Page 1

1


2


Inhoudsopgave. Blz. Inhoudsopgave

3

Voorwoord

4

Bestuur en organisatie

5

Verslag algemene ledenvergadering

6

Bedankt allemaal

8

De Fitwalkers en de Flierefluiters op zoek naar het kerst gevoel van 2016.

9

Joos bedankt

11

Trainen met de kerstmuts op

12

De Pen door……………Geert Wielens

14

Trainen en Oliebollen eten: goeie combi toch?

15

Wist u dat

16

Verjaardagen

17

Trainingstijden diverse afdelingen

19

Lidmaatschap en contributie

21

Inleveren kopij voor het maart/april nummer voor 20 februari 2016 3


Voorwoord Beste Fortunezen,

Allereerst voor iedereen een gezond, gelukkig en sportief 2017! Het jaar is inmiddels begonnen en dat betekent veel voor Fortuna ’67! Ten eerste zullen er weer veel sportieve weken zijn met trainingen, wedstrijden en andere sportevenementen. Hiervoor wensen wij iedereen vast heel veel succes! Maar daarnaast is dit jaar een speciaal jaar. Zoals de meesten van jullie al weten, en als je een beetje kan rekenen, zullen jullie zien dat onze Sport Vereniging dit jaar een jubileum heeft: 50 jaar S.V. Fortuna ’67! En dat gaat zeker gevierd worden! Het hele jaar door met allerlei activiteiten voor iedereen! Wij hopen dan ook op een grote belangstelling. Een speciale commissie is in het leven geroepen om alle feestactiviteiten te organiseren. Dit is een enorme klus en aan alle leden die hieraan meehelpen alvast heel veel succes en plezier en onze hartelijke dank. Voor dit jubileum jaar is er nog een ander puntje dat heel belangrijk is, namelijk een voorzitter. Afgelopen jaar is onze voorzitter Jorrit Dekkers gestopt, en zijn we aan het zoeken geweest naar een opvolger, helaas zonder succes. Daarom heeft het bestuur besloten, voor dit jubileum jaar, een tijdelijke voorzitter aan te stellen. De taken van de voorzitter zullen worden verdeeld onder alle bestuursleden, en het bestuur zal daarom verantwoordelijk zijn totdat er een nieuwe voorzitter wordt gevonden. Voor komend jaar stelt het bestuur jullie voor aan voorzitter a.i. Leon Verrijt. Ook wil het bestuur van dit moment gebruik maken om jullie allemaal uit te nodigen voor de start van het jubileumjaar, de nieuwjaarsreceptie op zondag middag 15 januari om 14:00 uur in de kantine van het clubgebouw. Hier zullen we het jubileumjaar inluiden en zullen alle evenementen worden aangekondigd. Ook is er de mogelijkheid om elkaar een geweldig 2017 te wensen! Tot dan!

Met sportieve groet,

Namens heel het bestuur van S.V. Fortuna ’67 Leon Verrijt

4


Bestuur en Organisatie Bestuur: Voorzitter a.i. Leon Verrijt Secretaris a.i. Lidewijde Verbeek Penningmeester Art Vissers Trainingscoördinator. Leon Verrijt Trimmen Hendrikje Damen Wed.Org.Com. vacature Vrijwilligerscoörd. a.i. Cor van Erp Mountainbike Jos Dekkers Sportief wandelen Nico de Bruin Jeugd Lidewijde Verbeek Trainers: Jeugdloopgroep

tel. 0413 479492 tel.0413 477635 tel.0413 478218 tel.0413 479492 tel.0413 472215

voorzitter@fortuna67.nl secretaris@fortuna67.nl penningmeester@fortuna67.nl

tel.0413 474622 tel.0413 478005 tel.0413 475798 tel.0413 477635

vrijwilligerscoordinator@fortuna67.nl josdekkers@hotmail.com nico.debruin@upcmail.nl hlverbeek@hetnet.nl

leon.verrijt@merck.com h.g.damen@kpnmail.nl

Patrick Sanders tel.06 51043336 Irene van der Velden tel. 06-15206605

patsan80@hotmail.com irene.vd.velden@zonnet.nl

Jos Dekkers Toine van Erp Leon Verrijt Antoinette v.d. Laar Patrick Sanders

tel.0413 478005 tel.0413 477664 tel.0413 479492 tel 06 36055954 tel.06 51043336

josdekkers@hotmail.com erpoll@chello.nl

Sportief wandelen

Nico de Bruin Ans Lamers Maria van Weert George Zoontjens

tel.0413 tel.0413 tel.0413 tel.0413

nico.debruin@upcmail.nl anslamers@schulpen.org jamaroki@kpnmail.nl geozoo@zonnet.nl

Zaaltrimmers

Lianda de Vos tel.0413 476013 Ilona van der Heijden tel. 06 52641691 Mieke Daniëls tel.06 29230950

Loopgroep

Wedstrijd Organisatie Commissie: Voorzitter Pierre Lardenois

475798 475130 475559 476748

tel.0499 477687

leon.verrijt@merck.com

antoinettevandelaar@home.nl patsan80@hotmail.com

liandadevos@chello.nl ilonaheij@hotmail.com mieke.daniels@home.nl p.lardenois@chello.nl

Mountainbike: Secretaris

Marjan v.d. Bersselaar tel.0413 478866

eric.marjan@hetnet.nl

Jeugdcommissie: Voorzitter

Peter Hellings

tel.0413 478463

peterhellings@planet.nl

Wedstrijdsecretarissen: Thuiswedstrijden: Jeffrey van Hout

tel. 06 54320946

thuiswedstrijden@fortuna67.nl

Uitwedstrijden:

Peter Hellings

tel.0413 478463

uitwedstrijden@fortuna67.nl

Ledenadministratie:

Lidewijde Verbeek

tel.0413 477635

ledenadministratie@fortuna67.nl

Redactie clubblad:

Patrick Sanders

tel. 06 51043336

clubblad@fortuna67.nl

Feest- en Felicitatiecommissie: (lief en leed) Diny Damen tel. 0413 Clasine Oude Ophuis tel. 0413 Lidewijde Verbeek tel. 0413 Rikie Huyberts tel. 0413

472215 474302 477635 476992

g.c.damen@kpnmail.nl clasineoudeophuis@upcmail.nl hlverbeek@hetnet.nl w_huyberts@hotmail.com

Rabobank IBAN nummer penningmeester NL89 RABO 013.82.12.783

5


Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 14 december 2016 Woensdag 14 december 2016; aanvang 19.30 uur accommodatie Zwembadweg Aanwezig : 66 leden incl. bestuursleden (zie bijlage; presentielijst) 1. Opening Jorrit Dekkers (voorzitter) opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij licht toe dat dit zijn laatste ALV is omdat hij aftreedt als voorzitter en bestuurslid. Hij heeft met het bestuur afgesproken dat hij wel de hele vergadering voorzit omdat er geen vervanger is gevonden. Hij leest de afwezigen met bericht van kennisgeving voor (23). Huishoudelijke mededelingen:  De bestuursverkiezing vindt plaats middels schriftelijke stemming. Hiervoor worden stembriefjes uitgereikt. Aansluitend aan deze stemming is er een korte pauze.  Tijdens de pauze kan men schriftelijk vragen indienen voor de rondvraag. Er is geen post m.b.t. jaarvergadering binnengekomen m.u.v. de afmeldingen en 2 voorstellen van leden die behandeld worden bij agendapunt 9. 2. Jaarverslagen Het verslag van de vergadering van 16 december 2015 wordt zonder verdere opmerkingen of aanvullingen goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt voor de verslaglegging en het verslag wordt door het bestuur ondertekend. Hierna leest de secretaris het verenigingsverslag 2016 voor. Het verslag is een samenvatting van de afzonderlijke verslagen die ingebracht zijn door de afdelingen. Het verslag zal worden gepubliceerd in het clubblad. De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van het jaarverslag en de diverse afdelingen voor hun inbreng. 3. Toelichting kasverslag en begroting en vaststelling contributie 2017 Kasverslag: De penningmeester geeft een toelichting op het uitgereikte financiële verslag 2015/2016. We sluiten het boekjaar met een positief resultaat van € 1.691,79. We hebben extra resultaat door opbrengsten uit acties die we niet hebben begroot zoals opbrengst voor groenonderhoud, Grote Clubactie, Jumbo actie en Hart voor Elkaar van de Rabobank. We hebben ook meer uitgaven dan begroot doordat we de incidentele opbrengsten vanwege het groenonderhoud en de acties Jumbo en Rabobank hebben gereserveerd voor het jubileum. Al met al kunnen we constateren dat we een financieel gezonde vereniging zijn. Kascontrole: De kascontrole is uitgevoerd door Harry Verschueren en Ingrid Aarts. De kascontrolecommissie heeft geen onvolkomenheden en/of fouten geconstateerd. Bij deze wordt de penningmeester voor het boekjaar 2015/2016 gedechargeerd. 6


Overeenkomstig de statuten is Harry Verschueren aftredend en niet herkiesbaar. Ingrid Aarts gaat haar 2e jaar in. Peter Smulders was reserve lid en wordt nu benoemd in de kascontrolecommissie. Ad van der Heijden stelt zich beschikbaar als reserve lid voor de kascommissie. De penningmeester meldt nog dat de recente opbrengst van de actie Hart voor Elkaar van de Rabobank voor onze vereniging â‚Ź 688 bedraagt. Begroting: De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor het boekjaar 2016/2017. Grote aanpassingen t.o.v. voorgaande jaren zijn: We hebben besloten de opbrengsten van de groenvoorzieningen en Hart voor Elkaar actie structureel opgenomen in de begroting. Door een flinke daling van het ledenaantal (- 30) gaan de contributie opbrengsten omlaag. Dat geeft problemen voor de dekking van de kosten. Zoals aangegeven kunnen we wat opbrengsten structureel in de begroting opnemen. Dit is echter niet voldoende. Daarom willen we dat compenseren door een trendverhoging van de contributies van afgerond 1,5%. Dit wordt aan ALV voorgesteld. Vaststellen contributie 2017: Gelet op het sluitend maken van de begroting wordt voorgesteld om dit jaar een trendmatige verhoging van afgerond 1,5% in te voeren voor de verschillende contributies. Gemiddeld betekent dit, afgezien van de aanpassingen van de bijdragen voor AU en NTFU, een gemiddelde stijging van â‚Ź 1,00. Het contributievoorstel wordt met algehele instemming aangenomen. 5. Bestuursverkiezing Volgens rooster zijn aftredend Jos Dekkers. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Verder zijn voorzitter Jorrit Dekkers en Nico de Bruin aftredend. Zij stellen zich niet meer herkiesbaar. Vanuit het bestuur wordt George Zoontjens voorgedragen als opvolger voor Nico namens Sportief Wandelen. Helaas hebben we voor een voorzitter geen kandidaat gevonden. Jorrit geeft aan dat dat erg jammer is i.v.m. het komend jubileumjaar. We hopen dat leden zich beraden over kandidaten voor een voorzitter. Er is nog steeds een vacature in het bestuur voor Pierre Lardenois als bestuurslid WOC. Pierre blijft zijn taken uitvoeren tot de opvolging ingevuld is; voor deze functie is een vacature geplaatst in het clubblad. Verder zijn de vacatures voor een PR en Communicatiefunctionaris en voor secretaris nog niet vervuld.. Vanuit de leden zijn voor de bestuursfuncties geen tegenkandidaten aangemeld. Jorrit verwijst naar de artikelen uit de statuten m.b.t. de stemming. Hierna wordt een tijdelijk stembureau benoemd: Ingrid Jansen en Rob van Nunen. Na schriftelijke stemming wordt Jos herkozen en George wordt gekozen. 6. Jubileum 2017 Ad van de Laar geeft een presentatie als voorzitter van de jubileumcommissie over de geplande jubileumactiviteiten voor 2017. Via onze website en lokale media wordt er voor gezorgd dat de activiteiten breed bekend worden. 7. Huldiging jubilarissen en afscheid verenigingsfunctionarissen Dit jaar hebben we 7 jubilarissen die 25 jaar lid van onze vereniging zijn. Dit zijn: Sjan van de Kerkhof, Jorrit Dekkers, Job van Mil, Henk Pennings, Henk Heijmans, Henry Wijffelaars en Piet van Engeland (niet aanwezig). Zij worden toegesproken en bedankt met een bloemetje en een cadeaubon. 7


Verder bedanken we Harry Verschueren, die gaat stoppen als trainer SW voor zijn inzet door de jaren heen. Hij ontvangt een bloemetje. En we bedanken Nico en Jorrit voor hun bestuurstaken. Ook zij ontvangen een bloemetje. 8. Overige mededelingen van het bestuur Beleidsplan Jorrit licht toe dat er een beleidsplan is dat binnenkort in het clubblad wordt gepresenteerd. Aan allen de oproep om op het beleidsplan te reageren bij bestuur. Nieuwjaarsreceptie De nieuwjaarsreceptie is op zondag 15 januari om 14.00 uur i.v.m. het jubileumjaar, waar alle leden van harte welkom zijn. 9. Voorstellen van leden Er zijn 2 voorstellen binnengekomen van leden. Voorstel van Peter Hellings om de notulen van de ALV voortaan eerder beschikbaar te stellen dan pas bij de agenda voor de nieuwe ALV. Lidewijde geeft aan dat we dat willen gaan doen door de notulen te bespreken in de 1e Bestuursvergadering van het nieuwe jaar en daarna te publiceren op de Ledenpagina en in clubblad. Voorstel van Rikie Huyberts en Peter Hellings over contributiereductie voor leden met langdurige blessures We nemen dit voorstel mee naar het bestuur en komen met een standpunt. George doet een oproep dat geblesseerden bij een andere afdeling dan mee kunnen doen wellicht. 10. Rondvraag Ingediende vragen: Vraag:

Is het een idee om folders te bezorgen bij bedrijven voor sponsoring voor ons jubileum? Antwoord: Pierre reageert hierop dat zijn ervaring is dat dit niet goed werkt maar dat een persoonlijk contact beter is. Vraag:

Over seizoen-afsluiting. Deze activiteit wordt op zich wel gewaardeerd maar sluit niet helemaal aan op de trainingswensen van meerdere leden. Antwoord: Leon geeft aan dit een goed punt te vinden en dat dit al besproken is in trainersoverleg en dat we het in 2017 gaan aanpassen. 11. Afsluiting De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en dankt iedereen voor de positieve inbreng aan de vergadering. Rob van Nunen wordt bedankt voor het verzorgen van het geluid.

8


Bedankt allemaal Bedankt allemaal, dat jullie zo meegeleefd hebben tijdens mijn revalidatie van mijn herseninfarct. Na mijn hersenletsel heb ik een tijdje in het ziekenhuis gelegen en ben ik in revalidatiecentrum Blixembosch geweest. Daar moet ik nu nog wel 4 dagen per week naar toe moet om te revalideren. Ik merk dat alles wat ik eerst automatisch deed nu niet meer vanzelf gaat. Ik moet overal over nadenken en ook nieuwe informatie komt anders bij mij binnen en daar moet ik ook over nadenken. Ik moet de hele tijd puzzelen hoe ik iets ga doen. Dit kost mij heel veel energie, daardoor ben ik veel moe en moet ik ook veel rusten. Het is allemaal heel anders als eerst en dat vind ik wel lastig. Het is een acceptatieproces. Gelukkig zijn er ook dingen die wel goed gaan zoals wandelen en fietsen wat ik nu ook aan het leren ben En in het bijzonder wil ik Peter Hellings , Rikie Huyberts en Astrid Dillen bedanken, aan wie ik veel steun heb. Ook heb ik veel gedacht aan onze Luc en ik hoop dat ik net als hij ook straks weer kan en mag hardlopen. Ik had deze mensen nooit ontmoet als ik geen lid geworden was van z’n fijne club als Fortuna67 Maar mijn jubileum heb ik ook aan jullie allen te danken. Dat ik met jullie mocht trainen en dat jullie naar mijn al gepraat wilden luisteren. Dan ik denk ik vaak aan Jos Dekkers die bij het trainen van een 30 km training een keer mij vroeg of ik wilde stoppen met praten. Zo te zien had toen mijn grote Jos het ook zwaar en zonder jullie had ik dit jubileum niet gehaald. Ook trainers en begeleiders dank daarvoor. En die Jos waarvan wij tijdens zijn trainingen altijd verder moesten lopen tot niet lantaarn paal 1 maar tot de 3e En jongens bedankt dat ik van zo’n fijne club heb mogen genieten de afgelopen 25 jaar en ik hoop dat ik dat nog lang mag. Pas als je niet kan / mag weet je hoe fijn dat lopen in een groep is. Gr Henry wijffelaars

9


De Fitwalkers en de Flierefluiters op zoek naar het kerst gevoel van 2016.

Op 20 december gingen we wandelen in Boskant. Hier zouden we de kerststallen route volgen en het kerst gevoel gaan zoeken. De start was bij de kapel naast de gesloten kerk en hier vonden we de eerste stal met beelden. Ook in de kapel was het een drukte, want hier werd het kerstspel gespeeld voor een groep kinderen. Zelfs de 3 koningen en Maria waren lijfelijk aanwezig. Wij zochten de wijde wereld op en gingen richting best. Met een straffe wind tegen vonden wij de stal bij de BB. Het was een vervallen aanbouw met een leeg bedje gemaakt door Ikea zonder kind. De ouders waren niet aanwezig en een bericht gaf aan dat ze een echo lieten maken. Weer terug langs de hoogste kerstboom verlicht bij Gebr. van den Berk. In de dorpskern wandelde we door de verlichte straten met div. kleuren en stallen. We werden gelokt door een vuurkorf en muziek. Samen zongen we Jingle Bells en kwamen in de kerststemming. Verder kregen we zelfs koffie aan geboden bij cafĂŠ het gammele kribke met echte kerst kransjes. Na enkele omzwervingen bij het dorp gingen we weer richting centrum en vonden nog een klein schattig kerststal in een emmer. Ook zagen we rendieren gemaakt van hout, en later nog een kerstman figuur verscholen achter de heg. Na een voldane tocht werd afgesloten met warme chocolade melk en een warm kerstgevoel.

10


Op 22 december met de jaarlijkse traditie werden we warm onthaald bij Maria om het kerstgevoel te beleven. Door een goede tip van Toos dat bleek wel achteraf gingen we naar de wijk vogelenzang. Hier had de Dommelrode school een kerstroute georganiseerd voor alle leerlingen in de wijk. Al op de speelplaats werden we verwelkomt door de kerstman en gingen met hem op de foto. Na een donatie voor de speelplaats volgden we de route langs vele verlicht huizen en troffen we een lege stal met het kindje aan. De familie was al vertrokken naar school voor de chocomel. Bij de verlichte kapel met kaarsjes in het bos troffen we de stichter aan van het kerst gebeuren in de vorm van een houten beeld. Franciscus van Assisi en werden we voorgelicht dat hij in het jaar 1233 een stal met dieren over de armen mensen ontfermden. George las hier nog een mooi gedicht voor wat betrekking had met schapen en iedereen blaatte mee. Hier werd Jezus geboren en zo is het feest ontstaan en jaarlijks weer wordt gevierd. Hierna liepen we door de straten van Rooi met veel verlichte bomen huizen en sterren. Ook gingen we hierna weer naar huis met een goed gevoel en kon de kerst echt beginnen. Fijne kerstdagen gewenst door George Zoontjens.

Glaszettersbedrijf – Glashandel B.V Past. Smitsstr. 58 5491XP Sint-Oedenrode Telefoon 0413-477512 Mobiel 0653241679 Telefax 0413-477637

Weet u wel Niet alleen bij S.V. Fortuna ’67 lopen wij snel Ook u kunt bij ons binnen lopen Om nieuw glas te kopen.

11


Joos bedankt Vele jaren heeft Joos van Haaren uit Oirschot in ons Clubblad reclame gemaakt voor zijn loopsportwinkel Running Support. Onlangs is Joos gestopt met zijn winkel hetgeen inhoudt dat zijn advertentie in ons clubblad gaat verdwijnen. Fortuna dankt Joos voor de vele jaren dat hij op deze manier Fortuna heeft gesteund en wensen hem verder veel succes. Bestuur S.V. Fortuna

12


Trainen met de Kerstmuts op!

Zoals elk jaar had de jeugd op de zaterdagochtend voor Kerstmis een Kersttraining. Deze ochtend begonnen ze gezellig met leuke Kerstmuziek en veel Kerstmutsen. De training werd zoals gewoonlijk in het park gedaan, alleen waren de oefeningen ingekleurd met een wit en rood randje. We begonnen met Kerst tikkertje in de zandbak. Elke keer als je getikt was moest je stil gaan staan, en dan kon iemand anders je vrij maken door je aan te tikken en jij moest dan een kerst item noemen. Na het Kerst tikkertje, was het tijd om de boom te versieren. We gingen wat dieper het bos in, en daar maakten we drie groepjes. Elke groep kreeg een kerstmuts, een doosje kerstballen en een slinger. Iedereen liep omstebeurt met de kerstmuts op en om de boom te versieren. Eerst moest alle kerstballen hangen en daarna mocht de slinger de boom in. Welk groepje als eerste klaar was had gewonnen! Na afloop van de training was iedereen uitgenodigd voor iets lekkers in de versierde Kerstkamer!

13


14


De Pen door……………Geert Wielens Ik ben Geert Wielens 37 jaar oud en geboren in Boskant, ik woon sinds 18 jaar in Sint Oedenrode, de laatste 10 jaar woon achtend in Eerschot. Ik ben sinds 2007 getrouwd met Liby en heb ik 2 prachtige dochters (Babette van 7 jaar en Charlotte van 3 jaar). Op dit moment ben ik werkzaam als DevOps Engineer bij Calvi, Ons bedrijf houdt zich bezig met het inzichtelijk maken van telefoon (mobiel en vast) facturen via onze software bij grote operator klanten (zoals Vodafone, KPN en Tele2). Calvi is gehuisvest in Kasteel Nederhemert-Zuid (dit ligt vlakbij Waalwijk), afgelopen maand hebben we een promotie film gemaakt over ons kasteel, deze film is te bewonderen op: https://vimeo.com/196279398 Omdat dit een kantoorbaan is en ik wilde toch weer eens wat actiefs doen heb ik me ongeveer 3 jaar geleden ingeschreven voor de beginnerscursus van Fortuna, na 10 weken kon ik mijn eerste 5 KM lopen tijdens de Vaderdag lopen. Omdat ik erg enthousiast was geworden over het hardlopen had ik me daarna uiteraard ingeschreven bij Fortuna. In 2015 heb ik 2x een halve Marathon gelopen (de Vaderdag loop in Sint Oedenrode en de halve Marathon in Eindhoven). Afgelopen jaar heeft Babette voor de eerste keer meegedaan met de Fortuna scholierenloop. Mijn doel voor 2017 is nogmaals de halve Marathon te lopen maar dan met een tijd onder de 01:45:00. Ik geef de pen door aan…Mario van Erp

15


Trainen en Oliebollen eten: goeie combi toch? Op oudejaarsdag, toevallig een zaterdag, had de jeugd de laatste training van 2016. Deze training was niet zomaar een training. Iedereen kreeg een lekkere oliebol! Halverwege de training

kwam familie Van Schijndel ons een super lekkere oliebol brengen. En na de training mochten we er zelfs nog eentje pakken! Mmmmmm, lekker! Bedankt Jos en Carin!

16


Wist u dat‌. - we sinds 14 december geen voorzitter meer hebben - het best zou kunnen dat die pet u goed past - er een groeiend tekort aan trainers is zowel bij atletiek als bij sportief wandelen - Fortuna een campagne is gestart om dat probleem op te lossen middels cursussen op de eigen lokatie - de opleiding voor looptrainer niet at te zwaar is - dat ook geldt voor de opleiding voor wandeltrainer - Het programma voor het jubileumjaar inmiddels bekend is en gepubliceerd op de jubileumwebsite - De Nieuwjaarsreceptie op 15 januari de aftrap betekent voor dit feestelijke jaar - u zich nog steeds kandidaat kunt stellen voor de functie van secretaris en voorzitter van Fortuna of voorzitter van het WOC. - wij deze oproep blijven herhalen tot deze functies zijn ingevuld. - we in de volgende Fortunabode meer van deze weetjes zullen plaatsen.

17


Verjaardagskalender Jarig in

januari

en in

februari

1-feb

Will van de Rijt

LG en SW

2-feb

Marie Louise Holl

SW

2-feb 5-feb

Dionne van Zutphen-vd Vleuten

LG

Wiebe Temmink

JLG

7-feb

Jorrit Dekkers

LG

7-feb

Anneke van de Heijden

SW

7-feb

Anet van den Hengel

SW

8-feb 8-feb

Henry Ramakers

TR

Ineke Sanders

LG

10-feb

Theo van Erp

LG

10-feb

Toos Peeters-Renders

SW

12-feb

Harm van de Wouw

JLG

12-feb

Guus van de Wouw

JLG

14-feb

Ingrid Jansen

LG

15-feb

Frank Scheutjens

LG

16-feb

Peter van Rooij

LG

16-feb

Jeroen Rijkers

LG

SW

17-feb

Thea Rooijakkers

SW

LG

18-feb

Marianne Hellings-Fierens

SW

Maud van der Zanden

JLG

18-feb

Francis van de Ven

SW

30-jan

Antoon Asveld

ST

19-feb

Tonnie Kooijmans

SW

30-jan

Gert-Jan van Thienen

LG

20-feb

Marco van Schijndel

MTB

30-jan

Conny van de Biggelaar

LG

21-feb

Inge van der Werff

LG

30-jan

Ria Balk

SW

21-feb

Maartje Gevers

LG

31-jan

Vincent van Gils

JLG

22-feb

Saskia Boonstoppel

LG

22-feb

Clasine Oude Ophuis

TR

22-feb

Mats van den Brand

LG

22-feb

Willi Pepers

ST

24-feb

Jan van Kampen

LG

25-feb

Paul Stamps

SW

26-feb

LG

26-feb

Anique van de Ven Marianne van der Putte Verhoeven

28-feb

Dian Kluijtmans

SW

4-jan

Wil Kivits

LG

7-jan

Michiel Nooijen

JLG

8-jan

Sanne Olislagers

JLG

9-jan

Susanne Huyberts

SW

10-jan

Anja van der Heijden

LG

10-jan

Lisette van de Kallen

LG

11-jan

Jolanda van den Elsen

LG

12-jan

Stephan Keller

LG

13-jan

Karin Josiassen

LG

17-jan

Gerard van de Biggelaar

MTB

17-jan

Dick Swinkels

LG

18-jan

Eric van de Biggelaar

MTB

20-jan

Renske van de Sande

22-jan

Martien Temmink

JLG LG en MTB

22-jan

Hennie van Alebeek

LG

23-jan

Harry Verschueren

SW

24-jan

Jan Verboort

MTB

24-jan 26-jan

George Zoontjens Esther de Poorter

29-jan

SW

Iedereen van harte gefeliciteerd!

18


19


Trainingstijden van de diverse afdelingen De jeugdloopgroep: Maandagavond van 19.30 u tot 20 30 u  junioren en A pupillen; Donderdagavond van 19.00 u tot 20 00 u  Junioren, A en B pupillen; Zaterdagmorgen van 9.00 u tot 10.00 u  Junioren, A, B en C/mini pupillen.

De loopgroep: Maandagavond van 19.30 u tot 20.45 u  interval- en conditietraining; Woensdagavond vanaf 19.30 u  duurloop diverse afstanden; Vrijdagavond vanaf 19.30 u  duurloop diverse afstanden (zonder begeleiding van trainers); Zondagmorgen vanaf 9.30 u  duurloop diverse afstanden (zonder begeleiding van trainers). Sportief wandelen: Maandagmorgen van 9.00 tot 10.30 u  1 groep; Dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 u  3 groepen; Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 u  1 groep. De trainingen kunnen een uitloop van 30 minuten hebben. Zaaltrimmen: Maandagmorgen van 10.00 u tot 11.00 u  sporthal de Kienehoef; Donderdagavond van 20.00 tpt 21.00 u  sporthal de Streepen. Mountainbike: Zondagmorgen vanaf 8.30 u; Donderdagavond van 18.30 u (extra in de zomermaanden). Vertrek vanaf Drankenhandel van Boxmeer, Deken van Erpstraat 20

20


21


contributie 2017 en lidmaatschap contributiebedragen per 1 januari 2017

Jaarlijkse contributiebedragen 2017

basis

pupillen (AU basis) minipupillen (AU wedstrijd) pupillen (AU wedstrijd) junioren (AU basis) junioren (AU wedstrijd) loopgroepleden (AU basis) loopgroepleden (AU wedstrijd) zaaltrimmers sportief wandelen

€ € € € € € € € €

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 60,00 60,00 101,00 60,00

mountainbikers

€ 30,00

bij: AU € € € € € € €

bij: NTFU

14,75 14,75 GWL 22,75 15,55 29,75 16,80 39,50

TOTAAL € € € € € € € € €

€ 40,50

59,75 59,75 67,75 60,55 74,75 76,80 99,50 101,00 60,00

€ 70,50

De jaarlijkse contributie voor steunende - niet actieve - leden bedraagt € 17,25. Indien u lid bent van meerdere onderdelen van SV Fortuna ´67 betaalt u de basiscontributie voor het duurste onderdeel en voor de extra onderdelen betaalt u de helft van de basiscontributie. Lidmaatschapskosten voor AU en NTFU worden altijd in rekening gebracht. Betaling van de contributie 2017 Voor leden die niet via automatische incasso hun contributie betalen, wordt € 1,50 in rekening gebracht vanwege de bijkomende bankkosten. De contributie moet worden betaald uiterlijk per 31 januari 2017 op rekeningnummer NL89 RABO 0138 2127 83 ten name van SV Fortuna '67. De automatische incasso van de contributiebedragen vindt plaats op 31 januari 2017 onder vermelding van het machtigingskenmerk overeenkomstig het lidmaatschapsnummer. Het te incasseren bedrag is bepaald op basis van bovenstaande contributiebedragen en eventueel de bijkomende extra kosten. Nieuwe leden in 2017 betalen de basiscontributie naar verhouding op een later moment in het jaar, te verhogen met eventuele bijdragen voor AU en NTFU. Extra kosten en loopshirts Voor nieuwe jeugdleden van de loopgroep bedraagt het inschrijfgeld € 7,50 vanwege de inschrijving bij de Atletiekunie. Jeugdleden krijgen - na betaling van de contributie en inschrijfgeld - een loopshirt dat kan worden ingeruild als het niet meer past. De waarborgsom hiervoor bedraagt € 10,00. Shirts zijn op afspraak te verkrijgen bij Peter Hellings (voor, tijdens of na de training).

22


Het inschrijfgeld voor nieuwe leden van de loopgroep bedraagt â‚Ź 41,00. Dit bedrag is bedoeld voor inschrijving bij de Atletiekunie en voor het ontvangen van een gratis loopshirt. Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld is het loopshirt op afspraak te ontvangen van Lisan van de Wijdeven tijdens de maandelijkse koffieavond. Lidmaatschap Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar tot 31 december; eventuele afmeldingen voor 25 november.

23


Autoverzekering duur ??? Hoeft niet. We zijn een onafhankelijk kantoor voor al uw schade en levensverzekeringen. Vanaf 1991 zijn we actief bezig om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. We zijn 24 uur per dag te bereiken via fax, e-mail, website, postbus, en brievenbus. Telefonische openingstijden zijn veel ruimer dan de banken die om 16.00 uur sluiten. Afspraken kunnen op kantoor plaats vinden maar ook gewoon bij U thuis. Omdat we zaken doen met alle maatschappijen kunnen we alles goed vergelijken. Tevens hebben we onze eigen pakketpolis gemaakt incl. Combipas en digitale polismap met de volgende voordelen.            

Tot 10 % pakketkorting. Vanaf 3 polissen al pakketkorting. 1 Polis. 1 maandpremie. 1 contactpersoon. Gratis opzegservice huidige verzekeringen. Scherpe premies. Goede voorwaarden. Gratis Combipas met op de achterzijde de groene kaart voor de auto of motor. Gratis digitale polismap (online je polis en voorwaarden inzien). Geen papieren rompslomp meer (alles online als U het wilt). Persoonlijk advies.

Neem de proef op de som en bel ons voor een afspraak of offerte. Geheel gratis dus….. waarom niet. We zien uw telefoontje graag tegemoet.

Borchmolendijk 17 5492 AJ Sint-Oedenrode

 0413-475633  084-7461834

 info@mtverzekeringen.nl  WWW.mtverzekeringen.nl

24

Clubblad januari februari 2017