Voorjaarsaanbieding 2023

Page 1

Catalogus

Voorjaarsaanbieding 2023

Gebr. Koster

Voorjaar 2023 Met o.a. deze nieuwe titels!

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe uitgaven en aanbiedingen. Ga daarvoor naar:

www.gebrkoster.nl

Informatie

Voor het bestellen van en informatie over onze uitgaven kunt contact opnemen met:

Uitgeverij Gebr. Koster

Bezoekadres: Nairacstraat 17 3771 AW Barneveld

T. (0342) 41 69 86

E. uitgeverij@gebrkoster.nl

Bij rechtstreekse bestellingen leveren wij aan de boekhandel franco per vervoerscentrale. Per post of bode worden vrachtkosten in rekening gebracht.

Al onze uitgaven zijn ook leverbaar via C.B.C. ’t Gulden Boek B.V. te Houten.

Aan particulieren worden bij bestellingen beneden de factuurwaarde van € 35,00 de verzendkosten gedeeltelijk in rekening gebracht.

Jaarlijks verschijnt ook een kinderboekenfolder waarvan, op verzoek, meerdere exemplaren gratis verstrekt worden.

Prijswijzigingen en verschijningsdata van alle in deze fondslijst genoemde titels worden voorbehouden.

Voorjaarsaanbieding 2023 2

In Hem is geen onrecht

Overdenkingen bij de Dordtse Leerregels

Dit boek bevat overdenkingen over de Dordste Leerregels, gehouden op avonden van vrijwilligerscatechisatie in De Valk–Wekerom. Na een overdenking rond de geschiedenis van de Dordtse Synode en de Dordtse Leerregels worden de hoofdstukken mediterend overdacht.

Hoe helder hebben onze vaderen het eenzijdig genadewerk Gods in de harten van in zichzelf dode zondaren verwoord. De verkiezing van de Vader als de bron, waar alles uit voortkomt. De verzoening door voldoening van de Zoon, waar alles op rust. De zaligmakende werking van de Heilige Geest, waardoor alles wordt toegepast in het hart.

Op pastorale wijze wordt in onze Dordtse Leerregels niet alleen geleerd hoe het is, maar ook aangewezen hoe het gaat als God een mens trekt uit de macht der duisternis en brengt tot Zijn wonderbaar licht.

Gebonden, ca. 350 bladzijden

ISBN 978-94-6370-229-4

Prijs ca. € 29,90

9 789463 702294

Voorjaarsaanbieding 2023 VERSCHIJNT D.V. MEI 2023 3
Ds. B.J. van Boven is sinds 2002 predikant van de Gereformeerde Gemeente te De Valk-Wekerom.

Deze liedbundel is samengesteld door Martijn den Haan. Hij was een van de redactieleden van de bundel ‘Elk zing’ Zijn lof’ en schreef ‘Op hogen toon’, een bundel psalmen met bovenstem.

Opent uwen mond - deel 3

Geestelijke liederen voor jong en oud

n dit bundeltje zijn Bijbelliederen opgenomen die betrekking hebben op het Oude Testament.

eerder verscheen:

Opent uwen mond - deel 1

Liederen voor Advent en Kerst.

Opent uwen mond - deel 2

Liederen voor Passie en Pasen.

VERSCHIJNT D.V. MEDIO 2023

Wire-O binding, 40 bladzijden

ISBN 978-94-6370-193-8

Prijs € 9,95

MARTIJN DEN HAAN
theologie
MARTIJN DEN HAAN
GEESTELIJKE LIEDEREN VOOR JONG EN OUD Passie en Pasen DEEL 2 MARTIJN DEN HAAN
GEESTELIJKE LIEDEREN VOOR JONG EN OUD advent en kerst 4
Opent uwen mond
Opent uwen mond

Het Hooglied van Sálomo

Vier delen

Het Hooglied van Sálomo bevat 112 verhandelingen over het Bijbelboek Hooglied. Vers voor vers wordt verklaard in verhandelingen die qua omvang het midden houden tussen een meditatie en een preek. Ze zijn zeer geschikt voor Bijbelstudie, maar vooral ook als meditatie ‘onder bijzondere snippertijden’, zoals de auteur het noemt. Ofwel op de stille momenten van de dag. Ook zijn sommige preken geschikt voor de leesdiensten.

Project: Heruitgave van alle werken van Abraham Hellenbroek.

In samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed werken wij aan de heruitgave van alle werken van Abraham Hellenbroek.

Na de heruitgave van zijn Kruistriomf van Vorst Messías is besloten om het hele werk van deze begaafde predikant opnieuw uit te geven in een leesbare en tegelijk betrouwbare hertaling.

Op het programma staan:

- De Kruistriomf van Vorst Messías (46 lijdenspreken) verschenen.

- Het Hooglied van Sálomo 4 delen (112 verhandelingen over het Hooglied) D.V. 2023.

- Bijbelse keurstoffen

4 delen (180 preken) D.V. 2024

- De Evangelische Jesaja 6 delen (212 verhandelingen over het Bijbelboek Jesaja)

D.V. 2025

- Nuttige mengelstoffen (54 preken) D.V. 2025

Gebonden, ca. 575 bladzijden per deel

ISBN 978-94-6370-181-5

Prijs € 149,90 compleet in 4 delen

VERSCHIJNT D.V.
Voorjaarsaanbieding 2023
OKTOBER 2023
5

En legde het aan de voeten der apostelen

Joses, toegenaamd Barnabas, was een sieraad in Gods kerk. Dat blijkt uit het laatste vers van Handelingen 4: ‘Alzo hij een akker had, verkocht [dien], en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen.’ Dit goede werk was een kostelijke vrucht van de Heilige Geest.

Gaat het in Handelingen 5 ook over een goed werk? Het leek er veel op. Ook Ananías verkocht een stuk land en legde – zo het scheen – heel de opbrengst aan de voeten van de apostelen.

Maar het was nabootsing. Met medeweten van zijn vrouw

Saffira had hij een deel van de prijs voor zichzelf gehouden. Op ontzaglijke wijze bleek dat zij de Heilige Geest gelogen hadden.

In Handelingen 9 staan vier verzen over Enéas te Lydda. Zijn benen waren verlamd. Er gebeurden veel wonderen in die dagen. Zou Enéas ook een beurt krijgen?

Gebonden, ca. 125 bladzijden

ISBN 978-94-6370-230-0

Prijs € 13,90

9 789463 702300 VERSCHIJNT D.V. MEI 2023
nieuwe uitgave | theologie DS. C. HOGCHEM
-GESCHENKBOE K J E -EOBKNEHCSEG K J E 6

Mijns harten tolk – deel 1

Samenspraak over de geraakte

Dit boekje bevat een samenspraak tussen een geoefend kind des Heeren, Theo (Theodoor) en de van verre staande en bekommerde Thom (Thomas). Samen raken zij in gesprek over de geschiedenis van de kreupele die door zijn vier vrienden tot Jezus gedragen mocht worden (Markus 2). Zielsontdekkende lessen mogen gehaald worden uit de schijnbaar onmogelijke weg tot Jezus. Zielsvertroostende lessen mogen er zijn uit de vergeving van zonden en de lichamelijke genezing die de kreupele mag ontvangen.

Ds. G. Hoogerland is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Kruiningen. Van zijn hand verscheen o.a. Om vriend en broed’ren spreek ik nu - over de schuld die er ligt vanwege de kerkelijke verdeeldheid.

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2023

Gebonden, 125 bladzijden

ISBN 978-90-5551-865-4

Prijs € 13,90

Voorjaarsaanbieding
DS. G. HOOGERLAND
HERDRUK -GESCHENKBOE K J E -EOBKNEHCSEG K J E
-GESCHENKBOE K J E -EOBKNEHCSEG K J E 7

J. van ’t Hul was kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. In een reeks boeken beschrijft hij op zijn geheel eigen wijze geschiedenissen van Bijbelse personen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament

Ontferm U mijner

Zieken in het Markusevangelie

ntferm U mijner”. Het is de blinde Bartiméüs die roept. Hij bidt om ontferming: ‘Eleèson me. Kyrie eleison’. Bartiméüs bidt om ontferming, roept tot Hem Die met innerlijke ontferming bewogen was over de schare, over doven, blinden en kreupelen, melaatsen en bezetenen. Christus kent hun krankheden, wil liefderijk genezen, want Hij is groot van goedertierenheid. Dit boek beschrijft twaalf genezingen, vanuit het Bijbelboek Markus.

VERSCHIJNT D.V. MAART 2023

Gebonden, 160 bladzijden

ISBN 978-94-6370-221-8

Prijs € 16,90

nieuwe uitgave | theologie
‘‘O
8

Beloofde verlossing

Preken over Éxodus 1-3

Ds. D.E. van de Kieft, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland op Urk, heeft zes preken gehouden over Éxodus 1, 2 en 3. In deze hoofdstukken vinden we de wonderlijke, maar ook onbegrepen wegen waarlangs de Heere zowel het volk van Israël als hun toekomstige verlosser Mozes heeft geleid.

In deze Schriftuurlijk-bevindelijke preken is voor Gods volk lering en geestelijk onderwijs te vinden, maar ook liggen er lessen in voor het dagelijkse leven van ieder mens. De rode draad is dat de Heere de Getrouwe is, Die Zijn beloften aan Zijn volk vervult, maar wel op Zijn tijd.

Gebonden, 140 bladzijden

ISBN 978-94-6370-222-5

Prijs € 15,90

VERSCHIJNT D.V.
2023 Voorjaarsaanbieding 2023
MAART
9
Ds. D.E. van de Kieft is predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland op Urk.

Een trouw dienaar

Het leven van Justus Vermeer

Zijn naam is nog altijd bekend, maar wie was mr. Justus Vermeer eigenlijk?

Dit boek neemt de lezer en de kijker mee naar het leven van een trouw dienaar van God. Naar zijn werk, zijn familie, zijn stad en zijn tijd. Maar vooral naar hem als diaken, ouderling en oefenaar.

Omdat er niet eerder een levensgeschiedenis van hem is verschenen, moest de auteur grondig speurwerk verrichten. Dat bracht verrassend veel feiten aan het licht. Dr. W. Fieret las mee en gaf adviezen.

Het nauwe leven met de Heere, de gebedsworstelingen in meerdere opzichten, de toewijding in zijn ambtelijke werk, de diepe zorg over land en kerk, de omgang met Gods volk, de gezegende sterfbedden: het zijn allemaal zaken die hun grote actualiteit behouden.

Het doel van de schrijver is om met dit verantwoorde verhaal een boodschap mee te geven. Jong en oud kan lezen hoe goed en rijk het is om de Heere te dienen. Eenvoudig verteld. Met veel illustraties.

De auteur is als pastoraal werker verbonden aan Cedrah en ouderling van de Gereformeerde Gemeente van Werkendam.

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2023

Gebonden, 190 bladzijden

ISBN 978-94-6370-223-2

Prijs ca. € 22,90

nieuwe uitgave | theologie
10

De nederigen vertroost – deel 2

Verklaring van de Heidelbergse Catechismus Zondag 27 - 52

Ds. J. Roos heeft in 52 preken een verklaring gegeven van de Heidelbergse Catechismus.

In deze preken wordt niet alleen de weg gewezen naar de enige Troost, maar ook hoe de Heere in de Bijbelse weg van de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid, plaats maakt voor deze enige Troost. Benadrukt wordt de noodzaak van het ontdekkende werk van Gods Geest tot inleving van onze totale verlorenheid. Maar ook hoe de Heere, naar de maat van het geloof, leidt tot de kennis van de drie Personen in het Goddelijke Wezen. En in de weg van heiligmaking leren Gods kinderen dat zij in eigen kracht niet één zonde kunnen

Er is ook oog voor de kleinen in de genade: de lammetjes, de gekrookte rieten en de rokende vlaswieken; zij worden bemoedigd dat de Heere doorgaat met te leiden, te leren en af te leren, opdat het leven alleen in Christus zal worden gevonden en de volkomen zaligheid en verlossing in een Drie-enig God.

De onbekeerden worden ernstig opgeroepen de Heere te zoeken in de weg van waarachtige bekering. Daarbij wordt het spanningsveld tussen de eis van bekering en de onmogelijkheid daarvan in eigen kracht, scherp getekend.

VERSCHIJNT

Gebonden, ca. 425 bladzijden

ISBN 978-94-6370-219-5

Prijs € 34,50

Het is de wens van ds. Roos dat deze verklaring van de Heidelbergse Catechismus mag dienen tot

• bekering van zondaren,

• lering en vertroosting van Gods volk,

• verheerlijking van Gods Naam en deugden,

• de afbraak van het rijk van satan en

• de komst van Gods heerlijk Koninkrijk.

9 789463 702195
D.V.
MEI 2023
Voorjaarsaanbieding
DS. J. ROOS
11

L. Vogelaar is redacteur bij het Reformatorisch Dagblad en schreef een groot aantal artikelen en diverse boeken op kerkhistorisch gebied.

Het gemis vervuld

Uit het leven van Pleuntje Veer

ansen, springen, hardlopen! Hoe meer, hoe beter. Maar innerlijk werd Pleuntje Veer steeds ‘Ik kreeg een gemis in mij dat ik niet verklaren kon. Ik liep soms hele einden de stad door, maar een onbevredigdheid overviel mij. Zou, zou er dan werkelijk een God bestaan?’

Pleun Veer (1908-2001) groeide vrijwel zonder godsdienst op, totdat ze in Den Helder lid werd van een meisjesvereniging. Het onderwijs dat ze er kreeg, was haar tot zegen. Thuis kreeg ze tegenstand. Haar ouders verboden haar de kerkgang in de Oud Gereformeerde Gemeente. In 1930 werd ze uit huis

Er volgde een zwerftocht totdat ze in 1934 in Enkhuizen haar bestemming vond. Ze woonde er 67 jaar. Daarvan zorgde ze de eerste dertig jaar voor Rika Kofman, een zieke vrouw die contacten had onder Gods volk. Ook over haar leven gaat dit boek.

Uit de verschillende bronnen is de levensloop van Pleun Veer zo goed mogelijk nagegaan.

Rijk geïllustreerd in kleur.

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2023

Gebonden, 160 bladzijden

ISBN 978-94-6370-224-9

Prijs € 20,90

nieuwe uitgave | theologie
12

De drie ambten van Christus

Christus is de ambtsnaam van de Heere Jezus. In deze naam wordt uitgedrukt dat de Zaligmaker Zijn volk in de weg van een drievoudige ambtelijke bediening zalig maakt: als Profeet, Priester en Koning. Prof. G. Wisse (1873-1957) licht in dit boekje toe hoe deze drievoudige ambtelijke bediening in het leven van Gods volk, in de beleving van de genade, nader en dieper wordt uitgewerkt. Dit alles naar de drie bekende stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid.

Ds. G. Wisse was predikant in de Gereformeerde Kerken. In 1929 ging hij over naar de Christelijk Gereformeerde Kerken, waar hij later een professoraat aan de Theologische Hogeschool in Apeldoorn vervulde.

Gebonden, 102 bladzijden

ISBN 978-90-5551-341-3

Prijs € 13,90

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2023 Voorjaarsaanbieding 2023
PROF.
HERDRUK
13

Serpent

Jonathan Vanderbilt, een zevenentwintigjarige oorlogsveteraan, heeft psychische schade opgelopen in Bosnië, Afghanistan en Irak. Hij worstelt met het kwaad dat hij in zijn eigen hart tegenkomt.

Als Jonathan terugkeert in de maatschappij, raakt hij in een isolement. Gedreven door een obsessieve drang naar wraak en gerechtigheid stort hij zich vol overgave op misdaadbestrijding - met succes. Bij zijn recherchewerk wordt Jonathan geholpen door Naomi Coleman. Zij staat hem bij in een adembenemende wedloop om zeven vrouwen te redden van de dood.

Inmiddels zit Jonathans hart vol weggestopte pijn. Een zeer gewelddadige tegenstander uit het verleden opent oude wonden. Jonathan wordt gedwongen om diep in de ogen te kijken van het monster in zijn eigen hart. Dat zal hem het leven kosten, of hij moet leren dat vergeving het enige antwoord is op pijn en onrecht.

Jacques van de Baan is als militair uitgezonden geweest naar Bosnië. Hij is gaan schrijven om te voorzien in de behoefte aan Nederlandstalige christelijke fictie.

VERSCHIJNT D.V. MAART 2023

Gebonden, 325 bladzijden

ISBN 978-94-6370-225-6

Prijs € 22,90

nieuwe uitgave | theologie
14

opdracht

ongens en meisjes, luister.’

Freek weet: als de meester op het puntje van zijn bureau gaat zitten, dan heeft hij iets belangrijks te vertellen.

Zo begint de meester van groep 8 op een morgen de les na de dagopening. Ze moeten een werkstuk maken over de Tweede Wereldoorlog. Dat gaan ze doen in de tweetallen die de meester gekozen heeft. Freek hoort dat hij het samen moet doen met Ronald, die slome … Daar heeft hij helemaal geen zin in!

Ronald komt met een goed idee: zijn oudoom van 92 heeft in de oorlog heel wat meegemaakt. Er wordt een afspraak met hem gemaakt en hij vertelt hun wat hij allemaal beleefd heeft. Spannende en angstige gebeurtenissen wisselen elkaar af: bombardementen, weggevoerd worden, onderduiken, ontsnappingen … De jongens maken tijdens de vertelling aantekeningen. Die werken ze later uit in hun werkstuk.

Spannend wordt het als de meester de uitslag bekend gaat maken. Hij begint met het laagste cijfer …

Een boek met een verhaal-in-een-verhaal.

Leeftijd 10+

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2023

Gebonden, ca. 100 bladzijden

ISBN 978-94-6370-226-3

Prijs € 10,90

Ria Mourits-den Boer heeft al verschillende jeugdboeken over de oorlog 1940-1945 geschreven.

Eerder verscheen: Help, het is oorlog! Over de oorlogsjaren in haar woonplaats Oud-Beijerland

Voorjaarsaanbieding
15
Haar boeken hebben meestal een hoog ‘waar gebeurd’ gehalte.

Komt tot de bruiloft

Het Heilig Avondmaal uitgelegd voor kinderen

Tom gaat naar de bruiloft van Joost en Anne. Wat een feest! Maar … waarom moet die oude meneer aan hun tafeltje huilen?

Mama legt het de volgende dag uit. Dan wordt het zondag. Het is ‘voorbereiding’ in de kerk. Wat is dat? Waarom praat de dominee ook over een bruiloft? En wat is ‘nabetrachting’?

De papa en mama van Tom en de oude meneer leggen het uit in dit boek voor kinderen vanaf vier jaar.

Naar aanleiding van de tekeningen en de gespreksvragen krijgen ouders handvatten om met hun kinderen te spreken over het sacrament van het Heilig Avondmaal.

Van Ada Schouten-Verrips verscheen ook:

Sta op … eet!

Het Heilig Avondmaal uitgelegd voor kinderen. Met gespreksvragen en weetjes. Leeftijd 9+. HERDRUK

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2023

Gebonden, 82 bladzijden

ISBN 978-90-5551-646-9

Prijs € 16,90

HERDRUK | theologie
16

Geroepen door de Koning

Dit boekje gaat over Matje Verbruggen uit Vinkeveen.

In haar leven gebeurt een groot wonder.

Ze wordt tot God bekeerd.

Als ze nog maar negen jaar is, sterft ze. Voor Matje is dat niet erg.

Ze mag nu voor altijd bij de Heere zijn! Daar mag ze eeuwig haar Koning de eer geven.

Van Mieke van Steenis-van den Dikkenberg verscheen ook de serie Al Uw wonderen vertellen met waargebeurde verhalen voor jonge kinderen.

1. Hoop op God

2. Het hoogste goed

3. Het kleinste brood

Gebonden, 48 bladzijden

ISBN 978-90-5551-872-2

Prijs € 14,90

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2023 Voorjaarsaanbieding 2023
MIEKE VAN STEENIS-VAN DEN DIKKENBERG
HERDRUK 17

De bende

Een zaak voor inspecteur Maritz

Zo snel mogelijk. Snel? Nooit heeft ze de aftakeling van haar lichaam zo erg gevonden als in deze momenten. Haar lopen is schuifelen geworden. Drie stapjes, vier, vijf… Ze is er bijna, kan haar hand al uitstrekken naar de grendel, die ze alleen hoeft te schuiven.

Te laat, net te laat. Vlak voordat ze hem kan vastpakken vliegt de deur open, zo hard dat hij haar arm krachtig raakt. Ze slaakt een kreet van pijn.

De daders zijn jong, tieners nog, maar ze plegen volwassen misdaden. Als ze inbreken bij een oude vrouw en haar mishandelen, wordt inspecteur Maritz ingeschakeld om de bende waartoe ze behoren op te rollen. Hij is echter nog maar nauwelijks aan zijn onderzoek begonnen als de situatie bij een nieuwe inbraak volledig uit de hand loopt ... VERSCHIJNT D.V. APRIL 2023

Paperback, ca. 125 bladzijden

ISBN 978-94-6370-228-7

Prijs € 11,50

nieuwe uitgave | theologie
18