Infogem september - oktober 2012

Page 1

|1| GEMEENTEMAGAZINE SEPTEMBER | OKTOBER 2012

Verkiezingsdebat met lijsttrekkers

© Bert Van der Linden

Open deur nieuwe brandweerkazerne

8 tot 16 september: Week van de Sportclub

Poëzietocht in Hemelsche Rij


|2|

Een feest is een vitaminekuur Onze gemeente zit midden in het feestgedruis. De inwoners van Overmere voelen nog de naweeën van de kermis, terwijl Uitbergen, de Donk en Berlare zich opmaken voor hun feestweek.

LEVEN

Naar zo’n kermissen kijken we nog echt uit. We proberen een paar vakantiedagen op te nemen, we nodigen familie uit voor een kermismaal, de kinderen krijgen nieuwe kleren en kijken uit naar de slachting van hun spaarvarken: de kermispree. Zelf spreken we af om een pint te gaan drinken en met wat geluk lopen we verloren kennissen tegen het lijf. Sommigen willen de koers voor geen geld missen, anderen dan weer moeten de dierenkeuring hebben gezien. Fijne feestmomenten voor iedereen. Op gepaste momenten. Ze staan in schril contrast met het verontrustend bericht uit Aalst begin augustus. Het lokale OCMW heeft daar zes verpleegsters van een rusthuis op staande voet ontslagen, nadat ze tijdens een nachtdienst een feestje hadden gebouwd en bovendien hadden nagelaten hun taken uit te voeren. Dit getuigt van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin ten overstaan van de bewoners van het rusthuis en de collega’s. Een hoogstaande zorg voor onze senioren, al dan niet in een woonzorgcentrum, moet een absolute prioriteit zijn voor onze maatschappij. De vergrijzing, met spectaculaire groeicijfers, moet onze grootste aandacht opeisen. In Berlare zelf worden elk jaar ongeveer 100 inwoners 80 jaar. Dit jaar vierde WZC Ter Meere twee eeuwelingen. En wees maar zeker dat ook deze mensen nog genieten van een feestje. Feestjes zijn belangrijk. Onder vrienden (thuis), in de buurt (buurtfeest, wijkkermis of woonzorgcentrum), met een hele gemeenschap (kermis, Berlare zingt!, Vlaanderen feest, …). Ze zijn de lijm van een samenleving en de vitaminekuur bij uitstek tegen de verzuring en individualisering. Een welgemeende pluim voor alle vrijwilligers die zich daarvoor in onze gemeente inzetten.

Gunther Cooreman voorzitter OCMW en schepen bevoegd voor sociale zaken, senioren en tewerkstelling

8


|3|

RUI MT E

U iT

B ER L A R E & D E W E R E L D

I N ‘ T GRO E N

W I E WAT WA A R

8 16 21 33 38 43 L E VE N Verkiezingsdebat met lijsttrekkers Programma kermis Berlare en Uitbergen Programma kermis Donk Laat je fiets labelen Toneel rond valpreventie Gratis huisvuilzakken: voor wie?

BER L A R E & DE WER ELD 08 10 12 13 13 15

16 18 19 20

UiT 450 kinderen bij Berlaarse jeugdbeweging Week van de Sportclub: handboogschieten in Overmere Berlare Cultoert: culturele gezinsfietstocht Gezocht: foto’s uit de oude doos rond schaatsen Zondag 9 september: Open Monumentendag

21 22 24 26 28

33 36

I N ‘ T G RO EN Poëzie fluisteren in Hemelsche Rij Avondwandeling op Nacht van de Duisternis Terug woudaapjes aan Donkmeer!

RUI MTE Grachten behoeden Berlare voor wateroverlast Jonge ondernemers tonen zich op jaarmarkt Vier trage wegen hersteld Zondag 2 september: open deur nieuwe brandweerkazerne

Infomoment Rode Kruis voor mogelijke vrijwilligers Oxfam Wereldwinkel wil nog beter boeren

38 40 41

RU BR I EK EN Beeldverhaal 04 Wedstrijd 07 Mens & tijd 14 ’t Nachtkastje 27 UiTagenda 30 De ambassadeur: Filip Michiels 34 Oud nieuws 42 Berlare in beeld 46 Kers op de taart! 48


Kleine verhalen, straffe verhalen Met dit motto gaat fotograaf Marc Van Gysegem op pad voor Infogem, op zoek naar pure taferelen uit het leven van gewone mensen uit Berlare. Geen BV’s of grootse gebeurtenissen. Liever toont Marc plaatselijke verhalen over groot en klein verdriet, uitbundige vreugde, onrechtvaardige verschillen en eenvoudige samenhorigheid. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek. In BEELDverhaal gaat Marc op zoek naar passie, liefde en warmte in Berlare.


Verzamelaars en hun collecties in fototentoonstelling Ongeveer 100 mensen in onze gemeente hebben laten weten dat ze een verzameling hebben. Olifanten, kookboeken, paternosters, oude moto’s, champagnedoppen, oude legervoertuigen, ‌ Of lederen valiezen, zoals Marita, die verder ook nog een zwak heeft voor modeblaadjes uit de jaren vijftig en portretfotootjes uit de 19de eeuw‌ Fotocollectief Stroming heeft al die verzamelingen gefotografeerd. Een huzarenstukje, gratis te bewonderen van 7 september tot 28 oktober in de galerie van CC Stroming. Niet op maandagen.


|6| 8 oktober: inschrijven kinderopvang herfstvakantie

Zelfde inschrijfprocedure in alle Berlaarse scholen

Het gemeentebestuur voorziet gemeentelijke kinderopvang voor

Naar aanleiding van een nieuw onderwijsdecreet hebben alle scholen

kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de herfstvakantie van maandag

afgesproken om vanaf dit schooljaar eenzelfde inschrijfprocedure te

29 tot en met woensdag 31 oktober. Zowel in Berlare, Overmere

volgen. Dat is duidelijk en praktisch voor iedereen.

als Uitbergen, van 7 tot 18.30 uur.

Ouders kunnen voortaan hun kind pas inschrijven vanaf de eerste

Inschrijven kan vanaf maandag 8 oktober per post, e-mail

schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. Concreet: je

of bij afgifte op de dienst jeugd & vorming.

schrijft je kind ten vroegste in maart 2013 in voor het schooljaar 2013-2014. De inschrijving is definitief van zodra de ouders

Het verplichte inschrijfformulier is vanaf 1 oktober beschikbaar

het schoolreglement en het

op de drie locaties, op de dienst jeugd & vorming en op

pedagogisch project hebben

www.berlare.be/kinderopvang.

ondertekend.

Op deze website kan je tevens het huishoudelijk reglement en de tarieven nalezen. meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.administratie@berlare.be

Met de bib naar de boekenbeurs Onze bibliotheek trekt met de bus naar de boekenbeurs in Antwerpen op donderdag 8 november. De autocar vertrekt om 18 uur aan de hoofdbibliotheek en is terug in Berlare rond 23 uur. Inwoners die meewillen, schrijven zich uiterlijk 31 oktober in via de bib. Deelnemen kost 5,00 euro, inclusief vervoer en toegangskaart. meer info: bibliotheek Berlare, 052 42 61 88 en berlare@bibliotheek.be

I

KORT |

Laat naar je borsten k ijken. O k tober i s inter nationale bor stk ank er m aand. Vlaanderen zet op n ieuw

een pre ve n ti e o ffe n s i ef i n naar vrou wen t u s s en 50 en 69 j aar. | Fiets k w i j t? K ij k eens op w w w.gevondenfietsen. be. | Pr a a t m e t je hu i s ar t s of ap ot hek er over griepvaccinatie. Het i deale m om ent om te v accineren is tussen h alf o kto b e r e n h a lf n ovemb er. | D e 40-jarigen i n onze gem eente v i eren feest op zaterdag 27 oktober. B en je van g e bo o r te ja a r 1 9 7 2 e n heb j e toch g een u i t nod i gi ng ont v angen? L aat j e horen op 40j ar igen1972@ hotm ai l. b e en volg o n s o p Fa c e bo o k (veer t i g j ar i g en B er l are) . | H ulpdienst Tele - Onthaal ( 106) is op zoek naar vrijwilligers waar a n o n i e m e m e n s e n mee k u nnen b el l en of chat te n w anneer het op een bepaald m om ent m oeili j k gaat in het le ven . I n fo : 0 9 2 2 0 8 2 9 2 . | Wi e d at w i l, k an een bijkomende GFT- container v an 40 li ter k open voor 22, 40 euro b ij in terco mm u n a le Ve r k o. O f j e k an voor het zel fd e b ed rag per j aar een G FT- contai ner v an 120 liter huren. | M eld g e vallen v a n ouderenmis(be)handeling op het gr at i s num m er 1712. | EĂŠn op v ij f B elgen heef t reumatische k lachten.


|7|

Kasteel decor voor nieuwe fictiereeks In september komt productiehuis Menuet enkele scènes draaien in het kasteel en park voor een nieuwe fictiereeks. ‘In Vlaamse Velden’ gaat over een familie uit Gent die tegen de achtergrond van de Grote Oorlog tracht te overleven. In de hoofdrollen zien we onder meer Wim Opbrouck en Barbara Sarafian. In de loop van 2014 zal de reeks te zien

F O T O W E D S T R I J D

zijn op één.

Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd? Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem in of mail je antwoord door naar infogem@berlare.be. Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden. We maken de winnaar bekend in het volgende nummer. Winnaar Infogem juli-augustus (oplossing: fietsrek achterkant sporthal Overmere): Tom Libert (Galgenbergstraat 22) mag zijn waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

Zorg dat het vriesvak van de koelkast altijd goed gevuld is. Desnoods met piepschuim.

Volg gemeente Berlare op Twitter: @gemeenteberlare

1 2 o kto be r : We re l d R eu ma D ag. I nfo: w w w. reu manet. be. | B ezoek ver schillende bloem en- en plantenk wek er ijen tijdens Op de Sier toer op zond ag 1 6 s ep temb er. I nfo: w w w. opdesier toer. be | Verkeershinder in onze gemeen te? Blijf o p d e h o o g te v i a w w w. b er l are. b e en k i es d a ar de k nop ‘ ver k eer shinder ’. | Ver m ij d geur hinder en k o op in h et gemee n te h u i s k l e i n ere res t af val z ak ken ( hel f t v an de inhoud v an de standaardzak k en) . I nfo: 052 43 23 46. | On th a a lou d e r s e n k i n d erd ag ver b l i j ven k r i j g en 2 0 g ratis huisv uilzak ken v an gem eente B er lare. Nog niet lan g aan d e sla g? M e l d je a a n o p d e f i nanci ël e d i ens t ( 0 5 2 4 3 23 43 en rek endienst@ ber lare. be) . | Blij f per e -m ail op de h oog te v a n o m l e i di n ge n op j ou w b u s - of t ram l i j n . S ch r ij f j e gr ati s i n op w w w. delij n. be/ om lei di ngen. | Eandi s. be lijst d e prem i e s o p vo o r rat i on eel en erg i eg eb ru i k . D e m oei te w aard voor ( ver ) bouwer s. | Een k lacht m elden over een slec ht he r ste l de op r i t of s l ord i g e b er m na wer k en v an Eandis, k an op http: / / k lachten. eandi s. be.


|8|

Verkiezingsdebat met lijsttrekkers

© Bert Van der Linden

LEVEN

Jeugdraad wil eerste stemmers bewust laten kiezen Vele jonge mensen brengen op 14 oktober voor het eerst hun stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar kennen zij de standpunten van de verschillende partijen voldoende om dat met kennis van zaken te doen? De jeugdraad heeft in elk geval een eerste-hulp-bij-verkiezingen-pakket samengesteld: nieuwkomers krijgen thuis in de bus de informatiebrochure ‘5 voor 12’ en een week voor D-day, op zaterdag 6 oktober, is iedereen welkom op ‘Grootspraak’, het grote lijsttrekkersdebat in CC Stroming.

In de schoot van de jeugdraad heeft een

Hoe is die brochure samengesteld?

werkgroep een jaar lang gewerkt aan de

om hun poulain voor te stellen, een kandidaat die voor het eerst op een verkiezingslijst staat. Co

verkiezingen van 14 oktober. Net vóór de

Annelies: Elke partij heeft van ons vijf concrete

presentator Niki De Sitter heeft een korte babbel

eindspurt had Infogem een gesprek met

vragen gekregen rond jeugdbeleid. Ze gaan over

met hen.

werkgroepvoorzitter Annelies Sacré. We vroe-

vrije tijd, mobiliteit, fuiven, drugs en inspraak.

gen haar wat de jeugdraad wil bereiken.

We bundelen de antwoorden en bezorgen deze

Zijn enkel eerste stemmers welkom op het

brochure in de loop van september met de post

debat?

Annelies: We hebben begin dit jaar een memo-

aan maar liefst 942 eerste stemmers. Zo krijgen

randum overhandigd aan alle lokale partijen

ze zicht op de verschillende partijstandpunten

Annelies: Neen. We houden het debat in de eer-

met onze visie en dromen rond kwalitatief

rond dezelfde thema’s.

ste plaats voor hen, maar ook andere inwoners zijn zeer welkom.

lokaal jeugdbeleid. We hopen meerdere van onze aandachtspunten terug te vinden in

Klap op de vuurpijl is het debat.

de verkiezingsprogramma’s. Verder vindt de jeugdraad het belangrijk dat jonge mensen die

Annelies: Inderdaad. We bouwen verder op het

meer info:

voor het eerst gaan stemmen, de kans krijgen

succes van het eerste debat, zes jaar geleden. We

Het verkiezingsdebat ‘Grootspraak’

zich goed en onafhankelijk te informeren, zodat

hebben Sara Van Boxstael van het Radio 1-

vindt plaats op zaterdag 6 oktober

ze bewust hun stem uitbrengen. Vandaar het

programma ‘De Ochtend’ ingeschakeld om het

om 20 uur in CC Stroming.

debat en de inhoudelijke brochure.

debat in goede banen te leiden. Zelf hebben we

Gratis toegang.

filmpjes gemaakt om elk gespreksthema in te

dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56

leiden. We hebben de lijsttrekkers ook gevraagd

en jeugd.vorming@berlare.be


|9|

14 oktober in vraag en antwoord

Welke uitzonderingen zijn er op de stemplicht?

In ons land geldt stemplicht. Toch voorziet de wet een aantal uitzonderingen. Wie daarvoor in aanmerking komt, moet zich wel verantwoorden met geldige attesten. • Je bent ziek: je bezorgt een medisch attest op het gemeentehuis,

• Je bent een gedetineerde: je bezorgt een attest van de directie

bij voorkeur vóór 14 oktober.

Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest schrijven.

oktober.

van de strafinrichting op het gemeentehuis, bij voorkeur vóór 14

• Je bent om beroeps- of dienstreden in het buitenland:

• Uit geloofsovertuiging: je bezorgt een attest van de religieuze

je bezorgt een attest van de werkgever op het gemeentehuis, bij

voorkeur vóór 14 oktober. Dit geldt ook voor de leden van het

• Om studieredenen: je bezorgt een attest van de schooldirectie op

overheid op het gemeentehuis, bij voorkeur vóór 14 oktober.

gezin.

• Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen

• Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland: je

het gemeentehuis, bij voorkeur vóór 14 oktober.

werken: je bezorgt een attest van de werkgever op het gemeente

bezorgt bewijsstukken (kopie van hotelvoucher, vliegtuigticket, …)

huis, bij voorkeur vóór 14 oktober.

op het gemeentehuis, bij voorkeur vóór 14 oktober. Kan je geen

• Jij of iemand van het gezin met wie je samenwoont, is schipper,

bewijzen voorleggen (je reist met de wagen naar familie in het

marktkramer of kermisreiziger: je meldt je aan bij de dienst

buitenland bijvoorbeeld), dan leg je bij de dienst bevolking een

bevolking, bij voorkeur vóór 14 oktober. De dienst maakt dan een

verklaring op eer af.

attest op waaruit de uitoefening van het beroep blijkt.

Hoe geef ik een volmacht?

Wat als ik wegens lichamelijke beperkingen niet kan kiezen?

Als je niet kan gaan stemmen op basis van een van de wettelijke

Als je wegens lichamelijke beperkingen niet in staat bent om alleen naar

uitzonderingen zoals hierboven beschreven, kan je wel een

het stemhokje te gaan, of om zelf je stem uit te brengen, mag je je met

volmacht geven. Dat betekent dat iemand anders in jouw plaats

toestemming van de voorzitter door iemand laten begeleiden of bijstaan.

gaat stemmen.

De naam van beide personen wordt in het proces-verbaal van het stem-

• Je kan een volmacht geven aan gelijk welke andere kiezer.

bureau vermeld.

Maar iedere kiezer kan maar één volmacht krijgen.

• Je vult op voorhand het volmachtformulier in. Dat vind je op

www.vlaanderenkiest.be of haal je op bij de dienst bevolking op het gemeentehuis.De volmachtkrijger gaat op de dag van

Kan ik de nieuwe stemcomputers op voorhand uitproberen?

de verkiezingen naar het stembureau waar normaal gezien jij als

volmachtgever had moeten stemmen. Hij of zij moet volgende

documenten bij zich hebben: het volmachtformulier en het

bijhorende attest (dus als je een volmacht geeft, moet je de

Ja. Je kan komen oefenen op de volgende momenten:

attesten niet op voorhand op het gemeentehuis bezorgen),

• tijdens de openingsuren van gemeentehuis Berlare vanaf 1 september;

jouw oproepingsbrief, zijn of haar oproepingsbrief en

• zaterdag 8 september van 16 tot 20 uur in gemeentehuis Uitbergen;

identiteitskaart.

• maandag 10 september van 10.30 tot 13 uur in gemeentehuis

• Wie schipper, marktkramer of kermisreiziger is en volmacht wil

Uitbergen;

geven, heeft een attest van de burgemeester nodig.

• zaterdag 22 september van 18 tot 20 uur in gemeentehuis Berlare;

Je kan dat aanvragen op de dienst bevolking.

• zondag 23 september van 10 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur in

• Wie om privéredenen in het buitenland verblijft en volmacht wil

geven, heeft een attest van de burgemeester nodig. Je kan dat

• dinsdag 25 september van 11 tot 16 uur in gemeentehuis Berlare.

uiterlijk 12 oktober aanvragen op de dienst bevolking.

Je brengt bewijsstukken van de reis mee.

gemeentehuis Berlare;


| 10 | LEVEN

PROGRAMMA BERLARE KERMIS 2012

vrijdag 21 september

17 uur Kermiscafé in Cultuurcafé

20 uur Opening kermistentoonstelling gemeentehuis (Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare)

‘Gemeenteraadsverkiezingen vóór de fusie en Partijenfanfares’ de tentoonstelling is toegankelijk:

zaterdag: 17 tot 20.30 uur

zondag: 10 tot 12 uur en 15 tot 20 uur

dinsdag: 10 tot 20 uur

Ook tentoonstelling rond: Rationeel energiebeheer

Waterproject Berlare-Rio Verde (GROS - Protos)

20 uur Kermisquiz in café De Dreef (KSJ Berlare)

21 uur Foute fuif in café ‘t Pompierken

zaterdag 22 september Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)

10-16 uur Voetbalwedstrijden verschillende jeugdcategorieën op de terreinen van SK Berlare 14 uur

Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)

65,4 km in 10 ronden

14.30 uur Soldatenschieting staande wip sporthal Berlare

16.30 uur Wielerwedstrijd voor Juniores KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)

98,1 km in 15 ronden

18 uur Kermiscafé in Cultuurcafé 19.30 uur Voetbalwedstrijd SK Berlare – Menen 20 uur Kermisconcert in CC Stroming (’t Meziek Berlare)

20 uur Fuif met DJ Benny in café De Dreef (KSJ Berlare)

20 uur Fuif met discobar New-Line in café De Warande

zondag 23 september

Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)

17 uur Kermisterras Dorp 14 (Oxfam Wereldwinkel)

17 uur Optocht door het orkest en de drumband van de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden Overmere

18 uur Fuif met discobar New-Line in café De Warande

18 uur Kermiscafé in Cultuurcafé

21 uur Studio Zondag The Wizards in Cultuurcafé

maandag 24 september

10 uur Mis voor de overledenen in Sint-Martinuskerk 10.45 uur Groet en bloemenhulde aan monument (NSB Berlare)

13 uur Koerscafé in Cultuurcafé

17 uur Wielerwedstrijd Elite, Beloften, Amateurs, Masters & Cyclotoeristen (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)

98,1 km in 15 ronden


| 11 | dinsdag 25 september Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)

10 uur Prijskamp voor paarden

Brabants ras – zadelpaarden – pony’s en ezels Keuring van de dieren begint stipt om 10 uur.

10 uur Fuif met DJ Benny in café De Dreef (KSJ Berlare)

11 uur Kermisterras Dorp 14 (Oxfam Wereldwinkel)

11 uur Frituur ‘Pater De Visscher’ in de Parochiezaal

13 uur Discobar New Line in Café De Warande

14 uur Amusement, dans en plezier met André Baert in sporthal Berlare

18 uur Kermiscafé in Cultuurcafé

21 uur Optreden Puirek in Cultuurcafé

woensdag 26 september Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)

13 uur Inhuldiging gedenkteken Fred De Bruyne

14 uur Wielerwedstrijd Elite Sportgroepen KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)

162 km in 14 ronden (Memorial Fred De Bruyne)

14 uur Drinkgelegenheid tijdens de wielerwedstrijd in café De Dreef

14 uur Kermisterras Dorp 14 (Oxfam Wereldwinkel)

21 uur Vuurwerk op het Beukenplein (gemeentebestuur)

zaterdag 29 september Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)

15 uur Wielerwedstrijd Nieuwelingen (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)

65,4 km in 10 ronden Start en aankomst: CC Stroming – ’t Pompierken

zondag 30 september

Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare) Dit is het kermisprogramma voor zover gekend op vrijdag 10 augustus 2012.

PROGRAMMA UITBERGEN KERMIS zondag 26 augustus

13.45 uur Wielerwedstrijd voor dorpelingen-gentlemen als officieus kampioenschap

15.30 uur Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen KBWB/WBV

van Groot-Berlare – 6 ronden Start en aankomst in de Veerstraat - 10 ronden

zaterdag 1 september 13 uur 100 km rond Uitbergen (Wielerclub WTC De Dorpsvrienden)

Inschrijving vanaf 12 uur: café Ter Linden. Deelname: 4,00 euro.

zaterdag 8 september

vanaf 15.30 uur Kermisjogging (onderdeel ‘Vier voor het plezier’)

14.30 uur:

start inschrijvingen

15.30 uur:

kidsrun over 1 en 2 km

16 uur:

4 km loop (2 ronden)

16.30 uur:

10 km loop (5 ronden)

vanaf 15.30 uur Doorlopend antiek- en brocantemarkt, verenigingen Uitbergen in de kijker, prijsuitreiking kindertekenwedstrijd, …


| 12 |

18.30 uur Ononderbroken muzikale ambiance op vrij podium met o.a. Peter De Landtsheer

18.30 uur Kermisbarbecue in SCC De Venne (Gezinsbond Uitbergen)

Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan met discobar

19 uur Optreden volksdansgroep Drieske Nijpers

20 uur Optreden volksdansgroep Drieske Nijpers

22.30 uur Traditionele Kermisworp

zondag 9 september Grote gewaarborgde kermisvlucht uit Quievrain in lokaal De Zwaan Open Monumentendag in het teken van muziek, woord en beeld

11, 14 en 16 uur Rondleidingen door Werkgroep Erfgoed in de Sint-Pietersbandenkerk 14.30-16 uur Verschillende ensembles en solisten van de K.F. Sint-Pietersvrienden spelen in de Sint-Pietersbandenkerk

maandag 10 september – jaarmarkt Speciale aandacht voor kinderjaarmarkt Kleine veemarkt voor schapen, honden, kippen en konijnen Premies met de medewerking van het gemeentebestuur Uitbetaling in het oud-gemeentehuis De tentoongestelde dieren moeten op de markt aanwezig zijn van 9 tot 11.30 uur.

9.30 uur Plechtige eucharistieviering voor de overleden parochianen, in het bijzonder voor de overledenen van het voorbije jaar, en zegening van de graven

10 uur Jaarmarktcafé in SCC De Venne (K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen)

’s Middags ook stoofvlees met frietjes, croques en soep.

12 uur Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan, met discobar

Dit is het kermisprogramma voor zover het gekend was op 10 augustus.

PROGRAMMA DONK KERMIS vrijdag 7 september

19.30 uur Schieting zonder vizier liggende wip in café In de Wandeling (privé)

zaterdag 8 september

15 uur Wielerwedstrijd Elite zonder contract (onder 23 jaar) KBWB/WBV

12 ronden van 9,4 km Start en inschrijving: café In de Wandeling / aankomst en prijsuitreiking: café Mistral

maandag 10 september – jaarmarkt voor vee en huisdieren Toegankelijk voor iedereen op het pleintje voor het Kapelleplein. Het bestuur beslist over de uitkering der prijzen.

9.30 uur Plechtige eucharistieviering voor de overleden parochianen, in het bijzonder voor de overledenen van het voorbije jaar

10.30 uur Bakbolling in café restaurant Regina (ook om 19.30 uur)

Heel de dag mosselen en gratis vlaaien of rijstpap. Dit is het kermisprogramma voor zover het gekend was op 10 augustus.


| 13 |

Trap niet in de val Valpreventie in toneelvorm Op woensdag 10 oktober om 14 uur speelt de theatervoorstelling ‘Trap niet in de val’ in CC Stroming. Een initiatief van OCMW Berlare om valpreventie bij senioren onder de aandacht te brengen. Een derde van de 65-plussers en de helft van de 80-plussers maken jaarlijks een val. En die kan bij oudere mensen nare gevolgen hebben.

Laat je fiets labelen

“Daarom is het belangrijk de doelgroep en haar omgeving goed te

En andere tips tegen diefstal

Het stuk heeft aandacht voor factoren die valpartijen kunnen

In België worden jaarlijks duizenden fietsen gestolen.

Iedereen is welkom. De voorstelling duurt een uur en is gratis, net als

Laat het zover niet komen en laat je fiets gratis labelen.

de koffie en de cake. Inschrijven is wel verplicht. Dat doe je via

En volg ook de andere tips van onze gemeenschapswachten.

09 326 97 10, sociaalhuis@ocmwberlare.be of via onderstaand

informeren. Dit ludieke toneelstuk toont dat preventie ook plezant kan zijn”, zegt Liesbet Cooreman van OCMW Berlare.

uitlokken en geeft tips om risicovolle situaties te verhelpen.

inschrijfstrookje. In samenwerking met LOGO Dender en LOGO Leieland.

Inschrijfstrook - Trap niet in de val

Een goed begin om je fiets te beschermen tegen diefstal, is hem altijd en overal slotvast zetten. “Dat klinkt onnozel,

Voornaam en naam:

maar het gebeurt te weinig”, zegt gemeenschapswacht Tomas D’hooge. Adres: Tomas is ook bevoegd om je fiets te labelen. “De service is gratis en gebeurt aan huis na afspraak. Zo’n label bevat je rijksregisternummer. Zo geraakt een teruggevonden fiets sneller terug bij de eigenaar.” komt naar de voorstelling op 10 oktober om 14 uur De gemeenschapswachten raden ook sterk aan steeds een

met …… personen.

aankoopbewijs voor je fiets te vragen, ook op de tweedehandsmarkt. En tot slot: fotografeer je fiets. Ook dat helpt de politie om een gestolen fiets sneller op te sporen.

Bezorg deze invulstrook aan het Sociaal Huis, Baron Tibbautstraat 29A.

meer info: gemeenschapswachten, 0473 75 78 04 en gemeenschapswacht@berlare.be


| 14 | LEVEN

MENS&TIJD

21/07/2012

Anna Samuel (°01/04/1925)

23/07/2012

Petrus Vande Velde (°17/08/1934)

26/07/2012

Roland Van de Velde (°29/04/1945)

26/07/2012

Rudolf Sigin (°24/04/1942)

27/07/2012

Yvonne Sigin (°04/07/1928)

GEREGISTREERDE GEBOORTEN

27/07/2012

Guy Van den Bremt (°31/05/1944)

22/05/2012

Zeno Beyl

27/07/2012

Jean-Pierre Vanhecke (°30/04/1956)

27/05/2012

Fien Van Hecke

31/07/2012

Paula Van Den Broeck (°21/04/1928)

31/05/2012

Stan De Schepper

31/07/2012

Denisa Meersschaut (°21/10/1931)

02/06/2012

Louis Marynissen

01/08/2012

Paul Verkissen (°03/12/1940)

08/06/2012

Robin Van Peteghem

11/06/2012

Tibe Rogiers

12/06/2012

Denis Veselinov

15/06/2012

Nand De Geest

VOLTROKKEN HUWELIJKEN

17/06/2012

Valerie Dupont

18/06/2012

Fien De Backer

08/06/2012

Frank Dierens en Carine Simoens

25/06/2012

Thor Van De Winckel

09/06/2012

Talat Wageh Mohamed Ebrahem en Els Van

27/06/2012

Briek Maes

Bavegem

03/07/2012

Raico Vanderhaegen

09/06/2012

Joris Dierickx en Wendy Meul

11/07/2012

Nand Baeyens

16/06/2012

Yves Baert en Marjolein D’hooge

12/07/2012

Nathan Colman

16/06/2012

Gunther Meyer en Freya Bonnarens

13/07/2012

Téo Lanckman

16/06/2012

Thomas De Winter en Melissa Viaene

20/07/2012

Daan Sichien

22/06/2012

Filip Nerinckx en Carine Maes

20/07/2012

Robbe Van Dorp

23/06/2012

Stef De Corte en Keshia Depauw

22/07/2012

Loena Van Bosbeke

29/06/2012

Timothy Gellinck en Manuella Deilgat

24/07/2012

Stach Wilmsen

06/07/2012

Anthony Rodriguez en Isabel Jacobs

25/07/2012

Ida Verleyen

06/07/2012

Wesley Uyttendaele en Kendra Van Ransbeeck

30/07/2012

Artan Van Landeghem

07/07/2012

Kristof Van Weyenberg en Sylvia Smekens

07/07/2012

Wannes Anrys en Heidi Peelman

13/07/2012

Ivan Michiels en Khadija Benrazzouk

14/07/2012

Thomas Mertens en Annelies Van Steirtegem

28/07/2012

Christian Böttcher en Sarah Reyntens

03/08/2012

Peter De Decker en Rita de Leersnyder

GOUDEN JUBILEA

GEREGISTREERDE OVERLIJDENS

05/06/2012

Martha Van Cauwenbergh (°27/09/1926)

06/06/2012

René Boone (°07/02/1933)

06/06/2012

Agnes Eeckhaut (°20/01/1926)

09/06/2012

Fredy Melis (°28/06/1945)

11/06/2012

Margareta Hanselaer (°19/08/1921)

13/06/2012

Hans Nolte (°23/09/1965)

30/06/2012

Gustaaf Wierinck en Bertha Van de Vondel

19/06/2012

André De Meyer (°28/02/1940)

14/07/2012

Roger Smekens en Leona Van den Abbeele

19/06/2012

Anicet Mortier (°01/03/1944)

11/08/2012

Honoré Bauwens en Odette Gistelynck

25/06/2012

Anna Van Lysebettens (°28/05/1928)

25/08/2012

Joseph Meuleman en Angèle Van Loo

28/06/2012

Maria Verstraete (°29/08/1945)

31/08/2012

Longuinus Wesemael en Suzanna Dierickx

28/06/2012

Zygfryd Surma (°06/04/1925)

06/07/2012

Gabriël Osaer (°26/10/1942)

08/07/2012

Theophiel Antonissen (°30/12/1929)

08/07/2012

Alphonsus Van Hauwermeiren (°14/02/1939)

14/07/2012

Willy Bicqué (°14/11/1944)

16/07/2012

DIAMANTEN JUBILEA (60 JAAR)

Julia Van Ruyteghem (°22/11/1910)

10/06/2012

Frans De Gelder en Anna Pieters

18/07/2012

Marie-José Samson (°18/03/1935)

19/07/2012

Marcellis Oosterlinck en Berenice Meganck

18/07/2012

Ida Verbeken (°07/09/1918)

26/07/2012

Henricus Pieters en Germaine Haentjens


Gratis huisvuilzakken

| 15 |

Het gemeentebestuur geeft aan volgende personen/gezinnen gratis huisvuilzakken:

Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging Personen die op 1 januari 2012 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (W.I.G.W.- of Omnio-statuut), hebben recht op vijftien gratis huisvuilzakken. De personen ontvangen automatisch een brief met aangehechte bon. Deze bon kan worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren. Indien je geen brief met bon zou ontvangen (je krijgt deze gelijktijdig met het aanslagbiljet van de algemene gemeentebelasting) en je toch meent recht te hebben op vijftien gratis huisvuilzakken, dan vraag je bij het ziekenfonds een attest waarop vermeld staat dat je op 1 januari 2012 de verhoogde tegemoetkoming hebt.

Gezinnen met drie of meer minderjarige kinderen Gezinnen met op 1 januari 2012 drie of meer minderjarige kinderen, hebben recht op tien gratis huisvuilzakken. Zij ontvangen automatisch een brief met aangehechte bon. Deze bon kan worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.

Gezinnen met een kind dat een invaliditeit heeft van min. 66% Een gezin met twee minderjarige kinderen, waarvan één kind een invaliditeit heeft van minimum 66%, heeft recht op tien gratis huisvuilzakken. Deze gezinnen ontvangen automatisch een bon bij het aanvraagformulier betreffende de toelage aan ouders of opvoeders van mindervalide kinderen. Deze bon kan worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren. Indien je geen bon ontving en je toch meent recht te hebben op gratis zakken, dan kan je steeds terecht op de financiële dienst van het gemeentehuis in Berlare.

Incontinente patiënten die thuis worden verzorgd Incontinente patiënten die thuis worden verzorgd, hebben recht op tien gratis huisvuilzakken. Zij dienen een attest van de behandelende arts binnen te brengen op de financiële dienst van het gemeentehuis in Berlare. Dit attest kan worden binnengebracht tot 31 december 2012.

Bij de geboorte van een kind Bij de geboorte van een kind krijgen de gezinnen automatisch een brief van de dienst bevolking met als bijlage het eerste identiteitsstuk van het kindje en een bon voor twintig gratis huisvuilzakken. Deze bon kan je inruilen op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.

meer info: financiële dienst, 052 43 23 43 en rekendienst@berlare.be


| 16 | R U I MT E


| 17 |

Erkenning voor goede grachtenstructuur Vele instanties samen behoeden Berlare voor wateroverlast We blazen niet te hoog van de toren. Maar als er in onze regio zware wateroverlast is, dan valt het in Berlare meestal nogal mee. Dat is niet toevallig. We beschikken enerzijds over een uitgebreid rioleringsstelsel en anderzijds over een goede grachtenstructuur. Het beheer van zo’n waterlopen is een kluwen van historisch gegroeide verantwoordelijkheden. Toch een poging om dat wat te duiden.

Informeer je bij de technische dienst

Grachten zijn aan een heuse remonte bezig.

Polder tussen Schelde en Durme voor de

In het verleden hebben grachten niet steeds

grachten die afwateren naar de Schelde. Eén

de aandacht gekregen die ze verdienen. Maar

uitzondering: gemeente Berlare beheert zelf

vandaag is zowat iedereen het erover eens:

de niet-gecategoriseerde baangrachten. Dat

Moet je dat als inwoner allemaal weten?

hun belang kan nauwelijks worden overschat.

zijn grachten die parallel lopen met een weg

“Natuurlijk niet”, zegt hoofd van de tech-

Gezonde waterlopen vormen een verrijking

en die vooral dienen om hemelwater van

nische dienst Kristof Van Peteghem. “Als je

voor het landschap, zijn essentieel voor onze

de weg en van aanpalende percelen op te

ooit een probleem ondervindt of werken wil

natuur en landbouw, en beperken hinder en

vangen en af te voeren.

uitvoeren aan een gracht, kom je gewoon

schade bij overstromingen. De overheid heeft dan ook beslist dat voor elke ingreep aan

Niet zomaar dempen

De ene gracht is de andere niet

We bekijken dan samen over welk soort waterloop het gaat en achterhalen zo welke

een gracht (oever verstevigen, overwelven of dempen) een vergunning nodig is.

naar het loket van de technische dienst.

Elke instantie, ook de polderbesturen, on-

overheidsinstantie bevoegd is. Uiteindelijk

derhoudt systematisch de waterlopen waar

is gemeente Berlare maar voor een beperkt

zij verantwoordelijk voor is, en bestrijdt waar

aantal waterlopen op haar grondgebied zelf

nodig exoten en ratten. Gemeente Berlare

verantwoordelijk en zullen we dus doorver-

vindt het geen goed idee om een tijdelijk

wijzen naar de bevoegde overheid. Indien

Vlaanderen heeft zijn waterlopen geïnventari-

teveel aan water overal onmiddellijk weg te

nodig, adviseren we graag bij het aanvragen

seerd en ingedeeld. Die structuur is behoor-

krijgen. En dus is ze niet geneigd om elke

van een vergunning.” Het is wel van belang

lijk complex. Maar in grote lijnen komt het

vraag tot dempen toe te staan. Want hoe

om zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven

hierop neer: de grootste waterlopen zijn van

meer grachten we zouden laten dempen,

over welke stuk van een gracht je het hebt.

de Vlaamse overheid, de middelgrote van de

hoe vlugger het water naar de hoofdgrach-

Want het is hier en daar toch een wirwar.

provincie en de kleinere van de gemeente. In

ten stuwt. Dat zou betekenen dat we op deze

praktijk zijn voor Berlare de kleinere grachten

plaatsen gegarandeerd problemen krijgen

Tot slot nog kort iets over private grachten.

via een beheersovereenkomst overgeheveld

met kans op ernstige wateroverlast. Het be-

Want die bestaan natuurlijk ook en vind je

naar twee zogenaamde polderbesturen:

stuur vindt het daarom belangrijk het water

bijvoorbeeld tussen akkers. Het spreekt voor

Polder van Belham voor alle grachten die

onderweg te bufferen met een uitgebreid

zich dat de private eigenaar verantwoordelijk

afvloeien naar de Kalkense Meersen en

grachtennetwerk.

is. Als daar een probleem opduikt en beide partijen bereiken geen akkoord, is het de vrederechter die de knoop doorhakt.

Als je ooit een probleem ondervindt of werken wil uitvoeren aan een gracht, kom dan naar het loket van de technische dienst.

meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be


| 18 | R U I MT E

© Bert Van der Linden

Troeven op tafel!

Jonge ondernemers tonen zich op Berlare jaarmarkt Voorlopig programma Op Berlare jaarmarkt (dinsdag 25 september) komt iedereen buiten.

10 uur:

opening business-

Een uitgelezen moment om inwoners kennis te laten maken met producten

en netwerkpaviljoen

en diensten van jonge, lokale ondernemers, dacht Joris Martin.

11 uur:

uitleg over de isolatiewaarde

Hij brengt dan ook enkele collega’s samen voor een eerste zogenaamd business- en

van ramen en deuren

netwerkpaviljoen in het kasteelpark. “Geen duffe minihandelsbeurs, maar een

11.30 uur: degustatie van een

creatieve, luchtige en verrassende happening”, luidt het.

mousserende wijn

14.30 uur: kappersdemo 16 uur:

degustatie van een Roemeense

witte en rode wijn

We gebruiken ‘Berlare’ en ‘ondernemen’ zel-

jaarmarkt Berlare voor aan passanten met

den in één zin. “Ten onrechte”, vindt Joris Mar-

degustaties, workshops en causerieën (zie

Doorlopend kan je bij elke participerende

tin. “In onze gemeente zijn heel wat jonge,

kaderstuk programma). “Onze entrepeneurs

handelaar terecht in het paviljoen.

dynamische ondernemers actief. Durvers met

laten een staalkaart zien van inspirerend

een goed idee die hun omzet draaien in Ber-

ondernemen in Berlare, op vlak van financiën,

lare en zelfs ver daarbuiten. We zijn daar best

wijn, hair & beauty, bloemsierkunst, informa-

trots op en daarom vroeg ik enkele collega’s

tica, mode, schrijnwerk en decoratie.”

die fierheid gezamenlijk uit te dragen. Dat gaan we nu doen met een eerste businessen netwerkpaviljoen in het kasteelpark.”

Joris en zijn collega’s bekijken hoe ze ook na het paviljoen op jaarmarkt de krachten

Opstap naar verdere samenwerking

kunnen blijven bundelen. “Ik merk goesting en ambitie om structureel samen te werken. We kunnen nog veel van elkaar opsteken. En

meer info:

met gastlezingen, workshops en op termijn

Joris Martin, 0494 29 27 54

Gemeente Berlare steunt het initiatief en stelt

eventueel een huis-aan-huisblad willen we

Berlaarse zelfstandigen die nog

de bijgebouwen van het kasteel ter beschik-

de inwoners blijven informeren over het

willen aansluiten, nemen

king. De deelnemende zaken stellen zich op

bloeiende, lokale ondernemerslandschap.”

contact op met Joris.


| 19 |

Vier trage wegen hersteld Met dank aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme én onze inwoners Op vraag van gemeente Berlare heeft het Regionaal Landschap Schelde-Durme vier zogenaamde trage wegen hersteld. Het project is een mooi voorbeeld van landschapsherstel, duurzame mobiliteit en burgerparticipatie. Beide partijen zijn bereid in de toekomst te blijven samenwerken.

Trage wegen zijn wegen en paden voor

publieke bijeenkomsten gehouden. Zo

niet-gemotoriseerd verkeer. Het zijn wegjes

kwamen prioriteiten en mogelijke obstakels

die fietsers, wandelaars, ruiters en landbou-

naar boven. Op basis van deze feedback

wers gebruiken, zowel in de dorpskernen

heeft het RLSD een adviesnota geschreven

als in velden, bossen en op dijken. Vele

als basis voor de herstelwerken.”

van die wegen zijn in de loop der jaren verwaarloosd.

3 in Overmere, 1 in Berlare

Nochtans kan het belang van de opwaardering van dit netwerk niet worden overschat.

In Overmere zijn drie wegels aangepakt. De

In Berlare had het RLSD de handen vol met

Liza Romeijn-Peeters van het Regionaal

Krommewegel, tussen Mosseveldstraat en

de landbouwweg tussen het pompstation

Landschap Schelde-Durme (RLSD): “Het

Heikantstraat, kreeg een nieuw wegdek. In

in de Turfputstraat en de Scheve Villa. Liza:

zijn mooie wandel- en fietspaden, maar

de Kloosterwegel, tussen Kloosterlandstraat

“We hebben het wegdek over de hele

ook ideaal als veilige en vaak kortere weg

en Kruisstraat, heeft het RLSD de versleten

lengte verstevigd en de middenstrook

naar school of de buurtwinkel. Omdat ze

asfaltlaag vervangen door een smallere

gemengd met aarde. Zo zullen grassen en

verscholen liggen achter de huizen, geven

strook halfverharding, met aan weerszijde

wilde kruiden snel opnieuw zorgen voor

ze vaak ook nog eens een mooie kijk op

een grasstrook met wilde kruiden. De

het typische karakter van zo’n weg.”

een landschap vol houtkanten, knotbomen

wegel oogt nu veel mooier en blijft toch

en bloemrijke bermen.”

even vlot toegankelijk. Later komen er

Gemeente Berlare en het RLSD bekijken

nog bomen en een houtkant. En ook de

binnenkort samen hoe ze de samenwer-

Met Europese en provinciale subsidies kon

Molenwegel tussen Broekstraat en Kleine

king kunnen verder zetten. “Beide partijen

het RLSD vier trage wegen herstellen. Daar

Molenstraat wordt terug aantrekkelijk. In de

willen hier in elk geval verder op inzetten.

ging een heel traject aan vooraf, vertelt

loop van september, na het oogstseizoen,

Vandaar ook dat we een aantal herkenbare

Liza. “We hebben inwoners gevraagd om

verwijderen de gemeentediensten enkele

naambordjes aan het plaatsen zijn bij de

ons te helpen bij het in kaart brengen van

oude paaltjes en herstellen ze de oever van

weggetjes”, besluit Liza.

alle trage wegen. Vervolgens hebben we

de gracht.

meer info: dienst mobiliteit, 052 43 23 46 en mobiliteit@berlare.be Vele van onze trage wegen zijn opgenomen in de RLSD-brochure ‘Wandelen langs trage wegen in Berlare, Wichelen en Hamme’. Gratis mee te nemen in het toeristisch infokantoor.


| 20 | R U I MT E

Brandweermannen tonen nieuwe kazerne Inwoners welkom op zondag 2 september Ons vrijwillig brandweerkorps neemt in september de nieuwe kazerne in gebruik. Maar eerst is iedereen nog welkom op zondag 2 september tussen 14 en 16 uur om de nieuwbouw te komen bekijken.

De nieuwe kazerne staat achteraan de

Zondag 2 september houden de brandweer-

voldoen aan de wettelijke bepalingen en

parking van CC Stroming, op ongeveer 200

mannen open huis van 14 tot 16 uur. “We zijn

aan de noden van een modern korps dat

meter van de oude. Het is een functionele

best trots op deze kazerne. We vinden dat

mee wil spelen in de zonale brandweerzone.

en praktische bouw geworden. Een ruime

elke inwoner de kans moet krijgen om deze

Het resultaat mag er zijn en garandeert een

garage met zeven poorten en magazijn

realisatie te bekijken, ook binnenin.

blijvende snelle en efficiënte hulpverlening

moeten onderdak bieden aan alle voertuigen

En voor vele kinderen is dit wellicht een

aan alle inwoners”, besluit De Block.

en materiaal. Vuile en propere ademlucht-

familieuitstapje om naar uit te kijken”, zegt

toestellen worden nu van elkaar gescheiden.

commandant Luc De Block. Gemeente en

Dat is wettelijk verplicht. Net als kleedkamers

brandweer bieden graag een glaasje aan.

die gescheiden zijn van de voertuigenloods. De nieuwbouw beschikt meteen over aparte

Centen goed besteed meer info:

kleedruimten en sanitair voor mannen en vrouwen. Op de verdieping bevinden zich

De nieuwe kazerne kwam er, omdat de

Iedereen is welkom op zondag

een ruim vergaderlokaal, een polyvalente

inspectieverslagen over het huidige pand

2 september van 14 tot 16 uur,

zaal, twee bureautjes en een aparte radio-

steeds negatiever klonken en dat al sinds

Dorp 101C.

kamer.

1999. “We moesten nu ingrijpen om te

Brandweer Berlare, 052 42 35 25


| 21 |

450 Berlaarse kinderen bij Chiro of KSJ 19 oktober: Dag van de Jeugdbeweging Bijna een kwartmiljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen zijn lid van een jeugdbeweging. Eén keer per jaar, op de Dag van de Jeugdbeweging, trekken ze allemaal samen hun uniform aan om dat trots aan iedereen te tonen. Dat doen ook de 450 Berlaarse leden.

Samen spelen, de wereld ontdekken, uitda-

Ook in Berlare bruisen de jeugdbewegingen

gingen aangaan en leren uit de ervaringen.

van energie, zoals je merkt op de kampfoto’s

Jeugdbewegingen tonen een prachtig staal-

van afgelopen zomer (hier en op pagina 46

tje van groepswerking en verbondenheid.

en 47). Gemeente Berlare en de jeugdraad

Op die manier zijn ze voor kinderen en

erkennen het belang van onze jeugdbewe-

jongeren een bijzonder en speels oefen-

gingen en bedanken alle leiders en leidsters

terrein voor individuele ontplooiing en

op hun dag met een etentje.

sociale bewogenheid.

Startdagen werkjaar 2012-2013 Jouw zoon of dochter bij een jeugdbeweging? Hierbij een overzicht van de verenigingen en de startdagen van hun nieuwe werkjaar: •

Chirojongens Berlare: zondag 7 oktober van 14 tot 17.30 uur I 0484 77 17 85

Chirojongens Overmere: zondag 23 september van 14 tot 17.15 uur I 0499 62 37 52

Chiromeisjes Berlare: zondag 7 oktober van 13.30 tot 17 uur I 0473 52 86 38 en 0472 74 77 40

Chiromeisjes Overmere: zondag 2 september van 14 tot 17 uur I 0477 78 64 89 en 0471 09 56 10

KSJ Berlare: zaterdag 6 oktober van 13.30 tot 17 uur I 0479 20 43 62


© Bert Van der Linden

| 22 |

In het spoor van Willem Tell Ontdek onze Berlaarse clubs tijdens Week van de Sportclub Heel wat sportclubs in onze gemeente zetten tussen 8 en 16 september de deuren wagenwijd open voor niet-leden. Die kunnen de sportdisciplines gratis uitproberen via trainingen of initiaties. Week van de Sportclub zet in op de kameraadschap bij sporten. En dat zit wel snor bij de handboogschutters van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Overmere, zo blijkt uit een gesprek met de broers Pieter (23) en Mathias (20) Dauwe. Ze schieten niet naar appels. Maar net als

Koningen en keizers

Willem Tell hanteren Pieter en Matthias ver-

Mathias: Er zijn er al meer keizer vertrokken naar zo’n schieting als dat ze met die titel naar huis

domd vlot pijl en boog. Deze sport is hen dan

Mathias: Eén keer per jaar houden we een

ook met de paplepel ingegeven. Als kleuter

koningsschieting. Dan schieten we alleen naar

al kwamen ze op de club, in het kielzog van

de hoofdvogel. De winnaar is een jaar lang

Pieter: Onze pepe is ooit nationaal keizer

grootvader Julien Colman en andere familie-

koning en mag de club vertegenwoordigen op

geweest. Toch straf hoor.

leden. De broers praten vol passie over hun

het tornooi van alle koningen. Wie daar wint,

niet-alledaagse hobby.

wordt keizer.

Hoe zit het met jullie palmares?

Mathias: Onze club schiet op staande wip. Naar

Pieter: Wij hebben onze koningsschieting altijd

Pieter: In 2004 werd ik Belgisch kampioen bij de

zogenaamde vogels, gekleurde veren die op een

daags voor de keizerschieting. Misschien is dat

jeugd.

plastic blokje zitten. Die hangen 28 meter hoog.

niet zo slim. Want de viering van onze koning

De hoogste is de hoofdvogel.

gaat gepaard met een groot feest tot diep in de

Mathias: Ik moet toegeven dat Pieter een betere

nacht. En even later vertrekken koning en een

schutter is. Weet je, boogschieten is echt niet

hele schare supporters naar de keizerschieting.

gemakkelijk.

Pieter: Aan elke vogel is een puntenwaarde

zijn gekeerd. (lacht)

toegekend. Wie op het einde de meeste punten Pieter: ’t Is een heel technische sport. Lichaams-

heeft geschoten, wint.

houding en –controle vragen wel wat training. Daarnaast moet je goed mikken natuurlijk. En

De kameraadschap onder de leden is wellicht de grootste troef van de club.

dan is er nog de invloed van de wind. Schrikt dat dan niet af? Mathias: Nee hoor. Handboogschieten is een fantastische sport. En de kameraadschap onder de leden is wellicht de grootste troef van de club.


| 23 |

Volgende clubs nemen deel aan de Week van de Sportclub: Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Overmere, Karateclub Kusanku, Atletiekkern Overmere, Overmeerse Curve bowlers, Judoclub Kumiuchi, Handbalclub Groot-Berlare,

PIET STEMT OP ...

Balletschool Terpsichore, Bolderclub Katrollevrienden, Wandelclub Boerenkrijgstappers, Turnclub Athena, Volleybalclub Kluit Gelijk en Jiu-Jitsu & zelfverdediging Tengu Ryu. Uurroosters en contactpersonen via de sportdienst of www.berlare.be/weekvandesportclub

Geen oude-ventensport Wat doen jullie met de Week van de Sportclub? Mathias: We gaan op vrijdag 14 september van 19 tot 21 uur initiaties geven voor jong en oud. Want iedereen moet de kans krijgen kennis te maken

KERMISJOGGING IN UITBERGEN

met deze mooie discipline.

zaterdag 8 september vanaf 15.30 uur Verschillende afstanden voor jong

Pieter: Daarbuiten doen we nog extra inspanningen om onze sport te

en oud.

promoten. We houden jeugdinitiaties bijvoorbeeld. Ook KWB Zele trakteert

0479 31 16 99

jaarlijks zijn leden op een dagje schieten. En vorig jaar nog hebben we

en marcduquet@hotmail.com

meegewerkt aan de personeelssportdag van het OCMW. Pieter: Onze vereniging is de oudste van Overmere. Ze bestaat sinds 1609.

DE FOUTE HALLOWEEN PARTY

Handboogschieten is niet de populairste sport, maar toch tellen we 40

zaterdag 27 oktober in Festivalhal Donkmeer

leden. Mannen ĂŠn vrouwen. Negen schutters zijn jonger dan 18 jaar en

Met Bart-Jan De Praetere

slechts zeven leden zijn ouder dan 55 jaar.

New Line - Vatos Locos team en Cj Bonux.

Mathias: Zeg nu nog eens dat handboogschieten een oude-ventensport

Voorafgaand Kids Halloween party

is! (lacht)

van 14 tot 17 uur. www.bosquimano.be

meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be www.berlare.be/weekvandesportclub Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Overmere, Marc De Bruyne, 0479 82 34 68 en marc.dbr@telenet.be

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be


| 24 |

Tweede Berlare Cultoert heeft de zon besteld CC Stroming opent seizoen met culturele gezinsfietstocht CC Stroming daagt op 16 september de weergoden uit met een tweede editie van Berlare Cultoert, de culturele gezinsfietstocht die vorig jaar letterlijk in het water viel. Toch daagden nog heel wat dappere families op om te genieten van gratis korte voorstellingen op verschillende plaatsen in onze gemeente. Met stabiel weer hoopt CC Stroming op heel veel volk. Want Berlare Cultoert is gezellig, laagdrempelig en bovendien helemaal gratis.

Berlare Cultoert moest in 2011 een speelse,

namiddag aan het werk, zodat iedereen kan

criteria. “Voorstellingen op Berlare Cultoert

nazomerse en eenvoudige start van het

kijken en luisteren wanneer het hem best

moeten kort en verrassend zijn, en moeten

culturele seizoen worden, leuk voor alle leef-

uitkomt.

zowel een jong als een ietwat ouder publiek

tijden. Alles zat mee. Behalve het weer, dat er

De programmatoren van CC Stroming heb-

boeien�, zegt cultuurbeleidscoÜrdinator Stijn

halverwege de middag de brui aan gaf.

ben hun keuzes getoetst aan een aantal

De Coster.

De waterkiekens van vorig jaar waren ondanks die regen heel enthousiast over Berlare Cultoert. Het basisrecept is dan ook heel eenvoudig: prik enkele mooie locaties op fietsafstand van elkaar, nodig uiteenlopende en bijzondere acts uit en zet ze daar heel de

De voorstellingen moeten zowel een jong als een ietwat ouder publiek boeien.


| 25 | Volledig programma Berlare Cultoert CC Stroming End of oil: mix van visueel theater, acrobatie, klassieke en hedendaagse dans over hernieuwbare energie en de complexe relaties tussen mensen.

Bareldonkkapel Cellist Wouter Vercruysse combineert de geliefde cellosuites van J.S. Bach met eigen werk.

Nieuwdonk Afromandinka: Senegalese band met frontman Paco Diata die zijn sporen

CARLA STEMT OP ...

heeft verdiend bij Youssou N’Dour. Opzwepende Afrikaanse muziek op het strand van Nieuwdonk.

Scheldedijk Circo Fiasco: clownesk spektakel met illusies en hilarische evenwichtstoeren. Improvisatie troef, met een mooie hoofdrol voor het publiek.

Hoge Berg Originally Fake: Femke Luyckx brengt een bijzondere voorstelling aan de takken van een boom. Een combinatie van dans, luchtacrobatie en live gemanipuleerd geluid.

Kasteelpark Berlare Swing Dealers: de swing-jazz van de jaren ’50 en ’60 met soulinvloeden. In de band zorgt de wisselwerking tussen saxofoon en de menselijke stem voor vuurwerk.

HET WOORD

Wat je wil, op eigen tempo

zaterdag 8 september om 20 uur in CC Stroming Humorfestival met Joost Van Hyfte, Bas Birker,

Het resultaat: zes acts op zes locaties in

Lankmoed, Niki De Sitter en Jos.

Berlare, Overmere en Uitbergen. Ze zijn te

052 42 35 31

bekijken tussen 14 en 18 uur. Het parcours is

en cultuur.reserveren@berlare.be

ongeveer 16 km lang. Je start waar je wil, je doet het volledige traject of pikt er uit wat je belangrijk. Geen gedoe met gezamenlijke

‘VEEL IS MOGELIJK’ VAN DE SCHEDELGEBOORTEN

verplaatsingen van de ene naar de andere

zaterdag 20 oktober om 20 uur

plek. Ieder bekijkt wat hij wil, in de volgorde

in CC Stroming

die hem best uitkomt. Net daarom spelen alle

Spitsvondige, cabareteske popmuziek.

acts verschillende keren,” aldus nog De Coster.

052 42 35 31

leuk vindt. “We vonden die flexibiliteit enorm

en cultuur.reserveren@berlare.be meer info: Berlare Cultoert is het gratis openingsfeest van CC Stroming op zondag 16 september. Een plannetje, uurrooster en filmpjes vind je op www.berlare.be/berlarecultoert

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be


| 26 |

Schaatsen op grootmoeders wijze Gezocht: foto’s uit de oude doos en straffe verhalen voor tentoonstelling De dienst toerisme zoekt leuke foto’s van schaatsplezier op de Donk en inwoners met sappige anekdotes hierover. Ze krijgen een plaats in een tentoonstelling komende winter in Museum Donkmeer over de geschiedenis van het schaatsen.

Wanneer het Donkmeer dichtvriest, komt de

Foto’s keren terug

magie tot leven. Schaatsen op het Donkmeer blijft tot de verbeelding spreken. Gemeente

De dienst toerisme is nu op zoek naar zo’n

Berlare wil toeristen onderdompelen in die

foto’s uit de oude doos. “Leuke gezinskiekjes,

sfeer en bereidt daarom tegen de winter een

mooie panoramafoto’s, foto’s van carnaval op

tijdelijke tentoonstelling voor in Museum

het ijs, noem maar op. Alles is welkom om

Donkmeer. “We willen de geschiedenis van

bezoekers de vreugde, verbondenheid en dat

het schaatsen op het Donkmeer tonen. Van

tikkeltje spanning te laten voelen.”

het prille begin tot nu. We beschikken al over heel wat informatie en materiaal, zoals een

Wie foto’s ter beschikking wil stellen, neemt

mooie collectie schaatsen. Maar we voorzien

contact op met de dienst toerisme.

ook ruimte voor oude foto’s en anekdotes”,

De dienst laat de foto’s inscannen en bezorgt

zegt toerismecoördinator Marieke De Witte.

de originelen daarna terug aan de eigenaar.

meer info: dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be


| 27 |

‘t Nachtkastje van Hilde Beulens

WIM STEMT OP ...

Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners? We snuisterden deze keer in de slaapkamer van Hilde Beulens. Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib! • Je kunt je leven helen (Louise Hay)

Het boek draait om de verantwoordelijkheid om je eigen leven op te

durven nemen en vertelt hoe je dat doet. Hebbeding, omdat je de tips

heel goed in praktijk kan brengen en vertalen naar je eigen leven.

• Sterker dan stress: jezelf coachen (Sonja Kimpen)

Doelgericht werken aan bewust door het leven gaan en bewust je

eigen leven vorm geven. En weg is de stress! Het boek reikt me op een

onderhoudende manier handelingen aan waar ik echt iets aan heb.

• Emotionele vrijheid: je bent geen speelbal van je emoties

(Judith Orloff)

Emotioneel vrij zijn door negatieve emoties om te zetten in positieve

gevoelens. Ik ga het boek zelf kopen. Interessant om af en toe even iets

BEHEERWERKEN HEIDEMEERSEN

op te zoeken.

zaterdag 29 september van 9 tot 12 uur Vrijwilligers voeren het maaisel van droge

Kort bibnieuws

grasvelden af en bestrijden Amerikaanse vogelkers. Afspraak aan basisschool Ten Berge.

• Uitverkoop in de bib op zaterdag 6 oktober vanaf 8.30 uur.

052 42 69 72 en

Vooral romans, strips en kinderboeken aan spotprijzen. De opbrengst

www.natuurpuntdendermonding.be

gaat naar de werking van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings

samenwerking. • Wie op zaterdag 20 oktober materiaal ontleent in de bib, krijgt een

GAMBACONCERT

hapje en een drankje. De Leesdijkbibliotheken pakken graag uit met

zondag 30 september om 19 uur

hun streekproducten.

in Bareldonkkapel

• Gratis lezing over de Russische film op maandag 15 oktober om

Met het DOLANDI-consort (viola da gamba),

20.15 uur in CC Stroming. Van de pioniers (Sergej Eisenstein

sopraan Brigitte Serbruyns en organist

bijvoorbeeld) tot de cinema vandaag. Kadert in lezingenreeks van de

Dirk Vermeir.

Leesdijk rond cinema (www.deleesdijk.be).

www.orgelovermere.be

• Voorleesmomenten voor kleuters op woensdag 19 september,

3 en 17 oktober om 15 uur in de hoofdbib.

meer info: bibliotheek Berlare, 052 42 61 88 en berlare@bibliotheek.be

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be


© Bert Van der Linden

| 28 |

Bezoek het atelier van Vic

En andere uitzonderlijke bezienswaardigheden op Open Monumentendag Voor de 24ste Open Monumentendag, op zondag 9 september, hebben de cultuurdienst en vele vrijwilligers een mooi programma klaargestoomd. Voor elk wat wils

Winterkermis Uitbergen dankzij 17de eeuws beeld

en met aandacht voor het jaarthema: muziek, woord en beeld. Infogem staat stil bij drie unieke gelegenheden: vier merkwaardige 17de eeuwse beelden uit de kerk van

De Sint-Pietersbandenkerk van Uitbergen is het

Uitbergen, het atelier van Vic Temmerman en - als absolute primeur - het bewijs dat

resultaat van heel wat bouwcampagnes. De

Bareldonkkapel minstens dateert van de 13de eeuw.

laatste verbouwing dateert van 1906 en is uitgevoerd in neogotische stijl. Ook het meubilair,

13de eeuwse botresten in Bareldonkkapel

zoals de preekstoel, werden in dezelfde stijl besteld. Maar uit de oude kerk zijn vier merkwaardige beelden bewaard die nu staan opgesteld

Tijdens werkzaamheden aan het koor in 1959 vond men onder de huidige 18de eeuwse

rond het altaar: Sint-Pieter, Sint-Antonius,

vloer een middeleeuws vloertje met daaronder twee grafkuilen met stoffelijke resten.

Sint-Godelieve, en Sint-Anna met Maria. Alle

Specialisten hebben de vloer van kleine, geglazuurde bakstenen tegeltjes jaren terug al

vier veelkleurig en uit de late 17de of het begin

gedateerd als vroeg 14de eeuws. Maar pas vorig jaar zijn ook de botresten wetenschappe-

van de 18de eeuw. Het beeld van Sint-Antonius

lijk onderzocht. Ze zijn met grote waarschijnlijkheid te dateren tussen 1265 en 1280.

zou meer dan 200 jaar geleden zijn opgevist uit

“De kapel dateert dus minstens van de 13de eeuw en behoort zo tot de oudste uit de regio”,

de Schelde en bezorgd aan de pastoor

zegt Leen De Greve van de cultuurdienst. “De stoffelijke resten zijn van een man en een

die het in de kerk plaatste.

vrouw. Ze waren ongeveer 155 cm groot en ouder dan 25 jaar.”

Weldra ontstond een hele verering rond de heilige

Voor het eerst worden deze botresten in de kapel getoond,

abt met het varkentje.

samen met fragmenten van de middeleeuwse vloer.

Sindsdien vieren

Doorlopend rondleidingen.

Uitbergenaars de eerste zondag na 17 januari Sint-Antoniuskermis. Vrijwilligers van Werkgroep Erfgoed geven uitleg over deze en andere kunstparels in de kerk om 11, 14 en 16 uur.


| 29 | Duik in de wereld van Vic Temmerman Vic Temmerman (°1924) is een groot talent van eigen bodem: een visionair ontwerper met internationale erkenning en een subliem leraar voor een hele generatie Vlaamse en Amerikaanse designers. We kennen hem als beeldhouwer (het stenen altaar op de calvarieberg aan de Donk bijvoorbeeld, ook te zien op Open Monumentendag), maar vooral als ontwerper van monumentale structuren, herleid tot de essentie. Vic heeft achter in de tuin zijn prachtig atelier. Zelf ontworpen volgens strikte principes en zelf opgebouwd. Voor Open Monumentendag leidt Vic rond in zijn wereld. Ontdek wat hem al decennialang inspireert, wat hij

ANN STEMT OP ...

nastreeft en hoe hij voorstudie na voorstudie dichter bij zijn droom komt. Rondleidingen om 11, 14, 15.30 en 17 uur. Reserveren noodzakelijk: 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be

Volledig programma Bareldonkkapel

tentoonstelling vloertegels en botresten (10-18 uur) | doorlopend rondleidingen | Lieve Van de Rostyne bespeelt het orgel (14.30 uur) | Rudi De Wolf bespeelt de voorloper van de trombone (16, 16.30 en 17 uur)

Beeweg en Calvarieberg rondleiding langs de staties, het altaar en de grot (14, 15 en 16 uur)

Madonnamuseum bezoek en uitleg bij de collectie Mariabeelden (13-18 uur)

Museum Donkmeer

100 KM OP DE FIETS zaterdag 1 september om 13 uur rond Uitbergen

Laatste dag tentoonstelling ‘Kids in het Museum’ waarbij leerlingen

Zes ronden in groep met de koersfiets.

van de middelbare graad Tekenacademie zich lieten inspireren

Vroeger stoppen kan. Richtsnelheid 25 km/uur.

door de Museumcollectie (9-12.30 en 13-18.30 uur)

Bevoorradingspost voorzien.

Sint-Pietersbandenkerk Uitbergen rondleiding (11, 14 en 16 uur) | Verschillende ensembles en solisten van

Inschrijven vanaf 12 uur in café Ter Linden. 0479 31 16 99 en marcduquet@hotmail.com

K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen spelen (14.30-16 uur)

CC Stroming

‘SPEELTIJD’ VAN PIV HUVLUV

fototentoonstelling over verzamelaars in Berlare (10-18 uur)

zaterdag 27 oktober om 20 uur

Atelier Vic Temmerman

in CC Stroming Stoppen we met spelen, omdat we ouder

rondleiding (11, 14, 15.30 en 17 uur) |

worden of worden we ouder, omdat we stoppen

reserveren verplicht via 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be

met spelen? Fantasierijke comedy. 052 42 35 31

meer info: cultuurdienst, 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be

en cultuur.reserveren@berlare.be Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be


| 30 | tentoonstelling

sport

sport

tot eind september

dinsdag 4 september

zaterdag 8 september,

BEELDENSTROOM

KLEUTERDANS EN HIP HOP VOOR KIDS

vanaf 15.30 uur

meer info: www.beeldenstroom.be

DANSSTUDIO 2B FUNKY

JOGGING

Gratis proefles kleuterdans (3-6 jaar) van 17

KERMISCOMITÉ UITBERGEN

tot 17.45 uur en gratis proefles Hip Hop (6-12

Zie kermisprogramma p. 11.

sport elke eerste en derde donderdag

jaar) van 18 tot 19 uur.

PETANQUE

plaats: VBS Sint-Jozef

humor

Van 14 tot 17 uur. Iedereen welkom.

meer info: www.2bfunky.be

zaterdag 8 september, 20 uur

plaats: speelplein Raapveld

sport

meer info: 09 367 60 73

dinsdag 4 september,

sport

HET WOORD Zie UiTtip p. 25.

19.30 tot 20.30 uur

sport

zaterdag 1 september om 13 uur

ZUMBA

zondag 9 september, 9 uur

100 KM OP DE FIETS

DANSSTUDIO 2B FUNKY

RONDRIT OLDTIMERAUTO’S

WTC DE DORPSVRIENDEN

Gratis proefles.

DE RETRO VRIENDEN

Zie UiTtip p. 29.

plaats: VBS Sint-Jozef

afspraak: sporthal Berlare

meer info: www.2bfunky.be

meer info: www.deretrovrienden.be

zaterdag 1 september, 14 tot 17 uur

sport

evenement

STARTDAG

donderdag 6 september, 10 tot 11 uur

zondag 9 september, 10 tot 18 uur

JUDOCLUB KUMIUCHI

ZUMBA GOLD

OPEN MONUMENTENDAG

Maak kennis met judo. Initiatielessen, maar

DANSSTUDIO 2B FUNKY

Zie artikel p. 28.

je mag gewoon ook even komen kijken. Voor

Gratis proefles voor iedereen vanaf 50 jaar.

alle leeftijden.

plaats: sporthal Overmere

concert

plaats: sporthal Berlare

meer info: www.2bfunky.be

zondag 9 september, 11 uur

sport

meer info: www.judoclubberlare.be

evenement

tentoonstelling

SPECTRA TRIO STRAVINSKY, BARTÓK EN MILHAUD

vrijdag 7 september, 20 uur

plaats: kasteel Berlare

zaterdag 1 en zondag 2 september

VERZAMELAARS IN BERLARE

meer info: 052 42 35 31

SCHEEF WEEKEND

FOTOCOLLECTIEF STROMING

CHIROJONGENS BERLARE

Zie p.4.

Mossels op zaterdagavond en op zondagmid-

concert zaterdag 15 september, 20 uur

dag. Mountainbike op zondag van 8 tot 11

evenement

uur met aparte kidstour om 10 uur.

8 t.e.m. 10 september

DE MOGELIJKHEDEN

plaats: Scheve Villa

KERMIS UITBERGEN EN DONK

plaats: CC Stroming

meer info: www.schevevilla.be

Zie kermisprogramma p. 11 & 12.

meer info: 052 42 35 31

STAF STEEGMANS &

© Phile Deprez

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be.

Beeldenstroom: nog tot eind september

Het Woord (comedyavond) - zaterdag 8 september

Staf Steegmans - zaterdag 15 september


| 31 | evenement

wandelen

eten

zondag 16 september, 14 tot 19 uur

zondag 23 september vanaf 7.30 uur

zaterdag 29 (vanaf 19 uur) en zondag 30

BERLARE CULTOERT

PA & GIJS WANDELTOCHT

september (vanaf 12 uur)

Zie artikel p. 24.

BOERENKRIJGSTAPPERS

MOSSELFESTIJN

Verschillende wandelafstanden.

K.F. DE VERENIGDE VRIENDEN

afspraak: Festivalhal Donkmeer

Ten voordele van de nieuwe kostuums.

meer info: 09 367 75 97

plaats: Feestzaal Overmere

tentoonstelling 21 tot 25 september HEEM- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING

meer info: www.fanfare-overmere.be

BERLARE

concert

KERMISTENTOONSTELLING

zondag 23 september, 21 uur

concert

Zie kermisprogramma p.10.

STUDIO ZONDAG

zondag 30 september, 19 uur

THE WIZARDS

GAMBACONCERT

plaats: CC Stroming

DOLANDI-CONSORT

meer info: 052 42 35 31

Zie UiTtip p. 27.

KSJ BERLARE

eten

vorming

plaats: Café De Dreef

dinsdag 25 september vanaf 11.30 uur

donderdag 4 oktober, 14 uur

meer info: kermisquizdreef@gmail.com

FRITUUR PATER DE VISSCHER

NATUURLIJKE KRUIDEN EN HUN NUT

WERKGROEP PATER DE VISSCHER

SENIORENRAAD

spel vrijdag 21 september om 20 uur KERMISQUIZ

evenement

Met stoofvlees of balletjes in de tomatensaus.

Met animatie, koffie en gebak. Gratis, maar

22 t.e.m. 26 september

plaats: Parochiezaal

inschrijven tegen 1 oktober.

KERMIS BERLARE

meer info: 052 42 23 96

plaats: WZC Ter Meere

Zie kermisprogramma p. 10.

sport

natuur

meer info: 052 43 23 40

zaterdag 29 september, 9 tot 12 uur

natuur

zaterdag 22 september, 20 uur

BEHEERWERKEN HEIDEMEERSEN

zaterdag 6 en zondag 21 oktober,

VOLLEYBAL

NATUURPUNT DENDERMONDING

7.30 uur

JTV BRIGAND DAMES – GRIFFOENEN

Zie UiTtip p. 27.

TREKTELLING IN HET AUBROEK

STEENHUIZE

NATUURPUNT DENDERMONDING, VZW

plaats: sporthal Berlare

beurs

meer info: www.jtvbrigand.be

zaterdag 29 september

VALLEI

van 13.30 tot 16.30 uur

Overvliegende vogels tellen.

TWEEDEHANDSBEURS BABY-

afspraak: Het Veerhuis

EN KINDERARTIKELEN

meer info: 0478 49 87 86

DURME EN VOGELWERKGROEP DURME-

GEZINSBOND OVERMERE plaats: VBS Sint-Jozef meer info: 09 367 83 99

Je eigen activiteiten in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 oktober via www.UiTdatabank.be.

Kruiden en hun nut - donderdag 4 oktober

Kids Halloween party - zaterdag 27 oktober

Muziekquiz PhiNyX - vrijdag 26 oktober


| 32 | sport

theater

humor

zaterdag 6 oktober, 20 uur

zondag 21 oktober, 15 uur

zaterdag 27 oktober, 20 uur

VOLLEYBAL

TWIST

SPEELTIJD

JTV BRIGAND DAMES – VC OSIRIS DENDERLEEUW

KOPERGIETERY EN NIE

PIV HUVLUV

plaats: sporthal Berlare

Een verhaal over hoe groots kleine jongens

Zie UiTtip p. 29.

meer info: www.jtvbrigand.be

kunnen zijn en over de onbreekbare liefde

vorming

tussen moeder en kind. Een anarchistische

sport

familiemusical vanaf 6 jaar.

zaterdag 27 oktober, 20 uur

zaterdag 13 oktober, 10 tot 17 uur

plaats: CC Stroming

VOLLEYBAL

WORKSHOP: EETBARE PLANTEN

meer info: 052 42 35 31

JTV BRIGAND HEREN B – ZOVOC ZOMERGEM JTV BRIGAND DAMES – ISOREX LADIES NAZARETH

Welke wilde planten zijn eetbaar in onze

vorming

buurt? Daarna bereiden we er een maaltijd

maandag 22 oktober, 19.30 uur

meer info: www.jtvbrigand.be

mee.

INFO ORGAANDONATIE EN

afspraak: Schuitje

–TRANSPLANTATIE

evenement

meer info:

CM BERLARE

zaterdag 27 oktober

www.arnoutpietersbushcraft.be

plaats: Parochiale Kring

KIDS HALLOWEEN PARTY &

meer info: www.cm.be

FOUTE HALLOWEEN PARTY

ARNOUT PIETERS

vorming

plaats: sporthal Berlare

Zie UiTtip p. 23.

vrijdag 19 oktober, 20 uur

spel

BEZOEK AAN VOLKSSTERRENWACHT

vrijdag 26 oktober om 20 uur

concert

GENT

MUZIEKQUIZ

zondag 28 oktober, 19.30 uur

GEZINSBOND UITBERGEN

PHINYX V.Z.W.

STUDIO ZONDAG

meer info: 09 367 03 73

Combinatie van tafelrondes, videoclips

THE FATHER, THE SON AND THE HOLY

en geluidsfragmenten. Vanaf de jaren ’70

SIMON

concert

tot nu met nadruk op eerder recent werk.

plaats: CC Stroming

zaterdag 20 oktober, 20 uur

Teams van max. vijf personen

meer info: 052 42 35 31

VEEL IS MOGELIJK

plaats: CC Stroming

DE SCHEDELGEBOORTEN

meer info: vzwphinyx@gmail.com

Zie UiTtip p. 25.

evenement

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

NACHT VAN DE DUISTERNIS

OXFAM WERELDWINKEL BERLARE

GEMEENTE BERLARE EN VZW DURME

via www.UiTdatabank.be.

Zie artikel p. 36.

en www.UiTinVlaanderen.be. vrijdag 26 oktober, 20 uur Je eigen activiteiten in deze zaterdag 20 oktober, 20 uur DE SMAAK VAN FAIR TRADE UiTagenda? Voer ze in vóór 6 oktober

wandelen

Zie artikel p. 40.

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be.

Startdag Judo - zaterdag 1 september

Mosselfestijnen - 1, 2, 29 en 30 september

Tweedehandsbeurs kinderartikelen - zaterdag 29 september


| |

© Bert Van der Linden

B E R L A R E & D E W E R33 ELD

Uitkijken naar helpende handen Rode Kruis Berlare houdt infomoment voor potentiële vrijwilligers Rode Kruis Berlare is op zoek naar extra vrijwilligers om de doorstart mee te realiseren. Tijdens een infomoment op vrijdag 28 september krijgen geïnteresseerde inwoners een kijk op de veelzijdigheid van de organisatie. Want het Rode Kruis is meer dan alleen hulpverlenen. Rode Kruis Berlare maakt een inhaalbewe-

Voor al die sociale en paramedische dienst-

het verlengde van jouw interesses. Evengoed

ging. Sinds eind 2011 heeft een nieuwe

verlening zet Rode Kruis Berlare vrijwilligers

als stickerverkoper of barmedewerker bij

bestuursploeg werk gemaakt van een

in. En nieuwe mensen zijn zeer welkom.

opleidingen. Vrijwilliger word je zonder veel

langetermijnvisie die zich stilaan vertaalt in

De afdeling houdt daarom een infomoment

formaliteiten. De vrijwilligers met een functie

structuren en acties. Voorzitter Nico Van Den

op vrijdag 28 september om 19.30 uur in haar

of mandaat zijn tussen 18 en 70 jaar. Maar ie-

Meersch legt uit. “We zijn het meest zichtbaar

lokaal, Dorp 96A. “Zo stellen we graag onze

dereen vanaf 16 jaar is welkom, ook al omdat

op evenementen. Als hulpverleners dan.

werking voor aan geïnteresseerden en kun-

de afdeling overweegt opnieuw een Jeugd

Maar het Rode Kruis is ook een uitgesproken

nen ze rechtstreeks ook informeel babbelen

Rode Kruis op te starten.

sociale organisatie. Onze afdeling staat terug

met een aantal van onze vrijwilligers.”

Verder moet elke nieuwe vrijwilliger een

klaar om ook die aspecten op te nemen. Krukken uitlenen bijvoorbeeld. Of bezoekjes brengen aan bejaarden en eenzame mensen.

Altijd menselijk en gewaardeerd

instapsessie volgen over de algemene werking van het Rode Kruis. “Van een engagement bij het Rode Kruis krijg je veel voldoening terug”, besluit Van Den Meersch. “Je

We hebben een bibliotheek voor rusthuisbewoners, organiseren ziekenvervoer en

Hoe veel of weinig tijd je ook hebt, je kan

werkt immers in een aangenaam team aan

richten cursussen eerste hulp in.”

altijd een gewaardeerd steentje bijdragen in

menselijke projecten. We zorgen voor een opleiding die past bij jouw functie en sluiten een verzekering lichamelijke ongevallen en

Gratis lessenreeks eerste hulp

schade aan eigen materiaal voor je af.”

Eerste hulp is een must voor iedereen. Hoe reageer je op een snijwond van je kind of hartfalen van je partner? Dit en veel meer leer je in een gratis lessenreeks vanaf

meer info:

zaterdag 6 oktober. Vier of acht sessies, telkens van 9 tot 12.30 uur in Dorp 96A. Voor

Het infomoment vindt plaats

iedereen vanaf 16 jaar.

op vrijdag 28 september om 19.30 uur in Dorp 96A.

meer info en inschrijven: 0491 35 92 57

Nico Van Den Meersch,

en vorming@berlare.rodekruis.be

0474 73 91 75 en voorzitter@berlare.rodekruis.be berlare.rodekruis.be


| 34 | BERLARE EN DE WERELD

DE AMBASSADEUR

De man van M/V met talent Dorpsgenoot Filip Michiels is hoofdredacteur van Vacature Magazine Wie op zoek is naar een job of wil veranderen van werkgever, heeft ongetwijfeld het jobmagazine Vacature al doorbladerd. “Maar jobmagazine hoor ik niet graag. Vacature Magazine is meer dan een blad vol personeelsadvertenties”, zegt hoofdredacteur Filip Michiels. Hij heeft dan ook een sterke hand in de verbreding van het blad. En die werpt zijn vruchten af. Het was Filip vlug duidelijk dat spelen met taal zijn ding was. Hij volgde die duidelijke liefde voor taal en studeerde later af als licentiaat vertaler Frans/Spaans. “Het was een bewuste keuze om me met de praktijk van een taal bezig te houden, eerder dan met lange literatuurstudies. En hoewel ik niet veel als vertaler heb gewerkt, heb ik me die

© Bert Van der Linden

studiekeuze nog geen seconde beklaagd.”


| 35 | Journalistieke zwerftocht

Meer dan jobadvertenties

Job opent deuren

Na zijn studies heeft hij een aantal baantjes

Toen Filip bij Vacature begon, was het nog

Filip werd eind 2011 hoofdredacteur. Hoewel

gehad. Onder meer als reisleider in Spanje en

grotendeels een puur Human Resourcesblad.

hij zich nog steeds in de eerste plaats journa-

als vertaler en herschrijver van de reisgidsen

“Maar we zijn snel breder gegaan”, vult hij

list voelt, ervaart hij dagelijks wat er extra bij

van Trotter. Filip maakte de overstap naar de

vlug aan. “Met veel buitenlandse reportages

komt kijken. Administratie, een pak verga-

journalistiek, toen hij als pers- en promotie-

en grotere verhalen met een economische

deringen, netwerken, brainstormen met de

verantwoordelijke van CC Belgica met

en sociale insteek. Het klinkt misschien raar

ploeg, veel lezen. “Ik schrijf nog steeds, maar

journalisten in contact kwam. Zijn latente

uit de mond van de hoofdredacteur van

minder dan ik had gehoopt, onder meer om-

interesse in journalistiek – hij had in het mid-

Vacature Magazine, maar HR op zich heeft me

dat ik me heel intensief heb beziggehouden

delbaar en tijdens zijn hogere opleiding wel

nooit echt geboeid. Je kan me kwaad krijgen

met de herlancering van het magazine. Daar

wat geschreven – wakkerde opnieuw aan.

door ons te bestempelen als een HR-blad.

staat dan wel tegenover dat ik inhoudelijke

“Ik geloof dat je voor een deel als journalist

Dat willen we niet zijn. We schrijven niet voor

klemtonen kan leggen en mijn eigen ideeën

wordt geboren. Ik kan mijn nieuwsgierigheid,

HR-managers, maar voor een breed publiek

over hoe we verder moeten werken, naar de

mijn openheid, de drang om dingen uit te

dat latent op zoek is naar een baan en dat het

voorgrond kan schuiven. Uiteraard steeds in

spitten en mijn verontwaardiging niet mis-

blad ook meeneemt, omdat er interessante

overleg met de rest van het bedrijf.”

sen. Gelukkig maar, want ze zijn mijn drive in

artikels in staan. Mensen die echt meteen op

de journalistiek.”

zoek zijn naar een job, gaan naar de site. Ik wil

Filip houdt van zijn job. “Mijn functie opent

mensen verrassen met andere dingen.”

deuren die anders wellicht potdicht zouden blijven. Ik kom achter de schermen van be-

Mensen die echt op zoek zijn naar een job,

drijven en ontmoet veel interessant volk. De

gaan naar onze site.

en de andere dag met iemand die strijdt te-

Ik wil mensen verrassen met andere dingen.

ene dag praat ik met de topman van Philips gen slavernij in Niger. Vaak zijn dat entrepreneurs, kleine KMO’s, met een zeer motiverende persoonlijkheid. Recent nog ben ik in Griekenland geweest om jonge Grieken die

Na CC Belgica ging hij aan de slag als regio-

Prijzen door te schrijven

verslaggever. Eerst bij Het Laatste Nieuws,

een eigen bedrijf opstarten, te interviewen. Totaal anders dan het clichébeeld dat we nu over Griekenland hebben.”

later ook bij Gazet van Antwerpen (GVA). “Ik

Dat deze aanpak en de buitenlandse artikels

volgde onder meer Berlare. Maar na een tijd

van Filip worden gewaardeerd, blijkt uit de

als regioverantwoordelijke had ik het wel

journalistieke prijzen die Vacature Magazine

gezien. Grotere economische stukken vond

de laatste jaren won. “Met onze buitenlandse

ik interessanter.” Die ambitie bracht hem

reportages hebben we als relatief klein blad

In de personeelsadvertenties van Vacature

eerst bij Punt, een politiek tijdschrift dat een

bijvoorbeeld de Vlaamse Noord Zuid Persprijs

staat, naast het gevraagde profiel van de

tegenhanger wou zijn van Knack. “Dat project

gewonnen. Dat is een vorm van erkenning

ideale kandidaat, een bedrijfsprofiel. Hoe zou

heeft welgeteld vijf maanden geduurd en

en een aansporing om verder te gaan”,

Filip het profiel van Berlare voorstellen? “Ik

dan waren de centen op, zoals zo vaak in

aldus Filip. Ook de hoog aangeschreven Citi

woon hier nu 11 jaar. Berlare is een aange-

de journalistiek. Daar stond ik dan. Gelukkig

Journalistic Excellence Award mocht Filip al

name gemeente om in te wonen, met veel

kon ik als freelancer terug schrijven voor GVA

tweemaal in ontvangst nemen. “Een eerste

groen en ruimte. Wat het ook leuk maakt.

en kreeg ik ook opdrachten van De Tijd. De

keer was dat met mijn reportage ‘Undercover

Er wordt wel gezegd dat het een slaap-

toenmalige hoofdredacteur van Vacature

in Dubai: hoe luxehotels en sjeiks munt slaan

gemeente is, maar ik vind dat te negatief

vroeg me in die periode om eens naar een

uit businessprostitutie’. Dat waren schrijnende

klinken. Er gebeurt redelijk veel en er zijn

redactievergadering te komen. Ik deed er een

toestanden. Zowel de fotograaf als ik waren

heel wat inspanningen om het voor jonge

aantal voorstellen en voor ik het wist kreeg ik

ondersteboven van de verhalen: seksslavernij,

gezinnen aangenaam te maken. Er is een

vijf opdrachten. Twee jaar later kwam ik vast

meisjes die vermoord worden teruggevon-

goede bibliotheek en het cultureel centrum

in dienst. En dat ben ik acht jaar later nog

den in de woestijn; verschrikkelijke dingen.

programmeert interessante dingen. Er is hier

altijd.”

We waren blij dat we terug waren. Het jaar

ook nog een echt gemeenschapsgevoel. De

daarop wonnen ikzelf en een collega die

kermis bijvoorbeeld: die leeft hier echt! Het is

persprijs een tweede maal, voor onze reeks

een gemeente met potentieel.”

Berlare: kandidaat met potentieel

over Braziliaanse bouwvakkers die hier op alle mogelijke manieren werden uitgebuit.”

Opgetekend door Tom Van Acker.


| 36 |

Oxfam Wereldwinkel wil nog beter boeren! Met info- en proefavond op zoek naar nieuwe sympathisanten Oxfam Wereldwinkel Berlare heeft in haar tienjarig bestaan haar bestaansrecht in

Ik heb afgesproken met Mieke Heirman en

het dorp verworven. Maar eigenlijk zouden nog meer inwoners aan deze bijzondere

Katrien Van Vlierberghe in het charmante

winkel moeten denken als ze boodschappen doen of een geschenk kopen.

retropand dat Oxfam Wereldwinkel huurt in

De zuiderse producten zijn minstens even lekker als bij je vertrouwde zaak.

het dorp van Berlare. De winkel ruikt lekker

Maar er is een verschil: de producenten krijgen dankzij jou een eerlijke verloning voor

en oogt kleurrijk met al die zuiderse wijnen,

hun werk. Oxfam Wereldwinkel Berlare toont ons graag hoe dat in zijn werk gaat op

fruitsappen, voedingswaren en snacks. Een

een info- en proefavond op vrijdag 26 oktober.

hele wereld achter een deur. Mieke: Zo is het eigenlijk ook. Wij verkopen fairtradeproducten. Producten waar de boeren in het zuiden een eerlijke prijs voor krijgen om een menswaardig leven uit te bouwen, met ruimte voor onder meer gezondheidszorg, onderwijs en vrije tijd.

Š Bert Van der Linden

BERLARE & DE WERELD


| 37 | Meer dan een eerlijke prijs

die geloven in de principes van eerlijke handel.

Katrien: Oxfam draait rond ontwikkelings-

Mieke: Met die beperkte ploeg slagen we er toch

handel, geen ontwikkelingshulp. Of zoals een

mooi in elke week de winkel open te houden

koffieboer het samenvatte: “Als jullie eerlijke

op woensdag, vrijdag en zaterdag. Daarnaast

koffie kopen, hebben wij op termijn geen hulp

organiseren we nog jaarlijks een opendeur-

meer nodig.”

dag met jaarmarkt, een geschenkenbeurs en wijnproefavonden. En we werken ook mee aan

Mieke: Dat klopt. Want eerlijke handel gaat verder dan een eerlijke verloning. Oxfam Wereldwinkel garandeert ook goede handelsvoorwaarden, met afspraken op lange termijn

gemeentelijke activiteiten.

Financiële boontjes zelf doppen

bijvoorbeeld. En respect voor het milieu en

Eerlijke handel in praktijk: het verhaal van theeboerin Lestie

de rechten van de werknemer. Verder mogen

Katrien: Aan de inzet van onze mensen zal

producentenorganisaties ook rekenen op steun

het niet liggen. Maar we moeten voortdu-

In Zuid-Afrika werkten gekleurde

en advies.

rend opletten dat we financieel rondkomen.

boeren voor een hongerloon op de grote theeplantages van de blanken.

En dat willen jullie allemaal uitleggen op

Hoezo? Houdt de koepel geen hand boven

In 2001 richtten veertien gekleurde

26 oktober?

het hoofd?

boeren uit Suid-Bokkeveld een

Katrien: (lacht) ’t Klinkt hier ingewikkelder dan

Katrien: Neen. Net als elke wereldwinkel hebben

het is. Een professional van Oxfam komt dat aan

ook wij een zelfstandige v.z.w. Uiteraard werken

de hand van sprekend videomateriaal duidelijk

wij samen met de koepel, maar de maandelijkse

Dankzij Fair Trade kregen ze drie keer

en concreet vertellen.

vaste kosten als huishuur en nutsvoorzieningen

zoveel voor een kilo thee.

betaalt onze v.z.w. zelf. Je begrijpt dat de kleine

Nu telt de coöperatie 56 leden.

Mieke: En we laten natuurlijk ook proeven

winkel met vrijwilligers een behoorlijke omzet

Met de Fair Tradepremie hebben

hoe smaakvol koffie, thee en chocolade uit het

moet maken om de rekeningen te betalen.

ze materiaal gekocht om hun thee

coöperatie op: Heiveld. Ze kweken

zelf te drogen, te verpakken en te

zuiden zijn.

Veel actie met weinig mensen Jullie zijn nu tien jaar actief in Berlare.

hun eigen biologische rooibosthee.

Mieke: Vandaar ook dat we heel blij zijn met

transporteren.

een gemeentelijke subsidie. Ze geeft ons wat

Ze hebben een verzekering tegen

ademruimte om acties op te zetten die meer

mislukte oogsten. Er is een crèche en

mensen bij het project moeten betrekken. Zoals

de kinderen kunnen studeren.

onze info- en proefavond.

Kan je kort de balans maken?

“Fair Trade brengt vooruitgang”, zegt Katrien: We kijken er naar uit om een aantal

Lestie.

Katrien: We hebben een hele weg afgelegd.

nieuwe sympathisanten te mogen verwelko-

“Het is het verschil tussen mijn eigen

Je mag niet vergeten dat Oxfam Wereldwinkel

men. Bij de babbel na afloop maken zich mis-

boterham mogen verdienen of mijn

Berlare draait met een kleine groep vrijwilligers:

schien een aantal nieuwe kandidaat-vrijwilligers

hand moeten openhouden voor een

ongeveer tien vaste en een aantal losse mede-

kenbaar. Die zouden onze werking in elk geval

aalmoes.”

werkers. Allemaal sterk gemotiveerde mensen

ten goede komen.

meer info: De Info- en proefavond ‘De smaak van Fair Trade’ vindt plaats op vrijdag 26 oktober om 20 uur in de Parochiezaal. De toegang bedraagt 5,00 euro, inclusief kortingsbon en drankje. Graag inschrijven via berlare@oww.be of in de winkel. Oxfam Wereldwinkel, Dorp 14 www.oxfamwereldwinkels.be


| 38 |

Poëzie fluisteren in Hemelsche Rij Happening voor het hele gezin in exclusief natuurgebied Fluisteren. Om een geheim te delen. Of om de ander te laten rusten. Maar heb je ooit al eens gefluisterd in de natuur, met poëzie op de lippen? Jeugdauteur Geert De Kockere trekt met mama’s, papa’s én de kinderen op zondagmiddag 7 oktober naar de Hemelsche Rij voor een unieke fluistertocht.

Jeugdauteur Geert De Kockere nodigt ouders met hun kinderen uit om in het natuurgebied

Michaël: Hemelsche Rij is een vrij groot bos-

Hemelsche Rij een fijne namiddag rond poëzie en taal te beleven. “Zijn poëzietocht wordt

complex van circa 10 hectare ten zuiden van

een soort zoektocht voor het hele gezin”, vertelt Leen De Greve van de cultuurdienst. “Ze gaan

het Donkmeer, ongeveer tussen het kasteel van

gedichten van Geert zoeken die verstopt zitten in de Hemelsche Rij en ze moeten verschillende

Uitbergen en de Donklaan. In tegenstelling tot

doe- en taalopdrachten tot een goed einde proberen te brengen. Allemaal heel speels om

het toeristisch-recreatieve noordelijke deel van

samen te doen en een uitdaging voor ieders literair talent. En tussendoor vertelt Geert ook nog

het Donkmeer, heeft dit bosgebied weinig men-

geweldige dierenfabels.”

selijke activiteit gekend. Het is een mozaïek van sloten en weilanden, droge en eerder moeras-

Deze fluistertocht krijgt nog een extra spannende dimensie omwille van de locatie: de Hemel-

sige bossen. Door de ietwat afgelegen ligging

sche Rij is een deelgebied van reservaatzone Donkmeer en is zo waardevol dat je er niet zonder

en beperkte verstoring kon de natuur hier een

gids in mag. We vroegen Michaël Crapoen van vzw Durme om een woordje uitleg.

tandje hoger schakelen. Als gevolg daarvan vind je hier heel wat bijzondere planten- en diersoorten.

© Eddy Copers

IN ‘T GROEN


| 39 |

Het is de bedoeling om de uitzonderlijke natuurwaarden te respecteren en de stilte te behouden. Dat kan perfect met poëzie.

Over welke dieren heb je het dan?

Tot slot, Michaël: vanwaar de naam ‘Hemelsche Rij’?

Michaël: De nachtegaal bijvoorbeeld. Maar ook eekhoorntjes, boomklevers, reeën, buizerds,

Michaël: Dat weten we niet precies. Het

wielewalen en vossen hebben er hun thuis. Als

toponiem komt in elk geval al heel lang voor op

je ze niet zou zien, ontdek je zeker en vast de

kadasterkaarten. Ik denk dat de bijzonder rijke

sporen die ze achterlaten of hoor je hun geritsel

biodiversiteit een deel van de verklaring is. En

in de struiken.

ongetwijfeld ook de indrukwekkende stilte die er hangt. Het fluisterproject sluit perfect aan bij het

Waarom vinden we hier al deze dieren?

rustige, intieme karakter van het gebied.

Michaël: Dit is nog een van de weinige plek-

Leen: We spreken bewust over fluisteren. Omdat

ken waar ze echt voldoende rust krijgen. Dat

het toch de bedoeling is om de uitzonderlijke

verklaart ook waarom vzw Durme ervoor kiest

natuurwaarden te respecteren en de stilte te

om dit kwetsbare gebied in de regel af te sluiten

behouden. Dat kan perfect met poëzie.

voor publiek. Maar omdat het zo’n mooie en uitzonderlijke plek is, houden we er geregeld

Michaël: Maar pas op, zo’n literaire happening

begeleide wandelingen of andere activiteiten

in de Hemelsche Rij is niet voor doetjes. Er liggen

voor een breed publiek.

geen verharden paden en iedereen moet over smalle, avontuurlijke bruggetjes en natte paadjes. Trek in elk geval je laarzen aan!

Het fluisterproject is een initiatief van de cultuurdienst, de bibliotheek en vzw Durme, met de medewerking van Geert De Kockere.

meer info: Het fluisterproject vindt plaats op zondag 7 oktober om 15 uur. Deelnemers verzamelen aan het hek van de Scheve Villa. Laarzen zijn noodzakelijk. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Inschrijven verplicht via de cultuurdienst, 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be


| 40 | IN ‘T GROEN

Lichtjes overdreven! Nacht van de Duisternis onderstreept belang van donkere nachten Een donkere nacht is de normaalste zaak van de wereld. Maar geen land zo helder ’s nachts als dat van ons, met ernstige gevolgen voor mens en dier. Om daar even bij stil te staan en meteen ook de charme van de nacht te herontdekken, is Nacht van de Duisternis ontstaan. Duistere activiteiten in heel Vlaanderen op 20 oktober. Ook in Berlare, met een pikdonkere wandeling van gemeente Berlare en vzw Durme. De sterrenhemel is zowaar UNESCO-erfgoed. Omdat die mooi is,

Rationeel verlichten

levensnoodzakelijk en vooral ernstig bedreigd. De oorzaak vinden we in kunstverlichting. De effecten ervan op mens en dier zijn zorgwek-

Moeten we terug naar pikzwarte nachten? “Dat kan niet meer. Dat

kend. “Het te kleine verschil tussen dag en nacht verstoort zeer ernstig

hoeft ook niet. Vergeten we vooral niet dat kunstlicht ook tot veel

het bioritme van heel veel diersoorten”, zegt Thomas Van Lancker van

goeds heeft geleid. Maar het kan vaak met minder en op een andere

vzw Durme. “Maar teveel licht heeft ook een impact op mensen. Er

manier, zonder dat de veiligheid er onder lijdt. Die boodschap over-

is dikwijls een oorzakelijk verband tussen de lichtvervuiling enerzijds

brengen naar beleid en breed publiek is een van de hoofddoelstel-

en een gevoel van onbehagen, depressie, bijziendheid bij kinderen,

lingen van de Nacht van de Duisternis”, klinkt het bij Bond Beter Leef-

slaap- en andere gezondheidsproblemen anderzijds.”

milieu, grote bezieler van de jaarlijkse campagne. Berlare gaat alvast in op de vraag van de initiatiefnemers om op 20 oktober een deel van de

Los van de invloed op mens en dier verspilt een felverlichte nacht

openbare verlichting te doven. En liefhebbers kunnen met gemeente

een massa onnodige energie met een eigen waterval aan nefaste

Berlare en vzw Durme een avondwandeling maken.

gevolgen.


| 41 | 5 tips voor minder licht bij jou thuis Nacht van de Duisternis wil je doen nadenken over jouw manier van verlichten. Is het altijd nodig? Kan het minder fel? We geven alvast enkele tips als

1.

© Joris Everaert

leidraad. Zijn lampen nodig? Wellicht volstaan langs een oprit reflectoren. 2.

Moet er permanent verlichting zijn? Bewegingsdetectoren en tijdschakelaars zijn meestal efficiënter.

Terug woudaapjes aan Donkmeer!

3.

Verlicht van boven naar beneden.

Anders gaat teveel licht de ruimte in.

Ongeveer 35 jaar hebben ze zich niet laten zien.

4.

Verlicht zo dicht mogelijk bij wat moet worden

aan het Donkmeer. Dat betekent dat de oevers van het

verlicht. 5.

Maar sinds dit voorjaar zijn er opnieuw woudaapjes meer terug aantrekkelijk zijn voor deze mini-reigers.

Overweeg lampen op zonne-energie: ze slaan overdag

Een opsteker!

zonlicht op en geven dit ’s nachts terug in bescheiden Woudaapjes zijn bijzonder fraaie en ietwat geheimzinnige

licht.

mini-reigers die zich vaak ophouden in het riet. Met hun grote poten bewegen ze zich even snel en behendig als apen in de jungle. © Bert Van der Linden

Tot rond 1975 telden we aan het Donkmeer een twintigtal koppels. Nadien ging het in heel Vlaanderen snel bergaf en tegenwoordig kan je hun broedplaatsen op een paar handen tellen.

Avondwandeling nabij het Donkmeer

Dat ze hier dit broedseizoen, na al die jaren, opnieuw opduiken, is bijzonder goed nieuws voor de biodiversiteit

Je kan met een gids van vzw Durme een mooie avondwandeling

in onze streek. Het is meteen ook een opsteker voor de

maken langs Berlare Broek, de Schelde en de Hemelsche Rij, een

vrijwilligers van vzw Durme die zich al jaren inzetten om de

deelgebied van Reservaatzone Donkmeer. “Weinig mensen hebben

bijzondere biotopen van reservaatzone Donkmeer zo

weet van het drukke nachtleven in onze natuur. Daar staan we dus

optimaal mogelijk te beheren. Woudaapjes hebben namelijk

zeker even bij stil. En we maken ook voldoende tijd om omhoog te

brede rietkragen nodig en structuurrijke sloten en

kijken en ons te laten overweldigen door de nacht”, zegt Thomas

graslanden. Precies een van de streefdoelen in het reservaat.

Van Lancker van vzw Durme. Achteraf kan je rustig nagenieten bij een warme tas verse soep of een Dobbelken, een natuurbier dat

Eind juli is één jong gespot. Ook dat is goed nieuws.

wordt gebrouwen voor vzw Durme.

Rond deze tijd vertrekt de familie naar een rivierdelta ten zuiden van de Sahara. Hopelijk keren ze volgende lente terug.

meer info:

meer info: vzw Durme, 09 348 30 20

De avondwandeling is gratis en vindt plaats

en donk@vzwdurme.be

op zaterdag 20 oktober. Afspraak om 20 uur aan de Scheve Villa. Trek stapschoenen aan en neem zaklamp en/of fluohesje mee. vzw Durme, 09 348 30 20 en thomas.vanlancker@vzwdurme.be www.nachtvandeduisternis.be


| 42 | O U D N I E U WS

Schone schijn Stoet voor gouden burgemeester zonder meerderheid Het is vandaag ondenkbaar dat iemand 50 jaar burgemeester blijft. Nochtans vinden we in de annalen van onze gemeentegeschiedenis zo’n exemplaar dat het zelfs 52 jaar uitzong. De sier en praal bij de viering van zijn gouden jubileum waren echter schone schijn: in de gemeenteraad stond hij nog helemaal alleen. We hebben het over jonkheer Albert Visart de Bocarmé, burgemeester van Uitbergen van 1895 tot bij zijn overlijden in 1947. Vader Amedée was volksvertegenwoordiger

Omwenteling met de vossen

en burgemeester van Brugge. Zoon Albert

In 1938 won de partij van Sylvain dan ook vijf zetels van de negen zetels. Visart de Bocarmé

erfde de familie-eigendommen in Uitbergen

In 1945 vierde Uitbergen zijn gouden bur-

was woest. Hij gaf elke pachter die hij ervan

en verbleef met zijn vrouw enkel tijdens de

gemeestersjubileum met een mooie stoet.

verdacht op Sylvain te hebben gestemd,

zomermaanden in het kasteel van Uitbergen.

Elke wijk of vereniging had een praalwagen

zijn huuropzeg. Omdat er gezinsdrama’s

gemaakt. Maar op veel steun kon hij niet

op komst waren, liet de winnende partij de

Bij zijn eerste verkiezing werd hij burgemees-

meer rekenen. De kiemen van die ommekeer

burgemeesterssjerp aan de kasteelheer. Het

ter. Als grootgrondbezitter omgeven door

gaan terug naar het einde van de Eerste

gevolg: een burgemeester met allemaal

een arme bevolking, bestuurde hij paterna-

Wereldoorlog, toen Sylvain De Ceuckelaire

schepenen van de tegenpartij en in de

listisch. Toch heeft hij de inwoners heel wat

een Vlaamse Oudstrijdersbond (VOS) opricht-

minderheid in de gemeenteraad. Een unicum

geschonken: een nieuwe kerk in 1906 en bij

te. In het zog van deze ‘Vossenbond’ vormde

in de Belgische geschiedenis! De patstelling

zijn zilveren jubileum, in 1920, een nieuw

zich een politieke partij die in 1926 deelnam

zou duren tot aan de dood van de jonkheer

gemeentehuis. Ook zette hij zijn schouders

aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij

in 1947.

onder een coöperatieve melkerij.

haalde meteen drie van de negen zetels. Een hele ommekeer in het anders zo rustige dorp. Sylvain was ambtenaar in Brussel en hielp iedereen die er om vroeg, met papierwerk. De mensen kregen veel sympathie voor deze dynamische oorlogsinvalide, terwijl de burgemeester nog nauwelijks in Uitbergen te zien was.

met dank aan Werkgroep Erfgoed Uitbergen


| 43 | W I E WAT WA A R

MANDATARISSEN

> BURGEMEESTER

> GEMEENTERAADSLEDEN

Karel De Gucht (Open vld) | Hoogstraat 9 052 42 53 86 titelvoerend burgemeester burgemeesterdegucht@berlare.be Katja Gabriëls (Open vld) | Beukenlaan 2 0477 53 86 09 burgemeestergabriels@berlare.be

Luc Vercruyssen (cd&v) | Turfputstraat 88A 052 42 23 25 vercruyssen.luc@telenet.be Francky Verhofstadt (cd&v) | Heikantstraat 48D 09 367 89 06 francky.verhofstadt@skynet.be Carine Meyers (Open vld) | Donklaan 249/6 02 549 00 24 carine.meyers@openvld.be Marleen Zaman (cd&v) | Donklaan 22A 09 342 09 17 marleen.zaman@telenet.be Jan De Palmenaer (cd&v) | Veerstraat 81B 09 367 82 72 jandepalmenaer@hotmail.com Frank Van Laere (Open vld) | Mosseveldstraat 14 0474 25 78 18 frank.vanlaere@telenet.be Tania Vis (cd&v) | Hogeweg 22 052 42 30 16 tania_vis@telenet.be Patrick Van Malderen (cd&v) | Galgenbergstraat 73 052 42 50 37 patrick.van.malderen@skynet.be Freddy Schatteman (Open vld) | Mandemakersstraat 4 052 42 25 41 schatteman.freddy@skynet.be An Van Driessche (Open vld) | Koffiestraat 25 09 367 94 26 anvandriessche1@telenet.be Steven Baeyens (cd&v) | Leopolddreef 57 0479 27 82 92 baeyens _ steven@hotmail.com Gabriella Krisztin (V.B.) | E. Hertecantlaan 84 052 52 08 81 gabriella.krisztin@telenet.be Piet Vandoolaeghe (Open vld) | Kruisstraat 3 0476 29 30 83 piet.vandoolaeghe@skynet.be Raf Maes (cd&v) | Groenstraat 31 0497 53 29 80 rafmaes@telenet.be Willy De Coster (Open vld) | Kerkwegel 20 09 367 55 49 willy@decoster.be Erik Van Acker (V.B.) | Sint-Annaplein 8 0473 22 09 23 van.acker.erik@telenet.be Kris Malfliet (Open vld) | Heide 12A 0475 46 41 77 kris.malfliet@telenet.be Frank Lippens | Dendermondse stwg 74A 052 43 23 41 gemeentesecretaris secretaris@berlare.be

waarnemend burgemeester politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, financiën en begroting, ruimtelijke ordening en stedenbouw, communicatie spreekuur: dinsdag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur in het gemeentehuis, Dorp 22

> SCHEPENEN Anne Marie De Lausnay (Open vld) Burgs. De Lausnaystraat 33

09 367 83 46 schependelausnay@berlare.be

cultuur, landbouw, polders, dijken, middenstand, lokale economie, groenplanningspreekuur: zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22 Tijdens schoolvakanties enkel op afspraak

René Kets (Open vld) | Turfputstraat 54

052 42 21 64 schepenkets@berlare.be

onderwijs, vorming, huisvesting/patrimonium, toerisme (en Eendenkooi) spreekuur: op afspraak

Julien Wettinck (Open vld) | Kruisstraat 61

09 367 58 18 schepenwettinck@berlare.be

openbare werken, algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen, feestelijkheden | spreekuur: op afspraak

Wim Arbijn (sp.a) | Kruisstraat 45

0486 42 13 24 schepenarbijn@berlare.be

milieu, informatica, verkeer en mobiliteit spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22

Gunther Cooreman (Open vld) | Salvialaan 20 0472 47 99 81 schepencooreman@berlare.be voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling spreekuur: op afspraak

Tom Temmerman (Open vld) Maaidonk 26

09 367 72 93 schepentemmerman@berlare.be

jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking en drugpreventie | spreekuur: op afspraak

DIENSTVERLENING GEMEENTE BERLARE

> IN GEMEENTEHUIS BERLARE

Dorp 22

Openingsuren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8-12 uur 8-12 uur/13-19 uur 8-12 uur/13-17 uur 8-12 uur 8-12 uur

052 43 23 40 fax 052 42 26 77 onthaal@berlare.be


| 44 | secretariaat bevolking1 1 l burgerlijke stand l openbare werken l stedenbouw l mobiliteit l duurzaamheid l milieu 2 l huisvesting l financiĂŤn l ontvangerij l communicatie l l

052 43 23 40 secretariaat@berlare.be 052 43 23 44 bevolking@berlare.be 052 43 23 45 bevolking@berlare.be 052 43 23 46 technische.dienst@berlare.be 052 43 23 46 ruimtelijke.ordening@berlare.be 052 43 23 46 mobiliteit@berlare.be 052 43 23 46 duurzaamheid@berlare.be 052 43 23 47 milieu@berlare.be 0474 08 06 65 huisvesting@berlare.be 052 43 23 43 rekendienst@berlare.be 052 43 23 42 ontvanger@berlare.be 052 43 23 30 communicatie@berlare.be

1 ook elke 1ste en 3de zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur) 2 enkel aanwezig in Berlare op dinsdag (13-19 uur) en woensdag (8-12 en 13-17 uur). sluitingsdagen gemeentehuis: 25 september, 26 september (namiddag) 1 en 2 november.

> IN GEMEENTEHUIS OVERMERE

09 367 87 55

> IN GEMEENTEHUIS UITBERGEN

09 367 50 66

(elke woensdag en vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur)

(elke dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur)

buitenschoolse kinderopvang

052 42 77 04 jeugd.kinderopvang@berlare.be locatie Berlare 052 42 49 41 locatie Overmere 09 367 62 44 locatie Uitbergen 09 367 94 29 GEMEENTESCHOOL Kleine Kouterstraat 1

l

09 367 50 88 gemeenteschool.uitbergen@berlare.be www.gemeenteschooluitbergen.be

MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST Tijdelijk onderkomen in Overheet 15

052 42 29 75

l

OPENBARE BIBLIOTHEEK Dorp 101A

052 42 61 88 berlare@bibliotheek.be

l

openingsuren

maandag: woensdag: donderdag: zaterdag:

14.30-20.30 uur 13-18.30 uur 15.30-20.30 uur 9-12.30 uur

filiaal Overmere Baron Tibbautstraat 2

09 367 87 55

openingsuren

De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel info- en doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, ‌ Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde documenten wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis van Berlare of (als dat kan) thuis met de post. In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFT-stickers en rattenvergif meenemen.

> BUITENDIENSTEN CULTUUR Dorp 101 tickets CC Stroming

l

052 42 73 72 cultuur@berlare.be 052 42 35 31 cultuur.reserveren@berlare.be

openingsuren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9-11 uur gesloten 9-11 uur/13-17 uur 9-11 uur/13-19 uur 9-12 uur

JEUGD & VORMING Gaver 72

l

openingsuren maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/13-19 uur woensdag 9-12 uur/13-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag 9-12 uur

gesloten t.e.m. 3 januari

052 42 77 56 jeugd.vorming@berlare.be openingsuren schoolvakanties maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/16-19 uur woensdag 9-12 uur/14-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag gesloten

woensdag: 18.30-20.30 uur vrijdag: 18.30-20.30 uur

SPORT Molenstraat 1B

09 356 89 56 sportdienst@berlare.be

l

openingsuren

bureau sporthal Overmere maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 8.30-12 uur/15-17 uur donderdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur

openingsuren bureau sporthal Berlare maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 13-14.45 uur donderdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur

l TOERISME

EN MUSEUM DONKMEER Donklaan 123

09 342 92 40 toerisme@berlare.be

openingsuren van 1 april tot 1 oktober

elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 18.30 uur openingsuren van 1 oktober tot 1 april elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur l

EENDENKOOI

openingsuren van 1 april tot 1 oktober - elke weekdag van 10 tot 18 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 19 uur - in juli en augustus alle dagen van 10 tot 19 uur openingsuren van 1 oktober tot 1 april - elke weekdag van 10 tot 16 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 17 uur de eendenkooi is gesloten - zeven dagen vanaf de eerste maandag van maart - zeven dagen vanaf de eerste maandag van oktober - van 24 december tot en met 2 januari

0473 18 00 66

l KASTEELPARK - elke dag van 8 tot 20 uur van april tot en met september

- elke dag van 8 tot 17.30 uur van oktober tot en met maart


| 45 |

OCMW BERLARE www.ocmwberlare.be

sociale huisvestingsmaatschappij cv Hulp in woningnood Gaver 70 052 42 57 60

l

> VOORZITTER

openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

Gunther Cooreman | Salvialaan 20 0472 47 99 81 spreekuur: op afspraak voorzitter@ocmwberlare.be

spreekuur voorzitter Carine Meyers

> OCMW-RAADSLEDEN

Marleen Lateir (Open vld) | Broekstraat 5 09 367 51 47 Ingrid Rogiers (Open vld) | Gaver 112 0478 29 31 03 Helena Lateir (Open vld) | Brielstraat 3/4 052 43 22 20 Greta Van Boven (Open vld) | E. Hertecantlaan 90 0474 51 29 08 Martha Tackaert (onafhankelijk) | Hogeweg 8A 052 42 30 82 Bart Van Malderen (cd&v) | Beukenlaan 14 052 42 73 66 Erna Peelman (cd&v) | Schuurputstraat 20 052 42 42 80 Marleen Abbeel (cd&v) | Koolstraat 39 0498 93 04 06

> DIENSTEN

secretaris OCMW: Hilde Van der Jeugt 09 326 97 10 secretaris@ocmwberlare.be l sociaal huis 09 326 97 10 Baron Tibbautstraat 29A sociaalhuis@ocmwberlare.be

0479 30 39 19 carine.meyers@openvld.be

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur.

Politiezone Berlare-Zele Donklaan 93

09 367 50 15 fax: 09 367 96 51

l

openingsuren maandag: 8-12/13-17 uur

dinsdag: 8-12/13-19 uur woensdag: 8-12/13-17 uur l

interventie

l

wijkinspecteurs

donderdag: 8-12/13-19 uur vrijdag: 8-12/13-17 uur zaterdag: 8-12 uur gesloten op zon- en feestdagen

101

l

financiële tegemoetkoming, budgetbegeleiding, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden aan huis, dienstenchequeonderneming Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur. Elke namiddag (behalve op woensdag) van 13.30 tot 16.30 uur. Dinsdag ook van 17 tot 19 uur.

woonzorgcentrum Ter Meere Baron Tibbautstraat 29

l

09 326 97 30 termeere@ocmwberlare.be

opnamedienst woonzorgcentrum 09 326 97 34 en serviceflats en vragen rond zorgverzekering opnamedienst@ocmwberlare.be

l

PARTNERS containerpark, Bollewerkstraat Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur Inlichtingen Verko

052 42 69 65

l

openingsuren

dinsdag: woensdag: donderdag: vrijdag: zaterdag:

052 21 39 91

14-18 uur 13-18 uur 13-18 uur 14-18 uur 09-15 uur

gemeentelijke kunstacademie afdeling muziek & woord

l

09 369 24 90 www.gamwwetteren.be

gemeentelijke kunstacademie afdeling beeldende kunst www.tekenacademiewetteren.be

09 366 00 54

l

consultatiebureau Kind & Gezin Molendreef 19

078 15 01 00

l

l

enkel op afspraak

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Baron Tibbautstraat 29A

09 337 50 40 pwa.berlare@ocmwberlare.be

openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur.

Het agentschap is gesloten van 24 t.e.m. 28 september.

09 367 50 15

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS Vlaamse infolijn 1700 Op zoek naar een telefoonnummer? 1207 Europees noodnummer 112 Brandweer en ziekenwagen 100 Brandweerkazerne Berlare 052 42 35 25 Politie 101 Rode Kruis Berlare, hulpdienst 0477 99 57 74 Rode Kruis Berlare, uitleen 0486 49 08 90 Gemeentelijk meldpunt milieuklachten 052 43 23 47 Antigifcentrum 070 245 245 Brandwondencentrum Gent 09 240 34 90 Storingen en defecten elektriciteit/aardgas 078 35 35 00 Gasreuk 0800 65 0 65 Fluxys (hogedrukleiding Distrigas) 0800 9 01 02 Klachten na straatwerken nutsmaatschappijen 0475 65 65 57 Defecte straatlampen 0800 6 35 35 en www.straatlampen.be Defect waterleiding 09 221 50 70 Storingen Belgacom: 0800 22 7 00 Storingen Telenet: 015 666 666 Tele-onthaal 106 Kinder- en jeugdtelefoon 09 223 22 11 Pastoor Marc Van Steen 052 42 33 97 en 0475 32 07 73 marcpetrus@belgacom.net Centrum voor morele dienstverlening Aalst 053 77 54 44 Sint-Martinusfonds, hulp aan minderbedeelden 0475 96 89 82 Fonds voor kinderen van bij ons 052 42 48 45 AA Groep Nieuw Leven (Philemon) 052 42 26 34 AA Groep Nieuw Leven (William) 052 42 51 91 AA Groep Samen één (Johan) 0475 43 30 35 AA groep Den Boerenkrijg (Michel) 052 42 42 17 Huisartsenwachtdienst Berlare-Uitbergen 052 22 65 65 Huisartsenwachtdienst Overmere 09 365 09 01 Wachtdienst tandarts 0903 39969 Wachtdienst apotheker 0900 10 500 Landelijke kinderopvang 070 24 60 41 www.landelijkekinderopvang.be Oko & Zo v.z.w. (kinderopvang) 052 45 13 32 www.oko-en-zo.be


| 46 |

02

03

Š Patrick Smets

01

06

07

11

12

08

01 Judoclub Kumiuchi nam afscheid van Willy Sichien en Linda De Vos die zich 25 jaar lang als vrijwilliger hebben ingezet in het bestuur van de club. Bedankt, Willy en Linda! 02 De regenval had het kasteelpark begin juli herschapen in een drassig terrein. Deze kinderen laten het niet aan hun hart komen tijdens Picknick in het park op zondag 8 juli. 03 Heel wat inwoners vonden toch nog de weg naar het kasteelpark voor de gemeentelijke 11-juliviering,

ondanks het kwakkelweer.

04 Dat Berlare zingt! 2012 behoorlijk nat zou worden, was aangekondigd. Dat weerhield echter enkele honderden dapperen niet om er toch een gezellig feest van te maken. 05 Veel volk voor Ter land, ter Donk en in het meer op 4 augustus. Alleen de aanwezigen weten of deze olijke tuinkabouters

uiteindelijk in het water zijn beland.

06 Het vliegend artiestenpodium blijft een voltreffer op de Waterfeesten. 07 Chiromeisjes Overmere trokken op kamp naar Chevron.


© Stefan Nies

| 47 |

© Katrien De Saedelaere

04

05

09

10

13

14

08 Maar liefst 200 atleten liepen de kwarttriatlon van het Donkmeer uit. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Ana Filipa Pais Alves Santos; bij de heren liet Thomas Jurgens de snelste tijd optekenen. Wouter Monchy uit Berlare werd knap derde. 09 WTC Den Turfput poseert trots met de nieuwe uitrusting. 10 De trio-triatlon heeft zich dit jaar geprofileerd als een evenement dat ook toegankelijk is voor sporters met een beperking. Onder meer dagcentrum De Sperwer ging hier graag op in en vaardigde maar liefst vier ploegen af. 11 Heel wat belangstelling op 15 augustus voor de opening van de gerenoveerde Feestzaal Overmere. 12 Chirojongens Overmere beleefden een onvergetelijk kamp in Chevron. 13 Chiromeisjes Berlare hadden hun ‘summer of 2012’ in Morialmé. 14 KSJ Berlare ontdekte de geest van Harry Potter op kamp in Morialmé.

Heb je zelf een leuke en goede foto van een recente activiteit?

Stuur ‘m door naar infogem@berlare.be.

Misschien verschijnt hij in de volgende Infogem op deze pagina’s!


| 48 |

Kers op de taart! Klassiek of rock ’n roll? Zoet of zuur? Favoriete vakantiebestemming? Kat of hond? Dansen of zingen?

Als de meeste inwoners onder de wol kruipen, vertrekt Andy Cornelis naar zijn werk: om middernacht zorgt hij er bij Bpost in Zaventem voor dat wij onze brieven op tijd in de bus krijgen.

Andy Cornelis (wordt op 28 oktober 46 jaar) Andy: Ik ben postsorteerder en stuur een ploeg

heb er ook talrijke vrienden gevonden. Zo biljart

aan van dertien mensen. Die collega’s beschouw

ik al jarenlang elke zondagvoormiddag steeds

ik als mijn vrienden. Ik probeer ook rekening te

met dezelfde vrienden.

houden met hun familiale situatie. Zo neem ik mijn verlof buiten het seizoen, zodat de collega’s

Andy: Fabi en ik zijn allebei jarig in oktober. We trekken dan samen met de hondjes weer

Is muziek belangrijk voor jou?

met kindjes in juli of augustus vakantie kunnen nemen.

Hoe vier jij je verjaardag?

naar ons geliefde Middelkerke. Af en toe eens lekker maar gezond gaan eten. Liefst Chinees of

Andy: Ik geniet van muziek in haar totale

Italiaans.

diversiteit. Maar vooral van Bryan Adams. Ik ben Weegt het nachtwerk niet te zwaar?

een fan van het eerste uur en heb al zeker vijftien

Bij welke jarige moeten we de volgende keer

concerten bijgewoond.

langsgaan?

Ben je een feestvarken?

Andy: Bij Etienne Pieters. Als meester van het

Andy: ’t Valt best mee. Ik heb niet veel slaap nodig. En gelukkig werkt mijn vrouwtje Fabi ook op dezelfde dienst. Zo zijn wij er dag en nacht voor elkaar.

tweede leerjaar en voetbaltrainer heeft hij voor Andy: Ik ben heel graag onder de mensen, maar

mij en vele generatiegenoten heel veel betekend.

ben geen tafelspringer. Op feestjes observeer ik Wat doe je in je vrije tijd?

graag en hou ik van een rustige babbel.

Andy: Sporten, sporten en nog eens sporten.

Zijn vrienden belangrijk in je leven?

Opgetekend door Chris Isaïe. Ik heb gevoetbald in Overmere van bij de miniemen tot bij de veteranen. In 2007 ben ik

Andy: Zeker! Maar familie neemt een even

overgestapt op langeduurlopen. Ik heb twaalf

belangrijke plaats in. Ik hecht veel belang aan

marathons afgewerkt. De laatste in 2011. Ik ben

mijn roots en heb daarom het ouderlijk huis in

gestopt wegens knieproblemen. Nu fiets ik met

Overmere gekocht en gerenoveerd. Daar ben ik

de mountainbike en wandel ik bij de Boeren-

best fier op!

krijgstappers. Sport betekent alles voor mij en ik

COLOF ON : Infogem is een uitgave van gemeente Berlare | jaargang 17, nr. 5 | v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22, Berlare redactieraad: Phyllis Bauwens, Emmy Bonnarens, Katja Gabriëls, Bob Pieters, Isabel Six en Tom Van Acker vormgeving: Gert Van Kerckhove, www.ttpcom.be | druk: drukkerij De Canck, Wetteren | oplage: 6.700 ex. | coördinatie fotografie: Bert Van der Linden redactieadres: communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be - 052 43 23 30 UiTagenda: vrijetijdsactiviteiten ten laatste ingeven op 6 oktober op www.UiTdatabank.be Inschrijven op de maandelijkse e-nieuwsbrief via de startpagina van www.berlare.be Gemeente Berlare op Twitter: @gemeenteberlare


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.