Årsmelding 2020

Page 1

Årsmelding 2016 Dalane friluftsråd Dalane friluftsråd er ett interkommunalt foretak, med kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal som eiere. Disse fire kommunene utgjør Dalaneregionen, som ligger helt sør i Rogaland fylke. I samarbeid med eierkommunene, fylkeskommunale og statlige organ arbeider friluftsrådet aktivt for å skape større interesse og forståelse for friluftslivet i regionen. Samtidig er det et mål å være pådriver for å bedre mulighetene for et allsidig friluftsliv i Dalane. -1-


KONTAKTINFORMASJON

STYREMEDLEMMER (2016-2020)

Adresse: Pb 379, 4379 Egersund. Besøksadresse:

Anders Ege, Eigersund (leder) anders.ege@dabb.no

Kiss og Leiv Tveits vei 11, Slettebø Internett: www.friluftsrad.no/dalane

Chridter Bu Mathiesen, Sokndal (nestleder) bumathiesen@gmail.com

Daglig leder:

Helene Rodvelt, Eigersund hrodvelt@hotmail.com

Per Frode Sandal mobil 908 30 869 post@friluftsrad-dalane.no

Magne Leirflåt, Lund kjeleir@online.no Sunniva Ravndal Veen, Bjerkreim sunnivaveen@icluod.com

EIGERSUND KOMMUNES TILGJENGELIGHETSPRIS Friluftsrådet fikk tildelt Eigersund kommunes tilgjengelighetspris for 2016 med følgende begrunnelse:

Dalane friluftsråd foreslås som kandidat til tilgjengelighetsprisen 2016. Til grunn for forslaget ligger at friluftsrådet både i 2015 og tidligere år har gjort en dyktig jobb og iherdig innsatts for at friluftsliv skal bli mer tilgjengelig for alle i Dalane, inkludert funksjonshemmede. Særlig tiltaket «Friluftskveld på Låvaberget», et arrangement som er åpent for alle og særlig de med nedsatt funksjon, skiller seg ut i så måte. I tillegg har friluftsrådet flere andre tiltak som bidrar til å gjøre friluftsliv mer tilgjengelig for alle.

-2-


OM DALANE FRILUFTSRÅD Dalane friluftsråd er et interkommunalt foretak eid av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Friluftsrådet ble stiftet 6. april 1994. Dalane friluftsråd skal i samarbeid med eierkommunene, fylkeskommunale, statlige organ og frivillige oranaisasjoner arbeide for å:

• • • • • • •

ivareta, bedre og synliggjøre allmennhetens mulighet til å utøve et allsidig friluftsliv i og på tvers av medlemskommunene, skape grunnleggende forståelse og økt interesse for friluftsliv gi medlemskommunene råd og faglig veiledning i saker som vedrører det regionale friluftslivet belyse regionale friluftslivsinteresser i høringssaker sikre at natur- og kulturmiljøet i medlemskommunene forblir positive og identitetskapende opplevelseskilder i friluftssammenheng koordinere friluftslivstiltak og friluftslivssatsning mellom medlemskommunen fremme folkehelsen i regionen gjennom friluftstiltak

Friluftsrådets virksomhet finansieres gjennom kontingent fra eierkommunene, administrasjonstilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund og Rogaland fylkeskommune. I tillegg søker friluftsrådet tilskudd fra ulike tilskuddsordninger. Styret i friluftsrådet velges av kommunestyrene og velges for den kommunale valgperioden. Styret her fem politiske medlemmer med varamedlemmer. Eigersund kommune har to representanter. Dalane friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund, Vestkystparken og Forum for natur og friluftsliv. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. Vestkystparken er et overordnet samarbeidsorgan for samordnet forvaltning av kystfriluftslivsområder i Rogaland og Hordaland. Målet er en mer effektiv og bærekraftig forvaltning av friluftsområdene for båtfolket. Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeids-nettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå.

-3-


DAGLIG DRIFT Friluftsrådet har kontor og lager i Stallen på Slettebø. Stallkroa fungerer nå godt til vårt formål.

ANSATTE Per Frode Sandal, daglig leder. Jobber med daglig drift og administrasjon av friluftsrådet, planlegging av prosjekter og søker prosjektstøtte til disse. Gjennomført og ledet aktiviteter og prosjekter. Deltatt på møter, kurs og seminarer om friluftsaktiviteter.

Stein-Roar Slotterøy, friluftspedagog. Jobber med aktiviteter for barn og unge, og kurs for ansatte i barnehager, skoler og SFO. Utnevnt av Fylkesmannen i Rogaland til fylkeskontakt for friluftsliv i skolen. Har deltatt på kurs og seminarer om friluftsaktiviteter.

Terje Vanglo, friluftsassistent. Jobber med aktiviteter i forbindelse med Friluftskveld på Låvaberget.

Kristian Nesvåg, prosjektsansatt informasjon. Jobber med turfoldere og turbeskrivelser. Er også med på aktivitetsdager.

Engasjerte Simon Brunel – Dalane uka og friluftsskole. Hans Olav Østebrød – Dalane uka og friluftsskole. Otto Hein, Kristian Surdal Skailand, Tolene L.F.Karlsen og Kine Vassbø – friluftsskoler. Magne Leirflåt – Dalane uka, aktivitetsdager og driftsarbeid. Martin H. Skjæveland og Tarjei H. Skjæveland, var engasjert en uke for rydding og merking av turstier.

-4-


HMS Trivsel på arbeidsplassen er en avgjørende faktor for at en samlet organisasjon kan oppnå gode resultater. Fokus på trivsel og et godt arbeidsmiljø har vært, og vil også være et hovedelement i Dalane friluftsråd. Sykefraværet i 2016 har vært ca 1 %. Det lave sykefraværet kan tyde på høy motivasjon, lojalitet og godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært nevneverdige skader, ulykker eller nestenulykker i 2016. Dalane friluftsråd arbeider for at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn, etnisk tilknytning eller funksjonsnedsettelse.

REGNSKAP • •

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. Utover dette mener styret at regnskapet med noter gir en god oversikt over resultat og friluftsrådets stilling. Kontingenten per innbygger for 2016 har vært på kr 12,29.

STYREMØTER Det er avholdt 7 styremøter hvor 47 saker ble behandlet.

STYRETS DELTAKELSE PÅ MØTER OG KONFERANSER Medlemmer fra styret har deltatt på:

• • • •

Styreledersamling, Gardermoen, 1 deltaker 2 dager Friluftskonferanse, Stavanger, 4 deltakere 3 dager Årsmøte for Friluftsrådenes Landsforbund, Stavanger, 3 deltakere 1dag Styremøter Vestkystparken, styreleder. Ett møte 1 dag og to møte 3 dager

-5-


DRIFT FRILUFTSHYTTA STORLIBU Friluftshytta Storlibu er bygd i forbindelse med løypenettet "Opplev Dalane". Hytta er satt opp på den kommunale eiendommen Imeseid, øst for hengebrua (Hyttevassbrua) over Nodlandsvatnet/Hyttevatnet. Hytta er reist som et grindabygg med to atskilte soveavdelinger(rom). I soverommene er det lagt til rette for overnatting på brisk/køyeseng, satt opp bord og en enkel vedovn. Hovedkonstruksjonen, midtdelen, er et åpent rom med benker langs veggene. Det er murt en gruve i midten og bygd en røykspalte i taket. Benkene kan også nyttes til overnatting. Overnattingskapasitet i hytta er 10-13 personer. Gapahuker

Det er satt opp 2 gapahuker med overnattingskapasitet til ca 20 personer. Området er tilrettelagt for telting, det er tilrettelagt en naturlig klatrevegg med toppsikring, satt opp benker og bord og området er ryddet.

OPPLEV DALANE Opplev Dalane er merka turstier fra Ørsdalen til Egersund og fra Moi til Nesvåg. Dette er et løypenett på 130 km: Hegelstad til Austrumdal – 13 km, Ørsdalen til Egersund – 75 km, Moi til Nesvåg - 42 km. Friluftsrådet har på vegne av medlemskommunene tilsyn og vedlikehold av løypene. Løypene ble merka og rydda av ferievikarer. Ny skilting fra Ørsdalen til Vannbassengan og fra Moi til Nesvåg ble fullført i 2015.

TURSTIER I tillegg til Opplev Dalane-løypa har friluftsrådet tilsyn og drift av 379 km merka turstier. Det ble merka 39 km med nye turstier i 2016, inkludert seks nye toppturer. Alle nye turstier blir merka og gradert etter den nye standarden.

UTSTYRSBANK I forbindelse med kontoret har vi etablert en utstyrsbank hvor skoler, lag, foreninger og enkeltpersoner kan låne/leie utstyr. Det har til tider vært veldig stor etterspørsel av utstyr. I 2016 ble det lånt ut 1657 enheter, totalt 356 utlån. Utlån fordelte seg med 188 til private, 119 til skoler, 17 til speideren og andre lag og foreninger 32 utlån. Oversikt over hvilke utstyr som kan lånes finnes på vår hjemmeside.

-6-


BRINGEDAL I samarbeid med Lund kommune jobber vi med tilrettelegging av friluftsområdet Bringedal. Bringedalshytta ble bygd i 2014. Servicebygg og solcelleanlegg ble ferdig i 2015. Veien inn i området er utbedret opp til hytta. Sti til Konstali og Skopollen er rydda og merka. To broer bygd. I 2016 ble det rydda skog rundt hytta og en god delt vindfelt skog ble fjerna. Tømmeret ligger lagra ved hytta. Inn ved Heimra Krokevatnet har vi begynt på en jordgamme, blir ferdigstilt i 2017.

-7-


AKTIVITETER FRILUFTSKVELD PÅ LÅVABERGET Gjennomført 18 arrangement. Det har deltatt mange nye brukere som har blitt rekruttert av de som allerede har deltatt Det har vært med deltakere med psykisk utviklingshemming, funksjonshemmede, hjertesyke, fritidskontakter, unge og eldre Det har variert hvor mange som har vært med hver gang fra 15 stk. til 55 stk. Totalt 650 deltakere Frivillige lag og foreninger bidrar inntil 2 ganger pr år med aktiviteter. For dette arbeidet får de et tilskudd.

FRILUFTSSKOLER I 2016 ble det gjennomført fem friluftskoler, vinter 2, sommer, for ungdom og høst i Dalane. Alle friluftsskolene var i skolenes ferier. Prosjektet ble ledet og koordinert av Dalane Friluftsråd. Friluftsskolen ble arrangert i samarbeid med kommunene i Dalane. Andre samarbeidspartene 1.egersund speidergruppe og Dalane Turlag. Dalane Friluftsråd har hatt ansvar for å informere om tiltaket gjennom annonsering, informasjon til skoler, informasjon på kommunens nettsider og informasjon direkte til aktuelle deltakere. Dalane Friluftsråd har koordinert påmelding, informasjon til deltakere og transport. Ledere til friluftskolene har vært rekruttert lokalt. Før gjennomføring lagde vi en HMS plan.

Vinterfriluftsskole Tre dager, to av dagene var på langrennsski på Stavtjørn og en dag i skibakken på Bjørnestad. Deltakerne busset frem og tilbake. Deltakerne kunne låne gratis utstyr i utstyrsbanken vår. Her var det mulig å låne alpinski, snowboard, hjelmer, truger og langrennsski og støvler/sko. Fordi Lund kommune hadde vinterferie en uke etter resten av Dalane arrangerte vi en egen friluftsskole for dem. Her var vi en dag på langrennsski på Sætra og en dag i bakken på Bjørnestad Friluftsrådet stilte med oppvarmet lavvo og kokte varm drikke. Det ble også tilrettelagt for å grille. Aktiviteter: aking, skilek, hopping, snøforming, graving av snøhule, bål, leirslagning, trugetur, slalåm, skitur, kart og kompass, bruk av søkestang og skredsøker. I Ukene 9 var det 30 deltakere I Uke 10 var det 15 deltakere

Sommerfriluftsskole Friluftsskolen i sommer ble arrangert over tre dager i Sokndal. Den første dagen var det dagaktiviteter med bli kjent aktiviteter, matlaging på bål og padling eller roing. Den andre dagen var aktivitetene leirslagning, fisking, natursti og padling. Deltakerne måtte selv lage middag på bål før de overnattet i lavvo. Den siste dagen ble brukt til turplanlegging og en dagstur i nærområdet. Her deltok det 15 stk

-8-


Høstfriluftsskole Friluftskolen i høstferien ble gjennomført i området ved Maurholen stasjon. Den første dagen ble brukt til kartopplæring, matlaging på bål og padling, Den andre dagen var aktivitetene leirslagning, fisking, natursti og bållaging. Overnatting skjedde i telt og lavvo Den siste dagen ble brukt til turplanlegging og en dagstur i nærområdet. Her deltok 10 stk

Friluftsskole for ungdom – Ekspedisjon Dalane Friluftskolen for ungdommer i alderen 14 og 15 år. Tur gjennom alle fire Dalane kommunene. Til fots og i kajakk over fem dager. Startet med en innføring i turplanlegging og kart og kompass, deretter gjennomgang og testing av utstyr, personlig- og fellesutstyr. Start med vandring fra Tjørn i Bjerkreim, via Terland i Eigersund, Heskestad i Lund og over til Eiavatnet i Sokndal. Her ble det gitt instruksjon i kameratredning og padling av kajakk. Padling i Eiavatnet og avsluttet med vandring inn til Gaudland, hvor siste overnatting fant sted. Avsluttet med kontroll og vedlikehold av utstyr og til slutt en evaluering med deltakere og instruktører. Meget positiv tilbakemelding, til tross for det verste sommerværet i manns minne. Her deltok 7 stk

PÅ TOPP I DALANE Dalane friluftsråd har i samarbeid med de fire medlemskommunene Bjerkreim, Lund, Eigersund og Sokndal for ellevte år arrangert På topp i Dalane, med 22 turmål i Dalane.

Beskrivelse

I år var det 25 turmål fordelt med fem turer i hver kommune, fem av turene hadde to turmål. Samlet gir turene en unik mulighet til virkelig å oppleve det varierte landskapet som Dalane har å by på. Kontrastene er store og hver tur hadde noe nytt å by på, både når det gjaldt utsikt og natur. Blant årets turer var det ti nye turmål: • Eigersund; Gyaaksla og Rygla. • Bjerkreim; Mjåvassknuten. • Sokndal; Jibbeheia. I Jøssingfjord to turmål, Lipinken og Smørknuden. Fra Linepollen to turmål, Knudknuten og Åmotfjellet. • Lund; Gullbergtuva og Gjegningsheia. Alle turene er gradert og ved nymerking har veiviserskiltet et piktogram som viser graderinga. Med de «gamle» turene viser dette variasjonen i Dalane fra ytterst på Midtbrødøya, Gyrahavn på Hellvik og Jøssingfjord ute ved kysten, og helt inn til høyere toppene som Mjåvassknuten i Ørsdalen, Rygla og Gyaaksla i Gyadalen, Grønhaug og Solliknuden på Moiheia, og Kjedleknuten på Sætra. Folderen ”På topp i Dalene” ble i år lagt ut på turistinformasjoner, butikker og i kommunenes informasjonssentre. Folderen -9-


inneholdt en beskrivelse av toppturene, kart og løypebeskrivelse, registrering av deltakelse og kvitteringskort for klipping på hvert turmål. På turmålene er det satt opp en turmålskasse, med klippetang, turmålskode for registrering via SMS eller på www.telltur.no, og en besøksbok. Hver tur ga fra 5 til 30 poeng, poengene sto noenlunde i forhold til turens stigning eller gangtid.

Deltakere

Det er 848 registrerte deltakere, derav 305 som har registrert seg på TellTur ved hjelp av SMS eller data. Dette er en nedgang fra toppåret 2015, hvor det var 1037 deltakere. Det var 157 deltakere som ikke har bostedsadresse i Dalane, blant annet Oslo, Tromsø, Esbjerg og Silkeborg, i tillegg til Flekkefjord og de fleste kommuner i sør-Rogaland. Hele 190 (22%) av deltakerne er 12 år eller yngre, en tilbakegang fra 282 i 2015. Det er en økning i deltakelse i aldersgruppene fra 50 til 79, ellers er det nedgang i de andre aldersgruppene. Blant de voksne er det aldersgruppa 40 – 49 år som har flest deltakere. Eldste registrerte deltakere er 88 år, 5 deltakere er registrert på ett år eller yngre. I alt er det 184, som har gått alle turene. Det er flere familier som har gått alle turene.

TIDSROM

Turene «åpnet» 1. mai, og det var innleveringsfrist for folderen 20. oktober.

- 10 -


STATISTIKK: Alder 2007 Antall Prosent 2008 Antall Prosent 2009 Antall Prosent 2010 Antall Prosent 2011 Antall Prosent 2012 Antall Prosent 2013 Antall Prosent 2014 Antall Prosent 2015 Antall Prosent 2016 Antall Prosent

Ukjent 22 5% Ukjent 22 5% Ukjent 11 2% Ukjent 26 4% Ukjent 14 2% Ukjent 11 1% Ukjent 99 15 % Ukjent 174 19% Ukjent 180 17% Ukjent 123 15%

Til 12 147 34 % Til 12 152 33 % Til 12 197 36 % Til 12 203 30 % Til 12 218 35 % Til 12 224 31 % Til 12 137 20 % Til 12 205 23% Til 12 225 22% Til 12 190 22%

13 til 20 22 5% 13 til 20 30 7% 13 til 20 31 6% 13 til 20 21 3% 13 til 20 35 6% 13 til 20 55 7% 13 til 20 52 8% 13 til 20 58 6% 13 til 20 82 8% 13 til 20 53 6%

21 til 29 10 2% 21 til 29 7 2% 21 til 29 13 2% 21 til 29 21 3% 21 til 29 42 7% 21 til 29 49 7% 21 til 29 36 5% 21 til 29 38 4% 21 til 29 58 6% 21 til 29 40 5%

30 til 39 38 9% 30 til 39 33 7% 30 til 39 58 11 % 30 til 39 68 10 % 30 til 39 90 14 % 30 til 39 95 13 % 30 til 39 71 11 % 30 til 39 98 11% 30 til 39 116 11% 30 til 39 106 13%

40 til 49 62 14 % 40 til 49 61 13 % 40 til 49 74 14 % 40 til 49 70 10 % 40 til 49 85 14 % 40 til 49 133 18 % 40 til 49 111 16 % 40 til 49 155 17% 40 til 49 186 18% 40 til 49 141 17%

50 til 59 75 17 % 50 til 59 88 19 % 50 til 59 80 15 % 50 til 59 77 11 % 50 til 59 77 12 % 50 til 59 81 11 % 50 til 59 73 11 % 50 til 59 74 8% 50 til 59 95 9% 50 til 59 86 10%

60 til 69 47 11 % 60 til 69 51 11 % 60 til 69 58 11 % 60 til 69 49 7% 60 til 69 50 8% 60 til 69 65 9% 60 til 69 78 12 % 60 til 69 83 9% 60 til 69 77 7% 60 til 69 82 10%

70 til 79 14 3% 70 til 79 14 3% 70 til 79 19 3% 70 til 79 15 2% 70 til 79 15 2% 70 til 79 17 2% 70 til 79 14 2% 70 til 79 17 2% 70 til 79 15 1% 70 til 79 25 3%

Fordeling pr kommune 2006 342 315 22 5

2007 334 309 20 5 110

2008 347 316 25 6 104

2009 391 358 27 6 149

2010 338 319 16 3 117

2011 392 342 43 7 134

2012 422 378 42 2 116

2013 397 356 35 6 86

2014 498 462 20 16 124

Bjerkreim

26

33

49

69

113

117

119

88

121

122

102

Bjerkreim Vikeså Til 12

24 2

14 19 17

29 20 29

30 39 25

47 66 55

53 64 49

61 58 50

43 45 33

75 46 52

86 36 46

62 40 32

Sokndal

25

24

35

45

34

37

45

68

76

92

66

2 35 8

2 43 10

0 68 14

0 76 21

2 90 31

0 66 18

Eigersund Egersund Helleland Hellvik Til 12

2015 2016 580 511 525 474 25 20 30 17 110 99

Åna-Sira Hauge i Dalane Til 12

25

24 6

35 12

45 13

2 32 7

Lund

15

25

18

16

25

39

12

20

20

30

12

9

16

12

10

6

9 8

6 4

6 1

13 4 8 9

24 3 12 13

8 1 3 4

12 0 8 3

11 0 9 0

19 0 11 1

6 0 6 1

12

21 6

11 3

24 9

44 15

43 9

136 46

100 1

189 8

212 37

157 40

119

132

225

224

357

442

357

Moi Hovsherad Ualand Til 12 Andre Til 12 Telltur.no Totalt

420

437

460

545

673

628

734

- 11 -

673

904

673

848

80 til 89 0 0% 80 til 89 2 0% 80 til 89 4 1% 80 til 89 4 1% 80 til 89 2 0% 80 til 89 4 1% 80 til 89 2 0% 80 til 89 2 0% 80 til 89 3 0% 80 til 89 2 0%

Totalt 437 Totalt 460 Totalt 545 Totalt 673 Totalt 628 Totalt 734 Totalt 673 Totalt 904 Totalt 1037 Totalt 848


FRILUFTSLIVETS UKE Friluftslivets uke, ble avhold i tidsrommet 4/9 – 11/9, og ble annonsert med felles annonse i lokalavisen og oppslag sentrale steder. Startet med Friluftslivets dag og ordførertur fra Egersund sentrum om Hestneshalvøya og opp i Vannbassengan søndag 4. september. Fortsatte med 7 arrangement fra lokale lag og foreninger.

FRILUFTSLIVETS DAG Friluftslivets dag ble arrangert i Vannbassengan, Eigersund Totalt var det 300 stk som besøkte aktivitetene til Dalane turlag/Stavanger turistforening, Egersund padleklubb, Egersund jeger og fiskerforening, Dalane ornitologiske forening, 1. Egersund speidergruppe. Aktivitetene var skyting med pil og bue, padling, bål, mat på bål, natursti, fuglekikking, naturkjennskap og allemannsretten.

AKTIVITETSDAGER OG TURER Det er arrangert 27 åpne turer og arrangement. Størst deltakelse hadde Friluftslivets dag, med omtrent 300 deltakere. Ellers har arrangementene vært ordførerturer med alle ordførerne fra Dalane og fylkesordføreren i Rogaland fylkeskommune, padleturer og åpne fotturer til topptur mål. Vi har også deltatt på bygdedager med friluftsaktiviteter.

- 12 -


DALANEUKA Dalane uka ble arrangert for sjuende gang på Gaudland i Sokndal kommune. Leiren ble arrangert fra mandag 27.juni til fredag 1.juli. Deltakerne gav gode tilbakemeldinger på leiren selv om været var skiftende. Når de gjør aktiviteter sammen i naturen blir de godt kjent. Aktivitetene var padling, klatring, kartlære, matlaging på bål og gass, turplanlegging, leirslagning, leir konkurranse, roing, lage bål. Antall deltakere på 30 var passe. Det var en god blanding av jenter og gutter fra hele Dalane. Vi vil fremover arbeide for utjevne sosiale forskjeller. Her vil samarbeide med NAV, folkehelsekoordinatorer og helsestasjonene. Vi er godt fornøyd med valg av aktiviteter og at vi valgte å holde aktivitetene i nærområdet Vi har holdt kostnadene for deltakerne lav. Vi organiserte aktivitetene på leiren slik at det i minst mulig grad måtte brukes motorisert transport. Matlaging forgikk delvis på bål og gass, og deltakerne lager mest mulig sin egen mat. Overnatting skjer i telt/lavvo. Deltakerne kunne låne utstyr fra utstyrsbanken vår.

FRILUFTSAKTIVITETER FOR FLYKTNINGER Gjennomført turer i ulike årstider. Vintertur, vårtur, sommertur og høsttur. Turene har vært gjennomført som et samarbeid med Egersund Voksenopplæringssenter og 6. og 7. klasse på Helleland skole. Turene har hatt innhold som skiopplæring, aking, truger, fotturer, matlaging, tur i nærområdet og tur i kulturlandskapet. Målet med turene har vært å øke forståelsen for ulike kulturer og norske turtradisjoner. I forkant av hver tur med ny gruppe var noen fra hver av gruppene på besøk hos hverandre for å bli kjent. Elevene fra skolen fortalte om neste tur. Elevene fra voksenopplæringen fortalte om sin opprinnelse. Turene har fremmet fysisk aktivitet gjennom at turene i seg selv er fysiske men også gjennom at deltakerne blir kjent i sitt eget nærområde og får vite hvor de selv kan dra på tur. Et av målene i folkehelseplanen for Eigersund kommune er å satse på innvandrere. Vi har gjennom dette tiltaket vært med å oppfylle dette. Vi har i samarbeid med flyktningetjenesten i Lund kommune arrangert aktivitetsdager. Her er målet å bli kjent i eget nærområde og lære om norsk friluftsliv. Turene har vært skitur, fottur med besøk i gruve og fisking. For elever i innføringsklasser har vi i samarbeid med Egersund voksenopplæringssenter arrangert aktivitetsdager som gir innføring i grunnleggende kunnskap og sesongrelaterte aktiviteter, som har lav terskel for deltakelse i etterkant. Gjennom disse aktivitetene ønsker vi å stimulere til økt interesse for og deltakelse i friluftsliv, som kan bidra til bedre fysisk helse og sosial inkludering i det norske samfunnet. Har gjennom dette tiltaket vært med å oppfylle et av målene i folkehelseplanen i Eigersund - 13 -


kommune, med satsing på denne gruppen. I forkant av tur med ny gruppe var noen fra hver av gruppene på besøk hos hverandre for å bli kjent. Elevene fra skolen fortalte om neste tur. Elevene fra voksenopplæringen fortalte om sin opprinnelse. Vi har i tillegg gjennomført 3 aktivitetsdager i samarbeid med flyktningetjenesten i Lund kommune.

ELDREAKTIVITETER Det ble gjennomført 62 aktiviteter/turer gjennom hele året. Deltakelsen har variert fra 5 til 69 deltakere. Alle aktivitetene har foregått på dagtid. Aktivitetene har variert fra lette turer i Vannbassengan, turer med rullator og personer i rullestol, til lengre turer i krevende terreng. Alle aktivitetene har ett viktig felles moment, samling og kaffe pausen. Samlet har turedeltakerne gått 11.263 km

OPPSUMMERING AKTIVITETER

Aktivitet

Antall

Deltakere

Informasjonsmøter

5

89

Kurs ansatte, skole, barnehage, SFO

23

125

Aktiviteter for barn, skole, barnehage, SFO

31

1143

Tiltak for barn, fritid

10

202

Kurs

1

16

Åpne turer arrangement

29

2110

Opplegg for minoritetsgrupper

12

325

Opplegg for funksjonshemmede

16

157

Opplegg for eldre

62

1541

SUM

189

5708

- 14 -


PROSJEKTER

LÆRING I FRILUFT Vi jobber for å stimulere til mer og bedre uteaktivitet i grunnskoler, skolefritidsordninger (SFO), barnehager i Dalane. Målgruppene er ansatte i barnehage, skole og SFO. Erfaringer viser at en satsning mot pedagogisk personell i barnehage og grunnskole gir den mest varige og langsiktige effekten, ut fra de ressursene som prosjektet representerer. Sammen med skoler lagt til rette Storlibu for dags og overnattingsturer for skoleklasser, utstyr og undervisningsopplegg. Laget undervisningsopplegg for dagsturer for skoleklasser for å gjennomføre skiaktiviteter på Sætra. Vi har holdt 23 opplæringskurs for ansatte i barnehager og skoler. Kursene har hatt tema som mat på bål eller stormkjøkken, tips til uteskole og øvelser og leker som passer som pauseaktivitet.

UTSTYRSBANK/HENGER Vi har kjøpt inn nye kanoer, kanostativ og kanohenger. Utstyr som er kjøpt inn er: • Alpinski • Soveposer • Telt • Skistøvler • Skøyter I tillegg er utstyr som blir innkjøpt til aktiviteter, tilført utstyrsbanken

MERKING/GRADERING AV TURSTIER I 2015 fikk vi etter søknad tildelt midler til å merke og gradere stier i Lund kommune, prosjektet ble ferdigstilt i løpet av 2016. • 5 turruter skiltet • 100 km sti skiltet og merket • 164 skilt montert Vi fikk tildelt midler til ett nytt merkeprosjekt for turløyper i Dalane i 2016, skiltplaner er ferdig og de fleste skiltene er innkjøpt og satt opp, rest er bestilt, vil bli satt opp i løpet av 2017.

- 15 -


TURFOLDERE I BJERKREIM Vi har på oppdrag fra Bjerkreim kommunestartet med å lage turfoldere for 20 utvalgte turer i kommunen. I 2016 ble vi ferdig med 10 foldere, resten skal være ferdig i løpet av 2017.

TURBOK OD – TURFOLDERE Vi startet opp prosjektet med å ansatte prosjektleder høsten 2016, 40% stilling i ett år. Prosjektleder fikk innvilget permisjon ut året, slik at prosjektet er forskjøvet og vil bli gjennomført i 2017.

VANNBASSENGAN Friluftsrådet satte opp et stupebrett og satte ut en badeflåte i Sandtjørna.

MYRSTIGER I samarbeid med Uninor AS fikk vi laget «Myrstiger» for utbedring av stier. Disse er blitt lagt ut på forskjellige stier i regionen.

- 16 -


SAMARBEID EIERKOMMUNER Vi har et meget godt samarbeid med våre eierkommuner, har jevnlig kontakt med friluftsansvarlige i kommunene. Har vært i alle kommunestyrene og informert om våre aktiviteter.

FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER Vi har et meget godt samarbeid med lag og foreninger i alle kommunene.

FOLKEHELSE Vi har partnerskapsavtale om folkehelsearbeid i Rogaland med Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. Friluftsrådet er i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune enige om å arbeide sammen på en slik måte at helsen blant innbyggerne i Dalane fremmes, og man motvirker ulikheter i helse. I den forbindelse har vi spesielt lagt vekt på å etablere lavterskeltilbud i lokalmiljø og tilbud rettet mot utsatte grupper i regionen. Vi er aktiv deltaker i folkehelseforum i medlemskommunene og har et meget godt samarbeid med folkehelseansvarlig i kommunene. Arrangerte en regional folkehelsesamling i 2016.

- 17 -


REGNSKAP OG REVISJON

- 18 -