__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

¿ Dequés i r v eunl i br o s i ndi buj os ?

Bi bl i ogr af í a. Sel ec c i óndel i br osdel aexpos i c i ón ( UneddeBar bas t r o. 1914demayode2014) . Pr oc edenc i a: RedComar c al deBi bl i ot ec asdel Somont anodeBar bas t r o AHL BE RG, Al l a nyJ ea n, E l c a r t er os i mpá t i c oouna s c a r t a ses pec i a l es , Ba r c el ona : Des t i no, 1996, 1v . I S BN: 8423320405 AL T É S , Ma r t a , ¡ No! , Ba r c el ona : T hul e , 2013, [ 32] p. I S BN: 9788415357308 ANNO, Mi t s uma s a , E l v i a j edeAnno, Ba r c el ona : J uv ent ud, 1982, 3v . I S BN: 8426117848( o. c . ) BÁDE S CU, Ra mona , Pomel oesel ef a nt á s t i c o; CHAUD, Benj a mi n( i l . ) , [ Ma dr i d] : Kók i nos , 2005, 1v . I S BN: 8488342829 BÁDE S CU, Ra mona , Pomel os ueña ; CHAUD, Benj a mi n ( i l . ) , [ Ma dr i d] : Kók i nos , 2005, 1v . I S BN: 8488342845 BAT AI L L E , Ma r i on, ABCD, [ Ma dr i d] : Kók i nos , 2008, [ 18] p. I S BN: 9788496629677 BATT UT , É r i c , E l s ec r et o, Ma dr i d: Kók i nos , 2011, 25p. I S BN: 9788488342898 BAUE R, J ut t a , E l á ngel del a buel o, S a l a ma nc a : L óguez , 2011, 4ºed. , 47p.I S BN: 9788489804494 BAUE R, J ut t a , Ma dr ec hi l l ona , S a l a ma nc a : L óguez , 2007, 1v . I S BN: 9788489804364 BRAVO, E mi l e , L oss i et eos osena nospa s a nha mbr e , Ma dr i d: S M, 2009, [ 28p. ] . ( Veo, v eo, t ebeo) . I S BN: 9788467535334 BRI GGS , Ra y mond, E l muñec odeni ev e , Ba r c el ona : L a Ga l er a , 2007, 32p. I S BN: 9788424624309 BROWN, Ma r ga r etWi s e , Buena snoc hes , l una ; HURD, Cl ement( i l . ) , Ba r c el ona : Cor i mbo, 2003, [ 34] p. I S BN: 8484701174 BROWNE , Ant hony , Ca mbi os , Mé x i c o: F ondode Cul t ur aE c onómi c a , 1993, [ 17] h. ( L oses pec i a l esdeA l aor i l l adel v i ent o) . I S BN: 9681642708 BROWNE , Ant hony , E l t únel , 11ªed. , Mé x i c o: F ondode Cul t ur aE c onómi c a , 2012, 25p. ( L oses pec i a l esdeAl a or i l l adel v i ent o) . I S BN: 9789681639716 BROWNE , Ant hony , L ost r esos os , Mé x i c oD. F . : F ondo deCul t ur aE c onómi c a , 2010, 1v . ( Cl á s i c os ) . I S BN: 978-

Ál bumyf or mac i ónde l ec t or esl i t er ar i os

6071601070 BROWNE , Ant hony , Voc esenel pa r que , Mé x i c o: F ondo deCul t ur aE c onómi c a , 1999, 32p. ( L oses pec i a l esdeA l aor i l l adel v i ent o) . I S BN: 9789681660192 BRUNHOF F , J ea nde , Hi s t or i adeBa ba rel el ef a nt i t o, Ma dr i d: Al f a gua r a , 2002, 40p. ( Al f a gua r ai nf a nt i l . S er i e Ama r i l l aAl bum) . I S BN: 9788420448428 CAL I , Da v i de , BOCH, S er ge , E l hi l odel av i da , Ba r c el ona : E di c i onesB, 2005. [ 48] p.( L aes c r i t ur ades a t a da ) . I S BN: 978846662652-1 CARL E , E r i c , L apequeñaor ugagl ot ona , Ma dr i d: Kók i nos , 2007, 20p. I S BN: 9788488342348 CHI L D, L a ur en, Cui da doc onl osc uent osdel obos , Ba r c el ona : S er r es , 2000, [ 32] p. I S BNO: 9788495040800 CROWT HE R, Ki t t y , E nel c i ne , [ s . l . ] : Cua t r oa z ul es , 2010, 36p. ( Pok a&Mi na ) . I S BN: 9788493829578 DE ACON, Al e x i s , Bi gu, Ma dr i d: Kók i nos , 2009, 32p. I S BN: 9788496629912 E RL BRUCH, Wol f , E l pa t oyl amuer t e , [ Gr a na da ] : Ba r ba r aF i or e , 2011, [ 32p. ] . I S BN: 9788415208129 E ZRAS T E I N, Da v i d, ¡ Noi nt er r umpa s , Ki k a ! , Ba r c el ona : J uv ent ud, 2012. I S BN: 9788426139290 F ABE R, Ar i a nne , L af á br i c adenubes , [ Ba r c el ona ] : A buenpa s o, 2010, 1v . ( S i npa l a br a s ) . I S BN: 9788493721169 F AL CONE R, I a n, Ol i v i a , Mé x i c o: F ondodeCul t ur a E c onómi c a , 2011, 34p. I S BN: 9789681663469 GRAS S AT ORO, Ca r l os , Unac a s apa r ael a buel o; F E RRE R, I s i dr o( i l . ) , Ma dr i d: S i ns ent i do, 2005, [ 24] p. I S BN: 9788495634733 GRAVETT , E mi l y , L obos , Mé x i c o, E di c i onesCa s t i l l o, 2012, 40p. I S BN: 9789702013068 GREJ NI E C, Mi c ha el , ¿ Aqués a bel al una ? , Pont ev edr a : Ka l a ndr a k a , 2013, 1v . I S BN: 9788484645641 GRI MM, J a c ob, Ca per uc i t ar oj a , P ACOVS KA, Kv et a( i l . ) , [ Ma dr i d] : Kók i nos , 2008, [ 24] p. I S BN: 9788496629868 HOL E , S t i a n, E l c i el odeAnna , Ma dr i d: Kók i nos , 2013, [ 44] p. I S BN: 9788492750993 HOL ZWART H, Wer ner , E l t opoquequer í as a berqui én

F i es t adel l i br odeBa r ba s t r o


¿ Dequés i r v eunl i br o s i ndi buj os ?

s eha bí ahec hoa quel l oens uc a bez a ; E RL BRUCH, Wol f ( i l . ) , Ma dr i d: Al f a gua r a , 2009, 22p. ( Al f a gua r ai nf a nt i l ) . I S BN: 9788420467290 HUT CHI NS , Pa t , E l pa s eodeRos a l í a , S ev i l l a : Ka l a ndr a k a , 2011, [ 32] p. ( L i br ospa r as oña r ) . I S BN: 9788492608324 I S OL , Pi ña t a s , Ba r c el ona : E di c i onesdel E c l i ps e , 2006, [ 46] p. ( L i br os á l bum del ec l i ps e) . I S BN: 9788496682047 J ANI S CH, Hei nz , Mej i l l a sr oj a s , S a l a ma nc a : L óguez , 2006, 32p. I S BN: 9788496646025 J ANOS CH, T odosmi spa t i t os : unahi s t or i as i n n, Ba r c el ona : L i br osdel Zor r oRoj o, 2014, 1v . I S BN: 9788494164576 J ANOS H, ¡ Québoni t oesPa na má ! , : l ahi s t or i adec ómo el pequeñot i gr eyel pequeñoos i t of uer onaPa na má , Pont ev edr a : Ka l a ndr a k a , 2010, 52p. I S BN: 9788492608096 J E F F E R, Ol i v er , Ar r i baya ba j o. Mé x i c o: F ondode Cul t ur aE c onómi c a , 2011, 40p. ( L oses pec i a l esdeAl a or i l l adel v i ent o) . I S BN: 9786071604460 J E F F E RS , Ol i v er , E l i nc r eí bl eni ñoc omel i br os , Mé x i c o: F ondodeCul t ur aE c onómi c a , 2007, 36p. I S BN: 9789681682521 J E F F E RS , Ol i v er , E l mi s t er i os oc a s odel os o, Mé x i c o: F ondodeCul t ur aE c onómi c a , 2009, [ 40] p. I S BN: 9786071600134 KL AS S E N, J on, Y oqui er omi gor r o, S a nt a nder : Mi l r a z ones , 2012, 1v . I S BN: 9788493892739 L AI RL A, S er gi o, L ac a r t adel as eñor aGonz á l ez ; L ART I T E GUI , AnaG. ( i l . ) , Mé x i c o: F ondodeCul t ur a E c onómi c a , 2000, 35p. ( L oses pec i a l esdeAl aor i l l adel v i ent o) . I S BN: 9681662334 L E E , S uz y , L aOl a , [ s . l . ] : Bá r ba r aF i or e , 2008, [ 40] p. I S BN: 9788493618544 L E E , S uz y , S ombr a s , Cá di z : Bá r ba r aF i or e , 2010, 40p. I S BN: 9788493750657 L I ONNI , L eo, F r eder i c k , 6ªed. , S ev i l l a : Ka l a ndr a k a , 2011, 1v . ( L i br ospa r as ona r ) . I S BN: 9788493375911 MAYE R, Mer c er , Ha yunc oc odr i l odeba j odemi c a ma ,

Ál bumyf or mac i ónde l ec t or esl i t er ar i os

Ba r c el ona : Cor i mbo, 2013, [ 30] p. I S BN: 9788484704768 MCKE E , Da v i d, E l mer , Ba r c el ona : Bea s c oa , 2012, [ 32] p. I S BN: 9788448823283 NE RUDA, Pa bl o, L i br odel a spr egunt a s : unpoema ; F E RRE R, I s i dr o( i l . ) , Va l enc i a : Medi av a c a , 2006, 1v . ( L i br ospa r ani ños ; 14) . I S BN: 8493403873 NE S QUE NS , Da ni el , Abec ec i r c o; GAMON, Al ber t o( i l ) , Ma dr i d: Ana y a , 2014, 64p. I S BN: 9788467861457 NE S QUE NS , Da ni el , ARGUI L É , E l i s a , Yt ú¿ c ómot e l l a ma s ? , Ma dr i d: Ana y a , 2002, 16p. ( Mi pr i mer as opa ) . I S BN: 9788466714020 NE S QUE NS , Da ni el , E l s ombr er ov ol a dor ; ARGUI L É , E l i s a( i l . ) , Za r a goz a : S i nPr et ens i ones , 2012, [ 24] p. I S BN: 9788461596300 NE S QUE NS , Da ni el , Una guj er o; L OBE Z, Ana( i l . ) , Za r a goz a : S i nPr et ens i ones , 2012, [ 24] p. I S BN: 9788461596782 NE S QUE NS , Da ni el , Unper r oenc a s a , [ Ba r c el ona ] : E k a r é , 2012, [ 32] p. I S BN: 9788493991227 NE S QUE NS , Da ni el , Unper r o; GAMON, Al ber t o( i l . ) , Za r a goz a : S i nPr et ens i ones , 2012, [ 25] p. I S BN: 9788461596799 NEWE L L , Pet er , E l l i br oi nc l i na do, Ba r c el ona : T hul e , 2007, 24h. . I S BN: 9788495473652 PE NNART , Geoffr oyde , ¡ E l l obohav uel t o! , Ba r c el ona : Cor i mbo, 2013, 34p. I S BN: 9788484700807 POL O, E dua r do, Cha ma r i o: l i br oder i ma spa r ani ños , Ba l l es t er , Ar na l ( i l . ) , Ca r a c a s : E k a r éBa nc odel L i br o, 2004. [ 42] p. I S BN: 9802572780 RAMOS , Ma r í aCr i s t i na , Ca mi na di t os ; ARGUI L É , E l i s a ( i l . ) , [ Ma dr i d] : L osc ua t r osa z ul es , 2013, [ 54] p. I S BN: 9788493729554 RODRI GUE Z, Béa t r i c e , L a dr óndega l l i na s , Ba r c el ona : L i br osdel Zor r oRoj o, 2005, 26p. I S BN: 9788492412310 ROS E N, Mi c ha el , Va mosac a z a runos o; OXE NBURY , Hel en( i l . ) , Cá r a c a s : E k a r é , 2005, 1v . I S BN: 9802571065 S ÁE ZCAS T ÁN, J a v i er , Ani ma l a r i ouni v er s a l del pr of es or

F i es t adel l i br odeBa r ba s t r o


¿ Dequés i r v eunl i br o s i ndi buj os ?

Rev i l l od: a l ma na quei l us t r a dodel af a unamundi a l , Mé x i c o: F ondodeCul t ur aE c onómi c a , 2008, 1v . , 9789681670481 S AE ZCAS T ÁN, J a v i er , L amer i endadel s eñorVer de , Ba r c el ona : E k a r é , 2007, 1v . I S BN: 9788493486358 S ÁE ZCAS T ÁN, J a v i er , L ost r eser i z os : pa nt omi maen dosa c t osc onc ol of ón, Ba r c el ona : E k a r é , 2012, [ 30] p. I S BN: 9788493306007 S ÁE ZCAS T ÁN, J a v i er , S oña r i o: di c c i ona r i odes ueños del Dr . Ma r a v i l l a s , Ba r c el ona : Oc éa noT r a v es í a , 2008, 1 v . I S BN: 9788449436741 S CHRI TT E R, I s t v a n, E l r a t ónmá sf a mos o, Ma dr i d: E di c i onesdel E c l i ps e , 2005, [ 22] p.( L i br os á l bum del E c l i ps e) . I S BN: 8496509044 S CI E S ZKA, J on, S MI T H, L a ne , E l a pes t os ohombr e ques oyot r osc uent osma r a v i l l os a ment ees t úpi dos , [ Ba r c el ona ] : T hul e , 2004, 46p. ( T r a mpa nt oj o) . 97493373443 S E NDAK, Ma ur i c e , Dondev i v enl osmons t r uos , Ma dr i d: Al f a gua r ai nf a nt i l , 2007, [ 38] p. I S BN: 9788420430225 S E NDAK, Ma ur i c e , L ac oc i nadenoc he , Pont ev edr a : Ka l a ndr a k a , 2014. I S BN: 9788484648512 S E YBOS , F l or enc e , L at empes t a d, Ba r c el ona : Cor i mbo, 2002, 32p. I S BN: 8484700747 S MI T H, L a ne , ¡ E sunl i br o! , Ba r c el ona : Oc éa noT r a v es í a , 2010, [ 26] p. I S BN: 9786074003956 T AN, S HAUN, E l á r bol r oj o, Cá di z : Bá r ba r aF i or e , 2005, 1 v . I S BN: 97893398047 UE NO, Nor i k o, L osbot onesdel el ef a nt e , 3ªed. [ Buenos Ai r es ] : E di c i onesdel a or , 2002, 14p. ( E l l i br oen or ; 1) . I S BN: 9789505158171 UNGE RE R, T omi , L ost r esba ndi dos , Pont ev edr a : Ka l a ndr a k a , 2007, 38p. ( L i br ospa r as oña r ) . I S BN: 9788496388567 VE RPL ANCKE , Kl a a s , Compot adema nz a na , Ba r c el ona : E k a r é , 2012, [ 30] p. I S BN: 9788493913816 VOL T Z, Chr i s t i a n, E l l i br omá sgeni a l quehel eí do, [ s . l . ] : Oc éa no, 2011, 1v . I S BN: 9788449444470 WI E S NE R, Da v i d, L ost r esc er di t os , Ba r c el ona : J uv ent ud,

Ál bumyf or mac i ónde l ec t or esl i t er ar i os

, 2003, 40p. I S BN: 9788426132918 YUMOT O, Ka z umi , E l os oyel ga t os a l v a j e , S a k a i , Koma k o( i l . ) , Ba r c el ona : Cor i mbo, 2009, 1v . I S BN: 9788484703372 Bi bl i ogr af í a. Sel ec c i óndeAl i c i aspar al aexpos i c i ón ( UneddeBar bas t r o. 1914demayode2014) . Pr oc edenc i a: RedComar c al deBi bl i ot ec asdel Somont anodeBar bas t r o CARROL L , L ewi s , At r a v ésdel es pej oyl oqueAl i c i a enc ont r óa l l í ; T HE ME RS ON, F r a nc i s z k a( i l . ) , Va l enc i a : Medi aVa c a , 2013, 235p. ( L i br ospa r ani ños ; 17) . I S BN: 9788493869243 CARROL L , L ewi s , Al i c i aenel Pa í sdel a sMa r a v i l l a s ; CAS T OR, Ha r r i et( r ot . ) ; BAS I C, ZDE NKO( i l . ) , Ba r c el ona ; Pi r uet a , 2010, 1v . I S BN: 9788492691579 CARROL L , L ewi s , Al i c i aenel pa í sdel a sma r a v i l l a s ; DAUT RE ME R, Rebec a( i l . ) , Za r a goz a : E del v i v es , 2011, 140p. I S BN: 9788426379696 CARROL L , L ewi s , Al i c i aenel pa í sdel a sma r a v i l l a s ; GUT I E RRE ZGI L I , J ua n( t r a d. ) ; ANGL ADA, L ol a( i l . ) , 11ª ed. , Ba r c el ona : J uv ent ud, 2008, 151p. ( Cuent osuni v er s a l es ) . I S BN: 9788426102676 CARROL L , L ewi s , Al i c i aenel Pa í sdel a sMa r a v i l l a s ; I NGPE N, Rober t( i l . ) ; MARI S T ANY , L ui s( t r a d. ) ; S ANCHE Z AGUI L AR, Agus t i n( c ol . ) . Ba r c el ona : Vi c ens Vi v es , 2011, [ 252] p. ( Aul adel i t er a t ur aVi c ens Vi v es ; 1) . I S BN: 9788468200392 CARROL L , L ewi s , Al i c i aenel pa í sdel a sMa r a v i l l a s ; OXE NBURY , Hel en( i l . ) , GAL L OKARE , E l ena( t r a d. ) , Ba r c el ona : L umen, 2000, 206p. I S BN: 9788426437334 CARROL L , L ewi s , Al i z i aenoPa í sdea sMa r a bi el l a s ; GI L E RE ZA, Ant oni oCh. ( t r a d. ) , Za r a goz a : Ga r ad’ E di z i ons , 1995, 166p. ( L i br osdepoc ha , 4) . I S BN: 9480940042 CARROL L , L ewi s , Av ent ur a sdeAl i c i aba j ot i er r a ; S OL ANSMUR, Modes t( t r a d. ) ; S OL ANSGRACI A, L eonor ( i l . ) , [ Gr a na da ] : L eonorS ol a ns , 202, 79p. ( Al ha mbr a ) . I S BN: 9788461617111 CARROL L , L ewi s , L a sa v ent ur a sdeAl i c i a ; BUCKL E Y , Ra món( ed. l i t . ) ; T E NNI E L , J ohn( i l . ) , Ma dr i d: Ana y a ,

F i es t adel l i br odeBa r ba s t r o


¿ Dequés i r v eunl i br o s i ndi buj os ?

Ál bumyf or mac i ónde l ec t or esl i t er ar i os

1990, 303p. ( L a ur í n) . I S BN. 8420738271 CARROL L , L ewi s , L a sa v ent ur a sdeAl i c i a ; BUCKL E Y , Ra món( ed. l i t . ) ; T E NNI E L , J ohn( i l . ) , Ma dr i d: Ana y a , 1999, 315p. ( T usl i br os . Ma r a v i l l os os ; 157) . I S BN: 8420790710 L E E , S uz y , Al i c ei nwonder l a nd, 2ªed. , Ma nt ov a : Ma ur i c i oCor r a i ni , 2009, [ 25] h. I S BN: 9788875702113

F i es t adel l i br odeBa r ba s t r o

Profile for fontoval

Anexo seleccion libros exposicion Rosa Tabernero  

Anexo seleccion libros exposicion Rosa Tabernero  

Profile for fontoval
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded