Infogem november - december 2012

Page 1

|1| GEMEENTEMAGAZINE NOVEMBER | DECEMBER 2012

Wordt Berlare slimste gemeente van Vlaanderen?

Š Bert Van der Linden

Creatief zorgwonen: de kangoeroewoning

Spelregels rond bomen rooien

Hoe Donks is Donkse paling?


|2|

Gelukkig maar De Vlaamse regering laat met de zogenaamde VRIND-studie al twintig jaar jaarlijks becijferen hoe het met Vlaanderen gesteld is en hoe gelukkig de Vlaming zich voelt. Wat blijkt bij de voorstelling van de cijfers dit jaar? We zitten op de eerste rij in de klas van Europa. En ook onze geluksbarometer die aan het onderzoek

LEVEN

gekoppeld is, staat globaal gezien goed. Toch enkele opvallende vaststellingen bij deze goed-nieuwsshow van op het Martelaarsplein. Hoewel meer dan 80% van de Vlamingen tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen, maken zeven op de tien inwoners zich zorgen over hun gezondheid. En nog: actief sporten gaat ten opzichte van vijf jaar geleden achteruit van 60 naar 50%. Vooral vrouwen zouden weinig sporten. Sporten is goed voor de gezondheid, net als natuurlijke meststoffen voor de moestuin. Ik wil maar zeggen: daar zijn meer dan voldoende studies rond die dat aantonen. Daarom dat onze gemeente sterk inzet op een sport-voor-iedereen-beleid en ze probeert dat goed te spreiden tussen de dorpskernen. Ze subsidieert 25 clubs en biedt aan veel verenigingen logistieke steun, vooral in de vorm van uitleenmateriaal. De sportdienst en sportraad werken aanvullend op het private initiatief. Onder de vlag van het gemeentebestuur zijn er verschillende wekelijkse lessenreeksen voor jong en oud, jaarlijkse initiaties (de bekendste is wellicht de Start to Run), een joggingcriterium, een trio-triatlon, een run & bike, ‌ In de krokus-, paas- en zomervakantie pakt de sportdienst uit met sportkampen. En er is het gloednieuwe sportpark. Met het private en gemeentelijke aanbod samen komt elke inwoner die wil sporten, aan zijn trekken. Of hij nu jong of ouder is, intensief wil sporten of wat voorzichtiger moet zijn. Als ik rondom mij kijk, zie ik veel beweging. In onze zalen, op onze pleinen en op straat. Daarom denk ik dat een inwoner van onze gemeente boven het Vlaamse VRIND-gemiddelde scoort op sportief vlak. En daardoor moet hij zich al een stuk minder zorgen maken om zijn gezondheid. Gelukkig maar.

Tom Temmerman

schepen bevoegd voor sport, jeugd, kinderopvang,

volksgezondheid, ontwikkelingssamenwerking en drugpreventie

8


|3|

RUI MT E

U iT

B ER L A R E & D E W E R E L D

I N ‘ T GRO E N

W I E WAT WA A R

8 16 21 33 38 43 L E VE N

BER L A R E & DE WER ELD

Tweedehandswinkel OCMW: geef je kleren een tweede leven Familieraad gestart in WZC Ter Meere Verantwoord leren omgaan met genotsmiddelen Strooien: de ene weg is gladder dan de andere Nieuwe verkeerscirculatie parking CC/bib

Waterschap: sanitaire zorgen in Zapallo en Zapallito 11.11.11 wil mee het klimaattij keren 5 inwoners in ‘The great Ethiopian Run’

08 10 11 13 15

Inge en Jan verbouwen tot kangoeroewoning Vernieuwd gemeentemagazijn terug in gebruik Bomen rooien: de hoofdspelregels Premies en fiscaal voordeel voor dakisolatie

16 17 18 20

UiT Wordt Berlare slimste gemeente van Vlaanderen? 100 jaar filmgeschiedenis met Jan Verheyen Festivalhal Donkmeer wordt voetbaltempel Overleven in de natuur met Arnout Pieters 10 leuke eindejaarsuitstappen in onze gemeente

I N ‘ T G RO EN Amerikaanse vogelkers is paard van Troje Het verhaal van de aal: hoe Donks is Donkse paling?

RUI MTE

21 22 24 26 28

33 36 37

38 40

RU BR I EK EN Beeldverhaal 04 Wedstrijd 07 Nieuws uit de gemeenteraad 12 Mens & tijd 14 ’t Nachtkastje van Leentje De Greif 27 UiTagenda 30 De ambassadeur: Katrien Van Acker 34 Oud nieuws 42 Berlare in beeld 46 Kers op de taart! 48


Kleine verhalen, straffe verhalen Met dit motto gaat fotograaf Marc Van Gysegem op pad voor Infogem, op zoek naar pure taferelen uit het leven van gewone mensen uit Berlare. Geen BV’s of grootse gebeurtenissen. Liever toont Marc plaatselijke verhalen over groot en klein verdriet, uitbundige vreugde, onrechtvaardige verschillen en eenvoudige samenhorigheid. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek. In BEELDverhaal gaat Marc op zoek naar passie, liefde en warmte in Berlare.


Internationaal touwtjespringen Als je ze bezig ziet, geloof je je eigen ogen niet: de koord wordt onzichtbaar door de snelheid waarmee die wordt gedraaid. Rope skipping is indrukwekkend. Ik had zo’n team nog nooit bezig gezien. Dorpsgenoot Pieter-Jan De Backer (rechts op de foto) begon eraan op zesjarige leeftijd. Daar plukt hij nu de vruchten van. Afgelopen zomer behaalde hij met zijn team brons op het wereldkampioenschap in Florida. En deze herfstvakantie trekken ze naar het EK in Portugal. Om deze foto te kunnen nemen, kreeg Marc assistentie van Nic Vermeulen en Herman De Backer.


|6| Vanaf 3 december: inschrijven kinderopvang kerstvakantie

Indienen kandidaturen sportlaureaten 2012

Het gemeentebestuur voorziet gemeentelijke kinderopvang voor

De sportraad en het gemeentebestuur vieren de

kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de kerstvakantie

sportlaureaten 2012 tijdens het sportgala op vrijdag 22

van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 december en op donderdag

februari in CC Stroming.

3 en vrijdag 4 januari.

Alle individuele sporters en teams die in 2012 een

Alleen de locatie Overmere is open van 7 tot 18.30 uur.

opmerkelijke prestatie hebben geleverd, komen in

Locatie Berlare en Uitbergen zijn gesloten tijdens de kerstvakantie.

aanmerking. Daarnaast is er ook hulde aan personen

Inschrijven kan vanaf maandag 3 december per post, e-mail of bij

die zich als vrijwilliger al meerdere jaren verdienstelijk

afgifte op de locaties.

hebben gemaakt om de sport in onze gemeente uit te bouwen.

Het verplichte inschrijfformulier is vanaf 26 november beschikbaar op de drie locaties, op de dienst jeugd & vorming en op

Reglement en kandidatenformulier vind je bij de

www.berlare.be/kinderopvang. Op deze website kan je tevens het

sportdienst en op www.berlare.be.

huishoudelijk reglement en de tarieven nalezen.

Indienen kan tot uiterlijk 31 december 2012.

Er is geen kinderopvang op 24, 25 en 31 december en op 1 en 2 januari. meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en

meer info:

jeugd.kinderopvang@berlare.be

sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Kom helpen in ons kasteelpark In het kasteelpark is altijd werk. Ook voor vrijwilligers. Daarom plant gemeente Berlare een nieuwe beheerdag op zaterdag 8 december van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 uur. Samen met Natuurpunt Dendermonding gaan liefhebbers verder bouwen aan een takkenwal. Leuk voor jong en minder jong. meer info: technische dienst, 052 43 23 46 Natuurpunt Dendermonding, 052 42 69 72 Breng werkhandschoenen mee en eventueel ook takkenschaar of zaagje.

Het g e m e e n te pe r s o neel ver w i j d er t b l o e m st uk ke n v an Al l erhei l i g en op de k er k hoven v anaf 1 decem ber. I n fo: 052 4 3 2 3 4 4 . | Ee n a r b ei d er van d e techni s che d i en st wer kt si nds enk ele wek en volti j ds op onze begr aafplaa t sen . H ij w a a kt ove r d e s eren i te i t e n n e t h e i d va n o n ze kerk hoven. | D e wer k w ink el ( i n S oci aal Huis O ver m ere) bren g t alle o rga n i s a ti e s s a m e n d i e j e hel p en i n j e zo e k to c ht naar werk. N i euwe openi ngstij den: m aandag v an 13. 30 to t 17 uur, din sd a g v a n 1 7 to t 1 9 u u r en woens d ag van 8 . 3 0 tot 12 uur. | Het is af te r aden, m aar als j e toch vu u r wer k wil af stek e n (v a n o u d n a ar ni eu w b i j voor b eel d ) , heb j e steeds toes temmi ng nod i g v an de burgem eester. I nfo: 052 43 23 4 7 . | Er l i g t e e n n i e u we p e t a n q ue b a a n aan het toer i stisch infok antoor langs het A . Nelenpad. I nfo: 09 342 92 40. | B er la a r s e k u n s te naar s K arel Cor nel i s en Peter Ver beeren zij n op zoek naar b i er vi l t jes en een atel i er. I n fo: 0473 79 6 6 8 4 . | Pr a a t m et j e hu i s ar t s of ap ot hek er over gri epvacci nat i e. Het i deale m om ent om te v accineren is t us-


|7|

Sluitingsdagen gemeentediensten eindejaarsperiode Geen enkele gemeentedienst is bereikbaar op 24, 25 en 31 december en 1 en 2 januari. Een paar diensten hebben extra sluitingsdagen: • De diensten op het gemeentehuis, de jeugddienst en de bib zijn gesloten op 26 december;

Waar in Berlare hebben we dit zicht

gesloten van 24 december tot en met 2 januari; • Dienst toerisme/Museum Donkmeer is gesloten van 22 december tot en met 4 januari; • Locatie Uitbergen en locatie Berlare van de buitenschoolse kinderopvang zijn heel de kerstvakantie gesloten.

Koop eieren, fruit, aardappelen, …

F O T O W E D S T R I J D

• De cultuurdienst/CC Stroming, sportdienst en de Eendenkooi zijn

gefotografeerd? Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem in of mail je antwoord door naar infogem@berlare.be. Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden. We maken de winnaar bekend in het volgende nummer. Winnaar Infogem september-oktober (oplossing: detail Moleneindestraat 21): Gustaaf Spaerkeer (Mgr. Coppieterslaan 26) mag zijn waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare

bij lokale producenten. Zo schakel je alle nadelen van transport uit.

Volg gemeente Berlare op Twitter: @gemeenteberlare

sen ha l f o kto be r e n hal f novem b er. | K en j e i emand di e ooi t de Ned erl and s e el fs ted entocht reed? Contac teer d e dien s t to e r i s m e : 0 9 3 4 2 9 2 4 0 . | Am n e st y I nte r nat i onal v r aagt in de j aar lij kse mens enrechtenweek ( 1 tot 10 d e cembe r ) v r i jh e i d v an m eni ng s u i t i ng voor i ed eree n. I nfo: w w w. am nest y. be

| D e Vlaam se M ili eum aatschapp ij h eef t

de b e l a n gr i jks te rechte n e n p l i c hte n ro n d k ra ant jes water i n k lare taal gebundeld op w w w. v m m . be/ w ate r lok et .

|

Verkeer s h in d er i n onze g em eente? B l i j f op d e hoogte v ia w w w. ber lare. be en k i es daar de k nop ‘ ver k eer shin d er ’. | On th a a l o u d e r s e n k i nd erd ag ver b l i j ven k r i j g en 2 0 grat i s hu i s vu i l zak ken v an gem eente B er lare. Nog ni et lan g aan de sla g ? M e ld je a a n op d e f i nanci ël e d i ens t ( 0 5 2 43 23 43 en rek endienst@ ber lare. be) . | Eandis. be li j st de prem ies o p vo o r ratio n eel e n e rgi e ge b r u i k . D e moei te w aard voor ( ver ) bouwer s. | Een k lacht m elden over een s l echt herstelde o pr it o f s lo rd i g e b er m na wer k en van E andis, k an op http: / / k lachten. eandi s. be.


|8|

Geef je kleren een tweede leven OCMW-tweedehandswinkel De Meerkoet voor inwoners in armoede Het Sociaal Huis van OCMW Berlare heeft een tweedehandswinkel onder dak, De Meerkoet. Elke inwoner kan er nette spullen afgeven die hij niet meer nodig heeft, maar waar hij medeburgers met geldzorgen een gewaardeerd plezier mee doet.

Solidariteit is een mooi maar vaak hol begrip.

Is het een nieuw initiatief?

Zeker in tijden van een crisis die bijna elke

meubilair, postuurtjes voor op kasten, grote stukken speelgoed en knuffeldieren kunnen we

inwoner in Vlaanderen voelt. Terwijl net dan

Willemans: Nee. Er was al een voorloper, ’t Ma-

de groep personen en gezinnen in armoede

gazijntje. Dat was een kamer in onze vroegere

nog toeneemt. In onze gemeente bestaan

crisiswoning in de Baron Tibbautstraat. In de

een paar mooie initiatieven die haalbaar zijn

plannen van het Sociaal Huis zat onmiddellijk

en een glimlach toveren op alle gezichten.

een ruimte voor een tweedehandswinkel. Die is

Willemans: Inwoners uit onze gemeente die

mooi geïntegreerd in het gebouw, rechtover de

een bezoekerskaartje hebben gekregen van

De Meerkoet van OCMW Berlare is zo’n

welkombalie, en ziet er met vitrines en mooie

onze sociale dienst. Wie zo’n kaartje bezit, mag

project. Maatschappelijk werker Liesbeth Wil-

rekken ook echt uit als een winkel.

twee keer per maand komen en tot vijf stuks

lemans licht dit laagdrempelig concept toe.

niets. Die gooien we dan ook meteen weg. Wie koopt in De Meerkoet?

per bezoek gratis meenemen. Uitzonderingen Ik ruim thuis op. Met welke spullen die ik

wegens noodgevallen zijn wel mogelijk. Ik denk

Willemans: De Meerkoet is een tweedehands-

niet meer nodig heb, kan ik terecht in De

bijvoorbeeld aan crisisopvang, grote gezinnen

winkel voor kansarme inwoners. De spullen in de

Meerkoet?

of een geboorte.

winkel zijn schenkingen van andere inwoners. Ook een tweedehandswinkel uit Sint-Niklaas

Willemans: Nette kledij voor kinderen, mannen

brengt twee keer per jaar kledij, soms zelfs van

en vrouwen is welkom, net als modeaccessoires,

populaire merken.

schoenen en babymateriaal zoals een verzorgingskussen. Met beschadigde of vuile kleren,

© Bert Van der Linden

LEVEN


|9|

Sint-Martinusfonds: gratis voedselbank en meer Naast de tweedehandswinkel van OCMW Berlare kent onze gemeente nog een solidariteitsproject voor en door inwoners: het Sint-Martinusfonds. Het is een parochiale voedselbank die in Berlare, Overmere en Uitbergen op de tweede donderdag van de maand gratis voedselpakketten aanbiedt. Het fonds, dat samenwerkt met OCMW Berlare, koopt de voeding zelf aan bij warenhuizen en zelfstandigen en financiert deze aankopen met sponsorgeld en opbrengsten uit eigen acties als Frituur Sint-Martinus op Berlare jaarmarkt. Naast deze maandelijkse voedselpakketten schenkt het fonds ook kledij, kleine huisraad en klein meubilair. Allemaal spullen die het heeft gekregen van particulieren. Dit solidariteitsproject wordt volledig gedragen door ongeveer 25 vrijwilligers, die naast hun basisengagement ook nog gratis ontspanningsmomenten organiseren: een Sinterklaasfeest in Overmere, een Sint-Maartenfeest in Berlare en een gezellig eetmaal rond Kerstmis. Extra vrijwilligers zijn welkom, net als propere kledij, huisraad en klein meubilair.

meer info: Raoul Verhaeven, 0475 96 89 82 en raoulhuguette@skynet.be

Hoe zijn de reacties?

Hebben jullie nog spullen nodig?

Willemans: Heel positief. Onze bezoekers komen

van 17 tot 19 uur is de winkel bovendien heel

Willemans: Graag! Er is echt veel vraag naar. Je

graag. Daar zijn een aantal verklaringen voor,

toegankelijk. De namiddagen gebruiken de me-

kan schenkingen komen brengen elke werkdag

denk ik. ’t Is om te beginnen een mooie ruimte.

dewerkers om alles weer netjes te leggen en aan

van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

We proberen de vitrines steeds thematisch in

te vullen. En het feit dat ze vrij in en uit mogen

Op dinsdag ook van 17 tot 19 uur. Je moet geen

te kleden en het aanbod mee te laten gaan

lopen zonder te worden gestoord, waarderen de

afspraak maken.

met de seizoenen, net als in andere winkels. De

mensen ook heel sterk.

Meerkoet is ook heel overzichtelijk: alles ligt op

meer info: Sociaal Huis,

maat; kinderen, vrouwen en mannen apart. Met

Baron Tibbautstraat 29A

openingsuren elke voormiddag en op dinsdag

09 326 97 10 en sociaalhuis@ocmwberlare.be

Nette kledij voor kinderen, mannen en vrouwen is welkom, met als modeaccessoires, schoenen en babymateriaal.


| 10 | LEVEN

“De beste zorg is een gedeelde zorg.” WZC Ter Meere start familieraad voor verwanten van onmondige bewoners Een aanzienlijk grote groep bewoners van WZC Ter Meere

kunnen laten horen, een spreekbuis krijgen, zij het dan via verwanten.”

is niet mondig genoeg meer om een mening of suggestie te

Het gaat om mensen met dementie, maar evengoed om bewoners

formuleren. Toch hebben ook deze mensen recht op de beste

die zwaar zorgbehoevend zijn.

leef- en zorgomstandigheden. Vanuit die visie heeft het

“Het bestaansrecht voor deze familieraad is gebaseerd op onze over-

woonzorgcentrum dit jaar een familieraad opgericht.

tuiging dat de beste zorg een gedeelde zorg is. Daarmee bedoelen we dat een bewoner gebaat is met zowel professionele zorg als met

Inspraak en participatie blijven belangrijk, ook als je naar een woon-

zorg uit zijn familiaal netwerk. Vandaar dat het goed is dat die partijen

zorgcentrum verhuist. In elk centrum bestaat daarom een gebruikers-

elkaar geregeld gestructureerd ontmoeten”, aldus De Bock.

raad die minstens vier keer per jaar vergadert. “Dat is opgenomen in het woonzorgdecreet van de Vlaamse overheid”, vertelt Anja De Bock,

Interactief overleg

hoofdverpleegkundige van de dementieafdeling. “Dit overlegorgaan brengt bewoners en enkele collega’s rond de tafel en heeft min of

WZC Ter Meere wil de structuur van de familieraad zo open mogelijk

meer een vaste agenda: voorbije activiteiten evalueren en nieuwe

houden. Dat impliceert een vrije deelname van familieleden, zonder

plannen, bewoners formuleren opmerkingen en suggesties voor

maximumaantal per bewoner. Dat betekent verder ook dat het accent

verbetering en tot slot brengt het woonzorgcentrum zelf enkele items

op interactie ligt om zo ervaringen, informatie en contacten uit te

aan. We delen dan beslissingen mee en vragen naar de mening van

wisselen. En tot slot is er ook een rol weggelegd voor deskundigen,

onze bewoners over bepaalde onderwerpen.”

intern of extern, die rond een specifiek thema worden uitgenodigd en

Belang van familiaal netwerk

die met een workshop of korte uiteenzetting de discussie openbreken. “Op de eerste vergadering was een klinisch neuropsycholoog te gast om over dementie te praten en over de veranderingen in zorg en

Niet elke bewoner komt naar die gebruikersraad. Omdat het hem niet

relaties die de ziekte met zich meebrengt. Die man begon met een

interesseert of omdat hij niet meer kan. Voor deze laatste groep is nu

wetenschappelijk exposé en je zag iedereen heen en weer schuiven

een familieraad opgestart. De Bock: “Niemand verplicht ons om dat

op zijn stoel, wegdwalen of oogcontact zoeken. Dat was net zijn punt.

te doen. Maar het voelt juist dat ook mensen die hun stem niet meer

Hij wou iedereen laten inzien hoe het voelt wanneer iemand tegen je


| 11 |

Verantwoord leren omgaan met genotsmiddelenn Met vragen rond alcohol, tabak en andere drugs kan je terecht bij het Oost-Vlaams Drugpunt, met een zelfstandig steunpunt voor Berlare, Lokeren en Zele. De dienst richt zich naar de hele bevolking, maar heeft specifiek aandacht voor jonge mensen en hun omgeving.

Drugpunt informeert © Bert Van der Linden

Drugpunt garandeert correcte en relevante informatie over drugs en druggebruik, ook voor schooltaken.

Drugpunt begeleidt Drugpunt biedt professionele begeleiding bij beginnende drugproblemen. Ook voor wie in zijn omgeving met drugs wordt geconfronteerd. Is er echt sprake van verslaving? Dan zoeken de betrokkenen samen naar de geschikte hulpverlening. Alle gesprekken zijn vertrouwe-

Niemand verplicht ons om dat te doen.

lijk en gratis.

Maar het voelt juist dat ook mensen die hun stem niet meer kunnen laten horen, een spreekbuis krijgen.

Drugpunt steunt Ook verenigingen, bedrijven en scholen die rond drugspreventie willen werken, vinden een partner in het Oost-Vlaams Drugpunt. De dienst helpt bij de inhoudelijke voorbereiding en praktische uitwerking van activiteiten en campagnes.

praat en waar je niets van begrijpt. Het ijs was gebroken en met die insteek kwam een interactief gesprek op gang.”

In onze gemeente vind je het steunpunt in het Sociaal Huis, Baron Tibbautstraat 29A. Je kan langskomen op

Voor de eerste bijeenkomst kwamen ongeveer 50 familieleden opda-

afspraak.

gen. De reacties na afloop waren positief. “Het was een eerste kennismaking en je voelde nog wat onwennigheid. Maar belangrijk is dat we gestart zijn en dat bijna iedereen van de aanwezigen de meerwaarde van het overleg aanvoelt, zowel voor zichzelf als voor zijn verwante in WZC Ter Meere. En ’t is toch voor het welzijn van die laatste dat het initiatief er is gekomen”, besluit De Bock.

meer info: Oost-Vlaams Drugpunt,

meer info: WZC Ter Meere,

steunpunt Berlare-Lokeren-Zele: 0485 91 00 11

09 326 97 30 en termeere@ocmwberlare.be

en drugpunt@berlare.be


| 12 |

Nieuws uit de gemeenteraad Nieuwe verlichting Uitbergen brug en Bareldonkkapel De brug in Uitbergen heeft sinds enkele weken nieuwe verlichting. De

Ook Bareldonkkapel is opnieuw uitgelicht. De sfeerverlichting op de

toestand van de oude verlichtingspalen was zo erbarmelijk dat ze een

gevel was al een tijd stuk. Eandis heeft die nu hersteld. Mooi op tijd

gevaar voor de veiligheid vormden.

voor de donkerste dagen van het jaar.

Uitbreiding 50 km/u in vijf straten Naar aanleiding van twee concrete situaties heeft de gemeenteraad enkele snelheidsaanpassingen goedgekeurd op het grondgebied. Als gevolg van een aantal ongevallen in de Kerkstraat waarbij ook een

In deelgemeente Berlare laat de gemeenteraad de bebouwde kom

gevel een paar keer werd beschadigd, heeft het Vlaams gewest recent

uitbreiden in Schuitje, de Sarosstraat, de Leopolddreef en de Overheet.

net vóór die gevaarlijke bocht een zogenaamd poorteffect gecreëerd,

Het waren de bewoners van deze laatste straat die in een gezamen-

dat automobilisten ‘dwingt’ om de snelheid te verlagen. Daarom heeft

lijke brief hadden gevraagd de situatie te bekijken. Omdat er nu veel

de gemeenteraad nu ook beslist het stuk waar je 50 km/u mag rijden,

nieuwbouw opduikt buiten de huidige bebouwde kom, is het bestuur

te verlengen. Concreet enkele meters vóór die nieuwe asverschuiving.

op die vraag ingegaan en heeft het van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook in drie andere straten een aanpassing door te voeren.

Samenvattingen van gemeenteraadsverslagen vind je op www.berlare.be onder ‘bestuur en beleid’.


| 13 |

Waarom de ene weg gladder is dan de andere Gemeentediensten strooien volgens vast schema Van zodra het begint te vriezen en de wegen er glad bij liggen, krijgen gemeentediensten heel wat meldingen van ontevreden inwoners over het niet of laattijdig strooien in hun straat. Nochtans is er een heel duidelijke procedure die strikt wordt gevolgd. Maar we zijn wel eerlijk: neen, wij strooien niet elke straat! Als de politie gladheidgevaar vaststelt, belt ze onmiddellijk de technische dienst. Ook ’s

Drie goeie redenen om niet overal te strooien

En tot slot wegen we bij sneeuwval het zicht en de pret af tegen de verkeersveiligheid. In de mate van het mogelijke kiezen we voor

nachts. Binnen het halfuur zijn onze mensen dan de baan op. Bij zeer ernstige verkeers-

We merken dat niet alle inwoners van die

hinder rukt zelfs een tweede team uit.

laatste straten hierover opgetogen zijn. Schepen van openbare werken Julien

het witte landschap.” Er bestaan alternatieven voor strooizout.

Er is een vast strooischema, legt controleur

Wettinck (Open vld) legt uit waarom het

Zand bijvoorbeeld. Maar voor onze ge-

der werken Luc De Block uit. “De diensten

gemeentebestuur toch zuinig blijft met het

meente is dat geen oplossing. “In straten

rijden eerst naar de brandweer, zodat de wa-

strooien van kleinere straten en verkavelin-

met riolering raken de rioolkolken hierdoor

gens kunnen uitrukken in noodgevallen. Ook

gen: “We focussen op de verbindingswegen

verstopt. En dat zijn net de straten die we het

de omgeving van onze rusthuizen en scholen

die dagelijks heel wat verkeer te slikken

meest en het snelst moeten strooien”, besluit

wordt snel gestrooid. Vervolgens krijgen

krijgen. Als deze glad liggen, is dat immers

De Block.

de grote gemeentewegen zoals Veerstraat,

een zeer gevaarlijke situatie voor honderden

Molenstraat en Gaver tot en met Kamershoek

weggebruikers die bovendien binnen de

meer info:

een zoutlading. Onze diensten rijden niet op

kortste keren in een lange file terechtkomen.

technische dienst,

de gewestwegen (Kerkstraat, de baan van

Daarom houden we zeker voldoende zout op

052 43 23 46 en

Schoonaarde tot de Klappel en die tussen

voorraad voor onze hoofdwegen. Ten tweede

technische.dienst@berlare.be

Zele en Gent n.v.d.r.). Die wegen zitten in het

is zout schadelijk voor het wegdek. We pro-

strooischema van de Administratie Wegen en

beren onze asfaltlagen zo lang mogelijk goed

Verkeer van de Vlaamse overheid. Zijstraten

te houden. Want wegenwerken zijn duur en

en verkavelingen komen het laatst aan de

de buurtbewoners hebben er veel langer hin-

beurt. En alleen als het noodzakelijk is en het

der van dan van die paar ijsdagen op een jaar.

de voorraad niet in gevaar brengt.”


| 14 | LEVEN

MENS&TIJD

15/09/2012

Gustavus Lenssens (°07/04/1924)

16/09/2012

Iris Annemans (°11/12/1973)

18/09/2012

Antoine Sichien (°25/02/1953)

22/09/2012

Yvette Verdurme (°14/05/1954)

23/09/2012

Petrus Goossens (°11/11/1928)

GEREGISTREERDE GEBOORTEN

26/09/2012

Gerardus De Sutter (°23/01/1936)

27/07/2012

Julie Dupont

27/09/2012

Maurice Roggeman (°07/02/1930)

02/08/2012

Thibeau De Maesschalck

02/10/2012

Clementina De Varé (°12/08/1919)

02/08/2012

Febe Persyn

02/08/2012

Matthis Persyn

06/08/2012

Elias Baeckelandt

06/08/2012

Wout De Vos

09/08/2012

Lou De Groot

10/08/2012 16/08/2012

VOLTROKKEN HUWELIJKEN

Lily Samson

18/08/2012

Jean Marie De Backer en Nancy Van Keer

Vic Goeman

18/08/2012

Christoph Moerman en An Geenens

19/08/2012

Aiden Baert

25/08/2012

Sam Van Damme en Mieke Mariman

19/08/2012

Fran Billiet

25/08/2012

Gino Callaert en Sandra De Block

19/08/2012

Ilija Coenaerts

31/08/2012

Joris De Winne en Lies Bogaert

25/08/2012

Safiye Kurt

01/09/2012

Xavier Van Malderghem en Sabine De Schryver

27/08/2012

Gitte Jonckheere

07/09/2012

Danny Wuytack en Ilse Vergeylen

28/08/2012

Elize De Clercq

14/09/2012

Thomas Peirlinck en Ellen Poppe

28/08/2012

Zita Diericx

21/09/2012

Pierre De Proft en Jeannine Van Campenhout

29/08/2012

Louise Goossens

21/09/2012

Emmanuel De Cuypere en Gina De Grom

05/09/2012

Elle Clinckspoor

07/09/2012

Marie-Lou De Raedt

15/09/2012

Fenne Scheire

20/09/2012

Eline Meert

GOUDEN JUBILEA

24/09/2012

Finn Laenens

28/09/2012

Robbe Goossens

14/09/2012

Etienne Sens en Lydia De Grauwe

15/09/2012

Luc Claus en Annie Van de Wielte

15/09/2012

Michel Henderickx en Maria Bogaert

13/10/2012

Octaaf Verhofstadt en Francine Spaerkeer

GEREGISTREERDE OVERLIJDENS

20/10/2012

Robert Temmerman en Mariette Van Den Driessche

10/08/2012

Willem De Nil (°06/07/1984)

11/08/2012

Joris Bonnarens (°20/12/1922)

15/08/2012

Julia De Meuleneir (°12/08/1920)

16/08/2012

Lydia Amant (°19/03/1946)

21/08/2012

DIAMANTEN JUBILEA (60 JAAR)

Lodewijk Renet (°13/07/1939)

04/10/2012

Marcel Somers en Hortensia Cattoir

22/08/2012

Madeleine Rossie (°24/06/1935)

16/10/2012

Guillielmus De Smedt en Ghislena Verlaeckt

25/08/2012

Monique Van Langenhove (°21/05/1969)

28/10/2012

Livinus Rogiers en Julia Bracke

29/08/2012

Leon Leys (°22/01/1933)

01/09/2012

Marc Allaert (°14/09/1938)

03/09/2012

Danny De Kinder (°28/04/1964)

04/09/2012

Julianus De Cock (°23/01/1934)

04/09/2012

Nikita Van Royen (°24/10/1997)

07/09/2012

Maria De Schoemaecker (°02/05/1916)

08/09/2012

Joséphine Lorie (°21/04/1923)

13/09/2012

Louise De Wilde (°05/03/1933)

14/09/2012

Modest Vanhouwe (°31/07/1930)

14/09/2012

Irena Van den Abbeel (°06/09/1924)


| 15 |

Nieuwe verkeerscirculatie parking CC/bib Veiligheidsmaatregel voor kazerne brandweer Met de inplanting van de nieuwe brandweerkazerne achteraan

Concreet mag je de parking enkel oprijden langs de kant van de oude

op de parking van CC Stroming en de bibliotheek, is om

kazerne (dit is de eerste oprit voor wie van het centrum komt).

veiligheidsredenen een nieuwe verkeerscirculatie in voege

Afrijden mag langs beide kanten.

getreden op het terrein. Het gaat om een proefopstelling die over enkele weken wordt ge毛valueerd.

NIEUWE KAZERNE

PARKING BRANDWEER

CC STROMING

Gert, voor wat dat plannetje betreft: -

enkel parkings, bib, cc, oude brandweer en nieuwe brandweer overne-

men -

GEEN afgelijnde parkeersplaatsen per auto

-

oprit v贸贸r de oude kazerne: grote groene pijl IN en grote groene pijl UIT

-

oprit voorbij de bib: grote groene pijl UIT en verbodsbord

IN & UIT BIBLIOTHEEK

ENKEL UIT


| 16 |

© Bert Van der Linden

R U I MT E

“Kangoeroewonen? Wij zien alleen voordelen.” Inge en Jan verbouwen eigen huis en laten ouders intrekken Inge Moens en Jan Van Hee uit de

Maria (79) en Robert (85) woonden in

buiten voor looprek en rolwagen, een

Bayaerdstraat lieten hun huis

Hemiksem in een duplexwoning. De drie

badkamer en toilet in functie van de zorg- en

verbouwen om zorg te kunnen dragen

verdiepingen waren een last geworden en

hulpverlening en veel licht. Dat laatste vind

voor haar ouders. Een nogal drastische

het echtpaar dacht aan een serviceflat. “We

ik levensnoodzakelijk. Bobonne en bom-

beslissing voor alle betrokkenen, maar

hebben toen nog samen hard gelachen om

pa komen nog weinig buiten. Deze grote

de zogenaamde kangoeroewoning biedt

een zotte gedachte dat ze misschien in onze

ramen geven hen zonlicht en creëren extra

wel een pak voordelen.

veranda konden komen wonen. Toen papa

ruimte met een blik op het leven buiten.” De

even later een beroerte kreeg, moesten we

woonunit heeft verder een aparte voordeur,

Vlaanderen vergrijst, de zorgsector kreunt en

ineens snel knopen doorhakken. De ‘veranda’

een kookblok, een kleine leefruimte en twee

het traditionele idee ‘één woning voor één

flitste opnieuw door mijn hoofd, maar nu

ziekenhuisbedden.

gezin’ wordt voor een steeds groter worden-

als ernstige piste.” Inge en haar man Jan

de groep mensen stilaan onbetaalbaar. Goeie

kwamen vlug tot het besluit: we bouwen een

Meer dan een jaar hebben Maria, Robert,

redenen om onze kijk op wonen te verrui-

serviceflat aan onze eigen woning. Tot groot

Inge, Jan en de drie kinderen geleefd tussen

men. Het zorgwonen of kangoeroewonen

jolijt van hun kinderen Too, Maj en Free.

de aannemers. “De verbouwing was heel

is zo’n alternatief woonconcept. Het komt uit Scandinavië en duikt meer en meer op

Veel licht, geen drempels

in Vlaanderen. In Overmere bijvoorbeeld, bij

ingrijpend om de koppeling tussen oud en nieuw te maken. Maar we hebben ons daar doorgeworsteld.” Het gezin van Inge

de familie Van Hee-Moens. “Een kangoeroe-

Samen met architect Stefan Lauwaert gingen

heeft ook niet moeten inboeten aan eigen

woning beschikt over een tweede, kleinere

Inge en Jan aan de slag.

leefruimte. “De oppervlakte die we op het

woonunit binnen een bestaande woning om

“Die begreep onmiddellijk wat we wilden

gelijkvloers hebben opgeofferd voor de flat,

maximaal twee oudere of hulpbehoevende

en tekende een nieuwbouwflat, volledig

kregen we terug met een verdieping op

personen te huisvesten. In ons geval mijn

aangepast aan de noden van mijn ouders.

de aanbouw. Voor ons is eigenlijk alleen de

ouders”, legt Inge uit.

Compact, geen hindernissen binnen en

badkamer naar boven verhuisd.”


| 17 |

Gemeentearbeiders nemen vernieuwd magazijn in gebruik Na een grondige verbouwing keren de gemeentearbeiders terug naar het

We behouden elk

magazijn in de Bollewerkstraat, naast het containerpark. Geïnteresseerde

onze volledige privacy,

inwoners kunnen de verbouwing

maar hebben dagelijks

15 tot 17 uur.

steun en hulp aan elkaar.

bekijken op zaterdag 1 december van

De verbouwing kwam er omdat het pand niet meer kon voldoen aan de milieuwetgeving. Het oude fabrieksgedeelte ging volledig tegen de grond. De nieuwbouw, die voldoet aan de nieuwste milieunormen, bevat bureauruimte, kleedkamers en sanitair, refter, las- en schrijnwerkplaats en enkele opslagplaatsen.

Op enkele details na, is de kangoeroewoning

voorhand moeten nadenken over woonmo-

De grote loods is gebleven als stalplaats

klaar. Zelfs Suzy, de schildpad uit de tuin

gelijkheden op zijn oude dag. Soms volstaan

voor het wagenpark en verwelkomt vier

in Hemiksem, verkent sinds kort de Over-

zelfs eenvoudige ingrepen aan je eigen huis.

nieuwe voertuigen. De meeste zijn ter

meerse bodem. Iedereen is tevreden. Maria

De slaap- en badkamer naar het gelijkvloers

vervanging van bestaande wagens die zijn

en Robert kunnen op deze manier nog vele

brengen bijvoorbeeld.”

opgebruikt. Het gaat om een bestelwagen,

jaren zelfstandig wonen en genieten in een

een wiellader voor het heffen van zware

vertrouwde omgeving. Ook de verplegers die

Aan deze ingrijpende verbouwing hangt

lasten en een vrachtwagen. Voor het

dagelijks aan huis komen, zijn in de wolken

natuurlijk een stevig prijskaartje. De Vlaamse

vervoer van uitleenmaterialen en weg-

met de ruime badkamer. Jan en Inge tot slot

overheid beschikt over een set van algemene

signalisatie kwam er een verantwoorde

beseffen dat ook zij het groot lot hebben

premies waar je, afhankelijk van de specifieke

uitbreiding op het wagenpark: een nieuwe

gewonnen met Maria en Robert onder dak.

situatie (inkomen, aard van de ingreep, …)

lichte vracht met laadbrug.

“Mama helpt ons met de was en de plas,

een beroep op kan doen. Voor kangoeroewo-

ze schilt de aardappelen en is de geknipte

nen op zich echter bestaan geen specifieke

Het gemeentebestuur laat het resultaat

babysit voor onze drie kinderen. Die lopen

subsidies. “Maar als je ouders een eigen wo-

van de verbouwing en de nieuwe

na schooltijd vlug even binnen, doen voor

ning hebben die ze kunnen verkopen, is het

voertuigen zien op zaterdag 1 december.

bompa en bobonne al eens een boodschap

misschien toch het overwegen waard. Op de

Iedereen is welkom tussen 15 en 17 uur.

met de fiets, spelen samen geregeld een

verbouwing na, hebben wij in elk geval nog

gezelschapsspel of kijken televisie.”

niets dan voordelen gezien. We behouden elk

In een latere fase komt er nog een uitbrei-

onze volledige privacy, maar hebben dage-

ding van de opslagruimte. Hiervoor moet

lijks steun en hulp aan elkaar”, besluit Inge.

eerst het containerpark verhuizen naar de

Denk tijdig na over wonen later

overkant van de weg. Een concrete timing meer info:

is er nog niet.

Inge heeft maar van één ding spijt. “We had-

Inge Moens, 0486 20 84 94 en

den niet mogen wachten tot de beroerte

inge.moens@gmail.com

meer info:

van papa, we hadden het al veel eerder

www.vlaanderen.be en

technische dienst,

moeten doen”, zegt ze. “Het ligt niet in onze

klik onder ‘bouwen, wonen en

052 43 23 46 en

natuur, maar eigenlijk zou iedereen lang op

energie’ op ‘alternatief wonen’

technische.dienst@berlare.be


| 18 | R U I MT E

Tóch door de bomen (een beetje) het bos zien! De hoofdspelregels rond het rooien van bomen Als je een boom wil kappen, is dit het seizoen om het te doen. Maar mag je dat zomaar of heb je daar officiële toestemming voor nodig? Het zal je niet verbazen dat het antwoord niet in één paragraaf valt samen te vatten. Het is een bijzonder complexe materie met regelgeving op verschillende overheidsniveaus. Dit artikel focust op de grote lijnen.

Bomen heb je in alle soorten en maten, in

een hoogstammige boom waarvoor wel een

en buiten een boscontext en in woongebied

stedenbouwkundige vergunning nodig is.” De

of niet. En al die parameters hebben een

procedure is dezelfde als voor bijvoorbeeld

invloed op de spelregels voor het rooien van

een verbouwing. Aangezien daar enige tijd

bomen. Het gaat hier niet om snoeiwerken,

over gaat, betekent dit dat je een vergunning

ten of bepalingen die zijn opgelegd in

want dat mag altijd.

tijdig moet aanvragen.

uitvoeringsplannen (bijzondere plannen

1 meter omtrek op 1 meter hoogte

• de bomen staan binnen een straal van 15 meter rondom een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw én • het rooien is niet in strijd met voorschrif-

van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplan-

Uitzonderingen

nen), verkavelingsvergunningen of eerder afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen.

Als particulier heb je wellicht vooral te maken

Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel.

Een andere uitzondering is deze van de

met bomen in je tuin. De omtrek van de

In sommige gevallen hebben hoogstammige

hoogdringendheid. Speleers: “Als je vindt

boom is hier de eerste indicator. Tim Speleers,

bomen (minimum 1 meter omtrek op 1 me-

dat de boom heel dringend moet worden

deskundige ruimtelijke ordening op onze

ter boven de grond) toch geen stedenbouw-

verwijderd, bijvoorbeeld omdat hij een ge-

technische dienst: “Neem een lintmeter en

kundige vergunning nodig. Zo’n vergunning

vaar vormt voor de veiligheid, gelden andere

meet de omtrek van de boom op 1 meter

is niet vereist als aan alle volgende voorwaar-

regels. Informeer je dan bij de technische

boven de grond. Als die minder dan 1 meter

den samen is voldaan:

dienst hoe je op een legale manier toch de

is, mag je de boom zonder stedenbouwkun-

• de bomen staan in een woongebied, in

boom kan rooien.”

dige vergunning kappen. Is hij op die hoogte

een industriegebied of in een daarmee

dikker dan een meter, dan spreken we van

vergelijkbaar gebied én


| 19 | Als je een boom wil kappen in een landschappelijk waardevol landbouwgebied, groengebied, bosgebied, valleigebied, brongebied of habitatrichtlijngebied, heb je altijd een natuurvergunning nodig. Ook als de stamomtrek kleiner dan 1 meter is. Dat komt omdat de ingreep een wijziging veroorzaakt

Ik raad iedere inwoner aan om toch even contact op te nemen met het gemeentebestuur om de specifieke context correct in te schatten.

in de vegetatie en/of in de lijn- en puntvormige elementen in het landschap. “Zo’n natuurvergunning vraag je aan bij de milieudienst.

Contacteer ons

Maar als je ook een stedenbouwkundige

Ontbossen mag in Vlaanderen in principe

vergunning nodig hebt, volstaat het deze

niet. Speleers: “Onder ontbossen verstaan

aanvraag in te dienen”, aldus Speleers.

we een handeling waardoor een bos geheel

Tot zover de hoofdtakken van de regelgeving,

of deels verdwijnt en waarbij de bodem

waar de meeste inwoners al een heel eind

een andere bestemming of gebruik krijgt.”

mee zijn geholpen. Maar aan deze hoofdtak-

En in het bos?

Uitzonderingen bestaan voor bossen in een

ken hangen evenwel nog vele zijtakken met

Om een boom van gelijk welke maat te

woongebied of binnen een verkaveling.

eigen verdere vertakkingen. “Ik raad iedere

vellen in bosverband, vraag je een kapmach-

In die gevallen heb je geen kapmachtiging

inwoner aan om toch even contact op te

tiging aan bij het Agentschap voor natuur en

meer nodig van het ANB, maar een steden-

nemen met het gemeentebestuur om de

bos (ANB) van het Ministerie van de Vlaamse

bouwkundige vergunning van het

specifieke context correct in te schatten. In

gemeenschap. Ligt het bos in groengebied,

gemeentebestuur. “Als je toestemming krijgt

vele gevallen zal onmiddellijk duidelijk zijn

bosgebied, brongebied, valleigebied of

om te ontbossen, moet je meestal de

welke procedure moet worden gevolgd.

habitatrichtlijngebied, dan moet het

verloren bomen compenseren. Dat kan in

Maar in sommige gevallen vraagt het op-

gemeentebestuur bijkomend een natuurver-

natura zijn door op een andere plek nieuwe

zoekwerk en overleg met hogere overheden”,

gunning afleveren, om dezelfde redenen als

bomen aan te planten, financieel of een

besluit Speleers.

hierboven geschetst.

combinatie van beide.”

meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en ruimtelijke.ordening@berlare.be Een ‘bos’ valt niet in een paar regels te definiëren. Indien er twijfel is, komt een medewerker van ANB ter plaatse kijken.

Gelukkig is het eenvoudiger om een boom aan te planten. Dat mag altijd.


| 20 | R U I MT E

Dakisolatie is goud waard Stimuli leiden naar dakisolatie voor elke woning in 2020 Maar liefst 30 procent van de warmte gaat verloren langs een niet- of slecht geïsoleerd dak! De overheid is zich hier heel goed van bewust. Daarom wil ze niet alleen dat elke woning tegen 2020 voorzien is van dakisolatie, ze beloont ook iedereen die een bestaand dak isoleert, met premies en een fiscaal voordeel. Een overzicht.

Premie

Belastingvermindering

voor bijkomende informatie. Hier kan je het

Netbeheerder Eandis geeft momenteel

Ook de fiscus is dakisolatie welgezind en

tie aanvragen”, aldus Rogiers.

een premie van 6,00, 7,00 of 8,00 euro per

beloont bij de aangifte in 2013 met een

vierkante meter dakisolatie die geplaatst

belastingvermindering van 30% (maximum

is door een geregistreerde aannemer. Wie

2.930,00 euro) per aangepakte woning. Het

recht heeft op sociale maximumprijzen voor

aangifteformulier, zowel het klassieke als

Wie werken plant, bespaart door alle premie-

aardgas en elektriciteit, ziet die premie met

het online formulier, bevat een specifieke

mogelijkheden goed uit te pluizen. Eandis

20% verhoogd. Je mag ook zelf dakisolatie

rubriek voor energiebesparende uitgaven. De

heeft, naast de specifieke subsidie voor

plaatsen, maar dan wordt het premiebedrag

voorwaarden:

dakisolatie, nog andere premies. De Vlaamse

gehalveerd. De premievoorwaarden zijn be-

• werken zijn uitgevoerd door een geregis-

overheid biedt ook een renovatiepremie

belastingkrediet voor de geplaatste dakisola-

perkt. Huisvestingsambtenaar Jolien Rogiers somt op: “De woning zelf moet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van Eandis en dat ten laatste sinds 31 december 2007. Het isolatiemateriaal moet een R-waarde

treerde aannemer; • bij de start van de werken is de woning al minstens vijf jaar in gebruik; • het isolatiemateriaal heeft een R-waarde van tenminste 2,5 m²K/W;

Meer verbouwstimulansen

en een verbeterings- en aanpassingspremie. Misschien kom je in aanmerking voor een FRGE-lening voor energiebesparende werken. Dat is een lening met een intrestvoet van slechts 2%. Sommige doelgroepen kun-

• factuur is opgemaakt en betaald in 2012.

nen zelfs renteloos lenen.

of materiaalwinkel op voorhand, zodat je

Ook mensen die weinig of geen belastingen

Rogiers geeft nog een goede raad mee: “Er

achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

betalen, krijgen dezelfde voordelen in de

beweegt veel. Premies verdwijnen, nieuwe

En tot slot mogen de facturen maximum één

vorm van een belastingkrediet. “Zij krijgen

initiatieven worden gelanceerd. Laat je dus

jaar oud zijn.”

thuis geen belastingaangifte, maar een voor-

steeds goed informeren omtrent de laatste

stel van aanslag. Daarop is een vak voorzien

voorwaarden.”

(warmteweerstand) hebben van minimum 3,5 m²K/W. Bespreek dat met de aannemer

Je mag deze premie voor meerdere woningen aanvragen. Per uitvoeringsadres kan dit echter maar één keer gedurende een periode van twaalf maanden, en voor maximum 120

meer info: dienst huisvesting, 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be

m². Heb je meerdere facturen? Bundel ze dan

www.eandis.be en www.wonenvlaanderen.be

tot één aanvraagdossier.

voor de FRGE-lening: www.dds-verko.be


e Tip voor d n: kandidate tikel lees dit ar grondig...

Wordt Berlare slimste gemeente van Vlaanderen? Op zoek naar straf quizduo voor nationale preselectie Productiehuis Woestijnvis en presentator Michiel Devlieger gaan begin 2013 op zoek naar ‘De slimste gemeente van Vlaanderen’. Elk van de 308 gemeenten mag een man en een vrouw als duo afvaardigen naar de nationale preselectie. Berlare stuurt het quizduo dat het best de testen doorstaat op dinsdag 13 november in CC Stroming.

Algemene kennis

Geen vakantieplannen

VIER waarin presentator Michiel Devlieger

Onze gemeente wil graag een man en vrouw

Elk duo man-vrouw met elk een domicilie-

op zoek gaat naar de slimste gemeente van

afvaardigen naar die nationale preselectie

adres in Berlare en elk een minimumleeftijd

Vlaanderen. Programmamedewerker Mieke

en houdt daarom zelf een lokale selectie

van 18 jaar, mag deelnemen aan de Berlaarse

Van Eyck legt nog eens kort het concept uit:

op dinsdag 13 november om 20 uur in CC

preselectie. Belangrijk is wel dat wie door-

“We hebben alle 308 Vlaamse gemeenten

Stroming. Jurylid Sven Van der Linden: “We

stoot naar de televisieopnames, beschikbaar

uitgenodigd om een man en een vrouw als

leggen de duo’s een aantal vragen voor

is in januari, februari en maart. “De duo’s

duo af te vaardigen naar onze preselectie op

die Woestijnvis ons bezorgt en we vullen

worden maximaal vier dagen in de studio

zaterdag 1 december. De 80 ploegen die als

aan met eigen materiaal. Het wordt geen

verwacht. Wanneer dat zal zijn, is onmogelijk

beste uit die preselecties komen, gaan door

ellenlange quiz, maar de kandidaten moeten

te voorspellen. Dus wie vakantieplannen

naar de opnames van het tv-programma,

wel de kans krijgen om hun algemene kennis

heeft in de eerste drie maanden van 2013,

begin 2013. Ze krijgen daar de steun van hun

te bewijzen.” Woestijnvis liet verstaan dat de

stelt zijn kandidatuur meteen uit tot volgend

burgemeester. Wie uiteindelijk wint, bezorgt

moeilijkheidsgraad aansluit bij het quizniveau

jaar”, aldus nog Van Eyck.

zijn gemeente een jaar lang de eretitel ‘De

van ‘De slimste mens’ en ‘De Pappenheimers’.

Woestijnvis produceert in het voorjaar van 2013 een nieuwe quiz voor televisiezender

slimste gemeente van Vlaanderen’.”

meer info: inschrijven tot en met 10 november op www.berlare.be/deslimstegemeentevanvlaanderen. Je leest er ook het reglement. communicatiedienst, 052 43 23 30 en communicatie@berlare.be

© Bert Van der Linden

| 21 |


| 22 |

© Bert Van der Linden

“Mijn voorstelling drijft op herkenning en nostalgie.” Jan Verheyen loodst ons door 100 jaar filmgeschiedenis in 100 minuten Wie was de vader van de cinema? Hoe ontstond Hollywood, de navel van de filmindustrie? Welke bizarre films haalden ooit het witte doek? Jan Verheyen, regisseur, presentator en wandelende filmencyclopedie, gidst ons op een speelse manier door 100 jaar filmgeschiedenis op zaterdag 24 november in CC Stroming. Het scenario: 223 filmfragmenten en een bevlogen cinefiel.

Jan Verheyen is van vele markten thuis: als tv-

deerde hen tot redacteurs. Onze opdracht: ‘Kill

Als tiener heb ik enkele films gezien die me

en radiopresentator, auteur en natuurlijk als

your darlings.’ Het was een slagveld, het bloed

enorm beïnvloed hebben en me tot van-

regisseur van films als ‘Teamspirit’, ‘Zot van A’.

stond tot aan onze knieën.

daag bijblijven. Hoe komt dit?

Op welk publiek mik je?

Verheyen: Als ik aan het publiek vraag wat

en ‘Dossier K’. Terwijl de gemiddelde regisseur eerder een eenzaat is die in de luwte films maakt, staat Jan Verheyen graag oog in oog

hun favoriete film is, noemen ze negen op

met zijn publiek. Zoals nu, 63 voorstellingen

Verheyen: Vanzelfsprekend op mensen die van

de tien keer een film die ze hebben gezien als

lang tijdens zijn theatertournee over de

film houden, maar je hoeft helemaal geen ken-

adolescent. Dat is de periode waarin je het

geschiedenis van de film. Een megalomane,

ner of cinefiel te zijn. Hardcore filmfreaks zullen

meest absorbeert, openstaat voor de wereld en

schier onmogelijke opdracht, lijkt ons.

waarschijnlijk niets bijleren, maar kunnen het

beïnvloedbaar bent. Bij mij was dat ‘St. Elmo’s

wel plezant vinden. Het is een zeer laagdrem-

fire’, een film over een groep pas afgestudeerde

Verheyen: Klopt. Daarom is het een persoonlijke

pelige voorstelling geworden die vooral drijft op

vrienden die moeten beslissen wat ze met hun

reis geworden door de filmgeschiedenis met

herkenning en nostalgie. En tieners en twintigers

leven willen aanvangen. Veel van die films zijn

films en regisseurs die ik zelf goed vind. Al kun je

gaan eerder op ontdekkingsreis door de filmge-

‘sentimental choices’ waar je je achteraf soms

niet omheen sleutelmomenten zoals de eerste

schiedenis.

zelfs een beetje voor schaamt. ‘Dirty Dancing’ is

klankfilm, het ontstaan van de sterrencultus, Hollywood’s Golden Age,… Ik omringde me met drie vrienden uit het filmquizcircuit en bombar-

ook zo’n klassieker.


| 23 | Lights! Camera! Action!: een voorsmaakje Lights! Camera! Action! is een persoonlijke reis van Jan Verheyen door de geschiedenis van de film, geïllustreerd met massa’s fragmenten, weetjes en anekdotes. De flamboyante filmfanaat keert ver terug in de tijd, naar de pioniersjaren van de stomme film. Je maakt kennis met Rudolph Valentino, de Italiaanse steracteur waarvoor heel New York weende op zijn begrafenis. Of met ene Mary Pickford, die wekelijks tienduizenden liefdesbrieven kreeg. Speciaal voor de Nacht van de Wansmaak-veteranen is er ook een compilatie van bloedserieuze horrorfilms waarin konijnen, bijen, kikkers en kippen de hoofdrol spelen. Op het einde krijgt ook de Vlaamse film een eerbetoon. Jan Verheyen legt verbanden tussen vroeger en nu, lacht uitbundig met zijn zelfgekozen fragmenten en neemt je mee op een boeiende roadmovie vol verrassende plotwendingen.

UiT

MET PIET RUN & BIKE zondag 18 november Je hebt veel ervaring als filmregisseur en

en zijn producten van hun tijdsgeest. Ik daag je

presentator, maar nu sta je moederziel

uit om ‘A Space Odyssey’ uit te kijken zonder een

alleen op de planken, voor een publiek dat

toeter van een joint in je mond. (bulderlacht)

meedogenloos kan zijn.

vanaf 13.30 uur in sportpark Overmere Een loper en een fietser leggen samen als team 8,5 of 17 km af. Ze mogen zo vaak ze willen,

Tot slot, waarom blijft cinema populair, Verheyen: Ik heb reeds getourd met de ‘Nacht

ondanks de scherpe concurrentie van zoveel

van de Wansmaak’, een hommage aan bizarre

andere beelddragers zoals tv en tablets?

wisselen. 09 356 89 56 en www.berlare.be/runandbike

films in de jaren zestig en zeventig. Maar na mijn eerste grap weet ik al of ik die avond ‘hard zal

Verheyen: Bij mij draait alles om verhalen.

moeten werken’ of dat het eerder een wandeling

Cinema is de zoveelste evolutie van mannen die

door het park wordt. Ik vind het wel heel belang-

in de oertijd rond het kampvuur verhalen zaten te

DE VLAAMSE CROSSCUP

rijk dat er sfeer in de zaal is. Het is geen lezing hé.

vertellen. Veel mensen houden ervan om emoties

zaterdag 24 november

Ik noem het consequent een voorstelling met

op hetzelfde moment te delen. Waarom gaan

van 11 tot 17 uur in de Grote Kouterstraat

heel veel beelden, 223 fragmenten om precies te

mensen naar het voetbal? Ook omwille van die

zijn.

collectieve beleving.

Vier veldritwedstrijden voor volgende categorieën: nieuwelingen, juniores,

Je gaat tijdens de voorstelling op zoek naar

Opgetekend door Sam De Kegel.

beloften en elite zonder contract.

de Allerbeste Film Aller Tijden? Hoe begin je 0479 31 16 99 en marcduquet@hotmail.com

daaraan? meer info: Verheyen: Dat is natuurlijk onmogelijk. Er zijn

Lights! Camera! Action!

geen objectieve criteria om dat vast te stellen.

speelt op zaterdag 24 november

De beste film aller tijden is de film die voor jou de

om 20 uur in CC Stroming.

Meer UiTtips

beste film aller tijden is. Ik betrek ook het publiek

Tickets via 052 42 35 31 en

op www.UiTinBerlare.be

hierbij. Weinig films blijven trouwens overeind

cultuur.reserveren@berlare.be.


© Bert Van der Linden

| 24 |

Winterpret op kunst…GRAS! Festivalhal Donkmeer wordt voetbaltempel voor jonge voetballers Net voor de feestdagen kunnen jonge voetballers zich uitleven aan het Donkmeer. Niet in de sneeuw of op het ijs, maar in Festivalhal Donkmeer waar de eerste editie van de Domo Kunstgras Cup plaatsvindt. Apotheose wordt een galamatch tussen voetbalminnende BV’s en ex-Rode Duivels van Mexico ’86.

Kunstgras stimuleert balkunstenaars

Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 decem-

“We willen in eerste instantie de jeugdploe-

ber wordt Festivalhal Donkmeer omgetoverd

gen uit de regio de kans bieden om in super-

tot een heuse voetbaltempel met een groot

omstandigheden te voetballen. Op kunstgras

speelveld (26 x 13 m) uit kunstgras. Voor de

spelen zal voor velen een nieuwe ervaring

Leo Van der Elst is blij met de steun van

uitgenodigde jeugdploegen een uitgelezen

zijn.” Ongeveer 40 ploegen van telkens acht

gemeente Berlare. Want volgens hem is de

kans om eens op een professioneel kunst-

spelers hebben toegezegd. Ze spelen in

accommodatie van Festivalhal Donkmeer

grasterrein te voetballen. De organisatie is in

reeksen van vier of zes teams. “Het zijn korte

geknipt voor een dergelijk evenement. “Fabri-

handen van Leo Van der Elst, de man die in

matchen van twee keer 7,5 minuten en we

kant Domo heeft zich geëngageerd om een

1986, tijdens de wereldbeker in Mexico, met

werken elke reeks onmiddellijk af in twee

professionele grasmat aan te leggen. Basis

gesloten ogen de beslissende penalty tegen

uur tijd, inclusief finale en prijsuitreiking. Dat

van het veld is een schokdempende mat die

Spanje met succes omzette en ons land zo in

is ideaal voor ploegen, want ze moeten zich

op de vloer van de hal wordt gelegd. Daarop

de halve finale bracht. Hij legt ons het opzet

dan niet meerdere dagen vrijhouden.

komt dan de kunstgrasmat zoals je die in stadions van grote ploegen terugvindt. Voor

uit.

vele spelers wordt dit een unieke ervaring. Ook voor de toeschouwers, die achter de

We voorzien elke finalewedstrijd van live commentaar, alsof het een wedstrijd op de televisie betreft.

doelen plaatsnemen op tribunes, biedt kunstgras een meerwaarde. Op deze ondergrond komen de acties van technisch begaafde spelers goed uit. Ik verwacht dus enkele mooie matchen.”


| 25 |

Danny Veyt Vital Borkelmans

Franky Van der Elst Jan Ceulemans Leo Van der Elst Marc Van der Linden

Pieter Loridon Dimitri Leue Wim Helsen Erik Van Looy Koen De Graeve Louis Talpe Kevin Janssens

Ben Segers Jonas Van Geel

UiT

MET CARLA

Galawedstrijd zondag 23 december, 19 uur

Live commentaar

Daar is em, daar is em!

NE LEEUW ZONDER TANDEN 9, 10, 16 en 17 november om 20 uur in Feestzaal Overmere

Het tornooi onderscheidt zich door aandacht

Om het tornooi af te sluiten, is er zondag-

voor gezondheid. “Als ex-sporter vind ik

avond om 19 uur een galamatch tussen

Panta Rhei speelt een vrolijk politieverhaal van

gezonde voeding belangrijk. Geen friet- en

ex-Rode Duivels en Bekende Vlamingen

de hand van de peetvader van het volkstoneel,

hamburgerkramen hier, maar wel fruit en

uit de televisie- en filmwereld. Indien ze

Romain Deconinck. Arrangement met Gentse

smoothies. Ook de lunchpakketten voor de

gespaard blijven van blessureleed, zijn dit de

waterzooi vooraf mogelijk!

ploegjes bestaan enkel uit gezonde dingen.”

spelers die trainer/speler/manager Dimitri Leue voor zijn team van BV’s de grasmat op-

0474 68 32 55 en www.pantarhei-joker.be

Van der Elst zet ook zwaar in op een

stuurt: cabaretier Wim Helsen, oud-basketter

medialuik. Dat is vrij uniek voor een jeugd-

Pieter Loridon, presentator en regisseur Erik

voetbaltornooi. TV-Oost brengt een aantal

Van Looy en de acteurs Kevin Janssens, Louis

matchen in beeld. Maar wat het meest in het

Talpe, Koen De Graeve, Jonas Van Geel en Ben

oog springt, is de verslaggeving. “Ruben Van

Segers. Zij nemen het op tegen voetbalcory-

ALGEMENE KENNISQUIZ HAND IN HAND

Gucht van de VRT-sportredactie voorziet elke

feeën als Jan Ceulemans, Franky Van der Elst,

vrijdag 16 november om 20 uur

finalewedstrijd van live commentaar, alsof het

Leo Van der Elst, Danny Veyt, Vital Borkelmans

in CC Stroming

een wedstrijd op de televisie betreft. De deel-

en Marc Van der Linden. Samen goed voor

nemende voetballertjes gaan als het ware

bijna 250 caps bij de Rode Duivels! Haal die

hun eigen Champions League-finale spelen.”

sombrero maar uit de kast!

Een ploeg bestaat uit max. vijf personen. www.handinhandberlare.be

Opgetekend door Tom Van Acker. meer info: www.domokunstgrascup.be voor deelnemende ploegen en reeksindelingen.

Meer UiTtips

De galamatch vindt plaats op zondag 23 december om 19 uur.

op www.UiTinBerlare.be

De toegang is gratis.


| 26 |

Trek je plan! Overlevingstechnieken met Arnout Pieters Vooral praktisch

Survival is in. Getuige daarvan vele

Pieters: Leren vuur maken, een veilig onder-

televisieformats voor zowel kinderen als

komen bouwen, voedsel zoeken en bereiden,

volwassenen.

water verzamelen, diersporen interpreteren. Dat

Leg je ook werkelijk een tocht af met de

Oud-inwoner Arnout Pieters probeert

soort dingen. Eenmalig, in cursusvorm of als

deelnemers?

sinds een goed jaar zelf te overleven als

meerdaags kamp.

organisator van workshops rond

Pieters: Natuurlijk, want daar draait het om.

natuurlijke overlevingstechnieken.

In Berlare hou je twee aparte workshops

Ik beperk de theoretische basis steeds tot een

Dit najaar staan in onze gemeente

rond oriĂŤntatie.

minimum. De praktijk primeert. Ik blijf trouwens

nog twee sessies met hem op het

Wat mogen we verwachten?

zelf bij de groep om onderweg nog extra dingen

programma: kaart en kompas lezen en natuurlijke oriĂŤntatie.

te vertellen en te tonen. Bedoeling is dat je na Pieters: In de eerste leer je omgaan met kaart en

afloop vol vertrouwen het bos intrekt zonder te

kompas. Je ontdekt hoe een kaart is opge-

verdwalen.

Arnout Pieters (36) is een volbloed buiten-

bouwd, hoe ze te lezen en hoe altijd te achter-

man. Hij deed een pak ervaring op tijdens

halen waar je je bevindt, al dan niet met behulp

vele avontuurlijke reizen, trekkings, moun-

van een kompas. Voor de tweede workshop

tainbike- en klimexpedities in onder meer

laten we de hulpmiddelen thuis en proberen we

Pieters: Voor alle leeftijden. Er is veel vraag naar

de Alpen, Andes, Himalaya en het arctisch

de weg te vinden en de landschappen te lezen

kinderworkshops momenteel. Maar de twee

gebied. In juli 2011 maakte hij van zijn passie

door middel van de zon, windrichtingen, sterren

sessies in Berlare zijn bedoeld voor 16-plussers.

zijn beroep: workshops, cursussen en excur-

en andere natuurlijke indicatoren.

Jonger kan ook, maar dan heb ik er liefst een

sies aanbieden rond natuur en natuurlijke

Voor welke leeftijden werk je?

volwassen begeleider bij.

overlevingstechnieken. Hij brengt daarbij bedrijven, verenigingen en particulieren terug dichter bij de natuur. En het aanbod spreekt

meer info: Arnout Pieters,

tot de verbeelding.

0468 32 65 52 en www.arnoutpietersbushcraft.be


| 27 |

‘t Nachtkastje van Leentje De Greif Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners? We snuisterden deze keer in de slaapkamer van kleuterjuf Leentje De Greif. Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib! • De mollige meivis (Willy Vandersteen/Paul Geerts)

UiT

MET WIM

Ik lees heel graag strips. Mijn zus en ik kregen de liefde voor het beeldverhaal mee van mijn vader. Vooral Suske en Wiske vond ik als kind geweldig. Het avontuur ‘De mollige meivis’ is je op een toffe manier ook een stukje geschiedenis meepikt. 2012 is het Mercatorjaar. Tijd

PRESENTATIE NIEUWE FANFARE-OUTFITS

om deze strip te (her)lezen.

zondag 4 november vanaf 10 uur

voor mij een van de grappigste en draait rond Mercator. Het leuke aan Suske en Wiske is dat

• Berlare van de bevrijding tot 2000 (Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare)

Met een parade door het dorp van Overmere

Een fotoboek dat ik heel graag inkijk. Ondertussen zoek ik familieleden op. Op de cover

toont de K.F. De Verenigde Vrienden haar

staat mijn overgrootmoeder ‘mit Marie’ als klein meisje. En ik ontdekte een klasfoto met mijn

nieuwe outfit. Aansluitend aperitiefconcert in

papa. Ik hou van oude familieverhalen. Zo kan ik me een beeld vormen van hoe mijn groot-

Feestzaal Overmere.

ouders vroeger in Berlare hebben geleefd. Dit fotoboek is daarom een aanrader voor echte Berlarenaars die hun roots niet willen vergeten.

0478 49 87 85 en www.fanfare-overmere.be

• Marie (Jean-Philippe Rieu) Een mooi geïllustreerd prentenboek over een elfje. Ze heeft een groene jurk en fijne vleuzo lief is, heeft ze veel vriendjes: Suzie Bij, Batteraaf Mus, Caroline Mier en Gijs Kever. ‘Marie’

AUTEURSLEZING ROGER VANHOECK

is een sprookjesachtig verhaal, waarbij Jean-Philippe Rieu ook muziek componeerde. Bij

dinsdag 13 november om 20 uur

het boek zit een DVD met het verhaal op muziek. De kinderen uit mijn klas zijn steeds een

in de Parochiale Kring

geltjes. Ze woont in een klaproos en haar vriendjes noemen haar gewoon Marie. Omdat ze

beetje betoverd door dit sprookje. Vertelling op live muziek over Serge Goldberg, • Waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen (Allan & Barbara Pease)

die samen met zijn moeder naar Auschwitz

Ik heb het een poos geleden gelezen, maar moet er vaak aan terugdenken. Het gaat over

werd gedeporteerd.

het verschil tussen mannen en vrouwen. Erg interessant en vaak confronterend, maar

Organisatie: KWB Overmere.

wel op een leuke manier. Het boek zit vol humor en belicht onder meer de clichés tussen mannen en vrouwen. Een echte aanrader voor mannen die vrouwen niet begrijpen. En

09 367 90 47 en meganck.johan@gmail.com

omgekeerd. Dus eigenlijk moet bijna iedereen dit boek eens doorlezen! Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be


| 28 |

MUZIK ALE HUMOR

Feestvieren kan je leren! Feestarchitecten Peter Merckx en Rembert De Smet dompelen je onder in een onderhoudend bad vol Nederlandstalige muziek, visuele grappen en verbale humor.

Vertier op aarde!

Het resultaat is verbluffend: elke toeschouwer weet daarna

10 leuke eindejaarsuitstappen in onze gemeente

Comedy en eventplanning in één.

precies hoe hij moet feesten én hoe hij een feest van A tot Z perfect voorbereidt.

7 december, 20 uur CC Stroming

De UiTredactie heeft enkele leuke uitstappen en activiteiten

052 42 35 31 en www.berlare.be/ccstroming

geselecteerd voor de maand december. Voor elk wat wils. En voor de vrede op aarde voor iedereen!

CONCERT

Kathleen Vandenhoudt

FAMILIETHEATER

Raad eens hoeveel

EVENEMENT

Kerstmarkt

ik van je hou Kathleen bezingt de liefde.

Voor het vijfde jaar op rij

Dit vertaalt zich niet in één

Als Hazeltje wil laten zien

nodigen het gemeente-

genre, want zij wil in alle

hoeveel precies hij van

bestuur en vele Berlaarse

genres vooral zichzelf zijn.

Grote Haas houdt, doet die

verenigingen je uit om de

Kathleen vertelt, speelt, zingt

er steeds nog een schepje

kerstsfeer te komen proeven

in het Nederlands en kleurt

bovenop...

in het kasteelpark.

het geheel met videobeel-

Een muzikale kleuter-

den.

voorstelling naar het wereld-

23 december

beroemde prentenboek.

14 tot 18 uur

8 december, 20 uur CC Stroming

Kasteelpark Voor iedereen vanaf 3 jaar.

052 42 35 31 www.berlare.be/ccstroming

9 december, 15 uur CC Stroming 052 42 35 31 www.berlare.be/ccstroming

052 43 23 40


| 29 | SPEL

SPORT

Eindejaarskwis Komt Op Tegen Kanker

Kerstcorrida voor stratenlopers

Al voor de 15de keer verzamelen quizliefhebbers uit de regio

De vierde en laatste recreatieve stratenloop van de gemeente-

voor de eindejaarskwis.

lijke joggingcyclus ‘Vier voor het plezier’ is de kerstcorrida in de

Een deel van de opbrengst van deze algemene kennisquiz gaat

omgeving van het kasteel van Berlare.

steevast naar Kom Op Tegen Kanker.

Er zijn verschillende afstanden voor kinderen en volwassenen.

Ploegen bestaan uit maximum vijf deelnemers. Inschrijven doe

Om de sfeer er in te brengen mogen deelnemers in kerstpak

je door te mailen naar eindejaarskwis@hotmail.com.

gratis lopen. Anders bedraagt het inschrijfgeld 2,00 of 3,00 euro.

Deelnemen kost 15,00 euro per ploeg. 23 december, 13.30 uur 14 december, 20 uur

Kasteelpark

CC Stroming

09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

eindejaarskwis@hotmail.com

FAMILIETHEATER

CONCERT

SPORT

EVENEMENT

Hop

Kerstconcert

Grote prijs Frans Benaerens

Winterbraderie

‘Hop’ is een fysieke

Orgelcomité Overmere

Recreatieve mountain-

Dorpscomité Overmere en

theaterbeleving die zich

nodigt orgel- en

bikehappening met

Unizo nodigen iedereen

afspeelt voor, tussen en

harpleerlingen van

wedstrijden in verschillende

uit voor hartverwarmende

boven het publiek.

verschillende muziek-

categorieën.

drankjes en hapjes, leuke

De voorstelling is gebaseerd

academies uit voor een

Echt voor iedereen.

cadeautjes voor de

op de mythe van Icarus die

stemmig kerstconcert.

Initiatie voor kinderen om

feestdagen en heel veel

10 uur. Loopt wellicht uit op

gezelligheid.

naar de zon wou vliegen. 23 december, 17 uur Voor iedereen vanaf 4 jaar.

Bourgondisch buurtfeest... 26 december vanaf 17 uur

Parochiekerk Overmere 26 december vanaf 10.30 uur

Kerkplein Overmere

23 december, 15 uur

Hogeweg 40

09 367 65 12

CC Stroming

www.fransbenaerens.be

09 367 75 81

052 42 35 31 www.berlare.be/ccstroming

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be


| 30 |

2, 3, 9 en 10 november, 20 uur

donderdag 8 november, 15 uur

vrijdag 16 november, 20 uur

RED STAR LINE

CANZONISSIMA

ALGEMENE KENNISQUIZ

Collectief Decorum

ANDREA CROONENBERGHS, MARC DEX

TONEELKRING HAND IN HAND

Zie UiTtip p. 31.

EN JAN MUĂ‹S

Zie UiTtip p. 25.

Muzikale ontmoetingsnamiddag met de sfeer, de verhalen en de liedjes van weleer. zondag 4 november, 10 uur

Inclusief koffie en gebak.

zondag 18 november vanaf 13.30 uur

PRESENTATIE NIEUWE FANFARE-OUTFITS

plaats: CC Stroming

RUN & BIKE

K.F. DE VERENIGDE VRIENDEN

meer info: 052 42 35 31

SPORTRAAD

Zie UiTtip p. 27.

Zie UiTtip p. 23. 9, 10, 16 en 17 november, 20 uur

zondag 4 november, 11.30 uur

NE LEEUW ZONDER TANDEN

woensdag 21 november, 15 uur

BART LEFEBURE

PANTA RHEI OVERMERE

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Overzicht van de vrije werken die hij

Zie UiTtip p. 25.

BIBLIOTHEEK BERLARE

afgelopen jaren maakte. Tot 2 december.

plaats: bib Berlare

plaats: CC Stroming

meer info: 052 42 61 88

meer info: 052 42 42 47

zondag 11 november, 7 tot 10 uur SINT-MAARTENONTBIJTEN CHIROMEISJES BERLARE

zaterdag 24 november vanaf 11 uur

woensdag 7 november, 13 tot 18.30 uur

Sintontbijt bij je thuis voor 10,00 euro.

VELDRIT VLAAMSE CROSS CUP

KOFFIESTOP

Kies zelf je uur.

Zie UiTtip p. 23.

BIBLIOTHEEK BERLARE

Bestellen kan telefonisch en tot 6 november.

Neem even de tijd voor een heerlijk kopje

meer info: 0471 10 70 95

zaterdag 24 november, 14 uur

koffie, ten voordele van 11.11.11.

KOOKWORKSHOP KINDEREN:

plaats: bib Berlare meer info: 052 42 61 88

woensdag 7 november, 15 uur

dinsdag 13 november, 20 uur

DIEREN OM VAN TE SMULLEN

MUZIKALE AUTEURSLEZING

VZW DURME

KWB OVERMERE

Zie UiTtip p. 31.

Zie UiTtip p. 27.

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS BIBLIOTHEEK BERLARE plaats: bib Berlare meer info: 052 42 61 88

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be.

Tentoonstelling Bart Lefebure

Voorlezen in de bib

Canzonissima

zondag 4 november

7 & 21 november, 5 & 19 december

donderdag 8 november


| 31 |

zaterdag 24 november, 20 uur

woensdag 5 december, 15 uur

LIGHTS! CAMERA! ACTION!

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

JAN VERHEYEN

BIBLIOTHEEK BERLARE

Zie artikel p. 22.

plaats: bib Berlare meer info: 052 42 61 88

zondag 25 november, 10 tot 17 uur WORKSHOP: KAART & KOMPAS

vrijdag 7 december

ARNOUT PIETERS

KERSTHAPPENING

Zie artikel p. 26.

WZC TER MEERE Namiddag: kerstmarkt voor bewoners en familie. ’s Avonds kerstsmultocht in het

zondag 25 november, 19.30 uur

duister…

STUDIO ZONDAG

plaats: WZC Ter Meere

KATY TOO

meer info: 09 326 97 30

Gratis concert met invloeden uit pop, rock, folk en alt country. plaats: CC Stroming

vrijdag 7 december, 20 uur

meer info: 052 42 35 31

ONTDEK DE NIEUWSTE MANIER VAN

UiT

MET ANN

FEESTVIEREN FEESTOOG! vrijdag 30 november, 20 uur

Zie UiTtip p. 28.

WAAR IS BARRY?

2, 3, 9 en 10 november om 20 uur

BART CANNAERTS

Bart doet alleen maar wat hij kan: hij vertelt

RED STAR LINE in CC Stroming

zaterdag 8 december vanaf 9 uur

verhalen over alles en zingt liedjes over niets.

TAKKENWAL BOUWEN IN KASTEELPARK

Collectief Decorum brengt het verhaal op de

plaats: CC Stroming

Zie artikel p. 6.

planken van enkele landgenoten die honderd

meer info: 052 42 35 31

jaar geleden het geluk in Amerika gingen zoeken. 0498 51 41 36 en collectiefdecorum@hotmail.com

Je eigen activiteiten in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 december via www.UiTdatabank.be.

DIEREN OM VAN TE SMULLEN zaterdag 24 november van 14 tot 17 uur in Natuureducatief Bezoekerscentrum (Donklaan 119A) Met stukjes fruit dieren maken en ze dan lekker opeten! 09 348 30 20 en leen.delaender@vzwdurme.be Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

Sint-Maartenontbijt chiromeisjes Berlare

Gratis concert Katy Too

zondag 11 november

zondag 25 november


| 32 |

zaterdag 8 december, 20 uur

zondag 16 december, 10 tot 17 uur

zondag 23 december, 17 uur

KRAAIEN

WORKSHOP: NATUURLIJKE ORIËNTATIE

KERSTCONCERT

KATHLEEN VANDENHOUDT

ARNOUT PIETERS

Zie UiTtip p. 29.

Zie UiTtip p. 28.

Zie artikel p. 26.

woensdag 26 december vanaf 10.30 uur zondag 9 december, 15 uur woensdag 19 december, 15 uur

GROTE PRIJS FRANS BENAERENS

RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Zie UiTtip p. 29.

UITGEZONDERD THEATER!

BIBLIOTHEEK BERLARE

Zie UiTtip p. 28.

plaats: bib Berlare woensdag 26 december vanaf 17 uur

meer info: 052 42 61 88

WINTERBRADERIE OVERMERE zondag 9 december, 17 uur

Zie UiTtip p. 29.

FRANK DOBBELAERE

21, 22 en 23 december

Frank Dobbelaere is gepassioneerd door

DOMO KUNSTGRAS CUP

het menselijke figuur. De houdingen van

Zie artikel p. 24.

de figuren verwijzen naar de verschillende gemoedstoestanden. Tot 20 januari. plaats: CC Stroming

zondag 23 december, 13.30 uur

meer info: 052 42 42 47

KERSTCORRIDA SPORTRAAD Zie UiTtip p. 29.

vrijdag 14 december, 20 uur EINDEJAARSKWIS

Meer UiTtips op

zondag 23 december, 14 tot 18 uur

Zie UiTtip p. 29.

www.UiTinBerlare.be

KERSTMARKT KASTEELPARK

en

GEMEENTE BERLARE zaterdag 15 december, 14 tot 18 uur

www.UiTinVlaanderen.be

Zie UiTtip p. 28.

KERSTMARKT

Je eigen activiteiten

OUDERCOMITÉ VBS DE KLEURENBOOG Cadeautjes en typische kerstmarktdranken

zondag 23 december, 15 uur

en –versnaperingen.

HOP

plaats: VBS De Kleurenboog (Donk)

NEVSKI PROSPEKT

meer info: 0479 29 00 56

Zie UiTtip p. 29.

in deze UiTagenda?

Voer ze in vóór 6 december via www.UiTdatabank.be.

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be.

Kinderworkhop “Dieren om van te smullen”

Comedy met Bart Cannaerts

Kerstcorrida

zaterdag 24 november

vrijdag 30 november

zondag 23 december


| |

B E R L A R E & D E W E R33 ELD

Sanitaire zorgen in Zapallo en Zapallito Berlare steunt drinkwaterproject in Ecuador Gemeente Berlare is via PROTOS een waterschap aangegaan met de Ecuadoraanse gemeente Rio Verde. Momenteel zijn we beland in de gehuchten Zapallo en Zapallito, samen goed voor zo’n 300 inwoners. Tijdens de voorbereidingen voor een drinkwaterinstallatie, kwam een ander probleem aan het licht: de erbarmelijke sanitaire toestand.

Zapallo en Zapallito staan op een prioriteitenlijst voor drinkwater van de Ecuadoraanse

Proefproject met droge toiletten

overheid die fondsen heeft gekregen van de

scheiden worden opgevangen, gebruik je na een periode van natuurlijke ontsmetting als meststof voor de moestuin.” De negen proef-

Verenigde Naties (VN). Aan zo’n installatie

Eerder dit jaar, tijdens de technische en soci-

families kregen opleiding van een expert om

gaat een technische en sociale studie vooraf.

ale studieronde voor dit drinkwaterproject,

hun droog toilet correct te gebruiken. “Als het

“Die studies zijn afgerond”, vertelt Piedad

werden ook de precaire sanitaire voorzienin-

experiment de families en andere inwoners

Ortiz van PROTOS. “De werken starten in

gen duidelijk in Zapallo en Zapallito. Er zijn

bevalt, gaan we verder investeren in droge

november. VN-Habitat gaat de technische

wel private toiletten, maar die zijn dikwijls

toiletten. Anders installeren we klassieke wc’s

uitvoering realiseren. Bedoeling is water

heel onhygiënisch. “We konden negen fami-

met waterspoeling”, aldus nog Ortiz.

uit de rio Verde te halen, dat te zuiveren

lies overtuigen om een ecologisch droog toi-

tot drinkwater om het dan te verdelen in

let in gebruik te nemen (zie foto n.v.d.r.)”, zegt

Het waterschap past in het algemeen

beide gehuchten. Wij en onze lokale partner

Ortiz. “Dat heeft een aantal voordelen. Je hebt

regionaal samenwerkingsakkoord tussen

CEFODI zijn verantwoordelijk voor de sociale

om te beginnen geen water nodig om door

de Provincie Oost-Vlaanderen, PROTOS en

begeleiding: een watercomité opstarten en

te spoelen. Er is dus ook geen afvalwater. En

CEFODI in de provincie Esmeraldas. Eerder al

de toekomstige operator opleiden.”

de natte en droge fractie, die trouwens ge-

kregen de dorpen Chumunde en San Vicente mede dankzij Berlare drinkbaar water. meer info: GROS Berlare, Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be


| 34 |

© Bert Van der Linden

BERLARE EN DE WERELD DE AMBASSADEUR

Het Lam Gods door Berlaarse ogen Fotografe Katrien Van Acker legt triptiek in detail vast voor restauratie Waar zit de ‘Rechtvaardige Rechters’, het gestolen paneel van Het Lam Gods, verborgen? Al decennia lang zorgt dit voor speculaties, zelfs met verwijzingen naar onze gemeente. Sinds midden september is er alvast één link naar Berlare zeker: dorpsgenote Katrien Van Acker fotografeert alle panelen tijdens het restauratieproces van dit wereldberoemde werk. Het Lam Gods is een meesterwerk uit de

Fotoalbum geeft doorslag

her snellen, vlug een foto nemen en deze rap ontwikkelen om de deadlines van de kranten

15de eeuw van de gebroeders van Eyck. Voor de minutieuze restauratie die vijf jaar zal du-

Katrien: “Mijn interesse voor fotografie dateert

te halen. Dat leek me geen ideale gezinssitu-

ren, wordt een beroep gedaan op de kennis

van in het 3de middelbaar. Het was vooral

atie. Een stage als studiofotografe beviel me

van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatri-

de combinatie van praktijk en techniek die

wel en ik ben me verder gaan verdiepen in

monium, kortweg KIK. Dit instituut, een van

me aansprak. Mijn klasgenoten vonden mijn

deze tak van de fotografie”, vertelt Katrien.

de oudste in zijn soort, archiveert, conser-

fotoalbum van de reis naar Firenze prach-

veert en restaureert kunstwerken. Het staat

tig. Misschien heeft dat wel de doorslag

Na haar studies breide Katrien eind jaren ‘90

internationaal hoog aangeschreven. Zo heeft

gegeven.” Katrien studeerde fotografie aan

enkele kortlopende opdrachten aan elkaar,

het een eigen C14-labo, sinds kort ook met

NARAFI, een hogeschool die net veel nadruk

onder meer in een ontwikkellabo en als

een deeltjesversneller, om via koolstofanalyse

op het technische aspect legt. “Eigenlijk wou

studiofotografe voor de productencatalogus

de ouderdom van objecten te achterhalen.

ik persfotograaf worden. Maar tijdens de op-

van een grote doe-het-zelfketen. Een job bij

Katrien Van Acker is fotografe bij het KIK en

leiding heb ik daar toch een ander beeld van

een van de bekendste fotozaken uit Gent gaf

volgt zo van nabij het restauratieproces van

gekregen. We werkten toen nog met filmrol-

haar een goed inzicht in wat er allemaal op

Het Lam Gods.

letjes. Als persfotograaf moest je van hot naar

de markt was voor professionele fotografen.


| 35 | Maar uiteindelijk wil een fotograaf zelf foto’s

jaren de restauratie van het kasteel in beeld

nemen. En dat bracht Katrien, nu negen

te brengen. “Enige voorwaarde is dat alle

jaar geleden, bij het Koninklijk Instituut voor

foto’s nadien online mogen komen en via

Kunstpatrimonium.

onze fototheek beschikbaar zijn voor derden. Omdat niet elk werk of gebouw even inte-

Hulp bij kunstdiefstal

ressant is vanuit kunsthistorisch perspectief, beslist steeds een van onze kunsthistorici om al dan niet te archiveren.”

“Fotografie zat toen volop in de overgangsfase van analoog naar digitaal. Mijn taak bestond erin films te ontwikkelen en foto’s af te drukken volgens een chemisch procedé. Er kwam toen nog steeds een donkere kamer aan te pas. Sinds een zevental jaar ontwikke-

Het is pas als je de details van handen en gewaden op het scherm ziet, dat je beseft hoe briljant

len we niet meer analoog. Ook vergrotingen maken doen we met de computer”, zegt Katrien. Vrij snel leerde ze de knepen van het

de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven is.

vak om te kunnen meedraaien in de fotostudio van het KIK. “Hier maken we alle opnames van kunstwerken die zich in het instituut bevinden. Een object dat moet gerestaureerd worden in onze ateliers, komt eerst naar de fotodienst. We maken ook labofoto’s voor en tijdens de restauratie. Als het werk volledig

Briljant Lam Gods

klaar is, wordt het nog eens gefotografeerd voor onze online fotodatabank. Die bevat

Het KIK wordt ook gevraagd voor projecten.

Het paneel van de Rechtvaardige Rechters

meer dan één miljoen beelden. Iedereen

Het project dat het meest tot de verbeelding

is sinds 1934 spoorloos. Katrien acht het on-

kan op de site van het KIK (www.kikirpa.be)

spreekt, is de restauratie van Het Lam Gods,

mogelijk om tijdens de restauratie opnieuw

foto’s opzoeken en die dan bestellen. Zo doet

die in september is gestart. Katrien heeft

een of meerdere panelen te ontvreemden.

de politie bijvoorbeeld bij kunstdiefstallen

de verhuis van de Sint-Baafskathedraal naar

“Dit project is bijzonder sterk beveiligd. Elke

geregeld een beroep op onze foto’s om de

het Museum voor Schone Kunsten in Gent

opname die ik maak, wordt gecontroleerd.

kunstwerken op te sporen.”

gefotografeerd. Nu volgt het studiowerk. “Van

Ze kijken vooral of men uit de foto de positie

elk paneel maken we foto’s terwijl het nog

van de beveiligingscamera’s niet kan bepalen.

in het kader zit. Dit gebeurt met daglicht en

Ook de ploeg van Cobra-TV mocht bij de

met fluorescentielicht. Dit laatste is belangrijk

verhuis geen continu-opname maken en de

Locatiewerk

om retouches en vernislagen te ontdekken.

montage is sterk op voorhand gescreend om

De voornaamste taak van de fotodienst van

Vervolgens gaan alle panelen uit hun kader

te vermijden dat iemand zou kunnen afleiden

het KIK is archiveren. Het studiowerk in

en worden ze opnieuw op dezelfde manier

hoe de panelen het museum zijn binnen-

Brussel is maar een fractie van het werk.

gefotografeerd. Alleen komt er nu nog een

gebracht. Ik ga me braaf aan mijn opdracht

Katrien gaat heel vaak de baan op. “Mijn

extra opname in strijklicht bij. Dan staat

houden”, lacht Katrien. “Die is al spannend

collega’s en ik gaan ter plaatse om een

de belichting parallel met het schilderij en

genoeg.”

volledige beeldinventaris te maken van

worden de kleinste oneffenheden en lacunes

kerken, kloosters of bijvoorbeeld Hortahui-

zichtbaar. Dit is een heel belangrijke opname

zen. Soms brengen we zelfs een hele site

voor de restaurateurs. Op basis van deze

in beeld. We trekken ook naar werven waar

opnames gaan ze aan de slag. Na de restau-

restaurateurs aan stukken bezig zijn die te

ratie nemen we alle panelen nog eens in een

groot of te fragiel zijn voor een verhuis naar

hoge resolutie op, in fragmenten van 10 x 15

het KIK.” Iedereen kan het KIK contacteren

cm. Het is pas als je de details van handen en

meer info: je kan de restauratie

voor een archivering. In de meeste gevallen

gewaden op het scherm ziet, dat je beseft

van Het Lam Gods in het

is dat gratis. Ook gemeente Berlare zou een

hoe briljant de schilderkunst van de Vlaamse

Museum voor Schone Kunsten in

aanvraag kunnen indienen om over enkele

Primitieven is.”

Gent zelf gaan bekijken.

Opgetekend door Tom Van Acker.


| 36 | BERLARE & DE WERELD

11.11.11 wil mee het klimaattij keren Berlare doet duit in zak met verschillende acties De Gemeentelijke Raad voor Ontwikke-

satie en lobbywerk om te verhinderen dat de

onze gemeente kan je een spaarpotje spijzen.

lingssamenwerking (GROS) coördineert

klimaatschade verder oploopt en om ieder-

En koffieliefhebbers moeten beslist een kopje

ook dit jaar enkele acties om een mooi

een een menswaardig bestaan te garanderen

komen drinken op woensdag 7 november in

bedrag in te zamelen ten voordele van

zonder het klimaat nog meer te belasten.

de bib.

11.11.11. Elke eurocent is welkom om de

“Namens de GROS dank ik nu al elke mede-

nationale en internationale beleidsma-

De GROS trekt de campagne in Berlare. Half

werker en de inwoners voor hun inzet. Mede

kers wakker te schudden: ze moeten nu

oktober, nog voor de eigenlijk start van de

dankzij de bijdrage uit Berlare kan 11.11.11

ingrijpen, voor de opwarming van de

campagneweek dus, staat de teller al op

meer investeren in structurele oplossingen

aarde onomkeerbaar wordt. Dit is zo’n

627,00 euro dankzij de boekenverkoop van

voor het Zuiden. Misschien lijkt dat ver van

acuut wereldprobleem, dat 11.11.11

de bib. Tussen 3 en 10 november trekken vrij-

ons bed. Maar ik behoor tot de snel groei-

voor het tweede jaar op rij inzet op dit

willigers met doos en glimlach van deur tot

ende groep mensen die de toekomst van

thema.

deur om een bijdrage op te halen. Die stop

kinderen en kleinkinderen hoopt veilig te

je in de enveloppe die je samen met deze

stellen. En de tijd tikt meedogenloos snel”,

Infogem in je brievenbus kreeg.

zegt GROS-secretaris Elli Cloots.

Als je rond 11 november in onze gemeente een brood koopt bij de bakker, zit dat wellicht in een zak van 11.11.11. Sta er dan even bij stil dat een boterham eten lang niet overal vanzelfsprekend is. Daar zijn verschillende

Nog acties naast de klassieke enveloppe

oorzaken voor. Klimaatverandering is daar

meer info: Elli Cloots, elli.cloots@telenet.be Rekeningnummer 11.11.11 Berlare: iban BE60 3751 0298 4070

één van. 11.11.11 wil het grote publiek blijven

Wie niemand aan de deur ziet verschijnen,

duidelijk maken dat de opwarming van de

kan toch nog de actie steunen. Inwoners

aarde geen science fiction meer is. Als gevolg

mogen een bijdrage storten op het reke-

Nog vrijwilliger worden?

van onze levenswijze staan boeren in het

ningnummer van 11.11.11 Berlare. Je vindt

Neem contact op met Elli Cloots of

Zuiden met hun twee voeten in het water of

de gegevens onderaan dit artikel. Wie van

Greta Van Boven:

zien ze hoe de woestijn hun landbouwgron-

blaasmuziek houdt, helpt 11.11.11 door naar

0474 51 29 08 en

den inpalmt. 11.11.11 zet de opbrengst van

het concert van ’t Meziek Berlare 2004 te ko-

gretavanboven@skynet.be

de jaarcampagne in op onderzoek, sensibili-

men op 4 november. Bij de meeste bakkers in

www.11.be/11

en bic BBRUBEBB


| 37 |

5 inwoners in grootste stratenloop van Afrika Vijf inwoners lopen op zondag 25 november ‘The great Ethiopian run’. Met het sponsorgeld dat ze inzamelen, financieren ze drinkbaar water en nieuwe klasjes voor een Ethiopische school. Het is een project van Finado Ethiopië en run4water. Beide organisaties zijn gevestigd in onze gemeente. Met meer dan 35.000 deelnemers is de Great Ethiopian Run de grootste stratenloop van Afrika. Maar het is ook loodzwaar: 10 kilometer

5 kansen om 11.11.11 te steunen!

lopen tussen 2.300 en 2.600 meter hoogte, tijdens de hoogzomer daar.

1.

Geef een bijdrage mee met een vrijwilliger

Vijf inwoners gaan de uitdaging aan. Het gaat

tussen 3 en 10 november.

om Michel Van der Haegen, Marijke Van Daele, Greta Van Boven, Filip en Yohannes De Sutter.

2.

Stort een bijdrage op BE60 3751 0298 4070

Ze betalen zelf hun reis en verblijf en laten zich

van 11.11.11 Berlare.

sponsoren voor het goede doel. De opbrengst

3.

Geniet van het concert van de ’t Meziek Berlare 2004.

Ethiopië. “We gaan drinkwater en nieuwe klas-

zondag 4 november om 17 uur in parochiekerk Berlare

lokalen voorzien op een lagere school in Fiche,

Stijlvol herdenkingsconcert van NSB Berlare i.s.m.

op 120 km van hoofdstad Addis Abeba. Eerder

Open Kerk, n.a.v. Wapenstilstand.

dit jaar hadden we de school al deftige toiletten

1,00 euro per ticket gaat rechtstreeks naar 11.11.11.

kunnen schenken”, zeggen Greta en Filip, de

Napraten kan in de Parochiezaal.

drijvende krachten achter Finado Ethiopië.

Een ticket kost 11,00 euro (9,00 euro voor leden NSB).

De organisatie volgt bijna 300 kwetsbare kinde-

Gratis voor kinderen tot 12 jaar.

ren in Ethiopië, financiert de bouw en inrichting

Elke betalende toeschouwer krijgt een brochure

van scholen en ondersteunt kleinschalige

over de geschiedenis van de Sint-Martinuskerk.

Ethiopische initiatieven.

gaat naar een concreet project van Finado

De tickets worden je thuis bezorgd na overschrijving

op rekeningnummer BE04 1030 1435 2331.

Deelnemen aan ‘The great Ethiopian run’ wordt een traditie: Filip loopt er voor de derde keer;

4.

Stop een gift in een van de vele spaarpotjes

Greta verschijnt zelfs voor de vierde keer aan de

bij de Berlaarse bakkers.

start.

5.

Kom een kop koffie drinken op woensdag

meer info: www.run4water.be

7 november tussen 13 en 18.30 uur in de bibliotheek.

Een duwtje in de rug kan via rekeningnummer BE 46 7775 9906 8036 van v.z.w. Finado.


| 38 | IN ‘T GROEN

Amerikaanse vogelkers is paard van Troje Natuurpunt Dendermonding bestrijdt exoten t.v.v. inheemse fauna en flora Natuurpunt Dendermonding houdt geregeld beheerwerken in de Heidemeersen. Maar wat precies doen die vrijwilligers daar? En waarom? Infogem stuurde een medewerker naar zo’n werkdag met als opdracht: verwijder zoveel mogelijk Amerikaanse vogelkers op ’t Stampkot.

9 uur ’s ochtends op de laatste zaterdag van september. Met werk-

Ingehaald als helden…

handschoenen en spade in de hand, maar toch een beetje onzeker sta ik aan de voet van ’t Stampkot, vlakbij basisschool Ten Berge. Ik

“Amerikaanse vogelkers is vooral aangeplant in de jaren twintig van

ben niet alleen. Stefaan Thibau, conservator van de Heidemeersen,

de vorige eeuw. In de zandgrond van de Kempen, als vulhout voor

verwelkomt ongeveer 30 vrijwilligers. Twee derden zijn medewerkers

dennenbossen”, legt Stefaan uit. “Het was geweten dat de boom een

van een bedrijf met hun partners en kinderen, die blijkbaar één keer

goede grondverbeteraar was en dat hij snel groeide. De speculatie

per jaar als vrijwilliger meehelpen aan een natuurproject. We trekken

was dus dat hij door zijn schaduw de dennen zou dwingen om de

allemaal samen ’t Stampkot over en gaan Amerikaanse vogelkers

hoogte op te zoeken. Hoog, recht hout was immers nuttig in de mijn-

bestrijden in de zone langs de Leopolddreef. Stefaan toont ons hoe de

bouw.” Maar het project ging de mist in. Om nog onverklaarbare reden

boom eruit ziet en even later gaat iedereen aan de slag. Met elke struik

reageerde de Amerikaanse vogelkers in ons land niet zoals verwacht.

die ik verwijder, wordt me steeds duidelijker wat de bedoeling is.

De boom schoot niet de hoogte in, maar kreeg een struikachtige vorm met korte stam en een grote, volle kruin.


| 39 | Intussen was de Amerikaanse vogelkers sterk verspreid in ons land.

uit te trekken, nog voor ze zaad dragen. En dat op een oppervlakte van

Want de boom heeft nog een belangrijke eigenschap: hij levert goed

ongeveer 3,7 ha…”

brandhout en groeit gemakkelijk op schrale zandgrond. Vandaar dat hij ook hier gedijt, in en rond de twee oude zandduinen van de

Inspanningen beloond!

Heidemeersen: de Hoge Berg en ’t Stampkot, twee unieke natuurverschijnselen in de regio en zelfs uitermate zeldzaam in Europa (herlees

Het resultaat van de inspanningen op de Hoge Berg kan je nu al

de artikels in Infogem maart-april 2011 en september-oktober 2011).

duidelijk zien. Het terrein is intussen ontwikkeld tot een streekeigen bos, met een flora van kamperfoelie, dalkruid, lelietje-van-dalen,

Minder soorten inheemse plantjes en beestjes

salomonszegel, bleeksporig bosviooltje en gevlekte aronskelk. In het rivierduingebied broeden onder meer wielewaal, ijsvogel, buizerd, sperwer, bosuil, ransuil en steenuil. “Op ’t Stampkot is nog veel werk,

Tot daar is er niets aan de hand. Maar als een Trojaans paard komt

maar toch kan je al genieten van typische vegetatie als buntgras,

het gif pas na de blijde intrede. Amerikaanse vogelkers heeft in de

zandblauwtje, klein tasjeskruid, zandzegge, vroege haver, hazepootje

loop van de jaren de inheemse fauna en flora heel sterk verdrongen.

en bremstruweel. Deze planten trekken ook typische fauna aan:

“Dat ligt aan een aantal zaken”, vertelt Stefaan. “Ten eerste groeit hij

vlinders als het bruin blauwtje, hooibeestje en kleine vuurvlinder. Zelfs

zo snel dat hij andere bomen en struiken letterlijk overschaduwd en

de zeldzame bastaardzandloopkever kun je bij toeval zien in de open

dus geen overlevingskansen gunt. Ten tweede heeft hij een bijzonder

zandige plekken.”

dicht bladerdek. Als gevolg daarvan komt er weinig zonlicht op de bodem en verdwijnen struikjes, plantjes en kruidlagen. En tot slot en

Om 12 uur stoppen we. Iedereen is tevreden als we het werk van de

niet in het minst, is de Amerikaanse vogelkers een echte woekeraar. Hij

voorbije drie uur bekijken. “Met dertig mensen kan je veel op een paar

groeit makkelijk en snel en produceert een grote hoeveelheid zaden,

uur”, vat Stefaan het samen. Hij bedankt de helpers die nu allemaal

met een lange kiemkracht.” De exoot (organisme dat zich vestigt in

inpakken. De medewerkers van het bedrijf gaan paling eten aan het

een gebied waar het oorspronkelijk niet van nature voorkomt) is ook

Donkmeer. En ik thuis boterhammen. Die smaken ook, na een gezond

nog eens giftig en mede daardoor niet aantrekkelijk voor insecten.

portie buitenwerk.

“Op Amerikaanse vogelkers komen maar een goeie twintig insectensoorten voor, terwijl dat op zomereik tot 300 soorten kan zijn. Het is duidelijk dat de Amerikaanse vogelkers onze fauna en flora sterk verarmd. Want minder insecten betekent minder insecteneters. En dus

Kom zelf ook helpen!

komen ook dieren die insecteneters op het menu hebben staan, bijna niet meer voor. Enzovoort.”

Hoe meer mensen meehelpen, hoe sneller de Heidemeersen met ’t Stampkot hun natuurwaarden herwinnen.

Monnikenwerk

Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van Natuurpunt Dendermonding. Op de agenda de volgende maanden:

Ik offer met plezier een halve vrije dag op om de natuurwaarden en

• Amerikaanse vogelkers bestrijden: 27 oktober, 9 februari

de biotopen op en rond ’t Stampkot te helpen herstellen. Eigenlijk

en 30 maart. Telkens van 9 tot 12 uur, afspraak aan

kan iedereen meehelpen. Kinderen trekken de kleine plantjes uit met

basisschool Ten Berge. Werkhandschoenen en spade

de hand en verzamelen de ‘buit’ op hopen, terwijl volwassenen de

meenemen.

grotere exemplaren te lijf gaan met spades, macht en af en toe een

• Houtkant kappen of wilgen knotten: 5 januari.

luide vloek. Het is best wel een fysieke inspanning. Maar samen den

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, afspraak aan

Amerikaan bestrijden schept een band.

basisschool Ten Berge. Werkhandschoenen meenemen.

Rond 10.30 uur last Stefaan een pauze in. Natuurpunt Dendermon-

Graag vooraf verwittigen: 052 42 69 72

ding soigneert de vrijwilligers met een drankje en een koek. Ik vraag

en stefaan.thibau@skynet.be.

ondertussen of we eigenlijk niet met de kraan open dweilen. “Het is een monnikenwerk”, lachen de mannen met ervaring. “De Hoge Berg

Er komen nog beheerdagen bij.

is vrij van Amerikaanse vogelkers. We hebben er wel tien jaar over

Wil je graag op de hoogte blijven?

gedaan. Op termijn komt het op ’t Stampkot ook goed. Daar zijn we

Mail Stefaan of bekijk geregeld

begin 2010 gestart, nadat gemeente Berlare het beheer ervan aan Na-

www.natuurpuntdendermonding.be.

tuurpunt Dendermonding heeft overgedragen. We hebben eerst alle moederbomen gekapt. Nu is het zaak om geregeld de nieuwe planten


| 40 |

© Vildaphoto

IN ‘T GROEN

Het verhaal van de aal Hoe Donkse paling in de loop der jaren een andere betekenis kreeg De vermaarde Donkse paling komt van overal ter wereld. Maar,

die vis eten. Die herken je aan hun brede bek. “Paling heb je in vele

op een korte waterkuur na, niet uit het Donkmeer. Dat was in

soorten en maten. Er is de Europese zeepaling bijvoorbeeld. Hoewel

vroegere tijden wel anders. Jan Maertens is palingliefhebber,

hij lijkt op de paling zoals wij hem kennen, zijn er toch drie grote

visser en actief bij het Regionaal Landschap Schelde-Durme

verschillen. Om te beginnen is de zeepaling veel groter. Tot 3 meter,

en vzw Durme. Hij neemt ons mee in de leefwereld van de

terwijl onze paling iets meer dan een meter haalt. Verder verblijft de

Europese paling, tot net voor hij op je bord belandt. Een echte

zeepaling uitsluitend in zout water. En de bovenkaak van de zeepaling

wereldreiziger, zo blijkt.

tot slot steekt uit tot voorbij de onderkaak.” Daarnaast is er ook zoetwaterpaling. Ook daar bestaan verschillende soorten van, zoals Japanse,

De paling of aal is een zeer bijzondere vis. Om te beginnen ziet hij er

Amerikaanse en Europese. Het is deze laatste, met zijn wetenschap-

met zijn lang, slangachtig lichaam en zeer slijmerige huid niet uit als

pelijke naam ‘Anguilla anguilla’, die in onze waters voorkomt. Hij heeft

een doorsnee-vis. “Een ideaal kostuum voor zijn favoriete verblijfplaat-

dan al een hele weg afgelegd.

sen”, steekt Jan Maertens van wal. “De paling zoekt beschutting op: tussen rietwortels en stenen, en achter oeverversterkingen. Hij graaft zich ook dikwijls in, zeker als het kouder wordt.”

Zeg nooit gewoon ‘paling’ tegen een Anguilla anguilla

6.000 km De paling is een zogenaamde katadrome vis: hij groeit op in zoet water, maar plant zich voort in zout water. Jan verrast ons: “Elke Europese paling wordt geboren in de Sargassozee, een onderdeel van de Atlantische Oceaan ten oosten van de Verenigde Staten. Dat betekent dat

Het dieet bestaat vooral uit larven van kevers en muggen. Ze lusten

een volwassen paling zo’n 6.000 km aflegt om zich voort te planten. En

ook wel kuit en larven van andere vissoorten. En er zijn ook palingen

na het zogenaamde paaien, sterft hij.”


| 41 | De palingbaby’s zien er uit als smalle, doorschijnende wilgenblaadjes.

Terug naar vroeger?

Die bijna onzichtbaarheid helpt hen om met de golfstroom mee Europa te bereiken. Daar doen ze ongeveer 3 jaar over.

Bestaat de kans dat we op termijn terug echte Donkse paling op ons

“Deze glasaaltjes verliezen dan vrij vlug hun glazigheid”, vertelt Jan

bord krijgen? Jan denkt van niet. “Allerlei factoren hebben het paling-

verder. “Sommige blijven aan de kust, andere trekken via getijden-

bestand de voorbije decennia sterk gereduceerd. Onder meer een

rivieren als de Schelde en de Durme het binnenland in. Na een verblijf

gewijzigde golfstroom door de klimaatverandering, overbevissing in

in zoet water van gemiddeld 10 jaar, verandert de paling nog eens.

Zuid-Europa, vervuild water en obstakels als sluizen en stuwdammen

Hij wordt vet, krijgt grotere ogen en een lichtgrijze huid met een witte

maken het de frêle glasaaltjes moeilijk om heelhuids en gezond hier

buik. ’t Is deze volwassen paling die terugreist naar de Sargassozee om

te geraken.” Het is duidelijk dat de palingschaarste een internationaal

te paaien. Pas onderweg wordt hij echt geslachtsrijp.”

probleem is. Toch wordt het nog maar recent op wereldschaal aangepakt. Met internationale verdragen (2007) bijvoorbeeld, om de vangst

Van Donkse paling naar Donkse spoeling

te beperken. “Maar ook lokaal zijn er inspanningen”, vult Jan aan. “Het Donkmeer zelf zou al weer een aanzienlijke populatie paling aankunnen, dankzij de jarenlange inspanningen van vzw Durme, Regionaal

Langwerpige slierten glasaaltjes waren vroeger tijdens het voorjaar

Landschap Schelde-Durme en het gemeentebestuur. Zo hebben we

een jaarlijks terugkerend fenomeen in de Schelde. Af en toe ook in het

bijvoorbeeld al honderden meters sloten ontmodderd en hebben we

Donkmeer, wanneer Scheldewater werd binnen gelaten via de

zijn biotoop voor een groot deel hersteld. Daarnaast onderzoeken alle

Achterste Sloot. “De paling kon daar toen in proper water en in een

partijen, inclusief de Vlaamse overheid, hoe ze Schelde en Donkmeer

voor hem ideaal biotoop van waterplanten en natuurlijke oever-

opnieuw met elkaar kunnen verbinden. Dat zou op termijn betekenen

begroeiing volwassen worden. De paling in de vele restaurants was

dat opnieuw natuurlijke paling kan worden gevist op het meer. Maar

toen echte Donkse paling.”

die hoeveelheid zal nooit voldoen aan de vraag van de restaurants hier.”

Het Donkmeer zelf zou al weer een aanzienlijke populatie paling aankunnen, dankzij de jarenlange inspanningen van vzw Durme, Regionaal Landschap Schelde-Durme en het gemeentebestuur.

Maar die tijd is voorbij. Toen het Scheldewater ernstig begon te

Het ziet er dus naar uit dat importpaling de standaard blijft. Deson-

vervuilen, heeft men begin jaren ‘60 het Donkmeer van de Schelde

danks blijft Donkse paling een sterk merk waar men van heinde en

afgesneden. De paling die nu nog jaarlijks wordt uitgezet in het Donk-

verre voor afzakt naar onze gemeente. Die Donkkuur is één aspect

meer, is maar een fractie van wat hier vroeger op natuurlijke wijze bin-

van de fijne smaak van onze paling. Maar wat de vele koks er in hun

nenkwam. Hij komt ook niet meer op de borden van de restaurants.

keuken mee doen, blijft vooralsnog een goed bewaard geheim.

Die kopen al vele jaren hun paling bij Palinghandel Borremans. Het bedrijf voert levende paling in van overal ter wereld. Frans Borremans legt uit: “Na aankomst zetten we de paling uit in drijvende bakken in het Donkmeer. Zo verplichten we de paling om rond te zwemmen in plaats van in het bodemslijk te kruipen. Door die actieve spoeling van gemiddeld drie dagen ontdoet de paling zich van zijn grondsmaak. De laatste tijd voeren we niet alleen Europese maar ook veel Amerikaanse paling in. Die smaakt even lekker, maar is duidelijk vaster van structuur.”


| 42 | O U D N I E U WS

Berlare zaagt op televisie Ludieke caféwedstrijd in allerlaatste Echo-uitzending Een plaatselijke grap is uiteindelijk een item geworden in een historisch televisiemoment: in de laatste aflevering van het legendarische ‘Echo’ (1961-1973) zat een reportage over een zaagwedstrijd in Berlare.

De leden van ‘Rap of niet’, de supportersclub

16 minuten en 51 seconden

Zaterdagavond 29 december 1973 verzamelden de leden rond het televisietoestel

van renner Eric Burm, waren het voortdurende gezaag over de economische crisis

Onder felle aanmoedigingen van onder meer

van hun clublokaal voor de allerlaatste ‘Echo’.

aan de toog moe. Daarom besloten ze een

burgemeester Marcel Leys zaagden de deel-

Hoewel het item over de zaagstunt in een

echte zaagwedstrijd te houden op zondag

nemers zich in het zweet. De leden van de

flits voorbij was, zette het een bijzondere

22 december 1973. Voor de grap nodigden

teams moesten elkaar om de minuut aflos-

feestavond in gang in ‘Café Marie-Jeanne’.

ze de TV-ploeg van ‘Echo’ uit, een bijzonder

sen. Na 16 minuten en 51 seconden viel het

Voorzitter Alfons Malin reikte de beloofde

populair wekelijks reportageprogramma over

eerste stuk ijzer op het wegdek. Het kwam

prijs van 1.000 Belgische frank uit aan de

de gewone Vlaming.

van de balk van Kamiel Janmart en Lucien De

winnaars. Kamiel en Lucien gaven een rondje

Bischop. Omdat Lucien de laatste zaagtrek-

en schonken de rest van het geld aan de

Zes duo’s namen deel aan de zaagpartij. Zes

ken had gegeven, kreeg hij de microfoon van

clubkas.

ijzeren balken blonken om 11.30 uur op een

‘Echo’ onder de neus geduwd. Lucien moet

bierbak in de Van Tieghemstraat, ter hoogte

wat van zijn melk zijn geweest. Hij kon op het

De volledige uitslag van de wedstrijd:

van clublokaal ‘Café Marie-Jeanne’. Groot was

einde toch nog zijn spijt betuigen over het

1 Kamiel Janmart & Lucien De Bischop

de verrassing toen de ploeg van ‘Echo’ op-

ter ziele gaan van het programma.

2 Gustaaf Helaert & Marcel D’Hooge

dook. Het nieuws ging razendsnel het dorp

3 Luc Van Malderen & Danny De Cock

rond en bracht veel kijklustigen op de been.

4 Dirk Hendrickx & Achiel Burm 5 Guy Poppe & Roland Van Den Berghe 6 Julien De Backer & Georges Valck.

met dank aan Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare I gebaseerd op een verslag van Martine Janssens voor De Voorpost foto uit het archief van Emiel Vermeir


| 43 | W I E WAT WA A R

MANDATARISSEN

> BURGEMEESTER

> GEMEENTERAADSLEDEN

Karel De Gucht (Open vld) | Hoogstraat 9 052 42 53 86 titelvoerend burgemeester burgemeesterdegucht@berlare.be Katja Gabriëls (Open vld) | Beukenlaan 2 0477 53 86 09 burgemeestergabriels@berlare.be

Luc Vercruyssen (cd&v) | Turfputstraat 88A 052 42 23 25 vercruyssen.luc@telenet.be Francky Verhofstadt (cd&v) | Heikantstraat 48D 09 367 89 06 francky.verhofstadt@skynet.be Carine Meyers (Open vld) | Donklaan 249/6 02 549 00 24 carine.meyers@openvld.be Marleen Zaman (cd&v) | Donklaan 22A 09 342 09 17 marleen.zaman@telenet.be Jan De Palmenaer (cd&v) | Veerstraat 81B 09 367 82 72 jandepalmenaer@hotmail.com Frank Van Laere (Open vld) | Mosseveldstraat 14 0474 25 78 18 frank.vanlaere@telenet.be Tania Vis (cd&v) | Hogeweg 22 052 42 30 16 tania_vis@telenet.be Patrick Van Malderen (cd&v) | Galgenbergstraat 73 052 42 50 37 patrick.van.malderen@skynet.be Freddy Schatteman (Open vld) | Mandemakersstraat 4 052 42 25 41 schatteman.freddy@skynet.be An Van Driessche (Open vld) | Koffiestraat 25 09 367 94 26 anvandriessche1@telenet.be Steven Baeyens (cd&v) | Leopolddreef 57 0479 27 82 92 baeyens _ steven@hotmail.com Gabriella Krisztin (V.B.) | E. Hertecantlaan 84 052 52 08 81 gabriella.krisztin@telenet.be Piet Vandoolaeghe (Open vld) | Kruisstraat 3 0476 29 30 83 piet.vandoolaeghe@skynet.be Raf Maes (cd&v) | Groenstraat 31 0497 53 29 80 rafmaes@telenet.be Willy De Coster (Open vld) | Kerkwegel 20 09 367 55 49 willy@decoster.be Erik Van Acker (V.B.) | Sint-Annaplein 8 0473 22 09 23 van.acker.erik@telenet.be Kris Malfliet (Open vld) | Heide 12A 0475 46 41 77 kris.malfliet@telenet.be Frank Lippens | Dendermondse stwg 74A 052 43 23 41 gemeentesecretaris secretaris@berlare.be

waarnemend burgemeester politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, financiën en begroting, ruimtelijke ordening en stedenbouw, communicatie spreekuur: dinsdag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur in het gemeentehuis, Dorp 22

> SCHEPENEN Anne Marie De Lausnay (Open vld) Burgs. De Lausnaystraat 33

09 367 83 46 schependelausnay@berlare.be

cultuur, landbouw, polders, dijken, middenstand, lokale economie, groenplanningspreekuur: zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22 Tijdens schoolvakanties enkel op afspraak

René Kets (Open vld) | Turfputstraat 54

052 42 21 64 schepenkets@berlare.be

onderwijs, vorming, huisvesting/patrimonium, toerisme (en Eendenkooi) spreekuur: op afspraak

Julien Wettinck (Open vld) | Kruisstraat 61

09 367 58 18 schepenwettinck@berlare.be

openbare werken, algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen, feestelijkheden | spreekuur: op afspraak

Wim Arbijn (sp.a) | Kruisstraat 45

0486 42 13 24 schepenarbijn@berlare.be

milieu, informatica, verkeer en mobiliteit spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22

Gunther Cooreman (Open vld) | Salvialaan 20 0472 47 99 81 schepencooreman@berlare.be voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling spreekuur: op afspraak

Tom Temmerman (Open vld) Maaidonk 26

09 367 72 93 schepentemmerman@berlare.be

jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking en drugpreventie | spreekuur: op afspraak

DIENSTVERLENING GEMEENTE BERLARE

> IN GEMEENTEHUIS BERLARE

Dorp 22

Openingsuren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8-12 uur 8-12 uur/13-19 uur 8-12 uur/13-17 uur 8-12 uur 8-12 uur

052 43 23 40 fax 052 42 26 77 onthaal@berlare.be


| 44 | secretariaat bevolking1 1 l burgerlijke stand l openbare werken l stedenbouw l mobiliteit l duurzaamheid 3 l milieu 2 l huisvesting l financiĂŤn l ontvangerij l communicatie l l

052 43 23 40 secretariaat@berlare.be 052 43 23 44 bevolking@berlare.be 052 43 23 45 bevolking@berlare.be 052 43 23 46 technische.dienst@berlare.be 052 43 23 46 ruimtelijke.ordening@berlare.be 052 43 23 46 mobiliteit@berlare.be 052 43 23 46 duurzaamheid@berlare.be 052 43 23 47 milieu@berlare.be 0474 08 06 65 huisvesting@berlare.be 052 43 23 43 rekendienst@berlare.be 052 43 23 42 ontvanger@berlare.be 052 43 23 30 communicatie@berlare.be

1 ook elke 1ste en 3de zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur) 2 enkel aanwezig in Berlare op dinsdag (13-19 uur) en woensdag (8-12 en 13-17 uur). 3 De milieuambtenaar is niet aanwezig op maandag. sluitingsdagen gemeentehuis: 1 en 2 november, 24, 25, 26 en 31 december en 1 en 2 januari.

>

09 367 87 55

> IN GEMEENTEHUIS UITBERGEN

09 367 50 66

IN GEMEENTEHUIS OVERMERE (elke woensdag en vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur)

(elke dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur)

De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel info- en doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, ‌ Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde documenten wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis van Berlare of (als dat kan) thuis met de post. In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFT-stickers en rattenvergif meenemen.

> BUITENDIENSTEN CULTUUR Dorp 101 tickets CC Stroming

l

052 42 73 72 cultuur@berlare.be 052 42 35 31 cultuur.reserveren@berlare.be

openingsuren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9-11 uur gesloten van 24 december t.e.m. 2 januari gesloten 9-11 uur/13-17 uur 9-11 uur/13-19 uur 9-12 uur

JEUGD & VORMING Gaver 72

l

052 42 77 56 jeugd.vorming@berlare.be

openingsuren openingsuren schoolvakanties maandag 9-12 uur maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/13-19 uur dinsdag 9-12 uur/16-19 uur woensdag 9-12 uur/13-17 uur woensdag 9-12 uur/14-17 uur donderdag 9-12 uur donderdag 9-12 uur vrijdag 9-12 uur vrijdag gesloten gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en 1 en 2 januari.

buitenschoolse kinderopvang

052 42 77 04

Eindejaarsregeling: zie p. 7 jeugd.kinderopvang@berlare.be locatie Berlare 052 42 49 41 locatie Overmere 09 367 62 44 locatie Uitbergen 09 367 94 29

GEMEENTESCHOOL Kleine Kouterstraat 1

l

09 367 50 88 gemeenteschool.uitbergen@berlare.be www.gemeenteschooluitbergen.be

MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST Tijdelijk onderkomen in Overheet 15

052 42 29 75

l

OPENBARE BIBLIOTHEEK Dorp 101A

l

052 42 61 88 berlare@bibliotheek.be

openingsuren

maandag: woensdag: donderdag: zaterdag:

gesloten op 24, 26 en 31 december en 2 januari 14.30-20.30 uur 13-18.30 uur 15.30-20.30 uur 9-12.30 uur

filiaal Overmere Baron Tibbautstraat 2

09 367 87 55

openingsuren

woensdag: 18.30-20.30 uur vrijdag: 18.30-20.30 uur

SPORT Molenstraat 1B

l

09 356 89 56 sportdienst@berlare.be

openingsuren

openingsuren bureau sporthal Overmere bureau sporthal Berlare maandag: 8.30-12 uur maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 8.30-12 uur/15-17 uur woensdag: 13-14.45 uur donderdag: 8.30-12 uur donderdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur gesloten van 24 december t.e.m. 2 januari

l TOERISME

EN MUSEUM DONKMEER Donklaan 123

09 342 92 40 toerisme@berlare.be

openingsuren van 1 oktober tot 1 april

elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur gesloten van 22 december t.e.m. 4 januari l

EENDENKOOI

openingsuren van 1 april tot 1 oktober - elke weekdag van 10 tot 18 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 19 uur - in juli en augustus alle dagen van 10 tot 19 uur openingsuren van 1 oktober tot 1 april - elke weekdag van 10 tot 16 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 17 uur de eendenkooi is gesloten - zeven dagen vanaf de eerste maandag van maart - zeven dagen vanaf de eerste maandag van oktober - van 24 december tot en met 2 januari

0473 18 00 66

l KASTEELPARK - elke dag van 8 tot 20 uur van april tot en met september

- elke dag van 8 tot 17.30 uur van oktober tot en met maart


| 45 |

OCMW BERLARE

Het agentschap is gesloten van 29 oktober t.e.m. 2 november, op 15 en 16 november en van 21 december t.e.m. 2 januari.

www.ocmwberlare.be

sociale huisvestingsmaatschappij cv Hulp in woningnood Gaver 70 052 42 57 60

l

> VOORZITTER

openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

Gunther Cooreman | Salvialaan 20 0472 47 99 81 spreekuur: op afspraak voorzitter@ocmwberlare.be

> OCMW-RAADSLEDEN

Marleen Lateir (Open vld) | Broekstraat 5 09 367 51 47 Ingrid Rogiers (Open vld) | Gaver 112 0478 29 31 03 Helena Lateir (Open vld) | Brielstraat 3/4 052 43 22 20 Greta Van Boven (Open vld) | E. Hertecantlaan 90 0474 51 29 08 Martha Tackaert (onafhankelijk) | Hogeweg 8A 052 42 30 82 Bart Van Malderen (cd&v) | Beukenlaan 14 052 42 73 66 Erna Peelman (cd&v) | Schuurputstraat 20 052 42 42 80 Marleen Abbeel (cd&v) | Koolstraat 39 0498 93 04 06

> DIENSTEN

secretaris OCMW: Hilde Van der Jeugt 09 326 97 10 secretaris@ocmwberlare.be l sociaal huis 09 326 97 10 Baron Tibbautstraat 29A sociaalhuis@ocmwberlare.be l

financiële tegemoetkoming, budgetbegeleiding, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden aan huis, dienstenchequeonderneming Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur. Elke namiddag (behalve op woensdag) van 13.30 tot 16.30 uur. Dinsdag ook van 17 tot 19 uur.

woonzorgcentrum Ter Meere Baron Tibbautstraat 29

l

09 326 97 30 termeere@ocmwberlare.be

opnamedienst woonzorgcentrum 09 326 97 34 en serviceflats en vragen rond zorgverzekering opnamedienst@ocmwberlare.be

l

PARTNERS containerpark, Bollewerkstraat Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur gesloten op 25 december en 1 januari Inlichtingen Verko

052 42 69 65

l

openingsuren

dinsdag: woensdag: donderdag: vrijdag: zaterdag:

052 21 39 91

14-18 uur 13-18 uur 13-18 uur 14-18 uur 09-15 uur

gemeentelijke kunstacademie afdeling muziek & woord

l

09 369 24 90 www.gamwwetteren.be

gemeentelijke kunstacademie afdeling beeldende kunst www.tekenacademiewetteren.be

09 366 00 54

l

consultatiebureau Kind & Gezin Molendreef 19

078 15 01 00

l

l

enkel op afspraak

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Baron Tibbautstraat 29A

09 337 50 40 pwa.berlare@ocmwberlare.be

openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur.

spreekuur voorzitter Carine Meyers

0479 30 39 19 carine.meyers@openvld.be

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur.

Politiezone Berlare-Zele Donklaan 93

09 367 50 15 fax: 09 367 96 51

l

openingsuren maandag: 8-12/13-17 uur

dinsdag: 8-12/13-19 uur woensdag: 8-12/13-17 uur l

interventie

l

wijkinspecteurs

donderdag: 8-12/13-19 uur vrijdag: 8-12/13-17 uur zaterdag: 8-12 uur gesloten op zon- en feestdagen

101 09 367 50 15

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS Vlaamse infolijn 1700 Op zoek naar een telefoonnummer? 1207 Europees noodnummer 112 Brandweer en ziekenwagen 100 Brandweerkazerne Berlare 052 42 35 25 Politie 101 Rode Kruis Berlare, hulpdienst 0477 99 57 74 Rode Kruis Berlare, uitleen 0486 49 08 90 Gemeentelijk meldpunt milieuklachten 052 43 23 47 Antigifcentrum 070 245 245 Brandwondencentrum Gent 09 240 34 90 Storingen en defecten elektriciteit/aardgas 078 35 35 00 Gasreuk 0800 65 0 65 Fluxys (hogedrukleiding Distrigas) 0800 9 01 02 Klachten na straatwerken nutsmaatschappijen 0475 65 65 57 Defecte straatlampen 0800 6 35 35 en www.straatlampen.be Defect waterleiding 09 221 50 70 Storingen Belgacom 0800 22 7 00 Storingen Telenet 015 666 666 Tele-onthaal 106 Kinder- en jeugdtelefoon 09 223 22 11 Pastoor Marc Van Steen 052 42 33 97 en 0475 32 07 73 marcpetrus@belgacom.net Centrum voor morele dienstverlening Aalst 053 77 54 44 Sint-Martinusfonds, hulp aan minderbedeelden 0475 96 89 82 Fonds voor kinderen van bij ons 052 42 48 45 AA Groep Nieuw Leven (Philemon) 052 42 26 34 AA Groep Nieuw Leven (William) 052 42 51 91 AA Groep Samen één (Johan) 0475 43 30 35 AA groep Den Boerenkrijg (Michel) 052 42 42 17 Huisartsenwachtdienst Berlare-Uitbergen 052 22 65 65 Huisartsenwachtdienst Overmere 09 365 09 01 Wachtdienst tandarts 0903 39969 Wachtdienst apotheker 0900 10 500 Landelijke kinderopvang 070 24 60 41 www.landelijkekinderopvang.be Oko & Zo v.z.w. (kinderopvang) 052 45 13 32 www.oko-en-zo.be


| 46 |

01

02

03

07

10

09

11

01 Op zaterdag 1 september namen exact 162 wielertoeristen deel aan ‘100 km rond Uitbergen’. Wielerclub WTC De Dorpsvrienden mag tevreden terugblikken op een vlekkeloze organisatie. 02 De jaarmarkt van de Donk heeft al jaren aandacht voor huisdieren. Dit jaar kwamen onder meer dertien honden paraderen. 03 Onder de stralende zon van 6 september bezocht de Berlaarse afdeling van de Liberale Bond van Gepensioneerden het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen. 04 Het schitterende weer lokte op 16 september heel wat inwoners op de fiets om te genieten van het gevarieerde familieprogramma van Berlare Cultoert. 05 De pas opgerichte club De Retro Vrienden kreeg op 9 september meteen 56 oldtimers aan de start van haar eerste rit. 06 De chirojongens van Overmere genoten van een schitterende open chirodag en verwelkomden 86 leden. Die amuseerden zich rot met onder meer fruitsaté’s, een karrenrace en tapvoetbal. Zin om zelf kennis te maken met de chirowerking? Kom eens langs op zondag tussen 14 en 17.15 uur in het Boerenkrijgpark. 07 KSJ Berlare heeft zich op 6 oktober op gang getrokken voor een nieuw en boeiend werkjaar. De startdag stond volledig in het teken van kermis.

© Bianca Roels

© Ingrid Roosemont

06


| 47 |

04

05

08

13

12

08 Een fier brandweerkorps voor de nieuwe kazerne, tijdens de officiële opening op 2 september. 09 Veel interesse van jonge lopertjes voor de kermisjogging in Uitbergen. 10 Poëzie ontdekken, zelf je literaire kwaliteiten aanscherpen en genieten van de uitzonderlijke natuur van de Hemelsche Rij. Leerlingen en gezinnen met kinderen genoten met volle teugen. De eerste in de gietende regen, de tweede met een fijn herfstzonnetje. 11 Begin oktober verzamelden alle Verenigde Vrienden van de fanfare in Overmere voor een fotosessie in nieuw kostuum. Je ziet hen voor het eerst in deze nieuwe outfit door de straten paraderen op 4 november. 12 Amusementsnamiddag met muzikant André Baert. Elke tweede woensdag van de maand in de cafetaria van sporthal Berlare. 13 Elke donderdag tussen 19 en 21 uur recreatief gemengd volleybal in sporthal Berlare. Wie heeft zin om mee te spelen? Kom gerust eens langs.

Heb je zelf een leuke en goede foto van een recente activiteit?

Stuur ‘m door naar infogem@berlare.be.

Misschien verschijnt hij in de volgende Infogem op deze pagina’s!


| 48 |

Kers op de taart! Krant of de boekskes? Fysiek sporten of denksport? Eten of drinken? Cadeautjes geven of krijgen? Binnen of buiten?

Meester Etienne van ’t tweede leerjaar in Overmere was streng maar rechtvaardig: hij probeerde steeds ieder kind de kansen te geven die het verdiende. Dat principe hanteerde hij ook als voetbaltrainer bij de miniemen van SK Overmere. Coach was hij met hart en ziel. Benieuwd wat zijn mooiste herinnering aan die tijd is.

Etienne Pieters (wordt op 23 november 68 jaar) Zijn er zaken waar je je toch aan ergert?

Heb je een lievelingsgerecht?

Zowel van de kinderen als van de ouders. Ik heb

Etienne: Ik hou er niet van als mensen een an-

Etienne: Je straft me niet met een stevige côte à

altijd geprobeerd om de spelertjes vaardigheden

der de grond inboren uit eigen belang of om te

l’os en een verfrissende Karmeliet.

bij te brengen die ook nuttig waren naast het

scoren. Je ziet dat in de nationale politiek, maar

voetbal. Samenwerken bijvoorbeeld. En tegen

evengoed bij sommige zogenaamde komieken.

Vier jij je verjaardag met veel toeters en

je verlies kunnen, de positieve dingen voor ogen

Dat soort praktijken stoort me echt. Maar in

bellen?

houden, ook als het wat minder gaat. Ik genoot

onze tuin kom ik steeds tot rust. Bewust een

ervan als ik kinderen echte kameraden zag

moment opzoeken en genieten van de vogels.

Etienne: Dat is zelfs een driedaagse! Eerst een

worden die elkaar steunden en vertrouwden.

Zolang het geen reigers zijn die mijn vissen

drink bij ons thuis met vrienden en buren. Dan

Nu nog zeggen spelers van toen, ondertussen

komen opeten. (lacht)

komen de kinderen en kleinkinderen langs. En

Etienne: Er is niet echt een uitschieter. Mij blijven vooral het enthousiasme en de motivatie bij.

op dag drie tenslotte komen mijn schoonouders

veertigers: “Wij waren nogal een ploegske hé, Vind je je gading op televisie?

en een tante van mijn vrouw eten.

Etienne: Het zal je niet verbazen dat ik graag

Aan welke inwoner geven we ons volgende

Ik heb begrepen dat voetbal nog steeds

voetbal kijk. Maar ik geniet evenveel van een

verjaardagstaartje?

belangrijk is?

film met een menselijk thema of fijne humor.

meester!”. Ze kunnen mij geen groter plezier doen.

Ook ben ik grote fan van allerlei natuur- en

Etienne: Aan Heleen Verbeken. Ze is de dochter

Etienne: Ik blijf van het spel genieten. Ik mis

dierenprogramma’s. En ik hou er van om heerlijk

van vrienden en heb haar zien opgroeien tot

zo goed als geen enkele wedstrijd van SKV

weg te dromen bij toeristische magazines.

een lieve, ondernemende jonge vrouw met de

Overmere. Zelfs als de ploeg een dipje heeft. Ik

Vlaanderen Vakantieland is trouwens al ver-

voeten stevig op de grond.

relativeer dat makkelijk met een kwinkslag.

schillende jaren onze gids voor weekendjes weg met vrienden. Rustig ontbijten, wat wandelen en heerlijk tafelen.

Opgetekend door Chris Isaïe.

COLOF ON : Infogem is een uitgave van gemeente Berlare | jaargang 17, nr. 6 | v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22, Berlare redactieraad: Phyllis Bauwens, Emmy Bonnarens, Katja Gabriëls, Bob Pieters, Isabel Six en Tom Van Acker vormgeving: Gert Van Kerckhove, www.ttpcom.be | druk: drukkerij De Canck, Wetteren | oplage: 6.700 ex. | coördinatie fotografie: Bert Van der Linden redactieadres: communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be - 052 43 23 30 UiTagenda: vrijetijdsactiviteiten ten laatste ingeven op 6 december op www.UiTdatabank.be Inschrijven op de maandelijkse e-nieuwsbrief via de startpagina van www.berlare.be Gemeente Berlare op Twitter: @gemeenteberlare


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.