Catalog, Bienala Internaţională de Gravură 2013

Page 1

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN REPUBLICA MOLDOVA • SEC ŢIA GRAFICĂ

Chișinău 2013


Comitetul de organizare: Alexandru Ermurache Valeriu Herţa Tudor Fabian Olga Percinschi

Componenţa Juriului: Alexandru Ermurache - președintele juriului membru UAP, președinte secţia Grafică a UAP Valeriu Herţa membru UAP Tudor Stăvilă membru UAP Constantin Spânu membru UAP Tatiana Fiodorov membru UAP Oleg Cojocaru membru UAP Emil Childescu Maestru în arte, membru UAP

Trofeul Bienalei Internaţionale de Gravură. Editia III. 2013 Design: Tudor Fabian


Puţine sunt cazurile când într-un domeniu al artei unul din genuri ar produce și ar stimula mai multe forme ale activităţii artistice, cum a fost și mai continuă să fie gravura. Indiferent de tehnica executării - în lemn, metal sau linoleum și numărul de exemplare tipărite, ea rămâne o operă de artă, originală, care poartă mesajul autorului, dar și elementul, care îi conferă o semnificativă funcţie socială. În toate epocile, gravura produsă de o școală artistică a însemnat un document istorico-cultural pentru istoriografie. Toate curentele de idei și de sensibilizare ale civilizaţiei fiecărui secol se regăsesc în evoluţia gravurii din perioada respectivă. Gravura a fost în permanenţă un domeniu elitar al artelor naţionale. Mai puţin practicată în prezent, cu excepţia perioadei sovietice, când era promovată prin intermediul comenzilor de stat, cu o tehnologie diversă, dar și suficient de nocivă în cazul celui care o aplică. Gravura de astăzi a evoluat calitativ, prin apariţia fotogravurii și a cologravurii, a tehnicilor mixte și de autor, comparativ cu tehnologiile cunoscute în varianta sa clasică. Bienala Internaţională de gravură din Chișinău ajunsă la cea de-a III-a ediţie demonstrează, în egală măsură, ajunsurile și neajunsurile noastre în perceperea și promovarea acestui domeniu, ignorat din partea mai multor graficieni, care preferă, în ultimul timp, pictura sau alte genuri, preferabile pentru solicitanţii operlor de artă. Dar acest moment configurează și alt aspect al problemei – cel al prezenţei active a tinerilor, care pe viitor, pot schimba situaţia existentă astăzi. Operele de gravură incluse în componenţa Bienalei, prin natura mijloacelor tehnice pe care le folosește, se include în sfera elaborărilor lente, deși în cazul ei, transferul de la prima impresie la expresia definitivă se operează cu mai puţine modificări substanţiale decât în pictură. În operele gravate de la Bienală se întâlnesc și se afirmă, cu drepturi egale, rezonanţele vibrante ale realului, preluat din natură și prelucrarea lui, prin selecţia meticuloasă a aplicaţiilor meșteșugărești. Elaborarea, ca și inspiraţia, își păstrează cu fidelitate urmele în pagina scrisă a oricărei gravuri, de aceea valoarea gravurii apare atât de inerent și definitoriu. În limitele stricte ale propriilor legi, gravura rămâne o scriere, o grafie și, prin urmare, înţelegerea și preţuirea ei sub acest aspect poate elucida, întrun mod caracteristic, trăsături și tendinţe proprii culturii plastice specifice timpului, arealului geografic și a autorilor care o practică. În acest sens, Bienala Internaţională de gravură demonstrează evident o integritate a căutărilor artistice, indiferent de locul de provinienţă al operelor și autorilor – din Italia sau Finlanda, Grecia ori Lituania, Germania și România, însăși componenţa fiind o mare realizare a celor care au organizat-o – Alexandru Ermurache, Valeriu Herţa, Tudor Fabian și Olga Percinschi. Tudor Stavilă, Dr. habilitat în studiul artelor


There are rare the situations when in an art field one of the genres would produce and stimulate various forms of artistic activity, as it was and continues to be the situation of engraving. Regardless of the technical execution - wood, metal or linoleum and the number of copies, it remains a work of art, the original poster bearing the message, and the element - that gives it a significant social function. In all ages, engraving art produced by a school meant a historical document - cultural historiography. All currents of ideas and awareness of civilization can be found in the evolution of engraving in each century and period. Engraving has always been an elite field of national arts. Less practiced nowadays, except the Soviet period, when it was promoted through state orders with a diverse technology and harmful enough for the person that applies it. Today’s engraving has evolved qualitatively with the appearance of photogravure and engraving in depth, mixed and author techniques, compared to its classical version and known technologies. Chisinau International Biennial of Engraving has arrived at the 3rd edition and it proves equally our advantages and disadvantages in the perception and promoting of this area ignored by many graphic artists who prefer lately painting or other genres. But this aspect configures and another characteristic of the problem - that of the active presence of young people that can in the future change the today situation. The works included in the Biennial, by the nature of technical means that is making use of, is included in the scope of slow elaborations, although in its case, the transfer from first impression to final expression operates with fewer substantial changes than painting. The engraved works of the Biennial combine and affirm the vibrant resonance of reality, taken from nature and its processing through meticulous selection of craft applications. Development, as the inspiration, faithfully retains traces of any engravings written page, so the engraving appears so inherent value and defining. In the strict limits of its laws, engraving remains a writing, a script and therefore, understanding and appreciation of them as this may elucidate, in a manner of characteristic features and trends among specific plastic culture time, geographical area and the authors who practice it. In this respect, the International Biennial of Engraving demonstrates clearly the results of artistic integrity, no matter where the works and authors come from - Italy or Finland, Greece or Lithuania, Germany or Romania. The composition itself is a great achievement of those who have organized it Alexandru Ermurache, Valeriu Herta , Tudor Fabian and Olga Percinschi. Tudor Stavila, PHD in Arts Study


Valentinas Ajauskas Născut în 1948, Kaunas, Lituania Studii: 1966-1973 a studiat la Academia de Arte din Vilnus 1980 membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Lituania Consacrare: Lucrează în tehnici diverse ale stampei (gravură, serigrafie), pictură. Creează Ex-libris, postere, ilustrează cărți, desene animate. Din 1970 participă la diferite expoziții în Lituania, Letonia, Estonia, Rusia, Finlanda, Suedia, Polonia, Germania, Bulgaria, Italia, Franța, Canada, Australia și Statele Unite ale Americii. __________________________ e-mail: v.g.ajauskai@gmail.com

Premiul - I Roata transparentă. 2010 Serigrafie, 320 x 540 mm 4

5


Vasile Sitari Născut la 1 februarie 1971, R. Moldova Studii: Absolvent al Colegiului republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală” și al Acamiei de Muzică Teatru și Arte Plastice din R. Moldova Consacrare: Activează în domeniul graficii și picturii. Profesor la Acamia de Muzică Teatru și Arte Plastice din R. Moldova Participă activ la multiple expoziţii de grafică în ţară și peste hotare; Moldova, România, Cehia, Israel, Franţa, Belgia, Japonia, Rusia, Ungaria, Italia, Polonia, Croaţia, Grecia. ____________________________ http://vasilesitari.deviantart.com/ e-mail: vasilesitari@rambler.ru

Premiul - II Amprente. 2013 Acvaforte, 550 x 1112 mm


Valeria Bertesina Născută la 20 octombrie1961, Italia Studii: A studiat la Liceul de Artă din Padova. Universitatea Internațională de Artă din Veneția Școala Internațională de Design Grafic la Veneția. De asemenea a mai studiat Cartea Artistică la Școala de Artă și Știință de Legare la Vicenza și la Centrul Internațional de Caligrafie în Arezzo. ____________________________ http://www.valeriabertesina.com/ e-mail: valeriabertesina@libero.it

Premiul - III Veneţia, vară fierbinte. 2013 Linogravură, monotipie, 505 x 355 mm 6

7

Consacrare: Activează în domeniul artelor vizuale, expune grafică, pictură, ilustraţii de carte. Este curator al Bienalei Internationale DICARTA / PAPERMADE, Schio (Italia), și diverse Expoziţii de Artă. Lucrează la organizarea expozițiilor de grup în Italia și schimburi culturale cu țări străine. Membru al IAPMA (Asociația internațională de producători și artiști de hârtie manuală)


Ruslan Roșca Născut la 16 iunie 1987, or. Orhei, R. Moldova Studii: 2003-2007 Colegiul Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”, 2007-2008 Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice 2009-2013 Facultatea Arte Plastice și Design la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, ________________________ e-mail: roscaruslan1@mail.ru

Diploma Uniunii Artistilor Plastici din Republica Moldova Poarta infernului. 2012 Tipar înalt, 640 x 475 mm


Augustin Cojocaru Născut la 7 august 1990, or. Ungheni, R. Moldova Studii: 2009-2013 Facultatea Arte Plastice și Design la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, ________________________________ e-mail: augustincojocaru@yahoo.com

Diploma de Onoare a Ministerului Culturii din Republica Moldova Canion. 2013 Tehnică mixtă, 330 x 245 mm 8

9


Aurel Bonta Născut in 1959, or. Strășeni, R. Moldova Studii: Colegiului Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”. Consacrare: Membru stagiar al Uniunii Artistilor Plastici din R. Moldova ____________________________ e-mail: abonte@moldtelecom.md

Menţiune Fântâna Buneilor, „Satele Basarabiei”. 2012 Acvaforte, 185 x 130 mm


Elena Garstea Născută la 5 iulie, 1961, or. Chișinău, R. Moldova Studii: 1977 -1981 Colegiul de arte plastice „I. Repin”, Chisinau, Moldova. 1981-1987 Institutul Academic de Pictura, Sculptura și Arhitectura „I. Repin”, Sankt Petersburg, Rusia. _____________________ e-mail: e_garstea@mail.ru

Consacrare: Activează în domeniul graficii și picturii. Profesor la Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”. Participă activ la multiple expoziţii, concursuri și simposioane internaţionale în ţară și peste hotare: Moldova, Romania, Ungaria, Polonia, Italia, Germania, Bulgaria,Turcia, Grecia, Cehia, SUA, Ukraina, Rusia, Austria, Finlanda. Membu titular al Uniunii Artiştilor Plastici din R. Moldova

Menţiune Compoziţie II. 2012 Tehnică de autor mixtă - monoprint, 280 x 400 mm 10

11


Mihail Toloconnicov Născut la 22 septembrie 1986, or. Chișinău, R. Moldova. Studii: 1992-2001 Colegiul tehnic, Chişinău. 2006-2011 Facultatea Arte Plastice și Design la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, din Moldova. ________________________ e-mail: mitodean@gmail.com

Menţiune Entropie. 2013 Tehnică mixtă, (gum, xilogravură), 550 x 560 mm


Anatol Gherasimov Născut la 26 martie 1968, s. Camîșovca (Hagi-Curda) Odessa, Izmail Studii: 1985-1992 Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală” din Chișinău 1996-2001 Facultatea Arte Plastice, Grafică, Universitatea de Stat a Artelor din Moldova. Consacrare: Participă activ cu grafică și pictură la multiple expoziţii în ţară și peste hotare. Membru stagiar al Uniunii Artistilor Plastici din R. Moldova ____________________________________ e-mail: gherasimov_anatollori@yahoo.com

Menţiune Din trecut. 2013 Tehnică mixtă, 720 x 400 mm 12

13


Iana Vulpe Născută la 24 ianuarie 1981, or. Chișinău, R. Moldova Studii: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova. Consacrare: Activează în domeniul graficii de carte. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. _________________________ e-mail: ianavulpe@yahoo.com

Menţiune Brazi. 2011 Fotogravură, 110 x 150 mm


Diana Cibotaru-Viziru Născută la 27 decembrie 1976, s. Costuleni, r. Ungheni, R. Moldova Studii: 1987-1990 Liceul Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chișinău, R. Moldova. 1990-1995 Liceul de Artă „Octav Băncilă”, Iași, România. 1995-2000 Universitatea de Artă „George Enescu”, Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, profilul: Arte Plastice și Decorative, specialitatea grafică. Iași, România. Consacrare: Profesor de Artă Plastică, Școala de Arte Plastice, orașul Ungheni, R. Moldova Activează în domeniul graficii și picturi. _________________________________ e-mail: diana_ciubotaru78@yahoo.com

Menţiune Ecou I. 2013 Cologravură, 400 x 600 mm 14

15


Elena Guzun Născută la 1 august 1990, or. Mărculești, R. Moldova Studii: 2006 Școala de Arte Plastice or. Florești 2007-2011 Colegiul Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală” R. Moldova, specialitatea Grafică. Din 2011studentă la Facultatea Arte Plastice, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. __________________________ e-mail: guzunelena@gmail.com

Menţiune Peisaj rustic. 2013 Tehnică mixtă, 135 x 240 mm


Emil Childescu Născut la 7 mai, 1937, comuna Sculeni, judeţul Bălţi, România, (actual, r. Ungheni, R. Moldova) Studii: 1957-1959 Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. Repin”, Chişinău (actual Colegiul „Alexandru Plămădeală”). Consacrare: A participat pe parcursul anilor la numeroase expoziţii de grafică în ţară și peste hotare. Maestru în Artă al R. Moldova. Membu titular al Uniunii Artiştilor Plastici din R. Moldova. 2012, Decorația de stat a Republicii Moldova, „Cavalerul Ordinului Republicii”.

Diplomă de excelenţă a Uniunii Artistilor Plastici din R. Moldova Măria Sa Secolul XX. 1999 Acvaforte, 490 x 312 mm 16

17


Gheorghe Vrabie Născut la 21 martie, 1939, Călinești, județul Bălți, România Studii: 1962-1967 Academia de Pictură, Arhitectură, Sculptură „I. Repin” din Sankt Peterburg.

_______________________ e-mail: shotttea@yahoo.com

Consacrare: A ilustrat pe parcursul anilor mai multe volume din literatura română și universală. Participă la diferite expoziţii în Paris, București, Varșovia, Praga, Montreal, Bagdad, Moscova, Sankt-Petersburg, Talin, Riga etc. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. 2010, Decorația de stat a Republicii Moldova, „Cavalerul Ordinului Republicii”.

Diplomă de excelenţă a Uniunii Artistilor Plastici din R. Moldova Dorinţa de zbor. Acvaforte, 250 x 150 mm


Leonid Nichitin Născut 5 mai 1939, Znamenka, Kirovograd, Ucraina Studii: 1967 - A absolvit Institutul Poligrafic „I. Fiodorov”, Lvov, Ucraina Consacrare: A participat pe parcursul anilor la multiple expoziţii de grafică în ţară și peste hotare: Romania, Lituania, Germania, Federatia Rusa, Cehoslovacia, Canada. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova.

Diplomă de excelenţă a Uniunii Artistilor Plastici din R. Moldova Strada Puşkin 7. 1989 Linogravura, 410 x 475 mm 18

19


Valentin Coreachin Născut la 15 noiembrie 1933, Usti-Talimenka, regiunea Altay, Rusia Studii: 1966 - A absolvit Institutul de Teatru și Arte Plastice, or. Minsk, Belarus. Consacrare: Profesor la Academia de Muzică,Teatru și Arte Plastice Din 1966 a participat la numeroase expoziţii internaţionale, Rusia, România, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Elveția, Finlanda, Austria, Danemarca, Irak, Franța, Cehoslovacia, Mongolia, Portugalia, Cipru, Germania, Ucraina, Belorusia, Georgia, Armenia etc. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. Maestru în Artă al R. Moldova.

Diplomă de excelenţă a Uniunii Artistilor Plastici din R. Moldova Izvor. 1994 Acvaforte, 300 x 450 mm


Isae Cârmu Născut la 15 mai 1940, comuna Pârjota, Râșcani, judeţul Bălţi, România Studii: 1957-1965 Școala Republicană de Arte Plastice „I. Repin”, Chișinău (actual Colegiul „Alexandru Plămădeală”) 1965-1971 Institutul Poligrafic din Moscova. Consacrare: A ilustrat multiple cărţi pentru copii. Din anii 1970 a participat la expoziţii naţionale și internaţionale de grafică de carte, Polonia, Italia, Cehoslovacia, Elveţia, Norvegia, Germania, Austria, România, Lituania. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. Maestru în Artă al R. Moldova.

Diplomă de excelenţă a Uniunii Artistilor Plastici din R. Moldova Ilustraţii: „Corabia nebunilor”, Sebastian Brandt. 1979 Xilogravură, 80 x 52; 120 x 75; 90 x 55 mm 20

21


Valeriu Herţa Născut la 9 septembrie 1960, s. Bardar, r. Ialoveni, Republica Moldova Studii: 1977-1982 Institutul Politehnic din Chișinău, facultatea Urbanism și Arhitectură.

________________________________ http://herta.arta.md/ http://www.artmajeur.com/artvisual1/ e-mail: vherta@gmail.com

Piramidă. 2011 Linogravură, 205 x 170 mm

Consacrare: 1987-1997 Director al Școlii de Arte Plastice pentru copii or. Hâncești, R. Moldova. 2009-2012 Președinte Secţia Grafică a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Vicepreședinte al Asociaţiei Române pentru Ex-Libris. 2004 Fondatorul concursului de Caligrafie „Crinii Latini”. Lector superior la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Membru al AIAP-UNESCO. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova.


Cristina Movileanu Născută la 5 mai 1987, R. Moldova Studii: 1998-2006 Liceul Republican de Arte Plastice „I. Vieru” Chișinău, R. Moldova. 2006-2010 Facultatea Arte Plastice, secţia Grafică, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova. ______________________________ http://www.cristinamovileanu.com/ e-mail: tinamov@gmail.com

Motiv Egiptean. 2009 Acvatintă (tipar înalt), 340 x 334 mm 22

23


Gheorghe Diaconu Născut la 13 martie 1964, s. Curtoaia, r. Ungheni, Republica Moldova Studii: 1979-1983 Colegiul de Arte Plastice „I. Repin”, or. Chisinau 1990-1996 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, catedra Grafică Consacrare: 1998 - prezent, Lector Superior, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Participări la diverse expoziţii de grup în ţară și peste hotare; Romania, Turcia, Rusia. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. _____________________ e-mail: gdiaconu@mail.ru

Piscul ticalosului. 2013 Acvaforte color, 290 x 380 mm


Tudor Fabian Născut la 26 martie 1970, s. Colibaș, Republica Moldova Studii: 1985-1989 Școala Republicană de Arte Plastice „I. Repin”, R. Moldova. 1989-1995 Academia de Arte Plastice și Arhitectură, specialitatea Grafică, Kiev, Ucraina. 1997 Magistru în Arta Plastică, Academia de Arte Plastice și Arhitectură, Kiev, Ucraina Consacrare: Participă activ cu grafică și pictură la multiple expoziţii în ţară și peste hotare. Activează ca designer grafic. 1995-1997 Maistru în studierea tehnicilor de gravură, Academia de Arte Plastice și Arhitectură, facultatea Grafică, Kiev. Actualmente profesor la Colegiul Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici, Ucraina. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova ____________________________________________ http://www.tudorfabian.com/; http://fabian.arta.md/ e-mail: tudor@tudorfabian.com, tudor.fabian@gmail.com

B1/4. 2012 Tehnică de autor pe pânza, 2170 x 3110 mm 24

25


Octavian Micleușanu Născut la 31 mai 1977, or. Nisporeni, Republica Moldova Studii: 2005-2008 Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” R. Moldova, specialitatea Grafică. 2001-2007 Academia de Arte din Veneţia, Italia. Consacrare: Activează în domeniul artelor vizuale, expune grafică, pictură, sculptură, instalaţie, fotografie. _________________________________ http://www.octavianmicleusanu.com/ e-mail: octavianmicleusanu@gmail.com

Planeta Blu. 2013 Acvatintă, taidus, 244 x 338 mm


Marina Delejan Născută la 12 martie1989. Arhangelsk, Rusia Studii: 2008-2012 Facultatea Arte plastice și design, Universitatea Pedagogica de Stat „I. Creangă”. Chișinău. 2012-2013 Masterat la Facultatea Arte plastice și design, UPS „I. Creangă”. Chișinău. ____________________________ e-mail: marinadelejan@gmail.com

Amintiri monocromatice. 2013 Tehnică mixtă, 300 x 220 mm 26

27


Dorina Cojocaru-Vrabie Născuta la 26 iulie 1953 Studii: 1969-1973 Școala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” din R. Moldova. Consacrare: 1989-1997 Profesor în atelierul de grafică, Palatul de creaţie a copiilor, Chișinău. actualmente profesor de arte plastice, Liceul Prometeu din Chișinău. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. ________________________ e-mail: shotttea@yahoo.com

Ilustraţie, „Bogdan Istru” Linogravură, 240 x 150 mm


Olga Percinschi Născută la 14 iunie 1986, or. Chișinău, Republica Moldova Studii: 2005-2009 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din R. Moldova, facultatea Arte Plastice. 2009-2011 Masterat, AMTAP, Facultatea Arte Plastice, specialitatea Grafică. Consacrare: Participă activ cu grafică și pictură la multiple expoziţii în ţară și peste hotare. Membru stagiar al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. ______________________ http://www.art-po.com/ e-mail: paprica82@mail.ru

Ciclu „Zei şi oameni”. 2010 Tehnică mixtă, 500 x 700 mm 28

29


Elena Karacenţev Născută la 2 noiembrie 1960, Sankt Petersburg, Federaţia Rusă Studii: 1975-1978 Școala de Arte Plastice „I. Ioganson”, Sankt Petersburg. 1979-1985 Institutul Academic de Stat de Pictură, Sculptură și Arhitectură „I. E. Repin”, facultatea Grafică, secţia Grafică de Carte, Sankt Petersburg, Federaţia Rusă. Consacrare: Expune activ grafică și pictură la expoziţii în ţară și peste hotare. Participă la numeroase tabere și simpozioane internaţionale în domeniul artelor vizuale. Ilustrează cărţi și diverse materiale poligrafice. Lector la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, facultatea Arte Plastice și Design. Chisinău, Republica Moldova. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. Membru al AIAP-UNESCO.

__________________________ http://karacentev.arta.md/ e-mail: papyrus-studio@mail.ru

Turnul de fildeş. 2010 Tehnică de autor, 640 x 450 mm


Violeta Crîșmaru Născută la 14 iunie 1986, or. Chișinău, Republica Moldova Studii: 2005-2009 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din R. Moldova, facultatea Arte Plastice. 2009-2011 Masterat, AMTAP, facultatea Arte Plastice, specialitatea Grafică. Consacrare: Participă activ cu grafică și pictură la expoziţii în ţară și peste hotare. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. _____________________________________ https://www.facebook.com/violeta.crismaru e-mail: letka86@mail.ru

Music. 2013 Acvaforte, 95 x 89 mm 30

31


Stathis Androutsakis Născut la 17 ianuarie 1959 Studii: 1979-1983 Academia de Arte Plastice din Atena, Grecia. 1979-1983 Studii teoretice și pedagogice în Istoria artelor. Consacrare: Participant la numeroase expoziţii de grup în Grecia și peste hotare. Din anul 1976 până în prezent colaborează cu numeroși arheologi din Grecia. Din anul 2000 profesor de pictură, desen și ceramică a secției pentru copii, a Studioului artelor vizuale în atelierul de Arta al Municipiului Patras. Membru al Asociatiei de Arte Frumoase din Grecia, Atena. __________________________________ e-mail: stathiandroutsakis@gmail.com

Peisaj. 2011 Litografie, 220 x 300 mm


Zamșa Simion Născut la 23 iunie 1958, s. Oniţcani, Republica Moldova Studii: 1976 Liceul Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chișinău. 1984 Academia de Pictură, Sculptură și Arhitectură, „I. Repin”, Facultatea Grafică, Secţia Grafică de Carte, Sankt Petersburg, Federaţia Rusă. Consacrare: Participă la numeroase expoziţii de artă plastică din ţară și peste hotare. Practică grafica, pictura, hârtie manuală, carte obiect, instalaţie. Activează ca ilustrator și designer grafic. Din 1990 profesor în învăţământul artistic la instituţiile specializate din Chișinău. Conferenţiar la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Chișinău. Maestru în Artă al R. Moldova. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. Membru al AIAP-UNESCO.

__________________________ http://zamsa.arta.md/ e-mail: papyrus-studio@mail.ru

Luna romană. 2012 Tehnică de autor, 600 x 430 mm 32

33


Victor Creţu Născut la 20 martie 1971 Studii: Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plamadeală” și al Academiei de Arte „G. Enescu” Iași, Romania. Consacrare: Participă in diverse expoziţii de artă plastică din ţară și peste hotare: Moldova, Romania, Franta, Belgia, Rusia, Ungaria, Italia. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova. ______________________________________ http://pictor.freetzi.com/kretsu/index.html e-mail: cretu_vic@yanoo.com

Substrat I. 2013 Cologravură, 390 x 490 mm


Elena Leșcu Născută la 12 octombrie 1965, or. Chișinău, Republica Moldova Studii: 1980-1984 Școala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” din R. Moldova. 1985-1990 Institutul Poligrafic „I. Fiodorov”, or. Lvov, Ucraina. Consacrare: Activează în domeniul graficii de carte. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova.

Indrăgostiţii II. 2013 Gravură, carton, 330 x 300 mm 34

35


Luminiţa Mihailicenco Născută la 14 martie 1978, or. Chișinău, Republica Moldova Studii: 1996-2001 Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, licenţă Arte Decorative și Design. 2001-2001 Masterat Pictură, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca. 2004-2010 Academia de Arte München, Germania, licenţă Grafică și Pictură. ___________________________ http://www.art-mihailicenco.com/ e-mail: info@art-mihailicenco.com

Schimb de tapet. 2013 Litografie, 500 x 330 mm

Consacrare: Participă activ cu grafică și pictură la expoziţii în ţară și peste hotare. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova.


Irmi Wahl Născută la 23 octombrie 1983. Germania Studii: 2004-2010 Academia de Arte Frumoase, München. 2006 Școala de Arte Frumoase, „Slade”, Londra. 2007-2008 Academia de Arte Frumoase din Brera, Milano. ________________________________ http://www.flachware.de/irmi-wahl/

Fără titlu. 2010 Litografie, 500 x 800 mm

36

37


Eugen Caitaz Născut la 31 august 1992, Chișinău, R. Moldova Studii: Din 2011 student la Facultatea Arte plastice și design, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” ____________________________________ http://jeneakaitaz.blogspot.com/ e-mail: liubovilost2@gmail.com

Fereastra. 2013 Linogravură, 300 x 500 mm


Par ticipanţi: Diana Ciubotaru-Viziru Tudor Fabian Elena Guzun Valeriu Herţa Elena Karacenţev Elena Leșcu Octavian Micleușanu Luminiţa Mihailicenco Roșca Ruslan Simion Zamșa Anatolie Gherasimov Andrei Bonta Cristina Movileanu Dorina Cojocaru-Vrabie Elena Garstea Eugen Caitaz Gheorghe Diaconu Iana Vulpe Irmi Wahl Marina Delejan Mihail Toloconnicov Olga Percinschi Stathis Androutsakis Valentinas Ajauskas Valeria Bertesina Vasile Sitari Victor Creţu Violeta Crâșmaru

Maeștri invitaţi: Emil Childescu Gheorghe Vrabie Isae Cârmu Leonid Nichitin Valentin CoreachinIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.