Langs levende vande

Page 1


”I dåben savnes intet” Martin Luther (fra “Von der wiedertaufe an zwei Pfarrherrn”, skrevet i 1528)


Langs levende vande Dåben som handling og som livsfundament

Tine Illum, red.

Eksistensen


Langs levende vande Dåben som handling og som livsfundament af Tine Illum (red.) © Eksistensen og forfatteren 2021 1. udgave, 1. oplag Layout: Claus Nielsen Tryk: Toptryk ISBN: 978-87-410-0875-2 Eksistensen Frederiksberg Alle 10 1820 Frederiksberg C www.eksistensen.dk


5

Indhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 15 indsigter og ansatser om dåb . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Når dåben kaster anker – medleven, indleven, forankring . . . 21 Trosbekendelsen ved dåben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 – menighedens fælles bekendelse eller en overhøring i tro? Hvad ved vi om barnedåb i dag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Det siger småbørnsforældre om barnedåb Dåbens teologi og praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Til dåb i Jerusalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Dåben og den livslange tilegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Det strømmer fra påske – det rinder fra helligtrekonger . . . .65 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn . . . . . . . . . . 71 Bekræftet og åbenbaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Dåb som den kristne kirkes grundlag og hjertesag . . . . . . . 77 “Jeg er hos jer” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Fokus på dåb – en kilde til liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Her holdes dåb – kirken som dåbsrum . . . . . . . . . . . . . .99 VI døber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Oplære, indleve, opelske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Dåbssalmer – tro, der synges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Man kan aldrig vide, hvad bier tænker . . . . . . . . . . . . . 133 Workshops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Min dåb – det ved jeg – det tænker jeg – det tror jeg . . . . . 143 Mindmap dåb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Hindringer for dåb – eller muligheder? . . . . . . . . . . . . . 151


6

Iklædt hvad? Hvad vi siger og hører om dåb . . . . . . . . . . 153 Frem mod påske – legende søndagslæsning . . . . . . . . . . . 157 Tegnhandlinger og dåbserindring . . . . . . . . . . . . . . . 163 Som sagt, så gjort – om tegnhandlinger . . . . . . . . . . . . 165 Hvad ord kan vise, og hvad handlinger kan sige . . . . . . . . 173 Seks liturgier med tegnhandlinger . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Jeg har givet dig dit navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 En helt enestående perle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 I Guds øjne… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Pilgrim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Korsets tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Men nu har Kristus fyldt jer med lys . . . . . . . . . . . . . . 203 Salmer, der nævnes i dette afsnit, findes i følgende udgivelser: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Litteraturliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211


7

Forord

En stemme ind i voksnes tanker, viden og samtale om dåb og om at være døbt – det er, hvad bogen her ønsker at være. Et særligt fokus er det lokale arbejde i kirken, særligt i gudstjenesterne. Hvis vi vil give dåb og tro videre, må vi have ord til at tale om, hvad dåb er og betyder for os som enkeltpersoner og som kirke. Og vi må have mod til at tale om, hvordan vi holder dåb, hvordan dåbsritual og dåbsliturgi er udformet, og hvordan den gudstjeneste er og opleves, som de er indfældet i. Det er en opgave, som naturligvis helt overordnet ligger i folkekirken, men som også ligger lokalt i sognene. Det er mit håb, at Langs levende vande kan læses og bruges af alle, der har et særligt ansvar for dåb, gudstjeneste og undervisning – og alle, der gerne vil tænke med. Den er en brugsbog og skal ikke nødvendigvis læses fra ende til anden.

En collage uden fast kant Bogen er en collage. Her findes artikler, workshops og liturgier med dåbserindring. Artiklerne er forholdsvis korte og formuleret ind i den tværfaglige sammenhæng, som bogen er skrevet ud af og ind i. Bogen er skrevet i en spændende tid, hvor dåbsteologi, -liturgi og -ritual gentænkes både nationalt og internationalt. En tid, hvor vi tænker nyt om kommunikation og involvering. Hvor der er fokus på både historie, tradition og samtidighed. Hvor flere forskellige undersøgelser, både statistiske og gennem samtaler, giver os ny viden om, hvad dåbsforældre og øvrige kirkegængere (og dem, der hverken er det ene eller det andet) tænker om dåb. En tid, hvor der spørges ind til, hvad det egentlig er at være kristen. Og meget mere. Vi oplever i disse år en dybere indsigt i, at dåb


8

nok er en engangshandling og “vand i håret”, men at den flyder ud og former os og vores tro “alle dage indtil verdens ende”. Kristen tro er dåbsformet tro. Det er store ord, vi hører, siger og synger ved dåben: født, død og opstået, levende håb, Guds barn, syndernes forladelse, Fadervor, at være en del af Kristus’ krop, evigt liv, velsignelse, Gud og djævel, at være klædt i Kristus. Ord nok til et helt liv. Et rigt univers. Nok at tænke over, tale om, tro på og leve i. Opdagelsesrejsen langs levende vande, vandringen i troens mysterium, slutter aldrig. Der er ingen fast kant.

15 indsigter og ansatser om dåb Det første – og længste – afsnit i bogen er en række artikler, hvoraf de fleste er skrevet af forskellige forfattere. De er blevet bedt om at skrive en artikel ud fra deres særlige fagområde, men altid med udblik – og måske et spring – ud over kanten af deres faglighed. Emnerne er valgt for at give konkret viden, for at inspirere, for at give indblik i historie og tradition, og i andre reformatoriske kirkers arbejde med dåb og gudstjeneste. Overordnet kan man sige, at der er fire hovedinspirationskilder, der dog krydser hinanden og løber sammen: 1. Viden om, hvordan det er NU – hvordan dåb og dåbsgudstjeneste opleves. 2. Viden om, hvordan det VAR – kirkehistorie, tradition og teologi. 3. Viden om, hvordan det er ANDRE STEDER – andre lutherske kirker. 4. Viden om, HVORDAN der tænkes og arbejdes med gudstjenesteliv og dåb. I oversigten på side 13 er der en kort beskrivelse af hver artikel. Hver artikel er et selvstændigt hele, og de skal ikke læses i rækkefølge – og ikke nødvendigvis læses alle sammen.


Forord · 9

Workshops Her er fire workshops fra Lund Stifts mangeårige arbejde med dåb. To af dem kan bruges sammen med alle. To andre er særligt rettet mod kirkens menighedsråd, ansatte og andre, der har et særligt ansvar for gudstjeneste og dåb. Den sidste workshop, der også er en arbejdsmetode i arbejdet med den lokale gudstjeneste, er udarbejdet af Værkstedet GudstjenesteLIV og kan bruges af alle.

Tegnhandlinger og dåbserindring Forskellige former for dåbserindring og tegnhandlinger er i andre lande og kirker et felt, man arbejder teologisk, pædagogisk og liturgisk med. Afsnittet indledes med to artikler om tegnhandlinger, dåbserindring og -forkyndelse. Dernæst følger seks eksempler på tegnhandlinger om dåb. Disse er her sat ind i en liturgisk ramme.

Tak Der er stor glæde og taknemmelighed forbundet med udgivelsen af denne bog. Taknemmelighed for, at jeg i mange år har haft mulighed for at arbejde med liturgi både lokalt, nationalt og internationalt. Hvis ikke daværende biskop over Haderslev Stift, Niels Henrik Arendt, i 2012 havde sørget for et delvist frikøb, så vi kunne oprette Værkstedet GudstjenesteLIV, havde dette arbejde ikke været muligt – og uden provst Hanne-Birgitte Kristiansen havde hverken økonomi eller struktur kunnet hænge sammen. En særlig taknemmelighed retter jeg mod min mangeårige samarbejdspartner i Værkstedet GudstjenesteLIV, organist Søren Andresen, som jeg har lært meget af – og sammen med. Tak til danske og udenlandske kolleger og samarbejdspartnere, der gennem årene både har givet generøs teologisk og liturgisk faglig videreuddannelse og sparring, givet tankerne vinger


10

og konkret inspiration til arbejdet med gudstjeneste og dåb. Den samme generøsitet har jeg mødt hos FUV (der har ladet os få meget frie hænder, når vi arrangerede kurser og konferencer), for ikke at tale om de mange kursusdeltagere, der gennem årene har gjort kurserne til meget mere, end de egentlig var. Tak til alle i “Projekt gudstjenesteLIV – med dåben som prisme”, et fireårigt projekt i provstier fra Haderslev og Århus stifter. Tak til alle, der har skrevet artikler til bogen her, og som hver især har bidraget med netop jeres særlige viden, tænkning og erfaring. Tak til Eksistensen for samarbejdet omkring bogen, og særlig tak til redaktør Niels Roesgaard Mose for tålmodighed, venlighed og aldrig svigtende omhyggelighed. Tak til medarbejdere, menighedsråd og menighed i Sdr. Bjert for et ganske særligt fællesskab og samarbejde. Og tak til mine forældre, der lod mig døbe i Nørre Løgum Kirke 8. juli 1962. Tine Illum, efterår 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.