Fulbright Finland News 2/2016

Page 7

Hannu uskoo, että lukuvuodesta jää pysyvä vaikutus hänen uralleen. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä, eikä hän sulje pois mahdollisuutta palata takaisin Bostoniin esimerkiksi post-doc-vaiheessa. MIT:ssä Hannua ohjaava professori, Tonio Buonassisi, kannusti häntä myös osallistumaan yliopistolla useampaan projektiin, jotka sivusivat hänen väitöskirja-aihettaan. Hannu on edelleen näissä projekteissa mukana, koska ne ovat tarjoavat merkittävän tilaisuuden laajentaa osaamista entisestään. Tutkijavaihdon peruina Hannulla myös mittavat verkostot MIT:n ulkopuolelta, sillä vaihtovuoden aikana Hannu kävi aktiivisesti Yhdysvalloissa järjestettävissä konferensseissa ja vieraili myös kahdessa muussa alan huippuryhmässä.

Representing Fulbright Finland Petra Kuivala represented Fulbright Finland at the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board visit to Florida International University in Miami in November. On campus, the Board held its annual meeting and engaged in a dialogue with the active Fulbright community of FIU. In the photo, the Board members gathered with FIU faculty, Fulbright alumni and current Fulbrighters. Petra Kuivala (4th from the left on 2nd row) is an ASLA-Fulbright Graduate Grantee at the Cuban Research Institute of Steven J. Green School of International and Public Affairs at FIU.

Yhteistyö myös näiden kanssa jatkuu.

Fulbright  korvaamaton yhteisö

Turn the Impossible to Possible!

Boston on todellinen suurkaupunki, jonne on keskittynyt useita huippu­

“My goal is to bring the modern U.S.

yliopistoja ja maineikkaita tutkimuslai-

marching bands’ drill training meth-

toksia. Hannua sen kansain­ v älinen

ods to Finland. I am conducting inter-

tunnelma viehätti, eikä koti-ikävä

views at Georgia State University,

liiem­ m in ehtinyt vaivata. Toki koti-

learning to use a drill design soft-

ikävän loitolla pitoon auttoi myös tiiviit

ware, and participating in a university

Skype-yhteydet perheen ja kavereiden

marching drill as a performer”, says

kanssa, joista osa kävi myös Bostonissa

Pohjoisaho. “I have wanted to per-

asti vierailulla.

form with a large-sized U.S. march-

Fulbright-yhteisön tuki osoittautui

ing band for a long time, but I did not

laajaksi ja Hannun omien sanojen mu-

believe the implementation of this

kaan suorastaan korvaamattomaksi.

kind of project to be even possible.

Sekä Suomen että Yhdysvaltojen Ful-

When I read about the MCPD program

bright-yhteisö sujuvoitti ja ehosti vaih-

on the Fulbright Finland website, I

tokokemusta niin käytännön asioissa

realized that the MCPD would enable

kuin uusien ystävien ja kontaktien saa-

exactly what I previously thought to

misessakin. ”Oli helpottavaa, että jo en-

be impossible!”

nen matkalle lähtöä pääsi tutustumaan

“The impact of my MCPD project to

muihin suomalaisiin Fulbright-opis-

the Finnish marching bands at large is

kelijoihin, jotka olivat myös lähdössä

to be seen in the future. Some of the

Bostoniin vaihtoon. Yhdysvalloissa ol-

new ideas that I have discovered will

lessani Fulbright järjesti antoisia se-

most likely be used in the Conscript

minaareja ympäri Yhdysvaltoja sekä

Band of the Finnish Defence Forces’ rehearsals

paikallista toimintaa Bostonissa. Nämä

and

future

marching

seminaarit ja tapahtumat olivat hyviä

The Mid-Career Professional Devel-

shows. Practicing in a marching band

tilaisuuksia tutustua muihin Fulbright-

opment Program (MCPD) provides

is certainly beneficial for education in

opiskelijoihin ympäri maailmaa, sekä

an opportunity for professionals

general. It would be great to see more

tietysti paikallisiin amerikkalaisiin”,

and specialists in various fields to

Finnish youngster bands performing

Hannu kiittelee.

take a sabbatical leave from their

marching drills in the future, and I

work to pursue further education

would like to help the Finnish drill-

Teksti: Marianna Jokila, projektipäällikkö,

or training to enhance their profes-

newbie-bands to get started!”

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

sional development and the field at large. Staff Sergeant and Concert Master of the Conscript Band of the

Mid-Career Professional

Lisätietoa ohjelmasta

Finnish Defence Forces Seppo Poh-

Develop­m ent Grant

www.fulbright.fi/fi/stipendiohjelmat-

joisaho is spending the fall semester

www.fulbright.fi/fi/

maisteri-ja-tohtoritason-opintoihin-ja-

at Georgia State University studying

stipendiohjelmat-ammattilaisille-

tutkimukseen/fulbright-technology-

U.S. marching bands’ drill training

asiantuntijoille-ja-opettajille/mid-

industries

methods.

career-professional-development

Fulbright Finland  www.fulbright.fi

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.