Voorjaarscatalogus 2021

Page 1

Voorjaarsaanbieding

2021

Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster


Informatie Voor het bestellen van en informatie over onze uitgaven kunt contact opnemen met:

Schrijf u in op onze digitale nieuw sbrief en blijf op de ho ogte van nieuwe uitgave n en aanbiedingen . Ga daarvoor naar gebrkoster.nl

Uitgeverij Gebr. Koster Bezoekadres: Nairacstraat 17, 3771 AW Barneveld Postadres: Postbus 224, 3770 AE Barneveld T. (0342) 41 69 86 E. uitgeverij@gebrkoster.nl Bij rechtstreekse bestellingen leveren wij aan de boekhandel franco per vervoerscentrale. Per post of bode worden vrachtkosten in rekening gebracht. Al onze uitgaven zijn ook leverbaar via C.B.C. ’t Gulden Boek B.V. te Houten.

Aan particulieren worden bij bestellingen beneden de factuurwaarde van € 35,00 de verzendkosten gedeeltelijk in rekening gebracht. Jaarlijks verschijnt ook een speciale kinderboekenfolder waarvan, op verzoek, meerdere exemplaren gratis verstrekt worden. Prijswijzigingen en verschijningsdata van alle in deze fondslijst genoemde titels worden voorbehouden.

2


DS. J. VAN BELZEN

HET WAARACHTIGE LICHT

Licht

getuigen over Christus, Die in de volheid des tijds als het waarachtige Licht in de wereld gekomen is. Deze bundel bevat vijf preken over teksten uit het eerste hoofd-

Johannes de Doper heeft Hem in zijn prediking aanstuk van het Johannesevangelie. Ze getuigen over Christus, Die

in deals volheid tijds als het waarachtige in de wereld gegewezen hetdesLam Gods, Dat deLicht zonde der wereld komen is. Johannes de Doper heeft Hem in zijn prediking aange-

wegneemt. gekomen echter door wezen alsDe het Lam Gods, DatChristus de zonde der is wereld wegneemt. De de Christus is echter door de Zijnen niet aangenomen. AnZijnengekomen niet aangenomen. Anderen daarentegen, deren daarentegen, zoals Johannes de Doper, Johannes de evan-

zoals Johannes Doper, de evangelist, gelist, Andréas,de Simon Petrus,Johannes Filippus en Nathánaël, mochten Hem in Zijn komst door het geloof omhelzen. Andréas, Simon Petrus, Filippus en Nathánaël, moch-

Het waarachtige Licht

Het

waarachtige eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Ze

Deze bundel bevat vijf preken over teksten uit het

Voorjaarsaanbieding

ds. J. van Belzen

ten Hem in Zijn komst door het geloof omhelzen.

KEJE BO

KEJE BO

SCHENK GE

ds. J. van Belzen

Ds. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017 dienstbaar zijn als predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij heeft deze prekenserie over Johannes 1 in 2015 gehouden in Oosterland.

SCHENK GE

www.gebrkoster.nl

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

9

789463

701242

Het

waarachtige

Licht

Vijf preken over Johannes 1

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. APRIL

Geb. 114 blz. ISBN 978-94-6370-124-2

Ds. J. van Belzen (1964-2017) mocht van 2006 tot 2017

€ 12,90

dienstbaar zijn als predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij heeft deze prekenserie over Johannes 1 in 2015 gehouden in Oosterland.

9

789463

701242

3


J. VAN ’ T HUL

MENSEN VAN DE WEG PORTRETTEN UIT HET BIJBELBOEK HANDELINGEN

J. van ’t Hul

Voorjaarsaanbieding

J. van ’t Hul Het boek Handelingen der apostelen beschrijft het ontstaan en de groei van de jonge christengemeente na

Mensen van de weg

de hemelvaart van Christus. In dit Bijbelboek worden christenen ‘mensen van de weg’ genoemd (Hand. 9:2). Die aanduiding heeft zelfs oudere papieren dan de benaming ‘christenen’; díe lezen we pas in Handelingen 11.

Mensden van de weg

Dit boek beschrijft een aantal van deze mensen van de weg – volgelingen van Hem Die Zichzelf geopenbaard heeft als ‘de Weg’. Zoals er een Judas was onder de twaalven, zo bevinden zich in de eerste christengemeente ook Ananías en Safira. Zij zijn op de weg doodgelopen, of beter: nooit op de weg geweest. Vanuit deze twaalf levensgeschiedenissen worden op toegankelijke wijze lijnen getrokken naar de actualiteit. Daarom is dit boek geschikt voor persoonlijk gebruik en voor hantering door verenigingen en Bijbelstudiegroepen.

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. APRIL

Geb. 180 blz. ISBN 978-94-6370-122-8

J. van ’t Hul was kerkredacteur bij het Reformatorisch

€ 16,90

Dagblad. In een reeks boeken heeft hij op zijn geheel eigen wijze geschiedenissen van Bijbelse personen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament beschreven.

9

4

789463

701228


DS. J. SCHIPPER

DE HOOFDMAN CORNELIUS

nen. Cornelius was een Romeinse hoofdman over honderd. Van hem wordt geschreven dat hij was Henis quamus ipsam consequas que ea numquiae velit, que ium

‘godzalig vrezende De Heere werkte al in lataturen ate plam es ma autGod’. anim harcipsam, aut ilis aut hillest Ut que quam, quae re venempe rchit, sinus autempore, hem,restem. hoewel de weg ter zaligheid hem nog nader

geroepen dienstknecht bij elkaar gebracht worden. www.gebrkoster.nl

9

789463

701242

Cornelius KEJE BO

in verhaald wordt hoe een zoekende heiden en een

De hoofdman

SCHENK GE

ds. J. Schipper

quidit aut aut recatem. Ent molorum non corionsequi beatemporro delique sae con nulpa imus magnatium fuga.onderwijs Onsed eum fugi-wordt verklaard moest worden. Voor dat tia volectia descilitate maio. Ehenienient odit aut acea sanim que Petrus gebruikt. Op een wonderlijke wijze wordt sit faccus assequa spictam doluptae dolorum aliciunt, to beatquis incia dignatem es anistia dus, quibus. De Geest maakt hem Petrus daarvoor ingewonnen. Ed et everunt pe vendeniatur, coriatesti consed eicatque mi, odis gewillig om tot Cornelius te gaan eneritis dan aut est fuga. Dellorion ratio dolorupta dolorec eos horen es acero we velesse rferatias simet aspere nosam exeritem fugianuit zijn mond: ‘Ikasseque verneem in der waarheid, dat God damus, explitaque dic tem reprecatem et ipsam, ipiendus ento geen idebit aannemer des persoons is’. In dit boekje staan ipsum qui cus ditem eum lam isi nustibus. Lorepror as desseque pellaborum dolupti sitatur accum velec-waarvijf preken over deze boeiende iur geschiedenis, test ommolore, sequae dolores dent.

KEJE BO

Cornelius hoofdman

alleen de God der joden is, maar ook der heide-

SCHENK GE

De het duidelijk, dat God niet Handelingen 10 wordt

De hoofdman Cornelius

In de geschiedenis over de hoofdman Cornelius in

Voorjaarsaanbieding

Ds. J. Schipper

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Vijf preken BESTEL

VERSCHIJNT D.V. APRIL

Geb. 120 blz. ISBN 978-94-6370-126-6

Ds. J. Schipper (geb. 1946) is predikant van de Gerefor-

€ 12,90

meerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten van ’s-Gravenpolder, Dirksland en Leerdam. In 2018 ging hij met emeritaat.

9

789463

701266

5


DS. J.W. VERWEIJ

VREES NIET, GELOOF ALLEENLIJK VIER PREKEN OVER GENEZINGEN DOOR DE ZALIGMAKER

ds. J.W. Verweij

geloof alleenlijk

Ds. J.W. Verweij, emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten, behandelt in vier preken drie genezingen die de Zaligmaker tijdens Zijn omwandeling op aarde heeft verricht. Twee preken handelen over de genezing van de bloedvloeiende vrouw. één preek opgenomen en ook één over de genezing

genezingen door de Zaligmaker

van de man die 38 jaar ziek is geweest. In alle preken gaat het over ziekte en dood in het natuurlijke leven als gevolgen van onze diepe val in Adam, maar ze zijn ook een beeld van onze geestelijke dood. Nadat dit getekend is, wordt gewezen op de enige Geneesmeester Die van deze dodelijke SCHENK GE

KEJE BO

KEJE BO

Vrees niet, geloof alleenlijk

Over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus is

Vier preken over

SCHENK GE

Voorjaarsaanbieding

Vrees niet,

kwaal kan én wil genezen. In het leven van Gods kinderen is er dikwijls de vrees dat ze te veel gezondigd hebben en dat er voor hen geen genezing mogelijk is. Tot hen zegt de Zaligmaker: ‘Vrees niet, geloof alleenlijk.’

ds. J.W. Verweij BESTEL

VERSCHIJNT D.V. APRIL

Geb. 100 blz. Ds. J.W. Verweij (1937) is predikant van de Gereformeerde

ISBN 978-94-6370-127-3

Gemeenten. Hij diende de gemeenten van Hendrik-Ido-Am-

€ 11,90

bacht, Ridderkerk, Amersfoort, Rijssen-Zuiderkerk, Tricht-Geldermalsen en Yerseke. In 2007 ging hij met emeritaat. 9

6

789463

701273


L. VOGEL A AR

VAN HULP EN HEIL ONS AANGEBRACHT UIT HET LEVEN VAN GERRIE DE VRIES

Voorjaarsaanbieding

L. Vogelaar Gerrie de Vries (1903-1998) uit Woudenberg voegde zich na haar bekering bij de Gereformeerde Gemeente in Scherpenzeel. Daar had ze veel omgang met ouderling B. Roest en zijn gezin. Met tal van Gods kinderen had ze contact: in Rijssen, in Rotterdam, in Zeist en op nog veel meer plaatsen. Ze ging bij hen op bezoek en ontmoette

Van hulp en heil ons aangebracht

hen tijdens gezelschappen. In brieven en gesprekken gaf ze geestelijk onderwijs. Ook predikanten, uit verschillende kerkverbanden, behoorden tot haar vriendenkring. Het leven van Gerrie de Vries was niet altijd gemakkelijk, maar ze mocht kennelijk Gods ondersteuning ervaren. Ze werd bijna 95 jaar. In haar levensavond ging ze vaak een smal en donker pad, maar wat de Heere had toegezegd, vertroostte haar: ‘En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen...’ Tijdens haar begrafenis werd gesproken over Jesaja 51:11:

Uit het leven van Gerrie de Vries

‘Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren, en met gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden.’ BESTEL

VERSCHIJNT D.V. APRIL

Geb. 200 blz. Rijk geïllustreerd ISBN 978-94-6370-125-9

L. Vogelaar is redacteur bij het Reformatorisch Dagblad

ca € 22,90

en schreef een groot aantal artikelen en boeken op kerkhistorisch gebied.

9

789463

701259

7


L. VOGEL A AR

VOLK VAN DE VELUWE KERK EN GEZELSCHAP IN ERMELO, PUTTEN EN DRIEDORP

Voorjaarsaanbieding

Volk van de Veluwe

Een zaaltje in een vroegere school in de buurtschap Telgt was de bakermat van de Gereformeerde Gemeente van Ermelo. Tientallen jaren werden daar weekdiensten gehouden voordat er een gemeente ontstond. Toen die vaster vorm kreeg, schreef een dochter van de oprichter: ‘Dat wij nu een kerkje hebben in Ermelo, dat is mij altijd een wonder.’ De bezoekers van deze diensten ontmoetten elkaar ook op gezelschappen, onder meer in Putten, en ze correspondeerden ook met geestelijke vrienden in andere plaatsen. Gezelschappen werden er ook gehouden in de buurt van de kapel die een freule op haar landgoed bij Driedorp bouwde, zodat haar pachters dichter bij huis naar

Kerk en gezelschap in Ermelo, Putten en Driedorp

de kerk konden. De latere ds. G. Mouw sr. was hulpprediker in Putten ten tijde van de razzia, de ramp die het dorp in 1944 trof. Toen Mouw naar Driedorp ging, kreeg de evangelisatie daar een gereformeerd karakter. Ds. J.T. Doornenbal en ds. J.D. Heikamp vertelden over de diensten die ze in Driedorp leidden. BESTEL

L. Vogelaar

VERSCHIJNT D.V. MEI

Geb. ca. 125 blz. Rijk geïllustreerd L. Vogelaar is redacteur bij het Reformatorisch Dagblad

ISBN 978-94-6370-129-7

en schreef een groot aantal artikelen en boeken op kerk-

ca € 17,90

historisch gebied.

9

8

789463

701297


G. DROST

DE KLOPPENDE BEDELAAR Voorjaarsaanbieding

EEN VERHAAL UIT HET LEVEN VAN DS. LACHLAN MACKENZIE

Dominee Mackenzie ziet er niet als dominee uit. Hij

schip komt steeds dichterbij. Dan gaatHet dominee Mackenzie preken. De tekst is: Dan zien de schippers tot hun grote verbazing niemand op het dek.

‘Zie, Ik staNiemand! aan de deur en Ik klop.’ De dominee verEr staat zelfs geen stuurman aan het roer!

Hoe kan dat toch? telt een waargebeurd verhaal over een bedelaar

die aanklopt bij het kasteel van een rijke prinses. Hij wordt echter niet binnengelaten. Maar de bedelaar

De kloppende bedelaar

De kloppende bedelaar

De schippers kijken met open mond. de Schotse Hooglanden. Ze zien een klein scheepje met grote snelheid aankomen. Vol bewondering kijken ze naar het vaartuig. Sommigen mensen kunnen hun lachen bijna niet Wie stuurt dat scheepje zo gemakkelijk langs al die scherpe inhouden als rotsen? ze hem zien. Anderen zijn teleurgeWie ontwijkt die sterke stromingen zo handig? Wie stuurt scheepje zo behendig langs alle steld; is dat eendatdominee? gevaarlijke plaatsen heen? Wie is de bekwame stuurman van dat scheepje …?

N. Drost

heeft lang onverzorgd haar en zijn preekjas heeft hij De klopopende zelf gemaakt. Hij lijktbedelaar meer op een schaapherder uit

laat zich niet wegsturen en blijft kloppen. Wie is de bedelaar en met Wie vergelijkt dominee Mackenzie hem?

www.gebrkoster.nl

G. Drost

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Ernstig klinkt zijn stem als hij de mensen vertelt hoe

BESTEL

de Heere ook klopt op de deur van ons hart. Het wordt stil. Niemand lacht meer. De mensen luisteren ademloos.

VERSCHIJNT D.V. MEI

Geb. ca 44 blz. Rijk geïllustreerd. ISBN 978-94-6370-130-3

G. Drost is onderwijzer op de Dr. C. Steenblokschool

Ca € 14,90

9

789463

te Veenendaal.

701303

9


SJOERD VEENMAN

VERWOEST GEZIN EEN ZAAK VOOR INSPECTEUR MARITZ

revol-

ar zijn n reavuurt

s eenragen blijkt

De stem van de oude man klinkt heel kalm, maar juist het ontbreken van emotie jaagt de politiemensen schrik aan. Ze zien diens revolver strak op zich gericht. ‘Rustig, rustig,’ zegt Dick bezwerend. ‘Leg alstublieft die revolver op tafel, voordat er ongelukken gebeuren.’ Jac Grooteman heeft er genoeg van en grijpt vlug naar zijn dienstwapen. Maar niet vlug genoeg, want de oude man reageert verbijsterend snel. In een fractie van een seconde vuurt hij …

SJOERD VEENMAN

h misMeeren op

Verwoest gezin

Voorjaarsaanbieding

t!’ De t onte zien

‘Als ik zeg dat ik wil dat jullie weggaan, dan meen ik dat!’

Inspecteur Maritz wordt geconfronteerd met een tragisch misdrijf, van een soort dat hij nog nooit heeft meegemaakt. Meerdere leden van een op het oog vrij normaal gezin, blijken op gewelddadige wijze om het leven te zijn gebracht.

SJOERD VEENMAN

Het is een zaak die op het eerste gezicht even gruwelijk

Verwoest gezin

als eenvoudig lijkt, maar bij nader onderzoek toch belangrijke vragen oproept.

Een zaak voor inspecteur Maritz

Maritz gaat verbeten op zoek naar antwoorden. Al snel blijkt dat echter niet zonder gevaar …

BESTEL

VERSCHIJNT D.V. MEI

Pb. Ca 110 Blz. ISBN 978-94-6370-128-0 € 10,00

9

10

789463

701280


MARGONDA HARTMAN-VAN DER VLIES/BET TIE VERSLUIS

‘Mamma, wat moet ik dan zeggen?’ ‘Wanneer gaan we dan?’ ‘Wat gaan we dan doen?’ ‘En daarna dan?’

“Mamma, wat moet ik dan zeggen?” “Wanneer gaan we dan?” “Wat gaan we dan doen?” “En daarna dan?” “O mama! Maar moet ik dan álle kleren passen?” (…) “Nou, er staat toch: in gepaste kleding?”

‘O mama! Maar moet ik dan álle kleren passen?’

Rouw

Rouw

Rouw (…)

Vragen die kinderen uit onwetendheid en angst kunnen stellen rond een begrafenis.

Dit boekje is uit de praktijk ontstaan. De auteurs zijn beide werkzaam op een school voor speciaal basisonderwijs. Regelmatig krijgen ze te maken met kinderen die op school komen met een rouwkaart. Er werden tekeningen gemaakt waarin de emoties duidelijk te zien zijn, en zij merkten dat de kinderen hier houvast aan hadden.

Herkent u dit?

Zo ontstond het idee om er een boekje van te maken om dit met meerdere mensen te kunnen delen. Met behulp van dit boekje kunt u spreken met uw kind over het verdriet, de begrafenis en wat er allemaal bij hoort.

Wat is het moeilijk om rond zo’n teer onderwerp

In het boekje vindt u kaartjes met plaatjes die u bijvoorbeeld kunt gebruiken als een picto bij het dagritme. Op deze manier maakt u de dag inzichtelijk en biedt u structuur.

te praten met jonge kinderen, in een week waarin er toch al zoveel op u afkomt en waarin u zelf ook

Margonda Hartman – van der Vlies en Bettie Versluis

‘Nou, er staat toch: in gepaste kleding?’

Vragen die kinderen uit onwetendheid en angst kunnen stellen rond een begrafenis. Herkent u dit? Wat is het moeilijk om rond zo’n teer onderwerp te praten met jonge kinderen, in een week waarin er toch al zoveel op u afkomt en waarin u zelf ook veel moet verwerken. In het bijzonder geldt dat wel een kind met een autistische stoornis. Dat is een kind dat concreet denkt, zaken letterlijk neemt en graag wil weten van het wie, wat, wanneer en hoe.

Voorjaarsaanbieding

ROUW

is dat de u kenn t wegven wij heef zame fheid ge ons midden oe dr e ze zorg ep uit Met di op Zijn tijd liefde man, on E ge HEER mijn innig en genom lieve opa. vader en t us Bou Adriaefntijd van 64 jaar le de in Dijk t- van C.J. Bou en Ria Bout ingen: Maarten ico, Linda Wagen : ld N Arjan, Barneve Bout Tineke rie Jos en dia, Cor ld: Aria, Ly Jasper Barneve en Karin

oleren t cond heid to veld. Gelegen uur in Barne s. ni Begrafe D.V. worden g in ed kl ste in gepa

veel moet verwerken.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Margonda Hartman – van der Vlies en Bettie Versluis oemen Geen bl

In het bijzonder geldt dat wel een kind met een

BESTEL

autistische stoornis. Dat is een kind dat concreet denkt, zaken letterlijk neemt en graag wil weten 3

van het wie, wat, wanneer en hoe.

VERSCHIJNT D.V. MEI

Geb. 48 Blz. 978-90-5551-645-2

Dit boekje is uit de praktijk ontstaan. De auteurs zijn

€ 12,90

beide werkzaam (geweest) op een school voor speciaal basisonderwijs.

11


LENA VISSER-OSK AM/MARJAN KOUDIJS

JASPER IN DE DIERENTUIN DEEL 6 SERIE: THEMATISCHE PRENTENBOEKJES

Voorjaarsaanbieding

Samen met opa en oma naar de dierentuin. Wat een feest! Ze gaan met alle kinderen in een grote bus. Sofie mag ook mee. Zwaaien maar. Wat zijn er veel dieren: apen, zebra’s, olifanten, leeuwen en giraffen. Maar waar is opa …?

Joke Krijgsman (KOC Diensten, Veenendaal) en Mieneke Verhagen-Mulder (Calvijnschool, Ederveen) voegden informatie voor ouders, kijk- en voorleestips en vragen aan het verhaal toe.

Jasper in de dierentuin

Het is de bedoeling dat de serie uit twaalf deeltjes

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

gaat bestaan. Deze serie prentenboekjes is een initiatief van de Calvijnschool te Ederveen en

BESTEL

sluit aan bij het programma Opstapje van het Nederlands Jeugd Instituut.

Serie prentenboeken met voorleestips! VERSCHIJNT D.V. APRIL

Geb. 36 blz.

Er is ook een Jasper MEMO spel!

ISBN 978 94 6370 077 1 Prijs € 9,95 met gratis Jasper-kleurboek

ISBN 978 94 6370 078 8 Prijs: € 12,95

9 9

789463

700788

12

789463

700771

jasper kleurboek

kleurboek van:

........ ........

........ ........

........ .......


Jasper mag meehelpen in de tuin. Samen met mama gaat hij aan de slag. Er is genoeg te doen: wieden, de grond kluitvrij maken, kuiltjes maken en voren trekken, gieten, zaaien en gras maaien. Ook Sofie, zijn vriendinnetje, doet mee. Als papa uit zijn werk komt, heeft hij een verrassing…

www.gebrkoster.nl

Jasper is ziek

9

789055

517992

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

Dit boek is het tweede deel van een serie thematische prentenboeken voor jonge kinderen. Door middel van deze boekjes oriënteren peuters zich spelenderwijs op groep 1 van de basisschool. Ook voor kleuters is de serie over Jasper erg leuk. De vlotte rijmpjes en vrolijke tekeningen zorgen ervoor dat zowel kinderen als ouders veel plezier zullen beleven aan de avonturen van Jasper en Sofie. De kijk- en voorleestips in dit boek kunnen bij het samen lezen een extra hulp zijn.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Voorjaarsaanbieding

Jasper werkt in de tuin

Jasper werkt in de tuin

Jasper werkt in de tuin Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

Jasper in de dierentuin Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs

De vragen en tips die achterin de boeken zijn opgenomen, maken ze heel geschikt voor een fijn voorleesmoment met peuters en kleuters.

13


Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster www.gebrkoster.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.