Gantoise Hockey & Tennis magazine n°2 Spring - Summer 2016

Page 1

G A N T O I S E M A G A Z I N E

HOCKEY EDITION N 2 | S P RI NG - S U MME R 2 0 1 6


Schrijf je nu reeds in voor onze hockeystages op

Gantoise!

Paasvakantie (enkel voor leden). U5 tot en met U9

Van dinsdag 29 maart ‘16 tem vrijdag 1 april ‘16. Kostprijs 148 euro (4 dagen).

U10 tot en met U16

Van maandag 4 april ‘16 tem vrijdag 8 april ‘16. Kostprijs 185 euro (5 dagen). Specifieke zone-trainingen (verdediging, middenveld, aanval). Inschrijven VOOR 23 maart ‘16, daarna worden geen inschrijvingen meer aanvaard!

Zomervakantie (leden, niet-leden & beginners). U10 tot en met U16 (2001-2007)

Van maandag 15 augustus ‘16 tem vrijdag 19 augustus ‘16. Kostprijs 185 euro (5 dagen).

U5 tot en met U9 (2008-2012)

Van maandag 22 augustus ‘16 tem vrijdag 26 augustus ‘16. Kostprijs 185 euro (5 dagen). Inschrijven VOOR 7 augustus ‘16, daarna worden geen inschrijvingen meer aanvaard!

Stages gaan door van 9u30 tot 15u30. Deze prijs omvatten training, warme maaltijd, drank en 3-uurtje. Op onze stages voorzien we steeds gratis opvang vanaf 8u30 tot 17u00.


edito Beste Gantoise leden, beste lezers,

steunen en te delen. Een enorme dank hiervoor vanwege elk lid van ons organiserend team.

Gantoise groeit, Gantoise bloeit ! Wie misschien minder in de spotlights komt is een andere grote kracht Nu de pagina van 150 jaar indrukwekkende en rijke sportgeschiedenis is

van onze club, de Coöperatieve. Door resoluut te willen herinvesteren in

omgeslagen, wordt een volgend prachtig hoofdstuk voorbereid door een

de sport krijgt onze club immers de mogelijkheid om verder te groeien en

hecht team van ondernemende vrienden.

binnenkort te beschikken over één van de mooiste sportinfrastructuren in België. Met hun ervaring en kennis beschermen ook zij de club en waken

De ambitie van onze organisatie is immers heel duidelijk. Gantoise als

over het verzekeren van onze toekomst. De jeugdige en ambitieuze

sportclub op elk vlak toonaangevend maken.

dynamiek gepaard met hun ervaring is een zeer belangrijke pijler van ons succes en staat garant voor goed en veilig beleid.

In onze huidige, snel evoluerende, maatschappij moet Gantoise een houvast zijn voor kinderen, jeugd en volwassenen. Een plaats waar

Als Gentse sportvereniging hebben we ook het geluk te vertoeven in een

men zich goed voelt en waar de waarden van respect, vriendschap en

fantastische stad met een zeer constructief schepencollege die sport

gezonde ambitie worden beschermd. Een plaats waar we in onze, te

hoog in het vaandel draagt. Ook aan hen een oprechte dank voor het

schaarse, vrije tijd kunnen genieten van een rustmoment ver weg van alle

vertrouwen en belangrijke steun in onze klim naar de top!

bekommernissen van het dagelijks leven. In deze editie van het Gantoise magazine geven we graag een inkijk in Voor sommige leden betekent dit een intense tenniswedstrijd met een

onze organisatie die continu evolueert en de basis vormt voor onze snelle

goede vriend, hand in hand naar het hockeyveld lopen met een kind, een

vooruitgang. Ook de trainers, managers en coaches mogen natuurlijk

motiverende speech geven voor een groep tieners, naar een topwedstrijd

niet vergeten worden! Zij vormen zowel voor tennis als hockey immers

komen kijken of gezellig aan de bar nieuwe mensen ontmoeten. Iedereen

de hoeksteen van onze organisatie. Meer dan ooit is duidelijk dat de

beleeft Gantoise op haar of zijn individuele manier. Dit maakt het voor ons

gezondheid van Gantoise in handen is van zoveel vrijwilligers die een

als organisatie trouwens zo boeiend.

groot deel van hun vrije tijd ten dienste stellen van de club.

Aandacht hebben voor de behoeftes van alle leden en deze zo goed

Gantoise moet ook ‘genieten’ zijn. Genieten van een sportieve inspanning,

mogelijk inwilligen. “Only happy members @ Gantoise” blijft immers ons

van een mooie uitdaging, van hechte vriendschap of een sterke familiale

credo en motivatie.

band. Meer dan ooit gaan we allemaal samen genieten in de komende jaren!

Deze aanpak heeft alleszins een positief effect op onze groei. Zowel onze tennis als hockeyafdeling groeien sterk met op dit moment 575

We wensen jullie veel leesgenot en danken uiteraard het gehele Gantoise

tennisleden en 804 hockeyleden. Op anderhalf jaar tijd hadden we het

Magazine team (onder leiding van Tom Roegiers en Matthias Vermeersch)

genoegen om in totaal ongeveer 250 nieuwe leden te verwelkomen op

voor het prachtig resultaat!

onze club! Een record en blijk van vertrouwen voor de toekomst. We wensen jullie allen, leden en sympathisanten, dan ook te danken

Fabrice Rogge

Johan Lauwers en Nicolas Penen

voor de steun en engagement van de laatste maanden. Jullie maken ons

Algemeen Voorzitter Gantoise

Voorzitters Gantoise Hockey

Jullie maken alles mogelijk door enthousiast aanwezig te zijn op events,

Marc Bolle

Jean-Jacques Gernay

wedstrijden, onze Facebookpagina, tornooien en door onze ideeën te

Voorzitter Gantoise Tennis

Voorzitter Gantoise Club

sterker en zorgen voor groei. Jullie houden ons scherp en denken mee.

G A N T O I S E M AG A Z I N E

3


INHOUD Gantoise Magazine is een uitgave van: vzw La Gantoise Tennisstraat 13, 9050 Gentbrugge secretariaat: Véronique Beert 0486 24 77 78 - secretariaat@gantoise.be

Verantwoordelijke uitgever: Fabrice Rogge

EDITO

3

GANTOISE DIAMOND PARTNERS

6

ERVARING VS TALENT WOMEN

12

BUITENLANDERS

16

GANTOISE STRUCTUUR

20

GANTOISE PLOEGENVOORSTELLING

24

PASCAL KINA

27

GANTOISE ZOMERSTAGES

30

GANTOISE FAMILIEDAG

33

ERVARING VS TALENT MEN

36

GANTOISE PEOPLE

40

GANTOISE GOLF MASTERS

42

GANTOISE KALENDER

46

Bladmanager: Tom Roegiers - Matthias Vermeersch Redactie: Kenneth Kesteleyn, Sam Paret, Tom Roegiers, Fabrice Rogge, Ariane Saverys, David Stevens, Kurt Vanwetter, Matthias Vermeersch Fotografie: Jean-Louis Goethals de Mude Coverfoto: Jean-Louis Goethals de Mude Advertising: Olivier Devos - Jean-Louis Goethals de Mude Financials: Laurent De Puysseleyr - Vincent Beert Lay-out & Druk: Graphius Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Oostakker 09 251 05 75 - info@graphius.com - www.graphius.com Oplage: 1.350 ex Gantoise Magazine © 2016

www.gantoise.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie of op welke andere wijze ook, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden. Opmerkingen en reacties betreffende deze uitgave zijn welkom op onze redactie. Alle rechten voorbehouden

4


Innovation and partnership; our strongest links in the energy supply chain C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

The world’s first LNG regasification vessels. The world’s first commercial ship-to-ship transfers of LNG at sea. The most flexible semi-submersible hull ever developed for specialised deepwater operations – Opti-Ex®. LPG carriers capable of running on alternative fuels. And now the world’s first floating liquefaction unit. Our unwavering drive for creativity and technological innovation to supply energy to the world in an ever faster, safer, more efficient and sustainable way. This is what has taken EXMAR to where it is now: a well respected, specialised maritime logistics company offering tailor-made and innovative energy solutions to the oil and gas industry.

www.exmar.be


Nicolas Saverys Exmar Alexander Saverys CMB

Tekst door Kenneth Kesteleyn Een sportclub kan zijn doelstellingen enkel realiseren dankzij de steun van vele sponsors, groot en klein. Exmar en CMB/Delphis zijn twee hoofdsponsors van Gantoise. In onderstaand dubbelinterview presenteren Nicolas Saverys (CEO van Exmar) en Alexander Saverys (CEO van CMB) hun bedrijf en de hechte banden met onze club.

Kunnen jullie in enkele woorden jullie bedrijven voorstellen? Nicolas: Exmar is aan de basis een rederij die hoofdzakelijk in drie verschillende bedrijfstakken actief is. De eerste activiteit is de pure rederij, transport van LPG en ammoniak onder vloeibare vorm met specifieke daarvoor gebouwde tankers over de wereldzeeën. Daarnaast bouwen we floating real estate. Dit zijn drijvende terminals waar gasvormige producten vloeibaar gemaakt worden en omgekeerd, waardoor we voor onze klanten naast het transport van LNG (Liquified Natural Gas, vloeibare methaan) extra toegevoegde waarde leveren. Begin 2016 gaan we zo voor een wereldpremière zorgen en voor de allereerste keer methaan vloeibaar maken op zee. De derde bedrijvigheid ligt in de exploratie en productie van petroleumproducten waar we heel speciale platformen ontwikkelen voor de gas- en oliewinning op zee. Alexander: CMB is een 120 jaar oud bedrijf dat ontstaan is uit de koloniale lijnvaart naar Congo. Doorheen de jaren is het bedrijf actief geweest in heel wat sectoren, maar scheepvaart is altijd de hoofdactiviteit gebleven. Vandaag opereert CMB een 100-tal schepen in het transport van droge bulk (steenkool, ijzererts, granen), containers en chemicaliën. Daarenboven heeft het bedrijf een participatie in ASL, een luchtvaartgroep met een 100-tal vliegtuigen. Het Gantoise 2020 project is een ambitieus project met duidelijke doelstellingen die gerealiseerd kunnen worden dankzij jullie sponsoring. Waar zien jullie uw bedrijf in 2020?

6


Alexander: 5 jaar is een eeuwigheid in de huidige vrachten-

betrokken geweest bij Leopard Hockey Club, een club die altijd

markten. Wij zien ons alleszins binnen 5 jaar nog steeds als

dicht bij Gantoise heeft gestaan.

sponsor van Gantoise (lacht). Ook al werken we vandaag veel vanuit Antwerpen, onze familie Nicolas: Ik zie Exmar zich nog veel meer industrialiseren en

heeft toch nog steeds haar Gentse roots. Toen het project

verder wegschuiven van de pure rederij activiteiten. In de

Gantoise 2020 mij door mijn dochter Ariane, mijn schoonzoon

bouw van floating and industrial real estate at sea zit veel

Fabrice Rogge en mijn neef Alexander Saverys werd

toekomst. Het grote voordeel van vlottende terminals is dat

voorgesteld, hebben we dan ook niet lang getwijfeld om in dit

ze veel goedkoper kunnen worden gebouwd dan terminals op

verhaal mee te stappen. Het is een heel mooi project, een win-

het vasteland. Daarenboven is de ecologische voetafdruk een

win operatie voor iedereen: de Stad Gent, de aandeelhouders

stuk kleiner en zijn ze verplaatsbaar. Sommige raffinaderijen of

van Gantoise, de spelers en alle leden. En nu AA Gent voor de

fabrieken zijn namelijk belangrijk in een bepaalde regio, maar

eerste keer landskampioen in het voetbal is geworden, is het

worden na verloop van tijd minder nuttig. Onze oplossingen zijn

helemaal Buffalo’s boven!

gemakkelijk opnieuw inzetbaar op andere locaties. Ik zie Exmar in 2020 ook veel groter dan vandaag, net zoals jullie Gantoise

Alexander: We sponsoren de club sinds 2 jaar. Het 2020 project

willen doen groeien. Mooie ambities en vooruitzichten voor

van Fabrice Rogge en zijn team hebben ons op de kar doen

beide organisaties dus!

springen. Er zijn tal van elementen die ons gemotiveerd hebben om onze naam aan de club te linken : de rijke geschiedenis, de

Sinds wanneer sponsoren jullie de club en hoe is het

ambitieuze plannen om een nieuwe infrastructuur te bouwen

begonnen?

die ongezien zal zijn in België, de duidelijke en ambitieuze topsportvisie (nog eens de verf gezet door de recente

Nicolas: In een ver verleden hebben we de club al gesponsord,

samenwerking met Pascal Kina), de familiale filosofie en de

en we doen dat nu opnieuw sinds 3 jaar (ook via onder

open en gezellige sfeer die de club wil creëren voor alle leden

andere Belgibo en Travel Plus, nvdr). Ik ben zelf ook zeer nauw

en bezoekers.

G A N T O I S E M AG A Z I N E

7


Wat heeft hockey meer dan een andere sport?

Tijdens een tornooi in Melle ontbrak er destijds eens een keeper in onze ploeg. Men heeft mij toen tijdens het tornooi

Nicolas: Hockey - maar ook tennis - zijn sporten waarin België

wat training gegeven en zo ben ik in de goal beland. Ik ben niet

de laatste 10 jaar uitstekende resultaten heeft behaald.

snel bang van nieuwe dingen en als ik een probleem zie, dan

Vergeet niet dat België amper 11 miljoen inwoners telt,

ga ik er op af. En een bal die men naar een keeper knalt, is een

maar we kunnen ons vandaag wel meten met de grootste

probleem. Een van de absolute hoogtepunten uit mijn carrière

hockeynaties ter wereld. De sport is enorm geëvolueerd sinds

is de halve finale van de Beker van België tegen Rasante, de

de tijd dat ik zelf nog speelde. Als ik zie wat mijn kleinkinderen

toenmalige nummer twee in België. De wedstrijd werd op

en hun ploeggenootjes op tienjarige leeftijd al tonen op

strokes beslist en dankzij een cruciale redding van mij stootten

technisch vlak... Verder is het ook een ploegsport, in mijn

we door naar de finale. Ik krijg er nog steeds kippenvel van als

ogen erg belangrijk voor de opvoeding van de jeugd, het

ik aan dat moment terug denk.

vormen van toekomstige ondernemers en de evolutie van het maatschappelijk gebeuren in een wereld in volle verandering.

Op het einde van vorig seizoen werd het verhuisdossier naar de watersportbaan officieel aangekondigd. Hoe zien

Jullie hebben zelf (lang) hockey gespeeld. Op welke

jullie deze verandering kaderen binnen de lange termijn

positie speelden jullie en welke waren jullie sterkere en

ambities van de club?

zwakkere punten? Alexander: Het verhuisdossier staat centraal in de lange

8

Alexander: Ik heb slechts een paar jaar hockey gespeeld voor

termijn strategie van de club. Het is cruciaal dat alle actoren

Leopard Hockey Club. Mijn positie was achterin en mijn sterke

(Coöperatieve, VZW, Stad Gent, Ecowijk) het behaalde akkoord

punten waren mijn fantastische demarrage en ongeziene

verder vorm geven en realiseren. Eens de nieuwe club er zal

dribbelkwaliteiten (gelach). Als ik al een sterk punt had, kwam

staan, is de toekomst van Gantoise verzekerd en staan er ons

dat waarschijnlijk tot uiting in de derde helft na de match...

nog fantastische jaren te wachten.

Nicolas: Ik ben vrij jong met hockey begonnen, maar combi-

Nicolas: De nieuwe locatie is echt prima en zal de club

neerde dat met paardrijden. Paardrijden is natuurlijk een stuk

ontegensprekelijk een nieuw elan geven (enthousiast). Mijn

individueler, maar je moet toch ook met je paard samenwer-

enige vrees is dat de locatie waar Gantoise naar verhuist,

ken. Ik ben begonnen links op het middenveld, maar ik was niet

op termijn iets te krap zal zijn. Ik zou jullie aanraden om zo

zo’n goede speler en had weinig techniek.

snel mogelijk een dossier te lanceren voor een eventuele


verdere uitbreiding. We weten dat het vergunningsgewijs in

Laatste vraag: Wat zouden jullie Gantoise toewensen

Vlaanderen en België moeilijk kan zijn en dat men dus maar

voor het jaar 2020?

beter vooruitziend kan zijn in dit soort dossiers. Gouverner, c’est prévoir (Emile de Girardin, nvdr).

Nicolas: Hetzelfde als hetgeen de Buffalo’s in de Ghelamco Arena gepresteerd hebben. Met weinig belangrijke namen,

Sinds dit seizoen hebben we opnieuw twee ploegen

maar dankzij een doordacht beleid zijn ze erin geslaagd

in Eredivisie met vele toeschouwers die hen komen

Belgisch kampioen te worden. Ik weet niet of het zo belangrijk

aanmoedigen. Vindt u soms de tijd om naar één van hun

is dat de eerste ploegen altijd winnen, maar het is essentieel dat

wedstrijden te komen ondanks jullie drukke agenda’s?

de jeugdwerking die jullie op poten hebben gezet nog verder verbetert in de komende jaren. Tenslotte is het belangrijk dat

Alexander: Ja, ik heb al een paar wedstrijden kunnen zien. Er is

de dynamische mensen die het project en de club dragen zich

niet altijd tijd voor, maar met 3 jonge hockey-fanaten thuis, zal

goed structureren, want dit soort dynamiek kan enkel lang

de druk om wedstrijden bij te wonen enkel toenemen!

worden volgehouden door dezelfde ploeg als de inspanningen voor eenieder klein genoeg blijven. Ik spreek uit ervaring gezien

Nicolas: Net zoals iedereen heb ik maar 24 uur per dag die voor

ik zelf mee aan de wieg gestaan heb van Leopard Hockey

een groot deel naar mijn professionele activiteiten gaan en die

Club en jarenlang voorzitter ben geweest. Ik wens het project

zeer internationaal van aard zijn. De weinige vrije tijd die ik heb,

alleszins veel succes toe en sta klaar met raad en daad indien

probeer ik zo goed mogelijk te verdelen tussen mijn kinderen

nodig!

en kleinkinderen die ik te weinig zie. Daarnaast heb ik een passie voor zeilen, skiën en de natuur. Tenslotte blijf ik graag

Alexander: 3000 leden, hockey kampioen van België bij de

bij aangaande de nieuwe ontwikkelingen in mijn beroepstak.

Dames en de Heren, minstens 5 tenniskampioenen en vooral

Maar ik zou graag eens meer naar een wedstrijd willen komen,

een mooie club waar fijn vertoeven is.

dat is zeker. Voornamelijk bij topmatchen mag er gerust nog meer gecommuniceerd worden via alle mogelijke kanalen. Ik

Hartelijk dank voor uw antwoorden en adviezen. We zien jullie

vind ten andere ook dat de Nederlandstalige kranten te weinig

graag op de club of langs het veld!

berichten over hockey, ondanks de enorme stijging van het aantal spelers en clubs de laatste jaren. Wat meer visibiliteit zou goed zijn voor de sport.

G A N T O I S E M AG A Z I N E

9


w w w. o l i v i e r c a s t e l a i n . b e

•

info@oliviercastelain.be

•

0473 723 108


OLIVIER CASTELAIN FINE GARDENS

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

Hedendaagse tuinen en groenruimtes voor particulieren en bedrijven Onberispelijke afwerking en service voor tuinplezier het jaar rond

w w w. o l i v i e r c a s t e l a i n . b e

info@oliviercastelain.be

0473 723 108


`

`

Gantoise: ervaring VS talent Dames 1: ValErie Vermeersch (30) vs StEphanie Vandenborre (18) Interview door Sam Paret

‘ER IS EEN MOOI EVENWICHT IN ONS TEAM’ Gantoise: Nauwelijks 30 en al ancien. Hoe voelt dat Valérie? Valérie: Ik ben nog niet de oudste van ons team. Maar het klopt wel dat ik bijna begon bij de Gantoise toen Stéphanie geboren werd (lacht). Sinds mijn veertiende ben ik er kind aan huis. Een carrière van 16 jaar, waarvan ik mij nog twee wedstrijden in derde divisie herinner. Gevolgd door drie jaar in tweede en uiteindelijk de promotie naar de eredivisie. Je kan het nu niet meer vergelijken met toen ik begon. Alles is professioneler geworden. Maar in die twaalf jaar in eerste hebben we slechts twee mindere seizoenen gekend. Daarnaast hebben we acht keer play-offs gehaald en hebben we onszelf tweemaal tot kampioen gekroond. Vorig jaar was helaas een minder seizoen door blessures – onder meer van Stéphanie, toch een aderlating! – en doordat onze Australische aanwinst Jade Close niet speelgerechtigd bleek. Gantoise: Een pechjaar dus. Maar dit seizoen is wel goed gestart. Wat zijn de ambities? Stéphanie: In de eerste plaats terug play-offs halen. En hopen op een plaats in de top 3! Het zou wel leuk zijn dit te halen in mijn tweede jaar bij Gantoise. Daarvoor ben ik naar hier gekomen. Ik speel hockey sinds mijn tiende en hoop op een even mooie carrière als Valérie. Het is fijn om nu samen te spelen. Gantoise: Je speelt ook bij de Red Panthers, waar Valérie haar interlandcarrière al heeft beëindigd. Ooit samen gespeeld? Valérie: Nee, nooit. Stéphanie is begonnen bij de Red Panthers na het EK, een jaar nadat ik ben gestopt in 2012. Daar zal het leeftijdsverschil wel voor iets tussen

12


zitten. Ik had haar naam al horen vallen, maar zag haar nooit aan

merk je haar bekwaamheid. Ze heeft alles in zich om een goede

het werk tot we effectief samen speelden. Ik zag vrij snel dat ze

trainer te worden. Al hoop ik dat ze eerst nog enkele jaren bij ons

heel veel talent heeft. Speelsters die dat bovendien combineren

op het veld staat.

met een goede mentaliteit en werkethiek, zijn eerder zeldzaam op Belgische bodem. Want met talent alleen kom je er niet.

Valérie: Die ambitie is er in elk geval. Al bekijk ik het seizoen per seizoen. Trainer worden sluit ik niet uit, maar voorlopig valt het

Gantoise: Wat kan jij Stéphanie – vanuit jouw ervaring –

niet te combineren met de rest.

nog bijbrengen? Gantoise: Over trainers gesproken: wat vinden jullie van Valérie: Moeilijke vraag. Ik denk, en dat klinkt misschien raar, rust

de terugkeer van Pascal Kina?

op het veld. En ik probeer op die manier de jongere speelsters een beetje ervaring door te geven.

Valérie: We hadden het wel een beetje verwacht. Hij is nooit helemaal weggeweest. Kevan blijft uiteraard onze coach, maar

Gantoise: Laten we de vraag omkeren. Stéphanie, wat leer

het advies dat Pascal – met zijn ervaring – aan ons kan meegeven,

jij het meest van iemand als Valérie?

is absoluut een meerwaarde.

Stéphanie: Ze heeft tonnen ervaring en daar steken wij allemaal

Stéphanie: Het is zeker niet zo dat dit extra druk op ons zal leggen.

iets van op. Ze leest het spel goed en ook tijdens video-analyses

In tegendeel, het motiveert ons om het nog beter te doen.

G A N T O I S E M AG A Z I N E

13


Gantoise: Om af te sluiten: welke tip willen jullie elkaar nog geven? Stéphanie: Ik heb het haar al vaak gezegd. Ik hoop dat ze bij ons blijft spelen, want met haar ervaring is ze voor ons van grote waarde. We hebben dit jaar in elk geval een goede mix in het team van zowel ervaren als jonge speelsters. Valérie: Ik denk wel dat Stéphanie weet wat ik je ga zeggen: verzorg je lichaam! Stéphanie is op haar jeugdige leeftijd nog wat blessuregevoelig en de sport vergt ook veel van je lichaam. Meer dan vroeger trouwens. Het is belangrijk jezelf zo goed mogelijk te verzorgen. Voor de rest heeft ze een mooie toekomst voor zich. En het klopt wat Stéphanie zegt over het evenwicht in ons team dit jaar. Daar is rekening mee gehouden bij de meisjes die het team zijn komen versterken. Als we gespaard blijven van blessures, zou het wel eens een mooi jaar kunnen worden!

14


G A N T O I S E M AG A Z I N E

15


paspoorten buitenlanders

Cristian Penalba

Pol Solano

club

Gantoise

club

Gantoise

bijnaam

Cris

bijnaam

Ano

positie veld

keeper

positie veld

centrale

geboorte datum

21/11/82

land

Spanje

geboorte datum

17/07/91

vorige club

Antwerp

land

Spanje

débuut leeftijd

6

vorige club

Club Egara

debuut club

FC Barcelona

débuut leeftijd

3

nationaal team jeugd

ja

debuut club

Club Egara

caps jeugd

20

nationaal team jeugd

ja

nationaal team senior

indoor

caps jeugd

20

caps senior

15

Jordi Farres

16

verdediger

Lautaro Diaz

club

Gantoise

club

Gantoise

bijnaam

Xori

bijnaam

Lauta

positie veld

middenveld/

positie veld

aanvaller

aanvaller

geboorte datum

21/04/93

geboorte datum

12/03/96

land

Argentinië

land

Spanje

vorige club

Dusseldorfer HC

vorige club

Club Egara

débuut leeftijd

5

débuut leeftijd

4

debuut club

Ciudad (Arg)

debuut club

Club Egara

nationaal team jeugd

ja

nationaal team jeugd

ja

caps jeugd

20

caps jeugd

6


Nicolas Resta

Robin Jones

club

Gantoise

club

Gantoise

bijnaam

Nico

bijnaam

Rozza

positie veld

aanvaller

positie veld

verdediger

geboorte datum

31/10/85

geboorte datum

8/11/91

land

Argentinië

land

Zuid Afrikaan

vorige club

OAHC (Aus)

vorige club

Keqrsney Old Boys

débuut leeftijd

16

débuut leeftijd

10

debuut club

GER

debuut club

Pqr Kside HC

nationaal team jeugd

ja

nationaal team jeugd

ja

caps jeugd

3

caps jeugd

11

nationaal team senior

ja

caps senior

45

Owen Mvimbi

Marta Clapes

club

Gantoise

club

Gantoise

bijnaam

Owza

bijnaam

Matt

positie veld

middenveld

positie veld

verdediger

geboorte datum

5/01/88

geboorte datum

7/05/93

land

Zuid Afrikaan

land

Spanje

vorige club

Jeppe Quandum

vorige club

Club Egara

débuut leeftijd

15

débuut leeftijd

4

debuut club

Jeppe Quandum

debuut club

Club Egara

nationaal team jeugd

ja

nationaal team jeugd

ja

caps jeugd

20

caps jeugd

18

nationaal team senior

ja

caps senior

27

Apolline Rogeau

Emilie Begue

club

Gantoise

club

Gantoise

bijnaam

Apo

bijnaam

Minou

positie veld

middenveld/

positie veld

mid-mid

aanvaller

geboorte datum

15/12/84

geboorte datum

11/03/90

land

Frankrijk

land

Frankrijk

vorige club

Lille

vorige club

SGHC St-Germain

débuut leeftijd

8

débuut leeftijd

6

debuut club

Cambrai

debuut club

SGHC St-Germain

nationaal team jeugd

ja

nationaal team jeugd

ja

nationaal team senior

ja

caps senior

92

nationaal team senior ja - Captain EdF caps senior

87

G A N T O I S E M AG A Z I N E

17


GANTOISE

buitenlanders

18GANTOISE

Structuur Zoals jullie weten zit onze tennis- en hockeyclub in een prachtige stroomversnelling ! Hoog tijd dus om jullie allen de vernieuwde clubstructuur voor te stellen en een inkijk te geven in de recente initiatieven die genomen werden. De nieuwe structuur zal onze tennis & hockeyafdeling nog dichter bij elkaar brengen en de club versterken. Met veel respect voor het geleverde werk van de laatste jaren wou ik mijn dank betuigen aan Jean Audenaert, Jean Reyniers, Olivier Stas de Richelle, Nicolas Vandeneynde, Carine Hanet, Frank De Moerloose, Matthieu Reyniers en Peter Garré die hun mandaat binnen de Raad van Bestuur hebben neergelegd. Gelukkig voor de club blijven zij nog zeer actief op andere niveau’s. We verwelkomen met veel plezier Alexander Saverys en Jean-Jacques Gernay die zeer actief zijn binnen de club en de Raad van Bestuur komen versterken. Onder leiding van Marc Bolle (Voorzitter Gantoise Tennis) doet de tennisafdeling het fantastisch met een zeer sterke seizoen 2015. Met tennislessen van hoog niveau gedurende het gehele jaar, een zeer geslaagd toernooi van Vlaanderen en stevige resultaten in de interclubcompetitie kijken we al uit naar volgend jaar. De hele trainerstaf met als coördinator de immer gedreven Ief Nollet verwachten jullie met veel enthousiasme! We blijven echter niet stilzitten en de nadruk voor de komende maanden bestaat uit het verder uitbouwen van een plan voor toptennis, initiatieven voor recreatief tennis, een nieuwe Gantoise outfit voor de tennisafdeling, sponsorwerving en oppuntstellen van onze toekomstige prachtige tennisaccomodaties. Ook de hockeyafdeling blijft op haar indrukwekkend elan doorgaan! De sportieve leiding van de hockeyafdeling kwam deze zomer in de ervaren handen van onze 2 nieuwe hockeyvoorzitters Johan Lauwers en Nicolas Penen. Samen met hun directiecomité hockey wordt de lijn van het 2020 initiatief verdergezet. Enkel gelukkige hockeyleden op de club, een winwin relatie creëren tussen fantastisch tophockey en onze jeugd, het goed begeleiden van onze vele nieuwe leden en zorgen voor een toonaangevende Gantoise Youth Academy blijven duidelijke doelstellingen. Via deze weg doe ik ook een oproep aan alle leden om onze eerste ploegen (Eredivisie) te komen aanmoedigen op zaterdag en zondagnamiddagen. De sfeer is geweldig en het hockey magisch !

20


Om een zo efficiënt mogelijke structuur te bekomen werd

vervult Veronique Beert, verantwoordelijke secretariaat

ook een directiecomité Club opgericht. Dit zal op een zeer

Gantoise, deze rol met verve. Véronique blijft beschikbaar

bekwame manier geleid worden door de eerste Gantoise

voor alle Gantoise leden!

“Club” Voorzitter uit onze geschiedenis Jean-Jacques Gernay. Onontbeerlijk voor de club zijn onze genereuze sponsors. Gantoise Club bestaat zowel uit tennis als hockeyleden die

Olivier Devos en Alexander Saverys en hun Gantoise

de extra-sportieve aspecten van onze club zullen behartigen.

Sponsorteam zijn erin geslaagd om onze brandende ambitie

De huidige infrastructuur verder verbeteren, het initiatief van

slaagkansen te geven door hetzelfde enthousiasme en

de nieuwe parking, de samenwerking met ons restaurant en

geloof in eigen kunnen op te wekken bij onze belangrijke

barteam, de nieuwe Gantoise kledij, Gantoise magazine en

partners. Zij geven ons de nodige financiële middelen om

Night , onze website en Facebook pagina zijn maar enkele van

onze doelstellingen te bereiken. We zijn onze sponsors enorm

de vele taken die aandacht krijgen.

dankbaar.

Op een ander niveau vinden we Laurent de Puysseleyr en

Een sportclub beheren en doen groeien is echter enkel mo-

Vincent Beert - onze Gantoise CFO’s - terug. Groeien betekent

gelijk met fantastische leden die enthousiast vernieuwende

een delicaat evenwicht vinden tussen verstandig investeren

initiatieven verwelkomen en steunen. Die steun voelen we als

en strenge financiële controle. Zij zorgen samen voor een zeer

organisatie op indrukwekkende wijze.

nauwgezette opvolging. De reacties, positieve mails en lieve woorden geven ons de Elke topclub heeft ook een zeer goede ‘draaischijf’ nodig.

kracht om voor elk detail aandacht te hebben, te verbeteren

Een centraal contactpunt, een link tussen de leden en de

waar nodig en vooral de weg naar de top gestadig verder te

organisatie, een vertrouwd gezicht. Nu meer dan een jaar

zetten.

© Kris Vandamme

Vlnr Jean-Jacques Gernay (Voorzitter Club), Laurent De Puysseleyr (CFO Gantoise), Marc Bolle (Voorzitter Tennis), Fabrice Rogge (Algemeen Voorzitter), Nicolas Penen en Johan Lauwers (Voorzitters Hockey).

G A N T O I S E M AG A Z I N E

21


Hieronder krijgen jullie een mooi overzicht van de echte kracht

Het is een voorrecht en waar genoegen om met een dergelijke

van onze club. Eén hecht team van bijna 50 vrijwilligers die

groep getalenteerde mensen te mogen werken !

elke dag hard werken aan de toekomst van Gantoise. Samen ambitieuze ideëen uitwerken, elkaar helpen en stimuleren, plezier maken ook maar vooral luisteren naar de behoeften

Fabrice Rogge

van jullie allen, onze 1400 leden.

Algemeen Voorzitter Gantoise

RAAD VAN BESTUUR VZW Fabrice Rogge (Voorzitter RvB) Marc Bolle Harold Kindt Tom De Bruyckere

Alexander Saverys Jean-Jacques Gernay Jan De Paepe Laurent De Puysseleyr Financial Control & Audit

SECRETARIAAT

Laurent De Puysseleyr

Veronique Beert

Vincent Beert

Algemeen Voorzitter Gantoise Tennis & Hockeyclub Fabrice Rogge

22

DIRECTIECOMITÉ TENNIS Voorzitter Tennis Marc Bolle

DIRECTIECOMITÉ CLUB Voorzitter Club Jean-Jacques Gernay

DIRECTIECOMITÉ SPONSORING Voorzitter Sponsoring Olivier Devos

DIRECTIECOMITÉ HOCKEY Voorzitters Hockey Nicolas Penen en Johan Lauwers

BOUWTEAM Voorzitter Bouwteam Tom De Bruyckere

Tennis Topsport Tennis School Tennis Admin. Tennis Recreatief

Bar – Restaurant Events Communicatie Infrastructuur Gantoise outfits Marketing

Sponsor Werving Sponsor Relaties

GSAT Hockey Topsport Hockey Teams Hockey Materiaal Hockey Admin.

Contact Coöperatieve Studies Projectsupervisie

Marc Bolle Fabrice Rogge Frank De Moerloose Peter Buijze Jan De Paepe Jean Reyniers

Jean-Jacques Gernay Nicolas Penen Fabrice Rogge Carine Decorte Frank De Moerloose Marc Bolle Olivier De Vos Matthias Vermeersch Tom Roegiers J-L Goethals de Mude David Stevens Harold Kindt Jan De Paepe Vincent Beert Frederic Deplus Véronique Beert Emma D’Hooghe Baudouin Dubois Els Grobben Eva Lison Kenneth Verhaeghe Ief Nollet

Alexander Saverys Olivier Devos Fabrice Rogge Vincent Beert Laurent De Puysseleyr Harold Kindt Kees Maenhout Kurt Van Wetter Nicolas Linkens Bruno Wuyts Emma D’Hooghe Fritz Mertens Marc Bolle Marc Van de Vloet

Nicolas Penen Johan Lauwers Fabrice Rogge Olivier De Vos Kenneth Kesteleyn Jean-Thierry Esquelin Emma D’Hooghe Ariane Saverys Lien Vandevelde Fabrice Vermeulen Vincent Beert Marie Vermeersch Veronique Beert Matthieu Reyniers Eddy Van Bever Pascal Kina Kevan Demartinis

Laurent De Puysseleyr Frank De Moerloose Fabrice Rogge Peter Garré Alexander Saverys Harold Kindt Marc Bolle Jean-Jacques Gernay Jan De Paepe Kurt Vanwetter Vincent Beert


Ve r k o o p i n o p d r a c h t v a n c o l l e c t i e w a g e n s Oldtimerfarm = • Ve i l i g • In vertrouwen, referenties • Vo l l e d i g e s e r v i c e :

te c h n i s c h e ke u r i n g , levering, stalling, onderhoud, restauratie

• Zorgeloos !

Oldtimerstalling

Beurzen

OLDTIMERFARM ACTIVITIES • Onderhoud • Herstellingen • Restoratie

SINCE 2003

• Wo r l d w i d e s a l e s

We v e r k o p e n o o k u w o l d t i m e r ! B e l Xa v i e r t e l . + 3 2 4 7 2 4 0 1 3 3 8 o f O l i v i e r t e l . + 3 2 4 7 3 1 1 7 3 0 0 + 3 0 0 wa g e n s te ko o p | + 1 0 0 f o to ’ s / wa g e n o p

www.oldtimerfarm.be Oldt imerfarm B VBA S te e nweg op Deinze 51 C 9 8 8 0 Aalter — B elgi ë

Open van Dinsdag tem Zaterdag van 10 tot 17 uur

info@oldtimerfarm.be

Zondag gesloten

www.oldtimerfarm.be

Maandag enkel op afspraak op tel. +32 472 40 13 38

BTW B E-0 8 8 6 . 12 2 . 5 16


U14 tot Development Squad BOYS U14 GANT1 Een nieuwe ploeg met spelers van 2002 en 2003. Voor wat de competitie betreft, is het elkaar nog wat leren kennen voor beter samenspel en voor sommigen is het ook even wennen op het grote veld. Maar... onze jongens hebben er zin in. Er beginnen af en toe mooie acties te komen en af en toe zien we mooi teamwerk. We genoten al van een gezellige spaghetti-avond in ons clubhuis met de spelers en de ouders van alle U14 spelers. Dit is zeker voor herhaling vatbaar! We kijken uit naar een boeiend en leerrijk hockeyjaar met veel fun en hopelijk af en toe een gewonnen wedstrijd.

BOYS U14 GANT2 Onze ploeg bestaat uit spelers van 12 jaar én 13 jaar. Tot en met U12 hadden de spelers elk jaar bijna dezelfde ploeg, nu wordt er een beetje gemixt en gewisseld tussen U14 ploeg 1 en ploeg 2 teneinde te komen tot 2 homogene groepen waarin iedereen zich goed voelt qua niveau en prestaties. Het is een uitdaging om met nieuwe spelers te spelen en het speelniveau te verbeteren, maar ook een verrijking om nieuwe jongens te leren kennen en plezier te beleven tijdens de trainingen en de matchen. Nieuw is ook een vaste “pro”coach (geen ouder meer) die training geeft : ook hij moet de jongens nog beter leren kennen. Voor de wintermaanden hebben we gekozen voor de hockey4fun competitie: in tegenstelling tot de zaalcompetitie kunnen we met z’n allen elke match aanwezig zijn en zullen we ploegen van dichterbij gelegen clubs bekampen.

GIRLS U14 GANT1 De U12 ploeg van vorig jaar schuift volledig door naar U14 en zet haar eerste stappen op een groot veld onder leiding van coach Carole De Schrijver. De ploeg is versterkt met 3 nieuwe leden en telt nu 17 enthousiaste meisjes.

GIRLS U16 GANT1 De meisjesploeg U16 heeft als doel te stijgen naar de nationale reeksen. Met hun gedrevenheid, ervaring en positieve teamgeest moet dat een haalbare kaart zijn.

24


BOYS U16 GANT1, happy members of Gantoise! Het nieuwe hockeyseizoen is vlot van start gegaan, in nieuwe outfit en met heel veel enthousiasme! Deze supertoffe jongens vormen een hechte groep, brengen tal van uren samen door, op en naast het hockeyveld. Het is leuk om te zien hoe de ooit kleine jongens opgroeien tot ware pubers, waarbij hun vriendschap een ware leidraad is doorheen hun steeds evoluerende hockeyspel en dit met zo veel teamvreugde. Ze ademen hockey en zetten telkens weer ( of toch bijna altijd ✪ ) hun beste beentje voor tijdens de wedstrijden. Deze jongens worden getraind en gecoached door een rasecht en super Gantoise-member: Justin Dubois. De jongens voelen de nieuwe frisse wind die door de club wordt geblazen en dat geeft hen uiteraard extra fun, ambitie en een echt clubgevoel in familiale sfeer. Ze proberen met veel passie hun steentje bij te dragen aan het ambitieuze sportieve en extra-sportieve project van hun club, Gantoise.

BOYS U16 GANT2 Bij de hervatting van het nieuwe seizoen nam de ijzersterke U16 GANT2 ploeg de draad van vorig jaar met veel gretigheid en inzet terug op. Dankzij de ongelooflijke coachingkwaliteiten van Owen Mvimbi kan iedereen zich met vertrouwen ten volle uitleven. De ploeg belichaamt uitstekend het motto van Gantoise: “One goal, one mission, one team”...waarden als respect, zich voor elkaar inzetten en teamspirit vindt men hier terug. Het team presteert momenteel sterk met een mooie 1ste plaats in het classement.

Development Squad (voorheen genaamd reservenploeg) Is een toffe groep supergemotiveerde topsporters with only one goal : Winning!!! Wij zijn een harde kern van 10 basisspelers waarbij elke week een aantal spelers van Heren 1 en Heren 2 de eer hebben om onze ploeg te mogen vervoegen. We work hard and we go for it!! We are one of the leading teams in National Honour Division!!! Blue White Rules dankzij de fantastische support van de Gantoise 2020-ploeg die ons tot een hoger niveau tilt. Also special thanks to Pascal Kina, Kevin Demartinis, Pascal Bleys, Pol Solano and above all Fabrice Rogge. Many thanks, for their dedication, to:(van Li nr Re)

Onderste rij

Bovenste rij

Laurent Goethals de Mude (goaly)

Aaron De Boeck

John D’haese

Mathieu Lucq

Jean Janssens

Leon Adriaenssens

Amaury Vanderlinden

Jean Kina

Jean Yves Gernay

Arno Janssens (Hulp Manager)

Sebastien Dubois( alias Pitou, goaly, afwezig

Max de Hemptinne ( kapitein)

op moment van foto)

Simon Corthals

Carine Janssens (Very proud Manager)

Pol Solano (trainer and coach)

Jean Jacques Gernay( Manager ad interim)

G A N T O I S E M AG A Z I N E

25


“Reading is to the mind what exercise is to the body�

Joseph Addison

www.promenade.gent

www.toromedia.be info@toromedia.be

www.bourgoomagazine.be


"Er ontstaat hier iets moois" Pascal Kina

Interview door Sam Paret

GANTOISE: JE HAD NIET VERWACHT ZO VROEG TERUG TE ZIJN BIJ DE GANTOISE? Pascal Kina: Nee, niet echt. Al is het wel mijn club. Ik had er een mooie periode op

Pascal Kina is terug van (nooit) weggeweest. De man die de Red Panthers nieuw leven inblies en naar successen leidde, leek na zijn afscheid van de Bond op weg naar een sabbatical. Tot zijn geliefde Gantoise hem terug aan boord haalde.

zitten bij de nationale ploeg. Toen bleek dat we niet samen zouden verdergaan richting Rio, wou ik even tijd voor mezelf nemen. Maar laat ons zeggen dat Fabrice (Rogge, nvdr.) heel overtuigend kan zijn. De vakanties die ik had gepland, zijn dus naar de koelkast verwezen. Maar zoals ik al zei: ik draag deze club een warm hart toe. En ik ben er uiteraard niet nieuw. 23 jaar heb ik de jeugd getraind. Ik heb met hen veel titels gewonnen en ook met de Dames. Ik heb de Heren naar de eredivisie gebracht. Destijds ben ik vertrokken omdat ik de ambitie had om ook met een herenteam een titel te winnen – wat ik nadien heb gedaan – en omdat er toen structuur in de club ontbrak. Fabrice is een goede vriend die ik op dat moment heb geadviseerd om daar werk van te maken. Uiteraard ben ik de club na mijn vertrek blijven volgen. En toen ik zag met welke gedrevenheid en passie Fabrice en het hele team van Gantoise 2020 aan het project werkten, had ik vrij snel door dat er hier iets moois ontstond. De structuur die ik destijds miste, is nu meer dan ooit aanwezig. En het is veelbelovend om op verder te bouwen. Ik heb er dan ook veel zin in. Gantoise: Met welke ambities begin je aan je ‘nieuwe’ avontuur? Pascal Kina: Ik denk dat de ambities vooral op sportief vlak liggen. De structuur is er, maar ik ben ervan overtuigd dat we kwalitatief nog beter kunnen werken om een hoger niveau te halen. En dan bedoel ik over de hele lijn, te beginnen met de jeugdwerking. Misschien vooral met de jeugd, want daar begint alles. Ik heb zoveel successen gekend met alle jeugdteams hier. Het is een duidelijke ambitie van de hockeyvoorzitters Johan Lauwers en Nicolas Penen om de jeugdopleiding naar een topniveau te brengen. Ik ben verheugd hen daarbij te kunnen helpen en mijn ervaring ten dienste te stellen van de club.

G A N T O I S E M AG A Z I N E

27


Intussen is de sport ook enorm geëvolueerd. Er zijn veel meer

buitenlandse spelers van Heren 1 geven reeds training. Helaas

kinderen in elke club. Er zal dus anders gewerkt moeten worden

kunnen onze jongens dat niet, gezien de meesten studeren

om even doeltreffend te zijn. Dat zal één van mijn doelstellingen

en zich niet voltijds kunnen engageren. Daar moeten we een

worden, samen met het coachen van de Heren 1 en het bijstaan

oplossing voor vinden. Uiteraard willen Kevan en ik daartoe ook

van Kevan bij de Dames. Kevan is een zeer getalenteerde jonge

onze bijdrage leveren. Deze professionalisering willen we ook op

coach en ik wil hem graag wat van mijn ervaring doorgeven. Het

andere domeinen doorzetten. Zo had ik onlangs een gesprek met

is bovendien een toffe gast en we komen goed overeen.

een heel gedreven en superprofessionele fysieke trainer die ik er graag bij wil. Hij traint mijn oudste zoon al twee jaar individueel.

Gantoise: Waar ligt zijn sterkte als coach?

Als ik zie hoeveel die geëvolueerd is onder hem, dan wil ik hetzelfde voor onze volledige jeugd mogelijk maken. Daarnaast

Pascal Kina: Kevan is iemand met enorm veel potentieel. Hij is

zie ik ook mogelijkheden op het vlak van sportpsychologie

bovendien leergierig. Hij mist enkel nog wat ervaring, maar dat

en communicatie. Meer bepaald over het delen van interne

kan je niet kopen, noch erop trainen, dat komt pas met de jaren.

informatie op een platform binnen de club. Ik zag het al in het

Ik kan hem daarbij helpen en hij laat dat ook toe. Dat maakt het

voetbal bij topclubs in Nederland. Ik denk maar aan het delen

een mooie en vlotte samenwerking.

van wedstrijdbeelden. Tegenwoordig kan iedereen met zijn smartphone video’s maken. Deze moderne technieken moeten

Gantoise: Je bent goed geplaatst om een vergelijking te

we kunnen integreren zodat iedereen er beter van wordt.

maken. Hoe is het gesteld met het niveau van pakweg de jeugd bij Gantoise in vergelijking met de rest van België?

Gantoise: Je haalde net al even je zoon aan. Na een jaar bij de Watducks is Antoine teruggekeerd. Een goede keuze

Pascal Kina: Ik ken inderdaad heel wat clubs en ben op de

volgens jou?

hoogte van hun werking. Structureel gezien kunnen we ons

28

zeker meten met de topclubs. Op sportief vlak zijn we klaar om

Pascal Kina: Ja, ik heb Antoine daar ook wat in gestuurd. Dat

iets op te bouwen, maar dat vergt tijd. Ik kijk eerder naar een

heb ik telkens gedaan, elke keer toen hij vertrok en nadien

termijn van vijf of tien jaar. We moeten onze staf voor de jeugd

terugkeerde. Zeker als zijn team in eredivisie speelt, vind ik dat

verder uitbreiden met gekwalificeerde trainers. Veel van onze

hij erbij moet zijn. Hij kan hier ook een leidersrol leren opnemen.


Terwijl een jonge gast van 19 in een topclub moet zwijgen en luisteren. En dan train je die eigenschap niet. Ik weet dat hij dat in zich heeft. Net zoals hij een bepaalde autoriteit in zijn speelstijl aan de dag legt. Dat is positief en vooral... hij voelt zich hier goed op Gantoise. Ik ben er dan ook niet van overtuigd dat hij zou vertrekken mochten we degraderen. Gantoise: Is dat een scenario waar je rekening mee houdt? Pascal Kina: Natuurlijk. Ik denk dat de ambitie voor dit jaar duidelijk is en dat is het behoud in eredivisie. Maar dan moet je er rekening mee houden dat het kan mislopen. Om een rol van betekenis te spelen in eredivisie moet je over de nodige kwaliteit beschikken. Er zijn goede transfers gebeurd in de zomer, maar het niveauverschil tussen Eredivisie en Nationaal 1 is erg groot. Laat ik het simpel formuleren: elke ploeg die in eredivisie meedraait, heeft vier of vijf internationals in de ploeg. Wij hebben er geen enkele. Zie je wat ik bedoel? Gantoise is echter in volle groei en ik volg de visie van het bestuur dat het plaatje ook financieel moet kloppen. De grootste investering blijft onze jeugdschool met daarnaast onder andere de Heren 1 en Dames 1 teams. Dit maakt de uitdaging des te interessanter. Gantoise: Denk je er over na om alsnog internationals aan te trekken om het niveau te kunnen optrekken? hebben. Elke club heeft een project, maar zet daarom niet alle Pascal Kina: Dat is een mogelijkheid op korte termijn. Ik denk dat

middelen in om het te realiseren. Dat gebeurt bij Gantoise wel en

het vooral onze ambitie moet zijn om internationals te ‘kweken’.

daarom wil ik er ook zo graag deel van uitmaken. Op sportief vlak

Met Gantoise wil ik met zoveel mogelijk eigen jongens spelen

hebben we nog werk, maar ik heb al positieve dingen gezien die

en deze naar een hoger niveau tillen door hier en daar gerichte

me hoopvol stemmen. Zo zijn we dit jaar nog geen enkele keer

versterkingen te doen. Het heeft weinig zin om buitenlanders te

volledig weggespeeld. Als we hard blijven werken en de juiste

halen als ze geen echte meerwaarde hebben. Ik ben voorstander

dingen trainen, dan volgen de resultaten vanzelf…

om een paar toppers bij de selectie te hebben waardoor onze jongens automatisch een hoger niveau gaan halen. Alleen al

Gantoise: Door je successen bij de nationale damesploeg

door met hen te trainen en te spelen gaat het niveau omhoog. In

heb je een goede reputatie opgebouwd. Wat je ongetwijfeld

een ideaal scenario hebben we zo iemand in elke lijn.

mooie aanbiedingen opleverde. Toch kwam je hier terug. Kan je omschrijven wat Gantoise voor jou betekent?

Gantoise: Het project Gantoise 2020 juicht iedereen toe. Waar wil jij over vijf jaar staan? En met welk resultaat zal

Pascal Kina: Sport is mijn passie en Gantoise mijn club. Het is mijn

je tevreden zijn?

tweede thuis. Ik kon inderdaad naar Watducks die elk jaar voor de titel spelen, maar ik wil hier iets opbouwen. Dankzij Fabrice

Pascal Kina: Dan moeten we kampioen zijn, zeker (lacht).

en het project ‘Gantoise 2020’ is dat mogelijk. Daardoor hebben

Fabrice kent mijn standpunt daarover. Je kan geen enkel seizoen

we elkaar teruggevonden. We delen dezelfde ambitie en dat is

beginnen met de stelling dat je kampioen moet worden. Geen

nodig. Want ik weet niet of ik zonder dat project teruggekeerd

enkele club heeft die zekerheid. Ik zou mijn werk als geslaagd

zou zijn. Nu wel, nu kan ik er mijn passie en energie in kwijt. En

ervaren als we in dat jaar top 4 en play-offs kunnen spelen. Dat

dat voelt goed...

zou al geweldig zijn. Dan hebben we goed gewerkt. Wat positief is, is dat we nu al op alle aspecten van het project een voorsprong

Gantoise: Dan wensen wij jou daar graag alle succes bij!

G A N T O I S E M AG A Z I N E

29


GANTOISE

zomerstage tot U9

30


GANTOISE

zomerstage Vanaf U10

G A N T O I S E M AG A Z I N E

31


DE FAVORIETE SUV VAN BELGIË * TIJDELIJK VANAF € 33.795**, INCLUSIEF BUSINESS MOTION PACK De meest veeleisende liefhebbers verkiezen hem. De stoere én elegante XC60 is en blijft de standaard binnen het topsegment van SUV’s. Zijn nieuwe D3-dieselmotor combineert kracht met een lage uitstoot van slechts 117 g CO2/km. Daarbovenop geniet u dankzij het Business Motion Pack van geïntegreerde navigatie, een hoogperformant audiosysteem, Bluetooth®, Cruise Control en parkeersensoren achteraan. Voordelen van alle aard dus. Geen wonder dat de Belgen zo gek op hem zijn. GA L ANGS BIJ UW VOLVO-VERDELER VOOR EEN TESTRIT

4,5 - 8,4 L/100 KM • 117 - 197 G CO2/KM Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie. *De meest verkochte SUV in het segment SUV S. **Aanbevolen catalogusprijs XC60 D3 Kinetic, incl. Business Motion Pack: € 39.000. Aanbod geldig t.e.m. 30 november 2015.

Dealer

Naam ACG Gentvan de dealer

Ijzerweglaan 101, 9050 Gent Adresstraatnaam 12 +32 9 210 11 11, info@acg.be www.naamvandedealer.be

Naam van de dealer ACG Deinze

Gentsesteenweg 87, 9800 12 Deinze Adresstraatnaam +32 9 386 38 18, deinze@acg.be www.naamvandedealer.be

Naam van de dealer Van Schoubroek Motors

B.J. Paryslaan 22, 9940 Evergem Adresstraatnaam 12 +32 9 253 76 18, info@vanschoubroekmotors.be www.naamvandedealer.be


GANTOISE

FAMILYDAY Zondag 28 juni, de examens zijn achter de rug, de schooltassen reeds achteloos in de hoek gesmeten. De grote vakantie dient zich aan, twee maanden ver van schoolboeken en banken. Het hockeyseizoen is reeds geruime tijd achter de rug het aankomende seizoen nog ver weg. Het ideale moment om al het Gantoisehockeygeweld nog eens samen te brengen in onze Gantoise Midsummer Cup. Met 145 hockeyspelers en 265 ingeschreven lunchers belooft het een drukke en fantastische dag te worden. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Alles wordt gecheckt en dubbel gecheckt. We zijn er klaar voor. De eersten dienen zich reeds diep in de nacht aan, geen hockeyspelers maar de equipe die onze lunch zal verzorgen. Het vuur wordt aangemaakt en het varken op spit gestoken. Klaar om 8 uur later te serveren. Tegen 8u30 is het reeds volle bedrijvigheid aan onze velden. Spelers vanaf U7 over de jeugdploegen tot onze Gents & Ladies maken zich klaar voor de eerste matchen. Onderverdeeld in 3 categorieĂŤn (U7+U8, U9 tem U12 en U14 tot Gent & Ladies) voorzien van een mix in leeftijd en tussen girls en boys. Iedereen is er klaar voor. Na een sportieve voormiddag is het tijd voor de nodige rustpauze. Met de zon hoog aan de hemel en temperaturen die tot ver in de 20 graden lopen een welkome verademing. Het trainingsterrein tussen hockey en tennis - voorzien van de nodige tenten om te genieten van wat schaduw - doet voor de gelegenheid dienst als clubdorp. Het 2020-team en de andere talloze vrijwilligers staan klaar om ook de lunch in goede banen te leiden. Na een deugddoende rustpauze maken we ons klaar voor het verdere verloop van het tornooi. Tot ver in de namiddag wordt er gehockeyd. De kleinsten onder ons kunnen zich ondertussen uitleven op het springkasteel voorzien in Gantoisekleuren. Zoals het op een groot tornooi past, sluiten ook wij af met een slotceremonie. EĂŠn beker is voorzien voor zij op het hoogste ereschavot, want eigenlijk zijn we allemaal winnaar vandaag. Na nog wat nagepraat sluiten we deze fantastische dag af met een goed gevoel want vandaag zagen we alleen maar lachende gezichten. Een welgemeende dikke merci aan Eva Lison en Fabrice Vermeulen die de organisatie van dit tornooi op zich hebben genomen. Op naar de volgende editie!

G A N T O I S E M AG A Z I N E

33


34


G A N T O I S E M AG A Z I N E

35


Gantoise: ervaring VS talent Heren 1: Peter Depypere (25) vs Antoine Kina (19) Interview door Sam Paret

Gantoise: Ongelooflijk maar waar. Peter, je bent amper 25 en je viert al je tiende seizoen in de eerste ploeg. Hoe is dat gegaan? Peter: Toen ik 15 was, mocht ik voor het eerst meetrainen met het eerste team. Op het einde van dat seizoen vierde ik mijn debuut. Vanaf het jaar daarop was ik een vaste waarde. Een geweldig gevoel, want ik ben echt een kind van de Gantoise. Op mijn vijfde hield ik voor het eerst een hockeystick vast, in het spoor van mijn broer die hier een stage kwam volgen. Ik heb de sport enorm zien evolueren. Ik kwam in de eerste ploeg in een ervaren en relatief oud team terecht. Waar mannen in de eerste plaats voor het plezier speelden. Wel op een hoog niveau, maar niet te vergelijken met hoe het er nu aan toegaat. Het was toen ondenkbaar dat spelers bij de nationale ploeg ooit professioneel en voltijds met hockey bezig zouden kunnen zijn. Dat is nu wel het geval en die trend trekt zich door naar alle teams. De omkadering is navenant en er wordt meer van je verwacht. We hebben twee trainers, een physical coach, er worden wedstrijdbeelden gemaakt en geanalyseerd... Er zijn ook meer spelers, dus dat alles maakt dat het nu moeilijker is om door te stoten tot de eerste ploeg dan toen ik begon. Dat is mijn geluk geweest. Gantoise: Belangrijk voor een team is een goede mix van ervaring en talent. Hoe zit dat bij jullie? Peter: Ik denk dat die verhouding bij ons goed zit. Met mijn 25 jaar moet ik dan voor de ervaring tekenen (lacht). Laat ons zeggen dat we toch een aantal spelers hebben die al enkele jaren ervaring hebben in een eerste ploeg. En dat wordt gecombineerd met een aantal talenten – zoals Maxime Deplus of Emile Esquelin bijvoorbeeld. Anderen zoals Antoine en Maurice Dubois genoten hier hun jeugdopleiding onder Pascal. Ze kennen het huis, dus dat vergemakkelijkt de integratie.

36


Antoine: Dat klopt. Ik speel hier hockey sinds mijn drie, vier jaar.

we stappen blijven zetten. Ik geloof in het project en wil er

Bij de jeugd verliep het heel vlot. In die mate dat ik al snel een jaar

ditmaal deel van blijven uitmaken.

hoger mocht spelen, wat me nog beter en technischer maakte. We waren top en speelden altijd voor het kampioenschap.

Peter: Ik sluit me aan bij Antoine. Er groeit iets moois en ik ben

Op mijn vijftiende mocht ik dan debuteren bij de eerste ploeg.

ervan overtuigd dat we er op termijn in zullen slagen om het jojo-

Dat verliep iets minder vlot. Plots ging het allemaal sneller

effect van stijgen en zakken te doorbreken. Het project Gantoise

en speelde ik minder. Op mijn 17e ben ik dan eventjes naar

2020 voorziet dat we een stabiele eredivisieploeg worden.

Beerschot getrokken, maar ook die aanpassing verliep moeilijk. Ik keerde terug bij Gantoise en brak door. Om dan het jaar nadien

Gantoise: Peter, welke raad zou jij Antoine willen mee-

naar Watducks te mogen gaan. Daar heb ik enorm veel geleerd

geven?

onder onze huidige bondscoach Shane McLeod. Ik hoop dat ik nu meer dan vroeger mijn steentje kan bijdragen aan het eerste

Peter: Ik denk dat Antoine mij meer kan leren dat ik hem (lacht).

team bij Gantoise.

Ik heb me altijd geamuseerd in deze sport en dat is voor mij belangrijk. Misschien ben ik op dat vlak een beetje oldschool. De

Gantoise: Wat zijn jullie ambities voor dit jaar?

dag dat ik mij niet meer amuseer, stop ik meteen. Dus mijn raad is: geef alles maar blijf je amuseren!

Antoine: Bij de eerste tien eindigen en ons verzekeren van het behoud in eredivisie. Dan zijn de doelstellingen voor dit jaar

Antoine: Het klopt niet dat ik van hem niets meer kan leren.

behaald, denk ik. Maar zelfs als we opnieuw degraderen, moeten

Hij is een ervaren speler en dat merk je aan veel zaken. Zowel

G A N T O I S E M AG A Z I N E

37


op als naast het terrein. Ik steek veel op van zijn coaching en

Antoine: Dat is ook mijn droom en hopelijk met zoveel mogelijk

leiderschap. Daar heb ik nog een weg af te leggen.

eigen jeugd. Het is de reden waarom ik teruggekeerd ben, en waarom ik hier niet wegga vooraleer Gantoise zich – net als

Gantoise: Wat is de grootste kwaliteit van Antoine? Peter: Hij is nu al een betere speler dan ik ooit ben geweest. Hij is het grootste talent dat hier rondloopt. Op zijn 19e kan hij al dingen waar anderen maar van kunnen dromen. Hij voegt kwaliteit toe aan ons team en hij is één van de redenen waarom we van het behoud mogen dromen. Vorig jaar heeft hij met Watducks halve finale gespeeld. Hij speelde er samen met internationals John John Dohmen en Gauthier Boccard. Op het gebied van ervaring opdoen, kan dat tellen. Gantoise: Iedereen is terecht vol lof over het project Gantoise 2020. Waar willen jullie over vijf jaar staan? Peter: Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik er dan nog bij zal zijn (lacht). Ik hoop dat de jonge gasten waar ik nu mee samen speel de beker dan eens in de lucht mogen steken. En ik zal hun grootste fan zijn!

38

Watducks – een topploeg mag noemen!


Nicole Men - Brabantdam 29 - 9000 Gent - Tel +32 9 223 94 64 - E-mail info@nicolemen.be - WWW.NICOLEMEN.BE


GANTOISE

PEOPLEGantoise Masters golf tornooi Tekst: Kurt Vanwetter

Op vrijdag 22 mei 2015 vond de 5de editie plaats van het Gantoise Masters Golf tornooi. In nauwe samenwerking met Royal Latem Golf Club organiseert Gantoise Hockey en Tennis club al sinds 2010 jaarlijks een golftornooi op het schitterend terrein te Sint-Martens-Latem. De organisatie berust bij Kurt Vanwetter, Marion De Pannemaeker en Donatienne Vancauwenberghe. Steeds zorgen deze ervoor dat de dag vlekkeloos verloopt en dat er mooie prijzen te winnen vallen. Dankzij Henri François, van RLGC, die instaat voor de opmaak van de startlijsten en verwerking van de resultaten was ook op sportief vlak alles piekfijn in orde. Met als formule “Texas scramble” met 4, nemen jaarlijks meer dan 100 golfers (opgedeeld in 25 teams) deel aan het Gantoise Masters Golf Tornooi. Door het beperkte aantal plaatsen en het groeiende succes komt het er ieder jaar op aan om snel in te schrijven. Het idee is ontstaan onder impuls van enkele enthousiaste leden, lid van beide clubs, met als bedoeling om ook de golfers onder de ouders van de vele hockey spelertjes een leuke dag te bezorgen. De formule “Texas Scramble” met 4 leent zich er toe dat zowel beginnende golfers als meer ervaren golfers zich zonder stress kunnen meten met elkaar. Iedere speler van het team (het team bestaat uit 4 personen) slaat af op de afslagplaats en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging om verder te spelen. Om het iets spannender te maken is iedere speler van het team echter verplicht om min 4 afslagen te nemen. Het winnende team ontvangt een wisselbeker waar hun namen ingegraveerd worden en kunnen deze houden tot de volgende editie van het Gantoise Masters

42


G A N T O I S E M AG A Z I N E

43


Golf Tornooi. Het tornooi staat gekend voor zijn vele mooie prijzen die

De editie voor 2016 zal doorgaan op vrijdag 13 mei, opnieuw op het ter-

ieder jaar te winnen vallen. Dit dankzij de vele natura sponsors die ons

rein van Royal Latem Golf Club, gevolgd door een mooie avond ter plaat-

jaarlijks steunen.

se. Zij die wensen mee te doen raden we dan ook aan snel in te schrijven en veel te oefenen (misschien moeten we een driving range installeren op

Het tornooi sluiten we traditioneel af met een barbecue. Waar dit

onze nieuwe infrastructuur!).

normaal in het clubhouse van Gantoise gebeurde had deze barbecue dit jaar plaats op het mooie exclusieve terras van de Latem Golfclub. Uitzonderlijk konden ook niet RLGC-leden en niet golfers zich hiervoor aansluiten om te genieten van dit uniek kader. Het succes van dit schitterende tornooi is ondertussen ook ter ore gekomen van andere hockey clubs die nu ook dergelijk golftornooi organiseren.

44

Winnaars vorige edities: 2011: Serge Braun, Hans Raemdonck, Jean Marc De Bolle, Kurt Vanwetter. 2012: Pierre Laroye, Paul Janssens, Pierre Lietaer, James Hallums. 2013: Vincent Beert, Yann Desutter, David Tytgat, Louis Grulois. 2014: Thierry Gerniers, Patrick Van Impe, Pierre Vandeputte, Jean Luc Van Schoorisse. 2015: Laurent Vandamme, Marc Dubois, Alain Libeert, Pierre Van Lerberghe.


Teamgeest en autonomie combineren. Dat is kansen creëren

Kansen creëren en risico’s beheersen in een wereld die voortdurend verandert. Dat doet Bank Degroof Petercam. Dynamisch én defensief. Met een strategie op uw maat. Zo worden we uw partner bij uitstek. Ontdek ons op degroofpetercam.com

Private Banking | Institutional Asset Management | Investment Banking | Asset Services


GANTOISE

KALENDER Thuis-wedstrijden eerste ploegen

Datum

Tijd

Thuisploeg

Bezoekers

Wedstrijden heren 1

21/02/16

15:00

GANT1

LEUV1

6/03/16

15:00

GANT1

ANTW1

20/03/16

15:00

GANT1

DARI1

10/04/16

15:00

GANT1

RACI1

17/04/16

15:00

GANT1

BEER1

20/02/16

15:00

GANT1

LEUV1

5/03/16

15:00

GANT1

ANTW1

19/03/16

15:00

GANT1

LEOP1

9/04/16

15:00

GANT1

PING1

17/04/16

12:00

GANT1

VICT1

Wedstrijden dames 1

Andere events

Datum

Gantoise Night 2016

11 maart 2016

Hockeystage Paasvakantie U5 tem U9

29 maart 2016 tem 01 april 2016

U10 tem U16

13 april 2016 tem 17 april 2016

Hockeystage zomer

46

U10 tem U16

15 augustus 2016 tem 19 augustus 2016

U5 tem U9

22 augustus 2016 tem 26 augustus 2016


Golfreizen Vakan%ereizen A la carte reizen

Incen%ves Cruises Zakenreizen

Business Travel travelplus.business@travelplus.be

Verviersstraat 2-­‐4 2000 Antwerpen Tel. +32 3 247 58 00 Fax +32 3 348 08 87 www.travelplus.be

Incen%ve Travel travelplus.incen%ve@travelplus.be Leisure Travel travelplus.leisure@travelplus.be


ECOWIJK GANTOISE

EEN NIEUWE, GROENE WOONWIJK IN GENTBRUGGE

Dit is een conceptbeeld

SLIM WONEN Ecowijk Gantoise zal een woonwijk worden met daarbovenop een aanbod van gemeenschappelijke faciliteiten voor de bewoners. De wijk zal gebouwd worden langs een centrale fiets- en wandelas die de verbinding zal maken met de fietspaden richting het centrum van de stad. De

GROEN WONEN tram- en bushaltes, die zich situeren aan de uiteinde van de centrale as en niet verder dan 450 meter van elke woning, maken het voor elke bewoner makkelijk om naar het centrum te gaan.

Ecowijk Gantoise zal een groene wijk zijn. Centraal wordt een groot park voorzien met meerdere waterelementen. Er wordt een link gelegd met de rijke geschiedenis van de plek door te verwijzen naar de originele sporten van La Gantoise. Een groene wijk

betekent ook een wijk zonder auto’s in het straatbeeld en met maximale aandacht voor fiets- en wandelpaden. Energetisch wil Ecowijk Gantoise groen zijn door in te zetten op lokaal, collectief opgewekte energie en door maximaal water te hergebruiken.


Hoge woonkwaliteit door optimaal ruimtegebruik

Oppervlakte van 5ha

Buurtpark 1ha water als centrale drager park

Wenst u op de hoogte te blijven of meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ĂŠĂŠn van onze partners.

info@immodavinci.be Tel : 0472 62 00 00 Diagonale organiserende as

Ruimtelijke doorwaadbaarheid

Geen hoogbouw

info@rosseel.be Tel : 09 280 20 05

Knipoog naar originele sporten La Gantoise

Kindvriendelijk en voor alle generaties

Ambitie: aanvullende voorzieningen

gentzuid@engelvoelkers.com Tel : 09 282 42 00

Ambitie: Groene stroom

Autovrij

Ambitie: Ben (Bijna Energie Neutraal) vormt ondergrens

Ondergrondse parking

Hoogwaardig openbaar vervoer

Vlot toegankelijk voor fietsers

Verantwoordelijke promotor: Ecowijk CVBA Oude Houtlei 140 9000 GENT

www.ecowijk.be www.sogent.be

Een initiatief in samenwerking met sogent het Gentse stadsontwikkelingsbedrijfG A N T O I S E M A G A Z I N E

TENNIS EDITION N 2 | S P RI NG − S U MME R 2 0 1 6


GRAPHIUS THE FINE ART OF PRINTING

www.graphius.com

WWW.GRAPHIUS.COM • Eekhoutdriesstraat 67, B-9041 Gent (Oostakker) •

!

+32 9 218 08 41 •

"

info@graphius.com


edito Beste Gantoise leden, beste lezers,

steunen en te delen. Een enorme dank hiervoor vanwege elk lid van ons organiserend team.

Gantoise groeit, Gantoise bloeit ! Wie misschien minder in de spotlights komt is een andere grote kracht Nu de pagina van 150 jaar indrukwekkende en rijke sportgeschiedenis is

van onze club, de Coöperatieve. Door resoluut te willen herinvesteren in

omgeslagen, wordt een volgend prachtig hoofdstuk voorbereid door een

de sport krijgt onze club immers de mogelijkheid om verder te groeien en

hecht team van ondernemende vrienden.

binnenkort te beschikken over één van de mooiste sportinfrastructuren in België. Met hun ervaring en kennis beschermen ook zij de club en waken

De ambitie van onze organisatie is immers heel duidelijk. Gantoise als

over het verzekeren van onze toekomst. De jeugdige en ambitieuze

sportclub op elk vlak toonaangevend maken.

dynamiek gepaard met hun ervaring is een zeer belangrijke pijler van ons succes en staat garant voor goed en veilig beleid.

In onze huidige, snel evoluerende, maatschappij moet Gantoise een houvast zijn voor kinderen, jeugd en volwassenen. Een plaats waar

Als Gentse sportvereniging hebben we ook het geluk te vertoeven in een

men zich goed voelt en waar de waarden van respect, vriendschap en

fantastische stad met een zeer constructief schepencollege die sport

gezonde ambitie worden beschermd. Een plaats waar we in onze, te

hoog in het vaandel draagt. Ook aan hen een oprechte dank voor het

schaarse, vrije tijd kunnen genieten van een rustmoment ver weg van alle

vertrouwen en belangrijke steun in onze klim naar de top!

bekommernissen van het dagelijks leven. In deze editie van het Gantoise magazine geven we graag een inkijk in Voor sommige leden betekent dit een intense tenniswedstrijd met een

onze organisatie die continu evolueert en de basis vormt voor onze snelle

goede vriend, hand in hand naar het hockeyveld lopen met een kind, een

vooruitgang. Ook de trainers, managers en coaches mogen natuurlijk

motiverende speech geven voor een groep tieners, naar een topwedstrijd

niet vergeten worden! Zij vormen zowel voor tennis als hockey immers

komen kijken of gezellig aan de bar nieuwe mensen ontmoeten. Iedereen

de hoeksteen van onze organisatie. Meer dan ooit is duidelijk dat de

beleeft Gantoise op haar of zijn individuele manier. Dit maakt het voor ons

gezondheid van Gantoise in handen is van zoveel vrijwilligers die een

als organisatie trouwens zo boeiend.

groot deel van hun vrije tijd ten dienste stellen van de club.

Aandacht hebben voor de behoeftes van alle leden en deze zo goed

Gantoise moet ook ‘genieten’ zijn. Genieten van een sportieve inspanning,

mogelijk inwilligen. “Only happy members @ Gantoise” blijft immers ons

van een mooie uitdaging, van hechte vriendschap of een sterke familiale

credo en motivatie.

band. Meer dan ooit gaan we allemaal samen genieten in de komende jaren!

Deze aanpak heeft alleszins een positief effect op onze groei. Zowel onze tennis als hockeyafdeling groeien sterk met op dit moment 575

We wensen jullie veel leesgenot en danken uiteraard het gehele Gantoise

tennisleden en 804 hockeyleden. Op anderhalf jaar tijd hadden we het

Magazine team (onder leiding van Tom Roegiers en Matthias Vermeersch)

genoegen om in totaal ongeveer 250 nieuwe leden te verwelkomen op

voor het prachtig resultaat!

onze club! Een record en blijk van vertrouwen voor de toekomst. We wensen jullie allen, leden en sympathisanten, dan ook te danken

Fabrice Rogge

Johan Lauwers en Nicolas Penen

voor de steun en engagement van de laatste maanden. Jullie maken ons

Algemeen Voorzitter Gantoise

Voorzitters Gantoise Hockey

Jullie maken alles mogelijk door enthousiast aanwezig te zijn op events,

Marc Bolle

Jean-Jacques Gernay

wedstrijden, onze Facebookpagina, tornooien en door onze ideeën te

Voorzitter Gantoise Tennis

Voorzitter Gantoise Club

sterker en zorgen voor groei. Jullie houden ons scherp en denken mee.

G A N T O I S E M AG A Z I N E

3


INHOUD Gantoise Magazine is een uitgave van:

EDITO

03

vzw La Gantoise Tennisstraat 13, 9050 Gentbrugge secretariaat: Véronique Beert 0486 24 77 78 - secretariaat@gantoise.be

DICK NORMAN

6

GANTOISE WEETJE

11

MARC BOMBEKE

12

PRESTATIES JEUGD GANTOISE TENNIS

15

GANTOISE PEOPLE

18

TORNOOI VAN VLAANDEREN

20

GANTOISE KALENDER

23

Verantwoordelijke uitgever: Fabrice Rogge Bladmanager: Tom Roegiers - Matthias Vermeersch Redactie: Marc Bolle, Jan De Paepe, Ief Nollet, Frank De Moerloose Fotografie: Kris Vandamme Coverfoto: Kris Vandamme Advertising: Marc Bolle Financials: Laurent De Puysseleyr - Vincent Beert Lay-out & Druk: Graphius Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Oostakker 09 251 05 75 - info@graphius.com - www.graphius.com Oplage: 1.350 ex Gantoise Magazine © 2016

www.gantoise.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie of op welke andere wijze ook, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden. Opmerkingen en reacties betreffende deze uitgave zijn welkom op onze redactie. Alle rechten voorbehouden

4


TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

VA S T G O E D M A K E L A A R S IN EXCLUSIEVE PANDEN VERKOOP | VERHUUR | BEHEER

WIJ SCHATTEN EN VERKOPEN OOK UW WONING !

CdF | KORENLEI 5A | 9000 GENT 09 233 28 28 | info@cdf.be

www.cdf.be


Een praatje met "BIG" DICK NORMAN Interview door Jan De Paepe

Gentbrugge, 6 oktober 2015. Een ontspannen Dick Norman op het terras van TC Gantoise, samen met onze tennis voorzitter Marc Bolle en

Samen met Sabine Appelmans

ondergetekende. Hij glundert:

organiseert Dick Norman elk jaar enkele Tennisvakanties in de Algarve Portugal,

Dick Norman: “het zomerseizoen is achter de rug, en ik ben er in geslaagd ook

waar het sportieve aan het recreatieve

volgende seizoen een A-klassement te behouden. Ik wilde de “oudste” A-speler

wordt gekoppeld. Er is een reis rond

ooit in België zijn en dat is me gelukt!”

Pasen en één rond de herftsvakantie. ’s Ochtends wordt getennist en in

Geboren op 1 maart 1971 en op 1 maart 2016 is hij op 45-jarige leeftijd

de namiddag worden er recreatieve

nog A-speler! Het bewijs van een onvoorstelbare gedrevenheid. Van een

activiteiten georganiseerd waarbij

ijzeren discipline ook: de 2,03 meter lange atleet oogt bijzonder fit:

Portugal ontdekt wordt. De accommodatie is voorzien in een mooi 5-sterren hotel. Gantoise zal de

Dick Norman: “ik zit niet zozeer elke week in de fitness, het spelen van 8 à 10 tornooien en de interclubs houden me in conditie”.

informatie over dit initiatief op haar website plaatsen, en neemt zich voor

De toon van het gesprek is gezet, want doorheen zijn gehele carrière stelt

haar leden te polsen over een mogelijke

Dick zich steeds nieuwe objectieven, ook vandaag, na internationaal

deelname.

toptennis: Dick Norman: “Met TC Vautour zijn we kampioen van België in de eerste afdeling van interclub. We spelen elk jaar tegen TC Panorama. Op papier zijn zij sterker, maar het lukt ons telkens nipt te winnen” (grijnzend). Het begon allemaal op zeer jonge leeftijd. Zij moeder gaf tennisles en leerde hem het ABC van het tennis in Waregem Gaver TC. Vanaf zijn 14 jaar kreeg hij zijn verdere opleiding in het TC Waregem Happy van Bernard Devos: Dick Norman: “Dit was een periode van hoogconjunctuur van die club, met toptrainers zoals Frank Février, Francis Rawstone en Jean Louis Lacaze (eerder hoofd van de befaamde Pierre Barthès academy)”

6


G A N T O I S E M AG A Z I N E

7


Zijn eerste satelliet-tornooi (nu “Future”) speelde hij

in dubbel durft zijn nek uitsteken en toont wie de baas is, is de

op 19-jarige leeftijd. Het was het begin van een lange

winnaar!”

tennisloopbaan, buiten zijn eigen verwachtingen in: Waar is Dick Norman anno 2015 zoal mee bezig: Dick Norman: “Ik heb eigenlijk 3 carrières gehad: de eerste van 1990 tot 1998, dan heb ik 2 jaar geen ATP-tornooi gespeeld. Vanaf

Dick Norman: “Ik speel interclub in België en Duitsland, en een

2000 heb ik terug enkel gespeeld tot 2008 en vanaf 1 januari 2009

tiental sterrentornooien in België. Daarnaast geef ik wat privé-

heb ik me enkel nog op dubbel toegelegd”. Met succes: samen

opleiding aan jonge spelers, geef ik de workshops voor dubbel,

met zijn vaste partner Moodie bereikte hij in 2009 de finale

en organiseer ik samen met Sabine Appelmans tennisvakanties

in Roland-Garros en de halve finale in Wimbledon, wat hem

in Portugal (zie kader). En vergeet mijn familie niet: mijn vrouw

de 10e plaats in het ATP-dubbelklassement opleverde, èn de

Ilse, een drijvende kracht achter mijn hele carrière, en mijn drie

kwalificatie voor de Masters in de O2-arena in London (waar ook

kinderen. Mijn familie is voor mij het belangrijkste, dé factor van

de halve finale werd behaald).

geluk en stabiliteit in mijn leven”.

Wimbledon? De mooiste herinnering voor Dick:

Wat vind hij van het huidig Belgisch tennis :

Dick Norman: “In 1995 haalde ik er de vierde ronde, terwijl ik uit

Dick Norman: “Het behalen van de Daviscup-finale is fantastisch.

de challenger-tornooien kwam en als “lucky loser” werd opgevist.

Akkoord, de loting was gunstig, maar je moet het maar doen. Ik

Wimbledon was overweldigend, en ik had een bijzonder zware

acht ze in finale niet kansloos, en ja, het dubbelspel kan bepalend

loting, maar ik speelde een week lang op een wolk”. Resultaat:

zijn.” In zijn ogen lees je dat hij graag die match zou spelen...

overwinningen tegen niemand minder dan Pat Cash, Stefan Edberg en Todd Woodbridge. Enkel toekomstig winnaar Boris

Tot slot, welke speler heeft de meeste indruk op jou

Becker kon hem afstoppen. “Vooral al die media-aandacht

gemaakt tijdens je carrière :

was iets totaal nieuw voor mij en echt niet mijn ding, ik vond mezelf maar wat stuntelen aan de microfoon tijdens interviews”

Dick Norman: “De speler die in mijn carrière het meest op mij

(lachend).

indruk heeft gemaakt, is Roger Federer. Ik heb de eer gehad enkele malen met hem te trainen. Hij is los en sympathiek, en

Was hij achteraf bekeken niet beter vroeger gestart met het dubbelspel, gelet op zijn klinkend succes daar? Dick Norman: “Ik heb van niets spijt, maar vroeger meer dubbelen had me in enkel wellicht sterker gemaakt.” Meteen zijn we bij zijn stokpaardje: het dubbelspel. Regelmatig geeft Dick workshops waarin hij aan competitieve spelers in de clubs tips geeft over het verbeteren van de kwaliteit van het dubbelen: Dick Norman: “Vergeet niet dat in interclub de dubbels veelal beslissend zijn.” Het geheim van het dubbelspel? Dick Norman: “Dat is niet in één woord samen te vatten”. Dick denkt even na en dan (gedreven): “Je moet kunnen bluffen, dominant, agressief zijn aan het net. Dat leer je niet op één, twee, drie, dat is een feeling die je moet ontwikkelen. Maar wie

8

altijd correct. Niet voor niets de meest bekende speler ter wereld.”


HEEFT U NOOD AAN B&B GANDA ROOMS&SUITES GENT

EEN RENOVATIEBEDRIJF VOOR UW KEUKEN, BADKAMER OF TOTAALINTERIEUR?

ONTWERP_

COÖRDINATIE_ PRIVÉWONING MEISE

REALISATIE_

B&B GANDA ROOMS&SUITES GENT

Een sterk team van uiterst gedreven interieurarchitecten ontwerpen, begeleiden en werken uw renovatieproject af tot in het kleinste detail. Dit steeds als totaalconcept Uw renovatieproject met ons bespreken? Arcoon Interior Projects Antwerpsesteenweg 897a 9041 Oostakker T. 09 337 90 90 info@arcoon.be www.arcoon.be


✔ ✔ hygiënisch hygiënisch ✔ hygienique hygienique hygiënisch hygienique

24 24 24 7 7 7

✔ ✔ flexibel flexibel ✔ flexible

flexible flexibel flexible

✔ ✔ uitgebreid ✔ uitgebreid assortiment uitgebreid assortiment vaste vaste assortiment assortiment assortiment vaste assortiment

✔ ✔ trendsetter ✔ trendsetter lanceur

trendsetter de lanceur tendances lanceur de tendances de tendances

FEESTVERHUUR FEESTVERHUUR TOT IN DE PUNTJES FEESTVERHUUR TOT IN DE PUNTJES LE NEC PLUS ULTRA TOT IN DE PUNTJES LE NEC PLUS ULTRA EN LOCATION EN MATIERES LOCATION LE NEC PLUS ULTRA DE DE LOCATION MATIERES EN DE MATIERES

✔ ✔ garandeert de ✔ de garandeert scherpste prijzen

garandeert de scherpste prijzen garantit les prix garantit prix scherpste prijzen les plus les serrés les plusles serrés garantit prix les plus serrés

✔ ✔ 20 jaar 20✔ jaar

ervaring 20 jaar ervaring 20 ans ervaring 20 ans d’expérience 20 ans d’expérience d’expérience

ABRAHAM HANSSTRAAT 9-11 | 8800 ROESELARE | T. +32 (0) 51 24 70 60 | INFO@PICOBELLO.BE | WWW.PICOBELLO.BE ABRAHAM HANSSTRAAT 9-11 | 8800 ROESELARE | T. +32 (0) 51 24 70 60 | INFO@PICOBELLO.BE | WWW.PICOBELLO.BE ABRAHAM HANSSTRAAT 9-11 | 8800 ROESELARE | T. +32 (0) 51 24 70 60 | INFO@PICOBELLO.BE | WWW.PICOBELLO.BE


Weetje : vanwaar komt de puntendeling in tennis ? Voor leken kan het raar klinken wanneer de scheidsrechter roept“love-forty”! Maar vanwaar haalt men deze vreemde puntentelling toch? 15, 30, 40, game, set, match ... Er zijn verschillende theorieën, we zullen ons echter beperken tot de uitleg die aanvaard wordt als de meest plausibele. Het systeem van tellen vindt meer dan waarschijnlijk zijn oorsprong in middeleeuws Frankrijk en wordt gelinkt aan de theorie dat er toen (al!) om geld werd gespeeld. De munteenheid was 60 cent en er werd om een kwartje per punt gespeeld. Dit levert een score op van 15, 30, 45 en 60 = game. De 45 werd later vervangen door 40 ... de 5 was zogezegd “weggesleten”! Bij “40-40” roept de scheidsrechter “deuce”. Dit zou een verbastering zijn van het Franse “quarante deux”, ofwel “deux le jeu”, ofwel “deux à jouer”? Dit is niet duidelijk! De beginscore 0, wordt vaak vermeld als “love”. Vandaar de uitspraak “in tennis love means nothing”. Echter, “love” komt van het Franse “l’oeuf”. De 0 lijkt immers op een ei! Zoals bekend wordt bij 6-6 in de games meestal een tiebreak gespeeld naar 7 of 10 punten. Dit systeem komt uit de VS en had als doel de duur van de matchen onder controle te krijgen voor de media. Voorts zorgt het voor de toeschouwer een spannend moment, maar voor de spelers is het vaak zenuwslopend. De uitvinder is Jimmy Van Alen, oorspronkelijk noemde men het systeem “Van Alen Streamlined Scoring System” (VASSS). De US Open was het eerste Grand Slam tornooi om het systeem in gebruik te nemen in 1970. Op dit moment experimenteert men met het “No-ad” systeem. Bij deuce wordt er slechts nog 1 punt gespeeld. De ontvanger beslist of het punt van links of van rechts wordt aangevangen.

G A N T O I S E M AG A Z I N E

11


Marc Bombeke aan het woord

Interview door Frank De Moerloose

Toen ik 17 jaar geleden voor een notariële akte bij notaris Eric Willems was, vroeg de toenmalige algemeen voorzitter van La Gantoise of ik interesse had om de

Marc Bombeke is onze gewaardeerde

onderhoudsman van de club op te volgen.

GROUNDSMAN die ervoor zorgt dat ons groen er netjes bij ligt en onze tennis- en

Georges, zo was zijn naam had de respectabele leeftijd bereikt van 92 jaar en

hockeyterreinen in optimale conditie zijn.

opvolging was toch wel aangewezen. In die tijd was er een team van 3 mannen om het onderhoud te voorzien. Je had Georges hij was de chef en meest

Dit is echter niet alles, Marc kent ook

verantwoordelijke van de tennispleinen, Jozef was de man van het groen

de “ins and outs” van onze technische

onderhoud en tot slot mr Baele, de man van de hockey die toch ook al 80 jaar

installaties en brengt menig klusje tot een

was .

goed einde. Bij onze eerste kennismaking wist ik al dat Georges nog geen zin had om ermee Marc is zonder meer een gewaardeerd

te stoppen en zeker niet van plan was om mij de knepen van het vak te leren. Na

medewerker van onze Club.

een paar weken alles bekijken kon ik naar mijn mening toch starten met mijn werkzaamheden. Er was echter één werk dat ik niet kon uitvoeren en dat was het onderhoud van onze oude tennis sproeiïnstallatie die zich ondergronds onder de 7 buitenterreinen bevond. Georges was niet van plan om mij te vertellen waar de stuurpompen van de sproeiers zich bevonden. Toen hij merkte dat ik met een metaaldetector de stuurpompen in kaart gebracht had zei hij prompt “Ik stop ermee, ik word te oud” en dat was dan de start van mijn carrière bij Gantoise. Toen ook Jozef en mr Baele er de brui aan gaven, wist ik direct wat gedaan met mijn vrije tijd. Ik werkte toen nog in een deeltijds stelsel als verkeersregelaar bij de NMBS. Het betrof een stresserende job die ik in de namiddag en ‘s nachts uitvoerde.Mijn vrije tijd werd ingevuld door het onderhoudswerk bij Gantoise. Toch niet zo een klein domein om alleen te onderhouden.

12


De job op zich heeft mij altijd veel voldoening gegeven. Het is voor mij een manier om te ontstressen en de positieve reakties van de vele leden... daar doe ik het voor. Nu moet ik wel zeggen dat het zeker 10 jaar geduurd heeft alvorens de terreinen er volgens mij perfect bij lagen. Wat het onderhoud van het totale complex betreft: de ene week is de andere niet. Na een tornooi of druk weekend op de club is er natuurlijk veel meer werk ! Maar ja, het houdt mij jong en wie weet hou ik het ook vol tot mijn 92 jaar. Het is ook zeer motiverend dat er de laatste tijd een zeer frisse wind door onze club waait. Ik weet ook als geen ander hoeveel sommige mensen zich hiervoor inzetten, want de klusjesman ziet alles, hoort alles, maar doet ook veel.

G A N T O I S E M AG A Z I N E

13Prestaties jeugdspelers Gantoise Van jong naar oud Op de Gantoise hebben we niet enkel oudere tennisspelers die

buikspier maar ging toch nog mee naar Rusland. In dit Europees

zich in de kijker spelen, maar ook onze jonge talenten laten al

kampioenschap won hij gemakkelijk de eerste ronde en stond

vroeg van zich horen.

hij in de tweede ronde op 1 punt van winst tegen nummer 4 van Europa onder 16. Dit verwezenlijkte hij weliswaar met een

Zo hebben we Sébastien Cauhapé die dit jaar alles en iedereen

reeds gescheurde buikspier. De rest van de zomer werd dus een

achter zich liet in de reeks U9. Midden dit seizoen was hij deze

normale tienerzomer voor hem. Desalniettemin zal hij serieus

oppermachtigheid een beetje beu en waagde hij zich in een

wat klassementen stijgen en aansluiting vinden bij de absolute

leeftijdscategorie hoger. Ook hier gooide hij hoge ogen door

top van België.

zich in de hoogste reeks van de U10 bij de eerst 8 spelers van Vlaanderen te spelen. Op het einde van het seizoen mocht hij dus kiezen of hij voor de U9 zou gaan of voor de U10 tijdens het Feest Van De Jeugd in Wommelgem. Dit is het officieus Vlaams Kampioenschap. Hij koos voor de zekerheid en zonder enig setverlies werd hij dan ook Vlaams Kampioen bij de U9. In deze U9 toonde ook een andere speler zich heel uitmuntend. Jérémie Reyniers speelde dit jaar zijn eerste tornooitjes in de reeks 3 van de U9 en werd in deze drie tornooien geen enkele keer verslagen. Hierdoor kreeg hij de smaak te pakken en probeert hij nu hoogcompetitie tennis te combineren met hockey op hoog niveau. Als we het hem zelf vragen zou hij graag één van de eerste spelers worden die zowel in de mannen 1 van het hockey kan schitteren alsook een vaste waarde in de eerste ploeg van de heren tennis. Bij de jongens en meisjes U12 hadden we verschillende spelers die voor enkele tornooiwinsten gezorgd hebben in reeks 2. Kiliana Vercaemer kon zich zelf kwalificeren voor een plaats bij de eerste 8 van Vlaanderen ondanks dat ze slechts eerste jaars is. Ook voor Nicolas Cauhapé was het een meer dan geslaagd seizoen. Onze derde speler Maxime Fawaz heeft helaas iets te veel mee van zijn trainer en was met zijn longboard op zijn smikkel gegaan en brak hierbij zijn sleutelbeen waardoor het zomerseizoen in één smak gedaan was voor hem. Ook deze drie zijn ingestapt in ons programma voor talentvolle spelers. Bij de U16 hadden we ook een uitschieter. Boriss Kamdem ontpopte zich tot één van de beste spelers van zijn leeftijd en werd hiervoor ook beloond. Tennisvlaanderen erkende zijn goede vorm en selecteerde hem om mee het Europees kampioenschap en Summer Cup te spelen. Helaas sloeg het noodlot toe net voor hij mocht vertrekken. Boriss verrekte een

Sebastien Cauhapé

G A N T O I S E M AG A Z I N E

15


Boriss Kamden

16


Bij de meisjes hebben we onder 16 nog een talentje rondlopen, namelijk Eline Audenaert. Zij speelt echter geen jeugdtornooien meer maar waagt haar kans volledig in het volwassencircuit. Zij kan ook terugblikken op een geslaagd seizoen en top 70 van België zal hiervoor de beloning zijn. Vanaf volgend jaar zullen deze twee youngsters dus ook hun kans wagen op het internationale circuit. Verder hadden we dit jaar nog opmerkelijke prestaties van Louis De Rouck (15j) die zich bij de eerste vier van Oost-Vlaanderen (Masters) plaatste bij zowel de heren 4 als heren 3. Niet enkel Louis kon zich voor deze masters plaatsen, maar ook Aurélie Van Damme en Ruben Grillaert konden zich bij de eerste vier

Jérémy Reyniers

van Oost-Vlaanderen spelen. Zowel Aurélie als Ruben mochten zich dan ook nog eens kronen tot Oost-Vlaams kampioen en nationale eindronde spelen in Luik. Maar niet enkel de jeugd onder 18 was zo aanwezig deze

Bij onze nòg oudere jeugd speelde Stefan Verlinden alweer een

zomer. Ook onze oudere jeugd en nòg oudere jeugd lieten zich

puik seizoen en blijft ook op zijn leeftijd stijgen in klassement.

opmerken. Adriaan De Leeuw speelde een heel sterk seizoen en won zo het eigen tornooi. Hij zal dit jaar dan ook weer een

Door al deze opmerkelijke prestaties deze zomer van onze

klassement stijgen naar B-15/4. Ook Thomas Heyse speelde,

spelers hebben wij de aandacht getrokken van verschillende

ondanks een examenperiode, een schitterend seizoen en stijgt

jeugdige talenten in omliggende clubs en zouden deze graag de

ook voor het eerst in zijn carrière naar B-15/4. Ief Nollet speelde

overstap maken naar onze club. Hierdoor zullen we volgend jaar

ondanks zijn knie-operatie een uitstekend seizoen en kon zich

met nog meer interclubploegen voor de dag kunnen komen en

voor het 12de jaar op rij plaatsen voor de Oost-Vlaamse masters

onze diversiteit aan niveau en leeftijd nog kunnen uitbreiden.

waar hij nipt verloor van voormalig topspeler Dick Norman.

Eline Audenaert

Nicolas Cauhapé

G A N T O I S E M AG A Z I N E

17


GANTOISE

PEOPLE

18


UW OBUMEX CONTACTPERSOON: FREDERIK MAHIEUR frederik.mahieur@obumex.be M 0477 94.73.43.

NEW BOUTIQUE BRUSSELS . OPENING SOON PARIS . KNOKKE . ANTWERP . STADEN www.obumex.be


TORNOOI van VLAANDEREN 2015 Jaarlijks organiseert onze geliefde Club het Tornooi van

Andere Clubspelers zetten mooie prestaties neer door ten

Vlaanderen. In tennismiddens staat ons Tornooi bekend als een

minste door te dringen tot de halve finales van hun reeksen: Eline

van de meest prestigieuze en meest traditierijke evenementen

Audenaert, Freya Van Speybroeck, Ief Nollet, Laurens Weynants,

van het Belgisch tennisseizoen.

Louis De Rouck, Bruno Dubrulle, Fabrice Guidotti, Peter Buijze, Benoit De Keghel.

Helaas kunnen we niet terug vinden van wanneer ons Tornooi dateert, maar in alle geval bestaat het ruim meer dan 55 jaar.

Helaas werd onze grote belofte, Boriss Kamden, gehinderd

Daarmee is het zeker een van de oudste tennistornooien in

door een kwetsuur. Ief was ook nog herstellend van zijn zware

BelgiĂŤ.

kniekwetsuur maar bereikte toch de halve finale van Heren 1. Louis De Rouck op zijn beurt moest opgeven in zijn finale wegens

Het is alweer een poos geleden dat de 2015 editie is geĂŤindigd.

ziekte. In de 3de set kon hij niet meer verder na een moedige

Ook deze mocht er wezen. Ruim meer dan 300 tennisspelers

strijd tegen een echte muur. Jammer!

namen deel. We zagen veel spannende matchen in een goeie sfeer en bij mooi weer. Het tornooi werd in goede banen geleid

Het Tornooi werd afgesloten met de prijsuitreiking gevolgd door

door Ief Nollet, geassisteerd door Tim Pauwels. Waarvoor dank.

een gesmaakte receptie.

De hoofdreeks, Heren 1, werd gewonnen door onze getalenteerde eigen Clubspeler, Adriaan De Leeuw. Een bijzonder sterke prestatie. Proficiat !

20

Op naar de volgende editie.


G A N T O I S E M AG A Z I N E

21


TUINEN

• • • • •

HOUTCONSTRUCTIES

winnaar tuinen van de 21 ste eeuw totaalconcept voor uw tuin en/of bedrijfsgroen eigen ontwerpburo aanleg en onderhoud aanleg van zwemvijvers

• • • •

eigen ontwerp en plaatsing van stijlvol maatwerk equiconcepts - stallingen, poorten, afsluitingen, ... bergplaatsen, carports, ... poolhouses

Papestraat 27, 8880 Ledegem T 056 50 11 55 - GSM 0475 70 36 42 - info@tuinenluchuyghe.be - www.manorhoeve.be

MANORHOEVE EVENTS

STOETERIJ

• • • •

kweken, africhten en verkoop van jonge paarden vervoer van personen met paarden en koetsen daguitstappen en teambuilding voor groepen meninitiatie, mencursussen, persoonlijke begeleiding...

• teambuilding • cursussen/voordrachten • acte de présence • ...

Gootstraat 11, 8880 Sint-Eloois-Winkel GSM 0478 49 51 52 - 0475 70 36 42 - info@manorhoeve.be - www.manorhoeve.be


GANTOISE

KALENDER Events

Datum

Gantoise bowling avond (info zie website)

20 februari

Gantoise night

11 maart

Tennisstages Paasvakantie week 1

29 maart tem 1 april

Paasvakantie week 2

4 april tem 8 april

Tornooi Tornooi van Vlaanderen

26 juli tem 7 augustus

G A N T O I S E M AG A Z I N E

23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.