ForFarmers Voertaal Melkvee 2021 nr.2

Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS NEDERLAND

NR 2 2021

VOER

TAAL

Mts. Boesenkool-Hol wint Agroscoopbokaal

4

“Wij gaan voor het beste resultaat onderaan de streep” Martijn is Robot Ready met ForFarmers

6

Benut het najaarsgras maximaal

18


2

Inhoud 02 Natte én droge voorjaarskuilen 03 Column 04 Winnaars Agroscoop- bokaal melkvee

Actueel nieuws

Veel variatie in voorjaarskuilen

06 Reportage robotbedrijf 09 SiloSolve actie 10 Interview aanvoerder in vet en eiwit 13 Dealerbedrijf Politiek 14 Winnaars Agroscoop- bokaal loonwerk 16 De specialist 17 Ruwvoer Innovatiedagen 18 Inzet najaarsgras 20 Altijd Robot Ready Wat is de kuiluitslag van de voorjaarskuilen op uw bedrijf? Bespreek deze met uw melkveespecialist of dealer!

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl In ons privacy statement op www.forfarmers.nl staat hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens. Wenst u geen (marketing)communicatie van ForFarmers meer te ontvangen, dan kunt u dit aangeven via www.forfarmers.nl/mijn-gegevens. Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Dat weersomstandigheden een grote

Kwaliteitsverschil bij natte kuilen

invloed hebben op de ruwvoerteelt is

De kuilen die rond Hemelvaart (half mei)

niets nieuws onder de zon. Dit jaar zijn

zijn gewonnen, kenmerken zich door een

de verschillen van de ingekuilde eerste

drogestofpercentage van <30% met zelfs

snedes wel erg groot. In veel gevallen is

uitschieters - door de plaatselijke stort-

er sprake van óf een natte en snelle

buien - van onder de 20% drogestof. De

graskuil met eiwitgehaltes rond de 15%

conservering van deze kuilen is een

óf een droge en trage kuil met gemid-

belangrijk aandachtspunt en beïnvloedt de

delde eiwitgehaltes van 12%.

voerkeuze. Is de kuil niet goed geconser-

Start u binnenkort of op een later

veerd? Dan is er een verhoogd risico op de

moment met het voeren van deze

aanwezigheid van boterzuursporen in de

voorjaarskuil? Dan is het goed om op

kuil. Deze boterzuursporen kunnen in de

een aantal punten te letten. Kijk snel

melktank terechtkomen, wat kan resulte-

welke tips voor uw kuil van toepassing

ren in een korting op de melkafrekening.

zijn.


Column

Door de bomen het bos weer zien Zoveel mogelijk rendement uit Koeien vinden de natte, niet goed

Voor een gezonde pens is het advies om

ruwvoer. Iedereen is ermee

geconserveerde kuilen doorgaans

met uw specialist te overleggen of het

bezig en je komt het overal

minder smakelijk. Door het rantsoen

raadzaam is om buffers of andere rustig

tegen. Het ene product nóg

aan te vullen met een droge smakelijke

verteerbare producten toe te voegen aan

mooier dan het andere.

graskuil óf juist smakelijke producten

het rantsoen.

Tegelijkertijd krijg je als

met de natte kuil aan de voermengwa-

veehouder steeds meer te

gen toe te voegen, is de smakelijkheid te

Extra eiwit voeren bij zware snedes

maken met veranderende

compenseren en neemt de koe het

Langer wachten met inkuilen vanwege

wetgeving, natuurontwikkeling en de wens

rantsoen beter op.

natte omstandigheden heeft gezorgd voor

van consument en melkfabriek voor méér

meer grasgroei in het land. Meer

biodiversiteit. Allemaal factoren die van

Compenseer om pensverzuring tegen

grasgroei betekent dat de bemeste

invloed zijn op uw ruwvoermanagement.

te gaan

stikstof wordt verdeeld over meer massa.

Wanneer doe je het dan goed? Ik kan me

Is de kuil nat maar wél goed geconser-

Met als resultaat dat de gewonnen

voorstellen dat melkveehouders door de

veerd? Dan is de graskuil juist extra

graskuil van eind mei en begin juni

bomen het bos niet meer zien. En dan kom je

smakelijk voor de koeien. Bij een snel

gemiddeld slechts 12% eiwit bevat. Om

vaak in de verleiding om voor een gemak-

verteerbare kuil ligt pensverzuring

deze kuil goed te benutten is eiwitaanvul-

kelijke oplossing te gaan. ‘Laat ik dat ene

echter op de loer. Verlaag dan het

ling nodig. Een mogelijke optie is om

graszaad maar kiezen, dan voldoe ik aan de

aandeel van deze smakelijke kuil in het

extra eiwitrijk gras in te kuilen de komen-

aanvullende voorwaarden van de melkfabriek.’

rantsoen door een droge kuil ernaast te

de snede’s (bijv. door extra stikstofbe-

Dat kan, maar zorgt dat zakje graszaad ook

voeren. Let hierbij goed op het meng-

mesting) en deze naast de eiwitarme

voor het behalen van uw eigen doelen? Als je

proces en voorkom dat de koeien de kuil

kuilen te voeren. Oók kan er gekeken

echt zoveel mogelijk rendement uit ruwvoer

uitselecteren.

worden naar eiwit uit natte bijproducten,

wilt halen, kan ik maar één goed advies

Is mengen geen optie? Kijk dan samen

denk hierbij aan Protiwanze.

bedenken: ga er eens even rustig voor zitten.

met de melkveespecialist hoe de kans

Bespreek uw kuiluitslagen met uw

Zet je doelen voor de langetermijn op papier

op overmatig vreten voorkomen kan

melkveespecialist of dealer om samen te

en bespreek de aanvullende eisen en wet- en

worden.

komen tot een goede rantsoenstrategie.

regelgeving met de melkvee- of teeltspecialist. Een goed plan bestaat uit meer dan een lijstje producten. Het gaat om bewust sturen op de ruwvoerkwaliteit die bij uw productiedoelen past. Dat kan ook binnen de wet- en regelgeving en aanvullende eisen van de melkfabrikant. Alles samenbrengen voor het beste resultaat. Dat is een uitdaging die wij samen met u aangaan. Het is mijn persoonlijke doel als productmanager ruwvoer en als collega-melkveehouder. Joris Broekhuis Commercieel Productmanager Ruwvoer

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Agroscoopbokaal 2021 Melkvee

V.l.n.r.: Winnaars Roelie Hol, Jeroen, Dylan en Alinda Boesenkool en Peter Hol.

Winnaar Agroscoopbokaal Melkvee: “Wij willen zoveel mogelijk vet en eiwit produceren uit ruwvoer” “Wij gaan niet voor zoveel mogelijk

en +0,08% eiwit bij een licht stijgende

grasgroei goed in de gaten en als het

liters, maar voor het beste resultaat

melkproductie. Sturen op hogere

juiste moment om te maaien daar is,

onderaan de streep”, vertelt Jeroen

gehalten in de melk is strategisch een

schuiven we alle andere werkzaamhe-

Boesenkool. Een strategie waarmee

goede zet: het levert onder de streep

den aan de kant. Ook zijn we heel

Maatschap Boesenkool-Hol uit Rouveen,

meer melkgeld op en heeft geen

secuur met het bemesten en houden we

klant van ForFarmers-dealer AgroNoord,

consequenties voor de fosfaatklasse-

de percelen zo goed mogelijk bij.” Het

de Agroscoopbokaal 2021 wist te winnen.

indeling.

bedrijf past regelmatig graslandver-

Het bedrijf van Jeroen en Alinda Boesen-

nieuwing toe. Hierdoor is de verteer-

kool en (schoon)ouders Peter en Roelie

Sturen op ruwvoerkwaliteit en hoge

baarheid van het (kuil)gras hoog. Het

Hol realiseerde met hun veestapel van

versgrasopname

smakelijke jonge gras zorgt voor een

ruim honderd koeien over het jaar 2020

“Wij streven naar een hoge ruw-

hoge grasopname in het weideseizoen.

de hoogste stijging in kilogrammen vet

voerkwaliteit en een hoge versgrasop-

De koeien krijgen dan iedere dag een

en eiwit: maar liefst 52 kilogram per koe

name in de weideperiode”, vertelt

vers stuk weide tot hun beschikking.

per jaar door een stijging van +0,13% vet

Jeroen. “We houden het weer en de


Hele jaar rond een constant rantsoen

transitiemanagement heeft het bedrijf

Het ruwvoer wordt verwerkt in twee

het goed voor elkaar: onder andere door

mengkuilen gras en mais: één afge-

een apart droogstandsrantsoen voor de

Maatschap Boesenkool-Hol in het

stemd op het weideseizoen en één voor

far-off en close-up groep, kent het bedrijf

Overijsselse Rouveen is het

de overige maanden. Hierdoor kan er

nauwelijks afkalfproblemen en starten

familiebedrijf van Jeroen en Alinda

het hele jaar een heel constant en

de koeien vlot op. En als er een keer iets

Boesenkool en (schoon)ouders Peter

kwalitatief goed rantsoen worden

aan de hand is, wordt het vroegtijdig

en Roelie Hol. Met ruim 100

aangeboden. “Dat moet ook, want wij

gesignaleerd. “Alinda kent alle koeien bij

melk-koeien en 60 stuks jongvee

hebben veertig vreetplaatsen met een

naam en pikt ze er zo uit”, vertelt Jeroen.

produceren ze jaarlijks 11.400 liter

Bedrijfsinfo

hydraulisch aanschuifsysteem. Onze

melk met 4,48% vet en 3,52% eiwit.

koeien kunnen niet allemaal tegelijker-

Peter en Roelie startten in 1983 een

tijd vreten, dus er moet altijd een fris

melkveehouderij op een andere

en constant voeraanbod zijn.”

locatie en bouwden in 1999, na ruilverkaveling,

Zuinig op de koeien

op de huidige locatie een nieuwe stal

Naast ruwvoerteelt is er veel aandacht

voor 75 koeien met een melkrobot.

voor diergezondheid en koecomfort.

In 2014 zijn Jeroen en Alinda in

“Mijn schoonvader heeft qua fokkerij een

Melkveespecialist Bram Jansen.

hele mooie basis gelegd, daar ben ik

maatschap gegaan en is het bedrijf steeds een beetje gegroeid. Twee

trots op”, vertelt Jeroen. Door generaties

“Er ontgaat de familie niets”

jaar geleden is er een nieuw stuk

consequent te selecteren op een goed

Melkveespecialist Bram Jansen begeleidt

aan de stal gezet en zijn ze met twee

beenwerk en gezonde klauwen, hoge

het bedrijf op het gebied van voeding en

robots gaan melken. Het bedrijf

gehaltes en uiergezondheid heeft het

ruwvoerteelt. Jeroen: “Bram is voor ons een

heeft 67 hectare grond, waarvan 44

bedrijf een veestapel die goed bij de

echte sparringpartner. Als we een nieuw

hectare wordt gebruikt voor

ambitieuze productiedoelen past. “We

plan hebben bedacht, kijkt hij of het

weidegang. Maatschap Boesenkool-

zijn zuinig op onze koeien en proberen

haalbaar en realistisch is en beslissen we

Hol is een klant van ForFarmers-

zoveel mogelijk preventief te werken”,

samen hoe we het zo goed mogelijk kunnen

dealer AgroNoord.

vertelt Jeroen. “Bij warm weer beginnen

uitvoeren.” Bram is trots op de winst van

we bijvoorbeeld vroeger op de dag met

één van zijn klanten: “Het is dik verdiend! Er

Bekijk de bedrijfsvideo op:

weiden om hittestress te voorkomen.

ontgaat Jeroen, Peter, Alinda en Roelie niets

www.forfarmers.nl/

Daarnaast worden alle koeien standaard

en ze gaan er altijd voor de volle 100% voor.

winnaarmelkvee2021

twee keer in het jaar door een klauwbe-

Dat is de basis voor de stijging in vet en eiwit

kapper bekapt.” Ook op het gebied van

die zij hebben behaald.”

Over de Agroscoopbokaal ForFarmers en Reudink (biologisch)

De winnaars van 2021 blinken uit in

organiseren sinds 2015 jaarlijks de uitreiking

vakmanschap in uiteenlopende aspecten

van de Agroscoopbokalen om stil te staan bij

van een vernieuwende bedrijfsvoering zoals

de uitmuntende prestaties die de agrarische

duurzaamheid, zeer goed dierenwelzijn of

ondernemers leveren en het vakmanschap

een hoge mate van efficiëntie. Door de

en ondernemerschap dat daarvoor nodig is.

verhalen en werkwijzen van deze

Het centrale thema is ‘For the Future of

succesvolle ondernemers zo breed mogelijk

Farming’, waarbij naast technische

te delen, hopen ForFarmers en Reudink ook

resultaten uit Agroscoop, ook is gekeken

andere boeren te inspireren. Lees ook de

naar een vooruitstrevende bedrijfsvoering en

reportage op pagina 12-13.

pioniersmentaliteit.

5


6

Robot Ready met ForFarmers

Martijn van den Berg: “Arbeid besparen met melkrobots gaat verder dan het niet meer zelf hoeven te melken”


“De dagelijkse werkzaamheden op ons

ren van koeien bespaart mij veel tijd. Én

benutten wil ik mijn oudmelkte koeien zo

bedrijf moeten door één persoon gedaan

dit geeft rust in de stal.”

lang mogelijk laten weiden”, legt Martijn

kunnen worden”, vertelt Martijn van den

uit. De huidige stalindeling past ook goed

Berg. Dat is op zijn minst een flinke

Tijd investeren in het efficiënt benutten

bij deze beweidingstrategie. De nieuw-

uitdaging, want de melkveehouderij in

van gras

melkte koeien lopen op de percelen

het Overijsselse Olst telt ruim 240

Martijn probeert zoveel mogelijk melk te

dichtbij de stal en komen ongeveer vier

melkkoeien. Voordat de traditionele

produceren uit eigen ruwvoer en kiest

tot zes uur per dag buiten. Voor deze

melkstal vier jaar geleden plaatsmaakte

bewust voor een sober voersysteem.

groep geldt vrij koeverkeer en bij de

voor vier melkrobots, was Martijn,

“Wij voeren mais en kuil met de blokken-

oudmelkte koeien gestuurd koeverkeer,

samen met zijn vader, zo’n zes uur per

wagen, een eenvoudig voersysteem wat

zij gaan via de melkrobot naar buiten.

dag bezig met melken. Nu zijn vader een

op dit moment goed in het arbeidsplaatje

Wanneer ze naar binnen gaan, gebeurt

stap terug heeft gedaan, probeert

past. Het voer uitsnijden is een vaste

dat via een éénrichtingshek, zodat ze

Martijn zoveel mogelijk arbeid te

klus van mijn vader. Ik hoef het voer er

altijd weer via de robot naar buiten

besparen door de robots en zijn eigen

alleen maar voor te draaien.” In de robot

moeten.

tijd zo efficiënt mogelijk te benutten. Dat

worden twee soorten krachtvoer

gaat verder dan het niet meer zelf

gevoerd: een productiebrok en een

Robotdata geeft inzicht in de gezond-

hoeven te melken.

eiwitcorrectiebrok. De nieuwmelkte

heid van de koeien

koeien krijgen daarnaast opstartbrok of

Naast een logische stalindeling, is het

productiebrok via een krachtvoerbox.

extra belangrijk dat de koeien goed in

Robotspecialist Paul Schutte begeleidt het melkveebedrijf nu zo’n vier jaar. In eerste instantie werd Paul vanwege zijn specialisatie in robotmelken als tweedelijnsspecialist ingeschakeld bij het maken van de plannen voor het plaatsen van de robots, waarna hij ook de rest van de begeleiding van het bedrijf overnam van een collega melkveespecialist. “Als je zoveel mogelijk van het arbeidsgemak van de melkrobot wilt profiteren, is het belangrijk dat je voor het plaatsen goed nadenkt over een logische stalindeling”, vertelt Paul. Martijn heeft een 3+3 stal. Aan de ene kant van de voergang staan de nieuwmelkte koeien, aan de andere kant de oudmelkte groep. Aan beide kanten staan twee melkrobots. “We hebben bij het maken van de plannen goed gekeken naar de routes die de koeien moeten afleggen en hoe we dit met automatisch separeren zo makkelijk mogelijk konden maken”, vertelt Martijn. “De droge koeien gaan kort na afkalven vanuit het afkalfhok, via de robot, naar de nieuwmelkte groep. En we kunnen aandachts- of te bekappen koeien automatisch separeren naar het separatie- of strohok. Het niet meer hoeven zoeken en handmatig uitselecte-

hun vel zitten. Omdat zijn koeien graag In de zomer wordt weidegang toegepast

naar de robot lopen, hoeft Martijn weinig

volgens het Nieuw Nederlands weide-

tijd te besteden aan het ophalen van

systeem: iedere dag een nieuw perceel

dieren. In de praktijk betekent dit, dat het

voor een hoge versgrasopname.

management vooral gericht moet zijn op

De oudmelkte en nieuwmelkte koeien

het voorkomen van gezondheidsproble-

worden in aparte groepen geweid.

men: preventief werken. “Ik loop zelf

“Dat betekent wel extra arbeid, maar die

door preventief te werken niet de hele

afweging heb ik heel bewust gemaakt. Om het gras zo efficiënt mogelijk te

vervolg op pagina 8 >>

7


8

dag tussen de koeien, maar met behulp

voor meer koecomfort en hebben we

ForFarmers. “Met RAP kunnen we van

van de extra data die de robot geeft, heb

extra ventilatoren opgehangen om

verschillende lactatiegroepen en -stadia

ik toch een goed beeld van de dierge-

hittestress te voorkomen.” Daarnaast

gedetailleerde analyses maken, waardoor

zondheid.” Martijn let vooral op de

werkt Martijn met een far-off- en

we afwijkingen in een heel vroeg stadium

melkproductie, afwijkingen, geleidbaar-

close-upgroep en krijgen de koeien in de

kunnen signaleren en de robotinstellin-

heid, het percentage onvolledigheden,

close-up groep TransLacbrok calcium-

gen en –capaciteit nog beter kunnen

activiteit en de opstart van de verse

binder via een krachtvoerbox. “Door de

optimaliseren”, vertelt Paul. “We beste-

koeien. Daarnaast meten en monitoren

krachtvoerbox kost het voeren weinig tijd

den altijd wat extra aandacht aan de

de robots dagelijks de Body Condition

en door te werken in kleinere groepen

nieuwmelkte koeien. We kijken naar de

Score en kan Martijn op een attentielijst

kan ik koeien die af moeten kalven

productie, het aantal melkingen, de

zien welke koeien te snel in conditie

makkelijker vinden en in het strohok

voeropname. Een goede start bespaart

achteruitgaan. Hierop kan de krachtvoer-

krijgen om ze daar in het oog te houden.”

veel arbeid.” Ook wordt er onder andere

gift worden aangepast. “Koeien zijn echte

gekeken naar het voerverbruik, de

gewoontedieren”, vult Paul aan, “dus als

Protocollair werken

persistentie, melktoestemmingstabellen

een koe afwijkend robotbezoek laat zien,

Martijn werkt zoveel mogelijk volgens

en voertabellen, het conditieverloop en de

is dat een teken dat je het dier extra in de

een vast protocol en plant alle afspraken

individuele koe-instellingen.

gaten moet houden. Wanneer je steeds

met adviseurs, de dierenarts en de

veel koeien moet ophalen, loopt het niet

klauwbekapper voor het hele jaar van

Mogelijkheden voor groei

lekker en ben je veel tijd kwijt met het

tevoren in. Paul bezoekt het melkveebe-

Met behulp van de robots, door efficiënt

behandelen van individuele koeien.”

drijf iedere vijf weken. Samen doorlopen

om te gaan met tijd en de goede samen-

ze een vaste checklist. “We beginnen

werking met Paul, lukt het Martijn om

Maak het verschil in de transitieperiode

altijd in de stal bij de melkkoeien”,

een groot gedeelte van de werkzaamhe-

Door preventief te werken, kan veel

vertelt Paul, “dan maken we een ronde

den zelf uit te voeren. “Dat doet Martijn

arbeid worden bespaard. Paul: “Veel

langs de droge koeien, beoordelen we de

heel knap, voor een bedrijf van deze

gezondheidsproblemen, ook later in de

pensvulling, zeven we de mest en kijken

omvang”, vindt Paul. Toch blijven Martijn

lactatie, vinden hun oorsprong in de

we naar het rantsoen zoals het op de

en Paul kritisch zoeken naar mogelijkhe-

transitieperiode. Zorg dus dat het

voergang ligt en bij de kuilen. Daarna

den om het robotgebruik en management

transitiemanagement goed op orde is.”

analyseren we de robotdata.” Als

verder te optimaliseren. “Dat biedt nog

“De afgelopen jaren heb ik verschillende

aanvulling op de data uit het manage-

mogelijkheden voor groei in de toekomst”,

veranderingen doorgevoerd om de

mentprogramma, wordt er een extra

concludeert Martijn.

droogstand te verbeteren”, vertelt

verdiepende analyse gemaakt met RAP:

Martijn. “Zo zijn de ligboxen aangepakt

het Robot Analyse Programma van

Altijd Robot Ready met ForFarmers ForFarmers introduceerde dit jaar ‘Altijd Robot Ready met ForFarmers’. Onze ervaren robotspecialisten begeleiden melkveebedrijven in elke fase: van oriëntatie en voorbereiding op de overstap naar robotmelken tot en met bedrijven die al jaren met robots melken. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.nl/robotready Martijn in gesprek met Paul Schutte, een van de robotspecialisten van ForFarmers in Oost-Nederland.


9


10

Interview

De Achterhoekse strijd om de eiwitbokaal Melkveehouders Martijn Klein Gebbink,

Terwijl de koeien rustig staan te vreten

hij me dat Martijn melk met 4% eiwit

Ronnie Tjoonk en Arjan Hoenink uit de

op stal vertellen de kameraden over het

aflevert. Dit maakte ons nieuwsgierig

Achterhoekse buurtdorpen Rekken en

ontstaan van de eiwitbokaal. Arjan:

naar zijn aanpak, dus zo is de groepsapp

Eibergen strijden onderling om hun

“Ronnie en ik zijn van jongs af aan

ontstaan.” Ronnie vult aan: “En later dat

befaamde eiwitbokaal. Hoe is deze

bevriend en spreken geregeld over het

jaar, tijdens Martijns 40e verjaardag,

competitie ontstaan, wat is ieders

reilen en zeilen op onze melkveebedrij-

hebben we hem de eiwitbokaal cadeau

strategie en wie is op dit moment de

ven. We dachten dat we hoge eiwitge-

gedaan.“

koploper? Wij duiken de stal in om

haltes in de melk realiseerden, maar

meer te horen over deze vriendschap-

nadat Ronnie in oktober 2016 met

Martijn vertelt trots: “Dat jaar had ik dus

pelijke strijd!

Martijn naar een vergadering van

het hoogste eiwitgehalte. Vandaar ook

FrieslandCampina was geweest, appte

de naam Eiwitbokaal, een stiekeme

V.l.n.r. Melkveehouders Arjan Hoenink, Martijn Klein Gebbink en Ronnie Tjoonk.


11

Bedrijfsgegevens Melkveebedrijf Klein Gebbink, Eibergen (Martijn) - 70 melk- en kalfkoeien - 35 stuks jongvee (het jongvee wordt opgefokt bij de broer van Martijn) - 10.502 kg meetmelk - 30,3 kg melk per koe per dag - 4,92% vet - 3,82% eiwit Melkveebedrijf Tjoonk, Rekken (Ronnie) - 92 melk- en kalfkoeien Ronnie Tjoonk in gesprek met melkveespecialist Rik Slotman.

- 45 stuks jongvee - 10.236 kg meetmelk

afgeleide van de ForFarmers Agro-

optimalisatie. Zo helpen de Achterhoek-

- 29,9 kg melk per koe per dag

scoopbokaal. Om er een jaarlijks tintje

se veehouders elkaar vooruit.

- 4,83% vet

aan te geven hebben we er een wissel-

- 3,75% eiwit

bokaal van gemaakt, maar tot heden is

Ook strijd tussen de adviseurs

de bokaal nog bij mij gebleven.”

Rik Slotman, melkveespecialist bij

Melkveebedrijf Hoenink,

ForFarmers is adviseur bij Ronnie

Rekken (Arjan)

Bericht bij iedere tankuitslag

Tjoonk. Collega-melkveespecialist

- 120 melk- en kalfkoeien

Ronnie gaat verder over het doel van de

Jeroen Loof is dat bij Martijn Klein

- 90 stuks jongvee

groepsapp: “We delen iedere drie dagen

Gebbink en Arjan Hoenink. Beide

- 9.883 kg meetmelk

onze tankuitslag. Dit is hét moment

specialisten doen fanatiek mee aan de

- 28,8 kg melk per koe per dag

waarop we onze eiwitpercentages weer

onderlinge competitie. Rik: “We checken

- 4,83% vet

met elkaar kunnen vergelijken.” Naast

bij elkaar hoe het ervoor staat met de

- 3,78% eiwit

de gehalten bespreken de heren in de

gehaltes. Ook is de afspraak dat Jeroen

app allerlei andere zaken zoals:

of ik gebak regelt zodra één van de

prijsvergelijkingen, keuzes in bedrijfs-

heren de 4% eiwit in de tankmelk heeft

Weidegang versus geen weidegang

voering etc. De drie veehouders streven

behaald. Ik vroeg Jeroen laatst: heb jij

Er is één groot verschil in de strategie

hetzelfde doel na: een goed saldo halen.

dit jaar al een keer taart gebracht bij

van de veehouders. Ronnie en Martijn

Volgens hen begint dit bij goede

Martijn of Arjan? Ik namelijk wél bij

passen weidegang toe en Arjan heeft de

gehalten en een goede melkprijs. Dit

Ronnie! We houden elkaar scherp en

koeien jaarrond op stal. Arjan: “Mijn

doen de veehouders door continu te

dat vind ik mooi. Wij stellen doelen met

gehaltes zijn hierdoor wel constanter

finetunen in de bedrijfsvoering. Niet met

onze klanten en het is dan mooi om te

dan bij Martijn en Ronnie.” De grasgroei

de allernieuwste stallen en technische

zien dat dit behaald wordt!”

en kwaliteit van het verse gras beïn-

snufjes, wel door een goede langetermijnstrategie en open staan voor

vervolg op pagina 12 >>


12

Zo hebben de Achterhoekse veehouders alle drie standaard het product Pens Stimulator+ in het rantsoen. Rik: “Dit stimuleert naast de pens- ook de darmgezondheid en zorgt voor gezondere koeien die het ruwvoer beter benutten”. Het onderdeel droogstand heeft Ronnie de laatste jaren actief aangepakt. Zo kwam er een groot strohok voor de droogstaande koeien, een goed droogEen strohok voor de droogstaande koeien bij Ronnie Tjoonk.

standsrantsoen met als aanvulling een transitiebrok. “Een goede droogstand is toch de basis voor een goede start van de lactatie en dus ook voor goede gehalten”, aldus Rik.

vloeden de vet- en eiwitgehaltes enorm.

“Onderschat ook de invloed van fokkerij

Om de vetgehaltes in de weideperiode

niet”, stelt Arjan. Mede dankzij een

op peil te houden voert Martijn Fat-

jarenlang fokbeleid zijn de gehaltes van

boost: een product dat perfect past in

Arjan stabiel hoog. “Ook Ronnie en

een vers gras- of weiderantsoen. Ook

Martijn leggen middels fokkerij de basis

Ronnie neemt preventieve maatregelen

voor hoge gehaltes. “We gaan voor

in de zomerperiode en zet standaard

boerenkoeien die in balans zijn.”.

een buffer in. “Het is altijd belangrijk om de voeropname op peil te houden,

Wie pakt de bokaal dit jaar?

want drogestof in de koe is drogestof in

Op de vraag wie de bokaal dit jaar mee

de melk”, tipt Rik.

naar huis neemt, kan nog geen eenduidig antwoord worden gegeven. Arjan ligt

Benutting van herfstgras

op koers met gemiddeld 3,85% eiwit.

Martijn noemt zijn troef om het eiwit-

“Het is niet altijd goed te vergelijken, ik

percentage te verhogen: “We voeren in

heb nu namelijk veel oudmelkte koeien,

de herfst vers gras, want hierin zit veel

dat verandert straks natuurlijk weer.

eiwit.” Ook Ronnie zet vers herfstgras

Oók de benutting van herfstgras kan

in: “Het is bewerkelijk, maar hierdoor

zorgen voor een ommezwaai in de

spaar ik eiwitbrok uit.” Arjan is er juist

ranglijst.” De uiteindelijke uitslag volgt

15 jaar geleden mee gestopt omdat het

uit de jaarcijfers van FrieslandCampina,

te veel arbeid kostte, maar als de

aan het einde van het jaar. De uitreiking

herfstgrasperiode eraan komt, wordt hij

is per toerbeurt bij de drie veehouders

wel wat kriebelig: “Ik weet dat Martijn

thuis. Het programma staat ook vast:

en Ronnie dan gaan scoren.”

koei’n kiek’n vooraf, tussendoor en naderhand. Martijn: “De laarzen aan,

Pens Stimulator+ en droogstandsbrok

tussen de koeien en vervolgens komt de

Als iemand goede ervaringen heeft met

telefoon erbij met onze kengetallen. Wij

een product, dan wordt dit in de app

hebben áltijd gespreksstof. Koeien,

gedeeld en dan willen de anderen het

gehaltes en een bult schik is wat ons

-als het past bij het rantsoen- ook

absoluut bindt!”

weleens proberen.

Waarom aanvoerder in vet en eiwit? Sturen op meer kilogrammen vet en eiwit is onder de huidige fosfaatwetgeving extra interessant omdat het de melkgeldopbrengst verhoogt, zonder in een hogere fosfaatklasse terecht te komen. De klanten van ForFarmers behalen al jaren structureel hogere vet- en eiwit-gehaltes in de melk en daarmee een hogere melkopbrengst ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Zo lag het afgelopen jaar de meetmelkproductie bij ForFarmers-klanten op 9.880 kg per koe, 161 kg boven het landelijk gemiddelde. Het vetgehalte lag 0.11 hoger dan het landelijk gemiddelde (op 4,49%) en het eiwitgehalte 0,04 hoger (op 3,62%). Hierdoor is het melkgeld per koe voor ForFarmersklanten gemiddeld €62,- boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn wij trots op! Bekijk ook de reportages en nieuwsartikelen op onze website www.forfarmers.nl/aanvoerder


Dealerbedrijf in beeld

“Als de boer vooruit gaat, kom je zelf ook verder” Tjerk Politiek, dealer van dealerbedrijf Politiek in Lollum: “Ons dealerbedrijf ligt in een gebied met veel melkveebedrijven, dus melkveehouders zijn onze belangrijkste klanten. We adviseren hen op

Politiek Fourages

het gebied van voeding en ruwvoerteelt en leveren producten zoals

Dealerbedrijf Politiek is het familiebedrijf

mengvoer, grondstoffen, ruwvoeders, meststoffen en strooisels.

van IJttje en haar zonen Rommert (links)

Het unieke van ons dealerbedrijf is dat we daarnaast ook het

en Tjerk (rechts op de foto).

transport (zowel bulk als zakgoed) in eigen beheer hebben. Dit maakt

Het merendeel van de klanten is

ons flexibeler qua planning en we kunnen onze klanten meer service

melkveehouder en Politiek adviseert

bieden. Met onze vier vrachtwagens halen we bijvoorbeeld het

hen op het gebied van voeding, voermanagement en

mengvoer op bij de ForFarmers-fabrieken in Deventer, Zwolle of

ruwvoerteelt en levert ook de bijbehorende producten.

Lochem (Reudink, biologisch voer), of leveren we zakgoed, kunstmest

Voor de voerbezorging hebben ze een aantal

of losgestorte ruwvoeders.”

medewerkers in dienst.

“De kracht van de samenwerking met ForFarmers is dat we

Politiek Fourages

beschikken over veel kennis en ervaring van de medewerkers bij

It Fabriek 1

ForFarmers. Specialisten zoals de technisch specialist, robotspecia-

8823 SZ Lollum

list, jongveespecialist en ruwvoerspecialist komen ook bij onze klanten. Samen meedenken met de boer, zijn bedrijf naar een hoger bedrijfsresultaat brengen, dat bereiken we graag met elkaar.”

prima bij ons, het is ook ons streven om bij klanten een zo hoog mogelijke vet- en eiwitproductie te realiseren. Het is onze visie

“Onze klanten realiseren landelijk gezien de hoogste gehalten in

dat als de boer vooruit gaat, we zelf ook verder komen. Een

de melk. De vet- en eiwitcampagne van ForFarmers past dus

samenwerking die hierop berust, zorgt voor continuïteit.”

13


14

Agroscoopbokaal 2021 Loonwerk

In het midden Ton, Ronald en Simon van Eijck, winnaars van de Agroscoopbokaal Loonwerk 2021, met links van hen Twan van Rijsewijk en René Schellekens van ForFarmers dealer Agri Focus en rechts van hen Joris Broekhuis en Ron Vennix van ForFarmers.

Van Eijck Agro, Grond en Groen: voorlopers in innovatie en duurzaamheid Van Eijck Agro, Grond en Groen heeft

vervanger dienen. De dikke fractie is een

lers, is Van Eijck onder meer gespeciali-

hoge ambities op het gebied van

hoogwaardige bodemverbeteraar. Bovenal

seerd in mestdistributie, grond- en

innovatie en duurzaamheid, en brengt

levert de vergister ‘groen gas’ op voor

sloopwerken en transport, waaronder

dat op verschillende manieren ook in

1.500 huishoudens en draagt daarmee bij

‘just-in-time-transport’ van groenten van

de praktijk. Daarom is de Noord-Bra-

aan een CO2-reductie die gelijk staat aan

het land naar conservenfabrieken.

bantse onderneming uitgeroepen tot

de uitstoot van 1.000 auto’s. Bewust investeren in innovatie

winnaar van de Agroscoopbokaal 2021 Ondernemingslust

Het bedrijf nog verder uitbreiden met een

De bouw van de monomestvergister is

nieuwe tak ‘Groen gas’ lijkt een gewaagde

Op het bedrijfsterrein van Van Eijck in

tekenend voor de gedrevenheid en

stap. De monomestvergister is een

Alphen (NB) staat sinds twee jaar een

ondernemingslust van de broers Ronald

complexe installatie waar veel geld en

hypermoderne monomestvergister. Deze

en Ton van Eijck en hun neef Simon. Zij

kennis voor nodig is. Maar bij Van Eijck

installatie scheidt de dunne en dikke

namen het in 1963 door hun vaders Henk

zagen ze het als een kans. Ronald van

fractie van de mest, afkomstig van

en Jan van Eijck opgericht loonbedrijf, in

Eijck: “We zitten hier in een overschotge-

veehouderijbedrijven uit de omgeving. De

2005 over. De bedrijfsactiviteiten zijn

bied qua mest en daarom is dit een

dunne fractie is zeer geschikt voor

sindsdien steeds verder uitgebreid en Van

perfecte plek voor zo’n installatie. Maar

voorjaarsbemesting op onder andere

Eijck heeft inmiddels 55 medewerkers in

het past ook goed binnen onze ambities. We

graanland en kan, mocht de wetgeving dat

dienst. Naast agrarisch loonwerk voor

willen niet alleen goed werk leveren voor de

in de toekomst toelaten, als kunstmest-

veehouders, akkerbouwers en groentete-

veehouders in onze omgeving, maar we

in de categorie Loonwerk.


homogener gewas op, inclusief besparingen op meststoffen, zaaizaden en

Van Eijck en Agri Focus

gewasbeschermingsmiddelen en daarmee

Van Eijck Agro, Grond en Groen is een

een aantoonbaar kostenvoordeel. Daarom

relatie van ForFarmers dealer Agri

kunnen wij ook een meerprijs rekenen

Focus. Ronald van Eijck: “Agri Focus

voor de inzet van deze technieken.”

en Van Eijck komen bij dezelfde klanten, zijn allebei vooruitstrevend

Eigen app voor precisielandbouw

en kunnen door goed samen te

Ronald van Eijck ziet nog veel meer

werken en elkaar goed te informeren

Van Eijck ontwikkelt zelf een ‘teeltapp’ voor

mogelijkheden in het toepassen van data

veehouders helpen om hun ruwvoer-

klanten.

om de ruwvoerteelt bij veehouders zo

teelt naar een steeds hoger plan te

efficiënt en duurzaam mogelijk te laten

tillen. Dat is begonnen op het gebied

verlopen. Met zichtbare trots vertelt hij

van inkuilmiddelen, en breidt zich

over een speciale app die ze momenteel

verder uit.”

willen hen ook helpen om te voldoen aan eisen en wensen rondom duurzaamheid en milieu. Liefst op een manier die hen rendement oplevert. Wij geloven dat innovatie daarin het verschil gaat maken en investeren daar bewust veel in.”

‘Investeren in innovatie levert ons veel kennis op’

zelf ontwikkelen. “We willen met deze app alles combineren wat je kunt meten en

Twan van Rijsewijk, accountmanager

registreren met GPS en opbrengstmeting.

bij Agri Focus: ‘De samenwerking

We meten exact de opbrengst waar een

met Van Eijck verloopt altijd goed. We

hakselaar op dat moment rijdt. Dat slaan

kunnen vooraf een aanpak bespreken

we meteen op, zodat we later op dat

over bijvoorbeeld de inzet van

perceel veel preciezer kunnen bemesten.”

producten bij veehouders, houden elkaar tussentijds op de hoogte en

Van Eijck verdiept zich ook steeds meer in de

delen onze ervaringen. Door die

kwaliteit van de bodem. Ronald: “De water-

samenwerking bereiken we het beste

huishouding van de bodem wordt de

voor onze klanten.”

Ook met innovaties in het agrarisch

komende jaren steeds belangrijker, hier

loonwerk behoort Van Eijck tot te voorlo-

willen we onze klanten bij helpen. We

ForFarmers heeft bij alle winnaars

pers. Een grote uitdaging voor veel

stemmen onze bewerkingen steeds meer af

van de Agroscoopbokaal 2021 een

loonbedrijven is hoe ze het rendement van

op de uitkomsten van grondmonsters en

video gemaakt. Bekijk de video van

technieken als GPS en NIR-opbrengstme-

zoeken naar mogelijkheden om de organi-

Van Eijck Agro, Grond en Groen op

tingen aantoonbaar kunnen maken voor

sche stof in de bodem te verhogen. Doelge-

www.forfarmers.nl

hun klanten en daarmee ook zelf de

richt groenbemesters inzetten om de

investeringen in deze technieken kunnen

bodemkwaliteit te verbeteren, wordt

terugverdienen. Van Eijck heeft die stap al

bijvoorbeeld steeds belangrijker. Nu worden

gezet. Ronald: “Dankzij GPS kun je veel

groenbemesters vaak vooral als een

nauwkeuriger werken bij de teelt van

verplichting gezien om aan regelgeving nog

Investeren, leren en vooruitkomen

ruwvoer. Dat levert voor de boer een

te voldoen.”

De rode draad in de visie en aanpak van

Overzichtsfoto van de monomestvergister op het bedrijfsterrein van Van Eijck.

Van Eijck is vooruitdenken, investeren, leren en verderkomen. Ronald van Eijck: “Alles wat we doen op het gebied van innovatie en duurzaamheid heeft ons heel veel kennis en inzicht opgeleverd, waarmee we weer volgende stappen kunnen zetten. De investeringen zijn nog niet altijd rendabel, maar we gaan zeker door op de weg die we zijn ingeslagen. Er is nog genoeg te winnen voor onze klanten en voor onze onderneming.”

15


16

De specialist

Erwin Haijtink, Bulkwagenchauffer in Deventer

“Het praatje met klanten maakt mijn werk extra leuk” “Mijn ouders hadden een gemengd bedrijf met varkens en koeien. Vroeger wilde ik geen boer worden omdat je dan ‘s ochtends zo vroeg uit je bed moet. Grappig, want nu gaat de wekker vier dagen in de week om 04:45 uur. Om 06:00 uur breng ik de eerste vracht mengvoer weg. Afhankelijk van de afstand, maak ik twee á drie ritjes per dag. Als boerenzoon heb ik de interesse voor het boerenvak van huis uit meegekregen en altijd gehouden. Daarom maak ik, als ik aan het lossen ben, graag een praatje met onze klanten. Dat maakt mijn werk extra leuk.” “Deze zomer werk ik al 15 jaar als bulkwagenchauffeur voor de mengvoerfabriek in Deventer. Vooruitrijden kan iedereen, maar kun je ook achteruitrijden? Dat was dé vraag die werd gesteld tijdens mijn sollicitatiegesprek. Ik weet nog dat ik in de eerste maanden bij het achteruitrijden met de bulkwagen één keer een golfplaatje heb geraakt. Gek genoeg was de spanning voor het achteruitrijden daarna in een keer weg.” “Als chauffeur moet je altijd alert zijn, zowel op het erf als onderweg. Op de in- of afrit van de snelweg duikt er regelmatig een personenauto met haast vlak voor mijn vrachtwagen op, waarna ik met 50 ton vol op de rem trap. Op het erf check ik altijd even wat de staat van de silo is. Staat de silo recht, zie ik geen verdachte roestplekken of kromme poten? Klopt alles? Dan kan het voer erin!”


Ruwvoer Innovatiedagen

17

Oriënteren op goed ruwvoer tijdens de Ruwvoer Innovatiedagen Goed ruwvoer van eigen land draagt direct bij aan een beter rendement en helpt bovendien om te voldoen aan regelgeving en wensen vanuit de zuivel en consument. Bij het verkennen van mogelijkheden en kansen staan wij u graag terzijde tijdens de Ruwvoer Innovatiedagen in september op onze innovatievelden in Bornerbroek (Ov.) en Spier (Dr.). Tijdens de Ruwvoer Innovatiedagen krijgt u een rondleiding over de innovatievelden en praten we u bij over belangrijke, actuele ontwikkelingen en innovaties in de ruwvoerteelt. Daarnaast bieden wij u

Teeltspecialist Ron Vennix geeft uitleg over duurzame teelten.

de mogelijkheid om tijdens deze dagen uw GBM-licentie te verlengen. Bekende, minder bekende én veelbelovende gewassen Op onze innovatievelden op de locaties Bornerbroek en Spier staan bekende, minder bekende én veelbelovende gewassen tentoongesteld. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: • Kruidenrijke gewassen • Duurzame teelten

Demoveld kruidenrijk met eerste- en tweedejaars kruiden.

• Gewasbescherming in mais • Maisteelt en rassenkeuze • TopGrass grasmengsels: inzaai, herinzaai en droogteresistentie • Vanggewassen

Meld u aan voor de Ruwvoer Innovatiedagen in september Ruwvoer Innovatiedagen Bornerbroek: woensdag 8 en donderdag 9 september Ruwvoer Innovatiedagen Spier: woensdag 15 en donderdag 16 september Bent u geïnteresseerd of wilt u zich aanmelden? Houd dan onze website in de gaten: www.forfarmers.nl/ruwvoerinnovatiedagen-bornerbroek of www.forfarmers.nl/ruwvoerinnovatiedagen-spier


18

Inzet najaarsgras

Benut het najaarsgras maximaal! Najaarsgras is rijk aan eiwit en daarom zeer geschikt om meer eiwit van eigen land te halen. Gaat u dit vers voeren, weiden of inkuilen? In dit artikel geven wij tips om het najaarsgras maximaal te benutten! 1. De bodem levert veel stikstof,

let op eiwitgehalte in najaarsgras

Najaarsgras bevat doorgaans meer onbestendig eiwit en minder suiker dan voorjaars- en zomersneden. Dit komt, omdat de mineralisatie in de bodem dan op volle kracht draait en veel stikstof levert. Ook is er veel nawerking van de eerder

3. Inkuilen van najaarsgras vraagt

tanten. Hierdoor grazen de koeien minder

gegeven stikstof uit (kunst)mest. Een

gretig. Door het gras te oogsten en vers

overmaat aan stikstof resulteert in een zeer

Najaarsgras bevat vaak een hoog aandeel

op stal te voeren nemen koeien meer gras

hoog eiwitgehalte in het gras, zie grafiek 1.

ruw eiwit, wat minder suiker en heeft een

op. Op deze manier worden inkuil- en

Om dit te voorkomen kunt u nu het beste

laag drogestofgehalte. Deze combinatie

beweidingsverliezen tot een minimum be-

de balans opmaken: hoeveel heeft u tot

werkt een snelle kuilconservering tegen.

perkt en komt de geoogste voederwaarde

nu bemest en wat is er onttrokken? Houd

Bij nat herfstgras ontstaat ook meer

direct voor het voerhek.

hier rekening mee bij een vervolgbemes-

insleep van zand in de kuil, waardoor het

ting. Wij kunnen uw bemestingsplan

ruw-as-gehalte hoger is dan gewenst.

5. Eiwitrijk gras bijvoeren

optimaliseren met behulp van ons

Ook dit is ongewenst voor de kuilconser-

programma Optiplant. Vraag hiernaar bij

vering, het vergroot het risico op boter-

Wanneer najaarsgras vers gevoerd wordt,

uw specialist.

zuurvorming en een kuil die gaat stinken.

is nagenoeg alle suiker nog in het gras

Zet daarom een inkuilmiddel in voor

aanwezig. Dit heeft als voordeel dat de

2. Neerslagtekort leidt tot (zeer) hoge

behoud van de voederwaarde en smaak

pensbacteriën dit suiker heel goed kun-

van een najaarssnede.

nen gebruiken om het vele onbestendige

ruw eiwitgehaltes in najaarsgras

extra aandacht

Onderzoek laat zien dat er een relatie

betekent bijsturen

eiwit in de pens te benutten en om te

bestaat tussen het neerslagtekort en het

4. Kies voor stalvoeren

zetten naar microbieel eiwit. Wel vraagt

RE-gehalte in gras (zie grafiek 2). Met

Dankzij de lange nazomers zijn we de

dit om een aanpassing van de bijvoeding.

andere woorden: hoe groter het neerslag-

laatste jaren langer blijven weiden en

Voor intensieve bedrijven bijvoorbeeld een

tekort, hoe hoger de eiwitgehalten in

nam tevens de populariteit van stalvoeren

aanpassing richting een eiwitarmere brok

najaarsgras.

toe. Hiermee wordt het eiwit in najaars-

of wat meer mais. Op gras-bedrijven

De laatste drie zomers waren zeer droog,

gras beter benut, in vergelijking tot

adviseren we een kuil met een lager

met 2018 als extreem droog met een

ingekuild najaarsgras.

eiwitgehalte. Zo kunt u aanzienlijk besparen op de aankoop van (eiwitrijk) kracht-

neerslagtekort van 309 mm. Gedurende deze droge zomers staat de grasgroei stil,

Een deel van de melkveehouders verkiest

voer en op kosten die anders gemaakt

vindt er geen opname van stikstof plaats

stalvoeren boven weidegang, want de

worden om het gras in- en uit te kuilen.

én spoelt stikstof ook niet uit. Wanneer de

drogestofopname van vers gras op stal is

Wel is stalvoeren een dagelijks

grasgroei in het najaar na regenval weer

doorgaans hoger. De smakelijkheid van

terugkomende werkzaamheid waarvoor

op gang komt, is er een overaanbod van

weidegras neemt richting het najaar af

voldoende arbeid beschikbaar moet zijn.

stikstof in de bodem. Dit resulteert in

doordat het ondergras wat muf kan gaan

hoge eiwitgehalten in het najaarsgras.

ruiken door regenval, mest- en grasres-


19

6. Behoud smakelijk gras middels bemesting De drogestofopname van najaarsgras kan positief beinvloed worden door een natriumbemesting. Het natriumgehalte van Engels raaigras wordt namelijk significant verhoogd via bijvoorbeeld bemestingszout. Een tweede optie is een GroGrass kwaliteitsmengsel, waarmee zowel stikstof, kalium als natrium in één werkgang gegeven worden. De smaak van gras kan ook sterk afnemen door bijvoorbeeld kroonroest in het gras. Met een beperkte stikstofgift in de nazomer kun je de aantasting door kroonroest voorkomen. Kies bij de herinzaai van grasland voor grasrassen met een hoge roestresistentie

Grafiek 1: De grafiek geeft een beeld van het percentage najaarskuilen per RE-klasse. In 2018 had 63% van alle najaarskuilen een RE-gehalte hoger dan 190 gram/kg ds. Bron: Agroscoop ForFarmers

uit het TopGrass assortiment. Combineer dit met smakelijke soorten zoals witte of rode klavers en je krijgt er langdurig smakelijk gras voor terug. 7. Pas de beweidingsstrategie aan Houd het najaarsgras smakelijk door eind augustus veel gras weg te maaien en het gras kort te houden. Weid de koeien regelmatig om en roteer tussen de percelen. Waar we in het voorjaar gaan omweiden/ stripgrazen bij 1.700 kg ds/hectare, kan dit in het najaar zakken naar 1.200 kg ds/ hectare. Bij Nieuw Nederlands Weiden ga

Grafiek 2: De relatie tussen neerslagtekort in mm en het RE-gehalte in najaarskuilen (gebaseerd op meer dan 8.000 kuilanalyses van najaarskuilen). Bron: Agroscoop ForFarmers.

je qua graslengte bij inscharen van 10-12 cm in het voorjaar terug naar 8-10 cm in

Tips die de smakelijkheid en opname van vers gras ten goede komen: -

Geef de koeien elke dag een

nieuw perceel.

-

Beweid ’s middags wanneer de

meeste suikers in het gras zitten

en het gras het droogst is.

-

Maai gras wat niet afgegraasd is.

Zo voorkom je muf, onsmakelijk

gras.

Gem. RE-gehalte in gram/kg drogestof

het najaar.


Ervaar het gemak .....

… van robotmelken met ForFarmers Weten uw koeien de weg naar de robot goed te vinden en komen uw verwachtingen rond arbeidsgemak, efficiëntie, dierprestaties en rendement uit? Onze robotspecialisten begeleiden bedrijven met melkrobots naar optimale resultaten. Samen met u analyseren onze robotspecialisten het samenspel tussen robotinstellingen, rantsoen, management rondom afkalven en diergezondheid. Het resultaat: gezonde koeien die vlot naar de robot lopen en topprestaties behalen in melk-, vet- en eiwitproductie. En natuurlijk, als het lekker loopt: arbeidsgemak, werkplezier en een gerust gevoel! Interesse in onze ‘Altijd Robot Ready’-aanpak? Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.nl/robotmelken of neem contact op met uw melkveespecialist, accountmanager of regionale ForFarmers- dealer.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.