Page 1

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAJUSZ ZA ROK 2011

Pełna nazwa: Fundacja GAJUSZ. Siedziba: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17 Wpis do KRS pod numerem 0000109866 fundacja uzyskała w dniu 8 maja 2002 r. Status Organizacji Pożytku Publicznego przyznano Fundacji w dniu 27 maja 2004 r. Fundacja posiada NIP 725-16-57-818 oraz numer identyfikacyjny w systemie REGON 471690103. Aktualny skład Zarządu Fundacji stanowią: 1. 2. 3. 4.

I)

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska – Prezes Zarządu Fundacji Anna Piekutowska – Wiceprezes zarządu Anna Rajska-Rutkowska – Wiceprezes zarządu Łukasz Przysło – Wiceprezes zarządu

CELE STATUTOWE ORGANIZACJI. Celem Fundacji jest:  współpraca ze szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,  przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna, pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia,  organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej edukacyjnej wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin,  zwiększanie szans zawodowych młodzieży i dorosłych zwłaszcza niepełnosprawnych,  organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, wypożyczanie sprzętu oraz opieka dla dzieci i młodzieży objętych działaniem Fundacji,  prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla podopiecznych Fundacji,  propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z choroba przewlekłą i śmiertelną,  prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji,  prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, w tym wolontariuszy,  promocja i organizacja wolontariatu. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej,  Realizację programów stypendialnych dla młodzieży chorej lub po zakończeniu leczenia,  Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej, między innymi poprzez realizacje filmowe, radiowe i inne multimedialne,

1


  

Prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych, Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami, Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie.

II) ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. 1) HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI ZIEMI ŁÓDZKIEJ W 2011 roku Fundacja GAJUSZ w ramach Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej objęła opieką 69 pacjentów. Każdy pacjent przyjęty do Hospicjum otrzymuje opiekę medyczną. Wizyta lekarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu a pielęgniarska minimum dwa razy w tygodniu. Pacjenci mają zapewniony zakup leków (znakomitą większość pielęgniarki dostarczają do domu pacjenta). Miesięczny koszt zakupu leków i środków opatrunkowych dla pacjentów Hospicjum to ponad 9 tysięcy złotych. W razie potrzeby Hospicjum zapewnia badania diagnostyczne, specjalistyczny transport medyczny, konsultacje specjalistów (głównie neurologa), rehabilitację. Opieka w ramach Hospicjum jest oparta na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2011 roku Fundacja GAJUSZ podpisała kontrakt na 69 zł. na osobodzień dla 32 pacjentów miesięcznie, co dało 720 tys zł. w skali roku.

a) Liczba pacjentów Hospicjum

LP

Pacjent Inicjały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

AS BM BM BJ BN CM CA CK CA DL DM DA FM FA GW GW GN IJ JP JN JE

Pacjent - wiek w latach 17 0 10 14 16 16 9 18 14 2 13 12 6 2 0 6 11 5 0 0 15

Wizyta - rozp. główne

Pacjent Ilość dni w Hospicjum

Pacjent Odległość w km od Hospicjum

wada wrodzona wada wrodzona choroba nowotworowa choroba nowotworowa choroba neurologiczna choroba neurologiczna choroba metaboliczna choroba neurologiczna choroba metaboliczna choroba metaboliczna choroba metaboliczna choroba neurologiczna choroba nowotworowa choroba neurologiczna choroba metaboliczna choroba neurologiczna choroba nowotworowa choroba nowotworowa dysplazja oskrzelowo-płucna wada wrodzona choroba nowotworowa

258 143 73 52 307 32 90 131 362 327 265 35 54 279 24 120 18 34 145 246 62

5,1 2,5 102 27 58 11 19 112 2,5 18,4 112 3,4 1 19 86 115 52 86 62 13 39

2


22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

KJ KO KK KP KA KI KP KK ŁM MK MD MK NA OD OI OP PO PP PM PD PB RK RP SK SM SA SA SO SL SJ SW SP SŁ SK SM ŚK ŚJ ŚM TA TM UA UO WD WM WM WO WA ZH

1 1 14 9 1 6 11 3 13 0 6 20 7 6 5 1 0 1 13 0 9 1 15 1 15 18 4 16 0 0 11 16 0 17 2 17 1 4 5 13 6 11 22 1 16 3 10 2

choroba neurologiczna dysplazja oskrzelowo-płucna choroba neurologiczna choroba metaboliczna wada wrodzona choroba metaboliczna wada wrodzona choroba neurologiczna choroba neurologiczna choroba neurologiczna choroba metaboliczna choroba nowotworowa choroba neurologiczna dysplazja oskrzelowo-płucna choroba metaboliczna choroba neurologiczna wada wrodzona choroba neurologiczna choroba nowotworowa dysplazja oskrzelowo-płucna choroba neurologiczna wada wrodzona choroba metaboliczna wada wrodzona choroba neurologiczna choroba metaboliczna choroba neurologiczna choroba neurologiczna dysplazja oskrzelowo-płucna dysplazja oskrzelowo-płucna choroba nowotworowa choroba neurologiczna wada wrodzona choroba neurologiczna wada wrodzona choroba nowotworowa choroba metaboliczna choroba nowotworowa wada wrodzona choroba nowotworowa wada wrodzona choroba metaboliczna choroba neurologiczna wada wrodzona choroba neurologiczna wada wrodzona wada wrodzona choroba neurologiczna

3

264 3 177 11 357 361 352 365 360 191 364 13 48 336 89 3 141 96 4 35 365 231 43 3 9 344 347 352 60 53 33 194 202 82 300 29 325 15 364 56 346 365 43 110 9 5 173 362

43 58 1,6 19 46 37 43 47 2,6 27 112 1,6 112 1,5 39 61 66 39 26 29 93 67 6,7 7,4 48 11 15 6,3 43 43 54 67 6,3 112 12 73 8 47 54 14 52 61 2 6,2 9,3 2 23 37


b) Pomoc socjalna w Hospicjum Większość podopiecznych Hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Opieka nad długotrwale chorym dzieckiem wymaga stałej obecności jednego z domowników. Większość rodzin utrzymuje się z pensji jednego z rodziców, podczas gdy drugi (najczęściej mama) pozostaje z dzieckiem w domu. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinach objętych opieką Hospicjum w 2011 roku to 699 zł. Blisko 1/3 rodzin ma dochód na osobę poniżej 500 zł. Ponad połowa rodzin mieszka na wsi. W ramach programu unijnego PEAD 2011 Hospicjum objęło dożywianiem 70 osób z najuboższych rodzin, przekazując 1413 kg żywności. W 2011 roku pracownik socjalny Hospicjum zapewnił rodzinom dzieci nieuleczalnie chorych: - regularne zaopatrzenie w cewniki, podkłady i pieluchomajtki; - sprzęt: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, inhalatory, materac monitorujący oddech, tutory nadgarstkowe oraz dwie łuski na kończyny dolne, szyna Denis-Browna oraz obuwie do aparatu ortopedycznego ze strzemieniem typu Bebax; - ponad 500 kg środków czystości, kosmetyków do pielęgnacji, akcesoriów higienicznych - sprzęt gospodarstwa domowego, tkaniny zasłonowe, piżamy i inne ubrania. Pracownik socjalny wspiera rodziców i opiekunów dzieci w dopełnianiu formalności przy sprawach dotyczących m.in: - uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, - uzyskania zasiłków celowych i rehabilitacyjnych - uzyskania dopłat mieszkaniowych i zamiany mieszkań. W ramach wsparcia socjalnego Hospicjum zapewniło w 2011 roku opiekunki dla dwóch osieroconych podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczo-leczniczych. c) Sprzęt medyczny Fundacja zakupuje i wypożycza sprzęt medyczny, pokrywa koszty eksploatacji urządzeń (przeglądy, naprawy, wymianę zużytych elementów). Na dzień 31 grudnia 2011 roku do dyspozycji podopiecznych były: Koncentratory - 24 szt, Ssaki - 33 szt, Inhalatory - 45 szt, Pulsoxymetry - 18 szt, Pompy infuzyjne - 11 szt, Glukometry - 3 szt, Materace przeciw odleżynowe - 42 szt, Łóżka - 6 szt, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego - 12 szt. Ambu – 9 szt. Agregaty prądotwórcze – 4 (wypożyczane rodzinom, które borykają się z przerwami w dostawach energii elektrycznej, a sprzęt medyczny, z którego korzysta dziecko wymaga stałego zasilania). d) Organizacja uroczystości Hospicjum organizuje uroczystości dla dzieci: - urodziny – każde dziecko w dniu urodzin odwiedzane jest przez lekarza i pielęgniarkę prowadzących, wolontariusza. Otrzymuje prezent i kolorowy tort. - Gwiazdka i Dzień Dziecka – wszyscy podopieczni otrzymują prezent, o którym marzą, Fundacja nigdy nie przekazuje prezentów identycznych dla wszystkich dzieci. Przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia

4


wszystkie dzieci odwiedził Mikołaj. Pielęgniarz Hospicjum wraz ze Śnieżynką i wolontariuszami odwiedzili każdy dom, przejechali ponad 1000 km przez 5 dni. Upominki otrzymało również rodzeństwo pacjentów. W 2011 roku Fundacja zorganizowała spotkania integracyjne dla rodzin dzieci objętych opieką Hospicjum: - Spotkanie dla mam dzieci hospicyjnych (zajęcia relaksacyjne) - Pielgrzymka rodzin do Częstochowy - Piknik dla rodzin i podopiecznych hospicjum. Dwa razy w 2011 roku Hospicjum zorganizowało uroczyste Msze Święte dla rodzin osieroconych po stracie dziecka. Zaproszenie otrzymały wszystkie rodziny będące pod opieką od początku istnienia Hospicjum. 2) ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ MECHANICZNIE

OPIEKI

DOMOWEJ

DLA

DZIECI

WENTYLOWANYCH

Fundacja sprawuje opiekę nad Dawidem – podopiecznym Domu dla Dzieci Chorych prowadzonego przez Fundację „Dom w Łodzi”. Dawid cierpi na dysplazję oskrzelowo-płucną, wymaga systematycznej pomocy wysokospecjalistycznej. Fundacja zapewnia mu opiekę lekarza anestezjologa, pielęgniarki anestezjologicznej oraz indywidualnej opiekunki. Zakupujemy również leki i sprzęt medyczny. Kontrakt z NFZ na opiekę nad Dawidem wyniósł w 2011 roku 50 tys. zł. 3) INNA POMOC DLA DZIECI DŁUGOTRWALE CHORYCH Fundacja od 14 lat współpracuje z Oddziałem Onkohematologii Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi przy ulicy Spornej. a) W 2011 roku Fundacja zatrudniała 4 psychologów. Zespołem kieruje dr n. hum. Bogna Kędzierska - zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim i w Pracowni Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego zarejestrowanej przez Uniwersytet Medyczny w strukturach Fundacji GAJUSZ. Zespół korzysta z superwizji prowadzonej przez Bożenę Winch. Na oddziale codziennie zapewniona była pomoc psychologów, którzy udzielili 1429 porad dzieciom i ich bliskim, łącznie 80 rodzinom. b) Fundacja prowadzi dla dzieci chorych onkologicznie nowoczesny program terapii przez sztukę. W 2011 roku odbywały się systematyczne zajęcia (z wyłączeniem wakacji): - zajęcia plastyczne - 1 raz w tygodniu, prowadzone przez absolwentki Akademii Sztuk Pięknych, Ogromnym atutem zajęć jest pomysłowość i oryginalność stosowanych technik oraz możliwość pracy z rodzicami. Część prac plastycznych przeznaczana jest również na aukcje dobroczynne dla chorych dzieci. - zajęcia muzyczne - 3 razy w tygodniu w trybie grupowym lub indywidualnym, prowadzone przez pedagoga muzyki, Fundacja zapewnia instrumenty muzyczne dla dzieci (w tym keyboard) oraz nagrania na płytach CD. Nabyte przez dzieci umiejętności prezentowane są podczas uroczystości na oddziale , tj. Jasełka, Dzień Mamy itp. - zajęcia filmowe – 1 lub 2 razy w miesiącu, prowadzone przez animatora kultury i przeszkolonego artterpeutę. Fundacja zorganizowała obchody Dnia Dziecka. W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbyły się Jasełka. Przekazano dzieciom blisko 200 prezentów.

5


c) Wsparcie materialne Oddziałów Onkologicznych w 2010 roku to: - zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługi informatycznej i administracyjnej dla 4 laptopów w świetlicy Oddziału - zakup książek, zabawek, gier, materiałów plastycznych. d) wsparcie socjalne rodzin dzieci chorych onkologicznie Fundacja udzieliła wsparcia materialnego kilkunastu najuboższym rodzinom dzieci leczonych onkologicznie. Zakupiono: - żywność, ubrania, zabawki, środki czystości (w tym pampersy), leki i odżywki, wyprawki szkolne. e) 91 indywidualnych subkont bankowych dla dzieci Fundacja nie pobiera opłat za prowadzenie subkont, nieodpłatnie prowadzi całą dokumentację finansowo-księgową, pokrywa koszty administracji subkontami, negocjacje z bankiem wysokość opłat, obsługuje zbiórki publiczne ze wskazaniem na indywidualne dziecko. Zasady otwierania subkont i korzystania ze zgromadzonych środków określa Regulamin. W roku 2011 roku wpływy na subkonta pochodziły głównie z wpłat darczyńców i wynosiły 113.780,92 złotych. Wydatki dokonywane przez rodziców są każdorazowo zatwierdzane przez Prezesa Fundacji lub wskazanego Wiceprezesa. Fundacja wyraża zgodę na finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego, dojazdy do szpitali i poradni, zakup żywności i ubrań i inne w uzasadnionych przypadkach. f)

dowóz dzieci do szpitala, na badania i przeszczepy poza Łodzią

W ramach współpracy z Oddziałem Onkohematologii Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi Fundacja GAJUSZ wspiera rodziny w trudnej sytuacji materialnej zapewniając transport samochodami Fundacji. Każdorazowo potrzeba przewozu pacjenta jest konsultowana z lekarzem prowadzącym. W 2011 roku Fundacja zorganizowała 38 przewozów (samochód, paliwo, kierowca, fotelik samochodowy) na trasach: Laski k/Pajęczna, Pabianice, Bydgoszcz, Szatkowice, Łask, Głowno, Radomsko, Wrocław, Włocławek, Warszawa, Kutno. g) reprezentacja podopiecznych wobec innych instytucji i organizacji Rodzice dzieci chorych mogą w sposób ciągły korzystać ze wsparcia Fundacji w zakresie doradztwa i reprezentowania przed instytucjami administracji i innych organizacji. Największe sprawy w 2011 roku to: - negocjacje z NFZ, Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Kliniką w Giessen w sprawie operacji serca Mariusza - zapewnienie opieki w DPS dla nieuleczalnie chorego Patryka, którego rodzina była niewydolna wychowawczo - uregulowanie kwestii prawnych rodziny Marty – skomplikowana sytuacja rodzinna wynikała z terminalnej fazy choroby zarówno matki jak i córki - wsparcie 2 rodzin w zamianie mieszkań wobec UMŁ - reprezentowanie rodziny Ewity wobec MOPS w Łodzi - poszukiwanie miejsca pobytu dla niepełnosprawnej Patrycji, której rodzice byli niewydolni wychowawczo - reprezentacja przed sądem p. Marty, której odebrano dzieci. h) program pomocy prawej W siedzibie Fundacji raz w tygodniu dyżurowała absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, która po przeszkoleniu i pod nadzorem mec. Szymona Byczko i jego Kancelarii udziela porad dotyczących procedur uzyskiwania odszkodowania. W razie konieczności Kancelaria

6


nieodpłatnie przygotowywała pisma procesowa i prowadziła postępowanie. W roku 2011 udzielono porad prawnych w 10 sprawach: - ofiar wypadków komunikacyjnych - ofiar nieszczęśliwych wypadków (w szkole i innych miejscach publicznych) - spraw rodzinnych (rozwody, zapewnienie opieki nad dziećmi) i inne.

4) BUDOWA STACJONARNEGO HOSPICJUM DLA DZIECI W lipcu 2010 roku Fundacja otrzymała od władz miasta Łodzi na mocy umowy użyczenia budynek o powierzchni 2000 m2 z przeznaczeniem na Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci. Po uregulowaniu wszelkich formalności wiosną 2011 roku rozpoczęły się prace remontowe. Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan prac obejmował: - wymianę instalacji cieplnej i montaż nowego węzła cieplnego, wymianę 68 okien, wymianę instalacji elektrycznej i wodnej na 2 kondygnacjach, remont ścian i podłóg na 2 kondygnacjach, pierwszy etap remontu dachu. Prace przebiegają dzięki wsparciu firm z regionu łódzkiego oraz wolontaryjnej pracy osadzonych w Areszcie Śledczym przy ulicy Smutnej. 5) WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM W ŁODZI W 2011 roku Fundacja GAJUSZ - Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej kontynuowała współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi prowadząc Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w ramach Katedry Pediatrii UM w Łodzi. To jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie na skalę kraju, kiedy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej wiąże się z uczelnią państwową. Nowy ośrodek, jako pierwszy w Polsce, rozpoczął badanie tak specyficznego obszaru medycyny jaką jest opieka paliatywna nad dziećmi. W ramach realizacji projektu „Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej” finansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego EOG i NMF, prowadzone były kursy podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek oraz zajęcia dla studentów w pierwszym półroczu. Następnie prowadzenie Pracowni finansował w całości UM w Łodzi. Odbiór zajęć był bardzo dobry. Projekt koordynuje kierownik NZOZ GAJUSZ dr n. med. Aleksandra Korzeniewska – Eksterowicz, która również odpowiada za organizację działalności Pracowni. Czterech spośród sześciu specjalistów Pracowni to pracownicy Fundacji GAJUSZ. Szefem Pracowni jest prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski. 6) WOLONTARIAT W 2011 roku w Fundacji GAJUSZ działało 86 wolontariuszy. 53 towarzyszyło dzieciom chorym onkologicznie na oddziale Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi na ul. Spornej lub w Hospicjum Domowym dla Dzieci Ziemi Łódzkiej, a 33 pełniło rolę wolontariuszy akcyjnych. Odbyły się dwa szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy. Wiosenne w okresie 22 marca – 1 kwietnia 2011 oraz jesienne w okresie 15 – 25 listopada 2011. Dla wszystkich pracujących wolontariuszy przygotowano warsztaty podnoszące kwalifikacje, spotkania superwizyjne oraz integracyjne. Wolontariusze Fundacji GAJUSZ brali udział w kilkunastu akcjach, imprezach i wydarzeniach na rzecz podopiecznych. Redagują swoją podstronę na www.gajusz.org.pl, blog wolontariuszy oraz własny fanpage na Facebook’u Wolontariat GAJUSZA. Koordynatorem wolontariatu w 2011 roku była Iuliana Braga.

7


7) DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM I EDUKACYJNYM W 2011 roku Fundacja przeprowadziła kilka przedsięwzięć o charakterze informacyjno-promocyjnym: a) kampania informacyjna 1% W roku 2011 kontynuowaliśmy kampanię społeczną z roku ubiegłego mającą na celu przekonanie podatników do oddania 1% swojego podatku na rzecz Fundacji GAJUSZ, która prowadzi Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej. W kampanii położyliśmy nacisk na informację, że opiekujemy się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich domach. Zdecydowaliśmy się na to ze względu na fakt, że większość środków z 1% podatku przeznaczona jest na bieżącą działalność prowadzonego przez naszą fundację hospicjum dla dzieci. Każdy element kampanii odsyłał do naszej strony internetowej, gdzie potencjalni i obecni darczyńcy znajdywali praktyczne wskazówki, jak przekazać 1%. Elementy kampanii: 1. Spot telewizyjny. 2. Spot radiowy. 3. Billbord, plakat, ulotka. 4. Reklama prasowa 5. Reklama internetowa, portale społecznościowe, w tym kampania „Podziel się podatkiem” prowadzona przez Fundację Anioły Filantropii na portalu o2.pl W lutym 2011 roku Fundacja GAJUSZ włączyła się w łódzką kampanię „1% dla Łodzi” zachęcającą mieszkańców do pozostawienia swojego odpisu podatkowego w naszym regionie. Kampania otrzymała prestiżową nagrodę – pierwsze miejsca w konkursie organizowanym przez Newsweek Polska i Akademię Rozwoju Filantropii w kategorii plakat ogólnopolski. b) Cztery Pory Roku GAJUSZA. Fundacja GAJUSZ w roku 2011 kontynuowała wydawanie bezpłatnego kwartalnika informującego o naszej działalności. Kwartalnik zawiera historie dzieci, relacje z wydarzeń i akcji organizowanych przez cały rok przez fundację. W 2011 roku zmieniliśmy layout pisma, zaczął być wydawany w kwadracie 21x21 cm. O tym, że zmiana była zdecydowanie korzystna świadczą nagrody zdobyte w Konkursie na Biuletyn Firmowy 2011 organizowanym przez Agencję AGAPE:  Pierwsze miejsce w kategorii Biuletyn Instytucji  Wyróżnienia w kategoriach: Layout Roku i Okładka Roku (nr 2/11) W 2011 roku wydaliśmy: GAJUSZA Wiosną, GAJUSZA Latem, GAJUSZA Jesienią i GAJUSZA Zimą. Oprócz dystrybucji własnej (wolontariusze i pracownicy fundacji) nawiązaliśmy współpracę z firmą IDS Medical Services Poland, która dysponuje systemami dystrybucji ulotek, gazetek w ponad 2000 przychodni w całej Polsce. Nasze kwartalniki zamieszczane były tam bezpłatnie. c) www.gajusz.org.pl. Witryna internetowa składa się z ponad 500 podstron opowiadających o działaniach Fundacji. Stronę administruje i edytuje 12 pracowników i wolontariuszy Fundacji. 8) PROGRAMY I DOTACJE  „Wiedza to lepsze leczenie” Program szkolenia lekarzy i pielęgniarek z regionu łódzkiego w zakresie medycyny paliatywnej, w szczególności opieki perinatalnej. Wniosek dofinansowany w ramach PO Kapitał Ludzki. Czas realizacji: październik 2009 – sierpień 2011. Wartość dotacji: 714 738 zł.

8


 „Szansa” Program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem, będącej pod opieką ośrodków kuratorskich w regionie łódzkim. Wniosek dofinansowany w ramach PO Kapitał Ludzki. Czas realizacji: styczeń 2010 – październik 2011. Wartość dotacji: 1 130 204 zł.  „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” Program rehabilitacji pacjentów Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej. Dotacja udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Czas realizacji: kwiecień – grudzień 2011. Wartość dotacji: 15 000 zł.  „Podniesienie jakości opieki nad pacjentami” Program zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej dzieciom nieuleczalnie chorym będącym pod opieką Hospicjum Domowego dla Dzieci Ziemi Łódzkiej. Dotacja udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Czas realizacji: czerwiec – grudzień 2011. Wartość dotacji: 20 000 zł.  „Dzieci bez granic II” Program wsparcia szkoleniowego dla armeńskiego hospicjum dla dzieci. Dotacja udzielona przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu Przemiany w regionie – RITA finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Czas realizacji: sierpień – listopad 2011 Wartość dotacji: 24 300 zł.  „Dzieci bez granic” Program propagujący działalność antykorupcyjną w służbie zdrowia w Armenii. Dotacja udzielona z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Pomoc Rozwojowa 2011. Czas realizacji: czerwiec – czerwiec 2011. Wartość dotacji: 43 300 zł.  „Pierwsze Kroki" Program wsparcia dla powstającej organizacji pozarządowej w Gruzji. Dotacja udzielona z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Pomoc Rozwojowa 2011. Czas realizacji: marzec – maj 2011. Wartość dotacji: 38 000 zł.  „Gajusz – przyjaciel chorego dziecka" Program terapeutyczny dla dzieci chorych onkologicznie i ich rodzin. Dotacja z Ministerstwa Zdrowia Czas realizacji: maj – listopad 2011. Wartość dotacji: 28 000 zł.  „Pozwól mi być " Program informacyjno-edukacyjny dla osób z otoczenia dzieci niepełnosprawnych i długotrwale chorych. Dotacja udzielona z budżetu PFRON będącego w dyspozycji Województwa Łódzkiego. Czas realizacji: listopad – grudzień 2011. Wartość dotacji: 66 000 zł. Wynik finansowy z ramach działalności zleconej przez organy administracji państwowej i samorządowej wynosił zero. Każdorazowo przyznana dotacja była wydatkowana w całości. III) ORGANIZACJA I FINANSE 1) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

9


2) Uchwały Rady i Zarządu Fundacji GAJUSZ w okresie sprawozdawczym: Uchwały Rady i Zarządu Fundacji: Uchwała Rady Fundacji nr 1/2011 z dn. 09-03-2011 dotycząca odwołania z funkcji członka Zarządu Iwony Hołdrowicz. Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/03 z dn. 10-03-2011 dotycząca działań zabronionych Fundacji. Uchwała Rady Fundacji nr 2/2011 z dn. 31-05-2011 dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010. Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/12 z dn. 30-12-2011 dotycząca zatwierdzenia Statutu Fundacji w nowym brzmieniu. Uchwała Zarządu Fundacji nr 2/12 z dn. 30-12-2011 dotycząca działań zabronionych Fundacji. 3) a) b) c) d)

Przychody uzyskane w roku 2011: 3.802.837,69 zł.: Umowa z NFZ – 876554,60 zł. Darowizny – 698521,45 zł. Wpływy z tytułu 1% podatku – 1177034,04 zł. Dotacje – 932211,23 zł.

Pozostałe przychody: a) Inne – 57072,48 zł. b) Przychody finansowe – 24233,89 zł. 4) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w)

Koszty poniesione w roku 2011: 3.733.623,82 zł: Leki – 183144,66 zł. Wyposażenie medyczne – 24221,09 zł. Paliwo – 157419,03 zł. Usługi medyczne – 46116,07 zł. Usługi telekomunikacyjne – 35755,16 zł. Usługi transportowe – 9804,39 zł. Pomoc socjalna – 144605,27 zł. Spalanie odpadów medycznych – 1139,52 zł. Posługa duszpasterska –9174,00zł. Inne usługi – 32054,27 zł. Wolontariat – 21646,66 zł. Reklama – 83411,15 zł. Wynagrodzenia – 341601,20 zł. ZUS i pozostałe świadczenia – 59862,21 zł. Inne – 77033,55 zł. Darowizny przekazane – 436872,10 zł. Sprzęt rehabilitacyjny – 15630,72 zł. Rehabilitacja – 34833,00 zł. Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie – 36762,14 zł. Koszty adaptacji hospicjum stacjonarnego – 99836,06 zł. Koszty realizacji zadań zleconych i dotacji – 991431,17 zł.

a) b) c) d) e) f)

Koszty administracyjne w 2011 roku wyniosły 484807,06 zł i składały się na nie: Zużycie materiałów i energii – 48962,76 zł. Usługi obce – 161731,64 zł. Podatki i opłaty – 797,02 zł. Wynagrodzenia – 109124,79 zł. Amortyzacja – 155578,97 zł. Pozostałe – 24904,39 zł.

10


Koszty finansowe – 10170,83 zł. 5) Zatrudnienie pracowników: a) W 2011 roku Fundacja GAJUSZ zatrudniała na podstawie umowy o pracę łącznie 19 osób: lekarze – 3, pielęgniarki – 5, rehabilitant – 1, pracownik socjalnych – 1, koordynator wolontariuszy – 1, dyrektor ds. projektów – 1, opiekunka dla dziecka – 1, specjalista ds. PR – 3, psycholog – 1, księgowa – 1, dyrektor generalny – 1 b) Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w roku 2011 to: 424660,00 zł. 6) Członkom Zarządu ani Rady Fundacji nie wypłacono wynagrodzeń, premii ani innych świadczeń z tytułu pełnionej funkcji. 7) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w 2011 roku to: 296835,45 zł. Łącznie wynagrodzenie na tej podstawie otrzymywało 32 osoby, w tym 22 osoby wykonywało pracę w ramach zadań zleconych przez organy administracji publicznej oraz grantów i dotacji. 8) Fundacja GAJUSZ nie udzielała pożyczek, nie nabywała obligacji, nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego. 9) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 10) Fundacja w 2011 roku nabyła środki trwałe w postaci : a) Środki transportu – 141000 zł. b) Inne środki trwałe – 322,21 zł. 11) Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1028777,58 zł. 12) Zobowiązania Fundacji GAJUSZ na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 267055,48 zł. 13) Zobowiązania podatkowe Fundacji na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 38406,00 zł. Fundacja dokonała wszystkich rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych zgodnie z literą prawa. 14) Na rachunkach bankowych Fundacji na dzień 31 grudnia 2011 roku ulokowane była kwota 714.588,36 zł. 15) W 2011 roku odbyły się kontrole: a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych I oddział w Łodzi w terminie od 18-08-2011 do 19-082011. Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: Prawidłowość obliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od wynagrodzeń Teresy Ratajczyk. b) Wojewoda Łódzki w terminie od 14-11-2011 do 22-11-2011. Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: Uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8-10, 20, 21, 23, 24-27 oraz 42-48 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 16) Fundacja zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami złożyła do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację CIT – 8 za rok podatkowy 2011.

Sporządził: Anna Rajska-Rutkowska wiceprezes zarządu fundacji

11


12

Sprawozdanie merytoryczne 2011  
Sprawozdanie merytoryczne 2011  
Advertisement