Årsmelding 2019

Page 1

Årsmelding 2019

Dalane friluftsråd er ett interkommunalt foretak, med kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal som eiere. Disse fire kommunene utgjør Dalaneregionen, som ligger helt sør i Rogaland fylke. I samarbeid med eierkommunene, fylkeskommunale og statlige organ arbeider friluftsrådet aktivt for å skape større interesse og forståelse for friluftslivet i regionen. Samtidig er det et mål å være pådriver for å bedre mulighetene for et allsidig friluftsliv i Dalane. -1-


STYREMEDLEMMER (2015-2019)

KONTAKTINFORMASJON Adresse: Pb 379, 4379 Egersund. Telefon: 51 29 30 45 E-post: post@friluftsrad-dalane.no Besøksadresse:

Anders Ege, Eigersund (leder) anders.ege@dabb.no

Kiss og Leiv Tveits vei 11, Slettebø Internett: www.friluftsråddalane.no

Christer Bu Mathiesen, Sokndal (nestleder) bumathiesen@gmail.com

Daglig leder:

Renate Ollestad, Eigersund renateollestad@gmail.com

Per Frode Sandal mobil 908 30 869 leder@friluftsrad-dalane.no

Magne Leirflåt, Lund kjeleir@online.no Sunniva Ravndal Veen, Bjerkreim sunnivaveen@icluod.com

-2-


OM DALANE FRILUFTSRÅD

Dalane friluftsråd er et interkommunalt foretak eid av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Friluftsrådet ble stiftet 6. april 1994. Dalane friluftsråd skal i samarbeid med eierkommunene, fylkeskommunale, statlige organ og frivillige oranaisasjoner arbeide for å: • ivareta, bedre og synliggjøre allmennhetens mulighet til å utøve et allsidig friluftsliv i og på tvers av medlemskommunene, • skape grunnleggende forståelse og økt interesse for friluftsliv • gi medlemskommunene råd og faglig veiledning i saker som vedrører det regionale friluftslivet • belyse regionale friluftslivsinteresser i høringssaker • sikre at natur- og kulturmiljøet i medlemskommunene forblir positive og identitet skapende opplevelseskilder i frilufts sammenheng • koordinere friluftslivstiltak og friluftslivssatsning mellom medlemskommunen • fremme folkehelsen i regionen gjennom friluftstiltak Friluftsrådets virksomhet finansieres gjennom kontingent fra eierkommunene, administrasjonstilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund og Rogaland fylkeskommune. I tillegg søker friluftsrådet tilskudd fra ulike tilskuddsordninger. Styret i friluftsrådet velges av kommunestyrene og velges for den kommunale valgperioden. Styret her fem politiske medlemmer med varamedlemmer. Eigersund kommune har to representanter. Dalane friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund, Vestkystparken og Forum for natur og friluftsliv. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. Vestkystparken er et overordnet samarbeidsorgan for samordnet forvaltning av kystfriluftslivsområder i Rogaland og Hordaland. Målet er en mer effektiv og bærekraftig forvaltning av friluftsområdene for båtfolket. -3-


Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeids-nettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå.

DAGLIG DRIFT

Friluftsrådet har kontor og lager i Stallen på Slettebø. Stallkroa fungerer nå godt til vårt formål.

ANSATTE

Per Frode Sandal, daglig leder. Jobber med daglig drift og administrasjon av friluftsrådet, planlegging av prosjekter og søker prosjektstøtte til disse. Gjennomført og ledet aktiviteter og prosjekter. Deltatt på møter, kurs og seminarer om friluftsaktiviteter.

Stein-Roar Slotterøy, friluftspedagog. Jobber med aktiviteter for barn og unge, arrangementer og kurs for ansatte i barnehager, skoler og SFO. Har deltatt på kurs og seminarer om friluftsaktiviteter.

Geir Risa, oppsynsmann. Jobber med utstyrsbanken og prosjektleder for strandrydding. I tillegg har han vært med på friluftsskoler som instruktør

-4-


Egil Mong, leder friluftskvelder i Dalane. I tillegg har han vært engasjert i tilrettelegging av turene til På topp i Dalane og instruktør på friluftsskoler.

ENGASJERTE

Simon Brunel – Dalane uka og friluftsskoler. Elisabeth Tveit – Dalane uka Lilly Remme Brunel – Dalane uka. Nils Georg Hansen – Dalaneuka. Kristian Surdal Skailand – friluftsskole, Dalane uka og sommervikar. Veronica Dversnes – friluftsskole.

HMS

Trivsel på arbeidsplassen er en avgjørende faktor for at en samlet organisasjon kan oppnå gode resultater. Fokus på trivsel og et godt arbeidsmiljø har vært, og vil også være et hovedelement i Dalane friluftsråd. Sykefraværet i 2019 har vært spesielt, daglig leder har vært langtidssykemeldt frem til september. Ut over det er det registrert to sykedager. Det lave sykefraværet kan tyde på høy motivasjon, lojalitet og godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært nevneverdige skader, ulykker eller nestenulykker i 2019. Dalane friluftsråd arbeider for at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn, etnisk tilknytning eller funksjonsnedsettelse.

-5-


REGNSKAP

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. Utover dette mener styret at regnskapet med noter gir en god oversikt over resultat og friluftsrådets stilling. Kontingenten per innbygger for 2019 har vært på kr 16,34.

STYREMØTER

Det er avholdt 7 styremøter hvor 50 saker ble behandlet.

STYRETS DELTAKELSE PÅ MØTER OG KONFERANSER Medlemmer fra styret har deltatt på:

Styreledersamling, Gardermoen, en deltaker to dager Friluftskonferanse, Trondheim, tre deltakere tre dager Årsmøte for Friluftsrådenes Landsforbund, Trondheim, tre deltakere en dag Styremøter Vestkystparken, styreleder. Ett møte en dag og ett møte to dager Anders Ege ble valgt til 1.vara til styret i Friluftsrådenes Landsforbund på styremøte i Trondheim.

-6-


DRIFT

FRILUFTSHYTTA STORLIBU

Friluftshytta Storlibu er bygd i forbindelse med løypenettet "Opplev Dalane". Hytta er satt opp på den kommunale eiendommen Imeseid, øst for hengebrua (Hyttevassbrua) over Nodlandsvatnet/Hyttevatnet.

Hytta er reist som et grindabygg med to atskilte soveavdelinger(rom). I soverommene er det lagt til rette for overnatting på brisk/køyeseng, satt opp bord og en enkel vedovn. Hoved konstruksjonen, midtdelen, er et åpent rom med benker langs veggene. Det er murt en gruve i midten og bygd en røykspalte i taket. Benkene kan også nyttes til overnatting. Overnattingskapasitet i hytta er 10-13 personer. Gapahuker Det er satt opp 2 gapahuker med overnattingskapasitet til ca 20 personer. Området er tilrettelagt for telting, det er tilrettelagt en naturlig klatrevegg med toppsikring, satt opp benker og bord og området er ryddet. I 2017 inngikk vi en tilsynsatale med 1. Eigersund speidergruppe. De utfører tilsyn og lett vedlikehold av hytte, gapahuker og området.

OPPLEV DALANE

Opplev Dalane er merka turstier fra Ørsdalen til Egersund og fra Moi til Nesvåg. Dette er et løypenett på 130 km: Hegelstad til Austrumdal – 13 km, Ørsdalen til Egersund – 75 km, Moi til Nesvåg - 42 km. Friluftsrådet har på vegne av medlemskommunene tilsyn og vedlikehold av løypene.

Løypene ble merka og rydda av ferievikarer. Ny skilting fra Ørsdalen til Vannbassengan og fra Moi til Nesvåg ble fullført i 2015. -7-


TURSTIER

I tillegg til Opplev Dalane-løypa har friluftsrådet tilsyn og drift av totalt 621 km merka turstier. Det ble merka 16 km med nye turstier i 2019. Alle nye turstier blir merka og gradert etter den nye standarden.

UTSTYRSBANK

I forbindelse med kontoret har vi etablert en utstyrsbank hvor skoler, lag, foreninger og enkeltpersoner kan låne/leie utstyr. Det har til tider vært veldig stor etterspørsel av utstyr. I 2019 ble det lånt ut 2.317 enheter, på totalt 201 utlån. Utstyret ble for det meste lånt ut til skoler i forbindelse med aktivitetsdager på skolene. Ellers var det mange private som leide skiutstyr på vinteren og kanoer på sommeren. Frivillige lag og foreninger har også lånt utstyr fra utstyrsbanken. Oversikt over hvilke utstyr som kan lånes finnes på vår hjemmeside. Utstyrsbank Moi Vi er i dialog med utstyrsbanken på Moi for å overta utstyret og driften av utstyrsbanken der. Det vil bli vår første filial.

-8-


BRINGEDAL

I samarbeid med Lund kommune jobber vi med tilrettelegging av friluftsområdet Bringedal. Bringedalshytta ble bygd i 2014. Servicebygg og solcelleanlegg ble ferdig i 2015. Veien inn i området er utbedret opp til hytta. Sti til Konstali og Skopollen er rydda og merka. To broer bygd. Inn ved Heimra Krokevatnet har vi bygd en jordgamme, og nede ved Bringedalstjørna har vi bygd en gapahuk. Vi har fått bygd ett «klatreslott» inne i skogen mellom Bringedalshytta og tjernet.

SÆTRA - RAMSLIHEIA

På vegne av Lund kommune drifter vi friluftsområdet på Sætra. Her har vi satt opp en varmebu «Akebu» og en gapahuk ved akebakken. Det er inngått driftsavtale med kommunen om drift av Bringedal og Sætra

-9-


AKTIVITETER

FRILUFTSKVELDER I DALANE

Det er avholdt 36 friluftskvelder i Dalane i 2019. 19 av arrangementene har gått for seg på Låvaberget i hjertet av friluftsområdet Vannbassengan, like i utkanten av Egersund sentrum. De øvrige arrangementene er fordelt på kommunene Bjerkreim, Lund og Sokndal. Felles for alle arrangementene er at de skjer i et samarbeid med de fire Dalanekommunene og ulike organisasjoner. Friluftskveld foregår i sin helhet utendørs, eller så vidt under tak i en av flere fine gapahuker i Dalane. Målet er å gi folk i alle aldere en fin opplevelse i naturen. Det brennes bål, serveres kaffe/kakao og det serveres suppe. Suppa lages på stedet (aldri posesuppe). En vesentlig del av arrangementet forgår i nært samarbeid med en forening/organisasjon. Foreningen bidrar med et aktivitetsopplegg der alle deltar. Dette skjer mellom kaffe- kakaoservering og den avsluttende suppa. Aktiviteten kan være en natursti eller andre kjekke opplegg. Det har vært garnfiske, skyting, allsang, laging av midtsommer- og julekranser, padling og aking, eksempelvis.

Eigersund

I gjennomsnitt har det vært drøyt 40 deltakere på Låvaberget i Eigersund. Friluftskveldene har spesielt fenget et stort antall personer med ekstra behov for et tilrettelagt fritidstilbud. De utviklingshemmede finner seg vel til rette og møter stabilt fram året rundt. For å komme til Låvaberget må de følge lysløypa gjennom friluftsområdet Vannbassengan, en tur på drøyt én kilometer hver vei. Har vi da ei aktivitetsløype, blir gjerne turen en kilometer lenger. Derfor er Friluftskveld ikke bare en hyggelig samling, men også en god fysisk aktivitet for ei gruppe mennesker som ellers ikke har så mange friluftstilbud.

- 10 -


Bjerkreim

I Bjerkreim har det blitt avviklet seks friluftskvelder i 2019 Disse har vært fordelt på forskjellig type aktiviteter, som det vårlige kuslippet der våryre kyr følges ut under året beiteslipp, båttur med MK «Ørsdølen» på Ørsdalsvatnet med strandhogg og samlinger rundt bålet i en gapahuk i skogen. Årets siste friluftskveld i Bjerkreim ble avviklet i samarbeid med bygdekvinnelaget, som inviterte hele bygdas barn til førjulskveld i skogen.

Lund

I Lund kommune har friluftskveldene blir arrangert på tre forskjellige steder. På Ualand har tilbudet vært spesielt rettet mot barnefamiliene. Der er et aktivitetsområde i nær tilknytning til Heskestad skule brukt som samlingsplass. Her har frammøtet vært godt (cirka 40) både vår og høst. En av kveldene er lagt til skiutfartsområdet Sætra, der aking og ski har stått på programmet. Vårens padlekveld i båthavna på Moi har blitt et fast og populært programinnslag. Her er tilbudet spesielt rettet mot flyktninger knyttet til Sana mottak på Moi. For mange av disse er vannaktivitet både krevende og populært. Det er avviklet seks friluftskvelder i Lund i 2019.

Sokndal

Den store, fine gapahuken ved badeplassen Linepollen er fast møtested for friluftskvelden i Sokndal. Dette er en passe stor og god gapahuk omgitt av et flott uteområde. I Sokndal er tilbudet spesielt godt mottatt av en blanding av pensjonister og barnefamilier. Denne kombinasjonen har vist seg å stabilisere seg som et solid, populært tilbud i Sokndal. Nå jobbes det også med å gjøre friluftskveld bedre kjent blant personer som har ekstra oppfølging gjennom kommunes tilbud til de som har særskilte behov. Frammøtet i Sokndal er stabilt på 25-30 personer. Mye tyder på at tallet vil være høyere neste år. - 11 -


Friluftskveldene blir annonsert i lokalavisen og på Facebook. I tillegg bidrar kommunene med å gjøre arrangementene kjent gjennom sine ulike plattformer. Selvsagt er også programmet spredt ut på løpesedler og ved plakater på sentrale steder.

FRILUFTSSKOLER

Friluftsrådet arrangerte i 2019 tre friluftsskoler. De ble gjennomført i vinter, sommer- og høstferien. Prosjektet ble ledet og koordinert av friluftsrådet. Friluftsskolene ble arrangert i samarbeid med kommune i Dalane. Ander samarbeidspartnere var Dalane Turlag, 1. Egersund speidergruppe og Egersund jeger og fisk. Friluftsrådet har hatt ansvar for å koordinere tiltaket gjennom annonsering, informasjon til skoler, flyktningekontakt, informasjon på kommunens nettsider.

Det har vært benyttet 6 gratisplasser på friluftsskolene. I alt har det vært med 70 deltakere fra alle kommunen i Dalane.

- 12 -


PÅ TOPP I DALANE

Dalane friluftsråd har i samarbeid med de fire medlemskommunene Bjerkreim, Lund, Eigersund og Sokndal for 15. år arrangert På topp i Dalane, med 20 turer i Dalane.

Beskrivelse

I år var det 20 turer fordelt med fem turer i hver kommune, tre av turene hadde to turmål. Samlet gir turene en unik mulighet til virkelig å oppleve det varierte landskapet som Dalane har å by på. Kontrastene er store og hver tur har noe nytt å by på, både når det gjelder utsikt og natur. Blant årets turer var det seks nye turmål: • Bjerkreim o Bjordalsstolen o Vinjakula • Eigersund o Romaknuten o Store Skykula • Lund o Surteknuden o Lindtjørnsknuten • Sokndal • Hellersheia • Solliknuden Alle turene er gradert og ved nymerking har veiviserskiltet et piktogram som viser graderinga. Med nye og de «gamle» turene viser dette variasjonen i Dalane, Sedeknuden i Åna-Sira, Hestnes og Launesfjellet i Egersund, ute ved kysten og helt inn til Lindtjørnsknuten i Lund og Vinjakula i Bjerkreim. Total lengde på alle 20 turene: 137 km Total stigning på alle 20 turene: 8057 meter - 13 -


Folderen ”På topp i Dalene” ble i år lagt ut på turistinformasjoner, butikker og i kommunenes informasjonssentre. Folderen inneholdt en beskrivelse av toppturene, kart og løypebeskrivelse, registrering av deltakelse og kvitteringskort for klipping på hvert turmål. På turmålene er det satt opp en turmålskasse, med klippetang, turmålskode for registrering via SMS eller på www.telltur.no, og en besøksbok. Hver tur ga fra 5 til 30 poeng, poengene sto noenlunde i forhold til turens stigning eller gangtid.

Deltakere

I år har vi hatt problemer med resultatene fra Telltur. Antall deltakere er derfor noe usikkert. Klarte heller ikke å få ut alder på deltakerne som registrerte seg der. Det er registrert 1263 unike besøk på turmålene i Telltur, i tillegg er det innlevert 273 turfoldere (manuell registrering)

Premier

Ved innlevering av deltaker kort, fikk de som hadde oppnådde fra 80 poeng til 199 utdelt årets 80 poeng pin. Alle deltakere som klarte å oppnå mer enn 200 poeng er kvalifisert til en egen pin som bevitnet dette. For de superspreke som hadde vært på alle toppene er det en egen gullpin. Barn til og med 12 år fikk utlevert hver sin deltakerpremie, når deltakerkortet ble innlevert.

Gavepremier.

• Hovedpremie trukket blant deltakerne som hadde vært på alle turmål • En premie blant de som hadde registrert turene på TellTur • Fem premier blant barn opp til 12 år • Fire premier blant alle som er registrert • En premie blant de som er mellom 13 til 19 år.

- 14 -


FRILUFTSLIVETS DAG

FRILUFTSLIVETS UKE

Friluftslivets dag ble gjennomført i Vannbassengan, 800 personer deltok på en flott høstdag 1.september. Seks foreninger fra Dalane var medarrangør og det var ulike aktiviteter som padling, speideraktivitet, pinnebrødsteking, fuglemerking o.l.

Startet med friluftslivets dag som innledningen av Friluftslivets uke hvor det ble arrangert seks aktiviteter, lag og foreninger i Dalane var arrangør. Vi hadde en felles annonse i lokalmedia.

AKTIVITETSDAGER OG TURER

Vi var arrangør eller medarrangør på 15 turer eller aktivitetsdager Det var stor variasjon i arrangementene fra åpen padledag på Moi, packraft tur i Sokndal, familiearrangement under sommerleiren Dalane uka og skiturer. Totalt antall deltakere 1200

- 15 -


DALANEUKA

Dalane uka ble arrangert for tiende gang på Gaudland i Sokndal kommune. Leiren ble arrangert fra mandag 24.juni - fredag 28. juni, med 35 unger i alderen ti til tretten år. Barna fikk opplæring i friluftsaktiviteter, allemannsrett og overnattet i lavvo. Deltakerne måtte selv lage mat på bål. Det var med deltaker med spesielle behov som hadde med ledsager og det fungerte bra. Det var også deltakere fra Sana asylmottak. Oppmøte på mandag til lunsj og hjemreise etter lunsj på fredag

- 16 -


FRILUFTSAKTIVITETER FOR FLYKTNINGER

Vi har arrangert egne aktiviteter for innvandrere, i tillegg til at vi har prøvd å få de med på de åpne arrangementene vi har. Målet med turene sammen med Egersund voksenopplæringssenter har vært å øke forståelsen for ulike kulturer og norske turtradisjoner. Ved at turene har fysisk aktivitet fremmer turene folkehelse og deltakerne blir kjent i sitt eget nærområde.

Aktivitetsdagene for introduksjonsklasser har vært turer i nærområdet med innslag av aktiviteter som lek, fisking, kanopadling, skidag, mat på bål, bekledning og allemannsretten. Aktivitetsdagene i skoleferier har vært skidager og padledager.

ELDREAKTIVITETER

Det ble gjennomført 60 aktiviteter/turer gjennom hele året. Deltakelsen har variert fra 5 til 90 deltakere. Alle aktivitetene har foregått på dagtid. Aktivitetene har variert fra lette turer i nærområdet, turer med rullator og personer i rullestol, til lengre turer i krevende terreng. Alle aktivitetene har ett viktig felles moment, samling og kaffepausen.

- 17 -


PADLETOPPTUR

I år prøvde vi for første gang opplegget med turmål for padlere «Perler til vanns». Vi hadde utplassert seks poster som det kunne padles til. Hver post er merket med et "flagg". Vi lagde en infofolder som er fordelt ut, dette var ett prøveår og vi ønsker å videreføre dette.

KAJAKK KURS

Friluftsrådet arrangerte grunnkurs kajakk for lærere og ledere i organisasjoner Kurset er et introduksjonskurs hvor deltakerne lærte å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset ble lagt opp slik at deltakerne etter gjennomføring kan ta med barn og padle kajakk på en sikker måte.

ANSATTESAMLING

Vi arrangerte samling for ansatte i friluftsrådene i Norge i tiden 17. til 19. september.

Samlingen startet på Scandic Stavanger Airport med foredrag, før det ble busstransport til Odlandstø og tur med Ørsdølen. Middag og informasjon på Lauperak, før det var videre transport med båt og buss til Stavtjørn fjellstove, hvor det var overnatting. På Stavtjørn var det en økt med forskjellige satsingsområder for friluftsrådene. Etter lunsj var det aktiviteter, tur til Bjordalstolen og Packrafting i Ørsdalselva. Kveldsøkta var satt av til å feire vårt 25. års jubileum, med friluftskveld og middag ute under stjerneteltet. Siste dagen var det befaring i Vannbassengan og tur ned til Gruset, via Elverhøy og Elveparken.

- 18 -


OPPSUMMERING AKTIVITETER

Aktivitet

Antall Deltakere

Informasjonsmøter

5

75

Kurs ansatte, skole, barnehage, SFO

8

100

Aktiviteter for barn, skole, barnehage, SFO

8

800

Tiltak for barn, fritid

4

105

Kurs

1

12

Åpne turer arrangement

144

3072

Opplegg for minoritetsgrupper

7

200

Opplegg for funksjonshemmede

36

1185

Opplegg for eldre

85

1996

SUM

298

7758

- 19 -


PROSJEKTER

LÆRING I FRILUFT

Vi har i 2019 hatt stor aktivitet i skoler og barnehager. Blant annet hatt temadager om samisk kultur. Kurs for lærere/barnehageansatte er holdt med tema: padling, matematikk, naturen som læringsarena, matlaging, samisk dag, lek og aktivitet i barnehagen, samarbeidsøvelser. Vi har hatt kurs i packraft for ungdomsskoler som har valgfag fysisk aktivitet og helse. Har også vært med på planlegging og gjennomføring av aktivitetsdager for skolene. Har planlagt og gjennomført fem mobile leirskoler i Dalane, alternativ til å reise på leirskole. Vi drifter lærende nettverk i friluft med fem skoler.

Friluftsmester Dalane

Vi inviterte ungdomskoler i Dalane til konkurransen friluftsmester, som passer både i kroppsøving, i valgfagene fysisk aktivitet og helse eller valgfag natur, miljø og friluftsliv. I tillegg til kroppsøving har disse fagene friluftsliv som en naturlig del. Kompetansemålene i disse fagene som bla allemannsretten ble berørt i konkurransen. Konkurransen ble gjennomført lokalt i nærmiljøet på hver skole. Avtalt møtested var i friområde i nærheten av skolen. Det var maksimalt 15 minutters gange fra skolene. Her ble gruppen inn i lag på 4-6 personer som gjennomførte 8-10 ulike frilufts øvelser. Elevene fikk prøver seg i oppgaver innenfor temaene knuter, matlaging, bål, bruk av øks, sag og kniv, elementer vann, lage overnattings skjul. I gjennomføring av øvelsene ble det lagt vekt på samarbeid og at hele laget deltok. Det ble gjennomført 6 konkurranser hvor det del deltok 200 elever i alderen 13-16 år.

- 20 -


UTSTYRSBANK

I forbindelse med aktiviteter og prosjekter er det kjøpt inn utstyr som er blitt tilført utstyrsbanken.

KYSTSTI DALANE

Dalane Kyststi er en stiftelse som jobber med å utvikle kyststien fra Hellvik til Åna-Sira. Friluftsrådet er en av flere eiere i kyststien. Vårt ansvar er å finne den beste traseen. Dette gjøres i tett samarbeid med lokale grunneier. Hele trassen fra Hellvik til Åna-Sira gått opp.

NÆRTURER I EGERSUND

Vi har laget en folder med beskrivelse av seks turer med utgangspunkt fra sentrale steder i Egersund. Hver tur har blitt beskrevet, fått en gradering etter vanskelighetsgrad, lengde og stigning. Alle turene er tegnet inn på kart. Turene kan gås som beskrevet, kombineres med andre turer eller kuttes der man føler for det. Det gjenstår merking av turene. - 21 -


TRIMPARK PÅ MOI

I tilknytning utstyrsbanken/småbåthavna, har vi satt opp en trimpark. Den er bygd etter samme mal som de tidligere parkene vi har satt opp.

STRANDRYDDING

Dalane Friluftsråd arbeider med prosjektet «Tiltak mot marin forsøpling i Dalane». Vi er opprettet som depot, for utlevering av ryddepakker gjennom Hold Norge Rent. Vi oppretter og administrerer flere ryddeaksjoner i de ulike kommuner som Dalane omfavner. Sammen med Skjærgårdstjenesten, som driftes av Eigersund kommune, tar vi oppdrag rundt henting av maritim eierløst søppel i strandsoner, der en ikke kommer til med bil. Strandsøppel som kan fraktes til veg for henting med bil, henter vi på planlagte oppsamling steder. Dette blir deretter transportert til Svåheia. Dalane Friluftsråd har også tett samarbeid med Egersund Båtforening og lokal dykkerklubb. «Ryddingens dag», som Egersund Båtforening årlig har arrangert første lørdagen i mai måned, har vi støttet. Det blir ryddet i strandsoner av frivillige, med hjelp av kommunens båter, og båtførere fra foreningen. Dalane Friluftsråd støttet strand-rydde dagen med motivasjonsmidler, som ble brukt til å kjøpe inn blant annet grillmat og drikke til de frivillige som deltok på rydde-dagen. Vi stilte også med redningsvester, kniver, hansker, søppelsekker og annet utstyr fra vårt depot, som ble brukt under strand-rydde dagen.

- 22 -


SAMARBEID

EIERKOMMUNER

Vi har et meget godt samarbeid med våre eierkommuner, har jevnlig kontakt med friluftsansvarlige i kommunene.

FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Vi har et meget godt samarbeid med lag og foreninger i alle kommunene.

FOLKEHELSE

Vi har partnerskapsavtale om folkehelsearbeid i Rogaland med Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. Friluftsrådet er i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune enige om å arbeide sammen på en slik måte at helsen blant innbyggerne i Dalane fremmes, og man motvirker ulikheter i helse. I den forbindelse har vi spesielt lagt vekt på å etablere lavterskeltilbud i lokalmiljø og tilbud rettet mot utsatte grupper i regionen. Vi er aktiv deltaker i folkehelseforum i medlemskommunene og har et meget godt samarbeid med folkehelseansvarlig i kommunene.

- 23 -


REGNSKAP

- 24 -


- 25 -


- 26 -


- 27 -


REVISJON

- 28 -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.