Gantoise Hockey & Tennis magazine n°1 Spring - Summer 2015

Page 1

G A N T O I S E M A G A Z I N E

HOCKEY EDITION N 1 | SP R I N G - SUM M E R 2 0 1 5edito Beste vrienden,

Beste Gantoise hockeyleden, beste vrienden,

Het Gantoise Magazine is een initiatief dat ik als voorzitter

Precies 100 jaar geleden tijdens de koude wintermaanden van 1914 namen enkele collegejongens Yvan

bijzonder goed weet te smaken. Tijdens mijn humaniora

Feyerick, Fritz Coppieters en Leon De Vos het briljant initiatief om te beginnen hockeyen op de terreinen van

was ik hoofdredacteur van de licht rebelse schoolkrant

de Gantoise. Toen was de club reeds bekend door haar atletiek, tennis en voetbalafdeling.

“‘t Zwanzerke “. Ik ken dus het klappen van de zweep en weet dat een magazine veel energie vraagt van de makers ervan.

Dat twee van hen met bezemstelen speelden zullen we nu even niet benadrukken. Het betekende wel

Het is daarom gepast om de ploeg achter dit magazine te

de start van de rijkgevulde geschiedenis van één van de oudste hockeyclubs van het land, Gantoise

feliciteren en te danken.

hockeyclub!

Het Gantoise Magazine is een uiting van de herwonnen energie binnen onze club. De kracht van onze club is

Vandaag is onze sport op indrukwekkende wijze geëvolueerd tot een complete, technische en fysieke sport

gebaseerd op engagement: Engagement van vele

waar teamspirit en spelplezier hand in hand gaan met ambitie en gezonde zelfontplooiing.

vrijwilligers die zich iedere week inzetten om alles in goede

Hockey als sport is booming in België en dit zal in de komende jaren alleen maar toenemen! De vele

banen te leiden, engagement van al onze sporters die fier

inspanningen geleverd door de Belgische hockeybond en de resultaten die onze nationale teams behalen

de kleuren verdedigen van Gantoise, engagement van onze

met bijhorende media exposure zijn uiteraard de katalysator van dit succes.

sponsors, engagement van de Coöperatieve. Weet dat uw bestuur achter de schermen samen met

Gantoise hockeyclub heeft sinds haar oprichting 100 jaar geleden, steeds spelers en speelsters aangeleverd

collega’s van de Coöperatieve hard werkt aan een structurele

voor deze nationale teams. Deze traditie is vandaag nog zeer actueel met meerdere topspelers van onze

oplossing voor de toekomst van onze club. De gesprekken

dames en herenploeg die tot de nationale selecties behoren. Als club mogen we hier terecht fier op zijn

verlopen zeer constructief. We staan dicht bij een doorbraak.

en ons verheugen dat we kunnen terugvallen op een rijke traditie en doorgegeven kennis van generatie op generatie. Vele huidige leden behoren dan ook tot ‘de volgende generatie’ en bezitten van jongsaf de

Ik wens alle leden veel leesplezier, Tom De Bruyckere Algemeen voorzitter Vzw Gantoise

Gantoise genen. Vandaag is een nieuwe generatie opgestaan met de brandende ambitie om van onze hockeyclub weer de topclub te maken die het eigenlijk altijd geweest is. Dit Gantoise magazine zal één van de pijlers zijn om jullie allen op de hoogte te houden van wat er leeft in onze geliefde sportclub. Ik ben dan ook verheugd dat het resultaat van het harde werk resulteert in een prachtig eerste exemplaar en dank uiteraard in het bijzonder alle leden van team communication van onze organisatie. Innoveren, durven en hard werken ligt aan de basis van de nieuwe wind die door de hockeyafdeling waait. Elke dag op de club is er één om verder te bouwen, te leren en onze structuur te verbeteren. Dit met het oog op ons doel naar 2020 toe. Ik dank jullie allen oprecht voor het vertrouwen, geduld en geloof in ons project. We zullen er snel staan, aan de top, allen samen. Veel leesplezier ! Fabrice Rogge Voorzitter Gantoise Hockeyclub G A N T O I S E M AG A Z I N E

3


INHOUD

EDITO

03

GANTOISE DIAMOND SPONSORS

06

GANTOISE DAMES 1 CAPTAIN ALIX GERNIERS

12

GANTOISE YOUTH ACADEMY KEVAN DEMARTINIS

16

SUPER LID GANTOISE EERSTE HELFT 2014 - 2015

20

GANTOISE DAMES 1

22

PLOEGVOORSTELLING U7 - U12

24

GANTOISE HEREN 1

28

100 JAAR GANTOISE HOCKEY ROLAND BEAUMONT

30

MONDAY FEVER

34

GANTOISE HEREN CAPTAIN S JUSTIN DUBOIS

38

Gantoise Magazine is een uitgave van: Vzw La Gantoise Tennisstraat 13, 9050 Gentbrugge secretariaat: 0486 24 77 78 hockey@gantoise.be - www.gantoise.be

Verantwoordelijke uitgever: Tom De Bruyckere Hockeyvoorzitter: Fabrice Rogge Bladmanager: Matthias Vermeersch Redactie en fotografie: Ariane Saverys, David Tytgat, Tom Roegiers, Sam Paret, Matthias Vermeersch, Jean-Louis Goethals De Mude, Kenneth Kesteleyn, David Stevens Coverfoto: Jean-Louis Goethals de Mude Advertising: Kurt Vanwetter, Alexandre Saverys, Olivier Devos, Bruno Wuyts Druk: Graphius Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Oostakker 09 251 05 75 - info@graphius.com - www.graphius.com Lay-out: POLARIS Creative Solutions

EN BRUNO DUBRULLE

studio@polariscs.com - www.polariscs.com Oplage: 1.350 ex

GANTOISE PEOPLE

42

WEETJES EN PRAKTISCHE INFO

44

GANTOISE KALENDER

46

Gantoise Magazine Š 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie of op welke andere wijze ook, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden. Opmerkingen en reacties betreffende deze uitgave zijn welkom op onze redactie. Alle rechten voorbehouden

4


PARTAGEONS L’OCCASION

G A N T O I S E M AG A Z I N E

5


Gantoise DIAMOND SPONSORS TOM DE BRUYCKERE - ACG , FRITZ MERTENS en KURT VANWETTER - PETERCAM Interview door Ariane Saverys

Ariane : Kunnen jullie in enkele woorden jullie bedrijven voorstellen?

(Lid gantoise 2020 – speelster Dames2 Gantoise) Tom: ACG is een automobielverdeler met 3 Volvo garages in en rond Gent, en 2 Een sportclub kan zijn doelstellingen

Maserati garages (één in Gent en een in Evere bij Brussel). Verder hebben we ook

enkel realiseren dankzij de steun van vele

een Hyundai garage, een carrosseriebedrijf en zijn we partner in een leasingbedrijf.

sponsors, groot en klein. ACG en Petercam

We hebben 80 mensen in dienst en draaien een jaarlijkse omzet van 65 miljoen

zijn twee hoofdsponsors van Gantoise.

euro.

In

dubbelinterview

Fritz: De groep Petercam telt 440 personeelsleden in zowel België als in het

presenteren Tom De Bruyckere (CEO van

buitenland. We hebben 3 hoofdmetiers: vermogensbeheer voor privépersonen

ACG), Fritz Mertens en Kurt Vanwetter

en families, vermogensbeheer voor institutionele investeerders zoals

(respectievelijk Partner en Directeur Gent

pensioenfondsen en capital markets (activiteiten op het vlak van beurshandel,

bij Petercam) hun bedrijf en de hechte

beursintroducties, fusies en overnames en dus meer gericht op ondernemingen)

banden met onze club.

Kurt Vanwetter, verantwoordelijk voor Vlaanderen, kan verduidelijken wat Petercam

onderstaand

specifiek doet in deze mooie en dynamische regio. Kurt: Vanuit Gent bestrijken we met een 8-tal mensen de regio Oost-Vlaanderen, waar we vooral actief zijn in vermogensbeheer. Daarnaast hebben we ook een kantoor in Roeselare waar 4 mensen werken die zich voornamelijk richten naar families en ondernemers in die regio. Ariane: Het Gantoise 2020 project is een ambitieus project met duidelijke doelstellingen die gerealiseerd kunnen worden dankzij jullie sponsoring. Waar zien jullie uw bedrijf in 2020? Tom: In tegenstelling tot het project 2020, kijk ik met ACG meestal maar 3 jaar vooruit. Wij geloven dat we met Volvo nog 20% kunnen groeien binnen deze periode omdat er interessante nieuwe modellen aankomen. Nadat Volvo uit de Ford-groep kwam, ging het door een periode van verzelfstandiging, hetgeen heeft geleid tot wat vertraging in de modelontwikkeling. Met de nieuwe XC90 die over een paar maanden in de showroom zal staan, is er een nieuw elan ingezet. Voor Maserati geloven we ook sterk in groei omdat we nog maar net gestart zijn in Brussel. We zijn daar quasi van nul begonnen, maar denken dat Brussel

6


tegen 2018 anderhalf keer groter zal zijn dan Gent. Gent zal in

Kurt: Inderdaad. Ik ben in 2010 voor Petercam beginnen werken,

die periode ook pieken, omdat we dan over een gamma zullen

maar we hadden ervoor ook al over dit project gesproken. We

beschikken met 6 modellen, tegenover 4 nu.

blijven een actieve en geëngageerde sponsor van Gantoise.

Met Hyundai zijn we pas in 2012 gestart. We verkopen nu

Fritz: Meer dan ooit!

ongeveer 300 wagens per jaar en willen tegen 2018 op 500 wagens per jaar uitkomen.

Ariane : Dus jullie blijven?

Fritz: Ik denk dat, naar analogie met de automobielsector, ook de financiële sector in volle beweging is. In januari van dit jaar

Fritz: Als de fusie Petercam-Degroof verder vorm krijgt, dan zullen

hebben Petercam en Bank Degroof een intentieverklaring

een aantal dingen herbesproken worden. Maar zoals het project

ondertekend waarin ze de krachten willen bundelen, een

2020 er nu uitziet, denk ik dat we daar in deze regio heel graag

bewijs van ambitie. De beste mensen kunnen aantrekken en de

mee blijven geassocieerd worden.

beste investeringen willen doen - waarschijnlijk ook deels in de

Tom: Voor mij is dat gekomen op een relatief eenvoudige manier.

bank van de toekomst- om onze cliënten nog beter te kunnen

Mijn kinderen zijn lid van de club en spelen tennis en hockey. De

bedienen als grootste onafhankelijke speler op dit gebied in

tijd gaat snel want bij Arthur is dat nu al 6 jaar, bij Julie 4. Mijn

België en daarnaast onze activiteiten in het buitenland verder

jongste dochter Louise is 5 jaar en is dit seizoen begonnen. Heel

ontwikkelen. Dat is onze doelstelling.

prettig om zien allemaal. Je voelt ook heel veel positieve energie in de club. Veel mensen engageren zich voor de club, ondanks

Ariane : Sinds wanneer sponsoren jullie de club en hoe is

het feit dat ze weinig tijd hebben, en dat is iets waar je graag mee

het begonnen?

geassocieerd wordt. De toekomst is wat mij betreft duidelijk, gezien ik zelf voorzitter ben van de raad van bestuur van onze Vzw

Fritz: Toen Kurt 4 jaar geleden onze rangen vervoegde, was hij

en Kurt nog altijd collega bestuurder is. Wij zijn, samen met de

zeer actief op Gantoise als voorzitter van de hockeyafdeling. Toen

Coöperatieve,hard bezig om de club een zeer mooie toekomst

hebben we beslist om niet alleen Gantoise maar ook Watducks

te geven. Het spreekt voor zich dat we dat werk gaan afmaken en

uit Waterloo te sponsoren, een andere vooraanstaande

dat we simultaan blijven sponsoren.

hockeyclub die trouwens flink wat banden heeft met Gantoise. Persoonlijk ken ik de club al 20 jaar, gezien onze kinderen hier

Ariane : Jullie sponsoren Gantoise intussen al enkele jaren.

ook al lang spelen en er een hele hechte band is met heel wat

Wat is volgens jullie de meerwaarde die Gantoise kan

mensen op en rond Gantoise. Maar Kurt, jouw komst was de

bieden in vergelijking met andere sportclubs?

trigger.

G A N T O I S E M A G A Z I N E

7


OLI VI ER CASTEL AIN FINE GARDENS

ONTWE R PE N - A A NLEG G EN - O ND ERHOU D E N

Graag helpen wij u verder in het cre毛ren van

een

unieke

tuin,

door

het

streven

naar duurzame en esthetische oplossingen die beantwoorden aan uw behoeftes.

0473 723 108

info@ fine-gardens.be

w w w. f i n e - g a r d e n s . b e


Tom: Ik zou verdediger zijn. Mijn talent is beperkt, maar ik ben wel vastberaden en zeker in staat om een goede aanvaller een vervelende namiddag te bezorgen. Fritz: Heb ik een joker? Als ik erbij zou zijn, zou het als twintigste man zijn die voor de sfeer in de kleedkamer zorgt. In die rol zou ik mij goed kunnen vinden. Kurt: Ik speel nog steeds, en sta altijd in de aanval. Ik hou ervan om dingen af te werken, al ben ik daar op een hockeyveld niet altijd even goed in… (gelach). Fritz: Maar professioneel wel hé… Tom: Als lokale ondernemer kan ik daar makkelijk op

Ariane : Hoe was jullie ervaring op de 1e sponsordag

antwoorden. Enerzijds situeert het grootste deel van ons cliënteel

waarbij een stand van zaken werd gegeven in verband met

zich in Gent en omstreken. Anderzijds sluit het profiel van een

het Gantoise 2020 project en waar de Heren 1 ploeg werd

hockeyclub en zijn leden zeer goed aan bij onze potentiële

voorgesteld?

klanten. We zitten voor dit interview misschien wel in de Maserati showroom maar hockey past nog beter bij Volvo. In Nederland

Tom: Ik vond persoonlijk de Wine Tasting (een ander evenement,

is dat zelf nog meer uitgesproken. Om het met een cliché-beeld

nvdr) heel geslaagd. Als we op dat elan kunnen doorgaan en een

te zeggen: een moeder in een XC90 met 3 kinderen die allemaal

ruime doelgroep binnen de club kunnen blijven bereiken, is dat

hockey en tennis spelen… en een labrador… (gelach)

fijn voor veel mensen. Ook voor de uitbaters van de bar is het

Kurt: Ik denk dat het belangrijk is voor de lokale aanwezigheid

plezierig, en we leren elkaar beter kennen tijdens een aangenaam

om het imago verder in de regio uit te bouwen. Ook het familiale

moment. Fabrice Rogge, als voortrekker van Gantoise 2020,

karakter van de hockeysport en hockeyclubs spreekt ons enorm

gaf ook daar een stand van zaken en was zo vriendelijk om alle

aan.

sponsors te vermelden. Hij maakt van elke gelegenheid gebruik

Fritz : Wat Tom daarnet zei aangaande de match tussen hockey

om iedereen er attent op te maken dat de sponsors broodnodig

en ons beider cliënteel is zeer juist. Het is niet voor niets dat vele

zijn om de doelstellingen te realiseren.

hockeyclubs worden gesponsord door een private bank. Wat wij

Fritz: Wij appreciëren enorm de feedback van de directie over

vooral belangrijk vinden, is het community effect rond een groot

dit project, waar wij volledig achter staan. We merken duidelijk dat er een nieuwe wind waait. De eerste ploegen kenden we natuurlijk al, want we komen steevast naar alle thuiswedstrijden kijken en hebben ook een speciale band met die ploeg. Het was allemaal zeer verzorgd en aangenaam. Zelf vind ik ook dat die community evenementen zoals de Wine Tasting, heel belangrijk zijn. We kijken uit naar het grote Gantoise feest op 27 maart. Belangrijk is ook dat er op en rond het veld voldoende animo is, zodat de bezoekersaantallen voor de belangrijke terugronde nog verder mogen stijgen. Kurt gaat ook nog een evenement organiseren met medewerkers van Petercam. We proberen echt

aantal jonge, dynamische, sportieve families met een passie voor een faire sport in volle opgang. Een vrij pure sport waar ook een internationaal karakter aan verbonden is, zeker de laatste jaren. In België maar eindelijk ook in Vlaanderen is er een groeiende interesse en is het hockey aan een stevige opmars bezig. Ariane : Stel jullie even voor dat je in Heren 1 speelt. Op welke positie zou je staan en waarom?

G A N T O I S E M A G A Z I N E

9


te kapitaliseren rond de nieuwe wind en voldoende mensen te

opstaat. Petercam als bedrijf kijkt ook naar die belangrijke next

betrekken om er een geslaagd project van te maken.

generation, wat zich vertaalt in dit mooie project. Doe zo voort.

Tom: Ik wil nog even terugkeren op de vraag waarom we

Zorg dat we sportief zeer succesvol zijn op alle niveaus.

sponsoren. Het is als sponsor heel aangenaam om vast te

Tom: Dit interview is voor de eerste editie van het magazine en

stellen dat er een zeer ambitieuze en wakkere generatie dertigers

ik hoop dat dit magazine in 2020 nog bestaat en we dit dan nog

(doelend op de Gantoise 2020 medewerkers, nvdr) naar boven

eens kunnen overdoen.

komt en uiteindelijk is dat zeer belangrijk voor de continu誰teit

Kurt: En dat Gantoise tegen dan Belgisch Kampioen moge zijn en

van de club. Als dertiger heb je jonge kinderen die pas starten,

tot de Europese top behoort.

waardoor je voor lange tijd vertrokken bent met een grote groep

Fritz: Gantoise 2020 heeft een duidelijk doel. Als bedrijf bekijken

enthousiaste vrijwilligers.

wij wat de doelstellingen van onze klanten zijn en onze uitdaging

Fritz: Er is inderdaad een toekomstproject waarbij zoveel

is om die doelstelling te realiseren. In dezelfde lijn willen we ook

jonge families betrokken worden en waarbij bepaalde mensen

ons steentje bijdragen om de doelstellingen van Gantoise 2020

zich persoonlijk enorm inzetten. Dat is belangrijk voor de

te realiseren.

toekomst. Behorende tot een andere generatie, kijk ik met veel welwillendheid naar de community van jonge mensen die nu

10

Ariane : Hartelijk dank aan jullie drie voor de blijvende steun!


SCHOUWBURGSTR AAT 5 9000 GENT RESERVATIES 09 265 05 50 INFO@CAFETHEATRE.BE P KOUTER P SAVAANSTR AAT P KORTE MEER

www.cafetheatre.be


GANTOISE DAMES 1 CAPTAIN ALIX GERNIERS Interview door David Tytgat (Gantoise 2020 Friend en speler Mineur Leopard)

David : Alix, kan jij eens jouw persoonlijk hockey parcours schetsen. Hoe ben je tot in de eerste ploeg van Gantoise gekomen?

De dames 1 van Gantoise draaien sinds

Ik ben begonnen met hockey op 5 jaar. Omdat heel mijn familie reeds aan het

jaar en dag mee op het hoogste niveau

hockeyen was, hebben ze mij dan ook maar ingeschreven in een ploeg in Ronse

in BelgiĂŤ. Red Panther Alix Gerniers speelt

(Hermes hockey Club), waar ik woon. Ik heb daar gespeeld tot mijn 15 jaar waarna

intussen 5 jaar in dit team en is sinds

ik de overstap naar Gantoise maakte. Ik was eigenlijk een beetje verplicht om in

vorig seizoen kapitein van de ploeg.

die periode van club te veranderen gezien de Dames 1 van Ronse in 3de klasse speelden en ik absoluut op een hoger niveau moest gaan spelen om verder te geraken in het hockey. David : Jullie draaien nu al jaren op het hoogste niveau in een toch zeer zware competitie. Hoe verklaar je dit? Het is inderdaad zwaar. We trainen veel meer dan vroeger en veel intensiever, maar ook de manier van trainen is enorm gewijzigd. Wekelijks trainen we meer dan 11 uur met de nationale ploeg, 3 uur met Gantoise, plus de wedstrijden. We staan allemaal veel meer op een hockeyveld dan vroeger waardoor het algemene niveau stijgt, maar wij er ook in slagen om ons aan de top te handhaven. David : Je speelt elk weekend voor Gantoise, zit ook nog in de nationale ploeg en je studeert. Hoe combineer je dit allemaal? Hoe ziet een typische week er voor jou uit? Mijn week bestaat uit Gantoise, nationale ploeg, studies en een stukje sociaal leven (met vrienden, familie en vriendje). Het is een kwestie van organisatie en tijd maken voor alle vier. Dit zijn momenteel de prioriteiten in mijn leven en ik ben daar heel gelukkig mee.

12


David : Je speelt nu al enkele jaren op Gantoise. Wat zijn

evenveel aandacht van het bestuur en dat voel je en merk je

de grootste veranderingen die je hebt opgemerkt in het

ook binnen de ploeg. De resultaten kunnen misschien beter dit

laatste jaar sinds het Gantoise 2020 initiatief van start is

seizoen, maar er heerst een heel goede sfeer en we blijven alle

gegaan?

steun krijgen van de club en het bestuur.

In vele clubs worden de heren boven de vrouwen geplaatst,

David : Wat zijn jullie sportieve doelstellingen met de

maar bij Gantoise is dat helemaal niet zo. Beide ploegen krijgen

damesploeg voor dit seizoen en de volgende 5 jaar?

G A N T O I S E M AG A Z I N E

13


Ons doel is elk jaar opnieuw de play-offs halen en we hebben

evenveel te verdienen als jongens in deze sport?

daar ook steevast de ploeg voor. Dit jaar loopt het een beetje mis, onder andere door de vele kwetsuren van heel belangrijke

Volgens mij zal daar zeker sprake van zijn in de toekomst, maar

spelers, maar ook het verhaal over de speelgerechtigheid van

dat is waarschijnlijk iets voor de volgende generatie speelsters.

Jade (Close, onze Australische international die deelnam aan de AHL, nvdr) heeft een invloed gehad op onze resultaten.

David : Waarom zou je hockey als sport promoten boven een andere ploegsport bij de jeugd?

In ons team zit heel veel ervaring, met heel sterke jeugdspelers waarmee we elke jaar de play-offs kunnen halen. We zijn ook

Hockey is een heel toffe en mooie sport. De sport heeft mij mee

enorm goed omringd met Kevan die heel veel weet over hockey

helpen ontwikkelen tot de persoon die ik vandaag ben en ik heb

en die ons heel veel bij brengt, en Kenneth die een ongelooflijke

nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor het hockey!

manager is. Hij doet heel veel voor onze ploeg om nieuwe spelers binnen te halen en is er altijd bij op elke match. We zullen hem

David : Zeg in drie woorden wat Gantoise als club en ploeg

nooit genoeg dankbaar zijn.

voor jou persoonlijk betekenen.

David : Meer en meer spelers in de Belgische competitie

Vrienden, sfeer en steun.

kunnen van hockey leven. Denk je dat deze trend zich nog gaat ontwikkelen? Is er een mogelijkheid voor dames om

14


www.petercam.com

Main Partner of La Gantoise

WE ZIJN TROTS OP ONS AANDEEL IN UW PERFORMANCE Teamspirit, engagement, technische expertise en een familiaal karakter. Petercam deelt veel waarden met La Gantoise. De sportievelingen, die onze club zo trots maken, kunnen altijd rekenen op een sterke bondgenoot die hen helpt hoger te mikken.

Petercam Gent Kouter 1 - 9000 Gent kurt.vanwetter@petercam.be Tel:09/269 25 00 - Gsm: 0473/98 21 85

PRIVATE BANKING BEHEER EN VERMOGENSBEGELEIDING


GANTOISE Youth Academy Kevan Demartinis Interview door David Tytgat (Gantoise

David : Kevan, you have been at Gantoise for several years now. Why are

2020 Friend en speler Mineur Leopard)

you still here?

Kevan Demartinis, ex-player of Gantoise

Kevan : I originally started playing here, quickly combining that with coaching the

Heren 1 and former South-African

youth. Last year, I took a big personal decision to stop playing entirely and focus

international, has become a well-known

solely on coaching. There is a big drive in the club for the moment, and I am willing

face and much respected member of

to invest in that and be a part of that movement.

our club. He is currently head coach of Gantoise Men’s and Women’s first teams

David : So today you’re coaching both 1st teams. What’s the biggest

and Member of GSAT (Gantoise Sports

difference in coaching men and women?

Advisory Team). In this interview, he gives his vision on the current transformation

Kevan : You cannot be as hard on women as you can be with boys. It’s more about

of the club and more specifically the

managing personalities and forging a team. Boys are more straightforward and

Gantoise Youth Academy.

you can be more to the point with them. The games are more physical and a lot faster with the men, so there’s a bigger emphasis on that. On the other hand, the current ladies’ is a very talented group, so I focus more on technical and tactical issues with them. David : You are now also in charge of the Youth Academy, can you shortly explain us what this is? Kevan: It is a structured pathway and organization for all young individuals in the club. This was a bit left on the side over the last years, as it was all about “go out, play and have fun”. This is not necessarily bad, but a good structure and motivated people can deliver much more training and game quality to the youngsters without losing the fun aspect of things. Gantoise hockey club resolutely chose the card of the youth and build the top teams with their own youth. As the coach of men’s and women’s first teams I have a clear picture about the overall strengths and weaknesses of those players. Gantoise Youth Academy is the substructure of

16


these top teams, by learning the children from an early age the

recent years but remains in essence a very technical sport where

right and essential technical skills, combined with a physical

it’s important that the children learn all the techniques at a young

program, the connection to these top-teams will become

age.

smaller. On a regular basis players of the age U16 are involved in the trainings of the first team in order to stimulate them in their

David : The youth academy has been professionalized over

hockey development.

the last years. Was there a need to do so, because of the overall rise in the hockey level?

David : What’s the biggest challenge when educating these kids?

Kevan : The first step towards the professionalization of the club and the youth was to define development goals for each player,

Kevan: Personally, that would definitely be the language barrier.

regardless of age, from U6 to U19, and build trainings around

Hockey-wise, the biggest challenge remains for us to develop

these targets. The club is surrounded by a number of consultants

all the children at their own speed and this in a fun and playful

who give us a better understanding of all aspects of the sport,

environment. Hockey has undergone a great development in

both from a technical and physical perspective. David : You have lived in the very center of Gantoise for several years now. What are the biggest changes you’ve witnessed lately? Kevan : When I arrived here, there was no link at all between the first teams and the youth hockey. Now these links are established all through the club. It’s no longer a matter of paying foreigners to play, but really about getting our own youth to the highest possible level. David : Hockey players have Panini stickers nowadays. Are players in Eredivisie really idols for the kids? Do they replicate their moves at training?

G A N T O I S E M A G A Z I N E

17


Kevan : That’s definitely the case for some of them. You will see the talented little players who imitate their moves whenever they get their hands on a ball and stick. The real challenge is to try and motivate the more average kids to do the same by showing them nice and attractive moves and skills. David : The Youth Hockey Academy is part of the Gantoise 2020 initiative; do you think the youth you train today can be champions at the highest levels? Kevan : Absolutely. The current generation in U 14 and U16 will need to work hard to get there, but I am very curious to see what the current 10 year olds are capable of. In 5 or 6 years time, I see at least eight of them in our first team. Give these youngsters a couple of years in that first team, and they will be able to achieve something special. Our future looks bright!

18Super lid Gantoise

eerste helft 2014 - 2015

Op de meest onverwachte momenten en plekken kan je op onze club mensen aan het werk vinden. Achter de schermen zetten ze zich belangeloos in voor het spelplezier van allen en net daarom zetten wij ze graag eens in de bloemetjes. Ons eerste superlid is Michel Huysse, papa van Loic (U9 Boys 1).

Waarom wordt Michel bekroond tot

Welk Initiatief heeft Michel de laatste

tot gevolg. De beukennootjes betekenen

super lid van Gantoise?

weken genomen voor de club?

nog een extra gevaar aangezien dit leidt

We vinden het als team van “Gantoise

We kennen allemaal het mooie lente of

2020” super als leden zich op vrijwillige

herfst fenomeen, waarbij bloesems in

basis en eigen initiatief inzetten voor de

de lente of vallende bladeren in de herfst

Minstens tweemaal per week gaat Michel

club. Michel nam zelf het initiatief om

terecht komen op onze velden. Voor

het gevecht aan met de natuur. Alle

ervoor te zorgen dat de hockeyvelden

onze hockeyspelers kan dit echter heel

bladeren en nootjes worden vakkundig

’s ochtends vroeg klaar zouden zijn om

vervelend zijn.

met de bladblazer van het hockeyveld

tot opspringende ballen en pijnlijke

bespeeld te worden door onze leden.

glijpartijen bij onze spelers.

verwijderd.

Het is prachtig dat Michel dit voor de

Naast het zand- en waterveld hebben

club op regelmatige basis uitvoert en het

we namelijk verschillende grote bomen

Door

het

brengt zeker een grote meerwaarde voor

staan, deze verliezen niet alleen hun blad

Michel

behoren

het spelplezier en de veiligheid van onze

maar ook hun kleine vruchten. Natte

natuurverschijnselen tot het verleden.

hockeyspelers.

bladeren op het hockeyveld zijn super

knappe deze

werk

van

vervelende

glad voor de spelers, met menige valpartij Super bedankt voor dit prachtig initiatief! Gantoise 2020

20


www.promenade.gent


GANTOISE

DAMES 1

22


# #" # # !" "


PLOEGVOORSTELLING U7 - U12 U7 BOYS 1

Nicolas, Finn, Alexis, Matthias, Boris, Jarno

Manager

Koen Van Laere

Coach

Kenneth Peters

Ploeg die elke week vooruit gaat, individueel en als team. Getuige het 1ste seizoen dat begon met een 19-1 verlies en het 2de dat ze als groepswinnaar afsloten!

U7 BOYS 2

Cyrille, Jules, Leon, Jules, Raphaël, Félix

Manager

Emma Dhooghe

Coach

Olivier Navez

Gantoise 2 zijn 6 gemotiveerde jongens die voor het eerste jaar competitie spelen. Onze ambitie is vooral plezier maken, spelinzicht verwerven en uitzoeken wie zich op welke plaats het best voelt en leren hoe het voelt om te winnen als om te verliezen en daaruit lessen trekken. We stonden voor de wintersport vierde in onze poule. U7 BOYS 3

Scott, Raphaël, Georges, Victor, Leon, Bastiaan, Alexandre, Dario

Manager

Ian Buysschaert

Na een iets moeilijkere start in het begin van het jaar, heeft de ploeg zich ondertussen goed gevormd en hebben de spelers elkaar zeker gevonden! Week na week zien we de vorderingen. De resultaten van de trainingen zijn merkbaar zowel op individuele techniek, als op samenspel. Het is heel leuk om reeds combinaties te zien eindigen in een doelpunt. Winnen vinden ze heel leuk, en verliezen wordt sportief opgevat. We zijn als laatste begonnen in onze poule met een forfait, om nu op de vierde plaats te mogen eindigen. De spelertjes zijn zeer positief ingesteld. Er is enorm veel potentieel, de motivatie is groot en de teamspirit zit er goed in! De spelertjes moeten vooral speelvreugde hebben, en we gaan voor de top 3 als eindklassement!

U8 GIRLS 1

Valentine, Alix, Leonie, Ena, Marie-Alixe, Karlijn

Manager

Kurt Van Den Abeele

Coach

Thomas Hooft

Onze meisjes van de U8-1 speelden een zeer sterke eerste seizoenshelft. Maar bovenal was het voor de ouders telkens weer genieten van hun spelplezier!

U8 GIRLS 2

Frédérique, Anouk, Yelena, Klara, Maroussia, Alba

Manager

Christophe Leys

De meisjes van U8 GANT2 hebben hun eerste wedstrijdjes achter de rug. Met slechts vier kernspelertjes was het vaak hard knokken, maar dat hebben ze met veel enthousiasme en vechtlust gedaan.

24


U8 BOYS 1

Maxim, Matteo, Charles, Felix, Leon, Otis

Manager

Bénédicte Buylen

Coach

Nathalie Gernay

Felix, Charles, Matteo, Maxime, Leon en Otis geven het beste van zichzelf en hebben het voorbije seizoen goed gespeeld. Samen met onze coach Nathalie zetten we in de toekomst sterk in op teamspel. Rangschikking: 2e plaats. Een klein ploegje waar pit in zit.

U8 BOYS 2

Sander, César, Arwin, Felix, Arthur, Lowiek

Manager

Krista Van Vlaenderen

Coach

Kurt De Craene, Aksel De Meester

Van chaos tot behoorlijk samenspel, van allemaal op een hoopje tot op de goeie positie, van 0-10 tot 10-0, van aan het staartje tot op de 2de plaats. Laat het vervolg van de competitie maar komen! U9 BOYS 1

Harold, Floréan, Max, Joe, Loic, Basile, Jérémie, Anthony, Aymeric

Manager

Christophe De Boeck

Coach

Matthieu Reyniers

We proudly present: the Gantoise U9 Lions and their commander Matthieu! Wij zijn al drie jaar een onafscheidelijk groepje enthousiaste hockeyspelers! Wij vechten als leeuwen, geven nooit op en gaan voor elkaar door het vuur onder leiding van onze allerbeste coach Matthieu.

U9 BOYS 1

Maxime, Jules, Mats, Louis, Winston, Xander, Arnaud, Arno, Baptiste, Elias

Manager

Tom Roegiers

Coach

Harold Kindt

Met z’n tienen zijn ze die van U9 boys 2. De ene startte 3 jaar terug met hockey de andere in september. Na een vrij moeilijke eerste helft van het seizoen lijkt het erop dat de tweede helft van het seizoen interessant zal worden. Nieuwe ploegen kwamen er bij andere gingen naar een andere klasse. Het zal de kameraden van U9 B2 niet deren, het is een vriendengroep die steevast na de wedstrijd samen verder speelt naast het terrein. Succes aan de ploeg van coach Harold! U9 GIRLS

Sky-Scarlett, Marta, Amélie, Julie, Fee, Silke, Chloé, Malou

Manager

Lien Van De Velde

Coach

Willem Van Lancker, Gaetan Van Praet

We zijn het seizoen goed gestart met een spannende eerste wedstrijd die in de eindfase winnend werd afgesloten met een knap doelpunt. Alle wedstrijden is de gemotiveerde meidengroep, die bijna altijd voltallig is op training, blijven winnen. Iedereen kon haar (soms winnend) doelpuntje maken. Voor onze coaches Gaëtan en Willem het sein om ook meer tactische richtlijnen mee te geven met de meisjes, of al eens iemand op een minder vertrouwde positie te zetten. Als ‘kampioen’ zullen we in de tweede seizoenshelft in een reeks uitkomen met ervaren ploegen. We zijn benieuwd hoe onze meisjes dat verteren en misschien ook weer leren wat verliezen is... G A N T O I S E M A G A Z I N E

25


PLOEGVOORSTELLING U7 - U12 U8 BOYS 1

Edouard, Oscar, John Matthew, Mathisse, Mathis, Raphaël, Hugues, Guillaume, Nathan, Victor, Thibault

Manager

Johan Lauwers

Coach

Thierry Van Alphen, Fabrice Rogge

BU10 Gantoise 1 is een zeer ambitieus ploegje met spelers die elkaar al lang kennen. De ploeg speelt reeds meerdere jaren in de hoogste divisies. Veel van onze spelertjes begonnen op een zeer jeugdige leeftijd en hebben zonder enige twijfel de hockeymicrobe volledig te pakken. De grote gedrevenheid en inzet op trainingen samen met een onvoorwaardelijk commitment tot hun team heeft geleid tot het zeer goed team dat ze vandaag zijn. Dit leidde de eerste seizoenshelft tot een seizoen titel zonder één enkele nederlaag en een positief doelpunten saldo van 36 goals. Zo verdienden ze hun plaats in de Nationale league voor de tweede seizoenshelft. Het doel is duidelijk : proberen Belgisch kampioen U10 te worden.

U8 BOYS 2

Andreas, Casper, Elias, Jasper, Emiel, Mathieu, Yann, Gilles, Tomas, Otto, Jules Matteo

Coach

Jean Laroye

Deel I: De motivatie was er zeker, maar de resultaten bleven voorlopig nog wat uit. Onze tegenstanders waren vaak nog iets sterker en beter op elkaar ingespeeld. Deel II: Blijven trainen en spelen, de resultaten zullen zeker niet uitblijven. Keep on working and smiling!

U10 GIRLS

Jada, Julie, Amélie, Louise, Zarah, Beaudine, Anne-Sophie, Lore, Valentine

Manager

Geert Van Bogaert

Coach

Jean-Frédéric De Kersmaker

De meisjes U10 hebben zich na de eerste competitiehelft tot herfstkampioen gekroond. Zij eindigden met 9 punten voorsprong op de nummer 2 in het eindklassement.

U11 BOYS

Titus, Lander, Charles, Loic, Matthieu, Achille, Charles, Theodore, Valentin, Maxime, Brecht, Timon, Victor

Manager

Victoria Vandeputte

Coach

Fabrice Vermeulen, Séverine Distave

We verliezen nog wel vaak een match, maar nooit de moed! Als voor het klassement optimisme, teamspirit en vechtlust meetelden stonden we zeker nog wat hoger geklasseerd! Maten, makkers, U11!

26


PLOEGVOORSTELLING U7 - U12 U12 GIRLS

Elise, Lola, Maaike, Jules, Noor, Inke, Amélie, Marion, Thea, Merel, Marie, Daphne, Irene, Ellen, Flo

Manager

Virginie Oltmans

Coach

Carole De Schrijver

De ploeg is een gemengde groep van meer en minder ervaren speelsters die ondanks zware tegenstand vorig seizoen fanatiek blijft doorvechten, ondersteund door àlle ouders.” Zeker na een geslaagd indoorseizoen gaan we voor een super 2e seizoenshelft! U12 BOYS 1

Thibault, Arthur, Victor, Reinhard, William, Thomas, Niklas, Hervé, Manu, Maxim, Pierre, Mattheo, Matthis, Benoit, Nicolas

Manager

Heidi Carton

Coach

Olivier Stas & Nicolas Ruzette

Onze eerste competitie was spannend, we haalden er zelf een artikel mee in de krant :-). We wonnen thuis een spannende wedstrijd tegen Dragons met 3-2 en maakten hierdoor nog kans op een eerste plaats in de competitie. Jammer genoeg verloren we nipt op verplaatsing tegen Braxgata met 4-3 en donderden we naar beneden in de rangschikking op de 4 de plaats. De zaal verliep iets moeizamer maar de jongens genieten van het spel en blijven gedreven om te winnen. Er is een mooi samenspel en een goeie teamspirit. We kijken uit naar de volgende competitie met evenveel inzet, gedrevenheid, teamplay en vooral plezier

NIEUWE PLOEGEN

U7 BOYS 4

Lewis, Alexander, Sean, Ilian, Jules, Mats, Kasper

U7 BOYS 5

Torben, Adrien, Sébastien, Harisson, Emerique, Loran

U8 BOYS 3

Edward, Matteo, Bastiaan, Charles-Henri, Charles

U7 GIRLS 3

Eline, Manon, Léa, Lene, Amélie, Inez

G A N T O I S E M A G A Z I N E

27


GANTOISE

HEREN 1

28


“Wij beleggen bij de gezondste bank. En u?” Kom langs voor een vrijblijvend gesprek. degezondstebank.be

Z A K E N K A N TO O R LO U I S G R U LO I S B V B A Drapstraat 63, 9810 Nazareth 09 385 84 90 Louis.grulois@argenta.be FSMA 112490cAcB | ON 0541.401.837 RPR Gent Principaal: Argenta Spaarbank nv

Uw appeltje voor de dorst t www.argenta.be


100 jaar Gantoise hockey ROLAND BEAUMONT

Interview door Sam Paret

Neem nu Roland Beaumont: 91-jaar, lid van Gantoise en een hockeydier in hart

Ze bestaan, fans van het eerste uur. Trouw

en nieren. In 1934 kwam hij in het zog van zijn oudere broers naar de club. Hij zou

zijn ze wekelijks op post en gaan voorop

het er schoppen tot in de eerste ploeg waar hij met legendes als Raymond Distave

in de strijd. Ze leiden en schreeuwen hun

en Harold Mechelynck samen speelde. Nadien deelde hij lief en leed met de

team naar de overwinning. En hun hart?

veteranenploeg tot hij in 1990 - jawel, u leest het goed, 1990! - zijn laatste wedstrijd

Dat slaat onophoudelijk voor hun club, tot

afhaspelde. En mocht hij er fysiek toe in staat zijn, hij stond nog steeds op het veld.

het helemaal stopt met slaan. Want fan,

Maar supporteren, dat doet hij diep vanbinnen nog altijd even fanatiek. Want zijn

dat ben je voor het leven.

hart, dat slaat voor blauw en wit... Roland - geboren in Gent en woonachtig in Sint-Martens-Latem - was tien jaar toen hij zich aansloot bij de blauw-witte familie. Ruim tien jaar later zou de Tweede Wereldoorlog uitbreken. Intussen speelde hij al bij de eerste ploeg. Ondanks het geweld en de ongemakken die de oorlog met zich meebracht, ging de competitie gewoon verder. Hij herinnert zich vooral de vele treinreizen naar de tegenstanders die hoofdzakelijk in Antwerpen en Brussel gevestigd waren. Met uitzondering van ‘Saint-Georges’ uit Kortrijk. Roland: ‘Eén keer - toen we terugkwamen van een tornooi in Brussel - kon de trein niet meer verder. Het station van Merelbeke - dat een belangrijk rangeerstation was voor de Duitsers - was gebombardeerd door de Engelsen. We dienden de rest van de weg naar Gent te voet af te leggen.’ Spelen tegen de Duitse bezetter Opmerkelijk dat de oorlog hier geen grotere impact had op het vrijetijdsleven en op de sportbeleving. Integendeel zelfs, Roland herinnert zich met name de occasionele wedstrijden die ze speelden tegen een team van Duitse soldaten. ‘En bij de bevrijding hebben we tegen een Schots team gespeeld. Die allen een rokske droegen (de kilt, hun nationale trots). Kort na de oorlog heeft een oude tram dienst gedaan als cafetaria als vervanging voor de Chalet. Dat vergeet je niet snel, want nadien een glaaske drinken met de vrienden en supporters was minstens even belangrijk (lacht).’

30


Foto op de Gantoise ter gelegenheid van een verjaardag van de club Staand: Guy Vandernoot, Jean Devos, Roland Beaumont, ?, Henri Vandernoot, Jules-Jean Mechelynck, Harold Mechelynck, Jean Depore, William Bocquet Gehurkt: Jacques Deryck, Henri Vannieuwenhuize

Familiemicrobe

hij kon alles. Ik kende hem heel goed, hij was namelijk mijn klasgenoot. Twee keer nam hij deel aan de Olympische Spelen,

Zijn ogen verraden dat hij van die momenten genoot en dat

die van Londen ‘48 en Helsinki ‘52. Jammergenoeg is hij twee

hij heel wat heeft beleefd in de cafetaria. Het was in die oude

jaar geleden gestorven. Op mijn leeftijd is het logisch dat er van

tram dat hij zijn vrouw leerde kennen. Zij kwam er als supporter

mijn generatie niet veel meer overblijven.’

en het hockey bracht hen samen. Roland wist de microbe op zijn gezin over te brengen. Want naast zijn vrouw, hebben ook

Hockeyballen verven na de match

zijn beide dochters hockey gespeeld bij Gantoise. Het leven van het gezin Beaumont speelde zich dus grotendeels af in en

Destijds beschikte de Gantoise over slechts één buitenterrein

rond de Gantoise. Ze waren niet de enige familie. De Gantoise

dat zich achter het voetbalveld bevond. Roland heeft de indoor

staat gekend als een familieclub. Enkele grote families zoals de

hall weten bouwen. Hij heeft wel meer dingen zien veranderen

familie Saverys, Distave, Hanet die ook onderling met elkaar zijn

in de sport. De hockeysticks bestonden vroeger uit één stuk

verbonden, hebben haar geschiedenis mee helpen schrijven.

hout, wat ze heel hard en onbuigzaam maakten. Bovendien was de kromming toen langer en in een L-vorm. Hockeyballen

Pure hobby, toch Olympische Spelen

zijn tegenwoordig van kunststof gemaakt, maar voor 1950 van paardenhaar of kurk. Roland vergeet nooit hoe ze na elke

Dat de sport is geëvolueerd, vindt Roland geen probleem.

match de ballen opnieuw dienden te schilderen. Beschermende

Een zekere professionalisering heeft zich immers naar elke

mondstukken waren nog nergens te bespeuren. Roland heeft

sport doorgetrokken. Toen hij speelde was het een pure

de buitenspelval weten afschaffen en de overschakeling van de

hobbybeleving. Van trainen was er geen sprake, zij het nu en dan

ondergrond van gras naar kunstgras meegemaakt. Hockey is

eens kort op zaterdag. Ieder had zijn job. Bij Roland thuis hadden

intussen een mondiale sport geworden en dat zie je ondermeer

ze een vlasspinnerij, de familie Distave had de Citroën garage

in de samenstelling van de ploegen. ‘Onze ploeg bestond

en Vandernoot bijvoorbeeld was eigenaar van meubelzaak

destijds uit allemaal lokale spelers vanuit de buurt rond Gent.

Dangotte in Gent. Ze hadden noch een manager noch een trainer.

Transfers gebeurden niet. Tenzij het gezin verhuisde. Nu heb je

Ze waren gewoon vrienden onder elkaar die samen kwamen om

bij de dames Franse spelers in het team. En zelfs Argentijnse! Ik

hockey te spelen. Raymond Distave, de kapitein, nam zowat

herinner me dat we ooit eens een Pakistaan op bezoek kregen,

de rol van trainer op zich. De speler die op Roland het meeste

dat was voor ons ongezien. Nu kijkt niemand daar nog van op.

indruk heeft gemaakt, is Harold Mechelynck. ‘Een natuurtalent,

Tijden veranderen. En snel in mijn geval.’

G A N T O I S E M A G A Z I N E

31


Innovation and partnership; our strongest links in the energy supply chain

The world’s first LNG regasification vessels. The world’s first commercial ship-to-ship transfers of LNG at sea. The most flexible semi-submersible hull ever developed for specialised deepwater operations – Opti-Ex®. LPG carriers capable of running on alternative fuels. And now the world’s first floating liquefaction unit. Our unwavering drive for creativity and technological innovation to supply energy to the world in an ever faster, safer, more efficient and sustainable way. This is what has taken EXMAR to where it is now: a well respected, specialised maritime logistics company offering tailor-made and innovative energy solutions to 32 the oil and gas industry.

www.exmar.be


Les Eburons, nationale veteranenploeg Toen hij zelf niet langer speelde voor de eerste ploeg, is Roland het team wel altijd blijven volgen. Hockey heeft hem nooit losgelaten. Ook nu nog gaat hij graag kijken. ‘Weliswaar enkel als het mooi weer is, voor de rest volg ik het via familie en de krant. Hockey is een belangrijk deel van mijn leven. Vandaar dat ik heb genoten van mijn tijd bij de veteranenploeg. Ik heb er zelfs voor de nationale (veteranen)ploeg gespeeld. Wij heetten ‘Les Eburons’ maar die bestaan nu niet meer. Ik speelde er onder meer samen met Jacques Boccard, de grootvader van Gauthier die nu bij de Red Lions speelt.’ Het mag duidelijk zijn: bij de Gantoise stroomt het hockeybloed doorheen de aderen. Een traditie die zich nu al 100 jaar verder zet. En het heeft er alle schijn van dat dit in de toekomst niet anders zal zijn. Daar zijn mensen als Roland Beaumont het levende bewijs van...

Paastoernooi op Léopold hockey club in het jaar 1943 Anecdote: bij de terugkomst in Gent werd het rangeerterrein in Merelbeke door de Engelsen gebombardeerd. Geknield: Jean Dewitte, John Corbiau, Lucien Roegiers, Henri Vandernoot, Roland Beaumont Staand: Jean Van Ceulebroeck, Guy Vincent, Alphonse Rogge, Nono Dewulf, Raymond Distave, Carlo Broeckaert

GA N T O I S E M A G A Z I N E

33 33


MONDAY FEVER

Tekst door Tom Roegiers (Gantoise 2020 Friend en speler Gents 1 + Trim)

Met zo’n zesentwintig zijn de ladies. De ene week trainen ze om de andere week alles in praktijk om te zetten tijdens hun wedstrijd in de ladiescompetitie. Onze ladies is een ploeg die samengesteld is uit frisse dertigers (vanaf 35j nvdr) die

Zij die denken dat daags na het weekend de

gegroeid is uit hockeyspeelsters die vroeger competitie speelden en uit vroegere

hockeyterreinen er verlaten bij liggen, zijn aan het

trimhockeyspeelsters. De matchen worden steevast afgerond in het clubhuis waar

verkeerde adres. Op maandagavond heerst er een

er uitgebreid de tijd wordt genomen om analyses te maken van de afgelopen

gezellige bedrijvigheid op Gantoise.

wedstrijd, dit alles bij een lekker glas wijn en een stevige maaltijd.

Na schooltijd is er alweer training voor de allerkleinsten onder ons, U7. En later op diezelfde

Ook onze twee gentsploegen komen in actie op maandag. Anders dan bij de

avond (vanaf 20u) komt de grote meute op gang.

ladies trainen deze heren niet maar spelen enkel om de veertien dagen hun wedstrijd. Ook de Gents (op andere clubs ook wel de gentlemen genaamd) zijn samengesteld uit ervaren hockeyspelers en trimmers die op deze manier in conditie blijven. De twee ploegen komen steeds naast elkaar in actie tegen een andere gentsploeg. Na de rust wisselen deze van plaats en spelen zo elk twee wedstrijden van 35 minuten. Ook de Gents sluiten deze sportieve avond af met een gezellig diner. Als de Gents en Ladies van huis zijn is er plaats voor de trimmers (ook wel startto-hockey genaamd), een zeer gedreven groep maandagsporters. Voor deze groep enthousiastelingen is er geen boven of ondergrens qua leeftijd. Zo vind je bij de trimmers spelers(sters) die voor de eerste keer een stick in de handen hebben of hockeyers die vroeger speelden en de conditie en techniek op peil houden afgerond met een wedstrijdje hockey op het einde van de training. Niets prestatiegericht en geen wedstrijdverplichting. Wie op maandagavond het clubhuis opzoekt kan er maar best rekening met houden dat het er druk is. En vergeet niet, Ladies, Gents en trimmers is meer dan alleen maar good food, wine & champagne tijdens de rust!

34


G A N T O I S E M A G A Z I N E

35


You only live once ...

Dubbel omgrachte herenhoeve uit de 16e eeuw · Schellebelle. Dit uitzonderlijk landgoed, met een hoofdportaal dat dateert uit 1573, combineert een rijk geschiedkundig verleden met de luxe en het hoogste wooncomfort van de 21e eeuw. Het herbergt een groot aantal uitermate verfijnde woonvertrekken die allen uitgeven op specifieke en verschillende kijkassen in de tuin. Vg,Wg,Gvkr,Gdv,Gvv EPC 236 kWh/m² UC: 1575216 E&V ID W-017XUB Tel. 09-223 28 23

Prachtige exclusieve eigendom Evergem. Dit bijzonder landhuis met buitenzwembad is gelegen op een prachtig domein van 7000 m² grond. Vg, Igb, Gdv, Gvv, Gvkr EPC 295 kWh/m² UC 1102454 E&V ID W-020PK7 09-223 28 23

Instapklare klassieke villa met tuin Wetteren. Statige, recent door toparchitect Xavier Donck gerenoveerde villa met ondergrondse garage. Vg, Wg, Vv, Gdv, Gvkr EPC 583 kWh/m² UC 1560301 E&VW-01UG08 09-223 28 23

Karaktervolle villa in groene omgeving Laarne. Via een lange, private oprijlaan bereikt u deze prachtige villa gelegen in een groengebied van 4.100 m². EPC 441 kWh/m² UC 1677410 E&V ID W-020O7P 09-223 28 23

Exclusief kasteel te Wannegem-Lede Wannegem-Lede. Dit Kasteel wordt soms “het kasteel der kastelen van België” of ook wel het ‘Petit Trianon’(cfr. Château de Versailles, 1755) van Vlaanderen genoemd. E&V ID W-008UQ6 09-223 28 23

Uitzonderlijk kasteel Zulte. Een echt uniek eigendom kom je heel zelden tegen. Dit kasteel is er zo één! Ontdek dit majestueus kasteel dat geschiedenis combineert met comfort van het hoogste niveau. E&V ID W-01IS5Z 09-223 28 23

Palladiaanse Elegantie Destelbergen. Het buitenverblijf uit de 19e eeuw werd getransformeerd tot een waar toonbeeld van levenslust en ‘joie de vivre’. EPC 400 kWh/m² UC 1113351 E&V ID W-00682O 09-223 28 23

Tel. 09-223 28 23

Engel & Völkers Gent-Centrum . Kleine Vismarkt 2 . 9000 Gent Gentcentrum@engelvoelkers.com . www.engelvoelkers.com/gentcentrum


... and we’ll show you where

Perfect gerenoveerd appartement op toplocatie. Dit prachtig appartement, gelegen in het hartje van Gent, werd in 2013 tot in de puntjes gerenoveerd. Indien de koper het wenst, is het ook mogelijk om het aanpalende appartement te kopen zodat u kan genieten van nog grotere oppervlaktes. Kortom, dit eigendom is uniek omwille van de mooie afwerking en de ideale ligging in het historisch centrum van de stad. Vg, Wche, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 175 kWh/m² UC 172577 Tel. 09 223 28 23 E&V ID W-021E55

Uniek eigendom op de beste locatie in Gent Gent. Op de Graslei bevindt zich dit karaktervolle herenhuis met een laatbarokke façade . Vg, Wche, Gvv, Gdv, Vkr EPC 378 kWh/m² UC 1494469 E&V ID W-01SEL4 09-223 28 23

Uniek instapklaar landhuis Destelbergen. Het ultieme raffinement van dit prachtig landhuis in een natuurgebied is in elk detail terug te vinden. EPC 381 kWh/m² UC 1597680 09-223 28 23 E&V ID W-0216PI

Uitzonderlijk instapklaar stadspaleis Gent. ‘Hotel Hamelinck’, combineert een 18de eeuws stadpaleis met een 16de eeuws achterbouw, modern bijgebouw en 19de eeuws koetshuis. E&V ID W-020G8X 09-223 28 23

Prachtige herenwoning met garage Gent. Deze prachtige herenwoning met garage is gelegen in het hartje van de Gentse binnenstad. Vg, Wche, Gvv, Gdv, Vkr EPC 217 kWh/m² UC 1714315 E&V ID W-021DPG 09-223 28 23

Charmante woning in het Klein Begijnhof Gent. Deze charmante woning gelegen in het Begijnhof wordt volledig gerenoveerd volgens de regels van de kunst en met respect voor de authentieke elementen. Vg,Wche,Gvkr,Gdv,Gvv 09-223 28 23 E&V ID W-01ZC6D

Luxueus duplex penthouse Gent. Deze luxueus afgewerkte duplex penthouse kijkt uit op de prachtige torens van Gent. Vg, Ag, Gdv, Gvkr, Gvv EPC 113 kWh/m² UC 1566102 E&V ID W-01XAQ8 09-223 28 23

Tel. 09-223 28 23

Engel & Völkers Gent-Centrum . Kleine Vismarkt 2 . 9000 Gent Gentcentrum@engelvoelkers.com . www.engelvoelkers.com/gentcentrum


GANTOISE HEREN CAPTAIN S JUSTIN DUBOIS EN BRUNO DUBRULLE Interview door David Tytgat (Gantoise 2020 Friend en speler Mineur Leopard)

David : Justin en Bruno, leg eens uit wat jullie parcours is geweest op hockeyvlak en hoe jullie tot in de eerste ploeg zijn geraakt?

Bij de jonge wolven van Heren 1 is de kapiteinsfunctie een duobaan. Interview

Bruno: Ik ben beginnen hockey’en op Indiana en heb op 9-jarige leeftijd de

met Justin Dubois en Bruno Dubrulle.

overstap naar Gantoise gemaakt. Ik heb 2 jaar in de provinciale selectie gezeten, gevolgd door de nationale jeugdploegen in de verschillende leeftijdscategorieën. Sinds 4 jaar fungeer ik als centrale verdediger in de 1e ploeg Heren. Justin: Ik ben op 4-jarige leeftijd begonnen op Gantoise. Sinds mijn vijftiende speel ik in de 1e ploeg. Ik heb eveneens de provinciale selecties doorgemaakt en heb in de nationale U16, U18 en U21 gespeeld. David : Jullie staan nu derde in eerste nationale en maken een goede kans om terug naar Eredivisie stijgen. Is dit een duidelijk doel voor dit jaar? Justin: We hebben reeds een aantal seizoenen in Eredivisie gespeeld, waar het niveau hoger is hoger en dus leuker. De ambitie is duidelijk en het is zeker ook mogelijk. Bruno: Na de degradatie vorig jaar, was het moeilijk om in te schatten wat het niveau van de ‘nieuwe’ ploeg zou zijn. Bij de winterstop staan we echter op een plaats die recht geeft op promotie en dus moeten we dat proberen vasthouden. Met de huidige (nochtans) jeugdige ploeg is dat zeker mogelijk. David : De Dames draaien nu al een tiental jaar mee in Eredivisie terwijl de Heren meer moeite blijken te hebben met het hoogste niveau. Hoe komt dit volgens jullie? Bruno: Er is meer continuïteit in de kern, met goede speelsters die lang bij de ploeg blijven en dus het niveau van nieuwkomers naar boven kunnen trekken. Wel is er mijns inziens minder concurrentie in de Eredivisie Dames. In de Eredivisie bij de Heren is het algemene niveau hoger en zijn de ploegen meer aan elkaar gewaagd. De laatste jaren zien we echter ook een gelijkaardige evolutie waar het niveau van de damesploegen in Eredivisie dichter bij elkaar komt te liggen.

38


Justin: De dames hebben veel goede speelsters en hebben de

David: Jullie zijn beiden al jaren lid van Gantoise, wat zijn

afgelopen jaren schitterend werk geleverd. Er is echter wel sprake

de grootste veranderingen die jullie ervaren hebben in het

van meer professionalisme bij de heren. Stilaan kunnen meer

laatste jaar?

mensen er hun van beroep maken en dus full time met hockey bezig zijn. Daardoor wordt de Eredivisie bij de heren almaar

Justin: een duidelijke en zeer goed uitgebouwde structuur van

moeilijker bereikbaar en dienen onze jongens zo professioneel

het bestuur. Deze mensen leveren daarenboven heel goed werk

mogelijk te gaan werken. Dat is nog niet altijd het geval, maar

en communiceren duidelijk met de leden over de plannen.

moet wel het doel zijn op langere termijn.

De infrastructuur gaat erop vooruit, voor zover dit natuurlijk

G A N T O I S E M A G A Z I N E

39


mogelijk is binnen het bestaande kader.

dat dus zeker proberen. Of het echt zal lukken om als speler enkel

Bruno: De openheid naar de leden toe en de hartelijkheid

van hockey te leven, is nog koffiedik kijken.

binnen de club. Er wordt veel moeite gedaan om het de leden naar hun zin te maken. Verder ook nog de aandacht en focus

David : Waarom zouden jullie hockey als sport promoten

die uitgaat naar de jeugd in de eerste plaats, maar ook naar de

boven een andere ploegsport?

fanionploegen. Bruno: Het is een intensieve en dynamische sport die meer David : De eerste ploeg is een relatief jonge ploeg, kan deze

en meer leden aantrekt en nog een grote groeimarge heeft.

ploeg binnen 5 jaar kampioen spelen in Eredivisie?

Elk jaar worden de regels aangepast om het spel sneller en aantrekkelijker te maken.

Justin: Dat is een immens grote ambitie die veel veranderingen

Justin: De familiale sfeer die nog steeds aanwezig is in vele

en inspanningen zal vergen van de spelers, evenals een verdere

clubs. Je kan met vrienden samen spelen vanaf je 4 jaar tot je

professionalisering. Maar onhaalbaar is het niet.

volwassen bent, met een beetje geluk zelfs allemaal de hele tijd

Bruno: Als de club en de huidige (nog jonge) generatie hetzelfde

in dezelfde ploeg.

elan kunnen aanhouden, dan zit dat er zeker in. David : Zeg in het kort wat Gantoise als club en ploeg voor David : Meer en meer spelers in de Belgische competitie

jou persoonlijk betekenen.

kunnen van hockey leven. Denken jullie dat deze trend zich nog verder gaat ontwikkelen?

Justin: Gantoise is mijn tweede thuis. Ik breng hier evenveel tijd door als thuis. Verder is de ploeg een grote en hechte groep

40

Bruno: De algemene professionalisering gaat zich zeker verder

vrienden.

doorzetten, dat is een onomkeerbaar proces.

Bruno: Hockey is de ideale uitlaatklep en een uitstekende

Justin: Gezien deze verdere professionalisering, zullen spelers

gelegenheid om met vrienden samen te zijn.


G A N T O I S E M A G A Z I N E

41


GANTOISE

PEOPLE

42


GANTOISE

PEOPLE

G A N T O I S E M A G A Z I N E

43


weetjes en

PRAKTISCHE INFO “wat kan de club voor mij betekenen?”

Secretariaat

Facebookpagina

Veronique Beert, onze verantwoordelijke secretariaat, staat

Gantoise hockey heeft sinds vorig jaar opnieuw een

steeds klaar met een passend antwoord op al uw vragen.

actieve

Facebookpagina

(https://www.facebook.com/

gantoisehockey2020) die een groot succes kent. U kan haar het best bereiken via mail hockey@gantoise.be

Aarzel niet om ons regelmatig uw foto’s te sturen voor upload

(hockey) of welkom@gantoise.be (tennis & algemeen).

op de pagina en op de website zodat anderen (ploeggenoten, ouders, vrienden) kunnen meegenieten van de foto’s ! Informatie

Website

en link staan op onze Gantoise hockey website.

Neem regelmatig een kijkje op onze website www.gantoise.be. U vindt hier alle praktische informatie over stages, wedstrijden, evenementen, etc

Gantoise winkel In ons clubhuis hebben wij een winkel met hockey-uitrusting,

44

Uw kinderen kunnen hockey leren spelen vanaf 4jaar

open op zaterdagvoormiddag (op wedstrijddagen) en

(geboortejaar 2011), en tennis vanaf 3 jaar.

woensdagnamiddag (op trainingsdagen).


Best ready to drink tea

World Beverage I novation In @ d dss 2014 A aarrd Aw

WINNER

Puur Thee Plezier Zin in Zi i ontspanning t i ? Het gamma TAO Pure Infusion voert je met vier heerlijke dranken regelrecht naar het hart van Azië. Vier dranken op basis van witte, zwarte, groene of rooibosthee, … niet bereid van theeextracten maar een echte infusie, met subtiele aroma’s van vruchten en bloemen. Uiteraard zonder kleurmiddelen, bewaarmiddelen of toegevoegde suiker, en bovendien met een lage energiewaarde (< 20 kcal/100 ml). Genot, comfort en een prikkeling voor de zintuigen, volledig natuurlijk en licht. De weldaden van het TAO Pure Infusion-ritueel vergezellen je de hele dag door.

TAO Pure P IInfusion f Black Tea

TAO Pure P IInfusion f Green Tea

TAO Pure P IInfusion f Rooibos Tea

TAO Pure Infusion White Tea

Black Tea, Lemon & Orange Blossom

Green Tea, Lime & Jasmine

Rooibos Tea, Plum & Elder Blossom

White Tea, Pomegranate & Passionflower

Free of artificial preservatives, colourings and flavourings www.taodrinks.com


GANTOISE

KALENDER Juli

Maart 27/03

Gantoise Night

April

6-10/07

Tennisstage

13-17/07

Tennisstage

22-24/07

Tennisstage

28/07-09/08

Tennis Tornooi van Vlaanderen @ Gantoise

6-10/04

Hockey Youth Academy Stage U6-U9

6-10/04

Tennisstage

11/04

Dames 1 hockey : Gantoise-Watducks

Augustus

13-17/04

Hockey Youth Academy Stage U10-U19

10-14/08

Tennisstage

13-17/04

Tennisstage

17-21/08

Tennisstage

22/04

Start Interclub Tennis

17-21/08

Hockey Youth Academy Stage U10-U14

24-28/08

Tennisstage

24-28/08

Hockey Youth Academy Stage U6-U9

29-30/08

Gantoise Hockey Latesummer Adult Tournament

Mei 1/05

Sponsorday /Heren 1 hockey : Gantoise – Namur

8/05

Quizavond @ Gantoise Clubhouse

22/05

Gantoise Masters @ Royal Latem Golfclub

September 4-14/09

Tennis Clubtornooi

Oktober

Oldtimerrally

Juni 19-27/06

Tennis Jeugdtornooi

25-26-27/06

Gantoise Hockey Midsummer Youth Tournament

26/06

Summer Party

29/06-03/07

Tennisstage

46

Alle info vindt u op www.gantoise.be


G A N T O I S E M A G A Z I N E

TENNIS EDITION N 1 | SP R I N G - SUM M E R 2 0 1 5


GRAPHIUS THE FINE ART OF PRINTING www.graphius.com

WWW.GRAPHIUS.COM • Eekhoutdriesstraat 67, B-9041 Gent (Oostakker) • 2

+32 9 218 08 41 •

info@graphius.com


edito Beste vrienden,

Bij de lancering van dit mooie Magazine blikken we nog even terug op onze rijke geschiedenis en kijken we vooral uit naar de toekomst van de Club die we in ons hart dragen.

Het Gantoise Magazine is een initiatief dat ik als voorzitter bijzonder goed weet te smaken. Tijdens mijn humaniora

Zoals algemeen bekend, vierde Gantoise vorig jaar haar 150 jarig bestaan.

was ik hoofdredacteur van de licht rebelse schoolkrant

Weinig verenigingen mogen zich “eeuweling” noemen, laat staan “anderhalve eeuweling”. Hier mogen

“‘t Zwanzerke “. Ik ken dus het klappen van de zweep en weet

we met zijn allen terecht trots op zijn. Zo lang overleven duidt aan dat bestuurders samen met het

dat een magazine veel energie vraagt van de makers ervan.

enthousiasme van haar leden en toegewijde medewerkers steeds voor de juiste koers kozen.

Het is daarom gepast om de ploeg achter dit magazine te feliciteren en te danken.

Aan het einde van de 19de eeuw was tennis al een “gemondialiseerde” sport ! Alle Grand Slam tornooien

Het Gantoise Magazine is een uiting van de herwonnen

en de Davis Beker werden rond die periode voor het eerst georganiseerd.

energie binnen onze club. De kracht van onze club is

Ons Gantoise was helemaal mee met haar tijd en na schuchtere pogingen in 1894, zorgden oud-leerlingen

gebaseerd op engagement: Engagement van vele

van het College van Melle in 1902 er voor dat er op onze Club kon getennist worden.

vrijwilligers die zich iedere week inzetten om alles in goede banen te leiden, engagement van al onze sporters die fier

We zijn dus in feite “maar” 113 jaar oud !

de kleuren verdedigen van Gantoise, engagement van onze

Gantoise was in 1914 medeoprichter van de Belgische lawn tennisfederatie, en leverde tot 2 maal toe fel

sponsors, engagement van de Coöperatieve.

gewaardeerde Voorzitters, m.n. de heren M. Stas de Richelle en P.P. De Keghel.

Weet dat uw bestuur achter de schermen samen met

Het vrij elitaire tennis kende vanaf de jaren 1970 een grote democratisering. Het aantal beoefenaars nam

collega’s van de Coöperatieve hard werkt aan een structurele

exponentieel toe mede onder invloed van de mediatisering.

oplossing voor de toekomst van onze club. De gesprekken

Onze tennisafdeling heeft steeds sterk ingezet op de jeugd, getuige de verschillende winnaars van “de

verlopen zeer constructief. We staan dicht bij een doorbraak.

Borman beker” ( Belgisch jeugd kampioenschap ). Ook in de toekomst zal de tennisafdeling blijvend inzetten op de jeugd. Vandaag is meer dan 40% van onze leden jonger dan 10 jaar !

Ik wens alle leden veel leesplezier,

Onze tennisschool ( 2TC ) met zijn competente en enthousiaste trainers zorgt voor een optimale opleiding en begeleiding van onze jeugd. Competitiespelers kunnen zich vervolmaken naargelang hun eigen

Tom De Bruyckere

kunnen en ambitie.

Algemeen voorzitter Vzw Gantoise In 2015 hebben we opnieuw bijna 30 ploegen die deelnemen aan de interclub competities. Interclub spelen is leuk ! Het maakt van onze individuele sport een groepsport met zijn aangename kenmerken. Onze aandacht gaat zeker ook naar de recreant tennisser. Hij/ zij vormt de brede basis van onze Club en moet kunnen tennissen wanneer het hem/ haar past in optimale omstandigheden. Vaak is de recreant een tennisspeler die ook oog heeft voor de “après tennis”. Niet onbelangrijk voor de sfeer in onze Club ! Gantoise wil een Club zijn waar het goed vertoeven is en men zijn sport kan beoefenen in een gezellige, familiale sfeer. Lang leve ons Gantoise ! Marc Bolle Voorzitter Gantoise Tennisclub

G A N T O I S E M AG A Z I N E

3


INHOUD

EDITO

03

IEF NOLLET, VAN JOKARI TOT A SPELER

06

TENNISRANGSCHIKKING: EENVOUDIGER

10

DAN JE DENKT... Gantoise Magazine is een uitgave van:

2TC TENNISSCHOOL

12

PRESTATIES JEUGDSPELERS GANTOISE

14

THE X-MAN VIERT MET ONS HET 150 JARIG

16

Vzw La Gantoise Tennisstraat 13, 9050 Gentbrugge secretariaat: 0486 24 77 78 hockey@gantoise.be - www.gantoise.be

Verantwoordelijke uitgever: Tom De Bruyckere

BESTAAN VAN DE GANTOISE

Tennisvoorzitter: Marc Bolle Bladmanager: Matthias Vermeersch Redactie en fotografie: Sam Paret, Jean-Louis Goethals de Mude, Jan De Paepe, Ief Nollet, Kenneth Kesteleyn Coverfoto: Vanessa Deboeuf Advertising: Kurt Vanwetter, Alexandre Saverys, Olivier Devos, Bruno Wuyts Druk: Graphius Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Oostakker 09 251 05 75 - info@graphius.com - www.graphius.com Lay-out: POLARIS Creative Solutions studio@polariscs.com - www.polariscs.com Oplage: 1.350 ex

Gantoise Magazine Š 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie of op welke andere wijze ook, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden. Opmerkingen en reacties betreffende deze uitgave zijn welkom op onze redactie. Alle rechten voorbehouden

4

GANTOISE PEOPLE

20


5 G E N E R AT I E S BROUW TRADITIE, Speciaalbier van hoge gisting , hergist op fles.

Anno 1892

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.


IEF NOLLET VAN JOKARI TOT A SPELER

Interview door Sam Paret verschenen in Promenade Oktober 2014

Jij bent nummer 33 bij de Mannen 1 in het tenniscircuit. Voor de onwetenden onder ons: kan je dit wat nader toelichten?

Gesprek met onze hoofdtrainer en hoogst

Ief Nollet: Tennis Vlaanderen organiseert eigen tornooien en daarbij is de categorie

geklasseerde tennis speler van Gantoise.

‘Mannen 1’ de hoogste categorie in België. Die kent een onderverdeling die gaat

Ief heeft een visie en een droom:

tot A-internationaal. Ik behoor tot A-nationaal en ben op dit moment inderdaad

de jeugd meer mogelijkheden en

het nummer 33 van België. In de zomer doe ik mee aan Future-tornooien (10.000

spelplezier geven om zowel hun passie

dollar voor de winnaar) om hoogstaande wedstrijden te spelen en om zo te

als hun engagement naar de club in

proberen om mijn ranking te verbeteren. Naast de niet-professionele spelers zoals

leven te houden…

ik, doen hieraan jonge, opkomende talenten mee die vaak wel professioneel met tennis bezig zijn. Jij combineert je carrière met een job als tenniscoach. Waar droom je als niet-professionele speler van? Ief Nollet: Ze hebben mij altijd verteld dat ik teveel droomde. Ik wou absoluut A-speler worden en ondanks de tegenkantingen ben ik er vorig jaar ook in geslaagd. En belangrijker, ik heb dit jaar weten te bevestigen waardoor ik A-speler blijf. Ik weet wel dat ik al 29 ben, maar ik heb het gevoel dat ik nog elk jaar progressie maak. Nu droom ik ervan om ooit op de wereldranglijst te staan. Daarvoor heb ik 1 ATP-punt nodig. Dat is mogelijk als ik erin slaag op één van die Futures de kwalificaties te overleven en vervolgens de eerste ronde op de hoofdtabel. Ik ben iemand van uitschieters, ik wissel heel goede met heel slechte matchen af. Zo heb ik onlangs drie tornooien op rij gewonnen. Dus ik hoop op een goeie periode tijdens één van die Futures en dan is alles mogelijk. Hopelijk volgend seizoen al. Zolang ik er zin in heb, blijf ik tennissen en blijf ik mezelf nieuwe doelen stellen. Dat is een boodschap die je ook aan de kinderen hier meegeeft. Wie neem jij onder je hoede?

6


Ief Nollet: Ik train vooral veel competitiespelers vanaf de leeftijd

de keerzijde van de medaille gezien toen jongens plots naar een

van 9 à 10 jaar. Op woensdag en zaterdag geef ik les aan

andere club overstapten nadat ik ze opgeleid had. Dat doet pijn,

recreanten en nu en dan ook privéles. Kinderen komen hier vanaf

maar daar leer je je over zetten.

3 jaar en krijgen balgewenning, coördinatie, lichaamsbesef. Allemaal zaken die ik heb gemist want eigenlijk was ik niet voorbestemd om tennisser te worden.

Daarom net dat je het in deze club zo aangenaam mogelijk probeert te maken. Hoe ben je destijds bij TC Gantoise

Hoe heb je dan ontdekt dat je talent had?

terecht gekomen?

Ief Nollet: Eigenlijk heel toevallig. Ik was met mijn ouders op

Ief Nollet: Tot mijn 16e was ik verbonden aan de club in Eeklo,

vakantie aan de kust. Ik speelde jokari op de dijk en een ouder

waar alle competitiespelers toen trainden. Ik miste er wel het

koppel passeerde ons. Zij maakten mijn moeder er op attent

clubgevoel, aangezien iedereen daar puur voor de training

en raadden haar aan mij in te schrijven in een tennisclub. Niet

kwam en achteraf niet bleef. Op een gegeven moment ben ik

evident aangezien ik toen al skiën, basketbal en voetbal in

vrienden gevolgd naar Merelbeke en Aalter. In die tijd begon ik

competitieverband deed. Toch bracht mijn moeder me naar

als vakantiejob tennisstages te geven en op een dag kreeg ik

de lokale tennisclub waar mijn toenmalige trainer de woorden

van Maxime (die van Heusden afkomstig is) de vraag om hier

van dat koppel bevestigde. Hij schreef me in voor de testdagen

een stage te geven omdat ze iemand tekort hadden. Dat ben ik

die de VTV toen organiseerde en ik kon me selecteren voor hun

blijven doen waarna plots de vraag kwam of ik ook tijdens de

gewesttrainingen bij de Jongens 12. Ik trainde toen samen met

week training wou geven.

Maxime Braeckman die nu aangesloten is bij de academie van

Ik heb mijn sport altijd laten primeren boven mijn studies. Zo ben

Kim Clijsters. Van onze generatie zijn wij vrijwel de enigen die nog

ik hier geleidelijk in mijn job gegroeid.

actief zijn. We hebben er veel zien komen en gaan. Je trainde in Eeklo met andere competitiespelers. Wat Ik veronderstel dat er na verloop van tijd weinig tijd over

ontbrak er precies om profspeler te worden?

bleef voor je andere hobby’s. Waren het moeilijke keuzes om te maken?

Ief Nollet: Ik had wel talent, maar niet dat uitgesproken talent dat nodig is in het mannentennis. Daarnaast is het op een bepaald

Ief Nollet: Met het verdwijnen van de piste aan de Blaarmeersen,

moment niet langer voldoende om twee dagen in de week te

ben ik noodgedwongen moeten stoppen met skiën. Basketbal

trainen. Mijn moeder zag het echter niet zitten om elke dag naar

vond ik een periode leuk, zeker toen ik driemaal Belgisch

Eeklo te rijden, ze had bovendien nog twee andere kinderen aan

kampioen ben geworden. Ik speelde ondermeer met Sam

wie ze niets wou ontzeggen. Tennis is ook een relatief dure hobby

Van Rossom (Belgian Lion die nu voor Valencia speelt, nvdr.)

zonder garantie dat je in het circuit kan meedraaien. Ik begrijp

samen. Toen onze groep uiteen viel, was het plezier weg en

dus dat sommige ouders passen. Toch raad ik hen aan – als het

ben ik gestopt. En voetbal was niet langer combineerbaar met

financieel haalbaar is – hun kinderen die kans te geven. Want

het tennis. Hoewel ik mij af en toe nog eens durf wagen aan

terwijl ze tennissen, lopen ze niet op straat of zitten ze niet op

minivoetbal. Eerlijk: van alle sporten mis ik vooral het skiën. Als

café. Voor mij is het belangrijk dat ze zich liever hier amuseren.

ze me een leven zouden voorstellen zonder luxe maar met de garantie dat ik elke dag mijn ski’s kan aantrekken, dan vertrek

Het aspect fun is voor jou essentieel. Is dat combineerbaar

ik vandaag nog naar de bergen. Ik zou het tennis zeker missen,

als je topspelers wil afleveren?

maar het weegt niet op tegen het gevoel van vrijheid en eenheid met de natuur die je ervaart tijdens het skiën.

Ief Nollet: Volgens mij zijn de twee perfect combineerbaar. Dat is wat ik bij Gantoise nastreef. Ik weet uit ervaring dat er

Vraag me wel niet om elke dag skiles te geven. Dan haal ik meer

veel jongeren de sport opgeven nadat ze een degout hebben

voldoening uit mijn job als tenniscoach. Hier krijg ik de vrijheid

gekregen. Kinderen die op hun 12 jaar gekraakt worden omdat

om op langere termijn met mensen te kunnen werken. Eén van

ze door enkele mindere resultaten meteen uit de selectie van

je pupillen een wedstrijd zien winnen en te weten dat je daar een

competitiespelers worden gezet is volgens mij een gebrek aan

aandeel in hebt, is een bijzondere ervaring. Pas op, ik heb ook al

visie. Kimmer Coppejans is een voorbeeld die er gelukkig nadien

G A N T O I S E M A G A Z I N E

7


wel nog in geslaagd is om resultaten neer te zetten, maar neem

Ief Nollet: Laat ik het zo stellen: als ik zie welke complexen er uit

van mij aan dat hij tot een minderheid behoort. Tennis is een zeer

de grond zijn gerezen in de provincies Antwerpen en Limburg,

individuele sport, dat maakt het net zo hard. Als dan ook nog het

dan stel ik vast dat onze provincie achterop hinkt. Wat onze club

plezier ontbreekt, verlies je veel potentiĂŤle kampioenen. Net

betreft, zitten we nu aan het maximum van 360 personen die les

daarom hamer ik op een leuke sfeer op training en wil ik dat de

volgen. Positief als ik zie dat we er bij mijn aankomst 200 telden,

Gantoise een familiale club is want zo bind je talenten aan je vast.

maar een probleem als we willen uitbreiden. Wij zijn nu met vier trainers en ik mag zeggen dat we een goed team hebben. Tot op

Wie van je huidige lichting kan het volgens jou tot in het

heden is dat de reden waarom spelers zich bij een bepaalde club

profcircuit brengen?

aansluiten. Een betere infrastructuur met aanwinst van een mental coach

Ief Nollet: Er zijn er een paar bij die verder kunnen geraken dan

zou ons natuurlijk beter wapenen voor de toekomst en zou

mezelf maar ik ben voorzichtig in mijn uitspraken. Het heeft geen

ons vooral in staat stellen om onze toppers beter te kunnen

zin hen nu te forceren. Als ik zie hoe ze jonge kinderen al 20 uur

begeleiden. Dat is noodzakelijk willen we aansluiting vinden met

in de week laten trainen, dan ben ik bang dat je ze verbrandt.

de top‌

Eens ze 17 zijn en ze doen het nog altijd graag en ze zijn bereid om hard te werken, dan maken ze een kans. Het hangt voor een groot stuk van hen zelf af. De uitdaging voor ons bestaat erin hen te blijven prikkelen zodat ze met goesting blijven trainen. Als ik kijk naar uitgesproken talent, zie ik in onze club bij de jongens mogelijkheden voor Boriss Kamdem. Op voorwaarde dat hij zijn hoofd erbij houdt, daar gaan we deze winter aan werken. Bij de meisjes zie ik aanleg en wilskracht bij Eline Audenaert, die elk jaar progressie blijft maken. Overal in de sport horen we dat er een tendens naar professionalisering is ingezet. Is jullie club volgens jou gewapend voor de toekomst?

8


G A N T O I S E M A G A Z I N E

9


Tennisrangschikking: EENVOUDIGER DAN JE DENKT... De

berekening

en

toekenning

van

de

enkel-

en

dubbelklassementen is niet altijd voor iedereen duidelijk.

Een speler die sterker is dan 0, krijgt een “min” waarde. Bijvoorbeeld een B-2/6 duidt aan dat die speler in 2 spelletjes van de 6 ( in een set ) met 1 punt of 15-0 achterstand ZOU moeten

In België zijn er 23 verschillende klassementen.

beginnen. Een B-4/6 moet hetzelfde doen, maar dan in 4 spelletjes van de 6.

Wie per seizoen 4 officiële enkelwedstrijden speelt, krijgt een

Logischerwijs zou de volgende stap een -6/6 moeten zijn, d.w.z.

klassement. Wie per seizoen 8 dubbelwedstrijden speelt krijgt

een 15-0 achterstand in ieder spelletje van de set. Maar i.p.v. -6/6

een apart dubbelklassement dat echter nooit lager kan zijn dan

verkoos men deze speler gewoon een B-15 te noemen.

zijn/ haar enkelklassement. Nog sterkere spelers krijgen in bepaalde spelletjes 2 punten Klassementen worden jaarlijks berekend volgens de uitslagen.

achterstand ( 30-0 ). Zo moet een B-15/2 in 2 spelletjes een 30-0

In België heeft men 3 reeksen : A, B en C.

achterstand geven en in de overige spelletjes 15-0.

• In de A reeks heeft men 2 niveaus : Internationaal en nationaal.

Een B-15/4 moet dit in 4 spelletjes doen.

• In de B reeks zijn er 9 verschillende niveaus. • In de C reeks zijn dat er zelfs 12. De hoogst gerangschikte spelers in onze Club zijn :

Daarna wordt men in België A speler. De redenering voor minder sterke spelers ( minder dan B0 ) is dezelfde, maar de waarde wordt met een plus teken aangeduid.

Bij de heren

Is een speler één waarde minder sterk dan de basiswaarde 0,

• Ief Nollet ( A nationaal )

dan krijgt die speler wanneer hij tegen een 0 waarde speelt in 2

• Sam De Paepe ( B -15/4 )

spelletjes 15-0 voorsprong. Zijn klassement is dus B+2/6.

• Thomas Heyse ( B-15/2 )

Een B+4/6 krijgt aldus in 4 spelletjes een 15-0 voorsprong.

• Laurens Weynants ( B-15/2 )

Ook hier bestaat een +6/6 klassement niet. Dit betekent dat

• Adriaan De Leeuw ( B-15/2 )

de mindere speler in elk spelletje van de set ( 6 op 6 ) een 15-0

• Mathias Heyse ( B-15/2 )

voorsprong krijgt. Zulk een speler krijgt een C+15 rangschikking.

• Louis Barclay ( B-15/1 )

Vanaf dit klassement wordt men in België een reeks C speler.

• Arnaud Weynants ( B-15/1 ) • Boriss Kamdem ( B-15 )

Nog minder sterke spelers krijgen een voorsprong van 2 punten

• Wannes De Langhe ( B-15 )

( 30-0 ) tov de basiswaarde 0. Bijvoorbeeld een C+15/2 krijgt in 2 spelletjes per set 2 punten

Bij de dames

voorsprong ( 30-0 ) en in de overige spelletjes 15-0.

• Eline Audenaert ( B-15/2 )

Logischerwijs krijgt een C+15/4 dan in 4 spelletjes per set 30-0

• Majoly De Wilde ( B-15/2 )

voorsprong.

• Annelies Vandekerkhove ( B-15/2 )

Een speler die in alle 6 spelletjes 30-0 voorsprong krijgt tegenover

• Sofie Heyse ( B-15/1 )

een speler met basisklassement 0, krijgt als waarde een C+30

• Sofie Hermans ( B0 )

toegewezen.

• Ilse Weynants ( B0 )

Uiteindelijk zijn er spelers die tot 3 punten voorsprong krijgen

• Lara Van Der Sypt ( B+4/6 )

( 40-0 ) in 2 spelletjes en in de 4 andere spelletjes van een set 30-0. Dit zijn dan C+30/2 spelers.

De klassementen komen van oorsprong uit Frankrijk. Het is in

C+30/4 spelers krijgen 40-0 voorsprong in 4 spelletjes en 30-0 in

feite een aanduiding van een handicap ( zoals die ook in andere

de overige spelletjes.

sporten bestaat zoals golf ). In tennis, echter, geeft het een graad

10

van sterkte aan.

In 2007 heeft men in België dan nog C+30/5 ingevoerd wat

Het vertrekpunt is een klassement met waarde 0 ( B0 ).

evenwaardig is aan Niet Gerangschikt.


G A N T O I S E M A G A Z I N E

11


2TC Tennisschool

Enkele jaren geleden werd de 2TC tennisschool

Filip Lasoen

opgericht door toenmalig hoofdtrainer David

Trainer 2TC, verantwoordelijke kids (3-8 jaar),

Basile. Intussen is deze onder leiding gekomen

competitie, volwassenen (recreanten en start-to-

van Ief Nollet en zijn er extra trainers aangenomen

tennis)

door het enorme succes van de tennisschool. Het trainersteam van tennisschool 2TC bestaat

Verder hebben we nog verschillende hulptrainers

nu uit drie full-time trainers, één half-time en

die ons team bijstaan bij het geven van de vele

verschillende hulptrainers.

kidslessen op woensdagnamiddag, vrijdagavond en zaterdagvoormiddag.

Hoofdtrainer Ief Nollet leidt alles in goede

Zonder deze hulptrainers zouden wij deze

banen met de hulp van zijn super enthousiast

kidslessen nooit zo goed kunnen geven, waarvoor

trainersteam. Elk heeft verschillende doelgroepen

onze oprechte dank aan deze trainers.

en verantwoordelijkheden. Wat? Hier een kleine uitleg:

Wij bieden lessen aan voor mensen tussen 3 en 99 jaar. Hiermee willen we zeggen dat er geen grens

Ief Nollet

staat op de leeftijd om te leren tennissen.

Hoofdtrainer 2TC en verantwoordelijk voor inplannen lessen, trainers, hoogcompetitie,

Ons kalenderjaar is opgebouwd uit een

competitie, wedstrijdleider, aanspreekpunt van

winterseizoen (meestal 23 weken) en een

alles wat te maken heeft met de lessen.

lenteseizoen (7 à 8 weken). Naast deze ‘vaste’ lessen organiseren wij elke vakantie ook stages.

Philippe Nelen Trainer

2TC,

verantwoordelijke

tienertoer

kinderen, competitie

Ook deze stages zijn niet alleen voor de jongsten maar tijdens de zomer kunnen ook volwassenen proeven van onze uitstekende volwassenstages

Alexander

Punnewaert:

Hulptrainer

2TC,

verantwoordelijke aanwezigheden leraars bij

onder leiding van Filip Lasoen en Bastiaan De Waele.

kidstennis Al deze lessen en stages kan u terugvinden op Bastiaan De Waele

onze site www.gantoise.be.

Trainer 2TC, verantwoordelijke conditietrainingen, competitie,

hoogcompetitie,

(recreanten en start-to-tennis)

12

volwassenen

Indien u meer informatie wenst aarzel niet om een mailtje te sturen naar 2tc@gantoise.be.


vlnr : Ief Nollet - Philippe Nelen - Alexander Punnewaert - Bastiaan De Waele - Filip Lasoen G A N T O I S E M AG A Z I N E

13


Prestaties jeugdspelers Gantoise Sedert een paar jaar is ook onze competitiegroep op de Gantoise

de finale in respectievelijk Waregem en Brughia. Bij de meisjes

aan het groeien met enkele talenten. Deze nemen deel in zowel

behaalde Kiliana Vercaemer de finale van TC Bosterhout als

de jeugdreeks, genaamd Volvo-Tour (nu Ethias-Tour) als in het

eerstejaars bij de meisjes 12.

volwassen circuit, genaamd Het Nieuwsblad Criterium. Afgelopen kerstvakantie zorgden ze al voor enkele opmerkelijke

Ook bij de Heren (volwassen tornooien) was onze ‘oudere’ jeugd

prestaties…

heel actief.

Een tennisseizoen start tijdens de eerste week van de

Zo behaalden 2 Gantoisenaren de finale van het tornooi van De

kerstvakantie en eindigt de eerste week van oktober met de

Vallei in Temse. Wouter van Coillie speelde finale in heren 4 en

nationale eindronde.

Nathan Colfs speelde finale in heren 5. Beide speelden een heel

Afgelopen periode zijn er dus heel wat tornooien geweest met

verdienstelijke wedstrijd maar moesten na een spannende finale

enkele opmerkelijke prestaties van onze spelers en speelsters.

helaas het onderspit delven. Louis De Rouck speelde tweemaal finale (De Jasmijn in Sint-Niklaas en De Velina in Geraardsbergen).

Tijdens de kerstvakantie waren er de eerste tornooien voor onze allerkleinsten in de vorm van reeks 1 tornooien (dit zijn tornooien

Tweemaal trok deze youngster aan het langste eind waardoor

waar de top van België in elke categorie aanwezig is). Deze

hij al helemaal bovenaan reikt van de rangschikking van heren 4.

vonden plaats in Argayon (Nijvel) en Wimbledon (Sint-Truiden). In Argayon was Sébastien Cauhapé de winnaar in de reeks U9

Voor onze ‘nog iets oudere jeugd’ was er in de maand januari

(sinds dit jaar gemengd) en won James Van Herzeele de reeks

de Vlaamse indoorkampioenschappen. Deze worden ieder

Jongens 12. Sébastien was in Sint-Truiden ook halve finalist en

jaar in Ham georganiseerd. Hier kunnen enkel B en A-spelers

laureaat in het dubbelspel.

deelnemen. Van onze club namen Boriss Kamdem en Eline Audenaert deel.

Boriss Kamdem bereikte in beide tornooien ook de hoofdtabel

Beide sneuvelden in de kwalificaties maar klopten wel eerst

maar verloor tegen de latere winnaar.

een hoger gerangschikte speler of speelster. Zo klopte Boriss Kamdem een B-15/2 en kon Eline vlot winnen van een B-15/4

Verder waren er ook reeks 2 tornooien waar onze jongsten ook

speelster.

heel bedrijvig waren. Wij kijken er alvast naar uit om onze jeugd, oudere jeugd, jong Zo won Nicolas Cauhapé het tornooi van De Vallei bij de jongens

volwassenen en volwassenen weer te zien schitteren op alle

12 en speelden Maxime Fawaz en Bert Van Cauwenberghe

tornooien. v.l.n.r. Louis De Rouck, Wouter Van Coillie, Nathan Colfs, Jonathan De Smet

14The X-Man viert met ons het 150 jarig bestaan van DE GANTOISE Interview door Jan De Paepe

Xavier, welkom op Gantoise, een club die je wel goed kent. Als je nu -een jaar na het spelen van je laatste match in de Ethias-Trophy- terugblikt op

Tot op vandaag is Xavier Malisse de

je carrière, wat was dan het belangrijkste feit? Het behalen van de halve

meest succesvolle speler in het Belgische

finale op Wimbledon of de winst in 3 ATP-tornooien ?

mannentennis, met als uitschieters een 19e plaats op de ATP-ranking in

Xavier: Dat is geen gemakkelijke vraag! Tot in de halve finale geraken van

2002, een halve finale in Wimbledon en

Wimbledon, het belangrijkste tornooi ter wereld, was zeer bijzonder. De sfeer op

winst in 3 ATP-tornooien (Delray Beach

dit tornooi is elk jaar opnieuw zo uniek, terwijl ik op dat moment echt op een wolk

in 2005 en 2007, Madras in 2007). Ook

tenniste… Maar ook telkens ik in mijn carrière een tornooi kon winnen, gaf dit

in het dubbel schitterde hij vaak en

een immense voldoening. Ik heb verder nog 9 finales in het enkelspel gespeeld

won hij met Olivier Rochus in 2004 de

en verloren, dus ook het winnen van een finale was telkens toch iets heel aparts.

finale van het Grand Slam tornooi van Roland Garros. Ter gelegenheid van

Jouw mooiste herinnering of de match die je niet vergeet ?

het 150-jarig bestaan van het vroegere Société Gymnastique la Gantoise (beter

Xavier: Er zijn er zoveel, ik kan echt niet voor één match kiezen. Misschien mijn

gekend als “de Gantoise”) organiseerde

overwinning tegen Krajicek in de kwartfinale op Wimbledon in 2002? Maar

de tennisafdeling een exhibitiewedstrijd

ook matchen die ik verloor, blijven bij mij daarom niet hangen als negatieve

tegen onze hoofdtrainer Ief Nollet.

herinneringen.

Nadien kon onze tennisjeugd volop genieten van een clinic met deze topper,

Hoezo ?

gevolgd door een korte persconferentie waar wij de immer minzame Xavier een

Xavier: Ik heb jarenlang tegen de elite van de wereld gespeeld en heb daar bij

aantal vragen konden stellen.

momenten mijn beste tennis kunnen boven halen. Ik kon van het niveau en de intensiteit van die matchen genieten, alhoewel ik ze daarom nog niet won. Zoals tegen Roger Federer bijvoorbeeld. Ik kon nog mijn beste dag hebben, ik moest toch steeds het onderspit delven…

16


Is hij voor jou de beste waar je ooit tegen speelde ?

hard gewerkt met de jeugd en er is veel talent, maar de weg naar de top is zeer moeilijk geworden. Er zijn veel landen

Xavier: Ja, dat vind ik wel. Hij is technisch zo perfect en hij

bijgekomen waar tennis geweldig is opgekomen (zoals in het

verplaatst zich zo snel, dat je een gevoel van onmacht kreeg als

Verre Oosten bijvoorbeeld), en er zijn zoveel goede spelers in

je tegen hem speelde. Ik herinner me een match in de Australian

het ITF-jongerencircuit… Wat David Goffin nu neerzet is echt

Open, waar ik de ballen gewoon rond de oren zag vliegen (lacht).

verbluffend, hij heeft zeker het talent voor een top-20 plaats. Bij

Voor mij is hij the best ever. Ook als mens is het een klasbak.

de jonge kerels zie ik ook wel veel in een Kimmer Coppejans.

Hoe vul je je dagen na het afsluiten van je carrière ?

Welke raad geef je aan een club zoals Gantoise bij de ontwikkeling van de tennisafdeling ?

Xavier: Ik heb geen specifieke professionele plannen. Ik heb al enkele coachingopdrachten voor spelers of speelsters in het

Xavier: Een goed georganiseerde tennisschool met bekwame

circuit opgenomen, maar weet niet of ik echt in die richting

coaches is een basisvereiste. Als ik jullie jeugd in de clinic heb

verder ga. Ik geniet enorm van mijn vrije tijd met vrienden en ik

bezig gezien, zit hier wel wat talent! Als ze hard blijven werken,

kan me ook volop toeleggen op golf, een sport die ik - zoals vele

kunnen ze zeker een mooi klassement halen en tot de Belgische

ex-toptennissers trouwens - echt top vind.

top doordringen. De moeilijkste stap is het echt internationaal doorbreken: daar moet je de juiste begeleiding voor hebben en

Volg je het Belgische tennis nog en hebben we uitzicht op

voldoende financiële steun. De club kan dit begeleiden, maar

nieuw jong talent?

financiering hangt af van de ouders, eventuele sponsors en uiteraard de tennisfederaties. Allemaal niet gemakkelijk.

Xavier: Ik volg dit wel, maar niet van zeer dichtbij. Er wordt

Afzien is de boodschap!

G A N T O I S E M A G A Z I N E

17


18


Design voor elke dag. Bij Van Marcke houden we van mooie dingen en nieuwe technologieÍn. Badkamers en keukens die in het oog springen en matchen met je interieur. Vernieuwende technieken voor verwarming en watergebruik. Maar dat is niet alles‌ We vinden ook dat ze milieuvriendelijk moeten zijn, praktisch in gebruik, en perfect moeten passen bij je dagelijkse gewoontes. Ja, bij Van Marcke vinden we design pas echt mooi als het duurzaam is en jou ook elke dag thuis doet voelen.

Van Marcke - Einde Were 121, Gent

www.vanmarcke.com


GANTOISE

PEOPLE

20


GANTOISE

PEOPLE

G A N T O I S E M A G A Z I N E

21


22


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.