Page 1


RqÀ¥ï

27

¨ÁPÀÄðgï ¦üUð À eÉa ZÀjvÁæ n¥ÀÄàZÁ PÁ¼Á D¢A ¸ÁA ¥ÉzÀÄæa EUÀeïð ¨ÁPÀÄðgï xÁªïß ¸ÀĪÀiÁgï Dmï ªÉÄʯÁA GzÉAwPï D¸ÉÆ£ï £ÁAªÁqÉè°. ¸ÁA ¥ÉzÀÄæ Qæ¸ÁÛAªï D¤ CQæ¸ÁÛAªï ¯ÉÆPÁPï EvÉÆè ªÉÆUÁZÉÆ eÁ¯ÉÆè Qà vÁa EUÀeïð D¸ï¯Áèöå ªÀoÁgÁPï vÁZÉAZï £ÁAªï ¥ÀqÉèA. ¥ÉvÉæ ªÀÄí¼Áågï CdÄ£ï¬Äà ¸ÁA ¥ÉzÀÄZ æ ÉA zɪÁ¼ï D¸ï¯ÉÆè UÁAªï ªÀÄíuï ¸ÀPÀÌqï ªÀ¼ÁÌvÁvï. 1784 E¸ÉéZÁ ªÀiÁZÁðAvï ¨ÁPÀÄðgï vÁ®ÆPÉZÁ ¸ÀªÄÉ Ã¸ïÛ Qæ¸ÁÛAªÁAPï ªÉÄʸÀÆZÁð n¥ÀÄà£ï zsg À A À iÉÄA è D¤ §A¢üªÁ£ï PÀ£ïð §æºÁäªÀgÁÑ PÀZÉÑgÉAvï Dmï ¢Ã¸ï zÀªg À èA É . G¥ÁæAvï PÉÆÃmÉñÀéZÁð ªÀiÁUÁð£ï ¸ÉjAUÀ¥ÀmÁÚPï (²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt) ªÀívÁð£Á ºÀAUÀÆgï ªÀÄí¼ÉîPÀqÉ zÉÆÃ£ï ªÀÄ»£É zÀªÀgïß PÀpÃuï xÀgÁ£ï zst À v ì Z À ï, D¤ ºÁZÉ ©üvg À ï ¸À¨Ágï duï CAvÀ¯Áåð G¥ÁæAvï Ggï¯ÁèöåAPï £ÁUÀÆgï WÁn ZÀqÀªïß ¸É j AUÀ ¥ À m ÁÚ P ï ¥ÁªÀ A iÉ Ä è A . ºÁå Qæ ¸ ÁÛ A ªÁAZÁ §AzsÀqÉZÉÆ «ªÀgï ¨ÁPÀÄðgï ¦üUÀðeÉZÁ JPÁèöå£ï vÁåZï vÉA¥Ágï §gÀªïß WÁ¯ÉÆè vÉÆ DvÁA¬Äà DªÀiÁÌA ªÁZÀÄAPï ªÉļÁÛ. n¥ÀÄàZÉ ²¥ÁAiÀiï ¸ÁA ¥ÉzÄÀ a æ EUÀeïð RArvï zɸÁémï PÀvð À ¯É ªÀÄu í ï ¸ÀªÆ É Ó£ï, EUÀeð É ZÁ «Ä¤ð£ï D¤ UÀÄPÁðgï ¯ÉÆgÉ£ïì zÁ¯ÉäzÁ£ï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï, EUÀeÉðZÁ ªÀíqÁèöå D¯ÁÛjgï D¸ï°è ¸ÁA ¥ÉzÀÄa æ gÀÄPÁqÁa EªÀiÁeï D¯ÁÛj ªÀ¬Äè PÁqïß ¯ÁUÁìgï D¸ÁÑ GzÁPï ¸ÀÄPï¯Áèöå ¨ÁAAiÀiïÛ zÉAªÀ¬Äè. «ÄgÉÆuï ¸ÉjAUÀ¥ÀmÁÚPï ¥ÁAªÁÑ D¢A ªÁmÉgï ªÉÆgïß ¥ÁªÉÇ.è 1794 E¸ÉéAvï ¥sÁzÀgï ¥Á«è£¸ À ï vÁå ªÁmÉ£ï ¥Á±Ágï eÁvÁ£Á » ¥ÉvÉæAwè ªÉÆqÉÆ£ï ¥Àqï°è EUÀeïð D¥ÉA Ú ¥À¼° É ªÀÄu í ï D¥Áèöå §¥ÁðA¤ gÀÄeÁévï ¢vÁ. n¥ÀÄà ªÉÆvÀðZï ¨ÁPÀÄðgï vÁ®ÆPÉAvÉè xÉÆqÉ Qæ¸ÁÛAªï ¥ÁnA DAiÉÄè. ºÁAZÉ ¥À¬ÄÌA UÀÄPÁðgï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

¸ÀAUÀº æ ï : J«Ó£ï PÁéq¸ æÀ ï ¯ÉÆgÉ£ïì zÁ¯ÉäÃzï JPÉÆè eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. ºÉÆ ¥ÀtΠ¯ï ¥Àqï¯Áèöå ¥ÉvÉæPï ¥ÁnA ªÀZÁ£Á¸ÁÛ£Á ¯Áí£ï KPï WÀgï eÁUÉÆ PÀ£ïð ¨ÁPÀÄðgÁAvïZï gÁªÉÇè. D¥ÉÚA «Ä¤ð ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï GzÁPï ¸ÀÄPï¯Áèöå ¨ÁAAiÀiïÛ zÉAªÀ¬Ä¯Áèöå ¸ÁA ¥ÉzÄÀ Z æ Á EªÀiÁeÉa vÁPÁ «¸Àgï ¥Àqï°è. JPÁ gÁwA vÉÆ ¤zÉÆ£ï D¸ÁÛ£Á ¸ÁA ¥ÉzÄÀ Z æ Á EªÀiÁf «±ÁåAvï vÁPÁ ¸À¥ é Áuï ¥ÀqA èÉ . “ªÀÄíf vÀÄPÁ «¸Àgï ¥ÀrèV, vÁå ¨ÁAAiÀiïÛ zÉAªÀ¬Ä°è ªÀ Ä í f EªÀ i Áeï D¤Pï¬Äà vÀ Ä ªÉ A xÀ A AiÀ i ïÑ ¸ÉÆqÁèöåAiÀiïVÃ?” ªÀÄu í ï ¸ÁA ¥ÉzÄÀ æ ²uÉÆ£ï D¥ÁÚPq À É G®AiÀiÁèöå§j vÁPÁ DAiÀiÁ̯ÉA. zÀĸÁæöåZï ¢¸Á, JPÁ duÁPï ¸ÁAUÁvÁ Wɪïß ¯ÉÆgɸï zÁ¯Éäzï ¥ÉvÉPæ ï UɯÉÆ D¤ vÁuÉ w EªÀiÁeï ªÀAiÀiïæ PÁrè. EwèA ªÀgÁìA eÁ°èA eÁ¯Áågï¬Äà EªÀiÁeï ±Á©vï Ggï°è. ¢¸Á GeÁéqÁPï » ªÉƯÁ¢üPï D¸ïÛ ªÀvÁð£Á PÉÆuï¬Äà dĮĪÉÄ£ï ªÉÇÃqïß WÉwvï ªÀÄíuï, ¢Ã¸ï §ÄqÀÛZï, PÁA©îAvï ¨ÁAzÀÄ£ï ¸ÁA ¥ÉzÄÀ a æ EªÀiÁeï ¯ÉÆgɸï zÁ¯Éäâ£ï ¨ÁPÀÄðgï ºÁrè. C² ºÁqï°è EªÀiÁeï ¸À ªÀÄ»£É zÁ¯ÉäÃzÁUÉgïZï Gjè. G¥ÁæAvï w PÀ¯Áå£ï¥ÀÄgÁÑ «Ä¯Ágï ¸Á¬ÄâtZ  Áå EUÀeÉðZÁ zsÁPÁÖöå D¯ÁÛjgï zÀªÀjè. n¥ÀÄ£ à ï ZÀ®¬Ä¯Áèöå Qæ¸ÁÛAªÁAZÁ zÀUÆ É ÝuÉ ªÉ½A, DvÁAZÁ ¨ÁPÀÄðgÁAvï ZÀqï Qæ¸ÁÛAªï PÀÄmÁäA ªÀ¹Û PÀ£ïð £Ávï°èA. ¨ÁPÀÄðgï gÁeïzsÁ¤ eÁªÁ߸ÉÆ£ï »AzÀÄ zɪÁ¼ÁA¤ ¨sÀgï¯ÉèA ±ÀºÀgï eÁªÁ߸ï¯ÉèA. §AzsÀqÉZÁ ªÉ¼Ágï xÉÆqÉ Qæ¸ÁÛAªï n¥ÀÄàZÁ ²¥ÁAiÀiÁAZÉ zÉÆ¼É ZÀÄPÉƪïß »AzÀÆ ±Àºg À ï eÁªÁ߸ÁÑ ¨ÁPÀÄðgÁPï ¥ÉvÉæ xÁªïß ¥ÉƼïß D¬Ä¯Éè. ºÁt ¨ÁPÀÄðgÁAvï ¥À«vïæ gÉÆeÁgï ¸Á¬ÄâtZ  Á ªÀiÁ£ÁPï ¯Áí¤ê KPï EUÀeïð ¨ÁA¢è. (DvÁA¬Äà ¨ÁPÀÄðgï EUÀeÉðAwè PÀIJa D¯ÁÛgï gÉÆeÁgï ¸Á¬ÄâtÂa

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï eÁªÁ߸Á). » EUÀeïð, 1834 E¸ÉéAvï, UÉÆAiÀiÁAªÉgÁ¥ÉÆ°ZÁ UÀĸÀàqÉ ªÉ¼Ágï ¥ÀqÆ É £ï UÉ°. (DvÁA ªÀÄĸÀ¯Áä£ÁAa ¥À½î D¸ï¯Áèöå eÁUÁågï w EUÀeïð D¸ï°è ªÀÄíuÁÛvï). ¨ÁPÀÄðjÑ EUÀeïð ¥ÀqÀÛZï UÁrAiÉÆ, §¸ÁìA ªÀ zÉÆãï UÀÆAqï £ÀíAAiÉÆ GvÉÆA æ Pï PÀqÀªï ¸ÀAiÀiïÛ £Ávï¯Áè å vÁå PÁ¼Ágï, ZÉ Æ gÁAZÉ A D¤ ªÀÄĸÀ¯Áä£ÁAZÉA ¨sÉåA ¯ÉÆPÁZÁ PÁ¼ÁÓA¤ fªÉAZï D¸ï¯Áèöå vÁå ªÉ¼Ágï, ¨ÁPÀÄðgÁÑ Qæ¸ÁÛAªÁAPï vÁAZÉ CwäPï PÁAiÉÄÝ ¥Á¼ÀÄAPï PÀ¯Áå£ÀÄàgÁPï ªÀZÁeÁAiÀiï ¥ÀqA èÉ . vÁå vÉA¥Ágï ¨ÁPÀÄðgÁÑ ¯ÉÆPÁZÉ PÀµïÖ PÉÆÃuï «ªÀjìvï!? DAiÀiÁÛgÁ ¢¸Á «Ä¸ÁPï ªÀZÁeÁAiÀiï eÁ¯Áågï JPÁ ¥sÁAvÁågï GmÉÆ£ï eÁAiÉÆÛ ªÉÃ¼ï £ÀíAAiÀiï vÀrgï zÉÆuÁÌgÁPï gÁPÉÆ£ï, PÀ±ÉA¬Ä zsÁ ªÀgÁAZÁ «Ä¸ÁPï PÀ¯Áå£ÀÄàgÁPï ¥ÁªÉÇ£ï, «Äøï, ±ÉªiÀ ÁðAªï, zÉÆvÉÆ£ïð eÁvÀZï ¥ÁnA ¥ÀvÆ É ð£ï WÀgÁ ¥ÁªÁÛ£Á ¸ÁAeï eÁvÁ°. WÀgÁ D¸ï¯Áèöå ¨sÀÄUÁåðA ¨Á¼ÁAaA vÉÆAqÁA ¨sÀÄPÉ£ï ¨ÁªÁÛ°A. KPï ªÉÆ£ïð PÀ¯Áå£ÄÀ g à ï ªÀ£ïð ªÀiÁwAiÉÄPï ¥ÁAiÀiÁÓAiÀiï eÁ¯Áågï PÁreÁAiÀiï D¸ï°è w ªÁAªïÖ ¸ÁAVÑ £À»A. C²A ¸À¨Ágï ªÀ¸ÁðA ¥Á±Ágï eÁ°A. D¥Éè CwäPï PÁAiÉÄÝ PÀgÀÄAPï PÀpÃuï xÀgÁ£ï zsÀtì¯Áèöå ¨ÁPÀÄðgÁÑ ¯ÉÆPÁPï, ¯ÁUÁìgï EUÀeïð Qwè UÀeð É aV ªÀÄíuï ¨sÉÆUÉèA. 1854 E¸ÉéAvï PÀ¯Áå£ÀÄàgï ¦üUÀðeÉZÁ ¨sA À qÁgÁ xÁªïß ªÉļï¯Áèöå 551 gÀÄ¥ÁåAZÁ ªÀÄdw£ï 1854 E¸ÉéAvï ¨ÁPÀÄðgÁAvï DvÁA D¸ï¯Áèöå EUÀeÉðZÁå xÀ¼ÁgïZï KPï ºÀ¼ÁÛZÉA zÉêï vÉÃA¥ïè G¨Á¯ÉðA D¤ «Ä¯Ágï ªÀiÁAiÉÄZÁå PÀIJZÁå D¯ÁÛjgï D¸ï°è ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ a æ gÀÄPÁqÁa EªÀiÁeï zÀ¨ÁeÁ£ï ºÁqïß zÉêï vÉÃA¥ÁèAvï ¸Áܦvï PÉ°. ºÀAiÉÄðPÁ DAiÀiÁÛgÁ PÀ¯Áå£ÀÄàgï xÁªïß AiÀiÁdPï AiÉÄêïß ¨ÁPÀÄðgÁAvï «ÄÃ¸ï ¨sl É AiÀiÁÛ¯.É DªÀiÁÑ ¦üUð À eÉZÁå ZÀjvÉæAvÁèöå zÁPÁèöå ¥ÀæªÀiÁuÉ 1863 DUÉÆøïÛ ¸À¥ÉÖA§gï ªÀÄ»£ÁåAvï ¨ÁPÀÄðgï ¸ÀévÀAvïæ ¦üUÀðeï ªÀÄíuï ªÉǯÁAiÉÄèA D¤ ¨Á¥ï PÉƸÀä¸ï gɨɯÉÆè

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

28

¨ÁPÀÄðgï ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ Z æ Áå ¦üUð À eÉZÆ É ¥À¬Ä¯ÉÆè «UÁgï eÁªïß £ÉêÀÄPï eÁ¯ÉÆ. ¥sÄÀ qÁèöå 9 ªÀ¸ÁðA¤ vÁtÂA ¨ÁPÀÄðZÁð ¯ÉÆPÁPï ªÀwð CwäPï ¸ÉªÁ ¢°. vÁAZÁ ªÀUÁð G¥ÁæAvï ªÀiÁ| ¨Á| ¨Áf¯ï ¨ÁgÉmÉÆÖ£ï (1870-72) D¦è 2 ªÀ¸ÁðAa ¸ÉªÁ ¨ÁPÀÄðgÁAvï ¢°. G¥ÁæAvï D¬Ä¯Éè ªÀiÁ| ¨Á| ¨É£r É PïÖ gÉÆeÁjAiÉÆ ¦gÉÃgÁ. 12 ªÀ¸ÁðA ¨ÁPÀÄðgÁAvï 20-06-1872 xÁªïß 23-12-1884 ¥ÀgÁåAvï D¦è ¸ÉªÁ vÁt ¢°. vÁAZÁ PÁ¼Ágï ¨ÁPÀÄðað WÁAna vÉÆÃgï PÉƸÁî°.è ¨Á¥ï ¨É£ÉrPïÖ ªÀUïð eÁªïß UɯÁèöå G¥ÁæAvï 24-12-1884 xÁªïß 18-10-1888 ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÀiÁ| ¨Á| ®Ä«¸ï PÀ Ä n£É Æ í ¨ÁPÀ Ä ðZÉ Æ ð «UÁgï eÁªÁ߸ï¯É.è G¥ÁæAvï ªÀiÁ| ¨Á| dÆ°AiÀĸï vÉÆgÁæzï 19-01-1888 xÁªïß 17-11-1908 ªÀ Ä í u Á¸À g ï ¨ÁPÀÄðgÁAvï «UÁgï eÁªïß ªÁªÀůÉð. vÁå PÁ¼Ágï vÉ KPï £ÁAªÁrÝPï ªÀAiÀiïÓ eÁªÁ߸ï¯Éè. ¨Á¥ï ¦gÉÃgÁZÁå PÁ¼Ágï PÉƸÁî°è WÁAna vÉÆÃgï vÁt ¥ÀvÁåð£ï G¨Á°ð. EUÀeÉðZÉA vÀÄvïð zÀÄgÀ¹ÛZÉA PÁªÀiï vÁt PÀgÀAiÉÄèA. eÉdÄZÉA, ªÀÄAiÉÄðZÉA D¤ ¸ÁAvÁ ¸ÁAwtÂAZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï vÁt ªÁqÀAiÉÄèA. ¸ÀĪÀiÁgï 20 ªÀ¸Áð ¨Á¥ï dÆ°AiÀÄ¸ï «±ÉÃµï ¨sQÀ ¥ Û u À ÁZÉ D¤ ¯ÉÆPÁZÉ «UÁgï eÁªïß ¨ÁPÀÄðgÁAvï ªÁªÀůÉð. 08-11-1908ªÉgï ¥À¬Ä¯Éè ¥Á«ÖA ªÀÄAUÀÄîgïUÁgï «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ¥sÁæ¤ì¸ï r’¸ÉÆÃeÁ ¨ÁPÀÄðgÁPï «UÁgï eÁªïß £ÉêÀÄPï eÁ¯É. ¨ÁPÀÄðgÉÑA zÉêï vÉÃA¥ïè ¨sÆ É Ãªï ¥À£ð É A eÁ¯ÉAè eÁ¯Áèöå£ï £À« EUÀeïð ¨ÁAzÁÑ SÁwgï eÁAiÀiï D¹Ñ ¸ÁºÉvï vÁt JPÁÖAAiÀiï PÀgÄÀ APï DgÀA¨sï PɯA É . ¥ÀÆuï wãïAZï ªÀ¸ÁðA¤ 04-03-1911ªÉgï vÁAPÁA ªÀUïð eÁ¯ÉÆ. 05-03-1911ªÉgï ªÀiÁ| ¨Á| «£ÉìAmï gɨɯÉÆè ¨ÁPÀÄðgÁPï «UÁgï eÁªïß £ÉêÀÄPï eÁ¯É. DzÁèöå

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï «UÁgï ¨Á¥ÁA¤ DgÀA¨sï PɯÉèA £ÀªÁå EUÀeïð ¨ÁAzÁàZÉ A PÁªÀ i ï vÁt ªÀ Ä ÄPÁ¹ð¯É A . 19-09-1915ªÉgï vÁAPÁA ªÀUïð eÁ¯ÉÆ. 11-09-1915ªÉgï ¨ÁPÀÄðgÁPï KPï ±ÁyªÀAvï «UÁgï ¨Á¥ï £ÉêÀÄPï eÁ¯É. ªÀiÁ| ¨Á| qɤ¸ï eÉ. r’¸ÉÆÃeÁ, ºÁt ¨ÁPÀÄðgï ¦üUÀðeÉa dªÁ¨ÁÝj ºÁwA WÉw.è EUÀeð É ZÉA £ÀªA É ¨ÁAzÁ¥ï ¨ÁAzÀAªïÌ vÁt AiÉÆÃd£ï WÁ¯ÉA. DzÁèöå «UÁgÁA¤ ºÁå ¨ÁAzÁà SÁwgï eÁ¬ÄÛ vÀAiÀiÁgÁAiÀiï PÀ£ïð zÀªg À ¯ èÉ Áå ªÀ«ðA eÁAiÉÆÛ DzsÁgï eÁ¯ÉÆ. vÁå PÁ¼ÁgÁÑöå ¨ÁPÀÄðZÁåð DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁåA¤ vÀ±AÉ Zï CQæ¸ÁÛAªï ¨sÁªÁA¤¬Äà ºÁvÁPï ºÁvï ªÉļÀªïß ªÁªïæ PÉ¯Æ É . ¸Àªïð §gÁå ªÀÄ£ÁAZÁ zÁ¤AZÁå D¤ ¦üUÀðeï UÁgÁAZÁ ¸ÀºPÀ ÁgÁ£ï ¸ÀÄzÀÈqsï ¨ÁAzÁàa, UÉÆÃyPï ±ÉʯÉa ¸ÉÆ©üvï EUÀeïð 7 ªÀ¸ÁðA ©üvg À ï ¨ÁAzÀÄ£ï ¸ÀA¥À¬Äè. 1923 ªÉÄÃAiÀiÁZÁ 28 vÁjPÉgï vÀªÀ¼ÉÆÑ ©¸ïà C| ªÀiÁ| zÉÆ| ¥Áªïè ¥Éj¤ ºÁtÂA EUÀeïð GUÁÛªÀuï D¤ D²ÃªÁð¢vï PÉ°. vÀ±ÉAZï ºÁåZï ªÉ¼Ágï DªÉÄA Ñ DvÁA D¸ÉA Ñ AiÀiÁdPÁAZÉA WÀgï¬Äà vÁt G¨Á¯ÉðA. ¨Á¥ï qɤ¸ÁPï zÀĨÁîöå ¯ÉÆPÁZÉÆ ªÀvÆ É ð ºÀĸÉÆÌ D¸ï¯ÉÆ.è vÁAZÁ «Äí£v À £ É ï ¨ÁPÀÄðgï ¸ÀPÁðj D¸Àv à ïæ ¸ÁÜ¥£ À ï eÁ°. C±ÉA 14 ªÀ¸ÁðA ¨ÁPÀÄðgï ¦üUð À eÉZÉ CwäPï ªÀír¯ï eÁªïß GwÛêÀiï ¸ÉªÁ ¢¯Éè ¨Á¥ï qɤ¸ï ¨ÁPÀÄðgïUÁgÁAZÁ PÁ¼ÁÓA ªÀÄ£ÁAvï CªÀÄgï eÁªïß G¯Éð. G¥ÁæAvï D¬Ä¯Éè ¨Á¥ï dÆ°AiÀiÁ£ï ¸ÉÆÃeï 6 ªÀÄ»£É¨g Às ï «UÁgï eÁªïß ¨ÁPÀÄðgÁAvï ªÁªÀůÉð. vÁAZÁ G¥ÁæAvï D¬Ä¯Éè ¨Á¥ï zÁ«zï PÀĪɯÉÆè ¨ÁPÀÄðZÉð zsÁªÉ «UÁgï eÁªïß 30-11-1929 xÁªïß 12-09-1931 ªÀÄíuÁ¸Àgï ¨ÁPÀÄðgÁAvï D¦è ¸ÉªÁ ¢Ãªïß ªÀUïð eÁ¯É. 13-09-1931ªÉgï ªÀiÁ| ¨Á| ¥sÁæ¤ì¸ï DgÁ£Áí «UÁgï eÁªïß ¨ÁPÀÄðgÁPï DAiÉÄè. EUÀeð É a ¸Àªïð zÀ¸ÁÛªÉÃeÁA ²¸ÉÛ£ï D¤ ªÀiÁAqÁªÀ½£ï vÁtÂ

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

29

zÀª° À ðA. ¨sÄÀ UÁåðAPï QæÃ¹Û ²PÀu ë Áa ªÀ媸 À ÁÜ, UÁAiÀÄ£ï ªÀÄAqÀ½Pï vÀ¨ð É w C±ÉA ¦üUð À eÉZÁå ¯ÉÆPÁPï ªÀwð CwäPï ¸ÉªÁ vÁt ¢°. ºÁå ªÉ¼Ágï vÁAa ¨s¯ À Á¬ÄÌ ©UÉÆØ£ï vÉ ªÀÄAUÀÄîZÁð ¥sÁ| ªÀÄÄ®ègï D¸ÀàvPæÉ ï ¨sw À ð eÁ¯É. vÁAZÁ UÉÊgïºÁeÉA æ vï ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆøɥsï ¥s£ É ÁðAr¸ï, ªÀiÁ| ¨Á| J¯ÉÆòAiÀĸï gɨ¯ É Æ É ,è ªÀiÁ| ¨Á| gÀ¥Ás AiÉÄ¯ï ¦AmÉÆ ºÁt 5 ªÀÄ»£É ¨ÁPÀÄðgÁAvï ¸ÉªÁ ¢°. G¥ÁæAvï ¨Á¥ï ¥sÁ¤ æ ì¸ï ¨s¯ À ÁAiÉĄ̈j Às vï eÁªïß ¥ÁnA DAiÉÄè. 29-12-1935ªÉgï vÉ ªÀUïð eÁªïß UɯÉ. DªÀiÁÌA £ÀªÉÇ «UÁgï £ÉêÀÄPï eÁvÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï vÀªÀ¼ÁÑ §æºÁäªÀgï ¦üUÀðeÉZÁ «UÁgï ¨Á¥ÁA¤ ªÀiÁ| ¨Á| ±Á¨sÁ¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ºÁt 11/2 ªÀÄ»£É vÀ±AÉ Zï vÀvÁÌ°Pï «UÁgï eÁªïß D¬Ä¯Áèöå ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆøɥïs £ÉÆgÉÆãÁß ºÁt 6 ªÀÄ»£ÁåAa ¸ÉªÁ ¢°. G¥Áæ A vï ¨ÁPÀ Ä ðgÁAvï «UÁgï eÁªïß 08-09-1936ªÉgï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀÄjAiÀiÁuï PÀ¸ÛɰãÉÆ ºÁt D¥ÉÆè ºÀÄzÉÆÝ ¹éÃPÁgï PÉ¯Æ É . DPÀ¶ðPï ªÀåQv Û ÁéZÉ zÀ È qs ï G®ªÁÚ ö åZÉ ¨Á¥ï ªÀ Ä jAiÀ i Áuï ºÁt 16-05-1937ªÉgï ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ Z æ A É PÀè¨ï GWÀqèÉA. 37 ¨sÄÀ UÁåðA ¸ÀªAÉ 31-05-1940ªÉgï ªÉÄj£ÉÆ¯ï ¥Éöæ ʪÀÄj E¸ÉÆ̯ï KPï ¯Áí£ï ±ÉqÁØAvï DgÀA¨sï PɯA É . ¥sÄÀ qÁèöå 1 ªÀ¸Áð ©üvÀgï E¸ÉÆ̯ÁPï £ÀªÉA ¨ÁAzÁ¥ï vÁt ¨ÁAzÀAiÉÄèA. vÀªÀ¼ÉÆÑ ©¸ïà C| ªÀiÁ| zÉÆ| «PÀÖgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ºÁt £ÀªÁå ¨ÁAzÁàZÉA GUÁÛªÀuï PÀ£ïð D²ÃªÀðZÀ£ï PɯÉA. PÀIJZÁå D¯ÁÛjgï ¸ÉÆ©üÑ ¸ÁAvï CAvÉƤa EªÀiÁeï D¤ 14 CeÁ¥ÁA ¨Á¥ï ªÀÄjAiÀiÁuÁZÁ PÁ¼Ágï ¸Áܦvï PÉ°Aè eÁªÁ߸Ávï. C±ÉA 7 ªÀ¸ÁðAa ¸ÉªÁ ¢¯Éè ¨Á¥ï ªÀÄjAiÀiÁuï 27-05-1944ªÉgï ªÀUïð eÁ¯É. 28-05-1944ªÉgï ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆÃ£ï «Ä£ÉÃd¸ï ¨ÁPÀÄðgÉÑ £ÀªÉ «UÁgï eÁ¯É. ¥ÀÆuï 2 ªÀ¸ÁðAa ¸ÉªÁ eÁvÉ D¸ÁÛ£Á vÉ ¦qÉAvï ¥ÀqÉè. ºÁå ªÉ¼Ágï vÁvÁÌ°Pï «UÁgï eÁªïß 4 ªÀÄ»£É ªÀiÁ| ¨Á| eÉ.

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï PÀ£ð É °ÃAiÉÆ ºÁt «UÁgÁAa dªÁ¨ÁÝj ¸ÁA¨Á½î. ¥ÀÆuï wÃ£ï ªÀ¸ÁðA¤ ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï «Ä£ÉÃd¸ï 30-12-1947ªÉgï DAeÉ¯Æ É gÉÑ «UÁgï eÁªïß ªÀUïð eÁ¯É. ¥ÀvÁåð£ï ¨Á¥ï eÉ. PÀ£Éð°ÃAiÉÆ ºÁt «UÁgÁAa dªÁ¨ÁÝj ¸ÁA¨Á½î. 01-01-1950 xÁªïß ªÀiÁ| ¨Á| vÉÆêÀÄ¸ï ¯ÉÆèÉÆ£ï ¨ÁPÀÄðgï ¦üUð À eÉZÆ É «UÁgï eÁªïß C¢üPÁgï ªÀAiÀÄÄì£ï PÁuÉϯÉÆ. vÁt EUÀ e É ð ZÁå PÀ Ä ²ZÉ Æ ¨É Æ ¯ÁÌ A ªï ¨ÁAzÀ A iÉ Æ è . EUÀeÉðZÁå ªÀÄÄPÁèöå ¥ÉÆnðPÉÆZÉA zÀÄgÀ¹Û PÁªÀiï PÀgA À iÉÄA è . vÉÆ D¥ÀÄuï eÁuÁ D¸ï°èA ªÀPÁÛA zÀĨÁîöå ¯ÉÆPÁPï ¥sÀÄAPÁåPï ¢vÁ¯ÉÆ ªÀÄí¼ÉîA ZÀjvÉæZÁ zÀ¸ÁÛªÉÃeÁA¤ ªÁZÀÄAPï ªÉļÁÛ. ¥sÀPÀvïÛ 1 ªÀ¸Áða ¸ÉªÁ ¢¯Éè ¨Á¥ï vÉÆêÀÄ¸ï ¯ÉÆèÉÆ ¤UÀð«Ävï eÁ¯É. 01-01-1951ªÉ g ï ¨Á¥ï ZÁ¯ïì ð £À d gÉ v ï ¨ÁPÀÄðgÁPï «UÁgï eÁªïß £ÉêÀÄPï eÁ¯É. ¨Á¥ï ZÁ¯ïìð ZÀÄgÀÄPï D¤ ¸ÀÄqÀÄr ì vï ªÀåQv Û ÁéZÉ eÁªÁ߸ï¯É.è eÁ¬ÄÛA PÁªÀiÁA vÁt ¯ÉÆPÁZÁ ¸ÀºPÀ ÁgÁ£ï PÀg¬ À ÄèA. EUÀeÉðZÁå ¨ÁAzÁàPï ¹ªÉÄAnZÉÆ UÁgÉÆ, EUÀeÉð WÀgÁPï £ÀªA É gÁAzÁà PÀÆqï, ¸ÉÆ©üvï D¤ DPÀ¶ðPï UÉÃnZÉA DPïð, EUÀeÉð ªÀÄÄPÉèA ªÉÄÊzÁ£ï ¸ÀªÀÄvÀmïÖ C±ÉA ¸À¨Ágï UÀeÉðaA PÁªÀiÁA vÁt PÀgÀ¬ÄèA. ¥ÀÆuï vÁå ªÀ¸Áð D¬Ä¯Áèöå PÀpÃuï gÀhÄqï ªÁgÁå ¥ÁªÁìPï UÉÃnZÉA DPïð PÉƸÁî¯ÉA. ¨Á¥ï ZÁ¯ïìð zÀÆgïzÀȵÉZ Ö É D¤ §ÄzÀA é vï eÁªÁ߸ï¯É.è ¸ÉÊAmï ¦Ãlgï PÀè¨ï ºÁAZÁ ªÀÄdvÉ£ï EUÀeÉð ©üvÀgï ªÉƸÁ¬ÄPï vÁt §¸ÀAiÉÄè. ¨ÁPÀÄðgï ¦üUÀðeï ¸ÁÜ¥À£ÉZÁå GqÁ¸ÁPï 1954 J¦æ¯ï 28 vÁjPÉgï ¦üUÀðeï ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªï DZÀgÀuï PɯÉÆ. ºÁåZï ªÉ¼Ágï ªÉÄj£ÉÆïï E¸ÉÆ̯ï ZÀ¯A ÑÉ ±Éqï PÉƸÁî¯A É . zÉPÄÀ £ï ¨sÀÄUÁåAPï C£ÀÆ̯ï eÁAªÁÑ SÁwgï £ÀªÉÇ ¨ÉÆèÃPï vÁtÂA ¨ÁAzÀAiÉÆ.è DªÉÄÑ ¨ÁPÀÄðgï EUÀeð É Pï vÁAZÁ «Äí£v À £ É ï vÁå ªÉ¼Ágï J¯ÉQÖç¹n ¸À¨ÁðgÁAiÀiï ¯Á©ü.è 23-4-1957ªÉgï vÉ ªÀUïð eÁªïß UɯÉ.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

30

G¥ÁæAvï 24-04-1957 xÁªïß 06-05-1959 ªÀÄíuÁ¸Àgï 2 ªÀ¸ÁðA¨sÀgï ªÀiÁ| ¨Á| ¯ÉÆgÉ£ïì ªÉÆAvÉgÉÆ ¨ÁPÀÄðZÉð «UÁgï eÁªïß ªÁªÀůÉð. ¨ÁPÀÄðgï ¦üUÀðeïUÁgÁAZÉgï C¢üPï ¥À¨ æ Ás ªï UÁ¯Éè «UÁgï eÁªÁ߸Ávï ªÀiÁ| ¨Á| J¯ÉÆòAiÀĸï gÉÆÃeÁjAiÉÆ. 07-05-1959ªÉgï vÁt ¨ÁPÀÄðgÉÑ «UÁgï eÁªïß ºÀÄzÉÆÝ ¹éÃPÁgï PɯÉÆ. vÁAZÁ WÀtÎtv  ï D¤ CxÁð¨sj À vï ±ÉªiÀ ÁðAªÁA¤ ¯ÉÆPÁPï vÉ ZÀqï D¤ ZÀqï ¯ÁVA eÁ¯É. PÉƸÉÆî£ï ¥ÀqÉÆ£ï D¸ï¯ÉèA UÉÃnZÉA DPïð vÁt £ÀªÁå£ï G¨Á¯ÉðA. ¸ÁQæ¹Û ¥ÁmÁèöå£ï KPï £ÀªÉA PÀÆqï ¨ÁAzÀAiÉÄèA. ¦üUð À eïUÁgÁAZÉA d£ÀUt À £ï jf¸Àg Ö ï vÁt vÀAiÀiÁgï PÉ¯Æ É . EUÀeð É aA ¸Àªïð zÀ¸ÁÛªÃÉ eÁA ²¸É£ Û ï ªÀiÁArèA. D¯ÁÛgï ¨sÀÄUÁåðAPï ªÀ¸ÀÄÛgï zÀªÀÅA æ Pï PÀ¨ÁmÁAa ªÀåªÀ¸ÁÜ PÉ°. ¨ÁPÀÄðgÁAvï eÉdÄgÁAiÀiï ¥ÀvÁæZÉÆ §¥ÀÆðgï ¥À¸ æ Ágï PÉ¯Æ É . ¨ÁPÀÄðgÁPï §gÁå WÁAna UÀeïð D¸Á ªÀÄu í ï vÁAPÁA ¨sÆ É UÉA è . dªÀÄð¤ xÁªïß 3 ªÉÇqÉÆèöå WÁAn vÁt ºÁqÀªïß 01-11-1963ªÉgï vÉÆå vÉÆÃjgï G¨Á¯ÉÆåð. vÉÆÃgï D¤ WÁAnAZÉA ¨ÉAeÁgï vÀª¼ À ÁÑ «UÁgï eÉgÁ¯ÁA¤ PɯAÉ . » vÉÆÃgï ¨ÁA¢à eÁªÁ߸ï¯ÉÆè §¸ÀÆg æ ÉÆÑ eÉÆøɥsï PÉÆÃvÁ. 1966ªÉgï ¨ÁPÀÄðgÁAvï ¹¸ÀÖ¸ïð D¥sï ZÁjn PÉƪÉAvï ¸ÁÜ¥À£ï PÀZÁåðAvï vÉ AiÀıÀ¹é eÁ¯É. ¨ÁPÀÄðgÁÑöå ºÁå wÃ£ï ªÀqÁèöå WÁAnAZÉÆ £Ázï DAiÀiÁÌvÁ£Á DªÀiÁÌA ¨Á¥ï gÉÆeÁjAiÉÆ GqÁ¸ÁPï AiÉÄvÁvï. ¦üUð À eïUÁgÁAZÁ PÁ¼ÁÓA ªÀÄ£Á£ï CªÀÄgï eÁ¯Éè ªÀiÁ£Á¢üPï ¨Á¥ï gÉÆeÁjAiÉÆ 13 ªÀ¸ÁðA ¨ÁPÀÄðgÁAvï D¦è CªÀÄƯïå ¸ÉªÁ ¢Ãªïß 30-011972ªÉgï ªÀUïð eÁªïß UɯÉ. G¥ÁæAvï KPï ªÀÄ»£ÉÆ ªÀiÁ| ¨Á| gÉÆçmïð ¦AmÉÆ ºÁt vÁvÁÌ°Pï «UÁgï eÁªïß ¦üUÀðeï ¸ÁA¨Á½î. 31-01-1972 ªÀiÁ| ¨Á| dÄeÉ ¸ÉÆÃeï ¨Á¥ï ¨ÁPÀÄðgÁPï «UÁgï eÁªïß DAiÉÄ.è vÉ ¥ÁæAiÉÄZÉ eÁ¯Éè vÀjà ¨sÆ É ÃªïZï ¸ÀÄqÀÄr ì vï D¤ QæAiÀiÁ²Ã¯ï ªÀåQv Û ÁéZ.É

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï PÀ鵃 xÀAAiÀiï vÁAPÁA ªÀwð ªÉÇrÚ D¸ï°è. vÉ UɯÉè xÀAAiÀiï ¦üUÀðeÉPï DyðPï C£ÀÆ̯ÁAiÉÄ SÁwgï ªÀiÁqÁA vÉÆÃmï D¸Á PÀvÁð¯É. ¨ÁPÀÄðgÁAvï¬Äà vÁt ªÀiÁqÁvÉÆÃmï PÀgÀAiÉÄèA. GzÁÌ ¸ÀªÀèvÁAiÉÄ SÁwgï GzÁÌa ¨ÁAAiÀiï D¤ GzÁÌ mÁAQ ¨ÁAzÀ¬Äè. vÁAZÁ ¸ÉªÉ DªÉÝAvï ¨ÁPÀÄðgÁAvï ¹.ªÉÊ.JªÀiï. WÀlPï ¸ÁÜ¥À£ï eÁ¯ÉA. D¤ vÀªÀ¼ÉÆÑ ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á¥ï ºÉ¤æ ¸ÉÆÃeï ¸ÁÜ¥ÀPï ¢gÉPÉÆÛgï eÁ¯É. vÀ±ÉAZï ¸ÁÜ¥ÀPï CzsÀåPïë ²æà CgÀÄuïgÁeï DUÀ¹Ö£ï qÁAiÀÄ¸ï «AZÉÆ£ï DAiÉÆè. ¢AiÉ Ä ¸É f ºÀ A vÁgï ¥À d ð¼ï¯Áè ö å DªÀ i ÁÑ L.¹.ªÉÊ.JªÀiï.zÁéjA ºÀeÁgÉÆA AiÀÄĪÀduÁA ¸ÀA¸Ágï¨sÀgï G£Àßvï ¸ÁÜ£ÁA¤ ¸ÉƨsÁÛvï. ºÁåZï ¸ÀAzÀ¨sÁðgï DªÀiÁÑöå ¸ÉÖÃfZÉA ¨ÁAzÁ¥ï¬Äà G¨Á¯ÉðA. D«Ä ¨ÁPÀÄðgïUÁgÁA¤ ªÉÆUÁ£ï D¥ÀAªÉÑ ‘D¨ï ¥ÁzÁæöå¨ï’ ¨Á¥ï dÄeÉ ¸ÉÆÃeï ¨sÁjZï ²¸ÉZ Û É vÀ±AÉ Zï ªÉÆUÁ¼ï. 16-04-1980ªÉgï vÉ ºÁAUÁ xÁªïß AiÀiÁdQà fuÉåPï ¤ªÀÈvïÛ eÁªïß UɯÉ. ªÀiÁ| ¨Á| ¥ÁånæPï gÉÆræUÀ¸ï ºÁtÂA vÁvÁÌ°Pï «UÁgï eÁªïß KPï ªÀÄ»£ÉÆ ¦üUÀðeï ¸ÁA¨Á½î. 17-05-1980ªÉgï ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆøɥïs ¤PÉÆ®¸ï ¯ÉÆèÉÆ ¨ÁPÀÄðgÁPï «UÁgï eÁªïß DAiÉÄè. vÁt D¬Ä¯Áèöå ¸ÀĪÉðgïZï EUÀeÉðZÁ C©üªÀÈzÉÞ SÁwgï KPï ¤¢ü ¸ÀÄgÀÄ PÉ°. EUÀeÉð ªÀÄÄPÉÆè ¥ÉÆnðPÉÆ ¥ÉÆ£ÉÆð eÁªïß ¥ÉÆAªÁÛ¯ÉÆ eÁ¯Áèöå£ï vÁt vÉÆ £ÀªÁå£ï ¨ÁAzÀAiÉÆ.è 1984 ¸ÉÆqÀéuZ É A É ªÀ¸ïð ªÀÄu í ï ¥ÁZÁgɯ è A É eÁ¯Áèöå£ï ¸ÀA¨sª æÀ iÀ ÁZÀgu À Á ¸ÀAzÀ¨Ás ðgï ¨ÁPÀÄðZÁåð ¸Àªïð ¯ÉÆPÁPï ¸ÁAUÁvÁ ºÁqïß ¨ÁPÀÄðgï xÁªïß PÀ¯Áå£ÀÄàgï ªÀÄíuÁ¸Àgï ¥ÁAAiÀiï ªÁmÉZÉÆ ¥ÀıÁðAªï §ÈºÀvï jw£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï°è ±Áy vÁAa eÁªÁ߸Á. ¨ÁPÀÄðgÁPï ªÉÆ£ÁðZÁå UÁqÉåa ªÀåªÀ¸ÁܬÄà vÁtÂAZï PÀgÀ¬Äè. 17-04-1983ªÉgï «±ÉAvï ¥ÁªÁèZÉA WÀlPï vÁt ¸ÁÜ¥£ À ï PɯA É . 06-02-1986ªÉgï ¨sÁUɪA À vï ¥Á¥Á dĪÁAªï ¥Áªïè zÀĸÉÆæ ªÀÄAUÀÄZ î Áð §eÉPà ï D¬Ä¯Áèöå

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

31

¨sÁV ¸ÀAzÀ¨sÁðgï ¯ÉÆPÁ xÀAAiÀiï eÁUÀæw ºÁqïß 5 §¸ÁìA ¯ÉÆPÁPï D¥Àªïß ªÀ£ïð ºÁå ZÁjwæPï WÀrvÁPï ¸ÁPïì vÉ eÁ¯É. ¨Á¥ï eÉ.J£ï. ¯ÉÆèÉÆ 7 ªÀ¸ÁðA ¨ÁPÀ Ä ðgÁAvï ªÁªÀ Å £ïð 20-05-1987ªÉ g ï ªÀÄÄzÀgÀAUÀr ¦üUÀðeÉPï ªÀUïð eÁªïß UɯÉ. 21-05-1987ªÉgï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀiÁPïð qÉøÁ DªÀiÁÑöå ¨ÁPÀ Ä ðgÁPï «UÁgï eÁªïß DAiÉ Ä è . ºÁ¸ÁÛ ö å ªÀÄÄRªÀļÁZÉ ¨Á¥ï ¯ÉÆPÁ ¸ÁAUÁvÁ ¸ÀzÁAZï ¨sÀ¸ÉÆð£ï D¸ÁÛ¯É. vÁAZÁ ¸ÉªÉ ªÉ¼Ágï 1989 zÀ±ÉA¨ÁæZÁå 29, 30, 31 vÁjPÉgï wÃ£ï ¢¸ÁAZÉÆ ªÉÄj£ÉƯï E¸ÉÆ̯ÁZÉÆ ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï ªÀvÁåð ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁ£ï DZÀgÀuï PɯÉÆ D¤ ºÁå GqÁ¸ÁPï ¨ÁAzÀ¬Ä¯ÉA è £ÀªA É ¨ÁAzÁ¥ï ¨Á¥ï ªÀiÁPïð qÉøÁ ºÁt GzÁÏl£ï D¤ ¨ÉAeÁgï PɯÉA. ¸ÉÊAmï ¦Ãl¸ïð J¸ÉÆòAiÉÄñÀ£ï (¨ÁPÀÄðgï, ªÀÄÄA§AiÀiï) ºÁt ¨ÁPÀÄðgïUÁgÁA ¥Á¸Àvï ¨ÁAzÀ¬Ä¯ÉAè ºÉƸɯ Ö ï ¨Á¥ÁA¤ ¨ÉÆA§AAiÀiï ªÀZÉÆ£ï GzÁÏl£ï PɯÉA. DªÀiÁÑ EUÀeÉðAvï DvÁA D¹ÑA RĸÁð ªÁmÉaA ¥ÁAiÉÄ߯ÁA ¨Á¥ï ªÀiÁPïð qÉøÁ¤A zÁ¤A ªÀÄÄSÁAvïæ ºÁqÀ¬Ä°èA eÁªÁ߸Ávï. ¨ÁPÀÄðgÁAvï vÁAZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁgï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÉA WÀlPï D¹ÛvÁéPï DAiÉÄA è . 7 zÀ±ÉA§gï 1993Avï ¸ÀVî ¦üUÀðeï ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁ£ï ¨sg À ï°è. ¨Á¥ï ªÀiÁPïð qÉøÁ ºÁAZÁ ¸Á¸ÉzÆ É ðvï ¥ÀuÁZÉÆ gÀÄ¥ÉÆåÃvÀìªï DZÀgÀuï ªÀíqÁ ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁ£ï ZÀ¯Æ É .è ªÀÄAUÀÄg î ÁÑöå ©¸ÁàA¤ D¤ ¸À¨Ágï AiÀiÁdPÁA¤ ºÁå ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁAvï ¨sÁUï WÉvÉÆè. ¨ÁPÀÄðgïUÁgÁA¤ ¨sÁAUÁgÁa ZÉÃAiÀiïß ªÉÆUÁa PÁtÂPï eÁªïß ¨Á¥ÁAPï C¦ð°. ¸ÀĪÀiÁgï 1500 ¯ÉÆPÁPï ªÀiÁAiÀiÁ ªÉÆUÁZÉA eɪÁuï D¸Á PɯÉèA. C±ÉA 7 ªÀ¸ÁðA «UÁgï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢¯Éè ¨Á¥ï ªÀiÁPïð qÉøÁ 3105-1994ªÉgï PÉÆÃmÁ ¦üUð À eÉPï ªÀUïð eÁªïß Uɯ.É 30-05-1994ªÉgï ªÀiÁ| ¨Á| ¨ÉAd«Ä£ï r’¸ÉÆÃeÁ ¥sÉgÁgï xÁªïß ¨ÁPÀÄðgÁPï ªÀUïð eÁªïß DAiÉÄè. ZÀÄgÀÄPï, UÀÆAqï aAvÁàZÉ D¤ ±ÁyªÀAvï ¨Á¥ï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï ¨ÉAd«Ä£ï ºÁtÂA D¬Ä¯Áèöå PÀÆqÉè ºÀgåÉ PÁ ªÁqÁåZÁ ºÀgÉåPÁ PÀÄmÁäAa ¨sÉmï PÉ°. PÀÄmÁäa ¹ÜwUÀw vÁt ¸ÀªÉÆÓ£ï WÉwè. ¢AiÉĸÉfZÁå aAvÁà ¥Àª æ ÀiÁuÉ ªÁqÁå ªÁqÁåA¤ ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï DgÀA¨sï PɯÉ. ¸Àªïð PÀÄmÁäA¤ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ªÀiÁUÉÚA PÀZÁð ¸ÀªÉA PÀÄmÁäAvÉè ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÁgï PÀZÁð «²A ªÁqÁå dªÀiÁvÉgï vÀ¨Éðw ¢°. UÉÆ«îPï AiÉÆÃd£ï eÁjAiÉÄPï ºÁqïß ¦üUÀðeï fªÁ¼ï PÉ°. EUÀ e É ð ZÁ ¨ÁAzÁà P ï 75 ªÀ ¸ ÁðA ¨s À g ï¯Áè ö å ¸ÀAzÀ¨sÁðgï ¥Áèn£ÀªÀiï dÄ©° DZÀgÀuï PÀZÉðA AiÉÆÃd£ï vÁt ¦üUð À eïUÁgÁA ªÀÄÄPÁgï zÀª¯ À ð É A. ¦üUÀðeÉPï KPï UÀeÉðZÉA ¸À¨sÁ¸Á¯ï ¨ÁAzÀÄAPï vÁAZÉÆ GzÉÝÃ±ï ¯ÉÆPÁPï PÀ¼ÀAiÉÆè. EUÀeÉðZÁ ¨ÁAzÁàPï £ÀªÉA gÀÆ¥ï ¢AªÁÑöå SÁwgï eÁAiÀiï D¸ï¯ÉA è zÀÄgÀ¹Û PÁªÀiï PÀgA À iÉÄA è . ¨Á¥ï ¨ÉAd«Ä£ÁZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁgï ¥Áèn£ÀªÀiï dÄå©° PÀ«Än ªÀĸïÛ ªÁªÀÅ°ð. ¥ÀUÁðAªÁAvÁèöå ¨ÁPÀÄðgïUÁgÁAPï ªÀZÉÆ£ï RÄzïÞ ªÉļÉÆ£ï vÁAZÉÆ ¸ÀºÀPÁgï D¥ÁÚAiÉÆ.è ¨sÁj UÀzÝÀ ¼ÁAiÉÄ£ï » ¥Áèn£ÀªiÀ ï dÄå©° ¸ÀA¨s« æÀ Äè. ¥ÀUÁðAªÁAvÁèöå ¨ÁPÀÄðgïUÁgÁA xÀAAiÀiï ¤gÀAvÀgï ¸ÀA¥ÀPïð zÀªÀgÁÑöå GzÉÝñÁ£ï ‘¥ÉzÀÄa æ ZÁ«’ ªÀÄí¼ÉîA ¦üUÀðeï ¥Àvïæ C¹ÛvÁéPï ºÁqÉèA. ºÁå ªÀ«ðA ¨ÁPÀÄðgÁAwèA WÀrvÁA ¥ÀUÁðAªÁAvÁèöå ¨ÁPÀÄðgïUÁgÁAPï ‘¥ÉzÀÄa æ ZÁ«’AiÉÄ ªÀÄÄSÁAvïæ PÀ½vï eÁvÉ D¸Ávï. ¢AiÉĸÉfZÉA AiÉÆÃd£ï Qæ¸ÁÛ dAiÀÄAw zÉÆÃ£ï ºÀeÁgï ºÁZÉ ¥Àz æ Ás £ï ¸ÀAZÁ®Pï eÁªïß ¢AiÉĸÉfAvï ºÉA AiÉÆÃd£ï vÁt ¨sÉÆêï AiÀıÀ¹é PɯÉA. vÀ±ÉAZï vÁå ªÉ¼Ágï D¸Á PɯÁèöå ¢AiÉĸÉfZÁå AiÀiÁwæPï ¥ÀAiÀiÁÚZA É ªÀÄÄSÉîàuï Wɪïß vÁAa ªÀwð ±Áy vÁt zÁPÀ¬Äè. ±É¼¯ É AèÉ L.¹.ªÉÊ.JªÀiï. ªÁqÁå ªÁqÁå xÁªïß AiÀÄĪÀduÁAZÉA WÀlPï ¨ÁAzÀÄ£ï ¦üUÀðeÉAvï ²æà ºÉgÁ¯ïØ r’¸ÉÆÃeÁ D¤ ²æêÀÄw £ÉÆÃj£ï ¯ÉÆèÉÆ ºÁAZÁ ¸ÀZÉÃvÀPï¥ÀuÁ SÁ¯ï ¥ÀvÁåð£ï JPÀm é ÁAiÉÄA è D¤ WÀmï PɯA É . ¥Àv æ åÉ ÃPï eÁªïß vÁt DªÀiÁÌA ªÀÄÄSÉîàuÁa §jà vÀ¨Éðw

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

32

¢Ãªïß ªÀÄÄSÉîàuï WÉAªïÌ ²PÀAiÉÄA è . ¦üUð À eï PÀÄmÁäA vÁt fªÁ¼ï PÉ°A. PÁ¼ÁÓA ªÀÄ£ÁAvï ¸ÀzÁA CªÀÄgï GZÉð vÀ¸À° 7 ªÀ¸ÁðAa ¸ÉªÁ ¨sÉl¬Ä¯Éè ¨Á¥ï ¨ÉAd«Ä£ï 04-06-2001ªÉgï vÀ®ÆègÁPï ªÀUïð eÁªïß UɯÉ. 05-06-2001ªÉgï ªÀiÁ| ¨Á| ¹¯Éé¸ÀÖgï ¸ÉÆÃeï DªÉÄÑ «UÁgï eÁªïß £ÉêÀÄPï eÁ¯É. RıÁ¯ï ¸À¨ é Ás ªÁZÉ zsÁzÉƲ ªÀÄ£ÁZÉ ¨Á¥ï ¹¯Éé¸ÀÖgï ¨sÀÄUÁåðAPï ¨sÁj ªÉÆUÁZÉ. vÁt ‘¥ÉzÀÄa æ ZÁ«’ ¥ÀvÁæZÉÆ ¥À¸ æ Ágï ªÁqÀAiÉÆè. D¦è ¥ÁæAiÀiï ¯ÉQ£Á¸ÁÛ£Á ¸ÀUÁîöå ¦üUð À eï PÀÄmÁäAa vÁt ¨sÉmï PÉ°. ¥Àv æ ÉåÃPï eÁªïß ²PÁ¥ï ²PÁÑöå ¨sÀÄUÁåðAPï ²PÁà PÀĪÀÄPï vÁt zÁ£ÁA ªÀÄÄSÁAvïæ JPÁÖAAiÀiï PÀ£ïð ¢°. 2003 CPÉÆÃÖ §gï 28 vÁjPÉgï ¨Á¥ï ¹¯Éé¸ÀÖgï ºÁAZÉÆ d¯ÁäZÉÆ CªÀÄÈvÉÆÃvÀìªï (75th B’day) ªÀíqÁ UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï D¤ ¸ÀA¨sª æÀ iÀ Á£ï DZÀgu À ï PÉ¯Æ É . ¸ÀUÆ É î ¢Ã¸ï ªÉªV É A î PÁgÀåPÀª æ iÀ ÁA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁrèA. ªÀÄAUÀÄîgÁÑöå ©¸Áà£ï C| ªÀiÁ| zÉÆ| J¯ÉÆòAiÀÄ¸ï ¥Áªïè ¸ÉÆÃeï ºÁAZÁ CzsåÀ Pïë¥u À Ágï ¸À¨Ás PÁgÀåPª æÀ iÀ ï D¸Á PɯA èÉ . ¨ÁPÀÄðgï UÁgÁA¤ ªÉÆUÁa PÁtÂPï vÁAPÁA ¨sl É ¬Äè. G¥ÁæAvï ¸ÀUÁîöå ¦üUð À eÉPï ¸À£ÁߪÀiÁ¸ÁZÉA eɪÁuï D¸Á PɯA èÉ . C±ÉA ¦üUÀðeÉAvï KPï ¥Àæ±ÁAvï D¤ fªÁ¼ï ªÁvÁªÀgu À ï D¸Á PɯèÉ ¨Á¥ï ¹¯É¸ é g ÖÀ ï D¥Áèöå AiÀiÁdQà fuÉåZÁ ¸ÉªÉ xÁªïß 23-05-2004ªÉgï ¤ªÀÈvïÛ eÁªïß ¨ÁPÀÄðgï xÁªïß ¤UÀð«Ävï eÁ¯É. 23-05-2004ªÉgï ªÀiÁ| ¨Á| gÉ«ÄfAiÀĸï DgÁ£Áí PÀteÁgï xÁªïß ¨ÁPÀÄðgÁPï ªÀUïð eÁªïß DAiÉÄè. ªÉ¼ÁZÉÆ ªÀĺÀvïé D¤ ²¸ïÛ ºÁå «²A vÁAa §zÀÞvÁAiÀiï «±Éõï eÁªÁ߸ï°è. ¸ÀUÁîöå ¦üUÀðeÉZÉA PÁªÀiï vÉ ²¸É£ Û ï DmÁ¥ÁÛ¯.É ¯ÉÆPÁZÁ CwäPï UÀeÁðAPï ¸ÀzÁAZï vÉ vÀAiÀiÁgï D¸ÁÛ¯É. ¦üUÀðeï WÀgÁZÉA gÁAzÁà PÀÆqï ¨sÆ É Ãªï ¥À£ð É A eÁ¯Áèöå£ï vÁt vÉA ªÉÆÃqïß £ÀªÉA gÁAzÁà PÀÆqï G¨Á¯ÉðA. 2006 ¸À¥ÉÖA§gï 12 vÁjPÉgï ªÀÄAUÀÄîgÁÑöå UÉÆ«î ¨Á¥ÁA¤ ¦üUÀðeÉa UÉÆ«îPï ¨sÉmï PÉ°. 2006 CPÉÆÖçgï 1

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï vÁjPÉgï ¨Á¥ï gÉ«ÄfAiÀÄ¸ï ºÁAZÉÆ d¯ÁäZÉÆ ªÀeÉÆæÃvÀìªï ¸ÀUÁîöå ¦üUÀðeÉZÁå ¯ÉÆPÁ£ï ªÀvÁåð ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁ£ï DZÀgÀuï PɯÉÆ. ¸ÀA¨sÀ« æ ÄPï «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï, ¸À¨sÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀiï D¤ ¸ÀUÁîöå ¦üUÀðeï UÁgÁAPï, ¸ÀAiÀiÁæöåAPï, ©jAiÀiÁt eɪÁuï D¸Á PɯAèÉ . ¸À¨Ágï AiÀiÁdPï, JªÀiï.J¯ï.J. D¤ CQæ¸ÁÛAªï ¨sÁªï ºÁå PÁgÀåPÀæªÀiÁPï ºÁdgï eÁ¯Éè. ºÁå ¸ÀA¨sª æÀ iÀ ÁZÁ ¸Àägu À Áxïð KPï ¸ÉÆ«¤AiÀÄgï “fêÀ£ï ªÀÄe í A É , zÉuA É vÀÄeÉA” ªÀļ í Æ É î §ÆPï ¨sÁAiÀiïæ PÁqÉÆ.è ¦üUÀðeïUÁgÁA¤ ¢°è PÁtÂPï gÀÄ¥ÀAiÀiï KPï ¯ÁSï ¥ÀAaéÃ¸ï ºÀeÁgï, ¨Á¥ï gÉ«ÄfAiÀÄ¸ï ºÁt zÀĨÁîöå ¨sÄÀ UÁåðAa ²PÁà ¤¢ü eÁªïß ¨ÁPÀÄðgÁAvïZï zÀª° À ð. ºÁå ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁ ¢¸Á ªÀÄAUÀÄîgÁÑöå UÉÆ«î ¨Á¥ÁA¤ ¦ü U À ð eï ¸À ¨ s Á ¸Á¯ÁZÉ Æ §Ä£Áå¢ ¥s Á vÉ Æ gï D²ÃªÁð¢vï PÉ¯Æ É . ¨Á¥ÁA¤ RÄzïÞ ¸ÀVî dªÁ¨ÁÝj Wɪïß ºÉA ¸À¨sÁ¸Á¯ï “¸ËºÁzsÀð”, 8 ªÀÄ»£ÁåA ©üvÀgï 23 ¯ÁSï gÀÄ¥ÀAiÀiï RZÁðgï ¸ÀA¥ÀÆuïð PɯÉA. 29-06-2007ªÉgï DªÀiÁÑöå ªÉÆUÁ¼ï UÉÆ«î ¨Á¥ÁA¤ ºÁå ¸À¨sÁ¸Á¯ÁZÉA GzÁÏl£ï D¤ D²ÃªÀðZÀ£ï PɯÉA. vÁåZï ªÀ¸Áð £ÀªÉA§gï ªÀÄ»£ÁåAvï EUÀeð É ZÉ ¸Àªïð ¥À£ð É ¨ÁAPï J®ªÀiï WÁ¯ïß £ÀªÉ ¨ÁAPï PÀgÀAiÉÄè. DªÀiÁÑöå EUÀeð É ZÉA DPïð ¯Áí£ï eÁ¯Áèöå£ï ªÀq í ï ªÁºÀ£ÁAPï EUÀeÉð PÀA¥ËAqÁPï ©üvÀgï AiÉÄÃAªïÌ eÁAiÀiÁßvï¯ÉèA. vÁå SÁwgï ¥À£ÉðA DPïð PÁqïß £À«Ã£ï ±ÉʯÉZÉA ¸ÉÆ©üvï £ÀªÉA DPïð D¤ UÉÃmï PÀg¬ À Äè. ¦üUð À eÉPï eÁAiÀiï D¸ï°èA ¸Àªïð AiÉÆÃd£ÁA §gÁå jw£ï AiÉÆÃd£Á§zïÞ xÀgÁ£ï ¸ÀA¥Àªïß, ¨Á¥ï gÉ«ÄfAiÀĸï 31-05-2011ªÉgï ¥ÉeÁgï ªÁgÁqÁåZÉ «UÁgïªÁgï eÁªïß ªÀUïð eÁªïß Uɯ.É 7 ªÀ¸ÁðAa vÁAa ¸ÉªÁ ¨sÉÆÃªï ªÀĺÀvÁéa D¤ ¸ÀªÀĦðvï xÀgÁa eÁªÁ߸ï°è. 30-05-2011ªÉgï ¨Á¥ï D®â£ï ¸ÉÆÃeï ¥ÀQëPÉgÉ ¸ÁA. dÄzÁZÁå ¥ÀÆ£ï±ÉvÁ xÁªïß ¨ÁPÀÄðgï ¦üUð À eÉPï «UÁgï eÁªïß DAiÉÄè. gÉwgÉZÉÆ ¥ÁzÁæöå¨ï ªÀÄíuï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

33

£ÁAªÁqɯ è É ¨Á¥ï D®â£ï ºÁt JPÁ ªÀÄ»£Áå ©üvg À ï ªÁqÁå ªÁqÁåAa ¨sÉmï D¤ WÀgï ¨ÉeÉäAvÁA PÀ£ïð ¸Àªïð PÀÄmÁäAa ªÀ¼PÀ ï PÀ£ïð PÁuÉÏ°. ¥Áªïì, Dªïæ, RAZÁPï¬Äà ©üAiÉÄ£Á¸ÁÛA ¸ÀUÁîöå ¦üUð À eÉZÁå PÀÄmÁäAa vÁt ¨sÉmï PÉ°. ªÉ¼ÁPÁ¼Á ¥ÀæªÀiÁuÉ ªÀiÁVÚA, DgÁzsÀ£ÁA, Night Vigils ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉÆå. ºÀAiÉÄðPÁ ¨ÉÃæ ¸ÁÛgÁ ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÉA DgÁzsÀ£ï DgÀA¨sï PɯÉA. ¸ÀªÄÀ ¸ÁåA¤ PÀµÁÖv¯ É ÁåAPï Pˤì°AUÁzÁéjA §gÉA¥Àuï ¯Á¨sAÀ iÉÄAè . zÉêïvÉA¥Áèa ¸ÉƨsÁAiÀiï ZÀqAÀ ªÁÑ SÁwgï EUÀeð É ªÀÄÄPÁèöå ªÀoÁgÁPï EAlgï¯ÉÆÃPï, DzsÄÀ ¤Pï vÀAvÀe æ ÁÕ£ÁZÉÆ 15 K.V. d£ÀgÉÃlgï, EUÀeÉð ©üvÀgï DzsÀĤPï ¸ÀĸÀfÓvï ¸ËAqï ¹¸ÀÖªÀiï, °vÀÄfðPï ¤AiÀĪÀiÁA ¥Àª æ iÀ ÁuÉ ªÁZÁàA ¸ÁÖöåAqÁ D¤ £À« ªÉ¢ ¤ªÀiÁðuï, CSÁÍöå EUÀeÉðPï ¥ÉÃA¬ÄÖAUï C±ÉA ¦üUÀðeÉZÁå D¤ GzÁgï ªÀÄ£ÁZÁå zÁ¤AZÁ ¸ÀºÀPÁgÁ£ï ¥sÀPÀvïÛ 7 ªÀÄ»£ÁåA ©üvÀgï »A ¸Àªïð PÁªÀiÁA vÁtÂA ¸ÀA¥À¬ÄèA. ¨Á¥ï D®â£ÁZÁ JPÁ C©üªiÀ Á¤£ï ¢¯Áèöå gÀÄ¥ÀAiÀiï 12 ¯ÁSï zÁ£Á ªÀ«ðA eÉdÄ §gÁå UÉƪÁîöåZÁ DgÁzsÁ£Á SÁwgï KPï DgÁzsÁ£ï ZÁ¥É¯ï vÁt ¤ªÀiÁðuï PɯÉA. ¸À¨Ágï ªÀ¸ÁðA xÁªïß §Azsï ¥ÀqÉè¯ÉA ¸Á¯ÉéZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï vÁt ¥ÀvÁåð£ï DgÀA¨sï PɯÉA. zɪÁZÉA GvÁgï ªÁZÀÄ£ï ¤AiÀiÁ¼ÀÄAPï, ¦üUð À eÉZÁå ºÀAiÉÄðPÁ PÀÄmÁäPï ¥À«vïæ ¥ÀĸÀPÛ Áa ¥Àw æ zsª À iÀ Áðxïð vÁt ¥Á«vï PÉ°. ¢AiÉĸÉfZÁå ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï gÀÄ¥ÉÆåÃvÀª ì Á ¸ÀA§A¢ü ªÁgÁqÁåA¤ D¬Ä¯ÉÆè RÄj¸ï ¸ÀÄAUÁðgÁ¬Ä¯Áèöå GUÁÛ ö å ªÁºÀ £ Ágï ¸À ª ïð ¦ü U À ð eïUÁgÁAZÁ ¸ÁAUÁvÁ ¥ÀıÁðAªÁgï ¹éÃPÁgï PÀ£ïð EUÀeð É Avï 1 ¢¸ÁZÉÆ G¥Á¸ï D¤ DgÁzsÀ£ï PÀ£ïð vÁåZï ¥ÀjA ªÀiÁ£Á£ï D¤ UËgÀªÁ£ï ¥ÁnA ¥ÁªÀAiÉÆè. ªÀÄAiÀiÁ๠D¤ ªÉÆUÁ¼ï ¨Á¥ï D®â£ï ¥sÀPÀvïÛ JPÁ ªÀ¸Áð ©üvg À ï PÀ¯Áär ªÉ®APÀt ªÀiÁAiÉÄZÁå ¥ÀÆ£ï±ÉvÁPï 04-06-2012ªÉgï ªÀUïð eÁªïß UɯÉ. 03-06-2012ªÉ g ï ¸ÁAeÉ g ï D«Ä £À ª Áå «UÁgÁAPï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï ºÁAPÁA ¨sÉÆÃªï ªÀiÁ£Á£ï D¤ ªÉÆUÁ£ï ¸ÁéUÀvï PɯÉÆ. ²PÁà PÉëÃvÁæAvï vÀ±ÉAZï ¸ÀAVÃvï PÉëÃvÁæAvï ¸ÀA¸Ágï¨sg À ï £ÁAªÁqÉè¯É ¨Á¥ï ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï ¸ÁzÉ, ªÉÆUÁ½, ªÀiÁAiÀiÁà¹, UÀÆAqï C£ÀĨsÀªÁ£ï D¤ eÁuÁéAiÉÄ£ï ¨s¯ À ð É ¯É vÀ±A É Zï ¸ÀÄqÀÄr ì vï D¤ ZÀÄgÀÄPï vÉ eÁªÁ߸Ávï. GqÀĦZÁå £ÀªÁå ¢AiÉĸÉfAvï vÉ ZÁ£Àì®gï D¤ PÉƯÉeï D¥sï PÀ£Àì®Ö¸ïð ºÁZÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß vÀ±ÉAZï ¢AiÉĸÉfZÁ ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ÁZÉ CwäPï ¤zÉÃð±ÀPï eÁªïß ªÁªïæ ¢vÉ D¸Ávï. UɯÉvÁå ªÀ¸Áð vÁAZÁ ¸ÀAVÃvï PÉëÃvÁæZÁå ªÁªÁæPï ¥Àw æ ¶Övï ‘¸ÀAzÉñÀ ¥À± æ ¹ À Û’ vÁAPÁA ¯Á¨sÁèöå. ¸À¨Ágï ªÀ¸ÁðA PÉƯÉfZÉ ¦æ¤ì¥Á¯ï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢¯Éè ¨Á¥ï ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ªÀvÉð ±ÁyªÀAvï. vÁt DªÀiÁÑ EUÀeð É AvÁèöå ¸Àªïð EªÀiÁfAPï, ¥ÁAiÉÄ߯ÁAPï ªÀÈwÛ¥Àgï ¥ÉÃAAiÀÄÖgÁA zÁéjA ¥ÉÃAAiÀiïÖ PÀgÀAiÉÆè. ¨ÉæøÁÛgÁZÉA DgÁzsÀ£ï D¤ ¸Á¯ÉéZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ï ªÉ¯AÉ . RAZÁAiÀiï ¸ÀAzÀ¨Ás ðgï vÁAZÉA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÉZÉA G®ªÉÚA D¤ ºÁ¸ÉÛA ªÀÄÄRªÀÄ¼ï ¦üUÀðeïUÁgÁAPï ªÉÄZÀéuÉZÉA eÁ¯ÁA. vÁAZÁ AiÉÄeÁä£ï¥ÀuÁSÁ¯ï D«Ä DªÉÄÑ ¦üUÀðeÉZÉÆ 150 ªÀ¸ÁðAZÉÆ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀÛgï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï ¸ÀA¨sª æÀ ÄÀ ÄAPï vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÁåAªï D¤ ºÁå ¨sÁAUÁæ¼Áå ¸ÀAzÀ¨Ás ðgï DªÀiÁÑ AiÀiÁdPÁAZÉA ªÀ¸ÛÉ WÀgï ¨sÆ É Ãªï ¥À£ÉðA eÁ¯Áèöå£ï £ÀªÁå£ï ¨ÁAzÀÄAPï AiÉÄ«Ó¯ÁA. vÀ±ÉAZï ºÁå dĨÉèªÁZÁå ¸ÀägÀuÁxïð KPï ¸ÁägÀPï ¥ÀĸÀÛPï¬Äà ¨sÁAiÀiïæ ºÁqÀÄAPï AiÉÆÃd£ï WÁ¯ÁA. GzÁgï ªÀÄ£ÁZÁå zÁ¤AZÁ ¸ÀºÀPÁgÁ£ï D¤ ¦üUð À eïUÁgÁAZÁ ¸ÀºPÀ ÁgÁ£ï ºÉA AiÉÆÃd£ï §gÁå xÀgÁ£ï ¥ÉÆAvÁPï ¥ÁªÀ¯ Û AÉ ªÀÄu í ï D«Ä ¨sª À ð À ¸ÁÛAªï. ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï «±Éøï xÀgÁ£ï G¯ÉèÃSï PÀgÀÄAPï ¥sÁªÉÇ, DªÉÄÑ ¦üUÀðeÉAvï D¢A xÁªïß DvÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¬Ä¯Áèöå jÃeÉAmïì, ¢AiÀiÁPÉÆ£ï D¤ ¸Àªïð ¸ÀºÁAiÀÄPï D¤ vÁvÁÌ°Pï «UÁgÁAZÉÆ. ªÀiÁ| ¨Á¥ï ªÀiÁ¸Éð¯ï ¦AmÉÆ, ¨Á¥ï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

34

wAiÉÆzÉÆgï ¯ÉÆèÉÆ, ¨Á¥ï DåAl¤ eÉ. r’¸ÉÆÃeÁ, ¨Á¥ï ¯ÉÆgÉ£ïì ªÉÆAvÉgÉÆ, ¨Á¥ï §£Áðqïð ¸ÉÆÃeï, ¨Á¥ï ªÀiÁPïð ªÁ®Øgï, ¨Á¥ï ªÀiÁPïð qÉøÁ, ¨Á¥ï ¸ÁÖöå¤ vÁªÉÇ,æ ¨Á¥ï ºÉ¤æ r’¸ÉÆÃeÁ, ¨Á¥ï ¥ÁånæPï gÉÆræUÀ¸ï, ¨Á¥ï C¥ÉÆ°£Áj¸ï PÁæ¸ÁÛ, ¨Á¥ï CªÉ°£ï r’¹¯Áé, ¨Á¥ï ¥Áªïè gÉÃUÉÆ, ¨Á¥ï eÉêÀiïì r’¸ÉÆÃeÁ, ¨Á¥ï ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï ®Ä«¸ï, ¨Á¥ï gÉf£Á¯ïØ ¦AmÉÆ, ¨Á¥ï «¯Éáçqï r’¸ÉÆÃeÁ, SVD D¤ ¨Á¥ï ¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, eÉ.¸À. zÁPÁèöåAvï D¸ï¯Éè EvÉè vÀgï, zÁPÁèöåAvï £Ávï¯Éè ¸À¨Ágï ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï D¸ÉÆAPï ¥ÀÄgÉÆ. ¸Àªïð ªÀiÁ£Á¢üPï ¨Á¥ÁA¤ vÁAa ªÀwð ¸ÉªÁ DªÀiÁÌA ¢¯Áå. ¸Àªïð jw£ï ¦üUÀðeïUÁgÁA SÁwgï vÁt ºÁAUÁ¸Àgï ªÁªïæ PɯÁ D¤ jÃeÉAmïì vÀ±ÉAZï ¢AiÉÆPÉÆ£Á¤¬Äà eÁ¬ÄÛ ¸ÉªÁ PɯÁå. «UÁgÁAZÁ ºÁvÁPï ºÁvï ¢Ãªïß ¸ÀºPÀ Ágï ¢¯Á D¤ ¯ÉÆPÁZÁå CwäPï UÀeÁðAPï vÉ ¥ÁªÁèöåvï. Deï vÁAZÉÆ D«Ä ¥ÀævÉåÃPï xÀgÁ£ï ªÉÆUÁ£ï GqÁ¸ï PÁqÁÛAªï. zɪÁ¢ü£ï eÁ¯Áèöå «UÁgÁAPï vÀ±A É Zï ¸ÀºÁAiÀÄPÁAPï ¸Á¸ÁÚZÆ É «±Éªï ªÀiÁUÁÛAªï. vÀ±A É Zï DdÆ£ï¬Äà vÁAa ªÀwð ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸ï¯ÁèöåAPï vÁAZÁ «Ä¸ÁAªÁAvï dAiÀ i ïÛ D±É v ÁAªï D¤ §gÉ A ªÀiÁUÁÛAªï. ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï D«Ä G¥ÁÌgï DlAiÀiÁÛAªï DªÉÄÑ ¦üUÀðeÉAvï ¸À¨Ágï ªÀ¸ÁðA ¸ÉªÁ ¢¯Áèöå ¦üUð À eï G¥ÁzsåÀ PÁëAZÉÆ, PÁgÀåz² À ðAZÉÆ, EUÀeð É Avï «ÄgÉÆuï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢¯Áèöå ªÀiÁ£ÉøÁÛAZÉÆ D¤ ¦üUÀðeÉZÁå GzÀUÀðvÉ SÁwgï ªÁªÀůÉð¯Áå ¸Àªïð zÉêï¥Àe æ ÉZÉÆ D¤ GzÁgï ªÀÄ£ÁZÁå zÁ¤AZÉÆ. ºÉÆ ¸ÀA¨sª æ À iÀ ï Deï ¸ÀA¥À£Á, D«ÄA ¢é±vÀ ª À iÀ Á£ÉÆÃvÀª ì Á ¢±É£ï D«ÄÑA ¥ÁªÁèA PÁqÁÛ£Á ºÉÆ ¸ÀA¨sÀª æ Àiï D¤ ¸ÀAvÉƸï DªÀiÁ ¸ÀªÁðAZÁ PÁ¼ÁÓA ªÀÄ£ÁA¤ ¸ÀzÁA GgÉÆA¢. ¨sÁUɪA À vï ¥ÉzÄÀ Z æ Áå ªÀÄdw£ï ¸Àªð É ¸Ààgï zÉêï DªÀiÁÌA zsÁgÁ¼ï D²ÃªÁðzÁA¤ ¨sÀgÀÄA¢.

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

51

DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAa KPï gÀhļÀPï

¨ÉuÚÉPÄÀ zÀÄæ ªÁqÉÆ DªÀiÁÑöå ªÁqÁåZÉÆ ¥ÁvÉÆæ£ï ¸ÁAvï DAvÉÆ£ï. DZÀAiÀiÁðAZÉA ªÀvÉðA zÉuÉ zɪÁ£ï vÁPÁ ¢¯ÁA. C¸À¯Áå CZÀAiÀiÁðAUÁgï ¸ÁAvÁa ªÀwð ªÀÄdvï D¤ ¨sÁªÁxÁðAvï ygÁ¸ÁuÉ£ï fAiÉÄAªÁÑöå D±É£ï DªÀiÁÑöå ¦üUð À eÉZÁå ªÀír¯ÁA¤ DªÀiÁÌA ºÉÆ ªÀvÆ É ð ¸ÁAvï ¥ÁvÉÆæ£ï eÁªïß ¢¯Á. DªÀiÁÑ ªÁqÁåZÁå ¨sÀAªÁjA ¸ÉÆ©üvï ¹ÃvÁ £ÀA í AiÀiï ªÁ¼ÉÆ£ï ªÀÄzsU É Ávï ¨ÉuPÚÉ ÄÀ zÀÄæ PÀÄzÉÆæ D¸Á. DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï ¥ÀAiÉÄèA 27 PÀÄmÁäA D¸ÉÆ£ï DvÁA ¥À¸ æ ÀÄÛvï 12 PÀÄmÁäA ªÀ¹Û PÀgïß D¸Ávï. DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï JzÉÆ¼ï ªÀÄíuÁ¸Àgï 5 UÀÄPÁðgÁA¤ ¸ÉªÁ ¢¯Áå. vÁAZÉ ¥À¬ÄÌA zɪÁ¢ü£ï gÀÄeÁjAiÉÆ ¦AmÉÆ, zɪÁ¢ü£ï «ÄAUÉ¯ï ¦AmÉÆ, zɪÁ¢ü£ï ¥sÉrPæ ï ¦AmÉÆ vÀ±ÉAZï ªÀiÁ£ÉøïÛ ¸ÁÖöå¤ ®Ä«¸ï ºÁtÂA ¸ÉªÁ ¢¯Áå. ¥À¸ æ ÄÀ v Û ï ªÀiÁ£ÉøïÛ gÀÄ¥Àmïð qÁAiÀĸï UÀÄPÁðgï eÁªïß D¦è ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Á. DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï zɪÁZÁå D¥ÀªÁÚöåPï ¥Á¼ÉÆ ¢°èA zÉÆUÁA zsÁ«ÄðPï ¨s¬ À ÄÚA D¸Ávï. zÉ| ¦ü°¥ï ¦AmÉÆ D¤ zÉ| ªÀiÁ¸Éð°£ï ¦AmÉÆa zsÀĪï zÉ| ¨sAÀ iÀiïÚ ªÀiÁUÀðgÉmï ¦AmÉÆ£ï D¥ÉƸÀ° Û Pï PÁªÉÄð°vï ªÉļÁAvï zsÁ«ÄðPï ¨sÀAiÀiïÚ eÁªïß ¸ÉªÁ ¢¯Áå. D£ÉåÃPï zsÀªÀiïð¨sÀAiÀiïÚ zÉ| gÀÄeÁjAiÉÆ PÁéqÀ¸ æ ï D¤ ²æêÀÄw D¤ß PÁéq¸ æÀ ï ºÁAa zsÄÀ ªï ¥À« æ ÄüÁ PÁéq¸ æÀ ï

¨sÁUɪÀAvï RĸÁðZÁ ªÉļÁAvï zsÁ«ÄðPï ¨sÀAiÀiïÚ eÁªïß ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Á. ²PÁà PÉÃë vÁæAvï, PÀȶ PÉÃë vÁæAvï, vÁAwæPï PÉÃë vÁæAvï, ¸ÁªÀiÁfPï PÉëÃvÁæAvï, ¸ÁA¸ÀÌøwPï PÉëÃvÁæAvï D«ÄÑA ªÁqÁåUÁgÁA ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Ávï. D«ÄÑ A ¨s À Ä VðA vÁ¯É A vïªÀ A vï ¨s À Ä VðA eÁªÁ߸Ávï. ¥ÁmÁèöå xÉÆqÁå ªÀgÁìA¤ PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉ£ï ZÀ®ªïß ªÀgÁÑöå ¨sÁµÀuï ¸ÀàzsÁåðAvï DªÀiÁÑöå ªÁqÁåZÁå ¨sÄÀ UÁåðA¤ ¦üUð À eÉAvï, ªÁgÁqÁåAvï D¤ ¥ÁæAvïå ªÀÄmÁÖgï eÁ¬ÄÛA E£ÁªÀiÁA D¥ÁÚAiÀiÁèöåAvï. ²æà ªÁ®Ögï ¦AmÉÆ£ï «Ä°næAvï ªÁªïæ ¢¯Áå. DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï D¸ÁÑöå zÀĨÁîöå PÀÄmÁäAPï WÀgï ¨ÁAzÀÄPï vÀ±ÉAZï JPÁ ªÀiÁ£É¸ÁÛPï vÁZÁå ªÀÄÄPÁèöå ¥sÀÄqÁgÁPï ªÁmï PÀ£ï𠢯Áå. ªÁqÁåZÉÆ ¢Ã¸ï, ¦QßPï D¸Á PÀgïß DªÉÆÑ ¸ÀAvÉƸï JPÁªÉÄPÁ ªÁAlÄ£ï WÉvÁè. ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁzÁéjA ªÁqÁå dªÀiÁvÉPï D«Ä ¸ÀªÁðA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï DªÉÆÑ JPÀémï ¥ÁZÁgÁÛAªï. ªÁqÁåAvÁèöå PÀµÁÖA¤ D«Ä JPÁªÉ Ä PÁ PÀ Ä ªÉ Ä Ì Z É Æ ºÁvï ¢vÁAªï. ºÀ g ï PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁA¤ vÀ±ÉAZï ««zsï ¸ÀAWï¸ÀA¸ÁÜöåA¤ D«ÄÑA ªÁqÁåUÁgÁA ªÉÄvÉgï eÁvÁvï.  C¤vÁ PÁéq¸ æÀ ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð

ºÁ¯ÉPÆ É r ªÁqÉÆ

¸ÀĪÀiÁgï 50 ªÀ¸ÁðAa ZÀjvÁæ D¸ÉÆÑ ºÉÆ ªÁqÉÆ PÀZÀÆÑgï ªÁqÁå xÁªïß «¨sÀfvï eÁªïß ¥À¸ æ ÀÄÛvï 44 QæAiÀiÁ¼ï QæÃ¹Û PÀÄmÁäA DmÁ¥ÀÄ£ï ¯Áí£ï QæøÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁ ªÀÄÄSÁAvïæ ªÁªÀÅ£ïð D¸Á. ªÁqÉÆ ¸Áܦvï eÁ¯Éè xÁªïß ¸ÀĪÀiÁgï 33 ªÀ¸ÁðA ¯ÁA¨ï DªÉÝa UÀÄPÁðgÁa dªÁ¨ÁÝj AiÀıÀ¹é jwA ¥Á¼ïß D¬Ä¯Áèöå zÉ. ¦Ãlgï zÁ¯ÉäÃzÁa ¸ÉªÁ ªÁRuÁÛAªï. vÁZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁgï eÁ¬ÄÛA ¸ÉªÁ PÁ¬ÄðA

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

ZÀ¯ÁèöåAvï. ¥Àª æ ÀÄÄSï eÁªïß ¸ÀA¥ÀPïð gÀ¸ÉÆÛ D¤ «Ãeï ¸À P À v ï (Elecricity) ºÁqÁÑ ö åAvï ¸À ª ïð ªÁqÁåUÁgÁA¤ ¸ÁAUÁvÁ PɯÉÆè ªÁªïæ «¸ÉÆæAPï £ÀeÉÆ eÁ¯ÉÆè. G¥ÁæAvÁèöå ªÀgÁìA¤ ²æà ¸ÉʪÀÄ£ï ¸ÀĪÁj¸Á£ï ¸ÀĪÀiÁgï 16 ªÀ¸ÁðA UÀÄPÁðgï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢¯Áå. D¤ ¦üUð À eÉAvï ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiï ¸ÁÜ¥£ À ï eÁ¯Áèöå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï ªÁqÁåAvï ¥À¨ æ sÁ«vï jw£ï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

52

PÁAiÀÄðUÀvï PÀZÁðAvï AiÀıÀ¹é D¥ÁÚAiÀiÁèöå. ¸ÀĪÉðgï xÁªïß JzÉÆ¼ï ªÀÄíuÁ¸Àgï ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄ»£ÁåAvï dªÀiÁvÉÆå ZÀ®ªïß AiÀıÀ¹é jw£ï PÁAiÀÄðUÀvï PÀ£ïð D¸ÁAªï. ²æà gÉÆQÌ r’D¯ÉäÃqÁ£ï UÀÄPÁðgï eÁªïß 11/2 ªÀgÁìAa ¸ÉªÁ ¢¯Áå. ¥À¸ æ ÄÀ v Û ï ²æà eÉgÁ¯ïØ UÉÆ£Áì°é¸ï UÀÄPÁðgï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Á. ªÁqÁåUÁgÁA xÀAAiÀiï ªÀÄÄSÉ®àuï ZÀqÁèA. ¥Àj¸ÀgÁAvï eÁAªÁÑöå C£ÁåAiÀiÁ «gÉÆÃzsï ¸ÀAWÀnvï jw£ï ªÁªïæ ZÀ¯Æ É £ï D¸Á. ¸Áªïðd¤Pï E¯ÁSÁåA ªÀÄÄSÁAvïæ eÁ¬ÄÛA C©üªÀÈzÉÝaA PÁ¬ÄðA ZÀ®Ä£ï D¸Ávï. gÀ¸ÁÛöåa C©üªÈÀ ¢Þ, gÀ¸ÁÛöåAPï «Ãeï ¢ªÉ, ¦AiÉÄAªÉA Ñ GzÁPï C¸À¯Áå «µÀAiÀiÁAZÉgï UÁæªÄÀ ¸À¨A És vï ªÀq í Á ¸ÀASÁå£ï ¨sÁUï Wɪïß C©ü¥ÁæAiÉÆ ªÀÄAqÀ£ï PÀ£ïð ¥ÀU æ Àw D¥ÁÚAiÀiÁèöå. ªÁqÁåAvï ªÀ¹Û PÀZÁåð ºÉgï eÁwZÁ ¯ÉÆPÁ ¸ÀAVA ¸ËºÁzsÀð Qæ¸Àä¸ï DZÀgÀuï, ¥ÁæAiÀÄéAvÁAZÁ WÀgÁAvï Qæ¸ä¸ À ï DZÀgu À ï, ªÁqÁåZÁ ¢¸ÁZÉA DZÀgu À ï C¸À°A ««zsï PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁA DZÀgÀÄìAZÁ ¸ÀAVA ªÁqÁåAvï KPï ªÀÄ£ï D¸Á PÀ£ïð ªÁªÀÅZÉðA ¥ÀAæ iÀÄvïß ZÀ¯ÁèA. ºÁå ¸Àªïð PÁAiÀiÁðA¤ ªÁqÁåAvï ªÀ¹Û

PÀZÁð PÀÄmÁä¤ zÁPÀ¬Ä¯ÉèA §gÉA ªÀÄ£ï ¯Áí£ï QæÃ¹Û ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiÁAZÁ ªÁªÁæZÆ É ¥s¼ À ï ªÀÄt í ÄAPï C©üªiÀ Á£ï ¨sU À ÁÛ. ªÀiÁ| ¨Á| ªÀiÁPïð UÉÆ£Áì°é¸ï, §¼Áîj ¢AiÉĸÉeï, ªÀiÁ| ¨Á| ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï r’¹¯Áé, PÁ¥ÀÄa£ï ¥sÁæzï, ªÀiÁ| ¨Á| EªÀ£ïì ¸ÀĪÁj¸ï, ¥ÉÆmïð¨ÉÃè gï ¢AiÉĸÉeï, ªÀiÁ| ¨Á| gÉÆúÀ£ï r’D¯ÉäÃqÁ, eÉfévï ªÉÄüï, ªÀiÁ| ¨Á| C¤¯ï r’D¯ÉäÃqÁ, eÉfévï ªÉÄüï, ªÀiÁ| ¨sÀ| ªÉgÉÊ£ï ¸ÀĪÁj¸ï, ªÀiÁ| ¨sÀ| ¥Áªïè r’D¯ÉäÃqÁ, ªÀiÁ| ¨s|À Då£ïgÉÆÃeï r’D¯ÉäÃqÁ, ªÀiÁ| ¨s|À LqÁ r’D¯ÉäÃqÁ, ªÀiÁ| ¨sÀ| ¤ªÀÄð® r’¹¯Áé, C±ÉA ªÁqÁåAvÉè ¥ÁAZï AiÀiÁdPï D¤ ¥ÁAZï zsª À iÀ ïð ¨s¬ À ÄÚA ««zsï ±ÉvÁAvï QæøÁÛZÉ ¸ÉªÉAvï ªÁªÀÅ£ïð D¸ÉÑA DªÀiÁÌA ¨sÉÆêï C©üªiÀ Á£ÁZÉA eÁªÁ߸Á. ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀª ì ï DZÀgu À ï PÀZð É A ¨sÁUï ¥sÁªÉÇ PɯÁèöå ¸ÀªÉð¸ÀàgÁ zɪÁPï CUÁðA ¥Álªïß, ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ Z æ Æ É G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqïß, ¥À£Á߸ÁZÁPï¬Äà C¢üPï ªÀ¸ÁðAa ZÀjvÁæ D¸ÁÑöå ºÁ¯ÉPÆ É r ªÁqÁåZÁ ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁA. dÄeÉPï ªÀiÁ£ï PÀ£ïð ªÀÄÄPÁèöå ¢¸ÁA¤ D¤Pï¬Äà ZÀqï ªÀiÁ¥Á£ï ¥ÀU æ Àw eÁA«Ý ªÀÄíuï D±Éªïß §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï. D£Émï ¸ÀĪÁj¸ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð

ºÀ£º É ½ À î ªÁqÉÆ DªÉÆÑ ºÀ£º É ½ À î ªÁqÉÆ ¸ÁA. ¥ÁªÁèPï ¸ÀªÄÀ ¥ÀÄð£ï ¢¯ÉÆè eÁªÁ߸Á. DªÀiÁÑ ªÁqÁåAvï 35 PÀÄmÁäA ªÀ¹Û PÀ£ïð D¸Ávï. ¹ÃvÁ £ÀA í AiÀiï vÀrgï, PÀZÆ À g Ñ ï xÁªïß DgÀA¨sï eÁ¯ÉÆè ºÉÆ ªÁqÉÆ £Á®ÄÌzÄÀ ,æ GzÁݯïUÀÄqÉ,Ø ¨Á¼É»vÀÄ,è §ArêÀÄoÀ, PÀÆgÁr ¥ÀAiÀiÁðAvï ¨sÆ É Ãªï «¸ÁÛgï ¥Àz æ ÉñÁAvï «¸ÁÛ£ïð D¸Á. ¥ÁmÁèöå 28 ªÀ¸ÁðA xÁªïß DªÀiÁÑ ªÁqÁåZÉÆ UÀÄPÁðgï ²æà eÉÆÃeïð r’¸ÉÆÃeÁ UÀÄPÁðgÁa ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Á. ªÁqÁåAvï PÀÄmÁäA ªÀÄzsÉÆè JPÀémï ªÁqÀAªÁÑöåAvï D¤ ªÁqÁåA¤ eÁAªÁÑ ¸Àªïð PÁgÀåPÀæªÀiÁA¤ ªÁqÁåUÁgÁAPï ¸ÁAUÁvÁ ºÁqÁÑAvï vÁa ¸ÉªÁ ªÁRtÄAPï ¥sÁªÉÇ. ºÁZÉ D¢A wÃ¸ï ªÀ¸ÁðA

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

UÀÄPÁðgÁa D¦è ¸ÀªÀĦðvï ¸ÉªÁ ¨sÉl¬Ä¯ÉÆè zÉ| ®Ä«¸ï ªÉÄAqÉÆãÁì, ºÁZÉÆ D«Ä ªÉÆUÁ£ï GqÁ¸ï PÁqÁÛAªï D¤ vÁPÁ ¸Á¸ÁÚa ±ÁAw ªÀiÁUÁÛAªï. DªÀiÁÑ ªÁqÁåAvï ºÀgÉåPÁ ªÀÄ»£ÁåAvï ªÁqÁå dªÀiÁw ZÀ¯ÁÛvï. ªÁqÁåUÁgÁA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï zɪÁZÉA GvÁgï ªÁAlÄ£ï WÉvÁvï. ªÁqÁåAvï QvÉAAiÀiï ¸ÀªÀĸÉå D¸Ávï vÀgï vÉ ¤ªÁæAªïÌ ¥ÀA æ iÀÄvïß PÀvÁðvï, UÀeÉðªÀAvÁAZÁ UÀeÁðAPï ¥ÁªÁÛvï. ¦üUð À eÉAvï ªÁqÁåUÁgÁA¤ ¢ÃAªïÌ eÁAiÀiï w ¸ÉªÁ Rıɣï PÀvÁðvï. DªÉÆÑ å ªÁqÁå dªÀiÁw fªÁ¼ï xÀgÁ£ï ZÀ¯ÁÛvï. ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸Áð ªÁqÁåZÉA ¥sɸïÛ

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

53

¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁÛAªï D¤ ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï ªÁqÁåUÁgÁA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ««zsï Sɼï, ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï D¸Á PÀvÁðAªï, «±ÉÃµï ¸ÁzsÀ£ï PɯÁèöå ªÀåQÛAPï ¸À£Áä£ï PÀZÁð ¸ÀªAÉ ¥ÁæAiÉĸÁÛAPï¬Äà «±ÉÃµï ¸À£Áä£ï

PÀvÁðAªï. ºÀ£ÉºÀ½î ªÁqÉÆ JPÀémÁPï £ÁAªÁqÁè D¤ ºÉÆ ªÀiÁAiÀiÁªÉÆÃUï D¤ JPÀémï C¸ÉÆZï ªÀÄÄAzÀgÀÄ£ï ªÀZÉÆA¢ ªÀÄíuï D±ÉvÁAªï. gÉÆçmïð ¨Á£Éð¸ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð

ºÉƸÁ¼ï ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ

Qæ¸ÁÛ SÁwgï D¥ÉÆè fÃªï ¢Ãªïß ªÀiÁrÛgï ªÉįÉÆè ¸ÁA. ¯ÉÆgɸï DªÀiÁÑ ªÁqÁåZÉÆ ¥ÁvÉÆ£ æ ï. DªÉÆÑ ªÁqÉÆ ºÉƸÁ¼ï ²æêÀÄw qÉ°á£ï ¨Á£Éð¸ÁZÁ WÀgÁ xÁªïß gÀAUÀ£ÀPÉÃj ²æêÀÄw gÉÆÃf ®Æ«¸ï »ZÁ WÀgÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï 46 WÀgÁAZÉÆ ZÀqÄÀ uÉA 6 Q.¯ÉÆ. «ÄÃlgï «¹ÛÃuÁðZÉÆ «¸ÁÛgï ªÁqÉÆ. ºÁå ªÁqÁåAvï ¥ÀAiÉÄèA ²æà ¸ÉÖä ¥ÁAiÀiïì, zÉ| ®Æ«¸ï ¹PÉéÃgÁ, ²æà «°AiÀĪÀiï ¥sÀÄmÁðqÉÆ, ²æà eÉÆøɥsï ¦AmÉÆ D¤ ²æà qÉÆðá r’°ÃªÀiÁ ºÁt UÀÄPÁðgï eÁªïß D¦è ¸ÉªÁ ¢¯Áå. DªÀiÁÑ ªÁqÁåAvï GwÛêÀiï ªÀÄÄSÉ°, ¸ÀAVÃvï UÁAªÉÑ, ¥ÀvÁæA¤ PÁtÂAiÉÆ D¤ PÀªÀ£ÁA §gÀAªÉÑ, GwÛêÀiï SɼÁÎr D¤ GwÛêÀiï ªÁVä D¸Ávï. ²æà «.J¯ï. gÉÆÃZï JPÉÆè ¥ÀS æ Áåvï PÁè¸ï 1 PÉÆAmÁæöåPg ÖÀ ï, GwÛªÀiï PÀȶPï vÀ±ÉAZï ¨ÁPÀÄðgï «zÁåªÀ¢ü𤠸ÉƸÁ¬ÄÖZÉÆ CzsÀåPïë eÁªïß ¨ÁPÀÄðgï vÀ±ÉAZï D¸ï¥Á¸ÁÑöå ¯ÉÆPÁPï GvÀª Û iÀ ï UÀÄtªÀÄmÁÖZA É ²PÁ¥ï ¯Á¨sÁÑöå ¥Á¸Àvï vÉÆ eÁAiÉÄÛA ªÁªÀÅgÁè. ²æà JjPï ¸ÉÆãïì KPï PÀ«, PÁtÂAiÉÆ D¤ PÀªÀ£Á §gÀAiÀiÁÚgï, ¸ÀAVÃvï WÀqÁÚgï D¤ UÁ«à

vÀ ± É A Zï GvÀ Û ª À i ï PÁAiÀ Ä ð¤ªÁðºÀ P ï eÁªïß ¦üUð À eÉAvïZï £ÀA í iÀiï ¸ÀªiÀ ÁeÉAvï ¥Àdð¼Áî. ²æà ¸ÉÖä ¥ÁAiÀiïì ¨ÁPÀÄðgï gÉÆÃljZÉÆ ¸ÁÜ¥ÀPï CzsÀåPïë, ¥ÀAZÁAiÀÄvÁZÉÆ ªÀiÁf CzsåÀ Pïë vÀ±A É Zï KPï AiÀıÀ¹é GzÀå«Ä eÁªÁ߸Á. ²æà qÉÆðá r’°ÃªÀiÁ, ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÉÄA§gï vÀ±AÉ Zï ¦üUð À eÉZÆ É ªÀiÁf G¥ÁzsåÀ Pïë eÁªïß ¦üUÀðeÉAvï vÀ±ÉAZï ¸ÀªÀiÁeÉAvï £ÁAªï ªÉ¯ÁA. ²æêÀiÁ£ï DUÀĹۣï CgÀÄuï qÁAiÀĸï KPï AiÀıÀ¹é zÉÊ»Pï ²PÀu ë ï ²PÀPë ï eÁªïß ¸ÀªiÀ ÁeÉAvï §gÉA £ÁAªï ºÁqÁèA. ²æà gÉÆñÀ£ï ¯ÉÆèÉÆ£ï SɼÁ ±ÉvÁAvï, ²æà ªÀÄ«ð£ï PÁéq¸ æ À Á£ï ¸ÀAVÃvÁAvï DªÀiÁÑ UÁAªÁAvï £ÀíAiÀiï D¸ÁÛA, ¥ÀUÁðªÁAvï¬Äà §gÉA £ÁAªï eÉÆqÁèA. D¯ï¸ÀÖ£ï r’¸ÉÆÃeÁ£ï zsÁªÁå PÁè¹Avï 93.12% CAPï vÀ±ÉAZï zsÁªÁå PÁè¹ZÁ PÀxÉÆ°Pï ²PÀu ë ï ¥ÀjÃPÉA ë vï PÉÃA¢æÃAiÀiï ªÀÄmÁÖgï UÉÆ«î ¨Á¥Á xÁªïß E£ÁªÀiï D¥ÁÚAiÀiÁèA. ºÀgÉåPÁ PÁªÀiÁAvï ªÁqÁåUÁgï JPÀémÁ£ï PÁªÀiï PÀvÁðvï, vÀ±A É Zï ¦üUð À eÉZÁ ºÀgåÉ Pï PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁA¤ GªÉÄ¢£ï ¥Ávïæ WÉvÁvï.  eÉÆøɥïs r’¸ÉÆÃeÁ, PÁAiÀÄðzÀ²ð

ºÉƸÁ¼ï gÀÄeÁgï ªÁqÉÆ 150 ªÀ¸ÁðAZÁå dĨÉèªÁPï C©ü£ÀAzÀ£Á ¸ÀªÉA zɪÁPï CUÁðA ¥Álªïß DªÀiÁÑöå gÀÄeÁgï ªÁqÁåa ªÀÄné ZÀjvÁæ vÀĪÉÄÑ ªÀÄÄPÁgï zÀªÀgÁÛAªï. ¸ÀÄAzÀgï ¥ÀPæ ÀÈvÉ£ï ¨sÀgÉÆ£ï, C¸ÀÛªÉÄÛPï ¹ÃvÁ £ÀíA¬ÄÑ zÉÃUï Wɪïß, ¸ÉÆ©üvï ªÀiÁqÁA vÉÆÃmï ¥s¼ À Á¨sj À vï UÁzÁå ¨sÁmï C±ÉA ¥ÁZÁéöå gÀAUÁ£ï ¨sÀgÉÆ£ï DªÀiÁÑöå zÉƼÁåAPï D¤ ªÀÄwPï ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ¢AªÉÇÑ D¤

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

gÀÄeÁgï ªÀiÁAiÉÄZÁå ¨É¸ÁªÁA¤ ¨sÀgï¯ÉÆè ªÁqÉÆ eÁªÁ߸Á DªÉÆÑ gÀÄeÁgï ªÁqÉÆ. ¸ÀĪÉðgï ºÉÆ ªÁqÉÆ ¨sÁjZï ªÀíqï D¸ÉÆ£ï C¸Àª Û ÄÉ PÛ ï ±Àg© À â zÉÃUï xÁªïß GzÉAwZÁå gÀAUÀ£PÀ g É É zsÀªÀÄð¸Á¯É ªÀÄíuÁ¸Àgï «¸ÁÛgÉÆ£ï D¸ï¯ÉÆè. ºÁå ªÁqÁåPï ºÉƸÁ¼ï ªÁqÉÆ ªÀÄu í ï D¥ÀAiÀiÁÛ¯.É PÀª æ ÄÉ Ãuï ºÉÆ ªÁqÉÆ zÉÆÃ£ï ªÁAmÉ PɯÉÆ. ¸ÁA. ¯ÉÆgɸï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

54

ªÁqÉÆ D¤ gÀÄeÁgï ªÁqÉÆ ªÀÄu í ï £ÁAªÁA ¢°A. zɪÁ¢ü£ï ¥sÉ°Pïì ¹PÉéÃgÁ vÁå ªÉ¼Ágï UÀÄPÁðgï eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. G¥ÁæAvï ²æà «PÀÖgï UÉÆ£Áì°é¸ï ºÁå ªÁqÁåZÉÆ UÀÄPÁðgï eÁ¯ÉÆ. ®UÀãUï 30 ªÀ¸ÁðA vÁuÉ C¥ÀĨÁðAiÉÄa ¸ÉªÁ ¢¯Áå. G¥ÁæAvï ²æà «°AiÀĪÀiï ¯ÉÆèÉÆ ªÁqÁåZÉÆ UÀÄPÁðgï eÁ¯ÉÆ. vÁuÉ 10 ªÀ¸ÁðA UÀÄPÁðgï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢¯Áå. vÁZÁå G¥ÁæAvï ²æà «PÀÖgï r’¸ÉÆÃeÁ ªÁqÁåZÉÆ UÀÄPÁðgï eÁ¯ÉÆ. vÁuÉ ¸ÀĪÀiÁgï 13 ªÀ¸ÁðA ¸ÉªÁ ¢¯Áå. ºÁå ªÉ¼Ágï ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÁåaA 6 WÀgÁA ºÁå ªÁqÁåPï ¨sw À ð eÁ°A. DvÁA ªÁqÁåAvï 35 WÀgÁA D¸Ávï. ¥À¸ æ ÀÄÛvï ²æêÀÄw eÉ¹ì ¦AmÉÆ ªÁqÁåa UÀÄPÁð£ïð eÁªïß ¸ÉªÁ ¢vÁ D¸Á. DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï ¸À¨Ágï zsÁ«ÄðPï ¨sÁªï D¤ ¨sÀ¬ÄÚA zɪÁZÁå ±ÉvÁAvï ªÁªïæ ¢Ãªïß D¸Ávï. ¥À¸ æ ÀÄÛvï PÀ¯ÁåtÄàgï ªÁgÁqÁåZÉÆ «UÁgïªÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ¸ÉÃÖ ¤ ¯ÉÆèÉÆ DªÀiÁÑöå ªÁqÁåZÆ É ¸ÀÄ¥ÀÄvïæ ªÀÄu í Æ É APï DªÀiÁÌA C©üªÀiÁ£ï ¨sÉÆUÁÛ. ªÀiÁ| ¨Á| «¯Éáçqï UÉÆ£Áì°é¸ï vÁAa ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Ávï. 6 duÁA zsÁ«ÄðPï ¨sÀ¬ÄÚA vÁAa ¸ÉªÁ wA ¢Ãªïß D¸Ávï.

²æà «PÀÖgï UÉÆ£Áì°é¸ÁPï vÁuÉ UÁzÁåa ¸ÁUÀé½ PÀZÁåð ªÉ¼Ágï PÀȶ PÉëÃvÁæAvï ‘§gÉÆ ¸ÁUÉÆé¼U É Ágï’ ªÀÄu í ï ¥À± æ ¹ À Û ªÉļÁîöå. SɼÁ PÉÃë vÁæAvï ªÀµÁð ¯ÉÆèÉÆ ±ÉÆÃmï¥ÀÄmï ¥ÀAzÁåmÁAvï vÁ®ÆPï ªÀÄmÁÖgï fPÉÆ£ï gÁeïåªÄÀ mÁÖ ªÀÄu í Á¸Àgï ¥ÁªÁèA. ¸ÀAWï-¸ÀA¸ÁÜöåAZÉ CzsÀåPïë eÁªïß ªÁqÁåZÉ 8 ¸ÁAzÉ ¥À¸ æ ÀÄÛvï ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Ávï. EUÀeÉðZÁå ºÀgÉåPÁ ªÁªÁæAvï D«Ä ªÁqÁåUÁgÁA ¨sÁUï Wɪïß D¸ÁAªï. AiÀÄĪÀduÁA L.¹.ªÉÊ.JªÀiï. ¸ÀAWÁAvï ¨sj À Û eÁªïß PÁgÁå¼ï ªÁªïæ ¢Ãªïß D¸Ávï. DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï ªÀÄjAiÉÄZÉÆ UÉÆm æ ÉÆÖ D¸Á. ºÁå UÉÆm æ ÁÖöåPï ‘RÄj¸ï’ ªÀÄíuÉÆ£ïAZï ¸ÀªÁðA D¥ÀAiÀiÁÛvï. Qæ¸ÁÛAªï D¤ CQæ¸ÁÛAªï ªÀļ í Æ É î ¨sÃÉ zï¨sÁªï £Á¸ÁÛA ºÀgåÉ PÆ É è ªÀÄgÉåPï ªÀiÁ£ï PÀ£ïð D±Ágï ¥Á±Ágï eÁvÁvï. C±É A ¸À ¨ Ágï zÉ u ÁåA¤, vÁ¯ÉAvÁA¤, ¨É¸ÁAªÁA¤ ¨sg À ï¯ÉÆè DªÉÆÑ gÀÄeÁgï ªÁqÉÆ ªÀÄgÉåZÁ ¨É¸ÁAªÁA¤ ¥sÀįÉÆA¢ ªÀÄíuÉÆ£ï D«Ä ªÀiÁUÁÛAªï.  UÉm æ ÁÖ ¥s£ É ÁðAr¸ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð

PÀZÆ À Ñgï ªÁqÉÆ ¸ÁA ¥ÉzÀÄPæ ï ¸ÀªÀÄ¥ÀÄð£ï ¢¯ÉÆè ªÁqÉÆ DªÉÆÑ PÀZÀÆÑgï ªÁqÉÆ. ZÁ½Ã¸ï D¤A zÉÆãï WÀgÁA ºÁå ªÁqÁåAvï D¸Ávï. vÀjà ¥À¸ æ ÀÄÛvï 38 PÀÄmÁäA ªÀiÁvïæ ºÁAUÀ¸Àgï ªÀ¹Û PÀgïß D¸Ávï. CAzÁeï 110 ¸ÁAzÉ ºÁå ªÁqÁåAvï D¸Ávï vÀgï 80 ªÀ¸Áð ªÀ¬ÄèA 10 ªÀiÁ®ÎrA ºÁå ªÁqÁåAvÁèöå PÀÄmÁäA¤ D¸Ávï ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÑA KPï ¨sÁUïZï ¸ÀAiÀiï. EUÀeÉðZÁå ¸ÀÄvÀÆÛgÁAvï D¸ÉÑ D«Ä ¨sÀQÛ¥ÀuÁZÁå ªÁvÁªÀgÀuÁAvï ªÀíqï eÁ¯Áèöå£ï ¸ÀzÁA «Æ¸ÁPï ªÉZA É , ¨sÄÀ UÁåðA¤ «Æ¸ï gÀeÁgï PÀZð É A, QæAiÀiÁvÀäPï jw£ï ¥Ávïæ WÉAªÉÇÑ ºÁå ªÁqÁåUÁgÁAPï zɪÁ£ï ¢¯ÉAè KPï ªÀvð É A zÉuÉ ªÀÄu í Æ É APï C©üªiÀ Á£ï ¨sÆ É UÁÛ. ºÁå ªÁqÁåAvÁèå ¸ÁAzÁåAPï zɪÁ£ï ««zsï jwZÁå vÁ¯ÉAvÁA¤ ¨sg À ÁèA. «Æ¸Á ªÉ¼Ágï UÁAiÀÄ£Á UÁªïß, ªÁeÁAvÁæA SɼÉÆ£ï, zÉêï¸ÀÄÛw CxÁð¨sÀjvï PÀgÀÄAPï DªÀiÁÑ ªÁqÁåZÉ ¸ÁAzÉ ¸ÀºÀPÁgï ¢vÁvï.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiÁZÉ dªÀiÁw §gÁå£ï ZÀ¯ÁÛvï. ªÁqÁåUÁgÁA ªÀíqÁ ¸ÀASÁå£ï ºÁdgï eÁvÁvï. ªÁqÁåZA É ¥s¸ É ïÛ DZÀgu À ï PÀgÁÛAªï. PÉÆA¦æ ¥ÀıÁðAªÁa ªÁmï ¸ÀÄAUÁðgÁAªïÌ ¸ÀPÌq À ï PÀÄmÁäAa ¸ÀºÀPÁgï ¢vÁvï. ªÁqÁåªÁgï ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁAvï ªÁqÁåUÁgÁA ¨sÁUï WÉvÁvï. ¥À¸ æ ÀÄÛvï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ¼ÉZÉÆ ¥Àw æ ¤¢ü eÁªïß ¥Àæ«Ãuï PÀªÁð¯ÉÆè, ¥ÁånæPï zÁ¯ÉäÃzÁ «AZÀÄ£ï DAiÀiÁèöåAvï. ªÉÊ.¹.J¸ï.ZÉÆ ¸ÀZÃÉ vÀPï eÁªïß qÉÆðá r’¸ÉÆÃeÁ UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½ZÉÆ ¸ÁAzÉÆ eÁªïß ¸ÉªÁ ¢vÁ. ªÁqÁåa PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß EªÉmï ¦PÁqÉÆð, ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiÁa ªÁqÁåa ¥Àw æ ¤¢ü «¯Áä zÁ¯ÉäzÁ, PÀÄmÁä »vÁ ¸À«ÄwZÉÆ ¸ÁAzÉÆ eÁªïß UÁèöår¸ï D¯ÉäÃqÁ, vÀ±A É Zï UÀÄPÁðgïß eÁªïß Lj£ï ¥ÁAiÀiïì ¸ÉªÁ ¢vÉZï D¸Ávï.  EªÉmï ¦PÁqÉÆð, PÁAiÀÄðzÀ²ð

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

55

PÀÄzÀÄæ ªÁqÉÆ

PÀÄzÀÄæ ªÁqÉÆ EUÀeð É Pï 1 Q.¯ÉÆ. «ÄÃlgï ¥ÀAiÀiïì D¸Á. ªÁqÁåZÁ ¨sAÀ ªÁjA £ÀA í iÀiï ªÁí¼ÁÛ. ¨ÁPÀÄðgÁPï D¤ ¸Á¸ÁÛ£ÁPï ¸ÀA¥ÀPÁðPï ««AUÀqï ¸ÁAPÉƪï D¸Ávï. DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï 30 Qæ¸ÁÛAªï PÀÄmÁäA D¸ÉÆ£ï ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁ£ï fAiÉÄvÁAªï. DªÀiÁÑöå ªÁqÁåZÆ É ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁA. ¥sÁ¤ æ ¸ ì ï ¸ÁªÉgï. D«Ä ºÀgåÉ PÁ ªÀÄ»£ÁåAvï dªÀiÁvÉZÁå ªÉ¼Ágï ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁA. ¥sÁ¤ æ ¸ ì ï ¸ÁªÉgÁa EªÀiÁeï zÀªg À ÄÀ £ï ¸ÁAvÁPï ªÀiÁ£ï PÀ£ïð dªÀiÁvï DgÀA¨sï PÀvÁðAªï. ªÁqÁåAvï ¸À¨Ágï UÀÄPÁðgÁA¤ ¸ÉªÁ ¢¯Áå. ªÀiÁ£ÉøïÛ ªÁ®Ögï «Ä£ÉÃd¸ÁZÉÆ DeÉÆ gÀÄeÁgï «Ä£ÉÃd¸ï, ¨Á¥ÀAiÀiï dÄeÉ «Ä£ÉÃd¸ï D¤ ªÁ®Ögï «Ä£ÉÃd¸ï ºÁAZÉÆ wãï vÀPÉÆèöå, ²æà CxÀðgï ¦PÁqÉÆð KPï ªÀgÀ¸ï, ²æà «°AiÀĪÀiï ¥sÀÄmÁðqÉÆ 10 ªÀ¸ÁðA, ²æà «¯Éáçqï gÉÆÃZï 4 ªÀ¸ÁðA UÀÄPÁðgï eÁªïß ªÁªÀÅgÁèöåvï. ¥À¸ æ ÄÀ v Û ï ²æà ºÉ¤æ ¥ÉnPæ ï r’¸ÉÆÃeÁ UÀÄPÁðgï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Á. UɯÉvÁå ªÀ¸Áð L.¹.ªÉÊ.JªÀiï.£ï ªÉÆAw ¥sɸÁÛ ¸ÀAzÀ©üðA D¸Á PɯÁèöå ¨Éʧ¯ï Qéeï ¸ÀàzsÁåðAvï DªÀiÁÑöå ªÁqÁå£ï ¥ÀAiÉÄèA E£ÁªÀiï D¥ÁÚAiÀiÁèA. ²æà DåAl¤ ¥ÀPæ Á±ï r’¸ÉÆÃeÁPï PÉÆAQÚ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå CPÉqÉ«Ä ¥À± æ À¹Û, gÁPÉÆÚ ¥ÀvÁæZÁ gÀÄ¥ÉÆåÃvÀìªÁ ¸ÀAzÀ©ð ü A PÀ«vÁ D¤ PÁuÉå ¸ÀàzÁs åðAvï ¥ÀAiÉÄA è D¤ zÀĸÉA æ E£ÁªÀiï ¥sÁªÉÇ eÁ¯ÁA. ‘£À¼ï, eÁPÀÄ D¤ RÄj¸ï’ PÁtÂAiÉÄPï ²æà £É®ì£ï ¥sÀÄmÁðqÉÆ ºÁPÁ gÁPÉÆÚ ¥ÀvÁæ vÀ¥ð És £ï ¨sÄÀ eÁªÀuZ É A É E£ÁªÀiï ¯Á¨sÁA è . ¦üUð À eÉ ªÀÄmÁÖgï UÀzÁð£ÁZÉÆ UÉÆmÉÆ ¸Àz à Ás åðAvï gÀƧ£ï r’¸ÉÆÃeÁPï ¥ÁmÁ¥Ámï wÃ£ï ¥Á«ÖA ¥ÀAiÉÄèA E£ÁªÀiï ¯Á¨sÁèA.

DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï zÁPÉÛgï, EeÉßgï, £À¸ÁðA, «eÁÕ¤, PÀ«, §gÀAiÀiÁÚgï, ²PÀëPï, MCA, ¸ÀéGzÀå«Ä, JP E¯ÉQçÖÃPÀ¯ïì, ²æÃ¥s¯ À ï EAqÀ¹çÖøï, £ÁgÁè ªÁå¥Áj¸ïÛ, ªÀÄAiÀÄÆgÀ «rAiÉÆ D¤ ¸ÀÄÖrAiÉÆ, ªÀPïìð ±Á¥ï ZÀ®AiÀiÁÛ¯É vÀ±ÉAZï ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÁAzÉ D¸Ávï. ¦ü U À ð eÉ Z Á ºÀ g É å PÁ ¸À A Wï¸À A ¸ÁÜöåA¤ D«ÄÑ A ªÁqÁåUÁgÁA PÁgÁå¼ï ªÁªïæ ¢vÁvï. DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï 5 zsÁ«ÄðPï ¨s¬ À ÄÚA D¤ zÉÆÃUï ¥ÁzÁæöå¨ï D¸ÉÆ£ï KPï ¹¸ÀÖgï D¤ KPï ¥ÁzÁæöå¨ï zɪÁ¢ü£ï eÁ¯ÁåAvï. zÉ| ¥sÁ| D¯ÉáçÃqï gÉÆÃZï, ºÁPÁ D¯ÁÛjZÉÆ ªÀiÁ£ï ªÉļÁÑöå ¥Á¸ÉÆvï ªÀiÁUÉÆ£ï D¸Ávï. DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï JzÉÆ¼ï ªÀÄíuÁ¸Àgï ZÀqÀÄuÉ 10 ªÀírèA ¥sɸÁÛA PɯÁåAvï. 2007ªÁå ªÀ¸Áð D«Ä PÉÆA¦æ ¥sɸïÛ D¤ 2012ªÁå ªÀ¸Áð ¸Àªïð DªÉÄÑ ªÁqÁåUÁgï ¥ÀUÁðªÁAvï D¤ UÁAªÁAvï D¸ÉÑ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï UÀÄPÁðgÁZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁgï ¦üUð À eÉZA É ªÀíqèA É ¥s¸ É ïÛ ªÀíqÁ zÀ¨ÁeÁ£ï ªÁqÁåAvï ²æà jZÀÑqïð r’¸ÉÆÃeÁZÁ WÀgÁ D¸Á PɯÉA. D«Ä PɯÁèöå ¥s¸ É ÁÛZÁå GUÁظÁPï ¦üUð À eÉZÁå ¸Àªïð PÀÄmÁäAPï ªÉÆUÁa PÁtÂPï eÁªïß ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ a æ KPï AiÀiÁ¢¹ÛPÁ vÀ±A É «UÁgÁZÁå WÀgÁPï GqÁ¸Áa PÁtÂPï eÁªïß UÀeïð D¸ï¯ÉÆöè å ªÀ¸ÄÀ Û ¢¯Áåvï. ªÁqÁåAvï ªÁqÁåZÆ É ¢Ã¸ï DZÀgu À ï ¸ÀªAÉ ¥ÁæAiÀÄv é ÁAPï ¸À£Áä£ï PÀvÁðAªï. PÀgÉeÁäAvï ºÀgÉåPÁèöåZÁ WÀgÁ ¸ÁAeÉgï RĸÁða ªÁmï PÀvÁðAªï. ºÀgåÉ PÁ ªÀ¸Áð ¨sÁUɪAÀ vï ºÀ¥Ás öÛ åAvï ¥ÉeÁgï ¥Á±ÁAªÁPï ²æà vÉÆêÀÄ¸ï ¦PÁqÉÆð D¥Áèöå ¸ÀéAvï RZÁð£ï D¥Àªïß ªÀvÁð. ºÁå ªÀ¸Áð DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvÁè ö å xÉ Æ qÁåA¤ ¦qÉ Ã ¸ÁÛ A Pï D¤ UÀeÉðªÀAvÁAPï gÀÆ. 1,13,500/- zÁ£ï ¢¯Áåvï.  ±À«Äð¼Á ¦AmÉÆ

¨ÁPÀÄðgï ¦üUÀðeÉZÁå §qÁÎ vÀÄzÉågï ¸ÉƨsÉÆÑ ¸ÁA vÉÆêÀĸÁPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÄð£ï ¢¯ÉÆè £ÁUÀgïªÀÄoï ªÁqÉÆ xÀgÁªÀ¼ï PÁgÀuÁA SÁwgï KPï «²µïÖ ªÁqÉÆ. D¢A xÁªïßA¬Äà JPÀémï, ¸ÀAWÀl£ï D¤ QæAiÀiÁ¼ï ªÁªÁæPï £ÁAªï eÉÆqï¯ÉÆè ªÁqÉÆ ºÉÆ.

ªÁqÁå ªÀÄzsÉA ªÁ½Ñ ¯Áí£ï £ÀíAAiÀiï ªÁqÁåUÁgÁAPï ºÀĪÉÄ¢ZÉA ¸ÀA¥À£ÀÆä¼ï, UÁzÉ-§AiÀiÁèA, ªÀiÁqÁvÉÆmÁA ªÁªÁæ ±ÉvÁA eÁªÁ߸Ávï. EUÀeÉð xÁªïß E¯ÉAè ¥ÀAiÀiïì D¸Áègï¬Äà zÉêï-©ügÁAvï D¤ zÉêïD¥À«ÚA ºÁå ªÁqÁåAvï PÁAAiÀiï Gt £ÁAvï.

£ÁUÀgïªÀÄoï ªÁqÉÆ

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï ¦üUÀðeÉAvÉÆè ¥À¥ æ Àx æ ÀªÀiï AiÀiÁdPï zÉ| «°AiÀĪÀiï ¦PÁqÉÆð ¨Á¥ÁZÉA ªÀÄÆ¼ï ºÁåZï ªÁqÁåAvï. DeïªÀgU É ï eÁAiÉÄÛ AiÀiÁdPï D¤ zsÁ«ÄðPï ¨s¬ À ÄÚA zɪÁZÁå ¸ÉªÉAvï D¸Ávï. 1933 E¸ÉéAvï PÀ¯Áå£ÀÄàgï «Ä¯Ágï ªÀiÁAiÀiï ¦üUÀðeÉZÁå zÉqÉêA ªÀ¸ÁðAZÁ ¸ÀA¨sª æÀ iÀ ÁPï ¨ÁPÀÄðgï xÁªïß PÀ¯Áå£ÀÄàgïªÀgU É ï D¸Á PɯÁèöå ªÉÇeÁåA ¸ÀªÉA zÉÆtÂZÁ ¥ÀıÁðAªÁa dªÁ¨ÁÝj ºÁ¯ÉPÆ É r ªÁqÁåUÁgÁ ¸ÀªA É £ÁUÀgïªÀÄoï ªÁqÁåUÁgÁA¤ ºÁwA WÉvï°è ªÀÄu í ÁÛvï DªÉÄÑ ªÀiÁ®Ïq.É ªÀiÁ®ÏqÁåAPï GqÁ¸ï D¸ÉÑ ¥ÀæPÁgï ¸Á¸ÁÛ£ï ºÀAUÁgïPÀmÁÖöå vÀ¸À¯Áå UÁAªÁAPï ¨ÁPÀÄðgïªÀÄAzÀwðZÉÆ ¸ÀA¥ÀPïð ¢AªÉÇÑ ¥ÁAqÉñÀégÀ (PÀgÆ É ¼ï £À q É ) PÀ ¼ À ª ï ¥À £ Áß¸ï ªÀ ¸ ÁðA D¢A ¨s Á j ZÀlĪÀnPÉZÉÆ eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. ºÁå ªÁqÁåPï D¢A ‘¥ÁAqÉñÀg é ï ªÁqÉÆ’ ªÀļ í A îÉ £ÁAªï D¸ï¯ÉA è . ZÀqÄÀ uÉ 1863Avï ¦üUÀðeÉ ¸ÁAUÁvÁZï C¹ÜvÁéPï D¬Ä¯Áèöå ºÁå ªÁqÁåZÉÆ ¥ÀAiÉÆè UÀÄPÁðgï ªÀÄÄ°Ì ªÀÄļÁZÉÆ ªÀiÁ£Éé¯ï ¥sÉÆqÉÆÛ. DeïªÀgÉUï 15 UÀÄPÁðgÁA¤ ºÁå ªÁqÁåAvï ¸ÉªÁ ¢¯Áå. vÉ ºÁå ¥ÀjA D¸Ávï. 1. ªÀiÁ£Éé¯ï ¥sÉÆqÉÆÛ 2. ¨Á§Ä ¥sÉÆqÉÆÛ 3. Q¸ÉÆÛzï (PÀ¸ÉÆÖrAiÀĸï) ¥sÉÆqÉÆÛ 4. ¸Á®ézÉÆgï ¥sÉ£ÁðAzï (ºÀAUÁ«Ä) 5. ¨Á§Äè ¥sÉÆqÉÆÛ 6. UÀ¸Áàgï ¥sÉÆqÉÆÛ 1938-1954 7. ¯ÉÆgɸï (¯Á«è) ¥sÉÆqÉÆÛ 1954-1972 8. UÀ¸Áàgï ¥sÉÆqÉÆÛ (ºÀAUÁ«Ä) 1954-1969 9. «PÀÖgï UÉƸÁ¯ï (ºÀAUÁ«Ä) 1969-1972 10. ¨Á¦Ö¸ïÖ ¸ÉÆÃeï 1972-1987 11. gÉÆçmïð ¥sÉ£ÁðAzï 1987-2000 12. ªÀiÁ¸Éð¯ï CAzÁæzÉ 2000 vÁvÁÌ°Pï 13. mÉÊl¸ï ¸ÉÆÃeï 2000 vÁvÁÌ°Pï 14. fvÁÛ ¥s£ É ÁðAzï 2001-2010 15. ºÉgÁ¯ïØ ¸ÉÆÃeï 2011 xÁªïß ºÉƸÁ¼ï ¸ÀPÁðj E¸ÉÆ̯ï C¹ÛvÁéPï ºÁqÁÑöåAvï ªÁqÁåZÁ PÀxÆ É °Pï ªÀÄÄPɯÁåA¤ vÁå ªÉ¼Ágï eÁAiÉÆÛ ªÁªïæ PɯÉÆè. 1980-85 ªÁqÁåZÉÆ UÀÄPÁðgï zÉ| ¨Á妸ïÖ ¸É Æ Ãeï ¨ÁPÀ Ä ðgï ¥À A ZÁAiÀ Ä vÁZÉ Æ G¥ÁzsåÀ Pïë eÁªÁ߸ï¯ÉÆ,è D¤ vÁå ªÉ¼Ágï ºÉƸÁ¼ï UÁæªÀiÁAvï eÁ¬ÄÛA §jA PÁªÀiÁA eÁ°èA. 1980

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

56

E¸ÉéAvï zÉ| ¨Áå¦Ö¸ïÖ ¸ÉÆÃeÁZÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£Á SÁ¯ï ªÁqÁåZÁ AiÀÄĪÀduÁA¤ ‘DzÀ±ïð AiÀÄÆvï J¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï’ ªÀÄí¼ÉÆî AiÀÄĪÀduÁAZÉÆ ¸ÀAWï WÀqÉÆè D¤ vÁAZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁgï ªÁqÁåAvï eÁ¬ÄÛA PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁA eÁ¯ÁåAvï. ¨ÉÆA§AAiÀiïÛ ¨ÁPÀÄðgïUÁgÁA¤ ¸ÁA.¥ÉzÀÄZ æ ÉÆ ¸ÀAWï DgÀA¨sï PÀvÁð£Á ¨ÉÆA§AAiÀiïÛ D¸ï¯Áèöå DªÀiÁÑ ªÁqÁå UÁgÁA¤ eÁAiÉÄÛA ªÀÄÄSÉîàuï WÉvÁèA. ¥À¸ æ ÀÄÛvï ºÁå ªÁqÁåAvï 56 PÀÄmÁäA D¸ÉÆ£ï ¦üUð À eÉAvÉÆè ZÀqï ªÀq í ï ªÁqÉÆ. ¨sËUÉƽPï jÃw£ïAiÀiï ºÉÆ ªÁqÉÆ ¨sÁjZï «¸ÁÛgï. ¨ÁPÀÄðgï, AiÀÄqÁÛr, ªÀq¸ ØÀ ð É ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÁå¦AÛ vï ºÉÆ ªÁqÉÆ ªÁAlÄ£ï UɯÁ. CQæ¸ÁÛAªï ¨sÁAªÁØA ¸ÀAVA DªÉÆÑ ¸ÀA§Azsï §gÉÆ D¸Á. ºÁå ¥Àj¸ÀgÁAvï ¦AiÉÄAªÁÑöå GzÁÌa ¸ÀªÀèvï Qæ¸ÁÛAªÁAZÁ ªÀÄÄPÉîàuÁgï CQæ¸ÁÛAªÁAPï ¥ÁªÁèöå. ºÉA DªÀiÁÑöå JPÀémÁPï KPï ¸ÁPïì. PÀ¯Áå£ÄÀ àgï ªÁgÁqÁåAvï D¸ÉÆÑ KPï ªÀiÁvïæ ªÉÆÃoï (¨sAÀ qÁgÀPÃÉ j ªÉÆÃoï-GqÀĦZÁå Dmï ªÉÆoÁAZÉÆ KPï ±ÁSÉÆ). DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï D¸Á ªÀÄíuÉÆAPï DªÀiÁÌA C©üªÀiÁ£ï. §qÁÎPï PÉÆÃmÁ ¦üUÀðeï, vÉ£ÁÌPï ºÉƸÁ¼ï gÀÄeÁAiÀiï ªÁqÉÆ, GzÉAwPï ºÉƸÁ¼ï ¸ÁA ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ D¤ C¸ÀÛªÉÄÛPï PÀÄzÀÄæ ªÁqÉ DªÉÄÑ ¸ÉeÁj. ¥À æ ¸ À Ä Û v ï ºÉ Æ ªÁqÉ Æ ªÀ i Á£É à ¸ïÛ ºÉ g Á¯ïØ r’¸ÉÆÃeÁZÁ ªÀÄÄPÉîàuÁgï ¥ÀæUÀvÉZÁå ªÁmÉgï ZÀªÆ É Ì£ï D¸Á. ªÀiÁ£ÉøïÛ ºÉj ¸ÉÆÃeï zÀĸÁæöå DªÉÝPï ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ¼ÉZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë eÁªïß «AZÉÆ£ï DAiÀiÁè. ºÉÆ L¹ªÉÊJªÀiï PÉÃA¢æPï ¸À«ÄwZÉÆ ¥ÀAiÉÆè ªÀÄAUÀÄîgï ±ÉígÁ ¨sÁAiÉÆè CzsÀåPïë eÁªÁ߸ï¯ÉÆ.è ªÀiÁ£ÉùÛuï ±ÉʯÁ r’¸ÉÆÃeÁ ¨ÁPÀÄðgï ¥ÀAZÁAiÀÄvÁa G¥ÁzsåÀ Qu ë ï eÁªïß gÁdQÃAiÀiÁAvï AiÉÄÃAªïÌ D±ÉAªÁÑöå ¹ÛçÃAiÀiÁAPï KPï ªÉÄïï¥sÁAPïÛ. wZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁgï, ¸À¨Ágï ªÀ¸ÁðA xÁªïß £ÁUÀgï ªÀÄoï ªÁqÁåUÁgÁAZÉA ¸Àé¥Áuï eÁªÁ߸ï¯ÉÆè ºÉƸÁ¼ï §AiÀiÁè xÁªïß £ÁUÀgïªÀÄoï-¨ÁPÀÄðgï ¸ÀA¥ÀPïð gÀ¸Æ É Û PÁgÁågÆ À ¦A DAiÀiÁè. SÉ¼ï ¥ÀAzÁåmï, ²PÁà ±ÉvÁA¤ D«ÄÑA AiÀÄĪÀduÁA ªÀiÁ®ÏqÁåAZÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£Á ¸ÀªÉA eÁAiÉÄÛA ¸ÁzsÀ£ï PÀgÀÄAPï ¥ÁªÁèöåAvï. gÉñÁä r’¸ÉÆÃeÁ, PÁAiÀÄðzÀ²ð D¤ D¯Éáçqï ¥sÄÀ mÁðqÉÆ

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

57

±ÀvªÀ iÀ Á£ÉÆÃvÀgÛ ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀª ì ÁZÁå ¸ÀA¨sªæÀ iÀ Áa ªÀ¢ð ¨ÁPÀÄðgï ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ a æ ¦üUð À eï ¸ÁÜ¥£ À ï eÁªïß 150 ªÀ¸ÁðAZÉÆ dĨÉèªï ¨sÁjZï UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï DZÀgu À ï PÉ¯Æ É ªÀÄu í ï ¸ÁAUÉÆAPï ªÀvÆ É ð C©üªiÀ Á£ï D¤ UËgÀªï ¨sÆ É UÁÛ. ºÁPÁ PÁgÀuï eÁ¯Áèöå ¨ÁPÀÄðgï zÉêï¥Àe æ ÉPï ºÀeÁgÉÆA £ÀªÀiÁ£ï. 1863 E¸ÉA é vï PÀ¯Áå£ÄÀ g à ÁAvï ¨ÁPÀÄðgÁPï ¸Àv é A À vïæ ¦üUÀðeï ªÀÄíuï ªÉǯÁAiÉÄèA. ¥À¸ æ ÀÄÛvï ¨ÁPÀÄðgÁAvï fAiÉÄAªÁÑ DªÀiÁÌA ºÉA DZÀgu À ï PÀZð É A ¨sÁUï ¥sÁªÉÇ eÁ¯ÉA. ¦ü U À ð eï UÉ Æ «î P ï ªÀ Ä AqÀ ½ Avï «UÁgï ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì ¨Á¥ÁA¤ DZÀgÀuÁZÉÆ ¥À¸ æ ÁÛ¥ï PÁqÉÆè. ºÁPÁ ¥ÀÆgÀPï eÁªïß KPï då©° PÀ«Än D¸Á PÉ°. r¸ÉA§gÁZÁ 16 vÁjPÉgï dĨɪ è ï DZÀgÀuï PÀZÉÆð ¤zsÁðgï WÉvÉÆè. dĨÉèªÁaA PÁ¬ÄðA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁrèA. ¦üUÀðeÉZÁå ºÀgÉåPÁ ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÁÜöåPï¬Äà JPÉPï PÁAiÀÄðPÀª æ Àiï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁrÑ dªÁ¨ÁÝj ¢°. ªÀiÁ®ÏqÁåAZÉÆ ¢Ã¸ï, AiÀÄĪÀduÁAZÉÆ ¢Ã¸ï, PÀÄmÁäZÉÆ ¢Ã¸ï, ¥Àj¸Àgï ¤vÀ¼ÁAiÀiï, ¨sÀÄUÁåðAZÉÆ ¢Ã¸ï, ¦qÉøÁÛAa ¨sÉmï, ²PÀëPÁAZÉÆ ¢Ã¸ï, CwäPï jwgï vÀAiÀiÁgï eÁAªÉÑ SÁwgï JPÁ ¢¸Áa gÉwgï D¤ PÀ Ä ªÀ i Áì g ï. »A ºÀ g É å Pï PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁA ¦üUÀðeïUÁgÁAZÁ JPÀémÁ£ï §gÁå£ï ZÀ°èA. dĨɪ è ÁZÁ GqÁ¸ÁPï ¸ÁägPÀ ï eÁªïß ®UÀãUï 80 ¯ÁPï gÀÄ¥ÁAiÀiï RZÁðgï ¦üUÀðeï WÀgï D¸Á PÀgA ÑÉ AiÉÆÃd£ï WÁ¯ÉA. ¦üUð À eïUÁgÁAZÁ PÀĪÉÄÌ£ï ºÉA PÁªÀiï ªÀÄÄAzÀgÀÄìAZÉA ªÀÄíuï ¤zsÁðgï WÉvÉÆè. vÀ±A É Zï zÀĨÁîöå KPï PÀÄmÁäPï WÀgï ¨ÁAzÀÄ£ï ¢AªÉA Ñ ªÀÄíuï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ¼Égï ¤tðAiÀiï WÉvÉÆè.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gÁZÁå 8 vÁjPÉgï «Ä¸Á ªÉ¼Ágï ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ Z æ Áå ªÀiÁ£ÁPï £Éƪɣï DgÀA¨sï eÁ¯ÉA. vÀ±A É Zï ªÀiÁr G¨Á£ïð ¸ÁAPÉÃwPï jw£ï dĨÉèªÁZÉA GUÁÛªu À ï PɯAÉ . vÁZÁå G¥ÁæAvï £ÉÆÃªï ¢¸ÁAZÉA £ÉÆªÉ£ï ªÁqÁåªÁgï UÀÄPÁðgÁAZÁå ªÀÄÄSɯï¥ÀuÁgï ªÀíqÁ ¨sÀQÛ¥ÀuÁ£ï ¦üUÀðeï¨sÀgï ¯ÉÆPÁ¸ÀªÉA «UÁgï ¨Á¥Á£ï ZÀ®ªïß ªÉ¯A É . r¸ÉA§gÁZÁ 15 vÁjPÉgï ªÀíqÁ zÀ¨ÁeÁ£ï ¦üUÀðeÉAvï ¥sÀįï¯Áèöå zÉêïD¥ÀªÁÚöåAPï ªÀiÁ£ï ¥ÁlAªïÌ zsÁ«ÄðPÁAZÉÆ ¢Ã¸ï DZÀgÀuï PɯÉÆ. ®UÀãUï 50 ªÀAiÀiïæ AiÀiÁdPï D¤ zsÁ«ÄðPï ¨s¬ À ÄÚA¤ ºÁAvÀÄ ¥Ávïæ WÉvÆ É .è PÉÆA¦æ ¥ÀıÁðªÁAZÉÆ ¢Ã¸ï vÉÆ eÁ¯Áèöå£ï JªÀÌj¸ïÛ ¥ÀıÁðAªÁ G¥ÁæAvï vÁAPÁA ¸À£Áä£ï PÁAiÉÄðA D¸Á PɯA èÉ . ¥sÄÀ ¯ÁA D¤ GqÁ¸Áa PÁtÂPï ¢Ãªïß vÁAPÁA UËgÀªï ¥ÁlAiÉÆ.è r¸ÉA§gï 16 vÁjPÉgï dĨÉèªï DZÀgÀuï, zsÀ£Áå zɪÁPï D¤ ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ Pæ ï CUÁðA ¨sl É AªÉÇÑ ¢Ã¸ï. ºÁZÁå ¥ÀAiÉÄè D¬Ä¯Áèöå ªÀiÁ£ÁZÁ ¸ÀAiÀiÁæöåAPï ¨ÉAqÁ ªÁeÁà£ï ¸ÁéUv À ï PÉ¯Æ É . ¸ÁAeÉgï 5 ªÀgÁgï ¸ÀA¨s« æÀ ÄPï «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï. «Ä¸ÁZÉA ¸ÀA¨s« æÀ ÄPï §°zÁ£ï GqÀĦ ¢AiÉĹeÉZÉ UÉÆ«îPï¨Á¥ï C¢üPï ªÀiÁ£Á¢üPï zÉÆvÉÆgï eÉgÁ¯ïØ L¸ÁPï ¯ÉÆèÉÆ£ï ¨sÉlAiÉÄèA. §¼ÁîjZÉÆ ©¸ïà C| ªÀiÁ| zÉÆ| ºÉ¤æ r’¸ÉÆÃeÁ£ï C¥ÀĨÁðAiÉÄZÉÆ ¥Àæ¸ÀAUï ¢¯ÉÆ. PÉƪÉAvÁZÁå ¹¸ÀÖgÁA¤ C¥ÀĨÁðAiÉÄ£ï °vÀÄfð ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï°è. vÀ±AÉ Zï JjPï ¸ÉÆãïì ºÁZÁå ªÀÄÄSÉ®u à Ágï gÀAVÃ£ï ¸ÀAVÃvï PÉÆAiÀÄgï D¸Á PɯÉèA. «Ä¸ÁZÁå §°zÁ£Á G¥ÁæAvï ªÉ¢ PÁAiÉÄðA ZÀ¯A èÉ . ¥Áæxð À £ï £ÁZÁ ¸ÀªÉA ¥ÁægÀA¨sï PɯÉA. ªÉ¢gï DªÉÆÑ ©¸ïà, §¼ÁîjZÉÆ ©¸ïà, «UÁgï eÉgÁ¯ï, «UÁgïªÁgï,

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

58

¦üUð À eÉZÉ «UÁgï¨Á¥ï, PÉƪÉAvÁa ªÀr í ¯ïß, ¦üUð À eï UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzï G¥ÁzsåÀ Qu ë ï ²æêÀÄw J«Ó£ï PÁéq¸ æÀ ï, dÄ¨É è ª Áa ¥É Æ ÃµÀ P ï ¸É ° £ï r’¸É Æ ÃeÁ D¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð Lj£ï ¥ÁAiÀiïì ºÁdgï D¸ï°èA. «UÁgï ¨Á¥ï ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì£ï ºÁdgï D¸ï¯Áèöå ¸ÀªÁðAPï §gÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè. ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzï G¥ÁzsÀåQëuï ²æêÀÄw J«Ó£ï PÁéq¸ æÀ ï »uÉ ¦üUð À eÉa ZÀjvÁæ ªÁZÀÄ£ï ¸ÁAVè. «UÁgï ¨Á¥Á£ï ¥Á¥ï¸ÁAiÀiÁâZÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ¥ÀUÀðmï PɯÉÆ. ©¸ïà ºÉ¤æ ¸ÉÆÃeï ºÁt dĨÉèªï ¸ÁägPÀ ï CAPÉÆ GUÁÛªÀuï PÀ£ïð vÁAZÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. ©¸ïà eÉgÁ¯ïØ L¸ÁPï ¯ÉÆèÉÆ ºÁt ¦üUð À eÉAvï ¸ÉªÁ ¢¯Áèöå G¥ÁzsÀåPïë, PÁAiÀÄðzÀ²ð D¤ ¥À¸ æ ÀÄÛvï ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸ÁÑöå UÀÄPÁðgÁAPï ªÀiÁ£ï PɯÉÆ. vÀ±A É Zï ¦üUð À eÉAvï D¢A ¸ÉªÁ ¢¯Áèöå «UÁgÁAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅØ£ï vÁAPÁA ªÀiÁ£ï ¥ÁlAiÉÆè. dÄ¨É è ª ï DZÀ g À u ï AiÀ Ä ±À ¹ é eÁAªÁÑ ö åPï ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £ï ¢Ãªïß, dĨɪ è ÁZÉÆ GqÁ¸ï CªÀÄgï GgÁÑöå SÁwgï £ÀªÉA ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁZÉA WÀgï ¨ÁAzÉAÑ AiÉÆÃd£ï ºÁwA WÉvï¯Áèöå DªÀiÁÑöå ªÉÆUÁ¼ï «UÁgï ¨Á¥ÁAPï, UÉÆ«î ¨Á¥ÁA¤ ¦üUÀðeÉZÁ zÉêï¥ÀæeÉ vÀ¥sÉð£ï ªÀiÁ£ï D¤ UËgÀªï ¥ÁlAiÉÆè.

dĨÉèªÁZÉÆ ªÀÄÄRå ¥ÉÆõÀPï ²æêÀÄw ¸É°£ï r’¸ÉÆÃeÁPï ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï ¸À£Áä£ï PɯÉÆ. ²æà JjPï ¸ÉÆãïì ºÁZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁgï KPï dĨÉèªï VÃvï ¸ÁzÀgï eÁ¯ÉA. C| ªÀiÁ| zÉÆ| L¸ÁPï ¯ÉÆèÉÆ£ï vÁAZÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. vÀ±ÉAZï ªÉ¢gï ºÁdgï D¸ï¯Áèöå «UÁgï eÉgÁ¯ï ªÉƤì| ¨Á¦Ö¸ïÖ «Ä£ÉÃd¸ï ºÁt vÀ±ÉAZï «UÁgïªÁgï ¸ÁÖöå¤ ¯ÉÆèÉÆ£ï vÁAZÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPï eÁªïß ²æà gÉÆñÀ£ï r’¸ÉÆÃeÁ D¤ PÀÄ| eÁ¹ä£ï CAzÁæzÉ ºÁt PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. ¥À£Á߸Á ªÀAiÀiïæ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÁA¤ PÁgÁåPï PÀĪÀÄPï PÉ°. ¸Àªïð ¦üUð À eïUÁgÁA¤ JPÁ ªÀÄ£ÁaA eÁªïß ¸ÀA¨sª Àæ Àiï ZÀ®AiÉÆè. ¤ªÀiÁuÉ ¦üUð À eï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½ PÁAiÀÄðzÀ²ð£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè. ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA dÄå©° PÀ«ÄnZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁgï ZÀ¯ÉèA. ¸ÀĪÀiÁgï zÉÃqï ºÀeÁgï ¯ÉÆÃPï PÁAiÀiÁðPï ºÁdgï D¸ï¯ÉÆè. ¸ÀªÁðAPï ©jAiÀiÁt eɪÁuï D¸Á PɯÉèA. Lj£ï ¥ÁAiÀiïì, ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½ PÁAiÀÄðzÀ²ð



«AZÁgïß xÉÆqÉÆå UÁ¢ D¤ ºÀÄ«ÄuÉÆå        

zsÁ ¨Á¼ÁAvï eÁ¯ÉèPï wÃ£ï ¨Á¼ÁAvï eÁ¯Éè£ï ²PÀ¬Ä¯Áèöå§j gÀÆPï ªÀiÁívÁgÉÆ eÁ¯Áågï¬Äà DªÀiÁÖ£ï ªÀiÁívÁj eÁAiÀiÁß. D¦è ¥Ámï D¥ÁÚPï ¢¸Á£Á. D¥ÀÄuï D¥ÁÚPï, zÉÃªï ¸ÀªÉÄøÁÛAPï PÁdįÁå£ï D¥ÁÚ ªÀ«ðAZï GeÁéqÁÛ ªÀÄí¼Éî§j ¥ÀA æ iÀÄvÀ£ï DªÉÄÑA, ¥sÀ¼ï zɪÁZÉA vÁ£ï ¯ÁUÁèöå ªÀÄíuï vÉÃ¯ï ¦AiÉÄAªïÌ eÁvÁªÉ? zsÁ ¨sÀÄUÁåðAa DªÀAiÀiï ªÁmÉgï ¥Àqï¯ÉèA «AZÀÄ£ï SÁvÁ.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

(¸ÀAUÀº æ ï)

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

71

DªÉÄÑ ¸ÀAWï ¸ÀA¸ÉÜ

ªÉ¢ ¸ÉªPÀ ï ªÉ¢ ¸ÉªÁ ¥À«vïæ ¸À¨sÉAvï KPï «²µïÖ ¸ÉªÁ. ºÀgÉåPÁ ¦üUÀðeÉAvï ªÉ¢ ¸ÉªÁ ¨sÉlAªÁÑöåPï ¯Áí£ï ¨sÀÄVðA GªÉÄ¢£ï ªÀÄÄPÁgï ¸ÀgÁÛvï. D¯ÁÛgï ¨sÀÄUÁåðAa ¸ÉÆqÉ°n, ¨ÁPÀÄðgï PÉzÁ¼Á ¥ÁægÀA¨sï eÁ°? ºÁPÁ dªÁ¨ï AiÀiÁdPÁ£ï ¨ÁPÀÄðgï UÁAªÁAvï ¥ÀAiÉÄè ¥Á«ÖA «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï ¨sÉlAiÉÄèA, vÉÆZï ¢Ã¸ï D¸ÉÆAPï ¥ÀÄgÉÆ. ºÁå ªÉ Ä ¼ÁZÉ Æ ±ÁgÉ Æ w ¸ÁA. dĪÁAªï §PïðªÀÄ£ïì. ºÉÆ ªÉÄüï, eÉdÄZÁå ¸À¨sÉZÁå «±ÉAvï ¨Áf¯ï £ÁAªÁZÁå AiÀiÁdPÁ£ï WÀqï¯ÉÆè. DªÀiÁÑ ªÉ¢ ¸ÉªPÀ ÁAZÁå ªÉļÁZÉÆ ±ÉªÇÉ mï £ÀA í iÀiïÑ ¨sÀÄUÁåðAPï «Äøï gÀeÁgï PÀgÀÄAPï vÀ¨Éðvï PÀgÉÆÑ, §UÁgï ¢¸ÀàqÁÛöå «Ä¸ÁZÁå §°zÁ£ÁPï PÀĪÀÄPï PɯèÉ ªÀ«ðA AiÀiÁdPÀàuÁZÁå ¨sɸÁa G¨Áð zɪÁZÉ RıÉSÁ¯ï ¨sÀÄUÁåðAZÁ PÁ¼ÁÓA¤ G¨ÁÓ±ÉA PÀað eÁªÁ߸Á. D¤ ¤Ãeï eÁªïß DªÀiÁÑ ¦üUÀðeÉZÉgï ¢ÃµïÖ UÁ®ÄA eÁ¯Áågï «Äøï gÀeÁgï PɯA èÉ ºÀgåÉ Pï ¨sÄÀ UÉðA AiÀiÁdPÀu à ÁZÉÆ ¨s¸ É ï PÁuÉÏ£Á eÁ¯Áågï¬ÄÃ, AiÀiÁdPÀu à ÁZÉÆ ¨s¸ É ï PÁuÉÏ¯Æ É è ZÀÄqÀÄuÉ ºÀgåÉ PÆ É è vÁZÉ

¯Áí£ï ¥ÁæAiÉÄgï «Äøï gÀeÁgï PÀ£ïð D¸ï¯ÉÆè eÁªÁ߸Á. DªÀiÁÑ ¦üUÀðeÉAvï G¨ÁÓ°èA zÉêï D¥À«A Ú Zï ºÁPÁ ¸ÁPïì. D¯ÁÛgï ¨sÀÄVðA eÁªïß ZÀ°AiÀiÁAPï ªÀiÁ| ¨Á| gÉ«ÄfAiÀĸï DgÁ£Áߣï 2008 E¸ÉéAvï ¨sÀjÛ PɯÉA. ZÀ°AiÉÆ D¤ ZÀ¯É ªÀÄíuï DªÀiÁÑ ªÉļÁAvï ¥À£Á߸ÁZÁPï¬Äà ªÀAiÀiïæ D¯ÁÛgï ¨sÀÄVðA D¸Ávï ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆAPï RIJ ¨sÉÆUÁÛ. vÁAa G¨Áð ¥À¼AÉ iÀiÁÛ£Á vÁAPÁA d¯ïä ¢¯Áèöå DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAAiÀiïÌ ªÀgÆ É Û C©üªiÀ Á£ï ¨sÆ É UÁÛ. ¥s¸ É ÁÛ ¥À¨ð É ZÁå DZÀgu À ÁZÁå ¸ÀAzÀ¨Ás ðgï ¸ÉÆ©üvï ªÉƯÁ¢üPï ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ £É¸ í Æ É £ï DAiÀiÁèöågï¬Äà vÁAZÉ ¯ÉÆèï WÁ¯ïß «Äøï gÀeÁgï PÀgÁÛ£Á ¨sÀÄUÉðA¥Àuï, £ÉuÉÛA¥Àuï ¢¸ÉÆ£ï AiÉÄvÁ. C±ÉAZï D«ÄÑ D¯ÁÛgï ¨sÀÄUÁåðAa ¸ÉÆqÉ°n ªÀÄÄPÁgÀÄì£ï ªÀZÉÆA¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛAªï D¤ ¸ÁA. dĪÁAªï §PïðªÀÄ£ÁìZÁå ªÀÄdvÉ£ï DªÀiÁÑ ¦üUð À eÉZg É ï zsÁgÁ¼ï ¨É¸ÁAªÁA ¥ÀqÀÄA ªÀÄíuï D±ÉvÁAªï. 

UÉè£ï ¥sÄÀ mÁðqÉÆ, ¦æ¥PÉs ïÖ

AiÀÄĪÀ Qæ¸ÁÛAªï «zÁåyð ¸ÀAZÁ®£ï (ªÉÊ.¹.AiÀĸï.) AiÀÄĪÀduï DªÀiÁÑöå ¸ÀªÀiÁeÉZÉ §¼ÀéAvï SÁA¨É. vÁAZÉ xÀAAiÀiï ¸À¨Ágï vÁ¯ÉAvÁA D¸Ávï. »A vÁ¯ÉAvÁA Hfðvï PÀgÀÄAPï §gÉÆ CªÁ̸ï PÀgïß ¢vÁ ªÉÊ.¹.AiÀĸï. ºÁZÉÆ zsÉåÃAiÀiï eÁªÁ߸Á ‘£À« ¸ÀªÀiÁeï ¤ªÀiÁðuï’. D¤ ºÁZÉA PÁAiÀÄð«zsÁ£ï eÁªÁ߸Á - ¥À¼É, ¥ÁQð D¤ PÁAiÀiÁðPï zÉÃAªï. ºÉÆ zsåÉ ÃAiÀiï DªÀiÁÑöå AiÀÄĪÀ¥ÁæAiÉÄgï gÀƦvï PÉ¯Æ É

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

vÀgï DªÉÄA Ñ ªÀÄÄSÉA è fêÀ£ï gÀƦvï PÀgÄÀ APï DzsÁgï eÁvÁ ªÀÄí¼ÁîöåAvï zÀĨÁªï £Á. ªÉÊ.¹.AiÀĸï. ¸ÀAZÁ®£ï DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÉAvï 2003ªÉgï ªÀiÁ| ¨Á| ¹¯Éé¸ÀÖgï r’¸ÉÆÃeÁ, ºÁAZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁgï DgÀA¨sï eÁ¯ÉA. ªÀÄ«ð£ï PÁéq¸ æÀ Á£ï ¥ÀAiÉÆè CzsÀåPïë eÁªïß ¸ÉªÁ ¢°. DvÁA ºÁå ¸ÀAZÁ®£ÁAvï 30 ¸ÁAzÉ D¸Ávï. CwäPï ¤zÉÃð±ÀPï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï ªÀiÁ£Á¢üPï ¨Á¥ï ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì, ºÁAZÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÁSÁ¯ï ªÉÊ.¹.AiÀĸï. C¥ÀĨÁðAiÉÄ£ï ZÀ¯ÉÆ£ï D¸Á. ¹| ªÀÄjãÁ D¤ ²æà qÉÆðá r’¸ÉÆÃeÁ D«ÄÑA ¸ÀZÉÃvÀPÁA eÁªÁ߸Ávï. ºÁå ªÀ¸Áð «AZÀÄ£ï D¬Ä°èA ºÀÄzÉÝzÁgÁA eÁªÁ߸Ávï : CzsåÀ Pïë - ªÀÄ«ð£ï gÉÆÃZï, G¥ÁzsåÀ Pïë - néAPÀ¯ï r’¸ÉÆÃeÁ, PÁAiÀÄðzÀ²ð - C°mÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï, Rd£ÁÝgï - jñÁ «Ä£ÀÄvÁ ¦AmÉÆ, AiÀÄĪÀ vÁgÉ ¥Àw æ ¤¢ü - CPÀëvÁ ¸ÉÆäAiÀiÁ ¯ÉÆèÉÆ.

72

D«Ä ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸Áð ««zsï ZÀlĪÀnPÉA¤ QæAiÀiÁ¼ï jw£ï ¨sÁUï WÉvÁAªï. ¢AiÉĸÉf D¤ ªÁgÁqÁå ªÀÄmÁÖZÁ ¸ÀàzsÁåðA¤, gÉwgÉA¤ D¤ SÉ¼ï ¥ÀAzÁåmÁA¤ D«Ä ¨sÁUï WÉvÁAªï. ¦üUÀðeÉAvÁèöå ««zsï PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAPï PÀĪÉÆPï ¢vÁAªï. ªÉÊ.¹.AiÀĸï. ¸ÀAZÁ®£ï DªÀiÁÑöå fuÉåAvï d¼ÉÆÑ ¢ªÉÇ. ºÉÆ ºÉgÁAPï GeÁéqï ¢AªÉÇÑ ¢ªÉÇ eÁªïß ¸ÀzÁA GgÉÆA¢. C°mÁ ¥s£ É ÁðAr¸ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð

¨sÁgÀwÃAiÀiï PÀxÆ É °Pï AiÀÄĪÀ ¸ÀAZÁ®£ï (L.¹.ªÉÊ.JªÀiï 1976 ¸À¥ÉÛA¨ïæ ªÀÄ»£ÁåAvï DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÉZÁå PÀxÉÆ°Pï AiÀÄĪÀduÁZÁå ZÀjvÉA æ vï KPï ZÁjwæPï ªÀgÀ¸ï. “¸ÉªÉzÁéjA ªÀÄÄSÉ®àuï” ªÀÄí¼Áîöå zsÉåÃAiÀiÁ SÁ¯ï PÀxÉÆ°Pï AiÀÄÆvï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ºÁa WÀqÁªÀ¼ï eÁ°. ªÀiÁ| ¨Á| ºÉ¤æ r’¸ÉÆÃeÁZÁå R½ävï £Ávï¯Áèöå ªÁªÁæ£ï D¤A vÀª¼ À ÑÉ «UÁgï ªÀiÁ£Á¢üPï ¨Á¥ï dÄeÉ ¸ÉÆeÁAZÁ ¥ÉÆÃæ vÁìªÁ£ï PÀxÉÆ°Pï ¸ÀAZÁ®£ï ¸ÁÜ¥À£ï eÁ¯ÉA. ¥À¸ æ ÄÀ v Û ï DªÀiÁÑ ¸ÀAZÁ®£ÁAvï 30 G¨Éð¸ïÛ ¸ÁAzÉ ¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸Ávï. ¥ÁmÁèöå 36 ªÀ¸ÁðA¤ DªÀiÁÑöå ¸ÀAZÁ®£ÁaA AiÀÄĪÀduÁA ¦üUÀðeÉAvï vÀ±ÉAZï ¸ÀªÀiÁeÉAvï ««zsï PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁA PÀ£ïð ¯ÉÆPÁ ªÉÆUÁ¼ï eÁ¯ÁåAvï. ¸ÀAWÁZÉ ¸À¨Ágï ¸ÁAzÉ ¥À¬Äê¯Áå UÁAªÁA¤ D¤ ¥ÀUÁðªÁAvï ªÁªïæ PÀgïß D¸Ávï vÀjà UÁAªÁPï D¬Ä¯Áèöå ªÉ¼Ágï DªÀiÁÑöå ¸À A WÁZÁå ªÁªÁæ A vï ¸É ª Á ¢vÁvï. DªÀ i ÁÑ ö å ¸ÀAZÁ®£ÁAvï ¸ÉªÁ ¢Ãªïß §gÁå ¥sÄÀ qÁgÁPï UÉ°A è eÁ¬ÄÛA D¸Ávï. w DªÀiÁÌA C©üªÀiÁ£Áa UÀeÁ¯ï. ¥ÀAiÉÄA è ¸À¨Ágï ªÀ¸ÁðA¤ DªÀiÁÑöå ¸ÀAZÁ®£ÁZÁå ¸ÁAzÁåA¤ zsª À iÀ Áðxïð ªÉÊzÀåQÃAiÀiï vÀ¥Á¸Àuï ²©gï, gÀUÁÛzÁ£ï ²©gï, ¦qÉøïÛ D¤A ¥ÁæAiÀÄA é vÁAa ¨sm É ï, QæPÉmï ªÀiÁåZï, ¸ÁzsÀ£ï PɯÁèöåAPï ¸À£Áä£ï D¤A

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

eÁ¬ÄÛA ºÉgï ¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA ¦üUð À eÉAvï D¤A ¸ÀªiÀ ÁeÉAvï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁèöåAvï. DªÀiÁÑöå ¸ÀAZÁ®£ÁAvï eÁAiÉÄÛ ¸ÁAzÉ WÀlPÁ xÁªïß ¢AiÉĸÉf ªÀÄíuÁ¸Àgï ««zsï ºÀÄzÉÝ D¥ÁÚªïß ¸ÀAZÁ®£ÁZÉA £ÁAªï ¢AiÉĸÉf ªÀÄmÁÖgï ¥Àdð¼Á±ÉA PɯÁA. ¥Àæ¸ÀÄÛvï ªÀ¸Áð DªÀiÁÑ ¸ÀAZÁ®£ÁZÉA PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀĦæÃvÁ ®Æ«¸ï, L.¹.ªÉÊ.JªÀiï. PÀ¯Áåuï¥ÀÄgï ªÁgÁqÁåa G¥ÁzsåÀ Qu ë ï eÁªïß «AZÀÄ£ï D¬Ä¯ÉA è DªÀiÁÑöå ¸ÀAZÁ®£ÁPï ¨sÆ É Ãªï ¸ÀAvÉƸÁa UÀeÁ¯ï. ¥À¸ æ ÄÀ Ûvï ªÀ¸Áð DªÀiÁÑöå ¸ÀAZÁ®£ÁAvï G¨Éð¸ïÛ CzsÀåPïë C²é£ï C¯ÉäÃqÁZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁgï ¸Àªïð ¸ÁAzÁåAZÁ ¸À º À P ÁgÁ£ï “ªÀ i Ázs À å ªÀ i ï D¤A AiÀÄĪÀduÁA” «µÀAiÀiÁZÉgï AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀiÁªÉÃ±ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉÆè. ªÁgÁqÁå ªÀÄmÁÖgï vÉÊgÉhÄ ªÀiÁUÉA Ú ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁèA. ¦üUð À eÉZÁå ¨sÄÀ UÁåðAPï vÀ±ÉAZï ªÀír¯ÁAPï SÉ¼ï ¥ÀAzÁåmï ZÀ®ªïß ªÉ¯É. Qæ¸Àä¸ï PÁågÀ¯ÁAvï ¢AiÉÆPÉÆ£ï ¸ÀAvÉÆÃµï ¦gÉÃgÁ ¸ÁAUÁvÁ ¸Àªïð WÀgÁAPï ¨sÉmï ¢Ãªïß Qæ¸Àä¸ï ¸ÀAzÉÃ±ï ªÁAlÄ£ï WÉvÆ É è D¤ eÁ¬ÄÛA PÁgÀåPª æÀ iÀ ÁA ºÁå ªÀ¸Áð D«ÄA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁèöåAvï.

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

73

D«Ä AiÀÄĪÀduÁA¤ DªÀiÁÑöå ¦üUð À eÉAvï vÀ±A É Zï ¸ÀªiÀ ÁeÉAvï eÁ¬ÄÛA PÁgÀåPª æÀ iÀ ÁA PɯÁåAvï vÀgï vÁPÁ PÁgÀuï D«ÄÑA ªÉÆUÁ¼ï ¦üUÀðeïUÁgÁA. DªÀiÁÑöå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAPï zÁ£ï ¢Ãªïß ¸ÀºÀPÁgï D¤A ¥ÉÆÃæ vÁìºï ¢Ãªïß DªÀiÁÌA ªÀÄÄSÉîàuï WÉAªïÌ D¤ D«ÄÑA vÁ¯ÉAvÁA ¥Àz æ ±À ð À £ï PÀgÄÀ APï PÁgÀuï eÁ¯ÁåAvï zÉPÄÀ £ï D«Ä vÀĪÀiÁÌA C¨sÁj eÁªÁ߸ÁAªï. ¸Àªïð DªÀiÁÑ CzÁèöå ¢gÉPÉÆÛgï ¨Á¥ÁAPï D¤A ¢AiÀiÁ PÉÆ£ÁAPï D«Ä zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄ ªÀÄíuÁÛAªï.

ºÁå ªÀ¸Áð DªÀiÁÑ ¸ÀAZÁ®£Á£ï eÁ¬ÄÛA §jA PÁªÀiÁA PɯÁåAvï vÀgï DªÀiÁÑöå ¦üUð À eÉZÆ É G¨Éð¸ïÛ D¤A ªÉ Æ UÁ¼ï «UÁgï ªÀ i Á| ªÀ ¯ É Ã jAiÀ Ä £ï ªÉÄAqÉÆãÁì ¨Á¥Á£ï DªÀiÁÌA ¢¯ÉÆè ¥ÉÆÃæ vÁìºï D¤A ¸À®ºÁ ¸ÀÆZÀ£ÁA ¥Àª æ ÀÄÄSï PÁgÀuï. ªÉÆUÁ¼ï «UÁgï ¨Á¥ÁAPï D¤A ¢AiÉÆPÉÆ£ï ¨Á¥ÁAPï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï. vÀĪÉÆÑ «Ä¸ÁAªï ªÁªïæ ¸ÀÄ¥s¼ À ï eÁA«Ý. zÉêï vÀĪÀiÁÌA §¼ï, ¨s¯ À Á¬ÄÌ ¢ÃA«Ý ªÀÄíuï DªÉÄÑA ªÀiÁUÉÚA. ¸ÀĦæÃvÁ ®Ä«¸ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð

PÀxÆ É °Pï ¸À¨Ás ‘¸ÉªÁ, vÁåUï D¤ JPÀémï’ ºÁå zsÉåÃAiÀiÁSÁ¯ï 1979 E¸ÉZ é Á J¦æ¯ï 29 vÁjPÉgï ©¸ÁàZÁ ªÀiÁ£Àåv£ É ï C¹ÛvÁéPï D¬Ä°è PÀxÆ É °Pï ¸À¨Ás KPï £ÉÆÃAzÁ¬Ävï ¸À A ¸É Æ Ü eÁªÁß¸É Æ £ï, CT¯ï ¨s Á gÀ w ÃAiÀ i ï AiÀÄƤAiÀÄ£ÁPï ºÁZÉA ªÉļÁ¥ï eÁ¯ÁA. ¸ÀĪÉðgï ¯Áí£ï gÉÆA¦ eÁªïß ºÀ¼ÁÛZA É gÀhÄqï eÁªïß, DvÁA ªÀq í Æ É è gÀÆPï eÁªïß, ¸ÀUÁîöå ¢AiÉĸÉfAvï «¸ÁÛgï¯Áèöå PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉPï, ºÁåZï J¦æ¯ï 29 vÁjPÉgï 34 ªÀ¸ÁðA ¸ÀA¦èA. DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÉAvï 1990 E¸ÉéAvï ªÉÄÃAiÀiÁZÁ 20 vÁjPÉgï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ¥ÁægÀA¨sï eÁ°è. ¸ÁÜ¥PÀ ï CzsåÀ Pïë - ²æà ¸ÉÃÖ ¤ ¥ÁAiÀiïì, PÁAiÀÄðzÀ²ð - ²æà ºÉgÁ¯ïØ r’¸ÉÆÃeÁ D¤ CwäPï ¤zÉÃð±ÀPï zɪÁ¢ü£ï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀiÁPïð qÉøÁ eÁªÁ߸ï¯Éè. DªÀiÁÑöå WÀlPÁAvï ¯ÉÆPÁPï UÀeð É Pï ¥ÀqÁÑöå vÀ¸° À A PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁÛAªï. ºÀgåÉ PÁ ªÀ¸Áð ¨s¯ À ÁAiÉÄÌ ²©gÁA, ªÁºÀ£ÁA ¨ÉAeÁgï, ¨sÄÀ UÁåðAPï ¨sÁµÀuï ¸ÀàzÆ És ð, PÀ鵃 ªÀiÁºÉvï ²©gÁA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁèöåAvï, ªÀÄtÂ¥Á¯ï ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ PÁqÁðA PÀ£ï𠢯ÁåAvï. ºÁå ¸Àªïð PÁªÀiÁAPï ºÁAUÁ¸Àgï D¬Ä¯Áèöå ¸Àªïð «UÁgÁA xÁªïß §¥ÀÆðgï ¸ÀºPÀ Ágï ªÉļÁî. ¥Àæ¸ÀÄÛvï «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

ªÉÄAqÉÆãÁì ºÁAZÉ xÁªïß §¥ÀÆðgï ¸ÀºÀPÁgï D¤ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï DªÀiÁÌA ªÉļÁîA. ºÁå ªÀ«ðA PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ fªÁ¼ï GgÉÆAPï PÁgÀuï eÁ¯Á. ¸ÀĪÉðgï xÁªïß Deï ¥ÀAiÀiÁðAvï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨És SÁwgï ªÁªïæ ¢¯Áèöå ºÀÄzÉÝzÁgÁAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÁÛ£Á DªÀiÁÑ PÁAiÀÄðPÀvÁðAPï, C©üªiÀ Á¤APï D¤ »vÀ¬ÄêAPï ªÀAzÀ£ï ¥ÁlAiÀiÁÛA. PÀxÆ É °Pï ¸À¨Ás eÁªÁ߸Á ¯Á¬ÄPÁAZÉA ¸ÀAWÀl£ï. ºÁZÉ ªÀÄÄSÁAvïæ ¯Á¬ÄPÁA xÀAAiÀiï §j eÁUÀÈw D¤ ªÀÄÄSÉîàuï DAiÀiÁèA. PÀ¸À¯ÉƬÄà C£ÁåAiÀiï eÁ¯Áèöå ªÉ¼Ágï ¥Àwæ QæAiÀiÁ zÁPÀA«Ñ D¤ ¤Ãvï «ZÁgÁÑöå wvÉAè zsAÀ iÀiïæ RArvï eÁªïß DAiÀiÁèA. gÁdQÃAiÀiÁAvï ¸ÀQæÃAiÀiï jw£ï ¥Ávïæ WÉAªÁÑPï, ZÀÄ£ÁªÁ ªÉ¼Ágï ºÀAiÉÄðPï PÀxÉÆ°PÁA¤ ªÀÄvï ZÀ¯ÁªÀuï PÀZÉð§j eÁUÀÈw PÀxÆ É °Pï ¸À¨És ªÀÄÄSÁAvïæ eÁªïßAZï D¸Á. DªÀiÁÑöå ¸À¨sÉAvï 82 PÀxÉÆ°Pï fuÉå ¸ÁAzÉ D¸Ávï. PÀxÆ É °Pï ¸À¨Ás ¦üUð À eï, ªÁgÁqÉÆ, ¥ÁæAvï D¤ PÉÃAzïæ C±ÉA ZÁgï ºÀAvÁgï D¥ÉÆè ªÁªïæ ZÀ®ªïß D¸Á. PÀxÆ É °Pï ¸À¨Z És A É KPï ªÀÄ»£Áå¼A É ¥Àvïæ D¸Á. vÉA eÁªÁ߸Á ‘DªÉÆÑ ¸ÀAzÉñï’. ªÉ¼ÁPÁ¼ÁPï ¸Àj eÁªïß §jA ¯ÉÃR£ÁA, CxÁð¨sj À vï ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï,

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

74

¯Á¬ÄPÁA¤ ZÀ®ªïß ªÀZÁåð ¸ÀA¸ÁÜöåA D¤ D±Àª æ ÀiÁ «²A §¥ÀÆðgï ªÀiÁºÉvï D¤ eÁUÀÈw ºÁqÉÑA PÁªÀiï¬Äà ¥ÀvÁæ ªÀÄÄSÁAvïæ ZÀ¯ÉÆ£ï D¸Á. DªÀiÁÑ ¦ü U À ð eÉ A vï 106 ‘DªÉ Æ Ñ ¸À A zÉ Ã ±ï’ ¥À v Áæ a A ªÀUð À tÂzÁgÁA D¸Ávï.

¥Àæ¸ÀÄÛvï ²æà UÉÆÃré£ï r’¸ÉÆÃeÁ CzsÀåPïë eÁªïß D¤ ²æà ¥ÁånæPï r’¹¯Áé PÁgÀåzÀ²ð eÁªïß ¸Àªïð ºÀÄzÉÝzÁgÁA D¤ ¸ÁAzÁåAPï ¸ÁAUÁvÁ Wɪïß §gÉÆ ªÁªïæ ¢Ãªïß D¸Ávï. UÉÆré£ï r’¸ÉÆÃeÁ, CzsåÀ Pïë

¸ÁA. ªÉƤPÁ ¸ÉÆqÉ°n DªÀiÁÑöå ¸ÀAWÁAvï ¸ÀĪÀiÁgï 25 duÁA ¸ÁAzÉ D¸ÁAªï. ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄ»£ÁåZÁ ¥ÀAiÀiÁèöå ¸À£ÁégÁ «Ä¸Á G¥ÁæAvï D«Ä ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁÛAªï. ¥À«vïæ CvÁäöåZA É VÃvï ªÀÄu í Æ É £ï M¦ü¸ï ªÀÄu í ÁÛAªï. CwäPï ¢gÉPÆ É g Û ï ¨Á¥ï ºÁdgï D¸ÁÛvï. ¥À«vïæ ¥ÀĸÀPÛ ÁAvÉA è ªÁZÁ¥ï ªÁZÁÛAªï. «UÁgï¨Á¥ï ªÁZÁàZÉÆ ¤AiÀiÁ¼ï PÀ£ïð ²PÉƪïÚ ¢vÁvï. C±ÉA eÁ¬ÄÛ ¸ÀªÄÀ Ót D«Ä eÉÆqÁÛAªï. ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸Áð DUÉÆøïÛ 27ªÉgï ¸ÁA. ªÉƤPÁ D¤ ¸ÁA. DUÉÆùۣÁZÁ ªÀiÁ£ÁPï D«Ä ¥sɸïÛ «ÄÃ¸ï ¨sÉlAiÀiÁÛAªï.

D«Ä PÀjÑA §jA PÁªÀiÁA : 1. EUÀeïð ¤vÀ¼ï PÀgÁÑöå PÁªÀiÁAvï ¸ÀºÀPÀgÀÄìAZÉA 2. ¦qÉøÁÛAZÁ WÀgÁ ¨sÉmï ¢Ãªïß vÁAZÉ SÁwgï ªÀiÁUÉA Ñ . 3. ªÁqÁåA¤ ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁAvï ¸ÀQæÃAiÀiï jw£ï ¥Ávïæ WÉvÁAªï. 4. ¸ÀAzsÁ¥ æ Á ¥ÀªiÀ ÁðuÉ ¸ÀzÁAZÁ «Ä¸ÁPï ºÁdgï eÁvÁAªï.  UÉèÃr¸ï zÁ¯ÉäÃzÁ, PÁAiÀÄðzÀ²ð

¸ÉPÄÀ ¯Ágï ¥sÁ¤ æ ì¸ÌÀ £ï ªÉÄüï (w¹æ NqïÝ) DªÀiÁÑöå ¦üUð À eÉZÆ É ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀÛgï ¨sÁAUÁæ¼Æ É GvÀª ì ï DZÀgÄÀ Aì ZÁå ºÁå ¸ÀAzÀ¨Ás ðgï D«ÄA ¥sÁ¤ æ ¸ ì Ì£ À ï vɹðAiÀiÁj ¨sÁªï ªÉļÁaA, DªÀiÁÑöå ¸Àªïð ¦üUÀðeïUÁgÁAPï G¯Áè¸ï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï. ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ Z æ Áå D¸ÁæöåSÁ¯ï ZÀ¯ÁÑöå DªÀiÁÑöå ¸ÀAWÁa ªÀ¢ð ºÁå ¸ÀAzÀ©üðA ¢ÃAªïÌ DªÀiÁÌA ¨sÉÆêï ZÀqï C©üªiÀ Á£ï ¨sÆ É UÁÛ. DªÉÄA Ñ ºÉA WÀlPï ¸ÁÜ¥£ À ï eÁªïß 52 ªÀ¸ÁðA ¸ÀA¦èA. WÀlPÁZÉÆ ¸ÁÜ¥ÀPï «UÁgï, ªÀiÁ| ¨Á| J¯ÉÆòAiÀĸï gÉÆeÁjAiÉÆ. ºÁAUÁ¸Àgï ¸ÉªÁ ¢¯Áèöå «UÁgÁAZÁ vÀ±ÉAZï PÁ¥ÀÄa£ï ¥sÁ¢ æ AZÁ ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £Ágï WÀmï eÁªïß, ¥À¸ æ ÄÀ v Û ï «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì, ºÁAZÁå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£Ágï ¢¸ÁA¢Ã¸ï DªÉÆÑ

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

¥sÁ¤ æ ¸ ì Ì£ À ï vɹðAiÀiÁj ¨sÁªï ªÉÄÃ¼ï ªÁqÉÆ£ï AiÉÄvÀZï D¸Á ªÀÄíuï w¼ÀÄìAPï D«Ä ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÁÛAªï. ¥À¸ æ ÀÄÛvï DªÀiÁÑöå ªÉļÁAvï 25 ¸ÁAzÉ D¸Ávï. D«ÄÑ dªÀiÁvï ªÀÄ»£ÁåZÁ ¥ÀAiÀiÁèöå ¸ÀÄPÁægÁ ¸ÀPÁ½AZÁå «Ä¸Á G¥ÁæAvï ZÀ®ªïß ªÀvÁðAªï. DªÀiÁÑöå dªÀiÁvÉPï 20-25 ¸ÁAzÉ ºÁdgï D¸ÁÛAªï. dªÀiÁwZÉgï CwäPï ¢gÉPÉÆÛgï ºÁdgï D¸ÁÛvï. D«Ä ªÁAeɯÁZÉA ªÁZÁ¥ï ªÁZÀÄ£ï vÁZÉgï ¤AiÀiÁ¼ï PÀgÁÛAªï. CwäPï ¢gÉPÆ É g Û ï ªÁAeɯÁa ²PÀªïÚ ¢Ãªïß, DªÀiÁÌA CwäPï jwgï GvÉÛÃd£ï D¤ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï ¢vÁvï. 3-4 ªÀÄ»£ÁåAPï KPï ¥Á«ÖA ªÉļÁZÉÆ ¥ÁæAwÃAiÀiï ¢gÉPÉÆÛgï ºÁdgï D¸ÁÛ. DªÉÆÑ ªÁªïæ : ¦qÉøÁÛAa ¨sm É ï, UÀeð É ªÀAvÁPï PÀĪÀÄPï,

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

75

¸ÀzÁA «Ä¸ÁPï ºÁdgÀàuï D¤ °vÀÄfðAvï ¨sÁUï. ªÉÆ£Áð ¸ÀAzÀ¨Ás ðgï D«Ä ºÁdgï eÁªïß zÀÄSÉøïÛ PÀÄmÁäZÁ UÀeÁðAPï ¥ÁªÁÛAªï D¤ vÁAPÁA ¨sÄÀ eÁªÀuï ¢vÁAªï. ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸Áð, CPÉÆÃÖ §gÁZÁå ¥ÀAiÀiÁèöå DAiÀiÁÛgÁ, DªÀiÁÑ ¸ÁAvÁZÉA ¥s¸ É ïÛ DZÀjvì ÁAªï. Uɯv É Áå ªÀ¸Áð ¥ÁæAvÁZÉA ¥s¸ É ïÛ DªÀiÁÑöå ¦üUð À eÉAvï UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï DZÀj¯ ì AÉ ªÀÄu í ï w¼ÀÄA ì Pï zÁzsÆ É ¸ÁÌAiÀiï

¨sÆ É UÁÛ. PÁ¥ÀÄa£ï ¥sÁ¢ æ A¤ ¥ÉgA À ¥À½î ZÀ®ªïß ªÀZÁð ¸ÁA. ¥sÁ¸ æ ÁÌa ªÀÄuÁð jÃvï, ªÁwZÉÆ ¥ÀıÁåðAªï D¤ D¹¸ï ¨Á¥Á «±ÁåAvï ²PÀªïÚ ºÁAvÀÄA D«Ä ¥Ávïæ WÉvÁAªï. ºÉÆUÁî¥ï eÁAªï eÉdÄ Qæ¸ÁÛPï DvÁA D¤ ¸ÀzÁA ¸Àªð À zÁA! eÉ¹ì «Ä£ÉÃd¸ï, CzsåÀ Pïë

¸ÁA. «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨Ás ¸ÀªÉð¸ÀàgÁZÉA PÀÄ¥Éð ªÀgÀ¸ï ¥ÀUÀðmï PÀgÀÄAPï, gÀÄzÁ£ï PÀgÉÛ¯ÁåAPï ¨sÀÄdAªïÌ, SÉÊzÁåAPï ¸ÀÄmÁÌ, §AzsA É vÁèöåAPï ªÀÄÄPïÛ ªÉļÉÆAPï eÉdÄ ªÀĤ¸ï eÁªïß ºÁå ¸ÀA¸ÁjA DAiÉÆ.è ¤UÀðwPÁAPï, UÀeð É ªÀAvÁAPï, zÀħð¼ÁåAPï vÀ±ÉA C¸ÀºÁAiÀÄPÁAPï vÉÆ DzsÁgï eÁ¯ÉÆ. ºÉA eÉdÄZÉA «Ä¸ÁAªï ªÀÄÄAzÀgÀÄìAPï «±ÉAvï ¥Áªïè ªÀļ í Áîöå ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁZÁ AiÀiÁdPÁ£ï D¥Áèöå f«vÁAvï eÉdÄZÉA ºÉA «Ä¸ÁAªï R½ävï £Á¸ÁÛA ªÀÄÄAzÀgÀÄ£ï ªÉ¯ÉA. 1731 E¸ÉéAvï vÉÆ ¨sÁUɪÀAvï eÁ¯ÉÆ D¤ ¸ÁA. «±ÉAvï ¥Áªïè ªÀÄíuï ¯ÉÆPÁ ªÉÆUÁ¼ï eÁ¯ÉÆ. ¸ÁA. «±ÉAvï ¥ÁªÁè£ï D¥Áèöå f«vÁAvï PɯÉèA §gÉA¥Àuï ¥À¼Éªïß ¥ÉÃæ jvï eÁ¯ÉÆè ¥sr Éæ Pæ ï DAvÉÆ£ï MeÁ£ÁªÀiÁ£ï Qæ.±À. 1833 E¸ÉéAvï ¸ÁA. «±ÉAvï ¥ÁªÁè£ï ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁZÉÆ ªÉÄÃ¼ï ¸ÁÜ¥À£ï PɯÉÆ D¤ eÉdÄZÉA «Ä¸ÁAªï ªÀÄÄAzÀgÀÄ£ï ªÉ¯ÉA. » ¸À¨sÁ DªÀiÁÑ ¦üUÀðeÉAvï zÀĨÁîöå-zsÁPÁÖöåAa, ¤UÀðwPÁAa, UÀeð É ªÀAvÁAa D¤ ¦qÉøÁÛAa ¸ÉªÁ PÀ£ïð DAiÀiÁèöå. ¥À¸ æ ÀÄÛvï DªÀiÁÑ ¸À¨sÉAvï 12 duï ¸ÁAzÉ ªÁªïæ PÀ£ïð D¸Ávï. ¦üUÀðeÉZÉÆ «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì vÀªÀ¼ï vÀªÀ¼ï DªÀiÁÑöå dªÀiÁvÉAPï ºÁdgï eÁªïß DªÀiÁÌA ¸ÀªÄÀ Ót,Â

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £ï D¤ DyðPï PÀĪÀÄPï ¢Ãªïß D¸Ávï. ¥À¸ æ ÄÀ v Û ï DªÉÄÑ ¸À¨A És vï 5 ¥ÉƹÌA PÀÄmÁäA D¸Ávï. vÁAPÁA ºÀ¥Ás öÛ åªÁgï vÁAzÁîa PÀĪÀÄPï D«Ä ¢vÁAªï. ºÀgÉåPÁ DAiÀiÁÛgÁ ¥ÀAiÀiÁèöå «Ä¸Á G¥ÁæAvï D«ÄÑ dªÀiÁvï ZÀ®AiÀiÁÛAªï. ¸ÁAzÁåA xÁªïß ¦qÉøÁÛAZÉÆ, UÀ e É ð ªÀ A vÁAZÉ Æ , ¥É Æ ¸ÁÌ ö å PÀ Ä mÁä A ZÉ Æ D¤ zÀĨÁîöåAZÁå ¨sÉmÉZÉÆ «ªÀgï dªÉÆ PÀvÁðAªï D¤ vÁå ºÀ¥sÁÛöåAvï PɯÁèöå PÁªÀiÁA «²A D¤ ªÀÄÄPÁgï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï eÁ¯Áèöå ªÁªÁ櫲A aAvÁ¥ï ZÀ®AiÀiÁÛAªï. ªÉʱÀAwPï ªÉļÁZÁ gÀÆ° gÉUæÉ ¥ÀªiÀ ÁðuÉ D¤ GqÀĦ ¥ÁnßPï ¸À«ÄwZÁ ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £ÁSÁ¯ï DªÉÆÑ ªÁªïæ ¢Ãªïß D¸ÁAªï. ªÀ¸Áð ªÀÄzsÉA PÀ¯Áåuï¥ÀÄgï MeÁ£ÁªÀiï WÀgÁa ¨sm É ï PÀgïß D¸ÁAªï. ¸ÁAUÁvÁZï ¥ÁnßPï ¸À«Äw£ï ZÀ®ªïß ªÀgÁÑöå CwäPï DoÀªï ¤AiÀiÁ¼ÁPï ºÁdgï eÁvÁAªï. ¥ÉƸÁÌöå PÀÄmÁäAPï ¨sÉmï, ¦qÉøÁÛAa ¨sÉmï, zÀħð¼ÁåAPï ªÀ¸ÀÄÛ gÀÄ¥Ágï, SÁuÁ gÀÄ¥Ágï ªÀ zÀÄqÁé gÀÄ¥Ágï PÀĪÀÄPï ¢A«Ñ, ªÀÄgÀuï, ¦qÁ²qÁ, CªÀÏqÁAvï ¸ÁA¥Àqïß PÀAUÁ¯ï eÁ¯Áèöå C¸ÀºÁAiÀÄPï ¨sÁªï-¨s¬ À ÄÚAPï CwäPï ¨sÄÀ eÁªÀuï D¤ zsAÀ iÀiïæ ¢AªÉAÑ , UÀeïð ¥ÀqÁèöågï vÁAZÁ CwäPï UÀeÁðAPï ¥ÁAªÉA Ñ , zÀĨÁîöå ²PÁÑöå ¨sÀÄUÁåðAPï ²PÁàPï PÀĪÀÄPï, zÀĨÁîöå C¸Àé¸ïÛ PÀÄmÁäAZÁ ªÀPÁÛ RZÁðPï ¥ÁAªÉÑA, C¸À¯Æ É å

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

76

ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁZÉÆå PÀ£ÉÆåð PÀ£ïð D¸ÁAªï. D«ÄÑ ¸ÁA. «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨Ás ZÀ®ªïß ªÀgÄÀ APï ¸ÀºÀPÁgï D¤ DzsÁgï ¢¯Áèöå ¦üUÀðeÉZÁå ºÀgÉåPÁ «UÁgÁAZÉÆ, ¸ÀªÄÉ Ã¸ïÛ ¦üUð À eïUÁgÁAZÉÆ, GzÁgï ªÀÄ£ÁZÁ zÁ¤AZÉÆ, »vÀaAvÀPÁAZÉÆ, ¸À®ºÁ ¸ÀÆZÀ£Á, ¸ÀºÀPÁgï ¢vɯÁåAZÉÆ D«Ä G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÁÛAªï. ªÀÄÄPÁèöå ¢¸ÁA¤ DªÀiÁÑöå ªÁªÁæPï vÀĪÉÆÑ ¸ÀºÀPÁgï ªÉļÀÛ¯ÉÆ ªÀÄíuï ¥ÁvÉåvÁAªï.

JPÀÄìgï¥Àuï, GvÀgï¥ÁæAiÀiï, UÀA©üÃgï ¦qÁ, ¤gÁ±Á, C¥ÁAUï¥Àuï, ªÀiÁzÀPï ªÀPÁÛAZÉA ¸ÉêÀ£ï EvÁå¢ ¸ÀªÀĸÉå ¦üUÀðeÉAvï vÀ±ÉAZï ¸ÀªÀiÁeÉAvï ZÀqÉÆ£ï AiÉÄvÁ£Á ªÉʱÀAwPï ¸À¨sÉa UÀeïð D¸Á. ºÁå DªÀiÁÑöå ªÉʱÀAwPï ¸À¨ÉPs ï £ÀªÁå ¨sÁªï ¨sÀ¬ÄÚAPï ¸ÁAzÉ eÁAªïÌ D¤ eÉdÄ ±ÉÃæ µï× UÉƪÁîöåZÉA ºÉA «Ä¸ÁAªï ªÀÄÄAzÀgÀÄAPï D¥ÀªA ÉÚ ¢vÁAªï. eÉgÆ É ªÀiï ¥s£ É ÁðAr¸ï, CzsåÀ Pïë

¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiï DªÀiÁÑöå ¦üUð À eÉAvï ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiï ¸ÀĪÁðvï eÁ¯ÉA è ªÀg¸ À ï 1995. ªÀiÁ| ¨Á| ¨ÉAd«Ä£ï r’¸ÉÆÃeÁ ºÁt ºÁa ¸ÀĪÁðvï PÉ°.è vÀª¼ À ï xÁªïß Deï ¥ÀAiÀiÁðAvï 8 ªÁqÁåA¤ ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiï QæAiÀiÁ¼ï jw£ï ZÀ¯ÉÆ£ï D¸Ávï. vÀ±ÉAZï ¸ÀPÀÌqï ªÁqÁåA¤ ªÁqÁå ¸À«ÄvÉÆå D¸Ávï. ªÁqÁå xÁªïß JPÉPï ¸ÁAzÉÆ ¦üUð À eï ¸À«ÄwAvï D¸Ávï. ªÁqÁå dªÀiÁwAvï «UÁgï ¨Á¥ï vÀ±A É Zï zsÁ«ÄðPï ¨s¬ À ÄÚA ¸ÀAzsÁ¥ æ ï ªÉļÁîöågï ºÁdgï eÁvÁvï. ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiÁ ªÀ«ðA ªÁqÁåA¤ vÀ±ÉA ¦üUÀðeÉAvï eÁAiÉÄÛA §gÉA¥Àuï eÁ¯ÁA. JPÁªÉÄPÁa ªÀ¼ÀPï, ªÉÆÃUï, ¸ÀºÀPÁgï D¤ JPÀémï ZÀqÁè. vÁ¯ÉAvÁA GeÁéqÁPï ºÁqÀÄAPï CªÁÌ¸ï ªÉļÁî D¤ ¥À«vïæ ¥ÀĸÀÛPÁZÉÆ §gÉÆ G¥ÀAiÉÆÃUï eÁ¯Á. vÀ±ÉAZï ¥À«vïæ ¥ÀĸÀÛPÁ «²A ZÀrvï jw£ï ¸ÀªÆ É ÓAPï ¸Ázsïå eÁ¯ÁA. Dmï¬Äà ªÁqÁå ¸À«ÄwZÁ ¸ÁAzÁåA¤ KPï ¥Á«ÖA UÉÆ«îPï PÉÃAzÁæAvï vÀ±A É Zï zÉÆÃ£ï ¥Á«ÖA ªÁgÁqÁå ªÀÄmÁÖgï ZÀ¯ï¯Áèöå vÀ ¨ É ð wAvï ¨s Á Uï WÉ v Áè . xÉ Æ qÁå ªÁqÁåA¤ «UÁgÁAZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁgï ¸ËºÁzsÀðPÀÆl D¸Á PɯÁåvï. ªÁqÁåAvï UÀeÉðªÀAvÁAPï vÁAZÁå ¸Àªïð

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

UÀeÁðAPï ªÁqÁåZÉ ¸ÁAzÉ ¥ÁªÁÛvï. ºÁZÉ ªÀ«ðA ¨sÁªï-¨ÁAzÀªu àÀ ï ZÀqÁèA. ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÉÄ ªÀ«ðA ªÁqÁåA¤ vÀ±ÉA ¦üUÀðeÉAvï £ÀªÉ¸ÁAªï WÀqÁèA. ºÁAªï D¤ ªÀÄe í AÉ WÀgï ªÀĽ í î fuÉå jÃvï PÉÆuÁPï¬Äà ¸ÉƨsÁ£Á. ¨sÁªÁrÛ ªÀÄ£ÁêöåPï D¸Á ªÁqÉÆ vÀ±ÉAZï ¦üUÀðeï. ºÁAvÀÄA §gÉA¥Àuï ¢¸ÉÆ£ï AiÉÄvÁ vÀgï ¸ÀAWÀnvï ªÁªïæZï PÁgÀuï ªÀÄu í åÉ vï. ¦üUð À eÉZÁ ¢¸Á ªÁqÁåªÁgï SÉ¼ï ¥ÀAzÁåmï, ¨sÄÀ UÁåðAPï vÀ±A É Zï ªÀq í ÁAPï £Á£Á jwZÉ ¸ÀàzsÉð D¤ ¸ÁA¸ÀÌøwPï PÁAiÉÄðA §gÁå jw£ï eÁvÉ D¸Á. ªÁqÁåA¤ ¥sɸÁÛA DZÀgÀuï PÀgÀÄAPï ¸Ázsïå eÁ¯ÁA. ¤ªÀiÁuÉ, ¸ÀªÁðAaA ªÀÄ£ÁA ¥ÀjªÀvð À £ï eÁªïß ªÁqÁåAvï vÀ±ÉA ¦üUÀðeÉAvï JPÀémï, ªÉÆÃUï, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï, ¸ÀºÀPÁgï D¤ ªÀÄÄSÉîàuï ZÀqÉÆA¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛA. ¨sÁªÁxÁðZÁ §Ä£Áå¢ZÉgï WÀmï gÁªÉÇ£ï 150 ªÀ¸ÁðAZÉÆ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀÛgï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï DZÀgÀuï PÀgÁÑöå ¸ÀĪÁ¼Áågï zÉêï vÁaA «AZÁÚgï D²ÃªÁðzÁA DªÉÆÑ ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ æ ªÀÄÄSÁAvïæ DªÀiÁA ¸ÀªÁðAZÉgï ªÉÇvÀÄA¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛA. ¥ÉnP æ ï r’¹¯Áé, ¸ÀAZÁ®Pï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

77

¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï ¨ÁPÀÄðgÁÑöå PÀxÆ É °Pï ¹ÛçÃAiÀiÁAZÉA ºÉA ¸ÀAWÀl£ï, 1999 CPÉÆÃÛ §gï 16 vÁjPÉgï, “¹ÛçÃAiÀiÁAZÉÆ JPÀémï D¤ DyðPï ¸À§°ÃPÀgÀuï”, ªÀÄí¼Áîöå zsÉåÃAiÀiÁSÁ¯ï 26 ¹Ûçà ¸ÁAzÁåA ¸ÀAVA, ¦üUð À eï «UÁgï ªÀiÁ£Á¢üPï ¨Á¥ï ¨ÉAd«Ä£ï r’¸ÉÆÃeÁ ºÁAZÁ ¤zÉðñÀ£Á SÁ¯ï ¸ÀĪÁðvï eÁ°. DªÀ i ÁÑ ö å ¸À A WÀ l £Áa dªÀ i Ávï ºÀ A iÉ Ä ðPÁ ªÀÄ»£ÁåZÁ ¥ÀAiÀiÁèöå DAiÀiÁÛgÁ, ¸ÀPÁ½AZÁ «Ä¸Á G¥Áæ A vï EUÀ e É ð Avï ZÀ ® ªïß ªÀ v ÁðAªï. ªÀÄ»£ÁåªÁgï dªÀiÁvÉ ªÉ¼Ágï ¸ÀÆPïÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä¯ï ªÀåQAÛ Pï D¥Àªïß, ¨s¯ À ÁAiÉÄÌ ¸ÀA§A¢ü, ¸ÀPÁðj ¸Ë®vÁåA «²A, PÁ£ÀÆ£Á ¸ÀA§A¢ü, ¨sÄÀ UÁåðAZÉA ¥ÉÆñÀuïªÁqÁªÀ ¼ ï ²PÁ¥ï ºÁå «²A, PÀ Ä ra vÀ ± É A ªÁvÁªÀgu À Áa ¤vÀ¼ÁAiÀiï - ¸ÉƨsÁAiÀiï ºÁå «²A, ¹ÛçÃAiÀiÁAaA ºÀPÁÌA, ¥Àx æ ª À iÀ ï aQvÁì EvÁå¢ ¸À¨Ágï «µÀAiÀiÁAZÉgï ²©gÁA D«ÄA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁèöåAvï. ºÁZÉÆ ¥s¼ À ï ¹ÛçÃAiÀiÁAPï vÀ±A É vÁAZÁå PÀÄmÁäPï D¤ ¦üUÀðeÉAvÁèöå ¯ÉÆPÁPï ªÉļÀÛZï D¸Á. ¹ÛçÃAiÀiÁAZÁå ¸Àé-GzÉÆåÃUÁZÁ zÀȵÉÖ£ï vÁAPÁA ZÁgï ªÀÄ»£ÁåAa ²AªÉÇuï PÁè¸ï D¸Á PÉ°.è ¸À¨Ágï ¹ÛçÃAiÉÆ ºÁZÉÆ ¥sÀ¼ï eÉÆÃqïß D¸Ávï. WÀgÁAvï G¥ÀAiÉÆÃUï PÀZð É ªÀ¸ÄÀ ;Û ¸Á§Ä, ¸Á¨ÁZÉA GzÁPï, ¦ü£Á¬Ä¯ï EvÁå¢ vÀAiÀiÁgï PÀZÉð «²A DªÀiÁÑöå

¹ÛçÃAiÀiÁA¤ ªÀiÁºÉvï eÉÆqÁèöå. ¸ÀA¸ÀÌøw-jw-jªÁZÉÆå GgÀAªÁÑöå D¤ ¸ÉªZ É Áå zÀȵɣ Ö ï ¹ÛçÃAiÀiÁAPï ªÉÇ«AiÉÆ, ªÉøïð, PÁAiÉÄðA ¤ªÁðºÀuï ºÁå «²A vÀgÉâw ¢¯Áå. ºÁZÉÆ ¥s¼ À ï eÁªïß ¹ÛçÃAiÉÆ PÀÄmÁäaA PÁ¬ÄðA ¸Éƨsª À ïß D¸Ávï. D«Ä ¹ÛçÃAiÀiÁAPï vÁAa DyðPï ¹Üw ¸ÀÄzsÁA æ ªïÌ, GgÀ«Ú PÀgÄÀ APï, vÁAZÉ 7 ¸ÀéPÄÀ ªÉÄÌ ¥ÀAUÀqï gÀZÁèöåvï. ºÁå ªÀiÁj¥sÁvï ¹ÛçÃAiÀiÁAPï ¸Á骮 À A© eÁAªïÌ PÀĪÀÄPï eÁ¯Áå. D«Ä ¹ÛçÃAiÉÆ, EUÀeÉðZÁå ¤vÀ¼ÁAiÉÄAvï ¹ªÉĹÛçZÁå ¤vÀ¼ÁAiÉÄAvï, °vÀÄfðPï PÁAiÀiÁðA¤ ¸ÀQæÃAiÀiï jw£ï ¨sÁUï WÉvÁAªï. ªÁgÁqÁåZÁ ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ÁZÁå dªÀiÁvÉAPï, ¢AiÉĸÉfAvÁèöå ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ÁZÁå PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁA¤ DªÉÆöÑ å ¹ÛçÃAiÉÆ ¨sÁUï WÉvÁvï. ¥À¸ æ ÄÀ v Û ï ¨ÁPÀÄðgÁÑöå ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ÁAvï 95 duÁA ¸ÁAzÉ D¸ÉÆ£ï, ¦üUÀðeï «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁìZÁå ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £ÁSÁ¯ï, ¦üUÀðeï ¯ÉÆPÁZÁå GvÉÛÃd£Á£ï, ¹ÛçÃAiÀiÁAZÁå ¸Àªð À vÉÆêÀÄÄSï C©üªÈÀ zÉÞ ¥Á¸ÉÆ£ï ªÁªÀÅAæ Pï, ««zsï AiÉÆÃd£ÁA WÁ¯ïß, wA PÁAiÀÄðUÀvï PÀgÄÀ APï, DªÉÄA Ñ ºÉA JPÀn é vï ¸ÀAWÀl£ï, §°µïÖ ªÉÄmÁA PÁqïß D¸Á.  ªÀ¤vÁ UÉÆ£Áì°é¸ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð



«AZÁÚgï xÉÆqÉÆå UÁ¢ D¤ ºÀÄ«ÄuÉÆå 

¸ÉƨsÁAiÉÄPï ªÀÄíuï ¸ÀÄAªï°èA PÁAPÁÚA ¥sÁ¥ÀÄqÁèöågï ªÉvÁvïªÉ?

DªÀAiÀiï ¥À¼ÉAiÀiÁÛ ¥ÉÆmï, ¨ÁAiÀiïè ¥À¼ÉAiÀiÁÛ ¨ÉÆïïì.

ªÁ°ZÉ ¤¨Á£ï zsÀAPÁPï GzÁPï; ¥Á£Éé°ZÉå zsÀªÀiÁð£ï ªÀÄĸÁÌPï GzÁPï.

¸ÀÄPÁå ¸ÁAUÁvÁ fªÉA d¼ÁÛ; ¥ÁvÁÌöåA SÁwgï ¤wªÀAvï SÁå¸ïÛ ¨sÉÆUÁÛ.

ºÀÄ£ï zÀÄzÁZÉÆ WÉÆmï V¼ÀÄAPï¬Äà £ÀíAiÀiï, ¨sÁAiÀiïæ GqÀAªï̬Äà £ÀíAiÀiï.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

(¸ÀAUÀº æ ï)

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

78

ªÉÄÃj£ÉÆ¯ï ºÉʸÀÆÌ¯ï ¥À æ P À È vÉ Z Á ¥ÁZÁé ö å ªÀ u ÁðAvï, ¥À æ ± ÁAvï ªÁvÁªÀgÀuÁAvï ¸ÉƨsÁÛ ªÉÄÃj£ÉÆ¯ï ºÉʸÀÆ̯ï. ¨ÁPÀÄðgÁAvï ºÁå ºÉʸÀÆ̯Áa C¹ävÁAiÀiï aAvÁ£Á zs£ À Áå zɪÁPï ºÉÆUÁî¥ÁaA VvÁA PÁ¼ÁÓ ªÀÄ£ÁAvï ¥sÄÀ ¯ÁÛvï. ¨Á¥ï C¯ÉÆùAiÀĸï gÉÆeÁjAiÉÆ, ºÁAZÁ «Äí£ÀvÉ£ï D¤ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£Á£ï ¨ÁPÀÄðgï D¤ ¨ÁPÀÄðgÁÑöå C¸ï¥Á¸ï D¸ÁÑöå ¨sÀÄUÁåðAPï ºÉʸÀÆÌ¯ï ²PÁ¥ï ªÉļÉÑ SÁwgï 1966Avï ºÉA E¸ÉÆ̯ï DgÀA¨sï eÁ¯ÉA. ¥Àæ¸ÀÄÛvï ºÁå E¸ÉÆ̯ÁAvï 113 ¨sÀÄVðA ²PÁ¥ï eÉÆqÁÛvï. 8 ²PÀëPÁA D¤ 2 ²PÀëPÉÃvÀgï ²§A¢ ªÁªÀÅgÁÛvï. E¸ÉÆ̯ÁAvï ¥ÁoÀ ¸ÁAUÁvÁ ¥ÀoÉåÃvÀgï ZÀlĪÀnPÁAPï §¥ÀÆðgï CªÁÌ¸ï ¢vÁvï D¤ HAZÉAè ªÀi˯Áå¨Àj s vï ²PÀëuï ¯Á¨sÁÛ. ¨sÀÄUÁåðAPï Qæ¹Ûà ªÀi˯ÁåA gÀÄvÁ PÀgÀÄAPï, §gÉA £ÀqÉÛA D¤ ²¸ïÛ gÀƦvï PÀgÀÄAPï «±Éõï UÀªÀÄ£ï D¤ «Äí£Àvï PÁuÉÏvÁvï. ²PÁàAvï vÀ±AÉ Zï ºÉgï ¸ÀAVÛA¤ ¨ÁPÀÄðjÑA ¨sÄÀ VðA ªÀÄÄPÁgï. ºÁå E¸ÉÆ̯ÁAvï ²Pï°èA xÉÆrA

UÁAªÁAvï vÀ±ÉAZï ¥ÀUÁðAªÁAvï HAZÁèöå ºÀÄzÁÝöågï ¸ÉƨsÁÛvï. E¸ÉÆ̯Á xÀAAiÀiï vÁAZÉÆ ºÀĸÉÆÌ D¤ C©üªiÀ Á£ï C¥Àj«Ävï. vÁAZÁ PÀĪÉÄÌPï D«Ä ¸ÀzÁAZï D¨sÁj eÁªÁ߸ÁAªï. E¸ÉÆ̯ÁPï ¨sÉmï ¢¯Áèöå ²PÀëuï C¢üPÁjA¤ E¸ÉÆ̯ÁZÁ ¥ÀæUÀvÉ D¤ ²¸ÉÛ ¨Á©Û£ï ²¥sÁgÀ¸ï ¥ÁlAiÀiÁèöå. ºÀgï ªÀ¸ÁðA¤ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAvï D¤ zÉÆvÉÆ£ÉðZÁå ¥ÀjÃPÉëAvï §gÉA ¥s° À vÁA±ï ¯Á¨sÁA è . DvÁA ¹¸Àg Ö ï ªÀÄjãÁ ªÀÄÄSÉ¯ï ªÉĹÛuïð eÁªïß EvÀgï ²PÀPë ÁA ¸ÀAVA ¨sÄÀ UÁåðAZÁ ²PÁàPï vÀ±ÉAZï £ÉÊwPï D¤ Qæ¹Ûà ªÀi˯ÁåAZÉ ªÁqÁªÀ½Pï ªÁªÀÅgïß D¸Á. DªÉÄÑ «UÁgï¨Á¥ï ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì DªÀiÁÌA PÉzÁ¼ÁAiÀiï ¥ÁnA¨ÉÆ D¤ GvÉÃÛ d£ï ¢vÁvï. DªÀiÁÑöå ¦üUð À eï ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ Z æ Á ªÀÄÄSÁAvïæ ¸Àªð É ¸Àg à ï zɪÁ£ï DªÉÄg Ñ ï ªÉÇvï¯Áèöå ¸Àªïð ¨É¸ÁAªÁA SÁwgï CUÁðA ¥ÁlAiÀiÁÛAªï. ¹| ªÀÄjãÁ r’¸ÉÆÃeÁ, ªÀÄÄSÉ¯ï ªÉĹÛuïð





¦AiÀiÁªï ¸ÁªÀiÁ£ïå eÁªïß ºÀgÉåPï gÁAzÁàAvï D«Ä ¦AiÀiÁªÁZÉÆ ¥ÀæAiÉÆÃUï PÀgÁÛAªï. ºÁAvÀÄA ¸À¨Ágï ªÀPÁÛAZÉ UÀÆuï D¤ §gÉ¥ÀuÁA DmÁ¥ÀÄ£ï D¸Ávï. ¦AiÀiÁªï ¸ÉªÁèöågï WÁªÀiï §gÉÆ AiÉÄvÁ, GzÁÌqÉ §Azsï eÁAªÉÑ ¦qÉPï, SÉÆAPÉèPï, ¤Ãzï ¥ÀqÁ£Ávï¯ÁèöåPï, ªÁvÀ ¦qÉPï, ¥ÉÆmÁ ©üvÀgÁèöå ¸Àªïð ¦qÉAPï ¦AiÀiÁªÁZÉÆ gÉÆÃ¸ï ¸ÉªÁèöågï §gÉA¥Àuï ªÉļÁÛ. ªÉÆíAªÁAZÉ ªÀÄÆ¸ï ªÀ EZÀÄ ZÁ¨Áèöågï, ¥ÁAAiÀiÁAaA vÀ¼ÁívÁA ¥sÀÄmÁèöågï, ²²ðgÉ ¦qÉPï (PÉƯÉgÁ), ±É½Pï, ªÀÄļÁézÉPï ¦AiÀiÁªï D¤ vÁZÉÆ gÉÆøï G¥ÁÌgÁÛ. fªÉÇ ¦AiÀiÁªï E¯ÉèA ¸ÀÄgÀAiÀiï UÉÆqï ¨sg À ÄÀ ì£ï ¸ÉªÁèöågï gÀUv À ï ¤vÀ¼ÁÛ D¤ ±É¼ï UÀÆuï eÁvÁ. ±É¼ï eÁ¯Áèöå ªÉ¼Ágï ¦AiÀiÁªï PÀÄqÉÌ PÀgÀÄ£ï ºÀÄAUÉÆ£ï D¸Áèöågï 1-2 ¢¸ÁA ©üvÀgï UÀÆuï eÁvÁ. UÉÆqï ¨sÀgÀÄì£ï ¢¸ÀàqÉÛA fªÉÇ ¦AiÀiÁªï SɯÁågï ªÀÄ£Áêa PÀÆqï ¨sÀgÉÆ£ï AiÉÄvÁ D¤ dqÁAiÀiï ZÀqï eÁvÁ. C¸ÀÌvï ªÀÄ£ÁêA¤ ºÉA UÀªÀÄ£ÁAvï ªÀgÀÄAPï eÁAiÀiï. ¦AiÀiÁªï D¤ ºÀ½Ý ¦mÉÆ ¨sÀgÀÄì£ï ¥ÀĸÁèöågï SÉÆgÉÆeï UÀÆuï eÁvÁ. PÁ£ÁZÁå zÀÄTPï ¦AiÀiÁªÁZÉÆ gÉÆøï E¯ÉÆè ºÀÄ£ï PÀgïß WÁ¯ÉÆÑ. PÁ£Á ©üvÀgï ¥ÀÆ D¸Áèöågï¬Æ UÀÆuï eÁvÁ. (¸ÀAUÀº æ ï)

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

79

ªÉÄÃj£ÉÆ¯ï ¥Áæx« À ÄPï E¸ÉÆÌ¯ï ªÉÄÃj£ÉÆ¯ï ¥Áæx« À ÄPï E¸ÉÆÌ¯ï ¨ÁPÀÄðgï ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæ EUÀeÉð xÁªïß KPï Q¯ÉÆà «ÄÃlgï ¥ÀAiÀiïì D¸Á. ºÉA E¸ÉÆ̯ï 1940 E¸ÉA é vï ªÀiÁ£Á¢üPï ¨Á¥ï ªÀÄjAiÀiÁuï PÀ¸É۰ãÉÆ£ï '±Àª æ ÀÄ¢A UɮĪÀÅ'À ªÀÄí¼Áîöå zsÉåÃAiÀiÁSÁ¯ï ¸ÁÜ¥À£ï PɯÉèA. ¥À¬Äè ªÀÄÄSÉ¯ï ²PÀëQ eÁªïß ¸ÉÖÃ¥sÀ¤ UÉÆ£Áì°é¸ï »uÉ D¦è ¸ÉªÁ ¢°. G¥ÁæAvï ²æà «PÀÖgï qÁAiÀĸÁ£ï dªÁ¨ÁÝj ºÁwA WÉwè. 1940-1968 ¥ÀAiÀiÁðAvï ¥À¬Äè PÁè¸ï xÁªïß ¥ÁAaé PÁè¸ï ªÀiÁvïæ D¸ï°è. 1968Avï ¸À« D¤ ¸Áwé PÁè¸ï DgÀA¨sï PÀgÄÀ APï ¥Àªð À tÂÎ ªÉĽî. 1976 E¸ÉéAvï ¹¸Àg Ö ï UÉÃæ ¸ï r’¹¯Áé£ï (¹¸Àg Ö ïì D¥sï ZÁjn ¹¸Àg Ö ÁA¤) E¸ÉÆ̯ÁZÉA ªÀÄÄSÉ®u à ï WÉvA èÉ . JzÉÆ¼ï ¥ÀAiÀiÁðAvï zsÁ ¥ÁzÁæöå¨ÁA¤ ¸ÀAZÁ®Pï eÁªïß vÀ±A É Zï ¸À¨Ágï ²PÀëPï-²PÀëQA¤ vÁAa ªÉƯÁ¢üPï ¸ÉªÁ ¢¯Áå. PÀ£ßÀ qÀ ªÀiÁzsåÀ ªiÀ ÁAvï ²Pï¯Éè DªÉÄÑ «zÁåyð Deï zÉñï-«zÉñÁAvï §gÁå ¥sÀÄqÁgÁPï ¥ÁªÁèöåvï. WÀ£ÁZÁ D¤ ªÀiÁ£ÁZÁ G£Àßvï ºÀÄzÁÝöågï D¸ÉÆ£ï vÁAZÉ xÁªïß ¸ÁªÀiÁfPï §gÉA¥Àuï eÁªïß D¸Á. ¸À ¨ ÁgÁAPï ºÁå E¸É Æ Ì ¯ ÁZÉ Æ ºÀ Ä ¸É Æ Ì PÁ¼ÁÓ PÉÆ£ÁêöåAvï D¸ï¯Áèöå£ï vÁAZÉÆ ¸ÀºÀPÁgï DªÀiÁÌA

¯Á¨sÁÛ ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆAPï DªÀiÁÌA zsÁzÉƸÁÌAiÀiï ¨sÉÆUÁÛ. ¤gÀAvÀgï zÁ¤AZÁ ¸ÀºPÀ ÁgÁ£ï DªÉÄA Ñ E¸ÉÆ̯ï RAZÁ¬Äà ¸Àªv èÀ ÁåAPï QvÉAZï GuÉ £Á¸ÁÛA ¥ÀU æ v À Z É Á ªÉÄmÁA¤ ªÀÄÄAzÀgÄÀ £ï D¸Á. ¸Àªïð DªÀiÁÑöå zÁ¤AZÉÆ D«Ä G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÁÛAªï. ¥À¸ æ ÄÀ v Û ï ¸ÀAZÁ®Pï ªÀiÁ£Á¢üPï ¨Á¥ï ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì, ºÁAZÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£Ágï DªÉÄÑA E¸ÉÆÌ¯ï ¥Áoï D¤ ¥ÀoåÉ ÃvÀgï ZÀlĪÀnPÉA¤ ¥ÀU æ v À Z É Á ªÉÄmÁA¤ ZÀ®Ä£ï D¸Á. «zÁåyðAPï vÁAaA vÁ¯ÉAvÁA Hfðvï PÀgÀÄAPï DªÀiÁÑ E¸ÉÆ̯ÁAvï §gÉÆ CªÁ̸ï D¸Á. ªÀiË®å²PÀu ë ï, zsÁ«ÄðPï ²PÀu ë ï, £ÁlPï, £ÁZï, PÀA¥ÀÆålgï, AiÉÆÃUÀ, SÉ¼ï ¥ÀAzÁåmï EvÁå¢ «µÀAiÀiÁAZÉgï §j vÀgÉâw ªÉļÁÛ, JzÉÆ¼ï ¥À A iÀ i ÁðAvï E¸É Æ Ì ¯ ÁZÉ A ¥É Æ ÃµÀ u ï PÉ ¯ Áè å ºÀAiÉÄðPÁèöåPï zɪÁZÉÆ PÀÄ¥Éð ²AªÉÇgï ªÀiÁUÁÛ£Á ªÀÄÄSÁèöå ¢¸ÁA¤ vÁAZÉÆ ¸ÀºÀPÁgï D±ÉvÁAªï. 2015 E¸ÉA é vï ºÉA E¸ÉÆ̯ï CªÀÄÈvï ªÀĺÉÆÃvÀª ì ï DZÀgÀuÁPï gÁPÉÆ£ï D¸Á. ¹| ªÀiÁUÀðjÃmÁ, ªÀÄÄSÉ¯ï ªÉĹÛuïð



«AZÁÚgï xÉÆqÉÆå UÁ¢ D¤ ºÀÄ«ÄuÉÆå        

¸Àªïð ¦qÉAPï ªÀPÁvï D¸Á, ¥ÉÆmïeÁ¼ÁPï ªÀPÁvï £Á. gÁAiÀiï gÁAiÀiÁPï ªÀíqï, zÀĨÉÆî zÀĨÁîöåPï ªÀíqï. D¼ÁêPï ©üPÁÚA ¨sÁeï ªÀÄí¼Áågï vÉÆ ªÀÄíuÁÛ f«AZï SɯÁågï §jA SÁdÄgï ¦PÁÛ£Á PÁªÁîöåZÁ vÉÆAqÁPï gÀÄAªÁA eÁ°èA PÀAAiÀiï. ºÁvÁAvï £Á PÁ¸ï, DAUÁAvï £Á ªÀiÁ¸ï. ¨sÁAUÁgÁa ¸ÀÄj ªÀÄíuï ¥ÉÆmÁPï WÁ®ÄAPï eÁvÁªÉ? KPï ¥sÀmï °¥ÀAªïÌ zsÁ ¥sÀn ªÀiÁjeÁAiÀiï ¥ÀqÁÛvï. WÀgÁÑöå ªÉÆUÁæöåAPï ¥ÀªÀÄð¼ï £Á.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

(¸ÀAUÀº æ ï)

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

80

EªÀiÁäPÄÀ å¯Émï ºÁmïð D¥sï ªÉÄÃj PÉƪÉAvï ªÀiÁqÁAZÁ vÉÆÃmÁA¤ ¨sÀgï¯Áèöå, ¨sÀAªÉÇÛt £ÀA í AiÀiÁ¤ ªÁ¼ÁÑ, ¸ÉÆ©üvï ¥ÀPæ ÈÀ vÉZÁ ºÁå ¨ÁPÀÄðgÁÑöå ªÀoÁgÁAvï ZÀ°AiÀiÁAPï ªÀÄu í ï JPïZï KPï E¸ÉÆÌ¯ï £Ávï¯ÉèA. vÁAZÁ £ÉÊwPï ²PÁàa UÀeïð ¸ÀªÉÆÓ£ï vÀ ª À ¼ É Æ Ñ «UÁgï ªÀ i Á| ¨Á| J¯É Æ Ã²AiÀ Ä ¸ï gÉÆeÁjAiÉÆ£ï ZÁjn (ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁZÁ) ¨s¬ À ÄÚAPï DªÀÄAvÀu æ ï ¢¯ÉA. » UÀeïð ¸ÀªÆ É £ Ó ï vÀª½ À Ñ ¥ÁæAwÃAiÀiï ªÀír¯ïß (Provincial) ªÀÄzÀgï vÉgÉeÁ VgÀhiÁªÁæ£ï 1966 dÆ£ÁZÁ 4 vÁjPÉgï vÉUÁA zsª À iÀ ïð ¨s¬ À ÄÚAPï ºÁAUÁ¸Àgï E¸ÉÆÌ¯ï ¸ÀĪÁðvï PÀgÀÄAPï zsÁqÉèA. «UÁgï ¨Á¥ÁZÉÆ D¤ ¦üUð À eïUÁgÁAZÉÆ ¸ÀAvÉƸï EvÉÆè ªÀv í Æ É ð Q, vÁt ªÀq í Á C©üªiÀ Á£Á£ï ªÉÆUÁZÉÆ AiÉĪÁÌgï ¢¯ÉÆ. ¹¸ÁÖçAPï ªÀ¹Û PÀgÀÄAPï PÉƪÉAvï £Ávï¯Áèöå£ï ªÀiÁ£É¸ïÛ °AiÉÆà ¦PÁqÉÆðZÁ WÀgÁAvï wA ¸ÀĪÀiÁgï wÃ£ï ªÀÄ»£É gÁ«èA. eÁUÁåa CqÀÑuï D¸ï¯Áèöå ªÀ«ðA G¥ÁæAvï ªÀiÁ£É¸ïÛ °AiÉÆà ®Ä«¸Á£ï aPÉ̱AÉ ªÀq í ï WÀgï ¢¯ÉA. ¨Á| gÉÆeÁjAiÉÆa «Äí£v À ï ªÀwð. vÁt ºÉA WÀgï ¨ÉAeÁgï PÀ£ïð ‘EªÀiÁäPÄÀ å¯m É ï ºÁmïð D¥sï ªÉÄÃj PÉÆ£ÉéAmï’ ªÀÄíuï ªÉǯÁAiÉÄèA. ºÁå ¨s À ¬ ÄÚ A ¤ E¸É Æ Ì ¯ ÁPï ªÀ i Ávïæ £À í A iÀ i ï ¦üUÀðeÉPï¬Äà ¸ÉªÁ ¢°. DAiÀiÁÛgÁZÉA Qæ¸ÁÛAªï ²PÀëuï, ªÀÄgÉåa ¸ÉÆqÉ°n, D¯ÁÛjZÉA ªÀ¸ÀÄÛgï ¤vÀ¼ï zÀªÀZÉðA, °vÀÄfðPï PÁ¬ÄðA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁrÑA, PÀAvÁgÁA ²PÀA«ÑA EvÁå¢ PÁªÀiÁA¤ QæAiÀiÁvÀäPï ¥Ávïæ vÁt WÉvÉÆè. 1966 £ÀªÉA¨ÁæZÁ 29 vÁjPÉgï, EmÉ° xÁªïß ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁZÁ ªÉļÁa ªÀír¯ïß (Mother General) PÉÆ£ÁÖ÷ìAnãÁ ¨Á°Ø£ÀÄaÑ£ï ¨ÁgÀÄÌgï PÉƪÉAvÁPï ¨sÉmï ¢°. ¯Áí£Áê WÀgÁAvï ¹¸ÀÖgÁA¤

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

PÀZÉÆð vÁåUï ¥À¼Éªïß wPÁ ©ªÀÄðvï ¢¹è. §gÉÆ KPï eÁUÉÆ ¥À¼ª É ïß E¸ÉÆ̯ï, PÉƪÉAvï D¤ ºÉʸÀÆÌ¯ï ¨ÁAzÀÄAPï vÁt ªÀiÁ| «UÁgï ¨Á¥ÁAPï G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ. ºÁå G¯ÁåPï ¥Á¼ÉÆ ¢Ãªïß ªÀiÁ£Á¢üPï gÉÆeÁjAiÉÆ ¨Á¥ÁA¤ DvÁA PÉƪÉAvï D¸ï¯ÉÆè eÁUÉÆ ªÉƯÁPï WÉvÉÆè. vÁAZÁ ªÀívÁåð «Äí£ÀvÉ£ï DvÁA ¸ÉƨsA ÑÉ vÉA PÉƪÉAvï gÀÄvÁ PɯA É . 1970 ªÉÄà 30 vÁjPÉgï zsÀªÀiïð¨sÀ¬ÄÚA £ÀªÁå WÀgÁAvï ªÀ¹Û PÀgÀÄAPï ¯ÁVèA. PÀª æ ÉÄÃuï vÁAZÉÆ ¸ÀASÉÆ ZÀqÁÛ£Á ©°ØAUï wPÉÌA ªÀíqï PɯÉA. JzÉÆ¼ï ªÀÄíuÁ¸Àgï ªÉÄÃj£ÉÆ¯ï ¥Áæx« À ÄPï E¸ÉÆ̯ÁPï ¹¸ÁÖçA £Ávï°èA. DvÁA ¨s|À ¥sÆ É Ãè gÁ PÁæ¸ÁÛ ¨sw À ð eÁ°. ¯Áí£Áê £ÉAlįÁå ¨sÀÄUÁåðAPï wuÉ DªÀAiÀiï ¸ÁPÉÆð ªÉÆÃUï ¢¯ÉÆ. 1971 d£ÉgÁZÁ 26 vÁjPÉgï ©¸ïà ¨Áf¯ÁZÁ ¥ÀªÀðuÉΣï PÉƪÉAvÁAvï £ÀªÉA PÉƥɯï (Chapel) G¨ÁgÉèA. ¥À«vïæ ¸ÁPÁæªÉÄAvÁAvï eÉdÄ RgÉÆZï ºÁdgï D¸Á eÁ¯Áèöå£ï ¹¸Àg Ö ÁAPï ¢Ã¸ïgÁvï zsÁå£ï, ªÀiÁUÉÚA PÀgÀÄAPï CªÁÌ¸ï ¯Á¨sÁè. C±ÉA wA CwäPï §¼ï eÉÆÃqïß WÉvÁvï. ºÀ¥Ás öÛ åPï ªÀ 15 ¢¸ÁAPï KPï ¥Á«ÖA «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï ¦üUð À eï «UÁgï ¨sl É AiÀiÁÛ. ¨Á¥ï gÉÆeÁjAiÉÆ §jZï ¦üUÀðeÉZÁ ºÀgÉåPï «UÁgÁA¤ ¹¸ÀÖgÁAPï ¥ÁnA¨ÉÆ ¢¯Á. ¥À¸ æ ÀÄÛvï «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì zsÁ«ÄðPï ¨sÀ¬ÄÚAZÁ CwäPï UÀeÁðAPï ¥ÁªÁÛ. DvÁAZÁ WÀgÁAvï 5 duÁA ¨s¬ À ÄÚA ¸ÀªÄÀ ¦ðvï f«vï ¸ÁgÁÛvï. vÁt WÀgÁAPï ¨sÉmï ¢¯Áèöå ªÉ¼Ágï ªÉÆUÁZÉÆ AiÉĪÁÌgï vÁAPÁA ¯Á¨sÁ.Û ¦qÉøÁÛA D¤ ¥ÁæAiÉÄøÁÛA, ¹¸ÀÖgÁA PÉzÁ¼Á AiÉÄvÁvï ªÀÄíuï gÁPÉÆ£ï D¸ÁÛvï. ªÉÆUÁ£ï KPï GvÁgï G®AiÀiÁèöågï vÁAPÁA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ¨sÉÆUÁÛ.

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

81

zɪÁZÁ ±ÉvÁAvï ¨É¼ÉA eÁAiÉÄÛA D¸Á. ¥ÀÆuï ªÁªÁær xÉÆqÉZï. £Á£ÁAvÁå PÁgÀuÁAPï ¯ÁUÉÆ£ï ºÁå ¢¸ÁA¤ zÉêïD¥À«Ú Gt eÁ¯ÁåAvï. DªÀiÁÑ ªÉļÁaA ««zsï «Ä¸ÁAªï PÁªÀiÁA ¥Àv æ åÉ ÃPï eÁªïß zɪÁZÁ G¯ÁåPï ¥Á¼ÉÆ ¢Ãªïß, zÀĨÁîöå-zsÁPÁÖöåAa

¸ÉªÁ PÀgÀÄAPï vÀ£ÁðnA ZÀ°AiÉÆ DªÀiÁÑöå ªÉļÁPï ¨sw À ð eÁA«Ývï ªÀÄu í ï D±ÉvÁAªï. zɪÁZÁ ªÀÄdw£ï, ¸ÁA.¥ÉzÄÀ Z æ Á ¯ÁUÁìgï, ªÀÄgÉåZÁ ªÀiÁAvÁSÁ¯ï D¸ÉA Ñ DªÉÄA Ñ PÉƪÉAvï ¯ÁA¨ï fAiÉÆA ªÀÄu í ï D«ÄÑ D±Á.  ¹¸ÀÖgï ªÀÄjãÁ D¤ zsª À iÀ ïð¨s¬ À ÄÚA

PÀÄzÁæöå ªÀ¬Äè ¨ÉƨÁmï EUÀeÉð xÁªïß ¥ÀAiÀiïì D¸Á DªÉÆÑ PÀÄzÉÆæ «Ä¸ÁPï ªÉüï eÁ¯ÉÆ vÀgï zÀĸÁðvÁvïªÀÄÆ ¸ÁA ¥ÉzÆ É !æ ? SÁªÉA Ú vï PÁªÁîöåAZÉA PÁ¨Áðgï, UÁzÁåAvï VÃzÁAZÉÆ zÀ¨Áðgï, ¸ÉÆÃqïß PÀ±ÉA AiÉÄÃAªï ¸ÉƪÀiÁå? vÀQè eÁvÁ RjZï «gÁgï. zÉÆÃtÂPï eÁ¯Á ªÀíqÉÆè §ÄgÁPï, PÀvÁæuï eÁ¯ÉA ¸ÀA¥ÀÆuïð ¤vÁæuï, £ÀíAiÀiï PÀ² zÁAnÑ zsÀ£Áå? D¥ÀAiÀiÁègï¬Äà PÉÆt AiÉÄãÁAvï. §AiÀiÁèAvï gÁPÁÛ ¨sÁvÁ ¨É¼ÉA, SÁ¼ÁåAvï ¨sÀgÁèA PÀļÁÛ UÀļÉA, UÀ£Áð¼ï ªÀiÁgÁèöågï¬Äà JPÉÆè¬Äà AiÉÄãÁ ¨ÉøÁAiÀiï QvÉA ªÉÄeÁ ªÀAiÉÄèA PɼÉA? ¨ÉÆAqÉ PÁAvÀAiÀiÁÛvï G¥Áæ½ GA¢gï, WÀqÁAiÀiï ªÁªÀAiÀiÁÛvï ¥ÁqÁj ªÁAzÉÆgï, ¨sÀ£Áð ©¹£Á¸ÁÛA ªÀ¸ÁðA eÁ°A vÉÆqÁAvï ¨sÀgÁèªÀÄÆ ¥sÀPÀvï G©gï. ªÉÄÃgï PÁvÀÄA æ Pï DAiÀiÁè ¨ÉÆuÉÆÌ, ¦¯ÁA V¼ÀÄAPï gÁPÁÛ ªÀiÁuÉÆÌ, ¸ÉÆzsÁèöågï¬Äà ªÉļÁߪÀÄÆ ªÀiÁíPÁ PÉÆ£Áêöågï zÀ«æ¯ÉÆè ¢ÃUï vÉÆuÉÆÌ.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

(£À²Ã¨ï ¸ÁAPÉÆªï £Ávï¯ÁèöåAZÉA)

zsÁªÉÇ£ï AiÉÄvÁ ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¥sɸïÛ, ªÀiÁmÁéAvï ¨sÀwðvï ¸ÀAiÉÄæ zÉÆøïÛ, ¸ÀÄzsÁ¸ÀÄðA PÀ±ÉA PÀ¼Á£Á ¸ÁAiÀiÁâ DSÉÃgï PÀ² eÁAiÀiïÛ » SÁå¸ïÛ? gÁ²AvÉèA ²A¥ÀqÁÛvï D¤ DgÁAiÀiÁÛvï, DgÁ¬Ä¯ÉèA £ÉgÁAiÀiÁÛvï D¤ ¥sÁgÁAiÀiÁÛvï, ¸Àvï ªÀiÁíPÁ PÀ±ÉA PÀ¼Ávï ºÉA ¥ÀÆgÁ PÉÆÃuï PÀgÀAiÀiÁÛvï? ZÀ¯ÛɯÁåAZÉ ¥ÁAAiÀiï ªÉÆqÀAiÀiÁÛvï, UÁAiÉÄÛ¯Áåa fèï PÁvÀvÁðvï, ZÁgï duÁA ªÀÄÄPÁgï PÀnÖ-zÉÆuÉÆÚ ¢Ãªïß ¥ÀvÁæA/ªÀiÁzsåÀ ªiÀ ÁA¤ R¨Ágï ¥ÁZÁvÁðvï. AiÉÄÃAªï PÀ±ÉA vÀÄeÉ ¸ÀªÉÆgï, ¸ÉÆqÁߪÀÄÆ ºÉÆ ªÉÆ¹æ ¸ÀA¸Ágï, Dqï D¸Áèöågï¬Äà DªÁæ £ÀíAAiÀiï Deï AiÀiÁ ¥sÁ¯Áå AiÉÄvÁA dgÀÆgï. EUÀeÉð xÁªïß ¥ÀAiÀiïì D¸Á DªÉÆÑ PÀÄzÉÆæ «Ä¸ÁPï ªÉüï eÁ¯ÉÆ vÀgï zÀĸÁðvÁvïªÀÄÆ ¸ÁA ¥ÉzÆ É ?æ  D¯Éáçqï ¥sÄÀ mÁðqÉÆ, £ÁUÀgïªÀÄoï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

82

¸ÉÊAmï ¦Ãlgïì J¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï (¨ÁPÀÄðgï) ªÀÄÄA§AiÀiï gÀÄ¥ÉÆåÃvÀìªÁZÉA ªÀg¸ À ï (1988-2013) E¹é w 1988, vÁjÃPï J¦æ¯Áa 17. ºÉÆ ¢Ã¸ï ZÀjvÉæAvï £ÁAªÁqÉè¯Áå ¨ÁPÀÄðgÁPï KPï ZÁjwæPï D¤ ¨sÁAUÁæ¼Æ É ¢Ã¸ï eÁªïß Gzɪïß DAiÉÆè. ªÀiÁ| ¨Á¥ï dÄeÉ ¸ÉÆÃeï D¤ ºÉ¤æ ¹PÉÃgï ¨Á¥ÁAZÁå «Ä¸ÁZÁå ¥À«vïæ §°zÁ£Á ¸ÀªÉA ªÀiÁ»ªÀiïZÁå «PÉÆÖÃjAiÀiÁ ¸Á¯ÁAvï ¨sÉÆêï UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöåAZÉA C¢üPÀÈvï d£À£ï. ºÉÆ ¨Á¼ï ¸ÀA¸ÉÆÜ Deï KPï ¥À§ æ ÄzïÞ AiÀÄĪÀduï eÁªïß vÁZÉÆ ¥ÀAaéÃ¸ï ªÀ¸ÁðAZÉÆ GvÀìªï DZÀgÀÄì£ï D¸Á. ¤eÁQà ºÉÆ KPï ¨sÉÆêï C¥ÀĨÁðAiÉÄZÉÆ D¤ ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁZÉÆ ¢Ã¸ï DªÀiÁÌA ¸Àªïð ¨ÁPÀÄðgïUÁgÁAPï. ºÁå ¥ÀAaéÃ¸ï ªÀ¸ÁðAa ºÀAiÉÄðPï WÀr aAvÁ£Á ªÀÄf í ªÀÄvï gÉÆêÀiÁAZÀ£ï eÁªïß AiÉÄvÁ. ¸ÀAvÉÆ¸ï ªÀÄe í Áå PÁ¼ÁÓAvï GªÀiÁ¼ÁÛ. ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöå£ï ZÀ¯ï°èA ªÉÄmÁA, ¸ÀÄ¥s¼ À ï PÉ°Aè ¸Ázs£ À ÁA, ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï°èA PÁ¬ÄðA ¨sÉÆÃªï «²µïÖ eÁªÁ߸Ávï D¤ vÀĪÉÄÑ ªÀÄÄPÁgï zÀªÀÅA æ Pï ªÀiÁíPÁ ¨sÉÆêï ZÀqï C©üªÀiÁ£ï ¨sÆ É UÁÛ. 1983-84 ªÀ¸Áð ¨ÁPÀÄðgÁÑöå L.¹.ªÉÊ.JªÀiï. xÁªïß ºÉ¼ï¯Éè AiÀÄĪÀduï ªÀÄÄA§AiÀiï ±ÀºÀgÁPï D¥Áè ö å ¥s À Ä qÁgÁ SÁwgï ¥ÁªÁÛ £ Á vÁAZÁå JPÀÄìgï¥ÀuÁPï DzsÁgï eÁªïß 1985 zÀ±ÉA§gï 1 vÁjPÉgï ªÀiÁ| ¨Á¥ï eÉ. J£ï. ¯ÉÆèÉÆ ºÁAZÁå D²ÃªÁðzÁ£ï St. Peters Youth Association (Barkur), Mumbai W À q É Æ è . º É Æ ¸ À A ¸ É Æ Ü ªÀÄÄA§AiÀiïAvÁèöå ªÀiÁ®ÏqÁåAPï ¸ÁAUÁvÁ Wɪïß DvÁAZÁ C¢üPÈÀ vï ªÀiÁvïÈ ¸ÀA¸ÁÜöå xÀAAiÀiï «°Ã£ï eÁ¯ÉÆ. ¸ÁÜ¥PÀ ï CzsåÀ Pïë zɪÁ¢ü£ï ¹A¥À£ ì ï ¹PÉÃé gÁ ºÁAZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁgï ‘Youth Hostel’ ªÀÄÄA§AAiÀiïÛ ºÁå

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

LªÀ£ï gɨ¯ É Æ É è

¸ÀA¸ÁÜöå£ï G¨Á¯ÉðA. G¥ÁæAvï ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöåZÉA ¸ÀÄAPÁuï ¥sÉ°Pïì ¨ÁAeï, ºÉ¤æ gÉÆÃZï, jZÁÑqïð PÀªÁð¯ÉÆè D¤ ¥À¸ æ ÄÀ v Û ï ¸ÉʪÀÄ£ï ¦Ãlgï ¥ÀÄmÁðqÉÆ ZÀ®ªïß D¸Ávï. ºÁAPÁA ¥ÀÆgÀPï eÁªïß §°µï× PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÁAUÁvï ¢Ãªïß ªÁªÀÅgïß D¸Á. ZÀ®Ä£ï D¬Ä¯Áèöå ¥ÁmÁèöå ¥ÀAaéÃ¸ï ªÀ¸ÁðA¤ ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöå xÁªïß eÁ¬ÄÛA §jA PÁªÀiÁA £ÀíAiÀiï ªÀÄÄA§AAiÀiïÛ ªÀiÁvïæ, §UÁgï ªÀiÁAAiÀiï UÁAªÁÑöå ¦üUÀðeÉAvï D¤ E¸Á̯ÁA¤ eÁªïßAZï D¸Ávï. eÁAªïÌ ¥ÀÄgÉÆ vÉA E¸Á̯ÁZÉA, AiÀÄƤ¥sÆ É ªÀiÁðZÉA ¥ÉÆe æ ÉPïÖ, §ÄPÁZÉA AiÉÆÃd£ï, E¸Á̯ÁPï ²PÀëPÁAZÉ £ÉêÀÄPÀàuï, PÀA¥ÀÆålgï AiÉÆÃd£ï, ªÁ¶ðPï ¢Ã¸ï DZÀgu À ï, EAlgï¯ÉÆPï D¤ ªÉÄÃAiÀiïß UÉnZÉA PÁªÀiï AiÀÄĪÀduÁAPï D¤ ¸ÀAWï ¸ÀA¸ÁÜöåAZÁ ««zsï AiÉÆÃd£ÁAPï ¸ÀºPÀ Ágï, ºÉÆÃ¯ï ¨ÁAzÁàZA É PÁªÀiï, ¦üUÀðeÉZÉA PÁªÀiï C¸À¯Áå ««zsï AiÉÆÃd£ÁA¤ ¸ÀA¸ÉÆÜ ¸ÀzÁA ¸ÀºPÀ Ágï ¢ÃªïßAZï D¸Á. ¨sÄÀ UÁåðAPï ²PÁàPï DzsÁgï, gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£ÁPï PÀÄnÃgÁA, mÉÆæð, PÉƯÉfPï KPï PÁè¸ïgÀƪÀiï ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöå xÁªïß

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

83

zÁ£ï eÁªïß ¢¯ÁA. ªÀÄÄA§AAiÀiïÛ PÀ¯ÁPÁgÁAPï ¥ÉÆæÃvÁìºï eÁªïß «°á £ÉÊmï, ºÉ¤æ £ÉÊmï, eÉÆä °ÃªÀgï £ÉÊmï D¤ ®UÀãUï 15 qÁæªÀiÁ ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöå ªÀÄÄSÁAvïæ SɼÀªïß C¥ÀĨÁðAiÉÄZÉA PÁAiÉÄðA ¤ªÁðºÀPï ªÀÄíuï ºÉÆ ¸ÀA¸ÉÆÜ £ÁAªÁqÁè. ²PÁàPï ¨sÀÄUÁåðAPï PÀĪÉÆPï, ¥ÁæAiÀÄéAvÁAZÉA WÀgï ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöåaA ¨s« À ±ÁåaA AiÉÆÃd£ÁA eÁªÁ߸Ávï. C±ÉA ¥ÁmÁèöå ¥ÀAaéÃ¸ï ªÀ¸ÁðA¤ ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöå xÁªïß eÁ¬ÄÛA §jA PÁªÀiÁA eÁ¯ÁåAvï D¤ eÁªïßAZï D¸Ávï. ºÁåZï 2013 CPÉ Æ Ö Ã §gÁZÁå 13 vÁjPÉ g ï ªÀÄgÉÆÃ¯ï ¸ÉÊAmï «£ÉìAmï ¥Á¯ÉÆènÖ ¦üUÀðeÉZÁå ¸À¨sÁ¸Á¯ÁAvï ¸ÀA¸ÁÜöåZÉÆ ‘gÀÄ¥ÉÆåÃvÀìªï’ ¨sÉÆêï CxÁð¨sj À vï D¤ UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï ¸ÁzÀgï PÉ¯Æ É . ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ æ ªÀÄÄSÁAvïæ ºÁå ¸ÀA¸ÁÜöåZg É ï ªÉÇvï¯Áèöå ¸Àªïð zÉuÁåAPï CUÁðA eÁªïß §¼ÁîjZÉÆ ©¸ïà C| ªÀiÁ|

ºÉ¤æ ¸ÉÆÃeï ¨Á¥ÁA¤ ¨ÁPÀÄðgÉÑ «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì, ªÀiÁ| ¨Á| £É®£ ì ï ¸À¯ÁØ£Áß D¤ ªÀiÁ| ¨Á| ZÁ¯ïìð ¥s£ É ÁðAr¸Á ¸ÀªA É «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï ¨sl É AiÉÄA è . G¥ÁæAvï EUÀeÉðZÁå ¸Á¯ÁAvï D¸Á PɯÁèöå ¸À¨Ás PÁAiÀiÁðPï CzsåÀ Pïë eÁªïß §¼ÁîjZÉÆ ©¸ïà C| ªÀiÁ| ¨Á| ºÉ¤æ ¸ÉÆÃeï, GzÀå«Ä gÉÆä UÉÆ«AiÀÄ¸ï ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÀAiÉÄæ eÁªïß D¸ï¯É.è GzÀå«Ä ºÉj gɨ¯ É Æ É è D¤ D®âmïð r’¸ÉÆÃeÁ, ¨ÁPÀÄðgÉÑ «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆãÁì, ªÀiÁ| ¨Á| ZÁ¯ïìð ¥s£ É ÁðAr¸ï, ¸ÀA¸ÁÜöåZÆ É CzsåÀ Pïë ¦Ãlgï ¥sÄÀ mÁðqÉÆ, UËgÀªï CzsÀåPïë jZÁÑqïð PÀªÁð¯ÉÆè, ºÉ¤æ gÉÆÃZï, ¥sÉ°Pïì ¨Á£Éð¸ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð LªÀ£ï gɨɯÉÆè D¤ dĨÉèªï ¸À«Äwa CzsåÀ Qëuï LqÁ gÉÆÃZï ºÁt ªÉ¢ ¸Éƨs¬ À Äè.



«AZÁÚgï xÉÆqÉÆå UÁ¢ D¤ ºÀÄ«ÄuÉÆå 

¥ÀAzÁ ¥ÀqÁèöågï¬Äà £ÁPï ªÀAiÀiïæ ªÀÄíuÉѧj.

vÉÆAqÁAvï ¥ÀÆgÁ ªÉÃzÁAvï, PÀgÉÑA ¥ÀÆgÁ gÁzÁÞAvï.

ªÁUÁZÉÆ gÀAUï WÉAªÉÑ SÁwgï PÉƯÁå£ï D¥ÉèA DAUï ¯Á¸ÀÄ£ï WÉvÉèA.

ªÀÄAvÁæA ¸ÁAUÁèöågï DA¨É gÀhÄqÁÛvïªÉÃ?

ªÉƼÁ¨ï ¥ÀqÁÛ£Á vÀ¼Áívï zsÀ¯Áåðgï gÁªÁvïV?

ªÀiÁA¢æ ¥À¼Éªïß ¥ÁAAiÀiï ¸ÉÆreÁAiÀiï

¸ÀÄA¨ï ¯Á¸Áèöågï¬Äà ªÉÇ¼ï ªÀZÁ£Á.

¸ÀÄ£ÉPï PÁAqÀÄAPï WÁ¯ÉèA PÀAAiÀiï, zsÀĪÉPï D¸ÀÄØAPï WÁ¯Éè PÀAAiÀiï.

¸ÉeÁgÁ gÁªÁèöå ²ªÁAiÀiï UÀÆuï PÀ¼Á£Á.

PÁªÁîöåPï AiÉÄeÁä£ï¥Àuï ¢¯Áågï WÀgï¨sÀgï ¦µÁÖA.

¨ÉÆÃmï ¢¯Áågï ºÁvï V¼ÁÛ.

¦Pï¯ÉèA ¥Á£ï gÀhÄqÁÛ£Á vÀ£ÉðA ¥Á£ï ºÁ¸Éѧj.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

(¸ÀAUÀº æ ï)

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

84

¨sÁUɪAÀ vï ¥ÉzÄÀ æ “¥À « vïæ ¸À ¨ s É a §Ä£Áåzï D¥É Æ ¸À Û ¯ ÁAZÁå ¨s Á ªÁxÁðZÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÉÄZÉgï WÀmï eÁ¯Áå” ªÀ Ä í u ÁÛ gÉ Æ ªÀ i ÁZÉ Æ ¸ÁA. »¥É Æ à à °l¸ï. eÉ d ÄQæ ¸ ÁÛ P ï ¯ÁVê¯Áå£ï ªÀ¼Á̯èÉ eÁªÁ߸Ávï D¥É Æ ¸À Û ¯ ï. eÉ d Ä ¸À A VA fAiÉĪïß, «Ä¸ÁAªÁAvï vÀ¨ð É vï eÁªïß, ¸À Ä SÁAvï vÀ ± É A Zï zÀÄSÁAvï ¸ÉƪÀiÁåPï ¸ÁAUÁvï ¢¯Éè ªÉQÛ vÉ. D¥ÉƸÀ¯ Û ï ªÀÄu í ÁÛ£Á ¨s Á V, ¥ÁvÁPï £Ávï¯É è , C¸ÀÌvïPÁAiÀiï £Ávï¯Éè, eÁuÉÛ D¤ ZÀvÀÄgï ªÀÄíuï £ÀíAiÀiï, §UÁgï vÁAa C¸ÀÌvÁÌAiÀiï ¸ÀPÀvï eÁªïß ªÁ¥ÁgÀÄ£ï eÉdÄ£ï D¥Áèöå «Ä¸ÁAªï PÁªÀiÁAPï UÀ½ì¯Éè ªÉQÛ. ºÁå D¥ÉƸÀÛ¯ÁA ¥À¬ÄÌ UÁ°¯ÉAiÀiÁZÉÆ ¥ÁV, D¥ÉƸÀ¯ Û ÁAZÉÆ ªÀÄÄSÉ° D¤ ¥À«vïæ ¸À¨Z És Æ É ¥ÀAiÉÆè ¥Á¥Á ¸ÁA. ¥ÉzÀÄZ æ ÉA £ÁAªï jhĽä¼ÁÑöå vÁgÁ¥ÀjA gÀhļÀÌvÁ. vÁåZï zÉPÀÄ£ï DªÉÆÑ ¥ÁvÉÆ£ æ ï eÁ¯Áèöå vÁZÉ xÀAAiÀiï DªÀiÁÌA «±ÉÃµï ¨sPÀ ïÛ D¤ C©üªiÀ Á£ï. ¥ÉzÄÀ Z æ A É ªÀÄÆ¼ï £ÁAªï ‘¹ªÀiÁAªï’. UÁ°¯ÉAiÀiÁ ¸ÀgÆ É ÃªÀgÁZÁå vÀrgï D¸ÁÑöå ¨ÉxÁìAiÀiÁÝ ªÀļ í Áîöå ¯Áí£Áêöå ºÀ¼Z îÉ Æ É vÉÆ D¤ vÁZÉÆ ¨sÁªï DAzÉæ ªÀÄu í ï DªÀiÁÌA ¥À«vïæ ¥ÀĸÀÛPÁ ªÀiÁj¥sÁvï PÀ½vï eÁvÁ. PÁeÁgÁ G¥ÁæAvï D¦è ªÀ¹Û vÁuÉA PÀ¥sÀ£ÁðAªÁPï §¢è°. vÁZÁ ¨sÁªÁ DAzÉæ ¸ÁAUÁvÁ ªÀiÁ¹î ¥ÁUÉÑA PÁªÀiï vÁuÉA ªÀÄÄAzÀgÄÀ £ï ªÉ¯ í AÉ . ¥ÁV eÁªÁ߸Áèöåjà zɪÇÉ vï dÄzɪï eÁ¯Áèöå ªÀ«ðA ¨sÁ¸Á¬Ä¯Áèöå ¸ÉÆqÉÆu é ÁÝgÁPï vÉ gÁPÀÄ£ï D¸ï¯Éè.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

 ¢AiÀiÁPÉÆ£ï

eÉgÁ¯ïØ r’ªÉįÉÆè

eÉdÄZÁå ¥ÀUð À mï «Ä¸ÁAªÁZÁå ¥ÀAiÀiÁèöå ªÀ¸Áð ¸ÀAzÀ©üðA, UÁ°¯ÉAiÀiÁ ¸ÀgÉÆêÀgÁZÉ vÀrgï eÉdÄ ¥ÉzÄÀ Pæ ï D¤ vÁZÁ ¨sÁªÁ DAzÉPæ ï ¨sm É Æ É è D¤ D¥ÉÆè ¥ÁmÁèªï PÀgÀÄAPï vÁAPÁA D¥ÀªÉÚA ¢¯ÉA. ªÀiÁ¹î ¥ÁUÉÆ£ï D¸ÁÑöå ¥ÉzÀÄPæ ï ªÀÄ£ÁêöåAZÉÆ ¥ÁV eÉdÄ£ï PÉ¯Æ É . ªÁAeɯÁ zÁéjA, ¥ÉzÄÀ Pæ ï D«Ä ¢ÃµïÖ WÁ¯ÁÛ£Á vÉÆ KPï zÀqÀâr D¤ DªÉÆìj ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï D¸ÁÛA, C¸ÀÌvÁÌAiÉÄZÉÆ ªÀĤ¸ï eÁªï߬Äà ¢¸ÉÆ£ï AiÉÄvÁ. Qæ¸ÁÛZÆ É ªÉÆÃUï PÉ¯Æ É è ªÀiÁvïæ £ÀA í iÀiï D¸ÁÛA, Qæ¸ÁÛPï £ÉUÁgï PɯÉÆè eÁªï߬Äà gÀhļÀÌvÁ. ¥ÀÆuï vÁZÁ ¸Àªïð C¸ÀÌvÁÌAiÉÄA ªÀÄzsA É , ¸À®u é Áå ªÀÄzsA É , £ÉUÁgÀu à Á ªÀÄzsA É ¬Äà eÉdÄ£ï D¦è ¥À«vï渨 À Ás vÁZÉgï ¨ÁA¢è. eÉdÄ xÀAAiÀiï ªÉÆÃUï, ªÀiÁAiÀiÁà¸ï D¤ ¸ÉƹÚPÁAiÉÄ ªÀ«ðA ¥ÉzÀÄæ EUÀeïð ªÀiÁvÉZÉÆ §¼ÀéAvï SÁA¨ÉÆ eÁ¯ÉÆ. ¸ÀĪÁvÁð ªÁZÁèöågï eÉdÄa PÀÄ¥Áð ¥ÉzÄÀ Z æ Á C¸ÀÌvÁÌAiÉÄAvï ¥sÀ¼Á¢Pï eÁ°. UÀªÄÀ £ÁPï WÉeÁAiÀiï vÀ¸¯ À É ¸À¨Ágï ¸ÀAVÛ D¸Ávï. vÁAvÉè xÉÆqÉ ºÁAUÁ ¢¯Áåvï.  GzÁÌ ªÀAiÀiïæ ZÀ®ÄAPï eÉdÄa ¸ÀªÄÀ äw «ZÁgÁèöåjà GuÁå ¨sÁªÁxÁð ªÀ«ðA vÉÆ §ÄqÉÆAPï ¯ÁUÉÆ.è  eÉdÄPï, ªÉÆAiÉÄÓPï D¤ J°AiÀiÁPï wãï vÀA§Ä ªÀiÁgÀÄAPï vÀAiÀiÁgï D¸ï¯ÉÆè ¥ÉzÀÄæ, RĸÁð ªÀÄĽA eÉdÄPï ¸ÁAUÁvï ¢ÃAªïÌ ¸À®é¯ÉÆ.

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

85

¸ÉƪÀiÁå£ï ¥ÁAAiÀiï zsÀÄAªïÌ AiÉÄvÁ£Á ¥ÁnA PɯÉÆè, §¼Á£ï vÁZÉ ¥ÁAAiÀiï zsÀÄAiÉÄÓ ¥ÀqÉè.  eÉdÄ SÁwgï D¥ÉÆè fÃªï ¨sÁ¸Á¬Ä¯Áèöå ¥ÉzÄÀ £ æ ï, wÃ£ï ¥Á«ÖA vÁPÁ £ÉUÁgï PɯÉA. vÀjÃ, ¥ÉzÀÄæ Qæ¸ÁÛZÉÆ dAiÉÄÛªÀAvï ºÁvÉgï eÁªïß GzÉ¯Æ É . ¸À¨Ágï ¥Á«ÖA ¥ÀqÁèöåjà Qæ¸ÁÛ xÁªïß D¦è ¢ÃµïÖ vÁuÉA ¥ÀAiÀiïì PÁqÀÄAPï £ÁA. DªÉÄÑ ¸ÁzÉ fuÉåAvï ¸À¨Ágï ¥Á«ÖA ¥ÀqÁèöåjà ¥Àgv À ï dAiÉĪ Û A À vï eÁAªïÌ vÁZÉ xÁªïß DªÀiÁÌA ¥ÉÃæ gÀuï ªÉļÁÛ. 1 PÉÆjAxï 15:5 ¥ÀªÀiÁðuÉ D¥Áèå ¥ÀÄ£Àgï fªÀAvÀàuÁ G¥ÁæAvï eÉdÄ, ¥ÉzÀÄPæ ï ¢¶ÖPï ¥ÀqÉÆè. eÉdÄ£ï vÁPÁ ¨sÁªÁxÁðAvï ygï PÉ¯Æ É D¤ ¥À«vïæ ¸À¨sÉZÉÆ ¥ÀAiÉÆè ¥Á¥Á eÁªïß £À«ÄAiÀiÁgÉÆè. eÉgÀÄd¯ÉªÀiï D¤ ¨sÀAªÀÛtÂZÁå ¥Àz æ ÉñÁA¤ ¥ÉzÀÄ£ æ ï ²PÀªïÚ ¢°, ¸À¨ÁgÁAPï PÀ£éÉqÛÀgï PɯA É , eÁAiÀiÁÛöåAa ¦qÁ²qÁ vÁuÉ UÀÆuï PÉ°. gÉÆêÀiÁPï ªÉZÁ ¥ÀAiÉÄA è ¸À¨ÁgïPÀqÉ ¸ÀĪÁvÁð vÁuÉ ¥Àæ¸Ágï PÉ°. «Ä¸ÁAªÁ SÁwgï D¥ÉƸÀ¯ Û ï ««zsï ¥Àz æ ÃÉ ±ÁAPï UɯÁèöå ªÉ¼Á ¸ÁA. ¥ÉzÀÄ£ æ ï ¸ÀéRıɣï gÉƪÀiÁPï ªÀZÀÄAPï ¤zsÁðgï WÉvÉÆè. ¸ÀĪÀiÁgï 25 ªÀgÁìA gÉƪÀiÁAvï vÉÆ D¸ï¯ÉÆ.è Qæ.±À. 51Avï eÉgÄÀ d¯ÉªiÀ ÁAvï ZÀ¯ï¯Áèöå eÉgÁ¯ï ¸À¨sÉAvï vÁuÉ ªÀÄÄSÉ®àuï WÉvÉèA. ‘¤ÃgÉÆ’ gÉÆêÀiÁZÉÆ ZÀPª æÀ w À ð eÁªÁ߸ÁÛ£Á, ¸ÁA. ¥ÁªÁè ¸ÁAUÁvÁ vÁPÁ ©ügÁAPÀÄ¼ï §AzsA É vï PÀAiÀiïÝ PÉ¯Æ É .è 8 ªÀÄ»£É vÁå PÀÆg æ ï ¨ÁAzÁà¸ÁAvï D¸ÁeÁAiÀiï ¥ÀqAèÉ . §AzsAÉ vï D¸ÁÛ£Á¬Äà ¸À¨ÁgÁAPï Qæ¸ÁÛ xÀAAiÀiï 

ªÉÇqÀÄAPï vÉÆ PÁgÀuï eÁ¯ÉÆ. C¯ÉPÁìAræAiÀiÁZÉÆ £ÁAªÁrÝPï ©¸ïà ¸ÁA. ¹j¯ÁZÁå §gÁàA ¥ÀªiÀ ÁðuÉ ¥ÉzÀÄZ æ Á ¥ÀwuÉPï ªÀÄgÁÚ ²PÁë ¯ÁAªïÌ ªÀígÁÛ¸ÁÛ£Á wPÁ zsA À iÀiïæ ¢Ãªïß ¥ÉzÄÀ £ æ ï ªÀÄí¼îÉA : “vÀÄA zɪÁZÉÆ GUÁظï PÀgï”. ¤ÃgÉÆ ZÀPª æÀ w À ð£ï ¯ÉÆPÁPï PÀµïÖ zÀUÞÀ ªPÚÉ ï ªÀ¼U À ï PɯÁèöå ªÉ¼Á ¯ÉÆPÁA¤ ¥ÉzÀÄPæ ï ¸ÁAUÉèA, “gÉƪÀiÁPï ªÀZÀ£ÁPÁ, ZÀÄPÉÆ£ï ªÀZï”. £ÁRıɣï vÀjà vÉÆ M¥Áé¯Æ É . KPï gÁwA gÉƪÀiÁ xÁªïß vÉÆ ZÀÄPÉÆ£ï UÉ¯Æ É . ±Ég í ÁZÉÆ zÁªÁðmÉÆ ¥Á±Ágï PÀgÁÛ£Á, eÉdÄ ©üvÀgï ¸ÀgÀÛ¯ÉÆ vÉA vÁuÉ ¥À¼É¯ÉA. ¥ÉzÀÄ£ æ ï «ZÁgÉèA, “¸ÉƪÀiÁå vÀÄA RAAiÀiï ªÉvÁAiÀiï?” eÉdÄ£ï ¸ÁAUÉA è , “ºÁAªï ¥ÀgÀvï RĸÁðgï ªÉÆgÀÄAPï gÉƪÀiÁPï ªÉvÁA”. ºÁå ªÉ¼Á ¥ÉzÀÄa æ ªÀÄvï GeÁérè. D¥Áèöå ©üªÀÅÌgÀàuÁ xÀAAiÀiï vÁPÁ ®eï ¨sÉÆVè. vÉÆ ¥ÁnA gÉƪÀiÁPï ¥ÀvÁð¯ÉÆ. ¥ÉzÄÀ Pæ ï RĸÁðgï ªÀiÁgÀÄAPï ªÉÇÃqïß ªÀg í ÁÛ¸ÁÛ£Á, vÁuÉA ªÀļ í AîÉ : “ªÀÄe í Áå zs£ À Áå ¸ÉƪÀiÁå ¥ÀjA ªÀÄgÉÆAPï ºÁAªï ¥sÁªÉÇ £À»A. ªÀÄíf vÀQè ¸ÀPÀAiÀiïè, ¥ÁAAiÀiï ªÀAiÀiïæ PÀgïß ªÀiÁgÀÄAPï eÁAiÀiï” vÁZÉ RÄ±É ¥ÀªiÀ ÁðuÉ 29 dÆ£ï Qæ.±À. 65ªÉgï vÁPÁ RĸÁðgï ªÀiÁyðgï ªÀiÁgÉÆè. JPÁ ªÉ¼Ágï, RĸÁðPï ©üAiÉįÉÆè ¥ÉzÀÄ,æ RĸÁð ªÀ«ðAZï eÉdÄPï ¸ÁPïì ¢ÃAªïÌ ¥ÁªÉÇè. DªÀiÁÑ å C¸ÀÌvÁÌAiÉÄ ªÀÄzsÉA¬Äà ¸ÉƪÀiÁå£ï DªÀiÁÌA ¢¯ÉèA «Ä¸ÁAªï eÁuÁ eÁªïß vÉA eÁåj PÀgÀÄAPï ¥ÉzÀÄæ DªÀiÁÌA ¥ÉÃæ gÀuï.



«AZÁÚgï xÉÆqÉÆå UÁ¢ D¤ ºÀÄ«ÄuÉÆå    

¸ÀAiÀiï ªÀÄí¼Áågï WÀgÁ ªÉvÁ, £ÀíAiÀiï ªÀÄí¼Áågï ¨ÁAiÀiïè ªÉvÁ ¨sÀgÀè¯ÉÆ PÉƼÉÆì UÀ¼ÀμÁß. UÉÆgÉA WÉƪÁPï §gÉA, PÁ¼ÉA zɪÁPï §gÉA SÁAªïÌ eÉÃAªïÌ D¸Áèöågï ¸ÀAiÉÄæ ¸ÀzÁAZï.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

(¸ÀAUÀº æ ï)

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï ªÀåQÛ ¥ÀjZÀAiÀiï

86

«. J¯ï. gÉÆÃZï 

¨ÁPÀÄðjÑ ªÀíréPï vÀ².... ºÁAUÁ ªÀiÁw PÉƸÀÄ£ï ¨sÁAUÁgï ®ÄAªÉåvï. ºÁå UÁAªÁAvï d¯Áä¯ÁèöåAPï ºÉA £ÁvÉA vÀÄmÉÆAPï eÁAiÀiÁßvï¯ÉèA. ¸ÀA¸ÁgÁZÁå RAAiÀiÁÑöå PÉÆ£ÁêöåPï ¥ÁªÁèöågï¬Äà ºÁAUÁZÉ duï ºÁå UÁAªÉÇÑ KPï ªÁAmÉÆ D¥ÁÚ ¸ÀAVA ªÁªÉÇ£ï ªÀgÁÛvï D¤ ¥ÁªïÖ ªÉļï¯Éè vÉ£Áß ºÁåZï ªÀiÁvÉåPï ¥ÁnA ¥ÀgÁÛvÁvï. D¤ » PÁt ¨ÁPÀÄðgÁÑöå C¸À¯ÁåZï JPÁ ¨sÆ É Ãªï ¸ÀÄ«ð¯Áå JPÁ ¸ÁzsPÀ Áa; ¨ÁPÀÄðgÉAÑ £ÁAªï ¸ÀUÁîöå£ï UÁd¬Ä¯Áèöå ªÀåQÛa. ‘ªÀ°è gÉÆÃZï’ ªÀÄíuï D«Ä ¸ÀªÁðA¤ eÁuÁ D¸ÁÑöå ªÀiÁ£ÉøïÛ ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï °UÉÆÃj gÉÆÃZï ºÁZÁå ªÀĺÁ£ï ªÉQÛvÁéa. d£À£ï D¤ ¸ÀÄ«ð°A ªÀ¸ÁðA : 1924 E¸ÉéAvï, ªÀÄÆqÀºq À ÄÀ PÀÄzÁæöåZÁå zɪÁ¢ü£ï E£Á¸ï D¤ ®Æ¹ gÉÆÃZÁZÁå ªÀíqÁèöå PÀÄmÁäAvï d¯Áä¯ÉÆ. D¥Áèöå zsÁ ªÀ¸ÁðAZÁå ¥ÁæAiÉÄgïZï ªÀĺÁvÁä UÁA¢üPï RÄzïÝ ªÉļÉÆÑ C¥ÀÆ¥ æ ï DªÁ̸ï D¤ ºÁåZï ¹àjvÁ£ï d±ÉA ªÀÄÄPÁgï ¸Àgï¯Áèöå vÁuÉ vÀªÀ¼ÁÑöå PÁ¼Ágï ¸ÁzsïåZï £ÁA ªÀÄu í ï aAvÉÑ vÀ¹è ‘ªÉÄnæPï ¥ÀjÃPÁë’ PÀ¯Áåuï¥ÀÄgïZÁå «Ä¯Ágï ºÉʸÀÆ̯Á xÁªïß ¥Á¸ï PÉ° D¤ ¥ÁmÁ¥Ámï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

DåAl¤ D¤ Q±ÀÆ, ¨ÁPÀÄðgï

1944Avï ¨sÁgÀwÃAiÀiï ¸ÉÊ£ÁAvï ¨sw À ð eÁ¯ÉÆ. vÁa vÀ¨ð É w ‘¸ÀºÁAiÀÄPï ¸ÉÖñÀ£ï ªÀiÁ¸ÀÖgï’ ºÁå ºÀÄzÁÝöåPï, ªÀÄzsÀå¥Àz æ ÉñÁZÁå ‘©£Á’Avï eÁ°. vÁå G¥ÁæAvï vÁPÁ 1945Avï ‘DjÖ®èj vÀ¨Éðw’ ¥Á¸Àvï d®AzsÀgï zsÁqÉèA. vÁuÉ ºÁå DªÉÝAvï zÉñÁa ¸ÉªÁ PÉ° D¤ vÁå ¢¸ÁZÉÆ GUÁظï vÉÆ DvÁAAiÀiï PÁqÁÛ D¤ ºÉA DAiÀiÁÌvÁ£Á vÁZÉÆ zÉñï¥ÉÃæ ªÀiï DªÀiÁÌA ¸ÀªiÀ ÁÓvÁ. ªÀÈwÛ fêÀ£ï : 1947Avï vÉÆ ¥ÁnA DAiÉÆè D¤ D¥ÉÆè ¨sÁªï D¤ ªÀiÁUÀðzÀ²ð qɤ¸ï gÉÆÃZï ºÁuÉ vÁPÁ ‘»AzÀĸÁÛ£ï PÀ£ï¸ÀÖçPÀë£ï’ ºÁAvÀÄA ‘C¥ÉA æ n¸ï ¸Àªð É AiÀÄgï’ eÁªïß PÁªÀiÁPï ¯ÁUÀAiÉÄA è . » ¸ÀĪÁðvï vÁZÁå ¸ÀÄjAUï PÁqÁÑöå ‘l£É°AUï’ PÁªÀiÁa. 1947 xÁªïß 1958 ªÀgÉUï EUÀvï¥ÀÄj ¸ÀÄgÀAUï, ªÀiÁ» qÁåªÀiï (ªÀĺÁgÁµïÖç), UÁA¢ü ¸ÁUÀgï qÁåªÀiï (UÀÄdgÁvï), vÀÄAUÁ qÁåªÀiï (PÀ£ÁðlPï), PÉÆAiÀiÁß ¥ÉÆe æ ÉPïÖ C¸À¯Áå zÉÃ±ï ¨ÁAzÀÄ£ï ºÁqÁÑöå ªÀiÁ£ï AiÉĪÀÓuÁåA¤ vÁuÉA PÁªÀiï PɯÉA. G¥ÁæAvï vÁuÉ RÄzï PÁªÀiÁA ªÀAiÀÄÄì£ï WÉAªïÌ ¸ÀÄgÀÄ PÉ°A. ºÁå CªÉÝAvï (1959 vÉÆ 1977), vÀ¯ÉÊ ¸ÀÄgÀAUï (RAqÁé), ªÀįÁ° ¸ÀÄgÀAUï (±ÀgÁªÀw ¥ÉÆe æ ÉPïÖ), ºÁ¸À£ï - ªÀÄAUÀÄîgï gÉʯÉé C±ÉA ¸À¨Ágï ªÀíqï ªÀíqï AiÉÆÃd£ÁA¤ zÉtÂÎ ¢°. vÁa dAiÀiÁÛ PÁt ªÀÄÄPÁgÀÄ£ï UÉ° D¤ 1987Avï vÉÆ PÁè¸ï 1 PÉÆAmÁæöåPÀÖgï eÁ¯ÉÆ. ºÁå ªÉ¼Ágï UÁAªÁÑöå ¸À¨Ágï AiÀÄĪÀPÁAPï vÁuÉ PÁªÀiÁZÉÆ DªÁ̸ï PÀgÄÀ £ï ¢¯ÉÆ D¤ vÁå PÀÄmÁäAZÁå GzÁgÀÎvÉ ¥Á¸Àvï PÀĪÉÆPï PÉ°. ºÁZÉ ¸ÁAUÁvÁ, vÁPÁ ¸ÁUÉƼ é AÉ vï «±Éøï D¸ÀPïÛ. PÀÄzÁæöågï vÁZÁå ¥ÀĪÀðeÁAa £ÁgÁèA vÉÆmÁA

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

87

¸ÁA¨Á¼ÀÄAPï vÉÆ RÄzïÝ ªÉvÁ¯ÉÆ. PÁªÉįÁåA ¸ÁAUÁvÁ D¥Éè ‘UÀªiÀ ï §Æmï’ WÁ®Ä£ï ZÀÄgÀÄPÁAiÉÄ£ï zsÁAªÁmï PÁqÀÄ£ï D¸ÁÑöå ªÀ¯Áèöå¨ÁZÉÆ, DvÁAAiÀiï eÁAiÉÄÛ duï GUÁظï PÁqÁÛvï. ¸ÀªiÀ Áeï ¸ÉªÁ : ‘¨ÁgÀPÆ À gÀÄ «zÁ媢 À ð ü ¤ ¸ÀAWÀ’ZÉÆ CzsåÀ Pïë eÁªïß ºÁå ¸ÀAWÁZÁå C¢üãï D¸ÁÑöå ¸Àªïð ±Á¼ÉAZÁå GzÁUÀðvÉ ¥Á¸Àvï vÁuÉA WÉvï°è ªÁAªïÖ «±Éõï. ºÁå ±Á¼ÉAZÁå ²PÀPë ÁAPï D¤ ²PÁÑöå ¨sÄÀ UÁåðAPï vÉÆ KPï ¸ÀzÁAa GªÉÄÃzï D¤ ºÁå vÁZÁå ªÁªÁæ£ï ¨ÁPÀÄðgÁÑöå ²PÁà ±ÉvÁAvï KPï «±Éõï eÁUÉÆ vÁPÁ D¸Á. vÀ±ÉAZï ‘£ÁåµÀ£À¯ï L.n.L.’ ¸ÁÜ¥À£ï PÀgïß,

vÁAwæPï ²PÁàPïAiÀiï ªÀgÉÆÛ ¥ÁnA¨ÉÆ vÁuÉ ¢¯ÉÆ. DvÁA £ÉƪÉÇzï ªÀgÁìA ¥ÁæAiÉÄgï¬Äà ªÀ¯Áèöå¨Áa fuÉå GªÉÄzï ¥ÀAaéøÁAZÁå ZÉgÁÌöåAPï¬Äà ®eÉPï WÁ°Ñ. ZÀ¯Æ É APï vÉÆ PÀµÁÖvÁ vÀgï¬Äà §jZï dvÀ£ï WÉA«ÑA ¨sÄÀ VðA, ªÀÄzsÄÀ , C¯ÁÌ D¤ ¥À¢ æ Ã¥ï, ºÁAZÁå ªÀÄdvÉ£ï vÉÆ DvÁAAiÀiï eÁAiÀiÁÛöå PÁgÁåA¤ ¨sÁUï WÉvÁ. «ZÁgÀÛ¯ÁåA ¸ÀªA É D¥ÉÆè eÁuÁéAiÉÄ ¥ÀÄAeÉÆ ªÁAlÄAPï vÉÆ ¸ÀzÁAAiÀiï vÀAiÀiÁgï. C¸À¯Æ É zÉÃ±ï ¨ÁAzsÀÄ£ï ºÁqÁÑöå ªÀiÁ£ï AiÉĪÀÓuÁåAZÉÆ ¸ÀzÁðgï DªÀ i ÁÑ ö å UÁAªÉ Ç Ñ ªÀ Ä í t Â Ñ UÀ e Á¯ï DªÀ i ÁÌA ¨ÁPÀÄðgïUÁgÁAPï ªÀíqÁ C©üªiÀ Á£Áa.



zÉƼÁåAa ¨s¯ À Á¬ÄÌ §j GgÁÑöå SÁwgï xÉÆqÉ »±ÁgÉ 

¢¸ÀàqÉÛA ¤zÉÆAPï ªÉZÉ D¢A xÀAqï GzÁÌ£ï zÉÆ¼É zsÀÄAªÉÑ.

¸ÀÄAiÀiÁðPï «uÁÎöå zÉƼÁå¤ PÉ¢AZï ¥À¼ÉAªïÌ £ÀeÉÆ.

PÉÆÃuï-PÉÆÃuï ««zsï ¥ÀQð ªÀÄ£Áê¤ ¸ÁAUï°èA ªÀPÁÛA D¤ aQvÁì zÉƼÁåAPï PÀj£ÁAiÉÄ.

¸ÉƨsÁAiÉÄ SÁwgï zÉƼÁåAPï PÁeÁ¼ï UÁ°Ñ ¸ÀªÀAiÀiï vÁAPÁÛ wvÉè ªÉVÎA ¸ÉÆqïß ¸ÉÆreÁAiÀiï.

ªÁZÁÛ£Á vÀĪÉÄÑöå zÁªÁå PÀIJAvÁèöå£ï §ÄPÁAZÉgï GeÁéqï ¥ÀqÁ¸ÁPÉðA ¥À¼Éªïß WÉAªÉÑA.

¸ÁPÉÆð GeÁéqï £Ávï¯Áèöå ¯ÁA¥ÁåAªÁA ¸À²ð£ï ªÀ C¸ÀÌvï D¤ ¨sÁjPï GeÁéqÁAvï ªÁZÀÄAPï £ÀeÆ É .

ªÁZÀÄAPï G¥ÀAiÉÆÃUï PÀZÉÆð §ÆPï vÀÄeÁå zÉƼÁåA xÁªïß ¸ÀĪÀiÁgï 40 ¸ÉAn «ÄÃlgï (15.75 EAZÁA) D¸ÉÆAPï eÁAiÀiï.

ZÁ®Ä D¸ÁÑöå PÁgÁgï, ªÀ §¸Áìgï, ªÀ gÉʯÁgï ¥ÀAiÀiïÚ PÀgÀÄ£ï D¸ÁÑöå ªÉ½A ªÁZÀÄAPï £ÀeÉÆ.

ªÁZÀÄ£ï D¸ÁÛ£Á vÀªÀ¼ï vÀªÀ¼ï zÉÆ¼É zsÁA¥ÀÄ£ï GUÉÛ PÀgÉÑ.

VÃmï ¥Àqï°èA, ¥sÀÄmï°èA D¤ RvÁA D¸ï°èA ªÉÇPÁèA G¥ÀAiÉÆÃUï PÀj£ÁAiÉÄ.

¦Pï¯Éè PÉøï PÁ¼É PÀgÄÀ APï ¥ÀA æ iÉÆÃUï PÀjA Ñ ªÀPÁÛA (Hair Dye) PɸÁAPï ¸ÁgÀAiÀiÁÛ£Á zÉƼÁåAa ¨s¯ À Á¬ÄÌ ªÁAiÀiïÖ eÁAªÉÇÑ ¸ÀA¨sÀªï D¸Á.

ªÀÄĸÁÌ ¸ÁAUÉÆ ªÀ vÁZÉÆ ¥Á¯ÉÆ, PÀ¹ ¦PÉ DA¨É, ¦Pï°è ¥ÉÆ¥ÁAiÀiï, ªÁ¼ÉÑ ¨sÁf, PÁågÉmï, ¥Á®Pï ¨sÁf, “CUÀ¸É”, “zÀAlÄ” ºÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ ¸Éªï¯Éèöå ªÀ«ðA zÉƼÁåAa ¨sÀ¯Á¬ÄÌ §j GgÉÆAPï G¥ÁÌgÁÛ.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

88

OUR BARKUR PARISH BANE OF ERSTWHILE YEARS AND BOON FOR A FRESH NEW DAY.... A CRITICAL REVIEW.... The Church dedicated to St. Peter the Apostle at Barkur is at the threshold of celebrating 150 years - Post-Centenary Golden Jubliee on 16 th December, 2013. It’s a proud moment to all of us Barkurians, especially those associated with it - truly a rare occasion! All of us aware the parish was established and made self sufficient in every respect and bifurcated northen towns/villages of the then kallianpur Church - to include the present Airody - Sastan, parts of Brahmavar etc. way back in 1861-63 About 150 years ago, one had to cross three rivers to go to Kallianpur, there was no Church in between Kallianpur and Kundapur except that of Barkur, till 1921. In other words St. Peter Church, Barkur served the needs of faithful of this region almost 60 long years, singlehandedly! It’s also a fact, ours is one of the oldest parishes in the Diocese and second in the Varado. The growth of the parish was spectacular for almost a century, that phase was continued following two decades though parts of its territories, with the passange of time and needs, were handed over to Sastan in the year 1921 and Brahmavar in 1935. Its an interesting phenomena to note here, the younger parishes carved out of historical Barkur, not only grown larger in population..... but also, both St. Antony Church Sastan gave birth to Kota parish in 1978

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

and Holy Family Brahmavar to Petri in 1968 and a substation/a Chapel in Nilavara in recent times. There were multiple reasons for, Barkur didn’t grow with number of inhabitants as well as no new affiliated educational Institutions, except two.... We used to claim a population of 2150 numbers and 325 plus families way back in 1960-1980. A census taken in the year 2002 was alarming and astonishing - with just 944 people with 303 families. (Refer the below table) I’m sure the 2013 statistics somewhere near to this - i.e. 300 families & 1120 Catholics. Let ’s have a glance at neighboring parishes : Parish Estd No.of Families / Total Catholics Barkur 1863 300 1120 Brahmavar 1935 465 1826 Udyavara 1863 475 2780 Sastan 1921 307 1208 Of course, today Barkur Church is a full fledged parish, equipped with almost best facilities compared to most of the parishes in the Udupi Diocese - solid Gothic style majestic Church structure, one of the most beautiful and artistic altar, well furnished interiors, tall and landmark belfry, a Community hall, open stage, adoration Chapel for private prayers, near surrounding with compound wall, adjacent good cemetery and so on...... Parish is full of life - thanks to the Vicars, Nuns,

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï altogether a devout and cohesive parish family. Yes the parish has grown and matured spiritually which is of paramount importance. The recent distinct and positive developments: We were fortunate to have excellent priests as Vicars during last few years and one can notice a sea change in particular, in these years. From 60’s till 90’s parish used to enjoy the services of two resident priests, now-adays its only Vicar.... Occasionally one deacon or retired priest to extend a helping hand. Of course Brahmavar Capuchins are always extending their co-operation. We are sure less number of parishners, a criterion not to get permanent Assistant Priest to our Church. Barkur Parish inherits a well organized Choir nourished by the talents of various priests, nuns and laity. If one would agree, in any measurement it is at par with best in the Diocese. Liturgy is made more meaningful, participatory and attractive. ‘7Small Christian Communities’ are visibly active and healthy competition within the Eight wards encourages them to excel. Some imbalance of size, need to be rectified. Woman has served as V ice-President / Gurkars and inter-wars talent hunt is a feather in the unity cap of Barkurians. Girls below 14 also climbed the altar to serve the Holy Eucharist. ‘Pedruchi Chavi’ the parish bulletin, first published in the year 2000, at the verge of completing 14 years, is now a regular affair twice in a year. The Parish Council is doing a praise worthy job, so also other parish organizations including the ICYM and YCS.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

89

Barkur - online set on roll in 2001 is an attempt to unite Barkurian’s around the globe..... People have the habit to applaud the imitation and hiss the original, many parishes started their websites and bullentins in recent times but we the Barkurians are among the pioeers to attempt it first, single handedly with a future focus in mind..... which is still in lime light. Our parish has given almost a hundred religious to serve in the vineyard of Christ. All of them have left their foot prints wherever they served/serving in various parts of the world including Andaman and Nicobar Islands, North Indian Dioceses, Africa and US.Moreover our one time parishners now opted to settle elsewhere, also brought glory and fame to the native town. It’s the leadership of ‘St. Peters Association’ of our church kept the social and cultural activities live 1938-1978. Their glorious 40 years of service were continued by CYM of Barkur Since 1976, and marching ahead to celebrate its Ruby Jubliee in 2016. All hopes are not lost, to plan for the development of existing MHP School..... A few years back SPA Mumbai gave a serious thought to venture a novel plan of New Barkur around Saiberakatte, developing into a township, an attempt thwarted by some self interested lot. The Barkur Railway station, to connect Mumbai, more frequent net work of Buses, the facility of higher education up to Masters degrees, in the local Govt. College, in all the streams such as Arts, Commerce, Science, Social work and Management are

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï some attractions to look for new families to find their permanent dwelling in Barkur. Future may generate a vision for a medical and at least an engineering college as the present lot is looking ahead with the charisma of global achievement. There is already one I.T.I. near the railway station and many technocrats and drop outs do already benefit from it. Let us be happy and rejoice with all the blessings of Almighty, of course we can not be first in everything. Let us be cautious, our outside show may not become a poor substitute for inner worth. It was my observation, that during my childhood days, it was the upper class determined the welfare of the parish in general and we are sure it’s the middle class activism contributing to the present and future of its progress. As we mentioned above, one can list out many reasons for its diminishing importance vis-a-vis its glorious past and jubliee time is an opportunity to retrospect and have an honest evaluation : i. No addition of Educational Institutions : With an exception of some 75 years old Mary Knoll Higher Primary School established in 1940 and Mary Knoll High School started in 1968, there was absolutely no great progress, whilecomparing with contemporary Institutions of this age, most of them have grown to be not less than Junior Colleges.... Are we lagging behind to evaluate the needs? An English Medium School in 80’s or even in 90’s, would have been prompted many to settle down at Barkur. It’s a matter of

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

90

satisfaction that both of the above Institutions are having power to give society than to receive from it. ii. Absence of well knitted communications systems and Transport I still remember way back in 1987, gave a open call to pressurize the concerned to lay the ring road to connect kachhur fields. It took two decades to realize this project. I don’t know when that will see tar? Once the state highway started from Kalchapra, the down market lost its prominence, so in the case of Friday Market and the location of the church too seen as cornered. A wakening and acting to the needs of today keeping an eye on tomorrow is missins in our plans. iii. Opening of National Highway NH 17 in 1962 In fact the NH 17 proved to be the boon to neighboring parishes to attract new families with proximity to Bus stops and public transport. Younger generation look for better amenities, accessibility to roads, market, School etc. Fortunately, up-gradation of Udupi - Shimoga - Bangalore as State Highway, via Barkur has been a blessing to us as the frequently of public transport improved a lot iv. Scarcity of residential Plots to construct new Houses in the town There are perennial complaints one wish to settle down in the town, but no convenient plots. Days of living in kudru’s / islands gone. We the male members dare the rainy seasons but are outside struggling to earn our daily bread and in general back home people prefer towns. There are no vacant plots in the vicinity of walk-able distance of 1 or 2 kms except

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

91

distant Dharmasale, Sankady or Heradi. Settling down at these places invite added cost of living. v. Absence of Visionaries It may be a controversial statement for some, but I firmly believe its also a factor to reckon with. We need trust worthy leaders who can dream of the needs of next generation and plan. vi. No employment opportunities Except few working as teachers and some in Banks, a dozen of self employed, rest all are retired lot, agriculture lost its sheen and cocount plantations were succumbed to some deceases, the trend is to convert the land as commerical plots and dispose them out at throw away prices.........! viii. Diminishing Catholic population, small families and abandoned houses Two children norm set by the Govt. in 70’s precariously effected the Catholic population over the years. No doubt its youth and children keep the parish vibrant...... Migration and settling of Barkurians to neighboring towns, metrocities and other countries is a ongoing

process, in a way brain-drain or caused talent scarcity to a certain extent. Conclusion : Compared to many churches of the Diocese, in our Barkur parish, laity leadership is impressive. Organizations like St. Peter’s Association Barkur-Mumbai, which celebrated its Silver Jubliee in October, 2013 and others..... are always extending a helping hand for the betterment of the Church. The Sisters of IHM Convent are in a big way responsible for keeping the interiors of the Church premises clean, serene and beautiful. There is always room for improvement and involvement in the all round progress of the parish family. Let the local Leadership address some issues we raised here. Finally, let the Jubliee spirit rekindle passion for the development of the church in days to come, and we at this juncture wish to acknowledge and thank everyone for their endeavors...... and always remember and cherish the noble sacrifices of our forefathers who left us great legacies............ With best wishes of Jubliee Celebrations,  P. Archibald Furtado



±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

92

Fr AlFred roche, oFM cAp A Shining StAr FroM BArkur Jesus said : “I am the light of the World”. Yes, He is the Light of the world, That came down from heaven to dispel the darkness caused by sin, evil, suffering, and death from the face of the earth. As the Word made Flesh in the womb of May, the immaculate handmaid, His prime mission during the course of His earthly sojourn was to teach us, His brothers and sisters, how to be bearers of the same Light in our day to day life so that we too may become His messengers to fight with Satan and dispel the darkness from the face of the earth. Fr Alfred Roche OFM Cap has been one of these messengers, chosen and formed by the Lord, to spread far and wide this divine light. When I had personally met his Excellency Aloysius D’Souza, Bishop of Mangalore, and shared with him the good news that the Cause of Fr Alfred Roche OFM Cap has been sent by Rev. Fr Vincent Furtado OFM Cap and his Council to the Holy Sea, his advice to me was: “Fr Patrick, we, the seniors, know who Fr Alfred is. But, the youth of today do not know who he is. Therefore, it is necessary that his

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

person and mission are made known more and more”. Similarly, when I had met and had shared the same good news with his Lordship, Derrick Fernandes, Bishop of Karwar, same was his advice. Added to this, he said: “I know Fr Alfred Roche pretty well. In my next circular I would like to communicate this good news to the clergy and the laity”. In the light of the advice given by our Bishops, different efforts have been made to spread the good news of this simple and Godcentred capuchin friar during the past couple of years. I believe that the 150th Anniversary of St Peter’s Parish at Barkur is a golden opportunity to shed further light on the lifepattern and apostolate of this devout son of St Francis of Assisi. Fr Alfred : Early Formation Among the five children (Alphonse, Juliana, Louis, Cecilia, and Peter) of Mr Isaac Roche and Mrs. Carmine Monteiro, Peter was the youngest. He was born at Moodahadu Kudru Vado, on 3rd April 1924 and was baptized on 12th April 1924 at St. Peter’s Parish, Barkur, South Karnataka. From his childhood Peter grew up in an atmosphere of love, care, and deep faith. Mr Isaac Roche, his dad, served the Barkur Parish as a dedicated sacristan for about 50 years, daily facing the hurdles of crossing the river and reaching the Church every morning by 6.00 am. As a teenager he

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï was one of the altar boys and member of the sodality. As a high school boy Peter had the opportunity to meet late Fr Philip Neri, OFM Cap, who had come to celebrate his first holy mass in his home parish. This contact with Fr Philip Neri did play an important role in his joining the Capuchin Order. It was on the day of his vestation on 3rd Feb. 1944 that he received the new name, Alfred (as it was the practice in the Capuchin Order in the pre-Vatican context) at Monte Mariano Friary, Farangipet, in the diocese of Mangalore, where he did his first profession on 11 th April 1945. Then, he did his final profession on 11th April 1949 at St Antony’s Friary, Quilon, Kerala, where he did his philosophical studies. He did his theological studies at Amalashram, Trichy and then at St. Joseph’s friary, Kotagiri, Tamilnadu, where he was ordained on 11th April 1952. Fr Alfred : A God-Centred Friar The seed implanted and sprouted in the Roche family of St Peter’s Parish, Barkur, was transplanted into the Capuchin Franciscan Family at Monte Mariano, farangipet, where it grew into a healthy plant under the fraternal care and guidance of different gardeners. Fr. Ambrose Rebello, OFM Cap of happy memory, his novice-master, was one of the most important gardeners, who did the wonderful weeding, watering, and manuring of this growing plant (Br Alfred) at the initial stage of his consecrated life. Thus, during the course of his initial formation from 1944 to 1952, inspired, instructed, and guided by different

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

93

gardeners, this plant grew into a healthy and promising tree. The philosophical and theological studies of 8 years, deeply rooted on the Word of God and the holy Eucharist, fostered in Br Alfred a deep biblical spirituality and prepared him for his future ministry. The first responsibility that was entrusted to Fr. Alfred, after his ordination, was that of the assistant novice-master at Monte Mariano Friary, Farangipt. His humble and devout lifepattern was a great source of inspiration to the novices whom he taught to pray, to sing, and to work. From his God-Centred personality he always had something very vibrant and evangelical to offer to those who came in contact with him. From where is this divine energy, this dynamism? According to St John, the beloved disciple, Fr. Alfred was constantly drinking in the Water gushing forth from the Divine Fountain (cf.Jn.4,14). As a branch, rightly engrafted into the Tree, he was constantly sucking in the Sap flowing from the Trunk (cf.Jn.15,1-11). Besides, under the inspiration and guidance of the Gardener par excellence, he was careful in digging out the weeds and chopping off the parasites that were detrimental to the spiritual growth. His affective reading of the Word of God and devout celebration of the holy Eucharist was the secret of his deep faith and spiritual vitality. Thus, the Word, that gradually became flesh in him, gave him a new vision in life and the holy Eucharist, that he devoutly celebrated, gave him the energy to be a faithful witness in his day to day life.

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï Besides, he had a very special devotion to St Joseph. Fr Alfred : A Man-Centred Pastor: While Fr Alfred was rendering his humble service to the novitiate fraternity and the neighbouring people at Monte Mariano, Farangipet, the members of the fraternity as well as the major superiors could come to know the quality and ability of this young friar. When, owing to the schism that was cropping up at Brahmavar, his Lordship Basil S. Peres, Bishop of Mangalore, wanted to hand over the Holy Family Parish to the capuchins, Fr Alfred was chosen by the major superiors and was sent to be the first capuchin parish priest of the Holy Family Church, Brahmavar on 6th April 1956. Though young in age, he was found mature enough to shoulder the responsibility of this pretty difficult parish, where he zealously laboured for 16 years. It was under his leadership that the construction of the church building was completed, new belfry, with a sonorous foreign bell, was built, the church at Petre and the chapel at Nilavar were constructed, and the friary building was extended, of course, with the kind service of the faithful, generous contribution of the benefactors and, the fraternal collaboration of the confreres, specially late Frs. Apolinaris Pinto, Daniel D’Souza, Odoric Devanand Goveas and Fr. Theophilus Periera. From Holy Family Church, Brahmavar, Fr Alfred was transferred to St Annes Church, Binaga, in the diocese of Karwar. Once again he was the first capuchin parish priest, who

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

94

served the flock of God at Binga for 3 years. From St. Anne’s Parish he was transferred to St. Joseph’s Parish Lower Kasarkod, Honnavar. Even here, he was the first capuchin parish priest, where he built a simple but spacious church with the enthusiastic service of the faithful and the generous contribution of friends and benefactors. The mighty belfry, with its sonorous Italian bell, gave a special identity to the parish. In addition to this, the new friary and presbytery too were built under his leadership during his second term of 6 years. In between, for 6 years, he was the superior of the novitiate fraternity at Monte Mariano, Farangipet, where he had begun his priestly ministry as the assistant novicemaster in the year 1952 Going through the above paragraphs one may get the impression that Fr. Alfred was a master-builder, putting up churches, chapels and friaries in different places. No. Although different buildings were put up under his leadership, nevertheless his focus was not on the material buildings built with steal, stones, bricks, cement sand, and water but on the spiritual buildings that are made up of flesh and blood. As a good and dedicated pastor his focus was on faith formation, intellectual instruction, and physical nutrition of the flock. This was the threefold goal that he had wherever he was sent and whatever task he was busy with. If he laboured hard in completing the construction work of the Holy Family Church at Brahmavar, in building the church at Petre, putting up the chapel at

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï Nilavar, and constructing the new church at Lower Kasarkod, it was precisely to provide worthy “Abodes of God”, where the faithful could come and build up their filial relationship with the heavenly Father, drawing inspiration and guidance from Him. He was convinced that churches and chapels were special “Tents of Meeting” to encounter God face to face (cf. Ex. 33, 11). In addition to this he took keen interest in catechising the children and the youth. Being a born musician he trained the young and old in liturgical music and one could see the involvement of the entire congregation in singling during the Eucharistic celebrations and other devotions. His devout celebration of the holy Eucharist and down-to-earth homilies were a special source of attraction to one and all. What was the secret behind these homilies? They were well digested and experience-bound. The pastor read the liturgical readings of the following Sunday on previous Monday itself. As a result, the Sunday homily was the end-product of long reflection and meditation done during the course of the week. Therefore, faithful, even from the neighbouring parishes, came to listen to the homily of the pastor and the melodious singing of the congregation. The life-witness of the pastor was a great source of inspiration to all. Young and the old came to him to seek guidance. He spent time with them and helped them in solving their problems. He listened to others and accompanied them on their spiritual journey.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

95

That is how he could foster a number of vocations for consecrated life and priesthood. Owing to his humble and friendly nature he could easily build up fraternal relationship with the separated brethren and become a messenger of reconciliation and re-union. Further, because of his simple style of life and out-going nature even members of other religions loved and admired him. That is why everyone called him “Amcho Padriab”, “Namma Gurugalu” = “Our Father”. When Fr Alfred rendered his pastoral service in the above mentioned places the economic as well as the educational levels of the people were far lower than what it is today. There was a lot of unrest, drunkenness, and fights within and among the families. Seeing the emotional, economic, and intellectual struggle of his flock, his immediate concern was to come to their rescue. He focussed his attention on educating the children. He wanted to see every child, irrespective of caste and creed, going to school. How did he do it? As a genuine son of St Francis of Assisi he extended his hands to his relatives, friends and benefactors to find the necessary help in supporting the poor parents in educating their children. As a result, those children, encouraged and supported by him then, have today become highly qualified and well-set ladies and gentlemen, working in different parts of the world. One can see an all-round development in these places today.

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

96

Fr Alfred’s pastoral and social service was not limited to the above mentioned places. While rendering his dedicated and committed service to the flock entrusted to his care, he did offer his service to the neighbouring parishes and other institutes by way of substituting the parish priests, preaching retreats, giving conferences, hearing confessions, and offering spiritual direction to every category of people. The All-loving and All-merciful Father, in Whose vineyard he laboured with love and devotion, called him for the eternal reward on 31st Dec. 1996 while, as a retired friar, he was rendering his little service in the Holy Family Parish, Brhamavar. After the Eucharistic celebration, officiated by his Lordship Aloysius D’Souza, Bishop of Mangalore with a number of concelebrants and thousands of people from far and near, the mortal remains of this Godcentred friar and man-centred pastor were

Church, Brahmavar, on account of the ardent request of the faithful. Conclusion: The light of this shining star of Barkur, had lit a spark of hope in the hearts of very many and had shown them a brighter way of life. They constantly thank the heavenly Father for having given them such a kind-hearted pastor who, being with them and walking with them, could enlighten their minds, warm up their hearts, and bring in spirit of peace, joy, and brotherhood in several families. While thanking the Father of love and mercy for the person of their beloved pastor, they ardently pray that He may grant him the honour of the altar as early as possible. Let us try to join these devotees of “Amcho Padriab”, “Namma Gurugalu” in thanking and praising the heavenly Father for the gift of his God-centred person and let us also pray for and support this NOBLE CAUSE. May the light of this shining star of Barkur spread far and wide.

interred in the cemetery of the Holy Family

 Fr

Patrick Crasta, OFM Cap.



±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

97

ªÀåQÛ ¥ÀjZÀAiÀiï

¥sÁªÀiÁzï «UÁå¤

zÉÆvÉÆgï UÁå©æAiÉÄ¯ï ¥sg É ÁßAr¸ï

¥sPÀ v À ï zsÁ« ¥Á¸ï xÁªïß Professor Emeritus ¥ÀzéÉ ¥ÀgÁåAvï, ªÀÄíAiÀiÁß÷åPï ¥ÁªÀuÉêA gÀÄ¥ÁåA xÁªïß PÀgÆ É qÁA¤ qÉÆ®gÁAZÁå zÉuÎÉ ¥ÀgÁåAvï, ºÉA ¥ÀAiÀiïÚ DªÉÄÑ vÀĪÉÄÑ vÀ¸À¯ÁåAPï aAvÀÄAPï ¸ÀAiÀiïÛ eÁAªÉÑA £ÀíAiÀiï. ¥ÀÇuï ¥sÀPÀvï JPÁ ªÉQÛZÁå ¸ÀévÁZÁå R½ävï £Ávï¯Áè å «Äí£v À £ É ï, ¥ÀAiÀiÁì ¢²Ö£ï D¤ £ÁA ªÀÄu í Æ É £ Ñ Á ªÀļ í Áî÷å ºÀmÁÖ£ï ªÀiÁvï ¥ÉÇAvÁPï ¥ÁªÉåvï D¸ï¯ÉA è . D¤ C¸À¯Áå ¸ÁzsÀ£ÁZÁå §ÄgÀÄeÁZÉgï ZÀqÉÆ£ï, dAiÀiÁÛZÁå vÉÆÃjZÁå vÀPÉègï vÉÆ D¸Á vÀgï¬Äà D¥ÉèA ªÀÄÆ¼ï «¸Áæ£Á¸ÁÛA, C¥ÀÅuï ¯Áí£ï ªÀíqï eÁ¯Áè÷å UÁAªÁ«²A D¥ÉÇè ºÀĸÉÆÌ zÁPÀªïß, PÀ¸° À AiÀiï ªÀÄdvï ¢ÃAªïÌ ¸ÀzÁA DAiÉÆÛ D¸ÉÆÑ, ¸ÀA¸ÁgÁgï ¥sÁªÀiÁzï «UÁå¤ zÉÆvÉÆgï UÁå©A æ iÉÄ¯ï ¥sg É ÁßAr¸ï ¨ÁgÀÄÌgÆ É Ñ ªÀÄu í ÁÛ£Á, D«ÄÑA PÁ¼ÁÓA zÀªv èÀ £ É ï ¥ÁPÁA ¥sÅÀ ®AiÀiÁÛvï. PÀÄzÀÄæ ªÁqÁåZÉÆ eÉgÉƪÀiï ¥sÉgÁßAr¸ï vÀªÀ¼ÁÑ å PÁ¼ÁgïZï ZÀ«Û PÁè¸ï ¥ÀgÁåAvï ²Pï¯ÉÆè vÀgï, vÁa ¥Àwuï D¸ÀÄA¥ÁÛ ¥sÉgÁßAr¸ï w¹æ ¥Á¸ï eÁ°è D¤ » UÀeÁ¯ï vÁå ªÉ¼Ágï PÁAAiÀiï Gt £ÀíAiÀiï. KPï ¦AiÀiÁªï ªÀ a«ÄÖ PÁ¥Éå ¦mÁå ¥Á¸Àvï, wwÃ£ï £ÀíAAiÉÆ GvÉÆ£ æ ï, ªÀÄAiÀiÁèA¤ ZÀ¯ÁeÉ D¸ï¯Áè å vÁå ªÉ¼Ágï ºÁå ²Qà D¤ zɪÉÇvï eÉÆqÁå£ï D¥Áè å ¨sÄÀ gÁÎ÷åAPï ªÀÄļÁªÉA ²PÀ¥ï ¢A«Ñ dªÁ¨ÁÝj ¨sÆ É Ãªï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

PÀ±ÁÖA¤ ¥Á¼ï°è. ºÁå ¨sÁV eÉÆqÁåZÁå ¥ÁAZï ¨sÀÄgÁÎ åA ªÀÄzsÉA w¸ÉÆæ UÁå©æAiÉÄ¯ï ªÀ ¸ÀgÁéA¤ ªÉÆUÁ£ï D¥ÀAªÉÇÑ UÁ§Äâ, UÁzÁå UÉÆmÁåA¤ PÁªÀiï PÀgïß, wwÃ£ï £ÀA í AiÉÆ GvÉÆ£ æ ï, ªÀÄAiÀiÁèA¤ ZÀ¯Æ É £ï D¥ÉèA ºÉʸÀÆÌ¯ï ²PÁ¥ï ¸ÀA¥ÀAªïÌ ¥ÁªÉÇè. ZÀrvï ²PÁ¥ï eÉÆreÉ vÀgï ¸É«Ä£ÀjPï ¨sj À Û eÁA«Ñ JPïZï ªÁmï D¸ï¯Áè å vÁå ªÉ¼Ágï AiÀiÁdPï eÁA«Ñ PÀ¸° À AiÀiï GªÉÄzï £Ávï¯ÉÆè UÁ§Äâ D¥ÉÇ è ¥sÀÅqÁgï vÀ±ÉAZï DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀAiÀiï D¤ ¨sÁAªÁØAPï PÁAAiÀiï ªÀÄdvï ¢AªÁÑ å ±ÉªÇÉ mÁ£ï, vÀª¼ À ÁÑ å jw ¥ÀgÁäu,É ªÀÄÄA§AiÀiï ¥ÁªÉÇ.è ªÀÄÄA§AiÀiÁÑ å mÁmÁ ªÉĪÉÆÃjAiÀįï D¸ÀàvÉZ æ Áå PÁå£Àìgï ¦qÉZÁå aPÉvÉìZÉgï ¸ÀA¸ÉÆÃzsï ZÀ®AªÁÑ å zÉÆvÉÆgï gÀuÁ¢ªÉZÁå ¥ÀAæ iÉÆÃUÁ®AiÀiÁAvï PÀÄAPÁØAPï SÁuï WÁ¯ÁÑ å PÁªÀiÁPï, ªÀÄ»£ÁåPï ¥ÁªÀuÉêA gÀÄ¥ÁåAZÁ ¥ÁUÁPï 1954 ªÀgÁìAvï UÁ§Äâ ¨sÀjÛ eÁ¯ÉÆ. ¨ÉÆêï±Áå zsÁ« ²PÉÆ£ï C¸À¯Áå PÁªÀiÁPï ¯ÁUï¯ÉÆè ºÉgï PÉÆÃuïAiÀiï ºÁåZï PÁªÀiÁAvï D¥Áè å ¥sÅÀ qÁgÁZÉÆ ±ÉªÇÉ mï ¸ÉÆzsÆ É Û PÉÆuÁÚ. ¥ÀÇuï UÁ§Äâ£ï D¥ÉÚ ¥À¼À¬Ä°è D¤ ªÁZÀÄ£ï D¥ÁÚ¬Ä°è ªÀiÁºÉvï D¥Áè å PÁªÀiÁAvï ªÁ¥Ágïß, D¦è ZÀvÀÄgÁAiÀiï zÁPÀAiÀiÁÛ£Á, vÁPÁ vÁ嫲A ZÀrvï ²PÁà SÁwgï ¥ÀÇ£Á zsÁqÉÆè. vÁå G¥ÁæAvï vÁuÉ ¥Án ¥À¼A À iÉÄA è Zï £Á. 1962 ªÀgÁì D¥ÉÚA §gÀ¬Ä¯ÉÆè ¥À§ æ Azsï ªÀÄAqÀ£ï PÀgÀÄAPï D¤ E¯Áè å ZÀrÛ ²PÁà ¥Á¸Àvï D¸ÉÖçðAiÀiÁ ªÉZÉÆ CªÁ̸ï. ¥ÁnA AiÉÄvÁ£Á, vÁå ¥ÀA æ iÉÆÃUï ±Á¼ÉZÁå ªÀÄ£ÁÓw PÉÃAzÁæZÆ É ªÀiÁå£ÉÃdgÁZÉÆ ºÀÄzÉÆÝ. 1966 ªÀgÁì, UÁAªÁ£ï ²gÁé ªÀÄļÁZÁå, ªÀÄÄA§AiÀiïÛ ¯Áí£ï ªÀqï eÁ¯Áè å PÁègÁ¯ÁVA ®Uïß. 1968 E¸ÉéAvï CªÉÄÃjPÁ ªÉZÉÆ CªÁ̸ï. CªÉÄÃjPÁAvï PÁªÀiï PÀgïß D¸ÁÛAZï ²PÀ¥ï ªÀÄÄAzÀgÉÆ£ï, 1973 ªÀgÁì, ©J¹ì D¤ 1975 ªÀgÁì JªÉÄä¹ì ¥À¢é. ºÁåZï ªÉ¼Ágï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

98

PÁå£Àìgï ¦qÉZÉgï eÁAiÉÄÛ ¸ÀA¸ÉÆÃzsï PÀgïß ‘£ÉÃZÀgï’ vÀ¸¯ À Áå GAZÁè å dgÀ߯ÁAvï D¦èA ¯ÉÃR£ÁA ¥ÀgÎÀ nA è D¤ ¸ÀA¸ÁgÁPï UÁ§Äâa ªÀ¼ÉÆPï ªÉĽî. D±ÀÄ D¤ DåAf, vÁAaA ¨sÄÀ jÎAAiÀiï ºÁåZï ªÉ¼Ágï d¯Áä°A. 1979 ªÀgÁì, ¥Àgv À ï ªÀÄÄA§AiÀiïÛ D¥Áè å ¥ÀAiÉÄA è ZÁå ¸ÀA¸ÁÜöåAvï ¸ÀA¸ÉÆÃzsï ZÀ®AªÁÑ ¸ÀªÉA zÉÆvÉÆgï gÀuÁ¢ªÉZÁå ¥ÁnA¨Áå£ï Ph.D ¥À¢é. 1980 ªÀgÁì Sloan Kettering Institute in Cornell University

ºÁAUÁ¸Àgï ¸ÀºÁAiÀÄPï ¥ÉÇ¥ æ ¸ És g À ÁZÉÆ ºÀÄzÉÆÝ. vÁåZï ªÀgÁì CªÉÄÃjPÁZÁå ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ SÁvÁå xÁªïß, ¸ÀA¸ÉÆÃzsÁA ¥Á¸Àvï vÁa ¥À¬Ä°è NIH-RO1 zÉtÂÎ D¥ÁÚ¬Äè. G¥ÁæAwè ZÀjvÁæ. ªÀÄmÁé÷å£ï ¸ÁAUÉÑA vÀgï, ZÀqÀÄuÉ zÉƤêA ¸ÀA¸ÉÆÃzsï ¥ÀvÁæA, ¥ÁªÀuÉêA ªÉªÉUÁî å §ÆPÁA¤ CªÀ¸g éÀ ï, w£Áê åA ªÀAiÀiïæ abstracts vÁaA ¥ÀgÎÀmÁè åAvï. ¯ÁVA¯ÁVA zÉÆãï PÉÆgÉÆqï qÉÆ®gÁAa NIH ¸ÀA¸ÉÆÃzsï zÉtÂÎ D¥ÁÚAiÀiÁèöå. NIH ²PÁà SÁvÁåA¤ D¤ ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ¼ÁåA¤ vÁuÉ D¥ÉÇè ªÁªïæ ¢¯Á. Association of Scientist of Indian Origin ºÁZÉÆ CzsåÀ Pïê eÁ¯Á ªÀiÁvÀg æ À £ÀA í iÀiï, vÁåZï ¸ÀA¸ÁÜ å xÁªïß Distinguished Scientist ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgï D¥ÁÚAiÀiÁè. vÁZÁå ºÁvÁSÁ¯ï ²PÁ¥ï eÉÆqï¯Éè wøÁA ªÀjß ZÀrvï vÀgßÉ «UÁå¤ Deï ªÀqÁè å ºÀÄzÁÝ åA¤ ¥ÀgÓ¼ À ÁÛvï. zÉÆÃ£ï ªÀgÁìA D¢A ¥ÁªÀuÉêA ªÀgÁìAZÉÆ d¯Áä ¢Ã¸ï ¸ÀA¥À¬Ä¯ÉÆè zÉÆvÉÆgï ¥sg É ÁßAr¸ï, DvÁAAiÀiï D¥ÉA è PÁªÀiï ªÀÄÄAzÀgÆ É £ï D¸Á D¤ DAiÉĪ è ÁgïZï ¨sÆ É Ãªï WÀ£Á ªÀiÁ£Áa Professor Emeritus ¥À¢é D¥ÁÚAªïÌ ¥ÁªÁè. zÉ Æ vÉ Æ gï UÁå©æ A iÉ Ä ¯ï ¥s É £ ÁðAr¸Á£ï ¦ü U À ð eÉ Z Á ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªÁZÁ ªÀÄzsÄÀ gï GqÁ¸ÁPï KPï ¯ÁPï gÀÄ¥ÁAiÀiï RZÁðgï, ¦üUð À eÉZÁ zÀĨÁîöå ¦qÉøÁÛA SÁwgï ªÉÊzÀåQÃAiÀiï DzsÁgï ¤¢ü (ªÉÄrPÀ¯ï j°Ã¥sï ¥sAÀ qï) D¸Á PɯÁ. ºÁå ¥sAÀ qÁ xÁªïß ¨ÁPÀÄðgÁAvÁèöå zÀĨÁîöå ¦qÉøÁÛAPï ¥ÀAiÀiÁêöåAa PÀĪÀÄPï ªÉļÁÛ. ºÁå ¥sAÀ qÁPï DzsÁgï ¢ÃAªïÌ ºÉgÁAQà ¸ÁéUv À ï D¸Á. zÉÆvÉÆgï UÁå©æAiÉÄ¯ï ¥s£ É ÁðAr¸ÁZÉÆ D«Ä G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÁÛAªï.

                         «UÁgï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

1954 ªÀgÁì zsÁ« ¥Á¸ï eÁ¯ÉÆè UÁ§Äâ, 1973 E¸ÉéAvï ©J¹ì D¤ 1975 E¸ÉéAvï JªÉÄä¹ì ²PÀ¥ï

¸ÀA¥ÀAªïÌ ¸ÀPÁÛ vÀgï, vÁå ¸ÁzsÀ£Á ¥Ánè «Äí£Àvï, ªÁAªïÖ, ºÀmïÖ D«Ä CAzÁeï PÀgÉåvï. vÉÆ QvÁè å PÀµÁÖA¤ ºÉA GAZÉèA ²PÀ¥ï ¸ÀA¥ÀAªïÌ ¥ÁªÉÇè vÉA ©®ÄÌ¯ï «¸ÉÆAæ Pï £Á. D¥Áè å UÁAªÁÑ å, ¥Àv æ åÉ Pï eÁªïß PÀÄzÁæ åZÁå ¯ÉÆPÁAZÉ PÀµïÖ vÉÆ eÁuÁ D¤ vÁAZÁå ªÀ Ä dvÉ P ï vÉ Æ ¸À z ÁAZï vÀ A iÀ i Ágï. D¥Áè å UÁAªÁÑ å UÀgÓª É A À vï ¨sÄÀ gÁÎ åAPï GAZÁè å ²PÁàPï Village to College Foundation : (www.villagetocollegefdn.org) ¸ÀÄgÀÄ PÀgïß ¥ÁmÁè÷å ¨ÁgÁ ªÀgÁìA xÁªïß, ¨ÁgÀÄÌgï, §æºÁäªg À ï, ¸Á¸ÁÛ£ï D¤ PÀ¯Áå£ÄÀ g à ïZÁå ±ÉA§gÁ ªÀAiÀiïæ «zÁåjAÛ Pï ºÁå ¸À A ¸ÁÜ å xÁªïß ªÀ Ä dvï ªÉ Ä ¼ÁÛ . PÀ Ä zÀ Ä æ ªÁqÁåUÁgÁAZÁ «£ÀªÉÚPï ¥Á¼ÉÆ ¢Ãªïß zÉÆÃ£ï ¯ÁSï gÀÄ¥ÁåZÁ ªÀÄļÁªÁå zÁ£Á xÁªïß vÁuÉ ¸ÀÄgÁévï¯ÉÆè zÉÆvÉÆgï UÁå©A æ iÉÄ¯ï ¥sg É ÁßAr¸ï gÀ¸Æ É Û Deï ¸Á¸ÁÛ£ï ¨ÁgÀÄÌgï ¥ÀæªÀÄÄSï ªÀiÁgÁÎZÉÆ ªÀÄļÁªÉÇ UÁAZï eÁ¯Á. D¥ÉèAZï ªÀÄí¼ÉîA ¥ÁPÉA £Ávï¯Áè å xÉÆqÁåAPï vÁuÉ WÀgÁA ¨ÁAzsÄÀ APï ¸ÀAiÀiïÛ ªÀÄdvï ¢¯Áå. ¨ÁgÀÄÌgï, ²æêÀÄw gÀÄQät ±ÉrÛ ªÉĪÉÆÃjAiÀÄ¯ï £Áå±£ À ¯ À ï PÉƯÉfAvï, KPï ¸ÀĸÀfÓvï ¸À¨sÁ ¸Á¯ï vÁZÁå £ÁAªÁgï D¸Á vÀgï D£ÉåPï PÁè¸ï gÀƪÀiï vÁZÁå DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiÁÑ å £ÁAªÁgï vÁuÉ zÁ£ï ¢¯ÁA. zÉÆvÉÆgï UÁå©Aæ iÉįÁZÁå ¸ÀA¸ÉÆÃzsÁ«²A vÁZÁå dAiÀiÁÛ«²A D¤ vÁuÉ PÀgÁÑ å §gÁå PÁªÀiÁA «²A ¥ÀÅgÉÛA §gÀAªÉÑA ºÁå ¯ÉÃR£ÁZÁå «Äw ¨sÁAiÉÄèA. D¥Áè å ºÁå ¥ÁæAiÉÄZÉgï¬Äà vÉÆ D¤Pï¬Äà D¥ÉÇ è ¸ÀA¸ÉÆÃzsï ªÀÄÄPÁgÉÆ£ï D¸Á ªÀÄu í AÑÉ Zï KPï °¸ÁAªï. vÁZÉA fuÉå ¥ÀAiÀiïÚ, vÁZÉA ¸ÀAWÀµïð, vÁZÉA ¸Ázs£ À ï, dAiÀiïÛ D¤ ºÉgÁA«²A vÁZÉÆ ºÀĸÉÆÌ vÁPÁ ºÉgÁA ¥Áæ¸ï KPï ªÉUÁî åZï ¥ÁAªÁØ ågï gÁªÀAiÀiÁÛ, DªÀiÁ ¸ÀgÁéAPï KPï °¸ÁAªï D¤ zÉÃPï eÁvÁ, DªÀiÁÌAAiÀiï ¨sÀgÀé±ÁåZÁå §ÄgÀÄeÁgï ZÀqÀAiÀiÁÛ. “If I have been of service, if I have glimpsed more of the nature and essence of ultimate good, if I am inspired to reach wider horizons of thought and action, if I am at peace with myself, it has been a successful day.” -Alex Nobel.  Q±ÀÆ, ¨ÁgÀÄÌgï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

99

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

100

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

101

LIST OF DONORS The Parish is grateful to the following donors for their help to the new Parochial House: FOUNDERS (RUPEES FIVE LAKH AND ABOVE) NO 1 2

NAME THOMAS PICARDO & FAMILY , KUDRU (IN MEMORY OF LATE BONIFACE PICARDO) WALTER D’ALMEIDA

AMOUNT (Rs) 5,00,000.00 5,00,000.00

NO 1

BENEFACTORS (RUPEES TWO LAKH & ABOVE) NAME N.N. , NAGARMUTT WARD

AMOUNT (Rs) 2,00,000.00

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

WELL- WISHERS (RUPEES ONE LAKH & ABOVE) NAME PATRICK LANCY D’ALMEIDA, KACHUR VINCENT D’ALMEIDA, HALEKODY/ U.S.A. FELIX MENEZES, KUDRU ST PETER’S ASSOCIATION (BARKUR) MUMBAI DR GABRIEL FERNANDES , TEXAS-U.S.A. HARRY PAUL & REENA D’ALMEIDA & FAMILY, HALEKODY KARAMCHAND SEQUEIRA, KACHUR-BANGALORE WALTER SEQUEIRA, KACHUR-BANGALORE WILFRED & CHARLOTTE LEWIS, MATPADY-U.S.A. N. N., ST LAWRENCE N.N., U..S..A.

AMOUNT (Rs) 1,11,111.00 1,05,000.00 1,01,000.00 1,00,001.00 1,00,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00 1,00,000.00

NO 1 2 3 4 5

DONORS (RUPEES FIFTY THOUSAND AND ABOVE) NAME N.N, U.S.A. JAMES FERNANDES, U.S.A. STANEY & GRETTA LEWIS & FAMILY, ST LAWRENCE ARTHUR & JOVIN D’SOUZA, BARKUR- CANADA SIMON PETER FURTADO & FAMILY, MUMBAI

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

AMOUNT (Rs) 61,501.00 57,399.00 51,500.00 51,000.00 50,555.00

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

102

FREDRICK & IRENE MENDONCA & FAMILY, TALLUR ANTONY D’ALMEIDA & FAMILY, MUMBAI (IN MEMORY OF LATE LEO, ANESTEL, JULIET D’ALMEIDA, HALEKODY) ARTHUR PHILIPH FURTADO, KACHUR CHILDREN OF LATE PETER & VERONICA D’ALMEIDA, HALEKODY FAMILY MEMBERS OF LATE GABRIEL & MARGARET MARTIS, KUDRU GABRIEL FERNANDES, MUMBAI GRETTA & LANCY D’ALMEIDA, KACHUR JOEL & FATIMA D’LIMA, NAGARMUTT-CANADA JUDE THADDHEUS GONSALVES, HALEKODY LAWRENCE D’SOUZA, SHIRVA-KUWAIT MARIA DIAS, SHIRVA RONALD, WILFRED & OLIVIA D’ALMEIDA, HALEKODY-KUWAIT THOMAS D’SOUZA & FAMILY, KACHUR OTHER DONORS NAME GEORGE & NELLY MARTIS, KUDRU JOHN & JOYCE GONSALVES, ST LAWRENCE N. N., BARKUR N.N, KACHUR TRESA V. FURTADO & FAMILY, NAGARMUTT SUNIL VICTOR FURTADO, KACHUR (IN MEMORY OF LATE JOSEPH DAVID FURTADO) AGNES CARVALHO & FAMILY, KACHUR (IN MEMORY OF LATE JOSEPH CARVALHO) ANDREA D’SOUZA, MUMBAI ANITHA D’COSTA/ GONSALVES, MUMBAI BENEDICTA FURTADO & FAMILY, NAGARMUTT CECILIA PINTO, BENNEKUDRU CLAUDE & MONICA NAZERETH, UDUPI DOLPHY D’LIMA & FAMILY, ST LAWRENCE DOTTY FERNANDES, KUDRU (IN MEMORY OF LATE JOHN & LEENA FERNANDES) EDWARD QUADRAS & FAMILY, ST LAWRENCE HERBERT MENEZES, RUZAI (IN MEMORY OF LATE WALTER MENEZES)

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

50,505.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 AMOUNT (Rs) 35,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 27,461.00 25,001.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

103

IVAN GONSALVES & FAMILY, ST LAWRENCE/MUSCAT JEROME MANOJ SEQUEIRA, KACHUR JOSEPH HERALD MENDONCA, SHIRVA-U.S.A. LANCY QUADROS, ST LAWRENCE WARD LUCY FERNANDES, KACHUR MARTIN FURTADO, ST LAWRENCE (IN MEMORY OF LATE EUSEBIUS FURTADO) MURIEL & CHARLES D’ALMEIDA, HALEKODY REEMA & MELROY D’SOUZA, KUDRU REV, FR CLEMENT MASCARENHAS, KEMMANNU REV. FR FRED MASCARENHAS RICHARD & NOREEN LOBO, ST LAWRENCE (IN MEMORY OF JESSICA LOBO) ROCKY & SUNITHA BARNES, KUDRU STANISLAUS A. D’SOUZA WALTER & GEORGE D’SOUZA, HANEHALLY N.N, KACHUR N.N, HALEKODY ALFRED SEQUEIRA & FAMILY, ST LAWRENCE DAPHNE BRITTO, VALENCIA DR DERICK D’SOUZA, U.K. EDWARD PAIS & FAMILY, KACHUR EVANGELINE LOBO, BANGALORE JOSEPH PINTO & FAMILY, RIZAI NANCY CARVALHO & CHILDREN, KACHUR REV. PROVINCIAL SUPERIOR, SISTERS OF CHARITY ROMAN CATHOLIC CATHEDRAL TRUST, MUMBAI ROQUE QUADROS & FAMILY, HANEHALY SUSHEEL & ASHLENE HADIGAL, HALEKODY SIMON SUARES & FAMILY, HALEKODY ALBIN D’SOUZA & FAMILY, KACHUR ARTHUR PICARDO & FAMILY, KUDRU AUGUSTINE ARUNRAJ DIAS & FAMILY, ST LAWRENCE DR THOMAS & PROF MARY NINAN, MANIPAL HERALD D’SOUZA & FAMILY, NAGARMUTT

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 16,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

104

IRENE SEQUEIRA & FAMILY, DEREBAIL-U.S.A PROF. HILDA RODRIGUES & FAMILY, KALLIANPUR SHIRVA WELFARE ASSOCIATION, KUWAIT SRINIVAS SHETTIGAR, BARKUR WILLIAM & CELINE FURTADO, ST LAWRENCE N.N, SAUDI ARABIA N.N, ST LAWRENCE N.N, BARKUR STEVAN FERNANDES, KACHUR FELIX D’SOUZA, HANEHALLY (IN MEMORY OF MARIA GIRIJA D’SOUZA) SHAILA & VIVIAN CRASTO & FAMILY, KUNDAPUR A. A. ANDRADE, BANGALORE ALPHONSE & IRENE CORNELIO, BARKUR-SHANKARAPURA ALPHONSE & SABITHA PICARDO, RUZAI ANNETTE MASCARENHAS, HANEHALLY APOLINE D’ALMEIDA & FAMILY, HALEKODY AUGUSTINE D’SOUZA, BANGALORE CELINE FURTADO, BENNEKUDRU CHURCH OF OUR LADY OF IMMACULATE CONCEPTION, BORIVILI-MUMBAI CLIFFORD SUARES & FAMILY, HALEKODY DENIS FERNANDES & FAMILY, BARKUR- CANADA ELROY VEBAN D’ALMEIDA, HALEKODY FLAVY D’ALMEIDA, TRASI FRANCIS PICARDO, RUZAI FREDRICK FERNANDES & FAMILY, NAGARMUTT GILBERT MENDONCA, SHIRVA-KUWAIT HENRY PATRICK D’SOUZA, KUDRU HERALD & VIVET LEWIS, ST LAWRENCE IRENE D’ALMEIDA & FAMILY, NAGARMUTT IRENE LEWIS, BRAHMAVAR IVAN D’LIMA, NAGARMUTT JANET D’SOUZA, KACHUR JANET REGO, BANGALORE JEROME & FELCY FERNANDES, HANEHALLY

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 12,000.00 11,111.00 11,000.00 10,010.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

105

JEROME CASTELINO & FAMILY, NAGARMUTT JOHN D’ALMEIDA & FAMILY, HALEKODY JOHN URBAN LOBO & FAMILY, NAGARMUTT JOSSY FERNANDES & FAMILY, NAGARMUTT LANCY FERNANDES & FAMILY, BARKUR-AUSTRALIA LENY MONTEIRO, RUZAI LENY PINTO & FAMILY, BENNEKUDRU LUCY D’MELLO, BANDIMUTT LYDIA LOBO, BANGALORE MARCEL ANDRADE & FAMILY, NAGARMUTT MARGARET & GABRIEL MARTIS , KUDRU MARINA D’SOUZA, KACHUR MAXIM PETER SEQUEIRA & FAMILY, RUZAI MELWYN MENDONCA, NEWJERSEY-U.S.A. MERVIN & VEENA LEWIS, KALLIANPUR PETER PAUL MASCARENHAS, KELMBET PHILOMENA D’SOUZA, KACHUR REXON SEQUEIRA, RUZAI ROBERT & LEENA D’SOUZA & FAMILY, KUDRU ROSARIO PICARDO & FAMILY, RUZAI ROSY D’SOUZA & FAMILY, NITTUR ROYDEN FERNANDES, MUMBAI SOPHIA OLIVERA & FAMILY, BENNEKUDRU STANY QUADROS, BENNEKUDRU THEODORE & JACINTHA CARDOZA URBAN NOVEL D’SOUZA, SHIRVA-KUWAIT VICTOR LEWIS, BRAHMAVAR VINCENT FURTADO, KACHUR VIVILA PICARDO, RUZAI WILFRED FERNANDES & FAMILY, KACHUR XAVIER D’SOUZA, KUDRU ZITA & JEROME FERNANDES & FAMILY, NAGARMUTT N.N, KACHUR N.N, HALEKODY N.N., RUZAI

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

106

JOHN D’SILVA, MUMBAI CHRISTIAN MOTHERS’ SODALITY, BARKUR IDA D’SILVA, KALLIANPUR ROSY T. D’SILVA, RUZAI MARGARET SEQUEIRA, KACHUR SYLVESTER SUARES & FAMILY, HALEKODY ASHOK SEQUEIRA & FAMILY, KACHUR ADRIAN GOMES, KUWAIT ALICE DIAS, HANEHALLY ARUN, ANIL & ANUP FERNANDES, HALEKODY B.J CRASTA & FAMILY, KUNDAPUR BRIAN D’SOUZA & FAMILY, KACHUR CATHOLIC SABHA, BARKUR CELESTINE D’ALMEIDA, KACHUR CELINE D’SOUZA, KACHUR DAISY U KAMATH, SALIGRAMA DELISHA RODRIGUES, HALEKODY DIANA & JOHNSON D,SOUZA, NAGARMUTT DONATH LOBO, HOSAL-MUMBAI DULCINE MACLIVE CORDA, KACHUR-MUMBAI DURGESH NAYAK, MUMBAI EDWARD BARNES, KUDRU FLORINE GONSALVES, NAGARMUTT FRANCIS & PHILIMENA MENDONCA, KACHUR FREDRICK LOBO, NAGARMUTT GEORGE D’LIMA, NAGARMUTT GILBERT PICARDO, RUZAI GRETTA & ELIAS CRASTO, KALLIANPUR HECTOR SEQUEIRA, KACHUR IVAN MABLE HANNAH FURTADO, KACHUR-SAUDI JACINTHA D’SOUZA, HANEHALLY JAMES & SHALET DIAS, BENNEKUDRU JASMINE D’ALMEIDA, KATPADY JEROME LOBO & FAMILY, HALEKODY JESSIE & HENRY TAURO & FAMILY, BANGALORE

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

7,500.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 6,666.00 6,000.00 5,555.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

107

JOHN & JACINTHA D’SOUZA, NAGARMUTT JOHN BAPTIST D’SOUZA, PIUSNAGAR JOHN PICARDO & FAMILY, RUZAI LAWRENCE & RITA BANZ, HANEHALLY-MUMBAI LAWRENCE FERNANDES, KUDRU LAWRENCE GODWIN PICARDO, RUZAI LEELA D’LIMA, NAGARMUTT LIGUORY D’SOUZA, KEMMANNU LUOIS D’LIMA, KEMMANNU MARK D’ALMEIDA, HALEKODY-BANGALORE MARY D’ALMEIDA, KACHUR MATILDA JOYCE SEQUEIRA, RUZAI MERLIN & MARK MENDONCA, U.S.A MICHAEL PETER D’SOUZA, MUMBAI MICHAEL PINTO & FAMILY, ST LAWRENCE NAVEEN DIAS, HANEHALLY NIRMALA FERNANDES, MUMBAI NORBERT & HILDA MENEZES, KUDRU OSPHINE MENDONCA, HANEHALLY P. VAS, MUMBAI PETER D’SOUZA & FAMILY, HANEHALLY-MUMBAI PETER PICARDO, RUZAI PIUS WILFRED D’LIMA, MUMBAI PROF. CLEMENT D’SOUZA, KALLIANPUR PROF. HERALD & GRETTA D’SOUZA, KINNIGOLI PROVINCIAL SUPERIOR, BETHANY SISITERS REV. FR DENIS D’SA, KUNTALNAGAR RICHARD FERNANDES & FAMILY, KACHUR ROBERT FERNANDES, KUDRU ROHAN MONTEIRO, MANGALORE ROSHAN LOBO, ST LAWRENCE ROSY D’ALMEIDA RUDOLPH & JYOTHI MENDONCA, TALLUR SAVITHA FURTADO, BENNEKUDRU SIMON & HELEN D’SOUZA, RUZAI

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

108

SR ROSARIO LOBO, MUMBAI STANLEY PINTO, KUDRU THERESA REBELLO & FAMILY, KACHUR THIRD ORDER OF ST FRANCIS, BARKUR THOMAS MORAES, MANGAORE TRESA DONSON REBELLO URBAN D’SOUZA, KUDRU VICTOR LOBO, ST LAWRENCE VINCENT SEQUEIRA, RUZAI VIPRIYA RODRIGUES, KACHUR WALTER PICARDO, RUZAI WALTER PINTO & FAMILY WILFRED ANDRADE & FAMILY, NAGARMUTT WILLIAM & MARY LOBO, ST LAWRENCE WILLIAM D’SOUZA & FAMILY, MUMBAI WILMA FRANCIS PINTO, KUDRU- MUMBAI WILMA GEORGE FERNANDES , MOODABIDRI N.N., HALEKODY N.N., HANEHALLY N.N., HANEHALLY N.N., HANEHALLY N.N., MUMBAI N.N., NAGARMUTT N.N., NAGARMUTT N.N., NAGARMUTT N.N., RUZAI N.N., RUZAI N.N., RUZAR N.N., ST LAWRENCE N.N., ST LAWRENCE N.N., ST LAWRENCE BONIFACE FERNANDES, KACHUR FAUSTINE MENDONCA, HANEHALLY N.N, HANEHALLY BONIFACE SEQUEIRA, RUZAI

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

109

CECILIA DIAS, KACHUR LENNY FERNANDES, NAGARMUTT MARK FERNANDES, ST LAWRENCE ROMEO LEWIS & FAMILY, KALLIANPUR ROSY MENDONCA, KACHUR WILLIAM FURTADO, KUDRU N. N, HALEKODY N.N. N.N., KACHUR DAISY BARNES & FAMILY, KACHUR GEORGE FERNANDES, RUZAI ARTHUR D’SILVA & FAMILY, KACHUR ANTONY SEQUEIRA BERNARD D’SOUZA, MOODUBELLE BLESITA DIAS, KUDRU BORGIES SEQUEIRA, MUMBAI CHARLES MASCARENHAS, HANEHALY DAVID BARNES, UDUPI DESMOND D’SOUZA, BARKUR GILBERT D’SOUZA & FAMILY, KACHUR IRENE SERRAO, MUMBAI JACINTHA FERNANDES & FAMILY, MUMBAI JULIANA D’SOUZA, KUDRU LIZZY & DOLPHY FERNANDES, ST LAWRENCE LUCY MATHIAS, KUDRU MARK & FATIMA LOBO, MUMBAI MERCINE D’SOUZA & FAMILY, HANEHALLY-MUMBAI PRESCILLA MENDONCA, BANGALORE (IN MEMORY OF LATE MICHAEL MENDONCA) SOPHIA & JOHN D’SOUZA & FAMILY, MUMBAI THERESA FERNANDES & FAMILY, KUDRU VICTOR GONSALVES, RUZAI N.N., HALEKODY N.N., NAGARMUTT N.N., HANEHALLY

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,222.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

110

N.N., BELMAN N.N., HALEKODY-MUMBAI N.N., RUZAI N.N.. F. M. D’SOUZA, KALLIANPUR WILFRED PASSANHA, HANEHALLY ANNIE VAZ, NAGARMUTT APOLINE D’ALMEIDA, HALEKODY CARMINE MENEZES & FAMILY, NAGARMUTT GIRISH SHANBHAG, MUMBAI GRACY FERNANDES, KUDRU JOSEPH SEQUEIRA, KALLIANPUR RENNY NIRMALA VAZ, MUMBAI REV. FR JAYAPRAKASH D’SOUZA, MANGALORE ROBERT D’ALMEIDA, MUMBAI SUZIE BROWN, MUMBAI THERESA CORNELIO, KEMMANNU N.N., KACHUR N.N., RUZAI N.N,

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

278 N.N. 500.00 The list has been updated till January 26, 2014. Donations received later will be acknowledged in the PEDRUCHI CHAVI. Parish Priest.

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

141

¦üUÀðeÉZÁ ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀÛgï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªÁ ¸ÀAzÀ©üðA ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï

²æà gÉÆçmïð r’¸ÉÆÃeÁ D¤ ²æêÀÄw °Ã£Á eÉ. ªÉÆAvÉÃgÉÆ ²æà LªÀ£ï r’¸ÉÆÃeÁ, ²æêÀÄw ¸ÀÄZÉÃvÁ r’¸ÉÆÃeÁ; ¸ÉÆä, ¥Àd æ é¯ï, ¸Àµ æ ¯ À ï ²æà PÉÆèÃr r’¸ÉÆÃeÁ, ²æêÀÄw gÉÃSÁ r’¸ÉÆÃeÁ; Qæ¸ÖÀ£ï, jAiÉÆãÁ ²æà ¹ÖêÀ£ï r’¸ÉÆÃeÁ, ²æà ªÉÄ°é£ï r’¸ÉÆÃeÁ ²æêÀÄw gÉÆÃf D¤ ²æà ªÉÄ°é£ï r’D¯ÉäÃqÁ; ªÀÄ«ð£ï, ¯ÉÆ«ð£ï ¹| gÀĦüãÁ DAeÉ°£ï r’¸ÉÆÃeÁ

PÀÄzÀÄæ ªÁqÉÆ

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

142

¨ÁPÀÄðgï ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ æ EUÀeð É ZÁå 150 ªÀ¸ÁðAZÁå dĨÉèªï ¸ÀA¨sª æÀ iÀ ÁPï gÁ¸ï gÁ¸ï G¯Áè¸ï!

PÀxÆ É °Pï PÉr æ mï PÉÆÃ-M¥ÀgÃÉ nªï ¸ÉƸÉÊn °. 1£Éà ªÀĺÀr, PÀlÖqÀ ¸ÀASÉå 2/175/A9 PÀÄAeÁ®Ä gÀ¸Û,É ZÁAvÁgÀÄ UÁæªÄÀ , §æºÁäªg À À - 576 213, GqÀĦ f¯Éè. E-mail : catholiccredit@gmail.com

¸ÁAzÁåAZÉÆ «±Áé¸ï D«ÄÑ §Ä£Áåzï D«ÄÑ ¸ÉªÁ : 

¸ÀºÀPÁj oÉêÀt D¤ juÁ ¸Ë®vÉ ¸ÁAUÁvÁ ¨sÁgÀvÁZÁå RAZÁAiÀiï ±ÀºÀgÁPï r.r. ¸ÀÄ«zsÁ, ªÉ¸ÀÖ£ïð AiÀÄƤAiÀÄ£ï ªÀĤmÁæ¸Àágï ºÁAZÁå ¸ÀºÀAiÉÆÃUÁ£ï «zÉñÁ xÁªïß vÀPÀëuï, ªÀgÁA ©üvÀgï LªÀeï zsÁrÑ ªÉª¸ À ÁÜ.

ºÉgï ¨ÉAPÁAZÁå ¸ÀºAÀ iÉÆÃUÁ£ï DªÀiÁÑöå UÁæºPÀ ÁAPï / ¸ÁAzÁåAPï E-¨ÁåAQAUï ¸Ë®vÁ ¯Á¨sAÀ iÀiÁÛAªï.

AiÀıÀ¹é¤ ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ AiÉÆÃd£ÁAPï £ÉÆÃAzÀt ªÀåªÀ¸ÁÜ

PÉƼÁ¯ïVj vÀ±ÉAZï §æºÁäªÀgï ±ÁSÁåA¤ ¸ÉÃ¥sï qÉ¥Á¹mï ¯ÉÆPÀgï D¸Ávï.

¸ÉëAUïì SÁvÁåAvï ºÀgï ¢¸ÁZÁå GgÀªÉÚZÉgï (Daily Balance) ªÁqï ¢vÁAªï. ¨sm É ï ¢AiÀiÁ :

²æà ¸ÀAdAiÀiï Dgï. ¥s£ É ÁðAr¸ï

²æà V®âmïð gÉÆræU¸ À ï

²æà ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï «Ä£ÉÃd¸ï

PÁAiÀÄðzÀ²ð

G¥ÁzsåÀ Pïë

CzsåÀ Pïë

¤zÉÃð±ÀPï ªÀÄAqÀ½ ¸ÁAzÉ : ²æà eÉgÁ¯ïØ JªÀiï. UÉÆ£Áì°é¸ï, ²æêÀÄw eÉÆùá£ï ®Ä«¸ï, ²æêÀÄw eɹAvÁ J. JªÀiï. ¸ÉgÁªÉÇ, ²æà «£ÉìAmï r’D¯ÉäÃqÁ, ²æà UÉÆré£ï qɤ¸ï ¥s£ É ÁðAr¸ï, ²æà ®ÆPÁ¸ï r’¸ÉÆÃeÁ, ²æà eÉÆÃ¨ï ®Ä«¸ï ZÀrvï ªÀiÁ»vÉPï D¤ ªÀåªÀºÁgÁAPï ¸ÀA¥ÀPïð PÀgÁ ¥sÆ É Ã£ï : §æºÁäªg À ï : 2560890, 9845069890 E-mail : catholiccredit@gmail.com ¸Á¸ÁÛ£ï : 2584890 D¤ PÉƼÁ¯ïVj : 2569502

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

143



May Christ bless you all with all the happiness and success you deserve!

I.J .A. PUBLICA TIONS I.J.A. PUBLICATIONS Infant Jesus Agencies Publishers, Book Sellers, Distributors, Exporters, Importers Dealers in Wedding Cards & Requisites E-mail : ijapublications@yahoo.co.in prpinto08@yahoo.com peterpinto812@gmail.com No. 10/1, Corpn. Complex, Lazar Road

Res. : 301, 6 A Main Road, HMT Layout

Frazer Twn, Bengaluru - 560 005

RT Nagar, Bengaluru - 560 032 Mob : 9343702108

Ph : 080 - 25474252, 25492057 (O), 23339774 (R)

Best Wishes From :

Peter Pinto, Treza, Natasha, Nisha & Chethan





 ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

144

¨ÁPÀÆðgÀÄ ¸ÀAvÀ ¦Ãlgï EUÀfðAiÀÄ ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀÛgÀ ¸ÀĪÀtð ªÀĺÉÆÃvÀìªPÀ ÌÉ ±ÀĨsÀ PÉÆÃgÀĪÀ

©. ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ (gÁdå ¥À± æ ¹À Û ¥ÀÄgÀ¸ÌÀ øvÀgÄÀ ) ºÁUÀÆ

¸ÀÄavÀæ J¸ï. ±ÉnÖ ¨ÁPÀÆðgÀÄ

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

145

With Best Compliments From :

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

146

FOND REMEMBRANCE

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

147

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀª ì ï DZÀgu À ÁZÉA ¨sÁUï ¥sÁªÉÇ PɯÁèöå zs£ À Áå zɪÁPï CUÁðA ¥Álªïß, ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ Z æ Á ªÀÄdvÉPï ¢ü£Áé¸ÄÀ £ï RgÁå QæÃ¹Û ¨sÁªÁxÁð£ï fAiÉÄAªïÌ ªÁmï zÁPÀ¬Ä¯Áèöå ¸Àªïð DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÏqÁåAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨sÁªÀÅqïß PÁAiÀiÁðPï ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

148

With Best Compliments From :

H. Sudhakar

Ph : (0820) 2585012 Mobile : 9845788604

SudhA electricAlS Class 1 Licenced Electrical Contractor College Cross Road, Barkur - 576 210 Udupi Taluk & District, Karnataka SPECIALIST IN : ALL TYPE OF ELECTRICAL & PLUMBING WORKS

With Best Compliments From :

B. Umesh Acharya

Veena Jewellers CAR STREET, BARKUR ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

149

±ÀĨsÀ PÉÆÃgÀĪÀ :

KIDS CYCLE SHOP

Qqïì ¸ÉÊPÀ¯ï ±ÉÆÃ¥ï ºÉÆð ¥s« É Ä° PÁA¥ÉèPïì, PÀÄAeÁ®Ä gÀ¸Û,É §æºÁäªg À À - 576 213 Mobe : 9632063928, 8971057893

Best Wishes From : K. Aneesh P ai Pai

Cell : 98457 44557

ANEESH TRADERS Udupi Manipal Road, Kadiyali Udupi - 576 101 Karnataka, INDIA Phone : 0820 2521557

J¯Áè jÃwAiÀÄ

E-mail : aneeshtrader@yahoo.co.in

ºÉƸÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À RjâUÁV ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À j¥ÉÃjUÁV ¸ÀA¥ÀQð¹j.

±ÀĨsÀ PÉÆÃgÀĪÀ

¸ÀÄzsÁPÀgÀ

Best Wishes From :

Mobile : 9480485742 Ph : 08259-201062 (R)

§£À±AÀ PÀj JAlgï¥Éöæ ʸÀ¸ï ªÀÄAzÁgÀw PÁA¥ÉèPïì, UÀgr À gÀ¸ÛÉAiÀÄ §½, ºÉƸÁ¼À ¨ÁgÀPÆ À gÀÄ - 576 210. GqÀĦ f¯Éè «vÀgÀPÀgÀÄ : ¹ªÉÄAmï, ²Ãmïì, ¥ÉÊAmïì, ¥ÉÊ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

KALSANKAR SILK PALACE TIN : 29160060743

¦ünÖAUïUÀ¼ÄÀ , PÀq¥ À À PÀ®ÄèU¼ À ÄÀ , ¥ÀèA©AUï ªÉÄnÃjAiÀįïì

KALSANKAR TEXTILES

ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè vÀgº À z À À PÀlÖqÀ ¸ÁªÀÄVæU¼ À ÄÀ , ¥sÆ É èÃjAUï

TIN : 29760059540

PÀqÀ¥À UÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Badagupet, Udupi - 576 101 Ph : 0820 - 2520960 (S), 2520134 (R)

MATERIAL SUPPLY & LABOUR CONTRACTING

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

150

±ÀĨsÀ PÉÆÃgÀĪÀ :

Best Wishes From :

gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄzsåÀ ¸ÀÜ

gÁzsÁ ªÉÄrPÀ¯ïì PÀ®Ñ¥æÀ §½, ¨ÁPÀÆðgÀÄ - 576210 zÀÆgÀªÁt : 2587125

B. Panduranga Pai Merchant Near Syndicate Bank Carstreet Barkur - 576 210

±ÀĨsÀ PÉÆÃgÀĪÀ :

With Best Compliments From :

CAvÉÆä E¯ÉQÖçP¯ À ïì

FurtAdo Food productS

ºÉÃgÁr, ¨ÁPÀÆðgÀÄ ªÉÆ. : 9916067106

rAveenA Food productS

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

And

Airody, Sasthan

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

151

Best Wishes From :

NAGARAJA KUNDAR Member of the Branch Manager’s Club for Agents

pÉÉiÉÏrÉ eÉÏuÉlÉ oÉÏqÉÉ ÌlÉaÉqÉ LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Branch Off. : Madhuvana Tower, Brahmavar - 576 213

KPï ªÀ¸ÄÀ Ûgï PÁuÉϯÁågï C£ÉåÃPï ¥sÄÀ APÁåPï BUY ONE TAKE ONE FREE ªÀÄ£ï ¦¸ÉÆéAZÉ ªÀ¸ÀÄÛgï!

ªÁfâ zÀgï!!

ºÀgåÉ PÁ ºÀ¥Ás öÛ åAvï ¸ÀUÁîöå vÀĪÀiÁÑöå PÀÄmÁäPï eÁAiÀiï eÁ°è ¸Àªïð £ÀªÉA £ÀªÉA zÁ¸ÁÛ£ï ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ ªÉļÉÑA KPïZï KPï ±ÉÆÃ¥ï

««zsï £ÀªÄÀ Ä£ÁåAZÉA PÁ¥ÁØA, ZÀÆrzÁgï ®ÄUÁÖA, £ÉÊmÉÆå, fãïì ¥ÁåAmÁ, mÉjPÁl£ï ¥ÁåAmÁ, gÉrªÉÄÃqï ¥ÁåAmïì, ±Àmïìð, ¥ÁåAmÁAa, ±ÀmÁðAa ®ÄUÁÖA, nà ±Àmïìð, ¨Á¨Á ¸ÀÆmïì, ©üv° À ð ªÀ¸ÄÀ g Û ÁA, ¨Éqï ²Ãmïì, vÀĪÁ¯É, ¸ÀvÆ É öæ å, ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUïì, gÉÊ£ïPÉÆÃmïì, ªÀiÁåmïì EvÁå¢. ¨sÄÀ UÁåðAPï, AiÀÄĪÀPÁAPï, AiÀÄĪÀwAPï, ¯Áí£ÁAPï ªÀíqÁAPï ¸ÉÆ©üvï ¸ÀÄAzÀgï ªÀ¸ÄÀ g Û ÁA. ªÉüï : ¸ÀPÁ½A 9-30 xÁªïß ¸ÁAeÉgï 7-30 ¥ÀAiÀiÁðAvï DAiÀiÁÛgÁZÉA ¸ÀPÁ½A 9-30 xÁªïß zÀ£ÁàgÁA 2 ªÀgÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï

Res. : “Nanda Gokula”, Kotekere, Kachur Village Barkur, Udupi Tq. & Dist. - 576 210 Tel. : 0820 - 258797 (R) Mob : 9342173755

ªÉÄÊwæ PÁA¥ÉèPïì, UËæAqï ¥sÉÆèÃgï, K.S.R.T.C.§¸ÁÖöåAqÁZÁ ¯ÁUÁìgï, ¸À Æ ZÀ £ ï : ¥s À ¸ À £ ÁPÁvï; ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPÁZÁ ¸ÀPÀAiÀiïè GqÀ Ä ¦Avï ¥s Á å«Ä° GqÀĦ. ¥sÉÆãï : 2522001 ¥sÁå±À£ÁPï zÀĸÉæ ±ÁSÉ £ÁAvï

Best Compliments From :

Best Wishes From :

¥sÁå«Ä° ¥sÁå±À£ïì

TM

Headmistress, Staff and Students

A. N. Kushal Shetty

Maryknoll Higher Primary

Padma Finance (R)

School

Barkur Mob : 9448168744

Hosala, Barkur ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

152

Best Wishes From :

Rodrigues Food Products DENIS RODRIGUES Airody, Sastan Mob : 9845142281 15th DEATH ANNIVERSARY

In Ever Loving Memory of

Born : 12-09-1936

Leo Peter D’Almeida H/o Mrs. Ledwin D’Almeida, Kachur Born : 01-12-1914 Died : 11-01-1999 A tribute of love from his :

Wife : Ledwin D’Almeida & Family ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

Died : 22-02-2008

William Fernandes Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him may his soul rest in peace, Amen A Tribute of Love From : Wife : Lenny Fernandes Sons : Ronald, Vincent and Lancer Daughters in law : Sangeetha, Pramitha Grand daughter : Viola Nagarmutt, Barkur

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

153

ºÁ¢ðPï G¯Áè¸ï

§gÉA ªÀiÁUÁÛAªï ¢AiÀiÁPÉÆ£ï ¨sÁªÁ£ÉÆA

ªÀiÁ| ¨Á| ¸ÀAvÉÆÃµï ¦gÉÃgÁ

¢AiÀiÁPÉÆ£ï ¨sÁªï eÉgÁ¯ïØ r’ªÉįÉÆè

DªÀiÁÑ ¦üUð À eÉAvï ¢AiÀiÁPÉÆ£ï eÁªïß ¸ÉªÁ ¢Ãªïß 2013, zÀ±AÉ ¨ÁæZÁ 27 vÁjPÉgï PÁgÀªÁgï ¢AiÉĸÉfZÁ ºÀ½AiÀiÁ¼ï ¦üUð À eÉAvï AiÀiÁdQà ¢ÃPÁë D¥ÁڬįÁèöå vÀĪÀiÁÌA D«Ä ºÁ¢ðPï G¯Áè¸ï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï D¤ vÀĪÀiÁÑöå AiÀiÁdQà fuÉåAvï D«Ä ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï.

¢AiÀiÁPÉÆ£ï ¨sÁªï UÁAªÁAvï ¥ÁAUÁî ¦üUÀðeÉZÉÆ. zÀ±ÉA¨ÁæZÁ 9 vÁjPÉ xÁªïß ¨ÁPÀÄðgÁAvï D¦è ¢AiÀiÁPÉÆ£Áa ¸ÉªÁ vÉÆ ¨sl É AiÉÄÛ D¸Á. vÁPÁ D«Ä ¸ÁéUv À ï ªÀiÁUÁÛAªï. vÀ±AÉ Zï 2014, ªÉÄÃAiÀiÁZÁ 8 vÁjPÉgï ²ªÁðA ¦üUÀðeÉAvï AiÀiÁdQà ¢ÃPÁë D¥ÁÚAªÁÑöå vÁPÁ D«Ä ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï D¤ vÁZÉA ªÀÄÄPÉèA «Ä¸ÁAªï PÁªÀiï AiÀıÀ¹é eÁA«Ý ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛAªï.

ªÉÆUÁ ¸ÀªAÉ

ªÉÆUÁ ¸ÀªÉA

«UÁgï D¤ zÉêï¥Àe æ Á

«UÁgï D¤ zÉêï¥Àe æ Á

¸ÁA. ¥ÉzÄÀ æ ¦üUð À eï, ¨ÁPÀÄðgï

¸ÁA. ¥ÉzÄÀ æ ¦üUð À eï, ¨ÁPÀÄðgï

ºÁ¢ðPï G¯Áè¸ï

ºÁ¢ðPï G¯Áè¸ï ¯Áå£Àìgï D¤ ¥À« æ ÄvÁ

DªÀiÁÑ ªÁqÁåZÉÆ ¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï UÀÄPÁðgï

²æà ºÉgÁ¯ïØ r’¸ÉÆÃeÁ

¨ÁPÀÄðgï ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzÉZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë eÁªïß zÀĸÁæöå CªÉÝPï ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯Áèöå ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï D«Ä ¸Àªïð £ÁUÀgïªÀÄoï ªÁqÁåUÁgÁA DªÀiÁÑ UÀÄPÁðgÁ xÀAAiÀiï C©üªÀiÁ£Á£ï ¨sÀgÁèöåAªï. G¥ÁzsÀåPïë eÁªïß vÁZÉÆ ªÁªïæ AiÀıÀ¹é eÁA«Ý ªÀÄíuï D±Éªïß vÁPÁ C©ü£ÀAzÀ£ï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï.

£ÁUÀgïªÀÄoï ªÁqÁåUÁgï ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

®UÁß ¨ÁAzÁAvï JPÀémèɯÁå ºÁå ¸ÁägPÀ ï CAPÁåZÉÆ ¸ÀA¥ÁzÀPï ¯Áå£Àìgï D¤ vÁa ¥Àwuï ¥À« æ ÄvÁPï PÁeÁj f«vÁZÉ gÁ¸ï gÁ¸ï G¯Áè¸ï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï. vÁAZÁ PÁeÁj f«vÁAvï ¸ÀÄSï, ¸ÀAvÉƸï, ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£Áa gÀhÄgï ¸ÀzÁAZï ªÁí¼Æ É A¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛAªï. 

«UÁgï, ¸ÁägPÀ ï CAPÉÆ ¸À«Äw D¤ '¥ÉzÄÀ a æ ZÁ«' ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

154

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

155

Best Wishes From :

HOLY FAMILY CHURCH COMPLEX, KUNJAL ROAD, BRAHMAVAR, UDUPI DISTRICT, KARNATKA - 576 213 MOBILE : 9986224205 PHONE : 0820-2505405 

DR MANOJ MAXIM D’LIMA, BDS, FAGE Dental Surgeon

DR DEEPA D’LIMA, BDS Dental Surgeon

Adventures

±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


RqÀ¥ï

156

DªÀiÁÑöå ¸Àªïð eÁ»ÃgÁvïzÁgÁAPï zÉÃªï §gÉA PÀgÄÀ A

DªÀiÁÑöå ¸Àªïð eÁ»ÃgÁvïzÁgÁAPï ¥ÉÆÃæ vÁìºï ¢AiÀiÁ ±Àvª À iÀ Á£ÉÆÃvÀg Û ï ¨sÁAUÁgÉÆÃvÀìªï

r¸ÉA§gï 2013


Khadap post centenary golden jubilee souvenir pdf  

Khadap - Souvenir of the Post Centenary Golden Jubilee of Barkur Parish!

Khadap post centenary golden jubilee souvenir pdf  

Khadap - Souvenir of the Post Centenary Golden Jubilee of Barkur Parish!

Advertisement