Page 1

Havukosken koulun henkilÜkuntaopas 2013–2014


SISÄLLYS 1. KOULU

4

Havukosken koulun arvot, visio ja strategia Yhteystiedot Koulun pohjapiirros Henkilökunta Koulun työajat Rehtorien työnjako Opetustilat ja -laitteet

4 6 7 7 9 10 10

2. OPETTAJA

12

Luokanohjaajan tehtävät Kaikkien opettajien tehtävät Poissaolot ja sijaistaminen Muita asioita

12 14 15 16

3. OPPILAS

17

Opiskelu 17 Tuntijako Arviointi 18 Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Opiskelun tuki 20 Oppilashuoltotyö Erityisopetus Oppilashuoltoryhmä Psykososiaalinen oppilashuolto, koulupsykologi ja koulukuraattori Kouluterveydenhoitaja Sairastuminen ja koulutapaturma 23 Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta 24 Oppilaan poissolohakemus 25 Järjestyssäännöt ja rangaistuskäytänteet 25 Menettelytapoja tuntihäiriötilanteissa 28

3


1. KOULU Havukosken koulun arvot, visio ja strategia Havukosken koulun toiminnan kehittäminen tapahtuu yhdessä sovittujen arvojen, vision ja strategian puitteissa. Arvot kertovat siitä, mikä on meille tärkeää ja mistä haluamme pitää kiinni. Ne ohjaavat toimintaamme arjessa, ja tekemämme ratkaisut nojaavat niihin. Visio on yhteinen näkemyksemme ja tahtomme siitä, millaisen haluamme Havukosken koulun tulevaisuudessa olevan. Strategiamme perustuu aina arvoihin ja visioon. Siinä määritellään konkreettiset toimet, jotka teemme koulumme kehittämiseksi. Arvot: • Sitoutuminen: Meille sitoutuminen tarkoittaa lujaa otetta työstä. Arvostamme arjen työtä ja haluamme tehdä työmme mahdollisimman hyvin. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on selvillä oman ja yhteisen työn tarkoitus. Meillä on yhteisesti sovitut tavoitteet ja käytänteet, joita noudatamme. Huolehdimme opetussuunnitelman toteutumisesta arjessa. Meillä on ammattitaitoinen ja pätevä henkilökunta. • Ihmisen kunnioittaminen: Arvostamme omaa ja toistemme työtä, mikä muokkaa koko kouluyhteisön ilmapiiriä. Puutumme kunnioitusta rikkoviin epäkohtiin. Hyväksymme toisemme ja annamme jokaiselle rauhan työskennellä omien vahvuuksiensa varassa ja tuoda vahvuudet yhteiseen käyttöön. Oppilaat ja opettajat sekä muu koulun henkilökunta työskentelevät yhdessä yhteisten tavoitteiden mukaisesti ja niiden saavuttamiseksi. Koulun aikuisten ja lasten välit ovat hyvät. Pidämme huolta ja kannamme vastuumme oppilaista. Meillä on hyvin toimiva oppilashuolto. • Yhteisöllisyys: Tunnemme kuuluvamme samaan ryhmään, jonka tehtävänä on toimia yhteiseksi hyväksi. Jaamme osaamista ja välittämistä toisillemme. Pyrimme innostamaan toisiamme ja toimimaan niin, ettei kukaan tuntisi olevansa ulkopuolinen. Koulun yhteiset tilaisuudet esimerkiksi auditoriossa, opintokäynnit ja -retket sekä erilaiset yhteistyöprojektit ja hankkeet, joissa olemme mukana, synnyttävät yhteisöllisyyttä. Oppilaat otetaan mukaan päätöksentekoon, mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. • Turvallisuus ja viihtyvyys: Koulumme on hyvän järjestyksen koulu. Koulumme on työskentelytila, josta jokaisen tulee pitää hyvää huolta. Haluamme työskennellä turvallisessa, terveellisessä, levollisessa ja siistissä 4


ympäristössä, ja puutumme roskaamiseen, töhrimiseen ja välinpitämättömyyteen. Tässä tehtävässä oppilaskunnan rooli on merkittävä. Käytäväjärjestäjäkäytäntö luo omalta osaltaan viihtyvyyttä. Koulumme valmiussuunnitelma on ajanmukainen. Visio: Havukosken koulu innostaa oppimiseen, aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Koulun oppilas kunnioittaa itseään ja toisia ihmisiä. Hän toimii ja työskentelee parhaansa yrittäen. Hän on vastuussa omista puheistaan, teoistaan ja oppimisestaan. Hän osaa hankkia tietoa, pyytää apua ja sietää epäonnistumista. Hän oivaltaa, osallistuu ja vaikuttaa. Strategia lukuvuonna 2013–2014: Kaupunkitasoisia strategisia kehittämiskohteita ovat 1. Arvo-visio-strategiaprosessi Osallistumme arvo-visio-strategiaprosessiin. Tarkastelemme ja täsmennämme koulun nykyistä arvopohjaa yhdessä oppilaiden, huoltajien, koulun henkilökunnan ja koulun sidosryhmien kanssa.

2. Toimenpideohjelman käyttöönotto

jalkauttaminen eli pedagogisen tuen rakenteiden

Käytämme joustavia opetusjärjestelyitä (eriyttävä opetus, samanaikaisopetus, opetuksen eheyttäminen, tietokoneavusteinen oppiminen).

5


Yhteystiedot Havukosken koulu Tarhakuja 2 01360 Vantaa www.edu.vantaa.fi → Koulut → Peruskoulut → Havukosken koulu Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

Rehtori Arto Martikainen Apulaisrehtori Esa Oila Koulusihteeri Sari Kärkkäinen Opettajainhuone Kouluisäntä Merja Kimpimäki Iltavalvoja Jouko Heikkilä Opinto-ohjaaja Maikki Lehtonen Terveydenhoitaja Pirjo Salmivalli Kuraattori Anne Sinkkonen Psykologi Suvi Taivaloja Erityisopettaja Erityisopettaja Kimmo Pekkanen Erityisopettaja Juhani Riihelä Erityisopettaja Pirkko Rönkkö Erityisopettaja Pekka Kantola Opetuskeittiö Teknisen työn luokka Emäntä Satu Rosenstam Kanslian fax

050 3146307 050 3044946 050 3031689, 839 24131 839 24536 050 3121967 050 3031866 839 24591, 050 3031930 839 24595, 050 3121584 040 730 6534 040 32033s38 040 5361458 050 3031757 040 3610519 839 24387 839 24138 839 24593 839 24598

Muita yhteystietoja Koivukylän terveysasema, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa p. 09 83911 Lähipoliisi Juuso Marttila Lähipoliisi Hanna-Liisa Hartikainen Lähipoliisi Sami Valonen Rekolan seurakunta

050 456 0253 071 873 6580 071 873 6510 6


Nuorisopastori Ben Ahlroos

830 6721, 050 535 2450 ben.ahlroos@evl.fi

Havukosken nuorisotalo, Eteläinen Rastitie 14, 01360 Vantaa, 8392 4337 040 541 5957 Työterveyshuolto, Diacor Tikkurila, Unikkotie 5 a A, 01300 Vantaa Ajanvaraus 7750 800, lääkäriaseman vaihde 7750 8666 Työterveyshoitaja Leena Tahvanainen 050 462 7857 leena.tahvanainen@diacor.fi Koulun pohjapiirros (ks. takakansi) Henkilökunta Luokanopettajat ja -ohjaajat lukuvuonna 2013–2014 6A Terhi Sarnesto 6B Anne Salo 6C Sisko Lindfors 7A Päivi Pulkkila 7B Eero Pohjakallio 7C Jyrki Reinilä 7D Anne Luusalo 7E Kati Tiainen 7F Timo Saarekas 8A Aino Jauhiainen 8B Tuija Joutsijärvi 8C Pasi Vuorimaa 8D Satu Rosenberg 8E Johanna Antila 9A Esa Oila 9B Ilkka Laasonen 9C Seija Kemppinen 9D Jenni Ridanpää 9E Hanna Vertanen 9F Kimmo Pekkanen Nimi Antila Johanna Holttinen Salla Hiltunen Elina Jauhiainen Aino

Lyh. JAN SHO EHI AJA

Aineet Valvontaryhmä en, ru 8E erityisopetus (virkavapaalla) ko, te hi, yh, ue 8A 7


Joutsijärvi Tuija Kaalamo Antero Kantola Pekka Kauppinen Kaarina Kemppinen Seija Laasonen Ilkka Laurinen Aino Lehtonen Maikki Lindfors Sisko Lindström Tuija Luusalo Anne Martikainen Arto Oila Esa Parviainen Kyösti Pekkanen Kimmo Pelto-Arvo Terhi Pohjakallio Eero Pulkkila Päivi Reinilä Jyrki Ridanpää Jenni Riihelä Juhani Rosenberg Satu Räisänen Ritva Rönkkö Pirkko Saarekas Timo Salo Anne Sarnesto Terhi Simonsson Minna Sonkkila Teija Tiainen Kati Vertanen Hanna Viikari-Pärssinen Liisa Vuorimaa Pasi

TJO ANK KKA SKE ILA ALA MLE SLI TLI ALU AMR EOI KPA KPE TPE EPO PPU JR JER JRI SVI RRA TSA ASA TES MSI TSO KTI HVE LVP PVU

en, ra tn erityisopetus fy, ma ma li äi, S2, ilmaisutaito opo luokanopettaja, äi bi, ge, te äi, S2 rehtori apulaisrehtori, ke, fy, ma valmistava luokka Jopo ko, te (vuorotteluvapaalla) bi, ge, te ts, li, te hi, yh li, te erityisopetus en, sa, ru ko, te erityisopetus ku ma, fy, ke luokanopettaja ma, fy, ke äi äi, opo, ilmaisutaito mu, te ru, sa ma

8B

9C 9B 6C 7D 9A

7B 7A 7C 9D 8D 7F 6B 6A 7E 9E 8C

Koulunkäyntiavustajat Eklund Eini Hujanen Hanna Strömberg Sirpa Johtoryhmä puheenjohtajana toimii rehtori Arto Martikainen ja varapuheenjohtajana apulaisrehtori Esa Oila. Johtoryhmän muut jäsenet ovat Ilkka Laasonen, Sisko 8


Lindfors, Tuija Lindström ja Hanna Vertanen. Johtoryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän tehtävänä on • toimia keskustelun ja tiedonkulun rakenteena, aineryhmät---johtoryhmä--opettajakokous • valmistella asioita opettajakokoukselle, aineryhmille ja työryhmille • antaa päätösesityksiä ja tehdä päätöksiä • olla strategisen johtamisen ja seuraavan lukuvuoden suunnittelun foorumina

Koulun työajat Lukuvuosi ja lomat syyslukukausi ti 13.8 – pe 20.12.2013 (92 työpäivää) syysloma to 17.10.– pe 18.10.2013 joululoma la 21.12.2013 – ma 6.1.2014 työpäivä la 12.10.2013 (korvaava vapaapäivä pe 2.5.2014) kevätlukukausi ti 7.1. – la 31.5.2014 (95 työpäivää) talviloma ma 17.2. – su 23.2.2014 (vko 8) Jaksot 1. jakso 13.8. – 12.10.2013 (45 pv) 2. jakso 14.10. – 20.12.2013 (47 pv) 3. jakso 7.1.– 14.3.2014 (44 pv) 4. jakso 17.3. – 31.5.2014 (51 pv) Oppituntien alkamisajankohdat (ma, ti, ke, pe) 1. tunti 8.15–9.00 2. tunti 9.00–9.45 Välitunti 15 min 3. tunti 10.00–10.45 (päivänavaus) I ruokailu 10.45–11.15 TAI välitunti 10.45–11.00 4. tunti 11.15–12.00 TAI 10.45-11.30 Ulkovälitunti 12.00 –12.15 TAI II ruokailu 11.30–12.00 -> ulkovälitunti 5. tunti 12.15 – 13.00 6. tunti 13.00 – 13.45 Välitunti (välipala) 7. tunti 14.00–14.45 8. tunti 14.45–15.30 9


Oppituntien alkamisajankohdat (to) 1. tunti 8.15–9.00 2. tunti 9.00–9.45 Välitunti 30 min 3. tunti 10.15–10.45 LO, ei päivänavausta 4. tunti 11.15–12.00 TAI 10.45-11.30 Ulkovälitunti 12.00 –12.15 TAI II ruokailu 11.30–12.00 -> ulkovälitunti 5. tunti 12.15 – 13.00 6. tunti 13.00 – 13.45 Välitunti (välipala) 7. tunti 14.00–14.45 8. tunti 14.45–15.30 TET-jakso on 9. luokan oppilaiden kahden viikon työelämään tutustumisjakso, joka on 9.12–20.12.2013. 7. ja 8. luokilla työelämään tutustutaan koulun sisällä. Oppilaat työskentelevät pareittain koko päivän koulun työtehtävissä käytäväjärjestäjinä kouluisännän ohjauksessa ja ruokalassa keittiöhenkilökunnan ohjauksessa. Tämä työelämään tutustumispäivä osuu yhden oppilaan kohdalle keskimäärin 1-2 kertaa lukuvuodessa. Rehtorien työnjako Rehtori Arto Martikainen: • Havukosken koulun operatiivinen ja pedagoginen johtaminen • Koulun oppilaaksiotto, hallinto- ja talousasiat, henkilöstöpolitiikka • Johtokuntatyö, sivistysvirasto ja muut yhteistyötahot • Johtoryhmän toiminta ja henkilöstökokoukset • Opettajakokousten ja YT-kokousten asialistat ja vetäminen • Arviointi johtamisen työkaluna • Tulos- ja kehityskeskustelut • Koko koulun toiminta (ruoka, kiinteistö ja siivous) • Tiedottaminen erityistilanteissa • OHR:n johtaminen • Kirja- ja materiaalitilaukset • Koulun toiminnan arviointi Apulaisrehtori Esa Oila: • Rehtorin 1. sijainen • Koulun hallinto-ohjelmisto yhdessä koulusihteerin kanssa • Jaksojärjestelmän laadinta yhdessä hallinnon tuen kanssa • Työjärjestykset • Oppilaiden loma-anomukset 10


• • • • •

Ruokailuvuorot, välituntivalvonnat, jälki-istunnot, päivänavaukset Valinnaisaineet yhdessä oppilaanohjaajan kanssa Sijaisjärjestelyt ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen Lukuvuosisuunnitelman koonti yhdessä aineryhmien kanssa Arjen tiedottaminen

Opetustilat ja laitteet Opetustiloista ja -laitteista pidetään huolta yhdessä. Kukin opettaja vastaa siitä, että tilat ja laitteet pysyvät kunnossa. • Pidä huolta, että oppilaat eivät tee omia ”muutoksiaan” tietokoneen ohjelmiin • Tarkista, että kaikki tavarat laitetaan paikoilleen ja luokkatilat jäävät siisteiksi tuntiesi jälkeen. Oppilaat siivoavat itse omat jälkensä ja laittavat tuolit paikoilleen. • Lukitse kaapit, jotka olet avannut • Jos olet viimeinen käyttäjä, huolehdi siitä, että ikkunat ovat kiinni sekä valot ja mahdolliset virrat ovat pois päältä • Jos päästät oppilaita opetustiloihin välitunneilla tai koulun jälkeen, valvot itse heitä Auditorio varataan kouluisäntä Merja Kimpimäen työhuoneessa olevasta varauskirjasta, ja häneltä saa myös teknistä apua. Tilaisuuden järjestämisestä vastaavat opettajat huolehtivat, että valot, äänentoisto ja muu tarvittava tekniikka toimii tilaisuuksissa. Tilaisuuksien päättyessä järjestävät opettajat huolehtivat auditorion siivoamisesta ja tekniikan purkamisesta (mm. virrat pois). Kun käytät auditoriota, muista sammuttaa kaikki laitteet (myös vahvistimet) ja valot sekä tarkastaa, että kaikki ovet (myös alaovet) tulevat lukkoon. Oppilaita ohjeistetaan oikeaan auditoriokäyttäytymiseen luokanohjaajan tunneilla ja aina ennen tilaisuuksien alkua. Auditorioon tullaan rauhallisesti opettajan johdolla. Päällysvaatteet, laukut ja reput jätetään luokkaan tai lokeroihin. Sali täytetään alhaalta ylöspäin ja istuinrivit keskeltä reunoihin päin. Esitysten aikana käyttäydytään tilaisuuteen sopivalla, ohjelmaa ja esiintyjiä kunnioittavalla tavalla. Opettaja puuttuu välittömästi valvomansa ryhmän sopimattomaan käyttäytymisen ja tarvittaessa selvittää tilanteen heti tilaisuuden jälkeen. Auditorioon ei päästetä oppilaita ilman valvontaa. Äänikoppiin on pääsy ainoastaan niillä oppilailla, jotka on koulutettu käyttämään laitteita. At-luokka varataan luokan ulkopuolella olevasta lukujärjestyksestä. Virta laitteisiin kytketään luokan oven vieressä olevasta kytkimestä. Luokan käyttöohjeet löytyvät opettajanpöydältä. 11


Kannettavia tietokoneita opetuskäyttöä varten on neljä vaunua, joissa jokaisessa on 20 konetta. Vaunut varataan LiveEdussa kohdasta Kalenterit -> Muiden kalenterit. Varmista käytön jälkeen, että oppilaat ovat sammuttaneet koneet ja että koneet on kytketty virtapiuhaan. Lukitse vaunu ja kytke vaunun virtajohto seinään. Myös opettajien käyttöön on kannettavia tietokoneita, joita voi kysyä koulusihteeriltä. Häneltä saa myös muistitikkuja. Dokumenttikameroiden, dataprojektorien ja älytaulujen käyttöohjeet löytyvät opettajainhuoneesta. Laitetukea antaa Eero Pohjakallio. Digi- ja videokameroita voi varata Timo Saarekkaalta tai Tuija Lindströmiltä. Palauta laitteet ja niiden lisävarusteet (liitäntäjohdot yms.) heti käytön jälkeen oikeille paikoilleen käyttökunnossa.

2.

OPETTAJA

Luokanohjaajan tehtävät • Kodin ja koulun välinen yhteistyö • Tukea tarvitsevan oppilaan ohjaus • Oppimisen tukeminen • Kasvun ja kehityksen tukeminen yhdessä muiden opettajien kanssa Keväällä ennen luokan vastaanottamista 6. ja 7. luokan ohjaaja • suunnittelee ensimmäisen koulupäivän ohjelman ja syksyllä tapahtuvan ryhmäyttämisen yhdessä kuraattorin, nuorisotyöntekijöiden ja tukioppilaiden kanssa • osallistuu tulevien 6. ja 7. luokkien vanhempainiltaan Koulun alkaessa 6. ja 7. luokan ohjaaja jakaa ja selvittää oppilaille seuraavat asiat: • oppilastietolomake tarkistettavaksi ja kotona allekirjoitettavaksi • tietokoneen käyttösopimus kotona allekirjoitettavaksi • kuvauslupa kotona allekirjoitettavaksi • lukujärjestys ja koulupäivän aikataulu • lukuvuositiedote kotiin vietäväksi • jaksot, jaksosuunnitelma, kurssit ja arviointi • säilytyskaappien avainkoodit ja kaappien käyttö • koulun tilojen käyttö: kioski, välituntitila ”Pommari”, auditorio, wc:t • yhdessäolon säännöt ja seuraamukset niiden rikkomisesta 12


• • • • • • • •

koulun arvopohja poissaolot loman anominen vahingonkorvaus turvallisuusohjeet ruokailu: ruokailuvuorot, ruokalaan meneminen, käyttäytyminen käytäväjärjestäjätehtävät käyttäytyminen auditoriossa

Lisäksi • tutustuu luokkansa oppilaisiin ja perehtyy pedagogisiin asiakirjoihin ja niveltietoihin • osallistuu ryhmäyttämiseen • tekee yhteistyötä kummitukioppilaiden kanssa • osallistuu oppilashuoltoryhmän kokoukseen, jossa käsitellään valvontaluokan oppilasasioita 8. ja 9. luokan ohjaaja jakaa oppilaille seuraavat asiakirjat • oppilastietolomake tarkistettavaksi ja kotona allekirjoitettavaksi • lukujärjestys • lukuvuositiedote kotiin vietäväksi Lisäksi ohjaaja kertaa ja päivittää yhdessä oppilaiden kanssa 6. ja 7. luokan tehtävälistassa mainittuja asioita. Lukuvuoden aikana luokanohjaaja • osallistuu vanhempainiltoihin, niiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja niistä tiedottamiseen. Kaikkien luokkien ensimmäisessä vanhempainillassa sovitaan vanhempainvartista, jossa luokanohjaaja tapaa oppilaan ja huoltajan. 9. luokan luokkakohtainen vanhempainilta suunnitellaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. • myöntää oppilaalle 1-3 vrk:n loman • tiedottaa oppilasta koskevia tärkeitä asioita muille opettajille huoltajan luvalla • seuraa oppilaiden poissaoloja ja saa huoltajalta selvityksen poissaolojen syistä Wilmassa. Huolestuttavat poissaolot luokanohjaaja ilmoittaa oppilashuoltoryhmälle. • seuraa luokan Wilma-merkintöjä ja tiedottaa huolestuttavista merkinnöistä huoltajalle ja oppilashuoltoryhmälle • tapaa luokan kerran viikossa luokanohjaajantunnilla • jakaa jaksoarvioinnit, opastaa oppilaita lukemaan arviointia ja tarkistaa, että huoltaja on allekirjoittanut ne. Jaksoarviointi näkyy huoltajille myös Wilmassa. 13


• tarkistaa aineenopettajien antamien käytösnumerojen keskiarvon ja nostaa tai laskee käytösnumeroa tarpeen mukaan • pitää yhteyttä oppilaiden huoltajiin. Seuraa säännöllisesti Wilma-viestejä, tiedottaa huoltajille luokkaa koskevia asioita sekä oppilasta koskevia asioita, kuten oppilaan asioiden käsittelemistä OHRssä. • osallistuu koulun juhliin ja tapahtumiin luokkansa kanssa • hoitaa vuorollaan luokaltaan käytäväjärjestäjät • osallistuu luokkatasonsa vastuutapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen: - 6. ja 7. luokka joulunajan tapahtumat - 8. luokka kevään viimeinen kouluviikko - 9. luokka itsenäisyyspäivän juhla • seuraa luokan oppilaiden rangaistuksia ja huolehtii, että ne tulevat suoritetuiksi • seuraa valvontaluokan oppilaiden opintoja ja ohjaa oppilasta, jolla on ongelmia koulunkäynnissä: - tutustuu Pedagogisen tuen muodot Havukosken koulussa -asiakirjaan - käy kasvatuskeskustelua oppilaan kanssa ja tiedottaa ongelmista huoltajalle - tarvittaessa kutsuu oppilaan huoltajat koululle - arvioi yhdessä erityisopettajien kanssa oppilaan tuen tarpeen - vastaa Yleisen tuen asiakirjan laatimisesta yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Huoltaja kutsutaan koululle asiakirjan laatimista varten. Jos yleinen tuki ei riitä, luokanohjaaja ilmoittaa asiasta OHRään. Luokanohjaajan työssä ovat apuna opettajakollegat, koko henkilökunnan asiantuntijuus sekä Luokanohjaajan käsikirja, joka löytyy opettajainhuoneesta. Vanhempainillat ovat tärkeä osa kodin ja koulun yhteistyötä. Huoltajilla on mahdollisuus tutustua koulun asioihin ja tiloihin, saada tietoa koulutyöstä, tulla kuulluksi ja olla mukana vaikuttamassa lapsensa opintoihin liittyvissä asioissa. Lukuvuoden aikana järjestetään ainakin seuraavat vanhempainillat: Syyskuu 7. lk Opintojen alkaminen yläkoulussa ja vanhempainvarttien sopiminen 6. lk Opintojen alkaminen yhtenäiskoulussa Lokakuu 8. lk Kasvatuksellinen vanhempainilta (netin käyttö/ unentarve) Marraskuu 9. lk Mihin peruskoulun jälkeen? Tammikuu 9. lk Luokkakohtaiset vanhempainillat jatko-opintoihin liittyvissä asioissa Huhtikuu 7. lk Valinnaiset opinnot Toukokuu 5. ja 6. lkt Uusi vaihe koulunkäynnissä Lisäksi luokanohjaajat ja -opettajat järjestävät luokkakohtaisia vanhempainiltoja tarpeen mukaan. 14


Kaikkien opettajien tehtävät Wilmaan merkitään poissaolojen lisäksi myöhästymiset, tekemättömät läksyt, puhelimen takavarikoinnit ym. opetusta häiritsevät tekijät. Merkitse myös myönteisiä asioita! Valvontoja on välituntien aikana sekä sisällä että ulkona. Keskipäivän välituntien yhteydessä on samanaikaisesti kaksi sisävalvojaa. S1-valvoja on sisätilan opettajainhuoneen puoleisessa osassa ja S2-valvoja 6. luokkien puoleisessa osassa. Lisäksi ruokalassa on ruokailun ja välipalan yhteydessä valvoja. Kukin opettaja toimii valvontalistaan merkityllä vuorollaan myös jälki-istuntovalvojana. Valvontalistat löytyvät opettajainhuoneen ilmoitustaululta. Ole ajoissa valvontapaikallasi. Päivänavaus pidetään ma, ti, ke ja pe klo 10.00. Päivänavauksia pitävät opettajien lisäksi mm. oppilaat ja seurakunta. Päivänavaukset lähetetään radiohuoneesta, joka sijaitsee opettajainhuoneessa. Radiohuoneen laitteiden käytössä auttaa Merja Kimpimäki. Opettajainkokouksia pidetään keskiviikkoisin klo 14.15 alkaen lukuvuosikalenteriin merkittyinä päivinä. Kokouksen sihteeri laittaa pöytäkirjan Fronteriin. Viikko-info pidetään torstaisin klo 9.45-10.15. Työryhmiä on tänä lukuvuonna viisi, joita ovat tiedotus, työhyvinvointi, kestävä kehitys, kansainvälisyys ja koulutuksellinen tasa-arvo (kota). Kukin opettaja on jäsenenä yhdessä työryhmässä. Työryhmän vetäjä laittaa muistiot kokoontumisista Fronteriin. Veso-koulutus on virkaehtosopimukseen kuuluva vakituisille viranhaltijoille pakollinen koulutus, jota on tavallisimmin kolme päivää vuodessa. Osa VESOkoulutuksista on kaupungin yhteisiä koulutuksia, osassa koulu voi itse päättää koulutuksen sisällöstä. Poissaolot ja sijaistaminen Sairauspoissaolosta ilmoitetaan apulaisrehtorille mahdollisimman pian, että koululla päästään etsimään sijaista. Täytä virkavapaushakemus viipymättä palattuasi töihin, sillä sijaiselle voidaan maksaa palkka vasta sitten, kun virkavapaus on haettu ja poissaolo on hyväksytty. Huomaathan, että virkavapaushakemuksessa rasti laitetaan kohtaan ”sairausloma”. Toimita virkavapauslomakkeen lisäksi mahdolliset diagnoositiedot (HR-työpöydällä kohta "opettajan diagnoositiedot") HR-työpöydän kautta. Tiedot ilmoitetaan 15


ainoastaan lääkärin määrittelemistä diagnooseista. Jos siis käy saat lääkäriltä lääkärintodistuksen, jossa on jokin diagnoosi, ilmoita diagnoosi HR-työpöydän kautta. Muiden poissaolojen suhteen (myös palkalliset, kuten koulutukset ja retket) tee ilmoitus ajoissa ja täytä virkavapaushakemus. Virkavapaudet käsittelee rehtori. Sijaistaminen hoidetaan joko sisäisin järjestelyin tai ulkopuolisten sijaisten avulla. Sijaistuksen tarpeessa olevat oppitunnit laitetaan tarjolle Wilmaan, mistä voit varata sijaistunnin itsellesi vastaamalla viestiin. Ohjeet oppitunnin pitoon tulevat opetusryhmän varsinaiselta opettajalta. Sijaisten rekrytoinnista vastaa apulaisrehtori, jolle voi antaa vinkkejä sijaisuuksia tekevistä henkilöistä. Muita asioita Kuulutukset toivotaan keskitettävän päivänavauksen yhteyteen. Jos kuitenkin joudut kuuluttamaan kesken koulupäivän, pyri ajoittamaan kuulutuksesi oppitunnin alkuun tai loppuun, etteivät oppitunnit häiriintyisi. Ruokailu koulun ruokalassa maksetaan kaupunkikortilla. Sitä varten tarvitset koulusihteeriltä saatavan henkilökunnan kaupunkikorttihakemuksen, johon tulee rehtorin allekirjoitus. Kortti noudetaan kaupungin yhteispalvelupisteestä, joita on mm. Korson Lumossa ja Tikkurilan asemalla. Monistaminen tapahtuu opettajainhuoneen yhteydessä olevalla koneella. Vältä turhaa monistamista. Opintoretket pyritään tekemään julkisilla liikennevälineillä. Matkalippuja saa koulusihteeriltä. Nouda matkakortit koulusihteeriltä hyvissä ajoin, ja palauta ne heti käytön jälkeen. Huomaa, että oppilaille ja henkilökunnalle on omat matkakorttinsa. Täytä virkavapaushakemus, jos on tarvetta sijaisjärjestelyille. Työmatkasetelit Työmatkasetelit tilataan sähköisen HR-työpöydän kautta. Mikäli mahdollisuutta sähköiseen asiointiin ei ole järjestettävissä, esimies tekee tilauksen työntekijän puolesta. Työmatkasetelit on tilattava etuuden käyttökuukautta edeltävän kuukauden 15. päivään mennessä (poikkeus la tai su, jolloin tilaus on tehtävä viimeistään pe), jolloin setelit postitetaan käyttökuukautta edeltävän kuukauden loppupuolella ja ne ovat käytettävissä käyttökuukauden alusta alkaen. Hyvä käytös lähtee meistä. Ole esimerkkinä oppilaille puheissa ja teoissa. 16


Poistumisohjeet Poistumisohjeet löytyvät jokaisen luokan ovenpielestä. Turvallisuuskansio Koulun turvallisuuskansio löytyy opettajainhuoneen hyllystä. Turvallisuuskansion sähköinen versio löytyy Fronterista. Jokaisen koulun henkilökuntaan kuuluvan tulee perehtyä turvallisuuskansioon.

3. OPPILAS Opiskelu Opetussuunnitelma eli OPS on lainsäädännön ohella tärkein koulun toimintaa ohjaava normi ja kasvatus- ja opetustyön perusta. Kunta- ja koulukohtainen opetussuunnitelma laaditaan valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Sitä täydentää vuosittain tehtävä koulukohtainen lukuvuosisuunnitelma. Opetussuunnitelma löytyy koulun kotisivuilta kohdasta Opiskelu, ja paperiversio on opettajainhuoneessa. Tuntijako Oppiaine Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) A-kieli (englanti, ENA) B-kieli (ruotsi, RUB) Matematiikka (MA) Biologia (BI) Maantieto (GE) Fysiikka (FY) Kemia (KE) Luonnontieteiden integraatio (BGFK) Terveystieto (TE) Uskonto/elämänkatsomustieto (UE/ET) Historia (HI) Yhteiskuntaoppi (YH) Musiikki (MU) Kuvataide (KU) Käsityö (TS; TN) Liikunta (LI)

6. lk.

7.lk.

8.lk.

9.lk.

4 2

3 3 2 3

0,5 0,5

3 2 2 3 1 1 1 1

4 3 2 4 2 1 1 1

2

1 1

1 1

1

3

4 1

2 2 1 2 2 2

1 1 1 2

1 1 3

1 2 3 2 17

1 2

2

7.-9.lk. yht. 10 8 6 10 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 6


Kotitalous (KO) Oppilaanohjaus (OPO) Valinnaiset aineet (sisältävät vapaaehtoisen Akielen) Oppilaan tuntimäärä

1

3 0,5 2

0,5 5

1 4

3 2 11

24

30,5

29,5

30

90

Arviointi Opetussuunnitelman perusteet 2004 jaottelee perusopetuksen oppilasarvioinnin kahteen osaan: opiskelun aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin. Opintojen aikaisen arvioinnin tavoitteena on oppimisprosessin tukeminen, ohjaaminen ja kannustaminen. Opiskelun aikaiseen arviointiin vaikuttavat työskentely oppitunneilla (osallistuminen, aktiivisuus ja kiinnostus), harjoitteista ja töistä suoriutuminen sekä koemenestys. Päättöarviointi on oppilaan tietojen ja taitojen arviointi opintojen päättyessä. Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen pääsääntöisesti vuosiluokilla 8-9. Se ei muodostu automaattisesti kurssiarvosanojen keskiarvosta, vaan opettaja arvioi oppilaan osaamisen tason suhteutettuna oppiaineen valtakunnallisiin tavoitteisiin ja kriteereihin. Päättöarvioinnin tehtävänä on antaa monipuolinen ja luotettava kokonaiskuva oppilaan osaamisesta hänen päättäessään peruskoulun. 7.–9. luokkien oppilaat saavat jaksotodistuksen jokaisen jakson päätteeksi. 4. jakson todistus on myös lukuvuositodistus. Yhdeksäsluokkalaiset saavat lisäksi keväällä välitodistuksen yhteishakua varten. 7.–9. luokkien arviointiaikataulu sovitaan jaksoittain opettajainkokouksessa. Jaksoarviointi tehdään Wilmaan kurssien arviointikirjaan. Aineenopettaja arvioi samalla myös oppilaiden käytöksen. Tarvittaessa oppilaita voidaan arvioida myös sanallisesti lomakkeella, joka löytyy opettajainhuoneesta. Aineenopettaja huolehtii hylättyjen kurssien suoritusten seurannasta. Luokanohjaaja seuraa myös valvontaryhmänsä opintojen etenemistä ja tarvittaessa ohjaa oppilaita opintojen suorittamisessa. Jakson päätyttyä järjestetään uusintakoe, johon oppilas itse ilmoittautuu sopimalla asiasta ao. opettajan kanssa. Arvosanamuutokset tehdään yhdessä koulusihteerin kanssa. 6. luokan oppilaita arvioidaan kolme kertaa lukuvuoden aikana. Syksyllä arviointitapaamisessa, johon osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja, keskustellaan opintojen alkamisesta, opiskelu- ja työskentelytaidoista sekä opintojen edistymisestä äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen opinnoissa. Numeroarviointi annetaan helmikuun alussa ja lukuvuoden päättyessä.

18


Kukin opettaja laittaa allekirjoitetut arviointiasiakirjat opettajainhuoneessa olevaan arviointi-kansioon.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 10 (erinomainen) • suhtautuu innotuneesti opintoihinsa • tukee toisten opiskelua ja kykenee omalla osaamisellaan sitä edistämään • pystyy asialliseen ja aktiiviseen keskusteluun erilaisissa ryhmissä • osaa oma-aloitteisesti huolehtia koulutiloista • pyrkii sovittelemaan ristiriitatilanteita • toimii syrjimistä ja koulukiusaamista vastaan • toimii vastuullisesti yhteisen edun hyväksi 9 (kiitettävä) • suhtautuu vastuullisesti opintoihinsa • osaa työskennellä ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa • • • • • •

osaa ottaa kielteisen palautteen asiallisesti vastaan ymmärtää normien merkityksen ja osaa noudattaa niitä osaa luontevasti kiittää, tervehtiä ja pyytää anteeksi käyttää asiallista kieltä kykenee rakentavaan keskusteluun osaa työskennellä ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa

8 (hyvä) • arvostaa opiskelua • pystyy opiskelemaan erilaisilla työtavoilla • arvostaa toisen ihmisen työn tuloksia • noudattaa sääntöjä ja sopimuksia • ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön • kunnioittaa toisen ihmisen yksilöllisyyttä ja koskemattomuutta 7 (tyydyttävä) • pystyy seuraamaan opetusta • tietää sääntöjen ja sopimusten merkityksen • ymmärtää ihmisten erilaisuuden 19


• suhtautuu kielteiseen palautteeseen torjuen • suhtautuu välinpitämättömästi koulun sääntöihin ja normeihin • unohtaa toistuvasti hyvät tavat, esimerkiksi jättää korjaamatta jälkensä, on ylimielinen, häiriköi tunnilla

6 (kohtalainen) • häiritsee opetusta ja tunnin kulkua tahallisesti • suhtautuu ihmisiin, sääntöihin ja sopimuksiin välinpitämättömästi • käyttää epäasiallista kieltä • sotkee kouluympäristöä • on toisinaan epärehellinen • loukkaa toisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta • syrjii toista ihmistä tai ihmisryhmää 5 (välttävä) • häiritsee jatkuvasti opetusta ja toisia ihmisiä • käyttää epäasiallista kieltä, uhkailee • ei noudata hyviä tapoja • rikkoo tahallaan sääntöjä ja sopimuksia • rikkoo yhteistä ja toisen omaisuutta • on harkitusti epärehellinen • edistää omalla toiminnallaan syrjintää • käyttää fyysistä väkivaltaa Opiskelun tuki Oppilashuoltotyö on peruskoulun kasvatus- ja opetustyötä tukevaa toimintaa. Sen tärkein tavoite on oppilaan kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Oppilashuoltotyötä toteuttavat kaikki kouluyhteisön työntekijät. Kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö on tärkeää. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia koulussa työskenteleviä. Oppilasta koskevia henkilökohtaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain asian edellyttämässä laajuudessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on tukea niitä oppilaita, joilla on oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa ja tukea oppilasta niin, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti ikätovereidensa kanssa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen aloitetaan jo ennen Havukosken 20


kouluun siirtymistä, jolloin kartoitetaan oppilaiden oppimisen erityispiirteitä. Tilannetta seurataan myös yläluokkien aikana niin, että oppimisvaikeudet tunnistettaisiin mahdollisimman pian.

Oppimissuunnitelman tekeminen Oppimissuunnitelma voidaan tehdä kenelle tahansa koulun oppilaista. Oppimissuunnitelma tulee tehdä silloin, kun tuki tai toimenpiteet oppilaan kohdalla ovat ”luonteeltaan pysyvämpiä ja/tai kohdennettuja”. Tärkeintä on, että oppimissuunnitelmasta selviää oppilaan sen hetkinen yleistilanne, miksi se on laadittu, ja mihin toimenpiteisiin ja edistysaskeleisiin sillä pyritään. Tekemisestä vastaa tavallisesti luokanohjaaja. Tehostetun tuen (pedagoginen arvio) tai erityisen tuen (pedagoginen selvitys) aloittaminen ja järjestäminen käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Luokanohjaaja 1. sopii huoltajan kanssa sopivan ajan - oppilashuoltoryhmältä voi kysyä, tarvitaanko tilaisuuteen muita henkilöitä (kuraattori, apulaisrehtori, rehtori, aineenopettaja, erityisopettaja, opintoohjaaja, sosiaalityöntekijä, kouluterveydenhoitaja, ...) luokanohjaajan, oppilaan ja huoltajien lisäksi. 2. kerää esimerkiksi Wilman avulla oppilasta koskevaa esitietoa erityisesti niistä asioista, joiden vuoksi oppimissuunnitelma tehdään. 3. voi ennakolta täyttää Wilman oppimissuunnitelmalomaketta (oppilaan sivulla palkki ”tuki”) 4. tekee suunnitelman ja täyttää Wilman lomakkeen huoltajan ja oppilaan kanssa - mikä onnistuu ja mikä ei, vahvuudet ja kehittämiskohteet - onko tilanne muuttunut, miten ja milloin - oppimisvalmiudet - oppilasta koskeva tutkimus- ja asiantuntijatieto - tiedossa olevat oppilaan oppimisvalmiudet ja -vaikeudet - erityistarpeet Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet - olisi hyvä sopia sellaisia tavoitteita, joiden toteutumista voidaan seurata. Tukimuodot - koulun resursseista esim. osa-aikaiseen erityisopetukseen voi olla hyvä ottaa selvää etukäteen Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa 21


- yhteydenpito, mihin sitoudutaan Moniammatillinen yhteistyö - esim. kuraattorin, psykologin tai neuropsykologin osuus (tietosuoja?!) Edistymisen seuranta ja arviointi sekä oppilaan itsearviointi - oppilaan on hyvä saada mielipiteensä kirjatuksi Oppimisuunnitelman laatimisessa käytetyt asiakirjat - osa asiakirjoista voi olla salassapidon alaisia, tässä yhteydessä kysytään huoltajalta lupaa esim. siihen, että opettajat saavat lukea oppilaan lääkärilausunnon Oppimissuunnitelman seuraava tarkistus - oppimissuunnitelman päivittämistä ja tarkistamista ei tarvitse jatkaa, jos se ei näytä tarpeelliselta - oppimissuunnitelma ei automaattisesti seuraa oppilaan koulu-uran loppuun asti Lomakkeissa on ”pakollisia kenttiä”. Jos jotain pakollista kenttää ei onnistuta täyttämään, siihen vain kirjoitetaan jotain. Lomakkeesta otetaan paperikopio, joka allekirjoitetaan. Kopio allekirjoitetusta lomakkeesta jää huoltajalle, alkuperäinen jää koululle. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 8.15–9.45. Siihen kuuluu rehtori Arto Martikainen (pj.), erityisopettajat Juhani Riihelä, Kimmo Pekkanen, Pirkko Rönkkö ja Salla Holttinen, opinto-ohjaaja Maikki Lehtonen, terveydenhoitaja Pirjo Salmivalli, koulukuraattori Anne Sinkkonen sekä koulupsykologi. Psykososiaalinen oppilashuolto käsittää koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut. Tarvittaessa oppilasta autetaan hakeutumaan asianmukaiseen hoitoon. Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluu oppilaiden oppimisvalmiuksien, koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia yksilötapaamisten ja neuvottelujen avulla. Koulupsykologi tekee tarvittaessa oppimisvaikeustutkimuksia, osallistuu hoitoonohjaukseen ja tarjoaa oppilaille tukitapaamisia. Oppilaat ohjautuvat koulupsykologin asiakkaiksi yleensä oppilashuoltoryhmän toiminnan kautta. Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat olla myös suoraan yhteydessä koulupsykologiin tilanteissa, joissa on herännyt huoli nuoren kehityksestä tai oppimisesta. Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu yksittäisten oppilaiden ja koko kouluyhteisön psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Koulukuraattorin työn tavoitteena on puuttua varhaisessa vaiheessa esiin tuleviin vaikeuksiin keskusteluilla, antamalla neuvontaa sekä kriisipalveluita ja järjestämällä ulkopuolisia tukimuotoja. Koulukuraattori tekee tarvittaessa kartoituksia ja selvityksiä ja kirjoittaa lausuntoja. Koulukuraattori tekee yhteistyötä oppilaiden vanhempien ja opettajien kanssa sekä toimii linkkinä perheneuvolaan, lastensuojeluun ja nuorisopsykiatrisiin poliklinikoihin. Oppilas voi 22


tulla koulukuraattorin asiakkaaksi oma-aloitteisesti, huoltajan yhteydenoton perusteella tai opettajan tai oppilashuoltoryhmän aloitteesta. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi koulunkäynti, koti- tai kaveriasiat painavat mieltä. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija ja erityisesti oppilaan ja hänen vanhempiensa helposti tavoitettava tukija, ongelmien havaitsija sekä jatkotutkimuksiin ohjaaja. Hän seuraa oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä terveystarkastusten ja -tapaamisten avulla. Hän antaa myös tarvittaessa ensiapua ja ohjaa jatkohoitoon koulussa ja koulumatkoilla tapahtuneissa tapaturma- ja sairastumistilanteissa. Vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Kouluterveyshuollosta vastaavat terveydenhoitaja ja lääkäri, joka tekee terveystarkastuksen kaikille 8.-luokkalaisille. Kouluterveydenhoitaja Pirjo Salmivalli on tavattavissa ma, ke, to ja pe, puh. 050 3121584. Sähköposti: pirjo.salmivalli@vantaa.fi Sairastuminen ja koulutapaturma Oppilaan sairastuminen kesken koulupäivän •

Arvioi tilanne ja pyydä tarvittaessa apua terveydenhoitajalta, puh. 050 312 1584

Ota yhteys huoltajaan ja vie oppilas lepohuoneeseen huoltajan odottamisen ajaksi.

Ensisijainen saattaja kotiin, terveyskeskukseen tms. on oppilaan huoltaja ja huoltaja päättää oppilaan jatkohoidosta.

Sovi huoltajan kanssa tarvittaessa, voiko oppilas kulkea kotiin yksin vai järjestääkö koulu saattajan.

Oppilasta ei saa lähettää kotiin, jos huoltajaa ei ole tavoitettu.

Koulutapaturman sattuessa •

Arvioi tilanne. Käänny tarvittaessa terveydenhoitajan tai ensiaputaitoisen henkilön puoleen.

Muista varotoimenpiteet myös itsesi suojaamiseksi aina, kun olet tekemisissä veren tai muiden eritteiden kanssa. Käytä suojahansikkaita (joita tulee olla helposti saatavilla) sekä suojaa tarvittaessa ympäristö em. eritteiltä. 23


Älä vähättele tapahtumaa tai sen oireita. Esimerkiksi viattomalta näyttävä ranteen vääntyminen voi olla murtuma, ja kaatuminen voi aiheuttaa aivotärähdyksen.

Ota yhteys huoltajaan. Jos arvioit, että oppilas ei tarvitse lääkärin tarkastusta (esim. pintahaavat, kaatumiset ja kompastumiset), ilmoita tapaturmasta siitä huolimatta huoltajalle mahdollisimman pian tai viimeistään saman päivän aikana.

Huoltaja on oppilaan ensisijainen saattaja terveyskeskukseen. Jos tarvitaan välitöntä lääkärin hoitoa tai tarkastusta, selvitä, pääseekö huoltaja noutamaan lapsen koululta tai voiko hän tulla terveysasemalle.

Oppilaan kotiin tulee olla yhteydessä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Mikäli tapahtuma vaati lääkärikäyntiä, tiedustellaan huoltajalta mahdollisuutta viedä oppilas Koivukylän terveyskeskukseen. Mikäli huoltaja ei pysty huolehtimaan kuljetuksista, lähtee koululta joku aikuinen viemään oppilaan terveyskeskukseen. Oppilaan kuljetus terveyskeskukseen tapahtuu taksilla. tätä tarkoitusta varten tarvitaan koulusihteeriltä taksikortti. Oppilasta ei saa kuljettaa omalla autolla. Taksin tilausohjeet löytyvät koulusihteeriltä.

Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta Oppilaskuntatyön tavoitteena on tehdä nuorille tutuksi erilaisia vaikuttamisen tasoja ja keinoja. Kouluyhteisössämme tärkein oppilaiden vaikuttamisen väline on eri luokkatasojen edustajista koottava oppilaskunnan hallitus. Sen tehtävänä on ajaa oppilaiden asioita ja välittää heidän näkemyksiään aikuisille, sekä opettajakunnalle että vanhemmille. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös erilaisten hankkeiden ja päätösten suunnitteluun sekä käytännön toteutukseen. Hallituksen tavoitteiden ja toiminnan suunnittelu tapahtuu viikoittaisissa kokouksissa. Käytännön toimintaan kuuluu muun muassa jäätelökioskin ylläpito, tuotteiden tilaukset, myynti ja kirjanpito tietokoneohjelman avulla. Myynnillä kerättyjä varoja käytetään oppilaiden hyväksi. Tukioppilas on vapaaehtoinen 8.-9.luokan oppilas, joka on saanut tukioppilastoimintaan koulutuksen. Hän on kiinnostunut toimimaan kouluyhteisön hyväksi ja toimii itse esimerkillisenä kouluyhteisön jäsenenä. Jokainen tukioppilastoimintaa harjoittava koulu toteuttaa omannäköistään toimintaa ja toiminta-muodot saattavat vaihdella paljon eri koulujen välillä. Havukosken koulussa tukioppilastoiminnalla pyritään edistämään hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa ja ehkäisemään koulukiusaamista. 24


Jokaisella tukioppilaalla on oma kummiluokka kuudennelta tai seitsemänneltä luokalta. Tukioppilaan rooli on tarvittaessa auttaa ja tukea kummiluokkansa oppilaita heitä askarruttavissa asioissa. Perinteisesti tukioppilaat ovat järjestäneet kuudennen luokan oppilaille pikkujoulujuhlan ja pitäneet sekä 6.-7.luokan oppilaille oppitunnin koulukiusaamiseen puuttumisesta. Tukioppilaat ovat myös mukana 7. luokkien ryhmäyttämisessä ja järjestävät diskoja ja erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja kouluarjen keskellä. Tukioppilastoiminnasta kiinnostuneilla 7. luokkien oppilailla on mahdollista hakeutua tukioppilaskoulutukseen kevätlukukaudella. Oppilaan poissaolohakemus Poissaolohakemuksia on opettajainhuoneen lomakelokerikossa. Sillä oppilaan huoltaja voi anoa oppilaalle lupaa olla osallistumatta koulutyöhön. Luokanohjaaja myöntää 1-3 vrk:n pituiset lomat, ja sitä pidemmät käsittelee apulaisrehtori. Huomaa, että Wilmaan on merkittävä poissaolon syy. Poissaoloanomuksen hyväksymisen jälkeen oppilas kerää itse poissaoloanomukseen kaikkien niiden opettajien nimikirjaimet, joiden tunneilta oppilas tulee olemaan poissa. Tällä varmistutaan siitä, että oppilas saa poissaoloajaksi ne tehtävät, jotka ovat kurssin etenemisessä mukana pysymisen kannalta tärkeitä. Järjestyssäännöt ja rangaistuskäytänteet Järjestyssäännöt Perusopetuslain mukaan ”oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti” (§35). Koulun järjestyssäännöt on laadittu kaikkien kouluyhteisön jäsenten mukavuutta ja turvallisuutta silmällä pitäen. Järjestyssäännöillä huolehditaan koulun sisäisen järjestyksen säilymisestä, opiskelun esteettömästä sujumisesta sekä kouluyhteisön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Jokaisella kouluyhteisössä työskentelevällä on oikeus tulla hyvin kohdelluksi. Jokaisen oikeutena ja velvollisuutena on omalta osaltaan huolehtia siitä, että kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohdellaan hyvin. Havukosken koulun järjestyssäännöt pohjautuvat koulun arvoihin, joita ovat sitoutuminen, ihmisen kunnioittaminen, yhteisöllisyys, turvallisuus ja viihtyvyys. 1. Tule oppitunneille ajoissa tarpeelliset oppikirjat ja opiskeluvälineet mukana ja annetut kotitehtävät tehtynä. 25


2. Jätä polkupyörä pyörätelineeseen ja muu kulkuväline sille varatulle paikalle. 3. Anna oppitunneilla työrauha itsellesi ja muille ja noudata opettajan ohjeita. 4. Mene ruokailuun omalla ruokailuvuorolla ja noudata ruokailun aikana hyviä ruokailu- ja käytöstapoja. 5. Käyttäydy hyvin kaikkia kouluyhteisössä työskenteleviä ja vierailevia henkilöitä kohtaan. 6. Pidä huolta omista tavaroistasi ja kunnioita myös toisen omaisuutta ja yhteistä kouluympäristöä. Käsittele koulun omaisuutta huolellisesti ja varoen. Ilmoita mahdollisista vioista ja väärinkäytöksistä opettajalle tai muulle koulun aikuiselle. 7. Kännykkää voit käyttää vain välitunneilla, muulloin pidä se suljettuna. 8. Pyri viettämään välitunnit ulkona. Noudata annettuja ohjeita ja varovaisuutta ulkopeleissä ja huomioi muiden turvallisuus. Käyttäydy koulun sisätiloissa rauhallisesti; vältä metelöintiä ja juoksemista käytävillä. 6. luokan oppilaat viettävät välitunnit ulkona. 9. Koulualueelta et voi poistua koulupäivän aikana. 10.Käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti kaikissa koulun yhteisissä tilaisuuksissa; osoita juhlissa kunnioitusta sen järjestäjiä ja esiintyjiä kohtaan. 11.Tupakan, tulentekovälineiden ja päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty koulualueella, koulupäivän aikana, koulumatkoilla ja kaikilla koulun retkillä ja tilaisuuksissa. 12.Kuvaaminen tai nauhoittaminen koulun pukeutumis- ja peseytymistiloissa on kielletty. Koulun muissa tiloissa ja oppitunneilla kuvaamiseen tarvitaan opettajan lupa. Rangaistuskäytänteet • Kiusaaminen 1. Välitön puuttuminen tilanteeseen ja molempien osapuolien kuuleminen. 2. Kirjallisen selvityksen laatiminen. 3. Tarvittaessa terveydenhoitajan tarkastus ja lausunto. 4. Tarvittaessa rikosilmoitus poliisille. 26


• •

5. Ilmoitus huoltajille. Neuvottelu/kuuleminen koululla huoltajien kanssa sopivalla miehityksellä. Neuvottelusta laaditaan raportti. 6. OHR käsittelee kiusaamistapauksen ja opettajat päättävät rangaistuksesta ja sen suorittamisesta. Vilppi (Esim. lunttaus kokeessa, väärentäminen ja valehtelu) 1. Lunttaus kokeessa mitätöi koesuorituksen. Oppilas voi uusia kokeen rästikokeessa. 2. Kaikesta vilpistä seuraa käytöksen aleneminen. Luokanohjaaja kirjaa. 3. Luokanohjaaja/-opettaja ilmoittaa vilpistä huoltajille ja kirjaa rangaistuskirjaan. Luvaton poissaolo 1. Luvattomasta poissaolosta seuraa opiskelua. Luokanohjaaja ilmoittaa huoltajalle, sopii tehtävät, valvoo tehtävän suorittamisen ja kirjaa rangaistuskirjaan. 2. Useista luvattomista poissaoloista luokanohjaaja tekee ilmoituksen ohr:ään. 3. Toistuvat luvattomat poissaolot vaikuttavat oppilaan arviointiin. Myöhästyminen 1. Toistuvista myöhästymisistä luokanohjaaja pitää kasvatuskeskustelun oppilaan kanssa ja ilmoittaa asiasta huoltajalle. 2. Myöhästymisien jatkuessa luokanohjaaja tekee ilmoituksen ohr:ään. Huoltajan kanssa järjestetään neuvottelu koululla. Kotitehtävien laiminlyönti ja puuttuvat välineet 1. Opettaja teettää tekemättömät kotitehtävät sopivaksi katsomallaan tavalla ja ilmoittaa huoltajalle. 2. Toistuvista laiminlyönneistä ilmoitus luokanohjaajalle ja tarvittaessa ohr:ään. 3. Toistuvat laiminlyönnit alentavat oppiaineen arvosanaa. Kännykän käyttö: Puhelimen on oltava suljettuna ja poissa näkyvistä oppitunnilla ja muissa koulun tilaisuuksissa. Jos näin ei ole: 1. Puhelin luovutetaan opettajalle ja viedään apulaisrehtorille. 2. Oppilas saa puhelimen takaisin koulupäivän päättyessä apulaisrehtorilta. Koulun omaisuuden vahingoittaminen 1. Oppilas korvaa tahallaan rikkomansa koulun omaisuuden. Korvauksesta täytetään korvausilmoitus. 2. Oppilaalla on velvollisuus osallistua rikkomansa, vahingoittamansa tai sotkemansa koulun omaisuuden korjaamiseen ja siistimiseen. Tupakointi ja päihteiden käyttö: Katso päihdestrategian ohjeet koulun opetussuunnitelmasta. Muut järjestyssääntörikkomukset 1. Opettaja puuttuu huonoon käytökseen oppitunneilla ja muussa koulun toiminnassa (ruokailu, juhlat, välitunnit ym.) ja puhuttelee oppilasta. 27


2. Oppituntia häiritsevän oppilaan voi poistaa luokasta valvottuna enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. 3. Opettaja tai luokanohjaaja voi harkinnan mukaan antaa näistä järjestyssääntörikkomuksista 45 min. jälki-istuntoa. Rangaistuksen määrääjä kirjaa jälki-istunnon rangaistuskirjaan, ilmoittaa asiasta huoltajalle ja seuraa jälki-istunnon suorittamisen. 4. Jälki-istunto voi olla oppilaalle henkilökohtainen opettajan valvoma 45 minuutin pituinen rangaistus tai hänet määrätään koulun yhteiseen jälkiistuntoon, joka järjestetään kerran viikossa 45 minuutin pituisena. Erittäin vakavissa järjestyssääntörikkomuksissa oppilas voi saada kirjallisen varoituksen tai hänet voidaan erottaa koulusta määräajaksi. Menettelytapoja tuntihäiriötilanteissa 1. Työpari toisesta opettajasta tai luokanohjaajasta - sovi toisen opettajan kanssa, voiko hänen luokkaansa tuoda omalla oppitunnilla häiritsevän oppilaan - huoltajalle ilmoitus, jos oppilas siirretään opiskelemaan toiseen luokkaan - oppilaan voi myös siirtää opiskelemaan käytävälle - hae vaikeissa tilanteissa toinen aikuinen avuksi ja todistajaksi 2. Rehtori apuun vain ääritilanteissa - jos oppilas ei suostu lähtemään tai jatkaa toisessa luokassa häiritsemistä 3. Kasvatuskeskustelut ja tapaamiset huoltajien kanssa - pyritään hoitamaan virka-aikana - mukana tarpeen mukaan asianomaiset opettajat, oppilashuoltohenkilö - huoltajat kutsutaan aiempaa matalammalla kynnyksellä kouluun

28


29


Koulun pohjapiirros

30


31

Opeopas 2013 painoon 12082013[1]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you