Page 1

2008

MUNTERS ÅRSREDOVISNING


Innehåll Koncernöversikt

1

VD-ord

2

Strategisk inriktning

4

Verksamhetens inriktning

7

Personal 12 Division Dehumidification 14 Division HumiCool 20 Division Moisture Control Services (MCS) 26 Risker och riskhantering 32 Aktien och ägarna 34 Bolagsstyrning 36 Styrelse och revisorer 40 Förvaltningsberättelse 42 Finansiell översikt – tio år 46 Finansiell översikt – tolv kvartal 48 Resultaträkning 50 Kassaflödesanalys 51 Balansräkning 52 Redogörelse för koncernens redovisade 54 intäkter och kostnader Räkningar moderbolaget 55 Redovisningsprinciper och noter 57 Vinstdisposition 82 Revisionsberättelse 83 Ledning 84 Definitioner av finansiella nyckeltal 85 och ordlista Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 42–45 samt 82.

Finansiell information Årsstämma

15 april

Delårsrapport januari–mars

23 april

Delårsrapport januari–juni Delårsrapport januari–september Bokslutskommuniké Årsredovisning 2009 Delårsrapport januari–mars Delårsrapport januari–juni

22 juli 28 oktober 9 februari 2010 mars 2010 22 april 2010 22 juli 2010

Munters årsredovisning på svenska och engelska skickas endast till aktieägare och andra intressenter som uttryckligen efterfrågat den. Framsidesbilden Även i extrema klimat arbetar människor för att försörja sig och sin familj. Där behövs byggnader som skolor, sjukhus, livsmedelsbutiker och sportanläggningar. Munters är en ledande leverantör av energieffektiv luftbehandling vilken skapar ett optimalt inomhusklimat i byggnader och i industriella processer. Oavsett vilket klimat som råder utomhus.


Munters 2008

85

Definitioner av finansiella nyckeltal och ordlista

Definitioner av finansiella nyckeltal

Året i korthet

Munters i korthet

• Orderingången uppgick till 6 515 Mkr (6 407),
 en ökning med 2 procent. • Nettoomsättningen var 6 570 Mkr (6 262),
en ökning med 5 procent. • Nettoresultatet minskade till 165 Mkr (336). • Resultat per aktie uppgick till 2,21 kronor (4,49). • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2008.

Två produktdivisioner med fokus på industriell process­luft­ behandling, komfortorienterad klimat­kontroll och klimat­ kontroll för jordbruksindustrin. En global service­­division med världsledande position inom skade­sanering och temporär klimatkontroll. Tillverkning, försäljning och service sker med drygt 4 100 anställda genom bolag i fler än 30 länder. Munters aktie är sedan 1997 noterad på Nasdaq OMX Stock­holm, Mid Cap.

Avkastning på eget kapital – Nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Minoritetens andel exkluderas från såväl resultat som eget kapital. Avkastning på operativt kapital – Operativt resultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital räknat på de senaste tolv månadernas in- och utgående balans. Avkastning på sysselsatt kapital – Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Eget kapital per aktie – Eget kapital (exklusive minoritetens andel) dividerat med utestående antal aktier på balansdagen. Kapitalomsättningshastighet – Netto­ omsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Likvida medel – Kassa och banktillgodo­ havanden samt kortfristiga placeringar med en löptid ej överstigande tre månader.

Resultatutveckling (rullande fyra kvartal) Mkr 800

7 000

700

6 000

600

5 000

500

4 000

400

3 000

300

2 000

200

1 000

100

0

Q4 98

Q4 99

Q4 00

Orderingång

Q4 01

Q4 02

Q4 03

Q4 04

Nettoomsättning

Q4 05

Q4 06

Q4 07

Q4 08

Endast större enheter. Servicedepåer och mindre säljkontor ej utmärkta.

0

Dehumidification

2008

2007

FörändJusterad ring, % förändring, %1

Orderingång, Mkr

6 515 6 407

2

0

Nettoomsättning, Mkr

6 570 6 262

5

3

Produkter och kompletta lösningar för att styra luft­f uktig­het. Kundernas tillverkningsprocesser och lagrings­möj­ligheter blir effektivare. Produktkvalitet, hållbarhet och hygien förbättras. Avfuktning i kombination med kylning skapar idealiskt inomhusklimat.

362

566

Rörelsemarginal, %

5,5

9,0

Resultat efter finansiella poster, Mkr

285

526

–46

HumiCool

Nettoresultat, Mkr

165

336

–51

Nettomarginal, %

2,5

5,4

Resultat per aktie, kronor

2,21

4,49

Produkter och system för evaporativ kylning och befukt­ning. Klimatkontrollsystem till djuruppfödnings- och växt­hus­industrier. Tekniker och produkter för dropp­av­skiljning, bland annat för rening av rökgas.

Operativt kassaflöde, Mkr

177

189

Avkastning på eget kapital, %

13,8

25,7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,6

24,8

Avkastning på operativt kapital, %

18,5

31,8

2,4

2,7

Nettoskuld, Mkr Soliditet, % Antal fast anställda vid årets utgång

50%

Operativt resultat

Division HumiCool, andel av: 26%

38%

–6 Operativt resultat

Nettoomsättning

Moisture Control Services (MCS)

31

4 132 4 043

31%

–36

1 390 1 068 28

Division Dehumidification, andel av:

Nettoomsättning

Rörelseresultat, Mkr

Kapitalomsättningshastighet, gånger

2

svarar rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på övervärden samt goodwill. P/E-tal (price/earnings ratio) – Aktiekurs på balansdagen dividerad med resultat per aktie. Resultat per aktie – Nettoresultat divi­derat med vägt genomsnittligt antal aktier. Räntetäckningsgrad – Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser). Rörelsemarginal – Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. Soliditet – Eget kapital (inklusive minori­tetsintresse) dividerat med summa tillgångar. Sysselsatt kapital – Summa tillgångar minus icke räntebärande avsättningar minus icke räntebärande skulder.

Ordlista

Operativt resultat

Nyckeltal

Operativt resultat – Operativt resultat mot-

Service för vatten- och brandskadesanering och temporär avfuktning. Heltäckande serviceerbjudande till försäk­rings­industrin som får lägre kostnader genom avfuktning och renovering i stället för ombyggnad.

Division MCS, andel av: 43%

12%

AgHort – Agriculture och Horticulture

Evaporativ kylning – Kylning som uppstår

det vill säga jordbruk och trädgårdsodling. Absolut fuktighet – Mängden vatten som luften innehåller mäts generellt i gram per kilo luft. Avfuktare – Aggregat för avfuktning av luft. Absorption – Upptagning av till exempel fukt av ett ämne varvid detta förändras, kemiskt eller fysikaliskt. Adsorption – Upptagning av till exempel fukt av ett ämne utan att detta förändras, varken kemiskt eller fysikaliskt. CELdek® – Produkt av specialimpregnerad cellulosa för befuktning och kylning av luft. Daggpunkt – Den temperatur till vilken luften måste kylas för att vatten­ångan i luften ska kondensera. Dehumidification – En division inom Munters vars produkter är baserade på avfuktning. DesiCool™ – En teknik att kyla luft genom en kombination av avfuktning och evaporativ kylning. Droppavskiljare – Komponent för avskiljning av vätskedroppar ur en gasström. DryCool – (Tidigare HCU) Produkt som med energieffektiv teknik kontrollerar temperatur och luftfuktighet oberoende av varandra och använder spillvärme för att reaktivera avfuktningsrotorn. ERV – (Exhaust Recovery Ventilation) Teknik för värmeåtervinning. Med hjälp av kondensorvärme förbehandlas utomhus­ luften innan den leds in i en byggnad. Evaporation – Avdunstning.

när en vätska, till exempel vatten, avdunstar. Field.Link – Mobilt IT-system för fälttekniker och centrala kundcentra som möjliggör snabb och effektiv skadebegränsning. FGD – Flue Gas Desulfurisation är en teknik som används i kolkraftverk för att rena rökgasen från svavelutsläpp som orsakar det som kallas surt regn. GLASdek® – Produkt av specialimpregnerad glasfiber för befuktning och kylning av luft. GTEC – Kylsystem för intagsluft till gas­ turbiner. HCU – generellt namn på en fuktkontroll­ enhet (Humidity Control Unit). Se även DryCool. HumiCool – En division inom Munters vars produkter är baserade på evaporativ kylning och befuktning. HVAC – (Heating Ventilation Air Condition) Värme, ventilation och luftkonditionering. Kyltorn – Anordning för evaporativ kylning av vatten. Läcksökning – Sökmetod där man utnyttjar förändringar vad gäller fukt, temperatur och ljudvågor som läckor åstadkommer. MCS, Moisture Control Services – En division inom Munters med inriktning på fukttekniska tjänster med tyngdpunkt på åtgärdande av vatten- och brand­skador. MEP – Munters ständigt pågående program för ökad effektivitet och ständiga förbättringar inom tillverkning och interna processer. MEP2 – Initiativ under 2008 för rationali­ sering av produktion och logistik, imple-

mentering av Mobil IT samt utveckling av hanteringen av kundfordringar. Mollierdiagram – Diagram som visar samband mellan absolut fuktighet, relativ fuktighet, temperatur och energi. PowerPurge™ – Ny patenterad teknik för att återvinna energi i avfukt­nings­processen. Genom att återföra överskottsvärme från avfuktningsrotorn till regenereringsluften och samtidigt minska behovet av efterkylning av processluften kan energikostnaden sänkas med upp till 40 procent. RH, Relative Humidity – Relativ fuktighet. Uttrycker förhållandet mellan luftens vatten­ innehåll vid en viss temperatur och mättad lufts vatteninne­håll vid samma temperatur. Sorptionsrotor – Rotor för avfuktning genom sorption. Termodynamik – Läran om energi, speciellt värmens natur, dess omvandling till andra energiformer och dess möjlighet att uträtta arbete. Utgår från grundläggande naturlagar. The Humidity Expert – Ett begrepp för positionering av Munters. VOC – Volatile Organic Compounds – flyktiga organiska föreningar. Zeol – En verksamhet inom Munters med inriktning på adsorption av VOC ur luft med zeoliter, ämne som adsorberar VOC.

Justerad för valutakursförändringar samt förvärv och avyttringar av rörelse.

1

Nettoomsättning

Operativt resultat

Produktion: Citigate Stockholm. Tryck och repro: Strokirk Landströms. Foto: Peter Knutsson, Labe Allwin, Lars Strandberg, Nordic Photos, istockphoto, arkivbilder från Munters, Sandvik och V&S Group.

Munters årsredovisning 2008

Mkr 8 000

Nettoskuld – Räntebärande skulder plus förmånsbestämda förpliktelser till anställda minus räntebärande tillgångar minus likvida medel. Nettoskuldsättningsgrad – Nettoskuld dividerad med eget kapital (inklusive minoritetens andel). Operativ marginal – Operativt resultat dividerat med nettoomsättning. Operativa skulder – Förskott från kunder plus leverantörsskulder. Operativa tillgångar – Immateriella anläggningstillgångar exklusive goodwill plus materiella anläggningstillgångar plus varulager med mera plus kundfordringar. Operativt arbetande kapital – Varulager med mera plus kundfordringar minus förskott från kunder minus leverantörsskulder. Operativt kapital – Operativa tillgångar minus operativa skulder. Operativt kassaflöde – Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings­­ verksamheten exklusive förvärv av verksamheter och försäljning av rörelsegren.


Munters 2008

85

Definitioner av finansiella nyckeltal och ordlista

Definitioner av finansiella nyckeltal

Året i korthet

Munters i korthet

• Orderingången uppgick till 6 515 Mkr (6 407),
 en ökning med 2 procent. • Nettoomsättningen var 6 570 Mkr (6 262),
en ökning med 5 procent. • Nettoresultatet minskade till 165 Mkr (336). • Resultat per aktie uppgick till 2,21 kronor (4,49). • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2008.

Två produktdivisioner med fokus på industriell process­luft­ behandling, komfortorienterad klimat­kontroll och klimat­ kontroll för jordbruksindustrin. En global service­­division med världsledande position inom skade­sanering och temporär klimatkontroll. Tillverkning, försäljning och service sker med drygt 4 100 anställda genom bolag i fler än 30 länder. Munters aktie är sedan 1997 noterad på Nasdaq OMX Stock­holm, Mid Cap.

Avkastning på eget kapital – Nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Minoritetens andel exkluderas från såväl resultat som eget kapital. Avkastning på operativt kapital – Operativt resultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital räknat på de senaste tolv månadernas in- och utgående balans. Avkastning på sysselsatt kapital – Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Eget kapital per aktie – Eget kapital (exklusive minoritetens andel) dividerat med utestående antal aktier på balansdagen. Kapitalomsättningshastighet – Netto­ omsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Likvida medel – Kassa och banktillgodo­ havanden samt kortfristiga placeringar med en löptid ej överstigande tre månader.

Resultatutveckling (rullande fyra kvartal) Mkr 800

7 000

700

6 000

600

5 000

500

4 000

400

3 000

300

2 000

200

1 000

100

0

Q4 98

Q4 99

Q4 00

Orderingång

Q4 01

Q4 02

Q4 03

Q4 04

Nettoomsättning

Q4 05

Q4 06

Q4 07

Q4 08

Endast större enheter. Servicedepåer och mindre säljkontor ej utmärkta.

0

Dehumidification

2008

2007

FörändJusterad ring, % förändring, %1

Orderingång, Mkr

6 515 6 407

2

0

Nettoomsättning, Mkr

6 570 6 262

5

3

Produkter och kompletta lösningar för att styra luft­f uktig­het. Kundernas tillverkningsprocesser och lagrings­möj­ligheter blir effektivare. Produktkvalitet, hållbarhet och hygien förbättras. Avfuktning i kombination med kylning skapar idealiskt inomhusklimat.

362

566

Rörelsemarginal, %

5,5

9,0

Resultat efter finansiella poster, Mkr

285

526

–46

HumiCool

Nettoresultat, Mkr

165

336

–51

Nettomarginal, %

2,5

5,4

Resultat per aktie, kronor

2,21

4,49

Produkter och system för evaporativ kylning och befukt­ning. Klimatkontrollsystem till djuruppfödnings- och växt­hus­industrier. Tekniker och produkter för dropp­av­skiljning, bland annat för rening av rökgas.

Operativt kassaflöde, Mkr

177

189

Avkastning på eget kapital, %

13,8

25,7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,6

24,8

Avkastning på operativt kapital, %

18,5

31,8

2,4

2,7

Nettoskuld, Mkr Soliditet, % Antal fast anställda vid årets utgång

50%

Operativt resultat

Division HumiCool, andel av: 26%

38%

–6 Operativt resultat

Nettoomsättning

Moisture Control Services (MCS)

31

4 132 4 043

31%

–36

1 390 1 068 28

Division Dehumidification, andel av:

Nettoomsättning

Rörelseresultat, Mkr

Kapitalomsättningshastighet, gånger

2

svarar rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på övervärden samt goodwill. P/E-tal (price/earnings ratio) – Aktiekurs på balansdagen dividerad med resultat per aktie. Resultat per aktie – Nettoresultat divi­derat med vägt genomsnittligt antal aktier. Räntetäckningsgrad – Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser). Rörelsemarginal – Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. Soliditet – Eget kapital (inklusive minori­tetsintresse) dividerat med summa tillgångar. Sysselsatt kapital – Summa tillgångar minus icke räntebärande avsättningar minus icke räntebärande skulder.

Ordlista

Operativt resultat

Nyckeltal

Operativt resultat – Operativt resultat mot-

Service för vatten- och brandskadesanering och temporär avfuktning. Heltäckande serviceerbjudande till försäk­rings­industrin som får lägre kostnader genom avfuktning och renovering i stället för ombyggnad.

Division MCS, andel av: 43%

12%

AgHort – Agriculture och Horticulture

Evaporativ kylning – Kylning som uppstår

det vill säga jordbruk och trädgårdsodling. Absolut fuktighet – Mängden vatten som luften innehåller mäts generellt i gram per kilo luft. Avfuktare – Aggregat för avfuktning av luft. Absorption – Upptagning av till exempel fukt av ett ämne varvid detta förändras, kemiskt eller fysikaliskt. Adsorption – Upptagning av till exempel fukt av ett ämne utan att detta förändras, varken kemiskt eller fysikaliskt. CELdek® – Produkt av specialimpregnerad cellulosa för befuktning och kylning av luft. Daggpunkt – Den temperatur till vilken luften måste kylas för att vatten­ångan i luften ska kondensera. Dehumidification – En division inom Munters vars produkter är baserade på avfuktning. DesiCool™ – En teknik att kyla luft genom en kombination av avfuktning och evaporativ kylning. Droppavskiljare – Komponent för avskiljning av vätskedroppar ur en gasström. DryCool – (Tidigare HCU) Produkt som med energieffektiv teknik kontrollerar temperatur och luftfuktighet oberoende av varandra och använder spillvärme för att reaktivera avfuktningsrotorn. ERV – (Exhaust Recovery Ventilation) Teknik för värmeåtervinning. Med hjälp av kondensorvärme förbehandlas utomhus­ luften innan den leds in i en byggnad. Evaporation – Avdunstning.

när en vätska, till exempel vatten, avdunstar. Field.Link – Mobilt IT-system för fälttekniker och centrala kundcentra som möjliggör snabb och effektiv skadebegränsning. FGD – Flue Gas Desulfurisation är en teknik som används i kolkraftverk för att rena rökgasen från svavelutsläpp som orsakar det som kallas surt regn. GLASdek® – Produkt av specialimpregnerad glasfiber för befuktning och kylning av luft. GTEC – Kylsystem för intagsluft till gas­ turbiner. HCU – generellt namn på en fuktkontroll­ enhet (Humidity Control Unit). Se även DryCool. HumiCool – En division inom Munters vars produkter är baserade på evaporativ kylning och befuktning. HVAC – (Heating Ventilation Air Condition) Värme, ventilation och luftkonditionering. Kyltorn – Anordning för evaporativ kylning av vatten. Läcksökning – Sökmetod där man utnyttjar förändringar vad gäller fukt, temperatur och ljudvågor som läckor åstadkommer. MCS, Moisture Control Services – En division inom Munters med inriktning på fukttekniska tjänster med tyngdpunkt på åtgärdande av vatten- och brand­skador. MEP – Munters ständigt pågående program för ökad effektivitet och ständiga förbättringar inom tillverkning och interna processer. MEP2 – Initiativ under 2008 för rationali­ sering av produktion och logistik, imple-

mentering av Mobil IT samt utveckling av hanteringen av kundfordringar. Mollierdiagram – Diagram som visar samband mellan absolut fuktighet, relativ fuktighet, temperatur och energi. PowerPurge™ – Ny patenterad teknik för att återvinna energi i avfukt­nings­processen. Genom att återföra överskottsvärme från avfuktningsrotorn till regenereringsluften och samtidigt minska behovet av efterkylning av processluften kan energikostnaden sänkas med upp till 40 procent. RH, Relative Humidity – Relativ fuktighet. Uttrycker förhållandet mellan luftens vatten­ innehåll vid en viss temperatur och mättad lufts vatteninne­håll vid samma temperatur. Sorptionsrotor – Rotor för avfuktning genom sorption. Termodynamik – Läran om energi, speciellt värmens natur, dess omvandling till andra energiformer och dess möjlighet att uträtta arbete. Utgår från grundläggande naturlagar. The Humidity Expert – Ett begrepp för positionering av Munters. VOC – Volatile Organic Compounds – flyktiga organiska föreningar. Zeol – En verksamhet inom Munters med inriktning på adsorption av VOC ur luft med zeoliter, ämne som adsorberar VOC.

Justerad för valutakursförändringar samt förvärv och avyttringar av rörelse.

1

Nettoomsättning

Operativt resultat

Produktion: Citigate Stockholm. Tryck och repro: Strokirk Landströms. Foto: Peter Knutsson, Labe Allwin, Lars Strandberg, Nordic Photos, istockphoto, arkivbilder från Munters, Sandvik och V&S Group.

Munters årsredovisning 2008

Mkr 8 000

Nettoskuld – Räntebärande skulder plus förmånsbestämda förpliktelser till anställda minus räntebärande tillgångar minus likvida medel. Nettoskuldsättningsgrad – Nettoskuld dividerad med eget kapital (inklusive minoritetens andel). Operativ marginal – Operativt resultat dividerat med nettoomsättning. Operativa skulder – Förskott från kunder plus leverantörsskulder. Operativa tillgångar – Immateriella anläggningstillgångar exklusive goodwill plus materiella anläggningstillgångar plus varulager med mera plus kundfordringar. Operativt arbetande kapital – Varulager med mera plus kundfordringar minus förskott från kunder minus leverantörsskulder. Operativt kapital – Operativa tillgångar minus operativa skulder. Operativt kassaflöde – Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings­­ verksamheten exklusive förvärv av verksamheter och försäljning av rörelsegren.


1

Koncernöversikt

Rubrik Energieffektiva tekniker och kundanpassade lösningar Ingress Em velendit Munters doloreet,vision suscilla är att feuguer vara en cidunt globalt autem ledande zzriure leverantör conulpute avconsectet, quis ad moluptatuer susciduismod energi­eex ffektiva eu feulösningar feum do od för diam luftbehandling veliquat auguera och skade­ estrud endrerat, conum zzrit utpatummy niat accum begränsning diam quisbaserat am il dolessent på expertis nullandipit inom tekniker alit luptat, för fuktquisitoch aci tio odolendrem iurero do del dion vel ut at.klimatkontroll. Ut autetum sandigna facilis do core faccum zzrilisl dolobore vero consendre conumsan ex exerat. Ut el illutat alit wisi.

Strategisk inriktning

Från en stark bas inom fuktkontroll utvidgas affärsidén successivt mot när­liggande områden. I denna process fortsätter Munters att fokusera på kundapplikationsdrivna, energieffektiva, högkvalitativa produktlösningar och tjänster som ligger nära Munters traditionella expertisområden. Genom att bredda produkt- och serviceportföljen och integrera framåt tar Munters en större del av värdekedjan inom valda nischer, samtidigt som marknads­potentialen ökar. En viktig del i det strategiska arbetet är att ytterligare förstärka bolagets position för att dra fördel av följande globala trender: • Ökande efterfrågan på energieffektiva och miljövänliga lösningar • Ökade krav på inomhusklimat • Konsolidering och kvalitetskrav inom livsmedelsproduktion och distribution • Konsolidering inom försäkringsindustrin • Ekonomisk expansion i Asien.

Munters strategiska initiativ samverkar för att uppnå de övergripande målen. Fokus på bruttomarginal

Stärkt närvaro i Asien

Visste du att

Lönsam tillväxt

Uptat, con vel ulputat

Pute min velenismodo eraessi enit dolesto etum ilisisi eum verit loreet praessit wissi blam, vulput augait Kompletterande förvärv Expansion från utvalda lorem ipis do esequamet, quatum zzril elenim velesting nischer erostisim nosto odignis exero corer sustisl utat. Dolesequam, velessisit erostisl ut vulputat. Dui eu faciliquat, Effektivare produktutveckling – globala plattformar quat. Uptatum zzril eui eu feugue facing enim diamet wisim acidunt lutate dit lortisl ullum etuer atet, si tis exer sendigna facidunt vel ut lorerciduisi bla am, consenim iniation ullam, consequisi. Nos euipit loreet adionsent prat aci tie et iurem ilit wis dolor susto dolore dolore consed tat. Tum iustismolor augiamet in vel irit autpat accummy nis dolor sit eugait alit, vullum zzriuscidunt num nim in ulla alit velismodolut in henismo diation smodolut.

Munters årsredovisning 2008

Dra fördel av globala marknadstrender


2

VD-ord

Tydlig effekt av det strategiska arbetet när marknaden vänder Munters utveckling under 2008 präglades av ett relativt starkt första halvår som därefter förändrades av ett betydligt tuffare affärsklimat till följd av den allmänna lågkonjunkturen och den pågående finansiella krisen. Redan i början av året lanserade vi ett åtgärdspaket, MEP2, för att öka effektiviteten i samtliga divisioner. Under det andra halvåret vidtog vi ytterligare åtgärder för att anpassa organisationen till de rådande marknadsförutsättningarna. Dessa åtgärder förväntas förbättra vår struktur och konkurrens­ kraft samt ge positiva effekter på vår lönsamhet när marknadsförutsättningarna blir mer gynnsamma.

Våra tre divisioner har påverkats i olika grad av lågkonjunkturen samt svårigheten för flertalet kundsegment att få finansiering. Historiskt har Munters verksamheter inte varit starkt kopplade till den allmänna konjunkturcykeln. Den finansiella krisen har emellertid inneburit att flera av våra affärer, som normalt inte är särskilt konjunkturkänsliga, har drabbats av vikande försäljning till följd av kunders svårighet att få finansiering. De produkter vi säljer genom distributörsledet visade sig vara särskilt påverkade genom distributörernas försiktighet att investera i lager. Utveckling inom divisionerna

Division Dehumidification upplevde en stabil tillväxt under fjolåret och noterade först i slutet av året en viss avmattning på den europeiska marknaden för större industriella system. Den kommersiella affären i USA utvecklades mycket väl tack vare de nya, mer energieffektiva, produkterna vilka vårt förvärv år 2007 av Des Champs Technologies gett upphov till. Inom det industriella segmentet var efterfrågan god under större delen av året med stark försäljning till de två viktigaste kundgrupperna, läkemedels- och livsmedelsindustrierna. Under året ingicks ett avtal med ett stort, globalt läkemedelsföretag. De har gett oss i uppdrag att se över samtliga installationer av avfuktningssystem i företagets globala produktionsstruktur i syfte att uppgradera dessa med vår senaste teknologi för energibesparingar. Division HumiCool drabbades hårdast av omvärldsfaktorerna. Det största affärsområdet, AgHort, som säljer klimatsystem till djuruppfödnings- och växthus, såg en oväntat snabb nedgång i efterfrågan under det sista kvartalet till följd av bristande finansieringsmöjligheter hos slutkunderna. Även inom HVAC, där en stor del av försäljningen utgörs av mobila värmare, var nedgången markant som ett resultat av finanskrisen. Efterfrågan från de många och små kunderna vek och distributörerna blev mycket försiktiga i sin lagerläggning. Inom Mist Elimination var orderingången från kolkraftverk svag under hela året. På den viktiga amerikanska marknaden förklaras det främst av att möjligheten att handla med svavelutsläppsrätter över delstatsgränser eliminerades. Därmed försämrades investeringskalkylen för de kolkraftverk som önskar investera i förbättrad reningsteknologi. Vår servicedivision, MCS, upplevde en god tillväxt genom hela året. Uppdragen relaterade till orkanerna Ike och Gustav bidrog till ett mycket starkt år för divisionen i USA. Trenden att försäkringsbolag tecknar allt fler ramavtal med de större

saneringsföretagen fortsatte. Detta har visat sig vara mycket gynnsamt för MCS och divisionen erövrade ett flertal nya kontrakt under året. Utöver investeringar förknippade med effektiviseringsprogrammet MEP2 tog MCS stora engångskostnader relaterade till strukturella förändringar. Dessa kostnader inkluderar förberedelse för avveckling av viss verksamhet. Strategiska initiativ under året

MEP 2 stärker vår effektivitet och lönsamhet I början av 2008 lanserade vi vårt effektiviseringsprogram kallat MEP2. Det syftade till att effektivisera produktionsstrukturen inom våra tillverkande divisioner genom en mer rationell produktion. En del av åtgärdspaketet utmärktes av att en större förädlingsdel förlades till lågkostnadsländer. HumiCool flyttade under året tillverkningen av mindre mobila värmare från Italien till Kina samt ytterligare korrugeringsmaskiner till Mexiko, i det här fallet från Sverige. Det stora volymtappet inom HumiCool ledde till att divisionen anpassade personalstyrkan i tillverkande enheter genom att minska den totala arbetsstyrkan med drygt 220 personer under årets sista tre kvartal. Detta motsvarar cirka 19 procent av det totala antalet anställda inom divisionen. Inom MCS lade vi stort fokus på att lansera vårt mobila IT system, Field.Link, på fem av våra viktigaste marknader. Sedan ett antal år har Field.Link demonstrerat sin förbättringspotential i England, och affärsmodellen rullas nu ut globalt. Detta innebär att effektiviteten i fältarbetet kan förbättras påtagligt och administration centraliseras med högre kvalitet och lägre kostnader som resultat. Det bereder vägen för MCS att öka sin avkastning på sysselsatt kapital genom en förbättrad effektivitet och kostnadsstruktur samt effektivare processer för hantering av kundfordringar. Systemet ger oss också möjlighet att dokumentera arbetet på ett bättre sätt samtidigt som relevant information blir mer tillgänglig för försäkringsbolagen. Vi lade dessutom ner mycket arbete på att effektivisera våra processer vad beträffar hanteringen av kundfordringar, vilket varit ett återkommande problem för MCS på enskilda marknader. Kostnaderna förknippade med detta arbete uppgick till betydande belopp. Idag har vi dock implementerat kraftigt förbättrade globala rutiner och system för de kundfordringsrelaterade processerna, vilket ska förhindra en upprepning av motsvarande kostnader. MEP2 programmet avslutades planenligt under slutet av 2008.


3

VD-ord

�Även om den närmaste tiden präglas av stor osäkerhet är jag Üvertygad om att organisationen kommer gü stärkt ur den rüdande lügkonjunkturen. Frün detta perspektiv ser jag ljust pü Munters framtid�.

Prioritet under 2009

De rĂĽdande marknadsvillkoren innebär att vĂĽra divisioner fortsätter att anpassa sina respektive resurser till aktuella affärsvolymer genom effektivitetshĂśjande ĂĽtgärder samt personalminskningar. Under det fĂśrsta kvartalet vidtar vi ĂĽtgärder fĂśr att fĂśrbättra produktionsstrukturen, effektivisera administrationen samt minska kostnadsnivĂĽn i samtliga led. Vidare kommer vi avveckla viss verksamhet inom MCS där vĂĽr nya affärsmodell inte kommer leda till de fĂśrbättringar som krävs fĂśr att uppnĂĽ en uthĂĽllig och god lĂśnsamhet. Dessa ĂĽtgärder inbegriper en personalreduktion fĂśr koncernen om ď™…ď™ˆď™ƒ personer och beräknas kosta ď™†ď™ƒâ€“ď™‡ď™ˆ Mkr. Efter fullt genomfĂśrande resulterar detta i en kostnadssänkning om ď™Šď™ˆ Mkr per ĂĽr exklusive avvecklad verksamhet. Inom MCS lanserades Field.Link pĂĽ de fem fĂśrsta marknaderna under fjärde kvartalet ď™…ď™ƒď™ƒď™‹. Under innevarande ĂĽr kommer Field.Link att infĂśras pĂĽ ytterligare fem marknader. Systemet kommer leda till en mer effektiv verksamhet med WĂŠYBOEFGĂšSEFMBSBMMUFGUFSTPNJNQMFNFOUFSJOHTLFS"SCFUFU med att utnyttja det sysselsatta kapitalet inom MCS pĂĽ ett optimalt sätt kommer att ha fortsatt hĂśg prioritet.

Inom division Dehumidification kommer lanseringen av vĂĽra kommersiella produkter i Europa vara i fokus genom OZGĂšSWĂŠSWBEF5PVTTBJOU/ZTTFOOF*64"IBSWJTPNNĂŒMTĂŠUUning att erĂśvra ytterligare marknadsandelar inom främst det kommersiella segmentet. Det ska vi uppnĂĽ genom att fortsätta utveckla nya produkter med lĂĽg energifĂśrbrukning. Fortsatt UJMMWĂŠYUJ"TJFOTUĂŒSPDLTĂŒIĂšHUQĂŒBHFOEBO Inom division HumiCool kommer vi fortsätta att anpassa personalstyrkan till de lägre efterfrĂĽgenivĂĽerna och arbeta med att fĂśrbättra produktionsstrukturen. Detta arbete leder till en koncentration av tillverkningen till färre fabriker med en Ăśkande andel i lĂĽgkostnadsländer Strategin ligger fast

Munters har en unik fÜrmüga att koppla ihop teknisk kompetens med kunskap om kundapplikationen. Vüra produkter och tjänster ligger väl positionerade gentemot de lüngsiktiga trender som driver vür marknad. Det rüder en allt stÜrre medvetenhet kring energibesparing och miljÜhushüllning, samtidigt som kunskapen om inomhusklimatets betydelse fÜr süväl hälsa som produktionsprocesser växer. Dessa trender gynnar oss, och sammantaget bedÜmer jag att Munters lüngsiktigt kommer uppvisa en fortsatt hÜg organisk tillväxt. Vür strategi att vidga vür produktportfÜlj i syfte att kunna erbjuda kunden ett ännu mer heltäckande produkt- och tjänsteprogram ligger fast. I denna strategi ingür kompletterande fÜrvärv. Under de senaste üren har vi fokuserat mycket pü lÜnsamhetsfrämjande ütgärder. Detta bÜr bli särskilt synligt i vüra bruttomarginaler när finanskrisen är Üver och konjunkturen vänder uppüt. Även om den närmaste tiden präglas av stor osäkerhet är jag Üvertygad om att organisationen kommer gü stärkt ur den rüdande lügkonjunkturen. Frün detta perspektiv ser jag ljust pü Munters framtid. ,JTUBJNBSTǝǚǚȂ Lars EngstrÜm VD och koncernchef

Munters ĂĽrsredovisning 2008

Munters leder utvecklingen inom energieffektiv luftbehandling Des Champs Technologies, vilket fĂśrvärvades ď™…ď™ƒď™ƒď™Š, är idag fullt integrerat i Munters organisation. Vi har dessutom fĂśrstärkt och utvecklat vĂĽr kompetens inom forskning och utveckling. Tillsammans har detta resulterat i att vi under bĂśrjan av ď™…ď™ƒď™ƒď™‹ introducerade en ny generation produkter under namnet DryCool. Dessa produkter, vilka kombinerar Des Champs kompetens inom värmeväxlarteknik och energiĂĽtervinning med Munters kunskap inom energieffektiv kylning och avfuktning, har avsevärt fĂśrstärkt Munters position som ledande aktĂśr inom energieffektiv luftbehandling. De patenterade DryCool produkterna har mottagits mycket väl pĂĽ den amerikanska marknaden, och har lett till en snabb fĂśrsäljningstillväxt i det kommersiella segmentet, huvudsakligen till helt nya kunder. Som ett nästa led i vĂĽr strategi fĂśrvärvade vi under fjärde kvartalet Toussaint Nyssenne i Belgien. Toussaint Nyssenne, idag kallat Munters Belgium, kommer utgĂśra vĂĽr bas fĂśr att tillverka och introducera sĂĽväl DryCool som vĂĽra framgĂĽngsrika DesiCool™ produkter i Europa.


4

Strategisk inriktning

Fokus på segment med god tillväxtpotential Strategi

Mål

Vision

Finansiella mål

Munters vision är att vara en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll.

Aktieägarvärde ska skapas genom hög tillväxt kombinerad med god marginal och hög kapitalomsättningshastighet. Styrelsen har fastställt följande finansiella mål:

Världsledande position

• Rörelsemarginal 10 procent

Munters världsledande position inom energieffektiv och miljö­vänlig reglering av inomhusklimat är åstadkommen genom specialistkompetenser inom termodynamik, applikationsexpertis och kunddriven produktutveckling. Munters fokuserar på marknadssegment med god potential för tillväxt, där koncernen kan skapa starka globala positioner och god lönsamhet. Genom att successivt bredda produkt- och serviceportföljen och integrera framåt tar Munters en större del av värdekedjan inom valda nischer, samtidigt som marknadspotentialen ökar. Det årliga värdet på den potentiella marknaden bedöms av Munters uppgå till närmare 70 miljarder kronor, där Munters marknadsandel är cirka 10 procent. Strategisk inriktning

En viktig del i det strategiska arbetet är att ytterligare förstärka bolagets position för att dra fördel av följande globala trender: • Ökande efterfrågan på energieffektiva och miljövänliga lösningar • Ökade krav på inomhusklimat • Konsolidering och kvalitetskrav inom livsmedelsproduktion och distribution • Konsolidering inom försäkringsindustrin

• Omsättningstillväxt 10 procent per år över en period av flera år • K apitalomsättningshastighet tre gånger. Varje division och affärsenhet har individuella mål för dessa nyckeltal, som anpassats efter deras respektive förutsättningar. Operativa mål

• Globalt ledarskap i utvalda segment • L edande inom energieffektivitet • Hög kvalitet och produktivitet samt effektivt resursutnyttjande genom kontinuerligt förbättringsarbete • Kundfokuserad prestationskultur med hög personalnöjdhet och goda karriärmöjligheter • Hög effektivitet och korta ledtider via integrerade IT-system. Omsättningstillväxt % 25 20 15 10 5 0 –5

• Ekonomisk expansion i Asien.

–10

2003 Mål

Munters strategiska initiativ för att uppnå de övergripande målen kan sammanfattas i följande illustration:

2004

2005

Omsättningstillväxt

2006

2007

2008

Organisk tillväxt nuvarande struktur

Rörelsemarginal % 14 12

Fokus på bruttomarginal

10 8 Dra fördel av globala marknadstrender

Stärkt närvaro i Asien

6 4

25

2

Lönsam tillväxt

0 Mål

Kompletterande förvärv

Expansion från utvalda nischer

Effektivare produktutveckling – globala plattformar

2003 2004 Rörelsemarginal

2005

2006

2007

2008

20 15 10

Kapitalomsättningshastighet

5

ggr 3,4

0

3,2 3,0

-5

2,8

-10

2,6 2,4

14

2,2 2,0

2003 Mål

2004

2005

Kapitalomsättningshastighet

2006

2007

2008

12 10 8 6 4


5

Strategisk inriktning

Prioriterade aktiviteter

genomförande 2008

Munters strategiska plan utarbetas för varje affärsenhet och har en planeringshorisont på tre år. Revidering sker årligen. Ett antal strategiska initiativ formuleras på divisionsnivå och anger verksamhetens inriktning och fokus. För den närmaste treårsperioden fokuserar de tre divisionerna på följande områden:

Under 2008 har det långsiktiga arbetet för att nå de övergripande målen och ytterligare stärka koncernens konkurrenskraft löpt enligt plan och med oförminskad styrka. En rad strategiska initiativ har initierats medan andra har slutförts under året. Nedan följer en sammanfattning per division avseende genomförda aktiviteter under verksamhetsåret.

Division Dehumidification

Division Dehumidification

Dehumidification fokuserar på fortsatt lönsam tillväxt genom att utifrån den nordamerikanska plattformen geografiskt expandera inom energieffektiv komfortluftbehandling. Divisionen prioriterar även en accelererad produktutveckling genom korsbefruktning av förvärvad teknologi och befintliga produktfamiljer. Arbetet ska präglas av modulärt och globalt tänkande samt energieffektivitet. Vidare ska lönsamheten höjas via rationalisering av produktion och administration.

• Förvärv av Toussaint Nyssenne komplnerar och stärker erbjudandet i Europa • Förstärkning av produktionskapacitet och ingenjörsresurser i Kina • Patentering och lansering av DryCool-ERV på den amerikanska marknaden • Effektivisering av produktionen samt översyn av administration i USA • Organisationsförändring för att effektivare utnyttja säljkår och övriga funktioner för den breddade produktportföljen.

Division HumiCool

Division HumiCool

HumiCool fokuserar på långsiktigt lönsam tillväxt genom rationalisering av produktionsstrukturen samt ökad andel produktion i lågkostnadsländer. Divisionen ska vidareutveckla produkter och system med bas i kärnteknologier och komponenter för den globala marknaden. Vidare ska positionen i värdekedjan förstärkas genom komplettering av produktportfölj, applikationskunnande och logistik inom utvalda marknadssegment.

• Komplettering av produktutbud inom AgHort för att ytterligare stärka positionen som systemleverantör

Division Moisture Control Services (MCS)

Division Moisture Control Services (MCS)

MCS fokuserar på att stärka positionen som ledande leverantör till internationella aktörer inom försäkringsindustri och fastighetsförvaltning genom att erbjuda ett helhetsåtagande. Lönsamheten ska höjas inom kärnområden genom implementering av ny affärsmodell med en mobil IT-plattform samt centraliserade kundcentra som grund. Satsningar på tillväxt i de marknader där marknadsandel och ny affärsmodell ger mest konkurrensfördel kommer att prioriteras.

• Mobilt IT-system, Field.Link, för ökad effektivitet och kundnytta implementerat i de fem största länderna

• Flytt av produktion från högkostnadsländer till Kina och Mexiko • Stark utveckling inom systemapplikationen GTEC, en liten men snabbt växande affär • Översyn av produktsortimentet inom Mist Elimination vad gäller marina och industriella applikationer.

• Utveckling av rutinerna för storkundsbearbetning, som resulterat i flera nya större ramavtal med kunder under året • Ny organisationsstruktur för effektivare ledning samt reducerade kostnader för lokal infrastruktur

Munters årsredovisning 2008

• R ationalisering under fjärde kvartalet har medfört en minskning av antalet depåer, sammanslagning av verksamheterna i Frankrike/Belgien samt neddragningar i Australien.


6


7

Verksamhetens inriktning

Globala trender främjar efterfrågan Genom att successivt bredda kunderbjudandet har Munters utvecklats allt mer till en globalt ledande leverantör av energieffektiva och miljövänliga lösningar för luftbehandling och skadebegränsning inom utvalda marknadssegment. Erbjudandet, baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll, anpassas efter kundernas behov och följer utvecklingen och de globala trenderna nyttjas. Flera av Munters produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Koncernens värdegrund ska vara vägledande i hur verksamheten bedrivs och genom­ syra arbetet inom Munters och relationerna med företagets intressenter.

Munters har under det senaste decenniet utvecklats från en komponentleverantör med bas inom avfuktning och befuktning till en globalt ledande leverantör av miljövänliga och energi­ effektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll. Genom att kontinuerligt utveckla nya energisnåla och miljövänliga lösningar samtidigt som produkt- och serviceerbjudandet anpassas efter kundernas behov är koncernen idag väl positionerad för att dra fördel av ett antal globala marknadstrender. Ökande efterfrågan på energieffektiva och miljövänliga lösningar Den långsiktigt stigande pristrenden på energi, tillsammans med ett globalt större miljömedvetande och allt striktare utsläppsregler, ökar efterfrågan på energieffektiva och miljö­ vänliga produkter och produktionsprocesser. Jämfört med alternativa lösningar leder Munters teknik ofta till lägre energiförbrukning och minskat resursslöseri. Flera av koncernens produkter används för att minska utsläpp av skadliga ämnen, till exempel svaveldioxid och kväveoxid som bidrar till växt­ huseffekten. Munters skadesaneringsverksamhet bidrar till att undvika att riva och bygga nytt, för att istället renovera och återanvända skadat material. Ökade krav på inomhusklimat Det ställs allt högre anspråk på inomhusklimatet i såväl kommersiella som industriella anläggningar. Munters energisnåla lösningar för klimatkontroll ger kunderna möjlighet att minska resursförbrukningen och belastningen på miljön. Ofta sparas det energi genom tätare isolering och minskad ventilation. Detta resulterar många gånger i problem med mögel, fukt och allergier. Munters kan minska dessa problem på två olika sätt – med fast installerade aggregat som förhindrar att problemen uppstår, samt möjliggör energieffektiv ventilation eller via servicedivisionen MCS som ingriper i redan drabbade miljöer. Ekonomisk expansion i Asien Den omfattande ekonomiska expansionen i Asien, främst Kina och Indien, har skapat en stor befolkning som i allt högre grad har möjlighet att anamma västerländska konsum-

tionsmönster. Det leder i sin tur till ökande krav på förbättrat inomhusklimat, vilket gynnar efterfrågan på produkter som använder teknologi från Munters i sin tillverkningsprocess. I Munters strategi ingår en satsning på tillväxt i Asien där Kina blivit ett produktionscentrum för Asien. Konsolidering och reglering inom livsmedelsproduktion och distribution Konsumtionen av kött i utvecklingsländer ökar i takt med att de regionala ekonomierna förbättras. Detta leder i sin tur till högre priser och behov av mer rationella produktionsprocesser. Det har resulterat i en pågående global konsolidering och reglering av jordbruks- och livsmedelsindustrierna. Denna trend har medfört ökande investeringar i produktivitetshöjande och hygienförbättrande utrustning. Genom att kontrollera fuktnivån i lokaler för livsmedelsproduktion och distribution hämmas bakterie- och mögeltillväxt, samt förbättras hållbarhet och kvalitet. För att säkerställa hög produktkvalitet måste produktionsmiljöerna även vara identiska oavsett klimatzon. Denna utveckling gynnar Munters som har ett starkt varumärke och en organisation som stödjer strategin att vara global, kundorienterad och högt specialiserad. Munters har lösningar för samtliga led i livsmedelsindustrin – från produktion och tillverkning via transport och lager till försäljningen i butik. Munters klimatkontrollsystem för djuruppfödning ökar produktiviteten och minskar risken för sjukdomar. Konsolidering inom försäkringsindustrin Det har under en längre tid pågått en omfattande konsolidering inom försäkringsbranschen. Många försäkringsbolag vill minska sina kostnader för skadehantering och sanering genom att arbeta med färre, rikstäckande eller internationella leverantörer samt med partners som kan ta ett allt större ansvar för administration kring skadereglering. Munters servicedivision MCS är positionerat för att dra fördel av denna trend genom den geografiska spridningen, genom långsiktiga nationella eller regionala samarbetsavtal till fasta prisnivåer samt dess förmåga att ta ett allt större ansvar även för skadereglering och IT-baserad dokumentation.

Munters årsredovisning 2008

Globala trender främjar efterfrågan


8

Verksamhetens inriktning

Munters produkterbjudande och service bidrar till hållbar utveckling Munters är ett teknikföretag med produkter och service vilka bidrar till hållbar utveckling. Munters ambition är att utveckla verksamheten för att uppnå hållbara lösningar som ger både miljö­mässiga och ekonomiska fördelar för såväl kunder som samhället i stort. Koncernens produkt­divisioner, Dehumidification och HumiCool, tillverkar och marknadsför produktlösningar som kombinerar låg energiförbrukning med minsta möjliga miljöbelastning. Division MCS metoder för skadebegränsning, att avfukta istället för att riva ut och bygga nytt, leder till minskat resursslöseri. Marknadssegment och kärntekniker

Inom produktdivisionerna är de mest betydande marknadssegmenten:

Munters har ett antal kärntekniker som tillämpas på marknadssegmenten: • Avfuktning

• Industriell processluftbehandling

• Befuktning

• Komfortorienterad klimatkontroll • K limatkontroll för djurhållning och växthusnäring

• Luftkylning (direkt och indirekt evaporativ kylning) och värmning

• Rökgasrening för kolkraftverk.

• Värmeväxlarteknologi

Inom servicedivisionen MCS, bygger Munters vidare på sin position som världsledande inom skadesanering och temporär klimatkontroll.

• Droppavskiljning.

Division Dehumidification Avfuktnings- och ventilationsprodukter Standardprodukter för avfuktning av luft samt ventilation av lokaler. Hanterar luftflöden upp till 14 000 m3/timme. Kundnytta (exempel) Produkterna skyddar mot kondens, korrosion och rost i kraftindustrin. Förhindrar smak- och luktpåverkan vid tillverkning av livsmedel. Tillverkas främst i Sverige och Kina.

Produkter

Kundsegment

Säljkanaler

Slutmarknad

Andel av försäljning

C

ML-serien MX-serien M120/M300 HC-serien Övrigt

Arkiv/lager Transport Kraftindustrin Livsmedel Övrigt

Direkt till slutkund Byggentreprenörer Externa säljare Distributörer

Europa Amerika Asien

 vfuktningsA och ventilations­ produkter Övriga divisionen

Komfortsystem Energieffektiva system som kontrollerar både luftfuktighet och temperatur i kommersiella och publika lokaler. Hanterar luftflöden upp till 100 000 m3/timme. Kundnytta (exempel) Systemen skapar ett komfortabelt inomhusklimat. Förhindrar mögelbildning och minimerar därmed risk för allergier. Systemen är energieffektiva och har låg driftskostnad genom att använda sig av patenterad värmeväxlarteknik. Tillverkas främst i USA och Belgien.

Kundsegment

Säljkanaler

Varuhus Skolor Kontor & offentliga byggnader Läkemedel Övrigt

Direkt till slutkund Byggentreprenörer Externa säljare

Produkter

Kundsegment

Säljkanaler

ICA/DDS HCD Plus Thermo/Z-duct MDU Zeol Övrigt

Livsmedel Kemi Läkemedel Elektronik- och halvledarindustri Övrigt

Produkter

 ryCool/ D DryCool ERV Wringer NA-serien Oasis/EPX DesiCool™

Slutmarknad

Europa Amerika Asien

Andel av försäljning

Komfortsystem Övriga divisionen

Processystem Kundanpassande system för luftbehandling och fuktkontroll till industriella processer med höga krav på luftkvalitet och flödesprecision. Hanterar luftflöden över 10 000–150 000 m3/timme. Kundnytta (exempel) Systemen levererar absolut torr luft vilket säkerställer hög effektivitet i tillverkningen av läkemedel, livsmedel och kemiska produkter. Avlägsnar lösningsmedel från ut­släpp från produktionsprocesser. Tillverkas främst i USA och Tyskland.

Direkt till slutkund Externa säljare

Slutmarknad

Europa Amerika Asien

Andel av försäljning

Processystem Övriga divisionen


9

Verksamhetens inriktning

Division HumiCool AgHort produkter Produktfloran ger möjlighet att skapa helheltslösningar för att kontrollera klimatet i anläggningar för djuruppfödning och växthusnäring. Kundnytta (exempel) Genom användandet av evaporativa kylmetoder och specialanpassade värmare skapas mycket energi- och kostnadseffektiva klimatlösningar. Tillverkas främst i Italien och USA.

Produkter

Fläktar Kyldynor Insug Värmare Övrigt

Kundsegment

Höns/kyckling Växthus Gris Mejeri

Säljkanaler

OEM Distributörer Direkt till slutkund

Slutmarknad

Europa Amerika Asien

Andel av försäljning

AgHort produkter Övriga divisionen

HVAC & GTEC produkter och system Produkter avsedda för klimatkontroll med begränsning i tid eller rum, så kallad spot climate control (HVAC). System till förkylning av luft till gasturbiner (GTEC). Kundnytta (exempel) Lösningarna är mycket kostnadseffektiva och optimerade för uppvärmning eller kylning av små utrymmen samt där behovet endast finns under kortare perioder av året. Tillverkas främst i Italien, USA, Mexiko och Kina.

Produkter

Kylsystem Produkter för klimatkontroll Kyldynor

Kundsegment

Industri Bygg Övrigt

Säljkanaler

OEM Återförsäljare Distributörer Byggentreprenörer Installatörer

Slutmarknad

Europa Amerika Asien

Andel av försäljning

 VAC & GTEC proH dukter och system Övriga divisionen

Mist Elimination system Produkter baserade på mekanisk separation av vätska och gas, så kallad droppavskiljning. Kundnytta (exempel) Systemen minskar miljöfarliga rökgasutsläpp från kolkraftverk med upp till 90 procent. Tillverkas främst i Tyskland och USA.

Produkter

DF/DCF DH5000/DV270/ DS8200 DV210/DV880

Kundsegment

Kraftindustri Industri Marin Övrigt

Säljkanaler

OEM Ingenjör-/Teknikkonsulter Externa säljare Direkt till slutkund

Slutmarknad

Europa Amerika Asien

Andel av försäljning

 ist Elimination M system Övriga divisionen

Division Moisture Control Services (MCS) Skadebegränsning Tjänster inom skadebegränsning till varje tänkbar miljö, från restaurering av enskild egendom till stora kommersiella skador och sanering efter stora enskilda händelser. Kundnytta (exempel) Genom hög tillgänglighet, korta insatstider samt modern teknik och arbetsprocesser möjliggörs en kostnadseffektiv och miljövänlig sanering.

Tjänster

Vattenskade­ sanering Brandskadesanering Rekonstruktion Läcksökning Övrigt

Kundsegment

Försäkringsbolag Offentliga fastigheter Fastighetsförvaltare Industri Övrigt

Säljkanaler

 amavtal försäkR ringsbolag Key Account Lokal försäljning

Slutmarknad

Europa Amerika Asien

Andel av försäljning

Skadebegränsning Övriga divisionen

Tjänster för att tillhandahålla en temporär miljö för att eliminera korrosion vid ytbehandling på platser med hög luftfuktighet samt för att begränsa eller förhindra störningar i produktionsprocesser i samband med konstruktions- och underhållsarbeten. Kundnytta (exempel) Genom en temporär installation och användandet av energieffektiva produkter fås en kostnadseffektiv lösning.

Tjänster

Industriapplikationer Ytbehandling Byggklimat Övrigt

Kundsegment

Försäkringsbolag Offentliga fastigheter Fastighetsförvaltare Industri

Säljkanaler

Key Account Lokal försäljning

Slutmarknad

Europa Amerika Asien

Andel av försäljning

 emporär T klimatkontroll Övriga divisionen

Munters årsredovisning 2008

Temporär klimatkontroll


Verksamhetens inriktning

Grundläggande värderingar – ansvarsfullt företagande

God lönsamhet och stark finansiell ställning ska skapa förut­ sättningar för Munters att bedriva en långsiktigt hållbar utveck­ling för affärspartners, anställda, ägare och samhället. Munters värdegrund utifrån ett hållbarhetsperspektiv uttrycks bland annat i koncernens globala ansvarspolicy (Corporate Social Responsibility) och omfattar ämnen som företagskultur, miljö- och kvalitet, arbetsmiljö- och säkerhet, uppförandekod, affärsetik och korruption och bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Internationella Arbetsorganisationens grundläggande principer om rättigheter i arbetslivet (policyn i sin helhet återfinns på www.munters.com). Munters verksamhet bedrivs utifrån denna värdegrund som definierar koncernens grundläggande inställning samtidigt som koncernens verksamhet regleras av lagar, förordningar, normer och tillstånd inom varje land där bolaget verkar. För Munters omfattar ansvarsfullt företagande således ekonomiskt, etiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Munters har tre globala divisioner som drivs självständigt och beslutsfattandet är delegerat. Varje chef har stor frihet att utöva sitt ansvar inom ovan nämnda ramar och policies.

Visste du att

10

Avfuktad luft

Fukten i luften adsorberas i rotorn

Värmare

Fuktig luft avlägsnas

Rotorn roterar långsamt

Drivmotor

Uppvärmd luft torkar rotorn

Sorptionsavfuktarens rotor innehåller små luftkanaler med en mycket stor kontaktyta. Rotorn behandlas med substanser som tar upp fukt eller andra ämnen ur luftströmmen som passerar genom rotorn. När avfuktaren är i drift passerar två luftströmmar samtidigt genom två sektioner. Den ena luftströmmen ska avfuktas. Den andra luftströmmen är het och används för att torka rotorn så att den på nytt kan ta upp fukt. Fukten leds bort i form av den varma och mycket fuktiga luftströmmen.

CSR-arbetet inom koncernen påbörjades under 2006 och under 2007 konkretiserades Munters CSR-arbete där de båda produktdivisionerna fokuserade arbetet kring leverantörer där två verktyg används för att säkerställa och bekräfta att samarbetspartnern arbetar i enlighet med Munters CSR-policy: • ”Supplier Self Assessment Form” – ett leverantörsutvärderingsverktyg (gäller även för servicedivisionen) • ”General Purchase Agreement” – ett standardleverantörsavtal med vitesklausul för avvikelser. Vitet går oavkortat till välgörenhet inom det område där avtalsbrottet begåtts. Arbetet 2008 Under de senaste åren har de mest betydande leverantörerna inom produktdivisionerna bekräftat att de lever upp till dessa krav. Detta arbete med Munters leverantörer är en pågående process och målet är att ständigt utöka antalet leverantörer som lever upp till Munters nya krav. Inom produktdivisionen Dehumidification slöt fabriken i Tobo under 2008 avtal om miljövarudeklarerad el med elleveranser med låga koldioxidutsläpp och fullständig redovisning av den exakta miljöpåverkan från ”ax till limpa”. Fokus inom servicedivisionen MCS har varit på lokalt anpassade aktiviteter inom ramen för den övergripande CSR-policyn. Under 2008 implementerades en bilpolicy och enligt denna ska samtliga servicebilar antingen vara dieseleller hybridbilar. I till exempel Storbritannien har Munters år 2008 för tredje gången erhållit IiP-status (Investors in People) en standard för att förbättra företagets/organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna. Allt fler kunder, exempelvis större internationella försäkringsbolag som AXA, Vesta och If ställer krav på efterlevnad, uppföljning och redovisning av divisionens CSR-arbete. Under verksamhetsåret 2008 påbörjades följande koncerngemensamma projekt och insatser: • Resepolicy som syftar till att erhålla bättre kontroll, uppföljning, kostnadsbesparingar samt ökat säkerhets- och miljötänk. Policyn har under året implementerats i Sverige, Storbritannien och USA • Införandet av videokonferenssystem på 28 platser runt om i världen med syfte att minska resekostnaderna och miljöpåverkan • Utbildningsinsats om CISG (United Nations Convention On Contracts For The International Sale of Goods) för inköpare globalt i Munters.


11

Miljö och kvalité Divisionernas miljö- och kvalitetsansvariga ansvarar för att produktion och produkt- och serviceförbättringar sker utifrån koncernens miljö- och kvalitetspolicy.

Visste du att

Verksamhetens inriktning

Miljöpolicyn stipulerar följande övergripande riktlinjer: • Gällande lagstiftning inom miljöområdet ska uppfyllas och om möjligt överträffas • Miljömässiga fördelar med Munters produkter och service ska marknadsföras • Ökad kontroll av avfallsmängder • Ökad återanvändning av material vid skadesanering • Miljöinriktade arbetsprocesser. Kvalitetspolicyn innefattar följande principer: • Medarbetare ska vara medvetna om och förstå vikten av kvalitet • Organisation och fördelning av ansvar och befogenheter som rör kvalitetsarbetet ska dokumenteras • Kundfokus, kostnadseffektivitet och kraven i ISO 9001/2000 eller motsvarande, ska vara utgångspunkten inom produktion • Forskning och utveckling av produkter, system och service ska utgå från kundbehov och efterfrågan • Rutiner, processer och metoder som säkrar efterfrågad kvalitet ska dokumenteras och följas • Endast leverantörer med förmåga att uppfylla Munters kvalitetskrav ska anlitas • Marknads- och försäljningsaktiviteter får endast skapa sådana förväntningar hos kunderna som vi kan uppfylla • Utvecklingen av kvalitetsarbetet ska kontinuerligt följas upp genom information, återkoppling och kvalitetsöversyn • Kvalitetsrelaterat arbete ska styras mot årliga mål för kvalitetsförbättringar. Munters har 20 produktionsanläggningar runt om i världen och bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet i 13 anläggningar. Inom produktionen har insatser genomförts på vissa lokala produktionsanläggningar för att minska produktionsavfallet och dessutom åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande. Vid framställning av nya produkter har Munters som mål att minska belastningen på miljön. Munters produktutveckling av främst konsumentprodukter är anpassad efter EU-direktivet RoHS (Restricted or Hazardous Substances) och är idag en självklarhet inom Munters även inom produktutveckling för den industriella marknaden.

När traditionell luftkonditionering används för att kyla en lokal ökar luftfuktigheten. Det leder ofta till hälsovådliga mögelangrepp och andra fuktproblem. I varma klimat efterfrågas därför luftkonditionering i kombination med avfuktning. I kalla torra klimat efterfrågas uppvärmning och befuktning. Traditionell luftkonditionering är emellertid mycket energikrävande. Flera av Munters produkter för klimatkontroll baseras istället på evaporativ kylning. Evaporativ kylning betyder kylning genom avdunstning. Vatten som tillsätts varm luft förångas och sänker därmed temperaturen. Det är samma princip som människokroppen använder när den avsöndrar svett. Fyra gram vatten som tillsätts en kubikmeter luft sänker temperaturen på luften med 10°C. En naturlig metod att kyla som inte drar någon energi. Det låter enkelt, men kräver stor expertis för att åstadkomma med kommersiella lösningar.

Munters verksamhet i Sverige Munters bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet som innefattar utsläpp i luft och vatten enligt miljöbalken tillståndstyp B i fabriken i Tobo. Tillståndet omfattar all produktionsverksamhet i fabriken och gäller tills vidare. Bullerrestriktioner finns. Inga förelägganden finns inom dessa områden. Produktionsverksamheten är miljöcertifierade enligt ISO 14000. Produkterna anpassas löpande till EU:s olika miljödirektiv. Kemikalier och övrigt farligt avfall samlas in och lämnas till destruktion. Inga miljöskulder och inga pågående tvister föreligger. Verksamhet utanför Sverige Av koncernens verksamhet utanför Sverige bedriver tolv anläggningar tillstånds- och/eller anmälningspliktig verksam­ het i någon form. Detaljerad information om anläggningarna finns på www.munters.com/sustainability. Inga miljöskulder och inga pågående tvister föreligger. Munters årsredovisning 2008

• Personal ska involveras och utbildas i miljöfrågor


12

Personal

Entreprenörsanda med kunden i centrum Munters är en global koncern med en stark lokal förankring. Kulturen präglas av kundorientering, yrkeskompetens och dynamik. I ett delegerat ledarskap finns en stark entreprenörsanda och en innovativ arbetsmiljö som ger förutsättningar för att kontinuerligt utveckla Munters konkurrenskraft och skapa lönsam tillväxt.

Karriärmöjligheter

En långvarig organisk tillväxt kompletterad med strategiska förvärv har byggt en global koncern med stark företagskultur och lokal förankring. Närvaron gör att Munters alltid kan erbjuda lokala lösningar utifrån kundens egna önskemål, vilket skapar en stor konkurrensfördel.

Munters är ett ungdomligt företag som hela tiden växer, vilket ger medarbetarna stora möjligheter till att snabbt bredda sina arbetsuppgifter och utvecklas i sin yrkesroll. Inom koncernen ges både chefer och medarbetare fullt stöd att göra karriär inom den egna organisationen. Munters strävar efter att i första hand rekrytera internt när företaget expanderar och tillsätter nya tjänster. Med ständigt nya tekniska applikationer och kundnischer har arbetet med att rekrytera och behålla nyckelpersoner blivit ett allt viktigare strategiskt mål. För att säkra och stärka Munters kunskapsnivå långsiktigt har fokus lagts på att synliggöra framtida behov av kompetenser och personal. Kompetensförsörjningen vad gäller chefs- och nyckelpositioner har under 2008 utvecklats ytterligare. Arbetsmodellen för ersättarplanering, Munters Continuity Planning, erbjuder god vägledning i arbetet med att matcha företagets behov till medarbetarnas önskemål om yrkeskarriär och personlig utveckling. Koncerngemensamma rutiner för mobilitet mellan länder har etablerats för att förbättra stödet till dotterbolag och personal som flyttar till ett nytt land för att bidra till Munters fortsatta utveckling.

Personlig utveckling

Munters öppna företagskultur ger varje medarbetare ett tydligt ansvar för den egna utvecklingen. Det skapar en kreativ och levande arbetsmiljö där allas unika kompetens tas tillvara fullt ut och ger en personlig drivkraft att utvecklas. Detta möjliggörs av ett delegerat ledarskap. Det tydliga ansvaret för den egna utvecklingen, som ligger på alla medarbetare, kombinerat med ett gott stöd till alla chefer i deras dagliga personalarbete har skapat en innovativ arbetsmiljö. Ett viktigt verktyg för chefer och arbetsledare i detta arbete är Munters Management Manual, en plats på intranätet där företagets riktlinjer, policies och goda råd finns samlade.

Nettoomsättning per anställd

Medelantalet anställda

Fast anställda per division

Tkr 1 600

Antal 4 800

Antal 2 400

1 550

4 000

2 000

1 500

3 200

1 600

1 450

2 400

1 200

1 400

1 600

800

1 350

800

400

1 300

0

03 04 05 06 Per medelantalet anställda

07

08

Män

03

04

05

06

07

08

0 Dehumidification

HumiCool

Åldersfördelning

Personalomsättning

Fast och temporär personal

Antal 1 500

% 24

Antal 6 000

1 250

20

5 000

1 000

16

4 000

750

12

3 000

500

8

2 000

250

4

1 000

0

0 <20

21–30 31–40 41–50 51–60

61–

MCS

Kvinnor

Europa

Amerika

Asien

Koncernen

0 Q1 Fast anställd

Q2 Q3 Tillfälligt anställd

Q4


13

Personal

Globalt perspektiv

Incitament med tydliga mĂĽl

Inom Munters finns en stark koppling mellan individuella prestationer och fÜretagets resultattillväxt. FÜretaget har olika program fÜr rÜrlig ersättning, bland annat standardiserade belÜningssystem fÜr sälj- och servicepersonal samt bonusprogram som riktas mot hÜgre chefer och andra nyckelpersoner i koncernen. Programmen tar hänsyn till fÜrsäljnings- och vinstutveckling, kapitalomsättningshastighet och individuella mül. Medarbetare i siffror

Medelantalet anställda, inklusive tillfälligt anställda, var under ĂĽret ď&#x2122;&#x2021; ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x152;ď&#x2122;&#x201E;, en Ăśkning med ď&#x2122;&#x192;,ď&#x2122;&#x2C6; procent jämfĂśrt med GKPMĂ&#x152;SFU"OEFMFOLWJOOPSVQQHĂ&#x152;SUJMMÇşČ&#x201A;QSPDFOU ÇşČ&#x201A; 1FSTPOBMPNTĂ&#x160;UUOJOHFOĂ&#x161;LBEFVOEFSĂ&#x152;SFUUJMMÇşČ&#x20AC;QSPDFOU Ǻǟ GĂ&#x161;S koncernen som helhet. De fortfarande relativt hĂśga talen har

Initiera

Planera

UtfĂśra

Avslut

Kontrakt

Planera

Affärs case

Organisation & resurser Projektrapporter Slutgiltigt dokument och godkännande

Koncerngemensam modell fĂśr projektledning Varje ĂĽr genomfĂśr Munters ett stort antal projekt, sĂĽväl lokala, regionala som globala. FĂśr att bli mer fokuserade och fĂśrbättra kraften i genomfĂśrandet introducerades under 2008 en koncerngemensam modell fĂśr ledning och genomfĂśrande av projekt â&#x20AC;&#x201C; Munters Projektmodell (MPM). Modellen är anpassad fĂśr att kunna användas i alla typer av projekt, även R&D, och inkluderar projektorganisation, styrmodell, dokumentation, modell fĂśr genomfĂśrande samt dokumentation fĂśr uppfĂśljning. Munters har under ĂĽret genomfĂśrt en global MPMutbildning fĂśr ett stort antal medarbetare där även ledningsgrupper och koncernledningen har fĂĽtt en genomgĂĽng av modellen. Munters kommer under 2009 att fortsätta utveckla modellen med mĂĽl att gĂśra den till en naturlig del av koncernens fĂśretagskultur.

flera fĂśrklaringar. Personalomsättning till fĂśljd av flytt av produktion har Ăśkat omsättningen jämfĂśrt med tidigare ĂĽr. Europa har en stor andel MCS-personal vilken traditionellt Ă&#x160;SFOQFSTPOBMLBUFHPSJNFETUPSSĂ&#x161;SMJHIFU"TJFOCFTUĂ&#x152;SBW flera yngre bolag, med stor andel produktion, där personalrĂśrligheten fortfarande är relativ stor. Munters är till stora delar ett ungt fĂśretag. Hela ď&#x2122;&#x2C6;ď&#x2122;&#x2026; procent av arbetsstyrkan är ZOHSFĂ&#x160;OǽǚĂ&#x152;S.FEFMĂ&#x152;MEFSOĂ&#x160;SǽǚĂ&#x152;S ÇźČ 

Munters ĂĽrsredovisning 2008

"UUTĂ&#x160;LSBLPNQFUFOTFOHMPCBMUĂ&#x160;SWJLUJHUGĂ&#x161;SGSBNUJEFO Munters arrangerar därfĂśr regelbundna internationella mĂśten fĂśr chefer och nyckelpersoner fĂśr att fĂĽnga upp nya idĂŠer som kan bidra till bättre affärer, lära av varandra och ge en stärkt konkurrensfĂśrmĂĽga pĂĽ de lokala marknaderna. Munters genomfĂśr regelbundet attitydundersĂśkningar bland alla medarbetare fĂśr att kvalitetssäkra arbetsklimatet. Resultaten redovisas internt och ligger till grund fĂśr utveckling inom varje affärsomrĂĽde. I takt med att Munters växer pĂĽ nya marknader och i nya kundsegment ställs ytterligare krav pĂĽ globala personalprocesser. Den nyetablerade ledningsgruppen fĂśr globala HR-frĂĽgor har under ĂĽret implementerat ett flertal globala processer fĂśr att stĂśdja Munters affärsstrategi. Ett nytt ledarutvecklingskoncept som stĂśder Munters strategiska utveckling har utvecklats, där kompetensutveckling anpassats till senioritet och roll i bolaget. FokusomrĂĽden i ledarutvecklingskonceptet har under ĂĽret varit internationell fĂśretagsledOJOHNFETĂ&#x160;STLJMUGPLVTQĂ&#x152;,JOB TBNUTUSBUFHJPDIMFEOJOHBW stĂśdprocesser som forskning & utveckling, ekonomi och HR. Utbildningar sker huvudsakligen i konsortieform, i samverkan med universitet och andra multinationella fĂśretag. Vidare har ett koncernĂśvergripande initiativ etablerats avseende struktur och processer kring chefslĂśner, bonusprogram och internationell mobilitet.


14

Division Dehumidification


15

Division Dehumidification

”Divisionens resultat för 2008 var tillfredsställande med tanke på den turbulenta marknaden. Dock minskade våra bruttomarginaler något. Det var en följd av en ändrad produktmix och engångskostnader, för fel i komponent levererade av tredje part. Förvärvet av Toussaint Nyssenne stärker Munters marknadsposition på den europeiska marknaden för anpassade luftkonditioneringssystem för kontor och offentliga byggnader. Det skapar också en ökad tillgång i Europa till Munters DryCoolteknik, som rönt stora framgångar i Nordamerika. Vårt mål är att fortsätta att stärka och utöka vår närvaro i Europa.”

Mike McDonald, divisionschef

Utveckling under 2008 t Relativt stabil orderingång under året, positiv utveckling av verksamheten med nya kunder i USA inom det kommersiella segmentet t Förvärv av Belgienbaserade Toussaint Nyssenne slutfördes i fjärde kvartalet t Divisionens närvaro i Asien stärktes t Första tecknen på en svagare marknad i slutet av fjärde kvartalet. Division Dehumidification hade en stabil tillväxt under året, trots tecken på försämrade marknadsförhållanden i slutet av fjärde kvartalet. Efterfrågan på applikationer inom det kommersiella seg-

mentet var stark, tack vare nya och mer energieffektiva produkter som lanserades till följd av förvärvet av Des Champs Technologies ett år tidigare. Marknaden för avfuktare för industriapplikationer var också sund under året, och sporrades av en stark efterfrågan från läkemedels- och livsmedelsindustrierna. Marginalerna påverkades negativt av garantikostnader på grund av felaktiga komponenter från tredje part. Vi hade en bra orderstock i slutet av året, men mixen av bruttomarginaler var något svagare jämfört med förra året. Åtgärder för att minska personalen vidtogs under senare delen av året för att bemöta de försämrade marknadsförhållanden som är att förvänta. Förvärvet av Toussaint Nyssenne slutfördes under fjärde kvartalet och företaget togs in i koncernen den 1 oktober 2008.

NYCKELTAL 2008

2007

Tillväxt, %

Justerad tillväxt, %1

Orderingång, Mkr

2 133

2 001

7

5

Nettoomsättning, Mkr

2 051

1 936

6

3

Operativt resultat, Mkr

201

234

–14

Operativ marginal, %

9,8

12,1

38,7

52,0

Avkastning på operativt kapital, % Kapitalomsättningshastighet, ggr Antal anställda 31 dec 1

Mkr 3 000

Mkr 300

2 500

250

2 000

200

1 500

150

1 000

100

500

3,9

4,3

1 301

1 180

50

0

10

0 2003

Orderingång

Föregående år omräknat till årets valutakurser samt justerat för förvärv.

2004

2005

2006

2007

Nettoomsättning

2008

Operativt resultat

Andel av koncernens nettoomsättning

Nettoomsättning per geografiskt område

Andel av koncernens operativa resultat

Kundsegment

Andel av koncernens anställda

31%

Asien 10%

50%

Livsmedel 13% Läkemedel 10% Övrigt 40% Varuhus 10% Kommersiella lokaler 27%

32%

Europa 37% Amerika 53%

Munters årsredovisning 2008

2008


16

Division Dehumidification

Fortsatt geografisk expansion Division Dehumidification är världsledande inom energieffektiva produkter och kompletta lösningar för att kontrollera fuktigheten och förbättra kvaliteten på inomhusluft. Tekniken används både i produktionsprocesser och i stora lokaler, till exempel lager, varuhus och skolor. Miljövänliga produkter, avancerade tekniska kunskaper och en global närvaro i kombination med ett starkt kundfokus har bidragit till Munters starka ställning. USA och Europa är de största geografiska marknaderna, men Asien växer i betydelse. Tillverkningen äger rum i fabriker i Sverige, Belgien, USA, Mexiko, Brasilien, Japan och Kina.

Tjänster och erbjudande

Division Dehumidification har en funktionsbaserad organisation som är uppdelad på tre marknadsområden: Amerika, Europa samt Asien. Amerika svarar för något mer än hälften av försäljningen, Europa för något mer än en tredjedel och resten svarar Asien, däribland Australien, för. Divisionen erbjuder produkter och kompletta lösningar som förbättrar luftkvaliteten för kunderna, och skapar på så sätt mer effektiva tillverkningsprocesser, lagringsförhållanden eller ett bättre inomhusklimat. Munters lösningar installeras i många olika slags byggnader, däribland tillverkningsanläggningar, varuhus, skolor, restauranger och sjukhus. En mindre del av verksamheten fokuseras på halvledar- och kompositindustrin med utrustning för att rensa luften från lösningsmedel som används i produktionsprocesserna. Munters har ett komplett produktprogram med avfuktare och system för luftflöden från 50 m3/timme upp till 150 000 m3/timme. Egenutvecklad kärnteknik Divisionens produkter och system baseras på den mest energieffektiva tekniken och använder Munters avfuktningsrotor, som är utformad för att absorbera fukt. Division Dehumidifications konkurrenskraft består av tekniska expertkunskaper, global marknadstäckning och en förmåga att anpassa produkter och system efter kundspecifika behov. Munters världsledande varumärke och kapacitet att leverera tjänster och support är andra konkurrensstyrkor. En kritisk faktor i många tillverkningsprocesser är klimatkontroll. Små förändringar i fukt och temperatur kan skapa en grogrund för mögel och bakterier. Detta kan i sin tur påverka såväl säkerheten och kvaliteten i de tillverkade produkterna, som hälsan och produktiviteten på arbetsplatsen. I kommersiella lokaler används ofta traditionella luftkonditioneringssystem för att reglera inomhusklimatet. Dessa system är dock mycket energikrävande. Munters lösning bygger på att en reducerad fuktnivå i lokalen kräver mindre nedkylning och därmed lägre energiförbrukning.

Större delen av världens befolkning lever i klimat med höga temperaturer och hög luftfuktighet, och det är i dessa områden som behoven är som störst. Medvetenheten och de ekonomiska förutsättningarna för att hantera dessa problem ökar i många regioner. Hittills har Munters nått störst framgång med sina system i USA, där stora delar av landet har ett varmt klimat med hög luftfuktighet. Ökad miljömedvetenhet Ett ökat miljömedvetande hos allmänheten och myndigheterna i kombination med en trend mot högre energipriser driver utvecklingen mot mer energibesparande produkter. Munters erbjuder de mest energieffektiva produkterna på marknaden, och i kraft av sitt tekniska ledarskap strävar företaget mot att förbättra miljöaspekterna i samtliga produkter. Produktutvecklingen inriktar sig på att utveckla avfuktningsrotorernas prestanda med oförändrad eller lägre energiförbrukning. Ett exempel på en energibesparande innovation är Power Purge™, där energiförbrukningen i ett avfuktningssystem kan reduceras med upp till 40 procent. Kunder och marknad

Den globala marknaden för Munters avfuktningsprodukter och system beräknas uppgå till cirka 15 miljarder kronor. Munters totala marknadsandel uppgår till cirka 15 procent inom de definierade marknaderna. Inom rotorbaserad avfuktning uppgår marknadsandelen till 50 procent. Livsmedels- och läkemedelsindustrierna utgör de största kundsegmenten. Fukt ger upphov till stora negativa effekter på livsmedels- och läkemedelskvalitet vid produktion, hantering och lagerhållning. Globala livsmedelsproducenter eftersträvar identisk smak, doft och utseende på sina produkter oavsett i vilken klimatzon livsmedlen tillverkas. Utmaningen är dessutom större vad gäller kalla och frysta varor. Munters avfuktningssystem ger kunderna möjlighet att kontrollera luftfuktigheten och därmed reglera frost och isbildning under produktionsprocessen. Inom elektronik- och halvledarindustrierna är en fuktkontrollerad miljö ofta avgörande för slutprodukten. Ett exempel på en viktig kundapplikation är brobyggnation där torr luft skyddar känsliga delar mot korrosion.


17

Division Dehumidification

Den svenska verkstadskoncernen Sandvik har en världsled­ ande position inom utvalda nischer. En av dessa nischer är verktyg och komponenter i hårdmetall och snabbstål för metall­­bearbetning. Under 2008 invigde Sandvik sin nya anläggning i staden Rovereto i norra Italien. I fabriken arbetar runt 130 anställda i treskift med att tillverka pinnfräsar i solid hårdmetall. Energieffektivitet högt på kravspecifikationen Klimatet i dessa trakter utmärks av korta kalla vintrar och långa heta somrar med hög luftfuktighet. Eftersom Sandvik använder sig av mycket sofistikerade CNC-maskiner som är känsliga för klimatförändringar var det viktigt att hitta det mest optimala luftbehandlingssystemet på marknaden. Bland de många strikta kriterier Sandvik ställde på ett sådant system, fanns energieffektivitet mycket högt på kravspecifikationen. Från andra Sandvik-anläggningar runt omkring i världen hade man goda erfarenheter av Munters luftbehandlingssystem. Sandvik vände sig till Munters experter som presenterade en lösning med det nya DryCool ERV-systemet som så framgångsrikt lanserats på amerikanska marknaden endast några månader tidigare.

Kontrollerar både temperatur och luftfuktighet Det speciella med DryCool ERV-systemet är att det kontrollerar både temperatur och luftfuktighet i ett och samma system. Det använder sig dessutom av värmeåtervinning och kondensorvärme för att torka avfuktarens rotor. Resultatet är det mest energisnåla och effektiva klimatkontrollsystem som finns på marknaden. Under sommarhalvåret avfuktar och kyler systemet. På vintern sparar man energi genom att återanvända spillvärmen. Ett perfekt produktionsklimat skapas oavsett årstid. Minskade energikostnader och ökat välmående Efter installationen av DryCool i Rovereto-anläggningen, minskade Sandvik sitt avkylningsbehov med hela 60 procent under sommarhalvåret. Dessutom har DryCool bidragit till att öka produktionen i fabriken. När klimatet runt en CNCmaskin är optimalt, minskar behovet av manuell övervakning. Genom att installera DryCool kan maskinerna vara igång på helgerna med minskad personal. Detta kunde inte ske tidigare till följd av höga kostnader för personalöver­vakning. Den viktigaste fördelen som Sandvik upptäckte med DryCool är att fabrikens många anställda nu kan arbeta i ett komfortabelt inomhusklimat oberoende av årstid.

Munters årsredovisning 2008

Hur Sandvik minskade energikostnaderna och ökade produktionen


18

Division Dehumidification

Bland divisionens kunder återfinns globala företag som Texas Instruments, General Electric, Siemens, Pfizer och Nestlé. Globala partners Förutom ett ökat fokus på energieffektiva lösningar söker de stora kunderna inom livsmedels- och läkemedelsindustrierna i allt större utsträckning efter globala partners för att säkra produktstandarder och uppnå effektivitet i upphandlingar. Munters är en av få globala aktörer med tillverknings-, försäljnings- och serviceavdelningar i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien på en i övrigt fragmenterad marknad. Konkurrenterna utgörs främst av regionala aktörer som verkar inom sina lokala marknader eller inom specifika segment. Munters marknadsandel uppgår till cirka 14 procent av en uppskattad totalmarknad för kunder i industrisegmentet om drygt 9 miljarder kronor. Division Dehumidification är också specialiserad på luftfuktighet och temperaturkontroll i kommersiella lokaler där många människor vistas, såsom varuhus, skolor, restauranger och sjukhus. Dessa kundsegment svarar för drygt en tredjedel av divisionens försäljning. I till exempel varuhus skapar Munters system ett behagligt inomhusklimat för kunder och personal, medan den torra luften förhindrar isbildning i frysdiskarna. Ett kundsegment som uppvisar en stark tillväxt är skolor, där hög luftfuktighet ofta ger upphov till mögel, vilket kan leda till att elever drabbas av allergier. Operationssalar, simbassänger och isrinkar är andra exempel på krävande applikationer med höga krav på fukt- och klimatkontroll. Förvärvet av Des Champs Technologies 2007 stärkte Munters position som ledande leverantör av energieffektiva tekniker för klimatkontroll för kommersiella byggnader. Förvärvet förbättrade också marknadstäckningen, både vad gäller klimatzoner och kundapplikationer. Energieffektiva lösningar De största företagen inom reglering av inomhusklimat i kommersiella byggnader är traditionella luftkonditioneringsföretag, till exempel Trane och Carrier. Dessa luftkonditioneringssystem är dock avsedda för att kyla ned intagsluft och mindre lämpliga för att reglera luftfuktigheten. Det innebär att inomhusklimatet blir fuktigt, med risk för mögel och bakterietillväxt som följd. De traditionella lösningar som finns för att kontrollera luftfuktighet för dessa lokaler är avsevärt mer energikrävande än Munters lösningar. Munters är ett litet företag på marknaden för kommersiell luftkonditionering. Genom en nischstrategi med tekniskt ledande, energieffektiva produkter för behandling av ventilationsluft, har en stark marknadsposition uppnåtts. Munters är idag ledande på produkter som styr både temperatur och luftfuktighet. Munters marknadsandel inom dessa kommersiella segment uppgår till cirka 14 procent av en totalmarknad på uppskattningsvis 5 miljarder kronor. Rening av utsläpp En mindre del av divisionens verksamhet, cirka 3 procent av försäljningen, tillverkar så kallade Zeol-system, som avlägsnar lösningsmedel från utsläpp i produktionsprocessen. Det är en liten men mycket lönsam nischmarknad. Den största kundgruppen utgörs av halvledarindustrin, men också billackerings-

verkstäder växer i betydelse. Den största kunden är Intel. Såväl halvledar- som bilsegmenten är cykliska till sin investeringskaraktär, vilket således påverkar affärsområdets intjäningsmönster. Munters marknadsandel uppgår till cirka 12 procent. Kundorienterad produktutveckling Mycket av divisionens arbete inriktas på vidareutveckling av de produktplattformar som bildar bas för Munters sortiment av avfuktare. Utifrån dessa modulära plattformar utvecklas kostnadseffektiva produkter vilket ger skalfördelar och möjlighet till anpassning efter kundsegmentens starkt varierande krav. Ett exempel är Integrated Custom Airhandler (ICA), en plattform bestående av stora industriella system, som svarar för en tredjedel av försäljningen till industriella kunder på den amerikanska marknaden. Ett exempel på produkter för det kommersiella kundsegmentet är DesiCool™, som är ett miljövänligt och energieffektivt luftbearbetningssystem som utnyttjar spillvärme och omvandlar värme till kyla i kontorslokaler och produktionsanläggningar. Produktfamiljen DryCool, som utvecklats ytterligare i samband med förvärvet av Des Champs, har visat sig mycket attraktiv i segmentet för publika och kommersiella lokaler. Såväl DesiCool™ som DryCool kommer att tillverkas i det nyförvärvade Toussaint Nyssenne i Belgien, och därmed bli mer tillgänglig för en bred europeisk marknad.

Munters levererar avfuktnings­utrustning till NASA På Cape Canaveral Air Force Station i Florida, USA uppförs just nu en anläggning för montering av framtidens satelliter. Det ställs mycket höga krav på all den utrustning som ska användas i fabriken, inte minst mot bakgrund av den höga luftfuktighet som råder i denna kustnära del av Florida. I hård konkurrens erhöll Munters en order på att leverera tio kundanpassade stora avfuktningsenheter till NASA. Varje enhet innehåller specialtillverkad kringutrustning vilka samtliga genomgått en mycket rigorös kvalitetskontroll. Enheterna levererades som planerat under hösten 2008.


19

Division Dehumidification

Utveckling under 2008

Strategi

• Globala produktplattformar för att uppnå kostnads­ besparingar • Expansion i Asien • Stärka närvaron på den europeiska marknaden för kommersiella produkter • Öka produkternas energieffektivitet • Öka fokus på energieffektiv industriell luftkonditionering med DryCool och DesiCool™ • Förbättra marginalen genom globala inköp och omlokalisering av produktion, samt genom global anpassning av sortimentet • Förvärv som drar fördel av Munters ledarskap inom energieffektivitet och avfuktning. Fokus 2009

Under 2008 gjordes stora ansträngningar för att implementera effektivitetshöjande åtgärder inom ramen för Munters Efficiency Program. Divisionen fortsatte också att koncentrera produktportföljen ytterligare till att innefatta färre globala produktfamiljer vilka utformas med en modulär filosofi. Utvecklingen fortsätter att kombinera Munters och Des Champs tekniker i nya produkter. En liknande tekniskoch organisationsutveckling har initierats med nyförvärvet Toussaint Nyssenne. Divisionen avser fortsätta sin expansion av kommersiella produkter, däribland DesiCool™ och DryCool, på den europeiska marknaden. Under 2009 kommer divisionen att selektivt stärka sin närvaro på den asiatiska marknaden och säkerställa att produktionen i den nya kinesiska fabriken utvecklas. En produktportfölj tillverkas i Kina och fabriken utgör ett produktionscenter för Asien, samtidigt som den även ska utvecklas till ett globalt center för inköp av lågkostnadskomponenter.

Bättre luft i tid till skolstart De flesta barn drömmer förmodligen vid något tillfälle om att få slippa skolan. Kanske snöar det så mycket att skolan blir inställd och man får ligga kvar i sängen och dra sig. Eller så går luftkonditioneringen sönder en varm sommardag och skolan slutar tidigare. Men på Jefferson Forest High School i Forest, Virginia, USA, var problemen mycket större än så. Svåra mögelangrepp och dålig inomhusluft tvingade de ansvariga att stänga skolan och tidigarelägga sommarlovet med tre veckor. Vad som var en dröm som kom i uppfyllelse för många elever visade sig bli en verklig utmaning för skolans ansvariga. På mycket kort tid måste de få byggnaden i skick före höstterminen. Problemen med dålig luft hade pågått länge, och såväl elever som anställda hade klagat över andningssvårigheter, huvudvärk och allergi­ liknande symptom. När taket skulle bytas upptäckte man flera läckor som orsakat mögel och bakterietillväxt. Den verkliga boven i dramat var den dåliga luftcirkulationen vilket blev särskilt tydligt när barnen befann sig i skolan. En luftfuktighet mellan 70–90 procent kunde uppmätas, samtidigt som nivån bör ligga under 60 procent för att undvika mögelbildning. Energieffektiva värmeväxlare IMEC Engineers, som anlitades för att driva saneringsprojektet, kunde konstatera att det befintliga luftkonditioneringssystemet endast kylde luften men inte avlägsnade fukten. ”Vi behövde en leverantör som kunde lösa fuktproblemet och det dessutom snabbt”, säger J. Todd Owen från IMEC. Han kontaktade Munters som installerade tre permanenta Wringer-aggregat. Dessa består bland annat av Des Champs unika energieffektiva värmeväxlarteknik och kan anpassas till vilket klimat som helst. Den fuktiga utomhusluften kyls och avfuktas innan den leds in i byggnaden igen. J. Todd Owen kommenterar ”Efter installationen har flera mätningar utförts och vi är mycket nöjda med resultatet. Problemet är löst och dessutom i tid till skolstarten!”.

Munters årsredovisning 2008

De första produkterna som kombinerar Munters och Des Champs tekniker lanserades under året. Förvärvet av det belgiska företaget Toussaint Nyssenne, tillverkare av högkvalitativa luftkonditioneringssystem, slutfördes under det fjärde kvartalet. Förvärvet stärker Munters marknadsposition på den europeiska marknaden för anpassande luftkonditioneringssystem för kontor och offentliga byggnader. Den största potentialen ligger i att skapa en högre tillgång i Europa till Munters DryCool-teknik, som rönt stora framgångar i Nordamerika. Förvärvet kommer också att underlätta en snabb tillväxt genom synergier i produktintegration, teknik och distribution. Toussaint Nyssennes produkter kompletterar och utökar också Munters produktutbud inom industriapplikationer. Förvärvet bidrog med 122 anställda och en årlig försäljning på cirka 193 miljoner kronor. Engångskostnader på 13 miljoner kronor för kvalitetsproblem på grund av en underleverantör bokfördes under andra kvartalet. En starkare närvaro i Kina lägger grunden för tillväxt under 2009.


20

Division HumiCool


21

Division HumiCool

”Efter ett starkt första halvår för flertalet affärsområden drabbades HumiCool av en kraftigt försämrad marknad som ett direkt resultat av oroligheterna på kreditmarknaderna, som snabbt ledde till minskade volymer. Divisionen har under andra halvåret 2008 vidtagit kraftfulla åtgärder för att anpassa kostnadsstrukturen till den lägre marknadsaktiviteten, och detta arbete fortsätter under 2009. Vi har en fortsatt god position på marknaden och jag förväntar mig att genomförda åtgärder stärker divisionen ytterligare så att vi uppnår en snabb återhämtning när marknaden vänder.”

Per Segerström, divisionschef

Utveckling under 2008 tGod försäljning för flertalet affärsområden inom divisionen under första halvåret, med undantag av HVAC tK raftigt försämrade marknadsförutsättningar efter sommaren tEffektiviseringar i produktionsstrukturen och kraftig reducering av personalstyrkan. Under första halvåret var marknadstillväxten stark för samtliga affärsområden, förutom HVAC som upplevde en svag efterfrågan på mobila värmare efter en mild vinter. Mist Elimination hade en god resultatutveckling hjälpt av en god orderstock, men orderingången minskade betydligt som ett resultat av låg efterfrågan från kolkraftverk i USA. Efter sommaren drabbades samtliga affärsområden kraftigt av oron på de globala kreditmarknaderna, vilket resulterade i att distributörer fick problem med sin kortfristiga

finansiering och därmed minskade sina lager. En dramatisk vändning på AgHort-marknaden blev tydlig i början av fjärde kvartalet, där USA-marknaden ledde nedgången. Den drivande faktorn på kort sikt var bristen på finansiering, men en snabb utveckling av priset på djurfoder som ej slagit igenom i priset på kött gör att branschen på medellång sikt lever under stark marginalpress som hämmar investeringsviljan. Resultatet under året påverkades av en engångskostnad om 10 Mkr till följd av att en stor amerikansk HVAC kund försatts i konkurs då de, på grund av finanskrisen, ej lyckats förnya sina lån. För att möta den lägre marknadsaktiviteten inom flera segment har en anpassning av personalstyrkan fortsatt, vilket kommer att kombineras med ytterligare förändringar i produktionsstrukturen. Under året har ett program, MEP2 genomförts som haft till syfte att anpassa HumiCools produktionsenheter för de behov och krav som divisionen kommer att ställas inför framgent. En engångskostnad om 22 Mkr har tagits under året och har huvudsakligen berört enheterna i Mexiko och Tyskland, samt produktionsflytt från Italien och Sverige till Kina och Mexiko.

NYCKELTAL 2008

2007

Tillväxt, %

Justerad tillväxt, %1

Orderingång, Mkr

1 644

1 837

–11

–14

Nettoomsättning, Mkr

1 743

1 765

–1

–5

Operativt resultat, Mkr

155

251

–38

Operativ marginal, %

8,9

14,2

27,5

52,3

3,1

3,7

866

924

Avkastning på operativt kapital, % Kapitalomsättningshastighet, ggr Antal anställda 31 dec 1

Mkr 3 000

Mkr 300

2 500

250

2 000

200

1 500

150

1 000

100

500

50

0

0 2003

–6

Orderingång

Föregående år omräknat till årets valutakurser samt justerat för förvärv.

2004

2005

2006

2007

Nettoomsättning

2008

Operativt resultat

Andel av koncernens nettoomsättning

Nettoomsättning per geografiskt område

Andel av koncernens operativa resultat

Affärssegment

Andel av koncernens anställda

26%

Asien 16%

38%

AgHort 44% ME 28% HVAC/ GTEC 28%

21%

Amerika 33% Europa 51%

Munters årsredovisning 2008

2008


22

Division HumiCool

Dramatisk marknadsutveckling under året HumiCool erbjuder miljövänliga och energieffektiva lösningar vilka skapar ett optimalt inomhus­ klimat för djurhållning, människor och industriella processer. Tekniken bygger främst på evaporativ kylning, vilken uppstår när vatten avdunstar. Detta är naturens eget sätt att kyla den omgivande luften. Divisionen erbjuder därutöver effektiva produkter för att minska skadliga utsläpp från främst den kolbaserade kraftindustrin. Munters har en stark position genom sin roll som pionjär inom evaporativ kyla. Ett allt bredare produktsortiment, stort applikationskunnande samt global närvaro är några av konkurrensfördelarna inom HumiCool.

Tjänster och erbjudande

Kunder och marknad

Divisionen är indelad i tre affärsområden, AgHort (Agriculture & Horticulture), Mist Elimination samt HVAC/GTEC (Heating, Ventilation and Air Conditioning respektive Gas Turbine Evaporative Cooling). Det största affärsområdet AgHort erbjuder system för klimatkontroll till anläggningar för djuruppfödning och växthusodling. Mist Elimination producerar och säljer produkter, så kallade droppavskiljare, till system för rökgasrening till koleldade kraftverk, till processindustrin och marina applikationer. Affärsområde HVAC/GTEC erbjuder dels produkter för klimatkontroll av inomhusmiljö, dels system för förkylning av luftkylda kondensorer samt luftintag till gasturbiner. Divisionen har större produktionsanläggningar i USA, Mexiko, Tyskland, Italien, Kina och Australien. Divisionen har även mindre produktions- och logistikenheter i Brasilien, Danmark, Sydafrika, Thailand och Japan.

Den totala marknaden, med nuvarande produktportfölj, nåbar för HumiCool bedöms ha ett årligt värde om cirka 18 miljarder kronor. Munters marknadsandel uppgår till cirka 10 procent. Inom produktområdena kyldynor och fläktar inom AgHort samt rökgasrening är andelarna dock betydligt högre. Affärsområde AgHort svarar för cirka 44 procent av omsättningen inom HumiCool. Den definierade globala marknaden uppskattas till cirka 6,5 miljarder kronor. Affärsområdet är världsledande på energieffektiv klimatkontroll av byggnader ämnade till främst fågel- och djuruppfödning. Munters levererar sina system till distributörer, tillverkare av hus för djuruppfödning och odling, samt direkt till uppfödare. En del komponenter säljs även till andra systemintegratörer. Tillsammans dominerar detta kundsegment försäljningen. I varma klimat krävs kylning av inomhusluften vid djuruppfödning för att ge god produktivitet, och för AgHorts kunder är kostnadseffektivitet och produktivitet avgörande.

Egenutvecklad kylteknik Munters teknik inom affärsområdena AgHort och HVAC/ GTEC baseras på evaporativ kyla. Förenklat innebär det att luften kyls genom att vatten avdunstar. Het och torr luft passerar Munters särskilda kyldynor, CELdek® eller GLASdek®, vilka befuktas med vatten. När luften passerar dynorna avdunstar vattnet vilket gör att luften blir sval och fuktig. Denna kylteknik – som baseras på Munters egna innovationer – erbjuder låga driftskostnader och är dessutom mycket miljövänlig. Inom dessa affärsområden erbjuds även ett brett sortiment av mobila värmare. Dessa fyller behov att värma små utrymmen eller större utrymmen under kort period av året. Inom Mist Elimination baseras tekniken på att vätskedroppar i gasströmmar avskiljes i droppavskiljare (Mist Eliminators). I applikationen FGD (Flue Gas Desulphurization) sprayas rökgasen med en vätska som innehåller ämnen som tar upp föroreningar (svavel) i gasen. Därefter separerar Munters droppavskiljare de vätskedroppar där föroreningarna absorberats.

Kostnadseffektiv kyla Munters evaporativa kylsystem ger den mest kostnadseffektiva kylan jämfört med alternativa tekniker. Efterfrågan styrs främst av konsumtionsutvecklingen av kyckling- och griskött, men också av den tekniska utvecklingen inom djuruppfödning, där utvecklingsländerna går mot en allt mer avancerad produktion. Ett annat viktigt segment inom AgHort är system till växthus och här utgör länderna i Syd­europa de viktigaste marknaderna. De största marknaderna är USA, Östeuropa, Mellanöstern och Italien. Bland de större kunderna märks företag som Big Dutchman i Europa och Hog Slat i USA. Konkurrenterna är i första hand lokala aktörer med relativt småskalig produktion men det finns även större aktörer som till exempel GSI och CTB i USA.


23

Division HumiCool

Danmark föder varje år upp över 25 miljoner svin, vilket gör landet till en av världens största producenter och exportörer av fläsk. Över 85 procent av fläskprodukterna exporteras, vilket motsvarar drygt 5 procent av Danmarks totala exportvärde. Svinuppfödning sker både i stor skala och på mindre familjeägda bondgårdar. En av Danmarks över 7 800 svinfarmer är Thorupgaard, som ägs av Espen Dollerup. Thorupgaard ligger på Norra Jylland där klimatet karakteriseras av både milda vintrar och somrar. Specialiserad industri Modern svinuppfödning är idag en högt specialiserad industri, och oftast hålls insemination och så kallad grisning åtskilda från uppfödningen av smågrisar. På Thorupgaard är man specialiserade på avelssuggor, varför smågrisar transporteras och föds upp på andra gårdar. Anläggningen består av tre byggnader som är ihopkopplade. Suggorna flyttas från en byggnad till en annan allt eftersom dräktighetsperioden fortskrider. Under hela processen är det av största vikt att klimatet är optimalt under varje fas, för att suggorna ska ge så många smågrisar som möjligt. Klimatet är också väldigt viktigt efter själva grisningen. Trots att nyfödda smågrisar är beteendemässigt mycket

välutvecklade, är de tvärtom mycket outvecklade vad gäller immunförsvar och temperaturförändringar. Optimalt inomhusklimat Espen Dollerup tog kontakt med Munters vars experter gick igenom anläggningens alla utrymmen. En av utmaningarna i detta specifika fall var behovet att kunna kontrollera luftströmmarna på en begränsad yta i syfte att förhindra drag över suggor och nyfödda smågrisar. Vidare så skulle klimatanläggningen förhindra att den varma och fuktiga luft som åstadkoms av grisbesättningen inte stannade kvar i anläggningen, eftersom det då lätt kan bilda en grogrund för infektioner och mögelbildning. En tredje utmaning var de strikta krav på ventilationen för att på ett effektivt sätt kunna avlägsna koldioxid, ammoniak och illaluktande ämnen från den luft som leds ut från byggnaderna. Genom att utnyttja division HumiCools breda produktutbud lyckades Munters, med en mängd installationer, skapa ett unikt och optimalt inomhusklimat för varje del av Thorupgaards tre olika byggnader, samtliga med unika kravspecifikationer. Från en datacentral kan Espen Dollerup idag övervaka inomhusklimatet i varje utrymme av gården, samtidigt som han dessutom kan göra nödvändiga justeringar utan att behöva gå runt hela anläggningen varje gång.

Munters årsredovisning 2008

På Thorupgaard är svinuppfödning high-tech


24

Division HumiCool

Affärsområdet Mist Elimination svarade under 2008 för cirka 28 procent av HumiCools omsättning. Den definierade globala marknaden uppskattas till cirka 2,5 miljarder kronor. Mist Elimination är globalt marknadsledande inom energieffektiv mekanisk separation av vätska och gas. Det dominerande kundsegmentet utgörs av kolkraftverk, där Munters droppavskiljare används vid rening av utsläpp. Inom kraftindustrin leder långsiktigt ökande priser på naturgas och olja sannolikt till en ökad efterfrågan på energi från kolkraftverk.

Rätt luftfuktighet löste förpacknings­problemen för ABSOLUT Vodka V&S Group, som under sommaren 2008 köptes upp av den franska spritjätten Pernod Ricard, är en ledande tillverkare och distributör av vin och sprit i norra Europa. Förvärvet av det tidigare statligt ägda V&S gjorde att Pernod Ricard gruppen tog över rollen som världens största internationella spritdryckesföretag före brittiska Diageo. Som dotterbolag till Pernod Ricard, har V&S ett stort antal varumärken och försäljning på cirka 125 marknader. Vodkamärket ABSOLUT räknas till världens fjärde största spritmärke inom premiumsegmentet. Problem i paketeringshallen En av de svenska produktionsanläggningarna finns i Åhus, Skåne. Vintertid hade V&S stora problem med pakete-

Hårdare miljökrav De allt hårdare miljökraven i Kina gör samtidigt att den snabbväxande kolbaserade kraftindustrin efterfrågar effektiva lösningar för att reducera skadliga utsläpp. Även i USA bedöms efterfrågan öka på sikt, som följd av skärpta miljökrav och ambitionen att minska beroendet av importerad olja. Den politiska osäkerheten och införandet av nya lagar kring utsläppsrätter har dock tillfälligt stoppat byggandet av nya FGD-anläggningar. De viktigaste kunderna utgörs av systemleverantörer för reningsanläggningar till kolkraftverk. Ett annat viktigt kundsegment är processindustrin. Konkurrenter är bland annat Koch, Peerless och RPT.

ringsprocessen på grund av den låga relativa luftfuktigheten i paketeringshallen. Den torra luften medförde formförändringar på kartongarken som skulle användas för lådorna. Paketeringsmaskinen är mycket känslig för formförändringar och till följd av detta fick man alltför stort kartongspill. Munters evaporativa luftfuktare löste problemet Munters experter installerade en evaporativ luftfuktare med stegreglering i paketeringshallens ventilationsaggregat. Den installerade luftfuktaren är mycket energieffektiv och har därför låga driftkostnader. Från att tidigare ha haft en relativ luftfuktighet på 15–20 procent uppnåddes nu 50 procent vilket innebär att man numera slipper problem med formförändrade kartongark och statisk elektricitet samtidigt som kartongspillet har minimerats.


25

Division HumiCool

Utveckling under året

De olika affärsområdena inom HumiCool utvecklades under året på skilda sätt. Applikationen GTEC har utvecklats väl under året med en god efterfrågan både i Europa såväl som i USA. Det största affärsområdet, AgHort, hade en god utveckling under årets tre första kvartal med USA som undantag där man såg en viss avmattning under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet nådde effekterna av finanskrisen även AgHort totalt sett med en snabb avmattning av efterfrågan. Inom Mist Elimination var orderingången fortsatt låg som ett resultat av den osäkerhet som rått i USA angående nybyggnad av så kallade FGD-anläggningar. Efter mer än ett halvårs politisk osäkerhet kring Clean Air Act så ogiltigförklarades den så kallade CAIR regeln på sensommaren av en federal domstol i USA. I denna reglerades handeln med utsläppsrätter. Eftersom utsläppsrättshandeln varit ett sätt att finansiera investeringar påverkades orderingången markant nedåt. Försäljningen av mobila värmare inom affärsområdet HVAC påverkades negativt av den relativt korta och milda vintersäsongen 2007/08. Kraftigt dämpad efterfrågan från slutkunder, accelererad av oron på kreditmarknaderna, resulterade i att distributörer av värmare avstod från att bygga upp sina lagernivåer. Under sista kvartalet stängde produktionen av GLASdek i Tobo, som en följd av konsolidering av produktionen till Mexiko.

Under året försattes en stor HVAC-kund i USA i konkurs, då de, på grund av finanskrisen, ej lyckats förnya sina lån. Detta medförde engångskostnader om 10 miljoner kronor. I Kina har marknaden utvecklats enligt förväntningarna, och divisionen har utökat sin närvaro med fler produkter och större fabriksanläggningar för att möta den förväntade efterfrågeökningen under kommande år. Den utökade kapaciteten av produktionen ger betydande kostnadsfördelar och marknadspotential inte bara i Kina, utan ökar Munters närvaro på hela den asiatiska marknaden. Strategi

• Förstärka positionen i värdekedjan genom komplettering av produktportfölj, applikationskunnande och logistik • Utveckling av energieffektiva produkter och system med bas i kärnteknologier och komponenter • Selektiv geografisk expansion med tonvikt på Asien, Sydamerika och Östeuropa • Skapa långsiktigt lönsam tillväxt genom rationalisering av produktionsstruktur samt ökad andel produktion i lågkostnadsländer. Fokus 2009

Parallellt med en fortsatt anpassning av kostnadsstruktur till marknadsförutsättningarna kommer arbetet fortsätta med att utveckla divisionens affärsområden. I utvecklingsplanen ingår primärt att växa organiskt men även söka nya förvärv som breddar det befintliga produkterbjudandet inom energieffektiv klimatkontroll. Munters fokuserar också på att öka andelen lösningsorienterade erbjudanden samt att expandera geografiskt. Munters kommer även fortsätta konsolideringen av globala verksamheter med primärt syfte att skapa en flexibel och kostnadseffektiv logistikorganisation och produktionsapparat. Bland annat kommer ytterligare produktion att förläggas till Kina och Mexiko, för att stärka marknadsnärvaron i Asien och Nordamerika men även med avsikt att sänka kostnadsnivån.

Munters årsredovisning 2008

Kylsystem för alla klimat Affärsområde HVAC/GTEC svarar för 28 procent av divisionens omsättning. Totalt uppgår affärsområdets definierade världsmarknad till cirka 9 miljarder kronor. Inom HVAC segmentet utgörs försäljningen i huvudsak av komponenter till tillverkare av evaporativa kylsystem för hem, kommersiella samt industriella lokaler i varma och torra klimat, till exempel Australien och sydvästra USA. Mobila värmare säljs främst på den europeiska marknaden. En liten men ökande applikation är system för förkylning av luftkylda kondensorer. HumiCool är marknadsledande, och konkurrenterna är oftast lokala eller specialiserade tillverkare. De viktigaste kunderna för värmare är distributörer som Vneshtechkontrakt i Ryssland, Clarke International i England och Kroll GmbH i Tyskland. Konkurrenter är bland annat BM2 och DESA. Bland kunderna för komponenter kan Climate Technologies i Australien nämnas och Coiltech i Sverige för industriell förkyla. Applikationen GTEC erbjuder kylsystem för intagsluften till gasturbiner, så kallade förkylare, vilket ger högre effektivitet i turbinen och därmed mer energi per kubikmeter naturgas. Även om traditionell teknologi fortfarande dominerar på marknaden, så bedöms efterfrågan på Munters kylsystem långsiktigt öka i takt med stigande energipriser och ökad användning av gas som energikälla. Kunderna består främst av leverantörer av gasturbiner, som till exempel General Electric och Siemens. Ett exempel på en konkurrent är Mee Industries i USA.


26

Division Moisture Control Services (MCS)


27

Division Moisture Control Services (MCS)

”Under 2009 kommer stora förändringar ske i hur vi jobbar inom MCS. Vi ska bli ännu bättre på att förstå våra utvalda kundsegments behov, och vi ska bli mer effektiva i hur personalen arbetar ute i fält. Bruttomarginalen står i fokus, och de marknader där vi inte är lönsamma kommer vi att lämna, för att växa på de marknader som har bäst potential. Vi fortsätter arbetet med att successivt införa professionell storkundsbearbetning, förbättrade processer och arbetssätt för ökad produktivitet samt införande av ett mobilt IT-system”.

Morten Andreasen, divisionschef

Utveckling under 2008 tFortsatt god orderingång och försäljning på de flesta marknader tDet underliggande resultatet i nivå med föregående år tE ngångskostnader om 100 Mkr varav 55 Mkr i MEP2 tF  ield.Link introducerat i fem länder under fjärde kvartalet tPågående effektiviseringar till följd av Field.Link lansering. Division MCS upplevde en god tillväxt genom hela året. Ett starkt resultat noterades särskilt för den amerikanska verksamheten, där orkansäsongen och övriga väderrelaterade händelser resulterade

i god affärsvolym. I stora delar av Europa har marknadsandelarna fortsatt att öka. Resultatet har dock påverkats av ett fortsatt kostnadsinflationstryck inom löner och drivmedel, även om en lättnad noterades mot slutet av året. Trenden att försäkringsbolag tecknar allt fler ramavtal med de större saneringsföretagen fortsatte. Division MCS tecknade två ramavtal under andra halvåret med större försäkringsbolag i USA respektive Australien. Därutöver utökades det globala samarbetet med AXA med ett nytt avtal i Storbritannien. Investeringar inom ramen för MEP 2 programmet uppgick till 55 Mkr. Resultatet belastades även av engångskostnader om 45 Mkr huvudsakligen avseende förberedelser för avveckling av viss verksamhet, nedläggning av verksamheten i Nya Zeeland och tre depåer i Australien samt sammanslagning av de franska och belgiska affärsenheterna. Dessa kostnader inkluderar dessutom förberedelse för avveckling av viss verksamhet.

NYCKELTAL 2008

Nyckeltal

Justerad tillväxt, %1

2008

2007

Tillväxt, %

Orderingång, Mkr

2 770

2 630

5

5

Nettoomsättning, Mkr

2 809

2 624

7

7

Operativt resultat, Mkr

48

129

–63

Operativ marginal, %

1,7

4,9

Avkastning på operativt kapital, %

5,5

15,5

Kapitalomsättningshastighet, ggr Antal anställda 31 dec Antal servicedepåer

Mkr 300

2 500

250

2 000

200

1 500

150

1 000

100

500

3,2

3,2

1 944

1 918

301

321

50

0

0 2003

1

Orderingång

2004

2005

2006

2007

Nettoomsättning

2008

Operativt resultat

Föregående år omräknat till årets valutakurser samt justerat för förvärv.

Andel av koncernens nettoomsättning

Nettoomsättning per geografiskt område

Andel av koncernens operativa resultat

Affärssegment

Andel av koncernens anställda

43%

Asien 7% Amerika 14%

12%

Övrigt 3% Temporär klimatkontroll 11% Rekonstruktion 18% Brandskadesanering 22% Vattenskadesanering 46%

47%

Europa 79%

Munters årsredovisning 2008

1

Mkr 3 000


28

Division Moisture Control Services (MCS)

Världsledande inom skadebegränsning efter vatten- och brandskador Division Moisture Control Services (MCS) är världsledande inom skadebegränsning efter vatten- och brandskador. MCS utvecklar sin starka position på marknaden med en unik förmåga till partnerskap med större aktörer som försäkringsbolag och större fastig­ hetsförvaltare. Divisionen erbjuder även temporär fukt- och temperaturkontroll, huvud­ sakligen till aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.

Tjänster och erbjudande

Division MCS verkar främst inom två huvudsegment. Det största verksamhetsområdet, sanering efter vatten-, fukt- och brandskador, svarar för 86 procent av omsättningen. Uthyrning av utrustning för temporär fukt- och temperaturkontroll, bland annat till byggindustrin, utgör 11 procent av MCS försäljning. Övriga tjänster som divisionen tillhandahåller är läckagedetektion, luktkontroll samt mindre ombyggnationer. Verksamheten bedrivs från cirka 300 depåer i 20 länder och anpassas till förutsättningarna på varje lokal marknad. Att kunna dra nytta av gemensamma koncept, arbetssätt och tekniska hjälpmedel är en viktig framgångsfaktor inom MCS. Till Munters konkurrensfördelar hör hög tillgänglighet, korta insatstider och modern teknik, vilka tillsammans möjliggör en snabbare och mera kostnadseffektiv sanering. Munters metoder för skadebegränsning – att avfukta istället för att riva och bygga nytt – resulterar dessutom i betydande miljövinster. Divisionen erbjuder ett helhetsåtagande och agerar ofta som projektledare gentemot exempelvis försäkringsbolagen och koordinerar övriga underleverantörer involverade vid skadeplatsen. Tekniken och utrustningen som används är anpassad till höga krav, och omfattar exempelvis avfuktare, fläktar och värmare med stor kapacitet som är utvecklade för att ge effektiv logistik och god ergonomi. En mindre men betydelsefull och tillika volatil del av MCS verksamhet är vattenskadesanering efter orkaner och översvämningar. På de marknader där dessa väderfenomen är återkommande har MCS en organisation med hög beredskap och stor erfarenhet av hantering av dessa katastrofsituationer. Temporär klimatkontroll MCS erbjuder även tjänster för temporär fukt- och temperaturkontroll, bland annat till byggindustrin. Effektiv torkning av betong och andra konstruktionsmaterial minskar såväl tidsåtgången som väderberoende för byggprojekten. Vidare säkras kvaliteten och risken för garantiproblem minskar. MCS erbjuder också klimatkontroll för att förhindra korrosion på rengjorda stålytor, bland annat till skeppsvarv. Även den petrokemiska industrin kan vara i behov av tillfällig avfuktning, till exempel vid konstruktions- och underhålls-

arbeten i pipelines och cisterner. Företag inom målning och ytbehandling är likaledes beroende av fuktkontroll för att säkerställa finish och kvalitet på målning och lackering. Preventiv skadebegränsning är en verksamhet som växer i betydelse för MCS. Dessa tjänster inbegriper åtgärder som mätning av värmeläckage i byggnader, termografisk upptäckt av läckage i vattenstammar och yttertak, genomgång av elektriska ledningar för att förhindra potentiell brandutveckling samt konsultuppdrag i syfte att öka energieffektiviteten i större byggnader. Idag svarar dessa tjänster för en mindre del av Munters omsättning, men den goda utvecklingen på senare år och framtida tillväxtpotential gör att MCS ser detta segment som ett prioriterat område. Kunder och marknad

Den globala marknaden för skadebegränsning efter vattenoch brandskador (exklusive rekonstruktion) uppskattas till cirka 35 miljarder kronor. MCS marknadsandel inom detta segment uppskattas till cirka 7 procent. Den totala marknaden för temporär fukt- och temperaturkontroll bedöms uppgå till drygt 5 miljarder kronor, och MCS marknadsandel är cirka 7 procent. Den underliggande tillväxten är stabil och bedöms ligga i nivå med BNP-utvecklingen. Efterfrågan kan dock påverkas kraftigt från år till år av stora insatser vid naturkatastrofer av olika slag. Divisionens kunder är i första hand försäkringsbolag, men även statliga myndigheter och privata organisationer är viktiga kundgrupper. Fragmenterad bransch Såväl försäkringsindustrin som skadesaneringsbranschen har traditionellt varit mycket fragmenterade, och över hälften av uppdragen har gått till små lokala aktörer. Vatten- och brandskadesanering är fortfarande till stor del en lokal verksamhet. Den konsolidering som pågår inom försäkringsindustrin har emellertid medfört att de stora försäkringsbolagen vill effektivisera och förenkla upphandlingsprocessen och hanteringen av skadorna. De efterfrågar ett heltäckande utbud av service och tjänster, vilket mindre, lokala skadesaneringsbolag sällan kan erbjuda.


29

Division Moisture Control Services (MCS)

Detta har medfört att en ökande andel av verksamheten bygger på nationella, och i vissa fall internationella, ramavtal till centralt förhandlade villkor och priser. Dessa avtal möjliggör en effektivare verksamhet och lägre kostnader. Utvecklingen med ramavtal har kommit längst i Storbritannien, och har på senare år introducerats på fler marknader. Denna utveckling gynnar Munters då MCS är ett av ett fåtal skadesaneringsbolag som arbetar med en global organisationsstruktur. Med ett väl utvecklat system för key account management kan Munters dra fördel av denna trend. Munters bedömer att ramavtalen på sikt kommer att uppgå till cirka 45 procent av omsättningen inom MCS, jämfört med 40 procent under 2008. Under året skrevs ett tiotal nya ramavtal i Europa, USA och Australien. MCS har en stor del av sin verksamhet förlagd till Europa, där den nordiska marknaden utgör en betydande del av omsättningen. Divisionen har idag stor tillväxtpotential på den amerikanska och framförallt den asiatiska marknaden och står väl förberedd att öka närvaron i regionen. Munters har som ambition att växa i USA med ett bredare tjänsteerbjudande, och expansionen kommer att ske främst organiskt och på sikt möjligen genom enstaka selektiva förvärv. Mobilt IT för snabb och effektiv skadebegränsning

Utveckling under året

Den organiska tillväxten under 2008 fortsatte utvecklas positivt, och MCS vann ytterligare marknadsandelar. Efterdyningarna av orkanen Ike medförde det mest omfattande saneringsarbetet i USA sedan orkanen Katrina år 2005. Divisionen har som strategi att kraftigt växa basverksamheten i regionen och minska den relativa betydelsen av katastrofskador.

Översvämningar i Iowa sommaren 2008 Efter flera dagars kraftigt regn i juni 2008 var situationen kritisk i de östra respektive sydöstra delarna av den amerikanska delstaten Iowa. De många floder som förgrenar sig och täcker stora ytor av delstaten hotade att svämma över. De drygt 420 000 invånarna som befolkar området kring städerna Cedar Rapids och Iowa City fruktade det värsta. Endast 15 år tidigare hade en stor översvämning orsakat enorma skador, och när floden Cedar Rivers flodväggar gav vika den 12 juni var naturkatastrofen återigen ett faktum. Samtidigt som Iowa City klarade sig lindrigare undan än förväntat, blev förödelsen i Cedar Rapids mycket omfattande. Vid en tidpunkt befann sig i princip hela stadskärnan, över 1 000 kvarter, under vatten, och stora materiella skador rapporterades. President George W. Bush anlände med Air Force One till katastrofområdet den 20 juni, och kunde med egna ögon beskåda förödelsen. Utöver att myndigheterna tvingades evakuera över 20 000 av Cedar Rapids invånare, beräknas översvämningarna i området ha orsakat skador för flera miljarder dollar. Munters servicetetkniker deltog i saneringsarbetet i ett tidigt skede, och hade ansvar för hela 44 större saneringsprojekt utspridda över hela katastrofområdet, såsom polisstation, brandstation, bibliotek och andra stora offentliga byggnader. Som ofta är fallet vid denna typ av katastrofarbete, jobbade personalen i vissa fall under veckor i sträck, och påfrestningen för hela organisationen var stor. Samtliga uppdrag slutfördes på ett förtjänstfullt sätt, och Munters personal som deltog i arbetet har all anledning att känna sig stolta över sina insatser.

Munters årsredovisning 2008

Uppdragen inom MCS är många medan värdet på varje uppdrag vanligtvis är relativt litet. Det öppnar möjligheter för ökad stordrift och rationaliseringar. MCS har som ambition att kraftigt förenkla och förbättra den dagliga kommunikationen - både internt mellan skadetekniker och administratörer, men också externt med kunder i försäkringsärenden. Förutom att reducera den tid som används till administration av diverse projekt, exempelvis att fylla i blanketter, skaderapporter och åtgärdsplaner, kan ett effektivare arbetssätt medföra färre besök på skadeplatser och tydligare dokumentation. Som ett resultat av detta lanserades ett mobilt IT-system, kallat Field.Link, i stora delar av organisationen under 2008. Erfarenheten från den brittiska marknaden, där ett likartat system har varit i bruk under fyra år, visar på en stor potential att minska kostnaderna och samtidigt öka servicen till kunderna, framförallt genom tydligare on-line informationsflöden och snabbare hantering och service till nyckelkunder. Ett annat prioriterat område inom MCS är arbetet med key account management. Det innebär att samla kontakterna med de ledande försäkringsbolagen genom systematiska arbetsprocesser och tydliga informationsvägar, som förenklar för både Munters och kunden att följa hur projekten fortskrider.


30

Division Moisture Control Services (MCS)

Bruttomarginalen sjönk under året som ett resultat av en fortsatt prispress på ett flertal tjänster. Under 2008 har en ny struktur med en tydlig ansvarsfördelning införts i organisationen, där antalet regionchefer har minskat från sex till tre, samtidigt som fyra funktionschefer har utnämnts. Utöver det har en person tillsatts för att utveckla uthyrningsverksamheten av utrustning för temporär fukt- och temperaturkontroll globalt. Effektiviseringar av verksamheten har skett i form av en minskning med tolv depåer under fjärde kvartalet, och sammanslagningar av verksamheterna i Frankrike och Belgien. Dessutom har verksamheten på mindre lönsamma marknader dragits ned, där Australien är ett exempel. MCS har beslutat att lämna den Nya Zeeländska marknaden på grund av bristande lönsamhet och begränsad potential. Pågående avveckling av viss verksamhet har också belastat resultatet.

Munters löste iskallt uppdrag Vid ett uppdrag i Bergschenhoek, Nederländerna, fick Munters nyligen tillfälle att visa upp division MCS breda kompetens inom besvärliga saneringsprojekt. Ett distributionscenter hade efter en kraftig brand fått stora rökskador i bland annat ett 5 000 m2 stort kyllager. Väggarna var täckta med sot, och normalt sett hade det inte varit förknippat med några problem att sanera en så stor yta. Svårigheten låg i att saneringen skulle ske vid extremt kalla förhållanden. Framgångsrik sanering Inne i fryshallen hade temperaturen hållits konstant på –24oC under de senaste 20 åren och det var mycket viktigt att denna temperatur låg kvar på rätt nivå. Om Munters

Framgångsrik lansering Lanseringen av Field.Link inom MEP2 programmet har genomförts på ett framgångsrikt sätt, och systemet har emottagits väl av egen personal och viktiga kundgrupper. Detta system är unikt inom branschen och ger MCS möjlighet att höja sin fältproduktivitet samt att centralisera administrationen med lägre kostnad och ökad kvalitet som följd. Idag används systemet av cirka 1 000 fälttekniker, vilket motsvarar cirka 80 procent av den totala användarpotentialen. Under 2009 kommer systemet lanseras i resterande länder. Det andra projektet inom MEP2 har adresserat kundfordringar. Detta är ett område som MCS haft problem inom under en lång tid. Den nya globala kreditpolicyn är nu mycket striktare och alla processer relaterade till kundfordringar har förbättrats markant. Genomgången av samtliga kundfordringar ledde tyvärr till att stora belopp var tvungna att reserve-

avfrostade kylcellerna skulle det kunna leda till allvarliga strukturella skador på desamma. Munters experter fastslog dock att det räckte med en höjning av temperaturen med fem grader till –19oC, för att framgångsrikt kunna genomföra saneringen, och utan att riskera kylmediernas funktion. Innan saneringsarbetet kunde påbörjas genomförde Munters THC team en omfattande undersökning av fuktnivån i kylhallens golvlager. Det var av yttersta vikt att all fukt var eliminerad. Dold fukt kunde nämligen resultera i sprickformationer i golvet när temperaturen väl skulle sänkas igen efter utfört saneringsjobb. Hela saneringsarbetet utfördes på mycket framgångsrikt sätt. Även om Munters offererade pris på uppdraget inte var lägst, var kunden villig att betala ett premium för att säkerställa att fryshallen kunde tas i bruk på utsatt tid och med bibehållen funktion.


31

Division Moisture Control Services (MCS)

SBT NFOwVQQTUĂ&#x160;EOJOHFOwĂ&#x160;SOVGVMMUHFOPNGĂ&#x161;SEPDIBSCFUTsättet inom detta omrĂĽde har radikalt fĂśrändrats. Detta arbete kommer att leda till bättre utnyttjande av operativt kapital och pĂĽtagligt minska risken fĂśr ytterligare kreditfĂśrluster. Strategi

Ledningen har arbetat fram tio strategiska initiativ som kommer att implementeras i hela organisationen under ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x152;. Marknad

t6UCVETNJYFOoVUCVETGMPSBOTLBHSBOTLBTPDIGĂ&#x161;SCĂ&#x160;UUSBT utifrĂĽn relevans, lĂśnsamhet och proaktivitet t, SJUJTLBNBTTBoWBSKFMBOENĂ&#x152;TUFLVOOBVQQWJTBFOGBTUställd kritisk massa ifrĂĽga om volym och avkastning. I annat fall kan ĂĽtgärder sĂĽsom sammanslagningar och avyttringar komma att ske. Operativa initiativ t4BNUMJHBEBUBTZTUFNJOPN.$4TLBJOUFHSFSBTGĂ&#x161;SBUU underlätta informationsutbyte, processtyrning och beslutsfattande t" OUBMFUEFQĂ&#x152;FSTLBNJOTLB PDIJTUĂ&#x160;MMFUTLBWBSKFMBOEVUHĂ&#x152; frĂĽn en central administrativ- och logistikfunktion, vilket leder till ett mer effektivt resursutnyttjande av sĂĽväl utrustning som personal t6UWFDLMBTZTUFNGĂ&#x161;SCFODINBSLJOHBWTLBEFIBOUFSJOHTQSPcesser, och därefter infĂśra â&#x20AC;&#x2122;best practiceâ&#x20AC;&#x2122; inom hela organisationen t*OGĂ&#x161;SB'JFME-JOLTZTUFNFUJLWBSWBSBOEFMĂ&#x160;OEFS Finansiella initiativ t&UUĂ&#x161;LBUGPLVTQĂ&#x152;LBQJUBMPNTĂ&#x160;UUOJOHTIBTUJHIFUFOIBSCMBOE annat medfĂśrt att en strikt kreditpolicy har genomfĂśrts i hela organisationen. Personalinitiativ t&ONFSGMFYJCFMPSHBOJTBUJPONFEPMJLBBOTUĂ&#x160;MMOJOHTGPSNFS eftersträvas där fortbildning/multiskilling ska prioriteras t1SFTUBUJPOTPSJFOUFSBELVMUVSNFEFOTUSVLUVSFSBENĂ&#x152;MTĂ&#x160;UUning, ĂĽterkoppling samt ersättarplanering fĂśr chefspositioner. Fokus 2009

Under ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x152; fortsätter arbetet med att fĂśrbättra divisionens lĂśnsamhet och kapitalbindning samt att leverera resultat inom de strategiska initiativen. MCS avser att skapa en skalbar affärsmodell utifrĂĽn framgĂĽngsrika och kostnadseffektiva rutiner och implementera standardiserade arbetsprocesser i hela verksamheten.

Folksam utser Munters till huvudleverantĂśr Karl-Eric Larsson är chef fĂśr avdelningen Byggteknik Skador pĂĽ fĂśrsäkringsbolaget Folksam. Här berättar Karl-Eric vad som ligger till grund fĂśr valet av Munters som samarbetspartner fĂśr besiktning och hantering av fukt- och vattenskador. â&#x20AC;&#x201C;Vi pĂĽ Folksam arbetar ständigt med att utveckla vĂĽr skaderegleringsprocess. När en skada har skett mĂĽste vi kunna erbjuda vĂĽra fĂśrsäkringstagare en snabb och kvalitetsmässigt bra hantering av ärendet. Precis som Folksam lägger Munters stor vikt vid processutveckling och den satsning pĂĽ mobilt IT-system som Munters gĂśr stĂśdjer de tankar och ĂśnskemĂĽl som vi har. Snabb Ăśverblick De fĂśrdelar Folksam upplever med denna teknik är att vi pĂĽ ett smidigt sätt kan lägga beställningar samtidigt som Munters tekniker direkt frĂĽn fältet kan ge vĂĽra handläggare en snabb Ăśverblick pĂĽ omfattningen av skadan. Med detta underlag kan Folksam i sin tur ge fĂśrsäkringstagarna en mer träffsäker information vad gäller skadeomfattning och uppskattad tid fĂśr reparation. FĂśrsäkringssektorn är mycket konkurrensutsatt, och idag mĂĽste bĂĽde vi pĂĽ Folksam och vĂĽra samarbetspartners ligga i framkant även vad gäller teknikutveckling. Mot bakgrund av detta har det varit ett naturligt val fĂśr Folksam att utse Munters till huvudleverantĂśr av besiktningar och hantering av fukt- och vattenskador.â&#x20AC;?

Vidare fortskrider arbetet med att effektivisera logistiken inom skadesaneringsverksamheten. Det fĂśrsta steget är att infĂśra en central heltäckande kundtjänst i varje land, vilken kommer att fĂĽ en Ăśvergripande roll i fĂśrdelningen av personal och utrustning till olika uppdrag. Denna logistikstruktur finns pĂĽ plats i England, där erfarenheterna har varit mycket HPEB"OUBMFUNJOESFEFQĂ&#x152;FSLPNNFSBUUSFEVDFSBTTPNFUU resultat av denna omstrukturering. Divisionen kommer ocksĂĽ att lägga stor kraft pĂĽ att utveckla och fĂśrstärka arbetet med nyckelkunder inom de GZSBQSJPSJUFSBEFLVOETFHNFOUFO"SCFUFUNFETUPSLVOETGĂ&#x161;Ssäljningen fĂśrväntas resultera i en fortsatt Ăśkad andel ramavtal av totala omsättningen samt Ăśkade marknadsandelar. Under ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x152; har MCS som mĂĽlsättning att växa inom uthyrning av utrustning fĂśr temporär fukt- och temperaturkontroll, framfĂśrallt pĂĽ den europeiska marknaden.

Munters ĂĽrsredovisning 2008

t6UĂ&#x161;LBUGPLVTQĂ&#x152;GZSBVUWBMEBLVOETFHNFOUGĂ&#x161;STĂ&#x160;LSJOHTCPlag, fastighetsfĂśrvaltare, offentliga fastigheter, industri, där säljare dedikerade till sitt segment skapar en djupare fĂśrstĂĽelse fĂśr sina kunders behov


32

Risker och riskhantering

Risker och riskhantering Riskhantering är en viktig process i den operativa styrningen av Munterskoncernen. Förutom att analysera vilka risker som Munters lever med och att värdera dessa är det avgörande att reducera de väsentligaste riskerna genom ett kontinuerligt förebyggande arbete. Detta innefattar sådana risker som kan orsaka allvarliga störningar i produktionen och därmed koncernens intjänings­ förmåga eller äventyra företagets finansiella ställning.

Risk Management

Riskerna i koncernen har identifierats, värderats och rangordnats utifrån hur stor inverkan de skulle ha på koncernens värden och vilken risken är att de inträffar. En del risker ligger utanför Munters direkta kontroll medan andra kan kontrolleras av koncernen. Majoriteten av riskerna är av strategisk karaktär vilket betonar behovet av att ständigt arbeta med ett tydligt risktänkande. Arbetet med att utveckla riskdefinitioner och handlingsplaner pågår kontinuerligt inom hela koncernen. Operationella risker

Munters är en koncern med många små organisatoriska enheter. Beroendet av nyckelpersoner är relativt stort och personalavhopp kan därför utgöra ett hot. Detta gäller speciellt inom MCS och produktutveckling inom Dehumidification och HumiCool. En del av Munters försäljning utgörs av komponenter, produkter och anläggningar som används i kvalificerade kundprocesser. Kvalitets- och kontraktsåtaganden kan leda till skadestånd. Munters expansion inom MCS ökar exponeringen mot försäkringsindustrin. Ändrade försäkringsprodukter, nya leverantörsförhållanden och finansiella problem inom försäkringsindustrin skulle kunna utgöra ett hot för Munters. Alternativa tekniker kan komma att utgöra en risk. Företag som idag är verksamma inom luftbehandling kan etablera sig inom Munters nischer. Koncernens främsta styrka är en unik applikations- och servicekännedom inom fuktreglering i en global organisation med stark entreprenörsanda. Svagheten är en relativt diversifierad verksamhet som leder till höga kostnader. Styrkor och svagheter för Munters tre divisioner relativt konkurrenterna beskrivs under respektive division nedan.

Division Dehumidification Munters är en pionjär och den världsledande tillverkaren av sorptionsrotorer – en av Munters kärnkomponenter – och har en bred produktportfölj inom avfuktning. Kombinationen av kyla och avfuktning med möjligheter till energiåtervinning bedöms ha stor framtida potential. Ett starkt varumärke, lång marknadsnärvaro, global marknadsorganisation med ledande applikationskunnande samt etablerad serviceverksamhet är andra styrkor. Höga indirekta kostnader för att skapa marknadstillväxt, ett till viss del ostrukturerat produktsortiment samt många små organisatoriska enheter utgör divisionens svagheter. Konkurrensen utgörs av mindre lokala företag. Division HumiCool Munters har höga marknadsandelar inom valda segment. Divisionen kännetecknas av starka varumärken, tekniskt försprång och brett applikationskunnande. Svagheterna kan anses bestå i de många små organisatoriska enheterna och beroendet av ett fåtal OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer). Divisionen går successivt från att vara en komponentleverantör till att bli en leverantör av kompletta system. Konkurrenterna är lokala aktörer med småskalig produktion. Division MCS Konkurrens kommer från såväl globala aktörer som Belfor och ISS Damage Control som små lokala entreprenörer. MCS är kvalitets- och teknikledande med ett starkt varumärke och med ett komplett serviceerbjudande. En bred lokal närvaro på geografiskt spridda marknader ger styrka. Divisionens svagheter utgörs av volatila intäkter och en relativt fast kostnadsstruktur samt låga inträdesbarriärer för konkurrenter. Även ett alltför stort beroende av fasta kontrakt med försäkringsindustrin kan utgöra en risk.


33

Risker och riskhantering

Finansiell riskhantering

Juridiska processer

Genom sin verksamhet är Munters utsatt för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (främst valutarisk och ränte­ risk), kreditrisk, likviditetsrisk och refinansieringsrisk. Munters hantering och kontroll av de finansiella riskerna regleras utifrån en policy fastställd av styrelsen. Nedan visas utländska valutors andel av intäkter och rörelsekostnader samt resultatets känslighet för valutaförändringar under 2008.

Munters är involverade i ett mindre antal kommersiella tvister. Ingen av dessa tvister bedöms ha någon större negativ effekt på bolagets ekonomiska ställning eller resultat. De väsentligaste juridiska processerna hänförs till Munters dotterbolag i USA, Munters Corporation. Bolaget var per den 31 december 2008 angiven som medsvarande i 52 (51) asbestrelaterade processer. Hittills har ingen av kärandena påstått sig ha exponerats för någon specifik Munters-produkt. Under loppet av de senaste åren har Munters Corporation i fyra fall vunnit genom summariska domar som alltså inte längre pågår. Munters Corporation är av den bestämda uppfattningen att återstående yrkanden är grundlösa och avser att med kraft bestrida varje krav. Munters Corporation har försäkringsskydd för de asbestrelaterade kraven genom flera försäkringar. Med förbehåll för vissa reservationer har försäkringsbolagen bekräftat att de tills vidare kommer att stå för en betydande andel av försvarskostnaderna. Under en tid har en produkt inom division Dehumidification i USA lidit av ett specifikt komponentfel. Orsaken till felet identifierades under 2008 och var hänförlig till en felaktig komponent levererad av en tredje part. Munters har initierat en juridisk process mot den tredje parten och har god tilltro till att kunna få kompensation för stora delar av garantikostnaden som uppstått på grund av felet. Munters anser inte att ovan nämnda krav i väsentlig grad kommer att ha någon negativ effekt på bolagets ekonomiska ställning eller verksamhetsresultat.

Valuta

Andel av intäkterna, %

Andel av kostnaderna, %

EUR

36,4

36,3

USD

31,0

29,6

NOK

7,2

7,3

GBP

5,1

5,0

SEK Övriga valutor Summa

5,1

8,6

15,2

13,2

100,0

100,0

Uppskattad effekt på rörelseresultatet SEK +10% jämfört med

Mkr

%

EUR

–12,4

–4,0

USD

–18,9

–6,1

NOK

–1,8

–0,6

GBP

–2,4

–0,8

AUD

–0,8

–0,2

JPY

–1,6

–0,5

För ytterligare information om finansiella risker, se not 3.

En god riskhantering och förståelse identifierar de områden där det är effektivt att teckna försäkringar. Försäkringsskyddet regleras av centrala riktlinjer. Flertalet försäkringar hanteras koncerngemensamt för att möjliggöra samordningsvinster. Den spänner över olika områden såsom allmänt ansvar och produktansvar, egendom, avbrott, transporter, förmögenhetsbrott, VD och styrelseansvar och ansvarsförsäkring för anställningsrelaterade krav.

Munters årsredovisning 2008

Försäkringsbara risker


34

Aktien och ägarna

Aktien och ägarna Munters aktie är sedan den 21 oktober 1997 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Börsvärdet uppgick till 2,9 miljarder kronor den 31 december 2008.

Aktiekapital och antal aktier

Aktiefördelning den 31 december 2008

Munters aktiekapital uppgick den 31 december 2008 till 131 250 Mkr fördelat på 75 000 000 aktier, vardera med ett kvotvärde om 1,75 kronor. Det finns ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman utan begränsning. Alla aktier har samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Det finns inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av lag eller bolagsordning. Under 2007 genomfördes en aktiesplit 4:1, automatisk inlösenförfarande av var fjärde aktie, samt ökning av aktie­ kapitalet genom fondemission.

Aktieinnehav

Ägarstruktur

Den 31 december 2008 hade Munters 5 160 ägare (5 101). De tio största ägarna i Munters kontrollerar 66 procent (60) av rösterna. Andelen institutionellt svenskt ägande var 46 procent (49) av aktiekapitalet. Av kapitalet var 26 procent (25) utlandsägt. Aktieägare per 31 december 2008* Antal aktier Kapital, % Röster, %

Investment AB Latour

10 950 000

14,6

14,8

Industrivärden AB

10 950 000

14,6

14,8

AFA Försäkring

5 622 637

7,5

7,6

Swedbank Robur fonder

4 486 954

6,0

6,1

Nordea fonder

4 403 139

5,9

6,0

Aviva Plc

3 761 305

5,0

5,1

State of New Jersey Pension Fund

3 600 000

4,8

4,9

Fjärde AP-fonden

2 631 000

3,5

3,6

SHB/SPP fonder

1 805 969

2,4

2,4

AMF Pension

1 400 000

1,9

1,9

49 611 004

66,1

67,0

Summa tio största ägarna

Övriga ägare

24 322 046

32,5

33,0

Utestående aktier

73 933 050

98,6

100,0

1 066 950

1,4

75 000 000

100,0

Munters eget innehav Totalt *SIS Ägarservice

Antal ägare

Antal aktier

1–500

2 226

457 248

Ägare, %

43,1

501–5 000

2 582

3 378 584

50,0 4,7

5 001–50 000

243

3 443 724

50 001–

109

67 720 444

2,1

Summa

5 160

75 000 000

100,0

Aktiehandel

Under 2008 omsattes 36,20 miljoner aktier (35,72) till ett sammanlagt värde av 2 058 Mkr (3 314). Under året var den genomsnittliga aktiekursen 56,05 kronor (92,24). Den högsta noteringen under året registrerades den 4 februari till 77,00 kronor. Den lägsta noteringen på 27,60 kronor noterades den 4 december. Betavärdet är ett relativt mått på aktiens risk, mätt som dess följsamhet mot börsindex under de senaste 48 månaderna. Den 31 december 2008 var Muntersaktiens betavärde 0,63 (0,92), vilket innebär att aktien rört sig 63 procent (92) av index. Sista betalkurs per den 30 december 2008 var 38,40 kronor (76,75), vilket är en nedgång under året med 50,0 procent (27). OMX Stockholm sjönk samtidigt med 42 procent (6). Utdelningspolicy

Styrelsens avsikt är att tillämpa en utdelningspolitik som inne­bär att utdelningsnivån anpassas till Munters resultatnivå, finansiella ställning och andra faktorer som styrelsen anser relevanta. Den årliga utdelningen ska motsvara cirka hälften av koncernens genomsnittliga nettoresultat mätt över en period av flera år. Utdelningarna över 2006 och 2007 samt föreslagen reguljär utdelning 2008 motsvarar 43 procent av det genomsnittliga resultat för dessa tre år. Utdelning

Utdelningarna åren 2006 och 2007 samt föreslagen utdelning 2008 motsvarar 43 procent av det genomsnittliga resultatet för dessa tre år. För räkenskapsåret 2008 föreslår styrelsen årsstämman att ingen utdelning lämnas (2,50).


35

Aktien och ägarna

Egna aktier 2008

2007

2006

2005

2004

Resultat per aktie, kr 2,21 4,49 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,21 4,49 Antal utestående aktier i genomsnitt, tusental 73 933 73 898 Antal utestående aktier vid årets utgång, tusental 73 933 73 933 Innehav av egna aktier, tusental 1 067 1 067 Kassaflöde löpande verksamheten per aktie, kr 4,44 5,34 Operativt kassaflöde per aktie, kr 2,39 2,56 17,28 16,16 Eget kapital per aktie, kr4 Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 17,28 16,16 Utdelning per aktie, kr 0,002 2,50

4,40

3,39

2,74

4,40

3,39

2,73

Börskurs vid årets utgång, kr 38,40 Börsvärde vid årets 2 880 utgång, Mkr3 P/E-tal, ggr 17,4 Avkastning på eget kapital, %4 13,8

Inga återköp eller avyttringar av egna aktier har skett under året, se även not 19. Incitamentsprogram

73 749 73 614 73 134

Utestående program framgår av not 29.

73 785 73 743 73 134

Analytiker som kontinuerligt bevakar Munters

1 215 1 257 1 866 7,19

4,16

2,86

5,08 2,46 1,66 20,33 19,42 15,65 20,33 19,45 15,63 2,25 1,83 1,33

76,75 105,67 73,00 66,67 5 756 7 925 5 475 5 000 17,1 24,0 21,5 24,3 25,7

22,5

19,3

17,8

1

Historiska data för aktien har justerats för aktiesplit, inlösen och fondemission genomförd 2007.

2

Enligt styrelsens förslag.

3

Börsvärdet är beräknat på samtliga aktier, inklusive aktier i eget förvar.

4

Från och med 1 januari 2006 redovisar Munters i enlighet med de förändringar som skett i IAS 19, aktuariella vinster och förluster redovisas nu mot eget kapital. Nyckeltal omarbetade i enlighet med de förändringarna.

Aktieanalytikerna i tabellen bevakar Munters kontinuerligt. Det bör påpekas att de åsikter och prognoser om Munters som de framför är deras egna och är således inte Munters eller dess lednings åsikter och prognoser. Firma

Analytiker

Telefon

Carnegie

Agnieszka Kaziow

+46 8 676 85 86

Danske Bank

Carl Gustafsson

+46 8 568 805 23

Enskilda Securities

Anders Eriksson

+46 8 522 296 39

Handelsbanken Capital Jon Hyltner

+46 8 701 12 75

Kaupthing Bank Swedbank Capital Markets & Securities

+46 8 585 937 04

Carl-Johan Blomqvist +46 8 791 48 55 Johan Dahl

120 100

60

80 60

50 40

© NASDAQ OMX

Utveckling sedan noteringen 1997

80 70

© NASDAQ OMX

Utveckling 2008

4 000

40

3 000 30

20

2 000

Jan Feb Mar Apr

Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Aktien OMX Stockholm_PI Carnegie Small Cap Index

1 000

20

0

15 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Omsatt antal aktier 1 000-tal

Aktien OMX Stockholm_PI Carnegie Small Cap Index

Omsatt antal aktier 1 000-tal

Data per aktie

Eget kapital

kr 6

kr 30

% 30

Mkr 18

ggr 1,2

% 60

5

25

25

15

1,0

50

4

20

20

12

0,8

40

3

15

15

9

0,6

30

2

10

10

6

0,4

20

1

5

5

3

0,2

10

0

0

0

0

0,0

0

04

05

06

07

Resultat Operativt kassaflöde Utdelning

08

04

05

Likviditet

06

07

08

Eget kapital, kr per aktie Avkastning på eget kapital (högra skalan)

04

05

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Utdelning per aktie

06

07

08

Genomsnittlig omsättning per dag Omsättningshastighet (högra skalan)

6 5 4 3 2 1 04

05

06

07

08

0

Utdelning av årets vinst Mål

6

30

18

1,2 6

60

5

25

15

1,0 5

50

4

20

12

0,8 4

40

Munters årsredovisning 2008

Nyckeltal för aktien1

04

05

06


36

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport Munters AB (publ) tillämpar de regler som gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). I enlighet härmed har bolaget upprättat denna bolagsstyrningsrapport.

Ansvarsfördelning

Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen, dess utskott och verkställande direktören, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument. Aktieägarna

Vid slutet av 2008 hade bolaget 5 160 aktieägare. Andelen av aktiekapitalet som ägs av svenska institutioner uppgick till 46,5 procent. Utländska investerare ägde cirka 25,5 procent av aktiekapitalet. De tio största ägarna hade ett totalt innehav motsvar­ ande 66,1 procent av aktiekapitalet. För ytterligare ägaruppgifter per den 31 december 2008 se sidan 34 i årsredovisningen. Årsstämma 2008

Bolagsstämman är koncernens högsta beslutande organ. Årsstämma äger vanligen rum i april månad i Stockholm. Årsstämma 2008 ägde rum den 22 april. Till stämmans ordförande valdes Bengt Kjell. Följande beslut fattades: • Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, beslutade att disponera vinst i enlighet med förslaget till vinstdisposition innebärande en utdelning om 2,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2007 samt ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören • Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag – att antalet av stämman valda styrelseledamöter skall vara åtta samt att inga styrelsesuppleanter utses; – att arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 2 275 000 kronor varav (i) 500 000 kronor till ordföranden (ii) 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte är anställda av bolaget, (iii) att arvode skall utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med 100 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, och (iv) att arvode i ersättningsutskottet skall utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till den andra ledamoten; – att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt räkning; – att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisorer för tiden intill årsstämman 2012. Det noterades att Björn Fernström kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2009, varefter han kommer att

avträda som huvudansvarig revisor i enlighet med gällande rekommendationer om en maximal uppdragstid om sju år; – att omvälja Anders Ilstam, Bengt Kjell, Eva-Lotta Kraft, Sören Mellstig, Jan Svensson och Lars Engström, att välja Kenneth Eriksson och Kjell Åkesson till nya styrelseleda­ möter samt att utse Anders Ilstam till styrelsens ordförande. Det noterades att arbetstagarorganisationerna utsett Pia Nordquist och Kjell Wiberg till styrelsens ledamöter med Tommy Morin och Ulf Wallén som suppleanter. • Stämman beslutade att på önskemål från valberedningen justera valberedningens instruktioner i enlighet med valberedningens förslag • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare • Stämman beslutade enhälligt att enligt styrelsens förslag införa personaloptionsprogram innefattande överlåtelse av egna aktier • Stämman beslutade enhälligt att enligt styrelsens förslag ändra bolagsordningen (§3), innebärandes att styrelsens säte skall vara i Stockholms kommun. Valberedning

Enligt beslut av årsstämman skall valberedningen utses årligen genom att styrelsens ordförande tar kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är sedan berättigad att utse en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning intill ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, skall valberedningen äga rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt. En av ägarrepresentanterna i valberedningen skall vara dess ordförande. Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt i förekommande fall, val av revisor. Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Valbered-


37

Bolagsstyrning

I valberedningen ingår sedan oktober 2008 följande personer: Anders Mörck (Investment AB Latour), Carl-Olof By, (Industrivärden), Anders Algotsson (AFA Försäkring) och Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder). Utöver de uppräknade ledamöterna ingår också Anders Ilstam, styrelseordförande i Munters AB. Valberedningen kommer att utarbeta förslag till årsstämma 2009 avseende ordförande vid årsstämma, styrelsesammansättning och styrelsearvode samt val av och arvodering av revisor. Valberedningen har under 2008 haft tre protokollförda möten. Ingen ersättning har utgått till valberedningen. Styrelsen och dess arbete

Allmänt – Bolagets styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av fyra till åtta ledamöter valda av bolagsstämman årligen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter val av suppleanter men inga suppleanter är valda av bolagsstämman. Enligt lag utser de anställda två ledamöter och två suppleanter till styrelsen. Till styrelsen 2008 utsågs som arbetstagarrepresentanter Pia Nordquist och Kjell Wiberg med Tommy Morin och Ulf Wallén som suppleanter. Koncernens CFO deltar vid styrelsemöten liksom styrelsens sekreterare som är en från bolaget fristående advokat. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt. Styrelsens ledamöter presenteras på sida 40 i årsredovisningen. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett flertal andra policies, vilka beskrivs nedan under rubriken ”Policydokument”. Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter och skall därvid se till att organisationen är ändamålsenlig och utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ansvarar vidare för att bolaget har god intern kontroll och utvärderar fortlöpande hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen är också ansvarig för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål. Styrelsen övervakar löpande den verkställande direktörens och den operativa ledningens arbete. Bland de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna finns dels personer med anknytning till bolagets större ägare – Industrivärden och Latour – dels personer oberoende från dessa. Sju externa stämmovalda ledamöter förutom verkställande direktör Lars Engström är oberoende i förhållande till bolaget enligt Kodens bestämmelser och Nasdaq OMX Stockholms fortlöpande noteringskrav. Av dessa är fem oberoende av bolagets större ägare och uppfyller samtliga uppställda krav på erfarenhet.

Ordföranden – Vid årsstämman den 22 april 2008 valdes Anders Ilstam till ordförande intill slutet av nästa årsstämma. Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag (inklusive Koden) och styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får tillfredsställande information och beslutsunderlag. Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet skall kunna bedrivas effektivt. Ordföranden tillser även att det sker en årlig utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. Styrelsearbete – Enligt nu gällande arbetsordning skall styrelsen sammanträda vid minst fem ordinarie tillfällen och vid ett konstituerande sammanträde per år och mötas därutöver när situationen så påkallar. Styrelsen har under 2008 haft fem ordinarie sammanträden, ett konstituerande sammanträde och vid två tillfällen fattat beslut per capsulam. Styrelsearbetet har under året särskilt fokuserats på strategiska, finansiella och redovisningsmässiga frågor. Samtliga beslut har fattats enhälligt. Vid varje ordinarie styrelsemöte har verkställande direktören redogjort för utvecklingen inom koncernen. Närvaron vid årets möten har, som framgår av tabellen nedan, varit mycket god. Närvaro 2008

Lars Engström Kenneth Eriksson1 Anders Ilstam2 Bengt Kjell3 Eva-Lotta Kraft3 Sören Mellstig4 Jan Svensson5 Kjell Åkesson Sven Ohlsson6 Berthold Lindqvist6 Pia Nordquist Ulf Wallin Kjell Wiberg Tommy Morin Antal möten, totalt

Huvudstyrelse

8/8 6/6 8/8 8/8 8/8 7/8 7/8 5/6 2/3 2/3 7/8 8/8 8/8 3/3 8

Revisions­ utskottet

Ersättnings­ utskottet

1/1 4/4 2/2 4/4

1/1

1/2 1/1

4

1

Invald i styrelsen april 2008. Ordförande för styrelsen och sammankallande i ersättningsutskottet. Ledamot i ersättningsutskottet sedan april 2008. 4 Ledamot i revisionsutskottet sedan april 2008. 5 Ordförande i revisionsutskottet sedan april 2008. 6 Avgick ur styrelsen april 2008. 1 2 3

Revisionsutskott – Styrelsen beslutade vid det konstituerande styrelsemötet den 22 april 2008 att utse Jan Svensson (ordförande), Eva-Lotta Kraft och Sören Mellstig till ledamöter i revisionsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Revisionsutskottet har till uppgift att för styrelsen förbereda frågor rörande revisionsupphandling och arvode, uppföljning av revisorernas arbete och bolagets interna kontrollsystem, uppföljning av aktuell riskbild och bolagets finansiella information samt andra frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att

Munters årsredovisning 2008

ningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader i samband med arbetet i valberedningen skall bäras av bolaget efter beslut i valberedningen.


38

Bolagsstyrning

förbereda. Utskottets arbete regleras av en särskild instruktion som antagits av styrelsen som en del av dess arbetsordning. Revisionsutskottet har under 2008 sammanträtt fyra gånger. Vid tre av dessa tillfällen har man haft genomgångar med och fått rapporter från bolagets externa revisorer. Styrelsen har en gång under 2008 haft genomgång med och fått rapport från bolagets externa revisorer. Revisorernas förslag på olika förbättringar i rutiner och interna kontroller har hörsammats, men har inte krävt särskild åtgärd från styrelsen. Ersättningsutskott – Vid konstituerande styrelsemöte den 22 april 2008 utsågs Anders Ilstam (sammankallande) och Bengt Kjell till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Ersättningsutskottet har till uppgift att för styrelsen förbereda och förhandla frågor rörande lön, bonus, pension, avgångsvederlag, optioner och konvertibler för verkställande direktören och för de ledningspersoner som rapporterar direkt till verkställande direktören samt sådana andra liknande frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att förbereda. Utskottet kommer på styrelsens uppdrag att presentera förslag till principer för ersättning och andra ersättningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Utskottets arbete regleras av en särskild instruktion som antagits av styrelsen som en del av dess arbetsordning. Ersättningsutskottet har under 2008 sammanträtt en gång och har inom sig haft löpande kontakter i samband med anställningar och andra lönefrågor. Ersättning – Arvodet till styrelsens ledamöter valda av bolagsstämman beslutas av bolagsstämman på förslag av valberedningen. Till styrelseordföranden har för perioden från årsstämman 2008 till och med årsstämman 2009 utbetalats arvode om 500 000 kronor. Till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, har utgått arvode om 250 000 kronor. Vidare har arvode om 100 000 kronor utgått till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt arvode om 50 000 kronor utgått till sammankallande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till den andra ledamoten i ersättningsutskottet. Ingen ytterligare ersättning har utgått till någon styrelseledamot. Rapportering och kontroll

Styrelsen och revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet och bolagets interna kontrollsystem samt följer upp bolagets riskbild. Detta sker bland annat genom instruktioner till verkställande direktören och fastläggande av krav på innehållet i de rapporter om ekonomiska förhållanden som fortlöpande tillställs styrelsen, samt vid genomgångar med ledningen och revisorerna. Styrelsen och revisionsutskottet tar del av och säkerställer ekonomisk rapportering såsom bokslutsrapport och årsredovisning, och har delegerat till bolagsledningen att säkerställa pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner. Bolagsledning

Allmänt – Verkställande direktören leder verksamheten enligt aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast.

Verkställande direktören tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut. Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen består av sex personer. Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning tolv gånger per år, ofta under besök vid koncernens olika enheter. En närmare presentation av verkställande direktör och övriga i koncernledningen finns på sida 84 i årsredovisningen. Ersättning – Vid årsstämma 2008 beslutades om principer för ersättningar till ledande befattningshavare. På sidan 45 ges förslag till riktlinjer och i not 28 i årsredovisningen anges nuvarande ersättningsnivåer. Förslag till fastställande av nuvarande riktlinjer för bestämmande av lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare kommer att föreläggas årsstämman 2009 för beslut. Personaloptionsprogram har beslutats för åren 2007–2008. Ingen tilldelning har skett då målen ej nåtts. Internrevision

Bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur och utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen och revisionsutskottet följer upp bolagets bedömning av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med bolagets revisorer. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte ha en särskild intern revision. Revisorer

Vid bolagsstämman 2008 utsågs revisionsbolaget Ernst & Young till bolagets revisor intill bolagsstämman 2012 med auktoriserade revisorn Björn Fernström som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2009, varefter han kommer att avträda som huvudansvarig revisor i enlighet med gällande rekommendationer om en maximal uppdragstid om sju år. En närmare presentation av revisorn finns på sida 40 i årsredovisningen. Revisorerna fastställer och arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inarbetats från revisionsutskottet och styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser till revisionsutskottet och styrelsen, dels under revisionens gång, dels slutligen i samband med att bokslutskommunikén för år 2008 fastställs den 12 februari 2009. Revisorerna deltar också vid årsstämma och beskriver där revisionsarbetet och gjorda iakttagelser. Revisorerna har under året haft konsultuppdrag utöver revision, främst avseende skatter. Intern kontroll

Beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad Kontrollmiljö – Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll och Munters styrelse har en etablerad arbetsordning för sitt arbete och instruktioner för styrelsens utskott. En del i styrelsens arbete är att utarbeta och godkänna de policies som är styrande för bolagets arbete med den interna kontrollen. En annan del är att skapa förutsättningar för en organisationsstruktur med tydliga roller och ansvar som gynnar en effektiv hantering av verksamhetens risker.


39

Bolagsstyrning

Bolagsordning

I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse skall ske till bolagsstämma, ärendebehandling under bolagsstämma och var stämma skall hållas. För nu gällande bolagsordning, antagen den 22 april 2008, se bolagets webbplats, www.munters.com under Bolagsstyrning/Bolagsordning. Policydokument

Förutom budget och strategisk plan, vilka föredras för och godkänns av styrelsen, har Munters två huvudstyrsystem som anger befogenheter och skyldigheter för ledarna av Munters många affärsenheter.

För det första finns Munters Management Manual som förutom ett antal övergripande policies för koncernens verksamhet och dess medarbetare, innehåller detaljerade beskrivningar av befogenheter och skyldigheter vid verksamhetsledning. Exempel på policies i Munters Management Manual. • Etiska riktlinjer – Koncernens etiska riktlinjer har utarbetats i syftet att klarlägga koncernens grundläggande inställning i etiska frågor såväl inom koncernen som externt mot kunder och leverantörer • Informationspolicy – Koncernens informationspolicy är ett dokument som beskriver koncernens generella principer för informationsgivning • Insiderpolicy – Koncernens insiderpolicy reglerar hantering av insiderfrågor och ansvaret för dessa samt innehåller anvisningar för agerandet hos insiders och andra i organisationen insiderrelaterade frågor • Visual Guidelines – Av koncernens Visual Guidelines framgår på vilket sätt som Munters skall synas i marknadsföring och i verksamheten • Miljöpolicy – Koncernens miljöpolicy ger riktlinjer för miljö­ arbetet inom koncernen • Kvalitetspolicy – Koncernens kvalitetspolicy ger riktlinjer för kvalitetsarbetet inom koncernen • Corporate Social Responsibility – Koncernens CSR policy sammanfattar företagets syn på etiskt, miljömässigt och socialt ansvar • Hälsa- och säkerhetspolicy – Koncernens hälsa- och säkerhetspolicy beskriver koncernens syn på hälso- och säkerhetsfrågor. För det andra finns Munters Financial Manual. Av Financial Manual framgår vilka regler och riktlinjer som gäller för beslut i ekonomiska frågor, hur ekonomirapporteringen är uppbyggd och vad som rapporteras. Munters Financial Manual är uppbyggd i enlighet med regelverket IFRS. Förutom redovisningsinstruktioner ingår även följande policies. • Finanspolicy – Koncernens finansfunktion arbetar efter en av styrelsen antagen instruktion som ger ramar för hur koncernens verksamhet skall finansieras samt hur till exempel valutarisker och ränterisker skall hanteras • Internkontrollpolicy – Internkontrollpolicyn anger instruktioner för hur god ordning och kontroll skall upprätthållas inom affärsenheterna. Övergripande policies föredras för och godkänns av styrelsen. Bolagets tillämpning av Koden

Koden bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men skall då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. Munters har inte avvikit från Kodens regler. Granskning

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Munters årsredovisning 2008

Verkställande ledning är ansvarig för att implementera riktlinjer för upprätthållandet av god intern kontroll. Riskbedömning och kontrollaktiviteter – Munters ledning föredrar årligen dess bedömning av väsentliga risker för styrelsens revisionsutskott. Företagets viktigaste risker vad gäller redovisning och rapportering är intäktsredovisning, värdering av kundfordringar och garantiåtaganden, samt att bolaget har många mindre dotterbolag som saknar kritisk massa vad gäller ekonomipersonal. För att effektivt hantera väsentliga risker har Munters kontrollstrukturer som dels består av en organisation som ur ett internkontrollperspektiv medger lämplig ansvarsfördelning, dels av kontrollaktiviteter i arbetet med att sammanställa de finansiella rapporterna. 2006 reviderade Munters sin internkontrollpolicy och införde en formaliserad process där koncernens alla affärsenheter genomför en självgranskning av sin efterlevelse av de regler som stipuleras i internkontrollpolicyn. Denna självgranskning granskas sedan av representanter för koncernledningen enligt ett rullande schema, samt av bolagets externa revisorer. I de fall diskrepanser noteras utarbetas förbättringsplaner och aktiviteter. Information och kommunikation – Munters policies för intern kontroll kommuniceras främst genom Munters Management Manual och Munters Financial Manual. Dessa manualer hålls löpande uppdaterade och finns enkelt tillgängliga för all relevant personal via interna Lotus Notes-databaser. I Munters Management Manual ingår Munters Information Policy som anger riktlinjer för hur extern kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt. Uppföljning – Styrelsen utvärderar månadsvis verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande utfall, prognoser och analys av viktiga nyckelfaktorer. Styrelsen får löpande återrapportering från de möten revisionsutskottet har med verkställande ledning och revisorer. I revisionsutskottets arbete ingår att löpande följa upp effektiviteten i de interna kontrollerna. I revisionsutskottets arbete ingår även att utvärdera och diskutera väsentliga redovisningstekniska och rapporteringsmässiga frågeställningar. Vidare har revisionsutskottet påbörjat en årlig process som säkerställer att lämpliga åtgärder vidtas för de brister och rekommendationer till åtgärder som uppkommer från dels intern kontrolluppföljning enligt ovan dels externrevisionens granskningsinsatser.


40

Styrelse och revisorer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Anders Ilstam Ordförande sedan 2008. Född 1941. Ledamot sedan 2005. Bakgrund: Merkantilingenjör. Vice VD Sandvik AB, VD Sandvik Mining & Construction, CTT Tools, SKF Tools och flera bolag inom Beijerinvest AB. Ordförande i Seco Tools AB, Beijer Electronics AB, Air Liquide AB och Grimaldi Industri AB. Ledamot i Isaberg Rapid AB.

2 Lars Engström Ledamot sedan 2007. Född 1963. Anställd sedan 2006. President, CEO. Bakgrund: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola. Olika befattningar inom Atlas Copco i Sverige och Australien.
Senast som President för Atlas Copco Underground Rock Excavation Division. Ledamot i Studsvik AB. Aktieinnehav: 43 000. Optionsinnehav: 25 000.

3 Eva-Lotta Kraft Ledamot sedan 2004. Född 1951. Bakgrund: Civilingenjör Kemiteknik, MBA. Olika befattningar inom AGA och Alfa Laval, Divisionschef och vice VD Siemens Elema AB, Avdelningschef FOI. Ledamot

i AB Ångpanneföreningen, Samhall AB och Svolder AB. Aktieinne­hav: 4 500.

4 Bengt Kjell Ledamot sedan 2003. Född 1954. Vice VD AB Industrivärden. Bakgrund: Diplomerad HHS Stockholm. Auktoriserad revisor. Chef Corporate Finance Securum, Senior Partner Navet AB. Ordförande i Kungsleden AB och Indutrade AB. Ledamot i Skanska AB, Höganäs AB, Pandox AB och Helsingborgs Dagblad AB.

5 Sören Mellstig Ledamot sedan 1997. Född 1951. Bakgrund: Civilekonom. CFO och vice VD Incentive, Affärsområdeschef Gambro Renal Products och vice VD Gambro, VD och koncernchef
Gambro AB. Ordförande i Aleris AB, Vatus Medical AB och Textilia AB. Ledamot i Trelleborg AB (publ.), Ferrosan A/S, PaloDex Oy, Dako A/S och Rindi Energi AB. Aktieinnehav: 20 400.6 Jan Svensson Ledamot sedan 2004. Född 1956. VD Investment AB Latour. Bakgrund: Civilekonom,

Handelshögskolan i Stockholm. Maskiningenjör. VD AB Sigfrid Stenberg. Ordförande i OEM International AB, Fagerhult AB och Nederman Holding AB. Ledamot i Loomis AB och Oxeon AB. Aktieinnehav: 5 000.7 Kjell Åkesson Ledamot sedan 2008. Född 1949. Bakgrund: Ekonomie kandidatexamen, Uppsala. Elingenjör. VD Lindab International AB och Bilia AB samt bland annat vice VD Svedala AB olika befattningar inom ASEA/ABB. Ordförande i Gullbergs AB. Ledamot i Inwido AB, Lindab International AB, Ballingslöv AB och PEAB industri AB. Aktie­ innehav: 4 600.

8 Kenneth Eriksson Ledamot sedan 2008. Född 1944. Chief Operating Officer SCA. Bakgrund: Mekanisk ingenjör. VD SCA Forest Products, samt ett antal olika positioner inom SCA. Ledamot i Fastighetsbolaget Norrporten, Norrlandsfonden, SCA Forest Products med dotterbolag.

9 Kjell Wiberg Ledamot sedan 2005. Född 1958. Rörmontör. Arbetstagarrepresentant utsedd av LO. Aktieinnehav: 100.

10 Ulf Wallén Suppleant sedan 2007.
Född 1963. Installatör. Arbetstagarrepresentant ut-sedd av LO.


11 Pia Nordquist Ledamot sedan 2004. Född 1973. Order/produktionsplanering, IT-support för affärssystem. Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen.

Styrelsens sekreterare Peter Idsäter, Advokat, född 1960. Delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Revisor Revisionsbolaget Ernst & Young AB. Revisor sedan 2002. Huvudansvarig: Björn Fernström, Auktoriserad revisor. Född 1950.

Uppgifterna avser situationen per den 6 mars 2009.


Munters 책rsredovisning 2008

41


42

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Munters AB (publ), 556041-0606 avger härmed årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamhetsåret 2008. Information om verksamheten

Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsningar baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll. Verksamheten är organiserad i två produktdivisioner med fokus på industriell processluftbehandling, komfortinriktad klimatkontroll (DH) och klimatkontroll för djurhållning och växthusnäring (HC) samt i en global servicedivision med en världsledande position inom skadesanering och temporär klimatkontroll (MCS). Kunderna finns inom en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning, försäljning och service sker med drygt 4 100 anställda, genom egna bolag i fler än 30 länder. Munters aktie är sedan 1997 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och framtida utveckling

Koncernen Munters utveckling under verksamhetsåret präglades av ett relativt starkt första halvår som därefter förändrades av ett betydligt tuffare affärsklimat till följd av den allmänna lågkonjunkturen och den pågående finansiella krisen. Redan i början av året lanserades ett åtgärdspaket, MEP2, för att öka effektiviteten i samtliga divisioner. Programmet är baserat på principerna om resurssnål tillverkning, korta ledtider och hög personalinvolvering. Inom MCS har arbetet fokuserats på att implementera det mobila IT-systemet, Field.Link, i fem av våra viktigaste marknader. Programmet avslutades under december månad. Under det andra halvåret vidtogs ytterligare åtgärder för att anpassa organisationen till de rådande marknadsförutsättningarna. Dessa åtgärder förbättrar ytterligare Munters struktur och konkurrenskraft vilket beräknas ge positiva effekter på vår lönsamhet när våra marknader åter vänder uppåt. Det råder en allt större medvetenhet kring energibesparing och miljöhushållning, samtidigt som kunskapen om inomhusklimatets betydelse för såväl hälsa som produktionsprocesser tilltar. Dessa trender gynnar Munters som har en tjänste- och produktportfölj som möter dessa behov. Munters strategi är att vidga produktportföljen ytterligare. I denna strategi ingår kompletterande förvärv. De rådande marknadsvillkoren innebär att divisionerna fortsätter att anpassa sina respektive resurser till aktuella affärsvolymer genom effektivitetshöjande åtgärder samt personalminskningar. Under de senaste åren har Munters fokuserat mycket på lönsamhetsfrämjande åtgärder. Detta bör positivt påverka bruttomarginalerna när finanskrisen är över

och konjunkturen vänder uppåt. Även om den närmaste tiden präglas av stor osäkerhet är Munters övertygade om att koncernen kommer gå stärkt ur den rådande lågkonjunkturen. Division Dehumidification Inom division Dehumidification var marknaden för avfuktare inom affärsområde Industrial stark under året, trots att det fanns tecken på försämrade marknadsförhållanden i slutet av fjärde kvartalet. Efterfrågan på applikationer inom affärsområde Commercial var svag, i synnerhet inom återförsäljarsegmentet, under större delen av året, men återhämtade sig fjärde kvartalet. Divisionens marginaler påverkades negativt av garantikostnader på grund av felaktiga komponenter från en tredje part. Åtgärder inom MEP2 har genomförts och avslutats under fjärde kvartalet. En omorganisation genomfördes under andra kvartalet i syfte att dra fördel av tillväxtmöjligheter inom energieffektiva lösningar för luftbehandling. Åtgärder för att minska personalen och därmed sänka kostnaderna ytterligare vidtogs under andra halvan av året för att bemöta de försämrade marknadsförhållandena. Förvärvet av Toussaint Nyssenne genomfördes under hösten. Orderstocken var vid utgången av året relativt god. Division HumiCool Inom division HumiCool var marknadstillväxten stark för samtliga affärsområden under första halvåret, förutom HVAC som upplevde en svag efterfrågan på mobila värmare efter en mild vinter. Efter sommaren drabbades samtliga affärsområden kraftigt av oron på de globala kreditmarknaderna, vilket resulterade i att distributörer fick problem med sin kortfristiga finansiering och därmed minskade sina lager. En dramatisk vändning på AgHort-marknaden blev tydlig i början av fjärde kvartalet, där USA-marknaden ledde nedgången. Den drivande faktorn på kort sikt var bristen på finansiering, men en snabb ökning av priset på djurfoder som ej slagit igenom i priset på kött har drastiskt minskat incitamenten för att investera. Resultatet under året påverkades av en engångskostnad om 10 Mkr till följd av att en stor amerikansk kund inom HVAC-segmentet försatts i konkurs. För att möta den lägre marknadsaktiviteten inom flera segment har en anpassning av personalstyrkan fortsatt, vilket kommer att kombineras med ytterligare förändringar i produktionsstrukturen. MEP2programmet har genomförts och belastat resultatet med 22 Mkr. Arbetet har huvudsakligen berört enheterna i Mexiko och Tyskland. Vidare har produktionsflyttar från Italien till Kina och från Sverige till Mexiko genomförts.


43

Förvaltningsberättelse

Indirekta kostnader

Försäljnings- och administrationskostnaderna ökade med 14 procent till 1 277 Mkr (1 117) motsvarande 19,4 procent (17,8) av nettoomsättningen. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 85 Mkr (70), motsvarande 1,3 procent (1,1) av nettoomsättningen. Utvecklingskostnader i samband med kundorderprojekt redovisas som en kostnad i den löpande verksamheten. Rörelseresultat

Rörelseresultatet minskade med 36 procent till 362 Mkr (566). Alla divisioner minskade sitt operativa resultat jämfört med året innan; Dehumidification 201 Mkr (234), HumiCool 155 Mkr (251) , MCS 48 Mkr (129). Rörelsemarginalen minskade till 5,5 procent (9,0). Helårsresultatet påverkades av 86 Mkr i kostnader för MEP2 programmet, samt 68 Mkr i kostnader för konstaterade och befarade kreditförluster, kvalitetsproblem i inköpta komponenter samt nedläggnings- och sammanslagningskostnader. MEP2 programmet är nu implementerat. Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och kostnader av engångskaraktär uppgick till 525 Mkr (597). Resultatutveckling Mkr 9 000

Mkr 600

7 500

500

Under första kvartalet 2009 genomför Munters ett antal åtgärder inom alla tre divisioner för att anpassa verksamheten för att möta de försämrade marknadsvillkoren. Åtgärderna, som bedöms medföra personalminskningar om cirka 250 personer, medför engångskostnader i storleksordningen 30–45 Mkr, vilka kommer att belasta det första kvartalet. Mer information återfinns i not 31 Händelser efter balansdagen.

6 000

400

4 500

300

3 000

200

1 500

100

Orderingång och nettoomsättning

1,2 Nettoomsättning

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Under året ökade koncernens orderingång med 2 procent (oförändrat efter justering för valutakursförändringar samt förvärv och avyttringar av rörelser) till 6 515 Mkr (6 407). Divisionerna Dehumidification och MCS hade bra ordertillväxt under året, medan HumiCool hade en minskad orderingång. Orderstocken ökade med drygt 15 procent och var vid årets utgång 1 330 Mkr (1 152). Nettoomsättningen ökade under året med 5 procent (justerad med 3 procent) till 6 570 Mkr (6 262). Divisionerna Dehumidification och MCS ökade sin omsättning under året. HumiCools nettoomsättning minskade, främst under årets sista kvartal. Bruttoresultat

Bruttoresultatet minskade något till 1 716 Mkr (1 759). Brutto­ marginalen sjönk till 26,1 procent (28,1).

9000 7500 6000

0

2004

2005

2006

Rörelseresultat

2007

2008

4500

0

Resultat efter finansiella poster 60 50

1,0

Finansiella poster

3000 1500 0

40 0,8 Finansnettot sjönk till –77 Mkr (–40), huvudsakligen beroende på 30 0,6 en ökad skuldsättning på helårsbasis tillsammans med högre räntenivåer. Kapitalutskiftningen och förvärven 2007 genom0,4 fördes under andra halvåret av 2007 vilket inte gav full effekt 20 på 10 0,2 de ökade räntekostnaderna på helår jämfört med 2008. 0,0

Skatter

2004

2005

2006

2007

2008

1 000 0

1,0

0

Skattekostnaden för året uppgick till 120 Mkr (190) motsvarande en effektiv skattesats om 42 procent (36). Ökningen av skattebelastningen är till allra största delen hänförligt till 6 000ändrade skatteregler i Italien, vilket är ett av koncernens större verksamhetsländer. Utfallen av flertalet genomförda 5 000 skatterevisioner under året bidrar också till en mindre del av ökningen. I övrigt hänför sig den relativt höga effektiva 4 000 skatte­satsen till att en väsentlig del av koncernens vinster 3 000 genereras i dotterbolag i länder med högre skattesats än 2 000

1,2

Munters årsredovisning 2008

Division MCS Division MCS uppvisade en god försäljningsökning under året. En mycket stark försäljning och operativt resultat noterades i USA under andra halvåret till följd av väderrelaterade händelser. På den europeiska marknaden har Munters fortsatt att vinna marknadsandelar bland annat tack vare nya ramavtal och fördjupat samarbete med befintliga kunder. Divisionens resultat har dock påverkats av ett fortsatt kostnadstryck inom löner och drivmedel, även om en lättnad noterades mot slutet av året. Kostnader för det i december avslutade MEP2 programmet uppgick till 55 Mkr. Programmet innehöll implementering av det mobila IT-systemet Field.Link samt införande av kraftigt förbättrade processer inom hanteringen av kundfordringar inkluderande nedskrivningar av utestående fordringar i linje med den nya kreditpolicyn för MCS. Årets resultat belastades även av engångskostnader om 45 Mkr huvudsakligen avseende förberedelser för avveckling av viss verksamhet. De långsiktiga konsolideringstrenderna med en kontinuerligt ökande andel fasta ramavtal kvarstår, och flera nya ramavtal tecknades under andra halvåret med större försäkringsbolag inom samtliga regioner. I samband med att det mobila IT-systemet Field.Link har introducerats på fler marknader pågår en minskning av antalet depåer, samtidigt som centrala funktioner sätts upp i respektive land. Den nya affärsmodellen kommer på sikt att möjliggöra kraftigt förbättrad produktivitet.

0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

6000

2004

2005

2006

2007

2008

5000 4000


44

Förvaltningsberättelse

Forskning och utveckling

Sverige, ej inkomstrelaterade skatter i några länder samt på grund av skattemässigt ej avdragsgilla kostnader. Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 145 Mkr (185). En stor del, 49 Mkr (82) avser investeringar i MCS-utrustning. Resterande ökning avser främst investeringar i produktionsutrustning i befintliga fabriker. Investeringar i immateriella tillgångar exklusive goodwill och övriga förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till 12 Mkr (25). Av- och nedskrivningar uppgick till 167 Mkr (156). Finansiell ställning

Soliditeten vid periodens utgång minskade till 28 procent (31 vid årets ingång). Räntebärande tillgångar uppgick till 490 Mkr (276 vid årets ingång) och räntebärande avsättningar och skulder till 1 880 Mkr (1 344 vid årets ingång). Nettoskulden har under året ökat med 322 Mkr till 1 390 Mkr, till följd av förvärv av Toussaint Nyssenne och Munters Form om 102 Mkr, reguljär utdelning om 185 Mkr och valutakursförändringar. Koncernen har en generell beviljad kreditram som uppgår till 2 190 Mkr (2 177), där den största delen, 2 000 Mkr, utgörs av en syndikerad kreditfacilitet som löper fram till 2012. Koncernen har outnyttjade lånefaciliteter på 545 Mkr (1 019). Moderbolaget

Munters AB:s verksamhet omfattar koncerngemensamma funktioner samt vissa funktioner för Division MCS. Resultat efter finansnetto uppgick under 2008 till 225 Mkr (257). Mottagna utdelningar från dotterbolag ingår med 250 Mkr (258). Någon nettoomsättning utanför koncernen förekom inte. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 227 Mkr (75) och nettoskulden uppgick till 1 449 Mkr (1 099). Investeringar har uppgått till 11 Mkr (21). Medelantalet anställda under året var 30 (24). 9 000 Finansiella instrument

600

Förekomsten av finansiella instrument utöver de som upp- 500 7 500 kommer i den löpande verksamheten är i Munterskoncernen 6 000 400 relativt begränsad. Förutom de optioner som framgår av not 29 utgörs de främst av valutasäkringar samt räntebärande 4 500 300 upplåning hos banker. Ytterligare information om koncernens 3 000 200 finansiella instrument återfinns i not 3 och 18. 1 500

100

0 Nettoskuldsättningsgrad och soliditet

0

2004

2005

2006

2007

2008

Munters utgångspunkt vid framtagandet av nya eller vidareutveckling av befintliga tekniker är att de nya modellerna ska vara mer energieffektiva än de gamla. Investeringar i forskning och utveckling har ökat med 64 procent sedan 2006 och står nu för 6 procent av rörelsekostnaderna. Under 2008 har produktutvecklingsresurser tillförts i och med förvärvet av Toussaint Nyssenne. Uppbyggnaden av en produktutvecklingsorganisation i Kina har påbörjats och beräknas vara slutförd i slutet av 2009. Satsningen på globala produktplattformar och global organisation fortsätter. Under slutet av året lanserade Dehumidification en nyutvecklad energieffektiv avfuktare som kommer att säljas i samtliga regioner. Stora resurser har under året lagts på att anpassa existerande produkter för nya marknader och tillverkningsorter. En effektivare styrning av produktutvecklingen har genomförts genom implementering av en strukturerad utvecklingsprocess. Information om miljöpåverkan i enlighet med svensk lagstiftning

Munters verksamhet påverkar den yttre miljön genom utsläpp i luft och vatten, hantering av kemikalier samt transport av insatsvaror och färdiga varor till och från fabrikerna. Koncer-600 9 000 nen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken 7 500 500 tillståndstyp B i det svenska dotterbolaget Munters Europe AB. 6 000 Tillståndet omfattar all produktionsverksamhet i Tobo 400 och gäller tills vidare. Koncernens tillstånds- och anmälnings4 500 pliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön vid Munters 300 Europes anläggning i Tobo genom utsläpp i luft och vatten. 200 3 000 Även bullerrestriktioner finns. Inga förelägganden finns inom 1 500 100 dessa områden. Produktionsverksamheten är miljöcertifierade enligt 0 ISO 14000. Produkterna anpassas löpande till EU:s olika 0 2004 Inga miljöskulder 2005 2006 2007 2008övrigt miljödirektiv. finns. Kemikalier och farligt avfall samlas in och lämnas till extern behandlare av 60 1,2 farligt avfall. Vid framställning av nya produkter har Munters som 50 1,0 mål att minska belastningen på miljön. 0,8

40

0,6

30

10

500

0,0

60002004

2005

2006

2007

2008

50

5 000

0,8

40

4 000

0,6

30

3 000

0,4

20

2 000

0,2

10

1 000

0,0

0

0

0

400

4500

300

3000

200

1500

100

Balansomslutning och eget kapital

1,0

Soliditet

0

7500

6 000

Nettoskuldsättningsgrad

1500

0,2

Mkr

2008

3000

600

%

2007

4500

20

60

2006

6000

9000

1,2

2005

7500

0,4

ggr

2004

9000

0

0

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1,2

60

1,0

50

6000 2004

0,8 Eget kapital

2005 Balansomslutning

2006

2007

2008

5000 40

4000

6 000

0,6

30

0,4

20

0,2

10

3000

2000

5 000 4 000


45

Förvaltningsberättelse

Antalet anställda var vid periodens slut 4 132 personer. Justerat för förvärv var det 92 personer färre jämfört med förra årsskiftet. Förvärvade bolag har under året bidragit med 140 nya medarbetare. Medelantalet anställda, inklusive tillfälligt anställda, var under året 4 291, en minskning med 0,5 procent jämfört med fjolåret. Andelen kvinnor uppgår till 19 procent (19). Personalomsättningen ökade under året till 17 procent (13) för koncernen som helhet. De fortfarande relativt höga talen har flera förklaringar. Omstruktureringar under året har ökat omsättningen jämfört med tidigare år. Europa har en stor andel MCS-personal vilken traditionellt är en personalkategori med stor rörlighet. Asien består av flera yngre bolag, med stor andel produktion, där personalrörligheten fortfarande är relativ stor. Munters är till stora delar ett ungt företag. Hela 52 procent av arbetsstyrkan är yngre än 40 år. Medelåldern är 40 år (38). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Munters riskexponering kan främst delas in i två kategorier – operationella risker och finansiella risker. Operationella risker är väderberoende, beroende av nyckelpersoner och nyckelkunder och geografiskt spridd verksamhet med små operativa enheter. Finansiella risker är främst valuta-, ränte- och finansieringsrisker. Efterfrågan på bolagets produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget. Det försämrade konjunkturläget har medfört lägre försäljning, vilket också på kort sikt minskat kapacitetsutnyttjandet i tillverkningen. Den fortsatta utvecklingen av den globala ekonomin är en osäkerhetsfaktor för resultatutvecklingen 2009. Förvärvsfrekvensen i Munters kan leda till integrationsrisker. Därutöver bedöms de finansiella riskerna, främst ränte- och valutarisk samt refinansieringsrisk, ha ökat något under innevarande och föregående år. En utförligare beskrivning av verksamhetens operationella och finansiella risker samt hur dessa kontrolleras och hanteras återfinns i avsnittet ”Risker och riskhantering” på sidorna 32–33 samt i not 3. Muntersaktien och ägarförhållanden

Munters aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Aktiekapitalet var per den 31 december 2008 fördelat på 75 000 000 aktier. Det finns ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman utan begränsning. Alla aktier har samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Det finns inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av lag eller bolagsordning. Koncernledningen och styrelsen känner inte till att det skulle föreligga några avtal mellan aktieägare, som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna. I syfte att täcka åtaganden för utestående optionsprogram innehar bolaget 1 066 950 egna aktier. Innehavet av egna aktier utgör 1,4 procent av det totala aktiekapitalet. De tio största ägarna i Munters kontrollerade per den 31 december 2008 66 procent (60) av rösterna. De två största aktieägarna är Latour och Industrivärden, vilka kontrollerar var för sig 14,8 procent av rösterna. Ingen annan aktieägare kontrollerar direkt eller indirekt mer än 10 procent av rösterna. Styrelseledamöter och suppleanter väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då ledamoten utsågs. Ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Munters AB föreslår att årsstämman den 15 april 2009 fastställer gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget enligt följande. För ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga och konkurrenskraftiga löner och övriga anställningsvillkor som står i relation till ansvar, befogenhet, kompetens och erfarenhet. Avstämning av totala ersättningar gentemot marknadsstatistik och annan information ska genomföras regelbundet. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken för VD skall baseras på koncernens resultat per aktie, kassaflöde, koncernens strategiska utveckling eller andra parametrar och för övriga ledande befattningshavare på förbättringar inom respektive persons ansvarsområde vad gäller omsättning, operativt resultat och kapitalomsättningshastighet samt utfall av individuella aktivitetsplaner eller andra parametrar. Årlig rörlig lön skall maximalt motsvara 50 procent av den fasta årslönen för VD och maximalt mellan 30 och 70 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen äger dessutom besluta om program avseende långsiktig rörlig lön, förutsatt att det årliga utfallet av sådant program motsvarar maximalt 50 procent av fast årslön. Bolaget kan subventionera eller ersätta räntekostnad vid ledande befattningshavares förvärv av aktier där befattningshavaren står all risk. Mellan bolaget och ledande befattningshavare skall uppsägningstiden inte vara längre än högst sex månader och avgångsvederlag skall inte motsvara mer än 18 månadslöner (grundlöner) för VD och tolv månadslöner (grundlöner) för övriga ledande befattningshavare. Pensionsrätt skall gälla från tidigast 62 års ålder. VD omfattas av en premiebaserad plan enligt vilken avtalad premieavsättning får uppgå till högst 35 procent av grundlönen. Övriga ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige omfattas av en premiebaserad pensionsplan samordnad med ITP-plan, där avtalad premieavsättning får uppgå till högst 35 procent av grundlönen. Ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta. Styrelsen skall varje år överväga om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman eller inte. Aktiekursrelaterade incitamentsprogram som inte beslutas av bolagsstämman skall ej förekomma. Arvode för styrelseledamot fastställs av bolagsstämma. Om en styrelseledamot är anställd av bolaget utgår ersättning till sådan ledamot enligt dessa riktlinjer, varvid särskild ersättning för uppdraget som styrelseledamot inte skall erläggas. Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår ersättning som skall vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen, övriga chefer i ledande ställning som är direkt underställda VD samt styrelseledamot i bolaget. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, förutsatt att detta redovisas och motiveras i efterhand. De senast beslutade riktlinjerna återfinns i not 28.

Munters årsredovisning 2008

Personal


46

Finansiell översikt – tio år

KONCERNEN

Enligt IFRS1

Orderingång, omsättning och resultat

Enligt tidigare redovisningsprinciper1

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Orderingång, Mkr

6 515

6 407

5 761

5 340

4 598

4 305

4 727

3 945

3 322

2 608

Nettoomsättning, Mkr

6 570

6 262

5 712

5 130

4 543

4 308

4 666

3 894

3 179

2 594

4,9

9,6

11,3

12,9

5,5

–7,7

19,8

22,5

22,5

8,0

Rörelseresultat, Mkr

362

566

529

405

334

298

465

401

306 2

237

Rörelsemarginal, %

5,5

9,0

9,3

7,9

7,3

6,9

10,0

10,3

9,6 2

9,1

Resultat efter finansiella poster, Mkr

285

526

514

391

318

280

436

389

289 2

231

Nettoresultat, Mkr

165

336

328

252

200

172

266

239

184

144

1 285

1 202

1 506

1 437

1 148

1 086

1 114

1 012

821

655

13,8

25,7

22,5

19,3

17,8

15,8

25,6

26,7

26,0

24,8

1 242

1 006

Tillväxt, %

Avkastningsmått och balansräkning 3

Eget kapital, Mkr Avkastning på eget kapital, % Sysselsatt kapital, Mkr

2 726

2 340

1 915

1 802

1 606

1 553

1 617

1 360

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,6

24,8

28,0

22,8

21,0

19,1

30,8

31,8

28,3 2

29,9

Avkastning på operativt kapital, %

18,5

31,8

32,7

26,2

23,1

22,2

33,7

29,3

26,0

26,0

Kapitalomsättningshastighet, ggr

2,4

2,7

3,0

2,8

2,8

2,7

3,1

3,0

2,8

3,1

4 614

3 862

3 144

2 946

2 440

2 365

2 732

2 228

1 993

1 689 38,8

Summa tillgångar, Mkr Soliditet, % Nettoskuld, Mkr

27,8

31,1

47,9

48,8

47,0

46,1

41,0

45,4

41,2

1 390

1 068

257

315

351

338

365

196

333

230

1,08

0,89

0,17

0,22

0,31

0,31

0,33

0,19

0,41

0,35

4,4

10,7

25,0

20,2

17,7

11,3

14,2

16,3

11,7 2

13,1

Nettoskuldsättningsgrad, ggr Räntetäckningsgrad, ggr Övriga nyckeltal

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr

145

185

153

126

108

130

183

140

148

114

Operativt kassaflöde, Mkr

177

189

375

181

121

125

230

236

–31

–55

4 291

4 268

3 644

3 303

3 207

3 162

3 100

2 541

2 311

2 086

Medelantal anställda

Den finansiella rapporteringen är i enlighet med IFRS från och med år 2004. Den främsta skillnaden jämfört med tidigare redovisningsprinciper är att goodwill inte längre skrivs av enligt plan.

1 

Exklusive jämförelsestörande poster om 15 Mkr avseende överskottsmedel från pensionsförvaltning i Alecta.

2 

Från och med 1 januari 2006 redovisar Munters i enlighet med de förändringar som skett i IAS 19, aktuariella vinster och förluster redovisas nu mot eget kapital. Nyckeltal för 2005 är omarbetade i enlighet med de förändringarna.

3 

Definitioner finns beskrivna på sidan 85.

Division Dehumidification

Division HumiCool

Division MCS

Mkr 3 000

Mkr 300

Mkr 3 000

Mkr 300

Mkr 3 000

Mkr 300

2 500

250

2 500

250

2 500

250

2 000

200

2 000

200

2 000

200

1 500

150

1 500

150

1 500

150

1 000

100

1 000

100

1 000

100

500 0

50 0

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Orderingång Nettoomsättning

0

Operativt resultat

Operativt kassaflöde och nettoskuld

50

500 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Orderingång Nettoomsättning

500

0

0

Operativt resultat

Kapitalomsättningshastighet och avkastning på sysselsatt kapital ggr 5

% 50

% 30

400

1 200

4

40

24

300

900

3

30

18

200

600

2

20

12

100

300

1

10

6

0

0

06

0 07 08 Nettoskuld

0

01 02 03 Kapitalomsättningshastighet

04

05

06

07 08 Avkastning på sysselsatt kapital

Operativt resultat

Avkastning på eget kapital

Mkr 1 500

01 02 03 04 05 Operativt kassaflöde

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Orderingång Nettoomsättning

Mkr 500

0

50

01

02

03

04

05

06

07

08

0


47

Finansiell översikt – tio år

DIVISIONER Division Dehumidification

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Orderingång, Mkr

2 133

2 001

1 693

1 500

1 352

1 275

1 482

1 532

1 346

1 132

Nettoomsättning, Mkr

2 051

1 936

1 635

1 514

1 344

1 262

1 503

1 501

1 284

1 094

Tillväxt, %

5,9

18,4

8,0

12,6

6,5

–16,0

0,2

16,9

17,4

2,5

Operativt resultat, Mkr

201

234

194

159

138

109

163

152

136

81

Operativ marginal, %

9,8

12,1

11,9

10,5

10,3

8,7

10,8

10,1

10,6

7,4

Operativt kapital, Mkr

590

481

383

422

362

369

380

438

426

402

Avkastning på operativt kapital, %

38,7

52,0

50,4

40,9

39,2

29,3

40,6

34,2

35,0

21,6

1 301

1 180

900

853

781

771

816

798

802

739

Orderingång, Mkr

1 644

1 837

1 585

1 460

1 178

1 080

1 258

1 108

993

669

Nettoomsättning, Mkr

1 743

1 765

1 514

1 343

1 138

1 103

1 215

1 079

966

689

Tillväxt, %

–1,2

16,5

12,8

18,0

3,2

–9,2

12,6

11,8

40,2

8,9

Operativt resultat, Mkr

155

251

213

135

88

127

164

139

139

84

Operativ marginal, %

8,9

14,2

14,1

10,1

7,8

11,5

13,5

12,9

14,4

12,2

Operativt kapital, Mkr

581

497

391

440

432

474

513

470

476

392

Avkastning på operativt kapital, %

27,5

52,3

51,1

29,2

18,2

24,6

31,6

28,6

31,5

27,2

Antal fast anställda vid årets utgång

866

924

789

668

649

661

737

634

623

567

Orderingång, Mkr

2 770

2 630

2 541

2 444

2 102

1 987

2 041

1 331

1 008

835

Nettoomsättning, Mkr

2 809

2 624

2 618

2 335

2 095

1 982

2 004

1 338

961

833 15,5

Antal fast anställda vid årets utgång Division HumiCool

Division MCS

Tillväxt, %

7,1

0,2

12,1

11,5

5,7

–1,1

49,7

39,3

15,4

Operativt resultat, Mkr

48

129

159

153

141

122

192

153

83

97

Operativ marginal, %

1,7

4,9

6,1

6,5

6,7

6,2

9,6

11,4

8,6

11,7

Operativt kapital, Mkr

854

895

811

862

683

580

682

450

377

292

5,5

15,5

19,7

21,8

23,0

19,6

33,4

36,3

25,4

38,6

1 944

1 918

1 845

1 706

1 615

1 618

1 620

1 135

940

827

4 055

3 838

3 412

3 056

2 705

2 658

2 731

1 949

1 674

1 404

5,7

12,5

11,6

13,0

1,8

–2,7

40,2

16,4

19,3

6,0

2 145

2041

1 872

1 683

1 501

1 347

1 577

1 592

1 231

970

5,1

9,1

11,2

12,1

11,4

–14,6

–0,9

29,4

26,9

9,6

Avkastning på operativt kapital, % Antal fast anställda vid årets utgång GEOGRAFISKA OMRÅDEN Europa

Nettoomsättning, Mkr Tillväxt, % Amerika

Nettoomsättning, Mkr Tillväxt, %

Nettoomsättning, Mkr

562

510

529

484

419

372

427

408

335

279

Tillväxt, %

10,3

–3,6

9,3

15,6

12,7

–12,9

4,7

21,8

20,1

16,9 Munters årsredovisning 2008

Asien


48

Finansiell översikt – tolv kvartal

KONCERNEN

2008

Orderingång, omsättning och resultat

Q4

Q3

2007 Q2

Q3

2006

Q1

Q4

Q2

Q1

Orderingång, Mkr

1 661 1 582 1 686 1 586

1 518

Nettoomsättning, Mkr

1 881 1 597 1 548 1 545

1 737 1 597 1 524 1 404

1 674 1 688 1 527

Q4

Q3

Q2

Q1

1 311 1 362 1 573

1 515

1 462 1 408 1 456 1 386

Tillväxt, %

8,4

0,0

1,6

10,0

18,7

13,4

4,7

1,3

–5,2

6,9

22,1

28,5

Rörelseresultat, Mkr

76

82

95

108

171

149

119

127

143

140

129

118

Rörelsemarginal, %

4,0

5,1

6,1

7,0

9,8

9,3

7,8

9,0

9,8

9,9

8,8

8,5

18

40

49

58

101

87

70

78

92

86

79

71

Nettoresultat, Mkr Övriga nyckeltal1

Investeringar i materiella anläggnings­ tillgångar, Mkr Operativt kassaflöde, Mkr Nettoskuld, Mkr

32

29

41

43

42

56

53

34

53

44

26

30

158

49

13

-43

161

–25

8

45

61

138

110

66

1 311 1 292

1 119

1 390

Nettoskuldsättningsgrad, ggr Räntetäckningsgrad, ggr Antal fast anställda vid periodens utgång

1,08

1,10

1,20

0,93

3,1

3,6

5,5

6,3

4 132 4 044 4 083 4 099

1 068 1 245 1 138

209

257

127

258

229

0,89

1,16

1,07

0,13

0,17

0,09

0,19

0,15

8,9

8,9

11,1

22,2

21,1

28,3

27,2

24,9

4 043 3 982 3 915 3 669

3 552 3 449 3 400 3 365

Aktiedata1,2

Resultat per aktie, kr

0,24

Eget kapital per aktie, kr

0,66

0,78

1,34

17,28 15,99 14,48

0,53

16,11

16,16

0,95

1,04

14,51 14,36

1,16

22,13

Börskurs vid periodens utgång, kr

38,40 48,50

57,25 68,50

76,75 93,00 107,50 100,67

Börsvärde vid periodens utgång, Mkr

2 880 3 638 4 294 5 138

5 756 6 975 8 063 7 550

1,23

1,15

1,06

0,96

20,33 19,66 18,48 20,04 106

95

80

Från och med 1 januari 2006 redovisar Munters i enlighet med de förändringar som skett i IAS 19, aktuariella vinster och förluster redovisas nu mot eget kapital. Nyckeltal för perioderna Q4 2005 till Q3 2006 är omarbetade i enlighet med de förändringarna. 2  Historiska data för aktien har justerats för aktiesplit, inlösen och fondemission genomförd 2007. 1 

Definitioner finns beskrivna på sidan 85.

Koncernens orderingång Mkr 2 000 1 500 1 000 500 0

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Q1

Q2

Q3

Q4

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Q1

Q2

Q3

Q4

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Q1

Q2

Q3

Q4

Koncernens nettoomsättning Mkr 2 000 1 500 1 000 500 0

Koncernens rörelseresultat Mkr 200 150 100 50 0

88

7 925 7 100 6 013 6 613


49

Finansiell översikt – tolv kvartal

DIVISIONER Division Dehumidification

2008

2007

2006

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

608

511

528

487

460

541

556

444

355

443

465

430

Nettoomsättning, Mkr

645

495

478

433

534

504

527

371

432

423

419

360

Tillväxt, %

20,7

-1,7

-9,4

16,7

23,6

19,0

26,0

2,8

0,4

4,8

18,4

10,8

75

48

45

33

72

55

69

38

65

51

49

29

Orderingång, Mkr

Operativt resultat, Mkr Operativ marginal, %

11,7

9,6

9,5

7,6

13,5

11,0

13,1

10,2

15,0

11,9

11,8

8,1

Operativt kapital, Mkr

590

524

480

476

481

477

488

384

383

394

392

395

1 173 1 196 1 184

1 180

1 151 1 126

913

900

890

877

867

450

Antal fast anställda vid periodens utgång

1 301

Division HumiCool

Orderingång, Mkr

314

369

525

436

395

460

518

465

333

340

462

Nettoomsättning, Mkr

436

425

432

451

476

446

414

429

361

367

411

376

Tillväxt, %

–8,5

–4,7

4,5

5,1

31,9

21,6

0,7

14,1

3,9

–2,0

16,7

39,9

Operativt resultat, Mkr

23

36

44

51

73

64

55

59

44

56

62

51

Operativ marginal, %

5,3

8,5

10,2

11,4

15,3

14,3

13,3

13,8

12,2

15,2

15,2

13,6

Operativt kapital, Mkr

581

582

567

542

497

494

492

452

391

392

399

436

Antal fast anställda vid periodens utgång

866

908

914

959

924

911

855

832

789

698

672

695

Division MCS

Orderingång, Mkr

746

709

643

672

673

690

634

633

636

601

654

650

Nettoomsättning, Mkr

809

686

645

669

739

666

605

614

686

638

635

660

Tillväxt, %

9,5

3,0

6,6

8,9

7,8

4,4

–4,6

–7,0

–11,5

13,5

26,0

33,6

Operativt resultat, Mkr

–9

7

14

36

39

42

10

38

45

39

29

46

–1,1

1,0

2,2

5,3

5,3

6,3

1,7

6,2

6,5

6,1

4,6

7,0

854

880

856

871

895

885

790

805

811

779

779

824

Operativ marginal, % Operativt kapital, Mkr Antal fast anställda vid periodens utgång

1 944 1 942 1 952 1 938

1 918 1 903 1 916 1 906

1 845 1 842 1 830 1 784

1 141

969

965

981

1 124

960

861

893

947

814

845

806

1,5

0,9

12,1

9,8

18,7

18,0

1,8

10,8

8,3

3,6

14,1

22,9

GEOGRAFISKA OMRÅDEN Europa

Nettoomsättning, Mkr Tillväxt, % Amerika

Nettoomsättning, Mkr

637

543

490

475

499

550

560

432

412

487

498

474

Tillväxt, %

27,5

–1,2

–12,6

10,0

21,1

13,0

12,4

–8,9

–27,3

13,5

37,2

46,3

Nettoomsättning, Mkr

150

137

139

136

142

121

135

112

138

132

134

126

Tillväxt, %

5,5

13,2

3,0

21,9

3,1

–7,7

0,5

–11,2

8,7

4,9

16,4

7,5

Munters årsredovisning 2008

Asien


50

Resultaträkning – koncernen

Belopp i Mkr

Nettoomsättning Kostnad för sålda varor

Not

2008

2007

5

6 570 –4 854

6 262 –4 503

1 716

1 759

Bruttoresultat

Övriga rörelseintäkter

11

0

Försäljningskostnader

–764

–653

Administrationskostnader

–513

–464

–85

–70

6

Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

6

–3

–6

7, 8

362

566

Finansiella intäkter

9

8

14

Finansiella kostnader

9

–85

–54

285

526

–120

–190

165

336

163

332

Resultat efter finansiella poster

Skatt

10

Nettoresultat

Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse

2

4

165

336

Resultat per aktie1 – före utspädning, kr

11

2,21

4,49

– efter utspädning, kr

11

2,21

4,49

1

Hänförligt till moderbolagets aktieägare.


51

Kassafödesanalys – koncernen

Belopp i Mkr

Not

2008

2007

285

526

167

156

1

1

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Återföring av ej likviditetspåverkande poster

Av- och nedskrivningar

7

Resultat vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Andra ej likviditetspåverkande resultatposter Summa ej likviditetspåverkande poster

Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital

38

1

–18

–20

–5

–1

183

137

–181

–187

287

476

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av varulager

43

–28

127

–102

Förändring av övriga fordringar

–17

–15

Förändring av leverantörsskulder

–59

31

Förändring av övriga skulder

–53

33

41

–81

328

395

4, 14

–87

–316

6

3

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

12

–145

–185

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

13

Förändring av kundfordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av verksamheter Försäljning av rörelsegren

–12

–25

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

5

4

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar

1

–235

–522

409

1 061

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Upptagna lån Amortering av låneskulder

–133

–214

Utbetald utdelning

–189

–166

–494

Inlösen av egna aktier Försäljning av egna aktier

19

11

87

198

Årets kassaflöde

180

71

Likvida medel vid årets ingång

276

201

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets utgång

34

4

490

276

Erhållna räntor

7

8

Betalda räntor

73

44

177

189

OPERATIVT KASSAFLÖDE Operativt kassaflöde NETTOSKULD

Kortfristiga räntebärande skulder Långfristiga räntebärande skulder Förmånsbestämda pensionsplaner

41

32

1 653

1 168

186

144

Räntebärande tillgångar

–490

–276

Nettoskuld

1 390

1 068

Munters årsredovisning 2008

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN


52

Balansräkning – koncernen

Belopp i Mkr den 31 december

Not

2008

2007

Byggnader och mark

12

209

172

Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

149

144 262

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

8, 12

294

Pågående nyanläggningar

12

12

22

Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

13

143

110

Goodwill

14

978

794

Andelar i intressebolag

16

2

2

20

19

Inventarier, verktyg och installationer

Andra finansiella tillgångar Uppskjutna skattefordringar

10

Summa anläggningstillgångar

126

62

1 933

1 587

221

190

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbete för annans räkning Förskott till leverantörer

86

73

178

170

97

91

7

12

3

1 354

1 292

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

117

65

Derivatinstrument

18

1

0

59

48

Kundfordringar

Aktuella inkomstskatter Andra finansiella tillgångar

71

58

490

276

Summa omsättningstillgångar

2 681

2 275

SUMMA TILLGÅNGAR

4 614

3 862

Likvida medel


53

Balansräkning – koncernen

Belopp i Mkr den 31 december

Not

2008

2007

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

19

Aktiekapital Reserver Balanserade vinstmedel

Minoritetsintresse

19

Summa eget kapital

131

131

99

–37

1 048

1 101

1 278

1 195

7

7

1 285

1 202

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder

20

1 653

1 168

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

21

208

162

Övriga avsättningar

22

2

3

Övriga skulder Uppskjutna skatteskulder

10

Summa långfristiga skulder

11

3

87

47

1 961

1 383

Räntebärande skulder

20

Förskott från kunder Leverantörsskulder

41

32

107

99

537

496

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

430

377

Derivatinstrument

18

2

1

40

70

143

136

Aktuella inkomstskatter Övriga skulder Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

21

9

10

Övriga avsättningar

22

59

56

Summa kortfristiga skulder

1 368

1 277

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 614

3 862

Ställda säkerheter

24

1

5

Eventualförpliktelser (Ansvarsförbindelser)

24

2

3

Munters årsredovisning 2008

Kortfristiga skulder


54

Redogörelse för redovisade intäkter och kostnader – koncernen

Belopp i Mkr

2008

2007

–44

3

Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital

Aktuariella vinster och förluster avseende ersättningar efter avslutad anställning, inklusive löneskatt Kassaflödessäkringar: – Vinster/(förluster) redovisade i eget kapital

0

0

– Överfört till resultaträkningen för perioden

–1

–1

137

10

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag Skatt på poster som redovisats direkt i eller överförts från eget kapital

13

0

Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital

105

12

Periodens resultat redovisat i resultaträkningen

165

336

Totalt redovisade intäkter och kostnader för perioden

270

348

268

344

Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Se även not 19.

2

4

270

348


55

Räkningar – moderbolaget

RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING Not

Belopp i Mkr den 31 december

2008

2007

Nettoomsättning

51

51

TILLGÅNGAR

Bruttoresultat

51

51

Anläggningstillgångar

0

0

Försäljningskostnader Administrationskostnader

–99

–78

Övriga rörelseintäkter

6

2

2

Övriga rörelsekostnader

6

1

–1

Rörelseresultat

7

–45

–26

Inventarier, verktyg och installationer Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Andelar i dotterbolag

Not

15

Fordringar hos dotterbolag Andra finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar

Resultat från andelar i koncernföretag

9, 15

270

258

Finansiella intäkter

9

71

67

Finansiella kostnader

9

–71

–42

225

257

–4

–15

14

4

235

246

Resultat efter finansiella poster

Skatt

10

Årets resultat

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar hos dotterbolag

17

Andra finansiella tillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar

Summa eget kapital

Reservfond

125

76

2

1 066

1 269

Koncernbidrag

46

46

Nettoresultat

246

246

Den 31 december 2006

Summa intäkter och kostnader

292

292

Fondemission

6

–6

0

Försäljning av egna aktier

11

11

Inlösen av egna aktier Utdelning till moder­ bolagets aktieägare

–494

–494

–166

–166

131

76

2

703

912

Koncernbidrag

44

44

Nettoresultat

235

235

Summa intäkter och kostnader

279

279

–185

–185

131

76

2

797

1 006

Den 31 december 2007

Utdelning till moder­ bolagets aktieägare Den 31 december 2008

19

18 791

17 690

1 783

1 385

2

2

2 618

2 113

12 36

6 82

7

4

37

6

227

75

319

173 2 286

Aktiekapital

131

131

Reservfond

76

76

207

207

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Över- Balansekurs rade vinstfond medel

Aktie­ kapital

Belopp i Mkr

24

2 937

SUMMA TILLGÅNGAR

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

2007

Omsättningstillgångar

Aktuella inkomstskatter Förändring av periodiseringsfond

2008

Eget kapital

Bundet eget kapital

Överkursfond

2

2

Balanserad vinst

562

457

Årets resultat

235

246

Fritt eget kapital

799

705

1 006

912

19

15

1 637

1 137

Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder

Räntebärande skulder Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

20 21

Summa långfristiga skulder

39

37

1 676

1 174

5

6

15 197

10 152

17

14

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förut­betalda intäkter Skulder till dotterbolag

23

Aktuella inkomstskatter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2

3

236

185

2 937

2 286

Ställda säkerheter

24

Eventualförpliktelser (Ansvarsförbindelser)

24

126

110

Munters årsredovisning 2008

Belopp i Mkr


56

Räkningar – moderbolaget

KASSAFLÖDESANALYS Belopp i Mkr

Not

2008

2007

225

257

6

3

1

1

2

1

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Återföring av ej likviditetspåverkande poster

Av- och nedskrivningar Resultat vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser Andra ej likviditetspåverkande resultatposter

7

Summa ej likviditetspåverkande poster

Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksam­ heten före förändring i rörelsekapital

195

0

204

5

10

6

439

268

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kundfordringar Förändring av övriga fordringar Förändring av leverantörsskulder

0

0

–309

–441

1

4

51

57

–257

–380

182

–112

4

–79

12

–8

–8

13

–4

–14

–57

–33

–148

–55

409

1 083

Förändring av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av verksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån Amortering av låneskulder

–106

–214

Utbetald utdelning

–185

–166

Inlösen av egna aktier

–494

Försäljning av egna aktier

11

Kassaflöde från finansierings­ verksamheten

118

220

Årets kassaflöde

152

53

75

22

Likvida medel vid årets ingång Kursdifferens i likvida medel

227

75

Erhållna räntor

71

61

Betalda räntor

69

41

1 637

1 137

Likvida medel vid årets utgång

NETTOSKULD

Långfristiga räntebärande skulder Förmånsbestämda pensionsplaner Räntebärande tillgångar Nettoskuld

39

37

–227

–75

1 449

1 099


57

Noter

Not

Sida

1 2

57 63

Redovisningsprinciper Viktiga uppskattningar och bedömningar

3

63

Finansiell riskhantering

4

65

Rörelseförvärv

5

67

Segmentrapportering

6

69

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

7

69

Avskrivningar och nedskrivningar

8

69

Leasing

9

70

Finansiella intäkter och kostnader

10

70

Inkomstskatter

11

71

Resultat per aktie

12

71

Materiella anläggningstillgångar

13

72

Patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

14

72

Goodwill

15

73

Andelar i dotterbolag

16

73

Andelar i intressebolag

17

73

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

73

Finansiella instrument

19

74

Eget kapital

20

75

Räntebärande skulder

21

75

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

22

77

Övriga avsättningar

23

77

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

77

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

25

78

Transaktioner med närstående

26

78

Medelantal anställda, sjukfrånvaro och könsfördelning

27

79

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

28

79

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare

29

80

Utestående incitamentsprogram

30

81

Arvoden till revisorer

31

81

Händelser efter balansdagen

32

81

Bolagsinformation

Belopp anges i miljoner svenska kronor (Mkr) såvida inte annat anges. Belopp inom parentes anger föregående års värden.

NOT 1

Redovisningsprinciper

1.1 Tillämpade regelverk

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Eftersom moderbolaget är ett bolag inom EU tillämpas endast av EU godkända IFRS. Koncernredovisningen är vidare upprättad i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.2 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2 (Redovisning för juridiska personer). Detta innebär att IFRS värderings- och upplysningsregler tillämpas med de avvikelser som framgår av avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Både RFR 1.2 och RFR 2.2 skall tillämpas vid utformningen av finansiella rapporter som avser räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare men tidigare tillämpning uppmuntras. Munters har valt att tillämpa rekommendationerna redan i årsredovisningen för 2008. 1.2 Grunder för upprättandet av redovisningen

Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med undantag för derivativa finansiella instrument. 1.3 Grunder för konsolidering

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dess dotterföretag. De finansiella rapporterna för moderbolaget och dotterföretagen som tas in i koncernredovisningen avser samma period och är upprättade enligt de redovisningsprinciper som gäller för koncernen. Alla koncerninterna mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster eller förluster som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av koncernredovisningen elimineras i sin helhet. Dotterföretag Med dotterföretag avses bolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten, vilken är den dag då moderbolaget får ett bestämmande inflytande, och ingår i koncernredovisningen fram till den dag det bestämmande inflytandet upphör. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden, vilken innebär att identifierbara tillgångar och skulder i det förvärvade bolaget redovisas till av köparen åsatta verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetsintresse Minoritetsintresset är den del av resultatet och av nettotillgångarna i ej helägda dotterföretag som tillkommer andra ägare än moderbolagets aktieägare. Minoritetens andel av resultatet ingår i redovisat resultat i koncernresultaträkningen och andelen av nettotillgångarna ingår i eget kapital i koncernbalansräkningen. Intresseföretag Med intresseföretag avses bolag där moderbolaget direkt eller indirekt har ett långsiktigt innehav som motsvarar minst 20 procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Denna innebär att i koncernens balansräkning redovisas anskaffningsvärdet för aktierna med tillägg för koncernens andel av intresseföretagens resultat efter förvärvet och efter avdrag för erhållna utdelningar. I koncernens resultaträkning ingår andel av intresseföretagens resultat efter skatt med avdrag för, i förekommande fall, av- och nedskrivningar av goodwill och övervärden.

Munters årsredovisning 2008

Innehållsförteckning noter


58

Noter

Omräkning av utländska dotterföretags bokslut Dotterföretagens poster i balansräkningen är värderade i respektive funktionell valuta, vilken i normalfallet är densamma som landets lokala valuta. Koncernens finansiella rapporter presenteras i svenska kronor, vilket är moderbolagets funktionella valuta. Resultat- och balansräkningarna för de utländska dotterföretagen omräknas till svenska kronor. Balansräkningarna omräknas till balansdagens kurser. Resultaträkningarna omräknas till periodens genomsnittskurs. Kursdifferenserna vid omräkning påverkar inte resultatet utan förs direkt till eget kapital. Följande valutakurser har använts vid omräkningar. Medelkurs

Balansdagskurs

Valuta

Land

2008

2007

2008

2007

AUD

Australien

5,53

5,66

5,36

5,66

CAD

Kanada

6,17

6,31

6,30

6,59

CNY

Kina

0,95

0,89

1,13

0,89 1,27

DKK

Danmark

1,29

1,24

1,47

EUR

Euro

9,61

9,25

10,94

9,47

GBP

Storbritannien

12,09

13,53

11,25

12,91 0,057

JPY

Japan

0,064

0,057

0,086

NOK

Norge

1,17

1,15

1,10

1,19

SGD

Singapore

4,64

4,48

5,38

4,47 0,22

THB

Thailand

0,20

0,21

0,22

USD

USA

6,58

6,76

7,75

6,47

ZAR

Sydafrika

0,80

0,96

0,82

0,94

1.4 Ändrade redovisningsprinciper för koncernen

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som tillämpades föregående år med de undantag som framgår nedan. Munters har under året infört följande uttalanden från IFRIC och ändringar i standarder från IASB från den 1 januari 2008. Övriga ändringar i standarder och uttalanden har inte bedömts vara relevanta för Munters. IFRIC 11 IFRS 2 Transaktioner med egna aktier, även koncern­interna Koncernen har infört IFRIC 11 i den mån det är tillämpligt på de konsoliderade finansiella rapporterna. Tolkningen kräver att avtal där en anställd tilldelas en rätt till ett företags egetkapitalinstrument ska redovisas som aktierelaterade ersättningar, även om företaget köper instrumentet från en utomstående part, eller om aktieägarna tillhandahåller de egetkapitalinstrument som behövs. Koncernen har uppdaterat redovisningsprinciperna i enlighet med detta. Koncernen har inte utfärdat några instrument som påverkas av denna tolkning. IFRIC 14 IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan. Tolkningen behandlar frågan hur tillgångstak och lägsta fonderingskrav enligt förmånsbestämda pensionsplaner ska beräknas enligt IAS 19 Ersättningar till anställda. Koncernen har uppdaterat redovisningsprinciperna i enlighet med detta. Koncernens förmånsbestämda planer har underskott, vilket innebär att tillämpningen av denna tolkning inte har haft någon påverkan på koncernens finansiella ställning eller resultat. IAS 16 Materiella anläggningstillgångar: Begreppet ”nettoförsäljningsvärde” ersätts med ”verkligt värde minus försäljningskostnader”. Koncernen har uppdaterat redovisningsprinciperna i enlighet med detta och förändringen resulterade inte i någon förändring i koncernens resultat eller finansiella ställning.

1.4.1 Införande av nya redovisningsprinciper

Nedan presenteras de nya standarder, tolkningar och ändringar som ska tillämpas för räkenskapsåret 2009 eller senare. Munters avser inte tillämpa någon av dessa i förtid. Munters har valt att enbart kommentera standarder och tolkningar som bedöms vara eller kunna bli relevanta för koncernen och dess verksamhet. IFRS 8 Rörelsesegment Denna standard innehåller upplysningskrav avseende koncernens rörelsesegment och ersätter kravet att definiera primära och sekundära segment baserat på rörelsegrenar och geografiska områden enligt IAS 14. Den nya standarden kräver istället att segmentinformation presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på det sätt som används i den interna rapporteringen. Munters kommer att rapportera de tre divisionerna MCS, HumiCool och Dehumidification som rörelsesegment. IFRS 8 tillämpas för räkenskapsåret 2009. Tillägg till IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter Tillägget till IAS 27 kräver att all utdelning från dotterbolag, gemensamt kontrollerade enheter eller intresseföretag redovisas i resultaträkningen i de separata finansiella rapporterna. Tillägget ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare och ska tillämpas framåtriktat. De nya kraven påverkar endast moderbolagets separata finansiella rapporter och har ingen påverkan på koncernredovisningen. Moderbolaget har inga ägandeintressen i enheter som innebär gemensam kontroll tillsammans med annan part. IFRS 3 (omarbetad) Rörelseförvärv och IAS 27 (omarbetad) Koncernredovisning och separata finansiella rapporter De omarbetade standarderna ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 juli 2009 eller senare. IFRS 3 (omarbetad) inför ett antal förändringar i redovisningen av rörelseförvärv som görs efter detta datum, vilket kommer att påverka storleken på redovisad goodwill, rapporterat resultat i den period som förvärvet genomförs samt framtida rapporterade resultat. IAS 27 (omarbetad) kräver att förändringar i ägarandelar i ett dotterbolag, där majoritetsägaren inte tappar bestämmandeinflytande, redovisas som eget kapital-transaktioner. Till följd av detta kommer dessa transaktioner inte längre att ge upphov till goodwill, eller leda till några vinster eller förluster. Vidare förändrar IAS 27 (omarbetad) redovisningen för förluster som uppstår i delägda dotterbolag, såväl som förlust av kontroll av ett dotterbolag. Till följd av dessa tillägg har även följdändringar gjorts i IAS 7 Kassaflödesanalys, IAS 12 Inkomstskatter, IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser, IAS 28 Innehav i intressebolag och IAS 31 Andelar i joint ventures. Förändringarna i IFRS 3 (omarbetad) och IAS 27 (omarbetad) kommer att påverka redovisningen av framtida förvärv, förlust av kontroll och transaktioner med minoritetsägare. De omarbetade standarderna får förtidstillämpas, men koncernen har inte för avsikt att utnyttja denna möjlighet. IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (omarbetad) Den omarbetade standarden tillämpas för räkenskapsåret 2009. Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital kommer endast att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner. Andra förändringar än ägartransaktioner i eget kapital presenteras på en rad i uppställningen över förändringar i eget kapital. Därutöver introducerar standarden begreppet ”rapport över totalresultat för perioden” som visar alla poster avseende intäkter och kostnader, antingen i en enskild uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Koncernen har inte ännu fastställt huruvida en eller två uppställningar kommer att användas.


59

Noter

– IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar Borttagande av hänvisning till ”total interest income” som en komponent i finansiella kostnader. – IAS 10 Händelser efter balansdagen Förtydligande att utdelning som tillkännages efter räkenskapsårets slut inte är en förpliktelse. – IAS 16 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar som innehas för uthyrning och som sedermera rutinmässigt säljs i den löpande verksamheten efter uthyrningsperiodens slut, överförs till lager när uthyrningen upphör och de innehas för försäljning. – IAS 18 Intäkter Termen ”direkta kostnader” ersätts med termen ”transaktionskostnader” i likhet med definitionen i IAS 39. – IAS 19 Ersättningar till anställda Definitionerna, ”kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder”, “avkastning på förvaltningstillgångar samt “kortfristiga” och “övriga långfristiga” ersättningar till anställda är omarbetade. Ändringar av planer som leder till en reduktion av förmåner, i förhållande till framtida tjänster, redovisas som en reducering. Referensen till att eventualförpliktelser skall redovisas i linje med IAS 37 har tagits bort. – IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statligt stöd Lån som lämnas i framtiden till ingen eller låg ränta kommer inte att vara exkluderade från kravet att redovisa implicit ränta. Skillnaden mellan det belopp som erhålls och det diskonterade beloppet redovisas som statligt bidrag. Vidare har ett antal termer omarbetats för att stämma bättre överens med andra termer i IFRS. – IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter När ett moderbolag, i de separata finansiella rapporterna, redovisar innehav av dotterbolag till verkligt värde i enlighet med IAS 39, ska detta även göras när dotterbolaget sedermera klassificeras som att de innehas för försäljning. – IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering Vissa förändrade förhållanden när det gäller derivat räknas inte som omklassificeringar och, till följd av detta, kan de tas bort från eller inkluderas i kategorin ”verkligt värde via resultaträkningen” efter första redovisningstillfället. Referensen i IAS 39 till ”segment”, när det bestäms huruvida ett instrument ska klassificeras som en säkring, är borttaget. Tillägget kräver användning av ändrad effektivränta vid omvärdering av ett skuldinstrument som upphört att redovisas som verkligt värdesäkring.

1.5 Tillämpade redovisningsprinciper

Rörelseförvärv IFRS 3 (Rörelseförvärv) tillämpas på rörelseförvärv som genomförts från och med den 1 januari 2004, vilket är i överensstämmelse med IFRS 1 och således ett undantag från huvudregeln om retroaktiv tillämpning av IFRS. IFRS 3 innebär att verkligt värde på identifierbara tillgångar och skulder i den förvärvade verksamheten fastställs vid förvärvstidpunkten. Dessa verkliga värden innefattar även de andelar i tillgångarna och skulderna som är hänförliga till eventuella kvarstående minoritetsägare i den förvärvade verksamheten. Identifierbara tillgångar och skulder innefattar även tillgångar, skulder och avsättningar, inklusive förpliktelser och anspråk från utomstående part, som inte redovisas i den förvärvade verksamhetens balansräkning. Avsättningar görs inte för utgifter avseende planerade omstruktureringsåtgärder som är en följd av förvärvet. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för förvärvet och förvärvad andel av verkligt värde av nettotillgångarna i den förvärvade verksamheten klassificeras som goodwill och redovisas i balansräkningen. Nyttjandeperioden för varje enskild immateriell tillgång fastställs och skrivs av över nyttjandeperioden. Om nyttjandeperioden bedöms som obestämbar sker ingen avskrivning. En bedömning som resulterar i att en immateriell tillgångs nyttjandeperiod är obestämbar beaktar alla relevanta förhållanden och grundas på att det inte finns någon förutsebar bortre tidsgräns för det nettokassaflöde som tillgången genererar. Nyttjandeperioden för goodwill antas generellt vara obestämbar. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Tillgångar i förvärvade bolag redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Tillgångens anskaffningsvärde skrivs av linjärt ner till det beräknade restvärdet under tillgångens förväntade nyttjandeperiod. Förväntade nyttjandeperioder framgår av not 7. Tillgångarnas kvarvarande nyttjandeperiod prövas vid varje balansdag och justeras vid behov. Byggnader, maskiner och inventarier Mark är inte föremål för avskrivning eftersom den bedöms ha en obestämd nyttjandeperiod. Normala underhålls- och reparationsutgifter kostnadsförs när de uppkommer. Mer omfattande renoverings- och uppgraderingsutgifter redovisas som tillgång och skrivs av under respektive objekts återstående nyttjandeperiod. Goodwill Goodwill utgör det värde med vilket förvärvspriset överstiger verkligt värde på de nettotillgångar som förvärvas i samband med ett företagsförvärv eller inkråmsförvärv. Goodwill som uppstått vid förvärv av intresseföretag inkluderas i redovisat värde på intresseföretaget. Patent, licenser samt liknande immateriella rättigheter Direkta externa utgifter för utveckling av programvara för eget administrativt bruk aktiveras, under förutsättning att framtida effektivitetsvinster är sannolika och överstiger nedlagda utgifter. Aktiviteter under förstudiefasen samt underhålls- och utbildningsinsatser kostnadsförs löpande. Nedskrivningstester När det finns en indikation på att en anläggningstillgång minskat i värde görs en bedömning av tillgångens redovisade värde. För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod prövas värdet minst årligen. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången ned till sitt återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Bedömningen av återvinningsvärdet görs per kassagenererande enhet.

Munters årsredovisning 2008

IAS 23 Lånekostnader (omarbetad) Standarden kräver aktivering av lånekostnader när dessa hänför sig till tillgångar som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Den omarbetade IAS 23 skall tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2009 eller senare. Denna omarbetning förväntas påverka Munters vid etablering av nya fabriker eller vid större tillbyggnader av befintliga fabriker, när dessa finansieras med upplåning. Mindre tillägg och förtydliganden till befintliga IFRS. Nedanstående tillägg har inte börjat tillämpas av koncernen och de bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna.


60

Noter

Med nettoförsäljningsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en normalt fungerande marknad, med avdrag för försäljningskostnader. Med nyttjandevärde avses nuvärdet av de uppskattade framtida kassaflödena som förväntas genom att använda tillgången samt det beräknade restvärdet vid slutet av nyttjandeperioden. Nyttjandevärde mäts normalt med hjälp av diskonterade kassaflödesmodeller, vilket kräver att antaganden görs om bland annat diskonteringsränta, framtida kassaflöden och de utgifter som är nödvändiga för att skapa de bedömda kassaflödena. Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte med ett belopp större än att det redovisade värdet uppgår till vad det hade varit om nedskrivning inte hade redovisats tidigare perioder. Eventuellt behov av nedskrivning för goodwill prövas genom följande förfarande. Det goodwillvärde som fastställs per förvärvstidpunkten fördelas på kassagenererande enheter, eller grupper av kassagenererade enheter, som förväntas tillföras fördelar från synergieffekter genom förvärvet. Till dessa kassagenererande enheter kan hänföras även tillgångar och skulder som vid förvärvstidpunkten redan finns i koncernen. Varje sådant kassaflöde som goodwill fördelas till motsvaras av den lägsta nivån inom koncernen på vilken goodwill övervakas i företagets styrning. Den är inte en större del av koncernen än ett segment, det vill säga en division eller geografiskt område enligt koncernens segmentrapportering. Nedskrivning av goodwill återförs inte. Varulager Varor i lager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde (verkligt värde). Erforderliga nedskrivningar sker för inkurans baserat på artiklarnas ålder och omsättningshastighet. Anskaffningskostnad beräknas genom tillämpning av först-in-först-ut-metoden. Alternativt kan vägd genomsnittlig kostnad tillämpas om denna metod är en god approximation av först-in-först-ut-metoden. För egentillverkade produkter består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Räntekostnader ingår inte i lagervärdena. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande. Pågående arbeten för annans räkning Pågående arbeten för annans räkning utgörs av nedlagda utgifter hänförliga till ej färdigställda arbeten. Likvida medel Likvida medel definieras som kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med en löptid ej överstigande tre månader. Nyttjad checkräkningskredit hänförs till kortfristiga lån. Eget kapital Utgifter för inköp av egna aktier minskar eget kapital i moderföretag och koncern. När dessa aktier säljs inkluderas försäljningslikviden i eget kapital. Avsättningar Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en detaljerad, formell plan för åtgärderna finns och välgrundade förväntningar har skapats hos dem som kommer att beröras av åtgärderna. Ersättningar till anställda Inom koncernen finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner samt övriga långfristiga ersättningar till anställda, varav vissa med förvaltningstillgångar i särskilda stiftelser eller motsvarande. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har inte någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte visar sig ha tillräckliga tillgångar när ersättning till anställda ska betalas. Alla övriga planer för ersättningar efter avslutad anställning är förmåns-

bestämda planer. Pensionsplanerna finansieras huvudsakligen genom inbetalningar från respektive koncernbolag. Oberoende aktuarier beräknar storleken på de förpliktelser som respektive plan har och omvärderar pensionsplanernas åtaganden varje år. Beträffande förmånsbaserade planer beräknas pensionskostnaden med hjälp av den så kallade projected unit creditmetoden på ett sätt som fördelar kostnaden under den anställdes yrkesverksamma liv. Dessa åtaganden värderas till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar med användning av en diskonteringsränta som motsvarar räntan på förstklassiga företagsobligationer eller statsobligationer med en återstående löptid som ungefär motsvarar de aktuella åtagandena. För fonderade planer redovisas pensionsåtagandet netto efter avdrag för planens förvaltningstillgångar. Aktuariella vinster och förluster redovisas mot eget kapital, netto efter uppskjuten skatt, i den period de uppstått. Särskild löneskatt i Sverige avseende aktuariella vinster/förluster redovisas i eget kapital. Koncernens utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som avgiften avser. Övriga långfristiga ersättningar till anställda omfattar ersättningar i samband med jubileer eller andra ersättningar till anställda som varit anställda under lång tid. Redovisningen för dessa ersättningar avviker från de förmånsbaserade planerna på så sätt att aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen och att alla kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas omedelbart. Optionsprogram För de optionsprogram som Munters har genomfört (se not 29) har de anställda erlagt en marknadsmässig premie. Optionsprogrammen innehåller en subvention som innebär att den anställde erhåller motsvarande 60 procent av optionspremien i form av en kontant ersättning, under förutsättning att optionsinnehavaren är anställd vid tiden för optionernas lösenperiod. Denna subvention med tillhörande sociala avgifter beräknas och periodiseras som personalkostnad över intjänandeperioden, det vill säga tiden från den tidpunkt optionerna ställs ut och fram till dess intjänandevillkor beräknas bli uppfyllda. Garantiåtaganden Garantikostnader belastar kostnad för sålda varor. Beräkning av avsättning för garantikostnader sker schablonmässigt med ett belopp som motsvarar den genomsnittliga kostnaden för garantikostnader i förhållande till omsättningen under den senaste 24-månadersperioden, justerat med belopp för kända garantianspråk överstigande schablonavsättningen. Avsättning för garantiåtaganden är relaterad till den givna garantitiden. Leasing Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Leasing där Munters i allt väsentligt intar samma rättsställning som vid direkt ägande av tillgången klassificeras som finansiell leasing. Redovisning av finansiell leasing medför att anläggningstillgång upptas som tillgångspost i balansräkningen, till det lägre av beloppet av tillgångens marknadsvärde eller det beräknade nuvärdet av de underliggande leasingbetalningarna, och att en motsvarande skuld redovisas initialt. Tillgången skrivs av enligt plan över nyttjandeperioden medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulden. Vid operationell leasing kostnadsförs leasingbetalningarna i resultaträkningen över leaseperioden. Intäkter Nettoomsättningen upptas till försäljningsvärde efter avdrag för rabatter, mervärdesskatt och andra skatter. Intäkter från försäljning av varor redovisas vid leverans då huvudsakligen alla risker och rättigheter övergår till köparen. Detta innebär normalt att försäljning redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren.


61

Noter

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder (a) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Denna kategori har två undergrupper: finansiella tillgångar som innehas för handel och sådana som från första början hänförs till kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvats huvudsakligen i syfte att säljas inom kort eller om denna klassificering bestäms av ledningen.

Derivatinstrument kategoriseras också som innehav för handel om de inte är identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar om de antingen innehas för handel eller förväntas blir realiserade inom tolv månader från balansdagen. Munters har finansiella instrument klassificerade i denna kategori. (b) Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till en kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag för poster med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Munters likvida medel, kundfordringar, upplupna intäkter samt vissa övriga fordringar ingår i denna kategori. (c) Finansiella tillgångar som hålles till förfall Finansiella tillgångar som hålles till förfall är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som koncernens ledning har för avsikt och förmåga att behålla till förfall. Munters har inga finansiella instrument klassificerade i denna kategori. (d) Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori såsom aktier och andelar i både börsnoterade och ej börsnoterade företag. Munters har inga finansiella instrument klassificerade i denna kategori. (e) Övriga finansiella skulder Finansiella skulder som inte innehas för handel. Munters upplåning, leverantörsskulder samt vissa upplupna kostnader ingår i denna kategori. Redovisning och värdering av finansiella instrument Lånefordringar och kundfordringar värderas initialt till sina verkliga värden. Vid fastställande av verkliga värden används i tillämpliga fall information avseende nyligen gjorda transaktioner på armlängds avstånd, andra instrument som är i stort sett likvärdiga samt analys av diskonterade kassaflöden. Vid efterföljande tillfällen värderas tillgångarna till upplupet anskaffningsvärde baserat på den effektiva räntemetoden justerat för eventuella kreditförluster. En avsättning för kreditförluster görs när det finns starka indikationer på att koncernen inte kommer att kunna erhålla de belopp som anges enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Övriga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde baserat på den effektiva räntemetoden. Anskaffningsvärdet utgör det verkliga värdet vid anskaffningstidpunkten. För upplåning motsvarar detta erhållet belopp reducerat för eventuella transaktionskostnader. Eventuella vinster och förluster som uppstår i samband med avyttring av finansiella instrument eller återköp av låneskulder redovisas i resultaträkningen. Kvittning av finansiella instrument Finansiella tillgångar och skulder kvittas mot varandra och nettoredovisas i koncernredovisningen i de fall Munters har avtalat med motparten om att tillgångarna och skulderna ska regleras netto. Finansiella derivatinstrument Finansiella derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde i balansräkningen, och därefter till rådande marknadsvärde på efterföljande balansdagar. Metoden för redovisning av därvid uppkommen vinst eller förlust skiftar beroende på karaktären av det risksäkrade intresset. När ett derivatkontrakt ingås klassificeras det som antingen (1) säkring av verkligt värde av en redovisad tillgång eller skuld (verklig värdesäkring), (2) säkring av en planerad transaktion eller ett definitivt åtagande (kassaflödessäkring), (3) säkring av en nettoinvestering i ett utländskt bolag eller (4) som ett derivatinstrument som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning.

Munters årsredovisning 2008

Intäkter från större projektuppdrag redovisas i proportion till färdigställandegraden på balansdagen under förutsättning att en tillförlitlig beräkning av vinsten kan göras. Färdigställandegraden bestäms i huvudsak på basis av nedlagda projektutgifter i förhållande till beräknade projektutgifter vid färdigställandet. Befarade förluster kostnadsförs direkt. Inom division MCS förekommer ett mycket stort antal små projekt med kort färdigställandetid (i genomsnitt mellan 2 och 12 veckor). Intäkter från sådana projekt redovisas av praktiska skäl vid färdigställandet i samband med att slutlig faktura sänds till kunden. Väsentliga intäktsslag framgår av not 5 varmed Dehumidification och HumiCool avser varuförsäljning samt MCS avser tjänsteuppdrag. Ränteintäkter på fordringar med en lång löptid beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran och det belopp som erhålls vid förfall. Forsknings- och utvecklingskostnader Utgifter för forskning kostnadsförs då de inträffar. Utvecklingsutgifter kan under vissa omständigheter aktiveras, men detta kräver bland annat att framtida ekonomiska fördelar kan påvisas redan då utgiften uppkommer. För närvarande finns inget sådant projekt och därför kostnadsförs även utgifterna för utveckling. Lånekostnader Lånekostnader redovisas som kostnader i den period de uppstår, oavsett hur de upplånade medlen används. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det med rimlig säkerhet går att bedöma att stödet kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statliga stöd relaterade till förvärv av tillgångar redovisas i balansräkningen genom att stödet reducerar tillgångens redovisade värde. Statliga stöd som hänför sig till kostnader redovisas som en förutbetald intäkt och intäktförs i takt med att de kostnader, som det statliga stödet är avsett att kompensera, uppkommer. I de fall ett statligt stöd hänför sig varken till förvärv av tillgångar eller till kompensation av kostnader, redovisas stödet som en övrig intäkt. Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas med valutakursen vid transaktionstidpunkten. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs, varvid kursdifferenser resultatförs. Såväl realiserade som orealiserade kursdifferenser redovisas således över resultaträkningen. Kursdifferenser avseende rörelsefordringar och -skulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursdifferenser hänförliga till finansiella tillgångar och skulder redovisas som finansiell kostnad. Finansiella instrument Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag. Klassificering av finansiella instrument sker i följande kategorier: (a) finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, (b) lånefordringar och kundfordringar, (c) finansiella instrument som hålles till förfall, (d) finansiella tillgångar som kan säljas och (e) övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. Samtliga finansiella instrument redovisas från affärsdagen.


62

Noter

Förändringar i marknadsvärdet av sådana derivat som klassificerats som, och uppfyller kraven för, verklig värdesäkring samt kan fastställas objektivt, redovisas i resultaträkningen tillsammans med eventuella marknadsvärdesförändringar på den tillgång eller skuld som risksäkringen avser. Munters tillämpar ej verklig värdesäkring. Förändringar i verkligt värde av sådana derivat som klassificerats som, och uppfyller kraven för, kassaflödessäkring samt kan fastställas objektivt, redovisas i eget kapital som säkringsreserv fram till den dag det risksäkrade intresset redovisas. När det risksäkrade intresset redovisas, redovisas också uppkommet resultat från därtill hörande derivat i de finansiella posterna i resultaträkningen. Om en planerad transaktion eller ett ingånget åtagande inte längre väntas inträffa, ska den eventuella vinst eller förlust som dittills hänförts till eget kapital omedelbart överföras till resultaträkningen. Munters tillämpar kassaflödessäkring i begränsad omfattning. Vissa derivattransaktioner uppfyller inte kraven för säkringsredovisning enligt IAS 39 (Finansiella instrument: Redovisning och värdering), fastän de är ekonomiskt motiverade enligt koncernens riskhanteringspolicy. Förändringar i marknadsvärdet för sådana ickekvalificerade säkringstransaktioner redovisas omedelbart i resultaträkningen. Denna typ av transaktioner förekommer i koncernen. Munters säkrar större nettoinvesteringar i utländska dotterföretag. Värdeförändringar för säkringar avseende nettoinvesteringar i utländska verksamheter redovisas löpande i eget kapital. Ackumulerad värdeförändring behålls i eget kapital fram till dess att verksamheten avyttras då de ackumulerade värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade omräkningsdifferenser Omräkningsdifferenser avseende investeringar i utlandsverksamheter redovisas som omräkningsreserv i eget kapital. Vid försäljning av utlandsverksamheter redovisas ackumulerade omräkningsdifferenser som en del av det koncernmässiga resultatet vid avyttringarna. Munters valde att sätta ackumulerade omräkningsdifferenser till noll per den 1 januari 2004 enligt övergångsbestämmelserna i IFRS 1. Inkomstskatter Inkomstskatter i koncernredovisningen utgörs av aktuell inkomstskatt och uppskjuten inkomstskatt. Aktuell inkomstskatt beräknas på respektive bolags skattepliktiga resultat för året. Hit hör även justering av aktuell inkomstskatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten inkomstskatt beräknas för att motsvara den skatteeffekt som uppstår när slutlig skatt utlöses. Den beräknas på temporära skillnader mellan redovisade värden i balansräkningen och skattemässiga restvärden. Värderingen sker till de skattesatser som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Vid företagsförvärv uppstår temporära skillnader mellan koncernmässigt värde på tillgångar och skulder och deras skattemässiga värde. Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida överskott. Uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag och intresseföretag redo­visas inte då moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna, rearesultat vid en försäljning är ej föremål för beskattning samt att det bedöms ej sannolikt att en återföring sker inom en snar framtid. Eventualförpliktelser Som eventualförpliktelser redovisas ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom Munters kontroll, inträffar eller uteblir. Eventualförpliktelser kan även vara ett åtagande som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att åtagandet regleras eller åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Upplysningar om närstående Som närstående företag till Munters definieras moderföretag, dotterföretag och intresseföretag. Som närstående fysiska personer definieras styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt nära familjemedlemmar till sådana personer. Upplysningar ges om transaktioner med närstående som medför att resurser, tjänster eller förpliktelser överförs mellan närstående, oavsett om ersättning utgår eller inte. Informationen innehåller en upplysning om karaktären på närståenderelationen och information om den effekt relationen har på de finansiella rapporterna. Händelser efter balansdagen Om det inträffar händelser som är väsentliga, men som inte ska beaktas när beloppen i resultatoch balansräkningen fastställs, kommer upplysningar att lämnas om händelsens karaktär och om möjligt en uppskattning av den finansiella effekten i förvaltningsberättelse och not. Med väsentlighet avses att ett utelämnande av uppgiften skulle kunna komma att påverka de ekonomiska beslut som fattas av användare av de finansiella rapporterna. Väsentliga händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen och som inträffar efter balansdagen men före årsredovisningens påskrift leder till att beloppen i årsredovisningen justeras. Moderbolagets redovisningsprinciper Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Detta innebär att IFRS tillämpas med de avvikelser och tillägg som framgår nedan. Pensioner Moderbolagets pensionsåtaganden har beräknats och redovisats baserat på Tryggandelagen, vilket avviker från IAS 19. Principer för redovisning utifrån Tryggandelagen återfinns i FAR SRS redovisningsrekommendation Nr 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad, RedR 4. Tillämpning av Tryggandelagen är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. Aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen. Finansiella instrument – Redovisning och värdering Moderbolaget tillämpar inte IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering; värdering sker istället med utgångspunkt från anskaffningsvärdena på tillgångar och skulder. Ägande av dotterföretag Ägarandelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvstidpunkten. Koncernbidrag och aktieägartillskott Moderbolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med Uttalandet från Rådet för finansiell rapportering (UFR). UFR2 Koncernbidrag och aktieägartillskott Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Obeskattade reserver De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna i moderbolaget.


63

Noter

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna måste koncernledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar bokslutet samt lämnad information. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika antaganden som ledningen och styrelsen bedömer vara rimliga under rådande omständigheter. Härigenom dragna slutsatser utgör grunden för avgöranden rörande redovisade värden på tillgångar och skulder, i de fall dessa inte utan vidare kan fastställas genom information från andra källor. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller andra förutsättningar skulle finnas. De uppskattningar och bedömningar som anses ha störst inverkan på Munters resultat och ställning diskuteras nedan. Osäkra kundfordringar

Kundfordringar redovisas netto efter reservering för eventuella förlustrisker. Nettovärdet speglar de belopp som förväntas kunna återvinnas baserat på de omständigheter som är kända på balansdagen. Ändrade förhållanden, till exempel att uteblivna betalningar ökar i omfattning eller att förändringar inträffar i en betydande kunds ekonomiska ställning, kan medföra väsentliga avvikelser i värderingen. Värdering av goodwill

Koncernen prövar varje år om det föreligger nedskrivningsbehov för goodwill. Prövningen kräver en uppskattning av parametrar som påverkar det framtida kassaflödet samt fastställande av en diskonteringsfaktor. Därefter fastställs återvinningsvärden för varje enskild kassagenererande enhet genom beräkning av nyttjandevärden. Framtida kassaflöden har för vissa av goodwillposterna varit extra svåra att bedöma med tanke på den makroekonomiska situationen under senare delen av 2008 och dess effekter på nästkommande år. I not 14 redogörs för gjorda väsentliga antaganden vid prövning av goodwill samt en beskrivning av effekten av rimligt möjliga förändringar i de antaganden som ligger till grund för beräkningarna. Förvärvade immateriella tillgångar

Vid företagsförvärv värderas förvärvade immateriella tillgångar till verkligt värde. I de fall det finns en aktiv marknad för de förvärvade tillgångarna bestäms det verkliga värdet utifrån priserna på denna marknad. Ofta saknas aktiva marknader för dessa tillgångar och därför har värderingsmodeller utvecklats för att uppskatta verkliga värden. Exempel på värderingsmodell är diskontering av framtida kassaflöden. Omstruktureringsåtgärder

I omstruktureringskostnader ingår erforderlig nedskrivning av tillgångar liksom beräknade kostnader för uppsägning av personal. Kostnadsberäkningen baseras på detaljerade åtgärdsplaner som förväntas förbättra koncernens kostnadsstruktur och produktivitet. För att minimera osäkerhetsfaktorn används normalt historiskt utfall från liknande händelser i tidigare åtgärdsprogram som grund för beräkningen. Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en detaljerad, formell plan för åtgärderna finns och välgrundade förväntningar har skapats hos dem som kommer att beröras av åtgärderna. Avsättningar för pensioner

Den i balansräkningen redovisade pensionsskulden är aktuarieberäknad utifrån antaganden om diskonteringsränta, inflation, framtida löneökningar samt demografiska faktorer. Dessa antaganden uppdateras årligen vilket påverkar den redovisade pensions-

skuldens storlek och eget kapital. Den rådande situationen på de finansiella marknaderna har bidragit till en ökad osäkerhet i samband med fastställandet av diskonteringsränta för 2008. Tillsammans med antagande om förväntad avkastning på förvaltningstillgångar påverkar dessa antaganden det kommande årets redovisade pensionskostnad. Mer information återfinns i not 21. Rättstvister

Avsättningar för tvister är uppskattningar av det framtida kassaflöde som krävs för att reglera förpliktelserna. Tvisterna avser främst kontraktuella åtaganden hänförbara till avtal med kunder och leverantörer, men även andra typer av tvister förekommer i den normala affärsverksamheten. Ledningen bedömer det osannolikt att någon av de per dagens datum kända tvister som Munters är inblandat i kommer att ha en väsentlig påverkan på koncernens räkenskaper. Övriga avsättningar

Ett flertal av Munters produkter omfattas av garantier som gäller under en i förväg fastställd period. Avsättningar för sådana produktgarantier baseras på historiska uppgifter samt förväntade kostnader för kvalitetsproblem som är kända och kan förutsägas.

NOT 3

Finansiell riskhantering

Genom sin verksamhet är Munters utsatt för ett flertal olika finansiella risker: marknadsrisk (främst valutarisk och ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. De finansiella riskerna kontrolleras och hanteras utifrån en, av styrelsen fastställd policy vars syfte är att begränsa de finansiella risker som Munters exponeras för, genom förebyggande åtgärder. Policyn reglerar även ansvarsfördelningen mellan koncernens dotterbolag och den centrala finansfunktionen. Riskhantering och finansieringsverksamhet är i huvudsak centraliserat till moderbolaget i Sverige. Policyn har varit oförändrad under 2008. Upplysningar om finansiella instrument lämnas i not 18. Marknadsrisk

Valutarisk Munters verksamhet bedrivs i länder över hela världen. Koncernen är därigenom exponerad för valutarisker, såväl via transaktioner i utländsk valuta som via omräkning av resultat- och balansräkningar till svenska kronor. En betydande andel av Munters intäkter och kostnader genereras i utländska valutor. Den geografiska spridningen av Munters produktionsanläggningar resulterar i en betydande matchning av intäkter och kostnader i lokala valutor, vilket begränsar valutaexponeringen. Väsentliga utländska valutors andel av intäkter och rörelsekostnader framgår av tabellen nedan. 2008 Valuta

Andel av intäkterna, %

Andel av kostnaderna, %

EUR

36,4

36,3

USD

31,0

29,6

NOK

7,2

7,3

GBP

5,1

5,0

SEK Övriga valutor Summa

5,1

8,6

15,2

13,2

100,0

100,0

Munters årsredovisning 2008

NOT 2


64

Noter

Ränterisk

2007 Valuta

Andel av intäkterna, %

EUR

35,8

35,3

USD

31,6

30,5

NOK

6,8

7,0

GBP

7,2

6,5

SEK Övriga valutor Summa

Andel av kostnaderna, %

4,2

8,7

14,4

12,0

100,0

100,0

Munters känslighet mot variationer, i de för resultatet mest väsentliga valutorna, framgår av tabellen nedan. Analysen innefattar såväl transaktions- som omräkningsexponering och grundar sig på rörelseresultatet för 2008 respektive 2007. Förutsättningen är att alla andra faktorer som kan påverka resultatet är oförändrade. 2008 SEK +10% jämfört med

Uppskattad effekt på rörelseresultatet

Då koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar, är koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. Munters är dock exponerad för ränterisk genom räntebärande upplåning, som utgör en av koncernens finansieringskällor vid sidan av eget kapital och kassaflöde från den löpande verksamheten. Enligt angivna riktlinjer i Munters finanspolicy ska låneskuldens räntebindning normalt ligga mellan 0 och 12 månader. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick vid slutet av räkenskapsåret 2008 till drygt 4 månader månader. En redogörelse för koncernens räntebärande skulder återfinns under stycket ”Likviditetsrisk”. Ränteexponering

Den beräknade effekten på resultatet efter finansiella poster av en förändring av räntenivån med en procentenhet uppgår till drygt 9 Mkr (7), huvudsakligen som en effekt av upplåning med rörlig ränta.

Mkr

%

EUR

–12,4

–4,0

USD

–18,9

–6,1

Kreditrisk

NOK

–1,8

–0,6

GBP

–2,4

–0,8

AUD

–0,8

–0,2

JPY

–1,6

–0,5

Den övervägande delen av kreditrisken inom Munters avser fordringar på kunder. Munters arbetar aktivt för att begränsa denna risk. För att en motpart ska godkännas erfordras godkänd kreditvärdering. Förskottsbetalning uppmuntras generellt och en partiell förskottsbetalning är ett krav när ordervärdet uppgår till väsentliga belopp och leveransen sträcker sig över en längre tid. Fordringarna är dessutom till övervägande del spridda på ett stort antal kunder, främst företag i olika branscher, med stor geografisk spridning, vilket begränsar koncentrationen av kreditrisken. De fem största kunderna i koncernen stod för 8 procent av de totala intäkterna under året. För att säkerställa att koncernens kundfordringar blir betalda har Munters under 2008, i ett koncerngemensamt förbättringsprojekt, arbetat fram en ny policy. Denna innebär att varje affärsenhet skall ha fastställda och dokumenterade processer för sin hantering av obetalda fordringar. De dokumenterade processerna föreskriver bland annat tidpunkt för vidtagande av olika åtgärder, inklusive legala insatser samt vem som är ansvarig vid olika steg i processen. Dokumentation av vidtagna åtgärder säkerställer möjlighet till uppföljning. Åtgärderna är anpassade efter belopp, samt till olika grupper av kunder och verksamhetsområden, på ett sätt som ska medföra en effektiv hantering av förfallna kundfordringar.

2007 SEK +10% jämfört med

Uppskattad effekt på rörelseresultatet Mkr

%

EUR

–23,2

–4,8

USD

–24,0

–4,9

NOK

–2,8

–0,6

GBP

–8,1

–1,7

AUD

–1,6

–0,3

JPY

–1,9

–0,4

Transaktionsexponering

Munters säkrar nettot av kontrakterade operativa och finansiella flöden i utländska valutor till 100%. Försäljning i utländsk valuta sker främst i de koncerninternt säljande bolagen och på så sätt koncentreras säkringsverksamheten till ett färre antal bolag inom koncernen. Säkring sker främst genom försäljning av valuta på termin samt genom extern upplåning i utländsk valuta. Värdet av valutaterminskontrakt vid utgången av året uppgick till drygt 1 Mkr, se not 18. Enligt Munters finanspolicy ska säkring genom valutaoptioner endast förekomma vid särskilda undantagsfall. Inga valutaoptioner fanns i koncernen vid utgången av 2008. Omräkningsexponering

Munters exponering för omräkningsrisk uppkommer på grund av att en stor del av dotterbolagen har en funktionell valuta som avviker från koncernens redovisningsvaluta. Munters säkrar den valutarisk som hänför sig till omräkningen av balans- och resultaträkningar i EUR och USD. Rörelseresultatet 2007 omräknat till 2008 års valutakurser medför en total omräkningseffekt på –3,5 Mkr (–16) motsvarande 1,0 procent (2,9) av årets rörelseresultat. Effekten på eget kapital vid omräkning av utländska dotterbolags nettotillgångar till svenska kronor uppgick under året till 137 Mkr (10).

Tidsanalys av kundfordringar, förfallna men ej nedskrivna 2008

2007

< 30 dagar

254

248

30–90 dagar

150

172

91–180 dagar

49

83

> 180 dagar Belopp vid årets utgång

4

59

457

562

För totala kundfordringar finns säkerheter till ett värde av 108, varav 106 utgörs av bankgarantier.


65

Noter

Avsättning för osäkra fordringar motsvarar 8,0 (5,5) procent av totala fordringar och har förändrats enligt följande.

31 december 2008

Avsättning för osäkra fordringar

Förvärv av dotterbolag (not 4) Avsättning för befarade förluster

2008

2007

75

67

2

77

22

Konstaterade förluster

–38

–7

Återförda outnyttjade belopp

–13

–12

Valutakursdifferenser Belopp vid årets utgång

14

2

115

75

Likviditetsrisk

Munters upplåning från bank utgörs dels av en syndikerad kreditfacilitet, dels av individuellt beviljade banklån till dotterbolag, de senare ofta i samband med förvärv av verksamheter. Den syndikerade kreditfaciliteten uppgår till 2 000 Mkr och löper fram till 2012. Faciliteten kan utnyttjas i ett flertal valutor. De räntebärande skulderna uppgick vid årsskiftet till 1 694 Mkr (1 200) och fördelade sig enligt följande, information även i not 20. Koncernen 2008

2007

Banklån – beviljad generell kreditram

2 190

2 177

Banklån – outnyttjad del

–545

–1 019

Banklån – utöver generell kreditram

34

32

Leasingåtagande

15

10

1 694

1 200

Upplåningen fördelar sig i lokala valutor och med genomsnittliga viktade räntesatser enligt följande. Valuta

SEK

> 5 år

Totalt

1 653

1 692

Övriga skulder

619

6

1

626

Leverantörsskulder

537

537

1 195

1 659

1

2 855

< 1 år

1–5 år

> 5 år

Totalt

29

31

1 137

1 197

Övriga skulder

403

86

489

Leverantörsskulder

496

496

928

117

1 137

2 182

31 december 2007

Räntebärande skulder

Förvaltning av kapital

Kreditrisken på andra finansiella tillgångar, såsom likvida medel uppgår till redovisade värden på dessa tillgångar.

Räntebärande skulder

1–5 år

39

Nominellt belopp, miljontal

Genomsnittlig räntesats, %

320

3,5

EUR

81

4,0

USD

57

2,3

CNY

20

5,1

DKK

5

6,1

Beräkning av nettoskulden redovisas under kassaflödesanalysen. Munters syndikerade kreditfacilitet innebär att koncernen är underställd externa kapitalkrav. Dessa stipulerar gränsvärden för nettoskuld genom vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar, samt räntetäckningsgrad. Koncernen har följt de externa kapitalkraven. Munters har fastlagda rutiner för att hantera extern upplåning och följa upp gränsvärdena i kapitalkraven. På så sätt säkerställs att koncernen uppfyller sina åtaganden gentemot externa kreditgivare och likviditetsrisken minimeras. Extern upplåning hanteras centralt av moderbolaget i Sverige. Den av styrelsen fastställda finanspolicyn reglerar nivån avseende likvida medel och avtalade kreditfaciliteter i förhållande till omsättningen. När överskottslikviditet uppstår inom koncernen används den i första hand till att amortera externa lån. Tabellerna nedan visar återstående kontraktstid till förfall. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. Skillnaden mot redovisade belopp i balansräkningen avser leasingåtaganden som i denna uppställning redovisas brutto, före avdrag för ränta och avgifter.

Koncernens förvaltning av kapital regleras utifrån en av styrelsen fastställd policy, vilken innebär att överskott i de likvida medlen minimeras genom amortering av externa lån. Överskjutande likvida medel placeras i statspapper med låg risk och på bank. Dotterbolagens överskjutande likvida medel ska placeras hos moderbolaget. Munters är underställt externa kapitalkrav i den syndikerade kreditfacilitet som ingicks under 2007. Kapitalkravens allmänna innebörd framgår under stycket ”Likviditetsrisk”. Munters förvaltade kapital består av det egna kapitalet som uppgår till 1 285 Mkr (1 202). Munters avsikt är att tillämpa en utdelningspolitik som innebär att utdelningsnivån anpassas till Munters resultatnivå, finansiella ställning och andra faktorer som styrelsen med bakgrund av koncernens strategi samt rådande marknads- och omvärldsförhållanden anser relevanta. Den årliga utdelningen ska motsvara cirka hälften av koncernens genomsnittliga nettoresultat mätt över en period av flera år. Utdelningarna åren 2006 och 2007 samt föreslagen utdelning 2008 motsvarar 43 procent av det genomsnittliga resultatet för dessa tre år.

NOT 4

Rörelseförvärv

Toussaint Nyssenne

Per den 30 oktober 2008 förvärvades 100 procent av det belgiska bolaget Ateliers Toussaint Nyssenne SA inklusive dess franska dotterbolag Toussaint Nyssenne International (T.N.I) SA av Munters AB. Toussaint Nyssenne tillverkar högkvalitativa anpassade luftkonditioneringssystem för kontor, offentliga byggnader och industriella tillämpningar. Systemen är mycket flexibla och modulära, och ger luftbehandling till ett brett urval av krävande applikationer. Bolaget tas in i koncernen från den 1 oktober 2008, då bestämmande inflytande fanns vid denna tidpunkt. Den förvärvade verksamheten bidrog med intäkter på 54 Mkr och rörelseresultat på 3,5 Mkr för perioden 1 oktober 2008 till 31 december 2008. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2008, skulle bolaget ha bidragit med 193 Mkr i intäkter med ett rörelseresultat på knappt 7 Mkr. Nedan följer uppgifter om preliminära förvärvade nettotillgångar och goodwill vid förvärvstidpunkten: Köpeskilling

– kontant betald köpeskilling – utgifter direkt hänförliga till förvärvet

75 4

Totalt anskaffningsvärde

79

Tilläggsköpeskilling – uppskattad Sammanlagd köpeskilling

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar Goodwill (not 14)

2 81

–48 33

Munters årsredovisning 2008

Avsättning vid årets början

< 1 år

Räntebärande skulder


66

Noter

Goodwill är hänförligt till förväntade framtida synergier och expansionsmöjligheter inom produktintegration, teknik och distribution på den europeiska marknaden. Det förvärvade bolagets preliminära nettotillgångar vid förvärvs­ tidpunkten: Redovisade Verkligt värde värden justering

7

Verkliga värden

Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar – kund­ relationer och varumärke (not 13) Omsättningstillgångar

0 24

18 0

18 24

Icke räntebärande fordringar

67

0

67

Likvida medel

0

7

14

0

14

Räntebärande skulder Räntefria skulder (inkl uppskjuten skatteskuld)

–13

0

–13

–63

–6

–69

Netto identifierbara tillgångar och skulder

36

12

48

Kontant erlagd köpeskilling samt utgifter direkt hänförliga till förvärvet Likvida medel i förvärvat bolag Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet

79 –14 65

Fördelningen av anskaffningsvärdet är ej slutligt fastställd, på grund av att de slutliga förhandlingarna med säljarna inte var avslutade vid årsskiftet. Munters Form

Per den 30 april 2008 förvärvades 80 procent av det turkiska bolaget Munters-Form Endüstri Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. Munters Form är i huvudsak aktivt inom områdena för avfuktning, ventilationsprodukter för jordbrukssektorn och förkylare till gasturbiner. Bolaget togs in i koncernen från den 1 maj 2008. Den förvärvade verksamheten bidrog med intäkter på 37 Mkr och ett rörelseresultat på 5 Mkr för perioden 1 maj 2008 till 31 december 2008. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2008, skulle bolaget ha bidragit med 46 Mkr i intäkter med ett rörelseresultat på 6 Mkr. Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill: Köpeskilling

– kontant betald köpeskilling – utgifter direkt hänförliga till förvärvet

21 2

Totalt anskaffningsvärde

23

Tilläggsköpeskilling – uppskattad

7

Sammanlagd köpeskilling

30

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar

–6

Minoritetens andel

1

Goodwill (not 14)

25

Goodwill är hänförligt till förväntade framtida synergier och ex­pansionsmöjligheter inom främst distribution i regionen och närliggande länder.

Det förvärvade bolagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade Verkligt värde värden justering

Verkliga värden

Immateriella tillgångar – kund­relationer (not 13) Omsättningstillgångar

0 5

5 0

5 5

Icke räntebärande fordringar

4

0

4

Likvida medel Räntefria skulder (inkl uppskjuten skatteskuld)

2

0

2

–9

–1

–10

Netto identifierbara tillgångar och skulder

2

4

6

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet

21

Des Champs Technologies

Per den 4 april 2007 förvärvades det amerikanska bolaget Des Champs Technologies. Munters förvärvade 100 procent av aktierna i Entrodyne Corporation vilket är Des Champs holdingbolag. Bolaget är teknikledande inom lösningar för energieffektiv luftbehandling och tillverkar främst kundanpassade ventilations- och luftkonditioneringssystem för kommersiella byggnader. Bolaget togs in i koncernen från april 2007. De förvärvade verksamheterna bidrog med intäkter på 196 Mkr för perioden 1 april 2007 till 31 december 2007. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2007, skulle bolagen ha bidragit med 245 Mkr i intäkter till koncernen föregående år. Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill: Köpeskilling

– kontant betald köpeskilling – utgifter direkt hänförliga till förvärvet

225 3

Totalt anskaffningsvärde

228

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar

–57

Goodwill (not 14)

171

Förvärvspriset för bolaget var 254 Mkr, varav 29 Mkr avsåg betalning till optionsinnehavare som reglerades av Des Champs Technologies innan förvärvet. Goodwill är hänförlig till förväntade framtida synergier inom produktintegration, teknik och distribution. Förutom synergierna utgör även bolagets expertis inom värmeväxlarteknik samt bolagets framtida intjäningsförmåga komponenter i goodwillposten. Det förvärvade bolagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade Verkligt värde värden justering

Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar – varumärke och teknik (not 13) Icke räntebärande fordringar

Verkliga värden

13

0

13

0 85

48 0

48 85

Likvida medel

5

0

5

Räntebärande skulder Räntefria skulder (inkl uppskjuten skatteskuld)

0

0

0

–75

–19

–94

Netto identifierbara tillgångar och skulder

28

29

57

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet

223


67

Noter

Turbovent

Per den 1 juli 2007 förvärvades de danska bolagen Turbovent Agro A/S och Turbovent Environment A/S. Munters förvärvade 100 procent av båda bolagen. Turbovent tillverkar i huvudsak ventilationsutrustning för uppfödning av fågel, svin och nötkreatur i Skandinavien, Tyskland och Östeuropa. Turbovent ligger också i framkant när det gäller luftrenings- och luktsaneringssystem för jordbruksindustrin. Bolagen togs in i koncernen från juli 2007. De förvärvade verksamheterna bidrog med intäkter på 58 Mkr för perioden 1 juli 2007 till 31 december 2007. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2007, skulle bolagen ha bidragit med 100 Mkr i intäkter till koncernen föregående år. Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill: Köpeskilling

– kontant betald köpeskilling – utgifter direkt hänförliga till förvärvet

80 2

Erlagd köpeskilling

82

Tilläggsköpeskilling – uppskattad

3

Totalt anskaffningsvärde

85

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar

–14

Goodwill (not 14)

71

Tilläggsköpeskillingen avser uppskattad framtida royalty och produktutvecklingsbidrag till säljaren. Goodwill är hänförlig till förväntade framtida synergier inom produktintegration. Goodwill har under 2008 minskat med 1 Mkr på grund av justering av köpeskilling efter förhandlingar med säljaren. Det förvärvade bolagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade Verkligt värde värden justering

Likvida medel

4

0

4

0 28

7 0

7 28

1

0

1

Räntebärande skulder Räntefria skulder (inkl uppskjuten skatteskuld)

–2

0

–2

–21

–3

–24

Netto identifierbara tillgångar och skulder

10

4

14

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet

Segmentrapportering

Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll. Divisioner

Koncernens verksamhet styrs och rapporteras per division enligt nedan: Division Dehumidification tillverkar och marknadsför produkter och kompletta lösningar för att kontrollera luftfuktighet samt förbättra kvaliteten på inomhusluft. Kundernas tillverkningsprocesser och lagringsmöjligheter blir effektivare och produktkvalitet, hållbarhet och hygien förbättras. Division HumiCool tillverkar och marknadsför miljövänliga produkter och system för evaporativ kylning, värme och befuktning såsom klimatkontrollsystem till djuruppfödnings- och växthusindustrier samt tekniker och produkter för droppavskiljning, bland annat för rening av rökgas. Division MCS tillhandahåller service inom skadebegränsning efter vatten- och brandskador samt temporär fukt- och temperaturkontroll. Heltäckande serviceerbjudande till försäkringsindustrin leder till lägre kostnader genom avfuktning och renovering istället för ombyggnad. Divisionskonsolidering görs enligt samma principer som för koncernen i dess helhet. Transaktioner mellan divisionerna baseras på marknadsmässiga villkor. Inga resultaträkningsposter efter rörelseresultatet allokeras till divisionerna. Intäkter från den största kunden inom Division Dehumidification motsvarar cirka 140 Mkr av segmentets totala intäkter. Intäkter från den största kunden inom Division MCS motsvarar cirka 111 Mkr av segmentets totala intäkter. Geografiska områden

Koncernens verksamhet indelas även i tre geografiska områden: Europe, Americas och Asia. Europe omfattar Europa, Mellanöstern och Afrika. Americas omfattar Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika. Asia omfattar Asien utom Mellanöstern samt Australien.

82

Munters årsredovisning 2008

Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar – varumärke och teknik (not 13) Icke räntebärande fordringar

Verkliga värden

NOT 5


68

Noter

Divisioner

Dehumidification

HumiCool

MCS

Summa

Eliminering etc.

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2 025

1 881

1 738

1 758

2 807

2 623

26

55

5

7

2

1

2 051

1 936

1 743

1 765

2 809

2 624

201

234

155

251

48

–5

–4

–4

–3

–1

2008

2007

2008

2007

6 570

6 262

–33

–63

–33

–63

6 570

6 262

129

5

6

409

620

–3

–10

–10 –44

Resultaträkning

Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Nettoomsättning Operativt resultat

Av- och nedskrivningar på övervärden och goodwill Ofördelade kostnader Rörelseresultat

–37

–44

–37

196

230

151

248

47

126

–32

–38

362

566

–77

–40

–120

–190

165

336

Finansiella poster, netto Skatter Nettoresultat Balansräkning

Operativa tillgångar

855

672

787

764

1 028

1 040

79

61

2 749

2 537

Goodwill

233

163

556

458

189

173

978

794

Andelar i intresseföretag

2

2

2

2

Övriga tillgångar

885

529

885

529

1 088

835

1 345

1 224

1 217

1 213

964

590

4 614

3 862

265

191

206

267

174

145

0

–8

645

595

2 684

2 065

2 684

2 065

265

191

206

267

174

145

2 684

2 057

3 329

2 660

Investeringar

37

52

35

42

88

129

7

1

167

224

Av- och nedskrivningar

25

24

39

39

93

86

5

3

162

152

1 301

1 180

866

924

1 944

1 918

21

21

4 132

4 043

Summa tillgångar

Operativa skulder Övriga skulder Summa skulder Övriga upplysningar

Antal fast anställda vid årets utgång

Geografiska områden

Europe

Americas

Asia

Summa

Eliminering etc.

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

Nettoomsättning

4 055

3 838

2 145

2 041

562

510

–192

–127

6 570

6 262

Operativa tillgångar

1 628

1 586

830

637

273

250

18

64

2 749

2 537

Operativa skulder

407

379

199

159

61

73

–22

–16

645

595

Investeringar

105

129

36

70

19

25

7

167

224

2 658

2 516

1 021

1 108

429

397

24

22

4 132

4 043

Antal fast anställda vid årets utgång


69

Noter

Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar uppgår till 10 (7) och ingår i posten Försäljningskostnader.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

Koncernen 2008

Moderbolaget

2007

2008

Nedskrivning av varulager

2007

Övriga rörelseintäkter

Försäljning av verksamheter

3

Återföring av avsättningar

7

Övrigt

1

0

Royalty från dotterbolag

2

2

11

0

2

2

Övriga rörelsekostnader

Nedskrivning av andelar i intressebolag Nedskrivning av goodwill Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar Återföring av avsättningar

– –

–2 –1

– –

– –

–1 –2

– –1

– –

–1 –

–2

1

–3

–6

1

–1

Valutakursdifferenser

Försäljning av verksamheter avser den svenska affärsenheten Brand- och Saneringsverksamheten som avyttrades under 2008.

NOT 7

Nedskrivning av varulager uppgår till 12 (12) och ingår i posten Kostnad för sålda varor. Ingen återföring har skett av tidigare nedskrivningar.

NOT 8

Leasing

Operationell leasing

Årets kostnad för operationell leasing av tillgångar såsom förhyrda lokaler, maskiner samt större dator- och kontorsutrustningar redovisas bland rörelsekostnaderna och uppgick till 206 (180). Framtida minimileasingavgifter för ej uppsägningsbara operationella leasingkontrakt förfaller enligt följande. 2009

170

2010–2013

290

2014 och senare

36 496

Övervägande del av de fordon som används i serviceverksamheten är klassificerade som operationell leasing. Finansiell leasing

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar baseras på historiska anskaffningsvärden och beräknade nyttjandeperioder för olika grupper av anläggningar. På under året anskaffade tillgångar beräknas avskrivningar från anskaffningstidpunkten. Avskrivningar görs i huvudsak linjärt med följande beräknade nyttjandeperioder. Förbättringsutgifter i hyrda lokaler

Finansiellt leasade tillgångar redovisas som inventarier. Årets totala utbetalningar avseende tillgångarna uppgick till 6 (6). Avskrivningar under året uppgick till 6 (5). Finansiellt leasade tillgångar avser huvudsakligen fordon. Minimileaseavgifterna består av en kapitaldel och en räntedel. Räntedelen är rörlig och följer marknadsräntan som råder i respektive land. Finansiellt leasade tillgångar redovisas som inventarier med följande belopp:

3–7 år

Forsknings- och utvecklingsarbete

5 år

Patent, licenser och varumärken

3–10 år

Anskaffningsvärden – aktiverad finansiell leasing Ackumulerade avskrivningar

Maskiner och inventarier

3–10 år

Redovisat värde

Utrustning inom MCS-verksamheten

6 år

Byggnader

2008

2007

38 –21

26 –13

17

13

20–33 år

Hyresrättighet

50 år

Nyttjandeperioden för förvärvade varumärken bestäms utifrån det antal år som respektive varumärke beräknas tillföra koncernen intäkter i sin nuvarande form. Kvarstående nyttjandeperioder för varumärkena uppgår till 5 år och 6 månader, 7 år och 11 månader, 8 år och 3 månader respektive 9 år och 9 månader. Nedskrivning på goodwill redovisas i övriga rörelsekostnader. Se även not 14. Årets av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar belastar resultaträkningen enligt nedan. Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Kostnad för sålda varor

127

116

Försäljningskostnader

17

13

Administrationskostnader

22

21

6

3

Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader

1 –

1 1

– –

– –

167

152

6

3

Skulder avseende finansiell leasing – minimileaseavgifter

2008

2007

Inom 1 år Mellan 1 och 5 år

7 10

5 8

17

13

Framtida finansiella kostnader för finansiell leasing

–2

–3

Nuvärde av framtida minimileaseavgifter

15

10

6 9

3 7

15

10

Nuvärde på finansiella leasingåtaganden

Inom 1 år Mellan 1 och 5 år

Munters årsredovisning 2008

NOT 6


70

Noter

NOT 9

Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen

Uppskjutna skattefordringar Koncernen

Maskiner och inventarier

Moderbolaget

2008

2007

8

9

2008

2007

2008

2007

Lager

13

13

Utdelningar från dotterbolag

250

258

Kundfordringar

Likvidationsresultat

20

Ränteintäkter dotterbolag

70

60

Finansiella intäkter

Ränteintäkter övriga

7

8

1

1

Valutakursdifferenser

1

6

6

8

14

341

325

–1

–1

Räntekostnader övriga

–73

–44

–68

–40

Övriga finansiella kostnader

–12

–10

–2

–1

–85

–54

–71

–42

–77

–40

270

283

Finansiella kostnader

Räntekostnader dotterbolag

Summa finansiella intäkter och kostnader

NOT 10

29

10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

1

Avsättningar

3

3

35

29

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Derivatinstrument

0

0

Underskottsavdrag

15

10

Avsättning pensioner

23

14

Övrigt Kvittning

Koncernen

Moderbolaget

Byggnad Maskiner och inventarier

2008

2007

2008

2007

134

187

–14

–4

4

–2

–22 4

–2 7

2 –

– –

120

190

–12

–4

11

0

285

526

228

242

79

146

64

67

25 17

32 17

– 0

– 0

–5

–12

–76

–71

4

7

4 –4

–2 2

– 0

0 –

120

190

–12

–4

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget Skillnad hänförlig till utländska skattesatser Icke avdragsgilla kostnader Icke skattepliktiga intäkter Ej inkomstrelaterade skatter Skatt hänförlig till tidigare år/ kupongskatter Övrigt Skattekostnad

Teknik

126

62

Uppskjuten skatteintäkt hänförlig till ändrad skattesats i Sverige uppgår till –1 för 2008. Beloppet ingår i raden övrigt.

2008

2007

4

5

16

15

8

8

25

19

Goodwill

6

5

Lager

0

0

Obeskattade reserver

11

11

Avsättningar

11

6

Varumärken

Övrigt

Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital

Uppskjuten skatt hänförlig till pensioner

–27

Koncernen

Uppskjutna skatteskulder

Skattekostnad som redo­ visas i resultaträkningen

0

–2

Uppskjutna skattefordringar för avsättningar pensioner avser skillnad mellan beräkning av förmånsbestämda pensionsförpliktelser enligt lokala skatteregler jämfört med IAS 19 ”Ersättningar till anställda”.

Inkomstskatter

Aktuell skattekostnad Skatt hänförlig till tidigare år/ kupongskatter Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag Ej inkomstrelaterade skatter

2

Kvittning

8

5

–2

–27

87

47

Uppskjutna skattefordringar avseende outnyttjade underskottsavdrag redovisas i den omfattning det bedömts sannolikt att de kommer att utnyttjas mot skattepliktiga överskott. De outnyttjade underskottsavdragen uppgick vid årets utgång till 53 Mkr (33), varav 43 Mkr (27) är tidsobegränsade och 10 Mkr (5) förfaller åren 2009-2013. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skatte­fordran ej redovisats uppgick till 6 Mkr (5), varav 1 Mkr (0) är tidsobegränsade och 5 Mkr (5) förfaller åren 2009-2013. Således är underskottsavdrag om 47 Mkr (28) föremål för redovisning av uppskjuten skattefordran.


71

Noter

Resultat per aktie

NOT 12 Koncernen 2008

2007

163

332

73 933 73 933

73 898 73 913

Resultat per aktie, kr

2,21

4,49

– efter utspädning

2,21

4,49

Nettoresultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, tusental – utestående aktier efter utspädning, tusental

Antal aktier och resultat per aktie är omräknade med hänsyn till aktiesplit 4:1, inlösen samt fondemission som genomfördes under 2007.

Resultat per aktie (före utspädning) beräknas genom att nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under året. Vid beräkning av resultatet per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet utestående aktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella aktier. Munters har enbart aktieoptioner som medför en utspädningseffekt. För dessa görs en beräkning av det antal aktier som kunde ha köpts till verkligt värde (beräknat som årets genomsnittliga börskurs), för ett belopp motsvarande det monetära värdet av de teckningsrätter som är knutna till utestående aktieoptioner. Skillnaden i värde mellan det antal aktier som skulle ha utfärdats under antagande att aktieoptionerna utnyttjats och antalet aktier som skulle ha sålts till genomsnittlig börskurs under perioden behandlas som en emission av aktier utan betalning. Vägt genomsnittligt antal utestående aktier ökas med motsvarande antal aktier. Optionsprogrammet från maj 2004 vilket började förfalla under 2007 resulterade i en marginell utspädningseffekt 2007. Kvarstående optionsprogram föranleder ingen utspädningseffekt eftersom teckningskursen överstiger den genomsnittliga börskursen under året.

Materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Byggnader och mark

Maskiner och andra Inventarier, Pågående tekniska verktyg och nyanlägganlägg. install. ningar

Anskaffningsvärden

Belopp vid årets ingång

310

592

983

Förvärv av dotterbolag (not 4)

1

5

22 –

Årets investeringar Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar

5

40

83

24

– 20

–29 –1

–53 15

–1 –35

Årets valutakursdifferenser

37

64

116

2

Belopp vid årets utgång

372

667

1 149

12

138

448

721

1

– –

–24 –3

–51 2

– –

10

43

92

5

– –

Ackumulerade avskrivningar

Belopp vid årets ingång Förvärv av dotterbolag (not 4) Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Årets valutakursdifferenser

15

49

90

Belopp vid årets utgång

163

518

855

Utgående redovisat värde

209

149

294

12

Moderbolaget

Inventarier, verktyg och installationer

Anskaffningsvärden

Belopp vid årets ingång Årets investeringar

31 8

Försäljningar och utrangeringar

–1

Belopp vid årets utgång

38

Ackumulerade avskrivningar

Belopp vid årets ingång Årets avskrivningar

11 3

Belopp vid årets utgång

14

Utgående redovisat värde

24

Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade nyttjandeperioder återgivna i not 7. Redovisat värde på mark uppgår till 27 (25). Taxeringsvärden på byggnader i Sverige uppgår till 15 (15). Taxeringsvärden på mark i Sverige uppgår till 2 (2).

Munters årsredovisning 2008

NOT 11


72

Noter

NOT 13

NOT 14

Patent, licenser, vaumärken och liknande rättigheter

Koncernen

Varu­ märken

Övriga immateriella Teknik tillgångar Summa

Goodwill

Belopp vid årets ingång Förvärv av dotterbolag (not 4)

Anskaffningsvärden

2008

2007

798

546

64

240

Redovisat värde före nedskrivningar

Belopp vid årets ingång

55

24

71

150

Årets valutakursdifferenser

120

12

Förvärv av dotterbolag (not 4)

13

10

23

Belopp vid årets utgång

982

798

Belopp vid årets ingång

4

3

Årets nedskrivningar

1

Belopp vid årets utgång

4

4

978

794

2008

2007

193

161

Årets investeringar

10

10

Årets valutakursdifferenser

11

4

6

20

Belopp vid årets utgång

79

28

97

203

Ackumulerade avskrivningar

Belopp vid årets ingång

5

2

33

40

Förvärv av dotterbolag (not 4)

Årets avskrivningar

7

3

6

16

Årets valutakursdifferenser

1

3

4

Belopp vid årets utgång

13

5

42

60

Utgående redovisat värde

66

23

55

143

Ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde Redovisat goodwillvärde per kassagenererande enhet

Dehumidification, USA Dehumidification, Belgien MCS, Australien

Varumärken

MCS, Tyskland

Posten innefattar varumärkena Sial 24 Mkr, Des Champs Technologies 26 Mkr, Turbovent 2 Mkr och Toussaint Nyssenne 14 Mkr, vilka identifierades vid förvärven av dessa rörelser.

MCS, Norge och Danmark MCS, Sverige HumiCool Aerotech, USA HumiCool, Italien

37

4

4

112

96

68

73

6

50

42

398

345

Posten innefattar ventilations- och luftkonditioneringssystem för kommersiella byggnader 18 Mkr samt ventilations- och luftreningsteknik 5 Mkr, som erhållits och värderats i samband med förvärven av Des Champs Technologies och Turbovent.

HumiCool, Danmark

80

71

HumiCool, Turkiet

28

2

2

978

794

Övriga immateriella tillgångar

Nedskrivning

Övriga immateriella tillgångar inkluderar 3 Mkr avseende patent, 33 Mkr avseende aktiverade utvecklingsutgifter för affärs- och koncernredovisningssystem samt 6 Mkr avseende en hyresrättighet i Kina. Kundrelationer har värderats till vardera 5 Mkr i de förvärvade bolagen Munters Form och Toussaint Nyssenne vid respektive förvärvstillfälle.

Under 2007 redovisades en nedskrivning av hela goodwillvärdet 1 Mkr hänförlig till en svensk rörelse inom Division MCS på grund av att verksamheten avvecklats. Under 2008 har ingen nedskrivning gjorts.

Teknik

Moderbolaget

Övriga

Prövning av goodwillvärden

Övriga immateriella tillgångar

Anskaffningsvärden

Belopp vid årets ingång Årets investeringar Belopp vid årets utgång

18 4 22

Ackumulerade avskrivningar

Belopp vid årets ingång

1

Årets avskrivningar

3

Belopp vid årets utgång Utgående redovisat värde

Årets investeringar avser främst Field.Link, ett mobilt IT-system inom division MCS, som lanserades under 2008.

4 18

Per den 30 september 2008 prövades rutinmässigt de redovisade värdena på goodwill. Undersökningarna har genomförts för varje enskild kassagenererande enhet. Värderingen har baserats på diskonterat framtida kassaflöde. Detta innefattar av styrelsen och koncernledningen godkända prognoser för de kommande tre åren. Tillväxttakten efter de tre åren har av försiktighetsskäl bestämts till 2 procent. Vid beräkningarna användes för koncernen en nominell diskonteringsränta (genomsnittlig vägd kapitalkostnad före skatt) som bestämdes till 11,0 procent (12,4). De mest väsentliga antagandena avser försäljningstillväxten, rörelsemarginalens utveckling, ianspråktagande av operativt sysselsatt kapital samt diskonteringsräntan. Återvinningsvärdena befanns överstiga redovisade värden. Någon nedskrivning var således inte nödvändig. Det totala nyttjandevärdet för de kassagenererande enheterna översteg redovisat värde 2,4 gånger. Det krävs 2,9 procentenheters ökning av diskonteringsräntan för att nedskrivning kan bli aktuell i någon enhet. För de övriga enheterna krävs det betydligt större ökning av diskonteringsräntan innan nedskrivning kan aktualiseras. Mot bakgrund av ändrade marknadsförutsättningar och finansiell oro genomfördes ytterligare en prövning av goodwillvärdena på några större enheter per den 31 december 2008. Återvinningsvärdena befanns överstiga redovisade värden. Någon annan indikation på värdenedgång har inte framkommit.


73

Noter

Förvärv av verksamheter

I kassaflödesanalysen redovisas påverkan på likvida medel avseende förvärvade verksamheter. Kassaflödespåverkan under 2008 avser kontanta utbetalningar samt direkta utgifter hänförliga till förvärven av Toussaint Nyssenne, Västgöta Torkteknik och Munters Form samt utbetalning av tilläggsköpeskilling avseende Sial som tidigare hade skuldförts i samband med förvärvet.

Andel, %

Redovisat värde

AB Carl Munters (org.nr. 556035-1198) Sverige

100

169

Munters Beteiligungs GmbH

100

4

Land

Tyskland

Munters BV

Nederländerna

100

0

Munters Corporation

USA

100

2

Munters France SAS

Frankrike

100

45

Munters Group Ltd

Storbritannien

100

0

Munters Italy SpA

Italien

100

87

Munters Korea Co Ltd

Sydkorea

100

0

Munters Ltd

Storbritannien

100

154

Munters (Thailand) Co Ltd

Thailand

100

1

Polygon AS

Norge

100

249

Polygon A/S

Danmark

Ateliers Toussaint Nyssenne SA

Belgien

19

1

100

79 791

Indirekta aktieinnehav i väsentliga rörelsedrivande dotterbolag

Redovisat Andel, Anskaff- värde kon% ningsvärde cernen

Land

Aerotech Asia Brittiska Inc Co Jungfruöarna

50

4

Resultatandel 2008

2

Ingen verksamhet förekommer i bolaget. Redovisat värde i koncernen motsvarar beräknat återvinningsvärde vid en eventuell framtida likvidation av bolaget.

Andelar i dotterbolag

Direkta aktieinnehav

Andelar i intressebolag

Land

NOT 17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

Förutbetalda hyror och leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Övriga poster

NOT 18

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

9

6

1

1

8 100

8 51

– 11

– 5

117

65

12

6

Finansiella instrument

Munters finansiella risker samt hur dessa hanteras finns beskrivet i not 3. Finansiella instrument redovisade som finansiella tillgångar och finansiella skulder.

Andel, %

Munters AG Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co Ltd Munters A/S

Schweiz

100

Kina Danmark

100 100

Munters Austria GmbH

Österrike

100

Munters Brasil Industria e Comércio Ltda

Brasilien

100

Munters de Mexico S de RL de CV

Mexiko

100

Munters Euroform GmbH

Tyskland

100

Munters Europe AB (org.nr. 556380-3039) Munters-Form Endüstri Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. Munters GmbH

Sverige

100

Turkiet Tyskland

80 100

Munters Inc

Kanada

100

Munters India Humidity Control Private Ltd

Indien

100

Munters KK

Japan

100

Munters Mist Eliminator (Beijing) Co Ltd

Kina

100

Munters NV

Belgien

100

Munters Oy

Finland

100

Munters Poland Sp zoo

Polen

100

Munters Pte Ltd

Singapore

100

Munters (Pty) Ltd

Sydafrika

100

Munters Pty Ltd

Australien

100

Munters Service GmbH

Tyskland

100

Munters Services France SAS

Frankrike

100

Munters Spain SAU

Spanien

100

Munters Torkteknik AB (org.nr. 556034-6164)

Sverige

100

Polygon A/S

Danmark

56

Turbovent Agro A/S

Danmark

100

Derivatinstrument

Vid utgången av året fanns i koncernen valutaterminskontrakt enligt följande. Dessa har redovisats till verkligt värde i balansräkningen.

Valuta

Nettosäljbelopp lokal valuta, tusental

EUR

–3 919

–123

USD

4 286

–1 400

Redovisat värde, tkr

GBP

50

122

DKK

2 250

–148

JPY

–247 156

191

PLN

–850

–21

AUD

102

–4

SGD

146

–18

Summa

–1 401

Negativt nettosäljbelopp avser köp och positivt nettosäljbelopp avser sälj. Samtliga terminskontrakt förfaller under 2009. Verkligt värde på finansiella instrument

Redovisat värde på räntebärande tillgångar och skulder i balansräkningen kan avvika från dess verkliga värde, bland annat som en följd av förändringar i marknadsräntor. Räntebindningstiden för koncernens externa lån är kort. För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning bedöms det verkliga värdet överensstämma med det redovisade värdet på grund av den korta löptiden.

Munters årsredovisning 2008

NOT 15

NOT 16


74

Noter

Kategorier av tillgångar och skulder Koncernen

2008

NOT 19

Valutaderivat där säkrings- Lånefordredovisning av ringar och Ej kassaflöden kundford- finansiella inte tillämpas ringar tillgångar

Aktiekapital Totalt

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Varulager m.m.

664

664

1 121

1 121

– –

20 –

128 589

148 589

1 354

1 354

Kundfordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Derivatinstrument

– 1

– –

117 –

117 1

Övriga kortfristiga fordringar

71

59

130

Likvida medel

490

490

1

1 935

2 678

4 614

2007

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Varulager m.m.

600

600

904

904

– –

19 –

64 536

83 536

Kundfordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Derivatinstrument

1 292

1 292

– 0

– –

65 –

65 0

Övriga kortfristiga fordringar

58

48

Likvida medel

276

0

1 645

2008

Eget kapital

Aktiekapitalet 131 250 000 kronor utgörs av 75 000 000 fullt betalda aktier med vardera kvotvärde 1,75 kronor. Varje aktie berättigar till en röst vid omröstning på bolagsstämma. Det finns ett aktieslag. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman utan begränsning. Det finns inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av lag eller bolagsordning. Reserver Den 1 januari 2007

Reserv för orealiserade vinster

Reserv för valutakursdifferenser

Summa reserver

–46

2

–48

Kassaflödessäkringar

–1

–1

Valutakursdifferenser

10

10 –37

Den 31 december 2007

1

–38

Kassaflödessäkringar

–1

–1

Valutakursdifferenser

137

137

Den 31 december 2008

0

99

99

Reserven för orealiserade vinster består av den del av vinster och förluster hänförliga till kassaflödessäkringar som är klassificerade som effektiva. Reserven för valutakursdifferenser består av differenser som uppkommer när utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar omräknas till svenska kronor. Innehav av egna aktier

I syfte att täcka åtaganden för utestående optionsprogram, har bolaget förvärvat egna aktier. Antal

Kvotvärde, kr

Den 1 januari 2007

1 215 750

2 127 563

106

Försäljningar under 2007

–148 800

–260 400

276

Den 31 december 2007

1 066 950

1 867 163

2 217

3 862

Försäljningar under 2008

Den 31 december 2008

1 066 950

1 867 163

Valutaderivat där säkringsredovisning av Övriga Ej kassaflöden finansiella finansiella inte tillämpas skulder skulder

Totalt

Skulder

Under 2008 har inga förvärv eller försäljningar av egna aktier förekommit. Innehavet av egna aktier har förvärvats till ett sammanlagt förvärvspris om 56 983 367 kronor motsvarande ett genomsnittligt pris inklusive kurtage om 53,41 kronor per aktie.

Räntebärande skulder

1 694

1 694

Avsättningar

277

277

Leverantörsskulder Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter Derivatinstrument

537

537

Ej inräknat innehav av egna aktier uppgår antal utestående aktier vid årets utgång till 73 933 050.

– 2

386 –

44 –

430 2

Optionsprogram

Övriga skulder

143

246

389

2

2 760

567

3 329

Utestående optionsprogram framgår av not 29. Utdelning under året

Årsstämman den 22 april 2008 beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om utdelning uppgående till 2,50 kronor per aktie, sammanlagt 184 832 625 kronor.

2007

Skulder

Räntebärande skulder

1 200

1 200

Avsättningar

231

231

Leverantörsskulder Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter Derivatinstrument

496

496

– 1

353 –

24 –

377 1

136

219

355

1

2 185

474

2 660

Övriga skulder

Antal utestående aktier

Förslag till utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas till aktieägarna 2008.


75

Noter

Förändringar i eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital

Reserver

Balanserade vinstmedel

Summa

Minoritets intresse

Summa eget kapital

125

–46

1 421

1 500

6

1 506

–1

–1

–1

10

10

10

Den 1 januari 2007

Kassaflödessäkringar, netto Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag Aktuariella vinster och förluster netto, inkl löneskatt

3

3

3

Summa intäkter och kostnader som förts direkt mot eget kapital

9

3

12

12

Nettoresultat

332

332

4

336

Summa intäkter och kostnader

9

335

344

4

348

Försäljning av egna aktier

11

11

11

Fondemission

6

–6

0

0

Inlösen av egna aktier

–494

–494

–494 –166

Utdelning till moderbolagets aktieägare

–166

–166

Utdelning från dotterbolag

–3

–3

131

–37

1 101

1 195

7

1 202

Den 31 december 2007

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Koncernen

Aktiekapital

Reserver

Balanserade vinstmedel

Summa

Minoritets intresse

Summa eget kapital

131

–37

1 101

1 195

7

1 202

–1

–1

–1

137

137

137

Den 1 januari 2008

Kassaflödessäkringar, netto Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag Aktuariella vinster och förluster netto, inkl löneskatt

–31

–31

–31

Summa intäkter och kostnader som förts direkt mot eget kapital

136

–31

105

105

Nettoresultat

163

163

2

165

Summa intäkter och kostnader

136

132

268

2

270

Utdelning till moderbolagets aktieägare

–185

–185

–185

Utdelning från dotterbolag Den 31 december 2008

NOT 20

–2

–2

131

99

1 048

1 278

7

1 285

Räntebärande skulder

NOT 21

Koncernen

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Syndikerad kreditfacilitet Övriga banklån

1 637 16

1 137 31

1 637 –

1 137 –

Långfristiga skulder

1 653

1 168

1 637

1 137

Övriga korta kreditfaciliteter

26

22

Leasingåtagande

15

10

Kortfristiga skulder

41

32

0

0

Munters upplåning från bank utgörs dels av en syndikerad kreditfacilitet, dels av individuellt beviljade banklån till dotterbolag. Den syndikerade kreditfaciliteten uppgår till 2 000 Mkr och löper fram till 2012. Mer information i not 3.

Koncernen

Långfristiga förmånsbestämda förpliktelser till anställda Övriga långfristiga ersättningar till anställda Övriga förmåner till anställda

2008

2007

177 14

134 14

17

14

208

162

Kortfristiga förmånsbestämda förpliktelser till anställda

9

10

Kortfristiga

9

10

217

172

177

134

14

14

Långfristiga

Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Långfristiga förmånsbestämda förpliktelser till anställda Övriga långfristiga ersättningar till anställda Kortfristiga förmånsbestämda förpliktelser till anställda Redovisade avsättningar enligt IAS 19

9

10

200

158

Munters årsredovisning 2008

Koncernen


76

Noter

Munterskoncernen finansierar pensionsplaner för sina anställda i flertalet länder. Planerna följer huvudsakligen respektive lands praxis och kan vara avgiftsbestämda eller förmånsbestämda eller en kombination av båda. De viktigaste förmånsbestämda pensionsplanerna omfattar anställda i Sverige, Norge, Storbritannien och Tyskland. I Frankrike och Italien görs avsättningar för obligatoriska ersättningar vid anställningens upphörande. Munters tillämpar det alternativ som IAS 19 medger att aktuariella vinster och förluster redovisas direkt i eget kapital i den period de uppstår i den mån dessa avser ersättningar efter avslutad anställning. Aktuariella förluster uppgår till 40 (2) Mkr för perioden. Ackumulerad nettoförlust uppgår till 71 (33) Mkr vilken ingår i redovisad pensionsskuld. Den aktuariella förlusten under 2008 beror huvudsakligen på signifikant lägre diskonteringsräntor än vid föregående värderingstillfälle 2007. Övriga långfristiga ersättningar till anställda omfattar anställda i Tyskland. De avgiftsbestämda planerna omfattar huvudsakligen ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernbolag till separata juridiska enheter, exempelvis försäkringsbolag. Storleken på premien baseras på lönen. Årets kostnad för avgiftsbestämda planer uppgår till 75 (67). Redovisade avsättningar (årets förändring)

2008

2007

158

156

Pensionskostnad

14

15

Aktuariella förluster (+) / vinster (–)

40

–2

Förmåner betalda av arbetsgivaren

–13

–12

–1

–1

Företagsförvärv

0

0

Avslutade och ändrade förmånsplaner

0

0

Årets valutakursdifferenser

2

2

200

158

73

71

Nuvärde på ofonderade åtaganden

178

155

Marknadsvärde på förvaltningstillgångar (–)

–51

–68

Belopp vid årets utgång

200

158

Belopp vid årets ingång

Premier betalda av arbetsgivaren

Belopp vid årets utgång Redovisade avsättningar (vid årets utgång)

Nuvärde på helt eller delvis fonderade åtaganden

Förmåner intjänade under året

226

223

6

5

11

9

–15

–16

Företagsförvärv

0

0

Avslutade och ändrade förmånsplaner Aktuariella vinster (–) / förluster (+) – ändringar i antaganden Aktuariella förluster – erfarenhetsbaserade justeringar Årets valutakursdifferenser

0

0

24

–2

3

3

Räntekostnader Betalda förmåner

Belopp vid årets utgång

–4

4

251

226

Förvaltningstillgångar

Belopp vid årets ingång Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Premier betalda av arbetsgivaren Förmåner betalda från förvaltningstillgångar Avslutade och ändrade förmånsplaner

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar

–10

3

6

5

Årets kostnader för förpliktelser – förmånsbaserade planer

Förmåner intjänade under året Räntekostnader

11

9

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

–4

–4

Amortering av tidigare intjänade förmåner Amortering av orealiserade aktuariella vinster och förluster på övriga långfristiga ersättningar Avslutade och ändrade förmånsplaner

0

1

1

5

0

–1

Årets kostnader för förpliktelser – förmånsbaserade planer

14

15

Pensionskostnad avgiftsbaserade planer

75

67

Administrationskostnader Finansiella kostnader

78 11

73 9

Totala pensionskostnader

89

82

Aktuariella vinster (+) / förluster (–) under året

–40

2

Effekter av begränsningsregeln i punkt 58 (b)

0

0

–71

–33

–33

–35

Fördelning av pensionskostnader i resultaträkningen

Redogörelse för koncernens redovisade intäkter och kostnader

Ackumulerade aktuariella förluster Aktuariella vinster (+) och förluster (–) som redovisas direkt mot eget kapital

Belopp vid årets ingång Amortering av aktuariella vinster under året

1

4

Aktuariella förluster på förpliktelser Aktuariella förluster/vinster på förvaltnings­ tillgångar Avslutade och ändrade förmånsplaner

–27

–1

–14

–1

0

0

Årets valutakursdifferenser Ackumulerat

2

0

–71

–33

Förvaltningstillgångar

Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser

Belopp vid årets ingång

Avkastning på förvaltningstillgångar

68

67

–10

3

1

1

–1

–4

0

0

Årets valutakursdifferenser

–7

1

Belopp vid årets utgång

51

68

Egetkapitalinstrument, %

36

55

Skuldinstrument, %

48

33

Fastigheter, %

9

6

Övriga tillgångar (likvida medel), %

7

6

Ingen del av förvaltningstillgångarna 2008 och 2007 är placerade i företagets egna egetkapitalinstrument, skuldinstrument, fastigheter eller övriga tillgångar som används av företaget. Väsentliga aktuariella antaganden Koncernen, viktade värden

Diskonteringsränta, %

3,9

4,8

Avkastning på förvaltningstillgångar, %

5,5

6,5

Framtida löneökningar, %

2,6

3,2

Framtida inflation, %

1,9

1,8

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna är fastställd utifrån antagandet att avkastningen på obligationer blir lika med räntan för en tioårig statsobligation samt att aktieavkastningen kommer att uppgå till samma ränta med tillägg för en riskpremie.


77

Noter

Nettovärde fonderade och delvis fonderade planer

200

2007

2006

2005

2004

226

223

212

183

–68

–67

–71

–65

158

156

141

118

Erfarenhetsbaserade justeringar

2008

2007

2006

Förvaltningsskulder Förvaltningstillgångar

3 –14

3 –1

9 2

Netto erfarenhetsbaserade justeringar

–11

2

11

Munters budgeterade avgifter för de förmånsbaserade åtagandena uppgår till 16 Mkr för 2009. Moderbolaget

NOT 22

Övriga avsättningar Avsättning för Garanti­ Övriga juridiska tvister avsättningar avsättningar Summa

Per 1 januari 2008

1

55

3

59

29

29

– –

–17 9

– 0

–17 9

Utnyttjat under året

–17

–2

–19

Per 31 december 2008

1

59

1

61

2008

2007

2 59

3 56

61

59

– Tillkommande avsättningar – Återförda outnyttjade belopp Valutakursdifferenser

Avsättningarna består av: Långfristig del Kortfristig del

2008

2007

39

37

2008

2007

Nettoskuld avseende pensionsåtaganden i egen regi vid ingången av året Kostnad, exkl skatter som belastat resultatet

37 3

35 3

Utbetalning av pensioner

–1

–1

Semesterlöneskuld

Nuvärdesberäknat kapitalvärde av pensions­ förpliktelser i egen regi vid utgången av året

39

37

Förmånsbestämda förpliktelser till anställda

NOT 23

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2007

2008

2007

109

86

3

2

Sociala avgifter

45

24

5

3

Övriga personalrelaterade kostnader

94

95

1

1

182

172

6

4

430

377

15

10

Mottaget ej fakturerat gods m.m. Förpliktelser som helt eller delvis täcks av avskiljda tillgångar Förpliktelser för vilka det inte finns särskilt avskiljda tillgångar

0

0

39

37

Summa

39

37

2008

2007

Periodens redovisade pensionskostnader

Pensionering i egen regi Kostnad exklusive räntekostnad

3

3

Kostnad för pensionering i egen regi, exklusive skatter

3

3

Försäkringspremier

3

4

Kostnad för pensionering genom försäkring, exklusive skatter

3

4

Redovisad nettokostnad, exkl skatter, hänförlig till pensioner

6

7

Pensionering genom försäkring

Redovisad nettokostnad är i sin helhet redovisad som rörelse­ kostnad. Använd nettodiskonteringsränta är 4,50 procent och åtagandena är beräknade på lönenivån per balansdagen. Nästa års förväntade utbetalning avseende förmånsbestämda pensionsplaner uppgår till knappt 3 Mkr. Avgifterna till FPG/PRI-systemet för 2009 beräknas bli cirka 3 Mkr.

Moderbolaget

2008

NOT 24

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

– 1

4 1

– –

– –

1

5

Garantiförbindelser FPG

2

2

73

69

Bankgarantier

40

24

Moderbolagsgarantier

13

17

Övrigt

0

1

2

3

126

110

Företagsinteckningar Övriga ställda säkerheter Eventualförpliktelser (Ansvarsförbindelser)

Garantiförbindelser FPG avser pensionsskulder i Sverige. Övriga garantier är normala verksamhetsrelaterade garantier, till exempel förskotts- och fullgörandegarantier. Juridiska processer

De väsentligaste juridiska processerna hänförs till Munters dotterbolag i USA, Munters Corporation. Bolaget var per den 31 december 2008 angiven som medsvarande i 52 (51) asbestrelaterade processer. Hittills har ingen av kärandena påstått sig ha exponerats för någon specifik Munters-produkt. Under loppet av de senaste åren har Munters Corporation i fyra fall vunnit genom summariska domar som alltså inte längre pågår. Munters Corporation är av den bestämda uppfattningen att återstående yrkanden är grundlösa och avser att med kraft bestrida varje krav. Munters

Munters årsredovisning 2008

2008

Nuvärdet av de förmåns­ bestämda förpliktelserna 251 Verkligt värde för förvaltningstillgångar –51


78

Noter

Corporation har försäkringsskydd för de asbestrelaterade kraven genom flera försäkringar. Med förbehåll för vissa reservationer har försäkringsbolagen bekräftat att de tills vidare kommer att stå för en betydande andel av försvarskostnaderna. Under en tid har en produkt inom division Dehumidification i USA lidit av ett specifikt komponentfel. Orsaken till felet identifierades under 2008 och var hänförlig till en felaktig komponent levererad av en tredje part. Munters har initierat en juridisk process mot den tredje parten och har god tilltro till att kunna få kompensation för stora delar av garantikostnaden som uppstått på grund av felet. Munters kostnader för att åtgärda dessa fel har belastat resultatet löpande. Uppskattad kompensation från den juridiska processen har inte intäktsförts i enlighet med IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Munters anser inte att något av ovan nämnda krav i väsentlig grad kommer att ha någon negativ effekt på bolagets ekonomiska ställning eller verksamhetsresultat. I övrigt är Munters involverad i ett fåtal antal kommersiella tvister. Ingen av dessa tvister bedöms ha någon större negativ effekt på bolagets ekonomiska ställning eller verksamhetsresultat.

NOT 26

Medelantal anställda, sjukfrånvaro och könsfördelning

Medelantal anställda

Transaktioner med närstående

Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan Munters och dess närstående. Ersättningar och villkor i anställningsavtal för ledande befattningshavare och enskilda styrelseledamöter framgår i not 28 och not 29. Munters har inte lämnat garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har under innevarande räkenskapsår eller föregående räkenskapsår haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner med koncernen, som är eller var ovanlig till sin karaktär eller med avseende på villkoren, och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. Moderbolagets försäljning till koncernföretag uppgick till 51 (51). Inköp från koncernföretag uppgick till 22 (15).

2007

Varav män, %

Antal

Varav män, %

Koncernen

Antal

Australien

135

71

133

73

86

90

68

85

Brasilien

44

91

26

88

Danmark

147

70

141

70

Finland

369

88

311

89

82

84

74

83

2

100

2

100

Belgien

Frankrike Förenade Arabemiraten Indien

9

78

2

50

Indonesien

1

100

1

100

Irland

5

60

8

63

Italien

276

81

277

79

Japan

53

89

52

90 86

Kanada NOT 25

2008

Kina Korea Mexiko

14

86

14

161

79

159

79

15

80

11

82

99

82

129

86

Nederländerna

127

90

107

88

Norge

244

68

253

70

4

77

3

67

15

73

13

77

2

100

2

100

Nya Zeeland Polen Ryssland Saudiarabien

3

100

3

100

Schweiz

19

89

20

90

Singapore

17

76

17

76

Spanien

15

47

13

62

Storbritannien

315

74

342

78

Sverige

390

83

378

84

32

78

28

75

2

50

1

0

24

67

27

70

Sydafrika Taiwan Thailand Turkiet

10

50

Tyskland

564

85

568

84

USA

82

938

82

1 001

Vietnam

3

67

3

67

Österrike

71

81

81

83

4 291

81

4 268

81

30

67

24

64

Varav moderbolaget (Sverige) Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron hos de anställda i Munters AB uppgick under året till 2,64 procent (4,17) av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, varav sammanhängande sjukfrånvaro > 60 dagar stod för 1,2 procent (3,47). Av den totala sjukfrånvaron stod män för 2,17 procent och kvinnor för 0,47 procent. Upplysningar enligt årsredovisningslagen om sjukfrånvaron för olika grupper av anställda och kön lämnas inte eftersom antalet anställda per grupp understiger tio. Könsfördelning inom koncernledningen

Vid årets utgång bestod styrelsen av åtta män och två kvinnor. Koncernledningen, inklusive verkställande direktören för moderbolaget, bestod uteslutande av män. Verkställande direktörer i de dotterföretag som ingår i koncernen bestod till 100 procent av män.


79

Noter

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2008 Sociala kostnader

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader

28

16

23

15

6

6

1 578

367

1 502

332

Moderbolaget varav pensionskostnader Dotterbolag varav pensionskostnader Koncernen

84

76

1 606

383

1 525

347

89

82

varav pensionskostnader Koncernen

2007

Löner och andra ersättningar

2008

2007

Varav VD och rörlig erÖvriga styrelse sättning anställda

Varav VD och rörlig erÖvriga styrelse sättning anställda

Australien

1

46

1

0

44

Belgien

2

0

37

30

Brasilien

1

0

11

13

Danmark

1

69

2

1

48

Finland

1

0

102

1

0

93

Frankrike Förenade Arabemiraten Indien

1

0

31

1

0

27

– 1

– –

1 1

– –

– –

1 0

Indonesien

0

0

Irland

2

3

Italien

3

98

6

2

82

Japan

2

0

14

2

1

19

Kanada

0

6

0

7

Kina

1

0

7

1

0

11

Korea

3

3

Mexiko

1

12

1

0

13

Nederländerna

3

0

50

2

0

40

Norge

1

107

1

0

103

Nya Zeeland

1

1

Polen

1

0

3

0

0

2

Ryssland

1

1

Saudiarabien

1

1

Schweiz

11

11

Singapore

1

0

3

1

0

3

Spanien

3

5

1

0

4

Storbritannien

2

0

112

3

1

131

Sverige

8

1

155

8

1

140

Sydafrika

1

0

5

1

0

8

Taiwan

1

0

Thailand

1

0

2

1

0

2

Turkiet

1

1

3

Tyskland

246

2

0

235

USA

6

0

392

6

1

381

Vietnam

1

1

Österrike

29

27

42

4

1 564

42

9

1 483

6

0

22

7

1

16

Varav moder­ bolaget (Sverige)

NOT 28

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare

Riktlinjer

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Arvode för utskottsarbete utgår. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. För ledande befattningshavare har bolagsstämman, i april 2008, beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning. För ledande befattningshavare ska tillämpas marknadsmässiga och konkurrenskraftiga löner och övriga anställningsvillkor som står i relation till ansvar, befogenhet, kompetens och erfarenhet. Avstämning av totala ersättningar gentemot marknadsstatistik och annan information ska genomföras regelbundet. Utöver fast årslön ska ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken för VD ska baseras på koncernens resultat per aktie och för övriga ledande befattningshavare på förbättringar inom respektive persons ansvarsområde vad gäller resultat per aktie, omsättning, operativt nettoresultat och kapitalomsättningshastighet samt utfall av individuella aktivitetsplaner. Rörlig lön ska maximalt motsvara 50 procent av den fasta årslönen för VD och maximalt mellan 30 och 70 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare. Bolaget kan subventionera eller ersätta räntekostnad vid ledande befattningshavares förvärv av aktier där befattningshavaren står all risk. Mellan bolaget och ledande befattningshavare ska uppsägningstiden inte vara längre än högst 6 månader och avgångsvederlag ska inte motsvara mer än 18 månadslöner (grundlöner) för VD och 12 månadslöner (grundlöner) för övriga ledande befattningshavare. VD omfattas av en premiebaserad pensionsplan enligt vilken avtalad premieavsättning får uppgå till högst 35 procent av grundlönen. Övriga ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige omfattas av ITP-planen, utöver vilken kan utgå viss premiebaserad förstärkning. För dessa program ska total premieavsättning uppgå till mellan 20 procent och 35 procent av pensionsmedförande lön. Ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta. Styrelsen ska varje år överväga om ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Aktiekursrelaterade incitamentsprogram som inte beslutas av bolagsstämman ska ej förekomma. Arvode för styrelseledamot fastställs av bolagsstämma. Om en styrelseledamot är anställd av bolaget utgår ersättning till sådan ledamot enligt dessa riktlinjer, varvid särskild ersättning för uppdraget som styrelseledamot inte ska erläggas. Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen, övriga chefer i ledande ställning som är direkt underställda VD samt styrelseledamot i bolaget. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, förutsatt att detta redovisas och motiveras i efterhand. En divisionschef har utöver ordinarie program för rörlig lön, möjlighet till en särskild bonus under åren 2008–2010 motsvarande 0–50 procent av fast årslön. Utbetalning av denna bonus sker 2011 och är villkorad till anställning den 1 januari 2011; utfall baseras på prestation kopplad till långsiktiga mål för divisionens nettoomsättning, kapitalbindning och operativ marginal.

Munters årsredovisning 2008

NOT 27


80

Noter

Ledande befattningshavares ersättningar och övriga förmåner under året Belopp i tkr

Styrelsens ordf., Anders Ilstam Ledamot, Kenneth Eriksson Ledamot, Bengt Kjell Ledamot, Eva-Lotta Kraft Ledamot, Sören Mellstig Ledamot, Jan Svensson Ledamot, Kjell Åkesson Verkställande direktör Andra ledande befattningshavare (4,8 personer) Summa

Styrelse- Rörlig arvode/ ersättgrundlön ning

Övriga för- Pensionsmåner kostnad

Övriga ersättningar Summa

och avräknas mot andra förvärvsinkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens och andra ledande befattningshavares sida utgår inget avgångsvederlag. Finansiella instrument och optionsprogram

550

550

250

250

275

275

Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare har deltagit i det personaloptionsprogram som beslutades av årsstämman under det gångna året. Ingen tilldelning av optioner erhölls då förbättring av vinst per aktie 2008 i förhållande till 2007 inte uppnåddes enligt kraven i programmet. Se även not 29.

300

300

Berednings- och beslutsprocess

300

300

350

350

250

250

3 900

136

1 185

9 005

– 1 041

1 605

274 11 925

2 790

522 19 669

15 180

1 177

248 5 469

Styrelsearvode avser såväl arvodet till valda styrelseledamöter som arvode till ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej. Ledande befattningshavare avser CEO (verkställande direktör), Chief Financial Officer, Division President Dehumidification, Division President HumiCool och Division President MCS samt Group Vice President Human Resources and Corporate Communication. Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2008 kostnadsförd rörlig ersättning. Ingen rörlig ersättning har kostnadsförts för 2008. Övriga förmåner avser tjänstebils- och kostförmåner. Pensionskostnad inkluderar kostnader för sjukpensionsförsäkring och efterlevandeskydd etc. Beloppen är exklusive särskild löneskatt på pensionskostnader. Övriga ersättningar avser 2008 års räntekompensation för förvärv av Munters aktier (se not 29). Pension

Den svenska ITP-planen är en plan som omfattar flera arbetsgivare försäkrade av Alecta. Det är en förmånsbestämd plan, men eftersom förvaltningstillgångarna och förpliktelserna inte kan allokeras till varje arbetsgivare eller enskilda personer redovisas den som en avgiftsbestämd plan. De framtida förpliktelserna för ledande befattningshavare kan därmed inte anges. En befattningshavare med hemvist i USA omfattas av det generella pensionsprogrammet 401k samt särskild premiebaserad pensionsplan. Medel avsätts månadsvis till en stiftelse och motsvarar vid varje tillfälle bolagets åtagande. Bolagets åtagande den 31 december 2008 var 1 240 tkr. Samtliga pensionsavtal till ledande befattningshavare är oantastbara, det vill säga inte villkorade av framtida anställningar. Avgångsvederlag

Mellan bolaget och verkställande direktören samt andra ledande befattningshavare skall uppsägningstiden inte vara längre än högst 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner av grundlön (för verkställande direktören 18 månader). Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande, med undantag för verkställande direktör,

Styrelsen har inom sig tillsatt ett ersättningsutskott bestående av Anders Ilstam och Bengt Kjell. Dess arbete redogörs för i bolagsstyrningsrapporten på sidan 38.

NOT 29

Utestående incitamentsprogram

Munters har under åren 2004 och 2006 genomfört optionsprogram riktade till koncernledning och seniora befattningshavare i koncernen. För optionerna har för samtliga utestående optionsprogram erlagts en marknadsmässig premie, vilken har redovisats som en ökning av koncernens egna kapital. För att täcka bolagets åtagande enligt optionsprogrammen har förvärvats egna aktier, vars inköpspris har redovisats som en minskning av koncernens egna kapital. Vid en framtida inlösen av optionerna kommer den erhållna teckningslikviden att redovisas som en ökning av koncernens egna kapital. Optionspremien har under året subventioneras med 40 procent för startåret 2004 samt kommer att subventioneras med 60 procent för startåret 2006 av optionspremien i form av en kontant ersättning, under förutsättning att optionsinnehavaren är anställd vid tiden för optionernas lösenperiod. Subventionen med tillhörande sociala avgifter belastar koncernens resultat. Avsättningen för subventionerna uppgick vid årets utgång till drygt 1 Mkr. Förändringen i antalet utestående aktieoptioner och deras vägda genomsnittliga lösenpris (kr) är som följer: 2008 Genomsnittligt lösenpris

Per 1 januari

2007 Optioner

97,57 117 500

Utställda

Utnyttjade

Förverkade Förfallna Per 31 december

Genomsnittligt lösenpris

Optioner

95,33 128 100

70,40 –10 600

106,40 –10 000

82,00 –42 500

106,40

65 000

97,57 117 500

Lösenpris är omräknat med hänsyn till aktiesplit och fondemission genomförd 2007.

Varje option berättigar till köp av 3,21 aktier.

Startår

Lösen­period

Antal Antal uteståutställda ende optioner optioner vid årets slut

2006

1 sept 2009– 31 mars 2010

75 000

65 000 32,80/19,10 106,40

75 000

65 000

Options­premie, kr

Lösen­pris, kr

Personaloptionsprogram har beslutats för åren 2007–2008. Ingen tilldelning har skett då målen ej nåtts.


81

Noter

Under perioden september 2007 och mars 2008 har optionsprogrammet med startår 2004 lösts in. Ingen av de 42 500 optionerna nyttjades av optionsinnehavarna, då lösenpriset på 82,00 kronor översteg den genomsnittliga vägda aktiekursen under lösenperioden på 74,73 kronor. Incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Verkställande direktören innehar 25 000 optioner med startår 2006. En övrig ledande befattningshavare innehar 5 000 optioner med startår 2006. Munters subventionerar vidare förvärv av aktier i Munters som gjorts av koncernledningen i ett aktieköpsprogram beslutat av styrelsen. Subventionen innebär att Munters under en period till och med den 31 december 2011 eller längst till anställningens upphörande subventionerar befattningshavarens räntekostnad för dennes lånefinansiering av aktuellt förvärv. Inom ramen för erbjudandet har en befattningshavare i oktober 2005 förvärvat 30 000 aktier till ett belopp om 1 950 000 kronor, och två andra befattningshavare har i februari 2008 förvärvat 45 000 aktier för totalt 2 860 000 kronor. Verkställande direktören har under 2006 förvärvat 36 000 aktier till ett belopp om 2 931 000 kronor som också omfattas av subventionen.

NOT 30

NOT 32

Bolagsinformation

Munters AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556041-0606. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun i Sverige. Koncernens huvudsakliga verksamhet beskrivs i not 5. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernredovisningen för det verksamhetsår som slutar den 31 december 2008 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering den 6 mars 2009 och kommer att föreläggas årsstämman den 15 april 2009 för fastställande.

Arvode till revisorer

Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Revision

8 025

7 500

581

429

Andra uppdrag

2 238

1 193

317

184

922

1 324

1 417

948

12 602 10 965

898

613

Belopp i tkr

Ernst & Young

Övriga Revision Andra uppdrag

Med revision avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Med andra uppdrag avses huvudsakligen konsultationer inom skatteområdet.

Händelser efter balansdagen

Under första kvartalet 2009 genomför Munters ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten för att möta de försämrade marknadsvillkoren. Inom MCS innefattar åtgärderna avveckling av viss verksamhet samt centralisering av administration och sammanslagning av vissa affärsenheter innebärande reducering av personal. Inom HumiCool rör det effektiviseringar i produktionsstrukturen och volymrelaterade personalneddragningar. Dehumidification kommer att reducera indirekt personal för att sänka kostnadsnivån. Kostnaderna uppskattas till 30–45 Mkr, vilka kommer att belasta det första kvartalet. Sammantaget blir personalminskningen cirka 250 personer och de årliga kostnadsbesparingarna för fortlöpande verksamheter, följande tolvmånadersperiod efter full implementering, beräknas bli 75 Mkr.

Munters årsredovisning 2008

NOT 31


82

Vinstdisposition

Vinstdisposition Framtidsutsikter

Munters har en stark marknadsposition inom sina verksamhetsområden och arbetar kontinuerligt med rationaliseringar och effektivitetshöjningar. Förutsättningarna för en långsiktigt positiv utveckling är därför goda.

styrelsen anser relevanta. Den årliga utdelningen skall utgöra cirka hälften av koncernens genomsnittliga nettoresultat mätt över en period av flera år. Med hänsyn till rådande oförutsägbarhet i den finansiella och reala ekonomin föreslår styrelsen årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2008.

Förslag till vinstdisposition

Försäkran

Till årsstämmans förfogande finns följande vinstmedel (kronor): Överkursfond

2 117 500

Balanserad vinst

562 105 407

Nettoresultat

234 364 368

Summa

798 587 275

Styrelsen föreslår följande disposition: Utdelning till aktieägarna

Balanseras i ny räkning

798 587 275

Summa

798 587 275

Styrelsens avsikt är att tillämpa en utdelningspolitik som innebär att den framtida utdelningsnivån anpassas till Munters resultatnivå, finansiella ställning och andra faktorer som

Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, respektive koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, ger en rättvisande bild av företagets respektive koncernens ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen respektive koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets respektive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget respektive de företag som ingår i koncernen står inför.

Kista den 6 mars 2009 Anders Ilstam

Kenneth Eriksson

Bengt Kjell

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Eva-Lotta Kraft

Sören Mellstig

Pia Nordquist

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant

Jan Svensson

Kjell Wiberg

Kjell Åkesson

Styrelseledamot

Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant

Styrelseledamot

Lars Engström Verkställande direktör Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 mars 2009 Ernst & Young AB Björn Fernström Auktoriserad revisor


83

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse Till årsstämman i Munters AB (Publ) Org.nr 556041-0606

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Munters AB för räkenskapsåret 2008. Årsredo­ visningen och koncernredovisningen ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 42–45, 50–82. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredo­

visningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 6 mars 2009 Ernst & Young AB

Björn Fernström

Munters årsredovisning 2008

Auktoriserad revisor


84

Ledning

6

4

1

3

5

2

1 Lars Engström

3 Andreas Olofsson

5 Per Segerström

President, Chief Executive Officer.
Född 1963. Anställd sedan 2006. Bakgrund: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola.
Olika befattningar inom Atlas Copco i Sverige och Australien.
Senast som President för Atlas Copco Underground Rock Excavation Division. Aktieinnehav: 43 000. Optionsinne­ hav: 25 000.

Group Vice President Human Resources and Corporate Communications. Född 1970. Anställd sedan 2007. Bakgrund: Ekonomie Magister, Uppsala universitet. Managementkonsult på Connecta, Utlandspersonalchef, Sandvik, samt senast Director Human Resources & Organization på Bahco Group (Snap-on Inc.). Aktieinnehav: 15 000.

President HumiCool Division, Group Vice President. Född 1956. Anställd sedan 2003. Bakgrund: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.
Olika befattningar inom ABB i Sverige, Australien och Spanien, senast som Senior Vice President inom affärsområdet Substations. Aktieinnehav: 9 000.

2 Martin Lindqvist

4 Mike McDonald

Group Vice President, Chief Financial Officer. Född 1970. Tillträdde i mars 2009. Bakgrund: Fil.mag. i företagsekonomi, Mittuniversitetet. Olika befattningar inom Tetra Pak i Sverige och Italien, Trelleborg i Mexiko samt senast koncerncontroller, Mercuri Urval Group. Aktieinnehav: –.

President Dehumidification Division, Group Vice President. Född 1947. Anställd sedan 1995. Bakgrund: BS Business Administration & Economics, Drury College, Senior Executive Development Program, Northwestern University. VD Reda Pump Company. Aktie­ innehav: 38 400. Options­innehav: 5 000.

6 Morten Andeasen President MCS Division, Group Vice President. Född 1958. Anställd sedan 2008. Bakgrund: Civilekonom, Köpenhamns Universitet, Direktör SAS Service Partner, VD Top Flight Catering AB, Senior Vice President LSG Sky Chefs. Aktieinnehav: 30 000.

Uppgifterna avser situationen per den 6 mars 2009.


Munters 2008

85

Definitioner av finansiella nyckeltal och ordlista

Definitioner av finansiella nyckeltal

Året i korthet

Munters i korthet

• Orderingången uppgick till 6 515 Mkr (6 407),
 en ökning med 2 procent. • Nettoomsättningen var 6 570 Mkr (6 262),
en ökning med 5 procent. • Nettoresultatet minskade till 165 Mkr (336). • Resultat per aktie uppgick till 2,21 kronor (4,49). • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2008.

Två produktdivisioner med fokus på industriell process­luft­ behandling, komfortorienterad klimat­kontroll och klimat­ kontroll för jordbruksindustrin. En global service­­division med världsledande position inom skade­sanering och temporär klimatkontroll. Tillverkning, försäljning och service sker med drygt 4 100 anställda genom bolag i fler än 30 länder. Munters aktie är sedan 1997 noterad på Nasdaq OMX Stock­holm, Mid Cap.

Avkastning på eget kapital – Nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Minoritetens andel exkluderas från såväl resultat som eget kapital. Avkastning på operativt kapital – Operativt resultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital räknat på de senaste tolv månadernas in- och utgående balans. Avkastning på sysselsatt kapital – Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Eget kapital per aktie – Eget kapital (exklusive minoritetens andel) dividerat med utestående antal aktier på balansdagen. Kapitalomsättningshastighet – Netto­ omsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Likvida medel – Kassa och banktillgodo­ havanden samt kortfristiga placeringar med en löptid ej överstigande tre månader.

Resultatutveckling (rullande fyra kvartal) Mkr 800

7 000

700

6 000

600

5 000

500

4 000

400

3 000

300

2 000

200

1 000

100

0

Q4 98

Q4 99

Q4 00

Orderingång

Q4 01

Q4 02

Q4 03

Q4 04

Nettoomsättning

Q4 05

Q4 06

Q4 07

Q4 08

Endast större enheter. Servicedepåer och mindre säljkontor ej utmärkta.

0

Dehumidification

2008

2007

FörändJusterad ring, % förändring, %1

Orderingång, Mkr

6 515 6 407

2

0

Nettoomsättning, Mkr

6 570 6 262

5

3

Produkter och kompletta lösningar för att styra luft­f uktig­het. Kundernas tillverkningsprocesser och lagrings­möj­ligheter blir effektivare. Produktkvalitet, hållbarhet och hygien förbättras. Avfuktning i kombination med kylning skapar idealiskt inomhusklimat.

362

566

Rörelsemarginal, %

5,5

9,0

Resultat efter finansiella poster, Mkr

285

526

–46

HumiCool

Nettoresultat, Mkr

165

336

–51

Nettomarginal, %

2,5

5,4

Resultat per aktie, kronor

2,21

4,49

Produkter och system för evaporativ kylning och befukt­ning. Klimatkontrollsystem till djuruppfödnings- och växt­hus­industrier. Tekniker och produkter för dropp­av­skiljning, bland annat för rening av rökgas.

Operativt kassaflöde, Mkr

177

189

Avkastning på eget kapital, %

13,8

25,7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,6

24,8

Avkastning på operativt kapital, %

18,5

31,8

2,4

2,7

Nettoskuld, Mkr Soliditet, % Antal fast anställda vid årets utgång

50%

Operativt resultat

Division HumiCool, andel av: 26%

38%

–6 Operativt resultat

Nettoomsättning

Moisture Control Services (MCS)

31

4 132 4 043

31%

–36

1 390 1 068 28

Division Dehumidification, andel av:

Nettoomsättning

Rörelseresultat, Mkr

Kapitalomsättningshastighet, gånger

2

svarar rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på övervärden samt goodwill. P/E-tal (price/earnings ratio) – Aktiekurs på balansdagen dividerad med resultat per aktie. Resultat per aktie – Nettoresultat divi­derat med vägt genomsnittligt antal aktier. Räntetäckningsgrad – Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser). Rörelsemarginal – Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. Soliditet – Eget kapital (inklusive minori­tetsintresse) dividerat med summa tillgångar. Sysselsatt kapital – Summa tillgångar minus icke räntebärande avsättningar minus icke räntebärande skulder.

Ordlista

Operativt resultat

Nyckeltal

Operativt resultat – Operativt resultat mot-

Service för vatten- och brandskadesanering och temporär avfuktning. Heltäckande serviceerbjudande till försäk­rings­industrin som får lägre kostnader genom avfuktning och renovering i stället för ombyggnad.

Division MCS, andel av: 43%

12%

AgHort – Agriculture och Horticulture

Evaporativ kylning – Kylning som uppstår

det vill säga jordbruk och trädgårdsodling. Absolut fuktighet – Mängden vatten som luften innehåller mäts generellt i gram per kilo luft. Avfuktare – Aggregat för avfuktning av luft. Absorption – Upptagning av till exempel fukt av ett ämne varvid detta förändras, kemiskt eller fysikaliskt. Adsorption – Upptagning av till exempel fukt av ett ämne utan att detta förändras, varken kemiskt eller fysikaliskt. CELdek® – Produkt av specialimpregnerad cellulosa för befuktning och kylning av luft. Daggpunkt – Den temperatur till vilken luften måste kylas för att vatten­ångan i luften ska kondensera. Dehumidification – En division inom Munters vars produkter är baserade på avfuktning. DesiCool™ – En teknik att kyla luft genom en kombination av avfuktning och evaporativ kylning. Droppavskiljare – Komponent för avskiljning av vätskedroppar ur en gasström. DryCool – (Tidigare HCU) Produkt som med energieffektiv teknik kontrollerar temperatur och luftfuktighet oberoende av varandra och använder spillvärme för att reaktivera avfuktningsrotorn. ERV – (Exhaust Recovery Ventilation) Teknik för värmeåtervinning. Med hjälp av kondensorvärme förbehandlas utomhus­ luften innan den leds in i en byggnad. Evaporation – Avdunstning.

när en vätska, till exempel vatten, avdunstar. Field.Link – Mobilt IT-system för fälttekniker och centrala kundcentra som möjliggör snabb och effektiv skadebegränsning. FGD – Flue Gas Desulfurisation är en teknik som används i kolkraftverk för att rena rökgasen från svavelutsläpp som orsakar det som kallas surt regn. GLASdek® – Produkt av specialimpregnerad glasfiber för befuktning och kylning av luft. GTEC – Kylsystem för intagsluft till gas­ turbiner. HCU – generellt namn på en fuktkontroll­ enhet (Humidity Control Unit). Se även DryCool. HumiCool – En division inom Munters vars produkter är baserade på evaporativ kylning och befuktning. HVAC – (Heating Ventilation Air Condition) Värme, ventilation och luftkonditionering. Kyltorn – Anordning för evaporativ kylning av vatten. Läcksökning – Sökmetod där man utnyttjar förändringar vad gäller fukt, temperatur och ljudvågor som läckor åstadkommer. MCS, Moisture Control Services – En division inom Munters med inriktning på fukttekniska tjänster med tyngdpunkt på åtgärdande av vatten- och brand­skador. MEP – Munters ständigt pågående program för ökad effektivitet och ständiga förbättringar inom tillverkning och interna processer. MEP2 – Initiativ under 2008 för rationali­ sering av produktion och logistik, imple-

mentering av Mobil IT samt utveckling av hanteringen av kundfordringar. Mollierdiagram – Diagram som visar samband mellan absolut fuktighet, relativ fuktighet, temperatur och energi. PowerPurge™ – Ny patenterad teknik för att återvinna energi i avfukt­nings­processen. Genom att återföra överskottsvärme från avfuktningsrotorn till regenereringsluften och samtidigt minska behovet av efterkylning av processluften kan energikostnaden sänkas med upp till 40 procent. RH, Relative Humidity – Relativ fuktighet. Uttrycker förhållandet mellan luftens vatten­ innehåll vid en viss temperatur och mättad lufts vatteninne­håll vid samma temperatur. Sorptionsrotor – Rotor för avfuktning genom sorption. Termodynamik – Läran om energi, speciellt värmens natur, dess omvandling till andra energiformer och dess möjlighet att uträtta arbete. Utgår från grundläggande naturlagar. The Humidity Expert – Ett begrepp för positionering av Munters. VOC – Volatile Organic Compounds – flyktiga organiska föreningar. Zeol – En verksamhet inom Munters med inriktning på adsorption av VOC ur luft med zeoliter, ämne som adsorberar VOC.

Justerad för valutakursförändringar samt förvärv och avyttringar av rörelse.

1

Nettoomsättning

Operativt resultat

Produktion: Citigate Stockholm. Tryck och repro: Strokirk Landströms. Foto: Peter Knutsson, Labe Allwin, Lars Strandberg, Nordic Photos, istockphoto, arkivbilder från Munters, Sandvik och V&S Group.

Munters årsredovisning 2008

Mkr 8 000

Nettoskuld – Räntebärande skulder plus förmånsbestämda förpliktelser till anställda minus räntebärande tillgångar minus likvida medel. Nettoskuldsättningsgrad – Nettoskuld dividerad med eget kapital (inklusive minoritetens andel). Operativ marginal – Operativt resultat dividerat med nettoomsättning. Operativa skulder – Förskott från kunder plus leverantörsskulder. Operativa tillgångar – Immateriella anläggningstillgångar exklusive goodwill plus materiella anläggningstillgångar plus varulager med mera plus kundfordringar. Operativt arbetande kapital – Varulager med mera plus kundfordringar minus förskott från kunder minus leverantörsskulder. Operativt kapital – Operativa tillgångar minus operativa skulder. Operativt kassaflöde – Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings­­ verksamheten exklusive förvärv av verksamheter och försäljning av rörelsegren.


Munters AB (publ) Isafjordsgatan 1, Kista entrĂŠ Box 1188, 164 26 Kista Tel 08-626 63 00 Fax 08-754 68 96 info@munters.com www.munters.com Org nr 556041-0606

UNTERSÅRSREDOVISNING  

2 0 0 8 M U N T E R S Å R S R E D O V I S N I N G

Advertisement