ARTIFIZIOAK 2020

Page 1

Artifizioak herritarren partehartzerako prozesu bat da, helburu duelarik Portugaleteko Historiaguneari irudi berria eraikitzea, gaur egungo itxura eraldatuta. Horretarako, Jose Ramón Bañales (BADA), Leire Muñoz eta Juan Pablo Ordúñez (MawatreS) artistek egin dituzte arte-arloko esku-hartze batzuk haien koordinatzailea Arantxa Pereda delarik, Portugaleteko Zunzunegi BHIko Arte Batxilergoko ikasle eta irakasleekin batera. Artifizioak proiektuaren proposamena da hiriguneak eta merkataritza-lokalak itxuraldatzea, behin-behineko sormen-lantegiak bihurtuz. Esparru artistiko berri hauetan hiria birpentsatu, berreraiki eta berriro asmatzeko egokiera dago, portugaletetarrak parte-hartzaile, sortzaile eta motibatuak izan daitezen eta begirada berritzailea izan dezaten.

2020 Portugalete Portugaleteko Historiagunean parte-hartzea bultzatzeko eta arte arloko esku hartzeak egiteko prozesua Proceso de participación e intervención artística en el Casco Histórico de Portugalete

Artifizioak proiektua Portugaleteko Udalak sustatzen du, Historiagunea Biziberritzeko 2014ko Plan Estrategikoaren barruan dago eta Trocóniz Santacoloma Fundazioaren eta Surposaren lankidetza dauka.

Artifizioak es un proceso de participación ciudadana que pretende contribuir al diseño de una nueva imagen del Casco Histórico de Portugalete, transformando su aspecto actual a través de las intervenciones artísticas realizadas por José Ramón Bañales (BADA); Leire Muñoz y Juan Pablo Ordúñez (MawatreS), con la coordinación de Arantxa Pereda, junto con el alumnado y el profesorado de Bachillerato Artístico del IES J.A. Zunzunegui de Portugalete. Artifizioak propone transformar espacios urbanos y locales comerciales en laboratorios creativos temporales, como nuevos hábitats artísticos que ofrezcan la oportunidad de reinventar, reconstruir y repensar la ciudad y contribuir a la formación de una ciudadanía participativa, creativa y motivada, capaz de tener una nueva mirada sobre Portugalete. Artifizioak es un proyecto participado por el Ayuntamiento de Portugalete, dentro del Plan Estratégico de Revitalización del Casco Histórico (2014), con la colaboración de la Fundación Trocóniz Santacoloma y Surposa.


Norabiderik gabe paseatzea Pasear sin rumbo José Ramón Bañales / BADA

BADA

Artifizioak ekimenaren edizio honetan, lan bateratuaren gaia hiribilduaren memoria izan da, eta gure esku-hartzearen ardatz tematikoa turismoa izan da, Portugaleteren garapen historikoan eragina izan baitu.

En esta edición de Artifizioak, el motivo de trabajo común era la memoria de la villa y en nuestra intervención el eje temático ha sido el turismo como factor incidente en el desarrollo histórico de Portugalete.

Bizipenak eta errepresentazioak gero eta antz handiagoa daukate gure kulturan, eta paisaia irudiak ordezten du. “Postalen” erreklamoak mugiarazten du turismoa, horiek markatzen baitute zer ikusi behar dugun.

En nuestra cultura en la que lo vivido es cada vez más una representación, el paisaje se sustituye por la imagen. El turismo se moviliza por el reclamo de “postales” cliché que predeterminan lo que debemos de ver.

Errutinak edota kontsumoak baldintzatu gabeko ikuspegi bat emateko, norabide finkorik gabeko paseoa erabiltzen dugu, ezagutzarako tresna estetiko gisa. Noraezean ibiltzea berezko praktika artistiko gisa erabil daiteke, gure inguruaren pertzepzio arruntaren mugak gainditu eta zentzumenek sortutako emozioak sentitzeko. Barrura begirako ibilbide horren emaitza bi irudi handitan sintetizatu da; batetik, hiribilduaren ikuspegi berri bat eskaintzen dute, eta, bestetik, itsas izaeran sakontzen dute.

Para propiciar una mirada no condicionada por la rutina o el consumo, utilizamos el paseo sin rumbo como un instrumento estético de reconocimiento. Deambular como una práctica artística en sí misma que traspasa los límites ordinarios de la percepción de nuestro entorno y se recrea en las emociones suscitadas por los sentidos. El resultado de este recorrido introspectivo se ha sintetizado en dos grandes imágenes que ofrecen una visión inédita y profundizan en la identidad marítima de la villa.


ZINEMA*R Leire Muñoz

ZINEMA*R ekimenaren helburua zera izan da: kalean zinema-emanaldiak antolatzeko eremu bat diseinatzea. Horretarako, zinemaren egiturazko ideia landu dugu (lekua), ikuspuntu estetiko batetik, hori osatzen duten elementu formalak artearen bidez zalantzan jarriz eta mugatuz; horrela, funtzioaren arte formaren artean ezarritako erlazio hierarkia desitxuratzen saiatu gara.

Leire Muñoz

En ZINEMA*R, el objetivo ha sido el de diseñar un espacio en el que se pudiera programar un cine al aire libre. Para ello, hemos trabajado la idea estructural de cine (lugar) desde un punto de vista estético, cuestionando y acotando a través del arte los elementos formales que lo componen; de tal manera que nos permitiera tratar de desdibujar esa relación jerárquica establecida entre función y forma.


#planTAG Juan Pablo Ordúñez / MawatreS

MawatreS

Espazio publikoan memoria mantentzen laguntzen diguten estrategia eta objektuak aztertu ostean (plakak, monumentuak, eraikinak, kaleen izenak…), Plaka bat egitea erabaki dugu, etorkizunera begira, omendu nahi izan dugunaren berri emateko.

Después de analizar estrategias y objetos que nos ayudan a preservar la memoria en el espacio público (placas, monumentos, edificaciones, nombres de calles...) se decide crear una placa desde nuestros días para comunicar hacia el futuro a quien le queremos dedicar un homenaje.

Ez diogu pertsona bakar bati eskainiko, kolektibo bati baizik. Azkenean, erabaki dugu ohore hori merezi duen kolektiboa begetala dela. Landareak. Eboluzioaren historian ezkutuan geratu den kolektiboa. Bestalde, gure plaka gaur egungo garaiarekin, gure egiteko modu eta iruditeriarekin erlazionatzen duten ideia eta erreferentziak sortu dira.

Decidimos no dedicárselo a ninguna persona, sino a un colectivo. Después decidimos que el colectivo que nos parece merecedor es el colectivo vegetal. Las plantas. Un colectivo invisibilizado dentro de toda la historia de la evolución. Por otro lado, se crea una sucesión de ideas y referencias que hacen que nuestra placa se relacione con nuestros días, nuestros modos de hacer y nuestro imaginario.

#planTAG #eskerrikasko #plantGOALS! Bizitzen lagundu diguten horiei eskainitako omenaldia.

#planTAG #eskerrikasko #plantGOALS! Un homenaje a aquellas que nos ayudan a vivir.


Irakaslegoa Profesorado: Aiora Kintana Elisa López Roberto Martínez

Grupo de BADAren taldea

Grupo de Leire Muñozen taldea

Grupo de MawatreSen taldea

Nerea Moreno Oriana Nicol Sánchez Izaskun Suarez Paula Vargas Jaione Torres Haizea Lafuente Anabel Leiva

Marina Baños Aitziber Castresana Aingeru Diego YaizaDominguez Luana Egido Clara Escudero Nerea Garcia Azahara Gordo Miranda Kristina Ana Lopez Victor Martinez Garazi Martinez Maialen Olaizola Noelia Perez Asier Rodriguez Julia Salgado Unai Torre

Laura Bravo Maider Conde Izaro de Freitas Sonia Fuentefria Samantha Isabel Henriquez Iker Lizeaga Yeray Resmella Laura Turienzo Adriana Vargas Nora Zorrilla


• BADA • Leire Muñoz • MawatreS

Artifizioak Portugalete

@artifizioak

* COVID-19 protokoloaren arabera egokitutako proiektua. * Irudi guztiek daukate erantzuleen baimena. * Proyecto adaptado al protocolo de actuación COVID-19. * Todas las imágenes cuentan con la autorización de sus responsables.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.