afieromata_05

Page 1

¶∂ƒπ√¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

∞ÊȤڈ̷:

¢∏ª∏Δƒ∏™ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞™

∞η‰ËÌ·˚Îfi˜ ¢¿ÛηÏÔ˜, ÚfiÙ˘Ô ·ÓıÚÒÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜

• ¢Ú. Ã∏™Δ√™ ∂À∞°°∂§π√À πÛÙÔÚÈÎfi˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜: ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ·; • ¢Ú. §∞ª¶ƒ√™ ª¶∞ª¶∞§π√ÀΔ∞™ √ ‚È·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ • º∞∫∂§√™ ∞fi‰ËÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜: ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÂÓfi˜ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘ ŒÏÏËÓ· • ™À¡∂¡Δ∂À•∏ μ¿ÁÈ· ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡∂• ∞ƒÃ∏™ | 3

«ªhˆ˜ ÂiÓ·È ÙoÏÌËÌ· ÛÙËÓ ÂÔ¯h Ì·˜ Ó· “ÊeÚÓÂÈ” ηÓÂi˜ ÙÔ˘˜ ∞ÁÁeÏÔ˘˜; ªhˆ˜ ÙÔ˘˜ ıeÏÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜; ªhˆ˜ ÂÈı˘ÌÔyÓ ·˘ÙÔi Ó· Ì·˜ eÏıÔ˘Ó; …¶aÓÙˆ˜ ·Ú’ oÏ· Ù· Û˘Ì·ÙÈÎa, Ì·˜ «ÌÔ˘ÎaÚÔ˘Ó» Û·Ó ÏÔ˘ÏÔy‰È· -Î·È ÙÔyÙÔ ÂiÓ·È ÛËÌ·‰È·Îo- Ì ÔÚÊÈÎa ÌÔ˘ÛÈÎa oÚÁ·Ó·, Û·Ó Ï˘ÚaÚˉ˜ Î·È ÎÏ·ÚÈÓÔ·i¯Ù˜, ·ÏÏa Î·È Ì ۷˚Ù˜, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ¯·ÚiÛÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎÔÌË ÊÔÚ· ÙËÓ iÛÙË, ÙËÓ ·Á·Ë Î·È Î˘Úiˆ˜ ÙËÓ ∂§¶π¢∞, ÙÔÓ ·ÈˆÓÈÔ ·˘ÙÔ Î·È «·ÚËÁÔÚÔ Á·ÓÙ˙Ô» Ù˘ Ù·Ï·iˆÚ˘ ·ÓıÚˆÔÙËÙ·˜».

∏ ∂Ï›‰·...

¢Ú ∞£∞¡∞™π√™ ¶∞¶∞™ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∏ÏÈÔ˘fiψ˜ Î·È £‹ÚˆÓ (ΔÔ ÂÈηÛÙÈÎfi «ºÙÂÚÔ˘Á›ÛÌ·Ù· ∞ÁÁ¤ÏˆÓ» Â›Ó·È ¤ÚÁÔ Ù˘ ƒ¤Ó·˜ ∞ÓÔ‡ÛË-∏Ï›·).

...Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, Â›Ó·È ÂΛÓË Ë ·›ÛıËÛË ˆ˜ οÙÈ Î·Ïfi ı· Û˘Ì‚Â›. ªÂ ÙËÓ ÂÏ›‰· ¢¯fiÌ·ÛÙ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ˙ˆ‹ Ì·˜. ∂Ï›‰· Â›Ó·È Ë ›ÛÙË ˆ˜ ¿Ú· Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë ·›ÛÈ· ¤Î‚·ÛË Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ· Û’ ·˘Ù‹Ó. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÏ›‰·, ˙ÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË ·fi ·˘Ù‹Ó. ΔË ‚¿Úη Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î·È Ë ÂÏ›‰·. ∏ ÂÏ›‰· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ¿ÏÏ· ·ÓıÚÒÈÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· οÔÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·È Î¿ÔÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÌÔÓ‹ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ›ÛÙË ÛÙ· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™˘¯Ó¿ Ë ÂÏ›‰· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÛΤÙÂÙ·È ¿ÓÙ· ıÂÙÈο, ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÏ›˙ÂÈ Î·ıÒ˜ Ë ÂÏ›‰· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÓ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ „˘¯È΋ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰˘Û¯ÂÚÂÈÒÓ. ∂›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜.

°Ú¿ÊÂÈ Ë ∂˘Ù˘¯›· º·ÏÈ¿, Ì·ı‹ÙÚÈ· §˘Î›Ԣ.

°È· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ë ÂÏ›‰· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. Èڛ˜ ÂÏ›‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Î·È ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ. ŸÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÂÏ›˙Ô˘Ó ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÏÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˙ˆ‹, ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ηٷϋÁÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ¿‚Ô˘ÏÔÈ , ·ıËÙÈÎÔ› Î·È ÌÔÈÚÔÏ¿ÙÚ˜. ∏ ÂÏ›‰· ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ Ù˘ „˘¯‹˜, ÍÂ¤ÚÓ· οı ¿ÏÏÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ηıÒ˜ Û¿ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ∂Ï›‰· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û›ı· Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÊˆÙÈ¿, Ô˘ ·Ó Î·È ÎÚ˘Ì̤ÓË Ì¤Û· ÛÙ· ·Ôη˝‰È·, ·Ï‡ÂÈ Ó· ˘Ú·ÎÙÒÛÂÈ Î·È Ó· ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ Í·Ó¿ ÙË ÊÏfiÁ· ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·‰˘ÛÒËÙË. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÏ›˙ÂÈ, Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛ‰Ôο Û‹ÌÂÚ· fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ -ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ- ÁÈ·Ù› ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÏ›˙Ô˘Ó, ¯¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ·‰ËÊ¿Á˜ Î·È „˘¯Ú¤˜. «√È ÂÏ›‰Â˜ Â›Ó·È Ù· fiÓÂÈÚ· fiÛˆÓ ‰ÂÓ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È», ¶›Ó‰·ÚÔ˜. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


4 | ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 03 05

08 10 14 16 17 18 19 20 21

36 37 40

EÍ ∞Ú¯‹˜ ΔÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ∂ΉfiÙË ∂ª¶Àƒ∂π√* √ ‚È·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ & ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ΔÔ fiÚÔ˜ ŸıÚ˘˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∏ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Î·È ÙˆÓ ËÌ›ıˆÓ!!! ¡ÂÓÈ΋ηÌÂÓ; ¡ÂÎÚÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÿÚÔÓÙÔ˜ Î·È ªÂÓ›Ô˘ 2012, fiˆ˜ 1912 ...™Î˘Ï¿ÓıÚˆÔÈ ∏ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÎÏ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Δ· ÔχÙÈÌ· ‚¿Û·Ó· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ∂È̇ıÈÔ

23 24

¶ƒ√ºπ§ πÛ›‰ˆÚÔ˜ ¶fiÛ‰·ÁÏ˘: √ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, Ô ¶·ÙÚÈÒÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜ °¿ÏÏ˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: μ¿ÁÈ· ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘

26 27 29

™∫∂æ∂π™ & ¶ƒ√μ§∏ª∞Δπ™ª√π ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÂÈ ∏ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ Á·˚‰¿ÚˆÓ ∏ Ó‡ÊË ¯ÙÂÓ›˙ÂÙ·È

22

30 31

∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™ √È Î·Ì¿Ó˜ ÎÙ˘Ô‡Ó Î·È Ù· 400 Û‹Ì·ÓÙÚ· ı· Í·Ó·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! πÛÙÔÚÈÎfi˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜: ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ·;

¡›Î

Ô˜

42

∂ÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ˘ÂÚfiÚÈÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÂÓfi˜ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘ ŒÏÏËÓ· √ ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ Á›Á·ÓÙ·˜ ∞ºπ∂ƒøª∞ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ¶ÚfiÙ˘Ô ·ÓıÚÒÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜

°∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ 66 ∏ ÁÓÒÛË Ù˘ ÛÔÚ¿˜ ‹ Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡... 67 £· ¿ˆ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘

68 69 70 71

72 73 74 76 77

78 79 80 81

¶√§πΔπ™Δπ∫∞ ƒÔ‡ÌÂÏË: ŸÏ· Ù· Ì¿ÙÈ· ¿Óˆ Ù˘... ∏ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ÂÚÈÊÚÔÓ›˜ Û ÂΉÈΛٷÈ... ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ¢ηÈÚ›· Arthina “ŒÊ˘ÁÂ...” Ô ÂÏÂÁÂÈ·Îfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞ ¶∂ƒπ√¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ “¶∞ƒ∂ªμ∞Δπ∫∏™ ∂¡ø™∏™ ¶√§πΔø¡ º£πøΔπ¢√™” www.afieromata.gr º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

Δ∂á∂™ μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ ¶··‰·ÓÙˆÓ¿Î˘ ƒ¤Ó· ∞ÓÔ‡ÛË ∫ÒÛÙ·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ·Ì·ÛÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ˘ ΔÚ¿ÓÙ·˜

∂∫¢√Δ∏™ ¢π∂À£À¡Δ∏™ ™À¡Δ∞•∏™: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑¿¯Ô˜ zaxospanagia@yahoo.gr

™Àªμ∞π¡√À¡ °Àƒø ª∞™ æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ˙ˆ‹ ∫·ÏË̤ڷ ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘... “∏ ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·” ŒÎıÂÛË Ì·ıËÙ‹ 6˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ fiÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·

À¶∂À£À¡√™ ∂¡∞¡Δπ Δ√À ¡√ª√À: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑¿¯Ô˜

™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™ ¡√ªπ∫√™ ™Àªμ√À§√™: §¿ÌÚÔ˜ ª·Ì·ÏÈÔ‡Ù·˜

∂¶πª∂§∂π∞ ∂•øºÀ§§ø¡: ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÏÔ˘ÌÚԇη˜ ART DIRECTOR: ∂ϤÓË ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË

∫Ô ˘

·˜ ԇΠÚ ˘Ì ÏÔ

www.afieromata.gr

“∂ΛÓÔ˜ Ô˘ η٤¯ÂÈ ÌÈ· Δ¤¯ÓË, ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ› Û οı ÙÔ˘ Ú¿ÍË”!

Ἑµ υρεῑο * ŸÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ºÈÏfiÛÔÊÔÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÊ·›Ú·, ÂΛ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, Ù· ÈÔ Î·ı·Ú¿ Î·È Û¿ÓÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ʈÙfi˜. √È ÔÈËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ· Ì ÙË Ï¤ÍË ·˘Ù‹ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ¤Ó·ÙÔ Ô˘Ú·Ófi, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙˆÓ Â˘ÏÔÁË̤ӈÓ.

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

¢π∂À£À¡™∏ ∫·Ó¿ÚË 144-146 13231 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 6974 216.421 FAX: 210 5023434 ∂∫ΔÀ¶ø™∏ - μπμ§π√¢∂™π∞: “¶ƒ√ª∏£∂À™” - ¢∏ª. ∞¡¢ƒπ∫√À ƒ‹Á· ¶·Ï·Ì›‰Ô˘ 5 10554 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 3243158, 6932 989427 ∫›ÌÂÓ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹ Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË fiÏÔ˘ ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ∏ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ¿Ô„Ë Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡.


Δ√ ™∏ª∂πøª∞ Δ√À ∂∫¢√Δ∏ | 5

“√ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ‚ϤÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Û οı ¢ηÈÚ›·. √ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ‚ϤÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û οı ‰˘ÛÎÔÏ›·”.

∞˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ʈ˜ Î·È ÂÏ›‰· Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜!

ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ·Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ÛÙËÓ ÙfiÛË ›ÎÚ·, ıÏ›„Ë Î·È ‰˘ÛÙ˘¯›· Î·È ÛÙËÓ ÙfiÛË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, Ì·˜ ‹ÚıÂ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ∞fi ηډȿ˜ ¯·ÈÚÂÙ›˙ˆ οı ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì·˜ Ì ·Á¿Ë, ¢¯fiÌÂÓÔ˜ ηϋ, ÛˆÙ‹ÚÈ· Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √Ê›ψ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ Áڿʈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÌÓ‡ÛÙËη ·fi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞ «ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜» Ô˘ ÚÈÓ Ï›ÁÔ ÙÂÏ›ˆÛ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ fiÙÈ ‰›ÛÙ·Û· Ôχ. ∞ÓËÛ˘¯Ô‡Û· fiÙÈ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÙÔ ¿ÚÂÙ ÛÙÚ·‚¿. ªÔÚ› Î·È ÙÒÚ· Ó· ÙÔ ¿ÚÂÙ ÛÙÚ·‚¿, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·. ∂‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Â‡ÎÔÏ·. ∏ ¢ÎÔÏ›· ÛÎfiÙˆÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ∫¿ı ÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ·. ŸÙ·Ó ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÎÌ¿ıËÛË. ∞Ó Ï‡ÛÂȘ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÌÂ Ï˘Û¿ÚÈ, ÔÙ¤ ‰Â ı· Ì¿ıÂȘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Û ԉËÁÔ‡Ó ÛÙË Ï‡ÛË. ΔÒÚ· ˙ԇ̠ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ. °È’ ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÎÔ˘Ú·ÛÙ›. ŒÁÈÓ·Ó fiÏ· ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ·… £¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È Ï›ÁÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ΔÔÔı¤ÙËÛ· «ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜» ÛÙÔ ÎÔÌÔ‰›ÓÔ ÌÔ˘, ¤ÎÏÂÈÛ· Ù· ÊÒÙ· Î·È Â›· Ó· ÎÔÈÌËıÒ. ¶ÚÈÓ fï˜ ÙÚ·‚‹Íˆ ÙÔ ¿ψ̷ ¿Óˆ ÌÔ˘, ÔfiÙÂ Î·È ‰Â ı· ›¯· ηÌÈ¿ ÂÏ›‰·, Í·Ó·ÛËÎÒıËη… ¤‚·Ï· ÙË ÊfiÚÌ· ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ·ÓÙfiÊϘ ÌÔ˘, Ô˘ ÙȘ ¤¯ˆ ¿Óˆ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ¤Ó· È· Ì ÙȘ ·ÙÔ‡Û˜ ÌÔ˘ (̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ). ªË ÌÔ˘ ›Ù fiÙÈ Î·È ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Á·Ë̤ӷ ·ÙÔ‡ÌÂÓ·, ¿Ú· ͤÚÂÙ ÙÈ Ï¤ˆ… •·Ó¿Ó·„· Ù· ÊÒÙ·, ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ¡∞ ’ª∞π. £· Ì·˜ ‚ÁÂÈ Û ηÏfi fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÏÈ Ô˘ ÙÚ·‚¿ÌÂ. ΔÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Î·È Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙÂ: £· Ì·˜ ‚ÁÂÈ Û ηÏfi!!

¢ÂÓ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· «ÏÔ‡ÙË» Ô˘ Í·ÊÓÈο Ì·˜ ‹Úı·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ª·˜ ¯¿Ï·Û·Ó ˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. æÈÙ! μ¿˙ˆ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ̤۷. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ¢ÂÓ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ. ¶¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ı· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì‹ˆ˜ Î·È ı›Íˆ ηӤӷÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÌÔ˘. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÍÂÙÚÂÏ¿ıËη Ì ْ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. §·ÙÚ‡ˆ Ó· Ô‰ËÁÒ, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ˆÛ· ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ¿Úˆ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. Œ¯ˆ ÏÔÈfiÓ ¤Ó· Yaris ‰ÂηÂÙ›·˜… ΔÔ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ôχ. ŸÙ·Ó ·ÓÙÚ‡ÙËη Î·È ·ÔÎÙ‹Û·Ì ·È‰›, ‹Ú·ÌÂ Î·È ¤Ó· ∏yudai 1.600 ΢‚Èο. ŒÙÛÈ ‚ÚÂı‹Î·Ì Ì ‰‡Ô. ¶¿„·Ì È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Àaris ÁÈ·Ù› ‚ϤÂÙ ÌÂÁ¿ÏˆÛ …Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∫·È ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ, fiÙ·Ó ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ, Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÚÙ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Î·›ÂÈ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚ÂÓ˙›ÓË! ΔÔ Àaris ̤ÓÂÈ ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ Î¿Ô˘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È ¤ÓÙ ÛÙȘ ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ, Ú¤ÂÈ Ó· ʈӿ͈ Ùo Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔ μ·ÁÁ¤ÏË Ó· ÌÔ˘ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·… ¢ÂÓ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ Ù· ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ·. Δ· ¤¯Ô˘Ì fï˜. ∫·È ·Ó Û˘Ó¤¯È˙Â Ë ¯Ïȉ‹, ›Ûˆ˜ Ó· Ù· ’¯·Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ („¤Ì·Ù· Ó· Ϥˆ ÙÒÚ·;) Î·È Ó· ’¯·Ì ¿ÚÂÈ ‰‡Ô ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. °È·Ù›; ª· ÂÂȉ‹ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÔÓ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·; ∞, ‰ÂÓ Í¤Úˆ… ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤڈ Â›Ó·È fiÙÈ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È, Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ΔÈ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ·; ª· Ì·˜ Ù· ‰›Ó·ÓÂ… ∂, ηÈ; •¤ÚÂÙ fiÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ú·Ó ‰¿ÓÂÈ· -ÈÛÙ¤„Ù ÙÔ- ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó glamorous ‚·ÊÙ›ÛÂȘ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜; ¶fiÛÔÈ ÁÈ· Ó· ¿Ó ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ ‰È·ÎÔ¤˜; °È· Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· 200 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ÛÙÔ ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÙÔ˘˜; °È· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÚ›ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ; °È· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÛοÊÔ˜; °È· Ó· οÓÔ˘Ó ‰ÂÍ›ˆÛË Á¿ÌÔ˘ 1.000 ·ÙfïÓ; °È· Ó· οÓÔ˘Ó ·ÓfiÚıˆÛË ÛÙ‹ıÔ˘˜ / ÎÒÏÔ˘, ÁÈ· ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È Áfi‚˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Ô›ÎˆÓ... ªÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∫·È ÌË ÌÔ˘ ›ÙÂ: «∂ÁÒ Ê›ÏÂ, ‰ÂÓ ‹Ú·». °È·Ù› ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹Ú·Ù ÂÛ›˜, ·ÏÏ¿ ‹ÚÂ Ô ÚÒÙÔ˜ Û·˜ Í¿‰ÂÏÊÔ˜, Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ Û·˜, Ë Î˘Ú›· ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÌÔÚ› (Ϥˆ: ÌÔÚ›) Î·È ÛÂȘ… ΔÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ù¤ÙÔÈ·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ¤¯Ô˘Ì ϤÔÓ ÂÏ›‰Â˜ Ó· (Í·Ó·)Á›ÓÔ˘ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤Úˆ ·Ú·¿Óˆ ¢∂¡ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ∫·È ÙÒÚ· -fiÛÔÈ Ù· ’¯Ô˘Ó- Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Ù’ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Ï›Ô˘Ó. £· Û·˜ ˆ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·. ŸÙ·Ó ¤ÁÚ·„· ÛÙ· «∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù·» ÁÈ· ÙËÓ Apivita Î·È ÙÔÓ ¡. ∫√ÀΔ™π∞¡∞ (ÚÈÓ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ì ÙÔ ·ÊȤڈ̷, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Û Ì ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


6 | Δ√ ™∏ª∂πøª∞ Δ√À ∂∫¢√Δ∏

Î·È ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó οÙÈ Ô˘ ‚·ÛÈο ·ÊÔÚÔ‡Û ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞ÁÔÚ¤˜, ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ¤ÚÁ· Î.Ï. Δ· ÓÔ‡ÌÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹Ù·Ó Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ̤ӷ. ΔÔ˘˜ ¤ÏÂÁÂ Ó·È ‹ fi¯È, ˘¤ÁÚ·Ê ηӤӷ ¯·ÚÙ› ÎÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó fiÏÔ. ΔÔ ’¯· οو ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÂÂȉ‹ ͤڈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ÙÔÓ ÚÒÙËÛ· ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ· Ó· ÍÂÌÂډ‡ԢÌÂ. - “μϤˆ fiÙÈ Â›ÛÙ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜… ÙÈ Î¿ÓÂÙ Ì ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù·; ÀÔı¤Ùˆ fiÙÈ Â›Ù 10.000 ¢ÚÒ ‚Á¿˙ÂÙ ›Ù 20.000.000 ¢ÚÒ Ë ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ”. ªÂ ÎÔ›Ù·Í ÁÈ· ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ·ÈÊÓȉȷṲ̂ÓÔ˜. ø¯, ̷ϷΛ· ¤Î·Ó·, ÛΤÊÙËη. ¢ÂÓ Â›¯· οÓÂÈ. ªÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Ȉ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÛ¿È Ï¤ÁÔÓÙ¿˜ ÌÔ˘: - “ªËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È, ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙfi. ÷¯·¯·¯·¯·!” ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ Î·È ÂΛÓÔ˜ ·ÎfiÌ· Ï›ÁÔ Î·È Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË: - “∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ... ™ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ›¯· ‰‡Ô fiÓÂÈÚ· ÏËÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ê˘ÛÈο Î·È Ù˘ ˘Á›·˜. ¡· Ô‰ËÁ‹Ûˆ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Î·ıÒ˜ fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔ˜, fiÏÔ Î¿ÙÈ Û·Î·Ú¿Î˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·, ı˘Ì¿Ì·È ·ÎfiÌ· ÙÔ ¯ÈÏÈÔÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈṲ̂ÓÔ Lada Î·È Ó· Ê¿ˆ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi Ê·ÁËÙfi, Ô˘ ÙÚÒÁ·Ó ÛÙ· ηϿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›¯· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËıÒ. Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ٷ ¤Î·Ó· Î·È Ù· ‰‡Ô… ŸÙ·Ó οÓÂȘ Ù· ·Ï¿ ÛÔ˘ fiÓÂÈÚ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙfiÙ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· ÚfiÏÔ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ·ÚÈıÌÔ‡˜. ¶ÈÛÙ¤„Ù Ì”.

ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·), ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ı¤ÏËÛ ӷ Ì ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÈ·Ó¿˜. ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ù›ÔÙ ·fi Ì·˜ (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËηÓ) Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÁÈÓ ٤ÙÔÈÔ˜ ¯·Ìfi˜. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÌÔ˘ Ï·ÙÚ‡ˆ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÁÌ·Ù·. ªÂ Ì·Á‡ԢÓ. ¶‹Á· ÏÔÈfiÓ. ∫¿ıÈÛ· ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘... ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Î‡ÚÈÔ˜, Ì ̿ÙÈ Ô˘ Îfi‚ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∫·ıfiÙ·Ó ›Ûˆ ·fi ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙·Ó¿ÎÈ ·fi Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÙÛ¿ÁÈ· Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜ fiÔ˘ οÔÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏfi˜ ÙÔ˘ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ì ΛÙÚÈÓÔ Ì·Úη‰fiÚÔ ÙÔ «ÎÔÌÌ¿ÙÈ» Ô˘ ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ. ŒÎ·ÙÛ· Ôχ (ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜) Î·È fiÙ·Ó ‚‚·ÈÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· ·’ ·˘ÙfiÓ, ¯·Ï¿ÚˆÛ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÔ˘ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ΔÔÓ ¿ÎÔ˘Á· ÚÔÛÂÎÙÈο. ªÂ ΤڷÛ ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÙÛ¿È Î·È fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· οı ÙfiÛÔ ¤Ì·ÈÓ·Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο οÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ΔÔÓ ›ÛÙ„·. ∫·È ‹Ú· ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô Ì¿ıËÌ·. ◊È· ÙÔ ÙÛ·Á¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·. ∫È fiÙ·Ó Í·Ó·¿ˆ ÛÙËÓ Apivita ›Ûˆ˜ Ó· ÙÔÓ ¿Úˆ Ó· ¿Ì ӷ Ê¿Ì οÙÈ …ͯˆÚÈÛÙfi. £· ÙÔ˘ οӈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÂΛÓÔ˜ ı· Ì ¿ÂÈ ÂΛ Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó Î·Ï¿. ∞Ó ÙÔ˘ ‹Ú· Ù›ÔÙ·; Δ›ÔÙ· ·Ôχو˜… ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÏÏ¿: °ÓÒÛË. ªÈ· ÁÓÒÛË Ô˘ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙË ÌÂٷʤڈ Î·È Û ۷˜. ∞fi ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· Ô ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÈ·Ó¿˜ ¤ÁÈÓ ʛÏÔ˜ ÌÔ˘. º›ÏÔ˜ ÈÛÙfi˜ Î·È ÈÛfi‚ÈÔ˜. ∞Á·ËÙÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ∂›Ì·È Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ıÈ·ÛÒÙ˘ Ù˘ ¿Ԅ˘ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·Ï‹: ∂ÈÛÓÔ‹ - ÂÎÓÔ‹, ÂÈÛÓÔ‹ - ÂÎÓÔ‹ , ÂÈÛÓÔ‹ - ÂÎÓÔ‹… fiÙ·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô, ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∫·È fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÁË, Ô‡Ù ¤Ó·˜ –fiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È Ó· ’Ù·Ó– ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÔ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ… ÙÈ Ó· ϤÌ ÙÒÚ·! ∏ ‡ÊÂÛË ÏÔÈfiÓ (‡ÊÂÛË, ˆÚ·›· ϤÍË! ∫ÔÌ„‹!) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘ Ó· ˙ÂȘ. ªË Ì·Û¿Ù ÏÔÈfiÓ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ «ÂÈÛÓÔ‹- ÂÎÓÔ‹». ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Ë ¯ÒÚ·, ı· Ì·˜ ʤÚÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ηϿ, Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È.


Δ√ ™∏ª∂πøª∞ Δ√À ∂∫¢√Δ∏ | 7 ∫·Ù·Ú¯¿˜, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÙÔ ¤¯ÂÙ ÚÔÛ¤ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ «Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÌÔ˘» ÌÂÁ·ÏÔ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, Ô˘ ÙfiÛÔ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ù·Ï·Ó›ÛÂÈ, ÎÔÚÔ˚‰¤„ÂÈ, ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ, ÊÙ‡ÛÂÈ, ÛÓÔÌ¿ÚÂÈ, ηÎÔ-ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ, ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ‰·‡ÙÔ˘˜ ¿Ó Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ∏ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Á›ÓÂÙ·È (‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ·) fiÏÔ Î·È ÈÔ Î·ı·Ú‹. £· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ‚¤‚·È· Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ÛÙÔ Internet, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘. ªfiÏȘ ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó. °È·Ù› ‰Â Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Â›Ó·È ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜. ∂›Ó·È ·ÏÒ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ·fi ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. °È’ ·˘Ùfi ÌËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÙ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Û ËÏÈΛ·, Ô˘ ϤÓ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚ·. Δ· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ıÂ̤ÏÈ¿ Ì·˜. ªËÓ ÎÔÈٿ٠(Î·È ÂȉÈο ÌËÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÛÙÂ) Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÓÂÈÚ·. ø Ï¿ıÔ˜! ŸÓÂÈÚ· ¤¯Ô˘Ó, ·ÏÒ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï¿ıÔ˜ fiÓÂÈÚ·. ∞˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, fiÛÔ Î·È ÏËÁˆÌ¤Ó·-ı˘ÌˆÌ¤Ó· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ‰˘Ô ÂÍÔ¯Èο, ÙÚÂȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ ÂÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÏψÈÛÌÔ‡, ·Ó¿ÎÚÈ‚· ·Ô‡ÙÛÈ· ‹ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ·, Û·Ì¿ÓȘ Î·È Ô‡Ú·… ™ÙË ˙ˆ‹ ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó·Áη›· Î·È Â-Í·È-ÚÂ-ÙÈ-ο ˆÚ·›· Â›Ó·È Ô ·¤Ú·˜, ÙÔ ÓÂÚ¿ÎÈ, ÙÔ Îϛ̷, Ô ¤ÚˆÙ·˜, ÌÈ· ÛÙ¤ÁË, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙÚÈ·Ï·ÚÔ‡Ì-ÙÚÈ·Ï·Ú¿, Á¤ÏÈÔ… ¶ÔÈ· ÙÚ¿Â˙· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ Ó· Ù· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ; ª· ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÂÙ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û‹ÌÂÚ·; ™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÊÙˆ¯¿; ¢ÂÓ Û˘ÌʈÓ›Ù fiÙÈ ·›˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ; °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ; ª· ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰Â Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó (Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒ˜) Ô˘ıÂÓ¿. √ ÃÂÚ ŸÙÔ Ì¿˜ ¤‰ˆÛ ¤Ó· Ì¿ıËÌ·. ∫·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó (ÌfiÓÔ) Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Euro. M·˜ ¤Ì·ı ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. ™’ ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ›̷ÛÙÂ Î·È Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ª·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ’50 Î·È ÙÔ˘ ’60. ÀÔı¤Ùˆ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜… ¢È·ÎÚ›Ó·Ù ÏÔ‡ÙÔ; Ÿ¯È! ¢È·ÎÚ›Ó·ÙÂ Â˘Ù˘¯›·; ¡·È! ΔÛ¿Ì· ·ÂÈÏ‹ ÏÔÈfiÓ.

∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙÂ(-Ô˘ÌÂ) ÙfiÙ ηÏÒ˜ ı· Ù· Í·Ó·¿ıÔ˘ÌÂ. £· Û·˜ Í·Ó·(¯ÈÏÈÔ)Ò Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì οÓÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi. ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. Œ¯ˆ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙÔ ‰È·Ï·ÏÒ: ∂ÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ¯¿Ûˆ ÙËÓ ˘ÂÚÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ «ÂÈÛÓÔ‹- ÂÎÓÔ‹». ΔÔ ’·ı· ·fi ¯·˙Ô-ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ·... √‡Ù Ô˘ ÙË ı˘Ì¿Ì·È ηϿ-ηϿ. ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ‡ ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·. ∫·È Â›Ì·È Â‰Ò Î·È Û·˜ Ù· Ϥˆ… ¶fiÛÔ ÌÔ˘ ÎfiÛÙÈÛ ·˘Ùfi ÙÔ À¶∂ƒ√Ã√ ‰ÒÚÔ; √‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ. ªÂ ÛÒÛ·Ó ÁÈ·ÙÚÔ˘‰¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ (°ÂÓÈÎÔ‡) ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §·Ì›·˜. (ŸÙ·Ó Ϥˆ fiÙÈ ÌÔ˘ ÛÒÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ °π∞Δƒ√À¢∞∫π∞ ‰ÂÓ ÂÓÓÔÒ fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È ÁÈ·ÙÚÔ˘‰¿ÎÈ·… ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §·Ì›·˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, Ó·ڿ ·È‰È¿, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Î·È ÛÙÔÓ fiÚÎÔ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ‹Ù·Ó Ó·ÚÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›. ΔÈ Ê·ÓÙ·Ûı‹Î·ÙÂ; ŸÙÈ 4 ÙÔ Úˆ› ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÂÈÌÂÏËÙ¿‰Â˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜); ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‚Á‹Î· Í·Ó¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˜. ¶Ôχ-‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜… •¤Úˆ Ôχ ηϿ fiÙÈ ¤Ó· restart ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù· ·Ï¿. Δ· ·Ó·Áη›·. ∫·È Ù›ÔÙ·, Ì· Ù›ÔÙ· ·Ôχو˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ˆ Ôχ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Î·È Ì¤Ó·. ™·˜ ÙÔ Û˘ÛÙ‹Óˆ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·ÓÂÈʇϷÎÙ·. ŸÙ·Ó ‚Á‹Î· ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤Î·Ó· (ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜) ‹Ù·Ó Ó· ¿ˆ Û ¤Ó· Ô˘˙¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· §·Ô‡ Ù˘ §·Ì›·˜ Î·È Ó· Ȉ ¤Ó· Ô‡˙Ô Ì ÌÂ˙¤, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ◊Ù·Ó ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ Ô‡˙Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. Trust me! ŸÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ‹ ϤÌ οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ, ·Îԇ̠ÙË ÊÚ¿ÛË: «ªËÓ Î¿ÓÂȘ Û·Ó ·È‰›!» §∞£√™ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹. §-∞-£-√-™ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, Û·˜ Ϥˆ. •·Ó·‰Â›Ù ÙË ˙ˆ‹ Û·Ó ·È‰›. ¶Ò˜ ‰ËÏ·‰‹; ª· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, fiÏ· Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·… ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÌ›˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì Ì ÙËÓ « ∂§¶π¢∞» ÂÓfi˜ 15¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡… ∂, ÙÈ Ï¤ÙÂ; ÕÓÙ ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ Î·È Í·Ó¿-·Ó·Î·Ï‡„Ù ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. ÷ϷÚÒÛÙÂ, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜... ÃÚfiÓÈ· Ì·˜ ÔÏÏ¿!!!

∫·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÍÂÊÔÚÙˆıԇ̠·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘ÌÂ. ªfiÓÔ Ì ‰›Î·ÈÔ˘˜, ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓȉÈÔÙÂÏ›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ı· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÁÂÓÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÎÔÈÓ‹ ÛˆÙËÚ›·. ∞ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ·Ó¤ÊÂÚ· ·Ú·¿Óˆ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó, ÛÙ›ÏÙ ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‰Â ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÙÂ, ÛÙ›ÏÙ ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜.

À.°.: ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ «ÁÎÔ˘ÚÔ‡» ÙÔ˘ ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔÓ ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ ËÁ¤ÙË Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ÙÔÓ ·Á·ËÙfi Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Î·È Ê›ÏÔ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞. ∂ÀÃ∏ ª∞™: Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ì·˜ ·Ú·Û¤ÚÓÂÈ Û ٷ͛‰È· ÁÓÒÛ˘, Û˘Ó¯ԇ˜ ÂͤÏÈ͢ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ… ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


8 | ∂ª¶Àƒ∂π√

√ ‚È·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ¢Ú. §¿ÌÚÔ˜ ¶. ª·Ì·ÏÈÔ‡Ù·˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ¢È‰¿ÛÎÂÈ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ E-mail: babalioutas.l@dsa.gr ÕÏÏÔ ¤Ó· Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜, Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜, ·Á·ËÙÔ› Ì·˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ˘Á›·, ÏÔ‡ÙÔ „˘¯‹˜ Î·È Â˘Ù˘¯›· Û ÂÛ·˜ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Û·˜. £· ‹Ù·Ó ¿ÙÔÔ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÌÔ˘ Ó· ·Ó·ÏˆıÒ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›Ûˆ˜ ı· ›¯·Ó ¤Ó·Ó ¤ÓÙÔÓÔ „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∫·È ı· Û·˜ ˆ ÁÈ·Ù›. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¿ÁȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‚ÚÂı‹Î·Ì ·ÚÎÂÙÔ› ÂÍ’ ËÌÒÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜, ‰È·ÎÚ›Ó·Ì ÚfiÛˆ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ӷ, ÚfiÛˆ· ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӷ, ÚfiÛˆ· Ì ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÏ›‰·˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. °È’ ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ· ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ÁÚ¿„ˆ. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ù˘ «¯ÚÂÔÎÔ›·˜» ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Ë ÃÒÚ·, ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜, Û ·Ô‰¤ÎÙ˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ·fi ÚfiÛˆ·, fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛˆÓ, Ô˘ ·ÓÙ› Ó· Û·‚Ô˘Ó Î·È Ó· ÎÔÎÎÈÓ›˙Ô˘Ó ·fi ÓÙÚÔ‹ Î·È ·ÓÈηÓfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ ¤ÊÂÚ·Ó, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ «ÛˆÙ‹Ú˜» fiÏˆÓ Ì·˜. ¢ËÏ·‰‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ı‡Ù˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ «ÛˆÙ‹Ú·˜» ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜. ∞Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ !!!! ∞˘Ùfi Ô˘ ‰È¿ÁÔ˘Ì ·Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ Ê›ÏÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ȉÈfiÙ˘Ô˜ ‚È·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ Ì·˜, ¤Ó·˜ ·fiÏ˘ÙÔ˜ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √ ‚È·ÛÌfi˜ ˆ˜ ¤ÁÎÏËÌ·, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ Âȉ¯ı‹, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‚›· Î·È ÙËÓ ·Û¤ÏÁÂÈ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ˆ˜ ·ÚÂfiÌÂÓ˜ ‚Ï·ÙÈΤ˜ ÂÂÓ¤ÚÁÂȘ, fiÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÔ˘ÏˆıÔ‡Ó –Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ Î·È ÔÙ¤- ı· ¿ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ı‡Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ΔÈ Â›Ó·È fï˜ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·; ∂›Ó·È ·ÏÒ˜ Ô ÂȉÂÚÌÈÎfi˜ Û‚·ÛÌfi˜ Û ¤Ó· ÚfiÛˆÔ, ‹ Ì›· Û‡ÓıÂÛË ·fi ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Í›Â˜, ·fi ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ˘Ô‚È‚¿˙Ô˘Ó Û ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ; ∂›Ó·È Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜; Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ô Û‚·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Û‚·ÛÌfi ÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ·fiÏ˘ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰ÈηȈ̿وÓ. ∫·È Â‰Ò ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¿ÙÔÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜. ∞Ï‹ıÂÈ·, ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ÁÔÓ¤·˜, ÙÒÚ·, Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘; ªÔÚ› ¤Ó·˜ ÁÔÓ¤·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘; ªÔÚ› ¤Ó·˜ ÁÔÓ¤·˜, Ó· ÏËÚÒÓÂÈ «¯·Ú¿ÙÛÈ·» ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Î·È ÔϤıÚÈ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· οÔÈˆÓ ¿ÏψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó, ›Ù ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÌ·‰Èο ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ÃÒÚ·˜, ›Ù ӷ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ «¿‰ÂÈÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ» ηٷÁÁÂÏÙÈÎfi Î·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜; ªÔÚ› Ô Ó¤Ô˜ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Î·È Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘; ªÔÚ› Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·È‰È¿, fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ Î·È Ì¤ÛÔ˜ Û˘ÓÂÙfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜; ªÔÚ› Ô ¿ÛÙÂÁÔ˜ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ‚ÚÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÛÙ¤ÁË; ªÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ, Ô ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÛÈÙ›Ô˘, ÂÓfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÁÈ· ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi, fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÙÛÔ˘Î¿ÏÈ Ó· ·Ó¿„ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘; ªÔÚ› Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Ù· ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ·; ªÔÚ› Ë Ï·‚ˆÌ¤ÓË ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ; ªÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ fiÙÈ ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ¯·Ì¤ÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∫·È ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÔ ı‡ÙË, Ó· ˙ËÙ¿ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ «ÊÙˆ¯Ô‡» ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ ÙÔ˘, ̤۷ ·fi ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÊ˘Á¤˜, Ì Â›ÎÏËÛË Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍÔÌÔ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÔ ı‡ÙË Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˙ËÙ¿ ·¿ÓıÚˆ˜ ı˘Û›Â˜ ·fi ÙÔ ı‡Ì·. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÔ ı‡ÙË Ó· ˙ËÙ› ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ı‡Ì· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ı‡ÙË, Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙËÓ Î·ÎÔÔ›ËÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Ë ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ Ô ı‡Ù˘, fiÙÈ Ì ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ Â·Ó‹Ïı·Ó Í·Ó¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∑ËÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Ì ̤ÙÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ηٷӷÁηÛÌÔ‡, ̤ۈ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ̤ۈ Ù˘ ÌÂÈÒÛˆ˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘, ̤ۈ Ù˘ ·ÔÊ˘Á‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∞Ï‹ıÂÈ·, ·˘Ùfi˜ Ô ¤ÌÌÂÛÔ˜ -·ÏÏ¿ Î·È ¿ÌÂÛÔ˜ ı· ¤ÏÂÁ·- ‚È·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ı· ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜; ∞ÎfiÌ· Ë¯Ô‡Ó ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘, ÔÈ ÎÔÚÒÓ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎÏ¿‚ˆÓ, ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÏËÛÙ›·


∂ª¶Àƒ∂π√ | 9

ÁÈ· Û˘Ó¯‹ ηٿÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∫·È ÙÔ ÁÂÏÔ›Ô Ù˘ ˘Ôı¤Ûˆ˜. ¶ÂÚ·ÙÔ‡Û· Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË fiÏË, fiÔ˘ Í·ÊÓÈο ˘¤ÂÛ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÌÈ·˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, Ì›· ÈӷΛ‰·. ΔÈ ¤ÁÚ·ÊÂ; ΔÔ fiÓÔÌ·, ˘Ô„ËÊ›Ô˘, ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ù·Ì¤Ï·˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ -Û˘ÁÁÂÓ‹ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡- ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı› ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›· Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô. ∫·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÁÂÏÔ›Ô Ù˘ ˘Ôı¤Ûˆ˜. ∂‰Ò ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÛˆıÔ‡ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ú¿„ÂÈ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·. Èڛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı› ÂÎÏÔÁ¤˜, ›¯Â ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· -‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ÙÔ ¤Ï·‚ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘- ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ¤ÚÁÔ», Ô˘ Ô Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ¿ÊËÛÂ Î·È Ì·˜ ¿ÊËÛÂ, ˆ˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. °È· Ó· ÌËÓ ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Î¿ÔÈˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ÂÁÁ‡ËÛË (!!!!) ÙËÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Û ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ Ô ÔÏ›Ù˘ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì·ÙÒÓÂÈ (Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· Í·Ó·ÂÎÏÂÁÔ‡Ó Î·È Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi, ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜). ∂‰Ò ‰ÂÓ ÔÌÈÏÔ‡ÌÂ, ÌfiÓÔ ÁÈ· ‚È·ÛÌfi Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ï‹ÚË ‚È·ÛÌfi Î·È ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ‹‰Ë Ï·‚ˆÌ¤ÓÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ Ê›ÏÔÈ ÁÈ· fiÛÔ ı· Û˘Ó¯ÈÛı› ·˘Ùfi˜ Ô ‚È·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË. ∞˘Ùfi, fï˜ Ô˘ ͤڈ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ· Ô˘ ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌfiÓÔ Î·Ïfi ÛÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ı· οÓÔ˘Ó Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÈ˙È΋. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Û˘ÌʈÓ›ÙÂ, ˆ˜, ÊÙ¿ÓÂÈ È· Ë ‡·ÚÍË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ «ÛˆÙ‹ÚˆÓ», Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ó¯›˜ Ú¿ÍÂȘ ÌÂÈÒÛˆ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Ó· Ì·˜ «ÛÒÛÔ˘Ó». ¶ˆ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ È· Ë ‡·ÚÍË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Ú·ÁÔÈ ı·٤˜ Û ¤Ó·Ó ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ‚È·ÛÌfi Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ Ì·˜. ™ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ÎfiÌÌ·Ù·, fiÚÈ· Î·È ÛÙÂÁ·Ó¿. À¿Ú¯ÂÈ Ë ÛÎÏËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ¶ƒ√™ √§√À™, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. ΔÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹˜ Ì·˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜, ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ ÙË ¯·Ì¤ÓË ÂÏ›‰·. ¡· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙË ¯·Ì¤ÓË Ì·˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ˆ˜ ¤ıÓÔ˜. ∞˘Ùfi ı· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÌ·È, ÂÁÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘, ·Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, fiÔ˘ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÌ·È, ›Ù ÛÙ· ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈ·, ›Ù ÛÙ· ·ÌÊÈı¤·ÙÚ·, fiÛÔ Ô ⁄„ÈÛÙÔ˜ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ Û fiÏÔ˘˜. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


10 | ∂ª¶Àƒ∂π√

ΔÔ fiÚÔ˜ ŸıÚ˘˜ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘

∏ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Î·È ÙˆÓ ËÌ›ıˆÓ!!!

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú¤Ï˘ ∂ΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Fthia Walk ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜/˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ LAMIA TIMES & °∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ ∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ˘fi ¤Î‰ÔÛË ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú¤ÏË ÁÈ· ÙË μfiÚÂÈ· ºıÈÒÙȉ· (¢ÔÌÔÎfi). ∏ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ ‹ ŸÚıÚ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ §·Ì›·˜ Î·È Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË ÚÔ˜ μÔÚ¿ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¢‡ÛË. ¢˘ÙÈο, ·fi ÙËÓ ¶›Ó‰Ô Î·È ÙË ı¤ÛË «∑·¯·Ú¿ÎË ‚Ú‡ÛË» Î·È Ù· «§˘ÎÔÌÓ‹Ì·Ù·» ÛÙËÓ ¶›Ó‰Ô, ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì ‹ÚÂÌË Î·È Î·ÏÔÛ¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÚ·ÌÌ‹, ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ¤Ú· ·fi ÙË §·Ì›·, ÙÔÓ ∞¯ÈÓfi, ÙËÓ ¶ÂÏ·ÛÁ›·, ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Î¿ÌÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿, Ó· ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰¤˜ Ù˘, Û·Ó ‹ÚÂÌË Î·È Á·Ï‹ÓÈ· ı¿Ï·ÛÛ·! √ ™ÙÚ¿‚ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ŸıÚË: «Ô ‰Â ºıȈÙÈÎfi˜ ’ÏÔ˜ ˘fi ÙÔ ¤Ú·ÙÈ ÎÂ›Ù·È Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜, fiÚÔ˘˜ ÚÔ˜ ¿ÚÎÙÔÓ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙË ºıÈÒÙȉÈ, ÔÌfiÚÔ˘ ‰Â Ùˆ Δ˘ÌÊÚËÛÙÒ Î·È ÙÔȘ ¢fiÏÔ„ÈÓ» (™ÙÚ¿‚. £΄, 435), Î·È Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ŸıÚË ∞¯·˚ο fiÚË: «ÙË ˘ÛÙÂÚ·›· ˘ÂÚ‚·ÏÒÓ Ù· ∞¯·˚ο Ù˘ ºı›·˜ fiÚË (Ô ∞ÁËۛϷԘ) ÙËÓ ÏÔÈ‹Ó ¿Û·Ó ‰È· ÊÈÏ›·˜ ÂÔÚ‡ÂÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÚÔ˜ Ù· μÔȈÙÒÓ fiÚÈ·» (∂ÏÏ. ¢.3, 9). ŸıÚ˘˜, fiÚÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÈÔÓ› ¿ıÚ˘˜ ÙȘ ˆÓ fiıÂÓ ÂÛÙ›Ó ·ıÚÔ›Û·˜, ‰È· ÙÔ ‡„Ô˜, «∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎfiÓ ÙÔ ª¤Á·, ‹ÁÔ˘Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋» ÙˆÓ Friedrich Sylburg, Gottfried Heinrich Schafer, EΉ. Apud. lo Aug. Gottl. Weigel, ¤ÙÔ˜ 1816). ∫·Ù¿ ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· Î·È ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Û·Ó «‚Ô˘Ó¿ Ù˘ °Ô‡Ú·˜» ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÙfiÙ ΈÌfiÔÏË Ô˘ ¿ÎÌ·˙ ÛÙËÓ μ∞ ÎÏÈÙ‹ Ù˘, ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∞Ó¿‚Ú· ª·ÁÓËÛ›·˜. √ÏfiÎÏËÚË Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ, ÔÊ›ÙË Î·È ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ Î·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ë ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋ ¿ÎÌ·Û Ì ÌÂÙ·ÏÏ›· ‚ˆÍ›ÙË, ¯·ÏÎÔ‡, Û›‰ËÚÔ˘, ¯ÚˆÌ›Ô˘, Ì·ÁÁ·Ó›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÏÈÁÓ›ÙË. ªÂ ÙȘ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚʤ˜ Ù˘, ÙÔ «°ÂÚ·ÎÔ‚Ô‡ÓÈ» ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ˘„fiÌÂÙÚÔ 1726 ̤ÙÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È «…Â› Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ‰Â Ù·‡Ù˘ ‚Ú‡ÂÈ ‡‰ˆÚ „˘¯ÚfiÙ·ÙÔÓ Î·È ÁÏ˘Î‡, ÛÒ˙ÔÓÙ·È ‰Â ·˘ÙfiıÈ Ù·ÌÔ‡ÚÈ· (ÚÔÌ·¯ÒÓ˜) ̤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â (1880), ÙˆÓ ÎÏÂÙÒÓ», Ô «ÕÁÈÔ˜ ∏Ï›·˜» Ì ˘„fiÌÂÙÚÔ 1694 ̤ÙÚ· Î·È Ë ‰ÈÏ·Ó‹ «¶‡ÏÔÚ·» ÛÙ· 1578 ̤ÙÚ· Ì·˙› Ì ÙÔ °ÎÔ‡˙È, ÔÚıÒÓÂÙ·È ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ì·ÎÚ·›ˆÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘! ∂‰Ò ηٿ ÙËÓ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÚÔÛ¿Ú·ÍÂ Ë ÎÈ‚ˆÙfi˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·, ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ· ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

Î·È Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ¶‡ÚÚ·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô ·Ì̤ÁÈÛÙÔ˜ ¢›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·¯¿ÚÈÛÙÔ˘˜ «¯·ÏΛԢ˜» ıÓËÙÔ‡˜. ∂‰Ò Á¤ÓÓËÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÁÂӿگ˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜ Ì·˜ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ∂‰Ò ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ Á˘, ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË «ΔÈÙ·ÓÔÌ·¯›·», ÔÈ ΔÈÙ¿Ó˜ Ì ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ŸıÚË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ √χÌÈˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜!!! ∫·Ù¿ ÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›· ÙÔ fiÚÔ˜ ŸıÚ˘˜ Â›Ó·È «ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ ΔÈÙ¿ÓˆÓ», ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û' ·˘Ùfi ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ √χÌÈÔ˘˜ £ÂÔ‡˜. √È ΔÈÙ¿Ó˜ Ì¿¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÂΛ ÙÔ ¢›· Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ·ÔÛÒÓÙ·˜ Î·È ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¤ÙÚ˜. √ ̇ıÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË Î·È ÚÔ˜ ÙË ÁÂˆÊ˘ÛÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜, fiÔ˘ Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÓ·ÏÏ·Á‹. ™ÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË Ì ‰·ÛÈο Ê˘Ù¿ fiˆ˜ Ë ‚ÂÏ·Óȉȿ, ÙÔ Ô˘ÚÓ¿ÚÈ, ÙÔ Ú›ÎÈ. ™Ù· „ËÏfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ¤¯Ô˘Ì ΈÓÔÊfiÚ· fiˆ˜ ¤Ï·Ù· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·Ù¿Ê˘Ù˜ Ì ÊÙ¤ÚË. √È ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÙÚÒ‰ÂȘ fiÔ˘ ¢‰ÔÎÈÌ› ÙÔ ÙÛ¿È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ (sideritis raeseri), ·ÚÈÔ ÁˆÚÁÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ·˘ÙÔÊ˘Â› Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜. ∂‰Ò ‚·Û›Ï„·Ó Ô ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ, Ô ŒÏÏËÓ·˜, Ô ¶ËϤ·˜, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜, Ô ¶Ô›·˜, Ô ºÈÏÔÎÙ‹Ù˘, Ô ∂˘Ú˘‰¿Ì·˜, Ô ¢Ú¿ÓÔ˜, Ô ºÔ›ÓÈη˜, Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· •˘Ó›· Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ›. ™ÙË Ï›ÌÓË Ù˘, Ù· ÔÙ¿ÌÈ·, Ù· Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î·È ÙȘ ÎÔÈÏ¿‰Â˜ Ù˘ ¤˙ËÛ·Ó Î·È ÂÚȉȿ‚ËÎ·Ó ÔÈ √ıÚ˘›‰Â˜ Î·È •˘Ó›Â˜ Ó‡Ìʘ, ÔÈ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔÈ, ÔÈ ΔÈÙ¿Ó˜, ¡ÂÚ¿˚‰Â˜, ÛÙÔȯÂÈ¿ Î·È ÍˆÙÈο. Δ· ¯ÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÎÔÚʤ˜ Ù˘ ¿ÙËÛ·Ó Ê›ÏÔÈ ÎÈ Â¯ıÚÔ›, Ô º›ÏÈÔ˜ μ΄Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, Ô º›ÏÈÔ˜ Ô ∂΄Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ô ¶ÔÏÈÔÚÎËÙ‹˜, ¶¤ÚÛ˜, °·Ï¿Ù˜, ƒˆÌ·›ÔÈ, ™Ï¿‚ÔÈ, ∫·Ù·Ï·ÓÔ›, √‡ÓÓÔÈ, ºÚ¿ÁÎÔÈ – ∂ÓÂÙÔ› Î·È ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Î·È ·Ú¯·›Â˜ fiÏÂȘ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿˜, Ë ªÂÏÈÙ·›·, Ë •˘Ó›·, Ô ∂ÚÈÓÂfi˜, Ë ¶ÚfiÂÚÓ·, ÔÈ £·˘·Ì·Î›ÔÈ, ÔÈ ∂ÎοڷÈ, ÔÈ ∞ÁÁ›·È, Ë ∫‡·ÈÚ·, Ë ∫ÚÂÌ·ÛÙ‹ §¿ÚÈÛÛ·, ÙÔ ¡·Úı¿ÎÈÔ ÎÈ ¿ÏϘ ÔÏϤ˜!!! ¢ÂοÍÈ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ §·Ì›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢ÔÌÔÎfi, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ §·Ì›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ‡ÏË ‚ÔÚ¿-ÓfiÙÔ˘, ÚÈÓ ÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÂ Ë ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ì ÙËÓ ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ §›‚ÈÔ (‚È‚Ï. ÃÃÃππ, 4) ÁÈ· Ù· ηÏÔ‡ÌÂÓ· «∫ԛϷ» ‹ ÔÚıfiÙÂÚ· «∫ԛϷ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜» Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ·˘Ù¿ Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ ( §È‚. ÃÃÃπ, 47. ™ÙÚ¿‚. Ã.1), ·fi ÙËÓ ƒˆÌ·ÈÔÎÚ·Ù›· ˆ˜ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ· ÙÔ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ «¢ÂÚ‚¤Ó ºÔ‡Úη» Î·È Û‹ÌÂÚ· «ƒ¿¯Ë» ‹ «¢ÂοÍÈ». °È· ÙÔ ÛÙÂÓfi ·˘Ùfi Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· §‹Î (Leake, ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ù. π , ÎÂÊ. 9) ÁÚ¿ÊÂÈ: «∞Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Ú¿¯Ë ηٿ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠ·fi ÌÈÎÚfi ¯Â›Ì·ÚÚÔ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¢ÔÌÔÎfi ÌÂÙ¿ ·fi 2 ˆÚÒÓ ÔÚ›· ÛÙÔ ¢ÂÚ‚¤ÓÈ, fiÔ˘ ÛÙ·ı-


∂ª¶Àƒ∂π√ | 11

ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡ Û ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ ÊfiÓÙÔ.

̇ÂÈ ÊÚÔ˘Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡…ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚ›· ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ Î·È ÂÓfi˜ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ¢ÂÚ‚¤ÓÈ ÂÚÓ¿Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÎÏÂÈÛÔ‡Ú· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ºÔ‡Úη Î·È ·’ fiÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ∑ËÙÔ‡ÓÈ (§·Ì›·)». ∏ ϤÍË ºÔ‡Úη Â›Ó·È Ï·ÙÈÓÈ΋ (furca) Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰›ÎÚ·ÓÔ, ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÂÓ¿ (furcae Gaudinae, Ù· ηٿ ∫·‡‰ÈÔÓ ÛÙÂÓ¿ ‹ ‡Ï˜). √ °¿ÏÏÔ˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ¶·‡ÏÔ˜ §Ô˘Î¿˜ Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ‰ˆ ÙÔ 1706, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÛÙÂÓ¿ ·˘Ù¿ «Ô‰fi ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ πˆÓ›Ù» («mont d’Ionit Derven», ΔfiÌÔ˜ ∞’ ÛÂÏ. 218), ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‹ ÁÈ· ·Ú·ÊıÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ ∞ÓÙ›ÓÈÙÛ· (ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ) ‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ ÙˆÓ πˆ·ÓÓÈÙÒÓ ÂÂȉ‹ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈfiÙ·Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ πˆ¿ÓÓÈÓ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË. (º£πøΔπ™, πˆ¿ÓÓÔ˘ °. μÔÚÙۤϷ,1907, ÛÂÏ. 12). ™ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ·˘ÙÒÓ ÚÈÓ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∞ÓÙ›ÓÈÙÛ·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë «ËÁ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·» ÌÈ· fi·ÛË Ì ·ÈˆÓfi‚È· Ï·Ù¿ÓÈ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ‚Ú‡ÛË, fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÍÂÎÔ˘Ú·˙fiÙ·Ó Ô ∏Ì›ıÂÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜, fiÙÈ˙ ْ ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚȉȿ‚·ÈÓ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈfi ÙÔ˘ ·’ ÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈfi ˆ˜ ÙË ªÂÏÈÙ·›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË ºı›· Î·È ÙËÓ ∞ÏfiË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó (Èı·Ófiٷٷ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÏ›ÙË Î·È ·fi ¢ÂÚ‚¤Ó ºÔ‡Úη ÚÔ˜ §·Ì›·) Î·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ô «ª·Ï·›Ô˜ ‰Ú˘Ìfi˜» Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓ Û ̷˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÂÈه̂ȷ ÛÙ‹ÏË Ô˘ ‰È·ÛÒıËΠÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓıÔÏÔÁ›· (Anthol. Jacobs III, ÛÂÏ. 287). ™Â ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰Ú˘ÌÔ‡ ηٿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ˘‹Ú¯Â ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ô˘ ¤ÛÙËÛÂ Ô §¿ÌˆÓ·˜, ·Ù¤Ú·˜ οÔÈÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÓfiÌ·ÙÈ ¢ÂÚÍ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· £·˘Ì·Î›· (ÛËÌÂÚÈÓfi ¢ÔÌÔÎfi), Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ Ì ‰fiÏÔ Î·ıÒ˜ ‹Á·ÈÓ ÌfiÓÔ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈه̂ȷ ÛÙ‹ÏË ‹Ù·Ó ¯·Ú·Á̤ӷ ÙÔ‡Ù· Ù· ÏfiÁÈ·: «∂È¤ ÔÙ› ºı›·Ó ¢¿ÌÂÏÔÓ ‹Ó Ôı΄›ÎË·È ∫·È fiÏÈÓ ·Ú¯·›ˆÓ, Ò Í¤ÓÂ, £·˘Ì·Î›·Ó ˆ˜ ‰Ú˘ÌfiÓ ª·Ï·›ÔÓ ·Ó·ÛÙ›‚ˆÓ ÔÙ΄

¤ÚËÌÔÓ Â›‰Â˜ §¿ÌˆÓÔ˜ ÙÔÓ‰ ΄Â› ·È‰› Ù¿ÊÔÓ ¢ÂÚÍ›· ÔÓ ÔÙ ÌÔ‡ÓÔÓ ¤ÏÔÓ ‰fiψ Ô˘‰΄·Ó·Ê·Ó‰fiÓ ∫ÏÒ˜ Â› ™¿ÚÙËÓ ‰›·Ó ÂÂÈÁfiÌÂÓÔÓ». ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: («ø ͤÓÂ! ∂¿Ó ÊÙ¿ÛÂȘ ÔÙ¤ ÛÙËÓ £·˘Ì·Î›· Ô˘ Â›Ó·È fiÏË ·Ú¯·›· Î·È ÛÙË ºı›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï¿ ·Ì¤ÏÈ· ˜ fiÙÈ Î¿ÔÙ ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ª·Ï·›Ô ‰¿ÛÔ˜ ›‰Â˜ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ô §¿ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÙÔ ¢ÂÚÍ›·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ıÒ˜ ‹Á·ÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ™¿ÚÙË, ÏËÛÙ¤˜ Ì ‰fiÏÔ ÙÔÓ ·Ú¤Û˘Ú·Ó Î·È ·Ó·¿ÓÙ¯· ÙÔ˘ ‹Ú·Ó ÙË ˙ˆ‹!»). ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙË ÛÙ‹ÏË Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ºı›· ›¯Â ÔÏÏÔ‡˜ Î·È Î·ÏÔ‡˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˘‹Ú¯Â Ë ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜, Ô˘ ηٷ‰˘Ó¿ÛÙ¢ ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿Ù˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ˆ˜ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ôχ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ 1881 ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜! ∞fi ÙËÓ ŸıÚË ËÁ¿˙ÂÈ Î·È Ô ÔÙ·Ìfi˜ ∂ÓÈ¤·˜: «ΔÔ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ÚÔ˘ ·fi fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ô ∂ÓÈ‡˜. ∞˘Ùfi˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ „ËÏ‹ ŸıÚË. ¶ÂÚÓÔ‡Û ÎÔÓÙ‡ÙÂÚ· ·fi 10 ÛÙ¿‰È· (1,7 ¯ÏÌ) ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ fiÏË ªÂÏ›ÙÂÈ·. √ º›ÏÈÔ˜ ÂÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘Û Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ¿ ÙÔ˘, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ªÂÏ›ÙÂÈ·˜. ™ÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔ μÚ·Û›‰·, ηٿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙË ªÂÏ›ÙÂÈ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ º·ÚÛ¿ÏÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ ÂÔ̤ӈ˜ ηÓ›˜ Ó· Ù·˘Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÓÈ¤· Ì ÙÔÓ ¡ÂÔ¯ˆÚ›ÙÈÎÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿ Î·È Ú¤ÂÈ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ fiψ˜. ∞˘Ùfi˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ˘„›Â‰Ô Ù˘ ∞‚·Ú›ÙÛ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¡Ù·Ì·ÎÏ› (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ™ÎÔÈ¿)» (ΔÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ FRIDRICH STAHLIN ÂΉfiÛÂȘ ∞‰ÂÏÊÒÓ ∫˘ÚȷΛ‰Ë ∞.∂.) ™ÙËÓ ŸıÚ˘, ηٿ ÙÔ Ì‡ıÔ, ¤‚ÔÛÎ·Ó Ù· ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ º˘Ï¿Î˘ ÿÊÈÎÏÔ˜, Ô ∂˘ÚÈÛ›ÓıˆÓ Ô˘ ‚·Û›Ï¢ ÛÙÔ ¢ÒÙÈÔ ¶Â‰›Ô (ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi) Î·È Ô ∫¤Ú·Ì‚Ô˜. √ ∫¤Ú·Ì‚Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ôχ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ ÚÒÙÔ˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ ÛÔ˘Ú·‡ÏÈ Î·È ÚÒÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙË Ï‡Ú·. μÔÛÎÔ‡Û ٷ ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘ Â¿Óˆ ÛÙË ŸıÚ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¡˘ÌÊÒÓ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, ÁÈ·Ù› ÙȘ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


12 | ∂ª¶Àƒ∂π√ ‰È·ÛΤ‰·˙ Ì ٷ ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. §¤Ó ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Î¿ÔÙ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ¡‡Ìʘ Î·È ¯fiÚ„·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ì ÙË Û˘Óԉ›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘. √ ¶¿Ó·˜ οÔÙ ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ӷ ηÙ‚¿ÛÂÈ Ù· ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘ ÛÙ· ¯ÂÈÌ·‰È¿, ÁÈ·Ù› ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ. ¶Ï¿ÎˆÛ fï˜ ‚·Ú˘¯ÂÈ̈ÓÈ¿ Î·È Á¤ÌÈÛ·Ó ¯ÈfiÓÈ· ÔÈ Ú¿¯Â˜ Î·È Ù· Ï·Áο‰È·. Δ· ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘ ∫¤Ú·Ì‚Ô˘ ¿ÁˆÛ·Ó Î·È ı¿ÊÙËÎ·Ó Ì·˙› Ì ٷ ‰¤ÓÙÚ· ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ·!» (£ˆÌ¿˜ °. ∫·ÏÔ‰‹ÌÔ˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜, 2Ô ™˘Ó. ºıȈÙÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜).

¶¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ ÛÙËÓ ŸıÚ˘, ∞Ó¿‚Ú· ª·ÁÓËÛ›·˜ (°Ô‡Ú·).

™ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù˘ ŸıÚ˘˜ ›¯Â ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¤Ó· ·fi Ù· ‰¤Î· ∞ÚÌ·ÙÔÏ›ÎÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú› Î·È ÙÔ ·Ï·ÈfiÙ·ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÂÚ› ÙÔ 1795 Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ «ÏËÛÙ·ÚÌ·ÙÔÏÔ‡» §È¿ÎÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ΔÔ˘Úης·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞Ï‹ ¶·Û¿ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ Ù˘ ŸıÚ˘˜, ÛÙÔ °ÂÚ·ÎÔ‚Ô‡ÓÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∞Ó¿‚Ú· ‹ °Ô‡Ú·: «∞ÎfiÌ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ʤÙÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ,£¤Ïˆ Ó· ¿Áˆ ∞ÚÌ·ÙˆÏfi˜ , ∞ÚÌ·ÙˆÏfi˜ Î·È ÎϤÊÙ˘, Ó·‚ÁÒ ÛÙ˘ °Ô‡Ú·˜ Ù· ‚Ô˘Ó¿, ÎÈ ÂȘ Ù· ·ÏÈ¿ ÏË̤ÚÈ·. ΔÚ›· Ô˘Ï¿ÎÈ· οıÔÓÙ·Ó, ̘’ ÙÔ °ÂÚ·ÎÔ‚Ô‡ÓÈ, ÙÔ ’Ó· ÙËÚ¿ÂÈ ÙÔÓ ∞ÚÌ˘Úfi, Ù’ ¿ÏÏÔ Î·Ù’ ÙÔ ∑ËÙÔ‡ÓÈ. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÈÚÔÏÔÁ¿ Î·È Ï¤ÁÂÈ: ¶ÚÔÛ·ӷ §È¿ÎÔ ÙÔÓ ¶·Û¿ ÚÔÛ·ӷ ÙÔ μÂ˙‡ÚË,Ó· ÛÔ˘ ¯·Ú›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹, ‰ÂÚ‚¤Ó·Á·˜ Ó· Á¤ÓÂȘ. - √Û’ ÂÈÓ’ Ô §È¿ÎÔ˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜, ¶·Û¿ ‰ÂÓ ÚÔÛÎ˘Ó¿ÂÈ! ¶·Û¿ ¤¯ÂÈ Ô §È¿ÎÔ˜ Ù’ ¿ÚÌ·Ù·, μÂ˙‡ÚË ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘! ∫·È ·ÏÈοÚÈ· Ì¿˙ˆÓÂÓ fiÏÔ ÏÈÔÓÙ·ÚÔ·›‰È·. ∫È ÔÈ ·Á·ÓȤ˜ ÂϿΈ۷Ó, ∫ÔÓÈ¿ÚÔÈ ÎÈ ∞Ú‚·Ó›Ù˜, ÎÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ‚¿ÛÙ·Í ‰˘Ô ̤Ú˜ Î·È ‰˘Ô Ó‡¯Ù˜! ¶¤ÊÙÔ˘Ó ÙÔ˘Ê¤ÎÈ· Û·Ó ‚ÚÔ¯‹, ÈÛÙfiÏÈ· Û·Ó ¯·Ï¿˙È. ºÂ‡ÁÔ˘Ó ∫ÔÓÈ¿ÚÔÈ ’ ÂÌÚÔÛı¿, ʇÁÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ∞Ú‚·Ó›Ù˜, ÃÙ˘¿ ÎÈ Ô §È¿ÎÔ˜ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Û·ı› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ»!!! «™˘ÏÏÔÁ‹ ¢∏ª√Δπ∫ø¡ ∞™ª∞Δø¡, ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ» ˘fi ∞. π∞Δƒπ¢√À, ∂¡ ∞£∏¡∞π™, Ù˘. ª·˘ÚÔÌ¿ÙË, ¤ÙÔ˜ 1859. ∞fi ‰ˆ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·’ ÙÔÓ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ ˙˘Áfi Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1878 Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ŸıÚË Î·È ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¶·Ï·Ì¿. ™Ù· ÛÙÂÓ¿ Î·È Ù· ‰ÂÚ‚¤ÓÈ· Ù˘, ‰fiıËÎ·Ó Ì¿¯Â˜ fiˆ˜ Ë Ì¿¯Ë ÛÙÔ ¢ÂÚ‚¤Ó ºÔ‡Úη ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1822 (·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ πˆ¿ÓÓË ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË) Î·È Ô ·Ù˘¯‹˜ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ 1897. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ŸÚıÚ˘, ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˆ˜ ÙÔÓ Δ˘ÌÊÚ˘ÛÙfi Î·È ÙËÓ ¶›Ó‰Ô, ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ «ÔÚÈÔıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹» Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ «ÚÔ‹˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ», ·fi ÙÔ 1832 Î·È ¤ˆ˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1881 fiÙ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠÔÏfiÎÏËÚË ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ˙˘Áfi. ™‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ «∂ÏÏËÓÈ΋ √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·», Ë ŸıÚË Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‚ÈfiÙÔÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·: «√ÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ‚ÔÛÎÔ‡ÌÂÓ· ˘„›‰· Î·È ‰¿ÛÔ˜, ΢ڛˆ˜ Abies. √È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â‰Ò Â›Ó·È Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, Ë ‰·ÛÔÎÔÌ›· Î·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ. ∂ӉȷÈÙ‹Ì·Ù·: μÚ·¯Ò‰ÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ (5%: ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ› ·fiÎÚËÌÓÔÈ ‚Ú¿¯ÔÈ), ¢¿ÛË Î·È ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ (15%: ¶Ï·Ù‡Ê˘ÏÏ· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¿ÛË, ∞˘ÙÔÊ˘‹ ΈÓÔÊfiÚ· ‰¿ÛË), §È‚¿‰È· (40%: ∞ÏÈο Î·È ˘Ô·ÏÈο ÔÔÏ›‚·‰·, •ÂÚ¿ ˘ÚÈÙÈÔ‡¯· ÔÔÏ›‚·‰·, ™Ù¤˜ Î·È ÍÂÚ¿ ·Û‚ÂÛÙÔ‡¯· ÔÔÏ›‚·‰·), £·ÌÓÒÓ˜ (40%: ™ÎÏËÚfiÊ˘ÏÏÔÈ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ı¿ÌÓÔÈ, ÁηڛÁÎ Î·È Ì·Î›, £¿ÌÓÔÈ). ÃÚ‹ÛË Á˘: ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ (90%), ‰·ÛÔÔÓ›· (10%), ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜/·Ó·„˘¯‹ (5%). ∫·ıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: 13.100 ÛÙÚ. Ù˘ ™ËÌ·ÓÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· ¶Ô˘ÏÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÕÁÚÈ·˜ ∑ˆ‹˜ (μ·ı‡ °ÎÚ¤ÎÈ/∫ÔÎÔÙÒÓ-π.ª. •ÂÓ›·˜). 14.700 ÛÙÚ. Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· Ô˘ÏÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜ (¶Ï¿Ù·ÓÔ˜). ΔÌ‹Ì· Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· Ô˘ÏÈ¿ ·ÔÙÂÏ› ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÕÁÚÈ·˜ ∑ˆ‹˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜-∞ÊÚ¿ÙË/§·Ì›·˜-¢›‚Ú˘, 35.500 ÛÙÚ.) 17.000 ÛÙÚ. Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· Ô˘ÏÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÕÁÚÈ·˜ ∑ˆ‹˜ (™·Ô˘Ó¿˜/¡Âڿȉ·). 12.300 ÛÙÚ. Ù˘ ™ËÌ·ÓÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· ¶Ô˘ÏÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÕÁÚÈ·˜ ∑ˆ‹˜ (¡Âڿȉ·-§ÔÁ›ÙÛÈ). 14.500 ÛÙÚ. Ù˘ ™ËÌ·ÓÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· ¶Ô˘ÏÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÕÁÚÈ·˜ ∑ˆ‹˜ (Δ·Ú¿ÙÛ·/¶ÂÏ·ÛÁ›·˜-ª‡ÏˆÓ). 5.400 ÛÙÚ. Ù˘ ™ËÌ·ÓÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· ¶Ô˘ÏÈ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÕÁÚÈ·˜ ∑ˆ‹˜ (º·Ú‰‡ÎÔÏË-¶ÂÚ›·∞Á.μÏ¿ÛÈÔ˜/ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜ - ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘). √ÚÓÈıÔ·Ó›‰·: ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁfiÌÂÓ· ·Ú·ÎÙÈο, ‰·ÛÈο Î·È ÔÚÂÈÓ¿ ›‰Ë, fiˆ˜ Ô ºÈ‰·ÂÙfi˜ (Circaetus gallicus), ÙÔ ÃÚ˘ÛÔÁ¤Ú·ÎÔ (Falco biarmicus), Ô ¶ÂÙÚÔÎfiÙÛ˘Ê·˜ (Monticola saxatilis), ÙÔ ™ÈÚÏÔÙÛ›¯ÏÔÓÔ (Emberiza cirlus) Î.·. √È Î‡ÚȘ ·ÂÈϤ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ, Ë ¯Ú‹ÛË ‰ËÏËÙËÚÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÔÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ÕÏϘ ·ÂÈϤ˜ Â›Ó·È Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË (̤ÙÚÈ·), ÔÈ ·Ô‰·ÛÒÛÂȘ (ÁÈ· ÂÌfiÚÈÔ) (¯·ÌËÏ‹), Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ η˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ (¯·ÌËÏ‹), Ë ‚fiÛÎËÛË ‰·ÛÒÓ (¯·ÌËÏ‹), Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Û ˘Ô‰Ô̤˜ (̤ÙÚÈ·), Ë ÌË ·ÂÈÊÔÚÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË (˘„ËÏ‹)». ¶ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ Î·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔÈ ÈÛ¯˘Ú¿ Ù˘¯ˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ‰ÈÂÚÚËÁ̤ÓÔÈ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ηÚÛÙÈ΋˜ ‰È¿‚ÚˆÛ˘. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÔÛfiÙËÙ· ÊχۯË. Δ· ›‰Ë Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Â›Ó·È ‰Ú˘˜, ¤Ï·Ù· Î·È ·ÂÈı·Ï‹ Ï·Ù‡Ê˘ÏÏ· Ù· ÔÔ›· ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÂÚ‚fiÛÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ˘ÏÔÙfiÌËÛ˘.


∂ª¶Àƒ∂π√ | 13

ÕÔ„Ë ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ŸıÚ˘˜ ·fi ÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¢ÔÌÔÎÔ‡.

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ‚ÔÛÎfiÙÔÔ˘˜ fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·, ‚ÔÔÂȉ‹ Î·È ¯Ô›ÚÔÈ. ∞ÔÙÂÏ› ηٷʇÁÈÔ ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ fiˆ˜ ¤Ú‰ÈΘ, ˙·Úο‰È·, ·ÁÚÈfi¯ÔÈÚÔÈ, Ï·ÁÔ›, χÎÔÈ, ·ÏÂÔ‡‰Â˜ Î.Ï. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘, Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (ÛÎÈ, ÔÚÂÈ‚·Û›· ÎÏ). ∏ ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÔÈ ·fiÙÔ̘ Ï·ÁȤ˜ Î·È ¯·Ú¿‰Ú˜, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ë ÏÔ‡ÛÈ· ·Ó›‰· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ΢ӋÁÈ, ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË, ÂÚ›·ÙÔ, È·Û›· Î.Ï. Î·È ÁÂÓÈο ÁÈ· ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ·fiÙÔ̘ ¯·Ú¿‰Ú˜ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Î·È ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 1.300Ì, Ì ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ÙÔ °ÂÚ·ÎÔ‚Ô‡ÓÈ (1.726Ì). ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜ (°Ô‡Ú·˜) ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ fiÚÔ˜ ŸıÚ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ô ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ ·Ó·ÚÚȯËÙÈο ‰›·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ extreme sports. ∂‰Ò ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. √ ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ‚Ô˘Ó›ÛÈÔ˘ ‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Â›Ó·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √È ‰È·‰ÚÔ̤˜ Â›Ó·È Ù¯ÓÈΤ˜, ÔÌÔÈÔÁÂÓ›˜ Î·È ÌÂ Û˘Ó¯‹ ‰˘ÛÎÔÏ›·. √ ‚Ú¿¯Ô˜ Â›Ó·È Ôχ Û˘Ì·Á‹˜, ÁÎÚÈ Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ˜, ·fi ÂÏ·ÊÚÒ˜ ıÂÙÈÎfi˜ ̤¯ÚÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·ÚÓËÙÈÎfi˜. ∞ÚÎÂÙ¤˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜, ÚÂÌ·ÙȤ˜, È·Ì·ÙÈο ÓÂÚ¿ ηıÒ˜ Â›Û˘ Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î·È ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙ˜ ÛËÏȤ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜. ∞Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Ë ¡ÂÚÔÛËÏÈ¿, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·Ì̤˜, Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.090 Ì. Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˘fiÁÂÈÔ ÔÙ¿ÌÈ (1.100 Ì. ‰È·‰ÚfiÌÔ˘) Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÍÂÚ¢ÓËı› Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ ŸÚÔ˜ ŸıÚ˘˜ ıˆÚ›Ù ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ·Úı¤ÓÔ ‰›Ô ÂÚ¢ÓÒÓ ÂȉÈο ·fi ÛËÏ·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¿Ԅ˘. ∏ ¡ÂÚÔÛËÏÈ¿ Â›Ó·È fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ.

™ËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ∂ΉfiÙË ∏ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ∫∞ƒ∂§∏ Ô˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·fiÛ·ÛÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· «·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·» Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜. ∫·È Â‰Ò Ù›ıÂÙ·È ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ·: ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙÔ˘ facebook, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ οı ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Ô Ï·Ó‹Ù˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· «·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯ˆÚÈfi», ¤¯ÂÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· οÔÈ· ÛËÌ·Û›· Ó· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ·ÎfiÌË Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ «‰ÈÎÔ‡ Ì·˜» ÙfiÔ˘; °È· Ó· ÙÔ ı¤Ûˆ ·ÏÏÈÒ˜, ÙÒÚ· Ô˘ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÈÛˆÁ˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ô Ï·Ó‹Ù˘ Ì·˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È (·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›), Ô˘ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ηÏÂ›Ù·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÌÈ· ˙ˆ‹ ›ψٷ, ÌÈ· ˙ˆ‹ ÛÎÏ¿‚Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÓfiËÌ· Ó· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Î·È ÙˆÓ ËÌ›ıˆÓ, ÙÔÓ ¶ÚÔÌËı¤·, ÙÔ ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ·, ÙËÓ ¶‡ÚÚ·, ÙÔ ÁÂÓ¿Ú¯Ë Ì·˜ ŒÏÏËÓ·, ÙȘ Ó‡Ìʘ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÈÙ¿Ó˜, ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂÛËΈÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·; ∏ ÏÂÁfiÌÂÓË ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹ ‹ η΋, Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ∏ ·ÏÌ·Ù҉˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ŸÌˆ˜ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È· ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÏËıÈÓ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·‰ÂÏÊÔÛ‡ÓË Î·È ·Á¿Ë, ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È È· ·fi ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È Â·Ó·Ûٿ٘, ·ÏÏ¿ ·fi ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÈÛÔ¤‰ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. °È·Ù› ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ: Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ¯¤ÚÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ·. ª¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ô ¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫∞ƒ∂§∏™ Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ - Ì οı ÙÚfiÔ. ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÈÛÔ¤‰ˆÛË Ô˘ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÎÊ¿ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ÙfiÔ˘, Ô ¢∏ª∏Δƒ∏™ ∫∞ƒ∂§∏™, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ì·˜ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜. ™Â ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˘˜, ·Ó·ÏÒÛÈÌÔ˘˜, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ «Â›Ì·ÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÚÈıÌÔ›, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·». ∞ÓÙÈÛÙ·ı‹Î·ÌÂ, ·Á·ËÙÔ› Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜, Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜, ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÛËÌ·›· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËı› Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ· ·Ú·¿Óˆ, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Î·È ÛËÌ·Û›· Ó· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙÂ, fiÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ η›ÁÂÙ·È, Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜. ∫·È ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ∫∞ƒ∂§∏. ∂‡ÁÂ, ‡ÁÂ, ‡Á ʛÏ ¢ËÌ‹ÙÚË. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


14 | ∂ª¶Àƒ∂π√

“¡ÂÓÈ΋ηÌÂÓ”; «¡ÂÓÈ΋ηÌÂÓ», ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·˘Ù‹ ÊÚ¿ÛË, ÙËÓ Â›Â Ô Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ∂˘ÎÏ‹˜, Î·È fi¯È Ô ºÂȉÈ›‰Ë˜ fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó. √ ∂˘ÎÏ‹˜ ‹Ù·Ó ÔÏ›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ó˘Û Ì ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ 42 ¯ÏÌ, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ Ó›ÎË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ· ÙÔ 490 .Ã. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ó· Í„˘¯¿ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓË Â›‰ËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ºÂȉÈ›‰Ë˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ ‰ÚÔ̤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ¿ÏıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÛÙËÓ ™¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓÔ˜. √ ºÂȉÈ›‰Ë˜ ‰È¤Ó˘Û ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ 200 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Û 2 Ë̤Ú˜. ™Â ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ºÂȉÈ›‰Ë, ηıÈÂÚÒıËÎÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ ˘ÂÚÌ·Ú·ıˆÓ›Ô˘ ‰ÚfiÌÔ˘ 245,3 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ ÙË ™¿ÚÙË ÙÔ ™¿ÚÙ·ıÏÔÓ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ª·Ú·ıÒÓÈÔ, Ô ˘ÂÚÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ™·ÚÙ¿ıÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. Ÿˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È Ì ÙÔ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ʇÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔfiÙ ¤Ì·ı· ÁÈ· ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ·, Î·È ‹Úı· Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÂÍÔ˘ıÂӈ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ™¿ÚÙË, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·, ÍÂÛÒÓÙ·˜ Û ‰¿ÎÚ˘·, Î·È ÊÈÏÒÓÙ·˜ Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜. ∞˘ÙÔ› (ÔÈ ·ÏÏÔÂıÓ›˜ μ¿Ú‚·ÚÔÈ) ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó!!! ΔfiÙ fï˜ Â›Û˘, ¤ÓȈ۷ ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ηıÒ˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È «ÂÌ›˜» ÙÔ˘˜ ÛÙÔÈ‚¿˙·Ì Û ÙÚ›ÎÏÈÓ· Î·È ÙÂÙÚ¿ÎÏÈÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·ıÏËÙ¤˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ¶·Ú¿ÔÓ·, ʈӤ˜ Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È, ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ μ¿Ú‚·ÚÔÈ....!!! ¶Ô›ÔÈ Â›Ó·È fï˜ ¿Ú·Á ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› μ¿Ú‚·ÚÔÈ; °È· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÙfiÙ ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ μ·Ú‚¿ÚÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÊËÁËıԇ̠·Ï¿ ¤Ó· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∏Úfi‰ÔÙÔ˘: ªÂÙ¿ ÙËÓ ı˘Û›· ÙˆÓ 300 Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ó›ÎË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, Ù· ÂÚÛÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·, ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ù˘ ¤‚‰ÔÌ˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜. ™Â ÂχıÂÚË ·fi‰ÔÛË Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ •¤ÚÍË Î·È ÙÔ˘ ·˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ: - ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÒÚ·; - ™ÙËÓ √Ï˘Ì›· ›ӷÈ. ∂Λ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙¢Ù› fiÏÔÈ ÙÔ˘˜. - ∫·È ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÂΛ; ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

√ ∂˘ÎÏ‹˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË Ó›ÎË. - ∞ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. - ¶ˆ˜ ÙÔ Â›˜; - ∞ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜! - ∫·È ÙÈ Â›Ó·È ¿ÏÈ ·˘Ùfi; - ¡·, ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÔÈÔ˜ ı· ¤ÏıÂÈ ÚÒÙÔ˜. - ΔÚ¤¯Ô˘Ó; - ¡·È - ∫·È ÙÈ ‚Ú·‚Â›Ô ·›ÚÓÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜; - ŒÓ· ÎÏ·‰› ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜! - ΔÈ; - ¡·È ÙÔÓ ÛÙÂÊ·ÓÒÓÔ˘Ó Ì ¤Ó· ÎÏ·‰› ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜ Ô˘ ÙÔÓ Ï¤Ó ÎfiÙÈÓÔ (1). - ª›Ï· ηϿ, ·Ó¿ÍÈ ÛÎÏ¿‚ - ∞Ï‹ıÂÈ· Ϥˆ ÛÙÚ·ÙËÁ¤ ÌÔ˘. ŒÓ· ÎÏ·‰› ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜! ∫ÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌËÓ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶·ÁˆÓÈ¿ ¤ÂÛ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ™Â ÙÈ ÙfiÔ Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ; ΔËÓ ÛȈ‹ ¤Û·ÛÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢˘fiÏËÙÔ˘ ¶¤ÚÛË ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˘ ∞ÚÙ¿‚·ÓÔ˘, ΔÚÈÙ·ÓÙ¤¯Ì˘, Ô˘ ›Â: «∞ÏÏÔ›ÌÔÓÔ, ª·Ú‰fiÓÈÂ, Ì ÔÈÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ì·˜ ¤ÊÂÚ˜ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘ÌÂ! ª' ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÙ‹!». («¶··›, ª·Ú‰fiÓÈÂ, ÎÔ›Ô˘˜ Â' ¿Ó‰Ú·˜ ‹Á·Á˜ Ì·¯ËÛÔ̤ÓÔ˘˜ Ë̤·˜, ÔÈ Ô˘ ÂÚ› ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÔÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂÚ› ·ÚÂÙ‹˜!»). ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÔÎ ¤·ıÂ Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ «μ¿Ú‚·ÚÔ˜» Ô ∞Ó¿¯·ÚÛ˘, Ô˘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ·fi ÙË ª·‡ÚË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 590 .¯ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÛÔÊ›·. (ΔÒÚ· ÔÈ μ¿Ú‚·ÚÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜). ∞¡∞Ã∞ƒ™∏™.- «∫·È ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ϙ Û ·Ú·Î·ÏÒ ™fiψÓ, ÁÈ·Ù› οÓÔ˘Ó


∂ª¶Àƒ∂π√ | 15 ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â‰Ò ÔÈ Ó¤ÔÈ. μϤˆ fiÙÈ ·Ï›ÊıËÎ·Ó Ì Ͽ‰È Î·È ¤ÙÚÈ„·Ó ÊÈÏÈÎfiٷٷ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ¤ÂÈÙ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÈ ¤·ı·Ó Î·È fiÚÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ¯·ÌËψ̤ÓË Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÏÏËÏÔÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡Ô˘Ó Ù· ̤و· ÙÔ˘˜. ¡·!, ÂΛÓÔ˜ ¿Ú·Í ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ·fi Ù· fi‰È· Î·È ÙÔÓ ¤ÚÈÍ οو Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÛËΈı› ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ˆı› οو Ì ÔÚÌ‹! ΔÒÚ· ‰Â ·ÊÔ‡ ÙÔÓ Î·‚·Ï›Î¢ÛÂ, ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÎÂÏÒÓ ÙÔ˘, ¤Ú·Û ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ οو ·fi ÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘, Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÔÓ ¯Ù˘¿ ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ..! √È ¿ÏÏÔÈ Â‰Ò Ô˘ ‚Ϥˆ ÔÚÌÔ‡Ó ÙÒÚ· Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì ¶À• (ÌÔ˘ÓȤ˜) Î·È §∞•Δπª∞Δ∞!(ÎψÙÛȤ˜)! ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÂȂϤˆÓ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÈÓ› Î·È Â·ÈÓ› ÂΛÓÔÓ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ! ÕÏÏÔÈ ÈÔ ‰›Ï· ¢ڛÛÎÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË Ë‰Ô‡Ó „ËÏ¿ Î·È Ï·ÎÙ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·! £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂÏ·ı› ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ù· οÓÔ˘Ó ·˘Ù¿». ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™fiψӷ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: - «¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ ·fi ÙڤϷ, Ô‡Ù Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Î˘ÏÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ï¿ÛË, Î·È Ú›¯ÓÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÛÎfiÓË ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ·fiÏ·˘ÛË, Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ôχ Ù· ÛÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ì›ÓÂȘ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ı· οÓÂȘ, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ηÈÚfi˜ ı· Â›Û·È Î·È ÂÛ‡ ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ Ï·ÛˆÌ¤ÓÔ˘˜ ‹ ÛÎÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜. ΔfiÛÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ı· ‚ÚÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·». ∞˜ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì fï˜ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ™·ÚÙ¿ıÏÔ˘, ·Ó‹ÎÂÈ ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, Û ¤Ó·Ó ·ÏÏÔÂıÓ‹ "‚¿Ú‚·ÚÔ" EÏÏËÓÔÏ¿ÙÚË Î·È ÌÂÏÂÙËÙ‹ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜, ÙÔ μÚÂÙ·Ófi ÛÌ‹Ó·Ú¯Ô Ù˘ RAF John Foden. √ John Foden ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ (‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ· ηχÙÂÚÔ Ó· οÓÂÈ) ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Â¿Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ Ù· 250 ¯ÏÌ. ∞ı‹Ó·˜ - ™¿ÚÙ˘ Û ‰‡Ô ̤Ú˜. ™Î¤ÊıËΠÙfiÙ ˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ, ‹Ù·Ó Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ·ÊÔ‡ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÚÔ̤·˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ. ŒÙÛÈ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Â›Û˘ ‰ÚÔÌ›˜, ‹Úı ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 1982, Î·È ÛÙȘ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi 36 ÒÚ˜ Ô John Foden, ¤ÊÙ·Û ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ™¿ÚÙË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·. √ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ John Scholten ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ô John MacArthy ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 40 ÒÚ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÒÓ Â›¯Â ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ›¯Â ‰›ÎÈÔ! ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÈηÓfi˜ Ó· ηχ„ÂÈ 250 ¯ÏÌ. Û ‰‡Ô ̤Ú˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ô ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÚÔÌ›˜ Ì·-

ÎÚÈÓÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ºÂȉÈ›‰Ë. ΔÔ 1983 ÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Ô ˘ÂÚÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞' ¢ÈÂıÓÔ‡˜ "™¶∞ƒΔ∞£§√¡" Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 45 ‰ÚÔ̤ˆÓ ·fi 11 ¯ÒÚ˜ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙfiÙÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ™Â٤̂ÚË ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ÙÔÔıÂÙ› ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ºÂȉÈ›‰Ë ÛÙËÓ ™¿ÚÙË. √È ‰ÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ™¶∞ƒΔ∞£§√À ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ¯¿Ú·ÍÂ Ô John Foden Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÔ 1982, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∏Úfi‰ÔÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ºÂȉÈ›‰Ë Ô˘ ¤Êı·Û ÛÙË ™¿ÚÙË ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηıÒ˜ Î·È Û ÁÓˆÛÙ¿ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ. £ÂˆÚ›ٷÈ, ‰Â, ˆ˜ Ë ÏËÛȤÛÙÂÚË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ Ô ºÂȉÈ›‰Ë˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ™˘ÓÔÙÈο, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠Ò˜ Ô ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ı· ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· πÂÚ¿ √‰fi ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·. ∫·ÙfiÈÓ ı· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ™Î˘ÚÒÓÈ· √‰fi, ÌÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ô‰fi ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙˆÓ °ÂÚ·Ó›ˆÓ √Ú¤ˆÓ, Î·È ı· ¤Êı·Û ÛÙ· ÿÛıÌÈ·, Ù· ∂Í·Ì›ÏÈ· Î·È ÙËÓ ∞Ú¯·›· ∫fiÚÈÓıÔ. ∞fi ÂΛ ı· ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·›· ¡Â̤· Î·È ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ı· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ ÌÂٷ͇ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ Î·È ∞Ú牛·˜, ı· ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙÔ ¶·Úı¤ÓÈÔ ŸÚÔ˜ (1200Ì.‡„Ô˘˜), fiÔ˘ › fiÙÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ ıÂfi ¶¿Ó·, Î·È Î·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi ı· ηÙ¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ΔÂÁ¤·, Ì›· ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∏Úfi‰ÔÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ºÂȉÈ›‰Ë Î·È ı· Û˘Ó¤¯ÈÛ ÓfiÙÈ· Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË ™¿ÚÙË. ™‹ÌÂÚ· fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ Î·Îfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË, Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ª›· ÎÔÈÓˆÓ›· fï˜ ÚÒÙ· Ùˆ¯Â‡ÂÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈο Î·È ËıÈο, Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο! √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔÙ¤ÚËÌ· Ó· ÎÚÈÙÈοÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÂÍ·›ÚÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. °È· ÙËÓ ı¤ÛË fï˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔÈ. !!! ¶·Ú·ÔÌ¤˜: (1) ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ô ıÂÌÂÏȈً˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÙÈÓÔ˘ ˆ˜ Â¿ıÏÔ˘, ‹Ù·Ó Ô π‰·›Ô˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ʇÙ„ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÁÚÈÂÏÈ¿ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·. √ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ∫Ô˘Ú‹Ù˘ ‹ π‰·›Ô˜ ¢¿ÎÙ˘ÏÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ›¯Â ʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÁÚÈÂÏÈ¿ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. √ π‰·›Ô˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ›¯Â Ù¤ÛÛÂÚ· ·‰¤ÚÊÈ·, ÙÔÓ ¶·ÈˆÓ·›Ô, ÙÔÓ ∂ÈÌ›‰Ë, ÙÔÓ π¿ÛÈÔ Î·È ÙÔÓ ÿ‰·. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Á οÔÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ÁÈ· Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó. ◊Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙÂÊ¿ÓˆÛ ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ Ì ¤Ó· ÎÏ·‰› ·fi ÙËÓ ÂÏÈ¿ Ô˘ ›¯Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ê˘Ù¤„ÂÈ ÂΛ. ∫È ·fi ÙfiÙ ¤ÌÂÈÓÂ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ÛÙÂÊ·ÓÒÓÔ˘Ó Ì ÎÏ·‰È¿ ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô («¿ıÏÔÓ») ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ «ÎfiÙÈÓÔ», ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÂÏÈ¿. √ ÎfiÙÈÓÔ˜ ηıÈÂÚÒıËÎÂ, ˆ˜ ¤·ıÏÔ, ·fi ÙÔÓ ÿÊÈÙÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¯ÚËÛÌfi ÙÔ˘ ª·ÓÙ›Ԣ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÙËÓ ¤ÎÔ‚Â ¿ÓÙ· ‰Â ·fi ÙËÓ «∫·ÏÏÈÛ٤ʷÓÔ» ÂÏÈ¿ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÁfiÚÈ (ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘). ΔÔ ·È‰› ·˘Ùfi ‹Á·ÈÓ ÛÙËÓ ÂÏÈ¿ Î·È ¤ÎÔ‚Â Ì ¯Ú˘Ûfi „·Ï›‰È ÙfiÛ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÎÏ·‰È¿ fiÛ· Î·È Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ. ŒÂÈÙ· Ù· ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ı¿˜ ◊Ú·˜, fiÔ˘ Î·È Ù· ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ¿Óˆ Û ¯Ú˘ÛÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓË ÙÚ¿Â˙·. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


16 | ∂ª¶Àƒ∂π√

¡ÂÎÚÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÿÚÔÓÙÔ˜ Î·È ªÂÓ›Ô˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ™·ÌÔÛ·Ù¤ˆ˜ (ÂÚ. 120 Ì.Ã. → ÌÂÙ. 180 Î·È 192 Ì.Ã.), ÛÔÊÈÛÙ‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ù˘ ⁄ÛÙÂÚ˘ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. μ°∞§ª∂¡√ ∞¶'Δ∏ ∑ø∏ Δø¡ ¶∂£∞ª∂¡ø¡ ∏ªø¡ ∂§§∏¡ø¡ ÿڈÓ: μÚ ηٷڷ̤ÓÂ, Ï‹ÚˆÛ¤ ÌÔ˘ ÙÔ Ó·‡ÏÔ. ª¤ÓÈÔ˜: •ÂÊÒÓÈ˙ fiÛÔ ı¤ÏÂȘ, ÿڈÓ, ·Ó ·˘Ùfi Û ¢¯·ÚÈÛÙ›. ÿڈÓ: ¶Ï‹ÚˆÛ ÙÔÓ ÎfiÔ, ÛÔ˘ Ϥˆ, Ô˘ ¤Î·Ó· ÁÈ· Ó· Û ÂÚ¿Ûˆ ·¤Ó·ÓÙÈ. ª¤ÓÈÔ˜: ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÂȘ Ù›ÔÙ· ·’ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. (ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ «√˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜»). ÿڈÓ: ª· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ¤Ó·Ó Ô‚ÔÏfi ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘; ª¤ÓÈÔ˜: ¢Â Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜, ÂÁÒ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ. ÿڈÓ: ªˆÚ¤ ı· Û ӛ͈, Ì· ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·, ·Ó·ıÂÌ·ÙÈṲ̂ÓÂ, ·Ó ‰Â Ì ÏËÚÒÛÂȘ. ª¤ÓÈÔ˜: ∫È ÂÁÒ ı· ÛÔ˘ ÎÔ·Ó›Ûˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ Í‡ÏÔ Ô˘ ÎÚ·Ù¿˜, Î·È ı· ÛÙÔ Î¿Óˆ ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ·. ÿڈÓ: ™ÙÔ Ù˙¿Ì· ‰ËÏ·‰‹ Ù·Í›‰Â˘Â˜ ÙfiÛË ÒÚ·;;; ª¤ÓÈÔ˜: ¡· Û ÏËÚÒÛÂÈ Ô ∂ÚÌ‹˜, ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì ·Ú¤‰ˆÛ Û ۤӷ. ÿڈÓ: ΔËÓ ¿ÙËÛ·, Ì· ÙÔ ¢›·, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÚÒÓˆ, ÎÈ ·fi ¿Óˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ÿڈÓ: ªˆÚ¤ ‰Â ı· Û’ ·Ê‹Ûˆ ÂÁÒ Ó· ÌÔ˘ ÙËÓ ÎÔ·Ó‹ÛÂȘ. ª¤ÓÈÔ˜: ∫·Ï¿, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂȘ, ÙÚ¿‚· ÙË ‚¿Úη ¤Íˆ Î·È ÂÚ›ÌÂÓÂ. ∞ÏÏ¿ Ò˜ ı· ÏËÚˆı›˜ ·ÊÔ‡ Â›Ì·È ¿ÊÚ·ÁÎÔ˜;;; ÿڈÓ: ∫·Ï¿ ̈ڤ, ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙˜ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ; ª¤ÓÈÔ˜: º˘ÛÈο Î·È ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·. ·ÏÏ¿ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯·; ¢ËÏ·‰‹ ÙÈ ¤ÚÂ ӷ οӈ; ∂Âȉ‹ ‹ÌÔ˘Ó Ì·Ù›Ú˘ ¤ÚÂ ӷ ÌËÓ Âı¿Óˆ; ÿڈÓ: ¢ËÏ·‰‹ ı· Â›Û·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ı· ÎÔÎÔÚ‡ÂÛ·È fiÙÈ Ù·Í›‰Â„˜ ÛÙÔ Ù˙¿Ì·; ª¤ÓÈÔ˜: ∂, fi¯È Î·È Ù˙¿Ì·, ÌÂÁ¿ÏÂ. ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ¿ÓÙÏËÛ· ÓÂÚ¿ ‹ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÚ¿‚ËÍ· ÎÔ˘›; ÃÒÚÈ· Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó· Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÈ‚¿Ù˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÎÏ·„· ηıfiÏÔ˘. ÿڈÓ: ¢Âοڷ ‰Â ÌÂÙÚ¿Ó’ ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÚοÚË. ¿Û’ Ù· ·˘Ù¿ Î·È Ï‹ÚˆÛÂ. °È·Ù› ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Î·È ‰Â Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ª¤ÓÈÔ˜: ∞Ó ‰Â Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ÙfiÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· Ì ͷӷʤÚÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹.

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


Δ∏™ ∞£∏¡∞™ ∫∞∫√Àƒ∏*

∂ª¶Àƒ∂π√ | 17

2012, fiˆ˜ 1912 ÎÚ·ÙÈο, ÂÚÈÊÂÚÂȷο, ·Ú·ÛÈÙÈο, ·Ú·ÓÔ˚ο-, ¿Û ٷ Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È. ª·˜ ·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ú¤ÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ì·˜ ÂÚÈÏÔ‡Û·ÓÂ.) ªÂٷ͇ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ, ÛÂ Û˘ÓÙÚÔÊȤ˜, ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ §¤Û¯Â˜, ∂ÓÒÛÂȘ, ∂Ù·ÈÚ›˜, Û ÔÌ¿‰Â˜ ÏÔÁ›ˆÓ Ì·ÎÚÈ¿ ·’ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ¯ˆÚ›˜ Ê·Û·Ú›·, ·ÎfiÌË Î·È ÌÔÓ·¯fi˜ ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜, ·˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ Â˘ÏÔÁË̤ÓË ÂΛÓË ÒÚ· ÙÔ˘ 1912 fiÔ˘ Ù›ÔÙ· ‰Â Ì·˜ ‰›¯·˙Â, Î·È ·˜ ‰Ô‡Ì ÙÈ ÎÚ¿ÙÔ˜ ›¯·ÌÂ, ÙÈ ËÁÂÛ›· -ÔÏÈÙÂȷ΋, ÔÏÈÙÈ΋, ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋- Î·È Ò˜ Ú›¯ÙËΠÔÏfiÎÏËÚË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ.

ÕÁÈ ÌÔ˘ μ·Û›ÏË, οÓ Û ·Ú·Î·ÏÒ ÙÔ 2012 Ó· ·ÊÈÂÚˆı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ‡ 1912. ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ Â›Ó·È ˘¤ÚÏ·ÌÚË: Ì‹Î·Ì ے ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ Î·È ÂÙ‡¯·Ì ӷ ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÁÈ· Ì·˜ Û ηٿÏËÍË, Û ı·˘Ì·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È Û ˙‹ÏÈ· ÁÈ· ÙÔ ¤·ıÏÔ Ô˘ ÎÂÚ‰›Û·ÌÂ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ ·Ú¿ Ë ·ÓÙ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ 1821, fiÙ·Ó ∫Ú‹ÙË, ¡ËÛÈ¿, ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ◊ÂÈÚÔ˜, ›¯·Ó ı˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ÌË Û‚‹ÛÂÈ Ë ÊÏfiÁ· Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ™Ô˘‰·›Ô Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi 1912 ηıÒ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. ΔÈ Â›¯·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÎÔÓÙÈÓÔ› Ì·˜ ÚfiÁÔÓÔÈ -Ôχ ÎÔÓÙÈÓÔ›, ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÚÔ¿ÔÈ Ì·˜ ‹Ù·Ó-, ÙÈ Â›¯·Ó ÏÔÈfiÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ·, fiÙ·Ó Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ¿ÏÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·Ú·Ï‡Ô˘ÌÂ; ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ οÙÈ Î·Ïfi ı· ‚ÁÂÈ ·Ó ÛÙËÓ ÊÂÙÂÈÓ‹ Â¤ÙÂÈÔ Î·Ù·È·ÛÙԇ̠ӷ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ 1912. (¶ÚÔ˜ £ÂÔ‡ fï˜, ÕÁÈ ÌÔ˘, ¿Û ٷ Â›ÛËÌ· fiÚÁ·Ó· -fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜, ÎÚ·ÙÈο, ÎÏ·‰Èο, ÎÂÓÙÚÈο, ËÌÈ-

∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ 1912 ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ‡ ηıÂÓfi˜ ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ. √È ËÁ¤˜ Â›Ó·È ¿ÊıÔÓ˜ Î·È ÚÔÛÈÙ¤˜. ™ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ –ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ˘ÂڈηӛˆÓ Ô˘ ¤Êı·Ó·Ó ·’ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ηٿÌÂÛÙ· ·fi Ó¤Ô˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¿˜, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ– ‚·ÛÈÏÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ô ∞’, ‰È¿‰Ô¯Ô˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· Î·È ÔÈ ÚÈÁΛÈÛÛ˜, fiϘ ÓÔÛÔÎfi̘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ... ΔÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ψÙfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ë ª·Ú›· μÔÓ·¿ÚÙË, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÚÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÍfiÏÈÛ Ì ÓÔÛÔÎÔÌÂȷΤ˜ ÎϛӘ Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ∂ϤÓË, Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰· Î·È ÔÈ ‰‡Ô. ΔÔ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙÔ˘ ÏÔ˘Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ¯‹Ú·˜ Ô Ô‚ÔÏfi˜, ‰ˆÚ¤˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Ù· ‰‡Ô. ™Â ÔÏÏ¿ ·Ú¯Â›·, .¯. ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú۷ΛԢ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Û’ ÂΛÓË ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂΉÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÛÎÔÓÈṲ̂ӷ Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘˜ fi¯È ¤Ó· ÌfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›· ·ÊÈÂڈ̤ӷ ‹ ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ ’12. √ÏfiÎÏËÚ˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙËıÔ‡Ó Ì ٤ÙÔÈ· ¤ÓÙ˘·, ·fi ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙfiÌÔ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ̤¯ÚÈ ÙȘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ Î·È Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ºÏˆÚ¿ ∫·Ú·‚›·, Î·È ÔÏϤ˜ ∏ÌÂÚ›‰Â˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‚‹Ì· ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÊÚÂÛοÚÈÛÌ· ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜ ÏÈıÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ı· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û ‰›· ÛÔ˘‰·›ˆÓ Ì·¯ÒÓ. ¶ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ı· ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫ÔÙÔÔ‡ÏË Î·È ÙËÓ ∫˘‚¤ÏË Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ÙˆÓ ∂ÈıˆڋÛˆÓ. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÔÈ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ÁÈ· fiÔÈ· ø‰Â›· ‹ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ı· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ¿ÏÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ 1912, Ù· ˙ˆËÚ¿ ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ· Î·È Ù· ÙÛ·¯›ÓÈη ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ. √ ÔÚÌËÙÈÎfi˜ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚‚·›ˆ˜ È·, ·ÏÏ¿ Ô «∞‚¤ÚˆÊ», ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ıˆÚËÎÙfi Ô˘ Ì·˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û’ ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ. ∂‰Ò ÎÈ ÂηÙfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›ͷÌ ·ÚÂÙ¤˜ ÛÔ˘‰·›Â˜. ¢ÂÓ ı· ÙȘ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ·Ó·‰ÈÊÒÓÙ·˜ ÙÔ 1912. £· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì fï˜ Ó· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ÔȘ ‹Ù·Ó Î·È ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∫·È ¿ÓÙˆ˜ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙË ‚·ıÂÈ¿ ·Ó¿Û· ηı·ÚÔ‡ ·¤Ú· Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ÙË ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. * ∏ Î. ∞ıËÓ¿ ∫·ÎÔ‡ÚË Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜. (∞Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·fi ÙËÓ «∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏»). ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


18 | ∂ª¶Àƒ∂π√

“...™Î˘Ï¿ÓıÚˆÔÈ” ™’ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ «™Î˘Ï¿ÓıÚˆÔÈ» Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË Ë ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·Ê‹ÁËÛË Ì›·˜ ∂Ï‚ÂÙ›‰·˜, Ë ÔÔ›· ÂÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Í¤ÓÔÈ, Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ì ÂÏÂÂÈÓfi ÙÚfiÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ÎÔ¤Ï· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οÔÈÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ıÂ›Ô Ù˘ ÔÓfiÌ·ÙÈ ∞ÏÌ¤Ú Ô˘ ˙Ô‡Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §Ô˙¿ÓË ˘ÂÚ·Á·ÒÓÙ·˜ Ù· ˙Ò· η› ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÛÙË ‚›Ï· ÙÔ˘ ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿. ŒÓ·˜... Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚfi˜ ·’ ÙË °ÂÓÂ‡Ë ÙÔ˘ ‰ÒÚÈÛ ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿‚È Ú¿ÙÛ·˜ «ÌÔͤڻ, Ô˘ ¿ÎÔ˘Á ÛÙÔ fiÓÔÌ· «Δ¤ÏÔ˜», ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ fiÙÈ ¿Ì· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ Î·ı·Úfi·ÈÌÔ ÛÎ˘Ï› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ!... ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Û’ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â›¯Â ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ... ÙfiÛÔ Ôχ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÏËÛ›·ÛÙÔ. √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛ ‹Ù·Ó Ô ÎËÔ˘Úfi˜ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË ·fi ÙÔ ÛÎ˘Ï› Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ì›ÓÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó· ·Î›ÓËÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Á¿Ì· Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â Ê¿ÂÈ Ô Û·ÏÔ˜ Î·È ı· ¤ÌÂÓ ÎÔ˘ÙÛfi˜ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ Ì ηÚÊÈ¿ ÛÙÔ fi‰È ÙÔ˘! √ ∞ÏÌ¤Ú ·ÂÊ¿ÓıË fiÙÈ Ô Û·ÏÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ÂÎ·È‰Â˘ı› ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ŒÊÂÚ °ÂÚÌ·Ófi Û΢ÏÔ‰·Ì·ÛÙ‹ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û 6 Ì‹Ó˜ Ô «Δ¤ÏÔ˜» ‹Ù·Ó «·ÚÓ¿ÎÈ». ¶ÂÚȤÚÁˆ˜ fï˜ Û ̛· ‰ÂÍ›ˆÛË Ô Û·ÏÔ˜ Í·Ó·ÂÈÙ¤ıËΠ·ÈÌÔ‚fiÚÈη Û’ ¤Ó·Ó ˘ËÚ¤ÙË Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ‚›Ï·˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÙÔÓ «Δ¤ÏÔ˜» Î·È ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ¿Ù·ÎÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘! ∏ ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÏÌ¤Ú ‹Ù·Ó ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË ÒÛÔ˘ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ Ô ‰ˆÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔÓ ÂÚ›Ï˘Ô Ê›ÏÔ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô Û·ÏÔ˜ fiÛÔ Î·Ï¿ Î·È Ó· ‰·Ì·ÛÙ› ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ηΛ·, ˙‹ÏÈ·, Ì›ÛÔ˜, η› ÂΉÈΛٷÈ: «Δ· ˙Ò· ‰Â Û˘Á¯ˆÚ¿Ó ÔÙ¤ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù’ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜... Î·È fiÔÙ ‰›ÓÂÙÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ù·È». °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ô ∞ÏÌ¤Ú ηχÙÂÚ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ οÓÂÈ ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi: «∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì’ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜! ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ê˘Ï‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙË ÌÈÛÒ ·ÊfiÚËÙ·, ·˘Ù‹ Ë Ê˘Ï‹ Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜»! ∫·È ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙ· Á˘ÌÓ·Ûȷο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤ÓȈı «„˘¯Èο ηٷÈÂṲ̂ÓÔ˜. ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ‰È‰¿Í·Ó ٛÔÙ· ÔÈ ÛÔÊÔ› Ì·˜ ‰È‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÙÔ ’¯·Ó ÂÍËÁ‹ÛÂÈ, Ó· ÌËÓ ÙÔ ’¯·Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ, Ó· ÌËÓ ÙÔ ’¯·Ó ÂÙ‡¯ÂÈ, Ó· ÌËÓ ÙÔ ’¯·Ó ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜! ∫È ·Ó οÔÙ ·Ó·Ê¤Ú·Ó ηӤӷ ¿ÏÏÔÓ ÊÙˆ¯fi Û˘ÁÁÂÓ‹ Ù˘ ÁÓÒÛˆ˜ Î·È Ù˘ ÛÔÊ›·˜, fi¯È ŒÏÏËÓ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÚÔÛı¤Ù·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô Î¿ÔÈÔ˜, Ô ÊÔ˘Î·Ú¿˜ ‚·Û›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘ ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ıÂÒÚËÌ· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Î¿ÔÈÔ˘ ŒÏÏËÓ·, ¿Óˆ Û ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÛΤ„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ŒÏÏËÓ·, ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ ‰ÔṲ̂ÓÔ ·fi οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ŒÏÏËÓ·!... ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ¤ÓȈı· ˆ˜ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÌÔ˘, ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘, Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘, Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ÌÔ˘, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔ˘, Ë ‡·ÚÍ‹ ÌÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ¤Û¯·ÙÔ ÌfiÚÈÔ ‰È·‚ÚÒÓÔÓÙ·Ó Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ·’ ·˘Ùfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ È· ¤ÎÊÚ·ÛË “ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÚÂÏıfiν”». ∞˘Ù¿ fiÏ· ηٷÛÙ¿Ï·˙·Ó ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ «¤Ó· ÊÏÔÁÂÚfi Ì›ÛÔ˜ ÁÈ· ηıÂÙ› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi»! ∫·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ·: «∞ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋. √ ∞ÛÎÏËÈfi˜ ·fi ÙË ÌÈ·, Ô πÔÎÚ¿Ù˘ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË! √ °·ÏËÓfi˜ ÙË ÌÈ· ̤ڷ, Ô √ÚÂÈ‚¿ÛÈÔ˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË! ∞¤ÙÈÔ˜ ÙÔ Úˆ›, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ΔÚ·ÏÏÈ·Ófi˜ Ù’ ·fiÁÂ˘Ì·! ¶·‡ÏÔ˜ Ô ∞ÈÁÈÓ›Ù˘ ·fi ’‰ˆ, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ·fi ’ÎÂÈ... ¢Â ÌÔÚÔ‡Û· Ó’ ·Óԛ͈ ‚È‚Ï›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Úˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ¢ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Û· Ó· È¿Ûˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÏÂÍÈÎfi ÁÈ· Ó· ‚ÚÒ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË, Û¿ÓÈ·, ÌÈ· ¯Ú‹ÛÈÌË, ÌÈ· ¤Í˘ÓË, ÌÈ· fiÌÔÚÊË, ÌÈ· ÌÂÛو̤ÓË Ï¤ÍË. ŸÏ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜! ∫·È ¿ÏϘ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ Û·Ó ÙËÓ ¿ÌÌÔ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘! ÕÚ¯ÈÛ· ÎÈ ÂÁÒ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÓÈÒıˆ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ fiˆ˜ Ô “Δ¤ÏÔ˜”... ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÌ·‰ÈÎfi! ŒÙÛÈ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ϛÁÔ Ôχ fiÏÔÈ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ΔÔ˘˜ ÌÈÛԇ̠fiˆ˜ Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ ıËÚÈÔ‰·Ì·ÛÙ¤˜. ∫·È ÌfiÏȘ Ì·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ¯ÈÌ¿Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÁÎÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÛ·Ú¿˙Ô˘ÌÂ. °È·Ù› ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ÔÙ ‹Ì·ÛÙ ˙Ò· Ì’ fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢ ÎÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ¿ÏÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ¿ÓÙ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ Ì·˜ ÂÍÒÛ·Ó ·fi ÙË ˙ˆÒ‰ÈÎË ˘fiÛÙ·ÛË Î·È Ì·˜ ·Ó‚¿Û·Ó ÛÙËÓ ›‰È· Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓË ‚·ıÌ›‰·!... ¢ÂÓ ·Á·¿Ì οÙÈ Ô˘ ı·˘Ì¿˙Ô˘ÌÂ... ƒ›Í ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, Ì ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ §·Ù›ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ μ·ÙÈηÓfi, Ï˘ÛÛ¿Í·Ì ӷ ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Á˘! ¢Â ı· ‚ÚÂȘ Î·È ‰Â ı· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Û˘ÁΤڷÛÌ· ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÏÂÎÙ¿Ó˘ Î·È ·Á›‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÛηÚÊÈÛًηÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÒÛ·Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÔıÚ‡ÛÔ˘ÌÂ!... Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÂÓ Í¤ÊÙÈÛÂ. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ̈ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˜ ̈ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜... ¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ μ·ÙÈηÓfi, ∞ÏÌ¤Ú ÌÔ˘, Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÏfiÔÚÙ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Ô ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÎÈ Ë ÔÚıÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘, Ë ÌfiÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÌfiÓË ÁÓ‹ÛÈ· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË... ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ï·fi˜ Ô˘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ Û˘ÓÙ·ÈÚÈ¿ÍÂÈ ·ÚÌÔÓÈο ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì fiÏ· Ù· ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ıÂ˚Îfi˜ Û˘ÓÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ›ÛÙË, ÌÈ· ıÂÌÂÏȈ̤ÓË ıÚËÛΛ·, ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ÂÓˆÙÈ΋ ÈÛ¯‡. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ËÁÂÛ›·, ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Ù·ÁÔ›, Ë ‰È΋ Ì·˜ ÂÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ÚÔÎÔ‹ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·Ó ÌÔÓÔÈ¿ÛÔ˘ÓÂ Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›Ô, ¯·ı‹Î·ÌÂ! ¶ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ È¿ÓÂÈ, ·Ó ‚Ï·ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ÁË ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÛÙ¿Ï· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÎÈ Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ÎÈ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘! £· Í·Ó·È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ì·ÛÙ›ÁÈÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ıˆÚԇ̠¿ÏÈ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÛÙÚ·Á¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÌ›˜ Ù· Ûηı¿ÚÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Á›Á·ÓÙ˜»! √ ÊÈϤÏÏËÓ·˜ ∞ÏÌ¤Ú Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÚΤÛÙËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÓfiËÌ·: “°È’ ·˘Ùfi ı· ÙÔ˘˜ ·Á·¿ˆ ¿ÓÙ·, ı· ÙÔ˘˜ ı·˘Ì¿˙ˆ Î·È ı· ÙÔ˘˜ Û¤‚ÔÌ·È”.


∂ª¶Àƒ∂π√ | 19

“∏ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÎÏ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ªÂ Ù· ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô Robin Williams «Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Â›Ó·È Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜. √ ¶·ÚıÂÓÒÓ·˜ ‰Â ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂΛ ÁÈ· Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È Ë ·ÎÌ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó», ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «¶ÚÒÙÔ £¤Ì·» Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ΈÌÈÎfi˜ Robin Williams. ∂› ·ÎfiÌ·, fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì ÛοÊÔ˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ Î·È Ò˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ fiÏ· fiÛ· ¤¯ÂÈ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·.

“∂ÏÏ¿‰·, ·Á¿Ë ÌÔ˘” ™Â ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· "Le Monde" Ì ٛÙÏÔ "Ellada, agapi mou", Ô Etienne Roland, ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Paris I Panthéon, η˘ÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ͤӷ ªª∂ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. O ηıËÁËÙ‹˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÎÔÈÙ›‰· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡”. "∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ‚·ıÈ¿ Ù·ÂÈӈ̤ÓÔ˜, fiÙ·Ó Ì›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔÏÌ¿ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ì›·" ¯ÒÚ· ›Ûˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ "Â˘Úˆ·˚΋" ·' fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È", ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: "¡ÈÒıˆ Ù·ÂÈӈ̤ÓÔ˜, fiÙ·Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Î·Îfi ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· „‡ÙË Î·È ÔÓËÚÔ‡". ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. Roland, ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘Úˆ·˚΋ ·fi ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. "¢Â ı· ÛÙ·ıÒ ·Ú¿ Û ÌÂÚÈο ÛËÌ›·. ∞Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›· Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·, ÔÈÔ˜ ·Í›˙ÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ; √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ‹ Ë ‰fiÏÈ· ∞Ï‚ÈÒÓ·, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈËÙ‹˜, Byron, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· ÙË ÏÂËÏ·Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘; ¶ÈÔ Â˘Úˆ·˚΋ Â›Ó·È Ë ∞ÁÁÏ›· Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Î·Ì›· Â˘Úˆ·˚΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂΛӘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ù˘ ÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·; ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ μ' ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ηٷÎÏ˘ÛÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ¯ÒÚ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ôχ ·ÎÚÈ‚¿; ∫·È ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÔÚ› Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· η˘¯Ëı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ Ù˘ ηٿ Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜", ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. Rolland. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÂÍËÁ› ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô μ·ÏÂÚ› ∑ÈÛÎ¿Ú ¡Ù' ∂ÛÙ¤Ó ‹ıÂÏ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ¿Ï„ ÁÈ' ·˘Ùfi. "√ ¡Ù' ∂ÛÙ¤Ó ‹ıÂÏ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÂȉ‹, ϤÂÈ, Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÚÔ¤Ú-

«™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ ‹Á· Ô˘ıÂÓ¿. ΔÈ Ó· ‰ˆ; ΔÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ª¿ÎÈÁ¯·Ì; ¢ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ. Ÿˆ˜ ÎÈ ·Ó ¿ˆ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, ‰ÂÓ ı· ¿ˆ Ó· ‰ˆ ÙÔ Δ›¯Ô˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÙË ¢‹ÏÔ, ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Î·È ÙȘ ª˘Î‹Ó˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ·ÁÓÔ‹ÛÂȘ».

¯ÔÓÙ·Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ÿÛˆ˜, Ó· ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ó· ԇ̠ÁÈ' ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙË ‰Ô˘Ï›· Î·È ÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi. ∞ÏÏ¿ Ë ¤ÌÊ·ÛË Â›Ó·È Û ϿıÔ˜ ÛËÌ›Ô, ÁÈ·Ù› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì Ô‡ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ·˜ ÙËÓ ԇ̠ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋, Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ıÂ̤ÏÈÔ Ì¤Û· Û ̛· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̤۷ Û ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰È¿ÛËÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ¤ıÚ„ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· fiˆ˜ Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜, ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÂÌfiÙÈÛ ÙȘ Âϛ٠ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ 19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ ¤·ÈÍ ¤Ó·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ú‡̷ "ÓÂÔ-ÎÏ·ÛÈÎfi" Ô˘ ÙÔ Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ - ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ΤÓÙÚ· fiÔ˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¶·ÚıÂÓÒÓ·", ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤Ë. "ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ·¿ÙË Î·È Û·Ù¿ÏË, ÔÈ· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Û·Ù¿ÏËÛ ‰Âο‰Â˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÚfiÛÊ·Ù·;" ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ, Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ˙ËÙÒÓÙ·˜ "Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ Ó· ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜".

Dimitri

"¢ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘Úˆ·˚΋, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi. ∞ӷηÏԇ̠fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ì›· ÊÔÈÓÈÎÈ΋ ÚÈÁΛÈÛÛ· Ô˘ ÙËÓ ·‹Á·Á·Ó ÔÈ ∫Ú‹Ù˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¢‡ÛË Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∏ ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ Ú›˙˜. ∏ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÚ·Â˙›Ù˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ Ì›· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Ì›· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· Ôχ Ï›Á·! ∑‹Ùˆ Ë ∂ÏÏ¿‰·! ∞˜ ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ Ó· ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ·‰ÂÚÊÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ¢ÙÂÏ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ÂÍ¢ÙÂÏ›˙Ô˘Ó". ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


20 | ∂ª¶Àƒ∂π√

Δ· ÔχÙÈÌ· ‚¿Û·Ó· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· …∂˘ÚÒË, ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ Â›Û·È Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ Â›Û·È ÌÔÓ¿¯· Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ μ·Ú·‚‚¿. ¡. ∫∞ƒ√À∑√™

∂˘‰ÔΛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ “∫·˚ÙÛÈÒÙÈÛÛ·” §¤Ó ˆ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚÔÈ. §¤Ó Â›Û˘ ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ‹Ù˜ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÈËÙ¤˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó¿¯ÂÈ, fiÛÔ ‰›ÎÈÔ ¤¯Ô˘Ó! ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È; ™·Ó ÙÔ ¡π∫√ ∫∞ƒ√À∑√, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÛÙÔ Ô›ËÌ· Ì ٛÙÏÔ «¶∂ƒ∞ ∞¶’ Δ∏¡ ∫∞Δ∞¡∞§ø™∏» Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÙÔÓ ·fiÁÔÓÔ ÙÔ˘ μ·Ú·‚‚¿. ∫·È ÙÈ ˘‹ÚÍÂ Ô μ·Ú·‚‚¿˜; §ËÛÙ‹˜. ª· ‹Ú ¯¿ÚË ·’ ÙÔÓ ¶ÈÏ¿ÙÔ. ªÂ ÙËÓ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË ÙˆÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ, Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Î·È fi¯È Ù˘ Ô˘Û›·˜. ∂ÚÌ‹Ó¢·Ó ÙÔ ÓfiÌÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Û·Ó ˘ÔÎÚÈÙ¤˜, „¢ÙÔ¢Û‚›˜ Î·È Â·˘ÙÔ‡Ïˉ˜. ∞˘ÙÔ› ¤‰ˆÛ·Ó ¯¿ÚË ÛÙÔ ÏËÛÙ‹, Ô˘ fiˆ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È Ô ÔÈËÙ‹˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™Â fiÛÔ˘˜ ¿Ú·Á ·fi Ì·˜, ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, ‰ÂÓ ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ ÛÙË ÛΤ„Ë Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘; ª‹ˆ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì’ ÂΛÓË ÙÔ˘ ÏËÛÙ‹ ‹ Ì‹ˆ˜ Ì’ ·˘Ù‹ ÙˆÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ; ª· ·Ó Ë ∂˘ÚÒË ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜, ÙfiÙ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È, ˆ˜ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙˆÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ Ô ŒÏÏËÓ·˜, ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, fiÔ˘ ÛÙ·ı› ÎÈ fiÔ˘ ‚ÚÂı›, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ÂÈ, ÙÔ ÛΤÊÙÂÙ·È: «√˘·› ˘Ì›Ó ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È Ê·ÚÈÛ·›ÔÈ ˘ÔÎÚÈÙ·›..» (∞Ï›ÌÔÓÔ Û ۷˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ηÈ... ). ŸÌˆ˜ ·˜ ÌËÓ ·ÔÔÈËı› Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ÎÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜. ∫·È ÚÒÙË Ë ÁÚ¿ÊÔ˘Û·. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÈÛÙ¤„·ÌÂ; ∂Ì›˜ ‰ÂÓ Û˘Áηٷı¤Û·Ì ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ; ∫È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi Ì·˜, ‰ÂÓ ·ÍÈÒÛ·Ì ÚÔÛˆÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∞ÍÈÒÛ·Ì ÌÔÓ¿¯· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ΔËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂ. ª· ·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ¢. ª¶√Àƒ∞¡Δ∞, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ·ÚfiÓ Ù‡¯Ô˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ô‡ÌÂ: «ŸÏ· Ù· ÛΤÊÙËη Ì· ͤ¯·Û· ‰˘Ô ÊÚ¿ÛÂȘ». ∫·È ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜; ÿÛˆ˜ Ë ›‰È· Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, Ó· Ì·˜ ÙȘ ·ÚÔ˘Û›·˙Â. «™˘ÁÓÒÌË Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔ›Ù·Í· ÛÙÔ ¯ı˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔ˘ ı¿Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜». ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ó· ‰È‰·¯ıԇ̠·’ Ù· Ï¿ıË Ì·˜; «∫·Ù¿ ÙÔ Ï·fi ÎÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜», ‰Â ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ï·fi˜; ∫È ·˜ ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, ‰ÈfiÙÈ «Ê›ÏÔ˜ ÌÂÓ ¶Ï¿ÙˆÓ, ÊÈÏÙ¿ÙË ‰Â Ë ·Ï‹ıÂÈ·», ϤÂÈ Ô ·Ú¯·›Ô˜ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞ÓÙÈÊ¿Ó˘. °È’ ·˘Ùfi ·˜ ‰Ô‡Ì ˆ˜ ÔχÙÈÌ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ‚¿Û·Ó¿ Ì·˜. ∞˜ ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ì·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞˜ ‰È‰·¯ıԇ̠·fi ÙËÓ ›‰È· Ì·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ¶·Ú’ fiÙÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì ʈÙÂÈÓ¿ Ì˘·Ï¿ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì· Î·È ÛÙÔÓ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ÎfiÛÌÔ fiÏÔ, fï˜ Ë ÂÌ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ Û ¿Û¯ËÌÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ·Ú·ÙËÚԇ̠ˆ˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Û·ıÚÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜ ‰ÈÂÛ‡ÚıËÛ·Ó ‹ ¤Ê˘Á·Ó ¿‰ÔÍ· ·’ ÙË ˙ˆ‹. ÕÏÏÔÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÚ›·, fiˆ˜ Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜, Ô ¶Ï¿ÙˆÓ, Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·˜, Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜, Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ¿ÏÏÔÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ¿ÏÏÔÈ Ì ÎÒÓÂÈÔ fiˆ˜ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ¿ÏÏÔÈ ·fi ›ӷ fiˆ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·. Δ· ›‰È· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È ÛÙ· ¯›ÏÈ· ÂηÙfi ÂÚ›Ô˘, ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, Ù· ›‰È· Î·È ÛÙ· ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. ª· ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›·; ΔÔ Ï¤ÂÈ Î·ı·Ú¿ Ô ÂıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ÔÈËÙ‹˜ ¢. ™√§øª√™: «//∏ ‰È¯fiÓÔÈ· Ô˘ ‚·ÛÙ¿ÂÈ,// ¤Ó· Û΋ÙÚÔ Ë ‰ÔÏÂÚ‹// ηıÂÓfi˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ// “¿Ú΄ ÙÔ”, ϤÁÔÓÙ·˜, “Î·È Û‡//”…». ∫·È Ì·˙› Ì ÙË ‰È¯fiÓÔÈ·, Ô ÊıfiÓÔ˜, Ë ·ÓÙÈ˙ËÏ›·, Ë Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·, ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È Ë ÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ì· ÎÈ Ô Ï·fi˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Â›Û˘ Ô ¿ÁÈÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ Ô ™ÈÓ·˚Ù˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ , Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ºÏ·‚›Ô˘ ºˆÎ¿ (602-610) ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÎÔÏ·Û›· ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ô ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙˆÚ Ì·˙› Ì οÔÈÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ ‚·Û¿ÓÈ˙·Ó ÙÔ Ï·fi Ì ‰ÈˆÁÌÔ‡˜ Î·È ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›Â˜, οÔÈÔ˜ Â˘Ï·‚‹˜ Á¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ô˘ ›¯Â ·ÚÚËÛ›· ÛÙÔ £Âfi, ¤ÏÂÁ ے ∂ΛÓÔÓ Ì ·ÏfiÙËÙ·: «∫‡ÚÈ ÁÈ·Ù› ¤Î·Ó˜ Ù¤ÙÔÈÔÓ μ·ÛÈϤ·;» Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¿ÎÔ˘Û ʈӋ ÂÎ £ÂÔ‡ Ô˘ ¤ÏÂÁÂ: «¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â˘Ú‹Î· ¿ÏÏÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÓ». Œ¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ Î·ı¤Ó·˜ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. ª· “ÙfiÛÔÈ Î·ËÌÔ› Î·È ÙfiÛ· ¿ıÈ·” ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ·; ΔfiÛ· ‰ÂÓ ÙÚ¿‚ËÍ ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ; ∞ÏÏ¿ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ŒÙÛÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ·. §˘Á›˙ÂÈ, ¤ÊÙÂÈ Î·È ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È. ª· ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓÔ˜. ∫ÔÈÙ¿ÂÈ „ËÏ¿, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, ÓÈο! ∞˜ ıˆڋÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ, ÔχÙÈÌ· Ù· ‚¿Û·Ó· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì «¿ÓÙ· ·ÓÔȯٿ, ¿ÓÙ· ¿ÁÚ˘Ó· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ „˘¯‹˜», fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Ôχ˜ ™√§øª√™, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ «//·Ú¿ÔÓÔ ¯·Ìfi˜ ηÈÚÔ‡// Û΄ fiÙÈ Î·Ó›˜ ÎÈ ·Ó ¯¿ÛÂÈ//». Δ¤ÏÔ˜, ·˜ ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÙÔÙ ÛÙÔ ÓÔ˘, ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈËÙ‹ π. ¶√§∂ª∏, Ô ÔÔ›Ô˜, οÔÈÔ˘˜ Â›Û˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÊˆÓÔ‡ÛÂ: «ªË ÛÎÈ¿˙ÂÛÙ ٷ ÛÎfiÙË, Ë Ï¢ÙÂÚÈ¿ Û·Ó Ù˘ ·˘Á‹˜ ÙÔ ÊÂÁÁÔ‚fiÏÔ ·ÛÙ¤ÚÈ, Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÙÔ ÍË̤ڈ̷ ı· ʤÚÂÈ».


∂¶πªÀ£π√ | 21

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÌÈ˙ÈÒÓË ∞ÍÈfiÙÈÌ ·ÚÈ ∑¿¯Ô, ∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘, ·Ú·Î·ÏÒ, ÂÎ ‚¿ıÔ˘˜ ηډ›·˜, ÚÒÙÔÓ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÂÛ¿˜, ÚÔÛˆÈÎÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚfi¯Ô˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Û·˜ “∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞”, ‰È· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ù·ÂÈÓfiÙËÙfi˜ ÌÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ÙfiÛˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘ - ÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó “ΔÔ Ó‡̷ ...Ô˘ Ï˘ÙÚÒÓÂÈ, ÛÒ˙ÂÈ Î·È ÂÍ·ÓıÚˆ›˙ÂÈ!” Î·È ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÔÎfiÔ˘˜, ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜, ȉ¤Â˜, Î·È È‰·ÓÈο. ∞˜ Á›ÓÂÈ, ·Á·ËÙ¤ ·ÚÈ ∑¿¯Ô, ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞”, ·fi ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË “¶·ÚÂÌ‚·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ºıÈÒÙȉԘ”, ¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, Ó· ÚÔ‚ÏËı‹ Î·È ˆ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ºıȈÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ∫·ıÒ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ËıÂÏË̤Ó˘ Ù·ÂÈÓÒÛˆ˜ Ù˘ ¤Ó‰Ô͢ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ÁÂÁÔÓfiÙ·, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË, ÔÈ ∂ÏÏ·‰ÈÎÔ› ∂ÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ∞ÏÏÔ‰·‹˜, Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡ÌÂ, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ˜ ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜. ∂Ú¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÒÚ· ÂȘ ÙÔ˘˜ Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ºıÈÒÙȉԘ Î.Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô, ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÙ›ÌÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¿˜ Î.Î.Î·È Î˘Ú›Â˜ ΔfiÓÈ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ˆÓ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô §·ÌȤˆÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ∫·Ï·Ì·Ï›ÎË, Úfi‰ÚÔ ¶·ÓÂ˘Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ∫ÒÛÙ· °. ªԇη Î·È ∞Ó‰Ú¤· ª·˚ÎÔ‡ÛË, ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ª·ÓfiÏË ¶Ú·ÙÈοÎË,ÙÔÓ . Úfi‰ÚÔ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁÂÏ¿ÎË, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ «√§Àª¶√™» Î. ¶·‡ÏÔ ¶ÈÛÛ¿ÓÔ, ÙÔÓ ·Á·ËÙfiÓ ÌÔ˘ ·‰ÂÏÊfi Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ £Âfi‰ˆÚÔ ∫·ÌÈ˙ÈÒÓË, ÙËÓ Ï·ÙÚÂ̤ÓË ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘ ÕÓÓ· ∫·ÌÈ˙ÈÒÓË-∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì ÂÈÛÙÔϤ˜ Î·È ÌËӇ̷ٷ, ÚÔ˜ Ù· «∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù·» ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘, ·ÔÙ›ˆ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÂÎ ‚¿ıÔ˘˜ ηډ›·˜ ‰È· Ù· ÙfiÛÔÓ Â·ÈÓÂÙÈο ÏfiÁÈ· Ô˘ ›¯·Ó ‰È· ÙÔ ÚfiÛˆfiÓ ÌÔ˘, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ı· ÊÚÔÓÙ›Ûˆ Ó· Ê·ÓÒ ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙˆÓ. ¶ÂÚ·›ÓˆÓ, ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ¿ÏÈÓ ıÂÚÌÒ˜, ·Ó·ÊˆÓÒÓ, “∞‰ÂÏÊÔ›, ÂÓı¿‰Â ›ÛÙ·Ì·È ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û·˜ Î·È ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ËÚÒˆÓ Î·È ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ì·˜ ÂÈıfiÌÂÓÔ˜”. “ΔÈÌËÙÈÎfi ¢›ψ̷” ΔÈÌËÙÈÎfi ‰›ψ̷, ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ "∂˘Á¤ÓÈÔ˜ Ô ∞ÈÙˆÏfi˜", ·Ô‰fiıËΠÛÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÌÈ˙ÈÒÓË, ÛÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ Ì ı¤Ì· "ŸÛÈÔ˜ ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ Ô ∞ÈÙˆÏfi˜ Î·È ·È Û¯ÔÏ·› ÙˆÓ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·Ó". ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ‰›ψ̷ Ô ÂΉfiÙ˘ ÙˆÓ "∞ÊÈÂڈ̿وÓ" Ô ÔÔ›Ô˜ ·‹˘ıËÓÂ Î·È ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜.

ªÂÙ¿ ÙÈÌ‹˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÌÈ˙ÈÒÓ˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ Francis Marion University & Florence Darlington Technical College Florence, South Carolina, USA ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


22 | ¶ƒ√ºπ§

πÛ›‰ˆÚÔ˜ ¶fiÛ‰·ÁÏ˘ √ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, Ô ¶·ÙÚÈÒÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Δ¤ÙÔȘ ̤Ú˜ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ. ◊Ù·Ó °ÂÓ¿Ú˘ ÙÔ˘ 1952, fiÙ·Ó Ô πÛ›‰ˆÚÔ˜ ¶fiÛ‰·ÁÏ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÓ ÙÔ fiÓËÌ¿ ÙÔ˘ "¶·ÙÚȈÙÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋", ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ Ô˘ "οÔÈÔÈ" ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∞ÓÙ›Ù˘¿ ÙÔ˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi ¯¤ÚÈ Û ¯¤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980, ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ "ªÈÛÙÈÚÏ‹", ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ Ô˘ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Âͤ‰È‰Â Ù· ϤÔÓ ÚÔ¯ˆÚË̤ӷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜. ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô πÛ›‰ˆÚÔ˜ ¶fiÛ‰·ÁÏ˘; °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §·Ì›· ÙÔ 1907. ∂ÓÙ¿¯ıËΠ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜, ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1922 ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 15 ¯ÚÔÓÒÓ, ÛÙÔÓ... "ŸÌÈÏÔ ∂χıÂÚ˘ ™Î¤„˘" ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÙÚȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ıˆڛ·. ªÂÙ¿, ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙË ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË fiÔ˘ ÛÔ‡‰·Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ -ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÂÙÔÓÔÌ·Ûı¤Ó Û §ÔÌÔÓfiÛÔÊ - Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÁ¿ÛÙËΠ̷˙› Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÎÔÚ˘Ê·›· Ì˘·Ï¿ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ӷ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ·fiÚÚËÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÙfiÙ ™Ô‚ÈÂÙ›·˜. ΔÔ 1940 ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Î·È ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ÃˆÚÔÊ˘Ï·Î‹. ª¤ÓÂÈ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜, "ͯ·Ṳ̂ÓÔ˜" ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô "¶·ÙÚȈÙÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋" Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ ·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ "ªÈÛÙÈÚÏ‹", Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÙÔ ÂΉ›‰ÂÈ. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ‰˘Ó·Ì›Ù˘, ·ÊÔ‡ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÚˆÙÔÔÚȷο ÌÔÓ٤Ϸ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Úfi‚Ï„˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÔÙ¤. ∂ÈϤÔÓ, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·ÙÚȈÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÚÔηÏ› ¿Ù·ÁÔ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÙ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È Û ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÓ·Ó ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∞˘Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∞Ï¿ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ √›ÎÔ˘˜ - Ô˘ Û‹ÌÂÚ· οÔÈÔÈ ÂÍ’·˘ÙÒÓ ÙˆÓ √›ÎˆÓ Ì·˜ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó - ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÛÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ¢È¢ı˘ÓfiÓÙˆÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ πÛ›‰ˆÚÔ˘ ¶fiÛ‰·ÁÏË. ΔÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÁˆÓÈÛÙ‹ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘. ÿÛˆ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì˘·Ï¿ Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜. ΔÈ ¤ÁÚ·Ê ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ô ¶fiÛ‰·ÁÏ˘ Î·È ÁÈ·Ù› ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ; ªÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¶fiÛ‰·ÁÏË - ÙÔ ÔÔ›Ô ı˘Ì›˙Ô˘Ì ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙ· 1952 - Â›Ó·È ÈηӤ˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ó· ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ Û¿ÈÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ù˘ ·‰È¤Íԉ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ.

ÏÂÌÔ ı· ÊÙÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¡fiÌÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ Ù· Ï·˚ο ÎÂÊ¿Ï·È·, ÙfiÙ˜ ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· Ù˘ Îfi„Ô˘Ó ÙÔ ÃÚ¤Ô˜ Ô˘ ı· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙÒÛÂÈ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙¤„ÂÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿". ∞Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ· ·fi ¤Ó· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ ÛÙ· 1952 ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ‰Â›Ù ·Ú·Î¿Ùˆ: "∂ÏÏ¿‰·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, πÚÏ·Ó‰›·, πÛ·Ó›· Î·È πÙ·Ï›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌfiÏȘ ÊÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¡fiÌÈÛÌ·. ΔÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÒÓ - Ô˘ Ì ٤¯ÓË Î·È ÎfiÔ ı· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙÒÛÂÈ - ı· ÈÛÔÚÚÔ›, ı· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ ÃÚ¤Ô˜ ÌÈ·˜ „¢ÙÔ-¤ÓˆÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÔ-°¿Ï-

¢È·‚¿ÛÙÂ: ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ٛÙÏÔ "∂ıÓÈÎfi ÃÚ¤Ô˜ Î·È ∂ıÓÈÎfi ŒÏÏÂÈÌÌ·" ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¶fiÛ‰·ÁÏ˘, ÛÙȘ ÛÂÏ›‰· 17: "ŸÙ·Ó Ù· ‰·ÓÂÈṲ̂ӷ ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ·fi‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÙ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ·ÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÃÚ¤Ô˘˜, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰È· Ù˘ ‚›·˜. ΔfiÙ ı· ÂÈηÏÂÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ϤÚÈ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ, ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ Ì’ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∫˘Ï¿Ó ¤ÙÛÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙ¤Ú„ ·fi ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ ÁfiÓÈÌÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÎÈ ·fi ÂΛ ΤډË."∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ¶fiÛ‰·ÁÏ˘ ÈÔ Î¿Ùˆ, ÛÙË ÛÂÏ›‰· 22 ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ: "ŸÙ·Ó Ë ∂˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶fi-

ª‹ˆ˜ Û·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ; °È·Ù› fï˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; Δ· ÂÍËÁ› fiÏ· Ô ¶fiÛ‰·ÁÏ˘: "∞ÌÂÚÈηÓÔ› Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ¤Ú· ·’ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ÁÈ·Ù› ı· ‘Ó·È ÙfiÛË Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·È·, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÂÙڤϷȷ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‹Úı·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ∫·ÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜. £· ‰Â›Ù ӷ Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ™‡ÌÌ·¯ÔÈ, Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¯¿ÚÙË Ô˘ ͤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘˜. ∫·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜."™Â ÔÈÔ ¯¿ÚÙË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Í¯·Ṳ̂ÓÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜; ÿÛˆ˜ Ù· ԇ̠ے ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¿ÚıÚÔ.

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÒÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜.". ™ÂÏ›‰· 24! ∞˘Ù¿ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¶fiÛ‰·ÁÏ˘, Ì ÛÙÔȯ›·, ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ›·Ì ·fi ÙÔ 1952! ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ "Δ· ∫fiÌÌ·Ù·" ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¶fiÛ‰·ÁÏ˘ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 121: "ŸÙ·Ó Ô Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔ‰ËÁËı› ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ÃÚ¤Ô˘˜ ÙfiÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋˜ ʇÛ˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛË (™.™.: √ ¶fiÛ‰·ÁÏ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÓÓÔ› ÌÈ· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜), Ô˘ ı· ·ÓÙÈ·Ï‡ÂÈ Ù· Ï·˚ο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Û' fiÏÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙÈ¿Ï˘. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¿ÏϘ ·’·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ϤÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋˜ ʇÛ˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛË".


¶ƒ√ºπ§ | 23

§ÂˆÓ›‰·˜ °¿ÏÏ˘ √ ÂΉËÌ‹Û·˜ ÚÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Î·È Í¯·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ºıÈÒÙȉ· Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ¢ÔÌÔÎÔ‡. °È·ÙÚfi˜ Î·È ÁÈ¿ÙÚ„Â, μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È „ËÊ›ÛÙËÎÂ, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÂÚ·ÓÈÛÙ‹˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È ‰È·‚¿ÛÙËÎÂ. ÕÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÊÈϛ˜, ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÚÁÔ. ΔÔ˘ ·Í›˙ÂÈ ¤ÛÙˆ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÊȤڈ̷. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ¤Ó· «∞™ ¶√Àª∂…». «∞Á·ı‹ ÌÓ‹ÌË §ÂˆÓ›‰· °·ÏÏ‹» 1921 -2008 ∞Ó‚·›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ (·˜ ÙËÓ Ô‡ÌÂ) ·fiÛ·ÛË Ù˘ (·˜ ÙËÓ Ô‡ÌÂ) „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ÂÒÓ˘ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÚÈÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÒÓ ∞Ó‚·›ÓÂÈ ™·Ó (·˜ ÙÔÓ Ô‡ÌÂ) ¿ÙÚÂÙÔ˜ ÏfiÁÔ˜, ™·Ó (·˜ ÙËÓ Ô‡ÌÂ) ȉ¤· ·ı¿Ó·ÙË ¶¿Óˆ ·’ ÙËÓ ·ÂÈΛÓËÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ™Â ‰›¯ˆ˜ fiÚÈ· (·˜ ÙÔ˘˜ Ô‡ÌÂ) ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ∞Ó‚·›ÓÂÈ ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÔÚÊ·ÓÂ̤ÓÔ ÙÔÓ (·˜ ÙÔÓ Ô‡ÌÂ) ·ÎÓÔ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ÙÔ˘, ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¤Û¯·ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÌÓ‹Ì˘ ™Â ÌÈ·Ó (·˜ ÙËÓ Ô‡ÌÂ) ‰›¯ˆ˜ ·ÎÙ¤˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ Ï›ÌÓË ªÂÙ¿ ÙÔ «◊Ù·Ó» ∂›Ó·È È· ¤Ó· (·˜ ÙÔ Ô‡ÌÂ) ¿ÏÏÔ «∂›Ó·È». ŒÓ· «∂›Ó·È» ηı’ ·˘Ùfi -Î·È Î·ı’ ËÌ¿˜- Î·È ÌË Î·Ù·‚·›ÓÔÓ.

(ª¿Ë˜ 2008, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ï··Ó›‰·˜)

√ §ÂˆÓ›‰·˜ °·ÏÏ‹˜ ÛÔ‡‰·Û ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ‹Ú ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ıÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÍÂȉÈ·ÙËΠÛÙË ƒÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ μȤÓÓË. ¢›‰·Í ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ◊Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˘˜ Ì ¢Ú›· ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÚˆÙÔfiÚÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Îfi ¤ÚÁÔ, ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¡πªπΔ™ fiÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚfiÌËÛ Ì ¿ÎÚ· ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿. À‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ƒÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ì ÔÚı‹ Î·È ÙÔÏÌËÚ‹ ÁÓÒÌË, Û¿ÓÈ· ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, Ì ¿‰ÔÏË ÊÈÏ›·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∏ ∂.ƒ.∂. ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ Ì ÙÔ Ó· ÙÔÓ ÂÎϤÍÂÈ Úfi‰Úfi Ù˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÙÈÌÔ Úfi‰Úfi Ù˘. ΔÔÓ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ·ÈÛı‹Ì·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ¢ı‡Ó˘ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙȘ ¿ÓÙ· ¿Êı·ÚÙ˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ·Í›Â˜. ™· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ºıÈÒÙȉ·˜, ¤‰ˆÛ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË ºıÈÒÙȉ·, ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÙÔÓ Á¤ÓÓËÛÂ. ∏ ϤÍË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· °·ÏÏ‹ ‚ڋΠÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘. √ ¢ÔÌÔÎfi˜ -ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘- ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Â›Ó·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ıˆÚ› η‡¯ËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔÏ›‰È ÙÔ˘. ∏ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û ٷ fiÚÈ· Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÊÒ˜ Ù˘, ÛÙÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ·Ù› Ë ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ¢ÂÓ ı· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÌË ¯·Ï¿ÛÔ˘Ì Ì ÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ Ì·˜ ϤÍÂȘ Ù· ˆÚ·›· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ȉ·ÓÈο ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·Ó‰Úfi˜. £· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì fï˜ Û οÔÈÔ Ù‡¯Ô˜ Ì·˜ Ì ¤Ó· ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ·ÊȤڈ̷ Û΄∞˘ÙfiÓ. «Δ· ∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù·»

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


24 | ¶ƒ√ºπ§

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡

μ¿ÁÈ· ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ √Ú·Ì·Ù›ÛÙÚÈ·, Ì ÏfiÁÔ ·Ïfi Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈο ÔÈËÙÈÎfi, ÌÈÏ¿ ÛÙ· «·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·». ¶ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ Î·È ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ ÙfiÔ, Ô˘ Ù˘ «¤‰ˆÛ ٷ ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆ‹˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ Î·È Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙Ô˘Ó». - η ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÒıËÛÂ, ¤¯ÔÓÙ·˜ fiÓÙˆ˜ ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ ÙfiÔ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÎÔÈÓ¿; - ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ù ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Û·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ˘¤Úԯ˜ ϤÍÂȘ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹-ÙfiÔ˜-ÎÔÈÓ¿. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â¤ÛÙÚ„·. Ÿˆ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Ê˘Á·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο. ∂¤ÛÙÚ„· Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· Ô˘ Ì ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ٷ ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆ‹˜. Ÿ¯È ·fi ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ù˘ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ ·˘Ùfi Ô˘ Ù˘ ¯ÚˆÛÙ¿ Ô Î¿ı ¤Ó·˜ ·fi Ì·˜ Î·È Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ. ∂¤ÛÙÚ„· ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙfiÔ. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ΔÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÌÔ˘. °È· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ˙ˆ‹ ηχÙÂÚË ÁÈ· Ì·˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. ¶¿ÓÙ· ¤ÓȈı· fiÙÈ Â›Ì·È ÔÏÈÙÈÎfi ÔÓ. ªÂ Á·ÏÔ‡¯ËÛÂ Ë ›‰È· Ë ·ÙÚ›‰· Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Û ·˘Ùfi. ∞’ Ù· Ì·ıËÙÈο ÌÔ˘ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ· Ë ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì ÁÔ‹Ù¢·Ó. ∫·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë Á¤Ê˘Ú· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Î·È Âȉ›ˆÍË. Ÿ¯È Ë ÛÙ›ڷ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·ÏÏ¿ Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜. ∏ ÂÌÏÔ΋ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Ì ‰È¿ıÂÛË ·ÓıÚÒÔ˘ ηٷχÙË. ∂›¯· ¿ÓÙ· ¤Ó·Ó ·ÍÈ·Îfi ÎÒ‰Èη, ÌÈ· ·›ÛıËÛË ‰Èη›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÂȉÈÒΈ ÙËÓ ÔÌÔʈӛ· ̤ۈ ÂÈıÔ‡˜. ∞˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿Ԅ˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ∞˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó˘·ÚÍ›· ȉÂÒÓ ·ÏÏ¿ Û‡ÓıÂÛË ÔÏÏÒÓ È‰ÂÒÓ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ú¿ÍË. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. Ÿ¯È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ì ٷ ηÙÂÛÙË̤ӷ. ∏ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Â›Ó·È ÙÂÏ̷و̤ÓË ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ì ·˘Ù¿. - ¶ÔÈ· ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘; - ™ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›˙ÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ٷ ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÛÔ˘, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ÂÍËÁ›˜, fi¯È Ó· Ù¿˙ÂȘ ·Ó‰·ÊÈο ÎÈ ·Ó¤ÊÈÎÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¯·˚‰Â‡ÂȘ Ù’ ·˘ÙÈ¿. ¶Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÔ˘ ·ÁÒÓ· Ó· ÌË ÛÙËÚ›˙ÂȘ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÛÔ˘ Û ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Î·È ÌÈÎÚÔÛ˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ΔfiÙÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂıÈÛÙ› Û’ ·˘Ùfi ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·È Û’ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ˜. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ·ÍÈÒÓ „ËÏ¿, ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È Ó· ÔÚ¢Ù›˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ·. ™Ù· ‰ËÌÔÙÈο Î·È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÂÓÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜. πηÓÔ› Î·È ‰›Î·ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ªÂ ·Í›Â˜. ªÂ ȉ·ÓÈο. ∫·È ÚÔ·ÓÙfi˜ Ó· ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ·Ó Ô ‰ÈÏ·Ófi˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, ·Ó ‰ÂÓ ¤Î·Ó· fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ··Ï‡Óˆ ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·. ŸÙÈ ¤‚ÏÂ· Î·È ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ Û fiÛ· ̤ÚË Ù·Í›‰Â˘·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Á‡ÚÈ˙ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·. ∫·È ¤ÏÂÁ· «·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜;» ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ÎÈ ¤¯ˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÍ·›ÚÂÙ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ¿ÁÔ˘ÚË ·ÎfiÌË ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ∂Λ ı¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ. √È Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Á›ÁÓÂÛı·È. - ªÈÏ‹Û·Ù ÚÈÓ ÁÈ· Û‡ÓıÂÛË È‰ÂÒÓ. μÚ›ÛÎÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„‹ Û·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË; - £· Û·˜ ··ÓÙ‹Ûˆ, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ Û˘ÓËı›˙ˆ, Ì ¢ı‡ÙËÙ· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ™Â ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi Î·È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÙfiÔ fiˆ˜ Ë Â·Ú¯›· ¢ÔÌÔÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÁÈ· ÛÙ›Ú˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ÌÈÎÚfiÓÔË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÂÙ‡¯ˆ ÂÍ ·Ú¯‹˜ Î·È ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∫·È ηıÒ˜ ΢ÏÔ‡ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·


¶ƒ√ºπ§ | 25 fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ›ıÔÓÙ·Ó ·΄ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ú¿ÍË Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. ŒÙÛÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ηٷʤڷÌ ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ηÏfi ÎÈ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ì ÙȘ ‰˘Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. √ ÙfiÔ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ·˘Ùfi. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ fiÏÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È Ì fiÚ·Ì· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ∂ȉÈο ÙÒÚ· Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÔÏϤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ›Ù Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ›Ù Û ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì fiÚÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ¡· ¿ÚÔ˘Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ Ì·˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠̠·ÏȤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. - ∞fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ Û·˜ Ê·›ÓÂÛÙ ¤Ó·˜ Ôχ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ ÏÔÈfiÓ Ó· ÔÏÈÙ¢Ù›Ù Ì ÙÔÓ Î. ™Ù¤ÏÈÔ ™‡ÚÔ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›·… - ∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÙÔ Ï¤ÙÂ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ Ó· ÔÏÈÙ¢ÙÒ Ì ÙÔÓ Î. ™Ù¤ÏÈÔ ™‡ÚÔ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· Û˘ÓÂȉËÙ‹ Î·È ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Û ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ‰È¤ÎÚÈÓ· ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ì ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó. ∫·È ‰ÂÓ ¤Î·Ó· Ï¿ıÔ˜. ∂ȉÈο ÙÒÚ· Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÌ·È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ì ·Í›Â˜. ∂›Ó·È ‚·ıÈ¿ ‰›Î·ÈÔ˜, Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿Óˆ ·΄fiÏ· ·Á·¿ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ΔÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ԉ›ÍÂÈ ·˘Ùfi. ªÂ fiÙÈ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜. ∞ÎfiÌË ı¤Ïˆ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È fi,ÙÈ ÂÌÂÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜. ∂›Ó·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ. ∂›Ó·È ¿Êı·ÚÙÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Â˘Ê˘‹˜ Î·È Ôχ ηÏfi˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ Â›Û˘. ∂›Ó·È fiÛÔ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ÙfiÛÔ Î·È ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ˜. - ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙȘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ; - £· Â›Ì·È Û·Ê‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· Û·˜ ··ÓÙ‹Ûˆ Û‡ÓÙÔÌ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Î·È ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ıˆÚÒ ˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Î·È Û Â›Â‰Ô ·ÙfiÌˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û Â›Â‰Ô ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÓÔȯً ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÓÔȯÙ› Û·Ó ÙfiÔ˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Û οı Â›‰Ô. ¡· ‰Ôı› ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÚÔÛˆÈ΋, ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÛÙ· ·È‰È¿. ¡· ·ÍÈÔÔÈËı› ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘¤Úԯ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, Ô˘ ·Ó ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë

¢ηÈÚ›· ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ™Ù¤ÎÔÌ·È ÚÒÙ· ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÈ fi¯È ÁÈ·Ù› ˘ÔÙÈÌÒ Ù· ¿ÏÏ· ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÙ ӷ ·Ó·‰ÂȯÙ› Î·È Ó· ‰È‰·¯Ù› Ì ÙÚfiÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ Î·È ›Ûˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÌÈ· ȉ¤· ı· ‹Ù·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û ·˘Ùfi, Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Á¤Ê˘Ú˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ̤ÏÏÔÓ. ¡· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ì·˜, Ù· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ¿ Ì·˜ ̤۷ ·fi Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ¤ÌÓ¢ÛË. ¡· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. £· ·Ó·ÊÂÚıÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÙȘ ‚Á¿˙ÂÈ ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ˆ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙfiÛÔ ÔχÙÈÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∞ÎfiÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ, ۯ‰fiÓ ¿ÁÓˆÛÙ˜ Î·È Û ̷˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ÌÈ·˜ Î·È Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡ ı· ‰ÒÛÂÈ Â›Û˘ ¿ÏÏË ÓÔ‹ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ì·˜. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÎfiÌË ÙˆÓ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÓÔ‹ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜. º˘ÛÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì Ӥ· Î·È ·ÏÈ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ë Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÍÂÓÒÓˆÓ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶ˆÏËÙ‹ÚÈÔ˘ (show room) ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ë ÂÓۈ̿وÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È Ôχ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Ù˘. ΔˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ı· ÙȘ Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ. - ŒÓ·˜ Â›ÏÔÁÔ˜; - £¤Ïˆ Ó· ¢¯ËıÒ ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÙ˜ Ì·˜ «∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿» Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÛÙ· «∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù·» Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜.

∏ μ·›ÙÛ· (μ¿ÁÈ·) ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ∂Îοڷ Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ¢ÔÌÔÎÔ‡. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠϤÔÓ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ·fi ÙÔ 1995 ›‰Ú˘Û ÙËÓ ÚÒÙË ‰È΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ™˘Ó‰ڛˆÓ ÛÙË μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ 2000 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ 2003 ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Û ∞Ï‚·Ó›· Î·È ™ÂÚ‚›·. ™Ô‡‰·Û ¢ËÌfiÛȘ ™¯¤ÛÂȘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ Euro center Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ˆÏ‹ÛÂȘ, Marketing Î·È Managment. À‹ÚÍ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Îοڷ˜ ÁÈ· 2Û˘Ó¯ÔÌÂÓ˜ ıËÙ›˜. ™ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2010 ÂÍÂϤÁÂÈ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡ fiÔ˘ ·ÛΛ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Ù˘ Û‹ÌÂÚ·. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


26 | ™∫∂æ∂π™ & ¶ƒ√μ§∏ª∞Δπ™ª√π

“ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÂÈ” ÛÙȘ Ôԛ˜ Ì·˜ ηٷ‰›Î·ÛÂ Ë Û˘Ì‚›ˆÛË Ì ÙÔ ÂÍ ·Ó·ÙÔÏÒÓ ıËÚ›Ô. ∞ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ô˘ ηٷÓÙ‹Û·Ì «·ÓÂÌÔ‰Ô‡Ú˜, Ì˯·Ó¤˜ ‰È·ÊÙ·Ṳ́Ó˜», ˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô Ù›ÌÈÔ˜ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÈ¿ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜, ÛÙȘ ۿϘ Ì·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓÔ› ÌÔ˘Û·ÊÈÚ·›ÔÈ, Ê›ÏÔÈ Î·Ú‰È·ÎÔ›, ÔÈ ÁÏ˘Î·Ó¿Ï·Ù˜, Û·¯Ï¤˜ ÙÔ˘ÚÎÔÛ·Ô˘ÓfiÂÚ˜. √È °ÂÓÔÎÙfiÓÔÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, ÔÈ ÂÁÎÏË̷ٛ˜, ÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ÙÔ˘ πÛ·¿Î, ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡, ÙÔ˘ ∏ÏÈ¿ÎË, ÙÔ˘ ™È·ÏÌ¿, ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ËÚÒˆÓ ÙˆÓ ÀÌ›ˆÓ, ‰fiÍË Î·È ÙÈÌ‹, Ì‹Î·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜. ÿıËÎÂ Ë ·Á¿Ë ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ºÙÒ¯˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ Î·Ù·Ï‹ÛÙÂ˘Û·Ó ÔÈ ÎÔÚÔÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜, ·ÏÏ¿ Ë ·Ë‰›·, Ë ·fiÚÚÈ„Ë ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È. ¢ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ °Ú·È·ÏÔ˘˜ Ù˘ Û‹ÌÂÚÔÓ, ·ÏÏ¿ «ÂÈÔÏ·›ˆ˜» ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ı˜, Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˜ ·Â› ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ, ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. («∂ÏÏ¿‰· Â›Û·È ÁÂÓÓË̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ Âı·Ì¤ÓÔ˘˜», ηÓÔӷگ› Ô ÔÈËÙ‹˜ Δ¿ÛÔ˜ §ÂÈ‚·‰›Ù˘). √È ·Ó›Î·ÓÔÈ Ù˘ Û‹ÌÂÚÔÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰·. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÙÔ fiÓÂȉfi˜ Ù˘. «™ÙÒÌÂÓ Î·ÏÒ˜». ∏ ·ÙÚ›‰· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÍÂ¤ÊÙÂÈ, ‰Â ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙ· Ù¿ÚÙ·Ú· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Êڛ΢, ÌÔÓ¿¯· Í·ÔÛÙ·›ÓÂÈ. ¢È·ÛÒ˙ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÛÙ· «¢ÈËÁ‹Ì·Ù¿» ÙÔ˘ ¤Ó· ʈÙÂÈÓfi Û˘Ì‚¿Ó ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂΛÓÔ˜ Ô «ÌÂٷͤÓÈÔ˜» ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ‹Úˆ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹˜ ∫·Ó¿Ú˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ó· ˘ÚÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ÙÔÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi ÛÙfiÏÔ (ˆÚ·›· Ë ÈÛÙÔÚ›·. ΔÔ‡ÚÎÔÈ Î·È ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ, ªÚ·˚Ìˉ˜, ∂ÚÓÙÔÁ¿Óˉ˜ Î·È ÏÔÈ¿ ªÂ̤ÙÈ·, Ù· Ù·ÁηϿÎÈ·, Í·Ó·ÛÌ›ÁÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· Ó· Ó›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi. ªfiÓÔ Ô˘ ÙÒÚ· Ï›Ô˘Ó ÔÈ ∫ÔÏÔÙÚˆÓ·›ÔÈ, Ô˘, ηٿ ÙÔÓ ∂χÙË, ‹Ù·Ó ÈηÓÔ› Ó· ·Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ «ÙfiÛˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ‰Ô˘Ï›·, Ì ÛΤÙÔ Û·Ô˘ÓfiÓÂÚÔ»), ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙÔ˘˜ Ó·‡Ù˜ ÙÔ˘, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË, ‰›¯ˆ˜ „ˆÌ› Î·È ÓÂÚfi. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙfiÙÂ, ¤Ó· ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ÂÌÔÚÈÎfi ÏÔ›Ô. ™·ÏÙ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È, È¿ÓÂÈ Ô ∫·Ó¿Ú˘ ÙÔÓ ÏÔ›·Ú¯Ô. «ΔÈ ı¤ÏÂÙÂ;» ÚˆÙ¿ÂÈ ¤ÓÙÚÔÌÔ˜ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜. «æˆÌ›, ÓÂÚfi Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È, ÁÈ·Ù› Âı·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ›ӷ», ··ÓÙ¿ÂÈ Ô ∫·Ó¿Ú˘. √ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Î·È Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ˙·˚Ú¤‰Â˜ ÛÙËÓ ‚¿Úη ÙÔ˘ ÌÔ˘ÚÏÔÙȤÚË. ΔÔ˘ ϤÂÈ Ô ∫·Ó¿Ú˘: «¢ÂÓ ¤¯ˆ ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· Û ÏËÚÒÛˆ ÙÒÚ· ÁÚ¿„ ے ¤Ó· ¯·ÚÙ› fiÛÔ ·Í›˙Ô˘Ó Î·È Ê¤Ú ÙÔ Ó· ÙÔ ˘ÔÁÚ¿„ˆ». «¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·» ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ô Í¤ÓÔ˜. «¢ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÂÈ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ú ·È‰È¿, Ò˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì», ¤ÏÂÁÂ Ô ÔÈËÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ªfiÓÙ˘, ‚ϤÔÓÙ·˜, Ì ÓÔÙÈṲ̂ӷ Ù· Ì¿ÙÈ·, ÙËÓ ˆÚ·›· ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ, ÙÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ ÙfiÔ ÙÔ˘. °È·Ù›; ‰ÈfiÙÈ «·fi ÂΛ ¤Ú·Û ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ï·fi˜ Ô˘ Á¤ÌÈÛ ÏËÁ¤˜ ÙÔ ¯ÒÌ·. μڋΠÂÎÎÏËÛȤ˜ Î·È ÙȘ ¯¿Ï·ÛÂ. μڋΠÏȷΈٿ Î·È Ù· ÎÔ‡ÚÛ„Â. μڋΠٷ ‚‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ·Ú·ÁÚ¿„ÂÈ. ∫·È ¯·Ï¿. °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÙ›ÛÂÈ. ∫·È ÈÂÚÔÛ˘Ï›. °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û‚·ÛÙ›. ∫·È ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ. °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ». («∞’ Â‰Ò ¤Ú·Û·Ó ÂΛÓÔÈ», ÕÓıÔ˜ §˘Î·‡Á˘. ∫˘ÚÈ·Îfi ∞ÓıÔÏfiÁÈÔ ∂-™Ù’, §Â˘ÎˆÛ›· 1994, ÛÂÏ. 195). ŒÙÛÈ ÌÈÏÔ‡Ó Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó (¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· ·Ó Û˘Á¯ˆÚÔ‡Ó) ÙȘ ·‰È˘, ÙȘ ÏÂËϷۛ˜, ÙȘ ÛÊ·Á¤˜ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

«º¤Ú ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÁÚ¿„ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÁÚfiÛÈ·», › ¤ÓÙÔÓ· Ô ∫·Ó¿Ú˘. ∫·È ·ÊÔ‡ ˘fiÁÚ·„Â: «∞ÏÏ¿ ÂÛ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¤ıÓÔ˜», ··ÓÙ¿ Ô Î·ÓÙÈÔÙ¤ÓÈÔ˜, ÙÔ ÎÔ¤ÏÈ Ù˘ "πÂÚ‹˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜". ∫·Ó›˙Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Î·È ‚ÚÔÓÙ¿ Ô ∫·Ó¿Ú˘. «∞Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¤ıÓÔ˜, ı· οÓÔ˘Ì». (ΔÔÓ ‚Ú‹ÎÂ Î·È ÙÔÓ Ï‹ÚˆÛ fiÙ·Ó Á›Ó·Ì ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜). ŒıÓÔ˜ ˘‹Ú¯Â, Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜, ˆ˜ ÌÓ‹ÌË ˙ˆ‹ÚÚ˘ÙÔ˜ Î·È ·ÂÈı·Ï‹˜ ˙Ô‡Û - «ÂÌ¿˜ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ¿˜ Ì·˜, Ô ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ÂÛÎÔÙÒıË ÂȘ Ù· Ù›¯Ë ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¶fiÏË» ¤ÏÂÁÂ Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ ÛÙÔÓ Î·ÂÙ¿Ó ÕÌÈÏÙÔÓ – ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. ∫·È fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ, ¤ÁÈÓÂ, ·ÊÔ‡ «¤Ê·Á·Ó» ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË, ÙÔ „¢ÙÔڈ̷˚ÎÔ, ·˘Ùfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÈ ÛÙËÓ ·Î¿ı·ÚÙË ÊÚ¿ÁÎÈÎË Î·Ï‡ÙÚ·Ó. («∫·È Ï¢ÙÂÚˆı‹Î·ÌÂÓ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ÛÎÏ·‚ˆı‹Î·Ì ÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ηÎÔÚ›˙È-


Δ√À ¢∏ª∏Δƒ∏ ¡∞Δ™π√À

™∫∂æ∂π™ & ¶ƒ√μ§∏ª∞Δπ™ª√π | 27

∏ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ Á·˚‰¿ÚˆÓ ÎÔ˘˜ fiÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·Î·ı·ÚÛ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘», ϤÂÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜). ∂ΛÓÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ËÚˆ˚ÎÔ› Ú·ÁÈ¿‰Â˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ «ÙËÁ¿ÓÈ˙» ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ô ·ÓÙ›¯ÚÈÛÙÔ˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜, ›¯·Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ê˘Ï·¯Ùfi Û·Ó ÙÔ Δ›ÌÈÔ •‡ÏÔ. ŒÌÂÈÓÂ Ô ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ·fi ¯Ú‹Ì·Ù· οÔÙÂ. ΔÔ˘ ϤÂÈ «Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘» (¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ) °ÚfiÈÔ˜, ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ∞Ô‡ÛÙÚÈ·˜. «∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÕÁÁÏÔ˜, Ô °ÎfiÚ‰ÔÓ, ‚¿ÓÂÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó. ΔÔ˘ ·Ú·¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ı¤ÛË ÛÔ˘;». ™Ùԯ‡ÂÈ ÛÙË Ú›˙·, Ô °ÚfiÈÔ˜, ÛÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË ÊÈÏÔÚˆÙ›· Î·È ÊÈÏ·Ú¯›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ηÈ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÛÙÔ˘˜ ·‰Ô‡ÏˆÙÔ˘˜, ·ÚÔÛ·ÓËÙÔ˘˜, χÙÂÚÔ˘˜ ηÂÙ·Ó·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ’21. √ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ fï˜, Û·Ó ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ϤÂÈ ÙÔ‡Ù· Ù· ·ı¿Ó·Ù· ÏfiÁÈ·, Ô˘ Ù· ‚Ú›ÛΈ ·’ Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfiÙÂÚ·, Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ƒˆÌËÔ‡˜, ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÊ·Ó›˜. «™‡Ú ˜ ÙÔ˘, fiÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÔÔ‡ ı· ‚¿ÏË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, fi¯È ·Ú¯ËÁfiÓ ÙÔÓ Î¿Óˆ ηÌÔ‡ÏÈ (=‰¤¯ÔÌ·È), ‰È¿ ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÔ˘ ηÙÔ˘Ú¿ÁÂÈ Ó· ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ó· ›Óˆ ÂÁÒ ÙÔ Î¿ÙÚÔ· ÙÔ Î¿Óˆ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ˘ ÙÔ ‰›Óˆ ÂÓÁڿʈ˜». «¢È¿ ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜» ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ «Î¿ÙÔ˘ÚÔÓ» ÙÔ˘ ºÚ¿ÁÎÔ˘ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, ‰È¿ ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ¿ÊËÛÂ Ô ¶·‡ÏÔ˜ ªÂÏ¿˜ ÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË μ·‚˘ÏÒÓ· Ù˘ ˉÔÓÔıËÚ›·˜, Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ·ÛˆÙ›·˜ Î·È ·Ó¤‚ËΠ«ÂȘ ª·Î‰ÔÓ›·Ó» ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Á·Ï‹ÓË, ÁÈ·Ù› «ÂΛÓÔ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ Â›Ó·È ˆ˜ fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÏÂÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÓÔÔ‡Ó Ù¿ÊÔ. §fiÁÔ˜ ÂıÓÈÎfi˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ó· ÌÈÏ¿˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÌÓ‹Ì·». ∞’ Ù· ÌÓ‹Ì·Ù·, ·’ Ù· Ï¢ηṲ̂ӷ ÎfiÎηϷ, ÂÍ ¿ÏÏÔ˘, ‚Á·›ÓÂÈ Ë Ï¢ÙÂÚÈ¿. ∂›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰·, ı˘Û›· Î·È «¤ÓÙÈÌÔ˜ ÂÓ›·» (¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘). ∫·È ...«Ê›ÏÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·Ó ¿‰ÈÎÔ˜ Ë» (¶Ï¿ÙˆÓ) ÙËÓ ·Á·¿˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È ¿‰ÈÎË, ‰ËÏ·‰‹, ·Ó ¤ÁÈÓÂ Î·È ¿ÏÈ Ë æˆÚÔÎÒÛÙ·ÈÓ·. ΔËÓ Ì¿Ó· Ì·˜ ÙËÓ ·Á·¿ÌÂ, ÙË Û‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ù˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ‰ÂÓ ÙË ÊÙ‡ÓÔ˘ÌÂ, fiÙ·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰·. ÷̤ӷ ÎÔÚÌÈ¿ Î·È Ï·Î¤‰Â˜ Ô˘ ¿Ú·Í·Ó ÙÔ ‚Èfi˜ Î·È Ô‰Ô¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ˘fiÏË„‹ Ù˘, ÙÔ „¢ÙÔÎÚ¿ÙÔ˜, ·˜ ¯·ı› Ì·˙› Î·È ÔÈ ·ÏÈÙ‹ÚÈÔÈ Ô˘ ÙÔ ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó. ∞ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÙËÓ ÂÈ‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È, ÔÈ ÚÔ·ÈÒÓÈÔÈ ‚ÚÈÎfiϷΘ, Ë ΔÔ˘ÚÎÈ¿, Ì·ÎÚÈ¿, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜. ∞Ó ¯¿ÛÔ˘Ì ÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜, ı· ¯·ıÔ‡ÌÂ. «∏ ŒÏÂÓ·, Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÁÚ·Ê ¿ÓÙ· ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÙÚfi˜ Ì›· ϤÍË Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·. ∞ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜» ¤ÁÚ·Ê ¤Ó· ∂ÏÏËÓ¿ÎÈ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ·fi‚·ÛË ÙÔ˘ ∞ÙٛϷ, ˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô Î¿ı ÙÔ˘ÚÎÔÙ˙Ô˘Ù˙¤˜ Ù‡Ô˘ Drutsas. (¶Ô‡ ¯¿ıËΠ·˘Ùfi ÙÔ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÚÔÂχۈ˜ Ú¿ÁÌ·; ). ¶Ò˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; ¢ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÂÈ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘... ∫·È ÙÈ ı· ‘ÏÂÁÂ Ô ÔÈËÙ‹˜, ·Ó ¿ÎÔ˘Á ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ·Á·ÚËÓ¤˜, ÏfiÁÈ· Ì·Á·ÚÈṲ̂ӷ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ù· („¢ÙÔ)ڈ̷›Èη;

ªÈ· ̤ڷ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ۠¤Ó· ¯ˆÚÈfi ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ì ÁÚ·‚¿Ù·. ∞Ó¤‚ËΠ۠¤Ó· ·ÁοÎÈ Î·È ÊÒÓ·Í Û fiÏÔ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi fiÙÈ ı· ·ÁfiÚ·˙ fiÏ· Ù· Á·˚‰Ô‡ÚÈ· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‹Á·ÈÓ·Ó, ¤Ó·ÓÙÈ 100 ¢ÚÒ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙÚËÙ¿. √È ÓÙfiÈÔÈ ÙÔ ‚Ú‹Î·Ó Ï›ÁÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ Î·È fiÛÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ÒÏËÛË Á‡ÚÈÛ·Ó Û›ÙÈ Ì ÙÔ ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ ÁÂÌ¿ÙÔ Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË. √ ¿Ó‰Ú·˜ Ì ÙË ÁÚ·‚¿Ù· Â¤ÛÙÚ„ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Î·È ÚfiÛÊÂÚ 150 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ·Ô‡ÏËÙÔ Á¿È‰·ÚÔ, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô‡ÏËÛ·Ó Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 300 ¢ÚÒ ÁÈ· fiÛ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ˙Ò· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ·Ô‡ÏËÙ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔÈ Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· Á·˚‰Ô‡ÚÈ· ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ È· Ô‡Ù ¤Ó·˜ Á¿È‰·ÚÔ˜ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Á¿È‰·ÚÔ ¤‚ÚÈÛΠ¤Ó·ÓÙÈ . 500 ¢ÚÒ!! ∫·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ Û˘Ó¤Ù·ÈÚfi ÙÔ˘ ÙÔ ÎÔ¿‰È ÙˆÓ Á·˚‰¿ÚˆÓ Ô˘ ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ˆÚÈfi Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÂÈ fiÏ· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ ÙÔ ¤Ó·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó 100 ¢ÚÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÁfiÚ·Û·Ó Í·Ó¿ Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ 4 ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ·fi fiÙÈ Ù· ›¯·Ó Ô˘Ï‹ÛÂÈ, Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi, ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÙÚ¿Â˙·. Ÿˆ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÔÈ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤Ê˘Á·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ Û ¤Ó·Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ, ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, Î·È Ì ٷ Á·˚‰Ô‡ÚÈ· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÍÈ˙·Ó ϤÔÓ Ù›ÔÙ·. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


28 | ™∫∂æ∂π™ & ¶ƒ√μ§∏ª∞Δπ™ª√π

º˘ÛÈο ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Ù· ˙Ò· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë. ª¿Ù·È·. ∏ ·Í›· ÙÔ˘˜ ›¯Â ·ÙÒÛÂÈ. ∏ ÙÚ¿Â˙· ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛ ٷ Á·˚‰Ô‡ÚÈ· Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ù· ÓÔ›ÎÈ·Û ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜.

ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ì›ˆÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·ÔχıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ¤ÂÛ·Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÊfiÚÔÈ.

√ ÙÚ·Â˙›Ù˘ fï˜ ‹Á ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÎÙÔ‡Û ٷ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ›¯Â ‰·Ó›ÛÂÈ ı· η٤ÚÚÂÂ Î·È ·˘Ùfi˜, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ˙ËÙÔ‡Û ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ›ÛÙˆÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ‰‹ÌÔ.

◊Ù·Ó ¤ÏÂÁ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ, ·ÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ «Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¿ÍË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ Û·Ù¿Ï˜» Î·È Ó· ËıÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ Á·˚‰¿ÚˆÓ.

¶·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ·ÓÙ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜, ¤‰ˆÛ ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ . ‹Ù·Ó ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘.

∏ ÈÛÙÔÚ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· fiÙ·Ó Ì·ı‡ÙËΠˆ˜ ÔÈ ‰˘Ô ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Ô ÙÚ·Â˙›Ù˘ Â›Ó·È Í·‰¤ÚÊÈ· Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·˙› Û ¤Ó· ÓËÛ› ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ª·¯¿Ì˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·ÁfiÚ·Û·Ó . Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘˜. √ÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ, Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ô ÙÚ·Â˙›Ù˘ ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÎÙËÛ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·Èfi ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤Û‚ËÛ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, Î·È Ô‡Ù ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê˘ÛÈο ‚Ú¤ıËΠ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË. μϤÔÓÙ·˜ Ù· ¯Ú¤Ë Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÚÈ̈Á̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ÂÈÙfiÎÈ·, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› fï˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ÙÔ˘ ›·Ó ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ÙËÓ ›‰È· ˙ËÌÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Á·È‰¿ÚÔ˘˜!!... √ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ÙfiÙ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙËÓ «·ÓȉÈÔÙÂÏ‹» Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ / Ô‰ËÁ›· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘: ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›·, ÁÈ· ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÙ¿ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ∂Û‡ ÙÈ ı· ¤Î·Ó˜ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜; ΔÈ ı· οÓÂȘ ÂÛ‡; (ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. º˘ÛÈο Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ Û fiϘ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÙÚ·Â˙›Ù˜, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÊÔ˘Î·Ú¿‰Â˜ ¯ˆÚÈÎÔ› fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηıÒ˜ fiÏÔ˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ˘˜ «Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜» ÙˆÓ Á·˚‰¿ÚˆÓ).


Δ√À ¢∏ª∏Δƒπ√À Ã. ¶∞•π¡√À*

™∫∂æ∂π™ & ¶ƒ√μ§∏ª∞Δπ™ª√π | 29 Û ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÌÔ›Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ ÔÛfi ·Ó¿ ¯Ú‹ÛË. ∞˘Ù¿ Ϥ¯ıËÎ·Ó Î·È ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÎfiÚÔÓ, ÏËÓ fï˜ ʈӋ ‚ÔÒÓÙÔ˜ ÂÓ ÙË Âڋ̈. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›ÛÙÈÎË ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÛÙÂÓ¿ ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó «ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ» Ô‰‹ÁËÛ·Ó, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÙÂÚ·ÙÔ‡ÚÁËÌ· ÁÈ· οı ηÏfiÈÛÙÔ, Û˘ÓÂȉËÙfi ÔÏ›ÙË, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¢Èη›Ô˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÂÌÈÛÙ¢ı› ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜, Ô˘ ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÔ˘Ó. ∞ÏÏË ÌÈ· Ú‡ıÌÈÛË, ÏÔÈfiÓ, ¿ÏÏË Ì›· ÔÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ËıÈ΋˜, ÔÏÈÙÈ΋˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰Â ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ «Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÂÚ·›ˆÛË» ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ‹Û˘¯Ô. ∂ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ Î·È ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ·Óı› Ë Ê·È‰Ú¿ ÔÚÙÔηϤ· Î·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ·ÔÙÂÏ› ηıÂÛÙÒ˜ Ì ÙË ‚ԇϷ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ·Ó fi¯È Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘.

∏ Ó‡ÊË ¯ÙÂÓ›˙ÂÙ·È... ∞ÎfiÌË ÌÈ· ÂÚ·›ˆÛË ˆÓ ԢΠ¤ÛÙÈÓ ·ÚÈıÌfi˜. ÕÏÏË Ì›· ÚˆÙÔÙ˘›· Î·È ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. °È·Ù› οˆ˜ ¤ÙÛÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ „ËÊÈÛı¤Ó ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Û ¯ÚfiÓÔ Ìˉ¤Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ¢ı·ÚÛÒ˜: «∂›Ì·ÛÙ ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ¢ÒÛÙÂ Î·È ÛÒÛÙ». ∂›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ ·˘Ùfi, ·fi ÙÔ Ó· Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ·ÎfiÌË ¤Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, Ô˘ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ‚¿˙ÂÈ Ù·ÊfiϷη ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¢Èη›Ô˘, Ù·ÊfiϷη ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘Ó›‰ËÛ˘ ¤ÓÙÈÌÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘, ¯ÚËÛÙÔ‡ ÔÏ›ÙË. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÊÂÛË ·Ì·ÚÙÈÒÓ, ·ÌÓËÛÙ›· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜, ÛÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ··ÙÂÒÓ˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚Ú·‰‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·ÓÙ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ÁÏÂÓÙÔ‡Ó, ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó, ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞˘ÙÔ‡˜, ÏÔÈfiÓ, ‚·ÛÈο ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù· ‚È‚Ï›· ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™¢√∂, Ì ٷ ÂÈÎÔÓÈο, Ï·ÛÙ¿ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¤‚·ÏÏ·Ó ÂÎηı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ º¶∞, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·! ΔȘ ‰Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı¤ÙÂÈ

∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ϤÔÓ, fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ·Ú·ÓÔÌ› ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿. √ÙÈ ‰›ÓÂÈ ·ÌÓËÛÙ›·, ̤ۈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ıÂÛÌfi Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ıÂÛÌfi Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ Ó· Û‚‹ÛÂÈ ÂÓ ÌÈ· Ó˘ÎÙ› ¯Ú¤Ë, ¢ÓÔÒÓÙ·˜ ÚÔÎÏËÙÈο Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋˜, ÁÈ· ¤Ó· ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ fi,ÙÈ ˘ÁȤ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ; ΔÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿, Ù· ¿‰ÔÏ·, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÚÔÎÔ‹, fiÙ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ‰È··È‰·ÁˆÁ› ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÚÔÛٷهÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο; ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi. ∂›Ó·È fï˜ ÚËÙÔÚÈÎfi ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÒÛ·Ì Ì ¿ÏϘ ·Ú¯¤˜, ı· Â›Ó·È ÍÂÂÛÌfi˜ Î·È Î·Ù¿ÓÙÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ¿¯ÚËÛÙÔ˘˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ôϛ٘. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË, Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ÙË Ï·ıÂ̤ÓË, ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ı· ÓÔ˘ıÂÙ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÔÙÂı› ÔÈ Ù‡¯Â˜ ÂÓfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ Ï·Ô‡, Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ. «ª¿˙ÂÈ» ·fi ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·. ª¿˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞ÏÏ¿ Ë Ó‡ÊË, ‰È·¯ÚÔÓÈο, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¯ÙÂÓ›˙ÂÙ·È.

* √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ã. ¶·ÍÈÓfi˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


30 | ∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™

√È Î·Ì¿Ó˜ ÎÙ˘Ô‡Ó Î·È Ù· 400 Û‹Ì·ÓÙÚ· ı· Í·Ó·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! æ‹ÊÈÛÌ· ÎfiÏ·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ·fi ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ì 436 „‹ÊÔ˘˜ ηٿ Ù˘... ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¤Ó·Ó ˘¤Ú Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÎÏÂÌ̤Ó˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·˘Ù‹ ÂÈÙ˘¯›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi ÔÏÈÙÈÎfi Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂ÓÔÚ›·˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ (Free Agia Sophia Cuncil of America) Î. ∫Ú›˜ ™‡ÚÔ˘. √ Î. ™‡ÚÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ·˘ÙfiÓ ·ÁÒÓ· Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÒÚ· ‰ÈηÈÒıËΠ·ÓËÁ˘ÚÈο. ŒÓ·˜ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ηٷʤÚÂÈ ÙÔ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ. ∏ fiÏË ˘fiıÂÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∫Ú›˜ ™‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ™‡ÚÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘. ª·˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «Œ¯ˆ ÈÛ¯˘ÚÈÛı› Î·È ¤¯ˆ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ‹Ù·Ó Ó· ‚ϤÂÈ ¤Ó·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· Ô Î·ı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ªfiÛ¯· Î·È Ë ∞Á›· ™ÔÊ›· Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÌÔ˘Û›Ԣ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. ∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Î·È Ë ΔÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· „ËÊ›˙ÂÈ Î·È Ó· ˙ËÙ› ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¢ËÏ·‰‹ fiÙÈ Î·ÙÔ¯‹ ‰Â Û˘ÓÈÛÙ¿ ȉÈÔÎÙËÛ›· fiˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ¢Â ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Ì·˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, 536 ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, Êı¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ‰Ò. √È Î·Ì¿Ó˜ ÎÙ˘Ô‡Ó ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· Î·È Ù· 400 Û‹Ì·ÓÙÚ· ı· Í·Ó¿ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞˜ ηı·Ú›ÛÂÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ¤ÏıÂÈ Ó· ÚÔÛ¢¯Ëı› Ì·˙› Ì·˜ ÛÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·. ∏ £ÚËÛΛ· ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ. ΔÔ ¤¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ªˆ¿ÌÂı. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ Ì ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∞ÁÈÔÛÔÊÈÙÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜». Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. ™‡ÚÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î. Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ϤÁÔÓÙ·˜: «◊ÚıÂ Ë ÒÚ·! ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÚÔ¯ÒÚ·». ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

”√ ÌÈÎÚfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Ì·ÏÈÔ‡Ù·˜ ¯·ÈÚÂÙ¿ Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì·˙› Ì ̷˜- ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÛÙ· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· ÙÔ˘ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡”. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜ ·Á·‹ıËΠ·fi ÙÔ ÂÎÏÂÎÙfi ÎÔÈÓfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜, Ô˘ ÙÔ ·ÁοÏÈ·Û Ì ÙÔ ¿ıÔ˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡ Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÙÔ˘ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘. Δ· «∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù·» ı· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜, ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘˜, Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙË ÌËÙ¤Ú· ·ÙÚ›‰· ÛÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜. £· ÎÚ·ÙËı› Ë Á¤Ê˘Ú· Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ·ÓÔȯً Î·È ÛÙ¤ÚÂË… •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ·’ ÙË ƒÔ‡ÌÂÏË, ÂÙ¿Í·Ì ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, Î·È ÊÙ¿Û·Ì ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, fiÔ˘ Ì·˜ ·ÁοÏÈ·Û Ì ÂÚÈÛÛ‹ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ·Á¿Ë Ë ·Á·ËÙ‹ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ¿ Ì·˜ ª∞ƒπ∞ ∑∞μ√À. ¢È·‚¿ÛÙ ̷˜, ηÈ: «ŸÛÔÈ ÎÏËÙÔ› ÚÔÛ¤ÏıÂÙÂ. £· ͯ¿ÛÂÙ ›Ûˆ˜ ÙÔÓ fiÓÔ Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜, ·Ó·Î·ÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ ÊÒ˜ Î·È ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ Ù˘ «ËÏÈÔÁ¤ÓÓËÙ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜»! (Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏfiÁÈ· Ù· ‰·Ó›ÛÙËη ·fi ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ΢ڛԢ Ã∏™Δ√À ∂À∞°°∂§π√À, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· ÛÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ë ¯ÒÚ· ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÊˆÙÂÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ∂ÏÏ¿‰·˜ Á¤ÓÓËÌ·, ıÚ¤ÌÌ· ¢È·ÛÔÚ¿˜).


∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™ | 31

πÛÙÔÚÈÎfi˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜: ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ·; ¶ÔÏÏÔ› ÓÔ˘Ó¯›˜ ŒÏÏËÓ˜, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢È·ÛÔÚ¿, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. √ÌÈÏÔ‡Ó ÏÔÈfiÓ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· «ÂıÓÔÌˉÂÓÈÛÌfi», ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi Î·È Ù˘¯fiÓ ÂÈΛÌÂÓÔ Ï‹ÚË ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡.

¢Ú. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫. ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ∂›ÙÈÌÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂∂º

π ∞Ó fiÓÙˆ˜ ¤ÙÛÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ·˘Ùfi, ÙfiÙÂ Ë ÔÚ›· Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜, ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ·›ˆÓ· ÈÛÙÔÚ›·, ÔÈ ËÁ¤˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¿Ó ÈÔ ›Ûˆ ·fi ÙË ‰ÈÛ¯ÈÏÈÂÙ‹ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰˘Û¯ÂÚ‹ Û˘ÓÔ‰ÔÈÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. Ÿˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ·Ú·Î¿Ùˆ, Ô ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÁÎÚÂÌfi Î·È ·Ó‹ÎÔ˘ÛÙÔ Â˘ÙÂÏÈÛÌfi. ∫·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿Ì ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ÛÙȘ ÂÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Î·È Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜, ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ٷ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Î·È Î·ı·ÚÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·Ó ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ, fiˆ˜ ÙÔ‡˜ ¤˙ËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ··ı·Ó¿ÙÈÛÂ Ô «¶·Ù¤Ú·˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜», ∏Úfi‰ÔÙÔ˜, Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ ¯ÈÏÈÂÙ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›¯·Ó Û·Ê‹ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ Ê˘ÏÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ (ÙÔ fiÌ·ÈÌÔÓ), Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (ÙÔ ÔÌfiıÚËÛÎÔÓ), Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ (ÙÔ ÔÌfiÁψÛÛÔÓ), Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ (Ù· ÎÔÈÓ¿ ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·), Î·È Ù˘ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙfi ÎfiÛÌÔ, ÛÙÚ·ÙËÁÈο ΛÌÂÓ˘ ÌÂٷ͇ ÙÚÈÒÓ Ë›ڈÓ: ∂˘ÚÒ˘, ∞Û›·˜ Î·È ∞ÊÚÈ΋˜. ªÂ ÙËÓ ËÚˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜ ÂȉÚÔÌ›˜ Î·È Ì ÙȘ ·Ó¤ÏÈÛÙ˜ Î·È Ï·ÌÚ¤˜ ӛΘ ηٿ ÙˆÓ ÔÏ˘ÏËıÒÓ ª‹‰ˆÓ Î·È ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ· Î·È ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·, ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ Î·È ÙȘ ¶Ï·Ù·È¤˜, ÔÌÔÓÔÒÓÙ·˜ ÔÈ ÙfiÙ ŒÏÏËÓ˜ ¤Ù˘¯·Ó Ó· Û˘ÛÊ›ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÓˆÓ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ ͯˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û·ÊÒ˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈΛÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÈΛÌÂÓÔ˘˜ «μ·Ú‚¿ÚÔ˘˜». ∏ ÔÌfiÓÔÈ· Î·È ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ΢-

Ú›ˆ˜ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÒÛÙ ӷ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚ›· ÂΛӷ (Ô˘ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‡‰·Ù· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘) ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÂÌÓ‡Ûˆ˜ Ú¿ÁÌ·Ù· ÔχÙÈÌ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÙÔ ÂχıÂÚÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Ó‡̷, Ë ˘¤ÚηÏË ∂ÏÏËÓÈ΋ ÔÈËÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ë ··Ú¿ÌÈÏÏË ∂ÏÏËÓÈ΋ ÂÈηÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË, Î·È ÁÂÓÈο Ô ∫Ï·ÛÈÎfi˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi˜ ÙfiÙ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜, Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ Î·È ÔÏÂÌÈÎfi˜ Û˘Ó¿Ì·, ˆ˜ ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ¢Ú·Á›·˜ ÙˆÓ ÔÔ˘‰‹ÔÙ Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ÂΉËÌÔ‡ÓÙˆÓ ‹ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ŸÌˆ˜ ÙÔ ı·‡Ì· ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ηı·Ú¿ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÈÛÙÔÚÈο ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌfiÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (5Ô˜-4Ô˜ . Ã.). ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ··Ú¯¤˜ Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ Ï·ÌÚ¤˜ ӛΘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Ì›· ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ ÚfiˆÚÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÎÔÛÌÔηٷÎÙËÙ‹ Î·È ÔÈ ·Ù¤ÚÌÔÓ˜ ‰È∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


32 | ∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÙÒÚ· ϤÔÓ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ƒˆÌ·˚΋ ÔÏÂÌÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· Û˘Á¯ÚˆÙÈÛıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·Ì¿ÏÁ·Ì· ÙˆÓ Ï·ÒÓ, Ô˘ ı· Û˘Ó·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË Ì›˙ÔÓ· Ì¿˙· Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· Ë Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ¤ÏÍË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù‹ Ô˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙȘ Ӥ˜ ƒˆÌ·˚Τ˜ ÁÂÓ¤˜ Ó· Ì·ıËÙ‡ÛÔ˘Ó ˘ÔÙ·ÎÙÈο ÛÙȘ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù· ∂ÏÏËÓÈο ÚfiÙ˘· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Î·È ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi, ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi, ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ·ÎfiÌË. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ƒˆÌ·›Ô˜ Ï˘ÚÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ √Ú¿ÙÈÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÁÈ· ÂΛÓÔÓ ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· fiÙÈ: «Ë ÔÏÈÙÈο ˘ÔÙ·¯ı›۷ ∂ÏÏ¿˜ ›¯Â ˘ÔÙ¿ÍÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÙÔ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ §¿ÙÈÔ!». ∏ ÂÚ›ÂÚÁË ·˘Ù‹ ‰È·Ú¯›· ÌÂٷ͇ °Ú·ÈΛ·˜, fiˆ˜ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ÙËÓ ÙfiÙ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ƒÒÌ˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ıËÎe ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‡ÛÙÂÚÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ù˘ °Ú·ÈÎfi-ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∂›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÂÎÏÂÎÙfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÙfiÙ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Û˘ÓÙ·˘Ù›ÛıËΠ̠ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ Êı›ÓÔ˘Û·˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙÚ·Ù‡ÙËΠÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂÍ ∞Ó·ÙÔÏÒÓ Ó¤·˜ ıÚËÛΛ·˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÚÔÛ¤‚ÏÂ ÛÙÔ ™Ù·˘Úfi ˆ˜ ¤Ó· Ó¤Ô ÛˆÙ‹ÚÈÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ Ï¿‚·ÚÔ.

¯fiÓÔȘ ÙˆÓ ¢È·‰fi¯ˆÓ ÚÔÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ƒˆÌ·˚΋ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋ Â¤Ï·ÛË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ™˘ÓÂÒ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó, Ì ÙË Û˘ÓÙÔÌ›· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘, ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÌfiÓÔ ÛÙ·ıÌÔ› ‹ Ù· ÛÙ¿‰È·, ·’ fiÔ˘, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙÔ˜, ‰È‹ÏıÂ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ƒÒÌ˘ Î·È ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ϋڈ̿ Ù˘, «ÛÙË Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ¿ Ù˘», Ô˘ ÛηӉ·Ï›˙ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ∂ÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ √ÚıÔ‰fiÍˆÓ Î·È Û˘Ó¿Ì· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂχıÂÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ππ ∞˜ ¿Ì ÏÔÈfiÓ Ï›ÁÔ ÈÔ ›Ûˆ, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ªÂ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÎËÓ‹, Ù· ∂ÏÏËÓÈÛÙÈο μ·Û›ÏÂÈ· ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘Ô·ÙÔ˘Ó, Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· ·ÒÏÂÛ·Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ˙ˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ¯¿ÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ «ÙÔ fiÌ·ÈÌÔÓ» Ì ÙÔ ·Ó·Î¿ÙˆÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È μ·Ú‚¿ÚˆÓ ηٿ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

™ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ıˆÚË̤ÓÔ˜ Ô ÓÂfiÙ¢ÎÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ì›· ÙÔÏÌËÚ‹ Î·È «ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ» ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ °Ú·ÈÎfi-ƒˆÌ·˚ÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ Î·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙfiÙ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ï¿‚·ÚÔ ÂÓfi˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡, ÌË ·ÓÂÎÙÈÎÔ‡ ªÔÓÔıÂ˚ÛÌÔ‡, Î·È Ì ÙËÓ ÂÈÛ̷و̤ÓË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ªÂÛÛÈ·ÓÈ΋˜ πÔ˘‰·˚΋˜ ÚÔÛÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· ¤Ï¢ÛË Ù˘ μ·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Â› Ù˘ Á˘, ÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ (ÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ô ¶·‡ÏÔ˜, Ô Ê·Ó·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ fiψÓ) ¤Ù˘¯·Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ıÏȈ̤Ó˜ Ì¿˙˜ ÙˆÓ ˘fi‰Ô˘ÏˆÓ Î·È ·fiÎÏËÚˆÓ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È °Ú·ÈÎÈÎÒÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ·fi Ù· ηٷÏËÊı¤ÓÙ· ÙfiÙ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈο μ·Û›ÏÂÈ· Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ª¤Û· Û ÙÚÂȘ ÌfiÓÔ ·ÈÒÓ˜, Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÈÂÚÁ·Û›· Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙‡ÌˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ πÔ˘‰·˚ÎÒÓ, ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ, Î·È ƒˆÌ·˚ÎÒÓ ı· ηٷϋÍÂÈ Û ¤Ó·Ó ÚÈ˙ÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi (ÔÏÈÙÈÎfi, ıÚËÛ΢ÙÈÎfi, Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi) Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ΔÔ ΔÚÈ·‰ÈÎfi ‰fiÁÌ· Ù˘ √ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘ ı· ‰ڷȈı› ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ηٿ ÙˆÓ ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÔÏÈÙÈο ı· ÂÈ‚ÏËı› ¿ÓˆıÂÓ. ∏ ƒÒÌË ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙË ¡¤· ƒÒÌË, «ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙËÓ ¶fiÏË». ΔÔ ¢ˆ‰ÂοıÂÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÔ ¶¿ÓıÂÔ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ Â›Û˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ∞Á›Ô˘˜. ∏ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ̛· «ÂϤˆ £ÂÔ‡» ªÔÓ·Ú¯›·, ˘Ô‚ÔËıÔ‡ÌÂÓË ·fi Ì›· ÈÂÚ·Ú¯Ë̤ÓË ıÂÔÎÚ·Ù›·. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÎfiÛÌÔ˘ ·ÈÛıËÙÔ‡ ηÈ


∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™ | 33 ‚›Ô˘ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚË̤ÓË ∂‚Ú·˚΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙË Ì˘ÛÙËÚȷ΋ Î·È ıÂÔ˘ÚÁÈ΋ ÈÂÚÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ı· ·ÏÏÔȈı› ÚÈ˙Èο, Ô ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ı· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌ›· ı· Â›Ó·È ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Â¤Ó‰˘Ì· Ô˘ ı· ÙÂı› ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ Ù·¯Â›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓfiʈÓÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈṲ̂Ó˘ ÙfiÙ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘. ŒÙÛÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ηٿ ÙÔÓ ÂÈÚˆÓÈÎfi ¿ÓÙÔÙ ∫·‚¿ÊË, «Ô ¤Ó‰ÔÍfi˜ Ì·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÈÛÌfi˜!» ªÂ ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ πÛÏ·ÌÈÛÌÔ‡ (ˆ˜ ¤Û¯·Ù˘ ·›ÚÂÛ˘) ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔÛ΋ÓÈÔ, Ô ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ı· ÂÈÙ·ı› Î·È ı· ÙÂı› Ù¤ÚÌ· ÔÚÈÛÙÈÎfi ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔ Ó·ÓÈÎfi fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌfi ÙˆÓ μ·Ú‚¿ÚˆÓ. ∂›¯Â ¤ÚıÂÈ ϤÔÓ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ‚·Ú‚·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ªÂ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ πÛÏ·ÌÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ μÔÚÚ¿ Î·È ¢˘ÛÌ¿˜, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ÂÍÈÛÏ·ÌÈÛÌfi˜ ‹ ÙÔ ÍÂÚ›˙ˆÌ· ÙÔ˘ ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈṲ̂ÓÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Î·È Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. √È ∞Á·ÚËÓÔ› ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ (·Ó fi¯È Î·È ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ) ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ÙˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ™ÂÏ¢ÎȉÒÓ ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ϤÔÓ ··ÙËÏfi Î·È ÊÚÔ‡‰Ô ÙÔ Ì¤Á· fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È πÛÏ·ÌÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ·‰ÂÏÊÈο Î·È ·ÈÚÂÙÈο ÁÂÓÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈÎÔ‡ πÔ˘‰·˚ÛÌÔ‡, ‰ÂfiÓÙˆ˜ ÌÂÙ·ÔÈË̤ÓÔ˘ Û ¤Ó· Ê·Ó·ÙÈÎfi, ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi, ˘ÂÚÂıÓÈÎfi, ˘ÂÚÎfiÛÌÈÔ, ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÙÈÎfi ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÌfiÚʈ̷. ŸÌˆ˜, Ô μ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ (ÛÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË Î·È Î¿ˆ˜ ÂÍÂÏÏËÓÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹) ›‰Â ÔÚıfiٷٷ ÙÔÓ ∞Ú·‚ÈÎfi πÛÏ·ÌÈÛÌfi ˆ˜ ¤Ó· ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜, Ê·Ó·ÙÈο ÂÈıÂÙÈÎfi Î·È ·Î¿ıÂÎÙÔ. ∞Ó·ÁοÛıËÎÂ Û˘ÓÂÒ˜ Û˘ÓÂÙ¿ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘ÚÚÈÎӈ̤ÓÔ˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙ· ÂÚ› ÙËÓ μ·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· ¯ˆÚ›· ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·, ÙË ™ÂχÎÂÈ·, Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ, Ô˘ ›¯·Ó ·ÎÌ¿ÛÂÈ ˆ˜ ΤÓÙÚ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡, °Ú·ÈÎfi-ƒˆÌ·˚ÎÔ‡, Î·È °Ú·ÈÎfi ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∞ÏÏ¿, Â¿Ó Ô ∞Ú·‚ÈÎfi˜ ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ô ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi˜ Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙ¤ÚËÛ ÙÔ «Î·Ù’ Â›Ê·ÛË ∂ÏÏËÓ›˙ÔÓ» μ˘˙¿ÓÙÈÔ ·fi ÙȘ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÔÈ ÂÎ Ù˘ ¢‡Ûˆ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔÈ ∫·ıÔÏÈÎÔ› Î·È ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÈÛÌÔ‡ ¤Ù˘¯·Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ √ÚıÔ‰fiÍÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ·fi Ù· ÂÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· Î·È ™ÈÎÂÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÙËÓ ÂÓȯڿ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ Êı›ÓÔ˘Û·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÙfiÙ ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏ·‰ÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¿Ï·È fiÙ ηı·Ú¿ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Î·È ¤Ó‰ÔÍÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ (1204) ·fi ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Û §·ÙÈÓÈο ¢Ô˘Î¿Ù· Î·È ¶ÚÈÁÎÈ¿Ù·, Ë ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ √ÚıÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÌÂٷ͇ «Ûʇڷ˜ Î·È ¿ÎÌÔÓÔ˜», ‰ËÏ·‰‹ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÈıÂÙÈ΋˜ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ÌÈ·˜ ÌÈÛËÙ‹˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ-

΋˜ (∫·ıÔÏÈ΋˜) ¢‡Û˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ηÎÒÓ Ô‰ÒÓ ·ÓËÏÂÒ˜ ·ÁfiÓÙˆÓ ÚÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, ÙÔ ‰ÔÁÌ·ÙÈο √Úıfi‰ÔÍÔ Î·È ÂÏÏËÓ›˙ÔÓ μ˘˙¿ÓÙÈÔ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔ «ÌË ¯Â›ÚÔÓ» ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó Î·È ‰¤¯ÙËΠÛÙȘ ·ÁοϘ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ªÈÛÔʤÁÁ·ÚÔ ∞Ó·ÙÔϛ٘, Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ʤÚÔÓÙ˜ ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜! ∏ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì›· οıÂÙË ÙÒÛË Î·È ÛÙ·ıÌfi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎfi ÂÈÎ¿Ï˘ÌÌ·, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·Û¯›ÛÂÈ Â› ·ÈÒÓ˜ Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ √ÚıÔ‰ÔÍ›·, ·Ì·˘ÚÒÓÂÙ·È ÙÒÚ· Ì ÙÔ ‚¿ÌÌ· Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜. √Úıfi‰ÔÍÔÈ ¶·ÙÚȿگ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÛÙ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘˜, fiˆ˜ ¿ÏÏÔÙ ÙÔ˘˜ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÌfi Î·È Ó· ÎÙ›˙Ô˘Ó ÂÎÎÏËۛ˜ Û·Ó ÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ·fi ÙÔÓ ∫·Ù·ÎÙËÙ‹ Â›ÛËÌ· Û Ù˙·Ì›. √ ÃÚÈÛÙfi˜ ı’ ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù·ÂÈÓ¿ ÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ªˆ¿ÌÂı Î·È Ô ¶·ÙÚȿگ˘ ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙËÓ Ù˘ÊÏ‹ ˘ÔÙ·Á‹ ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ √ÚıÔ‰fiÍˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È Ù· μ·ÏοÓÈ·. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


34 | ∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™ ∫·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤Êı·Ó ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Î·Îfi, ÛÙÔ ·ÚÙÈÛ‡ÛÙ·ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ·Ù›‰ÈÔ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ·Ó·Ú¯›· Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Û‡Á¯˘ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ›¯Â Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫Ï·ÛÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ √Úıfi‰ÔÍÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ. ΔÂÏÈο ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÙfiÙ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÚ·Á¤Ï·ÊÔ ÙÔ˘ «∂ÏÏËÓfi-ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡». ∂› ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÌÈÎÚ‹ ∂ÏÏ¿˜ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ¯›Ì·ÈÚ· Ù˘ «ªÂÁ¿Ï˘ π‰¤·˜», Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ 1922. ªÂ ÙÔ ÍÂÚ›˙ˆÌ· ÙˆÓ ·ÔÌÂÈÓ¿ÓÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ √ÚıÔ‰fiÍˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ·fi ÙȘ ∞ÛÈ·ÙÈΤ˜ ¿ÙÚȘ ÂÛٛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÔÚ›· ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÈÛÙ¿ ÙÔ Ì¤Á· fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, η٤ÏËÍ ÙÂÏÈο Û ÂΛÓË ÙËÓ ÂÏÂÂÈÓ‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ·fi Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ÛÙË ªËÙ¤Ú· ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿, fiÙÈ ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ μ·Ú‚¿ÚˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙ˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ˆ˜ Ù·ÂÈÓÔ› ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÓÈÎË̤ÓÔÈ ÙÒÚ· ·fi ÙÔ˘ μ·Ú‚¿ÚÔ˘˜. ŸÌˆ˜, Î·È ·fi ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Î·Îfi οÙÈ Î·Ïfi ‚Á‹Î ÙÂÏÈο. √È «ÚfiÛÊ˘Á˜» Ì ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜, Î·È ÙËÓ ÙÈÌÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ¤‰ˆÛ·Ó Ó¤· ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ∂ÏÏ¿‰· √ÚıÔ‰fiÍˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤Ô˜ ÙÔ˘ 1940 Î·È ÙËÓ ËÚˆÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¡ÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ º·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È ¡·˙ÈÛÌÔ‡.

¶¿ÓÙˆ˜ ‰›Î·ÈÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı›, fiÙÈ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜ οÙÈ ıÂÙÈÎfi ÚԤ΢„ ÁÈ· ÙË ÁψÛÛÈο ∂ÏÏËÓ›˙Ô˘Û· ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ √ÚıÔ‰ÔÍ›·. ∏ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ¤ıÂÛ ٤ÚÌ· ÛÙÔÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÂÎÏ·ÙÈÓÈÛÌfi ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ô˘ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ˆ˜ ·Ó·Áη›Â˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∫·È ̤۷ ÏÔÈfiÓ ÛÙË «Ì·˘ÚÔÊfiÚ· ·ÂÏÈÛ›·» Î·È ÙÔ «˯Ùfi ÛÎÔÙ¿‰È» Ù˘ ÛÎÏ·‚È¿˜, οÙÈ Ï›„·Ó· ·fiÌÂÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÙÚÈ· ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÁÁÂÓ‹ «¤ÚˆÙ· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜», Ô˘ ı· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó ·ÈÒÓ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ËÚˆÈÎfi ÍÂÛËΈÌfi ÙÔ˘ 1821. ŸÌˆ˜, fiÛÔ Î·È ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ·Ú¿‰ÔÍÔ, Ë ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiˆ˜ ÙËÓ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ë ÊÏÔÁÂÚ‹ ηډȿ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ô ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˘ ∫ÔÚ·‹. ΔÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÎÚ·Ù›‰ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÁˆÁÚ·ÊÈο ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙËÓ ∞ÙÙÈÎfi-μÔȈٛ· ΢ڛˆ˜, ηıËÌ·Á̤ÓÔ Î·È ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÔıËÙ‹ ÂÏ¢ıÂÚ›·, Î·È ÊÔÚو̤ÓÔ ÌÂ μ·˘·Úfi μ·ÛÈϤ· Î·È μ·˘·ÚÔÎÚ·Ù›·, ¤ÌÔÈ·˙ ̿ÏÏÔÓ Ì ıÏÈ‚ÂÚfi Ï›„·ÓÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ μ·ÛÈÏ›ˆÓ Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ·ÎfiÌË ¤‰ÂȯÓ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë ‰ÂÈÓ‹ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚ÈÒÛ·ÓÙÔ˜ Ï›„·ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ √ÚıÔ‰fi͈Ó, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ˘ÔʤÚÂÈ Î·È Ó· Âı·›ÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ˙˘Áfi Î·È ÙÔ ‚Ô‡Ú‰Ô˘Ï· ÙÔ˘ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÛÙȘ ÙfiÙ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ΔÔ ·Ó·٤ڈ̷ ÙˆÓ ÂÏ›‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜, Ù˘ ÚÔÁÔÓÈ΋˜ ·ÚÂÙ‹˜, Î·È Ù˘ ı˘Û›·˜ «˘¤Ú ¶·ÙÚ›‰Ô˜» Ô˘ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÔÈ Ó›Î˜ ÙÔ˘ ’40 Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ÎfiËÎ·Ó Í·ÊÓÈο Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ∞ÓÙ·ÚÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Û˘ÛÛÒÚ¢ÛÂ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜. ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÂÌʇÏÈÔ˘ Û·Ú·ÁÌÔ‡ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÛÙ·ıÌfi ÛÙÔÓ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛıÔ‡Ó Ô ·Ê·ÓÈÛÌfi˜ ÙfiÛˆÓ Ó¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ì˘·ÏÒÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ, Ô ÍÂÓÈÙÂÌfi˜ Î·È Ë ·ÔͤӈÛË ÙfiÛˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ·Ú·Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ ÙÔ˘ ª·ÚÍÈÛÙÈÎÔ‡ ¢ÈÂıÓÈÛÌÔ‡ ‹ Û·Ù¿ÏËÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ª·Ì̈ӿ, ÙÔ ıÂfi ÙÔ˘ ∫·ÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÁÂÓÓ·›· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙË ¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Î·È Ë ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙÔ 1973 ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·ı·Ú¿, fiÙÈ Û οÔȘ Ó·ڤ˜ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ηډȤ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· η›Ó Û›ı˜ ·fi ÙÔ ÚÔ·ÈÒÓÈÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÊÈÏfiÙÈÌÔ Î·È ÙÔÓ «¤ÚˆÙ· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜», fiˆ˜ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Ô ÂıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ÔÈËÙ‹˜, Ô Ôχ˜ ™ÔψÌfi˜. πππ ∫·È Êı¿Û·Ì ¤ÙÛÈ ·ÈÛ›ˆ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔˆıÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹, ·Ó fi¯È Î·È Ì ÙËÓ «Î·Ï‹ ÚÔ·›ÚÂÛË», ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ΔÔ ÊϤÁÔÓ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÃÚÈ-


∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™ | 35 ÛÙÈ·ÓÒÓ √ÚıÔ‰fiÍˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË Î·È ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓË ˆ˜ «∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË». À¿Ú¯ÂÈ ‰È¿¯˘ÙÔ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ÎÚ˘ÊÔ‡ Êfi‚Ô˘, fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΢ڛˆ˜ ÔʤÏË, ı· ˘Ô¯Úˆı› Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿, ÙË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈο √Úıfi‰ÔÍË Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈο ∂ÏÏËÓÈ΋, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠηٿ ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰Â˜ Ì Ôχ ·›Ì· Î·È È‰ÚÒÙ·. «∞ÓÙ› ÙÔ˘ ÈӷΛԢ ʷ΋˜», ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜ Û‹ÌÂÚ· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÂÓ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó «ÁËÓ Î·È ‡‰ˆÚ» ÛÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂÙÂÚfi‰ÔÍÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ «Ù· ÈÂÚ¿ Î·È Ù· fiÛÈ· Ù˘ Ê˘Ï‹˜» ÛÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ™Ù·˘ÚÔÊfiÚˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ‹ ¤ÛÙˆ Ì›· οÔÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ fiÏˆÓ ‹ ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ı· ÁÂÏ¿Ó Ì ÙÔ Î·Ù¿ÓÙËÌ· ÙˆÓ «ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ¡ÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ», ·ÔÁfiÓˆÓ ‰‹ıÂÓ ÙˆÓ ËÚˆÈÎÒÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ó·˜ Î·È ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· Î·È ¢È¿ÎÔ˘! ªÂ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ∂∂, ÙÔ Â˘ÚÒ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ Î·È ÙÔ √Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ·, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ı· Ú¤ÂÈ ›Ûˆ˜ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì §·ÙÈÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÚÔ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ! ¶Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ËÏ·‰‹ ÊÚÈÎÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÙÚȈÙÈο ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÎfiÌË ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜. Ÿ,ÙÈ ‰ÂÓ ÂÂÙ‡¯ıË Â› ·ÈÒÓ˜ ‰Ô˘Ï›·˜ Î·È ˘ÔÙ·Á‹˜ Û ͤÓÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Î·È ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜, fi,ÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ԇÙÂ Ë ºÚ·ÁÎÔÎÚ·Ù›· Ô‡ÙÂ Ë ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜, ÙÔÓ ·ÓÙÂÏ‹ ‰ËÏ·‰‹ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÙÒÚ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÂÈۋ̈˜ ÔÈ ˘ÂÚÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù·ÁÔ› Ù˘ Â·ÈÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜! ∞ÎfiÌË Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ô˘ ¿ÓÙÂÍÂ Î·È Â¤˙ËÛ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÙÒÚ· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ó· ÂÁηٷÏÂÈÊÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ‹ ·ÈÛ¯Ú¿ Ó· ·ÏÏÔȈı› ÛÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· ÌÈ·˜ ‰‹ıÂÓ «∂ÓÔÔÈË̤Ó˘ ∂˘ÚÒ˘». ∫·È ÂÓÒ Ù· Ï‹ıË ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· Î·È ·Î¿ıÂÎÙ· ÛÙÔ Í¤ÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È «∂ÏÏ¿˜», ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È fi¯È ·ÏÒ˜ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ·ÏÏ¿ Û ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ÔÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Èı·Ó‹ ˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÈÔ Â‡ÔÚÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi μÔÚÚ¿. ™ËÌ›· Î·È Ù¤Ú·Ù·, ‰ËÏ·‰‹! ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÂÓÈο, ·ÏÒ˜ «ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡» Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜. √È ·ÊÂÏÏËÓÈṲ̂ÓÔÈ (Î·È ·fi¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈṲ̂ÓÔÈ) ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·Ù·ÈÒÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ √ÚıÔ‰fiÍˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÚÔÁfiÓˆÓ, ·fi ʈÙÂÈÓÔ› Ô‰ËÁÔ› Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÙÂ, ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Î·È ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· Ô˘Ú·ÁÔ› Ì›·˜ ∂˘ÚÒ˘ ‰‹ıÂÓ Âӈ̤Ó˘, ·ÏÏ¿ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÈÂ˙fiÌÂÓ˘ ·fi ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi fiÁÎÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Î·È ¡·ÙÔ˚΋˜ ÁˆÔÏÈÙÈ΋˜ ÎˉÂÌÔÓ›·˜.

ŸÛÔ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ∂Ù·›ÚÔÈ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Û ӈ¯ÂÏ›˜ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜ Ó· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ‰ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‹ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ë ˘ÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È Ô ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ οÔÙ ٷ ‰·ÓÂȷο ·˘Ù¿ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ı· ÛÙÂÓ¤„Ô˘Ó ‹ ı· ÛÙÂÚ¤„Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜, Î·È ÙfiÙ ÔÈ Û˘Ó-ŒÏÏËÓ˜ ·ÙÚÈÒÙ˜ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó ›Ûˆ˜ Ó· ·Ê˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ï‹ı·ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÁÂÓÓËıÔ‡Ó „˘¯Èο Î·È ı· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì ÙfiÏÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ËÏÈÔÁ¤ÓÓËÙ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

¢Ú. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫. ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ΔÌ‹Ì· ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Towson Towson, MD 21252, USA cevangeliou@towson.edu

√ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Ã. ∫. ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÔÏÏÒÓ ¿ÚıÚˆÓ, ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ∂ÏÏËÓÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊ›·, ªÔ‡Û· ºÈÏ¿ÓıÚˆË, Î·È ¶ÔÏÈÙÈο £¤Ì·Ù·, Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó ÚÔÛÔ¯‹˜. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


36 | ∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™

Δ√À ∫ø¡/¡√À ª∏Δ™π√À

∂ÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ˘ÂÚfiÚÈÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ °˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÌ‚ÚÈıÒ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜, ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Î·È ·ÒÙÂÚÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ϿıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Ì ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ù˘ Á˘ ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜ Ì·˜, ÛÙÔÓ ˘ÂÚfiÚÈÔ (¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ·) ∂ÏÏËÓÈÛÌfi. ∂ÁηٷÏ›„·Ì ÛÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ ˘ÂÚfiÚÈÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ¯¿Û·Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ì·˜ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ·Ù› ·ÓÙÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÔÎfi‚Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜. ∂ÁηٷÏ›„·Ì ٷ Û‡ÓÔÚ· Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο, Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ¤‰ÈÓ·Ó ÊÙÂÚ¿ ÛÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ì·˜, ‡ÚÔ˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË, ÁÈ· Ó· ‰È·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ¤ÎÙÔÙ ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù· ¯Ô˚ο, Ù· fiÚÈ·. ∫·È Ù· fiÚÈ· ¯ˆÚ›˜ Ù· ˘ÂÚfiÚÈ· ı· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÂÓ ÎÈÓ‰‡Óˆ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì·˜, ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜, Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ¿ Ì·˜, Ë ¶·È‰Â›· Ì·˜, ˘ÂÚfiÚÈÔ Û˘Ó›‰ËÛË, ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ∫·È ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙËÓ ӛͷÌÂ, ÙËÓ ÚÔ‰ÒÛ·Ì ÚÔ˜ ‰fiÍ·Ó ÙÔ˘ ∂ÏÏ·‰ÈÛÌÔ‡, Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜ Î·È Ù˘ ηÎÔÌÔÈÚÈ¿˜. ™Èˆ‹Û·ÌÂ, ‰Â ı¤Ï·Ì ÌÂÏ¿‰Â˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. £¤Ï·Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ì·˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÔ›˙·Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘, ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·ÓÔ¯‹˜. ª‹ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔ˚Ô‡Û˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, ‹ ÔÚıfiÙÂÚ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ¤ÓÓÔȘ, fiˆ˜ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Î·È Ë ·ÙÚ›‰·; ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·Ì fiÙÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ӷ Á›ÓÔ˘Ì ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì·˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜; ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÚËÓÈ΋ ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈıÂÙÈ΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÁˆÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √È Í¯·Ṳ̂ÓÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜ Ì·˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌËÙÚÈÎfi ¯¿‰È Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙËÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë Í¯·Ṳ̂ÓË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘Ó¤ÏÏËÓ˜ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ·˘ÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· ÙÔ˘˜, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ·ÎÌ·›Ô, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ‰˘Ó·Ùfi.∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì Û ηÈÚÔ‡˜ ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, ÂÍ›ÛÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î›Ó‰˘ÓÔÈ ˘ÔÙÚÔÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ÂȉÂÈÓÒÛˆ˜.

kostasmitsios@yahoo.gr ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


°ƒ∞º∂π “√ ∞¶√¢∏ª√™”

∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™ | 37

ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÂÓfi˜ ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘ ŒÏÏËÓ· ∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ «·ÊÈÂڈ̿وӻ, ŒÏ·‚· ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Û·˜ Î·È Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ. Ÿˆ˜ ‚ϤÂÙ·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËη ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ Û·˜ Î·È Û·˜ ÛÙ¤ÏÓˆ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÚıÚÔ ÌÔ˘. ∞ÔÊ·Û›ÛÙ ÂÛ›˜ ·Ó ı· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇÛÂÙÂ. ∂ÁÒ ¿ÓÙˆ˜ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ. Ã√¡π∞ ¶√§§∞. ∫∞§∏ Ã√¡π∞ ™∂ ™∞™ ∫∞π Δ√À™ ∞¡∞°¡ø™Δ∂™ ™∞™. ∂Áη٤ÏÂÈ„· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ ÂÊÙ·ÂÙ›·˜. ΔȘ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜ ‰ËÏ·‰‹. √Ï˘ÌÈ·ÎÔ›, Â˘Úˆ·˚Îfi, Eurovision Î·È Î·Ê¿ÛÈ· ÔÈ ¿‰ÂȘ Û·Ì¿ÓȘ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. «¶Ô˘ ·˜;», Ì ڈÙÔ‡Û·Ó ·ÔÚË̤ÓÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘. «¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰Â ı· ‚ÚÂȘ ηχÙÂÚ·!». ΔÒÚ· È· Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. «ªË Ù˘¯fiÓ Î·È Á˘Ú›ÛÂȘ! ∫·Ï¿ Â›Û·È ÂΛ. ¢ÂÓ ·Ï‡ÂÙ·È Â‰Ò Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË». Ÿ¯È, Ô˘‰ÂÌ›· ·›ÛıËÛË ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ›¯· ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ¤ÌÂÏ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ì·È, fiÛÔ ‰Â Ì¿ÏÏÔÓ ÛÔÊfi˜. ¶Ôχ ·Ï¿ ‰ÂÓ Â›¯· «‰fiÓÙÈ», ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ̤ÛÔ, ÁÓˆÚÈ̛˜ ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË. ∞ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù· ›¯·Ó. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, η̛· Ù‡¯Ë. ∂›¯· ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ·fi ÙËÓ ·ÓÔÌ›·. ŒÓ· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ó· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ Î·È Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi. Δ· ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ· ÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹, Î·È Û ¿ÏÏË ·Ú·Ï›·! £· ÌÔ˘ ›Ù ÙÒÚ·, ‰Èη›ˆ˜, «ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂȘ ÂÛ‡ Ó· ÂÎʤÚÂȘ ¿Ô„Ë ÁÈ· Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ·; ΔÈ Û ÎfiÊÙÂÈ; ∞ÊÔ‡ Â›Û·È ·Ì¤ÙÔ¯Ô˜, ‰Â Û ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ô‡Ù ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, Ô‡Ù ÔÈ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó.» √È ÈÔ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ı· ‚È·ÛÙÔ‡Ó Ó· Ì ÎÚ›ÓÔ˘Ó. «ŒÍˆ ·fi ÙÔ ¯ÔÚfi ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ϙ. ¢ÂÓ Î¿ıÂÛ·È ÛÙ· ·˘Á¿ ÛÔ˘ ÂΛ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ¿Û ̷˜ ÂÌ¿˜ Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ.» ™ˆÛÙfi, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ì·È ·Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ‰È·ı¤Ùˆ Î·È ÙÔ ÂÍ‹˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. μϤˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ¿ıË Î·È Û˘ÁÎÈÓËÛȷΤ˜ ÊÔÚÙ›ÛÂȘ. ªÂ „˘¯Ú‹ ÏÔÁÈ΋. ∫È ¤ÙÛÈ ÏÔÁÈο Î·È „˘¯Ú¿ ÂÈı˘ÌÒ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·ÔÚ›· ÚÔ˜ ¿·ÓÙ˜ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜. ª·, ·Ï‹ıÂÈ·, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÔÈÔÈ Ù· Ê¿Á·Ó ٷ ÏÂÊÙ¿; ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ȉ¤· ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÎϤÊÙ˜, ÔÈ „‡Ù˜ ÎÈ ÔÈ ÏˆÔ‰‡Ù˜; £¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÍÂÙÚ˘ÒÛÂÙÂ, ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, Ì· Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È ˆ˜ „¿¯ÓÂÙ Û ϿıÔ˜ ÎÚ˘„ÒÓ˜. ∞˜ Û·˜ ‰ÒÛˆ ÂÁÒ ÏÔÈfiÓ ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· (Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÙ ÌÔ˘ ÙȘ ÁÂÓÈ·ÛÂȘ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÂÈÓ¤˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ): • ∫ϤÊÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¯Ú˘ÛÔ› ÔÏ˘ÌÈÔӛΘ Ì·˜ Ô˘ ·ÊÔ‡ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÂıÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘ ÙÛÂÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ÚÈÌ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÓÙÔ¤. ΔÛ¿Ì· Ù· ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘· Ô˘ ¤¯˘Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÌÂÚ˜. √ ŒÏÏËÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ï‹ÚˆÛÂ! • ∫ϤÊÙ˜, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Â›Ó·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û·˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÔıÂÒÓÂÙ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ· ‰ÈfiÙÈ «ÛÙ‹ÓÔ˘Ó»

·È¯Ó›‰È·, ÍÂϤÓÔ˘Ó ‚ÚÒÌÈÎÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ (√¶∞¶) fiÛÔ Î·È fiÛÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ›¯ËÌ·. • ∫ϤÊÙ˜ Â›Û˘ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ηÌfiÛˆÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ fiÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ· ·Ê‹Ó·Ù ÌËÓÈ¿ÙÈη Î·È ‰ÒÚ· (¿Ï ÔÙ¤) ÁÈ· ÌÈ· ˙ÂÌÂÎÈ¿, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÁÈ· ÊÈÛÙ›ÎÈ·, ·ÏÎÔfiÏ Î·È Á·ÚԇʷÏÏ·. ∞ԉ‰ÂÈÁ̤Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜, ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ·Ú·‚›·ÛË ·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î.Ï. • ∫ϤÊÙ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ͤ¯·Û·Ó ‹ ·Ì¤ÏËÛ·Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ªÂ ÚÒÙÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¤‚·È· ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹-·Ë‰fiÓÈ, Û‡˙˘ÁÔ Ó˘Ó ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ª·, Ì „›¯Ô˘Ï· ı· ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂı· ÙÒÚ· ·ÚÈ ‰ÈηÛÙ¿; • ∫ϤÊÙ˘ Ô Ù·ÍÈÙ˙‹˜ Ô˘ Ì ¯ÚÂÒÓÂÈ ‰ÈÏ¿ Î·È ÙÚÈÏ¿ ÁÈ· Ì›· ÎÔ‡ÚÛ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-∫ÔψÓfi οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÌ·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·. §fiÁˆ οÔÈ·˜ ÂÚ›ÂÚÁ˘ Û‡ÌÙˆÛ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ «Î·¤ÏÔ» ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¿ÓÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙȘ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ÔÌ·È ˆ˜ ˙ˆ ÌfiÓÈÌ· ¤Íˆ. ∞ı¿Ó·ÙË ∂ÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÍÂÓ›·! °È· ·fi‰ÂÈÍË ‰Â Ô‡Ù ÂÚÒÙËÌ·. • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› Ô˘ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û business ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ì ÍÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ηÏÒÓÙ·˜ Û·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ÚÔÛ¢¯‹ Î·È ÓËÛÙ›·. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ù· ÙÔ˘ η›Û·ÚÔ˜ Ùˆ η›Û·ÚÈ Î·È Ù· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ Ùˆ ıÂÒ. • ∫ϤÊÙ˜ Î·È ÔÈ ·¿‰Â˜ Ô˘ ÙÛÂÒÓÔ˘Ó ·‰‹ÏˆÙ· ÙÚ·ÎÔÛ¿ÚÈ· «ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·» ·fi Á¿ÌÔ˘˜ Î·È ‚·ÊÙ›ÛÈ·. ∫·È Ô ‰›ÛÎÔ˜ Ê˘ÛÈο Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ. • ∫ϤÊÙ˘ Ô Î·ÊÂÙ˙‹˜ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù·Ìȷ΋ ÙÔ˘ ÙÔ ÊÚ·‰¿ÎÈ Ô˘ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓˆ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›·. • ∫ϤÊÙ˘ Î·È Ô ÂÊËÌÂÚȉÔÒÏ˘ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∂ÏÔ‡ÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


38 | ∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™ • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜. • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ¯ÚËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙ·Û›· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜. • ∫ϤÊÙ˜ fiÛÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÛËÌ·›· ÁÈ·Ù› ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó. • ∫ϤÊÙ˜ fiÛÔÈ ˙ËÙ¿Ó ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Î·È ÚÔ˘ÛʤÙÈ· ÁÈ· «ÙÔ ·È‰› Ô˘ ˙ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ի Î·È «ÙËÓ ı˘Á·Ù¤Ú· Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· Ì¿ÛÙÂÚ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¢∂∫√». • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÙËÓ ÎÔ·Ó¿Ó ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙȘ 12:30. ∫ϤÊÙ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯Ù˘¿Ó ÙËÓ Î¿ÚÙ·. ∞ÏÏ¿ ›·ÌÂ: ÌÂٷ͇ ηÙÂÚÁ¿ÚˉˆÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰‹ÌˆÓ Î·È ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Ô˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó ÌÂÓ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ï·ÛÙ¿. • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÁÈ·Ù› Ôχ ·Ï¿ ·˘ı·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó. • ∫ϤÊÙ˜ Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ô˘ ·Ú·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰fiÌËÛ˘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ˆ˜ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤Ó· ˘fiÁÂÈ· Î·È ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜. • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ Â›ÔÚÎÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ΢ÎÏÒÌ·Ù·. • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ú·Ï‡Ô˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì·˜ Îfi‚Ô˘Ó ÙÔ Ú‡̷ Î·È ˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó.

• ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ̷‡Ú· ·fi ȉȷ›ÙÂÚ·. • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó ÌÂÙÚËÙfi ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÚÔÂχۈ˜ Û Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ·È‰È¿ Î·È ÂÁÁfiÓÈ· ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ·‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∞Ó ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ı· ¤ÛÂÈ Ó· Û Ï·ÎÒÛÂÈ. • ∫ϤÊÙ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ÙÂÓÂΤ‰Â˜ Ï¿‰È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ·. • ∫ϤÊÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÂÈÛÚ·ÎÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·¯Ú›·ÛÙ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ οÔÈÔ˜ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ (Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÁÈ' ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È). • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ ÓÔÈÎÔ·Úˉ˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˜ ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙÂÚÔ‡Ó fiÚÔ˘˜ ·fi Ù· Ù·Ì›·. • ∫ϤÊÙ˜ ÔÈ ·ÈÒÓÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ·Ù› ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ΈÏÔ‚·ÚÒÓÙ·˜. ∫ϤÊÙ˜, ÎϤÊÙ˜, ÎϤÊÙ˜. ªÈ¿ÌÈÛË ÛÂÏ›‰· ÎϤÊÙ˜ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο). ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·; ∫ϤÊÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ›. ∞ÏÏ¿ ÂÛ›˜ ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÙ Û η̛· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜. √‡ÙÂ Î·È Ô˘ ‹Ú ÙÔ Ì¿ÙÈ Û·˜ οÙÈ ‡ÔÙÔ, οÙÈ ·Ó¿ÚÌÔÛÙÔ Á‡Úˆ Û·˜ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. Ÿ¯È, ÂÛ›˜ ›ÛÙ fiÏÔÈ Ù· ı‡Ì·Ù· Ì›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÏÂÎÙ¿Ó˘. ªÈ·˜ ·ÌÂÚÈηÓÔÛȈÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ̈ۛ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ·


∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™ | 39 ÛÙÔ Ù·Ï·›ˆÚÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ηٷӷÏÒÛÂÈ ÎÔ˘Ùfi¯ÔÚÙÔ ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌÂÓÔ ÛÙ· ·ÓÙÈÏ·˚ο Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ. ∫Ô‡ÓÈ· Ô˘ Ì·˜ ÎÔ‡Ó·ÁÂ! ∫§∂ºΔ∂™ ∂πª∞™Δ∂ √§√π ª∞™! ∂°ø, ∂™À, √ ¢π¶§∞¡√™ ª∞™. √§√π ª∞™!

∂È‚Ú·‚‡ÛÙ ÙÔÓ Ù›ÌÈÔ, ÙÔ ÛˆÛÙfi, ÙÔ ÓÔÌÔÙ·Á‹ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·. ª·, ¿Óˆ ·' fiÏ· ∞§§∞•Δ∂! ΔÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο οÓÙ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ Û·˜ ÎÔÚÓ›˙· ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ Ó· ÙË ‚ϤÔ˘Ó ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È Ó· ÙËÓ ÊÙ‡ÓÔ˘Ó.

ΔËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ Û·˜ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ÙË Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È. ΔÔ ·›ÛıËÌ· ·‰ÈΛ·˜ Û·˜ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ. °È· ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ÌÔÓ¿¯· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· ·Ó·ÚˆÙȤ̷È. ¶√À ¶∏°∂ ∏ ¶∂ƒ∏º∞¡π∞ ™∞™ ªøƒ∂ ∂§§∏¡∂™; Œ¯Ô˘Ì ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ÔÈ „ˆÌÔ˙‹ÙÔ˘Ï˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ì·˜ ·fi ÏÂÊÙ¿ ¿ÏψÓ. ∫·È fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› Ì·˜ Ù· ‰›ÓÔ˘Ó (Ó·È, Ì ÙfiÎÔ ‚‚·›ˆ˜ - ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· οӷÌÂ), ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿ÌÂ Î·È Ù· Ú¤ÛÙ·. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂ. ∂΂ȿ˙Ô˘ÌÂ. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ¶ˆ˜ Ì·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¯Ú¤Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÂȉ‹ οÔ˘ οÔÈÔÈ Î¿ÔÙ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ ·Ú‹Á·Á·Ó ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∂Âȉ‹ ÙfiÙ ÂΛÓÔÈ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘Û·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙȘ ÛËÏȤ˜ Ì ٷ ·ÁÚ›ÌÈ·. √È ÂÔ¯¤˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÂÌ›˜ ·ÌÂÏ‹Û·Ì ӷ ÂÈ‚È‚·ÛÙԇ̠ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

À.°.: ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Û·˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞. ªfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛ· ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜». ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ Î¿ı ŒÏÏËÓ·˜. √ ¢.ª. Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ¿ÍÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘. Δ¤ÙÔÈÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË Û‹ÌÂÚ·. ¢ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜, Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ Ì›ÓÙÈ·, fiÔ˘ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜.

∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ÌÂÚÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¿ÏÏˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘ÂÚ‹Ê·ÓˆÓ Ï·ÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ π¿ˆÓ˜ ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË. •ÂÊ˘ÏÏ›˙ˆ Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘˜. √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Î·Ù·¯ÒÚËÛË ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ π¿ˆÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ ¤ıÓÔ˜ ÙÔ˘. «∞fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Û·˜ ÙÔ‡Ù˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜. √ π·ˆÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ Í¯ӿ. £· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘ÌÂ. £· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘ÌÂ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ.» ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ŒÙÛÈ ·Ï¿. ∞ÓÙÚ›ÎÈ·. §·ÎˆÓÈο. ∂Ì›˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ıˆÚԇ̠ˆ˜ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ Ì·˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ì¿ÓÓ· ÂÍ' Ô˘Ú·ÓÔ‡. ¢›¯ˆ˜ ÎfiÔ. ¢›¯ˆ˜ ȉÚÒÙ·. ¢›¯ˆ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. Œ¯Ô˘Ì ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÂÁˆ·ı›˜ Ô˘ ·‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ˆ˜ Ù· ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·fiÚ·ÙÔ˘˜ ·ÈÌԉȄ›˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ù·Ì›ˆÓ, ÔÈ ÊfiÚÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜. ∫·È οÙÈ ·ÎfiÌ·: ·ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ ‰Â¯ıԇ̠ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó οı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÈ ı· Ù· οÓÔ˘Ó. ∞ÎfiÌË Î·È Ó· Ù· ο„Ô˘Ó, Ô˘ ϤÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ·Ú¿ Ó· Ù· ‰·Ó›ÛÔ˘Ó Û Â͢Ó¿Îˉ˜ ÎÔÌÈÓ·‰fiÚÔ˘˜ ·Ú¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿Ù˜ Ô˘ Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÔÚÔ˚‰¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Á·ıÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·‰·Â›˜. ΔÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ì ŒÏÏËÓ˜. ∫·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ. •Â¯¿Û·Ì ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ. ∞·ÍÈÒÛ·Ì ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ. °›Ó·Ì ·ÁÓÒÌÔÓ˜. ∞¯¿ÚÈÛÙÔÈ. ΔËÓ Ï‡ÛË Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ‰Â ı· ÙË ‚Ú›Ù ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂Ó˜ ÔÚ›˜. ∏ χÛË Â›Ó·È (·ÎfiÌ·) ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Û·˜. ∞ÓÙÈÛÙ·ı›Ù ÛÙËÓ ·ÓÔÌ›·. ∫·Ù·‰ÈοÛÙ ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. ∫·Ù·ÁÁ›ÏÙ ÙÔÓ ÎϤÊÙË ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ·‰ÂÚÊfi˜ Û·˜. ¶ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ›ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù·¯Ú·ÛÙ‹ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Û·˜ (Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ). ΔÈ̈ڋÛÙ ÙÔÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á¿. ªËÓ „ˆÓ›˙ÂÙ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·fi fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ.

«√È ÈÔ Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔÈ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È fiÛÔÈ ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È fiÛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙ˜ Ó· ΢ÓËÁÔ‡Ó Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·». ¶π¡¢∞ƒ√™ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


40 | ∞¶√¢∏ª√™ ∂§§∏¡π™ª√™

Δ√À °πøƒ°√À ™Δ∞Àƒ∞∫∏*

“√ ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ Á›Á·ÓÙ·˜”

°ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·˘Ú¿Î˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, οÙÔ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰Èψ̿وÓ: - Diploma in English Studies UK - C.P.E. Michigan USA ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ˙ˆÙÈÎfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ∏¶∞ Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. √ ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ÔÏÈÙ›˜ Â›Ó·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜. ¶ÔÏÏÔ› ÙÔÓ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÛÙ· 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÂÓÒ Î·Ù’ ¿ÏÏÔ˘˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ, ÔÏÈÁˆÚ› ÛÙÔ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· -ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Î·È ¿ÏÏ·- Ù· ÔÔ›· ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÙËÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Ó· ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì Û ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ªÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ, Ë ‰È·ÛÔÚ¿ Ó· ·‡ÛÂÈ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂıÓÈ΋ ·ÒÏÂÈ· Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ԉ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ¿ÏÏË, Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÔ‰Â˘Ì¤ÓË Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔÈΛ·. ∂›Ó·È Ô ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∏ ¯ÒÚ· ·˘Ù‹, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË ◊ÂÈÚÔ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó Á‹ÈÓÔ˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. ¶ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË ·fi ÙË Ê‡ÛË Î·È Û¯Â‰fiÓ Û ȉ·ÓÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ˙ËϤ„ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ì‡ıËÙ˜ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÁ¤˜. ª·˙› Ì ÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·, ÔÏÏÔ› ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞·ÏÏ·Á̤ÓË Û¯Â‰fiÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi Ù· ·ÚÓËÙÈο ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-ÔÏÈÙÈο ηٿÏÔÈ· ÙÔ˘ ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ̤۷ Û ÙÚ›˜-Ù¤ÛÛÂÚ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ™‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 750 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜, ÚÒÙ˘, ‰Â‡ÙÂÚ˘ Î·È ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÚÔÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, μÚÂÙ·Ó›·, ™Ô˘Ë‰›·, μ¤ÏÁÈÔ Î·È ·ÏÏÔ‡. ¢˘Û¿ÚÂÛÙË ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜, Â›Ó·È Ë ‚·ıÈ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ηٷÙÚ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2000 - 2012. √È ·fi‰ËÌÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÌÈ· ·ÙÚ›‰· Û ÙÚԯȿ ·Ú·ÎÌ‹˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÏËÁÒÓÂÈ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚Ô˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË «Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜» ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘, ÙÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ (Î·È ÊÔ‚Ô‡Ì·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ) Ô ∂ÏÏ·‰ÈÎfi˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·fi‰ËÌÔÈ ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ·, ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¤Ó‰ÔÍÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˜. ¡· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ‰ˆÚ¤˜ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ·ÙÚ›‰·. ∞˘Ùfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¢Û‚‹ fiıÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ¤ÙÛÈ, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ ˆ˜ ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔχÏ¢ÚË ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ·ÙÚ›‰·. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

Ô˘ Ô ¤Íˆ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜, ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û ÒÚ˜ ·Ó¿Á΢. ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ «·ÓıÚˆÔ‚fiÚÔ ÏÈÌfi» (›ӷ) ÙÔ˘ 1941. √È ÓÂÒÙÂÚÔÈ ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÓı˘ÌÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿, Î·È fiÛÔÈ ‚›ˆÛ·Ó ÙËÓ Ì·‡ÚË ÂΛÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÁÓÔÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ηıÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŒÓ· ·’ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ë ÛˆÙ‹ÚÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛÈÙÈÛÌfi Ù˘ ηÙ¯fiÌÂÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (1941). ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‹Ù·Ó Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ™¶Àƒ√™ ™∫√Àƒ∞™ (1893-1971), ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÃfiÏ˘ÁÔ˘ÓÙ Î·È ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. √ ™‡ÚÔ˜ ™ÎÔ‡Ú·˜ Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÒÓ fiˆ˜ Ô Thomas Pappas, o Andre Embiricos, o ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓ·ÁfiÚ·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ, Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ¤ÛÙˆ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË , ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Û¿ÛÂÈ Ô ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÓıÚˆÔı˘Û›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤ı·ÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ÙËÓ ›ӷ. ª¤Û· Û ‰Âη¤ÓÙ ̋Ó˜ ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙfiÓÔÈ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ê·Ú̿ΈÓ. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÊÙ·Ó ٷ 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ™∫√Àƒ∞, Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÒÓ, Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ì ¯Ú˘Û¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. √ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ™∫√Àƒ∞ ÛÙÔÓ ÂÈÛÈÙÈÛÌfi Ù˘ ηÙ¯fiÌÂÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÚÈÒÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔηÏ› ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¿ÌÂÛË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ‚¿ıÚÔ Ô˘ ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ Î·È Û¿Ș ÂÓÙfiȘ ÈÂÚ·Ú¯›Â˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ. ∂›Ó·È (Î·È ¿ÏÈ) ηÈÚfi˜ Ô ··ÓÙ·¯Ô‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ó· Û˘ÌÙ˘¯ı› Û ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰ÈÛÙ› Ë ·ÓÙÔÂȉ‹˜ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ·Ú·ÎÌ‹. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜, Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ, fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ, ·Ó·Áη›Ô˜ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ Â·Ó·ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì ÙËÓ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· οو ·fi Ӥ˜ ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. *ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘ ÚÒËÓ ·fi‰ËÌÔ˜. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ DIPLOMA in English Studies U.K. Î·È ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ C.P.E. Michigan U.S.A. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ¿ÚıÚÔ Â›Ó·È ·fiÛ·ÛÌ· («ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜» - ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË) ·’ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «™Δ∞ μ∏ª∞Δ∞ Δ√À √¢À™™∂∞» ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.


¶√π√Δ∏Δ∞ ∫∞π °∂À™∂π™ | 41

Δ· “∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù·” ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó... μέρα Ανοικτά κάθε ρι από το μεσημέ ο) ομ άτ τ’ κα € 20 (15

Πυρόλιθος ªÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô - √˘˙ÂÚ› Ο Λάμπρος και ο Ηλίας με πολλή διάθεση και μεράκι δημιουργούν καθημερινά, με φρέσκα υλικά, πιάτα που δίνουν απόλαυση στην γεύση και τροφή στη σκέψη.

√ §¿ÌÚÔ˜ Î·È Ô ∏Ï›·˜ Ì Ôχ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο, È¿Ù· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·fiÏ·˘ÛË ÛÙË Á‡ÛË Î·È ÙÚÔÊ‹ ÛÙË ÛΤ„Ë. ŸÙÈ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÓÔÛÙÈÌÈ¿ Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË, Ì ·Ϥ˜ ηı·Ú¤˜ Á‡ÛÂȘ fiÛÔ Ú¤ÂÈ «ÂÈÚ·Á̤Ó˜». À¤ÚÔ¯· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, £Â˚Îfi ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÌÔ˘Ú¿ÎÈ, ˙·ÚÁ¿Ó˜ Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È ÎÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ, Á·‡ÚÔ „ËÙfi, ÁfiÓÔ Î·Ï·Ì¿ÚÈ, ÚÈ˙fiÙÔ Ì ÊÈϤÙÔ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·. √È Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Â˜ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. √ ‡ÚÁÔ˜ Ì ÙË ÁÚ·‚Ȥڷ Î·È Ù· „Ë̤ӷ

fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ï·¯·ÓÈο, ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ - ͯˆÚÈÛÙfi˜. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›, fiˆ˜ Î·È ¿ÚÈÛÙË Ú·Î‹. ∫·Ï¿ ÂÌÊȷψ̤ӷ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÙÈ̤˜ ηÓÔÓÈΤ˜. °È· ÁÏ˘Îfi Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË ·Ó·ÎfiÙ· Î·È ÛÔÎÔÏ·ÙfiÈÙ· Ì ·ÁˆÙfi. ∫·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜, Δπªπ∂™! ΔÈ̤˜ «ÎÚ›Û˘» 15 ¤ˆ˜ 20 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ªË ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ «ÎÚ·ÙÔÌÂ˙¤‰Â˜» ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘. «¶Àƒ√§π£√™». ªÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô - √˘˙ÂÚ›. √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿ 23, ÿÏÈÔÓ, ÙËÏ. 210 2628383 (∞ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ).

Μεζεδοπωλείο “Το Πέρασμα” στο Δομοκό ŒÓ· ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ¤ÏÂÈ ·fi ÙË ÂÚÈÔ¯‹. √È ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÚ·¤˙È·, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÓÔÛÙÈÌÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ «ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜». £·ÚÚ›˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙËÓ ÙÚ·Â˙·Ú›· ÌÈ·˜ «Î·ıÒ˜ Ú¤ÂÈ» ÂÍÔ¯È΋˜ ηÙÔÈΛ·˜. ∏ ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ ŸıÚ˘ ÂÎÏËÎÙÈ΋, Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ·fi Ù· ·Ó··˘ÙÈο ηı›ÛÌ·Ù·. ΔÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÙÔ›Ô Ì ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Û οÓÂÈ ¿ÏÏÔ ¿ÓıÚˆÔ. √È Á‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜,

√ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ.

·ÊÔ‡ Ë «Î¿ÚÙ·» ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∂›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜. ΔÔ Îϛ̷ Â›Ó·È Ù˘ ·Ú¤·˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙÚÔÊȤ˜ ÙÔ ÙÈÌÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ·. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÌË Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÙÔ Î·Ïfi ÎÚ·Û›. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Û ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ‰È¿ıÂÛË Î·È ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ó· Û ÂÚÈÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒÛÂȘ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜!

¢ÔÌÔÎfi˜, ΔËÏ.: 22320 22343. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


™ÙÔ ¢¿ÛηÏÔ

™Ì›Ï„ ¿ÏÈ ‰¿ÛηÏÂ, „˘¯¤˜! ∫È fiÙÈ Û’ ·fiÌÂÈÓ ·ÎfiÌË ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ªËÓ Ù’ ·ÚÓËı›˜! £˘Û›·Û’ÙÔ, ˆ˜ ÙË ÛÙÂÚÓ‹ ÓÔ‹ ÛÔ˘. ÃÙ›Û’ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ‰¿ÛηÏ ÛÔʤ! ∫È ·Ó Ï›ÁË ‰‡Ó·ÌË ÌÂÛ’ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÛÔ˘ Ì›ÓÂÈ, ÌËÓ ÎÔ˘Ú·Ûı›˜. ∂›Ó·È Ë „˘¯‹ ÛÔ˘ ·Ù۷ψ̤ÓË. £¤ÌÂÏ· ‚·Ï ÙÒÚ· ÈÔ ‚·ıÂÈ¿, Ô fiÏÂÌÔ˜ Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· Ù· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ. ™Î¿„ ‚·ıÂÈ¿. ΔÈ ÎÈ ·Ó ÔÏÏÔ› Û’ ¤¯Ô˘Ó ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ, £· ı˘ÌËıÔ‡Ó οÔÙ ÎÈ’ ·˘ÙÔ› Ù· ‚¿ÚË Ô˘ ÎÚ·Ù¿˜, Û·Ó ÕÙÏ·ÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË. ÀÔÌÔÓ‹! ÃÙ›˙Â, ÛÔʤ, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜


∞ºπ∂ƒøª∞ | 43

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿, Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ıËÙ›· ˆ˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¢·ÛοÏÔ˘, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· «ÂÈÛÓ‡ÛÂÈ» fiÛ· ·’ ·˘Ù¿ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Î·È Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ıˆÚÂ›Ù·È Ô ϤÔÓ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, Ì ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. ™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ›‰Ú˘ÛÂ Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÈ ‰‡Ô ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ê‹Ì˘ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ·ÚÔ˘˜ ·fi fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ËÁÂÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙ· ÈÔ ¤Á΢ڷ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο. √È ÂÌÂÈڛ˜ ·˘Ù¤˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ¢·ÈÛıËÛ›· ÙÔÓ ÒıËÛ·Ó Ó· ·Û¯ÔÏËı› Î·È Ì ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹. ª¤Ûˆ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘ -¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·- ÔÚıÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ·Ó‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì ÚÔˆı‹ÙÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙËÓ ·‰¿Ì·ÛÙË ı¤ÏËÛË, ÙÔ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ Ó‡̷, ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ·, ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û ·˘ıÂÓÙÈÎfi Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ÂÎÚfiÛˆÔ «¯·Ì¤ÓˆÓ ·ÍÈÒÓ». ΔÔ Î¿ı ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, Ì ÌÔÚÊ‹ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È Î·ÏÏ›ÙÚÔ· ÛÌÈÏÂ˘Ì¤ÓË, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· οı ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ·fi fiÔÈ· ¤·ÏÍË ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ˘fi ÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ȉÈfiÙËÙ· ʤÚÂÈ, Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô, ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Û ‰‡Ó·ÌË, Û ȉ¤Â˜ Î·È Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂ȉÈο ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ -«ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜»- ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ·Ϥ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ÚˆÙfiÙ˘· Û fiϘ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÔÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ª¤Û· ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È ·ÏÒ˜ Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Ì ÙȘ ÔÈΛϘ ¿ÌÂÛ˜ Î·È ¤ÌÌÂÛ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ̤۷ ·’ ·˘Ù¤˜ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ÌÈ· ·ÁˆÓÈ҉˘ ÎÚ·˘Á‹, ÌÈ· ¤ÎÎÏËÛË Ó· ‰È·Ûˆı› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ûˆı›. ŸÌˆ˜ Ë ÂÏ›‰· Î·È Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓË Î·È ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ô˘ÙÔ›·. ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ, ·ÚÁ¿ ›Ûˆ˜, fiÙÈ ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÙÔ. ºÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ¯ÚˆÎÔ›·. √§∞ Δ∞ ∂Ã√Àª∂ Ã∞™∂π… ∂ıÓÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·, ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ªÔÚԇ̠fï˜ ·ÎfiÌ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì ̷˜ ϤÂÈ Ô Î. ηıËÁËÙ‹˜, ·Ó ˆ˜ Ôϛ٘ Í·Ó·‚Úԇ̠ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ·Í›Â˜ Ì·˜, ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ÛΤ„Ë Î·È ·Ó ·›ÍÔ˘Ì ۈÛÙ¿ -Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο- ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÚfiÏÔ˘˜ ˆ˜ ÁÔÓ›˜, ‰¿ÛηÏÔÈ, Ì·ıËÙ¤˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·Ú·ÁˆÁÔ›, ηٷӷψ٤˜. ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Í·Ó·ÔÓÂÈÚ¢ÙÔ‡ÌÂ. ªÔÚԇ̠ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· Î·È Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ô˘ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ: ͯˆÚÈÛÙ‹, ·˘ıÂÓÙÈ΋, ÚˆÙÔfiÚ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›·, ÛÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿, ÛÙÔ Î¿ÏÏÔ˜, ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÛÙÔ ‹ıÔ˜. ∞˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi, ÙË „˘¯‹ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ Î·È Ï›ÁÔ - Ï›ÁÔ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ «·ÊȤڈ̷» Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÈÊ·Ó‹ ¿Ó‰Ú· Ù˘ Á˘ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· Ì·˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ¯·Ú¿, ÙÈÌ‹ Î·È ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·. √ ¢.ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÍÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ê˘Ó›˙ÂÈ, fi¯È Ó· ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ. ªÂ Û‚·ÛÌfi ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑¿¯Ô˜ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


44 | ∞ºπ∂ƒøª∞

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· Î·È Ô ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 20/5/1955 ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ º·ÚۿψÓ. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∞Óı‹ ΔÛÈÌÔ‡ÚË ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ∞¯Ï·‰È¿ ¢ÔÌÔÎÔ‡. √ ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ¤˙ËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1966 ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÂÓÒ Ë ∞¯Ï·‰È¿ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈfi. ∞fi Ù· ÂÓÓ¤· ·‰¤ÚÊÈ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ù· ÂÙ¿ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ºıÈÒÙȉԘ ·fi ¢ÔÌÔÎfi ̤¯ÚÈ ™Ù˘Ï›‰·. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿ ¤Ê˘Á ÙÔ 1966 ·fi ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ·ÊÔ‡ Ù· Ï›Á· Î·È ÊÙˆ¯¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∂ÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Á. πÂÚfiıÂÔ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰Ô‡Ï„ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ÂÓÒ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ì¤¯ÚÈ 16 ¯ÚfiÓˆÓ ‰Ô‡ÏÂ˘Â Û˘Ó¯Ҙ Ù· ‚Ú¿‰È· Û ÛÈÓÂÌ¿ ˆ˜ ÁηÚÛfiÓ, Û ÎÏÂȉ·Ú¿‰ÈÎÔ, ͢ÏÔ˘ÚÁ›Ô, Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È Ù· ηÏÔη›ÚÈ·. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ΔÂÙ¿ÚÙË °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (1971, ÌfiÏȘ 16 ¯ÚfiÓˆÓ), ¤‰ˆÛ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì‹Î ÛÙË ™ΔÀ∞ ·fi fiÔ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÔÚÎÈÛı› ÌfiÓÈÌÔ˜ ÛÌËÓ›·˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜.

Ì·˚΋˜ ÙÔ˘ ηÚȤڷ˜ ¿Ú¯ÈÛ Ӓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Ú¿ÍË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Û٤ϯԘ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1991, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÙÔ˘ ÂͤÏÈ͢, ·¤ÎÙËÛ ÌÂÁ¿ÏË Ê‹ÌË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· «ŸÏ· ÛÔ˘ Ù· ‘Ì·ı·, Ì· ͤ¯·Û· ÌÈ· ϤÍË», Ô˘ ·Á·‹ıËΠ·fi ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, ·¤Û·Û ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ (2008) Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ Â˘ÒÏËÙˆÓ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ 200.000 ·ÓÙ›Ù˘·.

Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì ÙË ™ΔÀ∞ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ηٷٷÎÙ‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ 1973 Ì‹Î ÛÙËÓ ∞™√∂∂ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ Î·È ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Û √ ·Ù¤Ú·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ Ì ÙÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÌÈ· ÒÚ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ºÔÈÙÔ‡Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÌ·Ù˙·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞¯Ï·‰È¿ ¢ÔÌÔÎÔ‡. Î·È ‰Ô‡ÏÂ˘Â Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ¤ÙÛÈ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÚÔ˘˜, fiˆ˜ χÎÂÈ·, ‰‹ÌÔ˘˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘ (1977) ΤÓÙÚ·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÎÈÓ‹‹Á ÛÙË °·ÏÏ›· ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜, ˙ÒÓÙ·˜ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ, Î.Ï. ΔÔ 2011 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹, ÂÂÛÙ›· ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. °‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1982, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 ‰È·Ï¤ÍÂȘ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· fiÏÂȘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ· ÛÙËÓ ∞™√∂∂. Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤‰ˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ú·‰Èfiʈӷ Î·È ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ. ◊Ù·Ó Ô ÈÔ Ó¤Ô˜ §¤ÎÙÔÚ·˜ ÙfiÙ ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÚ›· Ô˘ ηÓÔÓÈο ¤ÚÂÂ, ‰ÈfiÙÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ∏ Ê‹ÌË ÙÔ˘ Êı¿ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÊÔ‡ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ∫·ıËÁËÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¶ÔÙ¤ Á›ÓÂÈ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈο ͤӷ ªª∂ fiˆ˜ New York Times, °ÂÚÌ·ÓÈ΋ fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Î·‰Ë- ¢ËÌfiÛÈ· ƒ·‰ÈÔʈӛ·, ºÈÏ·Ó‰È΋ ΔËÏÂfiÚ·ÛË, Î.Ï. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


∞ºπ∂ƒøª∞ | 45

Ο τεχνοκράτης που δεν έχασε την ανθρωπιά του!

ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁÂÏ¿Î˘ . ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ™·Ó ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û¯¤ÛË ¤¯ˆ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ Ë Ù¤¯ÓË, Û·Ó ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰›‰ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË, Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ηıÔÚ›˙ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙ˜ Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ ¤ÓÙ˘Ô ÏfiÁÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚ·ÁÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Â›Ù ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ›Ù ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ۠ΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Â‰Ò. ∂›Ù ÙÔ ı¤ÏÔÌ ÏÔÈfiÓ Â›Ù fi¯È, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ôχ ‰˘Ó·ÌÈο. 줂·È· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› Ù›ÔÙ·. ŸÌˆ˜ ÙÔ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ·˘Ùfi Ì ¤Ó· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ‰¿ÛηÏÔ, ı· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ó· ˆ, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘fiÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ·Ó ı¤ÏÂÙ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞Ó Â›Ó·È, ÙfiÙ ˘Ô‰Ô˘ÏÒÓÂÈ, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÈ Î·È Û˘ÓıÏ›‚ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ·fiÁÓˆÛË. ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ˘fiÛÙ·ÛË, Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ¿ÓÙ·, Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·. ∂ Ó· ÏÔÈfiÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙÂ. °È·Ù› Î·È Ë Ù¤¯ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË Ù¤¯ÓËÓ. ∏ Ù¤¯ÓË Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ™ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÏÔÈfiÓ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ë Ù¤¯ÓË Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

ªÂ ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿ ›¯·Ì ÎÔÈÓ¤˜, ı· ϤÁ·ÌÂ, ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ΔfiÙ Ô˘ ÈÛÙ‡·ÌÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜, fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì Ì fiÔÈÔ ÙÚfiÔ Î·È fiÔȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ·’ fiÔÈÔ fiÛÙÔ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÚ‹Ê·Ó˘ Ô˘ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ˘ÔÙ¤ÏÂȘ, ÌÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ Î·È Û¤‚ÂÙ·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Î·È Ô˘ ηٷӤÌÂÈ ‰ÈηÈfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘, ÌÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¶ÈÛÙ¤„·Ì Û ÔÚ¿Ì·Ù· ·ÏÏ¿ ·Ú·Û˘Úı‹Î·Ì ·fi Û˘Óı‹Ì·Ù·. øÚ·›· ÌÂÓ, ¤ˆÏ· ‰Â. °È·Ù› ›¯·Ó ÎÚ˘ÊÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ ·fi οو. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿ ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ ¤ÎÏËÍË fï˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ô ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·Ó‰Úfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¤·ÎÚÔÓ ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ÙÔ ÊÙˆ¯fi·È‰Ô ·fi ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ º·ÚÛ¿ÏˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ÛÙ· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰Ô‡ÏÂ˘Â Ù· ‚Ú¿‰È· Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ·Û·Ù¤ÌÔ Î·È ÏÂÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙ· ÛÈÓÂÌ¿ Î·È fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ¤‚ÚÈÛΠÂÚÁ·Û›·, ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È Ù· ηÏÔη›ÚÈ·, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· ÂÓȯÚfi ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ·È‰› ·fi Ù· º¿ÚÛ·Ï· Â›Ó·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ŸÌˆ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯·ÛÂ. ™ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿ ÙÔ ÚˆÙ‡ÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘˜. £· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÛΤ„˘ Ô˘ Ù· ·Ï›Â˘Û· ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ·Ù› ˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂ Û·Ó ¯ÒÚ· Û ̿ӷÙ˙ÌÂÓÙ Î·È ËÁÂÛ›· ·¿ÓÙËÛÂ: «™ÙË ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È ËÁÂÛ›·˜. ¢ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ԇÙ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


46 | ∞ºπ∂ƒøª∞ √È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È fi¯È ˆ˜ ËÁ¤Ù˜. √È ·Èٛ˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Ú›˙· ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û·ıÚfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÒÓ Ô˘ ΢Úȷگ› Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÙÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È ÙËÓ ËÁÂÛ›·. ¶Ò˜ Ó’ ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È Ë ËÁÂÛ›· fiÙ·Ó Î˘Úȷگ› Ë ·Í›· Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ÎÔÏËÙÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÎÔ˘ÙÔÔÓËÚÈ¿˜, Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜, Ù˘ ·Ú·¯Ù‹˜, ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·ÏËÛÙ›·˜, Ù˘ Û·Ù¿Ï˘; ….ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ËÁÂÛ›·˜ Î·È Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È

«¶ÈÛÙ‡ˆ, fiÙÈ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi˜ Î·È Ù· ¿Á¯Ë Ô˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜. ∏ „˘¯‹ Î·È Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ·‡ıÌÂÓÔ ËÁ¿‰È Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È Ù˘ ηÎfiÁÔ˘ÛÙ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ù· ηٷӷψÙÈο ÚfiÙ˘· Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜, ÔÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÔÚÓÔÛÙ¿Ú Î·È fi¯È Ë Î·Ï‹ ˙ˆ‹, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Á¿˘, Ù˘ ÛÙÔÚÁ‹˜, Ù˘ „˘¯È΋˜ Á·Ï‹Ó˘, ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, Ù˘ ‚·ıÂÈ¿˜ ÊÈÏ›·˜, Ù˘ Û˘ÌfiÓÈ·˜, Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ì ›ӷÈ

Αυτό το παιδί από τα Φάρσαλα είναι ο σημερινός διακεκριμένος πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο συγγραφέας και σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων. Όμως την ποιό- τητα, την ανθρωπιά την ευαισθησία δεν την έχασε. Στο Δημήτρη Μπουραντά το πρωτεύον δεν είναι οι αριθμοί. Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÙfiÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÙfiÛ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙfiÛÔ ÈηÓfi Ï·fi, ¤Êı·Û ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜, ÂÎÙfi˜ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ̿ӷÙ˙ÂÚ, Ô‡Ù ËÁ¤Ù˜. ∂›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÂ¿ÁÁÂÏÙÔÈ ‹ Ì ̤ÙÚȘ ηÚȤÚ˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È Ù˘ ÚÔÒıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ «·¯˘Ú¿ÓıÚˆÔÈ» ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·». ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Ì·˜ Ï·Û¿ÚÔ˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ̤۷ Î·È Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ Û‹ÌÂÚ·.

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

fiÙÈ ÈηÓÔÔÈԇ̠«Ï¿ıÔ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ», ·Ú·ÙË̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î¤Ú‰Ë ÛÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜». ∞˘Ùfi˜ Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜. √ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, Ô Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˘ ·ÏÏ¿ ÚÔ·ÓÙfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ª‹ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ Â›Ó·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË;

ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁÂÏ¿Î˘


∞ºπ∂ƒøª∞ | 47

ª·ÚÙ˘Ú›· ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ΔÛÈÌÔ‡ÚË* ¢ÔÌÔÎfi˜ 31-12-2011, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÎËÓÈÎfi Û·Ó ·fi Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘. ¶Ô‡ÛÈ, ˘ÁÚ·Û›·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û· ÛÎȤ˜… ƒ¿ÊÙ˘ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô Î˘Ú-£·Ó¿Û˘. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ·fi ¯ÚfiÓÈ· È·. ∫‡ÚÈÔ˜ Ì ο· ÎÂÊ·Ï·›Ô, ηÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜, ηı·Úfi˜ , ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ˜. ªÂ ¿Ô„Ë. ™˘ÓÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜, ·Ì‹¯·ÓÔ˜ ·ÏÏ¿ Ì ¿ÌÂÛÔ ÏfiÁÔ. ...“¶¿Û¯· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· fiÏË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (fiÛÔÈ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó). ∂‰Ò fiÏ· Ù· Í·‰¤ÚÊÈ· (fiÛ· ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ›ӷÈ). ∂›Ì·ÛÙ ÔÏÏÔ›. μ¿Ï ·fi ÂÓÓÈ¿ ·È‰È¿… ¶Ô˘ Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡ÌÂ… √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ… ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ·. ºÙүȷ, ÌÈÛÂÌfi˜, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ¶ÚÔÎfi„·Ì fiÏÔÈ. √ ηı¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘… Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜… ›¯·Ì ‚·ıȤ˜ Ú›˙˜… ¤ÏÂÈÂ Ë ÙÚÔÊ‹, ÂÚ›ÛÛÂ˘Â Ë ·Á¿Ë. ¶ÏÔ˘Ù›Û·ÌÂ. .. ›¯·Ì ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì·… Î·È ‰ÒÛ·Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜… Î·È ‰ÒÛ·Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ. ∑ÂÛÙ‹ Ë ·ÁηÏÈ¿. ŒÊ¢Á˜ Î·È ‹ÍÂÚ˜ fiÙÈ fiÙ·Ó Á‡ÚÈ˙˜ ı· ‹Ù·Ó ÂΛ… Ò˜ Ó· ͯ¿ÛÂȘ ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ·, ÙË ˙¤ÛÙË, ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·. ŸÏÔÈ Î·ÏÔ› ‚Á‹Î·ÌÂ Î·È Î·Ï¿ ·È‰È¿ ‚Á¿Ï·ÌÂ Î·È Î·Ï¿ ÂÁÁfiÓÈ· ‚Á‹Î·Ó. ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ∞¯Ï·‰È¿ ¢ÔÌÔÎÔ‡ Ì ٷ Í·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘.

* ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛÈÌÔ‡Ú˘, (·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ∞Óı‹˜ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿). ΔËÓ ·Á·Ô‡Û· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘. ªÂ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙËÓ ¤Î·Ó·, ÔÈ‹Ì·Ù· ¤‚Á·ÈÓ·Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰Ô‡Ï¢· ·Ú·¿Óˆ. °È· Ó· ‘¯ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔÚ·Ì̤ÓÔ ‚Á‹Î ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. ∞ÎfiÌË ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‡¯· ‰Èο ÌÔ˘. ŒÙÛÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ… √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¤Ê˘Á ÌÚÔÛÙ¿. ∫ÔÈÙÔ‡Û „ËÏ¿ ÎÈ ¤ÊÙ·ÛÂ. ∫È ·ÎfiÌË ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ. ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È Â‰Ò Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Ô˘ ›¯Â ÁÈ·ÁÈ¿ ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘, Î·È ÌËÙ¤Ú· ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘ ÙËÓ ∞Óı‹… √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‰ÂÓ Í¯ӿ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÌÈÏ‹Û·Ì ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. ΔÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ÂΛ ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ È· ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. √È Ú›˙˜ Ì·˜ ÌfiÓÔ Â›Ó·È ÂΛ. ∂Λ Ô˘ ·›˙·Ì ÌÈÎÚÔ›, ÂΛ Ô˘ Ì·˙¢fiÌ·ÛÙ·Ó ÙÔ ¶¿Û¯·. ŒÊ˘Á·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ. ªÂÁ¿ÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÙÒÚ· ÂÌ›˜. ŸÛÔ ˙Ô‡ÌÂ, fiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜… ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ú›˙˜… ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Ô˘ ¤Ú·Û·Ó Î·È Î·ÚÔÊfiÚËÛ·Ó. ΔÔ Î·Ïfi ı˘Ì¿Û·È, ÙÔ Î·Îfi ¤¯ÂÈ Í¯·ÛÙ›. ŒÙÛÈ Â›Ó·È… ÿÚËη Ô˘ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ. ÿÚËη Ô˘ ı· οÓÂÙ ÙÔ ·ÊȤڈ̷. ΔÔ ·Í›˙ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÎÈ ·˘Ùfi Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿. ∞˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ̷˜… Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜… Ô˘ ÙÔÓ Á¤ÓÓËÛÂ… ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ. ŒÁÈÓ ÙÚ·Ófi˜ ¿ÓÙÚ·˜ … ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Ì·˜… ‰Â Ì·˜ ͯӿ…”. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


48 | ∞ºπ∂ƒøª∞

ª·ÚÙ˘Ú›· ƒ›Ù·˜ æ·Ï›‰·* ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÌÈ· ·’ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ οı ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ·fi Ôχ ÌÈÎÚfi˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È Ì¤Û· ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÂΉËψÓfiÙ·Ó Ì ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ Î·È ˆÊ¤ÏÈ̘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¤Ì·ı ӷ ·Á·¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ŒÌ·ı ӷ ‚¿˙ÂÈ fiÚÈ· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Ó· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ Î·È Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ. ª·Ì¿˜ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜, Ì·Ì¿ Ë Î. ∞ÓıԇϷ, Ë «·Á›·» ÁÈ·ÁÈ¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ· Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ˘‹ÚÍ ¤Ó· ¯Ú˘ÛÔÚ˘¯Â›Ô ·Á¿˘ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ∞fi fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ì·ı ·ÎfiÌË Ó· ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜, fi¯È Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· Â›Ó·È fiÏÔ Î·È Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÏÔÈfiÓ ‹Ù·Ó Ë «Ì‹ÙÚ·» Ù˘ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ… °È’ ·˘Ùfi ¤ÊÙ·Û ÙfiÛÔ „ËÏ¿.

ΔÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ‰È¿‚·˙ Ì ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ŸÌˆ˜ ÈÛÙ‡ˆ -ÂÂȉ‹ ÙÔ «¤˙ËÛ·»- ˆ˜ Ë ı·˘Ì¿ÛÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘, ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∞ÓıԇϷ˜ ·Ú¯Èο Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ. ª¤Û· ·’ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ·fi ÌÈÎÚfi ·È‰› ·Ó¤Ù˘Í ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Î·È ÙÔ Î·Îfi, ÔÚÈÔı¤ÙËÛ ٷ ÚfiÙ˘¿ ÙÔ˘, ¤Ì·ı ӷ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›· ÛÙ· Ô˘ÛÈÒ‰Ë Î·È Ó· ·Ú·‚ϤÂÈ Ù· ÂÔ˘ÛÈÒ‰Ë, Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓ Î·È ‰Èη›ˆÌ·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘. ∫·Ù·ÓfiËÛ ·ÎfiÌË ÙÔ ÙÈ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ, Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È È· Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ΔÔÓ ı˘Ì¿Ì·È ¿ÓÙ· ·È‰› Ì °ÈÒÙ· ΔÛÈÌÔ‡ÚË ÎÔÓÙfi ·ÓÙÂÏÔÓ¿ÎÈ, ·Ó¤Í˘Â ÙË . Ì È ¤Ú Ù ÓÔ Î·È Û˘ÓÂÛÙ·Ï̤ÓÔ Ó· Ú ÈÛ ¶Â ·›˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÎÏËÌ·Ù·ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘, ÛÙËÓ ∞ÓıÔ‡ÔÏË Î·È Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ ÁÏ˘Î¿ - ÁÏ˘Î¿. ∞˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ηϿ Î·È ¿ÓÙ· Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ -fiˆ˜ ÙfiÙÂÁÏ˘Î¿. ™Ù Ô

√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ÛÙËÓ 3Ë ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘.

* ƒ›Ù· æ·Ï›‰·, (·È‰È΋ Ê›ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿).


∞ºπ∂ƒøª∞ | 49 Δ√À ¢∏ª∏Δƒ∏ ∫∂§∞º∞*

∏ Úfi(Û)ÎÏËÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘

√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Management Î·È Ù˘ ∏ÁÂÛ›·˜. ∂›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ¶›Ûˆ fï˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ «Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË» ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÌÈÁÒ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·fiÂÈÚ· ÛÙ¤ÊıËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ·ÔÛÒÓÙ·˜ Â·›ÓÔ˘˜ Î·È ‚Ú·‚›·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹, ÌÂ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ù¤ÏÌ·. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ «ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÚ›·», fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë, ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÔÏÈο. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË, ‰›ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹. ΔfiÛÔ Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È ÌÈ· Úfi(Û)ÎÏËÛË ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÚÔÛˆÈ΋ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ÂÓÂÚÁfi˜ ÔÏ›Ù˘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ. ∏ ·Ó·ÙÔÌ›· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì›˙ÂÚ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ËÁÂÛÈÒÓ, Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ¿ÓÙ· ·fi «·ÈÚÂÙÈΤ˜» ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘. ¶¤Ú· fï˜ ·fi Ù· ̤ÙÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÒÓ ËÁÂÛÈÒÓ, ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÛΤ„˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·ÏÏËϤӉÂÙÔ. ∞ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ˙ԇ̠·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÛΤ„˘ Î·È ‰Ú¿Û˘ Ì·˜, Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ∏ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ fï˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ¤Ú· ·fi Ù· ȉÂÔÏÔÁÈο ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÚfiÙ˘Ô.

∏ ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ·ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ı¤ÏËÛË, Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ‹ οÔÈÔÈ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ¤Ó·ÚÍË ÌÈ· ·Ï˘Û›‰· ·ÏÏ·ÁÒÓ. ∫·È Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ı¤ÛË fiÙÈ Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÒÚÈÌË ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚfiÛˆ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô «Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ·ÍÈÒÓ», Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. ∞˘Ù¤˜ Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ Î·È ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜ ÙȘ ›¯·Ó Û ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ·˘Ù¤˜… ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·Í›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó «¯·ı›», Â›Ó·È fï˜ ̤۷ ÛÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ οÔÈÔÓ Ó· «Û˘Ì‹ÍÂÈ ÙË ÊˆÙÈ¿…». Δ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿ Â›Ó·È «ÛˆÛ›‚ÈÔ» ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·˜, ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜, ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ «ÂÈÓfiËÛË» Î·È «‰È·ÌfiÚʈÛË» Ù˘ «Î·Ï‹˜ ˙ˆ‹˜». √ ηı¤Ó·˜ Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ·ÚΛ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘. ¡· Í·Ó·‚Ú› ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓfiËÌ· ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, fiˆ˜ ·Á¿Ë, ÛÙÔÚÁ‹, „˘¯È΋ Á·Ï‹ÓË, ‚·ıÂÈ¿ ÊÈÏ›·, Û˘ÌfiÓÈ·, ÚÔÛÊÔÚ¿, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ Ì·˜ ηÏ› Ó· ÙÔ Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚÂÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ…

*√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÂÏ¿Ê·˜ Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ «¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÁÈ· ŸÏÔ˘˜» Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


Ο βραβευμένος συγγραφέας √ ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ «fiÏ· ÛÔ˘ Ù· ‘Ì·ı·, Ì· ͤ¯·Û· ÌÈ· ϤÍË» (∂ΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË, 2008), ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤Û·Û ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘, ˘‹ÚÍ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ Â˘ÒÏËÙˆÓ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 200.000 ·ÓÙ›Ù˘·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ·Á·‹ıËΠÙfiÛÔ Ôχ Î·È ·¤Û·Û ÙȘ ηÏÏ›ÙÂÚ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ Î·È ÌË ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ΔÔ 2010 ÂΉfiıËΠÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi Ì ٛÙÏÔ «∂› ÛÎËÓ‹˜ ¯ˆÚ›˜ Úfi‚·» (ÂΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË), ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ˘‹ÚÍ ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ Â˘ÒÏËÙˆÓ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÂΉfiıËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ∂Ï›‰·˜» (ÂΉfiÛÂȘ §È‚¿ÓË), ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙ· ¢ÒÏËÙ·. ¶¤Ú·Ó ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ̤·, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚ‹ ·fi ÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· ÁÓˆÛÙÒÓ ‹ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ÎÚÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ.

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


∞ºπ∂ƒøª∞ | 51

“ŸÏ· ÛÔ˘ Ù· ‘Ì·ı·, Ì· ͤ¯·Û· ÌÈ· ϤÍË” √ ¡›ÎÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‹Úı ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; ªÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÔ˘ÏÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ù˘, Ó· ÛÙ·ı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙȘ ¿Û¯Ë̘ ÌӋ̘ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘. ∞fi ÌÈÎÚfi˜ ‹Ú ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÓÙ· Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÊfi‰È· fiˆ˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ‰‡Ó·ÌË, ÙfiÏÌË, ›ÛÙË ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ Î·È fiÓÂÈÚ·. ŸÓÂÈÚ· Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ù· ÂÌfi‰È·, ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·. ŒÌ·ı ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿ÓÙ· ÌÂıÔ‰Èο, Ó· ˙˘Á›˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‚ϤÔÓÙ·˜ ηٿ̷ٷ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ËÁ¤Ù˘, ÓÈÎËÙ‹˜ …

¿ÏÏ· ÁÂÌ¿ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ Û ÚÔÛˆÈÎfi fiÛÔ Î·È Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô. §Â›ÂÈ Ë ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË, οÙÈ Ô˘ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ Î·È ı· ÓÈÒıÂÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· fiÛ· ¤Ù˘¯Â ÛÙË Ì·ÎÚ¿ ÙÔ˘ ÔÚ›·. ∏ ÕÓÓ·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, „¿¯ÓÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ô˘ ı· Ù˘ ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜, Ù˘ ·˘ÙÔÚ·ÁÌ¿ÙˆÛ˘. ¡ÈÒıÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ÛÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı· η̷ÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ Ù˘, ÙÔÓ Ì¤ÓÙÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÔÚ›· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ Î·È Ù˘ ÕÓÓ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «ŸÏ· ÛÔ˘ Ù· ‘Ì·ı· Ì· ͤ¯·Û· ÌÈ· ϤÍË» ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¶fiÚˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Í‰ÈÏÒÓÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘ ηıËÁËÙ‹-ËÁ¤ÙË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì ¤Ó· Ó¤Ô ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ˘Í›‰· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¤ÓÙ¯ӷ

Επέλεξα να διαβάσω το βιβλίο κυρίως από περιέργεια. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον το πώς ένα μυθιστόρημα καθηγητή Διοικητικής Επιστήμης γίνεται best seller και λαμβάνει βραβείο αναγνωστών. Η ανάγνωσή του αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη. Δ· ηٿÊÂÚ ÙÂÏÈο! ∫¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ ¤‚·Ï ÚÈÛοÚÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿. ∞·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ fiÌÔÚÊË ÂÊ˂›· Î·È ¤Ú·Û ÛÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ôχ ÓˆÚ›˜. ¶¿Ï„ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ Î·È ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. √ ¡›ÎÔ˜ Â›Ó·È È· ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ Î·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi˜, ·Ù¤Ú·˜, ‰¿ÛηÏÔ˜, Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ Ô˘ ‰Â ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘. ∏ ÕÓÓ· Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù· ¿ÏÏ·. ÷ÚÈÛÌ·ÙÈ΋, Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ›ÛÙË ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘, „¿¯ÓÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ù˘. £¤ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È Ù· fiÓÂÈÚ· Ô˘ ·Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ı· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË. √È ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ Î·È Ù˘ ÕÓÓ·˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. Œ¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ¡›ÎÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÊÙ¿ÛÂÈ „ËÏ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ οÙÈ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ Ù’

ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Í›Â˜ fiˆ˜ Ë ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, Ô ·˘ÙÔÛ‚·ÛÌfi˜, Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Ë ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·Í›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ Ë ÂÈÌÔÓ‹, Ë ˘ÔÌÔÓ‹, Ë ÂÈı·Ú¯›·, Ë ÂÛÙ›·ÛË Û ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÌÂıÔ‰È΋ ÛΤ„Ë Î·È ‰Ú¿ÛË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È· ÂÓfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË Û ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô. ∂¤ÏÂÍ· Ó· ‰È·‚¿Ûˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÂÚȤÚÁÂÈ·. ªÔ˘ ΤÓÙÚÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ Ò˜ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ηıËÁËÙ‹ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Á›ÓÂÙ·È best seller Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚Ú·‚Â›Ô ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ. ∏ ·Ó¿ÁÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. «™˘Ó¿ÓÙËÛ·» ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ÁÓÒÛÂȘ ̤۷ Û ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È ÙÔ ∞ÓıÚÒÈÓÔ ¢˘Ó·ÌÈÎfi. ΔÔ Û˘ÓÈÛÙÒ ·ÓÂÈʇϷÎÙ·!

°ÈÒÚÁÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ KORRES SA HR Compensation & Benefits Specialist ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


52 | ∞ºπ∂ƒøª∞

«Κανείς δεν είναι τόσο σοφός για να μας τα διδάσκει όλα. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από μια δική μας λέξη που θα συμπυκνώνει το είναι μας, που θα αποτελεί, πυξίδα από διλλήματα, στα δύσκολα στους πειρασμούς». Δημήτρης Μπουραντάς …∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÈÌ¿ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ… °. ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À (∞Ï˘Û›‰· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À). «…∂›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·…». ª. ¶ƒ√ÀΔ∑√™ (¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ INTRACOM). ø˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘ Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, «·Ú·Û‡ÚÂÈ» ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û ¤Ó· Ù·Í›‰È ÁÓÒÛ˘ Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ ÂͤÏÈ͢. ∂. ª∞ƒ∞°∫√À¢∞∫∏ (¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Credit Com). O Ù›ÙÏÔ˜ «‰¿ÛηÏÔ˜» ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ù˘¯·›·. ∫·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ô «ÁÎÔ˘ÚÔ‡» ÙÔ˘ ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª. ÷Ù˙ˈ·ÓÓ›‰Ë (¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∞ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ¢√§). …∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· - ˘Í›‰· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜… Ã. ¢∞ª√§π∞¡√À (∫·ıËÌÂÚÈÓ‹). «ª¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰È¿‚·Û·!!! ªÂ ¤Î·Ó ӷ ·ÈÛı·ÓıÒ Ú¿ÁÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· Î·È ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜. ¢È·‚¿˙ˆ Ôχ Û˘¯Ó¿ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

‚È‚Ï›· Î·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÓȈ۷ ¤ÙÛÈ… ¢‡ÛÎÔÏÔ Ú¿ÁÌ· Ó· οÓÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· «ÓÈÒıÔ˘Ó» ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜…∞˜ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ô ıÂfi˜ ηϿ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ¢¯ËıÒ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ‚È‚Ï›· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤Úˆ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊı›… μ∞§π∞ ∫√∫∞§∏ (√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ - μfiÏÔ˜). §¤ÁÔÌ·È ∞sli Moustafa. E›Ì·È ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ÙÂÏ›ˆÛ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔ˘ ÂΛ Î·È ÙÒÚ· ÛÔ˘‰¿˙ˆ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ΔÔ˘ ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿ (fiÏ· ÛÔ˘ Ù· ‘Ì·ı· Ì· ͤ¯·Û· ÌÈ· ϤÍË) ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·ÔÎÙÒ Î·È Ó· ‚¿˙ˆ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û· ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ‚¿˙ˆ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·ÎfiÌ· ÈÔ „ËÏÔ‡˜. ŸÌˆ˜ ·’ fiÙÈ ‰È·›ÛÙˆÛ·, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ (·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ë ÕÓÓ· ÌÔÚÒ Î·È ÂÁÒ)·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ô˘ ›¯· ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÌÔ˘, ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙfi ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ηٷ›Â˙·. ∫·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û ٤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·. ∂ÓÒ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· ÙÈ ı· οӈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË ÌÔ˘ ÚÒÙ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· οӈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔ˘, ÙÒÚ· ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ªÂ ‚ڋη Ó· ÌÈÏ¿ˆ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÔ˘ ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Î·È ı· ‹ıÂÏ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ó· ÚÔÙ›ӈ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ›


∞ºπ∂ƒøª∞ | 53 Î·È Û ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. £· ‹ıÂÏ· Â›Û˘ Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÎÈÎË ÁÏÒÛÛ· ·ÊÔ‡ Û fiÔÈÔÓ ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ï¤ÂÈ fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¢ηÈÚ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Û˘Á¯·›Úˆ. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË, ∞sli Moustafa. «... ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¤Ô˜ Ô˘ Áڿʈ ÁÈ· Û·˜. £· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· ÌÔÚÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Û·Ó ÎÈ ÂÛ¿˜ Î·È Ó· ‰›Óˆ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Û·Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ªÈ¯¿Ï˘ Î·È Â›Ì·È 17 ÂÙÒÓ. ◊ıÂÏ· Ó· Û·˜ ÂÎÊÚ¿Ûˆ Ù· ıÂÚÌ¿ ÌÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜ “√§∞ ™√À Δ∞ ª∞£∞ ª∞ •∂Ã∞™∞ ªπ∞ §∂•∏”. E›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fï˜ ˆ˜ ÌÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ·Ôڛ˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜?? ∏ ·Ï¿ Â›Ó·È ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ÙÔ ·ÊÈÂÚÒÛ·Ù ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Û·˜?? ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂȘ ÔÈ ‰È·Ï¤ÍÂȘ Û·˜ Ì ̷ıËÙ¤˜ Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘??? °È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔ Ó· Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘… ¶ˆ˜ ÌÔÚ› fï˜ Ó· ‚ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ????¶Ô˘ ı· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ·Ú¯ËÁfi???? ¶ˆ˜ ÌÔÚ¤Û·ÙÂ Î·È ·ÁÁ›Í·Ù ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÙ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi Ù· fi‰È· Û·˜??? £· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÙ ӷ ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹Ûˆ. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ì ¿ÁÁÈÍ Ôχ … μÚ›ÛÎÔÌ·È ÙÒÚ· ÛÙËÓ ΔÚ›ÙË Ï˘Î›Ԣ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ‰È¿‚·Û· ÛÙÔ ÈÔ ÛˆÛÙfi ÛËÌ›ԅ ªÂ ͇ÓËÛ ·fi ÙÔ Ï‹ı·ÚÁÔ, ¤¯ˆ ϤÔÓ ·Í›Â˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ. ª·Î¿ÚÈ Ó· Ì·˜ ‰È‰¿ÍÂÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿. £· ÂÚÈ̤ӈ Ì ¯·Ú¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜.». ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÔ˘ÚÔ˘¿Î˘ «…∫·Ù·Ú¯‹Ó, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚È‚Ï›Ô Î·Ù·ÁÁÂÏ›·: ηٷÁÁÂÏ›· ÚÔ˜ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ, ÚÔ˜ ÙË Ú˯fiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÚÔ˜ ÙÔ «‚Ï·¯Ô-Ì·Ó·Ù˙ÌÂÓÙ» ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· Ó·ڋ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ÙËÓ ÕÓÓ·, Î·È ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ ¡›ÎÔ ∞ÏÂ͛Ԣ, ·›ÚÓÔ˘Ì ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ›‰È· ÙËÓ ˘·ÚÍȷ΋ Ì·˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË: ¡· ˙ԇ̷̠ıËÛȷο, Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜, Ó· ˙ԇ̠ÛÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ··Ú·›ÙËÙÔ ˘Ú‹Ó· ·ÍÈÒÓ, Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ «both and more». …£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿. √ Ù›ÙÏÔ˜ «ÙÔ˘ ϤÔÓ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·» Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ù˘¯·›· ÛÙÔÓ ·Á·ËÙfi ¢ËÌ‹ÙÚË. £· ÚfiÛıÂÙ· Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘

«‰·ÛοÏÔ˘» Î·È ÙÔ˘ «ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË». ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÈÌ¿ ÙËÓ «¤ÚËÌÔ» ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜». ¢∏ª∏Δƒ∏™ ™Δ∞Àƒ√À «…fiÏ· ÛÔ˘ Ù· ‘Ì·ı· Ì· ͤ¯·Û· ÌÈ· …ϤÍË… ªÂ ¿ÁÁÈÍ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ™˘ÁÎÈÓ‹ıËη, Ù·˘Ù›ÛÙËη Ì ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ· Ôχ ÙËÓ ·Á·ı‹ ÚfiıÂÛË (Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ) fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. £· ÙÔ Í·Ó·‰È·‚¿Ûˆ ÁÈ· Ó· ÂÈϤ͈ ¤ÓÓÔȘ, ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÔ˘. £· ÙÔ ÚÔÙ›ӈ Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· Û οÔÈÔ Ì¿ıËÌ·. ∞Ó Î·È ÌÈÏ¿ˆ Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ËÁÂÛ›·˜, ÛÙfi¯ˆÓ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ (ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋), ÙÒÚ· ¤¯ˆ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù·ÍÈÓÔÌË̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. ∂˘¯¤˜ ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙÔ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞. ÿÛˆ˜ ·ÔÂÈÚ·ıÒ Î¿ÔÙ ӷ ÂÚ¿Ûˆ Î·È ÂÁÒ Ù· ÌËӇ̷ٿ ÌÔ˘ ̤ۈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô‰Ô‡… ∂›Ó·È ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË. ÿÛˆ˜ ÙÂÏÈο ¿ÓÔÈ͘ ¤Ó· Ó¤Ô ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË…. PROFESSOR GEORGE PETRAKOS «…∂›Ì·È ¤Ó·˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÙÔ˘ ηٷÏËÎÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢.ª¶√Àƒ∞¡Δ∞ Î·È Áڿʈ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ‰˘Ô ÏfiÁÔ˘˜. √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÁÈ·Ù› Ì›ÏËÛ ̤۷ ÛÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ‰È¿‚·Û· Ì ٤ÙÔÈ· ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, ¤¯ˆ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÂÍ·Ù¿ÍÈÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ 1962 Î·È Ï˘‹ıËη ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤¯ÂÙ ÁÚ¿„ÂÈ ÙfiÛÔ ·ÚÁ¿ ÁÈ· ̤ӷ, ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ ‰ÒÛ·Ù ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ ‰ÒÛˆ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÊÈÏÈο ÌÔ˘ ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿. ¶ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ Î¿ı ӤԘ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Û·˜ ›‰·, ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù˘¯·›·, ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ¤ÌÂÈÓ· ¿ÊˆÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÁ·ÙÂ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ù· ϤÁ·ÙÂ. ∞fi ÙfiÙ ÏÔÈfiÓ ÈÛÙ¿ Û·˜ «·ÎÔÏÔ˘ıÒ…». ™Δ∞ª∞Δπ∞¢∏™ °∂øƒ°π√™ «…¢È¿‚·Û· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¢.ª. (fiÏ· ÛÔ˘ Ù· ¤Ì·ı·…) Î·È fi¯È ·Ï¿ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËη ·ÏÏ¿ ÔÚÒıËη. ¢È‰¿ÛΈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ Î·È Business analysis Û ¤Ó· ÎÔϤÁÈÔ Î·È ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔÓ Î. ηıËÁËÙ‹ Î·È ÁÈ· Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ. ∂›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈfi ÙÔ˘ ÛÙË ¢∂∏ Î·È ÂËÚ¤·Û· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ªμ∞ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ…». ∞°°∂§π∫∏ ∞¶√™Δ√§√À ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


54 | ∞ºπ∂ƒøª∞

“∂› ÛÎËÓ‹˜ ¯ˆÚ›˜ Úfi‚·” √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ Â›Ó·È ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÒÚ· Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∂›Ó·È ÔχÙÚÔÔ ‚È‚Ï›Ô, ·ÓÔȯÙfi Û fiϘ ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜, Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ. ªπª∏™ ∞¡¢ƒ√À§∞∫∏™ (™˘ÁÁڷʤ·˜ - ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜)

«Η σημερινή έννοια της επιτυχίας συνδέεται με την πιο επικίνδυνη για την

AÔχو˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Î·È ·Ôχو˜ ÂÚˆÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ Ì ÙË ˙ˆ‹. ∂À∏ ∫Àƒπ∞∫√¶√À§√À (¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜)

ανθρωπότητα επίτευξη

∏ ¤ÌÊ·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜ ÂÓ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ∏§π∞™ ª√™Ã√¡∞™ (¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ Vodafone)

μας έχει κάνει να ικανοποιούμε

«∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ‰ÔÎÈÌÈ·ÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ì ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ». °πøƒ°√™ ¢√À∞Δ∑∏™ (ÔÈËÙ‹˜-‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜)

Δημήτρης Μπουραντάς

«√ Û˘ÓÙÔ›Ù˘ Ì·˜ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞™, ¤ÁÎÚÈÙÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Â›ÏÂÎÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛˆÔ. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ë Ê‹ÌË Î·È Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Â·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Í›Â˜ ÂΛӘ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Û·Ó ŒıÓÔ˜. Œ¯ˆ ‰È·‚¿ÛÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ· ÚÔÛˆÈο. ∏ ·ÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Ë ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ë ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ Ì ̿Á„·Ó. √È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÈ·Ú¤ÏıÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì’ ¤Î·Ó·Ó Ó· ·Ó·ÎÙ‹Ûˆ Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÏ›‰·. ŒÓ·Ó Ù¤ÙÔÈÔ «ÁˆÚÁfi» ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Ó· ÌÔÚ› Ó· ÔÚÁÒÛÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó’ ·Óı›ÛÂÈ, Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·ÚÔ‡˜. ÷ÈÚÂÙ›˙ˆ ÙË ı·ÚڷϤ· ΛÓËÛË Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Î·È ı¤Ùˆ ÙȘ fiÛ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∞¶∞§∂•∏™ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

του καπιταλιστικού συστήματος που

λάθος ανάγκες με λάθος τρόπο».56 | ∞ºπ∂ƒøª∞

“ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ∂Ï›‰·˜” … «√ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞™ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·». ∏§π∞™ §πμ∞¡∏™ (∂ΉfiÛÂȘ §πμ∞¡∏). «ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜» ‰›ÓÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÏ›‰· Î·È ‚ÔËı¿ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›· Ô… ∂§§∏¡∞™. ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ËÁÂÌfiÓˆÓ ·ÏÏ¿ ¤ÏÏÂÈ„Ë ËÁÂÙÒÓ. ΔÔ ˘¿Ú¯ˆÓ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤Î·Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· … ÙÂÏ›ˆÛ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ºÙ¿ÓÂÈ È·!!! √ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞™ ÌÈÏ¿ ·¢ı›·˜ ÛÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ Î·È ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ ÛÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ª·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· οÓÔ˘Ì …ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚË ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Î·È ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜. °È· ÌÈ· ·ÙÚ›‰· ˙ËÏÂ˘Ù‹ ·˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÁÓ‹ÛÈÔ ËÁ¤ÙË Û·Ó ÙÔÓ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞ Ô˘ ı· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È fi¯È ÛȈ‹˜, ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ó· ¢ÓÔÔ‡Ó ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ó· ·Ó·‰Âȯı› ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ·ÚÈÛÙ›·˜, ‰È·‰Èηۛ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜…». ∂À∞°°∂§√™ ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√™ (∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜). «… ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ì οӷÓ ӷ ·ÏϿ͈ ÁÚ·ÌÌ‹ Ï‡Û˘ ÛÙËÓ ÛΤ„Ë ÌÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÔ˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘». ™Δ∞Àƒ√À§∞…

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

«… ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÚÛÈ, ÚÈÓ ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ¤„·¯Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. •·ÊÓÈο ‚Ϥˆ ÙÔ fiÓÔÌ· ª¶√Àƒ∞¡Δ∞™ Î·È Ï¤ˆ: ø¯! ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÌÔ˘. 줂·È· ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·, fï˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘Û¯È‰‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∞ÁfiÚ·Û· fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›· Ù· ‰È¿‚·Û· Î·È Á¤ÌÈÛ· … ʈ˜. ∫·È ·fi ÙfiÙ ÙÔÓ… ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È ÙÔÓ ÈÛÙ‡ˆ…». ª∞ƒπ∞ …(ºÔÈÙ‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘). «√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜, ∂ÌÓ¢ÛÙ‹˜, √Ú·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ Ì fiÏ· ÂΛӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ∏Á¤Ù˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÈÌ¿ ÙfiÛÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ∫·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ˆ˜ Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘ ÔÏ›ÙË. ∏ ¢È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏË. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‹Úı ̤۷ ·fi Û˘Ó¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. ŒÓ·˜ ¢¿ÛηÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¢¿ÛηÏÔ˜». ª¿Úı· ª˘ÏˆÓ¿ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˘ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ Olympic DDB ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™¢∞¢∂58 | ∞ºπ∂ƒøª∞

√ ∞η‰ËÌ·˚Îfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ √ ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ· ÙÔ 1982. ∞Ó Î·È ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÛÂȘ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜, ÙÔ Î·ıËÁËÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔÓ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ù· ÙÚ›· ·ÚÎÔ‡Û·Ó. ªÂÙ¿ ÙÔ 1991 ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂), Ë ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ù·¯‡Ù·ÙË Î·È ÙÔ 1998 ¤ÁÈÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Î·È ¢/ÓÙ‹˜ ‰˘Ô ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ™ÙÂϤ¯Ë Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÓıÚÒÈ-

ÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡) ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ›‰Ú˘ÛË ‹Ù·Ó ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ΔÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ. Œ¯ÂÈ ‚Ú·‚¢Ù› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Â›‰ÔÛË. Œ¯ÂÈ Â›Û˘ ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓÂÏȤ Î·È ÛÙÔ Institute Agronomique Mediteraneen. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ϤÔÓ ¤Á΢ڷ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ·. Organization Science, Organization Studies, European Management Journal, Scandinavian Management Journal, Long Range Planning, Journal of Applied Business Research, Journal of Managerial Psychology, Journal of Global Marketing, Revue Francaise de Gestion, International Studies of Management and Organization, Technology Analysis and Strategic Management, International Journal of Human Resources Management, Leadership Quarterly, Employees Relations Î.¿.

√ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ √ ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ·fi Ó·ڋ ËÏÈΛ· Ì ٷ ÎÔÈÓ¿. ∂ÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ 1974 Î·È ˘‹ÚÍ Û٤ϯԘ Ù˘ Δ.√ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ. ™ÙË °·ÏÏ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Δ.√ ª·ÛÛ·Ï›·˜ Î·È ˘‹ÚÍÂ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ∂›Û˘, ˘‹ÚÍ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ∞™√∂∂ (1982-1984). ΔÔ 1984 ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ̤ۈ Ù˘ ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘. ∞ÚÎÂÙ¿ ¿ÚıÚ· ·fi ÙÔ 1982 (΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·) ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÛÎÏËÚ‹ ·ÏÏ¿ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ù˘ ¡¢ Î·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÔÏÈο. ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ 1992 Ì ٛÙÏÔ «√ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ·ÍÈÒÓ», Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÊÔÚÈ΋ ÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ÚԷӷʤÚıËÎÂ Î·È Â›¯Â ÁÚ·ÊÙ› ÙÔ 2007, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÚÔÊËÙÈο ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô «ÌÂÙ¿ ÃÚÈÛÙfiÓ ¶ÚÔÊ‹Ù˘», ̤ۈ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ ¤Î·Ó Ôχ ÚÒÈÌË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· «Î·ÎÒ˜ ΛÌÂÓ·» Î·È ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ χÛÂȘ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙfiÙ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ «‚Ô‹˜» ÂÚÓÔ‡Û·Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ·. ªÂÚÈο ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ù¤ÙÔÈ· ¿ÚıÚ· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·. ªÂÚÈΤ˜ ÚÒÈ̘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ - Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

• «∞ÁÚÔÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›: Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜»(∂ÍfiÚÌËÛË, 15/8/1980). • «ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ›ڷ̷ Î·È ˆ˜ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ» (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 9/2/1984). • ∞ÁÚÔÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›: ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 12/1/1983). • «∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ: ̇ıÔÈ Î·È ·Ï‹ıÂȘ» (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·, ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1984). • «∏ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ˆ˜ ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›» (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 6/8/1985). • «∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë» (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 6/8/1985). • «¢ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Î·È Èηӿ ÛÙÂϤ¯Ë» (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 11/9/1987). • «∞ÓÒÙ·ÙË ·È‰Â›· ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘» (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 20/8/1991). • «ŒÏÏÂÈ„Ë ËÁÂÛ›·˜ Î·È ·Ûı¤ÓÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜» (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 17/10/1991). • «√ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ·ÍÈÒÓ» (∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· 9/1/1992). • «ªÈ· ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ·È‰Â›·» (∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ 2006) • «∫Ú›ÛË: ·˜ οÓÔ˘Ì ٷ ·˘ÙÔÓfiËÙ·» (Economist ∂ÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË, ª¿ÈÔ˜ 2009). ΔÂÏÂ˘Ù·›· ›‰Ú˘Û ÙË Î›ÓËÛË ÔÏÈÙÒÓ «√ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ·ÍÈÒÓ» (www.clv.gr) Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ¿ÏϘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡.


∞ºπ∂ƒøª∞ | 59

√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∞Í›· ·ÈÒÓÈ·, ∞Í›· ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ

Δ√À ¢∏ª∏Δƒ∏ ∑∞Ã√À

μ·ÛÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙÔ Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿. «ΔÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ ‰Â Á˘Ú›˙Ô˘Ó ›Ûˆ: √ ¯ÚfiÓÔ˜ ...Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ›˜ Î·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜. ΔÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌËÓ ·ÚÓËı›˜ ÛÙË ˙ˆ‹: ΔËÓ ËÚÂÌ›· ÙËÓ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰·! ΔÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· Êı›ÚÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹: √ ÂÁˆÈÛÌfi˜ Ë ˘ÂÚÔ„›· Î·È Ô ı˘Ìfi˜. ΔÚ›· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜: ∏ ·Á¿Ë Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÔÈ ·ÏËıÈÓÔ› Ê›ÏÔÈ!!!!». ∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ΋ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞, ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÌÈ· Û¯¤ÛË Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘Ó·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ì ۇÌÓÔÈ·, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ fï˜ Î·È Û·Ê‹ fiÚÈ· ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ·fi ÓˆÚ›˜ ·Ó¿ıÂÛË ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Î¿ÔÈˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË, ÙÔÓ ÂÍÔÈΛˆÛ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ˘ÁÈ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ, Ô Ì·Ì¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ë Ì·Ì¿ ∞Óı‹, ηٿ ÙËÓ ·È‰È΋ Î·È ÚÔÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ·, ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ËıÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜ Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÚ›· ÙÔ˘. «Δ· ÌÚ¿‚Ô Î·È ÔÈ ÂÈÏ‹ÍÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· fiˆ˜ ÙÔ Ï›·ÛÌ· ÛÙ· Û·ÚÙ¿, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÊÂÈ‰Ò Î·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ¯ÚfiÓÔ, ÂȉÂÌ‹ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜». √ Ì¿ÚÌ·- ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ Î·È Ë Î˘Ú›· ∞ÓıԇϷ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ·Ú¯Â›Ô Î·È ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∏ «·È‰Â›· ÙÔ˘˜» ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ Î·È ÔÈ ·Í›Â˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÁÁ›ıËÎ·Ó ·fi ÁÔÓ›˜ Û ·È‰È¿ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Î·È ÌÂÙ¿ÁÁÈÛ·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ·È‰Â›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ Ë ·fiÎÙËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ¢ڇÙÂÚË ÌfiÚʈÛË. (ªÂÚfiË ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘). ∂›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ‰ÔÌÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡·Ú͢ Î·È Ù· ÔÔ›· ÛÙÔȯ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‚‚·›ˆ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÏÏ¿ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Ôχ ÈÔ ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·’ ·˘Ù‹Ó. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔ˚fiÓ ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ, ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹, Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÂÓfi˜

ªÂ ÙËÓ Ì·Ì¿ ∞Óı‹ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Õ. πÂÚfiıÂÔ. ·ÙfiÌÔ˘, ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂÓfi˜ ŒıÓÔ˘˜. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ë ·È‰Â›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Î·È ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜, ·fi Ù· ÚfiÙ˘· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È Á‡Úˆ Ì·˜, ·fi ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ˆ˜ ¿ÙÔÌÔ Î·È ˆ˜ ÔÏ›Ù˘ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ù¤ÏÔ˜, Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Û οı ÂÔ¯‹ ÔÈ ¤ÓÓÔȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· «ÂÈÙ˘¯›·», «ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·», «·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·», «·˘ÙÔÛ‚·ÛÌfi˜», «ÂÏ¢ıÂÚ›·», «‹ıÔ˜», «·ÚÂÙ‹», «‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·», «ÔÏÈÙÈÛÌfi˜», «Â˘Ú¤ÂÈ·», «·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë». π¢√À ∏ ¶À•π¢∞, ™Δ√ Δ∞•π¢π Δ∏™ ∑ø∏™, Δ√À ¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞!!! ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ Î¿ıÂ Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙÔ Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË. ªÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÁˆÁ‹ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ‚Ȉ̷ÙÈο ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ·È‰Â›·˜, fiˆ˜ .¯. Ë Â˘ı‡ÓË, Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ë ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·, Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¿Ï∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


60 | ∞ºπ∂ƒøª∞ ∫È ÂΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «Ÿ¯È, ›̷ÛÙ ·fiÁÔÓÔÈ ÌÔÓ¿¯· Ù˘ Ì¿Ó·˜ Ì·˜, Ô˘ Ì·˜ Ì›ÏËÛ ∂ÏÏËÓÈο, Ô˘ ÚÔÛ¢¯‹ıËΠ∂ÏÏËÓÈο, Ô˘ Ì·˜ Ó·ÓÔ‡ÚÈÛ Ì ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·, ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙÔ §ÂˆÓ›‰· Î·È ÙÔÓ ¶··ÊϤÛÛ· Î·È ¤ÓȈÛ ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ Ó· ‚Ô˘ÚÎÒÓÂÈ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ífi‰È ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ £Â·ÓıÚÒÔ˘». ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ‹Ù·Ó ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Á˘Ó·›Î·. ¢fiÍ· Ù˘ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Ù˘ Î·È Ù¤Ú„Ë Ù˘ Ë Â˘Ù˘¯›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∞ӋΠÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÂΛӘ Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ Â˘ÏÔÁË̤ÓË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·ÍÈÔÊfiÚˆÓ ¯˘ÌÒÓ ·fi ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÛÙ· ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ÓÂfiÊ˘Ù· ÎψӿÚÈ·. ∏ ΢ڛ· ∞ÓıԇϷ, ‚ÂÏÔÓÈ¿ - ‚ÂÏÔÓÈ¿ ΤÓÙËÛ ÙÔ ˙ˆÔÊfiÚÔ ÊÚfiÓËÌ· Î·È ¯·Ï‡‚‰ˆÛ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘.

√ ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜, ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿. ÏÔ˘, Ë ÂÈı·Ú¯›· Û ηÓfiÓ˜, Ë ·Í›· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, Ë ¤ÁÓÔÈ· Î·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ë ·Í›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∞Ó fï˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ›¯Â ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÛÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ „˘¯‹ ÙÔ˘ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ·Ó·ÏËÚˆı›. ¢ÈfiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˘, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜, ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹ Â˘Ù˘¯Ò˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˜. ∂‰Ò ı¤Ïˆ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÒ ÈÔ ÂȉÈο ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ̤۷ ÛÙË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô‚·ı̛ۈ ‹ Ó· ·Ú·‚Ϥ„ˆ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î·È Ôχ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∂. ΔÛÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, «∏ Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È Ë ÛÂÙ‹ ÎÏÂȉÔÎÚ·ÙfiÚÈÛÛ· ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÂΛÓË Ô˘ ‰ÈÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÔÚÁ·ÓÈο Î·È „˘¯Èο fiÏ· Ù· ·ÈÓ›ÁÌ·Ù· Î·È Ù· ı›· ‰ˆÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ™’ ·˘Ù‹Ó ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÎÈ ÂΛÓË, Ì ÙÚfiÔ˘˜ ÔÈΛÏ˘ ÛÙÔÚÁ‹˜, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÈı·Ú¯›·˜, ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Ì ÛÊÚ·Á›ÛÌ·Ù· ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÔχÙÈÌˆÓ ÂÌ‚ÈÒÛˆӻ. ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ‰›‰·ÍÂ, ·ÊÔ‡ ÌfiÚÂÛÂ Î·È ÂÓ¤Ó¢ÛÂ, ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Î·È Î·ÏÏȤÚÁËÛ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·È‰Â›·. ∫¿ÔÙ ¤Ó·˜ ‰È·ÚÂ‹˜ ͤÓÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÂʤÚË ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ: «ª· ÈÛÙ‡ÂÙ ÛÔ‚·Ú¿ fiÙÈ Â›ÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· Î·È ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹;». ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ŸÌˆ˜ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ Ô «·Î¿Ì·ÙÔ˜» Ì¿ÚÌ· - ∫ÒÛÙ·˜ ¤‚·Ï ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ οı ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘. ªÈ· ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘, fi¯È Ì ÙË ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Î·È ··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ Ì¿ÚÌ· - ∫ÒÛÙ· ʤÚÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜. ¢Ô‡Ï„ ÛÎÏËÚ¿ Ô Ì¿ÚÌ· - ∫ÒÛÙ·˜ Ì ΤÊÈ Î·È fiÚÂÍË ÙË ÁË, ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Ûηϛ˙ÔÓÙ·˜ ı·ÚÚ›˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ¯ÒÌ· Î·È ÙË „˘¯‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ư̂τ Ì ÙÔ Ì˘ÛÙÚ› Î·È ÙÔ ËÏÔÊfiÚÈ. Èڛ˜ ÂÁˆÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ì ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛË Î·ÏÏȤÚÁËÛ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ÏÔÁË̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘ Î·È ÚԤ΢„ ÌÈ· ·ÚÌÔÓÈ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË Î·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. ™Ù‹ÚÈ˙ ¿ÓÙ·, Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÙ·Ó Î·È Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Û ۈÛÙ¿, ˆ˜ ¤Ó·˜ ¤Í˘ÓÔ˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi˜, ÛÙÔÚÁÈÎfi˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜, Ù·Áfi˜ Î·È ·ÚˆÁfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜. ∏ ÛÎ˘Ù¿ÏË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ‰fiıËΠ̠·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ‹ıÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ì¿ÚÌ· - ∫ÒÛÙ· ÛÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË. ∫·È ·˘Ùfi˜ ª∂°∞§√Àƒ°∏™∂!!! ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜, Ù˘ ÙÈÌ‹˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤Î·Ó ӈڛ˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜, ËıÈΤ˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ, ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ·Ú¿‰ÔÛË.


∞ºπ∂ƒøª∞ | 61

μ¿ÁÈ· ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡ ΔÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞¯Ï·‰È¿ (∫·Ú·Ù˙¿ÏÈ), ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·’ ÙËÓ ∂Îοڷ, ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ‰È΋˜ ÌÔ˘ ηٷÁˆÁ‹˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ËÏÈÎȷο ‰ÂÓ ·¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙfiÛÔ Ôχ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì·˜, fiˆ˜ Î·È ÙfiÛˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÏËϘ (‰ÂÓ ÙÔ ·Ó·Ê¤Úˆ Ù˘¯·›· ·˘Ùfi) ¿ÚÁËÛ· Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›Ûˆ. ΔÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ª¿Ó·Ù˙ÂÚ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (π∞°ª∂) Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ (∂∂¢∂) Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜ Û οÔÈ· ËÌÂÚ›‰·... ΔÔ ı¤Ì· ·Ó ı˘Ì¿Ì·È ηϿ ‹Ù·Ó “∏ÁÂÛ›· Á¤ÓÔ˘˜ ıËÏ˘ÎÔ‡” fiÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜.¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘‹ÚÍÂ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Î·È ÂȉÈο ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ›¯Â ÚfiÛÊ·Ù· ÂΉÒÛÂÈ “fiÏ· ÛÔ˘ Ù¿ Ì·ı· Ì· ͤ¯·Û· ÌÈ· ϤÍË” ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Û·˜ ÚÔÙ›ӈ ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÔ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÔÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ''ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜'' ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÚÔÛˆÈο ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÿÛˆ˜ fï˜ ‹Ù·Ó ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ˆ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó. °È·Ù› ›̷ÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Á·‹Û·Ì ÙËÓ ›‰È· ÁË. ¶Ô˘ οӷÌ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿Óˆ οو ¯ÚfiÓÔ. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚ›‰· ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ‚Ú›ÛÎÔ-

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÛÈ·ÁÎÏ¿Ó˘ Ú. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ •˘ÓÈ¿‰Ô˜ ºıÈÒÙȉԘ

Ì·È ÂΛ ›Ûˆ˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÎÈ ÂÁÒ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ “ͯ·Ṳ̂Ó˜ ϤÍÂȘ”, ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Î·È ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·ÊÔÚÌ‹ ·fi ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ¿ÎÔ˘Û·, ÎÈ ÂÂȉ‹ ¨‰Â‡ÙÂÚË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂȨ fiˆ˜ ϤÂÈ ÎÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ˘·ÚÍȷΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ó ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·: «¶ÚÈÓ ‰È·‚¿Ûˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜ ›¯· ÌÈ· ·ÔÚ›·… ∂¿Ó Ë ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ë Â˘Ù˘¯›· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ‹ Â›Ó·È ‰ÚfiÌÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ.. ∫·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ‰È¿‚·Û· ¤ÌÂÈÓ· Ì ÙËÓ ·ÔÚ›·. ∂›Û˘ ¤¯ˆ 22 ÊÔÚ¤˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜». ªÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Ë Â˘Ù˘¯›· Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Û˘Ìو̷ÙÈο, Ë ÂÈÙ˘¯›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Â›Û·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜.Î·È ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì fiÔ˘ Ì ¤ÎÏËÍË ·Ó·Î·Ï‡„·ÌÂ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ηٷÁˆÁ‹. ŒÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛ ÌÈ· ÁÓˆÚÈÌ›·… ªÂÙ¿ ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì·˜ ¤ÁÈÓ· ·ÎfiÌË ÈÔ Ê·Ó·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ fiÔÙ ¤¯ˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô ÏfiÁÔ˜ Î·È ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÂÌÓ¤Ô˘Ó Î·È Ì οÓÔ˘Ó Ó· ‚Ϥˆ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ Â›Ó·È ·’ ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ «·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ˘˜» ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ì·˜, ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ fiˆ˜ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹, Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Î·‰ËÌ·˚΋ ηÚȤڷ. ŒÓ·˜ Homo Universalis Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÌfiÚʈÛ˘ Î·È Â›Û˘, ¤Ó·˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ ÎÈ ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ˜.∂›Ó·È ¤Ó· ʈÙÂÈÓfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ì·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÓÙ¤˜ Î·È ÁÎÚ›˙˜ ̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ Â͛ۈÛË ı¤Ïˆ + ÚÔÛ·ıÒ = ÌÔÚÒ. Œ¯ÂÈ fiÚ·Ì·, Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì·˙› Ì·˜ Û οÔÈ· ̤ÏÏÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡ Î·È Ì ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ·˘Ù¿ Ù· Ó¤· ·È‰È¿. ¢ËÌ‹ÙÚË Ì·˜ οÓÂȘ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Ó· ʈٛÛÂÈ Ù· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Î·È ÂÚ‹Ê·ÓË Ô˘ ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ·fi ÎÔÓÙ¿… ¡· ÂÈÛ·È ¿ÓÙ· ηϿ Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. ΔÔ ‘¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË!

«∞Ó Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Û οı ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÎÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜, ı· ˆ fiÙÈ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞ Ô˘ ‰È¿‚·Û·, ›‰· Ó· «Î˘ÏÔ‡Ó» ̤۷ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈο ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È ·ÁÒÓ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›. Δ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ÌÔ˘ Ì ٷ ÎÔÈÓ¿, Ì ¤Î·Ó ӷ ÌÔÚÒ Ó· ͯˆÚ›˙ˆ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜. ∫·È Ô ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞™, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÚÔÛˆÈο, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ËÁ¤Ù˘, ÁÈ·Ù› ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Î·È fi¯È ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·, ÛÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ∞Ó ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ· ÌÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, ı· ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ· Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÂÌÓfi˜, Ù·ÂÈÓfi˜ Î·È ·‰È¿ÊıÔÚÔ˜ Û’ fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹». ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


62 | ∞ºπ∂ƒøª∞

¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÈ·Ó¿˜ ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞PIVITA

ªÂ ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, Û ÌÈ· ‰È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞̤ۈ˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËη ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ¿ÓıÚˆÔ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙ‹. ŒÎÙÔÙÂ, Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÊÈÏ›· Î·È ÌÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ APIVITA. ∂›Û˘, Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹. ª·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ.

∏Ï›·˜ ∑¿¯Ô˜ ÃËÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∫√ƒƒ∂™ ºÀ™π∫∞ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ¯·Ú¿, ‰¤¯ÙËη Ó· ÁÚ¿„ˆ ‰˘Ô ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ̤Á· ¿ıÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Û ∂ÏÏËÓÈÎfi Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ΔÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÛÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. √ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È Û ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ÙÔ «ŸÏ· ÛÔ˘ Ù· ‘Ì·ı·, Ì· ͤ¯·Û· ÌÈ· ϤÍË» Î·È ‹Ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ Ì ÙÔ «∂› ÛÎËÓ‹˜ ¯ˆÚ›˜ Úfi‚·». ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ «ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜», ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÂÙÒÓ, Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ. «ªÔÚÔ‡ÌÂ, Â¿Ó Í·Ó·‚Úԇ̠ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ·Í›Â˜ Ì·˜, ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ÛΤ„Ë Î·È ·Ó ·›ÍÔ˘Ì ۈÛÙ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÚfiÏÔ˘˜ -ˆ˜ ÁÔÓ›˜, ‰¿ÛηÏÔÈ, Ì·ıËÙ¤˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜». ¶ÂÔ›ıËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

ΔÔÓ ıˆÚÒ «‰¿ÛηÏÔ». ¶ÚÔ Ï›ÁˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∏ÁÂÛ›·˜ Ì ·ÚÈÔ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÎfiÌÈÛ· ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ‚Ô‹ıËÛ Ôχ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÔ˘ ¯ÒÚÔ. ∂›Û˘ ÙÔÓ ÂÎÙ›ÌËÛ· ˆ˜ Û˘ÁÁڷʤ· Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ ·ÊÔ‡ ·fiÏ·˘Û· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «ŸÏ· ÛÔ˘ Ù·’ Ì·ı· Ì· ͤ¯·Û· ÌÈ· ϤÍË». ∂›Ó·È ÚfiÛˆÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Î·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ ·Ó ¤Ì·ÈÓ·Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ οÔȘ ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηًÊÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ù¤ÙÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ıˆÚÒ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· Ó· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿.


∞ºπ∂ƒøª∞ | 63

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ú·ÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂΉfiÙË ÙˆÓ “∞ÊÈÂڈ̿وӔ - ™ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ Û·˜ ÂÚÈ‹ÁËÛË, ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ Û·˜ ÚÔ¤‚Ï„·Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηٿÓÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. £· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î. ∫·ıËÁËÙ¿; - ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ Ô‰‡ÓË ı· ÙËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. £’ ·˘ÍËı› ·ÎfiÌË Ë ·ÓÂÚÁ›·, ı· ‰ÈÏ·ÛÈ·Ûı› Ë ÊÙүȷ, ı· ÂÎÙÔÍ¢Ù› Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. - ∏ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ¤Î‚·ÛË Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‹ Â›Ó·È ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘˜; (ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Û ÌÈ· «Ê˘Ï‹ ¯ÚˆÛÙÒÓ»). - ∏ ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ËıÈ΋˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi η˙›ÓÔ. - «√ ηٷӷψً˜ ÌÈ·˜ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯ÌËÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÓ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÛÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó Î¿ı Ù˘¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‚·ıȤ˜ Î·È ÔχÌÔÚʘ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ·fiÏ˘Ù· Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ˆ˜ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓfi˜ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ - ÌÈ· ηٷӷψÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·». (zygmunt bauman) £· Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ù ̒ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë; - Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ıÂfiÙËÙ·. ™ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÈηÓÔÔÈԇ̠ϿıÔ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ. - ΔÈ ıˆÚ›Ù η›ÚÈÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Ê¿ÛË Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘; À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· ÌÈ· «ıÂÙÈ΋ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË»; - ∏ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¿Óˆ ÛÙË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fi¯È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ, fiˆ˜ Ú¤ÂÈ. - ¶ÔÏÏÔ› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ, ÙÔ ¢.¡.Δ. Î·È Ë ΔÚfiÈη ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ¯ÚˆÎÔ›·. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› -ÈÛÙ‡ԢÌÂ- ‰È·„‡‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


64 | ∞ºπ∂ƒøª∞ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ∞∂¶. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ’·˘Ùfi; ¶π¡∞∫∞™ π: ∂ͤÏÈÍË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ∞∂¶ ŒÙÔ˜

2008

2009

*2010

*2011

∞∂¶

239.141

237.494

230.173

217.000

¢ËÌ. ÃÚ¤Ô˜

262.071

298.524

340.680

370.000

ÃÚ¤Ô˜ / ∞∂¶

109,6%

125,7%

148,1%

170,5%

* ¢ÈΤ˜ Ì·˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ËÁ‹: ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - √ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ı’ ·ÔÙ‡¯ÂÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, Ù· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Î·È ÔÈ ÂÌÌÔÓ¤˜ ÌÈ·˜ ¿ÎÚ·˜ ÊÈÏÂχıÂÚ˘ ȉÂÔÏË„›·˜ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÙÚ·ÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. - ¶ˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘ÌÂ, ·ÓÙ› Ó· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ¿ıÏÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂıÓÈ΋˜ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜ ÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ™Î‡Ï· Î·È ÛÙË Ã¿Ú˘‚‰Ë -ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ù˘ ÕÚÈ·˜ Ê˘Ï‹˜ ‹ ÛÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÔÚ›· Ù˘ Âϛ٠Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ¢.¡.Δ. - ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·Ó ÙÔ 2009 ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÈηӋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. - ªÔÚ› Ó· ıˆÚËı› χÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂.∂. Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ƒˆÛ›·˜; £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜; - ∏ ∂.∂ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰Â ‚Ϥˆ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· χÛË. - £¤ÏÂÙ ӷ Ì·˜ ›Ù οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Î. §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘; - ∞ÔÙÂÏ› ¿ÏÏË ÌÈ· Ú¿ÍË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÂfiÌÂÓ˜ ̤¯ÚÈ Ô˘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¿ÙÔ. - ΔÈ Û·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ «Î‡ÎÏÔ˘ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ·ÍÈÒÓ» Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· «Û˘Ó·ÓÙËıԇ̻, Ó· ÁÓˆ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠̠ÎÔÈÓ¤˜ ·Í›Â˜, ¤Í˘Ó˜ ηÈÓÔÙfi̘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜; - ΔÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Î·È fiÛÔ Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ¯ÒÚ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ∞˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ ‚Ô‡ÏÈ·Í·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÛÒÛÔ˘Ó. ∏ ÌfiÓË ÂÏ›‰· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·Ó ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, οÓÔ˘Ì Ӥ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘ÌÂ, ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‚Ô‡ÏËÛË, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ÚfiÔ‰Ô Î·È Â˘ËÌÂÚ›·. - £· ·Ú·Î·ÏÔ‡Û· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ™ËÌ·›ÓÂÈ ÂÓÔÔ›ËÛË, fi¯È ·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ̤ۈ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Ì·˜; - ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· Î·È ·ÓıÚˆÈ¿. ø˜ ¿ÓıÚˆÔÈ fiÏÔÈ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ΔÔ ¿ÙÔÌÔ Û ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¢ËÌÂÚ›. ŸÙ·Ó Û‚fiÌ·ÛÙ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ¿ÓÙ· ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Ó¤ÚÁÂȘ Î·È «ÏÔ‡ÙÔ». - ∏ ·Á¿Ë, Ô ¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ë ÊÈÏ›· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó -ÓÔÌ›˙ˆ- ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙË ÛΤ„Ë Û·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Êfi‚Ô˘, ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ¯˘‰·ÈfiÙËÙ·˜, ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÁÎË Û‹ÌÂÚ· ·fi ÔÙ¤; - ∏ ·Á¿Ë, Ô ¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ë ÊÈÏ›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·Á·ı¿ Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ ˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓ· ÎÔÈÓˆÓÈο fiÓÙ·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ËÁ¤˜ ·fiÏ·˘Û˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÍÂÓÒÛÂÈ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‚·ıÂÈ¿ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. - £· Ì·˜ ›Ù ‰‡Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û·˜ ‚È‚Ï›Ô; - «ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜» ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î¿ı ÔÏ›ÙË. ª’ ¤Ó·Ó ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÏfiÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰¤Â˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ۈÛÙ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ó· ·›ÍÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È Ó·


∞ºπ∂ƒøª∞ | 65 Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÂÓÙ˘ Ú¿ÍË: «ªË ÚˆÙ¿˜ ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ë ·ÙÚ›‰· ÁÈ· Û¤Ó·, ·ÏÏ¿ Ó· ÚˆÙ¿˜ ÙÈ ¤Î·Ó˜ ÂÛ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·». - ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘; - °È· Ù· ‰Èο ÌÔ˘ ‚È‚Ï›· Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÏÂÙ¿ Î·È Ì·ı·›ÓÂÈ, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ȉ¤Â˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Î·ÏÏ›ÙÂÚ·. - ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·; - ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Â›Ó·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ηٷÓÔËÙfi Î·È Û‡ÓÙÔÌÔ ÏfiÁÔ Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. - Œ¯ÂÙ ÌÈ· ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÙÂ; - ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οӈ fiÙ·Ó Áڿʈ Â›Ó·È Ó· ·ÊÔÛÈÒÓÔÌ·È, Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÌ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓ·ÍÈ¿˜. - ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Á·Ë̤ÓË Û·˜ ϤÍË; - À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÌÈ·. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ô˘ ıˆÚÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, Û˘Ó¤ÂÈ· ÏfiÁˆÓ Î·È ڿ͈Ó, ¢ı‡ÙËÙ·, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛˆÓ, ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ. - À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ı’ ·ÏÏ¿˙·Ù ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜; - ¶¿ÓÙ· fiÙ·Ó Í·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, ÁÚ¿ÊÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fï˜ fiÙÈ ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ.

ηÏÏ›ÙÂÚÔ, ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Î·È ÈÔ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ ÎfiÛÌÔ. - ¶ˆ˜ ÚԤ΢„Â Ë È‰¤· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Û·˜ ‚È‚Ï›Ô˘; - ø˜ ηıËÁËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ì›ӈ ÛȈËÏfi˜ fiÙ·Ó Ë ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ∏ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘, ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÌfiÓË ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙË ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘. ∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ·fi Ù· Ï¿ıË Ì·˜, Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë, Ó· ·ÍÈÔÏÔÁԇ̠ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ۈÛÙ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi, ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÒÛÂÈ È‰¤Â˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ·.

- ΔÈ ı’ ·ÏÏ¿˙·Ù ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜; - ÿÛˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛˆ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË, ÙÔÓ Î·Ófi Î·È ÙÔ ÔÙfi.

- °È·Ù› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ‰Â ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; ΔÈ ·Ú·¿Óˆ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ô˘ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÂÌ›˜; - ∞ÊÔÚ¿ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜ Ù· Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁ· ∂ÏÏËÓÈο ‚È‚Ï›·.

- ªÈ· ¤ÌÌÂÛË Ê˘Á‹, ·fi ¤Ó· ·ÚfiÓ Ô˘ ‰Â Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· Û·˜. ª‹ˆ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÛı ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; - ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜. ŸÌˆ˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ›̷ÛÙ Û Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi fiÙÈ ÔÈ ¿ÏϘ ÈÔ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο ¯ÒÚ˜. ø˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó·Ó

- ¶fiÛ˜ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ· Û‹ÌÂÚ·; ¶fiÛÔ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘; - √È ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ·Ó ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ì ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.

- ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Û·˜; - Œ¯ˆ ·ÚÎÂÙ¿ ÂËÚ·Ûı› ·fi ÙÔÓ π. °È¿ÏÔÌ Î·È ÙÔÓ ¡Ù. §ÔÙ˙.

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


66 | °∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏

∏ ÁÓÒÛË Ù˘ ÛÔÚ¿˜ ‹ Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡... ÿÛˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‹Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔÚÈÙfiÏÂÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ Ô˘ ‹Ú ·fi ÙËÓ ı¿ ¢‹ÌËÙÚ·, ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ÛÔÚ¿˜. ÊÔÚ› Î·È Ô ∞ÔÏÏfi‰ˆÚÔ˜), ¤Ê¢Á·Ó ÔÈ ıÓËÙ¤˜ Û¿ÚΘ Ô˘ η›ÁÔÓÙ·Ó. ŸÙ·Ó Ì›· Ó‡¯Ù· Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ªÂÙ¿ÓÂÈÚ·, Ô˘ ¤‚ÏÂ ÙÔ ÁÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÊÒÓÙ·, Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ «·Ú¿ÍÂÓ·» ÎÚ˘ÊÔÎÔ›Ù·Í ӷ ‰ÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·ÓÂ Ë ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÙÔ˘˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤·Ì· ηٷÙÚfiÌ·Í ¤‚·Ï ÙȘ ʈӤ˜ Î·È ÙfiÙ ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ·È‰› ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ £Â¿˜ Î·È Î·›ÁÂÙ·È. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ıÂ˚΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ù˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ Î·È Ù˘ ˙ËÙ¿ Û˘ÁÓÒÌË. ŸÌˆ˜ Ë £Â¿ ¢‹ÌËÙÚ· ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ‰Â¯ı› ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈÔ, ÙÔÓ ΔÚÈÙfiÏÂÌÔ, ÙËÓ ÁÓÒÛË Ù˘ ÛÔÚ¿˜. ŒÙÛÈ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ·fiÛÙÔÏÔ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ù˘ ÛÔÚ¿˜ Î·È ÙÔÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÙË ÌÂٷʤÚÂÈ. ΔÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Û··ÛÂ Ë ›‰È· Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ¿ÚÌ· Ì ÊÙÂÚˆÙÔ‡˜ ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Î·È ‰È¤Û¯È˙ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ÛÔÚ¿˜. °›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ô ΔÚÈÙfiÏÂÌÔ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÎÔÏÈÙÈÛÙ‹˜ ·ÊÔ‡ Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ÛÔÚ¿˜, fiˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ηٿ οÔÈÔ ·ÔÛ˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi. √È ÚÒÙÔÈ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÁÓÒÛË ‹Ù·Ó ÔÈ ∞Úο‰Â˜, ·Ó¿Ú¯·ÈÔÈ ¶ÂÏ·ÛÁÔ› - ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ Á˘ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Û ̛· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ‹Ù·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‚‡ıÈÛË Ù˘ ∞ÈÁË›‰Ô˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÚˆÙfiÁÔÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (10.000 - 7.000 .Ã.).

∏ ı¿, ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË, ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ ∫ÂÏÂfi. ∂ΛÓÔ˜, ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Î·Ù·Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË, ÙË ÚˆÙ¿ Î·È Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ÙË ¯·Ì¤ÓË, ÙË Ï˘¿Ù·È Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÂӉȷʤÚıËΠÁÈ· Ì›· ¿ÁÓˆÛÙË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ÊÈÏÔͤÓËÛ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ÁÈÔ, οÙÈ Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô ÂÏÂ˘Û›ÓÈÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ̤۷ Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì¿ı·ÈÓ ÙÔ ÌÈÎÚfi ‚·ÛÈÏfi·È‰· ÙÔ˘ ‰›‰·ÛÎÂ Î·È ÙËÓ ·Î·˚· Ì Ú·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ·ı¿Ó·ÙÔ. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û ¿Óˆ ·fi Ì›· ÂÛÙ›· ·Ó·Ì̤ÓË Î·È ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈ˙ ÙÔ˘˜ ·Î·Ù¿ÏËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ¤ÙÛÈ (fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

√È Ï·Ô› Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ÁÓÒÛË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi (ÿ·ÓÙ˜, ÕÔÓ˜, ∂ÎÙ‹Ó·È, ΔÂϯ›Ó˜, §¤ÏÂÁ˜, ¶ÂÏ·ÛÁÔ›, ∫¿ÙÔÓ˜, ªfiÛ¯ÔÈ, ¶·ÊÏ·ÁfiÓ˜, Ã¿Ï˘‚˜, ÿ‚ËÚ˜, πÏÏ˘ÚÈÔ›, ¢Ú‡Ô˜, ºÚ‡Á˜, §‡ÎÈÔÈ, ª‹ÔÓ˜, ª·Î‰fiÓ˜, £Ú¿Î˜, ∞ÈÙˆÏÔ›, ª˘ÛÔ›, ∫›ÏÈΘ, §Ô‡‚ÈÔÈ, ∫¿Ú˜ Î.¿.), ‰ÂÓ ‹Û·Ó ·Ú¿ ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÚˆÙfiÁÔÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤Î·ıÂÓ ˙Ô‡Û·Ó Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÈÁË›‰Ô˜ ÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‚‡ıÈÛË Ù˘…


°∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ | 67

“£· ¿ˆ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘!” ΔÔ ·ÎÔ‡ˆ fiÏÔ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ·: «£· ¿ˆ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘. £· ‚¿Ïˆ ·Ù¿Ù˜, ÓÙÔÌ¿Ù˜, Ì·ÚÔ‡ÏÈ·, ÎÔÙfiÔ˘Ï·, ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·. £· Ì·˙‡ˆ ÙÔ Ï¿‰È ÌÔ˘. £· ‘¯ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›, ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ ÌÔ˘. ∂Λ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÊÙËÓ¿. ∫È ¤ÂÈÙ· ÙÈ Ó· οӈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿; ∂Λ ı· ÂÈ‚ÈÒÛˆ». ∞Ì, ‰Â ı· ·˜. ∫È ·Ó ·˜, ı· ʇÁÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ·. °È·Ù› ı· ÌÂȘ ÛÙÔ internet ÛÙËÓ «Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ·Ù¿Ù·˜» ÎÈ fiÏ· ı· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·Ï¿, fï˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ù›ÔÙ· ‰Â ı· ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂȘ. ΔfiÙ ı· ¿˜ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Î·È ı· ÚˆÙ¿˜ Ò˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ù¿Ù˜ ÎÈ ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ı· Û ‰Ô˘Ï‡ԢÓÂ. £· ÛÔ‡ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ‚¤‚·È·, ·ÏÏ¿ ı· ¯·ÛÎÔÁÂÏ¿Ó Ì ÓfiËÌ·. £· „¿¯ÓÂȘ ·Ù¿Ù˜ Ì ÌfiÏÈη Ì¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ÙȘ Ê˘Ù¤„ÂȘ Î·È ‰Â ı· ‚Ú›ÛÎÂȘ. ∫È fiÙ·Ó Ù· ηٷʤÚÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ûο„ÂȘ ÙȘ ·˘Ï·ÎȤ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÎÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ÎfiÔ˜ Ù˘ ÙÛ¿·˜ Û ϷÛˆÌ¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÎÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë Ù¤¯ÓË Ù˘. °È·Ù› ı’ ·ÁÎÔÌ·¯¿˜ Û΢ÊÙfi˜ Î·È ı· ȉÚÒÓÂȘ ÎÈ fiÙ·Ó ı· ÎÔÈÙ¿˜ ›Ûˆ ÛÔ˘ ı· ‚ϤÂȘ fiÙÈ Ù· fi‰È· ÛÔ˘ ·ÙÔ‡Û·Ó ÂΛ Ô˘ ¤Ûη‚˜ Î·È ÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙÔÔ›ËÛ·Ó ¿ÏÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∫È ¤ÙÛÈ ÙË ¯·Ï·Ṳ̂ÓË ·˘Ï·ÎÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Í·Ó·¿ÚÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ı· Ì·›ÓÔ˘Ó Û‚ÒÏÔÈ ·fi ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ¯ÒÌ· ̤۷ ÛÙȘ Á·ÏfiÙÛ˜ ÛÔ˘, ı· ÛÔ‡ ÏÂÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ οÏÙÛ˜ Î·È ı· ‚Ï·ÛÙËÌ¿˜. ∫È fiÙ·Ó ·Ú·¯ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‚ÔÏ‚Ô‡˜ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ı· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο (·ÏÏ¿ fi¯È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ·) ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. £· ËÁ·›ÓÂȘ οı Úˆ› ÛÙÔ ÌÔÛÙ¿ÓÈ, ı· ÎÔÈÙ¿˜ ÙȘ ·Ù·ÙȤ˜ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó, ı· ÓÈÒıÂȘ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·ÏÏ¿ ‰Â ı· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ·Ó ÚÔ¯ˆÚ¿Ó ηϿ ‹ ¯¿ÏÈ·. ¢Â ı· ͤÚÂȘ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ï›·ÛÌ· Î·È fiÛÔ, ÂÛ‡ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û˜ ÎÔÚÈ¿ ·ÏÏ¿ Ô‡ Ó· ÙË ‚ÚÂȘ Î·È ˆ˜ Ó· ÙË ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ˙ˆÈ΋ Î·È ‚ڈ̿ÂÈ; £· ‘¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌË Ú›ÍÂȘ Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ı· Û ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ó ‰Â Ú·ÓÙ›ÛÂȘ ‰Â ı· ‚Á¿ÏÂȘ Ô‡Ù ÌÈ· ÙËÁ·ÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Á·ÌÒÙÔ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿Ë Ù· Ê˘Ù¿ ÛÔ˘ ı· ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·È ·fi οÙÈ ¿ÁÓˆÛÙ· ˙È˙¿ÓÈ· Ô˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ·‚ÚˆÓȤ˜ Î·È ¯ÔÈÚÔÌÔ˘Ú›‰Â˜ Î·È Ù· ÙÚÒÓ ÙÛÈÁ·ÚÈ·ÛÙ¿ ‹ ¯Ù˘ËÙ¿ Ì ·˘Á¿. ∞fi ÙÔÓ πÔ‡ÓË ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ı· ı¤ÏÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈÛÌ·, fi¯È Ì ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi ÛÙ’ ·˘Ï¿ÎÈ. £· Ì·›ÓÂȘ ÛÙȘ Ï¿Û˜ ˆ˜ ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ ÎÈ fiÏÔ ı· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÔÛÙ¿ÓÈ Ì ÁÏÈÛÙÚ›‰Â˜, ·ÁÚÈfi‚ÏËÙ· Î·È ÛÙ›ÊÓÔ˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÚÈ˙ÒÓÂȘ, ηıfiÙÈ Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ¿Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·Ù·ÙȤ˜. ∫È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÓÙ¿Ï· ηÏÔη›ÚÈ, (ÙfiÙ Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· ¤·ÈÚÓ˜ ÙÔ Ê¤Ú˘ Î·È ‹Á·ÈÓ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙ· Ì·Ú¿ÎÈ· ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ), ÂÛ‡ ı· ¿ÚÂȘ ¿ÏÈ ÙËÓ ÙÛ¿· Î·È ı· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ‰¤Î· ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ÙȘ ·Ù¿Ù˜. ¶ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ·Ù› οı ÛÙÚ·‚‹ ΛÓËÛË ÙÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Îfi‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ‚ÔÏ‚Ô‡˜ ̤۷ ÛÙË ÁË Î·È ı· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÚ¿ÊÈ Ô ÎfiÔ˜ ÛÔ˘. ∫È fiÙ·Ó Ì ÙÔ Î·Ïfi ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ, ı· ÙȘ Ú›ÍÂȘ Û ÙÂÏ¿Ú· Ô˘ ı· Ù· ÎÔ˘‚·Ï¿˜ Ì ÙÔÓ ÒÌÔ ˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ. £· ÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ·, ‰ÈfiÙÈ ÂηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÎÈÏ¿ ·Ù¿Ù˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÙÂÏ¿Ú· Î·È ÙÔ ÊÔÚو̤ÓÔ ‹Á·ÈÓÂ-¤Ï· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ. ŸÙ·Ó ‰ÂȘ ÙÔ ÛˆÚfi Ì ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηٿÊÂÚ˜ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ÙȘ ·Ù¿Ù˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘, Ì· ¤ÂÈÙ· ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ì 0,60 ¢ÚÒ Ô˘ Ô˘ÏÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ Ì·Ó¿‚Ë, Ô ÛˆÚfi˜ ÛÔ˘ οÓÂÈ 90 ¢ÚÒ. ∫·È ı· ‚Ï·ÛÙËÌ‹ÛÂȘ ¿ÏÈ, ÁÈ·Ù› ‰Ô‡Ï„˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÁÈ· 90 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Î¿ÔÙ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· ‘‚Á·˙˜ ÁÈ· Ͽη Û ÌÈÛ‹ ̤ڷ ·Ú·¯Ùfi˜ ›Ûˆ ·fi ¤Ó· ÁÚ·Ê›Ô.

£· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Î·È Ë ·ÔÙ˘¯›· ÛÙ· Ï›Á· fi„ÈÌ· Ì·ÚÔ‡ÏÈ· Ô˘ ¤‚·Ï˜ ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ‹ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÛÙ· Ê¿Á·Ó ÔÈ Á˘ÌÓÔÛ¿ÏÈ·ÁΘ ̤¯ÚÈ Ó· ÂȘ ·ÌÈÓÔ, ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛÔ‡ ÙË ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÎfiÙ˜. ∫·ıfiÙÈ ‹Ú˜ ηÌÈ¿ ÂÈÎÔÛ·ÚÈ¿ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ· ·’ ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÁÈ· Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ·ÏËıÈÓfi ÎÚ¤·˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÚÌfiÓ˜, fï˜ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·Ó·Î¿Ï˘„˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ ‚ÚˆÌÔÔ‡ÏÈ· Ô˘ ÙÚÒÓÂ Û·Ó ·ÊÔÚÈṲ̂ӷ, ¯¤˙Ô˘ÓÂ Û·Ó ÁÂÏ¿‰È·, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ¿ÛÔ ÙÔ˘˜. ∫È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎfiÔ˜ Ó· Û·‚ÂȘ Î·È Ó· Ì·˙‡ÂȘ ¤Ó· ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ ÍÈÓ›‰È· οı ̤ڷ, ·Ó·Áο˙ÂÛ·È Ó· Ù· Ù·˚˙ÂȘ Ì ηϷÌfiÎÈ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ·Ó ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ οı ÎfiÙ·˜. ∫È ·Ó ‰Â ı¤ÏÂȘ Ó· ‚ڈ̛ÛÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÊÙ˘·Ú›˙ÂȘ ÙȘ ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÏȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì‹Î ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÏÂÔ‡ Î·È ÛÔ‡ ‘ÓÈÍ ¤ÓÙÂ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û’ ·Ó¿ÁηÛ ӷ Í·Ó·ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙÔ ÎÔÙ¤ÙÛÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÛ··ÙÛÔ˘ÏȤ˜. ∫·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í·Ó·ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÎÙÈÎfi ‹Ú˜ Û·ÏÔ, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ¤‰ÂÛ˜ ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ‡ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÂΛ ‰›Ï· Ó· Á·˘Á›˙ÂÈ ÎÈ ·˜ ‹ÛÔ˘Ó (ˆ˜ ∞ıËÓ·›Ô˜) οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û ٤ÙÔȘ ‚¿Ó·˘Û˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ∫·È ÙÒÚ· „¿¯ÓÂȘ ηÌÈ¿ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· Ó· ÛÔ˘ Ù· ÛÊ¿ÍÂÈ, Ó· ÛÙ· ÍÂÔ˘Ô˘ÏÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· Ù· ηı·Ú›ÛÂÈ ·’ Ù· ¿ÓÙÂÚ·, ‰ÈfiÙÈ ÂÛ‡ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ. ∫·È οı ‚Ú¿‰˘ ı· ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô ÙÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡, ÌfiÓÔ Ô˘ ı’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·’ ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔÈ ÊÈÏÔÛÔÊË̤ÓÔÈ Á¤ÚÔÓÙ˜ Ì ÏÂ˘Î¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÛÔʤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜, ·ÏÏ¿ οÙÈ ÛÙÂÓÔΤʷÏÔÈ ÌÂÎÚÔ‡ÏȷΘ Ì ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ӷ ‰¿ÎÙ˘Ï· Ô˘ ϤÓ fiÏÔ ÙȘ ›‰È˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚ¿ÊÈ Û‡ÓÔÚÔ. ∫·È ¿ÏÈ ı· ‚Ï·ÛÙËÌ‹ÛÂȘ ·fi ̤۷ ÛÔ˘. ¢ÈfiÙÈ ·’ ¤Íˆ ı· ¤¯ÂÈ ÌfiÏÈÎÔ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ù˘ ÂÍÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ı· ‘¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ÙÛÈÁ·Ú›Ï· Î·È Î¿Ó· ·’ Ù· ÌÔ˘ÚÈ¿ Ù˘ ÛfiÌ·˜ ÎÈ ¤Ó·Ó ·¤Ú· ÂÁηٿÏÂȄ˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ Ó¢ÌfiÓÈ ÛÔ˘. ∫·È ÂΛ ı’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ¿ÏÈ fiÙÈ ÛÙȘ ÊÚÈÎÙ¤˜ ̤Ú˜ Ì·˜, Ô˘ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÌÂÙ·ÙÚÂfiÌ·ÛÙ Û ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÙÔ «¢fiÍ·-ÛÔÈ-Ô-£Âfi˜-›̷ÛÙÂ-ηϿ» Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÛÙËn ·ÁÂÚ‹ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙÔ Ì›˙ÂÚÔ ¯ˆÚÈfi ÛÔ˘. ∫È ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, fiÙÈ ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Á‡Úˆ ÛÔ˘ (ÂÓ ÙË ·ÊÂÏ›· ÙÔ˘˜) ·ÎfiÌ· ı· ÂÏ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË, ÂÛ‡ ‰Â ı· ÌÔÚ›˜. ŸÙÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘ ÚÔÊ‹Ù˜ ÙÔ˘˜ ÛÎfiÙˆÛ˜ ÙfiÙ Ô˘ ÂÚȉȿ‚·ÈÓ˜ ÛÙË μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ Ì ¤·ÚÛË Î·È Ì·ÈÓfi‚Á·ÈÓ˜ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ Ì ÙȘ Ï·ÌÂÚ¤˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜... ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


68 | ¶√§πΔπ™Δπ∫∞

ƒÔ‡ÌÂÏË: ŸÏ· Ù· Ì¿ÙÈ· ¿Óˆ Ù˘...

μÚ¿‚¢ÛË Ù˘ ¶·ÓÂ˘Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ∏ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ¶·ÓÂ˘Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ◊‰Ë Î·È ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ë ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ÛÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Û˘Ó‰ڛ· Ù˘ Â› ÙË Ï‹ÍÂÈ ÙÔ˘ 2011 ÛÙȘ 29-12-2011 Ù˘ ·¤ÓÂÈÌ ¤·ÈÓÔ: «fiÙÈ Â› ¤ÓÙÂ Î·È ÂÓÙ‹ÎÔÓÙ· ¤ÙË ÛÔ˘‰·›ÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfiÓ ÙÂ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÓ ¤ÚÁÔÓ ÂÈÙÂÏ›». ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î. μ·ÛÈÏ›Ԣ Ã. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˘, Ô˘ ·Ó·ÁÓÒÛıËΠηٿ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘Ó‰ڛ· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜, ·fi ÙËÓ Δ¿ÍË ÙˆÓ ∏ıÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «…Œ·ÈÓÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙËÓ ¶·ÓÂ˘Ú˘Ù·ÓÈ΋ ŒÓˆÛË (1955) ÁÈ· ÙËÓ Â› 55 ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÈÎfi (ÂΉÔÙÈÎfi), ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘, ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, ÙˆÓ «∂˘Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ÃÚÔÓÈÎÒÓ», Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Û οı ·Ó¿ÁÎË Î·È Î¿ı Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·…». ∏ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ÙÈÌËÙÈ΋˜ ‰È·ÎÚ›Ûˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ΔÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ÛÙȘ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ı¤Ì·: «¡ÔÌÈ΋ ∂ÈÛÙ‹ÌË, ¢ÈηÛÙÈ΋ ∂ÍÔ˘Û›· Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋». √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∂˘Ú˘Ù¿Ó˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ∫·ıËÁËÙ¤˜ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ΔÛ¿ÙÛÔ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Ã. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ŒÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· οÏÂÛ ÔÓÔÌ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‚Ú·‚¢fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ‚Ú·‚›· ·fi ÙÔÓ Î. ¶Úfi‰ÚÔ.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶·ÓÂ˘Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÓÙ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓÒ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë.

∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ÙÈÌËÙÈ΋˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·ÓÂ˘Ú˘Ù·ÓÈ΋ ŒÓˆÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ ·ÚfiÓÙ˜, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∞›ıÔ˘Û·˜ ΔÂÏÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. £·Ó¿Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∏Ï›·˜ §È¿ÛÎÔ˜ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™ÈÔÚfiÎÔ˜ Δ·Ì›·˜, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÂıÈÌÔÙ˘›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ οı ‚Ú·‚¢fiÌÂÓÔ˜ ›¯Â ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ΔÂÏÂÙÒÓ Ì·˙› Ì ÙÚ›· (3), ÌfiÓÔ, ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ·. ΔËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Î·È Ï·ÌÚ‹ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰ڛ· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÃÒÚ·˜ Ì·˜ Î. §¿ÌÚÔ˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ª·Î·ÚȈٿÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ . ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ˘Ô˘ÚÁÔ›, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiÏÔÈ, ۯ‰fiÓ, ÔÈ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ› Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ̤ÁÈÛÙË ·˘Ù‹ ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·ÓÂ˘Ú˘Ù·ÓÈ΋ ŒÓˆÛË ·fi ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ÃÒÚ·˜ Ì·˜, ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, Û›ÁÔ˘Ú· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· Ù˘ 55¯ÚÔÓ˘ Î·È ϤÔÓ ·ıfiÚ˘‚˘, ÌÂıÔ‰È΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ï·ÌÚ‹˜ ÔÚ›·˜, ‰Ú¿Û˘ Î·È ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Î.Î. £·Ó¿Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘, ∏Ï›·˜ §È¿ÛÎÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ™ÈÔÚfiÎÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ.

ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ∏ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ÂÈ‚Ú¿‚¢Û Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ·˘Ù‹ ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ Î·È ÏÔ˘ÛÈfiÙ·ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ¶·ÓÂ˘Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ‰Â ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Î·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ƒÔ‡ÌÂÏË, Ì ÙÔ Ï·ÌÚfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Î·È ÙÔ ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘.


¶√§πΔπ™Δπ∫∞ | 69

∏ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ÂÚÈÊÚÔÓ›˜ Û ÂΉÈΛٷÈ... °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÌÔÎÔ‚›Ù˘ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, . ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¡. ºıÈÒÙȉ·˜ (∞ÓÔȯً ¶ƒ√™∫§∏™∏) ◊ÚıÂ. ◊Ù·Ó ∂¢ø. ÃÚfiÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜, Î·È ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ Ì·˜. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ¶·ÙÚ›‰· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ™ÙÂÚÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ. ◊ÚıÂ. ∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊË ÕÓÔ‰Ô Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì·˜. ◊Úı Ì ÙȘ π¢π∂™ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, ·Ù¤ÏÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ¢‡Ó·ÌË Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ fiˆ˜ Î·È Û √§∂™ ÙȘ ¿ÏϘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ. ∞Ó ÂÚÈÊÚÔÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ ∂˘Î·ÈÚ›· ı· Û ÂΉÈÎËı›. ∞Ó ·ÁˆÓÈÛÙ›˜ Ó· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂȘ, Ë ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô ∞ÁÒÓ·˜ æ˘¯‹˜, Ë ∑ˆÓÙ¿ÓÈ· Ù˘ ∞ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÛÔ˘. ÕÛ¯ÂÙ· Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤¯ÂȘ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ù˘, Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË. ™Â ¿ÂÈ Ì·˙› Ù˘ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·. ∞ÏÏÈÒ˜… ∏ ÛÎfiÓË Ù˘ ËÙÙÔ¿ıÂÈ·˜, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÁÒÓ· Û Ó›ÁÂÈ. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÛÔ˘, ·Ó·Áη›Ô Ó·ÚΈÙÈÎfi ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛ‹ ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÕÓÔ‰Ô, ÛÙËÓ ¶ÚfiÔ‰Ô, fi¯È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â˘Î·ÈÚ›· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯Ҙ «ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜» ÛÙË…˙ˆ‹ ÛÔ˘… ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈfi ª∞™. ∏ ¢ηÈÚ›·. √Ãπ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‚¿ÏÙÔ Ù˘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜, Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ËÙÙÔ¿ıÂÈ·˜, ÙÔ˘ ¯·-

̤ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÈ ·Ê‹ÓÂÈ ÙË ÛÎfiÓË Ù˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ı· ‚‹¯Ô˘Ó, ı· Ó›ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ «ÎÔ˘ÚÓÈ·¯Ùfi» ÙˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ ¢ηÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ Ù˘ ∂·Ú¯›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ı· ¤ÚıÂÈ Ë ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ù˘ ‹Û˘¯Ë˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ·, ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊË ÕÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ Î·È ¶ÚfiÔ‰Ô, fi¯È ÙˆÓ Â·˘ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ∂Ú¯fiÌÂÓˆÓ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ Ì‰ԇÏÈ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ «·Ó¤ÌÂÏË Î·È ÛÎÔÓÈṲ̂ÓË» ˙ˆ‹ ÛÙËÓ… fiÏË ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ Ù˘. ¢ÒÚÔ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿ¯È. ¢Â ı· Û˘Ì‚Â› ÎÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¶·ÙÚ›‰· Î·È ÛÙÔ˘˜ ∂Ú¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË °Ë Ì·˜ Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Î·ı¿ÚÈ· ¶fiÏË, ¶fiÏË ∂˘Î·ÈÚÈÒÓ Ãøƒπ™ ÙË ÛÎfiÓË Ù˘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ «∂·Ú¯›·˜».£· ¶∞ª∂ √§√π ª∞∑π ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù˘ °¡ø™∏™ Î·È ‰Â ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٛÔÙ’ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ∂À∫∞πƒπ∞ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ÙÔÓ ∞°ø¡∞ ÁÈ· ÙË °¡ø™∏, ÙËÓ ÕÓÔ‰Ô, ÙËÓ ¶ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙË ™∫√¡∏ Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ∂Ú¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÙË ¡π∫∏ ÌÈ·˜ ∂˘Î·ÈÚ›·˜, ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ì·˙› Ù˘ ∫∞π ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· ∫∞π Ù˘ ∂ÈÙ˘¯›·˜. ªÈ·˜ ¢ηÈÚ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔÓ‹Û·ÌÂ Î·È ¢∂¡ Δ∏¡ ∞º∏™∞ª∂ Ó· ÂΉÈÎËı› ÙÔ˘˜ ∂Ú¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÓÈÁÂÚ‹ ÛÎfiÓË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ·ÈÚÂÙÒÓ Ù˘ ËÙÙÔ¿ıÂÈ·˜ Î·È ·‰È·ÊÔÚ›·˜. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ηϋ ÂÚÈÔ¯‹. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¢È¿ÎÔ Î·È ÛÙÔ §ÂˆÓ›‰· ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏ Ô‰fi. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ «ÊȤÛÙ˜» ‹ ∂√ƒΔ∂™ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘˜ ‹ ı· ¿Ì ӷ ÂÓÙ·ÊÈ¿ÛÔ˘Ì «Ù· fiÏ· „˘¯‹˜ Ì·˜» ‹ ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠∂¢ø Î·È ÛÙÔ À¶√Àƒ°∂π√ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™Δ∂ƒ∂∞™, ‰È΋˜ Ì·˜ ηÈ, ¶·ÙÚ›‰·˜ √§ø¡ ÙˆÓ ∂§§∏¡ø¡.

ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ¢ηÈÚ›·

√È ‰ÈÂıÓ›˜ ÛÙ·Ú ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· Î·È ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ÛÙË §·Ì›· ∂›Ó·È Ôχ ·Ïfi. ªÂ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿˜ Ù˘ Û √§√ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ªÈ· ÚfiÛÎÏËÛË: 1) ÚÔ˜ ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ËÌ›ıÂÔ ÙÔ˘ star system ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ (Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙ˙Âϛӷ˜ Δ˙ÔÏ›) Ô˘ ÂÓÛ¿ÚΈÛ ÛÙÔ ¶∞°∫√™ªπø™ ÁÓˆÛÙfi ÊÈÏÌ «Δƒ√π∞» ÙÔÓ ∏Ì›ıÂÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË - ∂¢ø - ¶·ÙÚ›‰· √§ø¡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞Ãπ§§∂∞ Î·È 2) ÚÔ˜ ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ ¶∞°∫√™ªπø™ ÁÓˆÛÙfi Δ˙ÂÚ¿ÚÓÙ ª¿ÙÏÂÚ Ô˘ ÂÓÛ¿ÚΈÛ ÛÙÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ÊÈÏÌ «√π 300» ÙÔ ıÓËÙfi ·ÏÏ¿ ÔÌÔ›ˆ˜ ∂¢ø ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· ÙˆÓ ∂§§∏¡ø¡ ∞ı¿Ó·ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÀΔ√£À™π∞ Ì ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ∏ÚˆÈÛÌfi ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ, §∂ø¡π¢∞.

ÙÔ˘˜…¢ηÈÚ›·…Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ΔfiÔ ‹ ηٷÁˆÁ‹˜ ‹ ı˘Û›·˜ ÙÔ˘ ◊Úˆ·-∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜. ∫·È Ë…¿ÏÏË Â˘Î·ÈÚ›· ı· ‹Ù·Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ›Ûˆ˜, Î·È Ì›· ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ·fi Δ√ÀΔ√ ∂¢ø ÙÔÓ ÙfiÔ ª∞™. ∫È ·Ó ÌÈ· Û˘Ó‹ı˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· ·ÔÙÂÏ› «ÁÂÁÔÓfi˜», ÙfiÙ ÌÈ· Δ∂Δ√π∞ Â›ÛÎÂ„Ë Δπ £∞ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î›ÓËÙÚÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ¤Ó· ¶∞°∫√™ªπ√ °∂°√¡√™ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È·ÛËÌÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ;

ªÂ ÛÎÔfi: ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ¶·ÙÚ›‰·˜ – ª∏Δƒ∞™ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂§§∏¡ø¡, ΤÓÙÚÔ˘-ÔÌÊ·ÏÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ¶·ÙÚ›‰·˜, º¿ÙÓ˘ Ù˘ æ˘¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ¿ÓÙ· ∞¡¢ƒ∂πø¡ ∂§§∏¡ø¡ ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔ fiÏÔ Û √§∂™ ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÔ¯¤˜ ∫∞Δ∞ ·ÓÙfi˜ μ∞ƒμ∞ƒπ™ª√À. Δ· ÔʤÏË Δ∂ƒ∞™Δπ∞. √ ÎfiÔ˜-ÚÔÛ¿ıÂÈ· ∞•π∑∂π. ∏ ÛˆÛÙ‹ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ¢∂ ÊÔ‚›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ∞Ó‰Ú›Ԣ˜ ∂ÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ª∞™ Î·È ÙË §∞ªπ∞ Ì·˜. ªÈ· ¢ηÈÚ›·, ™∏ª∂ƒ∞. Œ¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË Δ∂Δ√π∂™ ¢ηÈڛ˜ Δøƒ∞ Ô˘ ÌfiÓÔ «ÌÈ˙¤ÚÈ·» Û›ÚÔ˘Ó Á‡Úˆ Ì·˜ √§√π. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÔÈ ÚÔÛηÏÂṲ̂ÓÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ı· ÙÔ ıˆڋÛÔ˘Ó Î·È ‰È΋

À°.: ŸÛÔÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó: «Ì ٷ ·Ú¯·›· Â‰Ò ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ۋÌÂÚ·;», ·˜ ‚ÚÔ˘Ó ÙfiÙÂ Î·È ·¿ÓÙËÛË °π∞Δπ Ó· Ì·˜ ÂÓԯϛ ÙÔ «ÁÓˆÛÙfi ÚÔÙÂٷ̤ÓÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ Ù˘ ª‹ÏÔ˘» ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ‹ Ë ÚÔÙÚÔ‹ Ó·… «ÍÂÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·», ·Ó ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ¿ÓÙ· Ó· Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ó· Ì·˜ ·Ú·ÎÈÓ› Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠∫∞π ∂¢ø Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ∫∞π ∂¢ø Ë ªÓ‹ÌË Î·È Ë ΔÈÌ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ª∞™, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ∞§§∏ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú›˙·˜ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ª∂™∞ ÛÙË… «Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË». ∫·È Â›Ó·È ∂ºπ∫Δ√, ·ÚΛ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¶›ÛÙË. ∞˘Ù‹ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ∫∞π ÙȘ ÎÔÈÌÈṲ̂Ó˜ π∫∞¡√Δ∏Δ∂™ Ì·˜. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


70 | ¶√§πΔπ™Δπ∫∞

ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁÂÏ¿Î˘

ªÂ ΤÓÙÚÔ ÙË °Ï˘Ê¿‰· Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ “ARTHINA” ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÌÈ· Ó¤· ÓÔ‹ Î·È ÌÈ· Ó¤· Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Ì ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ¿ÓÙ· Ì ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ™ÙȘ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ·˘Ï·›· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012, ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ °Ï˘Ê¿‰·˜ Ì ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Î·È ÌÈ· ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì· «¤Ó· ‚È‚Ï›Ô, ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË ˙ˆ‹˜», ÂÓfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÙÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ™·Ì·ÚÙ˙‹. √ Î. ™·Ì·ÚÙ˙‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û· ̤ÛÔ ÁÓÒÛ˘, „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È Ù¤¯Ó˘. ∞Ó¤Ï˘Û ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· Î·È ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô. ¶·ÚÔ˘Û›·Û ·˘ıÂÓÙÈο Î·È Û¿ÓÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ·fi ÙÔ 16Ô ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ Û¯Â‰fiÓ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ∞Ó¤Ï˘Û ·ÎfiÌ· ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜: Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ °Ï˘Ê¿‰·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÎÔÚ˘, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ π.¡. ¶·Ó·Á›·˜ ∫·Ú·¿ÓÔ˘ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ . ∫Ï·‡‰ÈÔ˜, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ π.¡. ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ . °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂȉfiÔ˘ÏÔ˜ , Ô ÈÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ . ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ §·˙·Ú›‰Ë˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÏ˘ Î. ¢. μ›ÁÏ·˜, Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˆ‰Â›Ô˘ Î. §¤Ó· ∫·ÂÙ·Ó¿ÎË, Ë ÙÔÌ¿گ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫∞¶¶∞ Î. ¡·Ù¿Û· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÚËÙÒÓ °Ï˘Ê¿‰·˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. °. ™Ë-

Ê¿Î˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶∞ƒ£∂¡ø¡ ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÚÁ¤ÏÔ˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¡∂√¡ - ∞ª∂∞ °Ï˘Ê¿‰·˜ Î. ¢ˆÚÔı¤· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï›‰Ô˘, Ô ÂÎÏÂÎÙfi˜ °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ¡. °·‚ÚÈ‹ÏÔÁÏÔ˘, Ô ÂΉfiÙ˘ Î·È ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙˆÓ «∞ÊÈÂڈ̿وӻ Î. ¢. ∑¿¯Ô˜, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜-ÔÈËÙ‹˜ Î. ∫. ∫·Ï··Ó›‰·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ Ì ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. æ˘¯‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô ·Î¿Ì·ÙÔ˜ ªπÃ∞∏§ ∞°°∂§∞∫∏™. ŒÓ·˜ Úfi‰ÚÔ˜ … ÂÚÁ¿Ù˘! «¢ÈÏ¿ Î·È ÙÚÈÏ¿ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ |ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ËÌÔÚ› Ó· ÂÈˆı›, |ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¿ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘;» (Fleaubert). ŒÓ·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¯·Ú¿ÎÙ˘ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ·‰È¿ÎÚÈÙË «·ÓËÛ˘¯›· ÎÈ ·Ó·˙‹ÙËÛË» ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓÔ‡, ÙÔ˘ ÁÓ‹ÛÈÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. £·˘Ì¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ·fi ηÈÚfi, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Ô˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ‰ÂÓ Í·Ó¿ÎÏÂÈÛÂ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÂÛ ÛÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ·. ¢Ô‡ÏÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â˘Û˘Ó›‰ËÙ· Î·È ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ô˘ Âȉڿ ÛÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙËÓ Ë̤ڈÛË Î¿ı ·ÓıÚÒÔ˘. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÁÚ¿„ˆ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ·˘Ùfi ¿ÓıÚˆÔ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·Ó ‰Â ÁÓÒÚÈ˙· ÙËÓ ˘¤ÚÌÂÙÚË ÛÂÌÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∞’ ÙË ÌÂÚÈ¿ ÌÔ˘ ı¤Ïˆ Ó· ηϤۈ οı ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ, οı ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÊÔÚ¤· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ó· ÛÙÚ·Ù¢Ù› Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ARTHINA Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. √ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Î·È ¯·Ú›˙ÂÈ ·ÓıÚˆÈ¿ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ.

√ ηÙa ™ˆÎÚaÙË ÔÚÈÛÌo˜ ÙÔ˘ ÌÔÚʈÌeÓÔ˘ ·ÓıÚˆÔ˘ ŸÙ·Ó ÚÒÙËÛ·Ó ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ٛÔÙ ÁÈ· ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÁÓÒÛˆÓ. «∏ ÌfiÚʈÛË Â›Â, Â›Ó·È ı¤Ì· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜... ¶ÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ ıˆÚÒ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜; 1. ¶ÚÒÙ· ·' fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÓÙ› Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜... 2. ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÏÔÁÈ΋. 3. ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÓÙÈÌÔÈ Û fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á¤˜. 4. ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÓÙÈ·ı›˜ ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙ·. 5. ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜. 6. ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰Â ÓÈ΋ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·Ù˘¯›Â˜ Î·È ÙȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. 7. ΔÂÏÈο ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú› ·fi ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÙËÓ ‰fiÍ· ÙÔ˘˜...».

™ˆÎÚaÙ˘ (469-399 .Ã.) ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


¶√§πΔπ™Δπ∫∞ | 71

“ŒÊ˘ÁÂ...” Ô ÂÏÂÁÂÈ·Îfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜: ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ Î·È ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ™˘ÁÎÏÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ì ÙËÓ ·ÚfiÛÌÂÓË ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, £fi‰ˆÚÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘. √ £fi‰ˆÚÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ 1935. ∂Áη٤ÏÂÈ„Â ÛÙÔ Ù˘¯›Ô ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ΔÔ 1961 ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ™ÔÚ‚fiÓË, ÙÔ 1962 ‰›ÓÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË Á·ÏÏÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, IDHEC. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ 1964 ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˆ˜ ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙËÓ «¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹«. ∂Λ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ μ·Û›ÏË ƒ·Ê·ËÏ›‰Ë, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ 1969 ı· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜» ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË Ô˘ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙË ‚ÔËıÔ‡Ó ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È Ô §¿Î˘ ¶··ÛÙ¿ı˘. ∏ ηÚȤڷ ÙÔ˘ ˆ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÁÈ· ÙÔ Ó·ÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ºfiÚÌÈÓÍ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÔÙ¤. √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ fï˜ ÙËÓ «∂ÎÔÌ‹», ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ 1968, Ô˘ ÚÔηÏ› ·›ÛıËÛË ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙˆÓ ÎÚÈÙÈÎÒÓ. ∏ «∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË», Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ

1970, ‚Ú·‚‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Û ÔÏÏ¿ ‰ÈÂıÓ‹ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ΔÔ 1972 Á˘ÚÓ¿ÂÈ ÙȘ «ª¤Ú˜ ÙÔ˘ 36», ÙÔ 1974-75 ÙÔ «£›·ÛÔ» ÙËÓ ÈÔ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ “£›·ÛÔ” ·ÓÔ›ÁÂÙ·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ¤˜ Î·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï·ÌÚ‹ Î·È ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¿ÏÏ· Î·È ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ·ÊÔ‡ ·Á·ÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓfi Î·È ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜. √ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÈÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘. √È Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÈÌËı› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ‚Ú·‚›· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ÊÔ›ÓÈη ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ, ÙÔ ÃÚ˘Ûfi Î·È ÙÔÓ ·ÚÁ˘Úfi ϤÔÓÙ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô º¤ÏÈÍ Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Â˘Úˆ·È΋˜ Ù·ÈÓ›·˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô fipresci, Î·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ‚Ú·‚›· ÎÚÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂÓÒÛÂˆÓ ÎÚÈÙÈÎÒÓ Û fiÏÔ ÙÔ ÎfiÛÌÔ.

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


72 | Δ∂á∂™ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› & ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜

μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ ¶··‰·ÓÙˆÓ¿Î˘* ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «›¯ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ…», Â›Ó·È fiÙÈ ÛËÌ¿‰Â„ ˆ˜ ÙÒÚ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘, fiÙÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ ¯·Ú·Á̤ÓÔ ÛÙÔ ·fiıÂÌ· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·ÎÒÓ ‚ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ∞ÚÁ¿ - ·ÚÁ¿ ÍÂÙ˘ÏÈÁ̤Ó˜ ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÈڛ˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂Ó˜ Ì ¢ÊÚÔÛ‡ÓË ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÓÔ‹˜. μËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÌÈ·˜ Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ‡·Ú͢. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û ¤ÓÙ·ÛË, ·fiÛÙ·ÁÌ· Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·ÎÒÓ ÊÔÚÙÈÛÌÒÓ, ‰È˘ÏÈṲ̂ÓÔ Ì¤Û· ÛÙ· Ê›ÏÙÚ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È ÂÓ‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰È·Ù‡ˆÛ˘, ¿Óˆ ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. ∏ ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ÓÔÔ‡ÓÙÔ˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ¢È’ ·˘Ù‹˜ ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Î·È ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ë Â›ÁÓˆÛË Î·È Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ‡Ï˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂӉȷÙÚ›‚ÂÈ ÂȘ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ‰Ú¿ÛË ˘‹ÚÍ ·Ô‰ÔÙÈ΋, ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔ¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‚›Ô˘.

ŸÌˆ˜ Î·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙËÓ ÔÚ›· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ ¶··‰·ÓÙˆÓ¿ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÔÈÚ· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ÕÏψÛÙ Ì ٷ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â‰Ô̤ӷ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È Ë ∂ıÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. *√ μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ ¶··‰·ÓÙˆÓ¿Î˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1931. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ηÏÒÓ Ù¯ÓÒÓ, ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫ÂÊ·ÏÏËÓÔ‡ Î·È ·ÂÊÔ›ÙËÛ ÙÔ 1954. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŒÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ¶·Ú›ÛÈ, μڢͤÏϘ, ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ, ∞ı‹Ó· Î.Ï.

π¢√À ª∂ƒπ∫∞ ¢∂π°ª∞Δ∞ Δ√À ∂π∫∞™Δπ∫√À ∂ƒ°√À Δ√À.

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› & ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Δ∂á∂™ | 73

ƒ¤Ó· ∞ÓÔ‡ÛË ∏ ƒ¤Ó· ∞ÓÔ‡ÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÈfiÏ·˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙËÓ ¿ÓÂÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ Î·È ·ÎfiÌ· ۷ʤÛٷٷ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘.

¶ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ·ÓÔ›ÁÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙË ÌÔÚÊÔÏ·ÛÙÈ΋ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·. Ÿˆ˜ οı ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ÈÛÙ‡ˆ, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ƒ¤Ó· ∞ÓÔ‡ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘, ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. ΔËÓ ·È‰Â›· Ù˘, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘, ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ù˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ô˘ fiÓÂÛÂ Î·È Ìfi¯ıËÛ Ôχ ÛÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘, Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÙË Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÌÔÚÊÔÏ·ÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ. ∏ ·ÍÈ·Á¿ËÙË Î·È ÊˆÙÈṲ̂ÓË ƒ¤Ó· ÌÔÚ› Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ı¤Ì·Ù· Û ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·Í›Â˜. ªÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ ‹Ù·Ó Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì·˜ ¯·Ú¿ÎÙË °. ∫ÂÊ·ÏÏËÓÔ‡, ÛÙȘ ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ ηډȤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. £ËÛ·˘ÚÈ˙Ô̤ÓË, ÔχÌÔÚÊÔ˜ Î·È ÔÈΛÏË ˆÊ¤ÏÂÈ·. ∞ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ˜ Î·È ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ Ô˘ ÛÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ̤۷, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Ôχ ÛˆÛÙfi˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ô˘ ı· ‰È‰¿ÍÂÈ Î·È ı· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi Ù· ‚¿ıË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ıËÛ·˘Úfi ·˘ÙfiÓ Ï·ÌÚfi Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ. °π∞¡¡∏™ ∫∂º∞§§∏¡√™ Ô ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ƒ¤Ó·˜ ∞ÓÔ‡ÛË. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Ù˘ ÂÓ¤Ó¢Û ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋ - ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÁÈ· ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Û‡Ì‚ÔÏ· - ¤ÚÁ·, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


74 | Δ∂á∂™ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› & ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜

∫ÒÛÙ·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜ ∏ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “∂ÁοÚÛÈ· ¶Ù‹ÛË” ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô °. °Ô˘Ó·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ªÂ ÚÔۤϢÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô °. °Ô˘Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˘ (G. Gounaro) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ë ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ " ∂ÁοÚÛÈ· Ù‹ÛË " ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, Ì ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∏Ï›· ΔÔ˘Ì·Û¿ÙÔ˘, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∞fiÂÈÚ·.

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ Î·È ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Û˘ÁΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó/ÌÈÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜ §˘‰¿Î˘, ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ù¤¯Ó˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÚ·›‰Ë˜, ª·Ú¿Ë °ÂˆÚÁÔ‡ÛË, ™Ù¤ÏÏ· §È¿ÙÔ˘, ÔÈ ÁηÏÂÚ›ÛÙ˜ ª·Ú›Ó· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë, £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, ÔÈ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ °ÚËÁfiÚ˘ ÷ÏÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ƒ›Ù· ΔÛÈÓÙ‹ÏË- μÏËÛÌ¿, ™ÔÊ›· ™ÙÚ¤˙Ô˘, ƒ¤Ó· μ·ÛÈÏ¿, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ °È¿ÓÓ˘ ºÏ¤ÛÛ·˜, ™Ù¤ÏÏ· ¢·¤ÚÁÔÏ·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑¿¯Ô˜- ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi "∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù·", ÔÈ ÂΉfiÙ˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Î·È ™·Ú¿ÓÙ˘ ∫ÔÚˆÓ¿ÎÔ˜, Ô ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ " ™˘ÏÏÔÁ¤˜" ∞ÚÁ‡Ú˘ μÔ˘ÚÓ¿˜", ÔÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ› °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˜, Δ˙¤ÓÓË ª·ÚοÎË, ∂ϤÓË ¡Ù›ÓÈ·- ªÔ‡ÓÙ·ÏË, °ÂˆÚÁ›· ™ÂÊÂÚÏ‹, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™‡ÚÔ˘,°ÈÒÚÁÔ˜ ™˘Ú¿Î˘, Ë È·Ó›ÛÙ· ∞‰· ∫·ÚÌ›ÚË- ™ÈÌ¿ÙÔ˘, Ë ƒÔ‡Ï· ºÏˆÚ¿ÙÔ˘ ·fi ÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ∞‰ÂÏÊ. ∫ÂÊ/ÓˆÓ Î·È πı·ÎËÛ›ˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ∞ÁÁÂÏÔ˜ ¶··ËÏ›·˜ Î.¿. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ΔËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ë ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ η ¢ÈÔÓ˘Û›· °È·ÎÔ˘Ì‹, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ¢ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ¿ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ·Ó. ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î· ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. √ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ƒËÁ¿ÙÔ˜, ‰Ú ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÎ.ηıËÁËÙ‹˜ π·ÙÚÈ΋˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙË ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË: ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 40 ÔÈ‹Ì·Ù· ÌÔÈÚ·Ṳ̂ӷ Û ÙÚÂȘ ÂÓfiÙËÙ˜. ∏ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 23 graffiti. •¤ÚÂÙ ηϿ ÙË Ï¤ÍË, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ·Ú¯Èο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·È Ì ÛÚ¤È ¿Óˆ Û ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ÙÔ›¯Ô˘˜ ‹ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. •¤ÚÂÙ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚfiÔ ÚÔÛˆÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘-


¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› & ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Δ∂á∂™ | 75 Ú›·˜. ∞Ó ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ graffiti, ¤¯ÂÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ. ¶¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÌËӇ̷ٷ, ÙȘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ˜, ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. £· ‰Ô‡Ì οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿, Ù· ÔÏÈÁfiÛÙȯ· fiˆ˜ Î·È Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙˆÓ graffiti, ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÏÈÁfiÛÙȯ· Î·È ÔÏÈÁfiÏÂÍ· ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÎÓfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ÏfiÁÈ· Î·È ÂÈÎfiÓ˜. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÁÁڷʤ·˜ πˆ¿ÓÓ· ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘: Δ· ∂ÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ¢È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË fiÙÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈËÙÈο Ì ϤÍÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤˜, ۯ‰fiÓ, ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙ˜ ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ì·˜ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ. √ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎfi˜, ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù·: ™‡Ì‚ÔÏ· ʇÎÈ· / °Ú¿ÊÔ˘Ó ÈÛÙÔڛ˜ ∞Ó ‰›ÓÂÈ Ù¤ÙÔȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ʇÎÈ·, ÙfiÙ ÔȘ Â›Ó·È ÙÔ˘ ¤ÏÏÔÁÔ˘ fiÓÙÔ˜, ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘; ŸÌˆ˜ ̤۷ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ fiÚÔ˘˜ 1628 ̤ÙÚˆÓ ‡„Ô˜, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤Ó· ‰Ú˘Ìfi ¤ÎÙ·Û˘ 30.000 ̤ÙÚˆÓ.

ΔÚ¤¯ÂÈ / ÛÙÔ ¯¿ÛÌ· / Ô˘ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÈı·Û‡ÂÈ / Ì’ ·Ú¯¤ÁÔÓË ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· Î·È ¿ıÔ˜ / ÙÔ ¿Ê·ÙÔ Î·È ÛÎÔÙÂÈÓfi Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ∂›ıÂÙ· Δ˘ μÈı˘Ó›·˜ Û¿ÚÙÔ ÌÔÛ¯Ô‚fiÏÔ. / ¢È·Ì¿ÓÙÈ Ì·Ïı·Îfi Ù˘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜. / ÕÏÎÈÌ ‰ÔÓËÙ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. / π‰·ÓÈÎfi Ù˘ ∫‡Úȉ·˜ ÂÁÁfiÓÈ. / πÙ¿ÌÂÓ ÁÚ·ÊÈ¿ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜. / Ãψ̤ ·Ó·‚¿ÙË ÈÎÂÛ›·˜. / ™ÙÚ·ÙÈÒÙË ÛÊÚÈÁËϤ ÙÔ˘ Δ·¸Á¤ÙÔ˘. / °·Ï¿˙È ‰·›ÌÔÓ· ÙˆÓ Î›ÙÚˆÓ. / ¶·Ó‡„ËÏ ·ıÏËÙ‹ ˆÎ·ÓÒÓ. / √χÌÈ ıÚfiÓ Ù˘ ·Úı¤ÓÔ˘. / ªÈÁ¿‰· ·›ÏÔ˘Ú ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. / ÕÁ·ÏÌ· ·ÈÌÔÊfiÚÔ Ù˘ ·ÚÁ›ÏÔ˘. / ∞ÁÁÂÏÈ΋ ÌÈÌfi˙· ÙÔ˘ ª·Ó¯¿ÙÙ·Ó. / ∏‰ÔÓÈ΋ Ì·ÈÓ¿‰· Ù˘ ÂÛÙ›·˜. / ™·‡Ú· Ϸ̤ Ù˘ ·ÏËÛÙ›·˜. / °˘ÌÓ‹ ÛÔÊ›· Ù˘ ÌÓËÛÙ›·˜. / ŸÏ‚È· ‡ÏË Ù˘ ·‚‡ÛÛÔ˘. / ª‡ÛÙË ÛÔʤ ÙˆÓ πÏÈÛ›ˆÓ. / °‡„ÈÓÔ ı¤ÏÁËÙÚÔ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜. / μÔ˘Ó›ÛÈ· ÛÙ‡ÛË ÊÔÓÈÎÔ‡. / ÕÁÁÂÏÔÈ Ù˘ ÛÙÔ¿˜ ÙˆÓ ∂΂·Ù¿ÓˆÓ. / - ¢ÂÓ ı¤Ïˆ οÙÈ Ó· Û·˜ ˆ. / - √‡Ù Ӓ ·ÎÔ‡Ûˆ. / ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ‚¿ÙÈÛ˘ ÙÂÏÒ / Ì ÔÓfiÌ·Ù·-Â›ıÂÙ· Ù˘ ÌÓ‹Ì˘. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÎÔڇʈÛË ÙËÓ ··ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÙÏÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·fi ÙËÓ ÔÈ‹ÙÚÈ· ªÂϛٷ ∞‰¿Ì. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÁÈ¿ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û ÂÔ¯¤˜ ÎÚ›Û˘ Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÂÌ„˘¯ˆÙÈο Ì ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ˘ 10 ÏÂÙÔ˘ video-art.

™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ∞›ÓÔ˘ / ∞Ó·Ù¤ÏÏÔ˘Ó ·ÂÙÔ› / ÿÚȉ˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘.

“¶ÚfiÛˆ· Î·È ™‡Ì‚ÔÏ·” ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔÓ π·Ófi ÙÔ˘ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012, ÒÚ· 12.30, ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ - μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô π∞¡√S, ™Ù·‰›Ô˘ 24, Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, Ì ٛÙÏÔ: «¶ÚfiÛˆ· Î·È Û‡Ì‚ÔÏ·»-«Portraits and symbols» ART EST. ΔÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂΉfiıËΠ̠ÂÈ̤ÏÂÈ·-¯ÔÚËÁ›· ·fi ÙËÓ ARTLINE AND GENNESIS Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ó·ÓÈΤ˜ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‹ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ÔÙÈο ·fi ¤Ó· ÎfiÛÌÔ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Î·È ÂÓÓÔÈÒÓ. ∏ ȉÈfiÙ˘Ë ÁÚ·Ê‹ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ, ÛËÌ›ˆÓ, ۈ̷ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ, ÂÚˆÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú¯·˚ÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ΔÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÎÔÛÌ› Ì›· ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘

Ì ÂÊË‚ÈÎfi ÚÔÊ›Ï Î·È ÎÈÔÓfiÎÚ·ÓÔ, Ô˘ ÂÎÙ¤ıËΠÙÔ 2011 ÛÙË ™‡Á¯ÚÔÓË ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Villa ƒ√¢√¶∏ ÛÙÔ ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ "ªÔ‡Û· - ∞Ó¿ÌÓËÛË", Ô˘ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ÛÙÔ Orraca Studio ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÙÔ 1984 Î·È ÂÎÙ¤ıËΠÛÙË gallery ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì/ÈÔ˘ Fordham at Lincoln Center ÙÔ 1985. ∂›Ó·È Ë ¤ÎÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯‹Ì· Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÔÈÔÙÈ΋ ÛÙ¿ıÌË Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÍÈÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˘˜. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


76 | Δ∂á∂™ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› & ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜

°ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ·Ì·ÛÈÒÙ˘ ΔÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘ ¶Ò˜ Ó· ·Ú¯›Ûˆ ‚Ú ¯ˆÚÈfi; ¶Ò˜ Ó· Û ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Ûˆ; ¶ÔÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ ÛÔ˘ È· Ó· ˆ; ¶ÔÈ· ¯¿ÚË ÛÔ˘ Ó’ ·Ê‹Ûˆ; ¶ÔÈÔ˜ ¯Ù›ÛÙ˘ Û ıÂ̤ÏȈÓÂ Î·È ÔÈÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¯¤ÚÈ, Û’ ¤ÊÎÈ·Û ·’ fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘ Ó¿Û·È ·ÛÙ¤ÚÈ; ÕÏÏÔ Î·Ó¤Ó· Á‡Úˆ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ¯¿ÚË, Ó¿¯ÂÈ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ·’ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ó· ‚·ÛÈϤ„ÂÈ, ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ÙȘ Ó˘¯ÙȤ˜ ¯ˆÚ›˜ ·fiÛÎÈ· Ó¿¯ÂÈ, Ó· Ú›¯ÓÂÈ ÊÒ˜ ·¿Óˆ ÛÔ˘ Ó· Û ¯Ú˘ÛÔʈٿÂÈ, Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÙfiÙÂ Ë ∫˘Ú¿ Ó· Û˘ÓÔÚÔ·Ù¿ÂÈ, Û’ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ì ÙË ¯¿ÚË Ù˘ Î·È Ù· ηο ÛÎÔÚ¿ÂÈ. Δ˘ ¶·Ó·Á›·˜ ı¤ÏËÌ·, ¢ÈÎÈ¿ Ù˘ Âı˘Ì›·, ¿Óˆ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ó· ÁÂÓÓËı›˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ, Ó· ˙ˆÁÚ·ÊÔıÂÌÂÏȈı›˜ Î·È Ó· ÙËÓ ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ! ∫·È ÙfiÙ ÛÔ˘ Ê·Ó¤ÚˆÛ ÙËÓ ¿ÁÈ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ· Ô‡Ù·Ó ÎÚ˘Ì̤ÓË Ì˜ ÙË ÁË ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÔÈÔÓ ·ÈÒÓ·… Î·È ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ˘Ó› ÙÔ Ì¿ÙÈ Ù˘ Ó· Û¯›ÛÂÈ, ÙÔ ˙¢ÁÔÏ¿ÙË ¤Î·Ó ÂΛ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ù· ‚fi‰È· ÙÔ˘ Ù· ÙÚ·¯ËÏ¿ Î·È Ù· ÛÙÂÊ·ÓÔΤڷٷ Î·È Ù’ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Ó’ ·ÎÔ˘ÛÙ› ÛÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiÏ· Ù· ¤Ú·Ù·. ∞˘Ù‹ ÙÔÓ ÙfiÔ ‰È¿ÏÂÍ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ù˘, ∞˘Ù‹ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘ ÛÔ‡‰ˆÛ ÙÔ ¿ÁÈÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘. ¡· ÌË ÛÔ˘ Û‚‹ÓÂÈ Ù’ fiÓÔÌ· Ó’ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·ÈÒÓÈ·, ÙËÓ ·Ó·ÁÈ¿ ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ÙË Ú›Í·Ó ÛÙ· ‚·ÏÙfiÓÈ· ÛÙË ÁË ÙËÓ ·Ó·ÁÈÒÙÈÎË, ÚÔÙÔ‡ ΔÔ˘ÚÎÈ¿ Ï·ÎÒÛÂÈ Î·È ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÃÚÈÛÙÈ·Ófi ÛÙË ÁË Ó· ·Ú·¯ÒÛÂÈ. ŸÔ˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· «Û΢ÏÈ¿» ·Ê‹Ó·Ó …ÓÂÎڛϷ, η›Á·Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛηÓ ÎÈ’ ·Ê‹Ó·Ó ̷˘Ú›Ï·. ∫·È ÙfiÙ ÔÈ Ï›ÁÔÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ› , ÁÈ· Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘Ó Ê‡Á·Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜ , Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ›ÛÙË Ì¤Û· ÙÔ˘˜ Î·È fiıÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÙ ӷ Í·Ó·ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¿ÏÈ, ¯ˆÚÈfi Ì Û›ÙÈ· ¤ÙÚÈÓ· Î·È ÂÎÎÏËÛÈ¿ ÌÂÁ¿ÏË. ∫·È fiÙ·Ó Ù· ηٿ̷˘Ú· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ÂÚ¿Û·Ó Î·È ÛÙÔ Î·Ì¤ÓÔ Á‡ÚÈÛ·Ó ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, ÙfiÙ „¿Í·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ªÂÁ·Ïfi¯·ÚË Î·È Ó· ÙËÓ ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿ ¿ÏÏË ÂÎÎÏËÛÈ¿ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó. •·Ó¿ Ë ªÂÁ·Ïfi¯·ÚË ÙËÓ ¿ÁÈ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·, ÙËÓ ¤‚Á·Ï ے ¤Ó· Ú˯fi ηı¿ÚÈÔ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ fiÔ˘ ÙËÓ ‚Ú‹Î·Ó Ù·ÂÈÓÔ›, ¿ıÈÎÙË ÎÈ’ ·ÁÚ·ÙÛÔ‡ÓÈÛÙË Ì ¢ˆ‰È¿ ÌÂÁ¿ÏË. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÎÎÏËÛÈ¿, ÙÚ·Ófi ÚÔÛ΢ÓËÙ¿ÚÈ, „ËÏfi-„ËÏfi ηÌ·Ó·ÚÈfi Ì΄ÔÏfiÁÏ˘ÎÈ· ηÌ¿Ó· ÁÈ· Ó· ηÏ› ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ó· ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË «ª∞¡∞». ª¤Û· ÛÙË «Ì¤ÛË Ù˘» ‚·ÛÙ¿ ÙÔ Ì¤Á· η‚·Ï¿ÚË, Ì’ ¿ÛÚÔ Û·ı¿ÙÔ ¿ÏÔÁÔ, ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ô‰¿ÚÈ ÛΈ̤ÓÔ, ·ÊÚ›˙ÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ Û·Ó Î¿Ô˘ Ó· ÔÚÌ‹ÛÂÈ, ÙÔÓ ÙÔ‡ÚÎÔ Î·È ÙÔ Û·Ù·Ó¿ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ Ó· Û‚‹ÛÂÈ. ÇÓÂÈ ÊˆÙȤ˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘, ¯‡ÓÂÈ ÙÔ˘ η‚·Ï¿ÚË, ÙÔ˘ ∞˚ °ÈÒÚÁË ·ÛÙÚ·¤˜ ÂÙ¿ÂÈ ÙÔ Û·ı¿ÚÈ. ¡· ˆ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ˘fi‚Ú˘ÛË Ô‡¯ÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÛÔ˘, fiÔ˘ ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÎÈ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÓÂÚ¿ÎÈ ÌÔ‡˙È Á¿ÚÁ·ÚÔ Û·Ó ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ù· ¯ÈfiÓÈ· ÎÈ fiÔÈÔ˜ ÙÔ È› ‰ÚÔÛ›˙ÂÙ·È ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Í·Ó·ÓÈÒÓÂÈ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·›ÚÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË, Û˘ÎÒÙÈ· Ó¤· οÓÂÈ ÎÈ Â‡¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ˘fi‚Ú˘ÛË ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ Âı¿ÓÂÈ. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

¶·Ú¤ÎÂÈ ÛÙ¤ÎÈ ·Ì¤ÙÚËÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ fiÛ·, Ô Ì¤Á·˜ Á¤ÚÔ-Ï¿Ù·ÓÔ˜ Ì ٷ ÎÏ·‰È¿ Ù· ÙfiÛ·. ∫·È ı¤ÏÂÈ, Ô Ì·‡ÚÔ˜ Á¤Ú·ÛÂ, ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙ˘ Á˘ Ù· ¯ÒÌ·Ù· Î·È Ó· Í·Ó¿-‚Ï·ÛÙ‹ÛÂÈ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁȘ Ú›˙˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ó’ ·ÏÒÛÂÈ Ó· ÚÔ˘Ê¿ÂÈ, Ó¿¯ÂÈ ‰·Û‡ ÙÔ Ê‡Ïψ̷ ›ÛÎÈÔ ·¯‡ Ó· ¤¯ÂÈ, Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ¯›ÏÈ· ‰˘fi Ô˘ÏÈ¿, Ó· ÌËÓ Ù· ‚ϤÂÈ Ì¿ÙÈ Î·È Ó· Ï·ÏÔ‡Ó ÁÏ˘Î‡Ù·Ù· ÛÙÔ ÓÙfiÈÔ, ÛÙÔ ‰È·‚¿ÙË. ™·Ó οıÂÛ·È ·fi οو ÙÔ˘, ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÛÙÚˆÛÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·¿Óˆ ÙÔ˘ ÎÔÈÙ¿˜ Î·È ·›ÚÓÂȘ ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘, ÚfiÛ¯ ٷ ÂÙÔ‡ÌÂÓ· ÌËÓ Ù‡¯Ë Î·È Ù· ÛÎÈ¿ÍÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Îfi-Ï·Ï‹Ì·Ù· ¿ÛÎÔ· ı· Ù· ¯¿ÛÂȘ. ¡· ˆ ÙȘ ÂÚ‰ÈÎԇϘ ÛÔ˘ ÙȘ ÎÔÎÎÈÓÔÓ˘¯¿Ù˜, Ô˘ ÎÂÏ·Ë‰Ô‡Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÎÈ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, οı ·˘Á‹ Î·È ¯¿Ú·Ì· ÒÛÔ˘ Ó· ¤ÛÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜, ‚ÔϤ˜-‚ÔϤ˜ ÛÙÔÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Úfi Î·È fiÙ ÛÙËÓ ¶Â˙ԇϷ, ÛÙ· ¢˘fi ªÂÏ›ÛÛÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· Î·È ÛÙ˘ ∫·˚ÙÛÈ¿˜ ÙÔ Ú¤Ì·, ÔÈÔ˜ ËÌÔÚ› Ó· Û’ ·ÚÓËı›; ÈÚÈfi ÌÔ˘ Â›Ó·È „¤Ì·. √ ∫Ô‡ÎÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ÌËÓ¿ÂÈ, ÛÙ· ÛÙ·¯Ù·Ú¿ Ù· ‚Ú¿¯È· ÛÔ˘ ÔÏËÌÂÚ›˜ Ï·Ï¿ÂÈ. ∫ÈÙÚÈÓÔÌ¿Ù˘ ÎfiÙÛÈÊ·˜ ÛÙȘ Ô˘ÚÓ·ÚȤ˜ ÙÚ˘ÒÓÂÈ Î·È ÁÏ˘Îfi-ÎÚ¿˙ÂÈ ÂÚˆÙÈο ÙÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ·Ë‰fiÓÈ. ∫È fiÙ·Ó ÙÚ·‚È¤Ù·È Ô ·˘ÁÂÚÈÓfi˜ ÎÈ Ë ¯·Ú·˘ÁԇϷ ÊÙ¿ÓÂÈ, ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ ÁÏ˘ÎfiÏ·ÏÔ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi «ÙÛÔ¿ÓÈ», ͢Ó¿ ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ú¯ËÓ¿ ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· Ô˘ ¿ÏÏÔ˜, ¿ÏÏÔ˜ ÙÛÔ¿ÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Ó· ÊÎÈ¿ÓÂÈ. ΔÈ ı¤·Ì· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, ÙÈ Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜ Ô˘ ‚·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÙfiÈ· Ù· ·ÏÈ¿ ÛÔ˘, ’ ¿ÏÏÔÙ ÎÚ¿Ù·Á·Ó ÓÂÚ¿, ‚·ÚÎԇϘ ηڷ‚¿ÎÈ·, ÙÒÚ· Ô ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜ Ê˘Ù‡ÂÙ·È Û’ ·˘Ï¿ÎÈ· (ÓÙÔÌ¿Ù·). ¡· ͤÚÂȘ fiÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈfi fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Û¤Ó·, ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿ ÂÚ¿ÙËÛ· Ì ̿ÙÈ· ‰·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ… ¶ÔÙ¤˜ ‰ÂÓ Ì ÍÂÏ¿Ó„·Ó Ù· ¯›ÏÈ· Ù· ηϿ Ù˘, Ù· ΤÊÈ· Î·È Ù· ÁϤÓÙÈ· Ù˘ Î·È Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ¿ Ù˘. ∫·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù· ÁÏ˘Î¿ Ù· ÌfiÛ¯Ô-Ì˘ÚˆÌ¤Ó·, ‰ÂÓ Ù¿‚·Ï· ÛÙ’ ·¤ÚÈ· ÛÔ˘ Ù· ‰ÚÔÛÔ‚ÔÏË̤ӷ!!! °È’ ·˘Ùfi ηÏÔ› ÌÔ˘ ¯ˆÚÈ·ÓÔ› fiÔ˘ Î·È Ò˜ ·Ó ˙›ÙÂ, ÙÔ ·ÙÚÈÎfi Ì·˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÔÙ¤˜ ÌËÓ ·ÛÙԯ›ÙÂ. ™ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ô˘ οÓÂÙ ٷ ‚Ú¿‰È· ÛÙÔ £Âfi Ì·˜, ¤ÛÙ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· fiÏÔÈ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi Ì·˜. ¡· ÙÔ Ê˘Ï¿ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ·fi ÛÂÈÛÌfi ÎÈ’ ·ÓÙ¿Ú·, ·fi ·ÚÚÒÛÙÈ· Î·È ÊˆÙÈ¿, ÔÙ¤˜ ¿ÏÏË Ï·¯Ù¿Ú· Ó· ÌËÓ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ηÏfi Ì·˜ ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ. ¡¿¯ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ÙË Ì¤Ú·, ˘Á›·, ·Á¿Ë Î·È ¯·Ú¿ ÚÒÙ· Û’ ·˘Ùfi Ó· ‰›ÓÂÈ ÎÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÎÔÈÙ¿ Î·È Ó· ÛÎÔÚ¿ Á·Ï‹ÓË. ¶·Ó·ÁÈ¿ ¢ÔÌÔÎÔ‡ 4 - 12 - 1987 «√ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ·Ì·ÛÈÒÙ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿ ¢ÔÌÔÎÔ‡, fiÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ Ô›ËÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ . ∏ Ï·˚΋ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê‹ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ÛÙ¿Ó˘ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏË. ∏ ı˘ÌÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÛÎÂÏÒÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ʈٛ˙ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·‹¯ËÛË Ô˘ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÂΛ. ∞fi Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙÔ˘ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, fiˆ˜ ¯ÚfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·˘Ù‹ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ¿Û‚ÂÛÙË».


¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› & ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Δ∂á∂™ | 77

°È¿ÓÓ˘ ΔÚ¿ÓÙ·˜* ŒÓ· ‰ÂηÂÙ¿¯ÚÔÓÔ ·È‰› ÙfiÙÂ, ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70, Ô °π∞¡¡∏™ Δƒ∞¡Δ∞™, Ì ‰ÈÔÚ·ÙÈÛÌfi, ÂÓÛÙÈÎÙÒ‰Èη, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ ηٷı¤ÙÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘. ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·È‰È΋˜ ·ıˆfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ¤Ô˘˜ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿˜, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ ÎÔÈÙ¿Ó ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜.

∞˘Ù¿ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· - ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ˘ÁÚ¿ÊÔ˘, Ù· ÔÓfiÌ·Û· ÂÁÒ - Ù· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘ÏÔ˘ÌÚԇη˜ ÙfiÙÂ, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Ù˘ … «∞ÂÏÈÛ›·˜» - 1978 - Ù· ¤Î·Ó ‚È‚Ï›Ô. -™ Δ ∂ § ¡ ø™Ù¤ÏÓˆ Ù· ÓÔÂÚ¿ ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ‡·Ú͢, |ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ |ÙËÓ ·Ô‰ËÌ›· ÙˆÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎˆÓ ¯ÂÏȉÔÓÈÒÓ, |ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ | Ù· Ô¯Ù¿ÛÙËÏ· ¿ÚıÚ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ì·˜,| ÛÙ¤ÏÓˆ ÌÈ¿ ‰fiÛË ÏËڈ̤ÓÔ˘ „¤Ì·ÙÔ˜ | Î·È Ù· „ËÊ›· ’ ·ÚÈıÌÔ‡Ó | ÙÔ˘˜ ‰Ú·¤Ù˜ Ì·˜,| -Â›Ó·È ÔÈ ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Ì·˜-| ÛÙ¤ÏÓˆ Â›Û˘| Ù· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓ· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ·| Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜| ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙËϤʈÓÔ˘,| ÛÙ¤ÏÓˆ ÙȘ ̤ıԉ˜ Ô˘ ηٷÚÁ‹Û·ÓÂ| Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜| ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÊÙүȷ˜| Î·È ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ·ÁÓfiÙËÙ·| fiÏ· Ù· Ô˘ Ì Ó›ÁÔ˘ÓÂ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ·’ Ù· ÙÂÓو̤ӷ Û‡ÚÌ·Ù·,| Ô˘ ·Ì·ÚÒÛ·ÓÂ| ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·,| ÛÙ¤ÏÓˆ Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ¯·ÌfiÁÂÏ¿ ÌÔ˘| Ó· Û·˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔϛۈ,| ·Ó¿ÌÂÛ· ·’ ÙȘ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙˆÓ ,| ÎÔÈ¿˙ÂÈ Ë ·Ó¿Û· ÌÔ˘ Ó· ˘„ˆı›| ÁÈ· Ó· Û·˜ ¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ,| ÛÙ¤ÏÓˆ ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Á˘·Ï¿‰·| ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ| ·Ó¿ÌÂÛ· ·’ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÙˆÓ ·Ó·ÎÚ›ÛˆÓ| Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó| Ì ٷ ·‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚˆÌ·-

ÙÈÛÙ¿ ÁÏÔÌ¿ÎÈ·| ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Û·˜ ¿ÚÙÈ. ™Ù¤ÏÓˆ ÙËÓ ¿ÛÚË ÎËÏ›‰· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘| ÛÙÔÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹, ÌÔ˘ ··ÓÙ¿:| «ÂÁΤʷÏÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ – ‰Âηԯٿ¯ÚÔÓÔ˜»| „¿¯Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‡ÛÙÂÚ· ÎÚ˘Ê¿| Î·È ÛÙ¤ÏÓˆ Ù’ ·ÔÙ‡ˆÌ·| Ù’ ·ÔÚË̤ÓÔ˘ ‚ϤÌÌ·ÙÔ˜| Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„· Ï¿È ÛÙËÓ ÎËÏ›‰·,| ÂÛ›˜| ‰ÂÓ Â›ÛÙ ȷÙÚÔ‰ÈηÛÙ¤˜| Ô‡Ù ¯·ÊȤ‰Â˜ ·È‰ÔÎÙfiÓÔÈ| ™ÂȘ ›ÛÙ ÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÌÔ˘,| ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù·ÚÁÒ ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ı‡ÌËÛË| ÁÈ’ ·˘Ùfi Û·˜ ÛÙ¤ÏÓˆ ›Ûˆ| ÙȘ ¢¯ÂÙ‹ÚȘ οÚÙ˜ Û·˜.| ηٷÚÁÒ Ù’ ·ÚfiÔÙ· ÂÌfi‰È·| ÁÈ’ ·˘Ùfi Û·˜ ÛÙ¤ÏÓˆ ›Ûˆ| Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ ÌÔ˘ ›·ÙÂ| ÛÙËÓ Î·Ù¿ Û‡ÌÙˆÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜.| ηٷÚÁÒ ÙȘ ÒÚ˜ Û·˜| ÁÈ’ ·˘Ùfi Û·˜ ÛÙ¤ÏÓˆ ¯Ú‹Ì·Ù·| -·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔ˘ ÎÏÔ‹-| ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛˆ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·| Ô˘ Û·Ù·Ï‹Û·Ù ̷˙› ÌÔ˘. Δ‘ ·Ô‰ËÌËÙÈο Ô˘ÏÈ¿| ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó ·’ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô| Ù˘ ¯ÏÈ·Ú‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÌÔ˘ |Î·È Í¯¿ÛÙËηÓ| Û ‹ÚÂÌ· ηٿÚÙÈ·| -·ÌÔ‡ÛÙ·ÎÔÈ ÏÔÛÙÚfiÌÔÈ| ÎϤ„·Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÌÔ˘-| ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÏ›˙ˆ| Ô‡Ù ·Ú·Î·ÏÒ| *√ °È¿ÓÓ˘ ΔÚ¿ÓÙ·˜ Â›Ó·È Î·ÏÏÈÙÂÛÙÔ˘˜ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˘˜ Ì·ÓÙ·¯ÓÈÎfi˜ ‰/ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔÊfiÚÔ˘˜.| ÂÛ›˜ Û˘Ó¯›∂ÚÈÓÂÒ˜. www.erineos.net, ÛÙÂ| -ÁÈ·Ù›-| ·ÏÒ˜ ‰Â ı· e-mail: theatre.erineos@gmail.com Û·˜ ÛÙ›ψ Ù›ÔÙ·. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


78 | ™Àªμ∞π¡√À¡ °Àƒø ª∞™

Δ∏™ ª∞ƒπ∞™ ™∫∞ƒ§∞Δ√À*

æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ˙ˆ‹ √È Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ „˘¯È΋ Ì·˜ ˘Á›·... ∫¿ı ›‰Ô˘˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ¿Á¯Ô˘˜. AÎfiÌ· Î·È Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì·˜ ·Á¯ÒÓÔ˘Ó, ÎÈ fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠·Ó¿ÏÔÁ·. §fiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÏÔÈfiÓ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ·›ÛıËÛË Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ·˘ÙÔ‡. ∞Ó ·˘Ù‹ ¯·ı› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ¯¿ÓÂÙ·È...‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÔÈÔ˜ ›ӷÈ, Ô˘ ¿ÂÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤‰È· ‰ÂÓ ÂÏ›˙ÂÈ…

™ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·: • Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜, Î·È • ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. • ¡· ‚ÈÒÓÔ˘Ó Êfi‚Ô Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· fiÏˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÎÈ fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·Ú·›ÙËÛË, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÏ›‰·˜, Ë ·fiÛ˘ÚÛË, Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿… √È „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÙÔ ¿Á¯Ô˜, Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ «·ÒÏÂÈ·»: fiÏÔÈ Ì·˜ ¯¿ÓÔ˘Ì ·Á·ı¿, ˘ËÚÂۛ˜, ÎÂÎÙË̤ӷ, ‰Â‰Ô̤ӷ… ™ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ··ÓÙ¿Ì Û „˘¯ÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¤ÓıÔ˘˜: ¿ÚÓËÛË, ı˘Ìfi˜, ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ηٿıÏÈ„Ë, ·Ô‰Ô¯‹. ΔÈ ‰Â Ì·˜ ‚ÔËı¿ „˘¯ÔÏÔÁÈο: • √È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ, ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Ì·˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜. • ∏ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ÙÔ Ò˜ ·ÓÙȉÚԇ̠fï˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Ì·˜, ÙÔ ÙÈ ÈÛÙ‡ԢÌ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ·fi ÙȘ ·Í›Â˜ Ì·˜… • ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙÔ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ ·ԉ¯Ùԇ̠ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚԇ̠̤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ›̷ÛÙ ˘ÁÈ›˜ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔÈ Ì¤Û· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘Óı‹Î˜. ∫·È ÙÂÏÈο: ΔÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ì·˜ ηٷÎχÛÔ˘Ó Ù· ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÈ· ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∂È‚ÔÏ‹ ÏÔÈfiÓ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ ¿Óˆ ÛÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜, Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÂÏÈο: ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ… *ª·Ú›· ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ™˘ÛÙËÌÈ΋ Î·È ÛÙËÓ μÚ·¯Â›· „˘¯ÔıÂÚ·›·


∞§∏£π¡∏ π™Δ√ƒπ∞

™Àªμ∞π¡√À¡ °Àƒø ª∞™ | 79

∫·ÏË̤ڷ ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘... ΔÔ 1922 ‹Úı ·fi ÙË ªÈÎÚ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ¤Ó· ÔÚÊ·Ófi ∂ÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ, ÔÓfiÌ·ÙÈ ™˘ÌÂÒÓ. ∂ÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Û ÌÈ· ·Ú·ÁÎԇϷ Î·È ÂΛ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ∂›¯Â ¤Ó· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ Î·È ¤Î·Ó ÙÔÓ ·¯ıÔÊfiÚÔ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. °Ú¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ԇÙ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜. ∂›¯Â ÙËÓ Ì·Î·Ú›· ·ÏfiÙËÙ· Î·È ›ÛÙË ·Ï‹ Î·È ·ÂÚ›ÂÚÁË. ŸÙ·Ó ‹Úı Û ËÏÈΛ· Á¿ÌÔ˘ Ó˘ÌʇıËÎÂ, ¤Î·Ó ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙË ¡›Î·È·. ∫¿ı Úˆ› ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ „ˆÌ¿ÎÈ ÙÔ˘. ¶ÂÚÓÔ‡Û fï˜ οı ̤ڷ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜, ¤Ì·ÈÓ ̤۷, ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÌÏÔ, ¤‚Á·˙ ÙÔ Î·ÂÏ¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ¤ÏÂÁÂ: «∫·ÏË̤ڷ ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘, Ô ™˘ÌÂÒÓ Â›Ì·È. μÔ‹ıËÛ¤ Ì ӷ ‚Á¿Ïˆ ÙÔ „ˆÌ¿ÎÈ ÌÔ˘». ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÓ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Í·Ó·ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ‹Á·ÈÓ ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÌÏÔ Î·È ¤ÏÂÁÂ: «∫·ÏËÛ¤Ú· ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘, Ô ™˘ÌÂÒÓ Â›Ì·È. ™ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ Ì ‚Ô‹ıËÛ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·». ∫·È ¤ÙÛÈ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¢ÏÔÁË̤ÓÔ˘ ™˘ÌÂÒÓ. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1950 fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÚÒÛÙËÛ·Ó ·fi Ê˘Ì·Ù›ˆÛË Î·È ÂÎÔÈÌ‹ıËÛ·Ó ÂÓ ∫˘Ú›ˆ. ŒÌÂÈÓ ÔÏÔÌfiÓ·¯Ô˜ Ô ™˘ÌÂÒÓ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ ӷ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÈÔ ™˘Ú›‰ˆÓ· Ó· ηÏËÌÂÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ηÏËÛÂÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ΔÔ˘ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ΔÔÓ. ŸÙ·Ó Á¤Ú·ÛÂ Ô ™˘ÌÂÒÓ, ·ÚÚÒÛÙËÛÂ. ª‹Î ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÓÔÛËχÙËΠÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·. ªÈ· ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÙÔÓ ÚÒÙËÛ οÔÙÂ: - “¶·Ô‡, ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ Â‰Ò Ì¤Û· ‰ÂÓ ‹Úı ηÓ›˜ Ó· Û ‰ÂÈ. ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ηӤӷ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ;”. “ŒÚ¯ÂÙ·È, ·È‰› ÌÔ˘, οı Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì· Ô ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È Ì ·ÚËÁÔÚ›”. - “∫·È ÙÈ ÛÔ˘ ϤÂÈ, ·Ô‡;”. -”∫·ÏË̤ڷ ™˘ÌÂÒÓ, Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ›̷È, οÓ ˘ÔÌÔÓ‹”. “∫·ÏËÛ¤Ú· ™˘ÌÂÒÓ, Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ›̷È, οÓ ˘ÔÌÔÓ‹”. ∏ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ·Ú·ÍÂÓ‡ÙËÎÂ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ù˘, . ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ º¿ÛÔ, Ó· ¤ÚıÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ™˘ÌÂÒÓ Ì‹ˆ˜ Ï·Ó‹ıËÎÂ. √ . ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÛΤÊıËÎÂ, ÙÔ˘ ¤È·Û ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ Î·È Ô ™˘ÌÂÒÓ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ›‰È· ·¿ÓÙËÛË. ΔȘ ›‰È˜ ÒÚ˜ Úˆ› Î·È ‚Ú¿‰˘, Ô˘ Ô ™˘ÌÂÒÓ ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ Ó·fi Î·È ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi, ÙÒÚ· Î·È Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û ÙÔÓ ™˘ÌÂÒÓ. ΔÔÓ ÚÒÙËÛÂ Ô ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜: - “ª‹ˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘;”. “Ÿ¯È, ¿ÙÂÚ, ‰ÂÓ Â›Ì·È Ê·ÓÙ·Ṳ̂ÓÔ˜, Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ›ӷȔ. - “◊ÚıÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·”; - “◊Úı”. - “∫·È ÙÈ ÛÔ˘ ›”; - “∫·ÏË̤ڷ ™˘ÌÂÒÓ, Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ›̷È. ∫¿Ó ˘ÔÌÔÓ‹, Û ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ı· Û ¿Úˆ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Úˆ˝ - Úˆ˝”.

√ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ οı ̤ڷ ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÌÈÏÔ‡Û ̷˙› ÙÔ˘ Î·È ¤Ì·ı ÁÈ· ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∫·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ¢ÏÔÁË̤ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ΔËÓ ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ Úˆ˝ - Úˆ˝ ¿ÏÈ ‹Á ӷ ‰ÂÈ ÙÔ ™˘ÌÂÒÓ Î·È Ó· ‰È·›ÛÙˆÛÂÈ ·Ó ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚfiÚÚËÛË fiÙÈ ı· Âı¿ÓÂÈ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂΛ Ô‡ ÎÔ˘‚¤ÓÙÈ·˙·Ó, Ô ™˘ÌÂÒÓ ÊÒÓ·Í ͷÊÓÈο: «◊ÚıÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜», Î·È ÂÎÔÈÌ‹ıË ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘. ∞Ȉӛ· ÙÔ˘ Ë ÌÓ‹ÌË. ∞Ì‹Ó ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


80 | ™Àªμ∞π¡√À¡ °Àƒø ª∞™

“∏ ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·” ¶Ôχ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì ÚfiÛˆ· ‹ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ù˘¯·›·!!! ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi, ‹Ù·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·, Ô˘ ÛοÏÈ˙ ÙÔ ¯ÒÌ· ÛÙË Ê¿ÚÌ· Ô˘ ˙Ô‡ÛÂ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛfiÚÔ˘˜ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡. ºÒÓ·Í ÙfiÙ ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ›Â: “∞Ó Ê˘Ù¤„Ô˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì „ˆÌ› Ó· Ê¿ÌÂ. ¶ÔÈÔ˜ ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ fiÚÁˆÌ· Î·È ÛÙÔ Ê‡ÙÂÌ·;” ÚÒÙËÛÂ Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·. “Ÿ¯È ÂÁÒ”, ›Â Ë ·ÁÂÏ¿‰·, “Ù¤ÏÂȈÛ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÌÔ˘”. “Ÿ¯È ÂÁÒ”, ›Â Ë ¿È·, “Û‹ÌÂÚ· ¤¯ˆ ËÌÈ·ÚÁ›·”. “Ÿ¯È ÂÁÒ”, › ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ, “¤¯ˆ ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜”. “Ÿ¯È ÂÁÒ”, ›Â Ë ¯‹Ó·, “„¿¯Óˆ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿”. “£· ÙÔ Î¿Óˆ ÙfiÙ ÌfiÓË ÌÔ˘”, ›Â Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·. ∫È ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤Î·ÓÂ. ŸÚÁˆÛ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ, ʇÙ„ ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜, fiÙÈÛ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ, ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ „‹ÏˆÛ ÎÈ ˆÚ›Ì·ÛÂ, Ô˘ ¤ÁÈÓ „ËÏfi Î·È ÔÏfi¯Ú˘ÛÔ. “¶ÔÈÔ˜ ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ıÂÚ›Ûˆ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ;” ÚÒÙËÛ ÙfiÙÂ Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·. “Ÿ¯È ÂÁÒ”, ›Â Ë ¿È·, “Û‹ÌÂÚ· οӈ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜”. “Ÿ¯È ÂÁÒ, Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÔ˘”, › ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ. “Ÿ¯È ÂÁÒ, ı· ¯¿Ûˆ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘”, ›Â Ë ·ÁÂÏ¿‰·. “Ÿ¯È ÂÁÒ, ı· ¯¿Ûˆ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜”, ›Â Ë ¯‹Ó·. “£· ÙÔ Î¿Óˆ ÙfiÙ ÌfiÓË ÌÔ˘”, ›Â Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·. ∫È ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤Î·ÓÂ. £¤ÚÈÛ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ ·Ï‡ÚÈ Î·È ¤ÊÙ·Û ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÒÚ· Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ÙÔ „ˆÌ›. “¶ÔÈÔ˜ ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ˙˘ÌÒÛˆ ÙÔ „ˆÌ›;” ÚÒÙËÛÂ Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·. “Ÿ¯È ÂÁÒ, ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚˆÚ›· ·Ó Û ‚ÔËıÔ‡Û·”, ›Â Ë ·ÁÂÏ¿‰·. “Ÿ¯È ÂÁÒ, ı· ¤¯·Ó· ÙÔ Â›‰ÔÌ· Ù˘ ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘”, ›Â Ë ¿È·.

“Ÿ¯È ÂÁÒ, ı· ¤¯·Ó· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ˆÚ›Ì·ÓÛ˘”, › ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ. “Ÿ¯È ÂÁÒ, ı· ‹Ù·Ó ڷÙÛÈÛÙÈÎfi Ó· ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ Ë ÌfiÓÔ˜ ‚ÔËıfi˜”, ›Â Ë ¯‹Ó·. “£· ÙÔ Î¿Óˆ ÙfiÙ ÌfiÓË ÌÔ˘”, ›Â Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·. ∑‡ÌˆÛ ÎÈ ¤„ËÛ ¤∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012

ÓÙ ÊÚ·Ù˙fiϘ. ª‡ÚÈÛ fiÌÔÚÊ· ÙÔ ÊÚÂÛÎÔ„Ë̤ÓÔ „ˆÌ›, Û fiÏË ÙË Ê¿ÚÌ· Î·È ÙfiÙ ̷˙‡ÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· ˙Ò·. ŸÏ· ı¤Ï·Ó - ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ··ÈÙÔ‡Û·Ó -, ÌÂÚ›‰ÈÔ ·’ ÙÔ „ˆÌ›. ∞ÏÏ¿ Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ· ›Â, “Ÿ¯È, ÌÔÚÒ Ó· Ê¿ˆ Î·È ÙȘ ¤ÓÙ ÊÚ·Ù˙fiϘ ÌÔÓ·¯‹ ÌÔ˘”. “∞›Û¯Ô˜ - ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔ›·!”, ÊÒÓ·ÍÂ Ë ·ÁÂÏ¿‰·. “∫·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚‰¤ÏÏ·!”, Ô‡ÚÏÈ·ÍÂ Ë ¿È·. “∞·ÈÙÒ ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·!”, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ Ë ¯‹Ó·. ∫·È ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ, ·ÏÒ˜ ÁÚ‡ÏÈÛÂ, ηıÒ˜ ‚·Ú¤ıËΠӷ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. ∫·È ÁÚ¿„·Ó Û Ϸο٠“∞‰ÈΛ·”, “∏ ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ· Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËı›”, “¡· ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ „ˆÌ›”, “Δ· ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ”, “¡fiÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÈÔ‡” Î·È Î¿Ó·Ó ÔÚ›· Á‡Úˆ - Á‡Úˆ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ· ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘Óı‹Ì·Ù·. ΔfiÙ ‹ÚıÂ Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Â› ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·. “¢Â Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ÙfiÛÔ ¿ÏËÛÙË, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Ê·˜ ÌfiÓË ÛÔ˘”. “ª· ÂÁÒ ‰Ô‡Ï„· ÌfiÓË ÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ·˘Ùfi ÙÔ „ˆÌ›, ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ Ì ‚Ô‹ıËÛ”, ›Â Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·. “√ÏÔÌfiÓ·¯Ë ÌÔ˘, Ù· ¤Î·Ó· fiÏ·”. “∞ÎÚÈ‚Ò˜”, ›Â Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∫·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ fiÛÔ ı¤ÏÂÈ. ∞ÏÏ¿, Ì ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ „ˆÌ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Û fiÏ· Ù· ˙Ò· Î·È Ë ÂÛ‡ ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÊfiÚÔ ÙË ÌÈÛ‹ ÊÚ·Ù˙fiÏ· „ˆÌÈÔ‡ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ·ÎfiÌ· ÊfiÚÔ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ô˘ fiÚÁˆÛ˜, Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ Ô˘ ¤„ËÛ˜ Î·È Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙˆÓ Ì˘ÏˆÓ¿‰ˆÓ Î·È ·ÚÙÔÔÈÒÓ, ÔfiÙ ı· ÛÔ˘ Ì›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Ù˘ ÊÚ·Ù˙fiÏ·˜. ΔÈ ÓÔÌ›˙ÂȘ ‰ËÏ·‰‹, fiÙÈ ÂÛ‡ ı· ÙÚˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· ÂÈÓ¿ÓÂ;”. ∫·È ¤˙ËÛÂ Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ· ηϿ -Ì ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Ù˘ ÊÚ·Ù˙fiÏ·˜-, Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ˙Ò· -Ì ÙȘ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÊÚ·Ù˙fiϘ- ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·. ∫È ·fi ÙfiÙÂ, Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙÔ „ˆÌ› Ù˘ Û ·˘Ù‹Ó ÙË Ê¿ÚÌ· Î·È ‹Á·ÈÓ Û ¿ÏÏË Ê¿ÚÌ·. √È Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘ fï˜, Ë ¿È·, Ë ·ÁÂÏ¿‰·, ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ Î·È Ë ¯‹Ó· ·Ó·ÚˆÙÈfiÓÙ·È ·ÎfiÌ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› Ë ÌÈÎÚ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÎÏÒÛ· ‰ÂÓ ¤ÊÙÈ·Í ÔÙ¤ Í·Ó¿ ¿ÏÏÔ „ˆÌ›. (¶·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ·È‰ÈÎÔ‡ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡: "The little red hen").


™Àªμ∞π¡√À¡ °Àƒø ª∞™ | 81

ŒÎıÂÛË Ì·ıËÙ‹ 6˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ fiÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ™Î¤ÊÙÔÌ·È Î·È Áڿʈ: «∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ·». ΔÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ù˘ 6˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶¤ÙÚÔ˘ ™·Ï... Ì¿Ûη, Á˘·ÏÈ¿ Î·È Ó· ·ÓÙ¤¯ÂȘ ÙÔ Í‡ÏÔ. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û' ·˘Ù¤˜ ηϿ ı· οÓÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ Á˘·ÏÈ¿ ÁÈ·Ù› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹ÁÂ Ô Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ‹Ú ٷ Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÙÛÔ‡˙Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È ÌÔ˘ Ù· ¤¯·ÛÂ. ∂ÁÒ Ó‡ÚÈ·Û· Î·È ÌÂÙ¿ ...ÙÛ·ÎÒıËΠ̠ÙË Ì·Ì¿ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ ¿¯ÚËÛÙÔ Î·È ˆ˜ ·Ó ‹Ù·Ó ¿ÍÈÔ˜ ı· ¤ÙÚˆÁ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÌÂÚÈο ÏÂÊÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÚÒÁ·ÓÂ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·È ÙÒÚ· ‰Â ı· ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ, Î·È Ó· ÙÚÒÂÈ Í‡ÏÔ, 40 ¯ÚÔÓÒÓ ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÔÏ˘Î·Ù¿Ï·‚· ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ. ™ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· „ËÊ›˙ÂȘ fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂȘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÌÂÙ¿ ¿Ì· ‰Â ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ‚Ú›ÛÂȘ, Ó· ÙÔÓ Ê·ÛÎÂÏÒÛÂȘ ‹ Ó· ÙÔ˘ ÂÙ¿ÍÂȘ ·˘Áfi ÂχıÂÚ·. ∞˘Ùfi˜ fï˜ fiÛ˜ ‚ÚÈÛȤ˜ ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ ‰ÂÓ ÙÔ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÃÚÈÛÙfi. √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ̤۷ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ʈӿ˙Ô˘Ó, ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È, οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ̷ψ̤ÓÔ˘˜ Î·È Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ‚Ú›˙Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ŒÓ·˜ › ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Á·˚‰Ô‡ÚÈ· ÚÔηÈÚÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ·˘ÙÔ› ÙÔÓ Î¿Ó·Ó ÀÔ˘ÚÁfi. ÕÚ· ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚Ú›˙ÂȘ ÂχıÂÚ· ¿Ì· Â›Û·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ÕÌ· ¿ÏÈ Â›Û·È ÌÈÎÚfi˜, ÌÔÚ› Ó· Û ‚¿ÏÂÈ Ë ‰·ÛοϷ ÙÈ̈ڛ· ÁÈ·Ù› ›˜ ÙÔ £Ô‰ˆÚ‹, Ì·Ï·ÎÔ›ÙÔ˘Ú·. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Â›Ó·È Î·Ï‹. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Ë ÃÔ‡ÓÙ· Ô˘ Â›Ó·È Î·Î‹.

∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÂÓÓ‹ıËΠÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÌÂÙ¿ ·ÏÒıËΠÛ' fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â πÓÙÂÚÓÂÙ. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·fi Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ, Â›Ó·È Ôχ ηÏfi Ú¿ÁÌ·. ∞Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, ı· ÙËÓ Â›¯·Ì ηٷÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ù· ıÂÚÌfiÌÂÙÚ· Ì ÙÔÓ ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· Ϙ ÂχıÂÚ· ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì·˙› ÛÔ˘ Ô ¶ÚÂÙÂÓÙ¤Ú˘, Ë ΔÚ¤ÌË Î·È Ô ¶ÚˆÙÔÛ¿ÏÙ˘. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Û˘ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·‰ËÏÒÓÂȘ ÂχıÂÚ· ÁÈ· fi, ÙÈ Ú¿ÁÌ· ı¤ÏÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ËÁ·›ÓÂȘ οı ÙfiÛÔ. £· ‹ıÂÏ· ÎÈ ÂÁÒ Ó· ¿ˆ Û ÌÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ϤÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÚÒÌ ÂχıÂÚ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·, ÙÛ›˙ÌÔ˘ÚÎÂÚ Î·È ¿ÏÏ· ÛηÙÔÊ·ÁÈ¿ οı ̤ڷ ÎÈ fi¯È 1 ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ·¯Ù› ·ÎfiÌ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛË. ™' ·˘Ù¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ· ·ÏÏ¿ ͯˆÚÈÛÙ¿. ÕÌ· ‚ÚÂıÔ‡Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì·˙›, ÌÔÚ› Ó· Ù۷ΈıÔ‡ÓÂ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÔ˘ÓȤ˜. ™ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚÓ¿˜ ˆÚ·›·, Â›Ó·È ÛΤÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·ÚΛ Ó· ÊÔÚ¿˜

∂›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â Ô Ì·Ì¿˜ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜. ™ÙË ÃÔ‡ÓÙ· ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· 4 ̤Ú˜. √‡Ù ÙÒÚ· οÓÔ˘Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ·Ù› ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ, ϤÓ fiÏÔÈ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, Ô˘ ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ì ̷ı‹Ì·Ù· Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ. ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¤Ó·Ó Ôχ ηÏfi ·ÚÈÔ ÙÔÓ ¶··‰‹ÌÔ Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜, fiÌÔÚÊÔ˜, Ù· ϤÂÈ ˆÚ·›· ·¤Íˆ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ‰È·‚¿˙ÂÈ Û·Ó ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, Î·È ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ·' ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ∞ÏÛ¯¿ÈÌÂÚ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È ·ÔÚ› ÁÈ·Ù› ‰Â ÊÔÚ¿ÂÈ ÛÙÔÏ‹. ΔÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›¯Â „ËÊ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ΢‚ÂÚÓ¿, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ „ËÊ›ÛÂÈ Î·Ó›˜, ÁÈ' ·˘Ùfi ÌÂډ‡ÂÙ·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÎfiÌ· Â›Ó·È Ó· οÓÂȘ fiÙÈ Ï¤Ó ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ›. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ·Ù› ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ 25 ·È‰È¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, οÓÔ˘Ì ¿ÓÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë ‰·ÛοϷ Ì·˜. ™ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ¿ÏÈ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∫¿ÓÔ˘Ì ¿ÓÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘, Ë Ì·Ì¿ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ. ∂›Ì·ÛÙ ÈÔ ÔÏÏÔ› ·' ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÌÔ˘. ∂›Ì·ÛÙÂ Ô Ï·fi˜. ∫·È Ô Ì·Ì¿˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ô˘ Ì·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ. ∫·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ô Ì·Ì¿˜ ›¯Â Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


82 | ∏ ™Δ∏§∏ Δ√À ª¶∞ƒª¶∞ - °πøƒ°∏ ¶∞§π√Àƒ∞

™ˆÙ‹Ú˘ ÃfiÓÙÔ˜ «™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ Ì·˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ Á¤ÚÔÓÙ·, ¢ÂÚÁ¤ÙË Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ™øΔ∏ƒ∏ Ã√¡Δ√, ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ (¡›ÎÔ, °ÈÒÚÁÔ, ∞ÚÁ‡ÚË, ∫ÒÛÙ· Î·È °È¿ÓÓË) Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó Ì ¤Ó· ‰ÈÛ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ·fi Ù· ÕÁÚ·Ê· Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· η٤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ».

∂Âȉ‹ οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ›̷ÛÙ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÈÔ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÂÙ·È ‰›Ï· Û·˜ Î·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ÙfiÔ Ì·˜, ı· ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÚˆÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ô˘Û›·˜ ‰Ú¿Û˘. °È' ·˘Ùfi ı· ı¤Ï·Ì ӷ Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ.....

§fiÁˆ ÏËıÒÚ·˜ Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜, Ô Ì¿ÚÌ· - °ÈÒÚ Á˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚ˆÌfi... Ù˘ ÂÓË̤ڈۋ˜ Û·˜! £· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Ì·˙› Ì·˜ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜.

∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜

∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜, ÙËÏÂʈӋÛÙ ̷˜ ÛÙÔ: 6974216421. ¢‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Î·È Ë fiÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ¿ Û·˜, ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙË Î·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÂΉfiÛˆ˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜.

Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜: ¢. ∑∞Ã√™ ∫·Ó¿ÚË 144-146, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË ∞ÙÙÈ΋˜ Δ.∫. 13231 ∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜: 290 01 013145 88 (ON LINE)

°È· ÙÔ 2012, ‡¯ÔÌ·È ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ «∞ºπ∂ƒøª∞Δø¡» Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· “ÁÏ˘Îfi” Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ó¤Ô ¤ÙÔ˜! ªÂ ÙÈÌ‹ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ §ÂˆÊ. ∫·Ï˘‚›ˆÓ 18, §·Ì›·. ΔËÏ.: 22310 22608

∞ºπ∂ƒøª∞Δ∞_º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2012


√›ÓÔÈ °Î·Ó‹ «∞fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ °ÂÓ¿Ú¯Ë Ì·˜ ŒÏÏËÓ·, ÙÔ ÁÈfi ÙÔ˘ ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ· Î·È Ù˘ ¶‡ÚÚ·˜, ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ù˘ £Â¿˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÔÈ ·Ì·˙fiÓ˜, οو ·’ ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ Ù˘ ŸıÚ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ μ·Ú‰·Ï‹˜, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ, ÚÈÓ ÂηÙfi ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ·, Ë Û¯¤ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ °∫∞¡∏ Ì ÙÔÓ Ô›ÓÔ. √ μ¿ÈÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÙÂÙ¿ÚÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, Ì Ù¯ÓÈο Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ì ÁÓÒÛË Ù˘ «·ÌÂÏÔ¯ÒÚ·˜» ÂÎÚÈ˙ÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê˘Ù‡ÂÈ Ì ÍÂÓÈΤ˜ Î·È Â˘ÁÂÓ›˜ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋, ʤڷÓ ÌÈ· Ó¤· ÓÔ‹ Û ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Âȯ›ÚËÛË. ¢ÔÎÈÌ¿Û·Ì ٷ ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘ μ∞´√À °∫∞¡∏ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ÙË Á‡ÛË ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓË, ¯ˆÚ›˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÍÈÓÒÓ ‹ ÈÎÚÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ÔÈÔÙÈ΋˜ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÈÓÔÔ›ËÛ˘. ™·˜ Ù· Û˘ÓÈÛÙԇ̠·ÓÂÈʇϷÎÙ·!

¶ÂÚÈ‹ÏÈÔÓ:

∞ÁȈÚÁ›ÙÈÎÔ, §ËÌÓÈfi.

∞Ê‹ÏÈÔÓ:

ª·Ï·ÁÔ˘˙È¿, ∞ÛÛ‡ÚÙÈÎÔ, ƒÔ‰›Ù˘ «∞ÏÂÔ‡».

B·Ú‰·Ï‹, ¢ÔÌÔÎfi˜ ºıÈÒÙȉԘ ΔËÏ.: 22320 61133. ∫ÈÓ.: 6973 341604 Email: info@gani.gr www.gani.gr

ARX §Â˘Îfi˜:

Trediano, ƒÔ‰›Ù˘ “∞ÏÂÔ‡”.

ARX ∂Ú˘ıÚfi˜: Cabernet Sauvignon, §ËÌÓÈfi.


∂›ÁÔÓ ¢ÂÓ ‚ϤÂȘ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Êı¿ÓÔ˘Ó; | ªÂÙ·ÏÏÈο ÚfiÛˆ· ¯ˆÚ›˜ Ô›ÎÙÔ | ª·˜ ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ó | ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ‡ÚÈÓ˜ ÏfiÁ¯Â˜ | ∫Ô›Ù·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ¿Óˆ Ì·˜ | ⁄„ˆÛ ÙË ÊˆÓ‹ ÛÔ˘| ı· Ì·˜ ηٷÛ·Ú¿ÍÔ˘Ó | £· ο„Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ | Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÏÏË Ì¤Ú· | ªËÓ ÙÔ˘˜ ÈÎÂÙ‡ÂȘ, ‰ÂÓ ı· Ì·˜ Ï˘ËıÔ‡Ó | ªfiÓÔ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÛÔ˘ ı· ÊÔ‚ËıÔ‡Ó | ªËÓ ÎÈÔÙ‡ÂȘ| ⁄„ˆÛ ÙË ÁÚÔıÈ¿ ÛÔ˘ | ªËÓ ·ÚÁ›˜, ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì | ΔÚ¤¯Ô˘Ó Ôχ| ŒÚ¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ¿Óˆ Ì·˜ | ¶ÚfiÙ·Í ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÛÔ˘| £· ÙÔ˘˜ ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª¶√Àƒ∞¡Δ∞™

∞ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.