film’ met KSJ Berlare Voor het tiende jaar op rij tovert KSJ Berlare CC Stroming om tot een sfeervolle cinema. Een blockbusterzaal en een kleinere alternatieve zaal bekoren een groot en gevarieerd publiek. De zetels, drankjes en typische filmzaalversnaperingen doen de rest. Zorg dat je wakker bent voor 16 uur filmplezier om de hoek. Van zaterdagnamiddag 16 tot zondagochtend 17 februari.

‘Nacht van de film’ is elk jaar een schot in de

Plannen jullie iets speciaals voor de tiende

roos. KSJ Berlare begon ermee tien jaar terug.

editie?

Is er een film waar je zelf naar uitkijkt? Renaat: Ik hoop dat ik een groot stuk van ‘Ted’

Toen nog in één zaal, maar al vlug palmde de vereniging een tweede zaaltje in met meer

Renaat: Niets spectaculairs. We beginnen wel

kan meepikken. Over een losgeslagen teddybeer

artistieke films. Groepsleider Renaat Haleydt

iets vroeger om een derde kinderfilm te kunnen

die het samen met zijn ondertussen volwassen

was erbij van in het begin. In 2002 als jonge-

aanbieden. En verder plannen we in zaal twee

eigenaar behoorlijk bont maakt. Vrienden die de

tje dat genoot van de namiddagkinderfilm in

een ‘best of’ van de voorbije edities. We hebben

film hebben gezien, zijn heel enthousiast. Dus ik

een grote sofa. Vandaag als coördinator. Hij

iedereen die dat wou, laten stemmen op onze

ben best benieuwd.

heeft niet het gevoel dat er veel is veranderd.

Facebookpagina.

Renaat: We hebben een formule die aanslaat.

Hoe komt de rest van het programma

zich nestelen in een luie zetel.

Een grote zaal vol recente, populaire titels waar

trouwens tot stand?

Renaat: Ja. Ondanks de grootte van de zaal

Wie naar de ‘Nacht van de film’ komt, mag

kinderen, tieners en volwassenen graag op af

willen we een huislijke sfeer creëren. Daar hoort

komen. We hebben daarbij oog voor verschil-

Renaat: We zijn met negen in een werkgroep.

natuurlijk een zetel bij. Pas op, het is helemaal

lende genres. Films voor kinderen en families,

Elk lid gaat geregeld naar de film, bekijkt trailers

niet evident om voor ongeveer 500 mensen,

romantiek, spanning en horror, komedie. Het

op internet, leest recensies, houdt allerlei lijstjes

verspreid over twee zalen, zetelruimte te voor-

zit er allemaal in op het gepaste uur. En in zaal

in de gaten. En op een bepaald moment hakken

zien. Je moet zetels vinden, maar ook: je moet

twee trekken we liefhebbers van de alternatieve-

we knopen door in functie van de mix die we

ze stockeren. Voor onze huidige opslagplaats

re filmzaaltjes.

vooropstellen.

bestaan nieuwe plannen. Dat betekent dat we


| 25 |

Programma zaal 1 • 14 uur: Sammy’s Avonturen 2 • 15.50 uur: Brave • 18 uur: Step Up 4: Miami Heat • 20.30 uur: Batman: The Dark Knight Rises • 23.15 uur: Ted • 1.20 uur: Snow White And The Huntsman • 4 uur: The Hunger Games Programma zaal 2 • 19 uur: Inglorious Bastards • 22.45 uur: V For Vendetta • 1.40 uur: Reservoir Dogs

UiT Films voor kinderen en families, romantiek, spanning en horror, komedie. Het zit er allemaal in op het gepaste uur.

MET CARLA NEW YEAR PARTY dinsdag 1 januari vanaf 0.30 uur in SKV Overmere

de zetels na de ‘Nacht van de film’ elders moeten

De ‘Nacht van de film’ is een van onze jaarlijkse

onderbrengen. Op dit moment weten we nog

acties. Ik denk dat we jong en oud een plezier

Skorpio v.z.w. beweegt hemel en aarde voor

niet waar. Tips zijn zeer welkom.

doen met een avondje film dichtbij huis. Zeker in

een fantastische 10de en meteen ook laatste

de wintermaanden.

nieuwjaarsfuif. Inkom: 5,00 euro.

organisatie en verantwoordelijkheid met

Wat zijn de grootste uitdagingen bij dit

www.facebook.com/SkorpioVzw

zich mee. Toch houdt KSJ Berlare dat al tien

evenement?

Nacht van de film’ brengt heel wat

jaar vol. Renaat: We moeten ons strikt aan de aanvangsRenaat: In een jeugdbeweging krijg je elk jaar

uren houden. En verder zorgen voor een vlot en

vers bloed. Die nieuwe mensen schakelen we

ordentelijk verloop in de zalen zelf. We kunnen

BAKKEN VOOR ZOETEBEKKEN

meteen mee in. Dat houdt de organisatie fris en

rekenen op de ervaring van de voorbije jaren.

donderdag 21 februari om 19.30 uur

zo garanderen we meteen de opvolging.

We schakelen zaalwachters in, houden contact

in d’Oude Kapel

Dat is ook nodig, want KSJ Berlare draagt nog

met walkietalkies en hebben een overeenkomst

een veel grotere verantwoordelijkheid: een

met de lokale politie die in de loop van de avond

Zoetigheden bakken en uiteraard ook proeven.

lening voor de lokalen afbetalen. Wij zijn niet te

en de nacht geregeld komt patrouilleren. Zeker

Op voorhand inschrijven.

beroerd om de handen uit de mouwen te steken.

is zeker.

Organisatie: Femma Overmere 09 367 63 92

meer info: Nacht van de film op zaterdag 16 februari vanaf 14 uur in CC Stroming. www.nachtvandefilm.be en 0478 08 42 58 Tickets zaal 1: 4,00 euro per film, 10,00 euro voor drie films en 15,00 euro voor de hele nacht.

Meer UiTtips

Tickets zaal 2: 15,00 euro voor de hele nacht (incl. gratis cocktail)

op www.UiTinBerlare.be


| 26 |

Tot 7.000 wandelaars op 1 dag! De Boerenkrijgstappers halen Nationale Wandeldag naar Berlare De Boerenkrijgstappers hebben in hun

nodig in de buurt van Festivalhal Donkmeer,

leggen hen in de watten. “Het moet een

tienjarig bestaan een sterke reputatie

onze vertrek- en aankomstplaats. We weten

totaalervaring worden”, aldus bestuurslid

verworven in sportieve wandelmiddens.

nu al dat er zeker twintig clubs met de bus

Johan Meganck. “Om te beginnen heeft

Wandelfederatie Aktiva heeft de vereni-

komen. De lokale politie helpt de eerste uren

parcoursmeester Johan Roels prachtige

ging uit Overmere daarom gevraagd de

mee om een vlotte verkeerscirculatie te ga-

tochten in elkaar gebokst. Er is keuze uit

Nationale Wandeldag voor Oost-Vlaan-

randeren, met oog voor de veiligheid van de

maar liefst acht afstanden tussen 5 en 35 km.

deren te organiseren. Het gevolg: 6 tot

duizenden wandelaars.” Verder hebben ze van

Daarnaast bieden we een ruim en verzorgd

7.000 wandelaars uit heel Vlaanderen

zowat alles een veelvoud nodig: oppervlakte

assortiment hongerstillers en dorstlessers. En

ontdekken op zondag 24 februari de

(een tussenstop is niet meer in de parochie-

een coverband rond Philippe Robrecht moet

mooiste plekjes van onze gemeente.

zaal maar in de sporthal), tafels en stoelen,

de feestelijke afsluiter worden van een mooie

drank- en eetvoorraad, afvalzakken, …

wandeldag.”

Infogem is uitgenodigd op een bestuurs-

De rekenmachine van penningmeester

vergadering van De Boerenkrijgstappers,

Marina De Wilde klopt overuren.

Het bestuur loopt even op de feiten vooruit.

drie maand voor het evenement. De teneur

Ledenverantwoordelijke Paul Heirman moet

Iedereen hoopt op veel volk, een feilloos

bij de zes bestuursleden is dezelfde: het is

ook op zoek naar meer dan honderd vrijwil-

verloop zonder accidenten, en tevreden deel-

een hele eer om de Nationale Wandeldag te

ligers. “Dat wil zeggen dat we ongeveer één

nemers als ze ’s avonds weer naar huis keren.

mogen inrichten, maar de organisatie brengt

op drie van onze leden moeten inschakelen.”

“Maar weet je wat ons zelf misschien nog het

kopzorgen met zich mee. Nochtans zijn ze wel wat gewoon. “Wij houden elk jaar vier

Totaalervaring

meeste zou plezieren?”, vraagt Norbert. “Dat we ook heel wat inwoners uit onze gemeente mogen verwelkomen. Want die gaan een ge-

grote wandelingen in onze gemeente”, vertelt secretaris Brigitte Van Malderen. “Per tocht

De wandeling logistiek rond krijgen, is een

weldige dag dichtbij huis beleven!” Iedereen

bereiken we gemiddeld 2.600 deelnemers.

titanenwerk. Maar de duizenden wandelaars

rond de tafel beaamt volmondig.

Dat is niet weinig, maar dankzij onze ervaring

mogen gerust zijn: De Boerenkrijgstappers

leiden we die zo goed als probleemloos in goede banen.” meer info:

Rekenen in veelvouden

De Nationale Wandeldag vindt plaats op zondag 24 februari. Acht afstanden voor geoefende en niet-geoefende wandelaars. Vertrekken kan in Festivalhal Donkmeer tussen 7.30 en 15 uur.

Maar Nationale Wandeldagen zijn andere

Deelnemen kost 2,00 euro.

koek. Die trekken bij droog weer tot 7.000

Alle praktische info op www.boerenkrijgstappers.be of via 09 367 75 97.

wandelliefhebbers. “Die schaalvergroting

Andere wandelingen van Boerenkrijgstappers Overmere in 2013:

is niet te onderschatten”, weet voorzitter

3 april, 18 mei en 22 september. Wie deelneemt aan minstens drie van de

Norbert Sichien. “Er is extra parkeerruimte

vier wandelingen, ontvangt een pakket Witkap-Paterbieren.


| 27 |

‘t Nachtkastje van Johan Witman Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners? We snuisterden deze keer in de slaapkamer van Johan Witman, een echte stripfanaat. Zijn keuze toont aan dat er heel straffe stripverhalen zijn voor volwassenen. Of zoals Johan zelf zegt: “Strips heb je voor alle leeftijden, van 7 tot 77 jaar.” Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib! • Murena (Jean Dufaux en Philippe Delaby) Rome ten tijde van keizer Nero. Zeer boeiende en informatieve reeks over gewoontes en

UiT

MET WIM NIEUWJAARSCONCERTEN

intriges in het Romeinse rijk. Gekenmerkt door een vrij realistische stijl. Televisiereeksen als ‘Spartacus’ en ‘Rise and fall of Rome’ maken deze periode opnieuw populair.

’T MEZIEK BERLARE op zaterdag 12 januari

• Magasin général (Régis Loisel en Jean-Louis Tripp) Hoe een godvergeten dorpje woudlopers uit Canada stap bij stap de geneugten leert

om 20 uur in CC Stroming. 0476 27 87 53 en www.tmeziek.be

kennen van een grootstad. Erg plezierige reeks waarbij zowat elk stereotiep figuur uit een dorpje aan bod komt: roddeltantes, de pastoor, de oud-strijder, de dorpsgek, …

K.F. DE VERENIGDE VRIENDEN op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari

• Jessica Blandy (Jean Dufaux en Renaud Denauw)

om 20 uur in Feestzaal Overmere.

Privédetective Jessica lost allerhande zaken op rond spiritualiteit, overspel,

0478 49 87 85 en www.fanfare-overmere.be

drugs en omkoping. Ze komt ook geregeld zichzelf tegen.

Cakejes bakken met Roger

DE DAME MET HET HONDJE zaterdag 9 februari om 20 uur in CC Stroming

In de bib vind je vele recepten om lekkere cakejes te bakken. Hoog tijd om dat eens uit te proberen!

Wat als een zomerse flirt begon, eindigt in een

Roger gaat samen met kinderen tussen 8 en 12 jaar één recept uitzoeken en die

hartverscheurend liefdesverhaal.

cakejes ook echt bakken. En natuurlijk gaan we er nadien van smullen!

Geweldig teksttheater met Herbert Flack en Katrien De Becker.

Roger houdt twee workshops op woensdag 13 maart: om 13.30 uur en om 16 uur. De bakles is gratis, maar je moet wel verplicht inschrijven.

052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be

meer info:

bibliotheek Berlare, 052 42 61 88 en bibliotheek@berlare.be Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be


© Rudy Gadeyne

| 28 |

Piano naar de maan? Fantasierijk figurentheater over historische maar verdwenen piano

Wat als een piano praten kon?

De piano van dochterlief

En vertellen wat ze door de eeuwen heen

één voor één uitmuntend. En dan verdwijnt plots een van die vier piano’s uit het zicht van

heeft meegemaakt? Figurentheater DE

Artistiek directeur Willem Verheyden dankt

MAAN grasduinde in de geschiedenis

zijn dochtertje. Want zonder het te weten

van een echte, beroemde piano en

bracht zij de inspiratie voor de nieuwe

fantaseerde er nadien naar hartenlust op

voorstelling in huis. “Zij speelt piano. En

los. Het resultaat is kinderfigurentheater

op een dag kochten we dus een tweede-

van de bovenste plank. ‘De Piano’ is op

handsbuffetpiano. Het instrument is vrij oud,

zondag 3 februari te zien in CC Stroming.

maar het leek me met heel veel liefde te zijn

In ‘De Piano’ staat deze mysterieuze, nooit

vervaardigd. Ik probeerde de herkomst te

teruggevonden piano centraal. DE MAAN

Het gaat figurentheater DE MAAN uit

achterhalen en genoot van die zoektocht.

breit losstaande historische gebeurtenissen

Mechelen voor de wind. Binnenkort beschik-

Voor DE MAAN liet ik het verhaal van onze

en weetjes aan elkaar tot een magisch-

ken ze over een nieuwe zaal. En tussen alle

buffetpiano achterwege, en ging ik naar de

realistisch verhaal. De piano maakt een reis

subsidiedossiers en verbouwingen door

roots van de piano in het algemeen.”

door verschillende landen, wordt bespeeld

blijven hun voorstellingen goed onthaald

de geschiedenis. Tot vandaag trouwens.”

Geschiedenis en fictie naadloos ineen

door beroemde componisten, is een gegeerd

worden. Zo ook ‘De Piano’, waar topmuzikant

Verheyden kwam terecht bij ene Bartolomeo

wedstrijdinstrument, dient zelfs een tijd on-

Jef Neve een geweldige soundtrack voor

Cristofori die in 1709 de piano uitvond. De

eerbiedig als tafel en komt uiteindelijk terecht

schreef.

machtige Italiaanse familie De Medici bestel-

bij een echtpaar met een onvervulde kinder-

de onmiddellijk vier exemplaren. De oertypes

wens. “De man is componist en schrijft een

van de moderne piano zeg maar. “Alle vier

sonate die hij opdraagt aan een kind dat hij

hadden ze een ivoren klavier en ze klonken

wellicht nooit zal krijgen. Hij sterft plots, nog


| 29 |

Wat zijn staafpoppen? Een staafpop is een theaterpop die van onderuit of van achteruit wordt bewogen. De pop is voorzien van een intern mechanisme waardoor de kop van de pop kan bewegen. Soms kan op deze manier ook de gezichtsuitdrukking van de pop worden veranderd. Een hand van de poppenspeler bevindt zich in de bekleding van de pop en bestuurt dit mechanisme. Meestal worden andere onderdelen van de pop bewogen met behulp van staven. Staafpoppen zijn theatraal en majestueus en bieden heel veel mogelijkheden.

We zijn er in geslaagd om de geschiedenis

UiT

MET ANN

van de piano met de typische aanpak van ons gezelschap volledig naar onze hand te zetten.

TWEEDEHANDSBEURS KINDERKLEDIJ EN SPEELGOED zaterdag 2 februari van 14 tot 16 uur in SCC De Venne

voor de sonate is voltooid. En dan blijkt zijn

past zijn aan de grootte van de pop die de

Forum van Gezinsbond Uitbergen waar jonge

vrouw toch heel pril zwanger te zijn. Seppe

piano bespeelt.” DE MAAN strikte verder Jef

gezinnen elkaar ontmoeten om tweedehandse

wordt geboren en zal later een fantastisch

Neve. Die bewerkte bestaande muziek van

kinderspullen te kopen of verkopen.

einde schrijven voor de sonate die zijn vader

onder meer Schubert, maar schreef ook de

Wie een verkoopstand wil, moet inschrijven.

was begonnen.”

voornoemde sonate. En Camilia Blereau tot

Meer dan 50 staafpoppen

slot geeft als vertelster stem aan de piano uit

09 367 03 73

deze wonderlijke vertelling.

“Het is een bijzondere voorstelling geworden.

VELDLOOP

Paul Contreyn is vaste scenograaf en poppen-

Als je komt kijken, zal je heel wat opsteken

zondag 24 februari vanaf 12.30 uur

maker bij DE MAAN en stond voor de uitda-

over de geschiedenis van de piano en het

in de Grote Kouterstraat

ging om dit verhaal met heel veel personages

pianospelen. Maar we zijn er in geslaagd om

tot leven te brengen. “Het is een technisch

die geschiedenislessen met de typische aan-

Regionale veldloop voor dames en heren.

vrij gecompliceerde voorstelling geworden.

pak van ons gezelschap volledig naar onze

Van benjamins tot masters.

Met een echte vleugelpiano en echte pianist,

hand te zetten. En iets naar je hand kunnen

Prijs in natura voor elke deelnemer.

twee acteurs en een verteller, meer dan 50

zetten, is een goeie eigenschap van poppen-

staafpoppen en drie valse vleugels die aange-

spelers, toch?”, lacht een trotse Verheyden.

meer info: ‘De piano’ speelt op zondag 3 februari om 15 uur in CC Stroming. Voor iedereen vanaf 7 jaar. Tickets kosten 7,00 / 6,00 (55+) / 5,00 (abo en -26j) of 3,00 (tot 12 jaar) euro.

luc.vanbockstal@scarlet.be

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be


| 30 |

dinsdag 1 januari, 0.30 uur

zondag 6 januari, 11 tot 13 uur

zaterdag 12 januari, 20 uur

NEW YEAR PARTY

NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR INWONERS

VOLLEYBAL

SKORPIO

GEMEENTE BERLARE

JTV BRIGAND HEREN B – EVO D’HONDT ENAME

Zie UiTtip p. 25.

plaats: Festivalhal Donkmeer

JTV BRIGAND DAMES – FORZA OUDENAARDE B

meer info: 052 43 23 40

plaats: sporthal Berlare meer info: www.jtvbrigand.be

zaterdag 5 januari, 9 tot 17 uur BEHEERSWERKEN IN HEIDEMEERSEN

zondag 6 januari, 17 uur

NATUURPUNT DENDERMONDING

KERSTBOOMVERBRANDING

zondag 13 januari, 11.30 tot 13 uur

Wilgen knotten en houtkanten kappen.

CHIROJONGENS BERLARE

UITBREEKACTIE

Laarzen of stevig schoeisel en werkhand-

Met chocomelk en glühwein.

FEMMA OVERMERE

schoenen meebrengen.

plaats: Scheve Villa

KAV heet voortaan Femma.

Graag vooraf bellen om deelname te

meer info: 0484 77 17 85

De vereniging laat de nieuwe vlag wijden

bevestigen.

tijdens een gezinsviering. Daarna is iedereen

afspraak: basisschool Ten Berge

welkom om bij een hapje en een drankje

meer info: 052 42 69 72

woensdag 9 januari, 15 uur

kennis te maken met onze werking.

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

plaats: Parochiale Kring

BIBLIOTHEEK BERLARE

meer info: 09 367 63 92

zaterdag 5 januari, 14 uur

plaats: bib Berlare

SCHOVERDIJNEN: SCHAATSEN OP HET

meer info: 052 42 61 88

DONKMEER

vrijdag 18 en zaterdag 19 januari, 20 uur NIEUWJAARSCONCERT

Zie artikel p. 21. zaterdag 12 januari,

K.F. DE VERENIGDE VRIENDEN OVERMERE

18.30 tot 20.30 uur

Zie UiTtip p. 27.

zaterdag 5 januari, 20 uur

KINDERFUIF

VOLLEYBAL

VREDESEILANDEN OVERMERE

JTV BRIGAND DAMES – ARGOS WAARSCHOOT

Zie artikel p. 36.

zaterdag 19 januari, 20 uur

plaats: sporthal Berlare

HIER IS WAT IK DENK

meer info: www.jtvbrigand.be

WOUTER DEPREZ zaterdag 12 januari, 20 uur

Uitverkocht.

NIEUWJAARSCONCERT ’T MEZIEK BERLARE Zie UiTtip p. 27.

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be.

New Year Party

Kerstboomverbranding

Voorleesmoment voor kleuters

dinsdag 1 januari

zondag 6 januari

9 & 23 januari - 6 & 20 februari


| 31 |

zondag 20 januari, 18 uur

Vanaf 28 januari, 19 uur

zondag 3 februari, 15 uur

NIEUWJAARSRECEPTIE

KOKEN VOOR MANNEN

DE PIANO

CULTUURRAAD

KWB OVERMERE

DE MAAN

Zie artikel p. 7.

Zie UiTtip p. 23.

Zie artikel p. 28.

woensdag 23 januari, 15 uur

vrijdag 1 en zaterdag 2 februari, 19 uur

woensdag 6 februari, 15 uur

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

OPEN OVERMEERS KAMPIOENSCHAP

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

BIBLIOTHEEK BERLARE

DER CAFÉSPORTEN

BIBLIOTHEEK BERLARE

plaats: bib Berlare

KWB OVERMERE

plaats: bib Berlare

meer info: 052 42 61 88

Iedereen mag deelnemen. Onder meer

meer info: 052 42 61 88

curvebowling, kaarting (bieden) tafeltennis en darts. zaterdag 26 januari, 20 uur

plaats: VBS Sint-Jozef

zaterdag 9 februari, 9 tot 12 uur

VOLLEYBAL

meer info: 09 367 90 47

BEHEERSWERKEN IN HEIDEMEERSEN

JTV BRIGAND HEREN B – VT MARKE-

NATUURPUNT DENDERMONDING

WEBIS WEVELGEM C

Amerikaanse vogelkers bestrijden op ’t

JTV BRIGAND DAMES – MEZO ZOTTEGEM A

zaterdag 2 februari, 14 tot 16 uur

Stampkot. Graag vooraf bellen om deelname

plaats: sporthal Berlare

TWEEDEHANDSBEURS KINDERKLEDIJ EN

te bevestigen.

meer info: www.jtvbrigand.be

SPEELGOED

afspraak: basisschool Ten Berge

GEZINSBOND UITBERGEN

meer info: 052 42 69 72

Zie UiTtip p. 29. zondag 27 januari, 13 tot 16 uur INFOMIDDAG TUINVOGELS TELLEN

zaterdag 9 februari, 20 uur

NATUURPUNT SCHELDELAND

zaterdag 2 februari, 20 uur

DE DAME MET HET HONDJE

Zie artikel p. 41.

SPORTSTORIES

HERBERT FLACK EN KATRIEN DE BECKER

STEF WIJNANTS

Zie UiTtip p. 27.

Sportjournalist Stef Wijnants blikt terug op zondag 27 januari, 17 uur

een uitzonderlijk sportjaar. Hij doet dat

ELIZA PEPERMANS

samen met drie columnisten en een

11 t.e.m. 15 februari, 9 tot 12 uur

Al spelend met stiften en een bizarre fantasie

cabaretier.

KABOUTERSPORTKAMP

zorgt ze voor een explosie van kleur, vorm en

plaats: CC Stroming

CIRCUSSPORTKAMP

expressie. Tot 3 maart.

meer info: 052 42 35 31

SPORTDIENST

plaats: CC Stroming

Zie UiTtip p.23.

meer info: 052 42 42 47

Je eigen activiteiten in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 februari via www.UiTdatabank.be.

Tentoonstelling Eliza Pepermans

Kampioenschap der cafésporten

Sportstories met Stef Wijnants

zondag 27 januari

vrijdag 1 & zaterdag 2 februari

zaterdag 2 februari


| 32 |

maandag 11 februari, 19.30 uur

woensdag 20 februari, 15 uur zondag 24 februari vanaf 7.30 uur

KENNISMAKING MINDFULNESS

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

NATIONALE WANDELDAG

FEMMA BERLARE

BIBLIOTHEEK BERLARE

BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE

Beter leren omgaan met stress, slapeloos-

plaats: bib Berlare

Zie artikel p. 26.

heid, piekeren, depressie, burn-out, pijn, …

meer info: 052 42 61 88

Ook voor niet-leden. zondag 24 februari vanaf 12.30 uur

plaats: Parochiezaal meer info: 0473 93 80 41

zaterdag 16 februari vanaf 14 uur

donderdag 21 februari, 19.30 uur

VELDLOOP

BAKKEN VOOR ZOETEBEKKEN

ATLETIEKKERN UITBERGEN

FEMMA OVERMERE

Zie UiTtip p. 29.

Zie UiTtip p. 25.

NACHT VAN DE FILM KSJ BERLARE

zondag 24 februari, 19.30 uur

Zie artikel p. 24.

dinsdag 19 februari, 19.30 uur

vrijdag 22 februari, 20 uur

STUDIO ZONDAG

SPORTGALA

CANIREPEED

SPORTRAAD

Deze negenkoppige partyformatie

Zie artikel p. 7.

vermengt ska met rock, punk, reggae en

PROEVEN VAN MINDFULNESS

een tikkeltje hiphop.

VORMINGPLUS WAAS-EN-DENDER

plaats: CC Stroming

Aandachtstraining met zeer eenvoudige

zaterdag 23 februari, 20 uur

oefeningen om lichamelijke en geestelijke

VOLLEYBAL

gezondheid te bevorderen.

JTV BRIGAND HEREN B – VDK GENT B

plaats: CC Stroming

JTV BRIGAND DAMES – VDK GENT C

meer info: 03 775 44 84

plaats: sporthal Berlare

meer info: 052 42 35 31

meer info: www.jtvbrigand.be

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be Je eigen activiteiten in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 februari via www.UiTdatabank.be.

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be.

Beheerswerken in heidemeersen

De dame met het hondje

Kennismaking & proeven van mindfulness

zondag 9 februari

zaterdag 9 februari

dinsdag 11 & 19 februari


| |

B E R L A R E & D E W E R33 ELD

Van priester tot burgemeester in Brazilië Benoni Leys strijdt verder tegen onrecht Oud-dorpsgenoot Benoni Leys is afgelopen najaar in het Braziliaanse Inhambupe verkozen tot burgemeester. Hij wil tijdens zijn mandaat van vier jaar de ongelijkheid tussen de klassen sterk verminderen. “Ik moest in de politiek, want ik wil iets doén.” Een aantal rollercoasters kruisten zijn levenspad. En telkens stapte hij in. Het was wellicht nooit zijn ambitie om

voor een habbekrats. In de loop der jaren heb

burgemeester te worden. Benoni Leys (70)

ik, samen met mensen uit het dorp, de

uit Overmere trok in 1974 als missionaris met

levensomstandigheden van deze laatste

heel andere verwachtingen naar Brazilië.

groep kunnen verbeteren. We hebben het

Maar 38 jaar en 11.000 voorkeurstemmen

syndicaat van Familiale Landbouwers opge-

later omgordt hij toch de sjerp van een

richt en een coöperatieve voor gezamenlijke

gemeente met ongeveer 36.000 inwoners.

aan- en verkoop. De landbouwschool bestaat

Als ik de corruptie echt wou aanpakken ten voordele van de landbouwers en arbeiders, moest ik in de politiek.

intussen 30 jaar. En we hebben met de Benoni werd in 1966 tot priester gewijd. Aan

vereniging van landelijke vrouwen en een

de KU Leuven behaalde hij nadien een diplo-

jeugdvereniging ook werk gemaakt van een

ma landbouwingenieur. In die jaren scherpte

sociaal-cultureel netwerk.”

hij zijn levensdoel aan. “Ik zou als priester aan

en trok voor zijn partij de gemeenteraads-

de slag gaan in Brazilië en me inzetten voor

verkiezingen van 7 oktober. Het werd een

de landbouw in mijn werkingsgebied. Van

In de politiek tegen corruptie

klinkende overwinning. “En nu begint het echt”, beseft Benoni. “Ik heb vier jaar tijd om

zodra ik dat voor mezelf had uitgemaakt, ging ik lessen Spaans en Portugees volgen”, vertelt

Benoni is intussen geen priester meer. In

het verschil te maken. Ook om voor mezelf

Benoni.

1997 trouwde hij met Maria Helena. Samen

te bewijzen dat ik op de grote tweesprongen

hebben ze twee kinderen. Sinds 1998 is

in mijn leven de juiste keuzes heb gemaakt.”

hij een genaturaliseerd Braziliaan. “Belgen

De prioriteiten voor meneer de burgemees-

associëren Brazilië met drie dingen: voetbal,

ter zijn duidelijk: “Corruptie uitroeien en de

carnaval en corruptie. Op de eerste twee ben

ongelijkheid tussen klassen dichtfietsen. Ik

Hij kwam onmiddellijk terecht in Inhambupe,

ik fier, maar die omkooppraktijken stoten me

kijk op naar mijn partijgenote en huidig pre-

een landelijke gemeente. Vrij snel had hij

al jaren bijzonder tegen de borst. Op een ge-

sidente Dilma Roessef. Zij verricht uitstekend

door hoe de landbouwvork er in de steel zat.

geven moment nam ik een ingrijpend besluit:

werk. Ik hoop dat ik dat in Inhambupe ook

“In het dorp heb je een aantal rijke landbou-

als ik de corruptie echt wou aanpakken ten

kan realiseren.”

wers met heel veel grond, die zelf niet boe-

voordele van de landbouwers en arbeiders,

ren, omdat ze een dokters- of advocatenprak-

moest ik in de politiek.”

Landbouwmissie

disop@terra.com.br

tijk hebben. Daarnaast zijn er de vele kleine familiale boeren, die bergen werk verzetten

meer info: Benoni Leys,

Hij werd lid van de Partido dos Trabalhadores

www.facebook.com/benoni.eduardleys


| 34 | BERLARE EN DE WERELD DE AMBASSADEUR

Minder romantisch dan in Top Gun

Davy Blancquaert is 1 van de 50 Belgische F16-piloten Met hoeveel zouden ze zijn, de jongens van 10 jaar die dromen van een carrière als F16-piloot? Dat het niet onmogelijk is, bewijst dorpsgenoot Davy Blancquaert, die door het luchtruim klieft aan duizelingwekkende snelheden. Zijn pad ging evenwel niet steeds over rozen.

Davy Blancquaert (°1978) is net terug van

Meester Paul

een mountainbiketour in Australië en heeft vandaag voor het eerst in vijf weken nog

Davy groeide op in de Schriekenstraat en

eens een vlucht uitgevoerd met zijn F16.

liep lagere school in de Nieuwstraat. “De

“Zo’n routinevlucht zit vol oefeningen om

klas van meester Paul herinner ik mij nog

bepaalde certificaten te behouden. Het was

goed”, vertelt Davy. “Daar hingen toen

toch opnieuw even wennen. Ik had mijn

modelvliegtuigjes aan het plafond. En

zoontje bovendien beloofd dat ik rond 15

telkens wanneer buiten een straaljager te

uur bij de kleuterschool zou zijn. Ik ben mijn

horen was, mochten we aan het raam kijken.

belofte nagekomen, maar ik hing wel enkele

Wellicht is daar mijn interesse in vliegtuigen

honderden meters hoog in de lucht”, lacht

aangewakkerd.”

Davy.

© Bert Van der Linden


| 35 | Communautair probleempje

1 uur vliegen, 8 uur werk

Na de middelbare school nam Davy deel aan

Ondertussen is Davy een van de 50 operati-

gevlogen en in Libië hebben we zelfs een van

de ingangsproeven voor piloot. Niemand

onele F16-piloten van ons land. Ze zijn ver-

de eerste verkenningsvluchten uitgevoerd.

wist daarvan. Hij slaagde, zowel voor de

deeld in vier squadrons in Kleine-Brogel en

Op zo’n moment voel je echt wel dat het

medische als de theoretische proeven. Maar

Florennes. Davy vliegt jaarlijks ongeveer 150

oorlog is. Maar wij gooien niet zomaar bom-

zijn rangschikking was ‘niet batig’, zoals dat

uur. “Dat lijkt niet zo veel, maar we vliegen

men. De Belgen staan bij collega’s trouwens

in militair vakjargon heet. “Ik had de zevende

bijna dagelijks. Eén vlucht neemt dan ook on-

gekend om hun koelbloedigheid: wij doen er

score, terwijl alleen de vijf beste mochten

geveer 8 uur tijd in beslag”, vertelt Davy. “De

alles aan om niet te moeten vuren en als we

starten aan de opleiding. Ik schoof mijn

voorbereiding en de planning duren 2 uur.

het toch doen, is het in uiterste nood.”

ter dat we ons van het gevaar bewust zijn geworden. We hebben allemaal in Afghanistan

droom aan de kant en werd industrieel ingenieur elektromechanica.” Daarna ging Davy nog een extra jaar economie studeren in Leuven. Hij maakte daar

Als ik geen F16-piloot kon worden,

deel uit van het universitair triatlonteam en passeerde op training wel eens het militair

dan interesseerde het leger me niet.

vliegveld in Beauchevain. “Het toeval wou dat er in dat jaar, maart 2000, opnieuw een toelatingsexamen was. Ik waagde een tweede keer mijn kans en mocht na afloop wel

De Champs-Elysées van Australië

aan de opleiding beginnen.” Twee jaar later

Daarna volgt een briefing van 1 uur waarbij

mocht hij als volleerd piloot de befaamde

elke piloot te horen krijgt wat van hem wordt

‘wings’ of vleugels opspelden. “Slechts drie

verwacht. Van kleedkamer tot take off op de

van de dertien leerling-piloten slaagden. Om-

startbaan is nog eens 1.15 uur. De vlucht zelf

Hollywood stelt het aura dat rond

dat ik het beste resultaat had behaald, mocht

duurt ongeveer anderhalf uur. Het hangt af

gevechtspiloten hangt, duidelijk veel te

ik als eerste mijn specialisatie kiezen: F16,

van het type vlucht: boven onze oefen-

romantisch voor. Gelukkig komt Davy tot

C130 of Seaking. Ik koos voor het gevechts-

gebieden in de Ardennen, in het buitenland

rust bij zijn gezin en kan hij stoom aflaten

toestel. Maar die vlieger ging niet op. Omdat

of met schietoefeningen. Na de landing volgt

op de mountainbike. Afgelopen najaar trok

nog een uitgebreide debriefing waarbij we

hij met enkele collega’s naar de Crocodile

de vlucht, die steeds wordt opgenomen,

Trophy, een mountainbikewedstrijd door

afspelen en analyseren.”

de outback van Australië. Daar is een goeie

er op Melsbroek, de standplaats van de C130-vliegtuigen, te weinig Vlamingen waren, moest ik daarheen. Die beslissing heb ik onmiddel-

reden voor. “Ik maak deel uit van het 349ste

lijk aangevochten. Als ik geen

squadron en dat bestond in 2012 precies 70

F16-piloot kon worden, dan

Gevaar

interesseerde het leger me

jaar. De eenheid behoort tot de sportiefste van de luchtmacht en daarom wilden we

Die eerste vlucht op F16, dat moet geweldig

iets speciaals en avontuurlijks doen. Dat is

gehoor en werd ik na

zijn, denken we. “Dat is ook zo. Achteraf. En

die Crocodile Trophy geworden.” Davy en zijn

vijf maanden en vijf

dat geldt tot vandaag voor de meeste van

maten legden in negen dagen bijna 1.000 km

mijn vluchten. Maar in de lucht zelf vragen

af op steile, onverharde, stoffige parcours bij

overgeplaatst naar

het toestel en de correcte uitvoering van de

40° Celsius. Elite en masters hadden elk een

Kleine-Brogel.

orders telkens weer mijn opperste concen-

eigen klassement. Davy werd knap zevende

tratie. De ontlading volgt pas als het toestel

in de eindstand bij de masters. Maar het

weer veilig aan grond staat.”

hoogtepunt was zijn overwinning in de slotrit

Als operationeel F16-piloot is Davy inzetbaar

in Cooktown. “’t Voelde als een aankomst op

in conflictgebieden. “Toen ik mijn opleiding

de Champs-Elysées in de Tour de France”,

genoot, waren er zo goed als geen oor-

lacht Davy. Meer dan een authentieke

logsgebieden waar Belgische piloten heen

boemerang leverde de ritwinst hem niet op.

vlogen. Mijn lichting koos de opleiding puur

“Maar ik ben er wel trots op, want het is een

voor het toestel en het vliegen. Het is pas la-

gegeerd item onder de deelnemers.”

niet. Gelukkig kreeg ik

vluchten C130 toch

Opgetekend door Tom Van Acker.


| 36 |

Vredeseilanden en de vraag van 9 miljard

© Jimmy Kets

BERLARE & DE WERELD

Overmeerse vrijwilligers willen aarde leefbaar houden “Hoe voeden we in 2050 een wereld met 9 miljard mensen?” Dat zijn er ongeveer 2 miljard meer dan vandaag… Die vraag staat centraal tijdens de jaarlijkse campagne van Vredeseilanden op 11, 12 en 13 januari. 12.000 vrijwilligers trekken dan de straat op om steun te vragen voor boerenfamilies wereldwijd. Want volgens Vredeseilanden kunnen zij het antwoord geven. Ook in Overmere zetten jonge vrijwilligers de schouders onder de campagne. Vredeseilanden houdt elk jaar rond half janu-

Om je een idee te geven: in Vlaanderen zijn

ze hebben een betere samenwerking met

ari een campagneweekend. Met de verkoop

dat er slechts 500. En dus vond Vredeseilan-

handerlaars. De boeren kunnen zo meer

van gadgets vraagt het de Vlamingen mee te

den geen betere plek om een antwoord te

mensen voeden en verdienen nu dubbel

investeren in boerenfamilies uit het zuiden.

zoeken op de vraag van 9 miljard.”

zoveel als in 2008.

Vredeseilanden helpt met investeringen, opleidingen en met het opsporen van nieuwe

“De leden van Appoli bewijzen dat boeren-

markten.

Voor eeuwig

Voor de campagne van 2013 vertrekt

Vredeseilanden ondersteunde de voorbije

Vredeseilanden van beangstigende, maar

jaren op het eiland Java meer dan 3.300

inkomen verdienen met duurzame land-

realistische prognoses.

boerenfamilies om zich te organiseren in

bouw, werken ze dus zichzelf uit de armoede,

Algemeen directeur van Vredeseilanden

een boerenorganisatie: Appoli. Door samen

voeden ze de wereld en verlichten ze de druk

Luuk Zonneveld licht toe: “Meer mensen, een

te werken, produceren ze nu meer rijst met

op de planeet. Daarom helpt Vredeseilan-

wispelturiger klimaat, schaarse grondstof-

minder water. Ze gebruiken enkel natuurlij-

den hen om een duurzaam product op de

fen,... Dat is de toekomst in notendop. Een

ke meststoffen, zodat elke vierkante meter

markt te brengen en er een faire prijs voor te

toekomst die vandaag al realiteit is op het

grond eeuwig vruchtbaar blijft. Ieder jaar

krijgen”, aldus nog Zonneveld.

dichtbevolkte Indonesische eiland Java, waar

wordt hun oogst beter. Bovendien loont hun

1.000 inwoners per vierkante kilometer leven.

inzet: de kwaliteit gaat er sterk op vooruit en

families de sleutel voor de toekomst hebben. Twee derde van de mensen die honger lijden, leeft in een boerenfamilie. Als zij een


| 37 |

Het programma in onze gemeente zaterdag 12 januari: verkoop van planten en gadgets Je vindt van 10 tot 16.30 uur vrijwilligers van Vredeseilanden aan

Infodag Damiaanbouwkampen

verschillende winkels in Overmere en Berlare.

Op 19 januari is er een infoavond

Ze verkopen plantjes en typische Vredeseilandengadgets.

in Mechelen voor wie volgende zomer met Damiaanactie op

zaterdag 12 januari: kinderfuif

bouwkamp wil naar Azië, Afrika of

Kinderen dansen graag. Waarom niet shaken ten voordele van

Centraal-Amerika.

Vredeseilanden? De dansvloer van JC De Kroon (Burgs. De Lausnaystraat 65) is helemaal voor hen tussen 18.30 en 20.30 uur. De toegang bedraagt 6,00 euro, inclusief twee

Damiaanactie trekt deze zomer met

drankjes en een pakje chips.

vrijwilligers op bouwkamp naar

Mama’s en papa’s mogen gratis komen.

Bangladesh, India, Congo, Guatemala en de Comoren.

zondag 13 januari: sneukelcafé

Ze helpen mee aan de bouw of

JC De Kroon wordt tussen 13.30 en 22 uur een sneukelcafé.

renovatie van een gezondheids-

Heerlijk bijpraten met familie, vrienden of buren.

centrum, een lepradorpje of een

En ondertussen genieten van een pannenkoek of trappist

andere gezondheidsvoorziening.

met een kaasplankje erbij. Voor zo’n reis is geen bouwervaring nodig. Wel veel goesting en een solidair hart.

Van plantjes over pannenkoeken tot trappisten

edities hebben de fakkel doorgegeven aan

Een Damiaanbouwkamp duurt drie

een nieuwe ploeg. We zullen het ook met

tot vier weken. Vrijwilligers werken

wat minder medewerkers moeten doen.

samen met en onder begeleiding

In Overmere trekken al vele jaren jonge

Maar al wie zich engageert, doet dat met

van plaatselijke arbeiders. Maar er is

vrijwilligers de straat op ten voordele van

de volle inzet en een groot hart. We gaan

ook tijd om het land te ontdekken.

Vredeseilanden. Al wordt 2013 voor hen toch

plantjes en gadgets verkopen aan winkels in

een scharnierjaar. Fatima Maes coördineert

Overmere en Berlare, houden een kinderfuif,

voor het eerst: “De trekkers van de voorbije

bakken pannenkoeken en serveren trappist

Damiaanactie houdt een infoavond

met een bijhorend kaasplankje.”

op 19 januari in Mechelen. De projecten voor de zomer van 2013 worden voorgesteld en je krijgt te horen waar je je kan aan verwachten.

meer info: Marcel Lootens, 09 383 55 63 en m.lootens@skynet.be meer info: Fatima Maes, 0471 10 48 26 en www.vredeseilanden.be

www.damiaanactie.be/bouwkampen


| 38 | IN ‘T GROEN

Bomen knotten Vijf tips voor je aan de slag gaat Bomen knotten doe je best vóór eind maart. En dus geven we graag enkele

Pas de egelsnoei toe

aandachtspunten mee. Want op het terrein zien we dikwijls

Het hout van geknotte bomen is meestal zacht. Daarom is het belangrijk bij het knot-

slecht of verkeerd geknotte bomen.

ten de snoeiwonden zo klein mogelijk te houden. Grote snoeiwonden laten het water

Dat is jammer voor de bomen zelf,

te veel in de stam binnendringen. Het hout gaat dan rotten en de boom sterft af.

maar ook voor het landschap en de

Hoe doe je dat? Met de zogenaamde egelsnoei. Dit wil zeggen dat je de takken afzon-

natuur. Knotbomen als wilg en populier

derlijk snoeit en niet raakt aan de knot zelf (de egel in de beeldspraak) van de boom.

hebben immers een grote natuurwaar-

De stompjes (richtlijn: neem ze even lang als dat ze dik zijn) van de takken die op de

de voor fauna en flora, en bepalen in

boom blijven staan, zorgen ervoor dat de boom in de lente snel weer uitloopt en er

belangrijke mate het uitzicht van ons

geen grote wonden ontstaan. Als er toch enkele dikkere takken voorkomen, worden

agrarisch landschap.

deze best schuin afgezaagd zodat het water minder goed in de tak kan indringen. Bij een dergelijke snoeiwijze wordt de groei van de kop van de boom gestimuleerd en ontstaat de typische brede kopwilg.

Mits een correct onderhoud worden knotbomen tot honderd jaar oud. Bij ons worden vooral wilgen, elzen en populieren geknot, maar ook andere boomsoorten als eik, es en linde kan men van de kruin ontdoen. Vroeger had dit vooral een economische functie (brandhout, houten stelen voor gereedschap, wijmen,…), vandaag primeren hun meerwaarde voor vee, fauna en flora en voor het landelijke zicht. vóór het knotten | goed geknot | slecht geknot

typische brede kopwilg


| 39 |

Om de vijf jaar knotten

Het nut van geknotte bomen

Al naargelang de ruimte die beschikbaar is voor de boom, kunnen twee, drie, vier of zelfs meerdere jaren tussen het knotten verlopen. Ideaal is de boom om de vier tot vijf

• economisch: brandhout,

jaar volledig te knotten. Dan zijn de takken nog verhandelbaar. Als je langer wacht krijg

wilgentenen, ecologische bouw-

je te zware takken en te grote snoeiwonden.

methoden, … • landschappelijk: ze geven beschutting aan vee en schaduw aan sloten. Bovendien brengen ze

Schalmen best vermijden

afwisseling in de grasvlakte. • biodiversiteit: het plateau biedt

Waar de ruimte beperkt is, worden knotbomen nog wel eens ‘geschalmd’. Bij schalmen

plaats aan verschillende planten,

knot je de boom, maar laat je enkele takken staan. Dat doe je beter niet. Want deze

mossen en paddenstoelen. Vogels

takken gaan zich snel ontwikkelen tot zware takken die als heuse bomen op de kop

en andere dieren vinden dan

van de knotwilg of -populier staan. Aangezien deze takken na verloop van tijd toch

weer broed- en schuilruimte in de

moeten worden verwijderd om het openscheuren van de boom te voorkomen,

ontstane holtes.

ontstaan dan alweer grote snoeiwonden met het hoger vermelde gevolg. • voedsel: heel veel insecten trekken naar een knotboom in bloei.

Poten is prima

De oogst van het knotten kan je gebruiken voor nieuwe aanplantingen van knotwilgen of -populieren. Plant de poten 1 m diep in de grond en verwijder alle kleine takjes.

Laat RLSD gratis voor je knotten!

De hoogte van de nieuwe knotwilg bepaal je zelf door de poot schuin af te zagen na het planten. Normaal wordt 220 cm boven de grond geknot.

Heb je geen tijd om je knotbomen en houtkanten te knotten? Laat ze gratis knotten door opgeleide ‘knotters’ van het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD).

Verwerken

Zowel landbouwers, scholen als privépersonen komen in aanmerking. Enige voorwaarde is dat de ‘knotters’

Het snoeihout wordt nog wel gebruikt als brandhout, maar ook dat gaat achteruit. Wat

het hout mogen houden.

doe je er dan wel mee? Al eens aan een takkenwal gedacht? Dat oogt niet alleen mooi, gestapelde houtbussels zijn ook een geliefd toevluchtsoord voor kleine vogelsoorten

Meer info: RLSD,

en zoogdieren.

052 33 89 10 en jan@rlsd.be

Opgetekend door Paul Deroose. Overname uit Groencontact, het vakblad voor openbaar groen (www.vvog.info)


| 40 | IN ‘T GROEN

Wordt zeldzame veenbodem nieuwe troef? Vzw Durme experimenteert met laagveenbiotoop De komende twee jaar zijn bijzonder

verschillende natuurlijke processen op. Het

met vele natuurtypen op haar oppervlakte.

spannend voor vzw Durme. Die tijd is

stilstaande water transformeerde doorheen

Weiden, bos, moeras, hooiland, ruigten. De

ongeveer nodig om in te schatten of

de eeuwen beetje bij beetje in land. Land

fauna en flora zijn in sommige deelgebieden

het pas gestarte laagveenproject aan

dat in dit geval deels uit veen bestaat.” De

zo broos en waardevol, dat deze verboden

turfput Heikens geslaagd is of niet. Als

recentere geschiedenis is wellicht beter ge-

terrein zijn zonder gids.

het lukt, is onze gemeente opnieuw een

kend: het Donkmeer en de vijvers van Berlare

troef rijker: laagveengebieden komen

Broek zijn ontstaan door turfwinning. En turf

haast niet voor in ons land en er groeien

is gedroogd veen dat toen als brandstof werd

uitzonderlijke planten op.

gebruikt.

Onbeschrijflijk mooi en spannend

Afgelopen najaar heeft vzw Durme een

Als het proefproject, dat steun krijgt van

En wat verboden is, trekt aan. Vzw Durme

perceel van 200 m² aan turfput Heikens,

de provincie Oost-Vlaanderen, slaagt, is dat

krijgt jaarlijks ongeveer 100 aanvragen van

een zone tussen de Koningstraat en de

een triomf voor de al rijke biodiversiteit in

groepen voor een gidsbeurt in Reservaat-

Maaidonkstraat, deskundig laten afgraven

Reservaatzone Donkmeer en wil vzw Durme

zone Donkmeer. Scholen, sociaal-culturele

tot op de veenachtige ondergrond die nu

op nog meer plekken in het gebied laagveen

verenigingen en ook families. “Die zijn vaak

kan beginnen dagzomen. Als alles goed

aan de oppervlakte brengen. Crapoen: “Dat is

danig onder de indruk van zoveel avontuur

gaat, moeten daar veenminnende, zeldzame

uiteindelijk wat vzw Durme probeert te doen:

en natuurpracht. Terecht trouwens. Want het

planten groeien, met tot de verbeelding spre-

de biodiversiteit verhogen. Zoveel mogelijk

is waar, op sommige plekken zak je ver weg

kende namen als mattenbies, wateraardbei,

kansen geven aan verschillende soorten

in de modder. En ook ik vind niet altijd

moeraskruiskruid, melkeppe en veldrus.

planten en dieren. Dat doe je onder meer

onmiddellijk de onder water liggende

door de aanwezige bodemtypes volop te be-

bruggetjes terug. Maar wat je onderweg

nutten en te beheren.” Reservaatzone Donk-

tegenkomt, is onbeschrijflijk mooi”, besluit

meer is een benijdenswaardig stuk groen

Crapoen.

Veen dankzij oude Scheldemeander Michaël Crapoen van vzw Durme legt uit waarom deze kleinschalige operatie toch zo waardevol is: “Laagveen vind je bijna niet in

meer info: vzw Durme, 09 348 30 20 en donk@vzwdurme.be.

ons land. Hier wel. Voor de herkomst ervan

Zelf een begeleide wandeling in Reservaatzone Donkmeer aanvragen?

moeten we duizenden jaren terug in de

Vzw Durme gidst voor iedereen (ook voor kinderen en andersvaliden)

tijd, toen een Scheldemeander met veen

en past zich telkens aan aan de mogelijkheden en interesses van de groep.

in, afgesneden geraakte. Vervolgens traden

Een wandeling duurt minstens anderhalf uur.


| 41 | Tuinvogels leren tellen Natuurpunt Scheldeland geeft op zondag 27 januari uitleg over tuinvogels, hoe je ze best voedert en op welke manier je ze kan tellen op 2 en 3 februari tijdens het jaarlijkse nationale vogeltelweekend. Plaats van afspraak is de pastorijtuin in Uitbergen.

Een opgemerkte wintergast: de roerdomp

Š Eddy Copers

Elk jaar houdt Natuurpunt in heel Vlaanderen een vogeltelweekend. Dat vindt in 2013 plaats op zaterdag 2 en zondag 3 februari. Mensen kunnen dan de vogels in hun eigen tuin observeren en registreren. De laatste winters duikt een mysterieuze gast op in de moerassige delen van Reservaatzone Donkmeer:

Natuurpunt Scheldeland bereidt

de roerdomp. Zijn roep herinnert ons aan de misthoorn van

deze nationale telling voor met een

een schip of aan het geluid van een leeg flesje waar je over

infonamiddag op zondag 27 januari

blaast. Maar zijn verdedigingstechniek is pas echt bizar: als hij

van 13 tot 16 uur in de pastorijtuin in

gevaar detecteert, imiteert hij een rietstengel en gaat hij stijf

Uitbergen. Wie langskomt, krijgt info

rechtop staan.

en tips over het voederen van vogels, over hoe je ze herkent en natuurlijk ook over hoe je zelf deelneemt aan

Broeden aan het Donkmeer doet de roerdomp nog niet.

de telling.

Maar volgens vzw Durme is dat slechts een kwestie van enkele jaren. Het geschetste laagveenproject zou daar een rol

Voor de kinderen voorziet Natuurpunt

van betekenis in moeten spelen.

Scheldeland een leuke knutselhoek en telescopen om naar de vogels te loeren, terwijl natuurgidsen een woordje uitleg geven. Bestuursleden van Natuurpunt Scheldeland doen hun best om de belevingswaarde zo hoog mogelijk te krijgen. Hiervoor gaan ze zelfs vanaf begin januari geregeld vogels voederen in de pastorijtuin. Tegen eind januari zullen de dieren dus sterk vertrouwd zijn met deze locatie.

meer info: De infonamiddag vindt plaats op zondag Š Joris Everaert

27 januari van 13 tot 16 uur in de pastorijtuin van Uitbergen, Veerstraat 13. Erik Arons, 0475 33 81 74 www.vogelweekend.be


| 42 | O U D N I E U WS

Straffe stoten op glad ijs Het Donkmeer geeft je vleuuuu-gels! Als aanhoudende vriestemperaturen het meer omtoveren tot een gladde ijsbaan, krijgt de Donk haast mythische proporties. Van kilometers ver komen ze voor ’t edele spel der vlugge schaverdijners, aldus Guido Gezelle. Ook een Donkenaar wordt lyrisch als de Donk dichtvriest. Hij denkt dan met weemoed terug aan de fratsen van kleurrijke dorpsfiguren uit de vorige eeuw. zakten weg in het koude water. Gelukkig voor

mende toerisme zette een pril VVV Donk-

hoogtechnologisch in vergelijking met het

de avonturiers was het daar niet zo diep. Om-

meer de schouders onder wedstrijden voor

materiaal waarover een Donkenaar beschik-

staanders konden hen uit de auto bevrijden.

snel- en kunstschaatsen, kalleken slaan (een

te in de eerste helft van de 20ste eeuw. De

Ze hielden er een verkoudheid en een straf

soort voorloper van ijshockey) en paarrijden.

lokroep van het ijs was zo sterk dat bewo-

verhaal aan over.

VVV Donkmeer heeft ook een aantal keer

De eenvoudigste schaatsschoen vandaag is

ners bijzonder inventief moesten zijn om te kunnen glijden op het meer. Ze pinden

Naam in het ijs

carnaval op het ijs gevierd. Dat kon maar bij ongelooflijk sterk ijs, want duizenden verklede schaatsliefhebbers zakten dan tegelijk af

zelfgemaakte houten schaatsen op versleten bottines en bonden ze vooraan vast met

Pee Wante uit de Klappelstraat was dan weer

naar onze gemeente. De laatste keer was in

kluwen koorden riemen. Ze werden schots

een rasecht artiest die publiek trok wanneer

1995. Toen waren zelfs schijnwerpers langs

en scheef getrokken bij het laveren over het

hij het ijs betrad. Jonge mensen moesten

het meer geplaatst om tot ’s avonds laat te

ijs. Maar het plezier was er niet minder om en

de duimen leggen. Zijn techniek en kunstjes

kunnen genieten van de schaatspret.

ze gingen verbazend goed vooruit.

moeten legendarisch zijn geweest. De man kon onder meer op zijn houten schaatsen,

Met dank aan Heem- en Oudheidkundige Kring

Waaghalzen en artiesten zijn van alle tijden.

met sierlijke krullen, de buiten- en binnen-

Overmere

Ook bij ijspret. In de winter van 1928-1929

snee, voor- en achterwaarts, zijn naam in het

bijvoorbeeld, toen Medard Vervliet, Aviel

ijs graveren. Pee Wante gespte in 1942 een

Drieghe en Robert Baeten uit Overmere met

laatste keer zijn schaatsen aan om nog een

een auto het ijs opreden. Ze vertrokken aan

paar toertjes te rijden. Hij was toen 81 jaar.

de Strijdam en geraakten probleemloos tot aan ’t Brugsken. Maar daar ging het mis. Door

In de loop der tijden zijn ook heel wat

de sterke stroming was het ijs op die plaats

wedstrijden op het dichtgevroren Donkmeer

minder sterk en het brak. Auto én passagiers

gehouden. In de vroege jaren van het opko-


| 43 | W I E WAT WA A R

MANDATARISSEN

> BURGEMEESTER

> GEMEENTERAADSLEDEN

Karel De Gucht (Open vld) | Hoogstraat 9 052 42 53 86 titelvoerend burgemeester burgemeesterdegucht@berlare.be Katja Gabriëls (Open vld) | Beukenlaan 2 0477 53 86 09 burgemeestergabriels@berlare.be

Luc Vercruyssen (cd&v) | Turfputstraat 88A 052 42 23 25 vercruyssen.luc@telenet.be Francky Verhofstadt (cd&v) | Heikantstraat 48D 09 367 89 06 francky.verhofstadt@skynet.be Carine Meyers (Open vld) | Donklaan 249/6 02 549 00 24 carine.meyers@openvld.be Marleen Zaman (cd&v) | Donklaan 22A 09 342 09 17 marleen.zaman@telenet.be Jan De Palmenaer (cd&v) | Veerstraat 81B 09 367 82 72 jandepalmenaer@hotmail.com Frank Van Laere (Open vld) | Mosseveldstraat 14 0474 25 78 18 frank.vanlaere@telenet.be Tania Vis (cd&v) | Hogeweg 22 052 42 30 16 tania_vis@telenet.be Patrick Van Malderen (cd&v) | Galgenbergstraat 73 052 42 50 37 patrick.van.malderen@skynet.be Freddy Schatteman (Open vld) | Mandemakersstraat 4 052 42 25 41 schatteman.freddy@skynet.be An Van Driessche (Open vld) | Koffiestraat 25 09 367 94 26 anvandriessche1@telenet.be Steven Baeyens (cd&v) | Leopolddreef 57 0479 27 82 92 baeyens _ steven@hotmail.com Gabriella Krisztin (V.B.) | E. Hertecantlaan 84 052 52 08 81 gabriella.krisztin@telenet.be Piet Vandoolaeghe (Open vld) | Kruisstraat 3 0476 29 30 83 piet.vandoolaeghe@skynet.be Raf Maes (cd&v) | Groenstraat 31 0497 53 29 80 rafmaes@telenet.be Willy De Coster (Open vld) | Kerkwegel 20 09 367 55 49 willy@decoster.be Erik Van Acker (V.B.) | Sint-Annaplein 8 0473 22 09 23 van.acker.erik@telenet.be Kris Malfliet (Open vld) | Heide 12A 0475 46 41 77 kris.malfliet@telenet.be Frank Lippens | Dendermondse stwg 74A 052 43 23 41 gemeentesecretaris secretaris@berlare.be

waarnemend burgemeester politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, financiën en begroting, ruimtelijke ordening en stedenbouw, communicatie spreekuur: dinsdag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur in het gemeentehuis, Dorp 22

> SCHEPENEN Anne Marie De Lausnay (Open vld) Burgs. De Lausnaystraat 33

09 367 83 46 schependelausnay@berlare.be

cultuur, landbouw, polders, dijken, middenstand, lokale economie, groenplanningspreekuur: zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22 Tijdens schoolvakanties enkel op afspraak

René Kets (Open vld) | Turfputstraat 54

052 42 21 64 schepenkets@berlare.be

onderwijs, vorming, huisvesting/patrimonium, toerisme (en Eendenkooi) spreekuur: op afspraak

Julien Wettinck (Open vld) | Kruisstraat 61

09 367 58 18 schepenwettinck@berlare.be

openbare werken, algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen, feestelijkheden | spreekuur: op afspraak

Wim Arbijn (sp.a) | Kruisstraat 45

0486 42 13 24 schepenarbijn@berlare.be

milieu, informatica, verkeer en mobiliteit spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22

Gunther Cooreman (Open vld) | Salvialaan 20 0472 47 99 81 schepencooreman@berlare.be voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling spreekuur: op afspraak

Tom Temmerman (Open vld) Maaidonk 26

09 367 72 93 schepentemmerman@berlare.be

jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking en drugpreventie | spreekuur: op afspraak

DIENSTVERLENING GEMEENTE BERLARE

> IN GEMEENTEHUIS BERLARE

Dorp 22

Openingsuren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8-12 uur 8-12 uur/13-19 uur 8-12 uur/13-17 uur 8-12 uur 8-12 uur

Opgelet: omdat de nieuwe mandatarissen pas in januari de eed afleggen, verschijnen hier voor het laatst de namen van de uittredende gemeenteraad. Na de eedaflegging lees je de nieuwe namen onmiddellijk op www.berlare.be.

052 43 23 40 fax 052 42 26 77 onthaal@berlare.be


| 44 | secretariaat bevolking1 1 l burgerlijke stand l openbare werken l stedenbouw l mobiliteit l duurzaamheid 3 l milieu 2 l huisvesting l financiĂŤn l ontvangerij l communicatie l l

052 43 23 40 secretariaat@berlare.be 052 43 23 44 bevolking@berlare.be 052 43 23 45 bevolking@berlare.be 052 43 23 46 technische.dienst@berlare.be 052 43 23 46 ruimtelijke.ordening@berlare.be 052 43 23 46 mobiliteit@berlare.be 052 43 23 46 duurzaamheid@berlare.be 052 43 23 47 milieu@berlare.be 0474 08 06 65 huisvesting@berlare.be 052 43 23 43 rekendienst@berlare.be 052 43 23 42 ontvanger@berlare.be 052 43 23 30 communicatie@berlare.be

1 ook elke 1ste en 3de zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur) 2 enkel aanwezig in Berlare op dinsdag (13-19 uur) en woensdag (8-12 en 13-17 uur). 3 De milieuambtenaar is niet aanwezig op maandag. sluitingsdagen gemeentehuis: 31 december en 1, 2 en 5 januari.

>

09 367 87 55

> IN GEMEENTEHUIS UITBERGEN

09 367 50 66

IN GEMEENTEHUIS OVERMERE (elke woensdag en vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur)

De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel info- en doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, ‌ Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde documenten wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis van Berlare of (als dat kan) thuis met de post. In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFT-stickers en rattenvergif meenemen.

> BUITENDIENSTEN CULTUUR Dorp 101 tickets CC Stroming

052 42 73 72 cultuur@berlare.be 052 42 35 31 cultuur.reserveren@berlare.be

openingsuren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9-11 uur gesloten 9-11 uur/13-17 uur 9-11 uur/13-19 uur 9-12 uur

JEUGD & VORMING Gaver 72

l

052 42 77 04

jeugd.kinderopvang@berlare.be locatie Berlare 052 42 49 41 locatie Overmere 09 367 62 44 locatie Uitbergen 09 367 94 29

GEMEENTESCHOOL Kleine Kouterstraat 1

l

09 367 50 88 gemeenteschool.uitbergen@berlare.be www.gemeenteschooluitbergen.be

MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST Tijdelijk onderkomen in Overheet 15

052 42 29 75

l

OPENBARE BIBLIOTHEEK Dorp 101A

052 42 61 88 bibliotheek@berlare.be

l

openingsuren

maandag: woensdag: donderdag: zaterdag:

gesloten op 31 december en 2 januari

14.30-20.30 uur 13-18.30 uur 15.30-20.30 uur 9-12.30 uur

filiaal Overmere Baron Tibbautstraat 2

09 367 87 55

openingsuren

(elke dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur)

l

buitenschoolse kinderopvang

gesloten t.e.m. 2 januari

052 42 77 56 jeugd.vorming@berlare.be

openingsuren openingsuren schoolvakanties maandag 9-12 uur maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/13-19 uur dinsdag 9-12 uur/16-19 uur woensdag 9-12 uur/13-17 uur woensdag 9-12 uur/14-17 uur donderdag 9-12 uur donderdag 9-12 uur vrijdag 9-12 uur vrijdag gesloten gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en 1 en 2 januari.

woensdag: 18.30-20.30 uur vrijdag: 18.30-20.30 uur

SPORT Molenstraat 1B

09 356 89 56 sportdienst@berlare.be

l

openingsuren

bureau sporthal Overmere maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 8.30-12 uur/15-17 uur donderdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur gesloten t.e.m. 2 januari

openingsuren bureau sporthal Berlare maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 13-14.45 uur donderdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur

l TOERISME

EN MUSEUM DONKMEER Donklaan 123

09 342 92 40 toerisme@berlare.be

openingsuren van 1 oktober tot 1 april

elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur gesloten t.e.m. 2 januari l

EENDENKOOI

openingsuren van 1 april tot 1 oktober - elke weekdag van 10 tot 18 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 19 uur - in juli en augustus alle dagen van 10 tot 19 uur openingsuren van 1 oktober tot 1 april - elke weekdag van 10 tot 16 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 17 uur de eendenkooi is gesloten - zeven dagen vanaf de eerste maandag van maart - zeven dagen vanaf de eerste maandag van oktober - van 24 december tot en met 2 januari

0473 18 00 66

l KASTEELPARK - elke dag van 8 tot 20 uur van april tot en met september

- elke dag van 8 tot 17.30 uur van oktober tot en met maart


Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur.

Het agentschap is gesloten t.e.m. 2 januari.

www.ocmwberlare.be

> VOORZITTER

sociale huisvestingsmaatschappij cv Hulp in woningnood Gaver 70 052 42 57 60

l

Gunther Cooreman | Salvialaan 20 0472 47 99 81 spreekuur: op afspraak voorzitter@ocmwberlare.be

openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

> OCMW-RAADSLEDEN

Marleen Lateir (Open vld) | Broekstraat 5 0477 41 16 54 Ingrid Rogiers (Open vld) | Gaver 112 0478 29 31 03 Helena Lateir (Open vld) | Brielstraat 3/4 052 43 22 20 Greta Van Boven (Open vld) | E. Hertecantlaan 90 0474 51 29 08 Martha Tackaert (onafhankelijk) | Hogeweg 8A 052 42 30 82 Bart Van Malderen (cd&v) | Beukenlaan 14 052 42 73 66 Erna Peelman (cd&v) | Schuurputstraat 20 052 42 42 80 Marleen Abbeel (cd&v) | Koolstraat 39 0498 93 04 06 Opgelet: omdat de nieuwe mandatarissen pas in januari de eed afleggen, verschijnen hier voor het laatst de namen van de uittredende OCMW-Raad.

> DIENSTEN

secretaris OCMW: Hilde Van der Jeugt 09 326 97 10 secretaris@ocmwberlare.be l sociaal huis 09 326 97 10 Baron Tibbautstraat 29A sociaalhuis@ocmwberlare.be

spreekuur voorzitter Carine Meyers

financiële tegemoetkoming, budgetbegeleiding, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden aan huis, dienstenchequeonderneming Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur. Elke namiddag (behalve op woensdag) van 13.30 tot 16.30 uur. Dinsdag ook van 17 tot 19 uur.

woonzorgcentrum Ter Meere Baron Tibbautstraat 29

l

09 326 97 30 termeere@ocmwberlare.be

opnamedienst woonzorgcentrum 09 326 97 34 en serviceflats en vragen rond zorgverzekering opnamedienst@ocmwberlare.be

l

PARTNERS containerpark, Bollewerkstraat Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur gesloten op 1 januari Inlichtingen Verko

052 42 69 65

l

dinsdag: woensdag: donderdag: vrijdag: zaterdag:

052 21 39 91

14-18 uur 13-18 uur 13-18 uur 14-18 uur 09-15 uur

gemeentelijke kunstacademie afdeling muziek & woord

l

09 369 24 90 www.gamwwetteren.be

gemeentelijke kunstacademie afdeling beeldende kunst www.tekenacademiewetteren.be

09 366 00 54

l

consultatiebureau Kind & Gezin Molendreef 19

078 15 01 00

l

l

enkel op afspraak

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Baron Tibbautstraat 29A

09 337 50 40 pwa.berlare@ocmwberlare.be

0479 30 39 19 carine.meyers@openvld.be

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur.

Politiezone Berlare-Zele Donklaan 93

09 367 50 15 fax: 09 367 96 51

l

openingsuren maandag: 8-12/13-17 uur

dinsdag: 8-12/13-19 uur woensdag: 8-12/13-17 uur l

interventie

l

wijkinspecteurs

l

openingsuren

| 45 |

openingsuren

OCMW BERLARE

donderdag: 8-12/13-19 uur vrijdag: 8-12/13-17 uur zaterdag: 8-12 uur gesloten op zon- en feestdagen

101 09 367 50 15

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS Vlaamse infolijn 1700 Op zoek naar een telefoonnummer? 1207 Europees noodnummer 112 Brandweer en ziekenwagen 100 Brandweerkazerne Berlare 052 42 35 25 Politie 101 Rode Kruis Berlare, hulpdienst 0477 99 57 74 Rode Kruis Berlare, uitleen 0486 49 08 90 Gemeentelijk meldpunt milieuklachten 052 43 23 47 Antigifcentrum 070 245 245 Brandwondencentrum Gent 09 240 34 90 Storingen en defecten elektriciteit/aardgas 078 35 35 00 Gasreuk 0800 65 0 65 Fluxys (hogedrukleiding Distrigas) 0800 9 01 02 Klachten na straatwerken nutsmaatschappijen 0475 65 65 57 Defecte straatlampen 0800 6 35 35 en www.straatlampen.be Defect waterleiding 09 221 50 70 Storingen Belgacom 0800 22 7 00 Storingen Telenet 015 666 666 Tele-onthaal 106 Kinder- en jeugdtelefoon 09 223 22 11 Pastoor Marc Van Steen 052 42 33 97 en 0475 32 07 73 marcpetrus@belgacom.net Centrum voor morele dienstverlening Aalst 053 77 54 44 Sint-Martinusfonds, hulp aan minderbedeelden 0475 96 89 82 Fonds voor kinderen van bij ons 052 42 48 45 AA Groep Nieuw Leven (Philemon) 052 42 26 34 AA Groep Nieuw Leven (William) 052 42 51 91 AA Groep Samen één (Johan) 0475 43 30 35 AA groep Den Boerenkrijg (Michel) 052 42 42 17 Huisartsenwachtdienst Berlare-Uitbergen 052 22 65 65 Huisartsenwachtdienst Overmere 09 365 09 01 Wachtdienst tandarts 0903 39969 Wachtdienst apotheker 0900 10 500 Landelijke kinderopvang 070 24 60 41 www.landelijkekinderopvang.be Oko & Zo v.z.w. (kinderopvang) 052 45 13 32 www.oko-en-zo.be


| 46 |

02

03

© Bianca Roels

01

06 06

10

09

07

11

01 De Turfputzwervers trekken jaarlijks met hun motorhomes op clubuitstap. In oktober verkenden ze tien dagen lang de streek van Dinant en Namen. 02 Een sfeerbeeld van de kinderfuif op het gezellige weekend van chiromeisjes Overmere, eind oktober. En mama’ s en papa’s: nog eens bedankt voor het lekkere eten! 03 Meer dan 100 leden op de startdagfoto van chirojongens Berlare. En maar liefst 30 nieuwe inschrijvingen. 04 Twee dames van judoclub Kumiuchi op het podium tijdens het Belgisch kampioenschap van 3 november: Sofie De Saedelaere (rechts op de foto) behaalde de titel in de categorie tot 78 kg; Leen Ongena werd vice-kampioen in de categorie +78 kg. Proficiat! 05 Leen Smekens van judoclub Kumiuchi behaalde na een lange voorbereiding haar zwarte gordel. 06 De leerlingen van het 6de leerjaar van basisschool Ten Berge trokken met leuke, geanimeerde en soms spannende verhalen onder de arm naar de andere (kleuter)klassen om voor te lezen. Inspiratie vonden ze in bibliotheek Berlare en op verschillende verhalenwebsites. 07 Een delegatie van Boerenkrijgcomité Overmere trok op zaterdag 1 december naar Hasselt voor de Boerenkrijgherdenking. Ze werden vergezeld van de drumband van K.F. De Verenigde Vrienden. 08 Half november kregen de leerlingen van het derde leerjaar van VBS Sint-Jozef een rondleiding in het gemeentehuis. Ze kregen onder meer een woordje uitleg op de dienst bevolking.


| 47 |

04

05

© Eddy Copers

08

13

12

09 Basisschool Ten Berge, gemeenteschool Uitbergen en VBS De Duizendpoot hadden op 19 november aandacht voor Wereldtoiletdag. Voor ons vanzelfsprekend, maar in vele landen niet. En dus gingen ze allemaal even ‘gehurkt’ zitten om daar aandacht voor te vragen… 10 Sportraad Berlare hield een tweede Run & Bike op 18 november. En dat niet alleen volwassen inwoners behoorlijk sportief zijn, bewijst dit dappere duo. Respect! 11 Elf duo’s namen deel aan de Berlaarse preselectie voor een nieuwe quiz van Woestijnvis: De slimste gemeente van Vlaanderen. Zij kregen 35 minuten tijd om 50 weetvragen en 20 fotovragen op te lossen. Tim Aga en Kim Van Damme wonnen overtuigend. De preselectie in Brussel, om door te stoten naar de televisieopnames, overleefde het duo helaas niet. 12 Vzw Durme stak op 17 november (dag van de natuur) met verschillende vrijwilligers de handen uit de mouwen om in ’t Aubroek het rietveld te maaien. Een werk dat om de paar jaar dient te gebeuren. 13 Een vijftiental vrijwilligers daagden op om op zaterdag 8 december verder te werken aan de takkenwallen in het kasteelpark. Heb je zelf een leuke en goede foto van een recente activiteit? Stuur ‘m door naar infogem@berlare.be. Misschien verschijnt hij in de volgende Infogem op deze pagina’s!


| 48 |

Kers op de taart! Winter- of zomerpret? Glas halfvol of halfleeg? Facebook of koffieklets? Zwijgen of spreken? Onbezorgd of piekeraar? Een halftijdse job bij OCMW Berlare, een eigen huishouden met twee lieve dochtertjes, een partner die als militair geregeld op buitenlandse missie gaat, en drie avonden in de week avondschool. Dan begrijp je meteen dat het weekend voor Heleen heilig is. Want ondanks al die drukte, primeert het gezinsgeluk.

Heleen Verbeken (wordt op 3 februari 27 jaar) Heleen: In de week is het vaak zo hectisch, dat

Wat geef je je kinderen mee?

Lesley en ik in het weekend tijd ‘maken’ voor

kindsbeen af. En misschien trouwen we ooit, vooral uit praktische overwegingen. Ik wil de

elkaar en voor onze dochters Tuana (bijna 5) en

Heleen: Ze zijn nog klein, maar ik hamer nogal

toekomst van de kindjes, Lesley en mij zo veilig

Ariana (2). Zalig ontbijten, lekker lang in onze

op beleefdheid, luisteren en ‘juist’ handelen. Ik

mogelijk stellen. Echt grote dromen heb ik niet.

pyjama’s rondlopen, samen met de kinderen

probeer hen ook respect bij te brengen. Voor hun

Ik ben een zondagskind als ik het geluk dat we

een tekenfilm bekijken, gaan wandelen met de

speelgoed, maar ook voor elkaar. Een ruzietje

nu ervaren, mag behouden.

hond. Dat soort dingen. Op zich niets speciaals,

moeten ze zelf trachten op te lossen. Ik hou er

maar heerlijk ontspannend.

niet van als ze bij mij komen klikken. Dat gaat

Hoop je op een verrassing voor je

trouwens niet alleen op voor kinderen. Je bent

verjaardag?

Ondanks de drukte volg je toch nog

verantwoordelijk voor wat je doet en dus is het

avondschool.

ook niet aan een ander om jouw miserie op te

Heleen: Dat hoeft niet. Ik ga samen met mijn

lossen. Dat klinkt misschien cru, maar ik vind

man lekker uit eten. Dat staat vast, want daar

Heleen: Ik doe mijn werk heel graag, maar zou

dat je je verantwoordelijkheid moet opnemen

kijken we beiden altijd naar uit bij speciale

graag een beetje hogerop willen in een

zonder veel zeuren.

gelegenheden. En als ik iets echt graag wil, dan

administratieve functie. Daarom volg ik een

zeg ik het hem wel! (lacht)

graduaat boekhouden. Nu besef ik dat ik als

Wat wil je doen als je terug wat meer tijd

tiener wat harder mijn best had moeten doen

hebt?

Bij welke jarige mogen we de volgende keer aankloppen?

op school. De combinatie met het werk en de kinderen is niet vanzelfsprekend. Maar ik wil

Heleen: Tekenen en realistische thrillers lezen.

mijn diploma heel graag halen. En Lesley en

Ik zou ook ooit graag Egypte bezoeken. De

Heleen: Bij Pieter Verhulst. Hij is net als Lesley

onze families steunen mij daar volop bij.

geschiedenis en de piramides boeien me van

brandweerman in ons korps en we zien elkaar geregeld aan de schoolpoort. Opgetekend door Chris Isaïe.

COLOF ON : Infogem is een uitgave van gemeente Berlare | jaargang 18, nr. 1 | v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22, Berlare redactieraad: Phyllis Bauwens, Emmy Bonnarens, Katja Gabriëls, Bob Pieters, Isabel Six en Tom Van Acker vormgeving: Gert Van Kerckhove, www.ttpcom.be | druk: drukkerij De Canck, Wetteren | oplage: 6.700 ex. | coördinatie fotografie: Bert Van der Linden redactieadres: communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be - 052 43 23 30 UiTagenda: vrijetijdsactiviteiten ten laatste ingeven op 6 februari op www.UiTdatabank.be Inschrijven op de maandelijkse e-nieuwsbrief via de startpagina van www.berlare.be Gemeente Berlare op Twitter: @gemeenteberlare


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.