Cooperació Catalana, 419

Page 22

medi ambient

VIURE DE L’AIRE DEL CEL: UN EXEMPLE D’APROPIACIÓ SOCIAL DE LA TECNOLOGIA EÒLICA Pep Puig i Boix Dr. Enginyeria Industrial @peppuigiboix

22

Cooperació Catalana


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.