Page 1

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Índex ”Celebrar el passat, guanyar el futur”. Josep Camprubí

2

”Optimització i il·lusió”. Manel Valls

3

Dades significatives

5

Cartera de serveis

6

Centres

7

Com ens organitzem

8

Monogràfic 750 anys

10

Fets destacats

12

Presents a institucions i societat

14

Dades substancials d’activitat

17

— Atenció a la dependència

18

— Atenció Sociosanitària

19

Evolució econòmica

21

Situació dels equipaments

23


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

índex

S AL UTACIÓ

CELEBRAR EL PASSAT, GUANYAR EL FUTUR

Josep Camprubí i Duocastella

Deixem enrere el 2010, un any que ha estat molt especial per a la Fundació Sociosanitària

Alcalde de Manresa

de Manresa i per a tots aquells que, a base de dedicació, entusiasme i coneixement, donen resposta, dia a dia, a la seva missió i als seus objectius. La celebració del 750è aniversari de l'Hospital de Sant Andreu ha omplert les agendes d'activitats festives, unes més solemnes, altres més acadèmiques i alguna fins i tot un punt nostàlgica; totes, però, han estat una expressió honesta de l'orgull de la ciutat de comptar amb una institució de trajectòria tan llarga en l'atenció i la cura a les persones. I, mentre aquesta efemèride acaparava l'interès de molts manresans i manresanes, que s'admiraven amb justícia dels set segles i mig d'història de l'Hospital, no hem deixat de treballar, de donar el millor de cadascun de nosaltres per oferir més i millors serveis. I és que, lluny dels focus, dels discursos i dels aplaudiments, és on la nostra feina adquireix tot el seu sentit, és on es fa bona la seva raó de ser, en la quotidianitat de l'assistència als que necessiten la nostra atenció. En aquest esforç per excel·lir, hem incorporat nou programari per fer més eficient la gestió de totes les residències de la Fundació i hem estès les certificacions de qualitat a nous centres. Ara, les de la Font dels Capellans, de Sant Andreu i de Sant Sadurní de Callús comparteixen el repte d'avançar plegades en un compromís de millora continuada. I és que la tecnologia i el coneixement han esdevingut eines clau per continuar fent bona feina, perquè cada dia sigui més adequada i doni resposta més ajustada a les necessitats i a les expectatives dels nostres usuaris. Aquesta memòria dóna compte d'un any de celebració però també de treball intens; d'un any en què hem mirat enrere per fer memòria, escatimar esforços i energies a fer créixer i projectar cap endavant el nostre projecte d'atenció a la dependència.

2

M E M Ò R I A

2 0 1 0


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

SALUTACI Ó

OPTIMITZACIÓ I IL·LUSIÓ

Manel Valls i Martorell

No podem fer un repàs a l'any 2010 sense fer, en primer lloc, un comentari sobre la situació

Director general de la FSSM

econòmica general. Aquesta negativa evolució de l'economia -per tots coneguda- ha fet que, per primera vegada en molts anys, la nostra Fundació hagi vist l'any 2010 com les diferents administracions que contracten els nostres serveis n'han reduït el preu dels concerts i han anat allargant els terminis de pagament. Tot plegat ha representat un gir copernicà a l'escenari pressupostari que hem tingut els darrers anys i és conseqüència directa de la necessitat d'ajustament dels comptes públics a les disponibilitats pressupostàries. La nostra Fundació, que en un molt alt percentatge gestiona equipaments que tenen l'activitat contractada amb administracions públiques, és, per tant, directament afectada. Sabem en quina conjuntura econòmica ens trobem i pensem que, malauradament, aquest ajustament no és conjuntural. Això ens obliga, doncs, a prendre mesures estructurals. Ens obliga a intentar fer el màxim possible amb una important minva de recursos, a treballar encara més i millor per mantenir un servei òptim i de qualitat, procurant que la reducció de despeses repercuteixi el mínim possible en els nostres professionals i usuaris. Haurem de ser més eficients i ens haurem d'organitzar d'una manera diferent. Però malgrat aquestes circumstàncies, la Fundació Sociosanitària de Manresa encara el futur amb il·lusió. Venim d'un passat ric i intens -recentment hem celebrat els 750 anys de l'hospital de Sant Andreu-, d'una llarga experiència -que crec que només ha estat possible gràcies a una contrastada capacitat de solucionar problemes- i és amb aquests ànims que ens mirem els anys que han de venir. Tenim damunt la taula un projecte que ens omple d'il·lusió i de forces renovades, el de la construcció d'una nova residència a Manresa, un equipament ambiciós, de darrera generació i que donarà resposta a les necessitats reals de la nostra societat. Afrontem aquest repte sense por, amb la confiança que la feina ben feta sempre acaba donant els seus fruits i amb un alt grau de responsabilitat. En aquesta memòria trobareu un repàs de les dades i fets més destacables de l'any 2010. Xifres i informacions que donen una idea de la tasca duta a terme per la nostra Fundació. Però, més enllà dels números, vull acabar destacant i donar valor a l'equip humà que és el que, dia a dia, fa possible aquest treball.

M E M Ò R I A

2 0 1 0

3


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

índex

RES ID È N C I E S

Residència Sant Sadurní. Callús.

Residència Font dels Capellans. Manresa.

Centre de Dia de Manresa.

Residència Catalunya. Manresa.

Residència Sant Andreu. Manresa.

4

M E M Ò R I A

2 0 1 0


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DADES SIGNIFICATIVES

Núm. d’edificis:

5

Superfície total dels equipaments que gestiona la FSSM:

Capacitat assistencial:

15.746 m2

469 places

Núm. de professionals:

346*

Plantilla a temps complert:

68%

Llocs de treball estructurals amb contracte indefinit:

73%

Dones a l’equip de direcció:

73%

Professionals que han fet formació:

98%

Professionals que han fet docència:

11%

Núm. total d'episodis:

Ingressos econòmics de l'activitat:

4.676

15.248.991 €

Altes a domicili de l’Hospital de St. Andreu:

M E M Ò RI A

2 0 1 0

(*) Als 346 professionals en plantilla de la Fundació Sociosanitària de Manresa, cal afegir-n’hi 82 més que exerceixen a la nostra organització però estan adscrits a empreses subcontrades.

65%

5


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

índex

C A R T E R A D E SERVEIS

Sociosanitari CONVALESCÈNCIA

HOSPITAL DE DIA PSICOGERIÀTRIC

És un servei adreçat a persones que després d’un procés agut, quirúrgic, traumatològic o malaltia descompensada requereixen un període de recuperació funcional integral, amb la finalitat de poder retornar al seu domicili.

Es tracta d'un servei d'assistència diürna en què s'atenen persones amb deteriorament cognitiu -demència- en fase inicial, amb l’objectiu de potenciar i millorar les seves capacitats per tal que puguin realitzar, amb la màxima normalitat possible, les activitats de la seva vida diària.

LLARGA ESTADA El servei es dirigeix a persones majoritàriament d'edat avançada que pateixen malalties cròniques amb complexitat clínica i/o necessiten una atenció més especialitzada.

UFISS Servei de suport que es desplaça diàriament als hospitals d’aguts de Manresa per valorar la situació dels malalts fràgils i determinar els recursos socials i sanitaris més adequats a l’alta.

MITJA ESTADA PSICOGERIÀTRICA Servei dirigit a persones que pateixen un deteriorament cognitiu en fase moderada o avançada -demència-, que necessiten un diagnòstic, control de símptomes i ajustament terapèutic.

CURES PAL·LIATIVES Servei que dóna una atenció especialitzada a pacients amb malaltia avançada oncològica i no oncològica amb l’objectiu d’aconseguir el confort del pacient i els seus familiars mitjançant un control simptomàtic i suport emocional.

HOSPITAL DE DIA TERAPÈUTIC

PADES Servei que dóna suport als equips sanitaris d’atenció primària de salut i que es desplaça al domicili amb l'objectiu d'aconseguir el confort del pacient en situació de malaltia avançada i terminal i proporcionar suport a la família.

CONSULTA EXTERNA Servei de consulta on professionals de l'Hospital de Sant Andreu, en especial els metges, atenen els pacients i els seus familiars. Són consultes especialitzades en geriatria, demències i cures pal·liatives.

Servei d'assistència diürna d'estada temporal, bàsicament sanitari, orientat a persones que necessiten rehabilitació o atenció sanitària després d'un procés agut o en el curs de malalties cròniques.

Atenció a la dependència RESIDÈNCIES

CASAL

Són serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assitència integral a les activitats a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.

És un equipament cívic orientat al benestar de la gent gran. Promouen el civisme, les relacions personals i intergeneracionals, el creixement de la persona i la seva participació social i comunitària.

CENTRE DE DIA És un servei diürn que s’adreça a persones grans que viuen a casa seva i que tenen un suport familiar al domicili, però que necessiten ajuda o supervisió durant el dia.

6

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA És un servei que té la finalitat d’atendre en el propi habitatge les persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

M E M Ò R I A

2 0 1 0


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CENTRES

Titularitat de la FSSM

Titularitat de l’Ajuntament de Manresa

HOSPITAL DE SANT ANDREU

RESIDÈNCIA CATALUNYA

És un centre sociosanitari que disposa dels següents serveis: — Llarga estada — Convalescència — Cures pal·liatives — Mitja estada psicogeriàtrica — Hospital de dia terapèutic — Hospital de dia psicogeriàtric — Progama d’atenció domiciliària, equip de suport — Unitat funcional interdisciplinària sociosanitària — Consultes externes

És un centre residencial assistit que disposa de places públiques permanents i temporals de residència i centre de dia.

SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA És un servei públic ofert per treballadores familiars i auxiliars de la llar.

RESIDÈNCIA SANT ANDREU És una residència assistida que disposa de places temporals o permanents tant públiques com privades.

Titularitat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials - Generalitat de Catalunya

Titularitat del Consorci d’Atenció a la Gent Gran de Callús

RESIDÈNCIA ASSISTIDA FONT DELS CAPELLANS

RESIDÈNCIA SANT SADURNÍ

És un centre residencial assistit que disposa de places públiques permanents de residència i centre de dia. També disposa d’un casal de gent gran.

M E M Ò R I A

2 0 1 0

És una residència assistida que disposa de places de residència i centre de dia, temporals o permanents tant públiques com privades.

7


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

índex

C O M E NS O R G AN ITZEM

Òrgans de Govern

Òrgans de Gestió

Patronat de la FSSM

Comitè de Direcció

Josep Camprubí Duocastella President

Manel Valls Martorell Director General

José Luis Irujo Fatuarte Vicepresident

Concepció Cabanes Duran Directora Assistencial

Francesc Domènech Bartra Secretari

Alba Oms Llobet Directora de Gestió Corporativa

Vocals

Fundació Sociosanitària de Manresa

Josep Maria Ballonga Carol Josefa Baltiérrez Grillo Josep Camprubí Casas Sebastià Catllà Calvet Aida Guillaumet Cornet Jesús Morta Montanyà Manel Peiró Posadas Pere Rubió Díaz Mn. Joan Tuneu Mir (fins juny 2010) Mn. Antoni Boqueras Bailina (des de juny 2010)

M. Àngels Serra Fabregat Directora de Qualitat

Comitè Executiu

Esther Flores Martin Coordinadora d'Infermeria

José Luis Irujo Fatuarte - President Sebastià Catllà Calvet Francesc Domènech Bartra Manel Peiró Posadas

Nona Galí Cornet Coordinadora de Treball Social Dolors Cubí Montanyà Coordinadora Mèdica Juan Antonio Moreno Moreno Coordinador de Manteniment Hospital de Sant Andreu

Cristina Bergillos Flores Coordinadora d'Infermeria Marc Benítez Martín Coordinador d'Infermeria Residència Sant Andreu Sílvia Graell López - Directora Residència Font dels Capellans Dolors Fitó Selva - Directora Residència Catalunya Andrés Rodriguez Domingo - Director Residència Sant Sadurní M. Antònia Pubill Carro - Directora Servei d'Atenció Domiciliària Cristina Plaza Cirujeda - Directora

8

M E M Ò R I A

2 0 1 0


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

COM ENS ORGANI TZEM

NÚM TREBALLADORS

346 Homes

30

Dones

316

Edat mitjana

9% 91% 42

Llicenciats

11

3%

Diplomats

83

24%

224

65%

Administració

9

3%

Manteniment

4

1%

15

4%

Pers. auxiliar

Direcció

TREBALLADORS PER LÍNIA D'ACTIVITAT Global FSSM

346

Atenció sociosanitària

193

Atenció a la dependència

153

FORMACIÓ Persones que han rebut formació Professionals que han fet docència Hores de formació

339

98%

38

11%

4.784

VOLUNTARIS

M E M Ò RI A

2 0 1 0

Residència Font dels Capellans

11

Hospital Sant Andreu

20

Residència Sant Andreu

4

Residència Sant Sadurní

4

Residència Catalunya

2

TOTAL

41

9


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

índex

C E LEBRACIÓ D E L S 75 0 AN YS D E L ’ H O S PITAL DE S T . AN DREU

Els darrers mesos del 2010 es van celebrar diversos actes commemoratius del 750è aniversari de l’hospital de Sant Andreu des dels primers documents escrits que donen fe de la seva existència.

L’expert Laurence Rubenstein a la jornada científica d’inauguració Els actes de celebració es van iniciar amb una jornada científica d’alt nivell, centrada en l’espai sociosanitari, que va comptar amb la participació de Laurence Rubenstein, expert internacional en geriatria. Rubenstein va centrar la seva intervenció en la valoració geriàtrica integral, un sistema interdisciplinari que permet fer un seguiment global de l’estat de la gent gran més fràgil i poder afrontar el seu tractament des de tots els fronts. Rubenstein va destacar algunes dades: amb la implantació d’un sistema de valoració geriàtrica integral, es pot reduir un 12% l’ús dels serveis hospitalaris, un 34% el risc d’internament en residència, i un 25% el deteriorament funcional del pacient.

“Un hospital de 750 anys!”: l’exposició Un dels actes que es van preparar per l’aniversari va ser l’exposició “Un hospital de 750 anys!” que es va poder visitar a el Casino i que mostrava la història de Sant Andreu a través de plafons explicatius, fotografies, material original -com el llibre on apareix la primera referència escrita de l’hospital o els pots de farmàcia- i reproduccions. A més, a l’apartat “Activa’t” es donaven consells i recomanacions per aconseguir un envelliment saludable i actiu.

10

M E M Ò R I A

2 0 1 0


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CELEBRACI Ó DELS 750 ANYS DE L’HOSPI TAL DE ST. ANDREU

Un llibre i un audiovisual Dins els actes de commemoració es va editar un llibre, que es pot comprar a totes les llibreries de Manresa. L'autor del llibre, Marc Torras, va redactar una síntesi divulgativa sobre l’hospital de Sant Andreu, un resum històric de la seva activitat al llarg dels segles. Hi analitza l'evolució de la funció d'aquests centres, les transformacions i ampliacions de l'edifici i les seves dependències al llarg dels anys, la gestió econòmica, els canvis del personal i els tipus de malalts que s'hi ha atès. A més, es va produir un documental audiovisual que és un recull sobre la memòria viva de l’hospital de Sant Andreu, on es plasmen vivències de persones que han tingut vinculació amb aquest centre.

Visita del president Mas i Medalla de la Ciutat La celebració dels 750 anys va tenir els seus actes més institucionals en la visita del president de la Generalitat, Artur Mas, a l’hospital de Sant Andreu i en l’atorgament de la Medalla de la Ciutat, per part de l’Ajuntament de Manresa. Mas, en la seva visita, va felicitar l’hospital “per la història, però sobretot per fer la feina que feu avui i que esteu disposats a fer de cara als propers temps”. Per al president de la Generalitat, l’hospital medieval i el modern centre sociosanitari actual comparteixen un mateix concepte de fons: “el de la solidaritat, la cura, cuidar la gent”.

M E M Ò RI A

2 0 1 0

11


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

índex

FE T S D E STACATS

Internet ajudarà les persones malaltes d’Alzheimer i els professionals L’Institut d’Innovació en l’Atenció a la Dependència i la Fundació Sociosanitària de Manresa participen activament en la creació d’una aplicació informàtica per internet que permetrà que les persones que pateixen Alzheimer i els seus familiars disposin d’una eina de suport permanent per millorar la qualitat de vida i alentir la progressió de la demència. Aquesta eina informàtica, que rep el nom de “Mnemosyne en el marc d’un projecte europeu”, servirà perquè metges, infermeres i altres professionals puguin controlar, de forma continuada, les activitats i l’estat dels malalts.

Les residències de la FSSM reben la certificació de qualitat ISO 9001:2008 Les residències Sant Andreu i Font dels Capellans, de Manresa, i la de Sant Sadurní de Callús van rebre la certificació de qualitat ISO 9001:2008. Aquesta nova acreditació de qualitat respon a la voluntat de la Fundació Sociosanitària de millorar la qualitat assistencial, un projecte iniciat el 2008 quan es va aconseguir la certificació de qualitat per a tots els serveis de l’Hospital de Sant Andreu. Durant aquest 2010, a més d’obtenir la certificació ISO 9001:2008 per a aquestes tres residències, també s’ha fet l’adaptació de la nova versió de la norma a l’Hospital de Sant Andreu.

FSSM i Fundació Alicia presenten un nou concepte de menjar triturat La visita del conegut cuiner Ferran Adrià a l’hospital de Sant Andreu va ser el colofó final a un procés de treball conjunt de la Fundació Sociosanitària de Manresa i la Fundació Alicia, perquè els usuaris de l’Hospital de Sant Andreu, Residència Sant Andreu i Residència Font dels Capellans que han d’alimentar-se a partir de menjar triturat puguin degustar diàriament noves textures. Els usuaris estan satisfets amb els nous plats triturats, alguns dels quals amb gustos tan tradicionals com l’escudella catalana i la carn d’olla, el pollastre amb samfaina o la truita amb patates.

La Jornada del Bages del Dia Mundial de l’Alzheimer reuneix 136 professionals La “6a Jornada del Bages, Dia Mundial de l’Alzheimer”, que es va celebrar el mes de setembre a l’hospital de Sant Andreu, va reunir 136 professionals vinguts d’arreu de Catalunya i de les comarques centrals. Aquest any les ponències i les sessions de debat es van centrar en les noves tendències que s’utilitzen en l’atenció a les persones que tenen aquesta malaltia. La jornada va tractar aspectes com l’alimentació i la nutrició dels malalts d’Alzheimer, també es van plantejar els aspectes legals i les situacions de risc en l’àmbit hospitalari, residencial i comunitari, així com el paper que desenvolupa el cuidador dels malalts amb demència. Les residències implanten noves tecnologies Les quatre residències gestionades per la Fundació (Font dels Capellans, Sant Andreu i Catalunya i Sant Sadurní de Callús) van consolidar, durant el 2010, l’ús del software Resiplus, un programa assistencial de gestió que facilita noves eines de treball als professionals. En aquest cas, especialment a les gericultores, que disposen d’una versió d’aquest programa amb pantalla tàctil, per facilitar-los la tasca a l’hora de registrar totes les activitats realitzades (àpats, canvi de bolquers, canvis posturals, etc.).

12

M E M Ò R I A

2 0 1 0


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

FETS DESTACATS

Per unes persones grans actives socialment Amb l’objectiu d’aconseguir un envelliment actiu i unes persones grans integrades socialment, durant el 2010 es van dur a terme diverses activitats i propostes. Per una banda, la residència i centre de dia Font dels Capellans va fer un programa d’activitats conjuntament amb l’IES Guillem Catà, per tal que els usuaris es relacionessin amb els alumnes de l’aula d’acollida de l’institut treballant les relacions intergeneracionals, interculturals i facilitant l’aprenentatge de la llengua catalana. D’altra banda, un total de 57 persones de les residències de la FSSM van anar al Teatre Kursaal per veure “La Glòria del Mercat” que representava el popular actor Joan Pera. A més, per Sant Jordi es va fer un intercanvi intergeneracional entre avis de la residència Sant Sadurní i infants de l’escola Joventut de Callús.

Guardonats pel Grup Regió7 i TVM Els 750 anys de trajectòria de l’hospital de Sant Andreu van fer que Regió7 i TVM reconeguessin la Fundació Sociosanitària de Manresa amb una menció especial en els premis als millors del 2010 que va organitzar el grup de comunicació. Aquests guardons volen reconèixer la tasca de les persones, entitats i empreses que més han destacat a la Catalunya central durant l’any. A l’acte d’entrega de premis hi van assistir nombroses personalitats de la vida pública de la Catalunya central, amb representants del Govern i amb responsables del grup Editorial Prensa Ibérica. La Fundació Sociosanitària va ser guardonada al costat de grans noms com el pilot Toni Elías, la jutgessa Míriam de la Rosa, l’Escolania de Montserrat o sor Lucía Caram. Contra el maltractament de les persones grans Les institucions del sector sanitari que donen cobertura a l’atenció primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental (FSSM, Althaia, ICS i Regió Sanitària Catalunya Central) van establir un pla de coordinació sanitària per actuar en cas de maltractaments a les persones grans. El mes de febrer es va fer, a la Sala Gòtica de l’hospital de Sant Andreu, la taula rodona sobre el protocol d’actuació davant la sospita de maltractaments a les persones grans en l’àmbit de les institucions sanitàries del Bages, en què es va donar a conèixer el pla de coordinació entre les diferents institucions. A més, periòdicament es reuneix la comissió de seguiment d’aquest pla.

La FSSM guanya de nou el concurs per al Servei d’Ajuda a Domicili La FSSM guanya el concurs públic convocat per l’Ajuntament de Manresa per continuar prestant el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) que atén unes 150 persones mensualment a la capital del Bages. El servei dóna suport a les persones que necessiten acompanyament per fer les seves activitats més bàsiques del dia a dia. Els professionals de la FSSM ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència, potencien la seva autonomia personal i afavoreixen les condicions adients de convivència a casa seva. Per altra banda, des del servei es va col·laborar en la publicació de la guia “Conèixer i Conviure” amb una tirada de 20.000 exemplars. La guia va ser editada des del centre de formació Aula7 i en les fotografies apareixen professionals de la FSSM. És una eina que s’adreça a cuidadors i a familiars que tenen persones malaltes amb consells per a la seva cura.

M E M Ò RI A

2 0 1 0

13


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

índex

P R ESEN TS A INSTITUCIONS I SOCIETAT

ESTREN YEM VIN CL ES AMB D’ ALTRES ORGANI TZACI ONS La Fundació Sociosanitària de Manresa forma part o col·labora amb organitzacions del sector. CatSalut — Pla de coordinació de les diferents institucions sanitàries davant un maltractament a les persones grans — Comissió Interdepartamental Mixta Sociosanitària (CIMSS) — Consell Proveïdors del Govern Territorial — Model d'Acreditació de Centres Sociosanitaris — Comissió de treball del malalt fràgil al Bages Pla Director Sociosanitari de Catalunya — Elaboració del Document de Bones Pràctiques per als dispositius sociosanitaris Ajuntament de Manresa — — — — —

Consell Municipal de Salut Consell Municipal de la Gent Gran Consell de participació de Serveis Socials Xarxa d'Inclusió Social Pla de coordinació sanitària per actuar en cas de maltractaments a les persones grans

Patronals — ACRA. Associació Catalana de Recursos Assistencials — Consorci de Salut i Social de Catalunya - Comissió Permanent - Junta Directiva de l’associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció - Comissió Sociosanitària - Comissió Social i de Gestió Social - Subcomissió de Treball Social Centres Sociosanitaris - Consell de la Professió Infermera - Consorci Associació Patronal Sanitària i Social — Coordinadora Catalana de Fundacions — Unió Catalana d’Hospitals - Consell Sociosanitari - Consell d’Atenció a la Dependència

Concert de Bansuri (flauta indú) a la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu.

Fundació Universitària del Bages — Patronat de l’Escola de Ciències de la Salut Fundació Althaia — Suport especialitzat en la consulta de Cures Pal.liatives — Comissió d’infeccions — Comissió de bioètica

14

M E M Ò R I A

2 0 1 0


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

PRESENTS A INSTITUCIONS I SOCIETAT

Residència d’avis de Navarcles — Consulta de malaltia d’Alzheimer i altres demències

Departament de Justícia — Col.laboració en l’aplicació de les Mesures Penals Alternatives — Col.laboració amb el Centre Penitenciari Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada

Col·lectius Professionals — — — — — —

Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia Societat Catalano Balear de Cures Pal·liatives Sociedad Española de Cuidados Paliativos Asociación Nacional de Directivos de Enfermeria GNEAUPP (Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión y heridas crónicas). — Grup de treball de demències de la Societat Catalano Balear de Geriatria i Gerontologia — Grup de psicòlegs de Cures Pal·liatives de Catalunya — Comissió Social i Comissió de Sanitat del Col·legi de Treball Social

Visita dels Reis Mags. Grup de joves de la Catequesi de la Parròquia del Carme.

Convenis de Pràctiques — — — — — — — — — —

Fundació Universitària del Bages Universitat de Vic IES Lluís de Peguera IES Guillem Catà Escola Joviat Escola Universitària Creu Roja Universitat Autònoma de Barcelona Centre Iniciatives per l’ocupació CELP Centre d’Ensenyament “La Plana” Grup Aula

Altres mesures de Responsabilitat Social — Obrir al culte a la població l’Església de l'Hospital de Sant Andreu. — Cessió dels espais i col.laboració amb l’Associació de Familiars d’Alzheimer i Altres demències. — Col.laboració amb Càritas Arxipestal de Manresa. — Tot tipus de col.laboracions a les Associacions de veïns i altres entitats socials de l’entorn dels nostres centres. — Col.laboracions als Centres d’Ensenyament Primari i Secundari de Manresa i la Comarca del Bages. — Cessió de la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu per a diferents actes.

M E M Ò R I A

2 0 1 0

Alumnes del centre d’ensenyament Escola Joviat.

15


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

índex

HO S P I T A L DE SAN T A N D R E U

Convalescència, Rehabilitació, Servei de transport, Hospital de dia, Teràpia ocupacional, UFISS.

Servei de cuina (ISS, Solucions de Catering, SL), Servei de neteja (Bages Net), Bugaderia i Manteniment.

Torn de nit A.

Llarga estada.

Torn de nit B.

Administració, Recepció, Recursos humans, Qualitat, Informàtica, Coordinació i Direcció.

16

M E M Ò R I A

2 0 1 0


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Dades substancials d’activitat AT E NC IÓ A L A DEPEN DÈN CIA

ATEN CIÓ SOCIOSAN ITÀRI A

Capacitat assistencial Places de residència Places de centre de dia Total capacitat assistencial

Capacitat assistencial 196 25 221

Llits Places hospital de dia Total capacitat assistencial

Usuaris residència Usuaris centre de dia Usuaris SAD Total episodis

240 34 305 579

Hospitalització Hospital de Dia Serveis de suport Total episodis

Professionals Ingressos econòmics

153 5.116.423 €

Activitat 2010

Activitat 2010

M E M Ò R I A

2 0 1 0

190 58 248

Professionals Ingressos econòmics

1.159 308 2.630 4.097 193 10.132.568 €

17


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

índex

ACT I V I TAT ATEN CI Ó A LA DEPEN D È N C I A

Núm. Episodis places atesos

Graus de dependència

Sexe

Edat mitjana

Dones

Homes

Grau Nivell

3 2 1

2 2 1

1 2 1

No No

No Pendent valorat ressolució

28 24

R E SI DÈ NCI A S A N T ANDRE U

73

95

85

18%

17

78

82%

13

11 6 5

3

2

3

30

19

R E SI DÈ NCI A F O N T D EL S CAP E L L ANS

58

72

85

15%

11

61

85% 8

10

0

C E N T RE DE DI A F O N T D EL S CAP E L L ANS

15

23

80

35%

8

15

6

42

49

86

24%

12

37

6

6

84

17%

1

5

76%

23

24

82

46%

11

13

4

S E R V E I D’ AT E NCI Ó D O MI CI L I ÀRI A

18

5

87

Núm. hores

Usuaris atesos

Rang d’edat

35.039

305

8 -102

40%

37%

2

114

3

191

0

0

0

0

0

7 4

83%

1

2

1

0

0

0

2

0

54% 8

C E N T RE DE DI A C ATAL UNYA

0

13 12

0

R E SI DÈ NCI A C ATAL UNYA

0

3 0

8

6

0

6

5

C E N T RE DE DI A S A N T SADURNÍ

3

65%

2

R E SI DÈ NCI A S A N T SADURNÍ

2

0

0

0

0

0

0

7

7

2

0

0

0

1

60%

0

1

1

1

63%

M E M Ò R I A

2 0 1 0


C

Núm. Episodis Edat Estada llits atesos mitjana mitjana Altes

Destí d’alta

113

333

83

78

Y

CM

MY

CY CMY

K

Domicili

Sociosanitari

Mortalitat

Residència

Hosp. Aguts

Altres

100 17

M

A C T I V I TAT AT E N C I Ó S O C I O S A N I TÀ R I A

44%

7% 39

230

17%

10

4%

8

4%

56

LLARGA ESTADA 24%

331

77%

11 3%

50

483

78

43

34

428

8%

42

CONVALESCÈNCIA

10%

8

2%

2

0%

34

17%

4 2% 15

14

222

72

21

204

7%

8

CURES PAL·LIATIVES

4% 141

69%

2 1%

67 18

13

121

83

42

9

8%

8

7%

7

6%

114

59%

16%

5

MITJA ESTADA PSICOGERIÀTRICA

4%

152

79%

1 1%

38

243

73

101

7

192

4% 27

HOSPITAL DE DIA TERAPÈUTIC

14%

0% 5

2%

37

82%

0%

20

65

82

146

5

45 3

HOSPITAL DE DIA PSICOGERIÀTRIC

11% 7%

0% 0%

11

8%

PADES (Programa d'atenció domiciliària, equip de suport)

0%

Sense ingrés

152

74

46

35

136

26% 48

35%

41 1

30%

1%

175

16%

UFISS (Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària)

46 4%

Sense ingrés

1.120

77

7

1.090

814

75%

29 3% 25

2%

1

0%

1.358

M E M Ò R I A

2 0 1 0

CONSULTES EXTERNES

19


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

índex

HO S P I T A L DE SAN T A N D R E U

Cures pal·liatives, PADES i Farmàcia.

Voluntariat.

Hospital de Dia i Unitat de Psicogeriatria.

Patronat.

Servei d’ajuda a domicili.

Comunitat de religioses Filles de la Caritat.

20

M E M Ò R I A

2 0 1 0


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

EVOLUCIÓ ECONÒMICA

Euros (en milers)

Evolutiu FSSM 2000-2010

16.000 15.248

Ingressos assistencials 15.248.991 €

14.000 12.000

10.000 9.546

Costos salarials: 9.546.512 €

8.000

6.000

5.729

4.000 3.252

2.000 868 388

0

2000

2001

2002

2003

2004

Al gràfic es presenta l’evolució des de l’any 2000 dels ingressos, dels costos de personal i de la inversió de la “Fundació Sociosanitària de Manresa”. Per primera vegada en els darrers anys, donada la molt alta procedència dels ingressos de la nostra fundació de diferents administracions públiques, i fruit de la reducció de les diferents tarifes públiques dels serveis sociosanitaris i d’alguns dels serveis d’atenció a la dependència, efectuades a partir del mes de juny, el volum d’ingressos de la Fundació de l’any 2010 es situa lleugerament per sota dels valors de l’any anterior, trencant-se així una tendència continuada al creixement econòmic. En concret, l’any 2010 els ingressos totals experimenten un decreixement del 2,8% respecte els de l’any anterior.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

La tendència al creixement moderat dels costos salarials iniciada l’any anterior es manté per l’any 2010, amb un augment anual del 2,4%, per arribar a representar l’any 2010 el 63% del total de despeses de la Fundació. El volum inversor de l’any 2010 s’ha situat en més de 868.000 euros, que s’han destinat, gairebé en la seva totalitat, en millores a l’Hospital de Sant Andreu. L’estructura sòlida i equilibrada de la nostra Fundació ens permet tenir autonomia a l’hora de la planificació de les inversions i, a la vegada, la figura de la Fundació ens assegura que els excedents econòmics es destinen en la seva totalitat a millores de l’activitat fundacional.

Balanç 2010 ACTIU

Milers euros

%

PASSIU

Milers euros

%

Actiu no corrent

12.167

75,2%

Patrimoni net

10.955

67,7%

Immobiltzat

11.447

70,8%

Fons propis

7.758

48,0%

720

4,5%

Subvencions, donacions i llegats

3.197

19,8%

4.004

24,8%

Existències

39

0,2%

588

3,6%

Realitzable

3.830

23,7%

4.628

28,6%

Disponible

135

0,8%

16.171

100,0%

16.171

100,0%

Inversions financeres Actiu corrent

Total actiu

M E M Ò RI A

2 0 1 0

Passiu no corrent Passiu corrent

Total passiu

21

Inversió: 868.186 €


C

índex

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

SI TUACI Ó DELS EQUI PAM ENTS

eV

MANRESA

rre te ra d

Callús

ic

a Vic/Berga

Pl. Sant Domènec

Font dels Cape

ei d

eD

alt

llans

Re m

a Callús

Passeig Pere III

er B Carr

C/ Bernat Oller

ruc

Ca

Residència Sant Sadurní

a Barcelona

HOSPITAL DE SANT ANDREU Sociosanitari Servei d’Atenció Domiciliària Remei de Dalt, 1-3 08241- Manresa T/ 93 874 33 12

RESIDÈNCIA SANT SADURNÍ Francesc Macià, 23 08262 - Callús T/ 93 836 17 98

RESIDÈNCIA SANT ANDREU Remei de Dalt, 8-14 08241- Manresa T/ 93 874 33 12

RESIDÈNCIA CATALUNYA Bernat Oller, 14-16 08242 - Manresa T/ 93 872 51 82

RESIDÈNCIA FONT DELS CAPELLANS Font dels Capellans, 85-87 08243 - Manresa T/ 92 873 51 62

M E M Ò R I A

2 0 1 0

23


C

índex

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Memòria 2010  

Memòria de la Fundació Sociosanitaria de Manresa de 2010