Page 1

CG FUDBAL GODINA VIII

Podgorica, 25.12.2013.

Broj 37.

SADRŽAJ : str. 1. Uputstvo o sprovodjenju Odluke o registracionim periodima za takmičarsku sezonu 2013/2014 ........................................................

2

2. Odluka o kalendaru takmičenja za 2013/2014 (proljećnji dio) .........

5

3. Pravilnik o radu stalnih komisija Izvršnog odbora FSCG .................

7

4. Kodesk ponašanja članova fudbalske organizacije ............................ 17 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fudbalskim reprezentacijama Crne Gore ................................................................. 20

1


Na osnovu Odluke Izvršnog Odbora FSCG o registracionim periodima za takmičarsku sezonu 2013/2014 ( „ CG Fudbal “ br 13/13 od 29.04. 2013.godine), Komisija za status i registraciju igrača FSCG, 25.12.2013. godine, donijela je

i odnosnog igrača privremeno registrovati u skladu sa FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača. 5.

Ustupanje i dvojne registracije igrača treba regulisati odmah, kako bi Komisija za status i registraciju igrača FSCG ovjerila odnosne sporazume i isti se na vrijeme dostavili klubovima sa teritorija regija. Bez ovjerenih i u COMET unijetih sporazuma, igrači ne mogu biti registrovani , niti se registracije mogu objaviti u „ CG Fudbal “.

6.

Igrači mlađih kategorija (zaključno sa kategorijom omladinaca) mogu se registrovati zaključno sa istekom15.marta 2014.godine.

7.

Regionalni savezi su dužni da Fudbalskom savezu Crne Gore uplate taksu za objavljivanje registracija u "CG Fudbal ". Dokaz o uplati dostavlja se uz spisak klubova svih stepena takmičenja, sa rekapitulacijom uplate. FSCG neće objavljivati dokumentaciju ako dokaz o uplati nije dostavljen.

8.

Dokumentacija za objavljivanje dostavlja se najkasnije do 16 časova utorkom za naredni broj "CG Fudbal".

9.

Sva dokumenta koja se dostavljaju registracionom organu moraju biti u originalu ( bez brisanja, ispravljanja ili precrtavanja podataka ) i obavezno ovjerena pečatom i potpisom ovlašćenog lica kluba. U suprotnom neće se razmatrati. Registracioni organ dužan je da, osim imena i prezimena igrača, u odlukama i zapisnicima o registraciji igrača, navede i matični broj igrača.Ako se radi o igraču stranom državljaninu, navodi se broj njegovog pasoša.

UPUTSTVO o sprovođenju Odluke o registracionim periodima za takmičarsku sezonu 2013/2014 1. Drugi registracioni period ( zimski registracioni period) u sezoni 2013/2014 za igrače klubova svih stepena takmičenja traje od 24. januara 2014.godine, do 21.februara 2014.godine, zaključno. Registracija igrača vršiće se u skladu sa Pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG ( „ CG Fudbal “, br. 14/13 od 30.05.2013.godine i br. 17/13 od 17.07.2013.godine ). 2. Zimski registracioni period mogu koristiti: a. igrači svih uzrasta i kategorija klubova ( I i II liga Crne Gore i igrači klubova regija), b. igrači koji se ustupaju ili daju na dvojnu registraciju, c. igrači koji se vraćaju ili dolaze iz inostranstva i d. igrači kojima su ugovori istekli. Za registraciju igrača neophodno je dostaviti dokumenta i u propisane obrasce navesti podatke, kako je utvrđeno Pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG. 3.

4.

Klubovi dostavljaju registracionim organima dokumentaciju za registraciju igrača zaključno sa istekom 21.februara 2014. godine,osim u slučaju kada se ITC za registraciju odnosnog igrača dobije nakon 21.februara 2014.godine.

10. U obrasce koji se, shodno Pravilniku o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG, unose u COMET ,upisuju se precizni podaci.U suprotnom, igrač neće biti registrovan .

U toku zimskog registracionog perioda registracioni organi mogu održati i više sjednica, a materijale i odluke dostavljaju odmah poslije svake održane sjednice, da se isti pravovremeno objave. Datum poslednje sjednice je 21.februar 2014.godine. Izuzetno,u slučaju dobijanja ITC nakon 21.februara 2014.godine,registracioni organ održava sjednicu/e po dinamici dospijeća traženog ITC. Ako se traženi ITC ne dobije do isteka 21.marta 2014.godine,registracioni organ održaće sjednicu

- ako se radi o prvoj registraciji igrača, registraciji za novi klub, dvojnoj registraciji, ustupanju, preregistraciji, privremenoj registraciji ili

2

3

Rubriku u Prijavi za registraciju - „ Izvod iz matične knjige rođenih“, nije neophodno popunjavati. POSEBNE INSTRUKCIJE-UPUTSTVA :


u sličnim slučajevima, u rubriku Prijave za registraciju „ Primjedba “ , obavezno se unosi osnov-vrsta registracije, - igrač obavezno potpisuje Prijavu za registraciju, bez obzira na njegov uzrast, - na Prijavu za registraciju obavezno se stavlja-lijepi fotografija igrača koja je odgovarajuća periodu kada se igrač registruje, - datum rođenja igrača mora biti identičan sa prvih sedam cifara njegovog matičnog broja, - podaci iz javne isprave kojom se dokazuje državljanstvo igrača ( biometrijska lična karta, biometrijski pasoš, izvod iz matičnog registra, uvjerenje o državljanstvu ili neka druga javna isprava ), moraju se precizno unijeti u COMET, - rubrika Prijave za registraciju „ Datum potpisa “ obavezno se popunjava. Datum potpisa, datum ovjere registracionog organa i datum prava nastupanja igrača moraju biti hronološki usklađeni, - datumi sporazuma o dvojnoj registraciji ili sporazuma o ustupanju moraju biti hronološki usklađeni sa datumima u Prijavi za registraciju za novi klub i hronološki usklađeni sa datumima u brisovnicama i ispisnicama. Takođe, datumi iz navedenih dokumenata moraju biti hronološki usklađeni sa datumima zaključenog ugovora igrača i kluba i datumima ovjeravanja tog ugovora u regiji i FSCG, - datum izdavanja ispisnice ne može biti poslije datuma navedenog u rubrici Prijave za registraciju „ Datum potpisa “ . 11. Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u „CG Fudbal“.

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore,Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 24.12.2013.godine, donio je O D L U K U 1. Utvrđuje se Kalendar takmičenja za takmičarsku sezonu 2013/2014 (proljećni dio) Raspored Prve lige Crne Gore za sezonu 2013/2014 ( proljećni dio) 18. kolo.......25.02.2014. 19. kolo.......01.03.2014. 20. kolo.......08.03.2014. 21. kolo.......15.03.2014. 22. kolo.......22.03.2014. 23. kolo.......26.03.2014. 24. kolo.......29.03.2014. 25. kolo.......05.04.2014. 26. kolo.......12.04.2014. 27. kolo.......19.04.2014. 28. kolo.......26.04.2014. 29. kolo.......03.05.2014. 30. kolo.......10.05.2014. 31. kolo.......17.05.2014. 32. kolo.......24.05.2014. 33. kolo.......31.05.2014. Termini baraža za popunu Prve lige Crne Gore

Broj: 3401 Podgorica, 25.12.2013.god.

1. kolo ......04.06.2014. 2. kolo.......08.06.2014. Komisija za status i registraciju igrača FSCG Predsjednik, Mišković Ljubiša,sr.

Raspored Druge lige Crne Gore za sezonu 2013/2014( proljećni dio ) 18. kolo.......09.03.2014. 19. kolo.......16.03.2014. 20. kolo.......19.03.2014. 21. kolo.......23.03.2014. 22. kolo.......30.03.2014. 23. kolo.......06.04.2014.

4

5


24. kolo.......13.04.2014. 25. kolo.......16.04.2014. 26. kolo.......20.04.2014. 27. kolo.......27.04.2014. 28. kolo.......04.05.2014. 29. kolo.......07.05.2014. 30. kolo.......11.05.2014. 31. kolo.......18.05.2014. 32. kolo.......25.05.2014. 33. kolo.......31.06.2014.

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine, donio je PRAVILNIK O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Član 1 Ovim Pravilnikom uređuje se rad, nadležnost, sastav i broj članova stalnih komisija Izvršnog odbora FSCG.

Raspored Kupa Crne Gore za sezonu 2013/2014

Član 2 Pored stalnih komisija, koje su utvrđene Statuom FSCG, Izvršni odbor FSCG može osnovati i privremene (ad hoc) komisije radi rješavanja pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti.

Polufinale Kupa:

Član 3 Izvršni odbor FSCG imenuje predsjednike i članove stalnih i privremenih komisija.

prve utakmice: 09.04.2014. godine revaš utakmice: 30.04.2014. godine Finale Kupa: 21.05.2014. godine 2. Termine početka utakmica odrediće Komisija za takmičenje FSCG. 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “CG Fudbal”.

Član 4 Stalne komisije mogu imati sekeretara kojeg imenuje komisija. Sekretar se imenuje iz članstva te komisije, zaposlenih u Stručnoj službi FSCG ili spoljnih saradnika. Sekretar učestvuje u pripremi sjednice, po potrebi vodi zapisnik na sjednicama, brine o sprovođenju odluka komisije, obavlja i druge administrativne poslove. Član 5 Komisije, osim kada je to posebno određeno drugim propisima FSCG, imaju od 3-5 članova, uključujući i predsjednika. Izvršni odbor FSCG može odlučiti da u pojedinom mandatnom razdoblju, zbog izvršavanja programa rada FSCG, neka od komisija ima i veći broj članova. O broju članova komisije odlučuje Izvršni odbor FSCG.

Broj:3394/2 Podgorica, 24.12.2013.godine Predsjednik FSCG, Dejan Savićević,s.r.

Član 6 Mandat predsjednika i člana stalne komisije utvrđen je Statutom FSCG. Nakon isteka mandata, predsjednik i člani komisije može biti ponovo imenovan.

6

7


Izvršni odbor FSCG može, zbog neaktivnosti ili na lični zahtjev ili iz drugih razloga razriješiti predsjednika ili člana komisije prije isteka mandata, i imenovati novog predsjednika ili člana komisije. Član 7 Komisija odlučuje na sjednici na kojoj je prisutno više od polovine članova komisije. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Ako se odluka ne može donijeti zbog jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsjednika. Član 8 U izuzetnim slučajevima, po ocjeni predsjednika, komisija može donijeti odluku izjašnjavanjem članova eletronskim putem ili telefonom, ako se ne radi o odlukama od posebnog značaja i interesa za FSCG. Član 9 Odluke komisije potpisuje predsjednik ili član, po ovlašćenju predsjednika komisije.

• •

• • • • • • • •

SUDIJSKA KOMISIJA Član 10 Sudijska komisija FSCG ima 5 članova. Sudijska komisija obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o sudijama i suđenju FSCG, a posebno: predlaže Izvršnom odboru FSCG usvajanje liste sudija i kontrolora suđenja za sva takmičenja koja su u nadležnosti FSCG, • određuje sudije za sva takmičenja koja su u nadležnosti FSCG, • predlaže Izvršnom odboru FSCG kandidate za međunarodne liste sudija, • obavlja provjeru fizičke spremnosti sudija i provjeru teorijskog znanja iz PFI ( Pravila fudbalske igre ),u kojem cilju formira komisije za sprovođenje seminara, • priprema i sprovodi stručne seminare za sudije i kontrolore, • brine o jedinstvenoj primjeni propisa i PFI, • obavlja analizu suđenja za takmičenja u nadležnosti FSCG i predlaže mjere za unapređenje suđenja, • priprema predlog programa unapređenja suđenja, •

8

• •

sarađuje sa međunarodnim organizacijama u vezi unapređenja suđenja, priprema odluke o primjeni PFI u okviru ovlašćenja iz PFI Međunarodnog Borda i daje bliža uputstva za primjenu tih odluka koje donosi Izvršni odbor, priprema službeni tekst PFI sa odlukama FSCG za primjenu PFI i uputstvima koje objavljuje FSCG, u saradnji sa klubovima obučava igrače u poznavanju Pravila fudbalske igre, proučava PFI i u vezi s tim daje potrebana uputstva i objašnjenja, organizuje i sprovodi stručno usavršavanje sudija, sudijskih instruktora i kontrolora, sprovodi ispite (formira ispitnu komisiju) i postupak kategorizacije sudija, organizuje sistem edukacije za fudbalske sudije, vodi evidenciju sudija i kontrolora suđenja, predlaže donošenje odluke o nagradama, priznanjima i pohvalama za sudije, instruktore i druge osobe koje pomažu unapređenju suđenja, donosi odluke shodno Pravilniku o sudijama i suđenju FSCG, obavlja i druge poslove koje odredi Izvršni odbor FSCG.

O svom radu Sudijska komisija podnosi izvještaj Izvršnom odboru FSCG. KOMISIJA ZA TAKMIČENJE Član 11 Komisija za takmičenje FSCG ima 3 člana. Komisija za takmičenje obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i drugim propisima FSCG, kojima se uređuju takmičenja za koje je nadležan FSCG, a posebno: • •

proučava i prati sistem takmičenja, predlaže dopune i izmjene u sistemu u cilju unapređenja takmičenja, predlaže sistem takmičenja u okviru FSCG, propozicije takmičenja za takmičenja kojima rukovodi FSCG, kalendar/e takmičenja FSCG,

9


• • •

• • •

prati primjenu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i propozicija takmičenja, predlaže izmjene i dopune Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG, utvrđuje završnu tabelu takmičenja za takmičenja u nadležnosti FSCG, proglašava prvake-pobjednike, klubove koji prelaze u veći stepen takmičenja kao i klubove koji ispadaju iz stepena takmičenja, proglašava pobjednike kup takmičenja i klubove koji su izborili mjesto u međunarodnim takmičenjima, utvrđuje uslove za delegate za takmičenja u nadležnosti FSCG, predlaže Izvršnom odboru FSCG liste delegata, donosi i sprovodi sve odluke koje proizilaze iz Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG, propozicija i drugih propisa kojima se uređuju takmičenja za koje je nadležan FSCG, obavlja i druge poslove koje odredi Izvršni odbor FSCG.

O svom radu Komisija za takmičenje FSCG podnosi izveštaj Izvršnom odboru FSCG.

• • •

KOMISIJA ZA BEZBJEDNOST I SIGURNOST Član 13 Komisija za bezbjednost i sigurnost FSCG ima 5 članova. Komisija za bezbjednost i sigurnost obavlja sve poslove utvrđene Pravilnikom o bezbjednosti i sigurnosti na fudbalskim utakmicama FSCG, a posebno: •

KOMISIJA ZA STATUS I REGISTRACIJU IGRAČA Član 12

Komisija za status i registraciju igrača FSCG ima 5 članova. Komisija za status i registraciju igrača FSCG obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG i drugim propisima koji uređuju pitanja registracije, statusa i transfera igrača FSCG, a posebno:

predlaže Izvršnom odboru FSCG rokove za preregistraciju igrača na području FSCG, kontroliše tačnost materijala za objavljivanje u službenom glasniku FSCG i pravovremeno izlaženje službenog glasnika FSCG, predlaže oblike i sadržaj obrazaca za registraciju, status i transfer igrača, nadzire, kontroliše i prati primjenu Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG i predlaže njegove izmjene i dopune,

• •

• •

10

nadzire, kontroliše i prati primjenu Pravilnika o registru fudbalskih klubova FSCG i predlaže njegove izmjene i dopune, obavlja i druge poslove koje joj povjeri Izvršni odbor FSCG, donosi i sprovodi sve odluke koje proizilaze iz Pravilnika o registraciji, statusu i trnsferu igrača FSCG i drugih propisa FSCG koji uređuju pitanja registracije, statusa i transfera igrača FSCG, obavlja i druge poslove koje odredi Izvršni odbor FSCG.

sprovodi saradnju FSCG sa svim subjektima sistema bezbjednosti, a naročito sa nadležnim organom unutrašnjih poslova, sarađuje sa klubovima radi primjene bezbjedonosnih mjera i aktivnosti, primjenjuje zakone i druge propise kojima se uređuju bezbjedonosna pitanja, a naročito propise FSCG kojima se konkretnije utvrđuju obaveze i način organizovanja takmičenja i fudbalskih utakmica, predlaže Izvršnom odboru FSCG donošenje odluka kojima se poboljšava bezbjednost na fudbalskim utakmicama. obavlja i druge poslove koje odredi Izvršni odbor FSCG.

TRENERSKA KOMISIJA Član 14 Trenerska komisija FSCG ima 5 članova, od kojih je direktor Škole za fudbalske trenere FSCG član po funkciji. Trenerska komisija:

11


• • • • • • • • • • • • •

sarađuje sa udruženjem trenera FSCG, stara se o razvoju trenerske djelatnosti, učestvuje u programa razvoja i unapređenja fudbala u Crnoj Gori, učestvuje u postupku predlaganja normativa stručno-pedagoškog rada u klubovima na nivou svih takmičenja, učestvuje u postupku usavršavanja stručnih kadrova, predlaže uslove potrebne za dobijanje trenerske licence, učestvuje u postupku za izdavanje licenci trenera, vodi evidenciju o trenerima, a posebno o trenerima seniora i omladinaca u klubovima, organizuje seminare i stručna predavanja, sa naročitom pažnjom vodi brigu o budućem osposobljavanju trenera u ženskom fudbalu, predlaže odluke o nagradama, priznanjima i pohvalama iz svoje nadležnosti, sarađuje sa ostalim komisijama FSCG, obavlja i druge poslove koje odredi Izvršni odbor FSCG.

KOMISIJA ZA PRAVNA PITANJA

• • • •

MEDICINSKA KOMISIJA Član 16 Medicinska komisija FSCG ima 5 članova. Medicinska komisija: • • •

Član 15 • Komisija za pravna pitanja FSCG ima 3 člana. • Komisija za pravna pitanja: •

• • • •

priprema i razmatra predloge za donošenje Statuta, pravilnika,odluka i ostalih pravnih akata koje donosi Skupština, Izvršni odbor i drugi organi FSCG, ocjenjujući usklađenost sa Ustavom, zakonima i pravnim sistemom u Crnoj Gori, prati, razmatra, daje predloge i primjedbe na nacrte zakona i ostalih propisa iz oblasti sporta, prati, razmatra i proučava primjenu Statuta i ostalih pravnih akata FSCG, i daje predloge za dopunu i izmjenu istih, utvrđuje prečišćene tekstove propisa FSCG, predlaže autentično tumačenje akata FSCG, i upućuje ih Skupštini i Izvršnom odboru,

12

daje mišljenja o pitanjima i problematici u primjeni Statuta FSCG i ostalih propisa FSCG, daje mišljenje o podnijetim zahtjevima za zaštitu pravilnika FSCG, između sjednica Izvršnog odbora FSCG daje objašnjenje u vezi zahtjeva o primjeni pravilnika FSCG, obavlja i druge poslove koje joj povjeri Skupština FSCG ili Izvršni odbor FSCG ili koji su predviđeni propisima FSCG.

• • • • •

osigurava unapređivanje zdravstvene zaštite igrača svih uzrasta, radi programe za određivanje zdravstvenog stanja igrača posebno mlađih uzrasta, sarađuje sa svezima regija i klubovima radi razvijanja zdravstvene službe u klubovima i obavljanja redovnih ljekarskih pregleda igrača, vodi brigu o preventivi i medicinskoj zaštiti članova reprezentativnih selekcija FSCG, organizuje saradnju sa medicinskim institucijama i ljekarima iz područja sportske medicine, organizuje edukaciju fizioterapeuta i fudbalskih trenera, predlaže uslove potrebne za angažovanje ljekara i fizioterapeute za reprezentativne selekcije FSCG i utvrđuje minimum potrebnih testova i kliničkih pretraga za članove reprezentacije, učestvuje u postupku izdavanja licenci ljekara, organizuje savjetodavne forume sa ljekarima iz područja sportske medicine, učustvuje u radu reprezentativnih selekcija FSCG, daje predloge u pripremi Pravilnika o medicinskoj zaštiti članova FSCG, predlaže dopune i izmjene ovog Pravilnika, stara se o primjeni Pravilnika o medicinskoj zaštiti članova FSCG,

13


• •

daje uputstva u vezi sa medicinskom zaštitom članova fudbalskih reprezentacija FSCG, obavlja i druge poslove koje odredi Izvršni odbor FSCG.

• KOMISIJA ZA MALI FUDBAL

Član 17 Komisija za mali fudbal FSCG ima 5 članova. Komisija za mali fudbal: • utvrđuje program razvoja za unapređenje malog fudbala, • predlaže propozicije za takmičenje u malom fudbalu, • obavlja i druge poslove i zadatke u vezi malog fudbala koje joj povjeri Izvršni odbor i drugi organi FSCG.

• •

proučava, prati i analizira pitanja od značaja za razvijanje fudbala mlađih uzrasta, prati stručno-pedagoški rad selekcija mlađih uzrasta, predlaže mjere za unapređenje sistema takmičenja mlađih uzrasta, organizuje savjetovanja i seminare za usavršavanje stručnopedagoških kadrova za rad sa igračima mlađih uzrasta, organizuje pripreme, kampove za selekcije mlađih uzrasta, obavlja i druge poslove i zadatke u vezi omladinskog fudala koje joj povjeri Izvršni odbor i drugi organi FSCG.

KOMISIJA ZA LICENCIRANJE TRENERA I SLUŽBENIH LICA Član 20

KOMISIJA ZA ŽENSKI FUDBAL Član 18 Komisija za ženski fudbal FSCG ima 5 članova. Komisija za ženski fudbal: • • • •

utvrđuje program razvoja za unapređenje ženskog fudbala, prati razvoj ženskog fudbala, predlaže sistem takmičenja u ženskom fudbalu, obavlja i druge poslove i zadatke u vezi ženskog fudbala koje joj povjeri Izvršni odbor i drugi organi FSCG.

Komisija za licenciranje trenera i službenih lica FSCG ima 5 članova. Komisija za licenciranje trenera i službenih lica: • izdaje licence trenerima i službenim licima u sistemu takmičenja za koje je nadležan FSCG u skladu sa propisima FSCG, • u postupku izdavanja licenci sarađuje sa drugim organima i komisijama FSCG, radi pribavljanja dokumenata i informacija u vezi rada trenera i službenih lica. • obavlja i druge poslove koje odredi Izvršni odbor FSCG i drugi organi FSCG. KOMISIJA ZA STADIONE I INFRASTRUKTURU Član 21

KOMISIJA ZA OMLADINSKI FUDBAL

Komisija za stadione i infrastrukturu FSCG ima 3 člana. Komisija za stadione i infrastrukturu:

Član 19 Komisija za omladinski fudbal FSCG ima 5 članova. Komisija za omladinski fudbal:

14

shodno propisima FSCG, vrši kontrolu terena i ostale stadionske infrastrukture u cilju pravilnog odvijanja takmičenja i s tim u vezi izdaje naloge i donosi odluke.

15


obavlja i druge poslove i zadatke koje joj povjeri Izvršni odbor FSCG i drugi organi FSCG.

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 24.12.2013. godine, donio je

ZAVRŠNE ODREDBE KODEKS ponašanja članova fudbalske organizacije

Član 22 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal". Član 23 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radu Izvršnog odbora i stalnih komisija IO FSCG ( „CG Fudbal“ , br. 22 od 23.06.2008.godinine ).

Predsjednik FSCG, Dejan Savićević,sr. Broj:3394/15 Podgorica, 24.12.2013.godine

Član 1 Kodeksom ponašanja članova fudbalske organizacije (u daljem tekstu: Kodeks) regulišu se pravila ponašanja klubova, igrača, sudija, delegata, članova organa i tijela fudbalske organizacije i ostalih fudbalskih radnika u vezi sa fudbalskim aktivnostima. Poštovanjem ovog Kodeksa vrši se promocija i afirmacija pozitivnih načela u fudbalskom sportu, a posebno međusobni fer odnos i korektno ponašanje članova fudbalske organizacije. Član 2 Članovi fudbalske organizacije su dužni da pravovremeno i dosljedno primjenjuju odredbe fudbalskih propisa prema svim učesnicima fudbalskog sporta i da čuvaju i štite integritet fudbalskih organizacija i pojedinaca, članova fudbalskih organizacija. Član 3 Članovi sportske organizacije ne smiju pokušati, niti uticati na klubove, sudije, delegate, trenere i igrače da postupaju suprotno odredbama ovog Kodeksa. Član 4 Članovi fudbalske organizacije ne smiju pokušati, niti uticati na članove organa i tijela koji donose odluke u vezi sa takmičenjem, ili druge odluke iz nadležnosti rada organa ili tijela. Član 5 Članovi fudbalske organizacije su dužni voditi računa o svom ugledu i ponašanju u javnom i privatnom životu, o ugledu fudbalske organizacije čiji su članovi, kao i o ugledu cjelokupne fudbalske organizacije.

16

17


Član 6 Članovi fudbalske organizacije su dužni poštovat načelo lojalnosti, što posebno uključuje obavezu uzdržavanja od svih aktivnosti koje ugrožavaju integritet FSCG i njegovih takmičenja. Član 7 Članovi fudbalske organizacije, prilikom obavljanja funkcija, ne smiju prihvatati novac ili poklone ili korist bilo koje vrste koja se razumno može smatrati prekomjernom. Član 8 Članovi fudbalske organizacije ne smiju u izjavama za medije vrijeđati ili omalovažavati druge fudbalske organizacije, ni pojedine članove tih organizacija, niti smiju iznositi neistine i pogrešne podatke o radu fudbalskih organizacija i pojedinaca, članova fudbalske organizacije.

Član 13 Zaposleni radnici u fudbalskim organizacijama ne mogu davati izjave za medije i komentarisati odluke organa bez saglasnosti rukovodilaca tih organizacija. Član 14 Članovi fudbalske organizacije ne mogu svojim radnjama pozivati fudbalsku ekipu ili pojedinca da napusti teren iz bilo kojih razloga. Član 15 Članovi fudbalske organizacije ne mogu na bilo koji način podsticati igrače na neizvršavanje reprezentativnih obaveza. Član 16 Svaki član fudbalske organizacije dužan je spriječiti korišćenje nedozvoljenih stimulativnih sredstava od strane igrača.

Član 9 Članovi klubova i ostali fudbalski radnici ne mogu nakon utakmice davati uvredljive izjave za medije o sudijama i suđenju, kao i o radu ostalih službenih lica, na način koji šteti ugledu i ličnom integritetu službenih lica.

Član 17 Povrede odredaba ovog Kodeksa predstavljaju disciplinski prekršaj, koji se, na osnovu prijave koju mogu podnijeti svi članovi fudbalske organizacije, sankcionišu prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 10 Primjedbe na rad službenih lica na utakmici i na rad tijela koja donose odluke u vezi sa suđenjem i takmičenjem mogu se dati samo na način predviđen propisima FSCG, uključujući i pravo na pokretanje disciplinskog i žalbenog postupka.

Član 18 Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal".

Član 11 Treneri, igrači i ostali fudbalski radnici mogu davati izjave o utakmici samo iz svog djelokruga rada ( način igre, organizacija utakmice, ponašanje gledalaca i sl.).

Član 19 Stupanjem na snagu ovog Kodeksa prestaje da važi Kodeks o ponašanju članova fudbalskih organizacija ( „CG Fudbal“ , br.15 od 07.05.2009.godinine ).

Član 12 Izjave za medije o radu organizacija fudbalskog sporta ( saveza, klubova i njihovih organa ) mogu davati isključivo lica koje su propisima istih nadležne za davanje izjava u ime tih organizacija.

Predsjednik FSCG, Dejan Savićević,s.r. Broj:3394/16 Podgorica, 24.12.2013.godine

18

19


Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni Odbor FSCG, na sjednici održanoj 24.12.2013.godine, donio je PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o fudbalskim reprezentacijama Crne Gore Član 1 U Pravilniku o fudbalskim reprezentacijama Crne Gore ( „CG Fudbal “, br.45/12 ), u članu 10 poslije stava 3 dodaje se stav 4 koji glasi : „Direktor reprezentacija mlađih kategorija može predsjedniku FSCG predložiti jednog ili više kandidata za selektora određene reprezentacije neke od mlađih kategorija.“ Član 2 Član 11 mijenja se i glasi : „1. Sa selektorom reprezentacije zaključuje se ugovor o profesionalnom odnosu a sa pomoćnicima selektora ugovor o angažovanju, kojima se uređuju međusobna prava i obaveze u skladu sa ovim Pravilnikom. 2. Sa selektorom reprezentacije mlađih kategorija, do reprezentacije U19 uključujući i nju, kao i sa selektorom Futsal reprezentacije i selektorima ženskih reprezentacija, zaključuje se ugovor, po pravilu na jednu godinu, uz mogućnost produženja. 3. Sa selektorom Mlade reprezentacije U-21 se zaključuje ugovor, po pravilu na dvije godine, uz mogućnost produženja. 4. IO FSCG, na predlog predsjednika FSCG, može produžiti ugovor sa određenim selektorom. 5.Ugovor sa selektorom i pomoćnikom selektora u ime FSCG zaključuje predsjednik FSCG.“ Član 3 Članovi 33 i 34 brišu se. Član 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „ CG Fudbal “. Predsjednik FSCG, Dejan Savićević, sr. Broj: 3394/17 Podgorica, 24.12.2013.godine

20

2013 37  

http://fscg.me/images/pdf/2013-37.pdf

Advertisement