RELACJE. Magazyn Firm Rodzinnych. Grudzień 2018

Page 18

SUKCESJA

Dlaczego potrzebujemy w Polsce prywatnych fundacji rodzinnych?

Daria Leszczyk Adwokat w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

Właściciele polskich firm rodzinnych coraz częściej dostrzegają potrzebę zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania swoim biznesem. Jednocześnie niezbyt chętnie chcą korzystać z rozwiązań zagranicznych, które umożliwiają tworzenie fundacji prywatnych przeznaczonych do zarządzania majątkiem rodzinnym.

R

18

Rosnąca świadomość wagi problemu niekontro-

dostrzega potrzebę zaplanowania i wdrożenia

lowanej sukcesji, a także indywidualne uwarun-

procesu sukcesyjnego w swojej firmie. Pytani

kowania rodzinne oraz okoliczności gospodar-

o cele, jakie powinien realizować proces sukcesji,

cze sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców

wskazują na:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.