Page 1

Stadgar för Föreningen TRIM (Trädgårdar i Mälardalen) Antagna den 2010-03-21 och ändrade den 2010-04-21. 1§ Föreningsnamn • Föreningen TRIM (Trädgårdar i Mälardalen) 2§ Säte • Föreningen TRIM:s säte är i Eskilstuna 3§ Ändamål • Föreningen ska binda samman olika trädgårdsaktörer, privata såväl som kommersiella och offentliga. • Föreningen ska synliggöra och lyfta fram olika trädgårdsaktörer. • Sprida kunskaper inom växter och trädgårdsarbete. • Anordna olika föreläsningar till evenemang. • Dela ut utmärkelser för betydelsefulla insatser och personer. • Föreningen är en ideell förening, utan vinstdrivande intressen, utan ska endast täcka föreningens kostnader. 4§ Firmatecknare • Två i styrelsen, gemensamt. 5§ Verksamhetsår och Räkenskapsår • 1 Januari till 31 December. 6§ Stadgeändring • Föreningsstadgar, beslut om ändring sker av årsmötet. • Förslag om ändring av stadgar sker av årsmötet. • För beslut krävs 2/3 delar av angivna röster vid årsmötet. 7§ Upplösning av föreningen • För att föreningen ska upplösas måste två årsmöten ta detta beslut. • 2/3 av angivna röster på respektive årsmöten. • Eventuella tillgångar skänkes till en välgörenhetsorganisation.


• Vid ev upplösning kommer föreningens handlingar att arkiveras i 10 år.

8§ Medlemskap • Föreningen är öppen för alla som delar föreningens intresse. • Du väljer själv vilket medlemskap du är intresserad av, antingen som medlem eller stödmedlem. Som medlem deltar du i förenings arbete (frivilligt) och som stödmedlem stöder du föreningens intresse. • Medlemmar & stödmedlemmar kan när som helst utträda ur föreningen. Dock bör medlemmar som är aktiva i styrelsearbete beakta sitt beslut innan, utträde ur föreningen om så är möjligt, för att inte skada föreningens arbete. • Medlemmar & stödmedlemmar som motverkar föreningens intresse kan avstängas och uteslutas av årsmötet. • Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. 9§ Föreningsmöte och årsmöte • Årsmötet är föreningens beslutade organ. Förslag om ändring av stadgar sker av medlemar och styrelsen och beslutet tas av årsmötet. • Kallelse till medlemsmöte, extra årsmöte och årsmötet ska ske tre veckor innan mötet. • Förslag (motioner) till årsmötet kan skickas in av medlemmar. • Förslag (motioner) skall inkomma 4 veckor (28 dagar) innan årsmötet. • Årsmötehandlingar skall vara tillhanda 3 veckor (21 dagar) innan mötet. • Årsmötet skall hållas i slutet av Januari. • Mötesprotokoll skall skrivas vid varje möte samt vara tillgängliga för medlemmar, dock känslig information kommer ej vara synliga för medlemmar endast styrelsen. • Ärenden vid årsmötet, vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fastställande av röstlängd. Val av ordförande & sekreterare vid mötet. Val av protokolljusterare och rösträknare. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. Fastställande av föredragslistan. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 10.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag (motioner). 11.Val av • • • • •

föreningens ordförande ett år. val av kassör två år. övriga ledamöter ett år. val av revisorer ett år, ej ordinarie ledamot i styrelsen. val av valberedning ett år, ej ordinarie ledamot i styrelsen.

Inget över det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.


10§ Rösträtt • Varje medlem har en röst. • Rösträtten är personlig. 11§ Beslutsordning • Styrelsen väljs på årsmötet. • Styrelsemöte, vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. • Årsmöte, vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst. • Utom vid personval, som avgörs genom lottning. Vid personval anses den som blivit vald, som har fått det flesta rösterna. Finns vid personval endast en kandidat till en viss befattning skall propositionen ställas så att medlemmarna har möjlighet att rösta "ja" eller "nej". • Justeringsmännen handhar all rösträkning och samlar in röstsedlarna. • Ansvarsfrihet. 1. Beslutet om ansvarsfrihet kan endast fattas när årsredovisningen och revisorernas berättelse utsänds till medlemmarna senast tre veckor (21 dagar) före årsmötet.

12§ Styrelsen • Styrelsen ska bistå av minst tre (3) ledamöter och högst fem (5) ledamöter. Styrelsen ska bistå av en ordförande, kassör och sekreterare. Kassören mandattid är två år, övriga ledamöter är ett år. 13§ Revisorer • En intern revisor och en extern revisor. • Väljs på årsmötet, i ett år.

14§ Valberedning • Valberedningen ska bistå av minst en medlem och högst tre medlemmar, sitter i ett år. • Valberedningen ska informera om ny eller befintliga kandidater vill sitta i styrelsen, minst fyra veckor (28 dagar) före årsmötet. 15§ Styrelsens arbete • Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. • Styrelsen ska ha minst 6 styrelsemöten och högst 12 möten per år, däremot kan fler arbetsmöten hållas utan att alla ledamöter behöver var närvarande. Dessa stadgar är antagna i Eskilstuna, Söndagen den 2010-03-21 för Föreningen TRIM, och ändrade den 2010-04-15 (Trädgårdar i Mälardalen)


Antagna Eskilstuna Söndagen den 21 mars 2010 och ändrade den Onsdagen den 21 April 2010. Antagna av:

Peter Bjurling

Eva-Charlotta Hallgren

Namnteckningar bevittnad av:

Per Hultén

Håkan Andersson

Hans Bjurling

trim stadgar  

1§ Föreningsnamn 5§ Verksamhetsår och Räkenskapsår 6§ Stadgeändring 7§ Upplösning av föreningen • Föreningen TRIM (Trädgårdar i Mälardalen)...

Advertisement