Page 1

Poliptico2008.qxd

10/6/08

09:51

Página 1

OBXECTIVOS

PRAZO DE INSCRICIÓN Desde o 5 de maio ata o 24 de xuño de 2008

A Fundación Carlos Casares, coa Vicerreitoría de Planificación e Desenvolvemento do Campus de Ourense e a colaboración do Consorcio Audiovisual de Galicia, o Concello de Celanova, ademais doutras institucións, promove o curso Os sons e as imaxes da Información. Radio, televisión e Internet, unha nova achega ao complexo e variado mundo do audiovisual e da comunicación, na liña temática comezada hai cinco anos cos cursos Cine e literatura. Casares e o cine (2004), Ficción televisiva (2005), Documental. Imaxinar a realidade (2006) e Novos formatos, novas pantallas (2007), que reuniron no berce de Manuel Curros Enríquez a cualificados especialistas e profesionais de cada sector para disertar arredor das diferentes disciplinas. UNIVERSIDADE DE V IGO

VICERREITORADO DO CAMPUS DE OURENSE

A intención de Os sons e as imaxes da Información. Radio, televisión e Internet é a de reflexionar arredor das ferramentas audiovisuais na actual Sociedade da Información, sobre o seu pasado e sobre a súa problemática actual, e ao tempo anticipar un futuro que semella tan apaixonante como ateigado de desafíos para a vida cotiá dos cidadáns, mesmo condicionando o propio desenvolvemento da sociedade. A edición deste ano non podía pasar por alto referencias puntuais á figura do escritor e xornalista Manuel Curros Enríquez, celanovés egrexio e figura fundamental na cultura galega, ao tempo que pioneiro da comunicación, no Centenario da súa morte.

OS SONS E AS IMAXES DA INFORMACIÓN ADIO, ELEVISIÓN, NTERNET

DURACIÓN 30 horas

R

VALIDACIÓN 2 créditos

C U R S O

T

D E

I

E X T E N S I Ó N

U N I V E R S I T A R I A

NÚMERO DE PRAZAS DIRECTOR

100

Miguel Anxo Fernández

COTA DE INSCRICIÓN

DATAS

Alumnos da Universidade de Vigo bolseiros do Ministerio de Ciencia e Innovación: 30 € Alumnos non bolseiros, persoal docente e PAS da Univesidade de Vigo: 45 € Cidadáns censados no Concello de Celanova: 45 € Amigos da Fundación Carlos Casares: 45 € Resto de solicitantes: 60 €

9, 10 e 11 de xullo de 2008 LUGAR Mosteiro de San Rosendo Celanova

DESPRAZAMENTO GRATUÍTO Sairá un autobús dende diante do Edificio Politécnico do Campus de Ourense, ás 8:30 horas o primeiro día, e ás 9:15 horas os seguintes. UNIVERSIDADE DE V IGO

P a t r o c i n a n

cc cc F

U

N

D

A

C

ARLOS

I

Ó

N

ASARES

VICERREITORADO DO CAMPUS DE OURENSE

Tentando conxugar a compoñente lúdica coa da vixencia actual do formato, en colaboración da Televisión de Galicia e coa dos propios produtores e directores, amosaranse con carácter de estrea, e presenza dos seus autores, dous documentais: Prodixiosos, de Manuel Darriba, e O rei galego de África, de Delmi Álvarez.

Concello de Celanova

PRESIDENCIA Secretaría Xeral de Política Lingüística

C o l a b o r a

cc cc F

U

N

D

A

C

ARLOS

TELEVISIÓN DE GALICIA

I

Ó

N

ASARES

N º .

2 0 0 8 5 5 7


Poliptico2008.qxd

P

R

O

G

10/6/08

R

A

09:51

M

Página 2

A

MÉRCORES, 9 de xullo 09.00 h. Acreditación e recollida de documentación 09.30 h. Saúdo e presentación do director do curso Miguel Anxo Fernández Crítico de cinema e televisión e profesor de Comunicación Audiovisual da Universidade de Vigo 10.00 h. Conferencia de apertura OS NOTICIEIROS NA HISTORIA DO AUDIOVISUA L GA L E G O Xosé Nogueira Profesor de Historia do Cine da Universidade de Santiago de Compostela 11.00 h. Conferencia PRODUCIÓN DE CONTIDOS AUDIOVISUAIS E MULTIMEDIA PARA A INDUSTRIA Beatriz Legerén Profesora de Comunicación Audiovisual e Publicidade da Universidade de Vigo 12.00 h. Descanso 12.30 h. Acto oficial de inauguración coa presenza de representantes das institucións organizadoras e patrocinadoras 13.00 h. Conferencia A TELEVISIÓN EN ESPAÑA: ESTADO DA CUESTIÓN Carles Marín Responsable de Comunicación e membro da Xunta Directiva da Academia de Televisión 14.30 h. Descanso para xantar 16.00 h. Conferencia B L O G O S F E R A GA L E GA Manuel Gago Mariño Profesor da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela 17.00 h. Conferencia A S M U LTIMEDIA DO FUTURO. PERSPECTIVAS Fortunato Rodríguez Fernández Profesor de Comunicación Audiovisual e Publicidade da Universidade de Vigo 18.00 h. Conferencia A T E R C E I R A E R A DA T E L E V I S I Ó N Ricardo Villa Director de Información e Contidos de rtve.es 19.00 h. Coloquio 20.00 h. Proxección PRODIXIOSOS (Galicia, 2008). Estrea do documental de Manuel Darriba, presentado polo director-guionista e polo produtor Pepe Coira Lugar: Casa dos Poetas

XOVES, 10 de xullo

VENRES, 11 de xullo

10.00 h. Conferencia C U R R O S E N R Í Q U E Z XORNALI STA Marcos Valcárcel Profesor, historiador do xornalismo galego e académico numerario

10.00 h. Conferencia TELEVISIÓN INFORMATIVA EN TEMPO REAL. DA E R A A N A L Ó X I C A Á X E R ACIÓN IPHONE Xaime Fandiño Profesor de Comunicación Audiovisual da Universidade de Vigo

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITA R I A N º . 2 0 0 8 5 5 7 : “ O S S O N S E A S I M A X E S DA I N F O R M AC I Ó N . R a d i o , t e l ev i s i ó n , i n t e r n e t ”

da Real Academia Galega

11.00 h. Descanso

11.00 h. Descanso

11.30 h. Cara a cara PRESENTA R U N I N F O R M ATIVO Alfonso Hermida Presentador do “Telexornal mediodía” da Televisión de Galicia Raquel Domínguez Presentadora do programa “Bos días” da Televisión de Galicia

11.30 h. Conferencia SER XORNALISTA EN ESPA Ñ A Fernando González Urbaneja Presidente da FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España)

Nome……………………………………… Apelidos……………………………………………………………………………………… D.N.I/pasaporte………………………………………Localidade………..............................................………………………

12.45 h. Cara a cara I N F O R M A R D E N D E A R A D I O E N GA L I C I A Tino Santiago Director do programa “A Crónica” da Radio Galega Antonio Nespereira Coordinador de Radio Voz en Ourense 14.00 h. Descanso para xantar 16.00 h. Conferencia A I M A X E E N C O N V E R X E N C I A : O S N OV O S M O D E L O S D E C O N S U M O Emilio Carlos García Catedrático de Comunicación Audiovisual da Universidade Complutense de Madrid 17.00 h. Conferencia DE QUE FA L A M O S C A N D O FA L A M O S D E XO R N A L I S M O ? Xosé Manuel Pereiro Decano do Colexio de Xornalistas de Galicia 18.00 h. Conferencia EDICIÓNS DIXITAIS EN GALICIA Xosé Pereira Fariña Grupo de Investigación en Novos Medios da Universidade de Santiago de Compostela 19.00 h. Conferencia A EXPERIENCIA DE GOOGLE. CARA ONDE CAMIÑA A REDE Luis Collado Responsable de Google Books Search de España e Portugal

Código Postal………………………………………………Provincia…………..................................…………………………… Teléfono………………………………………....…correo-e…………...........................................................……………………

12.45 h. Conferencia POR QUE A RADIO RESISTE? Rodolfo Irago Director de Informativos de Cadena SER

Centro de estudos/Profesión……………………...………………………………………………………………………………… ¿Vai utilizar o transporte gratuíto?…………………

14.00 h. Descanso para xantar

INGRESO DA MATRÍCULA: En calquera oficina de Caixanova, na conta “Outros ingresos” da Universidade de Vigo, indicando o código do curso (22 0 0 8 5 5 7), ou mediante transferencia bancaria ao número de conta 2 0 8 0 0 0 0 0 7 4 0 0 4 0 2 2 5 9 9 4, con indicación do código do curso.

16.00 h. Conferencia D E C U R R O S E N R Í Q U E Z A I N T E R N E T: I N F O R M A R E N GA L I C I A Xosé López Profesor da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela 17.00 h. Conferencia de clausura TODO DIXITAL E EN REDE: TEIMAS DA G L O B O S F E R A Emili Prado Catedrático de Comunicación Audiovisual da Universidade Autónoma de Barcelona

F O R M A L I Z ACIÓN DA MATRICULA: • Cubrir esta ficha e entregala xunto co xustificante de pagamento e unha copia do DNI nun rexistro da Universidade de Vigo. • Achegar, segundo o caso, copia do xustificante de condición de membro da comunidade universitaria da Universidade de Vigo, certificación de empadroamento no Concello de Celanova, credencial de bolseiro do Ministerio de Ciencia e Innovación (só alumnos da Universidade de Vigo) ou certificación da pertenza aos Amigos da Fundación Carlos Casares. • Información : Vicerreitoría do Campus de Ourense • Teléfono 988 387300/13 - Fax: 988 387311 - E-mail: vicou@uvigo.es / www.vicplanou.uvigo.es

18.30 h. Descanso 19.00 h. Acto de clausura e entrega de certificacións 20.30 h. Peche do curso

20.00 h. Proxección O REI GALEGO DE ÁFRICA (Galicia, 2008). Estrea do documental de Delmi Álvarez, presentado por Arturo Lezcano e Ana Miranda Lugar: Casa dos Poetas

PARA O CASO DE DEVO L U C I Ó N DAS TA X A S P O R C A N C E L ACIÓN DO CURSO Número de conta: Entidade bancaria………………… oficina………………… DC……...….… Nº C/C…………...............................……… Pódese solicitar a devolución das taxas polas seguintes causas: cancelación do curso ou modificación das datas, horario ou lugar; por completarse o número de prazas; por comezo de relación laboral (achegarase copia do contrato); por maternidade ou enfermidade (achegarase certificación médica); por aboamento dunha cantidade superior ao prezo do curso (devolverase a diferenza). As devolucións deberán ser solicitadas nun prazo de 15 días dende a data do inicio do curso.

22.00 h. Peche da xornada

22.00 h. Peche da xornada

Programa V Curso Audiovisual de Celanova  

Programa da V Edición do Curso de Extensión Universitaria de Audiovisual en Celanova, celebrado no ano 2008, baixo o titulo "Os sons e as i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you