Page 1

+

Cr ea t i v o

Copy


+

Al gunosda t osdei nt er és

Pe r f i l J AI ROAUGUS T ORI NCONRI CO. S oypubl i c i s t ac onl a sc ompet enc i a sc omuni c a t i v a snec es a r i a spa r adi s eña r , ges t i ona ryej ec ut a res t r a t egi a squei ndi c a ns obr eel c ons umodebi enesys er v i c i os , v a l or esoi dea s .Ca pa c i t a dopa r ael a bor a rpl a neses t r a t égi c osec a c esyc r ea t i v os ,apa r t i rdelus odev a r i a bl es c omoeldi s eñogr ác o, l ai nv es t i ga c i ón, l apr oduc c i ónyl ac omuni c a c i óndes deunav i s i ón i nt egr a l , pa r t i endodeuna ná l i s i sdel osf enómenosdec ons umoyl ospr oc es osdec ons t r uc c i óndema r c a . S i empr ei nt ent a ndoenc ont r a rel equi l i br i oper f ec t oent r el ac r ea t i v i da dyl a c l a r i da ddel mens a j e, c onuns ól oobj et i v o; or i gi na l i da dyef ec t i v i da d.

Uni v er s i da dCent r a l Bogot áD. C T i t ul oobt eni do: Publ i c i s t a 2010

Uni v er s i da dCent r a l Bogot áD. C S emi na r i osRea l i z a dos : c r ea t i v i da d, Reda c c i ónPubl i c i t a r i a , Apl i c a c i onespubl i c i t a r i a s pa r ai nt er net . 200720082009

CONOCI MI E NT OSDEPROGRAMAS :PHOT OS HOPc s 5, , I L L US T RAT ORc s 5

Uni v er s i da dCent r a l Bogot áD. C É nf a s i s : Pr oduc c i ónde c omer c i a l esyt el ev i s i ón 2010

+

Al gunosda t osdei nt er és


+

Al gunosda t osdei nt er és

Tr abaj oes t r at égi c ament eenpr oy ec t osqueper mi t an di f er enc i ar mec omo COPYCREATI VO, l l ev ando mens aj esdef or mac l ar a, i mpac t ant eymemor abl e.

Conc ept ual i z oc ampañaspar apoderbr i ndarac adac l i ent er es ul t adosde pos i c i onami ent o, r ec or dac i ónyr ec onoc i mi ent o.

L l ev oal apr ác t i c adi f er ent eses t r at egi as , par aquec oni nv es t i gac i óne i mpac t os epuedac r earpl anesdeac c i ónpar ac ual qui ert i podemar c a.

+

Al gunosda t osdei nt er és


+

Al gunosda t osdei nt er és

Mic r e d op r o f e s i o n a l .

Cr eoquec ua l qui ert i podemens a j edebei rc onunpr opós i t oc l a r oyes pec ic o, por ques i nél , j a má ss er áent endi dol oquequer emost r a ns mi t i r . Cr eoenl a si dea si nt el i gent esqueper mi t ens erher r a mi ent a spoder os a spa r a r omperes quema sdec omuni c a c i ón. Cr eoenuns er v i c i oi nt egr a l dondel oses t á nda r esdec omuni c a c i ónpubl i c i t a r i os f unc i ona nba j ol ama nodeungr a nequi po. Cr eoqueel éx i t odeunac a mpa ñas eba s aens a ber ut i l i z a r l a smej or esher r a mi ent a sdepubl i c i da d, di s eño, yt ec nol ogí a . Cr eoquel oi mpor t a nt edeunaes t r a t egi aesquef unc i oneyl oi mpor t a nt edes u r eda c c i ónesquet odospueda nent ender l a . Cr eoquel ac r ea t i v i da dna c edel aobs er v a c i ón. Cr eoquel osmens a j esdebens erl os uc i ent ement ei nt ens ospa r aa l c a nz a runa c onex i ónemoc i ona l enl ament edel c ons umi dor .

+

Al gunosda t osdei nt er és


+ L amej orf or madedi f er enc i a rl os mens a j es , s i empr ev aas er l aor i gi na l i da d.

+


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r aAl pi na Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop. Pi ez a : L i ma s T ema : Bebi da sl á c t ea s .

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r aPr es i denc i ade l ar epúbl i c a . Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop. Pi ez a : pi es T ema : Na r c ot r ác o

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r aAc t i onc á nc er . Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop. Pi ez a : Ci ga r r i l l o T ema : Cá nc erdepul món.

Pi ez a sgr ác a s


+ L ac r ea t i v i da dt i enequegener a runa c omuni c a c i 贸n铆 nt i ma , quepueda emoc i ona rei mpa c t a r .

+


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r aL i gaCol ombi a na c ont r ael c á nc er . Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop. Pi ez a : Adv er t enc i a T ema : Pr ev enc i óndel c á nc er depul món

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r al aComi s i ónna c i ona l de t el ev i s i ón. Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop. Pi ez a : Os odepel uc he T ema : Ma l t r a t oi nf a nt i l

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r aMi ni s t er i ode medi oa mbi ent e Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop. Pi ez a : Hombr e T ema : Ca l ent a mi ent ogl oba l .

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r aCr emaa nt i eda d NE W AGE Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop. Pi ez a : Muj er T ema : Cr emaAnt i eda d.

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r al aUni v er s i da dCent r a l Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop. Pi ez a : T r of eos T ema : Pr emi osdepubl i c i da d

Pi ez a sgr ác a s


+ E l l engua j epubl i c i t a r i ot i eneque i mpr es i ona r , c oni dea ss enc i l l a s .

+


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a s pa r aE l T es or of r ut a sex ot i c a s . Rol : Cr ea t i v o, Copy . Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . Pi ez a : Ma i l ma r k et i ng. T ema : Aument a rel c ons umo del auc huv aenCol ombi a

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a s pa r aE l T es or of r ut a sex ot i c a s . Rol : Cr ea t i v o, Copy . Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . Pi ez a : Ma i l ma r k et i ng. T ema : Aument a rel c ons umo del auc huv aenCol ombi a .

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a s pa r aF l or i pondi a . Rol : Cr ea t i v o, Copy . Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . Pi ez a : ba nner . T ema : Bol s osya r t í c ul ospa r a muj er es .

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r aT ec mo Rol : Cr ea t i v o, Copy , Her r a mi ent a s : Phot os hop. Pi ez a : r ev i s t a . T ema : E s t r uc t ur a smet a l i c a s

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a s pa r aE l i ns t i t ut oCol ombi a no del ent esdeCont a c t o. Rol : Cr ea t i v o, Copy . Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . Pi ez a : Ac hes . T ema : L ent espa r aha l l oween

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s e単odePi ez a s pa r aBa oBa o( Ropapa r ani 単os ) Rol : Cr ea t i v o, Copy . Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . Pi ez a : Rev i s t a T ema : Ropapa r ani 単os .

Pi ez a sgr 叩c a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r aVi dr i oAndi no Rol : Cr ea t i v o, Copy . Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . Pi ez a : Ac hes . T ema : Conv oc a t or i aa empl ea dos , pa r aev ent o ha l l oween

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r aVi dr i oAndi no Rol : Cr ea t i v o, Copy . Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . Pi ez a : Ac hes . T ema : Conv oc a t or i aa empl ea dos , pa r aev ent o ha l l oween

Pi ez a sgr ác a s


+ Pa r aha c erc os a sdi f er ent esha yque pens a rdi f er ent e.

+


+ Det a l l es Di s e単opa r aC. CPl a z aMa y or .

Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s e単a dor Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . T ema : Cor r eoDi r ec t opa r a L oc a t a r i os .

Cor r eoDi r ec t o.


+

Pi ez a sgr ác a s

Det a l l es Di s eñodePi ez a s pa r aC. C. Pl a z aMa y or Rol : Cr ea t i v o, Copy . Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . Pi ez a : Rev i s t a T ema : Conv oc a t or i aAmbi ent a l . .


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a s pa r aF l or i pondi a . Rol : Cr ea t i v o, Copy . Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . Pi ez a : Ma i l ma r k et i ng. T ema : Bol s osya r t í c ul ospa r a muj er es .

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePi ez a pa r aVi dr i oAndi no Rol : Cr ea t i v o, Copy . Her r a mi ent a s : Phot os hop. Pi ez a : Rev i s t a T ema : benec i osdev i dr i os dec ont r ol s ol a r .

Pi ez a sgr ác a s


+ Det a l l es Di s eñodePá gi na pa r aAGE( Medi c i naes t et i c a ) Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . T ema : Pá gi nac ent r ode medi c i naes t et i c a .

Di s eñoWeb


+ Det a l l es Di s e単opa r aAz a f r a n. . Ca t er i ng F i es t a syE v ent os . Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s e単a dor Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . T ema : s er v i c i osdec a t er i ng yev ent os

Di s e単oweb


+ Det a l l es Di s eñodePá gi na pa r aE T HACOL Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . T ema : Pá gi napa r aE T HACOL ( E mpr es adebi oc ombus t i bl es )

Di s eñoWeb


+ Det a l l es Di s eñodePá gi na pa r aE l c a na l Gour met Rol : Cr ea t i v o, Copy , Di s eña dor Her r a mi ent a s : Phot os hop, i l l us t r a t or . T ema : Pá gi napa r ael c a na l Gour met . ( Col ombi a )

Di s eñoWeb


+ Det a l l es Di s eñodePá gi na pa r aCons t r uc t or a Rol : Cr ea t i v o, Copy , T ema : Cons t r uc t or a .

Di s eñoWeb


+ Det a l l es Di s eñodePá gi na pa r aE mpr es ar ec i c l a dor a Rol : Cr ea t i v o,Cont eni doweb. .

Di s eñoWeb


+

Di s eñoWeb

Det a l l es Di s eñodePá gi na pa r aE mpr es ademi ner í adeor o. Rol : Cr ea t i v oGr ác o, Cont eni doweb. .


+

Cont á c t o S i t i enea l gúnr equer i mi ent opa r aa l gúnpr oy ec t o, c ont á c t emeyy omec omuni c a r éc onus t edl o má spr ont opos i bl e.

E x p e r i e n c i aL a b o r a l

J a i r oR i n c ó n nger s . 09@hot ma i l . c om nger s . 09@gma i l . c om T el . 4781113 CE l . 318. 2069260

R e d e s s o c i a l e s J a i r oRi nc ón @a dsnger s

+

Cr ea t i v o

Copy

Pa r ar ev i s a rmá st r a ba j osr ea l i z a dosf r eel a nc eent r a rawww. pr omi s es i t e. or g

Portafolio  

Copy/Creativo

Portafolio  

Copy/Creativo

Advertisement