Tempomagasinet

Page 1

Nr. 1 2018

TEMPO

TempoMagasinet

MAGASINET

- OM NÆRING OG LIVET I VINDAFJORD OG ETNE

Flytta heim for å leva livet

4 BRØDRE frå Skånevik

Tove satsar på blusen

Venke & Øyvind = sant

1-2018

1


TempoMagasinet

Etnekommune kommune Etne gjere de’ i de’ Etne! i Etne! meme gjere

MEKTIGE OG MINNERIKE NATUROPPLEVINGAR TRYGG OG GOD OPPVEKST • RIKT KULTURLIV NÆRINGSLIV I VEKST • RIKELEG MED BARNEHAGEPLASSER OG FLOTTE BUSTADFELT

Etne kommune er omringa av flott og variert natur og ligg sør i Hordaland fylke. Kommunen grensar til Kvinnherad, Odda, Suldal, Vindafjord og Sauda, der dei tre siste ligg i Rogaland. Dei fleste innbyggjarane bur rundt tettstadene Etne og Skånevik. Kommunen er eit godt utgangspunkt for å nå stader som Haugesund, Bergen, øyriket i

Sunnhordland, Hardangerfjorden og Ryfylkefjordane. I Etne kommune kan du busetje deg i landlege omgjevnader med det du treng av butikkar og andre servicetilbod i nærleiken. Det er gode og velorganiserte kommunale tenester for innbyggjarane. Etne kommune har eit stort mangfald i lokalsamfunnet, der livskvalitet for alle står i sentrum.

Me ynskjer deg velkommen til kommunen vår! ETNE KOMMUNE • Postboks 54, 5591 Etne Tlf. 53 75 80 00 • Faks: 53 75 80 01

2

1-2018

trygg • raus • engasjert

post@etne.kommune.no www.etne.kommune.no


TempoMagasinet

10 20

16

26 30

6

INNHALD 3 5 6 10 16

Innhald Leiar Sandeidspatriotar Alfee

20 26 30 34

Etne Auto Knapphus Kjøkken 4 brødre Kortnytt

Nesheim Gard

1-2018

3


TempoMagasinet

HAR DU EIN GRÜNDER I MAGEN? ME STILLER MED FØDSELSHJELPA. Medvind Næringshage legg til rette for nyskaping og vekst både for nye bedrifter og eksisterande næringsliv Besøk oss på medvind24.no eller stikk innom! Du finn oss i andre etasje på Medvind-bygget i Ølensvåg.

kontakt Merete Vårvik Matre mobil 99 32 54 12 epost merete@medvind24.no

4

1-2018

Medvind Næringshage tilbyr: • Starthjelp og rettleiing ved etablering av bedrift • Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter • Kontorfellesskap blant meir enn 20 andre bedrifter og tilgang til møterom og kantine


At det er fleire og ulike «hjørnesteinsbedrifter», gjer at næringslivet og lokalsamfunnet har fleire bein å stå på.

Fotograf: Fotograf Nordtveit

TempoMagasinet

TEMPO MAGASINET

- OM NÆRING OG LIVET I VINDAFJORD OG ETNE

Ansvarleg utgivar: Fikse Næringsutvikling

Ansvarleg utgjevar: Fikse Næringsutvikling

Ansvarleg redaktør:

v

Ansvarleg redaktør: Asbjørn Moe

e it

Redaktør:

foto: Fotogra

fN

or

dt

Asbjørn Moe

Astrid Eidhammer Hjelmeland,

Asbjørn Moe Fikse Næringsutvikling

Skrivar: Frank Abelseth Vinnarskalle

Filter design & kommunikasjon Redaksjon:

Filter design & kommunikasjon:

Foto: Frank Abelseth Judith Sørhus Litlehamar Vinnarskalle Maria Djuve Vågen

Astrid Eidhammer Hjelmeland

Det går mot Mange små... einbekkar ny vår

rundt på rekna 250årbedrifter som er arbeidsgjevarar i Etne ogtider, Vindafjord, IDet ein er periode nokre har næringslivet på vestlandet hatt tøffe med og i desse bedriftene jobbar det folk med til saman over 250 og kostnadskutt og nedbemanningar, særleg i bedrifter knytta tilulike olje- yrke og gassproduksjon. fagkompetansar. Det er med andre ord mange interessante bedrifter og jobDette har for mange familiar ført til store reduksjonar i inntekter, og andre har måtte bar å velja i for deg som lurer på kva du skal bli når du blir stor, eller for deg flytte vekk for å halda på sine. Dette ser ein også påvirkar folketalsutviklinga negativt, som utflating lurer på om du skalsiste ta med og flytta frå Stavanger eller Trondmed i veksten åra.familien Næringslivet og arbeidstakarar i Etne og Vindafjord heim til Skjold eller Skånevik. er ikkje dei som har vore mest råka av nedgangstidene, men det har vore den harde realiteten for mange her også. Me er så heldige at me ikkje berre har ei, men fleire store bedrifter med hundrevis av tilsette. Dette er utelukkande positivt. At det er fleire og ulike Tilsette, styrer og eigarar igjer lokale bedrifter harog jobba knallhardt dei siste åra for å «hjørnesteinsbedrifter», at næringslivet lokalsamfunnet har fleire omstilla sin aktivitet til ein ny og mindre offshore-avhengig kvardag. Dette bein å stå på. Det betyr at me samla sett står ganske stødig, trass til dels arbeidet byrjar nå å bera frukter og ein serog fleire bedrifter få nye oppdrag i nye marknadar. store svingingar i enkeltbransjar –bedrifter. Majoriteten av våre bedrifter ser nå nøkternt positivt på utviklinga framover, og fleire ser allereie og har byrja tilsetja i nye stillingar. er godt nytt for både Trass i, ellervekst kanskje på grunn av, dei folk store bedriftene er Dette også næringslivet vårtsom prega av ein stor underskog mindre bedrifter. Fleire av desse er deg arbeidstakar, bedriftene,av kommunane og lokalsamfunnet elles. direkte eller indirekte leverandørar til aktiviteten i dei større bedriftene, andre kundarvil ogdu marknadar. Til saman deibedriftene Imedan denne andre utgåvahar av heilt Tempomagasinet få møta nokre av deiutgjer folka og mindre bedriftene ein stor del av dei vel 4000 private arbeidsplassane i dis-dette gir som i kvardagen står bak den verdiskapinga og dei positive ringverknadane triktet og ein betydeleg del av ei samla omsetjing i næringslivet vårt på opp trekk i alle innbyggjarane. Som til dømes klesbutikken Alfee i Skånevik, som stadig til mot 15 milliardar kroner. seg kundar langt utanfrå bygda. Og gjengen i den nye Medvind-avdelingen i Sandeid, som eigentleg driv minst kvar sin vellukka bedrift, men som også klekker ut nye idear Alle desse småbedriftene, dei fleste med lokalt eigarskap, gir eit svært viktig på turvegar og andre fritidsaktivitetar som kan bidra til å gjera bygda deira enno meir bidrag til lokal verdiskaping og enno fleire interessante jobbar for oss attraktiv. arbeidstakarar. Dei er kanskje av dei ivrigaste når det kjem til sponsing av idrettslag, skatepark eller speidaren. Fordi dei er opptatt av å bygga gode God lesning! lokalsamfunn.

Private Formgjeving: Filter design & kommunikasjon

Opplag: 6500 Illustrasjon: Kristian Vedå Skålnes, Filter Trykkeri:

Haugesund Bok & Offset

Foto:

Svein Egil Økland Foto Fotograf Nordtveit Framsidefoto: Svein Egil Økland Foto Opplag:

Magasinet blir fulldistribuert til husholdningar 6 500 og bedrifter i Etne og Vindafjord. Elles på messer i Haugesund, Stavanger, Trykkeri: Bergen,Bok Trondheim, Haugesund & Offset Oslo og strategiske stader i distriktet. Magasinet blir fulldistribuert i kommunane til bedrifter i Etne og Vindafjord.Elles på messer i Haugesund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo og strategiske stader i distriktet.

ASBJØRN MOE Me slår eit slag for eit mangfaldig næringsliv, og seier: Små bedrifter – store Fikse næringsutvikling verdiar!

God lesning! samarbeidspartnerar:

Hovudsa ma rbeidspa rtna r

2 • 2017

5

1-2018

5


TempoMagasinet

Tore Solberg Rune Furseth

Det er gjerne når fleire møtes at mange av ideane kjem opp og blir løfta vidare.

6

1-2018


TempoMagasinet

KVA ER EIN PATRIOT? Jo. Det er ein Sandeidsbu I alle bedrifter, kommunar, lag- og foreningar, bygdar m.m. er det svært viktig med god “drive”. Sandeid har hatt god drive i mange 10-år, men kanskje toppar denne tida alt?

Er det nokon som gjer det godt drar det ofte andre med seg. TempoMagasinet kontakta difor nokon me visste visste. Fekk eit møte med Rune Furseth og Tore Solberg, to av dei med god “drive”. Ikkje utan kamp, men karane var villige til å både gi oss opplysningar og nokre bilder for ei god sak. Sjølv om det siste sat langt inne.

MEDVIND24 NÆRINGSHAGE AVDELING SANDEID

Pr i dag leiger desse bedriftene kontorplassar: • Suldal Transport • Admmit • Odda Boligutleige • AKS Heimdal • Appex • Sea Tank Chartering • Medvind24 Næringshage (ein plass til disposisjon) • 3D Consulting • Kaldheims Auto

Det er gjerne når fleire møtes at mange av ideane kjem opp og blir løfta vidare. Ønskjer du å vera med så ta kontakt.

BUTIKKEN I EI BYGD ER OFTE SJØLVE HJARTA

fornying av kassaløysingar m.m. Jernvarebutikken er også unik. Slett ikkje sjølvsagt at ei lita bygd har eit slikt tilbod. Handlande frå andre bygdar skal også ha si takk. Heile kaiområdet er løfta opp som eit “ansikt utad”, noko som var eit stort prosjekt i samarbeid mellom Fokus Sandeid, Vindafjord Kommune og Rogaland Fylkeskommune. No har Sandeid eit sentrum dei kan vera stolte av. Begge er med i styret i Handelslaget og Fokus Sandeid.

GIR DEN PÅSTÅTTE “DRIVEN” RESULTATER?

Det vart ikkje stille lenge for dei har mykje å fortelja om kva bygdafolket har fått til: • Fjellstøl • Akebakke og gapahuk er laga i regi av Fokus Sandeid • Nytt servicebygg blir opna i desse dagar • Ballbingen - Nytt kunstgras • Fotballbanen ved Samfunnshuset • Nytt kunstgras og oppgradering av området rundt • Sandeid Skytebane Kanskje den mest moderne mellom Stavanger og Bergen? • Øktaren 575 • Mosjonsløp

Sandeid Handelslag har dei siste åra investert mange millionar i totalombygging innvendig,

1-2018

7


TempoMagasinet

• Kystkulturdagane - Set fortsatt sine seil • Bingo - Kvar torsdag. Viktig med noko for alle • Sandeid Samfunnshus - Svært moderne på alle måtar. Planar om å oppgradera uteområdet • Sandeid Ungdomslag - Teater og andre tilbod til unge og eldre • Børsen - Drøsestove i foajeen på Sandeid Handelslag kvar laurdag • Arbeidsplasser i Sandeid - Har “100-vis” av arbeidsplasser. Me nevner Nortura, Helgevold Elektro, Hustvedt & Skeie, Sandeid Bensin, Sandeid Handelslag, Sandeid Skule, Ølen Betong, Bønder, Sandeid Fengsel... • Den gamle skulestova - Pussa opp til musikk/øvingslokale, til disposisjon for alle • Sandeid Skule - Er oppgradert frå topp til tå. Teknisk, stolar, vindu, dører, smartboards m.m. • Sandeid Barnehage - Har nå 4 avdelingar • Gnisten - Vindafjord Produkter har fått nytt og moderne bygg • Det bur idag ca 1090 personar i Sandeid. Noko me har gløymt? Å ja, heilt sikkert.

KVA MÅ TIL FOR Å FÅ TIL ALT DETTE SOM NO ER GJORT OG PÅ GONG?

Dei ser på kvarandre og begge håpar den andre skal seia noko først. Alle høyrer nok av og til at dugnadsånda var betre før, seier Tore. Trur ikkje det alltid er faktabasert. Då me spurte om midlar frå bedrifter og “ei hand” frå enkeltpersonar til nytt dekke på ballbingen svarte ingen nei, seier han. Det er også viktig med ein eller fleire som går føre for å få til eit prosjekt, og at nokon kan bidra med pengar, legg dei til. Mange seier ja berre nokon tek ballen og legg til rette er dei einige om.

ER DET NOKO SANDEID MANGLAR?

Mykje av det me manglar finn me i nabobygdane, seier Rune. Viktig at me bruker det dei har. F.eks. sømjehallen i Vats og kino og klatreveggen i Etne. Dette kan Tore og Rune tenkja seg meir av: • Sentrumsnære boligar/leilegheiter • Mjukare og meir trafikksikkert sentrum • Turvegar, gjerne sentrumsnært og for alle • Næringstomter • Gode boligtomter (gjerne litt store) • Sykkel og gangsti til Ølen • Klatrevegg

SANDEID OG DISTRIKTET HAR MYKJE Å TILBY

Akebakke og gapahuk på Fjellstøl.

Ofte handlar det om at folk får vita om det, seier dei. Sandeid har mange aktivitetar, flott sentrum, sjø, elv, fjell, Fjellstøl, butikkar, bensinstasjon, driftige og kjekke folk, mange arbeidsplassar... Og alt er nært. TempoMagasinet trur etter dette møtet fortsatt på at ei lita engasjerte gruppa kan forandra verda. Takk til alle som gjer sitt.

Flott kaiområde gir auka aktivitet for mange. 8

1-2018


TempoMagasinet

D I G I TA L E L Æ R E P E NGA R Betalingskort og mobilbank for barn og unge er både tryggare og meir lærerikt enn kontantar. Kortet • belastar kontoen direkte (kan ikkje bruka meir enn du har) • kan ikkje brukast til netthandel • kan sperrast ved tap

Mobilbanken • visar saldo og betalingshistorikk • gjer det gøy og enkelt å sjå kva pengane går til

Det er lett å gløyma for oss vaksne, men det å få sitt første betalingskort er ei stor hending! Kontakt oss, så hjelper me dykk i gang: SKJOLD TLF 52705126 | ØLEN TLF 52705141 | VIKEDAL TLF 52705122

Levande oppteken av levande lokalsamfunn Som din lokale sparebank, er det viktig for oss å bidra til felleskapen. Difor er me stolte av vårt gode samarbeid med mellom andre: Fjellstølanlegget

|

Skjold på Tvers 22. april

|

NæringsGIV 2018

TELEFON 52705000 HAUGESUND-SPAREBANK.NO

1-2018

9


TempoMagasinet

Å HAIKA TIL SKÅNEVIK kan få konsekvensar

Tove, født og oppvaksen i Bergen, skulle i ungdommen vera med ei venninne til Skånevik. Jonsokafta skulle markerast. Skåneviksungdommen Alf Warloe Christophersen skulle også markera den. Kor sterke flammane vart den kvelden veit skribenten lite om, men sterke nok til at dette vart starten på eit langt og varmt ekteskap.

10

1-2018

FRÅ TAU OG SPIKER I LAUS VEKT TIL MOTE

Tidleg på 70-talet dreiv familien Christophersen landhandel. Før Tove besøkte bygda, vart butikken flytta til der Spar er no. Alf bestemte seg allereie då for å starta motebutikk i dei gamle lokala. Motebutikk? Sjølv i byar var dette noko nytt. Alf dreiv ei stund, men reiste etter kvart på skule til Bergen. Mora Gudbjørg ville halda liv i moten, og det gjorde ho. Tove jobba på motebutikk i Bergen, men vart med Alf på flyttelasset til Skånevik i 1976 då ho var 22, og overtok drifta av Alfee.

DU MÅ LIKA TRENDAR, MOTAR OG KJEKKE KUNDAR

Å driva motebutikk i Skånevik, ja også mange andre plasser, har sine utfordringar. Det som skil Skånevik frå enkelte andre småplassar er ferjekøen, hotellet og dei mange hyttene. Skånevik er ein større “turistplass” enn mange trur. Det kan koka her ein laurdag i januar, seier Tove.

Det er viktig at du elskar det du held på med, legg ho til. Konkurransen er hard både frå butikkar og nett, så det er berre å jobba på, smiler Tove. Alfee har som mål å få kundane til å senka skuldrane og føla tillit. Me kan ikkje driva Alfee utan at kundane kjem igjen, seier ei bestemt Tove. At butikken kan tilby noko for både dotter, mor og bestemor er også viktig. Eiga avdeling for dei “herrlige” har dei og. Viktig å treffa med anbefalingane. Sysken, kona, naboen og mange andre skal jo godkjenna, ler ho. Alfee har gått med overskot i 35 år, så det er mange som må ha godkjent.

TOVE OG DOTTERA DRIV MOTEBUTIKKEN MESSAGE PÅ VESTKANTEN STORSENTER

For 6 år sidan starta Tove og dottera Message på Sotra. Dreiv også butikk på Amanda ein periode, men den er solgt. Driv også nettbutikken Motefrue. Med familie og butikk i Bergen, har Tove gode grunnar til å ta båten frå Skånevik, og 2,5


TempoMagasinet

Tove. Ei ekte Bergenserinnna som har satt SkĂĽnevik pĂĽ moten.

1-2018

11


TempoMagasinet

Tove klar for streettur i Skånevik. Med forslag til klær til skribenten som kunne “tøffa seg litt”.

Tove er framoverlendt når ho snakkar butikk, mote og Skånevik.

Alfee har som mål å få kundane til å senka skuldrene og føla tillit.

timar seinare setja sine motebein i Bergen. 4 avgangar til Bergen er eit svært godt tilbod, og me vil ikkje til Rogaland legg ho til. Ho elskar å bu i sjarmerande Skånevik og besøka pulserande Bergen.

MANGE DRIFTIGE I SKÅNEVIK

Tove let seg imponera av alle butikkane og bedriftene i Skånevik. Berre sjå deg rundt, seier ho engasjert. Du må verkeleg ha interesse for og kunnskap om det du held på med for å lukkast. Det blir mange timar, ofte låge lønningar og lite feriar. Tove er heilt klart i heiagjengen. Eg gler meg til og med til å gå på jobb når eg har fri, smiler ho. Kundane kjem jo til Alfee fordi dei har lyst på noko nytt og gler seg til det. Å sjå ein glad og fornøgd kunde gå ut av butikken gjer fortsatt noko med meg, seier Tove. Då er det viktig at me på butikken heile tida følgjer med i trendar, fargar og anna, slik at me verkeleg leverer det kundane har glede av. Dei fleste vil nok helst vera ein del av flokken og ikkje skilja seg for mykje

12

1-2018

ut gjennom bruk av f.eks. fargar, men det kjem. Det blir meir fargerikt dette året, smiler Tove. Det viktigaste er å finna seg sjølv og vera seg sjølv.

KVA GJER TOVE PÅ FRITIDA DÅ?

Eg tek turar til Bergen, solturar, enkelte festivalar og storbyar. Ho er stolt av damene på butikken som styrer med glans om ho er borte. Prøver også å halda meg i form gjennom å gå turar, spinning og styrketrening i idrettshallen og yoga. Likar best å vera med på aktivitetar der andre fortel kva eg skal gjera. Vaskar eg heime skrur eg gjerne på høg musikk med Tina Turner, Drifters eller Barry White. Då kan til og med vaskinga bli trim, ler ho.

TOVE OG ALFEE ER MED PÅ Å SETJA PREG PÅ SKÅNEVIK

TempoMagasinet veit ein del om næringslivet og kva som må til. Der sjølv dei minste og dei “på golvet” ofte er sjølve krydderet. Distriktet set si lit til at Tove også i framtida satsar på blusen og Alf satsar på bluesen. Takk.


TempoMagasinet

KNAPPHUS KJØKKENSENTER ER 30 ÅR DET HEILE STARTA SOM ØLEN KJØKKENSENTER I 1988

Knapphus Kjøkkensenter vart etablert og flytta inn i nytt bygg på Knapphus i 1995. I desse 30 åra har kjøkkena utvikla seg minst like mykje som oss. Me har levert over 4.000 kjøkken, bad, vaskerom og garerobar.

EIT AV MANGE KJØKKEN ME HAR LEVERT.

ME HAR BLANT ANNA LEVERT DETTE: • Eit enkelt og «gammaldags» kjøkken til «Kari og Peder» sitt herskapshus i Hardanger

• Moderne kjøkken med øy til Arne og Anne på Vikanes

• Moderne kjøkken med teknisk vegg til «Øystein og Mona» sitt nye funky-hus i Sauda

• Tilpassa kjøkken til mange hytter ved sjø og snø

• Grepsfritt og knallgrønt kjøkken til «Marit og Geir» på Bømlo

Per Ivar

Ragnhild

Dariusz

Kjetil

Geir Helge

Jan Reidar

Venke

• Bad, vaskerom og garderobar til dei som vil ha alt på det reine

Øyvind

Anne Mai

Tore

Vegard

Hildegunn Kristian

vinnarskalle.no

Øystein

• Funksjonelt og stilreint kjøkken til Inger Hanne under Karmøybrua

KJØKKEN - BAD - GARDEROBE - VASKEROM 52 76 70 70 - knapphus-kjokkensenter.no

1-2018

13


BU I VINDAFJORD TempoMagasinet

Mange solstråler i Vindafjord

Kva treng du for å bu godt? Dette er noko av det Vindafjordingar kan gleda seg over:

· · · · · · · · · 14

Imponerande antal lokale og internasjonale arbeidsplassar Skular med lærarar som verkeleg kan og bryr seg Eldreomsorg som viser handlekraft og respekt Natur som inviterer til mangfaldige opplevingar Folk som kan bli ein god ven berre du gir dei tid

Kanskje har du allereie satt opp ei «sjekklista» for kva du ønskjer deg av plasser der du og dine skal bu. Denne lista kan sjå slik ut:

o o o o o o o o o o

Brukarvenleg natur Barnehagar som bryr seg Lærerike skular Trygge oppvekstvilkår for borna Kjekke og utviklande fritidsaktivitetar for alle Bredt og stort tilbod på butikkar Stort spenn i lokale og internasjonale arbeidsplassar Eldreomsorg som lever Kommunalt apparat som gjer sitt beste Levande bygdar med stort engasjement

Kultur i ulike former og nivå

Du kan sjølv kryssa av i denne annonsa. Ser ikkje bort frå at det blir mange kryss.

Moglegheiter for mykje for dei som vil

Me ynskjer alle Vindafjordingar gode vår- og sommardagar.

Eit kommunalt apparat som kvar dag arbeider for å yta på sitt

Nyt alt Vindafjord har å tilby, og gled deg over at du sikkert

høgste nivå

er ein av solstrålene.

Levande bygder – der den enkelte er særs viktig

1-2018

vindafjord.kommune.no

VITAL OG SENTRAL

Vi nn arskalle. no

Foto: Einar Fjeldheim


TempoMagasinet

Dei som har kjøpt Tungesvik Hytto veit å nyta dagane ... Våre eigne hyttefelt/tomter: • • • • •

Langedalen/Solfonn og Hordadalen/Røldal Molnes og Sandvik (Etne kommune) Ænes (Kvinnherad) Espenes (Sveio) Valldal (Røldal)

Enkelttomter i ulike områder. Me har heile tida ferdige hytter til salgs.

Har du eiga tomt?

Å ha gode dagar er noko alle ønskjer seg

Vinnarskalle.no

Me deler gjerne våre erfaringar og teiknar forslag.

Kontakt oss i dag og få gode

Etter 40 gode år på «hytto» veit me litt om livet der. Tungesvik Hytto har me produsert og levert til over 1.500 glade eigerar og «slekter».

hyttedagar du også. 53 77 15 40

tungesvikhytto.no

Tungesvik Hytto er produsert og levert av Tungesvik Bygg - Skånevik

Bli med oss

Ekte arbeidsglede! +

Me i Bremnes Seashore har som mål å vera leiande på produksjon av + ferske kvalitetsprodukt frå laks. Dette betyr at me som jobbar her brenn + å halda oss i teten treng me engasjerte, for utvikling og nye løysingar. For arbeidsame og dyktige medarbeidarar. Me tar hand om heile verdikjeda og + har difor behov for flinke folk på alle stadium i produksjonsprosessen. + Rogn

Settefisk

Matfisk

Hausting

Foredling

Sal/ marknadsføring

H82

H82

Nokre av fagretningane me har i bedrifta vår:

2

H82

Leiing Økonomi Kvalitet HMS HR IT Sal og marknadsføring H82

H82

2

Fagarbeidarar innan: • Akvakultur • Automasjon • Industrimekanikk • Kontorfaget 1 3 2 • Logistikkfaget • Sjømatproduksjon

1 3

Ingeniørar innan: 1 3 2 • Akvakultur • Automasjon 1 3 • 12Biologi 3 2 • Bygg og anlegg 1 3 2 • Havbruk

2

1 3

Me produserar årleg i gjennomsnitt

2

1 3

Sjå våre ledige stillingar på: seashore.no/karriere

20

middagar pr. nordmann

2

1 3

Les meir om oss på www.seashore.no og www.salma.no

Foto: Øyvind Sætre

• • • • • • •

1 3

Tlf: +47 53 42 82 00 E-post: bremnes@seashore.no 1-2018

15


TempoMagasinet

Ein levande gard treng ein levande familie.

Magnus (4) tek hand om høna og egget.

Ådne (1,5) gler seg over dyra, men også over traktorar på støvlane.

EIRIK LUTEBERGET NESHEIM:

- Foreldre er Bjørn Steinar og Elisabeth Nesheim - Oppvaksen på garden - Folkehøgskule i Alta – jakt og fiske - Bachelor i økologi og naturforvaltning på NMBU. - Halvtårskurs ”Circum Polar” ved Alta Folkehøgskule – 3 mnd vintereventyr i Alaska med jakt, fangst og friluftsliv - Utdanna maskiningeniør ved NMBU/UiS - Designingeniør i Aarbakke Innovation - Jobb som konstruktør hos Reime Agri som driv med landbruksutstyr - Jobb som System Developer i AutoStore - Driv i dag garden på fulltid saman med minstemann Ådne

16

1-2018

INGVILD LUTEBERGET NESHEIM:

- Oppvaksen på Nærbø - Mastergrad i drøvtyggar-ernæring på NMBU - Jobb på Bryne i Norsk Landbruksrådgivning etter utdanninga - Jobbar som fòringsrådgjevar i Tine


TempoMagasinet

Flytta til Vats på grunn av garden

For Eirik, som er oppvaksen på garden langs vegen mellom Knapphus og Kårhus i Vats, var det slett ikkje unaturleg å overta. At Ingvild ville det same er stor stas.

Det hjelper at begge i heile oppveksten har vore interessert i dyr og gardsdrift. Dei var ikkje låste til Jæren, og draumen om å kunna driva ein levande gard var sterk. Begge er opptekne av at dyra skal kunna gå ute og eta gras, og dyrka fram ulike sider av gardsdrifta. Flytta til Vats i 2016. Ingvild er ikkje oppvaksen på gard, men har arbeid med dyr frå ho var 14. På Jæren er det eit stort miljø for husdyr og drøvtyggerar, og det var vanleg å jobba som avløysar. Ho har heile tida hatt lyst til å ha ansvar for eigne dyr. Jobben som fòringsrådgjevar i Tine bidreg til det.

ER VATS OG VINDAFJORD VERDT Å FLYTTA TIL?

Garden var nok den viktigaste grunnen til at dei flytta til Vats. No har dei god plass til å fyra opp bål, stella med dyr, vera ute og driva med friluftsliv. Det set dei stor pris på. Fjellstøl og Olalia er også viktig. At det er mindre vind og meir fjell enn på

Jæren er også noko dei verdset. Sjølv om saknet etter Jæren, familie og vener er der. Dei flytta frå hus i boligfelt på Vigrestad, og det er mykje meir å bruka tida til på ein gard. At dei må køyra mykje bil er noko dei ikkje likar så godt. Høgt trafikkert veg og ikkje gang- og sykkelsti gjer at dei må køyra både seg sjølv og borna til det meste. Skal f.eks. Ingvild ta ein joggetur, køyrer ho til Vindafjordhallen og spring derifrå. Slike ulemper er det vel byane som skal ha? På Vigrestad kunne dei sykla til alt. Breiband som fungerer godt nok er heller ikkje eit godt salgsargument for å få folk til å flytta heim. At kamera i fjosen ikkje oppdaterer seg, og Ingvild må kjøra til kontoret i Ølen for å lasta ned ulike saker er tungvint. Håpar dei rette folka tek tak i dette snarast.

LETT Å LIKA SEG I VATS

Symjehall, flott fotballanlegg, kjekke folk, godt landbruksmiljø og brukarvenleg natur. Kanskje

Eirik har smidd hjertesymbolet 1-2018

17


TempoMagasinet

@nesheimgard @kvasskniv

Sjølv om det er travelt veit familien å nyta små og store opplevingar.

må du koma utanfrå eller ha vore borte ei stund for å sjå alle verdiane med Vats, Vindafjord og distriktet rundt. Eirik og Ingvild ser det, sjølv om dei ikkje har hatt tid til å engasjera seg slik dei ønskjer. Eirik har også laga ei smie der i hovudsak smir kjøkkenknivar, både til eige bruk og til andre. Ordreboka er full, og Eirik håpar dette kan bli ei grei biinntekt på sikt. Sliping av knivar er noko han tilbyr. Ny driftsbygning for 24 ammekyr står klar til hausten, fjosen er ombygd til oppforing av ungdyr, beite skal ryddast ferdig, skogsveg er på plass og kanskje står det egg til salgs langs vegen om ikkje så lenge. Eigne kjøttprodukter kan det også bli. Ingvild har tidlegare jobba som treningsinstruktør, og likar å trena kondisjon og styrke. Crossfit er favoritten. Eit lite treningsstudio i den gamle skittskuten er ein samlingsstad for ein gjeng når det passar slik. Borna Ådne (1,5) og Magnus (4) er også noko dei vil bruka tid på. Skribenten veit

18

1-2018

@kvass_kniv

ikkje heilt kva Crossfit er, men noko er det som har gjort sitt til at dei ventar nytt tilskudd til garden i august. Eirik flirer godt når han nevner at Ullevaal2000 var noko av årsaka til at dei flytta heim, sjølv om han ikkje er interessert i fotball. Ingvild må innrømma at ho av og til les denne “fotballsida” på facebook. Dette fortel også litt om at dei som kan gleda seg over dei “små gleder” har mykje å gleda seg over. Vats, Vindafjord og distriktet rundt er fullt av både små og store gleder. Det handlar mest om å sjå dei. Fikse Næringsutvikling, som utgir dette TempoMagasinet, gler seg over all tilflytting til Etne og Vindafjord.


– Din maritime partner TempoMagasinet

Det er noko med det, når alt fungerer som det skal

Vinnarskalle.no

Norge er eit land med lange tradisjonar innan det maritime miljøet. Noko som har bragt oss heder og ære, mange arbeidsplassar og leiande kunnskap. Sjølv om det meste går i bølger, snakker me om stor verdiskapning over lang tid. Skånevik Marine ynskjer å gjera sitt til at bølgene går rette vegen.

Me tilbyr bl.a. dette:

• Sylinderservice/overhaling • Service og salg av alle typer hydraulikk-komponentar • Spesialistar på handling-systemer (winchar og a-rammer) • Ombygging og modifisering av mekanisk/hydraulisk utstyr • Salg og vedlikehald av maritime kranar Spør oss gjerne om andre maritime utfordringar.

24 timer express-service over heile verda. Me står til tjeneste akkurat når du treng det.

SKÅNEVIK MARINE AS Leknestangen 135 Skånevik 907 79 826 1-2018

19


TempoMagasinet

&

Gamlingen lærlingen

EIN LÆRLING er ein del av flokken Etne Auto har i mange år hatt lærlingar. Dei fleste har fått opplæringa si av verksmeister Vigleik Gutubø.

KAREN FRÅ FJÆRA SOM TOK SI LÆRETID I ODDA.

Leif Arne Løvereide arbeidde på same staden på den tida (rundt 1985), og starta Etne Auto i 1987. Vigleik fekk tilbod om jobb der, og flytta til Etne saman med kjæresten frå Markhus. No har Vigleik også fagbrev i ekteskap. At ho har det same er me sikre på.

ETTER NOKRE ÅR KOM DEN FØRSTE LÆRLINGEN DINGLANDE

Vigleig har vore opplæringsansvarleg for rundt 10 lærlingar innan bilfag, og er i tillegg sensor i prøvenemda. Mange av dei har gått over i andre yrke, og det viser at bilfag er ein god inngangsport til fleire yrke. Etne Auto har heile tida vore bevisste på å inkludera lærlingane. Ikkje 8 tilsette og ein lærling. 9 tilsette.

20

1-2018

Ein god lærling er nysgjerrig seier Vigleik. Då er dei også lærevillige og får med seg mykje. Å aldri slutta å vera forveten er viktig for oss alle, legg han til. Like tydeleg i blikket som sola når ho kikkar over kanten til Langfoss ein fin vårdag. Vera svolten på å læra og aldri slutta å spørja. Bilbransjen endrar seg minutt til minutt, seier Vigleik. Det var då ikkje grenser for å vera filosofisk...

DROPPA UT AV SKULEN

Einar Grindheim gjekk på “lette kjøretøy” på Tesdal i Etne det første skuleåret. Deretter starta han på Ølen Vidaregåande Skule som Industrimekanikar, men droppa ut etter eit halvt år. Fekk seg jobb hos Markhus Maskiner i Skånevik og 1 år som flaggmann på Westcon. Prat med vaksnare


TempoMagasinet

Einar og Vigleik. To gode kompisar med stor interesse for fagbrev og bil.

1-2018

21


TempoMagasinet

Einar Grindheim har tatt ekstra utdanning som mekanikar for bilmerket SsangYong.

22

1-2018


TempoMagasinet

folk på arbeidsplassane fekk Einar til å forstå at fagbrev var viktig. Han fullførte då “lette kjøretøy” på Tesdal. Einar hadde vore utplassert hos Etne Auto og spurte om han kunne få læreplass der. Det fekk eg, seier han, aldri så lite stolt. Dei to åra i arbeidslivet fekk meg til å innsjå kor viktig eit fagbrev er. Han er svært fornøgd med opplæringa hos Etne Auto, og skryt også av oppfølginga frå opplæringskontoret, som besøker han og bedrifta to gonger i året. Fast jobb hos Etne Auto etter ferien og avlagt fagprøve er også i boks. Er allereie godt i gong med kursing som “teknikar”, og har tatt ekstra utdanning som mekanikar for bilmerket Ssang Yong, som blir solgt gjennom Etne Auto.

GOD OPPFØLGING ER VIKTIG

Einar påpeikar at det er viktig med god oppfølging, og at du blir satt litt på prøve gjennom ulike utfordringar. I tillegg er det fint om dei rundt er flinke til å leita, kommenterer Vigleik. Ein god

latter frå begge gir synlege signaler om at nokon legg noko der det ikkje skal leggjast. Vigleik legg til at det er viktig med forvetne ungdommar. At nokon stiller mange og vanskelege spørsmål er ei utdanning av oss sjølve meiner han. Det kan ha verdi å endra enkelte gamle rutinar. Sjølv om det kan vera svært irriterande å bli pirka på, smiler han. Begge er einige i at det er viktig at bedrifter tilbyr lærlingeplassar. Det er sjølve grunnlaget for den enkelte lærling, bedrifta og samfunnsbygginga. At bedriftene i lokalmiljøet er så gode lærebedrifter at lærlingane gler seg til å stå opp å gjera ein skikkeleg jobb. Me takkar to gode kompisar for ei lærerik og triveleg stund på pauserommet til Etne Auto. Fikse Næringsutvikling har mange medlemsbedrifter som tek del i denne framtida. Takk til alle som gjer sin del av jobben.

1-2018

23


VINNARSKALLE

TempoMagasinet

Resultatorientert reklame- og kommunikasjonsbyrå

Skal me ta bedrifta di til

NYE HØGDER?

Mange har mykje godt å tilby. Men veit alle om alt dette gode? Vinnarskalle tilbyr dette:

FORRETNINGSUTVIKLING / ANALYSAR Enkle og meir avanserte interne og kunde analysar med forslag om tiltak. Kundar: Knapphus Kjøkkensenter, AS Forskaling, Tekstil-Vask, Ullensvang Hotel... IF WE TAKE CARE OF THE INSIDE, THE INSIDE WILL TAKE CARE OF THE OUTSIDE

Det viktigaste er at alt funkar optimalt internt. Foredrag og prosessar. Kundar: Veidekke, Statoil, Omega Hus, Suldalstrappa, Helgevold Elektro... KONSEPTUTVIKLING Rett innhald og innpakning gir resultater. Kundar: PizzaTime, Bli Z (Etne kommune), Stølsmat, Skakkelaks... NETTSIDER Som gir rett inntrykk og omsetning. Kundar: SpiraFondet,Tungesvik Hytto, Matsnadder, Lauareid...

- rett inntrykk

351 // Telefon 922 38 24

1-2018

skalle.no

frank@vinnar

BROSJYRAR, MAGASIN O.L. Det handlar om å nå ut, men mest om å nå inn. Kundar: Vil vekst (Vindafjordbonden), Tempo Magasinet, Skakkelaks, Opplev Åkrafjorden, Olaussen Metall... NAVNEUTVIKLING Navn som gir deg identitet og drahjelp over tid. Kundar: EtnirDuggurd, Durne, Skånevik Marine, Moowe...

LOGO OG PROFIL Ansiktet utad og ”bekledninga” påvirkar folk. Kundar: Vindafjordbonden, Gullingen, CateringPartner, Vindafjord Kommune... IDEUTVIKLING Den gode idèen er viktig for å treffa med annonsa, plakaten, skilta, kampanjen... Kundar: Hervik Saft & Syltetøy, Haugli Bakeri, Arcus Vita, Hus1 Haugaland... KAMPANJAR Treffa målgruppa slik at me får den reaksjonen me vil, gjennom dei rette kanalane. GOOGLE, FACEBOOK OG ANDRE DIGITALE KANALAR Frå enkle facebook-innlegg til avansert google-annonsering. MEDIAPLAN Forsalg inkl. budsjett på kva kanalar du bør velja og budsjett Div. markedsstunt: • Musikkvideo for Knapphus Bensinstasjon • Sang for Olaussen Metall • Reklamefilmar • Event og markeringar Caoahing / styrearbeid Kanskje du også treng nokon å spela ball med?

Ein Vinnarskalle ventar ikkje på betre tider, men skapar betre tider!


Frontar Frontar ein ein attraktiv attraktiv arbeidsmarknad arbeidsmarknad

Påverknad oggjennomslag gjennomslag Påverknad og hjå hjå styresmakter via eistemme samla styresmakter via ei samla stemme

Synleggjering Synleggjering avav einein attraktiv og attraktiv og mangfaldig mangfaldig arbeidsregion arbeidsregion

• • Ny nyE134 E134 Meir • • meirnæringsareal næringsareal • forenkla byråkrati Forenkla byråkrati • • Betre betrekommunekommuneog fylkesvegar og fylkesvegar • • samhandling skule og næringsliv • Samhandling skule og næringsliv • utarbeiding av lokalt havneforvaltningsprosjekt «Gul stripe»

næringsmagasinet Tempo ••girGirututnæringsmagasinet Tempo Arrangerer møteplass for lokale t bedrifter ••arrangerer møteplass for lokale og jobbsøkarar i 5 byar bedrifter og jobbsøkarar i 5 byar Arrangerer møteplass møteplass forfor bedrifter og • • arrangerer jobbsøkarar i Etne og Vindafjord bedrifter og jobbsøkarar i Etne bedrifter og jobbsøkarar •ogKoplar Vindafjord • koplar bedrifter og jobbsøkarar

©Meister Fotografi ©Meister Fotografi

© Ellen Marie Hagevik/Medvind24 © Ellen Marie Hagevik/Medvind24

©Meister Fotografi Fotografi

©Kari Aakra/Medvind24 ©Kari Aakra/Medvind24

Representerer Representerer næringslivet næringslivet

Samarbeid mellom lokale Faglege møteplassar forfor Samarbeid mellom lokale bedrifter, interesseorganisasjonar Faglege møteplassar bedrifter i Etne og Vindafjord bedrifter, interesseorganisasjonar bedrifter i Etne og Vindafjord og offentlege myndigheter og offentlege myndigheter

NæringsGIV på •• NæringsGIV påOlalia Olalia Bransjekoordinator •• bransjekoordinator •• fagseminar Fagseminar • L.Ærling – for lærebedrifter

Fiksepåverkar påverkar vegen vegen vidare Fikse Med1212milliardar milliardar i omsetning og 3500 arbeidsplasser, deimedlemsbedriftene 145 Med i omsetning og 3500 arbeidsplasser, sørgersørger dei 145 i Fikse medlemsbedriftene Fikse Næringsutvikling å setjeinteresser regionenog påressursar kartet. står me betre Næringsutvikling for å isetje regionen på kartet. Vedforå samla Vedfor å samla rusta å møteinteresser framtida.og ressursar står me betre rusta for å møte framtida.

Me står betre og sterkare i lag.

Me står betre og sterkare i lag.

- avBidreg og for næringslivet til Bidreg til nyskaping nyskaping

Samlar Samlareit eitsterkt sterkt bedriftsnettverk bedriftsnettverk

• • •

• Sentrumsutvikling sentrumsutvikling • Tomteutvikling tomteutvikling forretningsutvikling • Forretningsutvikling

Dagleg leiar Dagleg leiar Asbjørn Moe Asbjørn Moe FikseFikse Næringsutvikling SA SA Næringsutvikling Tlf. 977 71 755 Tlf. 977 71 755 post@etnevindafjord.no post@etnevindafjord.no Facebook.com/EtneVindafjord Facebook.com/EtneVindafjord

etnevindafjord.no etnevindafjord.no

1-2018

25


TempoMagasinet

Venke og Ă˜yvind held ei god hand over Knapphus Kjøkkensenter og kvarandre.

26

1-2018


TempoMagasinet

ØYVIND

VENKE = SANT

Begge født og oppvaksne i Vats, men busett i Sør-fylket i starten av 80-talet. Gifta seg i 1985, og Vegard vart født i 1987. Flytta heim til Vats same året.

STARTA ØLEN KJØKKENSENTER I 1988

ikkje i tvil om. Blir vanskeleg å erstatta Venke om ho skulle gi seg, legg han til. Utan den rungande latteren me ofte høyrer. Men det varte ikkje lenge.

Ho hugsar godt den første elektriske drillen dei kjøpte. Var ei stor endring frå embrako-nøkklar og vannblemmer. Låg på golvet og skrudde med Vegard krabbande rundt beina. I fleire år var ho meir glad i drillen enn mannen. Noko som i det siste har jamna seg meir ut.

Eit par som har kvar sin arbeidsplass har nok meir å fortelja kvarandre, seier Venke. Men å oppleva ting saman har også mange positive sider. Enkelte treng nok godkjenning av den andre parten for å jobba “overtid”, men det treng ikkje Øyvind. Venke veit kva som må til. Dei står opp tidleg, tek ein god frokost og litt kaffi. Radioen er den som preikar mest då. Snakkar me så er det ofte om ting me ikkje må gløyma, flirer Venke.

Det starta i det små, der Venke tok seg av montering av alle dei flate pakkane dei fekk tilsendt frå England på den tida. No feirar bedrifta 30 år.

HAR JOBBA OG LEVD TETT SAMAN I 30 ÅR

Me trør oppå kvarandre heile dagana seier Venke. Skal vera tolerante for å få det til å fungera godt legg Øyvind til. Byggja opp noko saman gjer at begge forstår og kjenner til kva som må gjerast. Å vera to er ein fordel om du lukkast. Knapphus Kjøkkensenter hadde nok ikkje vore der dei er i dag utan dette ekteskapet. Øyvind som dagleg leiar og Venke på montering, interiør og sjef for lunsjen. Alltid godt med ei dama til å få det til å sjå fint og koseleg ut, seier Øyvind. Ho har også bidratt i mange andre sider av drifta er han heller

HAR GJORT MYKJE SAMAN

Ingen av dei tenkjer mykje på at dei er på same plass stort sett heile tida. Sit jo heller ikkje på same kontoret seier Venke. Bedrifta er jo vårt born nr 3, då er det sjølvsagt at “ho” skal få godt stell, legg Venke til. Det har blitt ein livsstil seier Øyvind. Håvard, som er born nr 2, tek seg av fotballen, men dei ser ikkje bort frå at også han engasjerer seg i drifta i framtida.

SPELA KVARANDRE GODE

Fotball og lagspel er noko familien er gode på.

1-2018

27


TempoMagasinet

Byggja opp noko saman gjer at begge forstår og kjenner til kva som må gjerast.

Venke passar godt i forsvar og at ting ikkje går over “styr”, mens Øyvind er den uredde som likar å angripa for å scora mål. Bedrifta hadde nok ikkje vore slik den er i dag utan Øyvind sin angrepsvilje, seier Venke. Kanskje har ho bremsa nok til at me i dag ligg stabilt i vår divisjon, svarar Øyvind. Eit godt lag består ofte av spelerar med ulik spisskompetanse. Det er eit mannsdominert samfunn Venke jobbar i men det går heilt fint. Svært dyktig og kjekk gjeng seier begge. Har av og til kjent på at eg har vore åleine dame, og det har streifa meg om eg skulle få meg anna arbeid. Det har blitt med flørtinga. Svigerdottera Anne Mai har jobba der nokre månadar, det betyr av kvinneandelen no er dobla.

DET VIKTIGASTE ER AT KUNDANE ER FORNØGDE

Eldstesonen Vegard og kona Anne Mai er begge med i drifta av Knapphus Kjøkkensenter. Det set både Øyvind og Venke stor pris på. At Kjetil og Tore også er medeigerar og arbeider der er også svært viktig. Men det viktigaste er jo at kundane

28

1-2018

er fornøgde, seier dei begge i kor. Samstemte som aldri før. Mykje å tenkja på og Venke er den som kan vakna om natta å tenkja: “kom hengslene med i bilen som skal til Stord...”. Det er slikt som høyrer med for alle som driv for seg sjølve. Å ha nokon å snakka tett med og dela alt med er viktig for å lukkast både med bedrift og privat. Knapphus Kjøkkensenter og lokalmiljøet har heilt klart nytt godt av at Øyvind og Venke har kokt godt i lag. Om andre ektepar bør gjera det same? Ja. Går det bra kan det gå jysla bra meiner dei. Det handlar om å lytta, diskutera og bli einige om kva ein skal gjera og ikkje. Då har du ei støtte som er vanskeleg å få frå utanforståande. Venke greier nok ikkje drilla Øyvind rundt på alt, men eit godt grep om drillen har ho. TempoMagasinet gratulerer med 30-års jubileum for Knapphus Kjøkkensenter.


TempoMagasinet Appex made this! Foto: Meling Media

FRIHET ELLER KONTROLL?

Sånn er det å være kunde i Tveit. En enklere hverdag, større frihet og mer fritid. I Tveit har vi bare lokalkontor, 17 av dem. Fra Stavanger i sør til Bergen i nord. Derfra fører vi regnskap og rådgir 2700 bedrifter og 1700 jordbrukskunder. Vi arbeider ut fra den filosofi at vi skal være tilstede der du er. Moderne, kompetente, engasjerte – nær deg.

www.tveit.no

Ølen Betong / Vinnarskalle.no

REGNSKAP / RÅDGIVNING / LØNN & PERSONAL / SYSTEMLEVERANSE

NYUTDANNA TIL VÅREN?

- Er du ung og lovande, og ser etter muligheter i ei spennande lokal bedrift ?

TRAINEE

Kanskje er ei trainee-stilling det rette for deg eller ein du kjenner? Ølen Betong vurderer trainee-stillingar innen følgande fagfelt:

• Økonomi og finans (Master) • Byggfag (Ingeniør) Meld di interesse til: stilling@olenbetong.no. Tilbudet er tenkt nyutdanna fra distriktet, som vil flytte heim!

1-2018

29


4 BRØDRE TempoMagasinet veit om mange bedrifter som blir etablert og dreve av sysken. Er det ein fordel?

Me kjenner jo kvarandre svært godt, seier Sølve. Trengs ikkje sjekka kva den andre meiner. Veit stort sett det. Då kan me vera effektive legg han til. Treng ofte ikkje sei noko i det heile, seier Torstein. 3 likeverdige eigerar der to er brødre kan vera utfordrande, seier Eirik. Brødre har jo ofte same bakgrunn. Me veit jo også mykje om kva utfordringar den andre har, og kan ta inn “slakken” for den andre om han må på noko. Sjølv om me ofte skal i dei same selskapa legg dei til. Vanlege tilsette tenkjer nok for det meste meir 7 til 15.

ALT BLIR MYKJE MINDRE FORMELT

Ferieplanane våre blir bestemt av kven som bestiller flybillettar først, seier Torstein. For begge bedriftene var det naturleg at Torstein og Eirik vart daglege leierar. For Skånevik Marine sin del så vart Eirik valgt fordi det var han som minst ueigna, flirer Jostein. Den andre er då sjølvsagt styreformann.

EIRIK LYGRE - Oppvaksen i Skånevik - Gift med Annbjørg og har borna Jonas (7), Peder (5) og Sonja (1) - Elektrikar, entreprenør... - Servicearbeidar innan elektro og mekanisk

30

1-2018

Ein gong Sølve og Torstein var på tur i same bil spurte Torstein Sølve om det snart ikkje var tid for styremøte. 2 minutt seinare fekk han innkalling på mobilen, og 10 minutt etter det hadde dei styremøte på pizzaen i Bø i Telemark. Dei flirer godt av dette. Jostein og Eirik er ikkje heilt ukjent med slik saksgang dei heller.

ALDRI INNRØM FEIL. DÅ FÅR DU HØYRA DET RESTEN AV LIVET

Begge brødrepara seier dei sjeldan er ueinige. Men nokre utblåsningar blir det. Det går seg til. Kan ikkje snakka ut om alt heller. Det går ikkje å få den andre heilt lik seg sjølv. Den enkelte må i stor grad få vera slik han er. Viss ikkje stoppar det av seg sjølv uansett. Har ikkje tid til å krangla. At alle gratistimane blir nokonlunde likt fordelt er alikevel viktig. At du kjem tett på kvarandre er det ingen tvil om. Eirik kan fortelja om ein gong han ringte banken

JOSTEIN LYGRE - Oppvaksen i Skånevik - Gift med Anna Karina og har borna Johannes (3) og Arvid Johan (1) - Møbelsnekker - Maling og mykje anna handtverksarbeid, også innan mekanisk

for meir lån både til bedrifta og til privat bruk. På slutten av telefonsamtalen med banken legg Eirik til; bror min må ha det same som meg. Banken forklarte høfleg at det kunne dei ikkje utan vidare svara ja til, men alt var ok når Jostein kunne bekrefta. Snakkar lite jobb på fritida. Men enkelte telefonar oss imellom kan det jo bli, seier alle. Men ikkje rundt kakebordet, legg Eirik til. Funtek og Skånevik Marine hadde nok ikkje blitt starta om det ikkje var for at dei var brødre. Slik er det for mange bedrifter. At partane heime kjenner kvarandre og dei ulike utfordringane er viktig. Eit godt støtteapparat gjennom gode brødre og “dei heime” kan ein nok ikkje få. TempoMagasinet takkar for ein interessant brødreprat, og ynskjer lukke til vidare.

TORSTEIN FUNDERUD - Flytta frå Isvik til Skånevik i 4. klasse - Sambuar med Lina frå Skånevik og har borna Nora (9), Endre (5) og Markus (4) - Fagbrev som elektrikar og automatikar - Bachelor med fordjupning i elektro og automasjon - Elektroinstallatør

SØLVE FUNDERUD - Flytta frå Isvik til Skånevik når han var 6 år - Sambuar med Heidi og har borna Hedda (6) og Emma Johanne (3) - Skipselektrikar – ROV pilot


TempoMagasinet

Eirik

Torstein

Sølve

Jostein

Brødrene Funderud og Lygre fornyar skånevik gjennom etablering og utvikling av bedriftar og arbeidsplassar.

Den enkelte må i stor grad få vera slik han er. Viss ikkje stoppar det av seg sjølv uansett.

NOKRE ANDRE “SYSKENBEDRIFTER” I SKÅNEVIK:

- Larsen Baker - Knudsen Dørfabrikk - Tungesvik Bygg - Johansen Rør - SMV - Brødrene *T&P Sævareid - Og sikkert fleire...

1-2018

31


TempoMagasinet

Linjeinspeksjon med drone er nok Funtek satsar på.

2 brødre Funderud fanga i eit lyst øyeblikk:)

32

FUNTEK - Etablert 2015 - 4 ansatte - Alt innen elektro og svakstrøm - Drone til linjekontroll m.m. - El-kontrollar

1-2018

FRÅ UTAN ARBEID TIL EIGA BEDRIFT

Torstein arbeidde før dei starta Funtek for DeepOcean. Han ville ta prøven til elektroinstallatør, men fekk ikkje fri til kurset. Då søkte Torstein om 12. mnd permisjon og fekk det. På same tid gjekk bedrifta Sølve arbeidde for konkurs, slik at han stod utan arbeid. Begge har stor interesse for industriell inspeksjon av kraftledningar,

tak, fasadar, kranar o.l., og starta i det små med dette gjennom bygging og bruk av droner. Då pengane var brukt opp starta dei som rørleggerar hos Johansen Rør på dagtid og elektroinstallasjon på kveldstid. På den måten bygde dei gradvis opp bedrifta Funtek. I 2015 gjekk dei over til å jobba i Funtek på heiltid.


TempoMagasinet

SKÅNEVIK MARINE - Etablert 2016 - 5 ansatte - Marine kranar, service på vinsjar, sylinderar... - Leverer Hydraulikk utstyr som pumper, sylinderar, motorar og komponentar til systemer

Jostein og Eirik Lygre har i alle år leika seg med ulike prosjekter.

at karana gjekk over til 100% satsing på Skånevik Marine.

Det kunne vera at dei kjøpte motorar, båtar, bilar m.m. som dei pussa opp og solgte. Nokre av prosjekta kunne nok gå inn på kontoen “furtebu” og ei fristund for begge partar, men absolutt ikkje alle. Eigen plass for prosjekt var noko brødrene hadde lyst på.

Bedrifta som eigde bygget og tomta der Skånevik Marine er no, meldte oppbud. Jostein og Eirik såg med ein gong for seg dette som ein idèell plass for prosjektarbeid.

Jostein hadde nyleg avslutta sitt arbeidsforhold til Tungesvik Bygg for å utføra malararbeid for SMV. Eirik var frilanse og arbeidde for det meste for entreprenøren Johs. Røgelstad. Før det arbeidde Eirik for ei bedrift i Sør-Fylket som solgte handteringsutstyr til ROV og undervannsutstyr.

Slik var dialogen mellom Eirik og kona for å kjøpa bygget og bygget: Eirik til Annbjørg: Eg har lyst på ei tomt på Leknestangen, reknar med det går greit? Annbjørg: Kva skal du med den? Eirik: Finne sikkert på noko. Annbjørg: Korleis har du tenkt å betala den? Eirik: Det ordnar seg heilt sikkert. Annbjørg: Ok. Heilt i orden. For Jostein og Anna Karina sin del var forhandlingane til forveksling lik.

Eirik slutta der og etter ei stund la bedrifta ned denne avdelinga i Norge. Jakob, ein kompis av Eirik jobba også der, vart oppsagt. Dette var starten til

Eit skuleeksempel på rask og god saksgang for å skapa arbeidsplassar i distrika meiner me i TempoMagasinet. 1-2018

33


TempoMagasinet

KORTNYTT MAGNHILD EIDE GRAVELSÆTER TIL SR-BANK

SPIRAFONDET

Magnhild har jobba 10 år i Sparebank1 SR-Bank i Stavanger, dei siste fem åra som banksjef på kundesenteret. Har bachelor i økonomi og administrasjon med fordjuping i prosjektleiing ved Handelshøgskulen BI og Lean Six Sigma sertifisert.

Etne Sparebank har gjennom 2017 oppretta Spirafondet. Eit fond som deler ut pengegåver til ulike prosjekt, lag eller foreiningar i nærområdet. Her er nokre som har fått gåver: Ølen Grendautval Sentrumsnær turløype - 100.000,Etne Idrettslag Tribuneanlegg på kunstgrasbanen - 100.000,Pippifestivalen i Skånevik - 50.000,Enge Bedehus - stønad til heis - 100.000,-

ØLEN BETONG HAR FÅTT NY REGNSKAPSLEIAR

Vikedal Ungdomslag Prosjekt: Med hjarte på rette staden - 100.000,-

Wenche Bjørkedal er navnet, og ho starta i jobben 1. desember 2017. TempoMagasinet er sikre på at dei kan rekna med Wenche.

ØLEN BEGRAVELSESBYRÅ ER 35 ÅR

Me gratuerer.

Du kan søkja og få meir informasjon ved å gå inn på spirafondet.no

KENNETH KARLSEN TIL KNUDSEN DØRFABRIKK

Kenneth Karlsen er tilsett i nyoppretta stilling som driftsingeniør hos Knudsen Dørfabrikk. Han kjem frå jobben som industrimekanikar ved SMV.

I dette tilfellet håpar me vel at “vedkommande” må leva evig?

Dette må då kunna åpna nye dører?

VÅGENDAGEN

SKATTEFUNN

Laurdag 2. juni blir Vågendagen i Ølensvåg arrangert for 15. året på rad. Drøs, underhaldning og mykje moro for heile slekta.

Kjell Larsen som er leiar for bedriftsrådgjevinga for Tveit regnskap melder at dei nå lagar statistikk for skattefunn 2017, søknadar og tilslagsprosent.

Det er noko som heiter “grip dagen”. Det må vel gjelda her?

Dette må då vera eit funn?

ØLEN BLOMSTER ER 10 ÅR

2. mai er det 10 år sidan Ølen Blomster opna. Dei har gleda mange, og me gler oss på deira vegne. Av og til er me sikre på at butikkar blomstrar…

34

1-2018

Vakt og Alarm har lansert Respons24 Ei nasjonal satsing på velferdsteknologi. Herunder inngår lansering av deira respons- og samhandlingsløysing for velferdsteknologi.


TempoMagasinet

Alle likar Roastrand

Roastrand er plassen - boligen er klar! Det gode liv - tett på det meste i Ølen

Vinnarskalle.no

• Bur du heime hos dine foreldre? • Er du åleine? • Treng du og kjæresten meir plass? • Ynskjer du mindre vedlikehald og meir fritid?

Sjekk ut våre boligar på: minbit.no eller ring oss på telefon 458 65 508 for meir informasjon

Visste du at Noregs einaste garveri ligg i Ølensvåg? VASKBARE SAUESKINN REINSDYRSKINN HJORT-, ELG- OG RÅDYRSKINN LÆR OG MØBELHUD M.M.

100% naturleg kvalitet sidan 1951

GRANBERGGARVERI.NO - LIK OSS PÅ FACEBOOK - GRANBERG GARVERI AS, BJOAVEGEN 187, 5582 ØLENSVÅG - 52 76 50 00 1-2018

35


ME ER FAGLEG DYKTIGE - Til å stola på og kreative

Som medlem i Bademiljø-kjeden, står vår bedrift Rørlegger Nils Torgrimsen AS for faglig dyktighet, pålitelighet og kreativitet. Vi skal være «Best på bad» og er en totalleverandør av bad og våtrom, og utfører alle typer rørleggertjenester. Innen faget er vi både inspiratorer, rådgivere og problemløsere.

Rørlegger Arbeidsoppgaver:

Petter

Bjarte Torgrimsen

Espen Asbjørn Det innebærer arbeid med Nils Torgrimsen Arbeidsoppgavene i bedriften vil være svært varierte. totalrehabilitering, vedlikehold og oppussing av bad og andre våtrom i tillegg til Jon Sylfest øvrige ordinære rørleggeroppdrag. Det vil også innebære planlegging og Drude prosjektering i samarbeid med prosjektleder og/eller oppdragsgivere.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: Har svennebrev eller utdannelse innen fagområdet Pålitelig, nøyaktig, og samarbeidsvillig Løsningsorientert Må kunne snakke og skrive norsk Førerkort klasse B Erfaring fra rørleggerfaget Kan lese og forstå tekniske tegninger

Vinnarskalle

• • • • • • •

HER SER OSS! Vi DU tilbyr:

ME TRENG FLEIRE RØYRLEGGERAR SNARAST Me står for det me seier, og tek derfor sjangsen på å visa oss fram Kontakt oss i dag for ein prat. Tips gjerne nokon du kjenner. på bildet. Ein som tek ansvar for at alt lønn, flytandepensjon, kjem inn og går • gjeng Konkurransedyktig forsikring og helligdagsgodtgjørelse ut der det skal, til rett tid og til rett temperatur. • Arbeidsoppgaver medEinettotalleverandør bredt og variert VIKARIAT faglig innhold I BUTIKKEN av bad og våtrom, som utfører alle typar tradisjonelle og moderne Me treng også vikar i butikken for eit år. Du får god opplæring, • God oppfølging og utviklingsmuligheter røyrleggartjenestar. Me skal vera best på bad. litt kontorarbeid og arbeider i eit team som flyt fint.

Kontakt: I vår butikk får du faglig hjelp, inspirasjon og tips til ditt bad.

LÆRLING?

Bjarteeller Torgrimsen, 98du 24også. 69 86, bjarte@ntorgrimsen.no Kanskje du eller nokon du kjenner vurderar å bli røyrleggar? Spør oss gjerne stikk innomtlf i dag Snakk med oss om moglegheitene. Me har mange suksesshistoriar Søknadsfrist: Snarest om våre lærlingar.

Me ser fram til nye oppdrag og nye medarbeiderar. Helsing Team Torgrimsen - Bademiljø

Kontakt oss om kva det skulle vera 53 76 80 62 - post@ntorgrimsen.no

BADEMILJØ RØRLEGGER NILS TORGRIMSEN AS Sandeidsvegen 15, 5580 Ølen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.