__MAIN_TEXT__

Page 14

Anca Giurchescu (1930–2015) „Karizma, igazi érdeklődés és az egyedüli igazság birtoklásáról lemondó bölcsesség” Anca Giurchescu a nemzetközileg ismert néptánckutató, a Nemzetközi Hagyományos Zenei Tanács Néptánckutató Csoportjának tiszteletbeli elnöke, a Roehampton Egyetem (London) díszdoktora, a Román Tudományos Akadémia Néprajzi és Folklór Intézetének egykori főmunkatársa, a Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteleti tagja 2015. április 4-én elhunyt. 1949-től ritmikus táncot tanult a Bukaresti Testnevelési Egyetemen. 1953-ban kutatói státuszt kapott a bukaresti Néprajzi és Folklór Intézet Néptánc Osztályán. Ettől kezdve közel kétszázötven településre kiterjedő terepkutatása és elmélyült elméleti munkája révén aktívan részt vett a román néptánckutatás megalapozásában és fejlesztésében. Ez az időszak 1979-ig tartott, amikor Anca Giurchescu elhagyta az intézetet, ahol főmunkatárs volt. Dániába emigrált családjával, ahol politikai menekült-státust kapott, de ott sem hagyott fel kutatómunkájával. 1989-ben, a kommunista rezsim öszszeomlása után tovább folytatta 1968-ban elkezdett kedves témáinak kutatását a căluş szokás-komplexum mai átalakulásának folyamatáról és a roma kisebbség tánchagyományáról. Ezek mellett számos más témával is foglalkozott, például a tánc és a politika kapcsolatával, a tánccal mint etnikus szimbólummal, a kisebbségi és többségi kultúra kérdéseivel, a néptánccal a színpadi előadás kontextusában, a strukturális elemzés elveivel, a strukturális tipológia és a klasszifikáció kérdéseivel, a táncalkotás folyamatával,

14

az improvizációval, a tanulással, átadás-átvétellel. Saját megélt tapasztalatai alapján kutatta, hogyan használta a kommunista kultúrpolitika a hagyományos kultúra szimbolikus elemeit saját politikai céljainak legitimációjára. Ezekről a témákról Anca Giurchescu több mint száz tanulmányt publikált életében. Bizonyosak lehetünk, hogy életrajzírói mindezeket az eredményeket említeni fogják az ezután készülő táncantropológiai vagy folklorisztikai témájú lexikonokban, legyenek azok európai vagy globális érvényűek. De valószínűleg egyikük sem fogja méltatni felejthetetlenül kedves személyiségét, a kutatás iránti elkötelezettségét és kimeríthetetlen energiáit, amiket a hagyományos táncok kutatásának fejlesztésére fordított. A lexikonok címszavai mit sem tudnak majd az oktatás és a jövő tánckutatóinak nevelése iránti lelkesedéséről. Egyetlen egyetemen sem kapott katedrát, mégis sok olyan fiatal van az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig, Norvégiáig, Romániáig és Magyarországig, aki az ő tanítványának vallja magát. Tizenöt éven át rendszeres előadója volt az EU Erasmus programja által támogatott intenzív etnokoreológiai kurzusoknak, amelyeket a Trondheim Egyetemen tartottak, ahová tizenöt európai egyetemről érkeztek résztvevők. Hallgatóságát mindig elvarázsolta közvetlen stílusával, hatalmas tereptapasztalatával és szellemes értelmezéseivel. A londoni Roehampton Egyetem díszdoktori címmel jutalmazta nemzetközileg elismert oktatói tevékenységét. Nem biztos, hogy a lexikonok említeni fogják a terepmunka iránt tanúsított buzgóságát, ami életének nagy szenvedélye, legkedvesebb tevékenysége volt. Ennek érdekében nem kímélte gyengülő izomzatát és nem törődött egyre nehezedő lélegzetével. Mint a terepmunka módszertanával foglalkozó munkabizottság elnöke számos „ex-

Anca Giurchescu néhány fontosabb írása: „Időszerű kérdések a román néptánc kutatásában”. Tánctudományi Tanulmányok 1975, 191-204. „The dance discourse: dance siutes and dance cycles of Romania and elsewhere in Europe.” (A táncos közbeszéd: táncszvitek, táncciklusok Romániában és Európa más részén). Dance Studies (1987) 11:9-71. Jersey , Channel Islands, United Kingdom: Centre for Dance Stidies. „Theory and Methods in Dance Research: A European Approach to the Holistic Study of Dance” (Elmélet és módszerek a tánckutatásban: A holisztikus szemléletű tánckutatás európai módszere). Yearbook for Traditional Music, Vol. 23 (1991), pp. 1-10 Published by: International Council for Traditional Music (with Lisbet Torp) „Romanian Traditional Dance: A Contextual And Structural Approach” (A román hagyományos tánc: Kontextuális és szerkezeti megközelítés), Published 1995 by Wild Flower Press, 427 pages (with Sunny Bloland) „Experiencing the field: Fieldwork research theory, methods and experience” (Terepkutatás: elmélete, módszerei és eredménye) In. Anne Margrete Fiskvik and Marit Stranden (Eds.): (Re)Searching the Filed. Festschrift in Honor of Egil Bakka. 213-226. 2014, Fagbokforlaget

pedíciót” szervezett a Nemzetközi Hagyományos Zenei Tanács etnokoreológus tagjai számára. E felejthetetlen alkalmakon a résztvevők új kutatóélményeket szerezhettek, s megoszthatták egymással korábbi módszertani tapasztalataikat. Komoly elkötelezettségről szóló szavai: „A mi kutatásainkban a legnagyobb kihívást a másokkal való kapcsolatteremtés és párbeszéd kialakításának képessége jelenti. Ehhez a fajta kommunikációhoz ügyesség és jó fölkészültség kell, de legfőképp karizma, igazi érdeklődés és az egyedüli igazság birtoklásáról lemondó bölcsesség”. A magyar néptánckutatók számára Anca Giurchescu főként Martin Györggyel való szoros szakmai kapcsolata és az 1960-as és 1970-es években végzett közös kutatásaik révén ismert. Kapcsolatai a magyar néptánckutatókkal Martin halála után is megmaradtak. Barátságot kötött az új generáció tagjaival is, ami számos közös gyűjtőutat eredményezett Romániában és Magyarországon. A világ tánckutatói hálásak Anca Giurchescu áldozatos munkájáért és igyekszünk megőrizni emlékét a jövő számára. Felföldi László

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2015/4  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Vásár a Körös partján; Kallós Zoltán: Balladás könyv; Kóka Rozália: Egy magyar hazafi Bécsben; Árendás Péter: N...

folkMAGazin 2015/4  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Vásár a Körös partján; Kallós Zoltán: Balladás könyv; Kóka Rozália: Egy magyar hazafi Bécsben; Árendás Péter: N...

Advertisement