Page 1

Jet Thrust System – ratkaisu suljetun paikoitustilan ilmanvaihtoon


Uudenlainen lähestymistapa Kanavistot ovat perinteinen lähestymistapa suljetun autopaikoitustilan ilmanvaihtoon. Tällöin ilmanvaihto yleensä perustuu pinta-alapohjaiseen mitoitukseen. Kun ilmanvaihtojärjestelmä on jatkuvasti käynnissä, vaikka liikenne olisi pitkään aikaa vähästä tai sitä ei olisi lainkaan, päivittäiset käyttökustannukset nousevat suuriksi. Ratkaisu ongelmaan ovat Fläkt Woodsin suuntapainepuhaltimet. Ilmanvaihto voidaan suunnitella häkä- tai pakokaasuantureiden ohjaamaksi siten, että valitut puhaltimet pyörivät vain tarvittaessa. Lisäsäästöjä saadaan sillä, että pääpoistopuhaltimia ei tarvitse mitoittaa ylisuuriksi kanaviston painehäviöiden takia. Kaikki toimittamamme järjestelmät suunnitellaan asiakkaan vaatimusten mukaan paikalliset määräykset huomioon ottaen. Suuntapainepuhaltimet voidaan tarvittaessa mitoittaa myös perinteisesti pinta-alapohjaisen mitoituksen mukaisesti.

Fläkt Woods on tietoinen suuntapainepuhaltimien toiminnan tärkeydestä ja myös niiden mahdollisesta osallistumisesta savunhallintaan. Useimmista muista valmistajista poiketen yhtiö tarjoaakin kaikille asiakkaille täydellisen virtausmallinnuksen (CFD) kaikkiin kohteisiin. Asian tärkeydestä on osoituksena, että yli 99 % asiakkaistamme on käyttänyt mallinnusta. CFD-mallinnuksella taataan järjestelmän optimointi ja ennen muuta se, ettei asiakkaan turvallisuus vaarannu. Fläkt Woods välttää tietoisesti kaikenlaista puutteelliseen suunnitteluun ja arvailuihin tukeutumista ja käyttää sen sijaan parhaita CFD-mallinnusmetelmiä. Tällä varmistetaan, että hankkeesta ei tule tarpeettoman kallista siksi, että puhaltimia on liian monta. Samalla vältetään myös liian pienestä puhallinmäärästä seuraava tehottomuus.

Suuntapainepuhaltimet ovat kustannustehokas ilmanvaihtoratkaisu sekä asennus- että käyttökustannusten kannalta

1

Jet Thrust System: tehokkaaseen paikoitustilojen ilmanvaihtoon


Täydellinen ratkaisu suljetun paikoitustilan ilmanvaihtoon Fläkt Woodsin suuntapainepuhaltimet ovat eräs markkinoiden tehokkaimmista ja edullisimmista ratkaisuista suljettujen autopaikoitustilojen ilmanvaihtojärjestelmäksi. Sekä päivittäinen pakokaasujen poisto että savunpoisto hätätilanteissa hoituvat turvallisesti ja tehokkaasti. Puhaltimet on suunniteltu täyttämään tiukimmatkin laatu- ja suunnitteluvaatimukset.

• Tehokkaasti toimiva järjestelmä • Edullinen asentaa • Edullinen käyttää • Optimoi pysäköintitilan käytön • Virtausmallinnukseen perustuva suunnittelu • Valmis avaimet käteen -paketti saatavilla

Vaikka Fläkt Woodsin suuntapainepuhaltimien toimintaperiaate on sinänsä yksinkertainen, järjestelmän tehokkuus perustuu erityiskoulutettujen insinöörien asiantuntevaan suunnitteluun, jossa hyödynnetään uusimpia virtausmallinnusohjelmistoja. Kun asiantunteva järjestelmäsuunnittelu yhdistetään Fläkt Woodsin edistyneeseen tuotesuunnitteluun, saadaan tuloksi järjestelmä, jonka suorituskyky on optimaalinen. Fläkt Woods toimittaa tarvittaessa täydellisen avaimet käteen -ratkaisun. Tehokkaan projektinhallinnan avulla suunnittelemme, asennamme, testaamme ja otamme käyttöön ratkaisun, joka on heti käyttövalmis.

Suuntapainepuhaltimet suunnitellaan asiakkaan käyttökohteen vaatimusten mukaan poistamaan pakokaasut ja savu tai toimimaan täysimittaisena savunhallintajärjestelmänä

Jet Thrust System: tehokasta ja toimivaa ilmanvaihtoa

2


Pakokaasujen poisto Suuntapainepuhaltimet ovat tehokas ja toimintavarma ilmanvaihtojärjestelmä, joka varmistaa autopaikoitustilan käyttäjien turvallisuuden poistamalla haitalliset päästöt. Ilmanvaihto voi perustua perinteiseen pinta-alapohjaiseen mitoitukseen tai häkä- ja pakokaasuantureita valvovaan järjestelmään. Kaikki toimittamamme järjestelmät suunnitellaan asiakkaan vaatimusten mukaan paikalliset määräykset huomioon ottaen.

Suuntapainepuhaltimet muodostavat kanavoimattoman järjestelmän, jossa strategisiin kohtiin sijoitetut puhaltimet ohjaavat ilmavirtauksen kaikkialle paikoitustilaan. Pääpoistopuhaltimet poistavat likaantuneen ilman paikoitustilasta. Raitista ilmaa syötetään tilalle sisääntulo- ja poistumisrampeista tai tarvittaessa tuloilmapuhaltimien kautta. Suuntapainepuhaltimien laajasta puhallinkokojen ja -mallien sekä käyttö- ja valvontajärjestelmävaihtoehtojen valikoimasta voidaan joustavasti koota ratkaisu, joka sopii parhaiten kunkin paikoitustilan erityisvaatimuksiin. Poistovirtausmääriä voidaan säätää jatkuvan häkä- tai pakokaasuseurannan avulla. Säätöjärjestelmä ohjaa oikeat puhaltimet laimentamaan ja/tai poistamaan likaantuneen ilman optimaalisiin kohtiin eri puolille paikoitustilaa sijoitettujen anturien perusteella. Järjestelmän joustavuus mahdollistaa tehokkaimman toiminnan niin turvallisuuden, kustannusten kuin hyötysuhteenkin näkökulmasta.

Suuntapainepuhaltimet varmistavat tehokkaan päivittäisen ilmanvaihdon sekä nopean savunpoiston tulipalon sattuessa

3

Jet Thrust System poistaa haitalliset pitoisuudet tehokkaasti


Palohälytyssignaali siirtää suuntapainepuhaltimet tarvittaessa jopa automaattisesti päivittäistoiminnasta palohälytystilaan. Suuntapaine- ja pääpoistopuhaltimet käyvät muutaman sekunnin kuluessa täydellä nopeudella ja työntövoimalla.

Savunhallinta

Savukaasut poistuvaa pääpoistopuhaltimien kautta suuntapainepuhallinten hallitessa savun virtausta (ks. kuva 1). Kuva 1

Järjestelmän tärkein tehtävä hätätilanteessa on estää savun leviäminen paikoitustilassa ja suunnata savukaasut lähimpien poistopisteiden kautta ulos rakennuksesta.

Kuva 2

Suuntapainepuhaltimet voidaan tarvittaessa suunnitella kahteen suuntaan puhaltaviksi täysin symmetrisen puhallinsiiven avulla (katso s. 9), jolloin savu voidaan tulipalotilanteessa poistaa aina lähimpänä olevan poistopisteen kautta. (Ks. kuva 2.) Täysimittaisen savunhallinnan tarkoituksena on pitää poistumisreitit vapaina ja varmistaa sammutushenkilökunnan nopea pääsy palopaikalle. Vaikka kaikkiin paikoitustiloihin ei ole mahdollista tai edes tarpeellista asentaa täysimittaista savunhallintajärjestelmää, suuntapainepuhaltimet varmistavat silti tehokkaan savukaasujen poiston tilanteen niin vaatiessa.

Suuntapainepuhaltimet varmistavat tehokkaan savunpoiston ja -hallinnan tulipalon sattuessa

Jet Thrust System: täydellistä savunhallintaa

4


Virtausmallinnus (CFD) Ilmavirtauksen monimutkaista käyttäytymistä on vaikeaa ennakoida. Tarkat laskelmat ovat paikoitustilan tehokkaan ilmastoinnin suunnittelussa ratkaisevan tärkeitä. Fläkt Woodsin mallinnusten tarkkuus varmistetaan laboratoriotutkimuksilla ja todellisissa paikoitustiloissa tehdyillä savukokeilla. Manuaalisten laskentamenetelmien hyödynnettävyys on hyvin rajallinen, koska tällaiset laskelmat eivät ole riittävän tarkkoja. Fläkt Woods tarjoaa asiakkailleen täydellisen CFDmallinnuksen kaikkiin kohteisiin.

Fläkt Woodsin CFD-asiantuntijoilla on laaja kokemus suuntapainepuhaltimien optimaalisen määrän ja sijoitusten suunnittelusta. Suunnitelmat tarkastetaan alalla yleisesti käytetyn ja erittäin tarkan CFD-mallinnusohjelman avulla ja tarvittaessa korjataan tai lasketaan kokonaan uudelleen.

Miten mallinnus tapahtuu: CFD-ohjelma laskee mallinnukseen tarvittavat säilymisen differentiaaliyhtälöt (massa, liikemäärä ja energia). Ohjelma ratkoo näitä algebrallisia yhtälöitä riittävän määrän iterointikertoja, kunnes saavutetaan haluttu tarkkuustaso.

Suuntapainepuhaltimet mitoitetaan erikseen jokaiseen asiakasprojektiin edistynyttä CFD-analyysiä ja alan parhaita käytäntöjä hyödyntäen

5

Jet Thrust System: tarkkuutta mitoitukseen virtausmallinnuksella


CFD-mallinnusprosessi CFD-ohjelmiston avulla voidaan luoda malliin toisiaan leikkaavia visualisointitasoja, joilla voidaan esittää radat ja vektorit mille tahansa tallennetuille muuttujille, esimerkiksi ilman nopeudelle, paineelle jne. Malliin voidaan laittaa pienhiukkaslähteitä ja tarvittaessa asetella ne tilaan vapaasti. Kun hiukkaset vapautetaan, ne antavat yleiskuvan ilmavirran liikeradoista paikoitustilassa. Analyysissa tarkastellaan useita eri muuttujia, joita ovat esimerkiksi ilman nopeus ja laatu sekä ilmavirran yleinen jakautuminen.

Prosessin vaiheet: 1. Paikoitustilan yleisestä pohjapiirustuksesta muodostetaan tietokonemalli. 3D-mallit lähetään tämän jälkeen asiakkaalle hyväksyttäviksi. CFD-mallissa

näkyvät

paikoitustilan

geometriset mittasuhteet palkkeineen ja pilareineen,

jotka

ilmavirtausvaikutusten

on

mallinnettu tutkimista

varten. Mallissa on esitetty myös ilman laatu,

joka

havainnollistaa

vaihtuvuusnopeutta.

2. Hyväksyttämisen jälkeen paikoitustilan suunnittelupiirustusta tai mallin geometriaa ei enää muuteta. Hyväksytettyyn malliin perustuen suoritetaan yksityiskohtainen analyysi.

ilman

3. Malli ajetaan pelkästään pääpoistopuhaltimien käydessä. Tällä tunnistetaan suurimmat ilmavirtausreitit tuloilman syötöstä poistopisteisiin saakka sekä paikoitustilassa mahdollisesti esiintyvät kiertovirtausalueet. 4. Suuntapainepuhaltimet lisätään malliin ja suunnataan jakamaan ilmavirta kaikkialle paikoitustilaan niin, ettei tilaan jää seisovan ilman alueita. 5. Tuloksista laaditaan kussakin projektissa yksityiskohtainen raportti, jossa esitetään tarvittavat ilman nopeuden kuvaajat, nopeusprofiilit ja hiukkasanimaatiot.

Jet Thrust System: asiantuntijoiden suunnittelema järjestelmä

6


Keskeiset ominaisuudet ja edut Tehokkaasti toimiva järjestelmä Toisin kuin perinteisissä kanavistoissa, joissa tuloilmaa voidaan säätää rajoitetusti, suuntapainepuhaltimet mahdollistavat raittiin ilman tasaisen jakamisen kaikkialle tilaan. Tuloilman säädöllä saadaan tarvittaessa aikaan täysimittainen savunhallinta, mikä ei ole mahdollista perinteisen kanaviston kautta tapahtuvassa savunpoistossa. Puhaltimien täysi poistonopeus saavutetaan hätätilanteessa jo 20 sekunnissa, mikä mahdollistaa tarvittaessa nopeat toimenpiteet. Järjestelmään voidaan suunnitella täysimittainen savunhallinta sekä kahteen suuntaan puhaltava poistojärjestelmä (katso s. 9).

Edullinen asentaa Suuntapainepuhaltimien asennuskustannukset ovat tavallisesti perinteistä kanavistoa edullisemmat. Pääpoistopuhaltimet ovat merkittävästi pienemmät kuin kanavistoon perustuvissa järjestelmissä ja tuottavat pienemmillä puhaltimilla yhtä suuren ilmanvaihtuvuuden. Yksinkertainen asennus säästää työvoimakustannuksissa, jotka määräytyvät paikoitustilan koon ja muodon mukaan. Järjestelmä tuottaa myös välillisiä säästöjä. Koska kanavistoa ei ole, sähkökaapelit, sprinklerit, johdot ja lämpöjohdot voidaan vetää suoraan kattolinjaa pitkin joutumatta kiertämään kanavistoa tai ripustimia. World Trade Centre – Bahrain

Suuntapainepuhaltimet takaavat tehokkaan toiminnan pienin kustannuksin

7

Jet Thrust System: taattua tehokkuutta


Keskeiset ominaisuudet ja edut Edullinen käyttää Pitkän aikavälin käyttökustannukset ovat merkittävästi perinteisiä ratkaisuja pienemmät jopa jatkuvatoimisissa järjestelmissä. Säästöt ovat vieläkin suuremmat, jos kohteessa käytetään häkä- ja pakokaasutunnistusta, joka aktivoi puhaltimet vasta tarpeen mukaan. Koska painehäviöt ovat kanavoituun ratkaisuun verrattuna huomattavasti pienemmät, sama ilmanvaihtuvuus saadaan aikaan pienemmällä teholla, mikä alentaa käyttökustannuksia ja melutasoa. Rutiinikunnossapito on helppoa ja nopeaa, koska järjestelmässä ei ole puhdistettavia ja tarkastettavia kanavia ja peltejä.

Kaksoistornit – Bahrain

Optimoi pysäköintitilan käytön Kun poistopisteitä ei tarvitse sijoittaa alas, autoille vapautuu lisää pysäköintitilaa. "Ice Dome" – Düsseldorf, Saksa

Pienikokoiset ja vähän tilaa vievät puhaltimet vapauttavat tilaa ajoneuvoille ja jalankulkijoille ja ovat myös ulkomuodoltaan miellyttävämmän näköisiä.

Edistynyttä suunnittelua Muista toimittajista poiketen Fläkt Woods suunnittelee ja mallintaa paikoitustilojen ilmanvaihdon edistyneillä CFDanalyysiohjelmilla. Tämä mahdollistaa optimaalisen paikoitustilojen ilmanvaihdon ja auttaa varmistamaa pakokaasujen ja savun tehokkaan poiston kaikissa tilanteissa.

Suuntapainepuhaltimet optimoivat tilankäyttöä ja parantavat yleisilmettä

Jet Thrust System: edullinen käyttää

8


Täysin symmetrinen puhallinsiipi Fläkt Woods on maailman johtava aksiaalipuhaltimien suunnittelija ja valmistaja sekä myös johtava suuntapainepuhaltimien kehittäjä. Puhaltimet suunnitellaan edistyneiden rakenneanalyysiin (FEA) ja virtausmallinnukseen (CFD) kehitettyjen ohjelmistojen avulla ja niiden optimaalinen toiminta testataan yhtiön omissa, sertifioiduissa laboratorioissa.

Suuntapainepuhaltimissa on aina täysin symmetrinen puhallinsiipi. Myös pääpoistopuhaltimet voidaan toimittaa samanlaisina. Sen ansiosta suuntapainepuhaltimet voivat puhaltaa kahteen suuntaan täydellä työntövoimalla ja työntää tai vetää savukaasut lähimpään ja turvallisimpaan poistopisteeseen. Tämä vähentää paikoitustilan savunpoistoaikaa, minimoi savun määrän ja maksimoi poistumis- ja sammutusreittien esteettömyyden. Monet kilpailevat valmistajat luottavat yksisuuntaiseen puhallintekniikkaan. Näissä ratkaisuissa puhallinsiiven rakenne rajoittaa merkittävästi työntövoimaa vastakkaiseen suuntaan – jopa yli 40 %! Fläkt Woods on markkinoiden ainut yhtiö, jonka kaikissa suuntapainepuhallinpyörissä on täysin symmetrinen puhallinsiipi.

Suuntapainepuhaltimet: 100 %:n työntö kumpaankin suuntaan

9

Jet Thrust System: teknistä ylivoimaa


Fläkt Woods – koeteltua kokemusta Fläkt Woods syntyi vuonna 2002, kun kaksi alansa kansainvälistä markkinajohtajaa, aksiaalipuhallintekniikan asiantuntija Woods Air Movement ja ilmankäsittelyn asiantuntija Fläkt, yhdistivät voimansa. Yhdistymisen tuloksena syntyi vertaansa vailla oleva puhallin- ja ilmankäsittelyalan kansainvälinen osaamiskeskittymä. Yhtiö käyttää ainoastaan laadultaan ensiluokkaisia valmistusprosesseja. Vuonna 2006 avattu uusi tuotantolaitos takaa ensiluokkaisen laadun prosessin kaikissa vaiheissa. Kukin siipipyörä röntgenkuvataan yksitellen, jotta voidaan varmistua, että kaikki siivet ja navat täyttävät Fläkt Woodsin erittäin tiukat laatuvaatimukset. Valmistuksessa käytetään ainoastaan laadukasta, meriolosuhteisiin kelpoistettua alumiinia sekä HR14erikoisterästä. Toimintavarmuus ja kestävyys varmistetaan lisäksi erittäin kestävällä pintakäsittelyllä. Uusinta tekniikkaa edustava tuotantolaitos

Fläkt Woodsin uusi tuotantolaitos avattiin vuonna 2006

Röntgenkuvaus osana laadunvarmistusta

Kysy lisätietoja paikalliselta myyntiedustajalta tai käy verkkosivuillamme osoitteessa www.flaktwoods.com

T utk im us- j a k ehit ysl abor at or ion tiloihin kuuluu kaiuton huone.

Jet Thrust System: koeteltua suunnittelua

10


We Bring Air to Life

 Jatkuvanȱtuotekehityksenȱperiaatteenȱmukaisestiȱpidätetäänȱoikeusȱtoimittaaȱtuotteita,ȱjotkaȱvoivatȱpoiketaȱȱ tässäȱjulkaisussaȱkuvatuista.ȱVahvistetutȱmitatȱtoimitetaanȱpyynnöstä,ȱkunȱtilausȱonȱvastaanotettu.ȱ CopyrightȱFläktȱWoodsȱLtd,ȱ2006.ȱ ȱ MitäänȱtämänȱjulkaisunȱosaaȱeiȱsaaȱmilläänȱtavoinȱtoisintaaȱmissäänȱmuodossaȱilmanȱFläktȱWoodsȱLtd:nȱȱ kirjallisestiȱantamaaȱlupaa.ȱTietojenȱluvatonȱkäyttäminenȱvoiȱjohtaaȱoikeusteitseȱesitettäviinȱkorvausvaatimuksiin..ȱ

Fläkt Woods Oy on johtava ilmankäsittelyn asiantuntija Suomessa. Palveluksessamme on yli 500 henkilöä, ja liikevaihtomme on yli 100 miljoonaa euroa. Fläkt Woods Oy kuuluu kansainväliseen Fläkt Woods Groupiin, joka toimii 30 maassa ja työllistää yli 3 000 ihmistä. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat kaikki keskeiset ilmankäsittelyn alueet sekä työ- ja vapaaajan ympäristöissä että teollisuuden tuotantoprosesseissa. Ratkaisumme ovat laadukkaita, ympäristömyötäisiä ja kokonaistaloudellisesti tehokkaita. Fläkt Woods Oy Kalevantie 39, 20520 TURKU p 020 442 3000 f 020 442 3010 w www.flaktwoods.fi

Myynti: Espoo: PL 5, 02621 Espoo p 020 442 3000 f 020 442 3302 Kuopio: Microkatu 1, 70210 Kuopio p 020 442 3294 f 020 442 3305 Oulu: Kiilakiventie 1, 90250 Oulu p 020 442 3538 f 020 442 3506 Toijala: PL 6, 37801 Toijala p 020 442 3000 f 020 442 3502 Turku: Kalevantie 39, 20520 Turku p 020 442 3000 f 020 442 3018 Vaasa: PL 607, 65101 Vaasa p 020 442 3081 f 020 442 3024

FWDD/1106/7799

Test  

Just testing the service.

Test  

Just testing the service.

Advertisement