Page 1

Per què s’ha d’avaluar el que es troba a Internet ? • Qualsevol pot penjar informació a Internet • No sempre hi ha informació complementaria del contingut publicat • No podem garantir la seva originalitat • No sabem si s’ha revisat, qui, i quan s’ha fet.

Font: Berkeley University


Tècniques a aplicar per avaluar pàgines web

1

Què pot dir l’adreça web?

És una pàgina personal?

Quina extensió té?

De quin domini prové?

• Les pàgines personals convé contrastar-les, igual que els fòrums d’opinió • Si té una extensió adequada amb el que estem cercant li podem donar més fiabilitat: .edu .gov ... encara que cada vegada està més oberta la contractació dels dominis • És important tenir en compte on s’ha publicat la pàgina (domini). Premsa, webs oficials, instituts d’estadística, universitats...

Font: Berkeley University


Tècniques a aplicar per avaluar pàgines web

2

Què podem treure del que hi ha al voltant del document consultat?

• Què en sabem de l’autoria? • La pàgina conté data de creació i actualització? • Cada quan s’actualitza?

• Cerquem informació complementària sobre qui l’ha escrit. Si només hi ha una adreça de correu-e demanarem més informació. Si hi ha el nom el cerquem a un cercador i veiem quina informació apareix de l’autor. • Hi ha informació que necessita que les dates siguin actuals. En altres casos la necessitem d’una data concreta • La data pot servir per saber si l’autor fa un mantenint del web

Font: Berkeley University


Tècniques a aplicar per avaluar pàgines web

3

Cerquem si hi ha indicadors de qualitat?

• Hi ha peus de plana? • Com està organitzada la informació a la pàgina? • Hi ha vincles a altres pàgines i bibliografia? • Es poden contrastar les dades contingudes? • Com està escrita? Quin tipus de llenguatge? Font: Berkeley University

• Si la pàgina és original no és el mateix que sigui el comentari d'una altra o un resum. • La informació complementaria és fàcilment accessible i els hipervincles funcionen, hi ha vincles a pàgines que donen visions complementàries i/o amplien la informació existent


Tècniques a aplicar per avaluar pàgines web

4

Què diuen els altres de la pàgina consultada?

• Hi ha pàgines que la vinculen?

• És positiu que la pàgina estigui vinculada des d’altres llocs web

• Quins tipus de pàgines la vinculen?

• Si hi ha opinions contradictòries cal llegir-les totes

• Què en diuen?

• Una bona manera d’obtenir aquesta informació és cercant amb els cercadors

Font: Berkeley University


Tècniques a aplicar per avaluar pàgines web

5

Fem un resum del que hem obtingut

• Per quin motiu s’ha creat la pàgina? • És seriosa? • És objectiva? • Com està redactada • Com està organitzada? • Hem trobat a altres llocs informació sobre el mateix tema? • La informació continguda és contrastable? Font: Berkeley University


6

Taula resum per avaluar pàgines web

Pàgina personal o portal web?

 ~ o %, o "usuaris", "membres", o "la gent".

Quin domini té?

com org/net edu gov  cat  altre:_____________________________

Publicat per una entitat reconeguda? El contingut coincideix amb el del lloc?

Nom del editor o de l’entitat propietària del domini:

Qui es l’autor/a de la pàgina?

Correu-e:________ Nom:_________________

Quines son les credencials del autor sobre el tema que tracta el web? És una persona qualificada per tractar aquest tema?

CV de l’autor, biografia : _________________ __________________________________

La pàgina conté la data de creació i d’actualització? Cada quan s’actualitza?

Data de publicació: _____________ Data d’actualització: _____________

El contingut està documentat amb enllaços o notes?

Es pot comprovar que el text esmentat no ha estat alterat o falsificat?

Llista d’enllaços amb una descripció breu ____________________________________

La pàgina te enllaços a altres recursos? Funcionen?

Llista d’adreces amb una descripció breu

Els enllaços representen altres punts de vista? Els enllaços (o absència d’altres punts de vista) indiquen un biaix?

Llista d’adreces amb una descripció breu ___________________ ___________________

Què diuen del web? En angles: alexa.com, www.lii.org o infomine.ucr.edu. Resta aneu a un cercador i cerqueu les pàgines amb enllaços a la pàgina.

Quines pàgines enllacen a la pàgina en avaluació ?

Quin tipus de blocs o pàgines tenen enllaços al web? Què diuen? Aneu a blogsearch.google.com

Llista d’adreces i que n’opinen _____________________________________

Per què es va publicar aquest Web? Quin sembla ser l’objectiu del web?

Informar Persuadir Vendre Entrendre altre:________________________________

Cerqueu el nom de la persona (si és personal) És el servidor d'un proveïdor comercial o gratuït? Es adequat al seu contingut?

Avaluació Informació Internet  

Avaluació de la informació que es troba a Internet