Med nebom in zemljo zadnji po tiskanju

Page 1

MED NEBOM IN ZEMLJO 2013 BETWEEN THE SKY AND THE EARTH 20135/2013

PID & PTD & ND

FIAP 2013/218

L130045-M4G4S4B

9/2013

5. mednarodni fotografski nateèaj Med nebom in zemljo 2013 5th International Salon of Photography Between the Sky and the Earth 2013

Teme / Themes port / Sport Prosta / Open Potovanja / Photo travel Narava / Nature Prireditelj / Organizer Fotografsko dru tvo VENO PILON Ajdov èina, Slovenija 2013 http://fotovenopilon.si


5124

1701

prejetih del / received works 497 avtorjev / authors 56 dr av / countries

sprejetih del / accepted works 109 nagrad / awards 4 teme / themes

Èlani irije / Jury members Izidor Jesenko, Slovenia, MF FZS, AFIAP Oskar Karel Dolenc, Slovenia, MF FZS, EFIAP John Hatfull, United Kingdom Marjan Artnak, Slovenia, MF FZS, EFIAP/silver Anton Tratnik, Slovenia, KMF FZS Organizacijski odbor / Organizing Committee Erna Furlan - Predsednica / Chairwomen Bogomir Ipavec, Sonja Lovrekoviæ, Alenka Èade Kobol, Marjan Cigoj


UVODNIK - FOREWORD »Najpomembnej i in najuspe nej i ljudje na svetu... mislijo vnaprej, zato si ustvarijo svojo podobo; potem se lotijo njenega natanènega uresnièevanja, tu jo dopolnijo, tam nekaj malega dodajo, spremenijo kak no malenkost, toda nenehno gradijo - nenehno gradijo. (Robert Collier) V lanskem katalogu je Bogomir Ipavec zapisal: »Nasvidenje na naslednjem, 5. mednarodnem fotografskem nateèaju »Med nebom in zemljo 2013«.« Mislil je vnaprej, na naslednji mednarodni fotografski nateèaj, na delo, ki èaka organizacijski odbor in dru tvo. Z veseljem ob obilici pozitivnih odzivov na na e tiri minule mednarodne fotografske nateèaje smo se zagnano lotili natanènega dela, dopolnitev, majhnih sprememb. Na a predvidevanja in prièakovanja so se v veliki meri izpolnila. Dragi fotografi! Razveselili ste nas s svojo tevilèno udele bo, vraèanjem, potrdili ste na a prièakovanja, da ste del nas in da vsi skupaj tvorimo celoto. S svojimi izjemnimi deli ste nas oèarali in nam povzroèili kar nekaj preglavic. irantom je bilo te ko biti irant, saj so morali izmed veèine odliènih fotografij izbrati tiste, ki so nosile v sebi nekaj veè, drugaèen pogled in drugaèno sporoèilo od ostalih. Le v skupnem delu, skupnih interesih in eljah se lahko realizira tak nateèaj, kot je sedaj e mednarodno uveljavljen nateèaj »Med nebom in zemljo«, ki ga organizira na e dru tvo, letos e petiè. Rezultat te povezave in medsebojne soodvisnosti je tudi katalog sprejetih in nagrajenih del, za katerega prièakujemo, da ga bo FIAP tako kot lanskega ocenil s petimi zvezdicami. Fraza »v slogi je moè« je mogoèe oguljena, njeno sporoèilo pa nikakor. Organizacija mednarodnega fotografskega nateèaja je zahteven projekt. elela bi izpostaviti pomembnost timskega dela, kjer smo se vsi trudili narediti èim veè in èim bolje, zatorej hvala vsem èlanom organizacijskega odbora, sponzorjema Obèini Ajdov èina in dru bi Institut za varnost Lozej d.o.o., na emu fotografskemu dru tvu in vsem drugim, ki ste nas podpirali v na ih prizadevanjih za èim bolj o izvedbo leto njega nateèaja »Med nebom in zemljo« 2013. Prisrèna hvala vsem udele encem 5. mednarodnega nateèaja »Med nebom in zemljo« 2013, vsem avtorjem sprejetih in nagrajenih fotografij pa iskrene èestitke. (Erna Furlan) »The great successful men of the world have used their imagination they think ahead and create their mental picture in all its details, filling in here, adding a little there, altering this a bit and that a bit, but steadily building-steadily building.« (Robert Collier) In the last year's catalogue Bogomir Ipavec wrote: »See you again at the next 5th International Salon of Photography »Between the Sky and the Earth 2013«.«He thought ahead, about the next International Salon of Photography and about the work that the Organization Committee and the Photographic Club had to face. Due to the positive feedback from the last four international photography contests, we approached the detailed work, modifications and small alterations with joy and enthusiasm. Our predictions and expectations have been fulfilled to a large extent. Dear photographers! You have delighted us with great attendance and by visiting the contest once again. This confirmed our expectations of you being a part of us and that together we form a whole. You have fascinated us with your masterpieces and caused us quite some troubles. Jurymen found it very hard to perform their duties as they had to choose from numerous excellent photographs and select only those with something more, with a different view of the topic and a different message. Only our joint effort, interests and wishes could give rise to such a contest which became internationally recognized under the name »Between the Sky and the Earth«, and which is this year organized by our club for the fifth year in a row. The result of our connection and interdependence is also the catalogue of the accepted and awarded photographs for which we expect to be highly ranked by FIAP, with five stars just like last year. The phrase »Many hands make light work« might be somewhat worn-out but its message is as clear as ever. Organization of an International Salon of Photography is very demanding. I would like to point out the importance of team work where we all tried to do as much as possible in the best possible way, therefore I would like to thank all members of the Organization Committee, the Municipality of Ajdov èina and Institut za varnost Lozej d.o.o. who sponsored the contest, our Photographic Club, and all others who supported us in our efforts to organize the 5th International Salon of Photography »Between the Sky and the Earth« 2013 in the best possible way. We wish to thank all of the participants of the 5th International Salon of Photography »Between the Sky and the Earth« 2013, and to express our sincere congratulations to all authors of the accepted and awarded photographs. (Erna Furlan)


BESEDA IRIJE Fotografski nateèaj Med nebom in zemljo se je v petih letih obstoja e dobro zasidral na zemljevid najpresti nej ih fotografskih nateèajev v Sloveniji in v svetu. Sodelovati pri izvedbi takega dogodka in biti èlan ocenjevalne irije je posebna èast, predvsem pa velika odgovornost. Kri ariti v mno ici dobrih in odliènih fotografij, zaèutiti pravo svetlobo in tehnièno dovr enost, prepoznati zgodbo in èar trenutka, predstavlja za vsakega ocenjevalca zapleten skupek izzivov, ki jih je potrebno na koncu e pravilno ovrednotiti. Èlani irije smo se po svojih moèeh trudili, da v okviru lastnih pogledov na e prej omenjene kriterije, kar se da po teno opravimo zadane naloge. Brezhibna tehnièna podpora ocenjevanja, ki so jo zagotovili predani èlani Fotografskega dru tva Veno Pilon, pa nam je bila pri na em delu v veliko pomoè. Najbolj e fotografije, ki so prispele na leto nji nateèaj so zbrane v tem katalogu in preprièan sem, da smo na posebna mesta postavili tiste fotografije, ki si to tudi zaslu ijo, da so nekoliko vi je, bli je nebu kot zemlji! (Marjan Artnak)


JURY REPORT During the five years of its existence, ÂťBetween the Sky and the EarthÂŤ Salon of Photography became one of the most prestigious photography contests in Slovenia as well as in the world. Participation in the organization of such an event and acting as a member of the jury is a special honour and a great responsibility. To cruise among the numerous great and excellent photographs, to feel the right lighting and technical excellence, to recognize the story and the magic of the moment represent a complex set of challenges which also has to be correctly evaluated at the end by each juryman. All of the jurymen tried our best to perform our duties honestly and within the frame of our own views on the aforementioned criteria. The impeccable technical support of the evaluation ensured by the devoted members of the Veno Pilon Photographic Club was also very helpful. This catalogue contains the best photographs which were submitted in this year's contest and I am convinced that we filled the special places of the catalogue with photographs which deserve to be placed somewhat higher, closer to the sky than to the earth! (Marjan Artnak)


NAJUSPE NEJ I AVTOR / THE BEST AUTHOR

Yu Pei Huang, Taiwan Blue Medal of FIAP


NAJUSPE NEJ I SLOVENSKI AVTOR / THE BEST SLOVENIAN AUTHOR

Izidor Ga perlin


STATISTKA / STATISTICS SKUPAJ - TOTAL AVTORJEV AUTHORS

PREJETA DELA

SPREJETA DELA

TEMA A - PORT

TEMA B - PROSTA

TEMA C - POTOVANJA

TEMA D - NARAVA

THEME A - SPORT

THEME B - OPEN

THEME C - PHOTO TRAVEL

THEME D - NATURE

PREJETA DELA

SPREJETA DELA

PREJETA DELA

SPREJETA DELA

PREJETA DELA

SPREJETA DELA

PREJETA DELA

SPREJETA DELA

RECEIVED WORKS ACCEPTED WORKS RECEIWED WORKS ACCEPTED WORKS RECEIWED WORKS ACCEPTED WORKS RECEIWED WORKS ACCEPTED WORKS RECEIWED WORKS ACCEPTED WORKS

DR AVA

COUNTRY

ARGENTINA

ARGENTINA

3

28

15

4

1

8

4

8

7

8

3

AVSTRALIJA

AUSTRALIA

16

212

79

52

28

56

17

44

14

60

20

AVSTRIJA

AUSTRIA

6

88

31

20

9

24

7

20

7

24

8

BAHRAIN

BAHRAIN

2

12

9

4

1

4

4

4

4

BELGIJA

BELGIUM

6

52

24

12

4

8

3

12

4

20

13

BOSNA IN HERCEGOVINA

BOSNIA & HERZEGOVINA

3

32

11

4

4

12

5

8

2

8

BRAZILIJA

BRAZIL

4

41

6

6

1

16

3

8

1

11

1

KANADA

CANADA

5

40

31

12

10

12

6

4

4

12

11

8

119

47

104

39

88

36

24

7

16

3

20

4

8

1

4

1

KITAJSKA

CHINA

34

354

130

43

HRVA KA

CROATIA

6

68

14

8

CIPER

CYPRUS

2

12

2

DANSKA

DENMARK

2

16

FINSKA

FINLAND

12

172

50

40

12

44

10

40

12

48

FRANCIJA

FRANCE

10

92

26

24

9

32

3

16

6

20

8

NEMÈIJA

GERMANY

19

243

92

56

25

68

25

56

18

63

24

GRÈIJA

GREECE

1

12

HONG KONG

HONG KONG S.A.R.

11

108

59

28

15

32

17

28

17

20

10

MAD ARSKA

HUNGARY

11

89

29

13

8

28

9

20

28

12

INDIJA

INDIA

4

40

19

12

5

16

5

12

9

IRAN

IRAN

32

290

74

20

3

115

31

95

24

60

16

8

4

4

4

4

16

4

IRSKA

IRELAND

9

84

23

14

5

36

8

12

3

22

7

IZRAEL

ISRAEL

3

36

9

8

2

12

2

8

2

8

3

ITALIJA

ITALY

32

283

112

54

21

101

33

64

27

64

31

KUVAJT

KUWAIT

3

26

11

4

2

8

5

8

1

6

3

LATVIJA

LATVIA

1

8

5

4

3

4

2

LUKSEMBURG

LUXEMBOURG

2

12

9

8

5

4

4

MACAU

MACAU S.A.R.

3

24

12

12

4

MAKEDONIJA

MACEDONIA

1

8

4

4

1

4

3

MALEZIJA

MALAYSIA

3

40

21

8

7

12

2

8

6

MALTA

MALTA

1

8

4

4

2

4

2

MOLDAVIA

MOLDOVA

1

8

5

4

1

4

4

NIZOZEMSKA

NETHERLANDS

3

32

15

5

1

8

6

8

NOVA ZELANDIJA

NEW ZEALAND

3

44

6

12

1

12

1

8

NORVE KA

NORWAY

5

52

16

6

1

20

10

14

OMAN

OMAN

1

16

3

4

1

4

1

4

POLJSKA

POLAND

3

28

11

8

4

12

5

4

1

4

1

PORTUGALSKA

PORTUGAL

1

16

8

4

4

3

4

3

4

2

ROMUNIJA

ROMANIA

1

16

9

4

2

4

3

4

1

4

3

RUSIJA

RUSSIA

3

30

6

6

2

12

3

4

SAMOA

SAMOA

1

12

4

4

1

4

SAUDSKA ARABIJA

SAUDI ARABIA

5

59

27

4

1

20

7

SRBIJA

SERBIA

2

18

8

4

3

6

2

SINGAPUR

SINGAPORE

2

24

11

4

2

8

5

SLOVA KA

SLOVAKIA

2

24

6

4

2

8

1

4

3

8

SLOVENIJA

SLOVENIA

122

1301

302

211

55

396

107

330

68

364

72

JU NA AFRIKA

SOUTH AFRICA

3

34

11

8

3

8

2

8

1

10

5

JU NA KOREJA

SOUTH KOREA

3

24

8

4

1

11

4

4

2

5

1

PANIJA

SPAIN

5

48

18

8

2

20

7

12

7

8

2

VEDSKA

SWEDEN

3

20

8

12

6

4

2

4

TAJVAN

TAIWAN

8

108

83

24

16

28

19

24

19

32

29

TURÈIJA

TURKEY

16

168

60

28

8

56

22

52

21

32

9

UKRAJINA

UKRAINE

3

24

9

4

1

12

4

4

2

4

2

ZDRU ENI ARABSKI EMIRATI UNITED ARAB EMIRATES

1

8

5

4

3

4

2

VELIKA BRITANIJA

UNITED KINGDOM

35

301

109

45

19

112

37

80

25

64

28

ZDA

UNITED STATES

16

168

39

32

4

56

11

36

9

44

15

VIETNAM

VIETNAM

2

11

3

8

1

2

2

1

SKUPAJ

TOTAL

497

5124

1701

1684

541

1268

408

1297

8

875

8

314

4 12

6

3

11

5

1

12

3

3

12

2

4

1

8

1

1

4

2

19

12

16

7

4

2

4

1

8

4

4

438


NAGRADE / AWARDS TEMA PORT - THEME SPORT

TEMA PROSTO - THEME OPEN

ZLATE MEDALJE - GOLD MEDALS Ludwig Loch, Germany, Dynamik FIAP Engin Kocyigit, Turkey, Fear and Desire Miguel Peiro, Spain, Esfuerzo y sacrificio PSA Riccardo Villa, Italy, Taxi Franco Biondi, Italy, True grit UPI Milan Malovrh, Slovenia, Shadows of power Eva Flasche, Germany, Im Eiskanal FZS Stuart Chape, Samoa, Boat harbour POSEBNA NAGRADA ORGANIZATORJA - SPECIAL AWARD OF THE ORGANIZER Yau Ming Charles Ho, Hong Kong s.a.r., Joy of winners Simon Kovaèiè, Slovenia, Autumn grass SREBRNE MEDALJE - SILVER MEDALS Sami Lommi, Finland, Countdown to Extinction FIAP Heawa Naghshi, Iran, Stories grandmother Dragan Prole, Bosnia and Herzegovina, Shadow in the yump PSA Doris Jug Cigoj, Slovenia, Senci James Lu, Australia, Shaking UPI Jong Il Lee, South Korea, Fish market Isa Ebrahim, Bahrain, Fighting to win FZS Sanda uvela Fajfariè, Slovenia, Je ona kljuè BRONASTE MEDALJE - BRONZE MEDALS David Miller, Australia, Loosing it FIAP Wei Wang, China, Morning fishing Oton Naglost, Slovenia, Nad dolino PSA Heiko Roemisch, Germany, Waves water surfing 03 Milan Malovrh, Slovenia, Start UPI Manfred Taschwer, Austria, Broken Bird Ming-Hui Cheng, Taiwan, Cross-4 FZS Vahid Babaei, Iran, Whisper ÈASTNI TRAKOVI - HONORABLE MENTIONS FIAP Ming-Hui Cheng, Taiwan, Ceramicist-3 Rainer Mueller, Germany, Strike Jouko Taukojärvi, Finland, Jumping high FIAP Joseph Tam, Australia, Fighting Horses Daniel Kyndt, Belgium, Veldlopers FIAP Stane Lokar, Slovenia, Light Miljko Lesjak, Slovenia, Srd narave FIAP Ermes Furlani, Italy, A strange light David Byrne, United Kingdom, What Happens Next FIAP Marko Èade , Slovenia, Roasted chestnuts Chan Seng Tang, Macau s.a.r., Jet ski 2010 FIAP Sue Baker, United Kingdom, Heading towards mynydd mawr Faisal Hamadah, Kuwait, Concentration PSA Cetin Alkilic, Turkey, Chefchaouen streets 2 Eser Pasa, Turkey, Diving PSA Dragan Prole, Bosnia and Herzegovina, Piano concerto 4 Albert Peer, Austria, Waterski PSA Su Stewart, United Kingdom, Reflections on a bus Marko Mladovan, Slovenia, Na vso moè UPI K. C. Tam, Canada, Full strength Ale Komovec, Slovenia, Front flip UPI Jingping Xu, China, Shore of the dawn DIPLOMA ORGANIZATORJA - DIPLOMA OF ORGANIZER Hon-Kwong Lee, Hong Kong s.a.r., Sport spirit Manuella Kotnik, Slovenia, Like m Pierluigi Rizzato, Italy, Blue eyes Anna Pha, Australia, Glass Staircase John Chapman, Australia, Agony of the long jump Fatimah Almarhoun, Saudi Arabia, Green eyed girl


NAGRADE / AWARDS TEMA POTOVANJA - THEME PHOTO TRAVEL

TEMA NARAVA - THEME NATURE ZLATE MEDALJE - GOLD MEDALS

Yi Wan, China, Sibling FIAP Shiu Gun Wong, Hong Kong s.a.r., Cranes landing Saeed Dhahi, Bahrain, Noor Optical PSA Hui Ling Fan, Taiwan, Honey lovers Hong Wai Victor Cheng, Hong Kong S.A.R., Walk with the train UPI Willem Kruger, South Africa, The vulture and the jackal 3 Marko Mladovan, Slovenia, Kam gremo FZS Pierluigi Rizzato, Italy, Salmon eye POSEBNA NAGRADA ORGANIZATORJA - SPECIAL AWARD OF THE ORGANIZER Mohammed Alnaser, Saudi Arabia, Nila Loghman Rahimi, Iran, Mish morg SREBRNE MEDALJE - SILVER MEDALS Alireza Abbasi, Iran, Sleep FIAP Tin Sang Chan, Canada, Great gray Owl Landing Mansoor Mohamadi, Iran, Ruddy PSA Ludwig Loch, Germany, Sea raven Antonio Chiumenti, Italy, Away from the storm UPI Kevin Johnson, Ireland, Wet day Henry Ho, Hong Kong S.A.R., Keep Burning FZS Janez Pape , Slovenia, Bela zverinica BRONASTE MEDALJE BRONZE MEDALS David P C Tay, Singapore, Fishing nets FIAP Yong Gu, China, The boundary of sky Shiu Gun Wong, Hong Kong S.A.R., No Photo! PSA Heiko Roemisch, Germany, Red deer bellow in morning mist 1155 Seyed Saeed Sadat Barikani, Iran, Hard Life UPI Chi-Lai Huang, Taiwan, Long tail honey bird Vlado Bucalo, Slovenia, Frozen village FZS Rene Van Echelpoel, Belgium, Torenvalk met prooi ÈASTNI TRAKOVI - HONOURABLE MENTIONS Hui Ling Fan, Taiwan, Cannot help it FIAP Yu Pei Huang, Taiwan, Catch Joseph Tam, Australia, Cooking Time FIAP Mohammed Alnaser, Saudi Arabia, To migrate Sue Baker, United Kingdom, Aiguille du Midi FIAP Yun Feng Perng, Taiwan, Mother and child 03 Vladimir Jovanovski, Macedonia, Galaxy gold at autumn FIAP T-p Huynh, Australia, Family training 3 Yanchen Xu, China, Pass through FIAP Mihails Ignats, Latvia, Winter river Yu Pei Huang, Taiwan, Harvest FIAP Chih Sheng Huang, Taiwan, Ready to Mate Jon Martin, United Kingdom, Kids and Cows PSA Chun-Yung Chou, Taiwan, Spuser 8 Lusima Barrio, Spain, loating market PSA H. Bahar Kaleli, Turkey, Nazare Kantele Veijo, Finland, Old Men PSA Ge Xiao, China, Impala and birds Guy B. Samoyault, France, Derviches 2 UPI Phillip Kwan, Canada, Osprey with Bass Manfred Voss, Germany, Metallic Creek UPI Gordon Follows, United Kingdom, Red-footed falcons mating DIPLOMA ORGANIZATORJA - DIPLOMA OF ORGANIZER James Lu, Australia, Co-coperation Dre Van mensel, Belgium, Tear Open Luis Alberto Franke, Argentina, En la pulperia de Cacho Vlado Bucalo, Slovenia, Ma 23 Saeed Shamsi, United Arab Emirates, Chauen Guomei Yang, China, The roaring wild stream


PORT / SPORT A

PSA PID

PREJETA DELA / RECEIVED WORKS - 875

SPREJETA DELA / ACCEPTED WORKS - 314FIAP Zlata medalja / FIAP Gold Medal | Ludwig Loch (Germany) - Dynamik


PSA Zlata medalja / PSA Gold Medal | Miguel Peiro (Spain) - Esfuerzo y sacrificio


Posebna nagrada organizatorja / Special Award of Organizer | Yau Ming Charles Ho (Hong Kong S.A.R.) - Joy of


FZS Zlata medalja / FZS Gold Medal | Eva Flasche (Germany) - Im Eiskanal


FIAP Srebrna medalja / FIAP Silver Medal Sami Lommi (Finland) - Countdown to Extinction

UPI Zlata medalja / UPI Gold Medal Franco Biondi (Italy) - True grit


PSA Srebrna medalja / PSA Silver Medal | Dragan Prole (Bosnia and Herzegovina) - Shadow in the yumpUPI Srebrna medalja / UPI Silver Medal James Lu (Australia) - Shaking

FZS Srebrna medalja / FZS Silver Medal Isa Ebrahim (Bahrain) - Fighting to win


PSA Bronasta medalja / PSA Bronze Medal Oton Naglost (Slovenia) - Nad dolino

FIAP Bronasta medalja / FIAP Bronze Medal David Miller (Australia) - Loosing It


UPI Bronasta medalja / UPI Bronze Medal Milan Malovrh (Slovenia) - Start

FZS Bronasta medalja / FZS Bronze Medal Ming-Hui Cheng (Taiwan) - Cross-4


FIAP Ăˆastni trak / FIAP Honorable Mention Rainer Mueller (Germany) - Strike

FIAP Ăˆastni trak / FIAP Honorable Mention Daniel Kyndt (Belgium) - Veldlopers


UPI Èastni trak / UPI Honorable Mention Marko Mladovan (Slovenia) - Na vso moè

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention David Byrne (United Kingdom) - What Happens Next


FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Jouko Taukojärvi (Finland) - Jumping High

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Miljko Lesjak (Slovenia) - Srd narave


PSA Èastni trak / PSA Honorable Mention Albert Peer (Austria) - Waterski

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Chan Seng Tang (Macau S.A.R.) - Jet Ski 2010


PSA Ăˆastni trak / PSA Honorable Mention Eser Pasa (Turkey) - Diving

PSA Ăˆastni trak / PSA Honorable Mention Faisal Hamadah (Kuwait) - Concentration


Diploma organizatorja / Diploma of Organizer Hon-Kwong Lee (Hong Kong S.A.R.) - Sport spirit

UPI Ăˆastni trak / UPI Honorable Mention Aleš Komovec (Slovenia) - Front flip


Diploma organizatorja / Diploma of Organizer Pierluigi Rizzato (Italy) - Blue eyes

Diploma organizatorja / Diploma of Organizer John Chapman (Australia) - Agony of the Long JumpPROSTA / OPEN B

PSA PID

PREJETA DELA / RECEIVED WORKS - 1684 SPREJETA DELA / ACCEPTED WORKS - 541FIAP Zlata medalja / FIAP Gold Medal | Engin Kocyigit (Turkey) - Fear and Desire


PSA Zlata medalja / PSA Gold Medal | Riccardo Villa (Italy) - Taxi


Posebna nagrada organizatorja / Special Award of Organizer | Simon Kovaèiè (Slovenia) - Autumn grass


UPI Zlata medalja / UPI Gold Medal Milan Malovrh (Slovenia) - Shadows of Power

FZS Zlata medalja / FZS Gold Medal Stuart Chape (Samoa) - Boat harbourPSA Srebrna medalja / PSA Silver Medal Doris Jug Cigoj (Slovenia) - Senci

FIAP Srebrna medalja / FIAP Silver Medal Heawa Naghshi (Iran) - Stories grandmother


UPI Srebrna medalja / UPI Silver Medal Jong Il Lee (South Korea) - Fish Market

FZS Srebrna medalja / FZS Silver Medal Sanda uvela Fajfariè (Slovenia) - Je ona kljuè


PSA Srebrna medalja / PSA Silver Medal Heiko Roemisch (Germany) - Waves water surfing 03

FIAP Bronasta medalja / FIAP Bronze Medal Wei Wang (China) - Morning fishing


UPI Bronasta medalja / UPI Bronze Medal Manfred Taschwer (Austria) - Broken Bird

FZS Bronasta medalja / FZS Bronze Medal Vahid Babaei (Iran) - WhisperFIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Sue Baker (United Kingdom) - Heading Towards Mynydd Mawr

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Ermes Furlani (Italy) - A strange light


FIAP Ăˆastni trak / FIAP Honorable Mention Ming-Hui Cheng (Taiwan) - Ceramicist-3

Diploma organizatorja / Diploma of Organizer Anna Pha (Australia) - Glass Staircase


FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Stane Lokar (Slovenia) - Light

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Marko Èade (Slovenia) - Roasted chestnutsPSA Èastni trak / PSA Honorable Mention Cetin Alkilic (Turkey) - Chefchaouen streets 2

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Joseph Tam (Australia) - Fighting Horses


PSA Ăˆastni trak / PSA Honorable Mention Su Stewart (United Kingdom) - Reflections on a bus

PSA Ăˆastni trak / PSA Honorable Mention Dragan Prole (Bosnia and Herzegovina) - Piano Concerto 4


UPI Ăˆastni trak / UPI Honorable Mention Jingping Xu (China) - Shore of the dawn

UPI Ăˆastni trak / UPI Honorable Mention K. C. Tam (Canada) - Full strength


Diploma organizatorja / Diploma of Organizer Manuella Kotnik (Slovenia) - LIKE M

Diploma organizatorja / Diploma of Organizer Fatimah Almarhoun (Saudi Arabia) - green eyed girl
POTOVANJA / PHOTO TRAVEL C

PSA PTD

PREJETA DELA / RECEIVED WORKS - 1268

SPREJETA DELA / ACCEPTED WORKS - 408FIAP Zlata medalja / FIAP Gold Medal | Yi Wan (China) - Sibling


PSA Zlata medalja / PSA Gold Medal | Saeed Dhahi (Bahrain) - Noor Optical


Posebna nagrada organizatorja / Special Award of Organizer | Mohammed Alnaser (Saudi Arabia) - Nilawinners


FIAP Srebrna medalja / FIAP Silver Medal Alireza Abbasi (Iran) - Sleep

FZS Zlata medalja / FZS Gold Medal Marko Mladovan (Slovenia) - Kam gremoUPI Zlata medalja / UPI Gold Medal Hong Wai Victor Cheng (Hong Kong S.A.R.) - Walk With the Train

PSA Srebrna medalja / PSA Silver Medal Mansoor Mohamadi (Iran) - Ruddy


UPI Srebrna medalja / UPI Silver Medal Antonio Chiumenti (Italy) - Away from the storm

FZS Srebrna medalja / FZS Silver Medal Henry Ho (Hong Kong S.A.R.) - Keep Burning


FIAP Bronasta medalja / FIAP Bronze Medal David P C Tay (Singapore) - Fishing nets

UPI Ăˆastni trak / UPI Honorable Mention Manfred Voss (Germany) - Metallic Creek


FZS Bronasta medalja / FZS Bronze Medal Vlado Bucalo (Slovenia) - Frozen village

PSA Bronasta medalja / PSA Bronze Medal Shiu Gun Wong (Hong Kong S.A.R.) - No Photo!FIAP Ăˆastni trak / FIAP Honorable Mention Vladimir Jovanovski (Macedonia) - Galaxy gold at autumn

UPI Bronasta medalja / UPI Bronze Medal Seyed Saeed Sadat Barikani (Iran) - Hard Life


FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Hui Ling Fan (Taiwan) - Cannot help it

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Joseph Tam (Australia) - Cooking Time


FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Marko Mladovan (Slovenia) - Na vso moè

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Yanchen Xu (China) - Pass through


PSA Èastni trak / PSA Honorable Mention Kantele Veijo (Finland) - Old Men

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Yu Pei Huang (Taiwan) - HarvestPSA Ăˆastni trak / PSA Honorable Mention Lusima Barrio (Spain) - Floating Market

PSA Ăˆastni trak / PSA Honorable Mention Jon Martin (United Kingdom) - Kids and Cows


VDiploma organizatorja / Diploma of Organizer James Lu (Australia) - Co-coperation

UPI Ăˆastni trak / UPI Honorable Mention Guy B. Samoyault (France) - Derviches 2


Diploma organizatorja / Diploma of Organizer Saeed Shamsi (United Arab Emirates) - Chauen

Diploma organizatorja / Diploma of Organizer Luis Alberto Franke (Argentina) - En la pulperia de Cacho
NARAVA / NATURE D

PSA ND

PREJETA DELA / RECEIVED WORKS - 1297

SPREJETA DELA / ACCEPTED WORKS - 438


FIAP Zlata medalja / FIAP Gold Medal | Shiu Gun Wong (Hong Kong S.A.R.) - Cranes Landing


PSA Zlata medalja / PSA Gold Medal | Hui Ling Fan (Taiwan) - Honey lovers


Posebna nagrada organizatorja / Special Award of Organizer | Loghman Rahimi (Iran) - Mish morg


UPI Zlata medalja / UPI Gold Medal Willem Kruger (South Africa) - The Vulture and the Jackal 3

FZS Zlata medalja / FZS Gold Medal Pierluigi Rizzato (Italy) - Salmon eyePSA Srebrna medalja / PSA Silver Medal Ludwig Loch (Germany) - Sea raven

FIAP Srebrna medalja / FIAP Silver Medal Tin Sang Chan (Canada) - Great gray Owl Landing


UPI Srebrna medalja / UPI Silver Medal Kevin Johnson (Ireland) - Wet Day

FZS Srebrna medalja / FZS Silver Medal Janez Papež (Slovenia) - Bela zverinica


PSA Bronasta medalja / PSA Bronze Medal Heiko Roemisch (Germany) - Red deer bellow in morning mist 1155

FIAP Bronasta medalja / FIAP Bronze Medal Yong Gu (China) - The boundary of sky


UPI Bronasta medalja / UPI Bronze Medal Chi-Lai Huang (Taiwan) - Long tail honey bird

FZS Bronasta medalja / FZS Bronze Medal Rene Van Echelpoel (Belgium) - Torenvalk met prooiFIAP Ăˆastni trak / FIAP Honorable Mention Yun Feng Perng (Taiwan) - Mother and Child 03

FIAP Ăˆastni trak / FIAP Honorable Mention T-P Huynh (Australia) - Family Training 3


FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Mohammed Alnaser (Saudi Arabia) - To Migrate

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Yu Pei Huang (Taiwan) - Catch


FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Chih Sheng Huang (Taiwan) - Ready to Mate

FIAP Èastni trak / FIAP Honorable Mention Mihails Ignats (Latvia) - Winter River


PSA Èastni trak / PSA Honorable Mention Ge Xiao (China) - Impala and birds

PSA Èastni trak / PSA Honorable Mention Chun-Yung Chou (Taiwan) - Spuser 8


UPI Ăˆastni trak / UPI Honorable Mention Gordon Follows (United Kingdom) - Red-footed Falcons mating

PSA Ăˆastni trak / PSA Honorable Mention H. Bahar Kaleli (Turkey) - Nazare


Diploma organizatorja / Diploma of Organizer Dre Van Mensel (Belgium) - Tear Open

UPI Ăˆastni trak / UPI Honorable Mention Phillip Kwan (Canada) - Osprey with Bass


Diploma organizatorja / Diploma of Organizer Guomei Yang (China) - The roaring wild stream

Diploma organizatorja / Diploma of Organizer Vlado Bucalo (Slovenia) - MA 23Dragan Prole Shadow play 11 Dragan Prole Shadow in the yump PSA S ARGENTINA - ARGENTINA BRAZILIJA - BRAZIL Luis Alberto Franke Escalada en Hielo Guacyr Aranha Marathon 5 AVSTRALIJA - AUSTRALIA KANADA - CANADA Leanne Alessi Conviction Phillip Kwan Crashing Down Leanne Alessi Bovine Revenge Phillip Kwan Long Jumper Landing John Chapman Agony of the Long Jump VPD Phillip Kwan Block Shot T-P Huynh Go Go Go 2 Yung Niem Desperate rider T-P Huynh Around The Conner Yung Niem Hair in the air Roy Killen Down the blue line Yung Niem Starting running James Lu Shaking UPI S K. C. Tam A sharp turn James Lu Ahh K. C. Tam A long line James Lu Woo K. C. Tam Attach James Lu Rodeo-d K. C. Tam Wiith vigorous effort David Miller Bull with Clown KITAJSKA - CHINA David Miller Loosing It FIAP B Jinghui Chen Chi bi duo David Miller Out of the Way Xuedong Du Leap David Miller Women Crash 1 Yue Liu Air pyramid Anna Pha Smash hit at 102 Baoli Lou Martial Arts1 Anna Pha Balancing act Enkai Ma Single skating Brian Russell Missed the Turn Xufeng Qin Mudflat contest Brian Russell Loose Cannon Xufeng Qin Court on the plateau Brian Russell Cutback Xufeng Qin The future national foot Brian Russell Frymate FINSKA - FINLAND John R. Smith Dragon Boat Race No 6 Kauko Keranen Before the start Joseph Tam Caught Sami Lommi Doubletap Joseph Tam Mighty Trio Sami Lommi Sleeping Joseph Tam Camel Racing Sami Lommi Countdown to Extinction FIAP S Graeme Watson Rough Ride Arja Salo Dogs Graeme Watson Thats My Boy Jouko Taukojärvi Jumping High FIAP HM Graeme Watson What Happens Next Jouko Taukojärvi Next on Right Graeme Watson Heavy Action Juhani Valtola Ice Sailing Championchips AVSTRIJA - AUSTRIA Juhani Valtola Reindeer Race Alois Bernkopf Dr. Fighting ladies Juhani Valtola Speedway Alois Bernkopf Dr. Happy with TT Kantele Veijo Rain Run Alois Bernkopf Dr. Stemmen_3 Kantele Veijo After hard Run Guenther Breidler Erzberg Rodeo 2 FRANCIJA - FRANCE Guenther Breidler Erzberg Rodeo 17 Jean Claude Bacle Handi run lne Manfred Lang Vienna-Citymarathon Jean Claude Bacle Essai Albert Peer Quad 131 Raymond Le Berre Attention les yeux Albert Peer Waterski PSA HM Raymond Le Berre Marque Johann Schrittwieser Erzbergrodeo Guy B. Samoyault Envol a Jonzac BAHRAIN - BAHRAIN Guy B. Samoyault Shingo 3 Isa Ebrahim Fighting to win FZS S Guy B. Samoyault Barnstormers Breitling BELGIJA - BELGIUM Serge Vallon Polo Megève 29 Daniel Kyndt Ratering Serge Vallon Voltige moto 1 Daniel Kyndt Veldlopers FIAP HM NEMÈIJA - GERMANY Daniel Kyndt Wakeboard Gerhard Boehm In the Curve 2 Andre Sikosek Zware val1 Gerhard Boehm Bad Luck 2013 BOSNA IN HERCEGOVINA - BOSNIA & HERZEGOVINA Gerhard Boehm Jump 2013 Dragan Prole Rafting 16 Michael Ewert Flamenco Dragan Prole Lady and Cyclists Michael Ewert Freestyle

TEMA PORT - THEME SPORT

Eva Flasche Im Eiskanal FZS G Ludwig Loch Dynamik FIAP G Ludwig Loch Hoch hinaus Ludwig Loch Huerdenlaeuferin 2 Ludwig Loch White Turf 3 Rainer Mueller Jump Rainer Mueller Strike FIAP HM Rainer Mueller Flyin' Peter Ramge Women Sprint Peter Ramge Hurdler No. 18 Heiko Roemisch Finish fight 8234 Heiko Roemisch Handbiker 01 Heiko Roemisch In guidance 7611 Joachim Schmitt Beidhaendige Vorhand Joachim Schmitt Speeskating Endspurt Uwe Schrader Flying Horses Manfred Voss Flying Kiter Manfred Voss Jogging Manfred Voss Kiter Werner Weigl Race HONG KONG - HONG KONG S.A.R. H.W. Chan Same momentary H.W. Chan Attack defence 5 Hong Wai Victor Cheng Motorbike Race 1 Hong Wai Victor Cheng Motorbike Race 3 Yau Ming Charles Ho I lead Yau Ming Charles Ho Man's league Yau Ming Charles Ho Joy of winners VP SA Ngai Leung Ip Serve Miu Anthony Kwok Soil bull Miu Anthony Kwok Bunch jump Hon-Kwong Lee Sport spirit VP D Hon-Kwong Lee Sportsmanship Shiu Gun Wong Racing in a Stormy Day Shiu Gun Wong Water Battle Shiu Gun Wong Bull Racing 2 MAD ARSKA - HUNGARY Zoltan Bese Caleidoscope Zoltan Bese Speed skating Zoltan Bese Expensive faces Zoltan Bese Men's Individual Foil Janos Demeter Impact with Water Sandor Kelemen Fighters run 1 Sandor Kelemen Fighters run 2 Sandor Kelemen Budapest marathon IRAN - IRAN Vahid Babaei Failure Seyed Saeed Sadat Barikani Beauty of flight Ali Samei Ski 1 IRSKA - IRELAND Kevin Johnson Serve Christine Taylor Full stretch Christine Taylor Standing firm

Frank van Pelt Eyes on the sliotar_2 Frank van Pelt My Ball! IZRAEL - ISRAEL Gil Shmueli Moments of Freedom Gil Shmueli Downhill ITALIJA - ITALY Franco Biondi True grit UPI G Franco Biondi Tube Nicola Esposito Good timing 2 Ermes Furlani In to the sky Walter Gaberthuel Handbikers Walter Gaberthuel Bolt Walter Gaberthuel Winners Marco Garabello Falling Down 2 Marco Garabello Special Victory Roberto Giannattasio Lady Rugby 1 Anna Maria Mantovani Il salto Pierluigi Rizzato Pole vault Pierluigi Rizzato White surf Pierluigi Rizzato Blue eyes VP D Federico Rizzato Grabbing the ball Federico Rizzato Speed skater Maurizio Tieghi Sport 1 Giuseppe Tomelleri Kayak race Giuseppe Tomelleri Triathlon Giuseppe Tomelleri Montefortiana Riccardo Villa Rugby 04 KUVAJT - KUWAIT Faisal Hamadah Concentration PSA HM Faisal Hamadah Still MACAO - MACAU S.A.R. Chan Seng Tang Jet Ski 2010 FIAP HM Chan Seng Tang Synchronized Swimming Chan Seng Tang Boxing 2 Kai Lon Tang Escape Kai Lon Tang Cycling Kai Lon Tang Defense 2 Kai Lon Tang Boxing Chan Seng Tang Escape MALEZIJA - MALAYSIA Sung Wee Ho Sprint fast Sung Wee Ho Ouch Sung Wee Ho Jet Ski Freestyle Sung Wee Ho Bull race rider Chee Keong Lim Bull race 2 Chee Keong Lim Kayak 6 Chee Keong Lim Muddy football MALTA - MALTA Louis Agius Blue Speedo Louis Agius Runner no.149 NIZOZEMSKA - NETHERLANDS Max van Son Ready for the Challenge


NOVA ZELANDIJA - NEW ZEALAND Allen Hogan Extreme skiing NORVE KA - NORWAY Harald Sorensen Artic race of Norway OMAN - OMAN Hamed Alsulaimi Decisive moment 1 POLJSKA - POLAND Grzegorz Wojcik Dirt Jumping Krzysztof Zajac DryTool Krzysztof Zajac Kielcberg 2 Krzysztof Zajac Jump ROMUNIJA - ROMANIA Lajos Nagy Motocross 07 Lajos Nagy Stick fighting RUSIJA - RUSSIA Vitaliy Podgurchenko Sport2 Gennadiy Subach Overcoming 2 SAVDSKA ARABIJA - SAUDI ARABIA Nasser Alrabeai Popular camels race SRBIJA - SERBIA Istvan Virag Kayak rider01 Istvan Virag Kayak rider02 Istvan Virag Reprieve SINGAPUR - SINGAPORE Zee Kek Heng Stretch open Zee Kek Heng Emerge SLOVA KA - SLOVAKIA Peter Skuta Strength Peter Skuta Motocross 3 SLOVENIJA - SLOVENIA Marjan Batagelj Cupa-Cupa team Marjan Batagelj Telemark old style Janez Begu Sled Tine Benedièiè Pogum Tine Benedièiè Servis Mirko Bijuklic Kajak 1 Mirko Bijuklic Bodi bilding Bogdan Bricelj V Style in Red Wooman Ice Climber 2 Bogdan Bricelj Riding the waves 11 Vlado Bucalo Vlado Bucalo Speedway Vlado Bucalo Lack of wind Izidor Ga perlin Into the light Izidor Ga perlin Through the colors Izidor Ga perlin Jump Izidor Ga perlin Wuthering heights Marko Jakopic Poplava Alen Jerinic Nisem ga, dela se Doris Jug Cigoj Trening Ale Komovec Powder hunter Ale Komovec Front flip UPI HM Ale Komovec In the curve Manuella Kotnik Through the skylight

Miran Krape Biathlete Vinko Lavti ar Plezalec Miljko Lesjak Kolesar in blato Miljko Lesjak Sence in sledi Miljko Lesjak Srd narave FIAP HM Miljko Lesjak Svobodni kot ptice Du an Letnar Lokostrelec Ivan Maffi Soca Ivan Maffi Skater Milan Malovrh Start UPI B Milan Malovrh Yellow arrow Milan Malovrh Marathon 2 Marko Mladovan Na vso moè UPI HM Marko Mladovan Slalom 1 Marko Mladovan Slalom 4 Oton Naglost Nad dolino PSA B Oton Naglost Pod gladino Oton Naglost Proti soncu Aleksander Oblak Popkovina Ladislav Pavliha Leti Ladislav Pavliha Priprave Peter Pokorn Planica Peter Pokorn On the lake of Bled Matej Ratko Deep down Andrej Tarfila Sledder Andrej Tarfila Sledding Janez Zalig Motokros 1 Janez Zalig Smuèar Janez Zalig Plezanje Sanda Žuvela Fajfarič Prelomnica Sanda Žuvela Fajfarič Premagovanje Sanda Žuvela Fajfarič Koncentracija JU NA AFRIKA - SOUTH AFRICA Shaun Laishley Pure concentration Shaun Laishley Straight right Leon Pelser Swimming JU NA KOREJA - SOUTH KOREA Jong Il Lee Water Ski PANIJA - SPAIN Pedro Ajuriaguerra Saiz Oxen drag Miguel Peiro Esfuerzo y sacrificio PSA G TAJVAN- TAIWAN Feng-Lin Chen Wheelchair Racing Ming-Hui Cheng Cross-4 FZS B Ming-Hui Cheng Dance-29 Ming-Hui Cheng Rugby-22 Hui Ling Fan Winner Hui Ling Fan Rugby rush Hui Ling Fan Got you Chih Sheng Huang Happy Hours Chih Sheng Huang Bounce High Chih Sheng Huang Uphill Chih Sheng Huang Cow Race Rider 07

Yu Pei Huang Butterfly Yu Pei Huang Compete Yu Pei Huang The sand War 04 Yun Feng Perng Dance 02 Yun Feng Perng Dance 06 TURÈIJA- TURKEY Cetin Alkilic Tactical Nurullah Genc Zor anlar H. Bahar Kaleli Azerenka H. Bahar Kaleli Game Eser Pasa Diving PSA HM Mehmet Yasa Unimpeded Mehmet Yasa Non-disabled Mehmet Yasa Unbacked game UKRAJINA - UKRAINE Yuriy Zilinsky Keep! VELIKA BRITANIJA - UNITED KINGDOM David Byrne Blast Off David Byrne Game Over David Byrne Bala Bike David Byrne What Happens Next FIAP HM Keith Elgin An Extreme Makeover Keith Elgin Catch The Wind Keith Elgin The Hedge Trimmer Martin Fry Azerenka Martin Fry Drop shot Martin Fry The Winning Catch Jon Martin Shooting Practice John McVie Hairpin Spin Peter Milsom Final Hurdle Peter Milsom Richard Chiassaro Chris Mowatt Neck and neck Chris Mowatt Out of the bend Richard Nutter About to Get Wet Richard Nutter Eating Dirt Su Stewart Angst ZDA - UNITED STATES Derrell Dover In The Trough Vinh Mai Neck to Neck Jennifer Chi Hung Wen Rushing To River Jennifer Chi Hung Wen Wild Bulls

TEMA PROSTO - THEME OPEN ARGENTINA - ARGENTINA Luis Alberto Franke Rieles en la salina Luis Alberto Franke Ojo en la salina Eduardo Vaccaro Fumando espero Eduardo Vaccaro Domingo Festivo AVSTRALIJA - AUSTRALIA Leanne Alessi Stockman's Companion Wally Cannon Kalmar Castle John Chapman Half Moon Rocks Jenni Horsnell Grebe Feeding Young 12

Jenni Horsnell Gull Dive T-P Huynh Battling Wave 2 T-P Huynh On The Way Home Roy Killen Retrieving the ball 2 David Miller Crack David Miller Mothers Love Anna Pha Glass Staircase VP D Anna Pha Space Odyssey Justin Simmonds Missing John R. Smith Ruffled Feathers No 1 Joseph Tam Group Velocity Joseph Tam Fighting Horses FIAP HP Graeme Watson Tea For Two AVSTRIJA - AUSTRIA Alois Bernkopf Dr. Egon_1 Alois Bernkopf Dr. Im Herrgottswinkel Alois Bernkopf Dr. Trautes Paar Manfred Lang Irish . . . Manfred Lang My feeling today Johann Schrittwieser Happy grandmother Manfred Taschwer Broken Bird UPI B BAHRAIN - BAHRAIN Saeed Dhahi I Read The Qoran Saeed Dhahi Let us work Saeed Dhahi Light in to heart Saeed Dhahi Zainab BELGIJA - BELGIUM Michel Gilliot Croisement Daniel Kyndt Op de golf Daniel Kyndt Waterjuffer BOSNA IN HERCEGOVINA - BOSNIA & HERZEGOVINA Milorad Kascelan Better this than that way 1 Milorad Kascelan Down stairs - Triptych Dragan Prole Man with shadow Dragan Prole Piano Concerto 4 PSA HM Dragan Prole Shepherd life BRAZILIJA - BRAZIL Ricardo Alves Christopher Street Guacyr Aranha Windows 2 Fátima Marchi Fatima Chess KANADA - CANADA Phillip Kwan Spitting Cobra Yung Niem Aurora appearing over YK Yung Niem Please let me go K. C. Tam Full strength UPI HM K. C. Tam Falling down K. C. Tam Against the waves KITAJSKA - CHINA Junjie Chen On the way Huanting Chen Me in 1995 Linfeng Chen The pastoral song of prairie Linfeng Chen The white-throated kingfisher Jinghui Chen First snow


Jinghui Chen Path FINSKA - FINLAND Ngai Leung Ip Go to school Vahid Varasteh Wave Lu Cheng Berth Kauko Keranen Woman and water Miu Anthony Kwok Kingfisher three IRSKA - IRELAND Lu Cheng Back at dusk Seppo Rintala Swans 0021 Miu Anthony Kwok Reading Pat Brennan Dull day at the seaside Xuedong Du Childhood laughter Rainer Salo Cornflowers Hon-Kwong Lee Silent dawn Pat Brennan Mayo graveyard Xuedong Du Showing off Jouko Taukojärvi Beauty Hon-Kwong Lee Rural faces Pat Brennan Red umbrella Yong Gu The season for fishing Lassi Tuominen Myself Shiu Gun Wong Dina Catherine Bushe One direction Jianping Li The root of land Juhani Valtola Blacksmith MAD ARSKA - HUNGARY Catherine Bushe Spiral shadows The fishing boat on the river Mikko Vapanen Lighthead 3 Éva Csohány The artist Helen Hanafin Atlantic Storm Jianping Li The Childhood of Zhuoma Kantele Veijo Bright Winter Day Éva Csohány Interest Helen Hanafin Golden Glow Peng Li Yue Liu Faraway mountain village Kantele Veijo Toward Factory Janos Danis She Is My Doughter Teddy Sugrue Washed Up Yue Liu King Duo Kantele Veijo Waiting Janos Demeter Sad Girl IZRAEL - ISRAEL Baoli Lou Herdsman 1 FRANCIJA - FRANCE Adrienn Kovacs Frozen Leonid Goldin Pratie Enkai Ma Beach Emmanuel Bailly Travail d'artiste Elek Papp Joy of the music Ayelet Neufeld Fishing at night Enkai Ma Shepherd Raymond Le Berre Chapeau Elek Papp Gregory ITALIJA - ITALY Enkai Ma The farmer and cattle Martin Paul Ombres portées Elek Papp Artificer Simone Boddi Uomo indiano in fabbrica2 Li Qiu Quartet songs NEMÈIJA - GERMANY Elek Papp Embrace of trees Simone Boddi Sihk 4 Cheng Shi The Chinese red Eva Flasche Schnabelhakeln INDIJA - INDIA Marco Cavaliere Stop it Yi Wan Desert Territory No.2 Eva Flasche Aussichtsreich Basudeb Chakraborty Friendly fight Antonio Chiumenti Memory of books Yi Wan Fisherman Eva Flasche Kleines Glueck Soumen Kumar Ghosh Pink bite Nicola Colapinto Clara Yi Wan Grandpa And Grandson Manfred Kluger Primaballerina 8 Soumen Kumar Ghosh Tiger chasing tiger Nicola Colapinto Woman's traits Yi Wan Water Play Girl Manfred Kluger Mystic 9 Dr. Avanish Rajan Criss cross Valentino Cossettini Life is Art Wei Wang Morning fishing FIAP B Manfred Kluger Haute couture 1 Dr. Avanish Rajan Sleeping beauty Valentino Cossettini The Instant Ge Xiao Impala at dusk Manfred Kluger Wooden staircase 1 IRAN - IRAN Sergio Delle Vedove Ianimate 01 Ge Xiao Light and shadow Ludwig Loch Fischotter Omeed(MohammadReza)Aghaee Crocodile Nicola Esposito Jackie Ge Xiao Rainbow Ludwig Loch Endspurt Omeed(MohammadReza)Aghaee Maranjab Desert Nicola Esposito Coffee in the square 2 Ge Xiao Sunrise Ludwig Loch Paule 2 Omeed(MohammadReza)Aghaee The Eyes 2 Ermes Furlani A strange light FIAP HM Jingping Xu The golden beach Peter Ludwig Nadine II Ali Akbari Azadi tower Marco Garabello Cityscape Jingping Xu Shore of the dawn UPI HM Carsten Meyerdierks Mystic Wood Hessamodin Ansarian Grandmother Marco Garabello Reflejos Jingping Xu Fishing song Rainer Mueller Tunnel man Vahid Babaei Beautiful Girl Marco Garabello Strings Yanchen Xu New movement of Xiapu Heiko Roemisch In museum light 4634 Vahid Babaei Whisper FZS B Liliana Giannini Nice performance Yanchen Xu Progressive Country Heiko Roemisch Waves water close to the wind401 Abbas Bagherian Bride and scarcrow2 Angiolo Manetti I see you Guomei Yang The early rise Heiko Roemisch Waves water surfing 03 PSA B Alireza Bakhtiari Red Face Anna Maria Mantovani La piccola tamburina Guomei Yang The golden continent shelf Michael Scherhag Laura Alireza Bakhtiari Woman with Scarf Paolo Mugnai Follow me Kepian Yang The setting sun Joachim Schmitt Meerdaler Nebelboote Iman Barghashi Laughter for Life Paolo Mugnai Surreal perspective Kepian Yang Migration Uwe Schrader Baltic Sea Iman Barghashi Just looking Paolo Mugnai Neve in Val d Orcia Haoliang Yu Flamingo Klaus Strehlke I Keep Up Rasa Ghavam Shahidi Mard Maria Concetta Restivo Staring at the storm Maria Concetta Restivo Blacksmith - Italy Haoliang Yu Flamingo 1 Klaus Strehlke Movement Golnaz Hassanzadeh Vestige Haoliang Yu The birds Manfred Voss Beim kleinen Hobbit Amir Hossein Heidarian Innocent angel Maria Concetta Restivo Survivor Huiping Yu Zebra Manfred Voss Red Cathedral Siamak Jafari Mourner Pierluigi Rizzato In the classroom Huiping Yu The land Manfred Voss Wooden Stairs Siamak Jafari Window & Girl Pierluigi Rizzato Waiting for lunch Ye Zhou The iceberg and camel train Werner Weigl Betrachter Rahbar Koohi Fire Giuseppe Tomelleri Borghetto in the fog Ye Zhou The Tai Lake HONG KONG - HONG KONG S.A.R. Mahshid Mahdian Genealogical home Giuseppe Tomelleri Foggy morning HRVA KA - CROATIA H.W. Chan River side 1 Morteza Moradli Chahkoh Giuseppe Tomelleri Meteore Linda Blazic-Mirosevic Life by the sea H.W. Chan Swan line up Heawa Naghshi Parvaneh 2 Riccardo Villa Taxi PSA G Linda Blazic-Mirosevic Winter joy H.W. Chan A pair of sweetheart Heawa Naghshi Stories grandmother FIAPS Daniele Zaffonato Ladakh Valley Paesant Biljana Knebl Blue Wall H.W. Chan Morning of fishing village Amin Qashqaifar Door and pale Daniele Zaffonato Padum Young Monks Ivana Planinic Way out Ming-fat, Fat Chen Fire cracker dragon Loghman Rahimi Gel Daniele Zaffonato To Day Petar Sabol Ravna gora Ming-fat, Fat Chen Fishes worker Loghman Rahimi Negah KUVAJT - KUWAIT Andrea Solar I am flying Ming-fat, Fat Chen Misty lighting Loghman Rahimi Tawen Zainab Abdal Kuwait city Andrea Solar Omo sweetheart Hong Wai Victor Cheng Fishing during sunrise Shima Saber White & blue Zainab Abdal Musician CIPER - CYPRUS Hong Wai Victor Cheng Fire crackers Seyed Saeed Sadat Barikani Harshness Zainab Abdal Old Ship Buket Ozatay Endless Love Yau Ming Charles Ho Net repairing Ali Samei Miniature Mountains 3 Faisal Hamadah Fly with star Yau Ming Charles Ho At seacoast Vahid Varasteh Imagination of flight Faisal Hamadah Old man


LATVIJA - LATVIA Mihails Ignats The Society Mihails Ignats Piece Mihails Ignats On The Field LUKSEMBURG - LUXEMBOURG Jean-Luc Brausch The Wolfman Jean-Luc Brausch Snake Eagle Suys Willy A The Veteran Suys Willy A Perplexity Suys Willy A Museum MACAO - MACAU S.A.R. Kai Lon Tang Kharunisia Kai Lon Tang Space Dance 3 Kai Lon Tang Misty Morning Kai Lon Tang Devil Angel MAKEDONIJA - MACEDONIA Vladimir Jovanovski 41-45 MALEZIJA - MALAYSIA Chee Keong Lim Cooking Chee Keong Lim In the way home MALTA - MALTA Louis Agius Goya's Seat Louis Agius Underground Hall MOLDAVIJA - MOLDOVA Anatolie Poiata Lines of life NIZOZEMSKA - NETHERLANDS Daniel Lybaret Drie schapen Daniel Lybaret Verdriet in Doel Daniel Lybaret Contpiep Max van Son Another View Max van Son Spiral Moments Max van Son Triple Red NOVA ZELANDIJA - NEW ZEALAND Andy Rae Days Catch NORVE KA -NORWAY Tina Signesdottir Hult At hospital Tina Signesdottir Hult Left with a book Tina Signesdottir Hult From the woods Tina Signesdottir Hult Absent Jorun Larsen Portrait Jorun Larsen The artist Jorun Larsen Legs Harald Sorensen Henrik Harald Sorensen Hammaroy Roald Synnevåg Consentrated OMAN - OMAN Hamed Alsulaimi Drum Maker POLJSKA -POLAND Pawel Kucharski The Birds... Pawel Kucharski Moravian Ladies... Pawel Kucharski The Temple... Krzysztof Zajac Aviator Krzysztof Zajac Ewa

PORTUGALSKA - PORTUGAL Joao Taborda My Straw Hat Joao Taborda Festival Joao Taborda Charming ROMUNIJA - ROMANIA Lajos Nagy Hillside 03 Lajos Nagy Misty forest Lajos Nagy Teahouse 03 RUSIJA - RUSSIA Viktor Kanunnikov Dandelions Vitaliy Podgurchenko Geometry Gennadiy Subach Cretan evening SAMOA - SAMOA Stuart Chape Boat harbour FZS G SAVDSKA ARABIJA - SAUDI ARABIA Fatimah Almarhoun Green eyed girl VP D Fatimah Almarhoun Rising Fatimah Almarhoun Magdoleen eyes Mohammed Alnaser Outlook Mohammed Alnaser Tannu Mohammed Alnaser Behind The Door Nasser Alrabeai Deprivation SRBIJA - SERBIA Istvan Virag Old woman Istvan Virag A young mother SINGAPUR - SINGAPORE Zee Kek Heng Out of net Zee Kek Heng Playful Zee Kek Heng For my children David P C Tay Little lass David P C Tay Front and back SLOVA KA - SLOVAKIA Peter Skuta The potter SLOVENIJA - SLOVENIA Janez Begu Èakajoè Janez Begu Sam po parku Mirko Bijuklic Pomlad Mirko Bijuklic Osamljena Ana Cveta Bor tnar Meglen dan Du an Brezovnik The long bow Du an Brezovnik Meeting Bogdan Bricelj Church on Clouds 2 Klemen Brumec Blue Vlado Bucalo Chaos is red 3 Toma Cimperman Nasmeh v de ju Irena Curk Starec in morje Marko Èade Baking bread Marko Èade Roasted chestnuts FIAP HM Alenka Èade Kobol Vatican steps Jan Èermelj Insensibility Jan Èermelj New ego Vasja Doberlet Clio 1 Vasja Doberlet Opatija 01

Domen Dolenc Domen Dolenc Igor Fabjan Izidor Ga perlin Izidor Ga perlin Sandi Gorkič Sandi Gorkič Sebastijan Iskra Sebastijan Iskra Sebastijan Iskra Alen Jerinic Doris Jug Cigoj Doris Jug Cigoj Ale Komovec Ale Komovec Manuella Kotnik Manuella Kotnik Simon Kovaèiè Simon Kovaèiè Simon Kovaèiè Simon Kovaèiè Valter Kranjc Miran Krape Miran Krape Simon Krejan Simon Krejan Simon Krejan Ale Lemut Miljko Lesjak Du an Letnar Du an Letnar Stane Lokar Ur ka Lokar Miran Lokar Kevin Lozar Kevin Lozar Andrija Majsen Milan Malovrh Milan Malovrh Milan Malovrh Sa a Merkandel Stanislav Mihalj Oton Naglost Oton Naglost Oton Naglost Sandi Novak Aleksander Oblak Nevenka Papič Nevenka Papič Andreja Peklaj Andreja Peklaj Andreja Peklaj Andreja Peklaj

MBK Reflex Diagonal Into the Abyss Unequal Brezèasnost Brez strahu Will you save me, please... Rapturous Ej man, catch the guitar! Neskonènost Senci PSA S Kovč ek Lost In my dreams Like M VP D The one that got away Winter morning Autumn grass VP SA Curves Shadows Stopni èe Morning on the river On the bar Salvation Blizzard in the glass Followed by Tim Michell Pastir s èredo Rudar Zabava Light FIAP HM Duhovi Energy Zadnji arki Pravokotniki Sunset On the top Lipicanec Shadows of power UPI G Sasa Merkandel Odsev Stopni èe Rdece Nov gumb Rosali V svetišč e Antelope 1 Waterways 1 Jesenska kopel Mimohod Navdusenca Jesenska kopel 3

p. Branko Petauer Jamnik 363 Rafael Podobnik Lokve Motif Peter Pokorn Village in the fog Peter ml. Pokorn Handwriting Ivo Pregelj Iskanje Miloš Prinč ič Novo in staro Miloš Prinč ič Zasne eni vinogradi Matej Ratko Untitled Kristjan Rems Mountain hut Kristjan Rems Autumn dream Miran Rojko Anchor rope Matej Skubic Flavtistka Robert Strahinjiæ Na preletu Robert Strahinjiæ Jutro na Solinah Andrej Tarfila Exibition Teodor Veingerl Najsi bo de ali sonce... Drago Vogrinec Kri potje Drago Vogrinec Ulica 2 Janez Vrzel Pogled navzgor Peter Zajfrid Reka meglic Peter Zajfrid Jutranji odsev Peter Zajfrid Ogenj v kapeli Janez Zalaznik Zombi vstajniki Janez Zalaznik Public and Actor Janez Zalaznik A1 Janez Zalig Kosilo Janez Zalig Ljubezen Janez Zalig V sonènih krogih Simon Zamar Med Nama je Most 2 Nina Zidar Three Nina Zidar Conversation Andrej mavc De nika v snegu Andrej mavc Stopnice Sanda Žuvela Fajfarič Je ona kljuè FZS S Sanda Žuvela Fajfarič Njegova pot JU NA AFRIKA - SOUTH AFRICA Shaun Laishley Artistic inmate Leon Pelser The Storm JU NA KOREJA - SOUTH KOREA Jong Il Lee Fish Market UPI S Jong Il Lee Gallop at a High Speed Moonjoon Lee My way Moonjoon Lee Wave PANIJA - SPAIN Lusima Barrio El hombre y la viña Lusima Barrio Death or glory Lusima Barrio El pastor ii Manuel Fite Planas Grand Canyon Manuel Fite Planas La Mancha Jordi Reig Montse Jordi Reig Gent VEDSKA - SWEDEN Nils-Erik Jerlemar Lady in Black


Nils-Erik Jerlemar Nils-Erik Jerlemar Nils-Erik Jerlemar Lennart Ring Lennart Ring TAJVAN - TAIWAN Feng-Lin Chen Feng-Lin Chen Feng-Lin Chen Ming-Hui Cheng Ming-Hui Cheng Ming-Hui Cheng Ming-Hui Cheng Chun-Yung Chou Chun-Yung Chou Chun-Yung Chou Hui Ling Fan Chih Sheng Huang Chih Sheng Huang Chih Sheng Huang Yu Pei Huang Yu Pei Huang Yu Pei Huang Yu Pei Huang Yun Feng Perng TURÈIJA - TURKEY Cetin Alkilic Cetin Alkilic Ali Ozkan Arikanturk Baris Barlas Aysu Bilgic Veysi Boran Veysi Boran Nurullah Genc Nurullah Genc Nurullah Genc Seyhan Gungor H. Bahar Kaleli Mehmet Turgut Kirkgoz Mehmet Turgut Kirkgoz Engin Kocyigit Engin Kocyigit Engin Kocyigit Engin Kocyigit Tolga Ozdemir Tolga Ozdemir Tolga Ozdemir Eser Pasa UKRAJINA - UKRAINE Mikhail Bondar Mikhail Bondar Vadim Skapenko Yuriy Zilinsky

Open Door Stormy Weather No 2 Woman and Shadow People 1 People 4

ZDRU ENI ARABSKI EMIRATI - UNITED ARAB EMIRATES Saeed Shamsi Inka2 Saeed Shamsi Crete5 Saeed Shamsi Inside world VELIKA BRITANIJA - UNITED KINGDOM Heading Towards Mynydd Mawr Sue Baker Dance Skirt Sue Baker The Last Mountaineer Dragon Boat Racing Kevin Bedford Bedford Grizzly Prowling Rose Kevin Bedford Bedford Elk at Sunrise Ceramicist-3 FIAP HM Kevin Bedford Bedford Grizzly on the Beach Domesticate Horse-23 Kevin Bedford Bedford Kingfisher with Fish Perilous situation-2 Tim Brown No Trespassing, Keep Out The mothers love-96 David Byrne Fire and Brimstone Bird 13 David Byrne Stormfront Snatch 8 David Byrne Camel Trader Bird 14 Vivien Cotton The Pier Early to work Bob Devine Lion cub on mum Dreamland Martin Fry Gloucester Child Voyager Martin Fry Storm Force Journey 03 Simon Hastings Missionary Man Creek scenery Simon Hastings The Last Crofter The journey 03 Wynne Jones My Friend And I Fisherman 02 Donald Lanstone Owl Xiangyiweiming Donald Lanstone Three of a kind Yantian work Donald Lanstone Misty morning John Larry Giraffe at Sunset Chefchaouen streets 1 Jon Martin Lofoten Landscape Chefchaouen streets2 PSA HM Jon Martin Girl in Yellow Dress Iron and Light Jon Martin Kimmeridge Bay Republic day 13 John McVie Help for Heroes Young Attitude Chris Mowatt Singing in the rain Horrible Polina Plotnikova Pomegranates Spook Polina Plotnikova Aging gracefully Borularda yasayanlar Peter Rees Luskentyre Kis insanlari Peter Rees Sleeping Dog Tarlalarda Peter Rees White Mountains,Crete Women s Liberation Brian Ross Sail Boat Aci Su Stewart Sandprints Sadu Su Stewart Reflections on a bus PSA HM Steps Su Stewart Through a bus window ATMs Cheryl Wild The Sound Garden Bayrakci Cheryl Wild The Vampire twins Castle Eye ZDA - UNITED STATES Fear and Desire FIAP G Derrell Dover Shaina 06 Broken Brick Derrell Dover Batgirl 08 In the water Jerry Joaquin Hannah Two Master saddle Norman Johnson Wrestliong Match Music Chau Le Cham old man Cyril Mazansky Hickman Bridge Attachment to the Sea-3 Diana Nguyen My Fish-2 Attachment to the Sea-15 Jennifer Chi Hung Wen Shepherds in Huyang Forest The Lightning Rods Jennifer Chi Hung Wen Splashing Boats Window in the past Xiang Ming Zheng Surfing Girl

Xiang Ming Zheng VIETNAM - VIETNAM Nguyen Van Toan

Night Heron

Phillip Kwan Monk at Corridor Phillip Kwan Morning Walk How prestine you are Phillip Kwan Down the Wave KITAJSKA - CHINA TEMA POTOVANJA - PHOTO TRAVEL Jinghui Chen Desert trip ARGENTINA - ARGENTINA Lu Cheng Moving Luis Alberto Franke Arreo a contraluz Lu Cheng Keep watching Luis Alberto Franke Marcando potrillos Lu Cheng The small boat Luis Alberto Franke En la caballeriza Xuedong Du Golden village Luis Alberto Franke En la pulperia de Cacho Xuedong Du Shoot Eduardo Vaccaro La Medina Xuedong Du Monks Eduardo Vaccaro Autoretrato Jing Guo Autumn thoughts Eduardo Vaccaro Sabado Jianping Li Pull together AVSTRALIJA - AUSTRALIA Jianping Li Life on the mudflats Leanne Alessi Reflections of the Past 2 Jianping Li Off-road scared Leanne Alessi Tesselated Moss 2 Ming Li A light boat Roy Killen Ta Hien street Yufeng Li The earth Roy Killen Market place Peng Li The way of Tibetans 4 James Lu Anger horse-2 Peng Li Tibetan is one of life 3 James Lu Blowing in the wind Peng Li Tibetan People 5 James Lu Co-coperation VP D Yue Liu Tiannvsanhua James Lu A young man in red Enkai Ma Add the sesame David Miller Burn No1 Enkai Ma Tibetan women in tent Justin Simmonds Burra Station Xufeng Qin Harvest season Joseph Tam Cooking Time FIAP HM Xufeng Qin Walk in the rain Joseph Tam Drying Fish Li Qiu Cemayangbian Graeme Watson Opera House Dinner Yi Wan Jehiel Graeme Watson Marching On Its Stomach Yi Wan Sibling FIAP G AVSTRIJA - AUSTRIA Yi Wan Singing Alois Bernkopf Dr. Reiternomade Yi Wan Stay Guenther Breidler Svolvaer Ge Xiao Process Albert Peer Huskys Ge Xiao Two giraffes Albert Peer Mountain village Ge Xiao Zebra migration Johann Schrittwieser The 4 prince Yanchen Xu Pass through FIAP HM Johann Schrittwieser Sinter terraces Yanchen Xu Spring return to earth 2 Johann Schrittwieser Sossusvlei Yanchen Xu Return BAHRAIN -BAHRAIN Yanchen Xu Melody of the sea Saeed Dhahi Golden Man Guomei Yang The beautiful lake & sails Saeed Dhahi Humid Guomei Yang Running on the beach Saeed Dhahi Noor Optical PSA G Guomei Yang Walking in the waves Saeed Dhahi Popular Cafe Kepian Yang The mirror BELGIJA -BELGIUM Kepian Yang The returning camel Daniel Kyndt Komen eten Mohan Zhao Full of vigor Daniel Kyndt Overspringen HRVA KA - CROATIA Daniel Kyndt Woestijnmensen Biljana Knebl Red Bridge Reginald Van de Velde Eyewitness Petar Sabol Desert magic BOSNA IN HERCEGOVINA - BOSNIA & HERZEGOVINA Andrea Solar Guardian of the Omo Dragan Prole Rural Idyll CIPER - CYPRUS Dragan Prole Na Drini cuprija Buket Ozatay Bosnian Beggar BRAZILIJA - BRAZIL FINSKA - FINLAND Ricardo Alves Anchored Jussi Helimaki Winter night KANADA - CANADA Kauko Keranen The Silent People Phillip Kwan Magical Light Kauko Keranen Pyres


Kauko Keranen Hurry to transport Sami Lommi Que Seppo Rintala Dubai Night 3 Seppo Rintala Lapland 2 Lassi Tuominen Train will Lassi Tuominen Superman Kantele Veijo Old Men PSA HM Kantele Veijo Past Window Kantele Veijo Through Port FRANCIJA - FRANCE Jean Claude Bacle Falkland Jean Claude Bacle Os de Civis Bernard Dussouchaud La ville aux vélos Bernard Dussouchaud La mosquée Guy B. Samoyault Derviches 2 UPI HM Guy B. Samoyault Masaallah NEMÈIJA - GERMANY Gerhard Boehm White House Michael Ewert Media Harbour Eva Flasche G.O.146 Manfred Kluger Old trade Manfred Kluger Dinner time Carsten Meyerdierks Endless Sunset Carsten Meyerdierks Kirkjufell Sunset Carsten Meyerdierks Skogafoss Rainer Mueller Last light Rainer Mueller Windsurfing Rainer Mueller Way up Joachim Schmitt Kaprun 1 Manfred Voss Hero Manfred Voss Metallic Creek UPI HM Manfred Voss Midsummer Night Manfred Voss Norway Colours Werner Weigl Reis for monks Werner Weigl Kloster in Shanghai HONG KONG - HONG KONG S.A.R. Hong Wai Victor Cheng Walk with the train UPI G Hong Wai Victor Cheng Across the bridge Hong Wai Victor Cheng Fishing in the morning Hong Wai Victor Cheng Going home Ming Lai Chung Sisterhood Henry Ho Help Henry Ho Keep Burning FZS S Henry Ho Reaching Out Yau Ming Charles Ho An old village Yau Ming Charles Ho Fishermen village Yau Ming Charles Ho A farmer's house Ngai Leung Ip Expect breakfast Ngai Leung Ip Temple fair no 1 Shiu Gun Wong The Flying Loop Shiu Gun Wong No Photo! PSA B Shiu Gun Wong Fishing Shiu Gun Wong Rodeo 2

INDIJA - INDIA Basudeb Chakraborty Dipankar Ghosh Dipankar Ghosh Dipankar Ghosh Dr. Avanish Rajan IRAN - IRAN Alireza Abbasi Vahid Babaei Vahid Babaei Vahid Babaei Vahid Babaei Abbas Bagherian Alireza Bakhtiari Alireza Bakhtiari Iman Barghashi Amir Hossein Heidarian Siamak Jafari Siamak Jafari Mansoor Mohamadi Mansoor Mohamadi Mohammad Monsef Mojarad Morteza Moradli Morteza Moradli Morteza Moradli Heawa Naghshi Loghman Rahimi Shima Saber Seyed Saeed Sadat Barikani Seyed Saeed Sadat Barikani Vahid Varasteh IRSKA - IRELAND Helen Hanafin Frank van Pelt Frank van Pelt IZRAEL - ISRAEL Ayelet Neufeld Ayelet Neufeld ITALIJA - ITALY Simone Boddi Simone Boddi Simone Boddi Simone Boddi Antonio Chiumenti Roberto Filippi Walter Gaberthuel Walter Gaberthuel Marco Garabello Marco Garabello Liliana Giannini Angiolo Manetti Monica Mietitore Monica Mietitore

Maria Concetta Restivo Etna from Brucoli Maria Concetta Restivo In mezzo alla tempesta Maria Concetta Restivo Verso il tramonto Pierluigi Rizzato Asha Pierluigi Rizzato Preparations for donga Federico Rizzato Flags of freedom Giuseppe Tomelleri The Sassi nr.2 Sleep FIAP S Giuseppe Tomelleri The Sassi nr.3 A lone man Giuseppe Tomelleri The Sassi nr.4 Morning Riccardo Villa Rage Now - last - next Riccardo Villa Hallo from Uzbekistan Outboard Daniele Zaffonato Ground Zero 2010 Pa2 Daniele Zaffonato Ladakh Fields Mother & Son KUVAJT KUWAIT Old Family Sabaek Kalban Khalifa tawer Eyes MAKEDONIJA - MACEDONIA Fishing Vladimir Jovanovski Dimce 02 Human & Trees Vladimir Jovanovski Galaxy gold at autumn FIAP HM Road Vladimir Jovanovski Harmonikash Ruddy PSA S MALEZIJA - MALAYSIA The white spring Sung Wee Ho Speeding race Restaurant Sung Wee Ho Breathtaking scenery Badab sort Chee Keong Lim Alone 2 Behestan Chee Keong Lim Fireman 10 Stone castle Chee Keong Lim Muddy football 5 1 Chee Keong Lim Tukang kayu 5 Kane MOLDAVIJA - MOLDOVA Daily Life Anatolie Poiata Jury Hard Life Anatolie Poiata On the way to the market Hard Life UPI B Anatolie Poiata Summer day Ferris wheel of life Anatolie Poiata Training for Olympics NIZOZEMSKA - NETHERLANDS TheGinger Spice Lady Daniel Lybaret Garnalenvissers Pont de l'Oleran Max van Son Look at Me Crossing the Square Max van Son All Seats Occupied NOVA ZELANDIJA - NEW ZEALAND The market Marie Bilodeau Morocco Woman with baskets NORVE KA - NORWAY Tina Signesdottir Hult Going home2 Family dogon Harald Sorensen Hammaroy 2 Iron shop Roald Synnevåg Riksvei 1 Island Market of shalateen 2 POLJSKA - POLAND Pienza 11 Krzysztof Zajac Cminda Sameba Away from the storm UPI S PORTUGALSKA - PORTUGAL Mamma (etiopia) Joao Taborda Who is the first Aspettando clienti Joao Taborda Moments of Love II Lighthouse Joao Taborda Transport the tea Jump ROMUNIJA - ROMANIA Tea Party Lajos Nagy Huckster in Konya High water in Venice SAMOA - SAMOA Jump Dance Stuart Chape Manono island, Samoa Hamer dance SAVDSKA ARABIJA - SAUDI ARABIA Principe pastore Abdullah Aldahami Love Statue-NYC Desert festival Dreadful Khumbu Makalu camp-II Shiva summit approach Camels at Ladakh

Abdullah Aldahami Network-Toronto, CAN Rayed Almalki C-RAlmalki-2 Fatimah Almarhoun Strong women Fatimah Almarhoun Saudi lady Fatimah Almarhoun Tawaf Fatimah Almarhoun Memories Mohammed Alnaser Unicorn Mohammed Alnaser Redness Mohammed Alnaser Nila VP SA Nasser Alrabeai My friend camel Nasser Alrabeai Rise SRBIJA - SERBIA Istvan Virag Lamberjack02 Istvan Virag Labmerjack03 SINGAPUR - SINGAPORE Zee Kek Heng Carrying baskets David P C Tay Young monk David P C Tay Fishing nets FIAP B David P C Tay All in a family SLOVA KA - SLOVAKIA Peter Skuta Raining Peter Skuta An exceptional day Peter Skuta Therese SLOVENIJA - SLOVENIA Iris Batista Life on streets of Roma Tine Benedièiè Jutro Mirko Bijuklic Kubanki Mirko Bijuklic Potepuhi Du an Brezovnik Mediterranean coast Du an Brezovnik Organist Vlado Bucalo Frozen village FZS B Vlado Bucalo Lavanda 7 Vasja Doberlet Worry Vasja Doberlet Puppets Igor Fabjan On the lookout Tina Furlan Seller Izidor Ga perlin Till the last breath Izidor Ga perlin Terraces Izidor Ga perlin World of Purple Sandi Gorkič Kosilo v Parizu Sandi Gorkič Pogled v neznano Alen Jerinic Moseja Ale Komovec Folow red Ale Komovec Jutro v solinah Ale Komovec Morning mists DANILO Kosi Circle of life Miran Krape What do you thing Vinko Lavti ar Salsa Vasja Leban Portugal 3 Ale Lemut Ribiè Ivan Maffi Marocco road Ivan Maffi Satelite plates Ivan Maffi Camel caravan


SPONZORJI / SPONSORS Dobrodo li v Ajdov èini Ajdov èina le i v osrèju Vipavske doline, na zahodu Slovenije. Sonèna ju na poboèja in mediteransko podnebje so kot nala è za vinsko trto. Staro znanje in sodobni pristopi uvr èajo vinarje iz Vipavske doline med odliène pridelovalce vin, ki e stoletja slovijo doma in v tujini. V ni ini so podnebni pogoji idealni za pridelovanje sadja in zelenjave. Tukaj nji prebivalci so e v Valvazorjevih èasih oskrbovali Dunaj in druga veèja mesta z vinom in zgodnjim sadjem (èe nje, marelice, breskve). Pomembno vlogo v zgodovini Ajdov èine je odigrala reka Hubelj. Konec 3. stoletja so ob Mrzli reki, kot so jo poimenovali Rimljani, zgradili utrdbo Castra. Na tem obmoèju je 5. in 6. septembra leta 394 potekal eden najveèjih antiènih spopadov, znamenita bitka pri Frigidu. Njen izid je odloèila burja, ki je Teodozijevim voj èakom podeseterila moè pu èic, Evgenijevim vojakom pa trgala èite iz rok, pu èice in kopja pa obraèala v lastne vrste. Ob Hublju so e v 16. in 17. stoletju delovale fu ine in kovaèije za elezo, nato pa je moè tega nikoli presahlega hudournika izkori èalo e mnogo drugih obrtnih delavnic. Hubelj je bil tudi meja med Gori ko in Kranjsko de elo. Izvir Hublja danes privablja tevilne obiskovalce od blizu in daleè, e posebej velièasten je po obilnem de evju. Eno od naravnih èudes je tudi znamenito Otli ko okno na robu Gore. Po ljudskem izroèilu ga je naredil sam hudiè. Skozi votlo steno se odpira nenavaden pogled na dolino. Nepozaben panoramski pogled na Vipavsko dolino lahko do ivite tudi, èe poletite z ajdovskega letali èa z motornim ali jadralnim letalom ali pa se s padalom spustite z vzleti èa Kovk na Gori. Poboèje Trnovske planote in Vipavski grièi so prepredeni z lepo urejenimi pohodnimi potmi, tukaj pa so tudi odlièni pogoji za kolesarjenje, saj teren omogoèa la je in te je kolesarske podvige - s strmimi vzponi in spusti. V portnem parku Pale je na voljo proga za 4-kros, ki omogoèa treninge skozi celo leto. Vabljeni v Ajdov èino - de elo sonca, burje, vina in prijaznih ljudi.


SPONZORJI / SPONSORS Welcome to Ajdov èina The city of Ajdov èina lies in the centre of the Vipava valley which is located in the western part of Slovenia. The sunny southern slopes and the Mediterranean climate are ideal for the growth of grape vines. Ancient knowledge and modern approaches place the Vipava winegrowers among the most excellent wine producers who have been well-renowned at home and abroad for centuries. Climatic conditions in the lowland of the valley are perfect for fruit and vegetable cultivation. Already during the time of Valvasor the local population supplied the city of Vienna and other larger cities with wine and early fruits (cherries, apricots, peaches). The river Hubelj also played an important role in the history of Ajdov èina. At the end of the 3rd century, the Romans built the Castra fortification next to the river Mrzla reka. On the 5th and 6th September in 394, one of the greatest battles of the antiquity took place at this area the famous Battle of the Frigidus. Its outcome was decided by the bora wind which increased the strength of arrows by Theodosius soldiers by tenfold and snatched the shields out of the hands of Eugenius soldiers and redirected their arrows and spears straight back to them. As early as in the 16th and 17th century many ironworks and iron forges operated by the river Hubelj. Later on, other crafts workshops also took advantage of this powerful, never dried-up torrent. In previous times, the river Hubelj also represented the border between the Gorizia and Carniola regions. Today, the source of the river Hubelj attracts numerous visitors from near and far and is especially magnificent after heavy rain downpour. One of the valley s natural wonders is also the famous Otlica window located on the edge of the Gora Plateau. The folk tradition says that this window was formed by the devil himself. The view towards the Vipava valley through its hollow wall is truly exceptional. You can also experience the memorable panoramic view over the Vipava valley from the air by taking a flight on a small airplane or a glider from the Ajdov èina airport or by paragliding from the Kovk na Gori paragliding take-off. The slopes of the Trnovo Plateau and the Vipava Hills are covered with well-arranged hiking trails and also offer excellent cycling opportunities as the terrain allows easier and more demanding cycling ventures with steep ascends and descends. The Pale Sports Park also offers a 4-cross track allowing practice throughout the year. You are welcome to visit Ajdov èina the land of the sun, bora wind, wine and friendly people.

Foto: Tina Furlan


SPONZORJI / SPONSORS In titut za varnost Lozej d.o.o. Ajdov èina In titut za varnost Lozej je podjetje s 20 letno tradicijo, ki opravlja predvsem strokovne naloge s podroèja varnosti in zdravja pri delu, po arnega varstva in varovanja okolja. e od ustanovitve naprej uspe no zasleduje zastavljen cilj visoko kakovost svojih storitev, ki so vselej na ravni uspe nih konkurenènih podjetij. V zadnjih letih je dru ba vlagala veliko naporov v notranjo reorganizacijo, ki je poleg pridobljenih pooblastil, certifikatov in akreditacij, spremenila tudi svojo podobo s preimenovanjem v In titut za varnost Lozej. Da so e bli e uporabnikom svojih storitev, imajo ustanovljene tri poslovne enote, in sicer v Se ani, Idriji, Logatcu ter v Kr kem. O tem, da hodijo v korak s èasom, ali pa celo korak pred njim, govorijo pridobljeni certifikati kakovosti, tudi najbolj zahtevni in iz razliènih podroèij. Z lastnim znanjem in na podlagi izku enj so strokovnjaki v in titutu sami razvili raèunalni ki program za a urno vodenje evidenc s podroèja varnosti in zdravja pri delu. V zadnjih letih so sodelovali pri projektiranju vrste pomembnih objektov v Sloveniji. Za opravljanje strokovnih nalog e imajo pooblastila Ministrstva za delo, dru ino in socialne zadeve, Ministrstva za okolje in Ministrstva za zdravje, z dodatnimi znanji in certifikati kakovosti pa si prav na tem poslovnem podroèju odpirajo nove mo nosti, tako pri pridobivanju poslov, kot tudi pri irjenju dodatne ponudbe. In titut za varnost Lozej zaposluje 21 ljudi, vsak od njih je strokovnjak na svojem podroèju, kar 19 pa jih ima visoko, vi jo in podiplomsko izobrazbo. Seveda pa pri delovanju tak ne institucije zgolj teoretièno znanje, pridobljeno v oli, e zdaleè ne zadostuje. Da je usposobljenost vsakega zaposlenega predpogoj za doseganje in vzdr evanje dogovorjenega nivoja kakovosti, se zaveda tudi vodstvo dru be, ki to dosega s stalnim usposabljanjem in nagrajevanjem vseh zaposlenih. Zato podpira nenehno izbolj evanje sistema kakovosti in ozave èa vse zaposlene o pomembnosti doslednega izpolnjevanja zahtev in elja naroènika. Vsak zaposleni pa se zaveda lastne odgovornosti za kakovost svojega dela. V In titutu za varnost Lozej se torej ukvarjajo s tehnolo ko zahtevnimi procesi, vizija in tituta je usmerjena v nadaljevanje intenzivnega irjenja ponudbe in dolgoroèno sodelovanje s poslovnimi partnerji.


SPONZORJI / SPONSORS In titut za varnost Lozej d.o.o. Ajdov èina In titut za varnost Lozej d.o.o. (Lozej Safety Institute Ajdov èina) is a company with 20 years of experience performing professional tasks especially in the field of health and safety at work, fire safety and environmental protection. Since its foundation they successfully pursued their principal objective - the highest quality of their services comparable to other rival companies. In recent years, the company was internally reorganised and renamed In titut za varnost Lozej d.o.o, gained new authorisations, certificates and accreditations. They established three business units in Se ana, Idrija, Logatec and Kr ko, in order to be closer to the users of their services. The acquired certificates of quality from different areas also show that their services are always up-to-date. With their knowledge and practical experience, the experts at the Institute developed a computer program for keeping up-to-date records of health and safety at work. In recent years, the Institute also participated in the design of some important buildings in Slovenia. The Institute has authorisations from the Ministry of Labour, Family and Social Affairs, the Ministry of Agriculture and the Environment, and the Ministry of Health to perform professional tasks and because of their expertise and certificates of quality they gain new business opportunities and are able to spread their additional offers. The Institute employs 21 people, each of whom is an expert in his field, and 19 of them are highly educated or have a postgraduate degree. However, the functioning of an institution like In titut za varnost Lozej d.o.o. is not possible only with theoretical knowledge acquired in schools and universities. The Institute's management is aware of that and therefore offers continuing training and remuneration of all employees in order to achieve and maintain an agreed level of quality. They also support the continuous improvement of the quality system and ensure that all employees fulfil the clients' requirements and wishes consistently. Every employee is aware of his own responsibility for the quality of his work. In titut za varnost Lozej d.o.o. therefore deals with technologically demanding processes and has a clear vision of how the Institute is going to develop by expanding their offers intensively and by cooperating with their business partners in a long-term. The Institute is, despite the crisis, focused on further development and growth of the company and is able to seize new business opportunities. And in addition to new employment opportunities for highly skilled professionals, the Institute also enables other companies to develop and achieve their desired objectives.


Andrija Majsen Fisherman Andrija Majsen Street fun Vida Markovc Resnost naloge Marko Mladovan Kam gremo FZS G Sandi Novak On the street Aleksander Oblak Na palubi Ladislav Pavliha Na mostu Andreja Peklaj Pod himalajo arko Petroviè On the train Rafael Podobnik Arena Rafael Podobnik Cultivated Fields Peter Pokorn Train Peter Pokorn Hard life 3 Peter ml. Pokorn Wood for you Matej Ratko Street theather Uro Ritonja On the road again Toma Sedej Romarji Toma Sedej Jutro Toma Sedej De even dan Matej Skubic Po ulicah Montmartre Robert Strahinjiæ Bella Toskana III Robert Strahinjiæ Pri gradu Bocalle Robert Strahinjiæ Soline Jasim Suljanoviæ Rail to sea Andrej Tarfila Shopping Teodor Veingerl Noč ni polet Toma Velechovsky Stilt Fishermen Toma Velechovsky Frying on the Street Milo Vodopivec Kdo si tujec Peter Zajfrid Duh na pomolu Peter Zajfrid Jesen v goricah Janez Zalaznik Otrok v Pugliji Janez Zalaznik Starka s samokolnico Janez Zalaznik truca kruha Janez Zalig Bilbao Janez Zalig Morje Simon Zamar Greva v Svet Nina Zidar Thin red line Sanda uvela Fajfariè Je e la JU NA AFRIKA - SOUTH AFRICA Leon Pelser House No 1005 JU NA KOREJA - SOUTH KOREA Jong Il Lee Memory Jong Il Lee Mud Festival PANIJA - SPAIN Lusima Barrio Ablution Lusima Barrio Chico sentado Lusima Barrio Floating market PSA HM Lusima Barrio Personaje de varanasi Miguel Peiro El animador ambulante Miguel Peiro Sagrada Familia Jordi Reig Castellers1

VEDSKA - SWEDEN Sue Baker Bryce Canyon Dawn Roy Killen Lion cub with bone Ferenc Dobay Artists street 02 Kevin Bedford Bedford Mormon Row Barn Roy Killen Hyena and pup Ferenc Dobay At Home Kevin Bedford Bedford Elephants Masai Mara Roy Killen Grey heron with frog TAJVAN -TAIWAN Kevin Bedford Bedford Eileen Donan Castle James Lu A bird and a horse Feng-Lin Chen Fishing with Brimstone Tim Brown Mermaid Street, Rye Brian Russell Osprey with Fish Hui Ling Fan Prosperity David Byrne After the Storm Joseph Tam Red Valley Hui Ling Fan Child transfer David Byrne Scottish Volcano Joseph Tam Milky Rock Hui Ling Fan The last train David Byrne Reach for the Sky Graeme Watson Egret With Fish Hui Ling Fan Cannot help it FIAP HM Peter Cooper The Neath River Graeme Watson I Love My Mum 2 Chi-Lai Huang Harvest of fish Bob Devine Whos watching who Kim Wormald Darter at Rest Chi-Lai Huang Antarctic travel Bob Devine Wild life photography Kim Wormald I Spy Chi-Lai Huang Salt field walker Gordon Follows Lindisfarne AVSTRIJA - AUSTRIA Chi-Lai Huang Train jammed Gordon Follows Svalbard Icescape Alois Bernkopf Dr. Emu Chih Sheng Huang New Catches From Sea Martin Fry Past Times Guenther Breidler Gasblase Chih Sheng Huang Salt Makers 02 John Larry Samburu Goat Herders Guenther Breidler Stromboli Chih Sheng Huang The Quiet Morning Jon Martin Kids and Cows PSA HM Manfred Lang Tree in rocky desert Yu Pei Huang Harvest FIAP HM Jon Martin Making Coffee Albert Peer Fennek Yu Pei Huang Salt making Jon Martin Cambodian Nun Albert Peer Lizard Yu Pei Huang Salt Workers Page Jon Martin Happy Family Johann Schrittwieser Rhrino Yu Pei Huang The journey 02 John McVie Dawn on Inle Lake, Burma Johann Schrittwieser Zebras Yun Feng Perng Misty views John McVie Monks at the Temple BELGIJA - BELGIUM Yun Feng Perng On the river scenery John McVie Novice Monk, Burma Daniel Kyndt Vis gevangen Yun Feng Perng Camel reflection Polina Plotnikova Horseshoe bend Daniel Kyndt Vuurlibel TURÈIJA - TURKEY Brian Ross Inch Strand Daniel Kyndt Zandloper Cetin Alkilic Argan oil workers ZDA - UNITED STATES Andre Sikosek Klein Hapje Baris Barlas Sultanahmet Mosque 01 Norman Johnson No Longer in Use Andre Sikosek In zand rollen Aysu Bilgic Reading Chau Le Determination Rene Van Echelpoel Beautiful Demoiselle Aysu Bilgic Yalniz Bisikletli Chau Le Drying fishing net Rene Van Echelpoel Brown Hare in close-up Aysu Bilgic Yellow Bike Chau Le Early fishing Rene Van Echelpoel Gull with Frog Erim Erdem Game Chau Le Rice Rene Van Echelpoel Torenvalk met prooi FZS B Nurullah Genc Havaifisek Vinh Mai Into the Falls Dre Van Mensel Fighting Pheasants Mayan Woman Selling Souvenirs Dre Van Mensel Frog Caught Nurullah Genc Mola Vinh Mai Seyhan Gungor Green Eyes Jennifer Chi Hung Wen Camels climbing Up Dre Van Mensel Gull With fish Seyhan Gungor Too Many Jennifer Chi Hung Wen Misty Great Wall Dre Van Mensel Tear Open VP D H. Bahar Kaleli Bagan VIETNAM - VIETNAM BRAZILIJA - BRAZIL H. Bahar Kaleli Cezayir Nguyen Van Toan The NGO trad. boat on Tau Hu Guacyr Aranha Seabed 3 Mehmet Turgut Kirkgoz Kitchen Nguyen Van Toan The late afternoon KANADA - CANADA Mehmet Turgut Kirkgoz Life is beautiful Dany Chan A Gathering Of Wildebeast Mehmet Turgut Kirkgoz Pending and outgoing Dany Chan Chaos Tolga Ozdemir Men and women ARGENTINA - ARGENTINA Dany Chan Safeguarding Tolga Ozdemir Red Luis Alberto Franke Cerros nevados Dany Chan Grizzlies Fighting Over Salmon Run Tolga Ozdemir Front of the door Luis Alberto Franke Los Cardones Tin Sang Chan Great gray Owl Landing FIAP S Eser Pasa Fisherman Luis Alberto Franke Ratona Tin Sang Chan Great Jay Landing Mehmet Yasa Hectors AVSTRALIJA - AUSTRALIA Tin Sang Chan Loon Feeding Chick Mehmet Yasa La Defense Leanne Alessi Turimetta Dawn 2 Phillip Kwan Snow Monkey Stare UKRAJINA - UKRAINE Wally Cannon Thorny Devil Phillip Kwan Egrets Fighting Yuriy Zilinsky Street leisure Neville H W Foster Feeding On The Wing 2964 Phillip Kwan Elk Fighting Yuriy Zilinsky Water cradle Jenni Horsnell Swallow in Flight Phillip Kwan Osprey with Bass UPI HM ZDR. ARABSKI EMIRATI - UNITED ARAB EMIRATES Jenni Horsnell Tandem Reflection KITAJSKA - CHINA Saeed Shamsi At the market Jenni Horsnell Whistling Kite with prey 6 Junjie Chen Drink Saeed Shamsi Chauen VP D Jenni Horsnell Juvenile Kite Hovering 2 Linfeng Chen The decisive battle VELIKA BRITANIJA - UNITED KINGDOM T-P Huynh I Love You 2 Linfeng Chen The crested kingfisher Sue Baker Aiguille du Midi FIAP HM T-P Huynh Family Training 3 FIAP HM Jinghui Chen Opportunistic

TEMA NARAVA - THEME NATURE


Lu Cheng Xuedong Du Xuedong Du Xuedong Du Xuedong Du Yong Gu Yong Gu Jianping Li Yue Liu Baoli Lou Xufeng Qin Xufeng Qin Li Qiu Cheng Shi Cheng Shi Yi Wan Ge Xiao Ge Xiao Ge Xiao Ge Xiao Yanchen Xu Guomei Yang Guomei Yang Guomei Yang Guomei Yang Haoliang Yu Haoliang Yu Haoliang Yu Haoliang Yu Huiping Yu Huiping Yu Huiping Yu HRVA KA - CROATIA Linda Blazic - Mirosevic Petar Sabol Petar Sabol Andrea Solar FINSKA - FINLAND Eero Hauta-aho Eero Hauta-aho Jussi Helimaki Kauko Keranen Sami Lommi Seppo Rintala Seppo Rintala Rainer Salo Rainer Salo Jouko Taukojärvi Jouko Taukojärvi Jouko Taukojärvi Lassi Tuominen Juhani Valtola

Share Chorus Family Hillside Flap Kingfishers The boundary of sky FIAP B Family life in wild Desert Populus2 Group of Zebras Capture Africa cheetah Eat food alone Deer eating in the wild Soul of snow Tianshan Light And Shadow African buffalo and friends Big guy Impala and birds PSA HM Two heron Wildebeest crossing river The jungle of May The quiet dawn Wood inside the wood The roaring wild stream VPD Dawn The elephant The elephant 1 Africa Galloping ahead Return home Fight Fishing Damselfly magic Swallowtail beauty contest Two friends taking a walk Short Runway Food is coming Coenagrion hastulatum 2 Golden Bear Icarus Swans 4753 Swans 1660 Wolverine 2 Fish hawk Great Grey Owl Osprey and Fish Wolverine Climbing Squirrell Food Delivery

Kantele Veijo Skilled Swings Kantele Veijo Cunning Fox FRANCIJA - FRANCE Marc Anagnostidis Anthocharis Fougere Marc Anagnostidis Accouplement Mantes Jean Claude Bacle Deer running Jean Claude Bacle Upupa on tree truck Roger Jourdain Black-Winged Stilt Mating Roger Jourdain Blue Tit And Ice Roger Jourdain Lion And Kill No10 Roger Jourdain Serengeti Killers Under Rain NEMÈIJA - GERMANY Eva Flasche Kanadagans 1 Eva Flasche Erfolgreiche Jagd Eva Flasche Schwaene Wolfang Kaeding Lion on Pirsch Wolfang Kaeding Attack by cheetah Wolfang Kaeding Feed for Cheetah Wolfang Kaeding Way through water Ludwig Loch Affenliebe Ludwig Loch Eulenflug Ludwig Loch Spurt Ludwig Loch Sea raven PSA S Carsten Meyerdierks Painted Lady Alfred Preuss Ill humoured Stagbeetle Alfred Preuss Rhombodera basalis w Grasshopper Alfred Preuss Agalychnis callidryas Heiko Roemisch After rain 011 Heiko Roemisch Family idyll 0903 Heiko Roemisch Red deer bellow in morning mist1155 Heiko Roemisch Reed singer 8136 Manfred Voss Mystic Slot Manfred Voss I see you Werner Weigl Grönlandwal Werner Weigl Nordlicht Werner Weigl Orangutan HONG KONG - HONG KONG S.A.R. H.W. Chan Depend on bosom H.W. Chan Enjoy in Hot spring Kevin Chan Life and Live Kevin Chan Shower in the Morning Kevin Chan My Breakfast Yau Ming Charles Ho Alert Yau Ming Charles Ho Tackle (1) Yau Ming Charles Ho Flying over Shiu Gun Wong The Hunter 2 Shiu Gun Wong Cranes Landing FIAP G MAD ARSKA - HUNGARY Éva Csohány Rókakoma Janos Danis Small Fighters Janos Danis Song of Desire Janos Danis Stag at Alert

Janos Demeter Adrienn Kovacs Gábor Szabó Zsuzsanna Tószegi István Vetö István Vetö István Vetö István Vetö INDIJA - INDIA Basudeb Chakraborty Basudeb Chakraborty Basudeb Chakraborty Soumen Kumar Ghosh Soumen Kumar Ghosh Soumen Kumar Ghosh Dr. Avanish Rajan Dr. Avanish Rajan Dr. Avanish Rajan IRAN - IRAN Ali Akbari Abbas Bagherian Mohamad Eslami Mohamad Eslami Amir Hossein Heidarian Amir Hossein Heidarian Siamak Jafari Siamak Jafari Ali Miremadi Mohammad Monsef Mojarad Mansoor Mohamadi Loghman Rahimi Loghman Rahimi Seyed Saeed Sadat Barikani Seyed Saeed Sadat Barikani Seyed Saeed Sadat Barikani IRSKA - IRELAND Catherine Bushe Kevin Johnson Kevin Johnson Kevin Johnson Kevin Johnson Christine Taylor Christine Taylor IZRAEL - ISRAEL Ayelet Neufeld Ayelet Neufeld Gil Shmueli ITALIJA - ITALY Franco Biondi Antonio Chiumenti Alessio Cipollini Alessio Cipollini

Flight Over the Sand Shadows of desert The king of the forest Geyser Lace Provision Northern Harrier The prey Great crested grebes Mating season Trap King fisher with catch Its Yummy Leopard dragging kill Lion attacking Baboon trio fight Wild boar fight Yellow breasted bee Beauties of desert Zagros Firozkooh Trees Green illusion Waiting for summer Burned Leaves Hope From Desert to Desert Death in the Desert To Review Ice Mish morg VP SA Green Season Lake roots Urmia lake Juvenile gannet Wet Day UPI S GGO Strike Fly By Curiosity Dinner Wildebeeste migration Cranes at sunrise Morning rush in color Yellow Swallowtail Grandeur Western desert Cince Il Duello

Alessio Cipollini La Lotta Nicola Esposito Contact 6 Nicola Esposito Contact 2 Ermes Furlani The strongest Ermes Furlani Jump Marco Garabello Hunter... Hunted Liliana Giannini Liferaft Liliana Giannini Scrupulous attention Angiolo Manetti The scream Franco Marchi The prey Franco Marchi In flight for the beakful Franco Marchi Dragonflys Franco Marchi Birds against Pierluigi Rizzato Kingfishers mating Pierluigi Rizzato Salmon eye FZS G Pierluigi Rizzato Suffocating Federico Rizzato The sprint Federico Rizzato Wildebeest takedown Gianni Schianchi Black-winged Stilt Gianni Schianchi Squacco Heron Gianni Schianchi Cormorant Gianni Schianchi Spoonbill Giuseppe Tomelleri Sea gulls nr.1 Giuseppe Tomelleri Sea gulls nr.3 Giuseppe Tomelleri Sea gulls nr.4 Riccardo Villa Hare fleeing Riccardo Villa Island KUVAJT - KUWAIT Faisal Hamadah Get away Faisal Hamadah Gold Faisal Hamadah Motion LATVIJA - LATVIA Mihails Ignats The River Mihails Ignats Winter River FIAP HM LUKSEMBURG - LUXEMBOURG Jean-Luc Brausch Pannewippchen Jean-Luc Brausch This is my territory Jean-Luc Brausch Flying in November Rain Jean-Luc Brausch The Golden Dawn MALEZIJA - MALAYSIA Sin Kun Andy Lim Ant4 Sin Kun Andy Lim Robber Fly 5 Sung Wee Ho Awesome wing of sweet Sung Wee Ho Infant feeding Sung Wee Ho Kingfisher catching Sung Wee Ho Piggyback ride NIZOZEMSKA - NETHERLANDS Daniel Lybaret Blauwgroene liefde Daniel Lybaret Gierenkop Daniel Lybaret Fazant Max van Son Between the Culms 2 Max van Son Alert Fox


NOVA ZELANDIJA - NEW ZEALAND Marie Bilodeau Kingfisher Marie Bilodeau On the Hunt Andy Rae Bispira volutacornis NORVE KA - NORWAY Harald Sorensen The rock Roald Synnevåg Atlantic tern OMAN - OMAN Hamed Alsulaimi Darbat Waterfall POLJSKA - POLAND Krzysztof Zajac Valentine PORTUGALSKA - PORTUGAL Joao Taborda Happy Couple Joao Taborda Old Gorila ROMUNIJA - ROMANIA Lajos Nagy Bee eaters fighting Lajos Nagy Starling crowd Lajos Nagy The mouthful RUSIJA - RUSSIA Viktor Kanunnikov Trio SAMOA - SAMOA Stuart Chape Barchan dunes 2 Stuart Chape Svalbard 5 SAVDSKA ARABIJA - SAUDI ARABIA Mohammed Alnaser Charm Mohammed Alnaser To Migrate FIAP HM Mohammed Alnaser Flying LBR Mohammed Alnaser Mara Hunter Nasser Alrabeai Chameleon head Nasser Alrabeai Elephant eye Nasser Alrabeai Golden Crown SRBIJA - SERBIA Istvan Virag In fog01 SLOVENIJA - SLOVENIA Tine Benedièiè Petelin Tine Benedièiè Gobica Mirko Bijuklic Osamelec Mirko Bijuklic Led Mirko Bijuklic Megla Young Steinbock on the Edge Bogdan Bricelj Bogdan Bricelj Medusa with Reflexion Vlado Bucalo Morning dance Vlado Bucalo MA 23 VP D Vlado Bucalo MA 17 Marko Burnik Na papriki Marko Èade Ice in the lagoon Bla Èrepin ek Pogled Bla Èrepin ek Yellov bild hornbill Bla Èrepin ek Kudu Izidor Ga perlin Two families Izidor Ga perlin Deadwood Izidor Ga perlin Dirigent

Doris Jug Cigoj Marjan Klepec Emil Kodat Ale Komovec Simon Kovaèiè Simon Kovaèiè Simon Kovaèiè Miran Krape Miran Krape Miran Krape Miran Krape Simon Krejan Miljko Lesjak Ivan Maffi Dani Mauko Stanko Mravljak Sandi Novak Janez Pape Janez Pape Janez Pape Nevenka Papič Ladislav Pavliha Ladislav Pavliha Andreja Peklaj Andreja Peklaj Andreja Peklaj p. Branko Petauer p. Branko Petauer p. Branko Petauer Vinko Peternelj Natalija Pi ec Natalija Pi ec Natalija Pi ec Rafael Podobnik Peter Pokorn Matej Ratko Matej Ratko Miran Rojko Miran Rojko Boris Ronkalj Boris Ronkalj Boris Ronkalj Boris Ronkalj Toma Sedej Robert Strahinjiæ Jasim Suljanoviæ Zdenka filigoj Zdravko Turk Teodor Veingerl Drago Vogrinec Janez Vrzel Janez Zalaznik

Sonce 3 Vodomec Enooki Kindergarden Courtship Dragonfly Mantis Bursts It is so cold Thirsty Whats beak Edge of the pans Sleme Overflow Gozdni prebivalci Vidim te White angels Modri svat Bela zverinica FZS S Prebivalki pragozda Warm welcome Paleta ruja Kaj je to Ogledalce povej...! Jesenska kopel 2 Tiho jutro 2 Jabalina 094 Medved 245 Skobec 016 Bela balerina Medo pleza Pogled Jelen v meglenem jutru Autumnal Larches Cinclus cinclus Kingfisher Light through fog Sandy beach Spring forest Mavrièna ljubezen Vedno pozorna Eleganten let Velièastna Vzlet Slap Kozjak Megleno jutro V megli Postovkina vsakdanjost Otro ki vrtec V gozdu 2 Kamufla a Razprtih kril

Janez Zalig Borba Janez Zalig Prijatelji JU NA AFRIKA - SOUTH AFRICA Willem Kruger BB Jackal surrendered 1 Willem Kruger Hornbill foraging 3 The Vulture and the Jackal 3 UPI G Willem Kruger Leon Pelser Nature Traffic Leon Pelser The Helping Hand JU NA KOREJA - SOUTH KOREA Jong Il Lee Twins PANIJA - SPAIN Miguel Peiro La mosca Miguel Peiro Mi desayuno 2 TAJVAN - TAIWAN Feng-Lin Chen Feeding 14 Feng-Lin Chen Catching Fish Feng-Lin Chen Cry Piteously for Food Ming-Hui Cheng Feeding-155 Ming-Hui Cheng Green cap spider-36 Ming-Hui Cheng Progressive-45 Chun-Yung Chou Brood 19 Chun-Yung Chou Catch Chun-Yung Chou Jump Chun-Yung Chou Spuser 8 PSA HM Hui Ling Fan Honey lovers PSA G Hui Ling Fan Midair wash Hui Ling Fan In a hurry Hui Ling Fan Good catch Chi-Lai Huang Babies over feet Chi-Lai Huang Feeding unfairly Chi-Lai Huang Kingfisher catch-1 Chi-Lai Huang Long tail honey bird UPI B Chih Sheng Huang Blacknaped Blue Flycatcher Feeding Chih Sheng Huang Baby Cheer Up Chih Sheng Huang Ready to Mate FIAP HM Chih Sheng Huang Fighting Yu Pei Huang Careful do not choke Yu Pei Huang Catch FIAP HM Yu Pei Huang Elephant herds Yu Pei Huang Household Yun Feng Perng Clashing Yun Feng Perng Mother and Child 03 FIAP HM Yun Feng Perng Snatch TURÈIJA - TURKEY Akin Acar Wait for prey 3 Akin Acar Game Time Akin Acar Triad Akin Acar King of the rain 2 Nizami Cubuk Fly Nurullah Genc Yine mantarlar H. Bahar Kaleli Nazare PSA HM Engin Kocyigit Little beauty

Engin Kocyigit Shinning Line UKRAJINA - UKRAINE Yuriy Zilinsky Triple watch Yuriy Zilinsky Autumn farewell VELIKA BRITANIJA - UNITED KINGDOM Kevin Bedford Bedford Grizzly Stretching Kevin Bedford Bedford Grizzly in Sand Den Gill Cardy Black Grouse at Lek Gill Cardy Mountain fox USA Gill Cardy Great Grey Owl Hunting Steve Cushing Greenfinch Kiss Steve Cushing Red Deer Stag Bob Devine Cheetah with kill masai Bob Devine Leopard in tree Bob Devine Mating lions 13 Bob Devine Spotted hyena Gordon Follows Grey Heron with fish Gordon Follows Red-footed Falcons mating UPI HM Martin Fry Morte Slate Philip Hodges Grebe With Catch Wynne Jones Red Billed Oxpeckers Wynne Jones The Ngorongoro Crater Wynne Jones Family Donald Lanstone Sandwich tern with sand eel Jon Martin Alert Cheetah and Cub Jon Martin Lion Cubs on Log Jon Martin Prowling Lioness Jon Martin Topi Calf John McVie Inquisitive Giraffe Kingfisher with Fish Ready for Mate Richard Nutter Kate Radcliffe Leaping Red Squirrel Kate Radcliffe Red Squirrel 05 Sue Wilson Whooper Swans Landing ZDA - UNITED STATES Dick Collins Fearless Dick Collins Pine Grosbeak Dick Collins Great Horned over Field Jerry Joaquin Stepping Lightly Norman Johnson Cubs Following Mom Norman Johnson Keeping Cool Norman Johnson The Lunge Norman Johnson Take That Vinh Mai Gotcha Diana Nguyen Anhinga-7 Diana Nguyen Bird_0405 Jennifer Chi Hung Wen Buffalos In Smokey Geysers Jennifer Chi Hung Wen Smokey Geysers Jennifer Chi Hung Wen Spoonbils In Love Jennifer Chi Hung Wen Spotted Deer Family


5. mednarodni fotografski nateèaj Med nebom in zemljo 2013 5th International Salon of Photography Between the Sky and the Earth 2013 Organizator/ Organizer Fotografsko dru tvo Veno Pilon Ajdov èina, Slovenija Organizacijski odbor / Oranizing Committee Predsednik / Chairwoman - Erna Furlan Tehnièni vodja / Technical Director - Bogomir Ipavec Podpora / Support - Sonja Lovrekoviæ, Alenka Èade Kobol, Marjan Cigoj Programska podpora / Software Support - Klemen Brumec, Bojan Te ak Urednik / Editor - Marjan Cigoj Prevod / Translation - TIC Ajdov èina Lektoriranje / Lector - Tja a Vrhovnik Zalo il / Published by Fotografsko dru tvo Veno Pilon Ajdov èina Oblikovanje in priprava za tisk / Design and Pre-press, Marjan Artnak (www.lesart.si) Tisk / Printing, Tiskarna DTP Ljubljana Naklada 600 brezplaènih izvodov / Circulacion 600 free copies http://fotovenopilon.si CIP - Katalo ni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knji nica, Ljubljana 77.04(100)"20"(083.824) 77.058.1 MEDNARODNI fotografski nateèaj (5 ; 2013 ; Ajdov èina) Med nebom in zemljo 2013 = Between the sky and the earth 2013 / 5. mednarodni fotografski nateèaj = 5th International Salon of Photography ; organizator, organizer Fotografsko dru tvo Veno Pilon Ajdov èina ; [urednik Marjan Cigoj ; prevod Tic Ajdov èina]. - Ajdov èina : Fotografsko dru tvo Veno Pilon, 2014 ISBN 978-961-281-279-9 1. Gl. stv. nasl. 2. Vzp. stv. nasl. 3. Cigoj, Marjan 4. Fotografsko dru tvo Veno Pilon (Ajdov èina) 271193600

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.