Issuu on Google+

Pomocdl ar espodent air espondent ki Poot r zymani uzapr oszeni adoudzi ał u wwywi adzi enaFOCUSSONmasz dwi emożl i wości : Kl i kni ęci enal i nkawmai l u

Jedynecomusi szj eszczezr obi ć, t owpi saći mi ęl ubpseudoni m, kt ór ybędzi ewi docznypodczas wywi adu.

Wpi sani ekoduwywi adu nast r oni ewww. f ocusson. pl


Pomoc dla respondenta i respondentki