Page 1

Tiguan

01


SPIS TREĄCI 

ON ROADWYPOSAęENIE I TECHNOLOGIA 

Trend & FunSport & StyleTrack & FieldTrack & StyleNadwozie

SPIS TREĄCI

JESZCZE WIÖCEJ POWODÓW,

ON ROAD Wn×trzeSilniki, ukñad jezdny, skrzynia biegówThink Blue.BezpieczeóstwoMultimediaKomfortLakiery

Wersje wyposaĚenia

Nadwozie

Wn×trze

Think Blue.

BezpieczeóstwoTapicerki

Silniki Ukñad jezdny Skrzynia biegówKombinacje lakierów i tapicerekR-LineVolkswagen ExclusiveOryginalne akcesoria VolkswagenOFF ROAD

SERWIS

WYPOSAęENIE I TECHNOLOGIA

Multimedia

Komfort

Lakiery

Tapicerki

Kombinacje lakierów i tapicerek

R-Line

Volkswagen Exclusive

Oryginalne akcesoria Volkswagen

BY WYRUSZYÈ W DROGÖ...!

OFF ROAD 

Serwis

03


DO MIASTA! JESZCZE TYLE MUSISZ ODKRYÈ...

04

05


ĄMIAðO. DOGONISZ ĄWIAT – CHOÈ PÖDZI TAK SZYBKO. TIGUAN W STYLU ON ROAD. Ponadczasowy styl, który jeszcze dñugo b×dzie zachwycañ. Wersja wyposaĚenia Sport & Style: lakier beĚowy Titanium metalik, " obr×cze ze stopu metali lekkich New York. 06


Wersja wyposaĚenia Sport & Style z opcjonalnym dachem panoramicznym i sportowymi fotelami obszytymi skórÇ Vienna, tutaj w kolorze Furioso.

KTÓę NIE MARZY O LOFCIE Z TARASEM NA DACHU? TIGUAN Z PANORAMICZNYM OTWIERANYM DACHEM.

08

09


02

01

03

TREND & FUN 

ĄWIAT JEST ZBYT EKSCYTUJÆCY DLA TYLKO JEDNEGO TIGUANA _ DWIE LINIE DESIGNU, CZTERY LINIE WYPOSAęENIA, NIEZLICZONE MOęLIWOĄCI INDYWIDUALIZACJI.

Jazda Tiguanem w wersji Trend & Fun

Fotele obszyto tkaninÇ Pakata, proponowanÇ w trzech wariantach

Elektroniczny hamulec postojowy z funkcjÇ

 " obr×cze ze stopu

jest wyjÇtkowo przyjemna, dzi×ki bogatemu

kolorystycznych. Elementy dekoracyjne osñaniajÇce wlot powietrza

Auto-Hold. Wystarczy nacisnÇÉ przycisk,

metali lekkich Portland

wyposaĚeniu. SprawiajÇ to min. klimatyzacja

sÇ utrzymane w tonacji Dark Rhodium. Przednie fotele z regulacjÇ wysokoąci

aby zabezpieczyÉ samochód w miejscu postoju.

, J x , opony

oraz system radiowy RCD z odtwarzaczem

oraz podparcia odcinka l×dĘwiowego kr×gosñupa zapewniajÇ optymalnÇ

Podczas ruszania nast×puje automatyczne

/ R .

CD i z funkcjÇ odczytu plików MP.

ergonomi× i wygod×, nawet podczas dñugich podróĚy.

zwolnienie hamulca.

| S | T&F

| S | T&F

|S

Front samochodu nawiÇzuje swoim wyglÇdem

Twój Tiguan? Z wyposaĚeniem Volkswagen Exclusive, pokryty perñowym lakierem Deep Black i z -calowymi obr×czami ze stopu metali lekkich „Savannah”.

do stylu On-road, akcentujÇc dynamik× auta.

Widoczny na zdj×ciu system radiowy RCD nie jest oferowany w Polsce.

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S 10

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O 11


02

01

03

02

04

SPORT & STYLE

01

03

TRACK & FIELD 

Tiguan Sport & Style bazujÇcy na wersji

Listwy dekoracyjne przy drzwiach w kolorze

Czujnik deszczu

System radiowy

WyposaĚenie zewn×trzne Tiguana w wersji

Tiguan w wersji wyposaĚenia Track & Field

Wn×trze Tiguana Track & Field wyposaĚono

Program jazdy Off-road, którego aktywacja

Wytrzymaña osñona komory silnika wyprofilowana

Trend & Fun, zapewnia jeszcze bogatsze

srebrnym metalik, sportowe fotele obszyte

przy lusterku wstecznym,

RCD z funkcjÇ

Sport & Style: front On-road, przyciemniane

oferuje duĚy komfort, dynamik× i bezpieczeóstwo,

seryjnie mi×dzy innymi w klimatyzacj×

nast×puje po naciąni×ciu przycisku, wyposaĚony

pod kÇtem natarcia ° umoĚliwia jazd×

wyposaĚenie. Na przykñad innowacyjny

tapicerkÇ Alcantara i tkaninÇ Milan oraz

reguluje cz×stotliwoąÉ

odczytu plików MP,

tylne szyby, srebrne anodowane relingi dachowe

nawet na bezdroĚach. ZapewniajÇ to m.in.

dwustrefowÇ Climatronic, system radiowy RCD ,

jest mi×dzy innymi w asystenta ruszania

w trudniejszym terenie i jednoczeąnie nadaje

system wykrywania zm×czenia kierowcy

multifunkcyjna kierownica obszyta skórÇ,

pracy wycieraczek,

zñÇczem AUX-IN

i " obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich

wskaĘnik kontroli ciąnienia w oponach

przednie fotele z regulacjÇ wysokoąci

pod gór×, system zwi×kszajÇcy przyczepnoąÉ

przodowi Off-road wyrazisty charakter.

lub dwustrefowÇ klimatyzacj× „Climatronic”,

to kolejne efektowne akcenty we wn×trzu

zaleĚnie od intensywnoąci i oąmioma

Philadelphia J x , rozmiar opon / R .

i kompas w wyąwietlaczu wielofunkcyjnym.

oraz podparcia odcinka l×dĘwiowego kr×gosñupa,

podczas ruszania, a takĚe specjalnie dostosowany

Dodatkowo ten styl podkreąlajÇ " obr×cze kóñ

która oferuje oddzielnÇ regulacj× temperatury

Tiguana Sport & Style.

opadów.

które sÇ obszyte materiañem Pakata. Widoczna

ukñad ABSplus.

ze stopu metali lekkich Portland.

| S&S | T&S

| S&S | T&S | O

gñoąnikami.

|S

| S&S | T&S

RCD dost×pne sÇ opcjonalnie. wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

| T&F | T&S

na ilustracji tapicerka Pandu oraz system

dla kierowcy i pasaĚera. 12

| T&F | T&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

| S | T&F 13


01

02

03

TRACK & STYLE

01

03

02

04

WYGLÆD ZEWNÖTRZNY 

W Tiguanie Track & Style poñÇczono stylistyk×

System wykrywania zm×czenia

Mocny i jednoczeąnie elegancki taki jest wyglÇd Tiguana Track & Style.

Wn×trze o podwyĚszonym standardzie dzi×ki

Stylistyk× nadwozia Tiguana ksztañtujÇ

Z mechanicznie wysuwanym hakiem

DuĚy przesuwny dach panoramiczny)

Reling dachowy

Reflektory bi-ksenonowe z dynamicznÇ

Off-road oraz moĚliwoąci wersji Track & Field

kierowcy monitoruje zachowanie

To poñÇczenie stylu Off-road, dekoracyjnych elementów chromowanych,

m.in. fotelom sportowym obszytym AlcantarÇ/tkaninÇ

charakterystyczne dla Volkswagena

holowniczym Tiguan moĚe przewoziÉ

jest wyposaĚony w rolet× chroniÇcÇ

w kolorze czarnym

i statycznÇ funkcjÇ doąwietlania zakr×tów

wspóñgra ze stylistykÇ

z bogatym wyposaĚeniem dodatkowym,

kierowcy i sugeruje przerw×,

przyciemnianych tylnych szyb, anodowanych srebrnych relingów

Milan, podñokietnikom o regulowanej wysokoąci

zdecydowane linie i dynamiczna forma.

ñadunek do , tony. Hak moĚna

przed nadmiarem sñoóca i ciepña.

co zapewniño temu modelowi elegancki

jeĚeli rozpozna u niego

dachowych oraz " obr×czy kóñ ze stopu metali lekkich Philadelphia

i komputerowi pokñadowemu MFA Premium.

Jednak Tiguan jest nie tylko elegancki,

schowaÉ za zderzakiem, a w razie

OptymalnÇ wentylacj× wn×trza zapewnia Tiguana.

wyglÇd na zewnÇtrz, a takĚe luksusowy

nietypowe zachowanie,

dla opon / R .

Widoczny na zdj×ciu system nawigacji RNS 

ale równieĚ funkcjonalny.

potrzeby daje si× go bardzo ñatwo

przednia cz×ąÉ dachu, którÇ moĚna

charakter wn×trza.

ąwiadczÇce o zm×czeniu.

z odtwarzaczem pñyt CD/MP i oąmioma gñoąnikami

rozñoĚyÉ).

ustawiaÉ w wielu róĚnych pozycjach.

| S&S | T&S

dost×pny jest opcjonalnie.

14

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

| T&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

|O

|O

oferujÇ optymalne oąwietlenie toru jazdy na zakr×tach i na kr×tych odcinkach drogi. Nowe zintegrowane ąwiatña dzienne LED czyniÇ wyglÇd

|O

Tiguana atrakcyjniejszym oraz sprawiajÇ, Ěe na szosie, w ciÇgu dnia jest on lepiej widoczny.

| S&S | T&S

) Motorówka Frauscher Lido, www.frauscherboats.com, z silnikiem Volkswagen Marine www.volkswagen-marine.de.

|O

) Dla Trend & Fun i Track & Field tylko w poñÇczeniu z relingiem dachowym.

15


01

04

0203

07

05Obr×cze kóñ ze stopu

Obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich San Diego,

Obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich Boston,

Obr×cze kóñ ze stopu

Obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich

Obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich New York,

metali lekkich

w rozmiarze , J x , opony / R ,

w rozmiarze J x , opony / R ,

metali lekkich

New Orleans, w rozmiarze J x ,

Portland w rozmiarze

ąruby zabezpieczajÇce przed kradzieĚÇ.

ąruby zabezpieczajÇce przed kradzieĚÇ,

Philadelphia,

wskaĘnik ciąnienia w oponach.

w rozmiarze J x , opony / R .

w oponach.

, J x , opony / R .

| S | T&F

|O

|O

| S&S | T&S

160608

Obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich Pasadena

Obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich Savannah

Obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich Savannah

w rozmiarze J x , opony / R ,

Volkswagen Exclusive, w rozmiarze J x ,

Volkswagen Exclusive, w rozmiarze J x ,

Volkswagen Exclusive, w rozmiarze J x ,

opony / R , ąruby zabezpieczajÇce

ąruby zabezpieczajÇce przed kradzieĚÇ,

opony / R , elementy zewn×trzne

opony / R , powierzchnia z poñyskiem,

opony / R , powierzchnia wewn×trzna

przed kradzieĚÇ, wskaĘnik ciąnienia

wskaĘnik ciąnienia w oponach.

z poñyskiem, ąruby zabezpieczajÇce

niezb×dne poszerzenie osñon kóñ,

z poñyskiem w kolorze antracytowym matowym,

przed kradzieĚÇ, wskaĘnik ciąnienia

wskaĘnik ciąnienia w oponach.

|O09

|O

w oponach.

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

|O

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

niezb×dne poszerzenie osñon kóñ, wskaĘnik ciąnienia w oponach.

|O

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

|O

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

17


04

01

02

03

05

WNÖTRZE 

Tiguan wita w typowym dla Volkswagena stylu. Wn×trze samochodu

Tapicerka jest wykonana ze szlachetnej i trwañej

Komfortowe fotele kierowcy i pasaĚera z tapicerkÇ

Przy pomocy kierownicy multifunkcyjnej, obszytej skórÇ, moĚliwa jest obsñuga systemu radiowego,

Trójramienna

Trójramienna

zostaño zaprojektowane konsekwentnie pod kÇtem ergonomii i wysokiej

skóry Vienna. Pakiet wyposaĚenia obejmuje

w tkaninie Pandu sÇ wyposaĚone w ukñad podparcia

wielofunkcyjnego wyąwietlacza komputera pokñadowego i telefonu komórkowego. Dodatkowe

kierownica obszyta

kierownica

jakoąci, dzi×ki czemu juĚ od pierwszej chwili pasaĚerowie czujÇ si× w nim

elementy obszyte skórÇ: sportowe fotele przednie,

odcinka l×dĘwiowego kr×gosñupa, który pozwala

manetki, umoĚliwiajÇce zmian× biegów, dost×pne sÇ w poñÇczeniu z automatycznÇ, dwusprz×gñowÇ

skórÇ z chromowanymi

w sportowym stylu.

komfortowo. Ponadto zmienny ukñad foteli sprawia, Ěe Tiguan

trójramiennÇ kierownic×, gañk× dĘwigni zmiany

odpoczÇÉ plecom, zwñaszcza podczas dñugich

skrzyniÇ DSG.

elementami

| T&F

jest idealnym samochodem do przewoĚenia nawet nietypowych bagaĚy.

biegów oraz zagñówki.

podróĚy. Zagñówki sÇ regulowane w poziomie

dekoracyjnymi ąwietnie

i pionie, co zwi×ksza bezpieczeóstwo.

leĚy w dñoni i dobrze

|O

| S&S | T&S | O

|O

wyglÇda. 18

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

| T&F | O

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

19


01

02

03

0405Siatka pionowa oddzielajÇca przestrzeó

Na ąrodkowym podñokietniku z tyñu moĚe znajdowaÉ si× wielofunkcyjny,

Dzi×ki zamykanemu w podsufitce schowkowi na okulary,

Podñoga bagaĚnika z systemem schowków

Dzi×ki zmiennemu ukñadowi foteli, w Tiguanie

pasaĚerskÇ od bagaĚowej. MoĚe byÉ wysuwana

przenoąny schowek, w którym moĚna przechowywaÉ mniejsze przedmioty

b×dÇ one zawsze pod r×kÇ.

to praktyczne rozwiÇzanie pozwalajÇce pomieąciÉ

jest wystarczajÇca iloąÉ miejsca zarówno dla pasaĚerów

przy zñoĚonych fotelach; pozwala zabezpieczyÉ

i rzeczy wartoąciowe. W razie potrzeby schowek moĚna wyjÇÉ.

wszystkie potrzebne w podróĚy przedmioty.

jak i dla bagaĚu: wszystkie fotele*, oprócz fotela kierowcy,

| T&F | S&S | T&S

|O

ñadunek, jak równieĚ zwierz×ta przewoĚone

Pakiet schowków (bez ilustracji) obejmuje cztery schowki w podsufitce,|O

sÇ skñadane i przesuwne. Ich zmienne ustawienie

w bagaĚniku, chroniÇc je, choÉby w przypadku

Szuflady pod fotelami z przodu (bez ilustracji) to dodatkowe,

w których moĚna przechowywaÉ niewielkie, cz×sto potrzebne przedmioty,

umoĚliwia uzyskanie pojemnoąci bagaĚnika si×gajÇcej

gwañtownego hamowania.

ñatwo dost×pne miejsce do przechowywania rzeczy.

jak równieĚ siatk× na podñodze bagaĚnika, za pomocÇ której moĚna

nawet litrów.

|O

| S&S | T&S | O

zabezpieczyÉ bagaĚe. 20

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

|S

|O

wyposaĚenie dodatkowe | O

* Fotel pasaĚera obok kierowcy dla wersji Trend & Fun i Track & Field bez funkcji zñoĚenia.

21


SILNIKI kW ( KM) TSI Silniki benzynowe

BlueMotion

ZuĚycie paliwa, l/ km)

02

Emisja CO w cyklu mieszanym,

g/km)

Technology)

Klasa

SILNIKI, UKðAD JEZDNY, SKRZYNIE BIEGÓW

Emisja CO w cyklu mieszanym,

Klasa efektywnoąci)

W Tiguanie zastosowano wyñÇcznie silniki najnowszej generacji.

Stañy nap×d na cztery koña MOTION umoĚliwia

Adaptacyjny system

Automatyczna, dwusprz×gñowa skrzynia biegów

W silnikach benzynowych TSI poñÇczenie turbodoñadowania, niewielkiej

przenoszenie nap×du i utrzymanie optymalnej

regulacji zawieszenia

DSG, gwarantuje pñynnÇ zmian× przeñoĚeó.

pojemnoąci i bezpoąredniego wtrysku zapewnia wzorowe proporcje

trakcji niemalĚe dla kaĚdego rodzaju nawierzchni,

DCC koordynuje

Zmiana biegu trwa zaledwie , s. Moment

mocy do zuĚycia paliwa. Silniki wysokopr×Ěne TDI sÇ wyposaĚone

nawet w niesprzyjajÇcych warunkach pogodowych.

prac× amortyzatorów

obrotowy przekazywany jest na koña bez przerwy.

w bezpoąredni wtrysk Common Rail. Dzi×ki temu moĚna si× cieszyÉ

Ponadto moment obrotowy zostaje odpowiednio

z ukñadem kierowniczym

W zaleĚnoąci od stylu jazdy, moĚliwe jest

z typowego dla diesla niewielkiego zuĚycia paliwa i wysokiego momentu

rozdzielony na cztery koña.

w trybach: normal,

zmniejszenie zuĚycia paliwa do % w porównaniu

comfort, sport.

z -biegowÇ przekñadniÇ manualnÇ.

|O

obrotowego. A to wszystko przy bardzo niskim poziomie hañasu. 22

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

|O

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

|O

MOTION)

-biegowa

-biegowa

-biegowa

-biegowa

,

,

,

,

,

,

,

,

,

cykl mieszany

,

,

,

,

,

automatyczna skrzynia biegów DSG:

-stopniowa

-stopniowa

cykl miejski

,

,

cykl pozamiejski

,

,

cykl mieszany

,

,

manualna skrzynia biegów:

 

D)

D)

F)

E)

E)

E)

 kW ( KM) TDI

 kW ( KM) TDI

MOTION

MOTION)

-biegowa

-biegowa

C)

BlueMotion manualna skrzynia biegów:

-biegowa

Technology)

 kW ( KM) TDI BlueMotion -biegowa

Technology)

cykl miejski

,

,

,

,

cykl pozamiejski

,

,

,

,

cykl mieszany

,

,

,

,

automatyczna skrzynia biegów DSG:

-stopniowa

cykl miejski

,

cykl pozamiejski

,

cykl mieszany

,

manualna skrzynia biegów:automatyczna skrzynia biegów DSG:MOTION

,

Silniki wysokopr×Ěne

g/km)

MOTION

BlueMotion

cykl pozamiejski

 kW ( KM) TDI

03kW ( KM) TSI

cykl miejski

automatyczna skrzynia biegów DSG:

01

 kW ( KM) TSI

-biegowa

manualna skrzynia biegów:

ZuĚycie paliwa, l/ km)

 kW ( KM) TSI

Technology)

manualna skrzynia biegów:

automatyczna skrzynia biegów DSG: efektywnoąci)

 kW ( KM) TSI

manualna skrzynia biegów:

B)

automatyczna skrzynia biegów DSG:

B)

C)

C)

C)

Dane dotyczÇce mocy i zuĚycia paliwa odnoszÇ si× do benzyny bezsiarkowej -oktanowej. Dopuszczalne jest takĚe stosowanie benzyny bezoñowiowej -oktanowej z domieszkÇ etanolu nie przekraczajÇcÇ % (E ). Szczegóñowe informacje o stosowaniu paliwa E znajdujÇ si× na stronie www.volkswagen.pl oraz na www.dat.de/e liste/e vertraeglichkeit. ) Wartoąci zmierzone zgodnie z obowiÇzujÇcymi procedurami pomiarowymi (Euro : RL //EWG, Euro : VO [EG] / w aktualnie obowiÇzujÇcej wersji). Wskazówka zgodna z procedurÇ 

/ /EG: wartoąci nie dotyczÇ pojedynczego samochodu, ani nie stanowiÇ cz׹ci oferty, lecz sñuĚÇ wyñÇcznie do celów porównawczych mi×dzy poszczególnymi wersjami pojazdów. Poziom zuĚycia paliwa i emisji CO zaleĚÇ nie tylko od rzeczywistego zuĚycia paliwa przez pojazd, lecz takĚe od stylu jazdy kierowcy oraz od innych czynników nietechnicznych. Dwutlenek w×gla jest gñównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za ocieplenie klimatu. Przewodnik po wartoąciach zuĚycia paliwa i emisji CO zawierajÇcy dane na temat wszystkich nowych modeli samochodów osobowych moĚna otrzymaÉ bezpñatnie we wszystkich punktach sprzedaĚy na terenie krajów Unii Europejskiej. ) Niedost×pne w pakiecie Track & Field oraz Track & Style. ) Niedost×pne w pakiecie Trend & Fun oraz Track & Field. ) Klasy efektywnoąci energetycznej oceniajÇ pojazdy na podstawie emisji CO z uwzgl×dnieniem masy pustego pojazdu. Pojazdy odpowiadajÇce wartoąci ąredniej sÇ zaliczane do klasy D. Pojazdy uzyskujÇce rezultaty lepsze od ąredniej zaliczane sÇ do klasy a, B lub C. Samochody z wartoąciami gorszymi od ąredniej przypisywane sÇ do klas E, F lub G.

23


BlueMotion Technology w Tiguanie. BlueMotion Technology to wyraz wielkiej idei skñada si× na niÇ wiele róĚnych innowacji. Szczególnie -biegowa automatyczna skrzynia biegów DSG oraz silniki TSI i TDI, wyznaczajÇce nowe standardy w kwestii ñÇczenia dynamiki, komfortu i oszcz×dnoąci. Tiguan z BlueMotion Technology to wyjÇtkowo ekonomiczny model. Jest wyposaĚony w funkcj× sugerowania zmiany biegu (dla skrzyni -biegowej), system odzyskiwania energii podczas hamowania a takĚe system Start-Stop.

02

01

THINK BLUE.

03

TIGUAN Z BLUEMOTION TECHNOLOGY Wi×cej informacji znajdÇ Paóstwo na stronie internetowej www.volkswagen.de/thinkblue.Koncern Volkswagen czuje si× odpowiedzialny za bezpieczeóstwo klientów i ąrodowiska.

samochodów, które bez uszczerbku dla komfortu i funkcjonalnoąci emitujÇ mniej dwutlenku

Tiguanem z BlueMotion Technology jeĘdzi si× wydajniej, dzi×ki nowoczesnym

Logo BlueMotion

System Start-Stop automatycznie wyñÇcza

Komputer pokñadowy MFA Plus

Wspieranie zrównowaĚonego rozwoju jest jednym z celów dziañalnoąci koncernu, a nie tylko

w×gla, to dopiero poczÇtek. WizjÇ sÇ wydajne, ekologicznie „czyste” silniki wysokopr×Ěne

rozwiÇzaniom, do których naleĚy mi×dzy innymi odzyskiwanie energii

Technology

silnik, gdy kierowca po zatrzymaniu samochodu

z wielofunkcyjnym wyąwietlaczem

szlachetnÇ intencjÇ. Dlatego powstaña koncepcja Think Blue. CechÇ szczególnÇ Think Blue.

i benzynowe, energooszcz×dne technologie oraz szczególnie ekonomiczne modele BlueMotion.

podczas hamowania, tzw. rekuperacja. Podczas hamowania lub zwalniania,

jest dyskretnie

(np. na czerwonym ąwietle) przeñÇczy go

i zintegrowanym systemem sugerowania

jest to, Ěe mogÇ w niej uczestniczyÉ równieĚ klienci, wspierajÇc dziañania na rzecz zrównowaĚonej

OddajÇc do dyspozycji kierowcy Volkswagena, samochód wyposaĚony w tak ogromny pakiet

napi×cie generatora prÇdu podnosi si×, co pozwala nañadowaÉ akumulator.

umieszczone z tyñu

na bieg jañowy i zdejmie nog× ze sprz×gña.

zmiany biegów pokazuje kierowcy,

samochodu.

Silnik uruchamia si× powtórnie, po ponownym

w którym momencie zmiana biegu przyczyni si×

wciąni×ciu sprz×gña.

do bardziej ekonomicznej jazdy.

mobilnoąci i budowania ąwiadomoąci ekologicznej. Celem jest wspólny wkñad w ochron×

innowacji, wspieramy jednoczeąnie odpowiedzialne i oszcz×dne gospodarowanie zasobami

Dzi×ki temu napi×cie generatora moĚe byÉ zmniejszane podczas

ąrodowiska, w samochodzie, poza nim, wsz×dzie. Ekologiczne technologie BlueMotion juĚ dzią

naturalnymi. Tylko poprzez podobne myąlenie i wspólne dziañanie moĚliwe jest osiÇgni×cie

przyspieszania lub przy stañej pr×dkoąci, co odciÇĚa silnik i ogranicza

wyznaczajÇ obowiÇzujÇce w przyszñoąci standardy w dziedzinie motoryzacji. Jednak konstruowanie

zañoĚonego celu.

zuĚycie paliwa.

24

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

|O

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

|O

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

|O

wyposaĚenie dodatkowe | O

25


01 04

01

02

03

BEZPIECZEòSTWO

02

03

05

MULTIMEDIA Jazda Tiguanem jest bezpieczniejsza,

Reflektory

System kontroli

System poduszek

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP* (bez ilustracji) synchronizuje

Systemy radiowe i radiowo-nawigacyjne

System nawigacji

System nawigacji

System radiowy

Gniazdo multimedialne

System dĘwi×kowy DYNAUDIO Contour

nawet przy ograniczonej widocznoąci

przeciwmgielne

ciąnienia opon

powietrznych obejmuje

dziañania systemu antypoąlizgowego (ABSplus), elektronicznej blokady

sprawiajÇ, Ěe nawet dñuga podróĚ b×dzie

satelitarnej RNS 

satelitarnej RNS 

RCD wyposaĚony

MEDIA-IN wyposaĚone

gwarantuje doskonañÇ jakoąÉ dĘwi×ku.

i w trudnych warunkach. To za sprawÇ wielu

zapewniajÇ

informuje o ciąnieniu

przednie poduszki

mechanizmu róĚnicowego (EDS) i ukñadu zapobiegajÇcego poąlizgowi

przyjemna – dzi×ki wysokiej jakoąci dĘwi×ku

obsñugiwany za pomocÇ

z odtwarzaczem pñyt CD

jest w duĚy kolorowy

w zñÇcze USB, umoĚliwia

Dzi×ki oąmiu perfekcyjnie zharmonizowanym

innowacyjnych technologii, majÇcych na celu

bezpieczeóstwo

w kaĚdej oponie.

powietrzne dla kierowcy

kóñ przy ruszaniu (ASR), zapobiegajÇc zjawisku pod- i nadsterownoąci

i odbioru oraz nawigacji, która skutecznie

komunikatów gñosowych,

i plików MP oferuje

ekran dotykowy,

podñÇczenie przenoąnych

gñoąnikom uzyskujemy moc muzycznÇ W,

zapobieganie wypadkom i ochron× pasaĚerów.

przy zñej widocznoąci.

i pasaĚera, boczne

podczas jazdy (wyposaĚenie standardowe).

doprowadza do celu, wskazujÇc kierowcy

obejmuje: ekran

kolorowy ekran dotykowy,

który umoĚliwia

Ęródeñ muzyki.

co stanowi znakomite dopeñnienie kaĚdego

Funkcja statycznego

poduszki powietrzne

optymalnÇ drogÇ.

dotykowy, nap×d CD,

umoĚliwiajÇcy czytelnÇ

jego intuicyjnÇ obsñug×.

kompatybilnego systemu radiowego

doąwietlania

z przodu oraz kurtyny

System ABSplus (bez ilustracji) zapewnia moĚliwoąÉ skr×tu przy peñnym

DVD, odtwarzanie

prezentacj× map,

System posiada zñÇcze

i nawigacyjnego.

zakr×tów aktywuje si×

boczne z przodu

hamowaniu, dzi×ki czemu samochód pozostaje stabilny i pod kontrolÇ

plików MP i WMA,

dynamicznÇ nawigacj×

multimedialne AUX-IN,

przy wñÇczonym

i z tyñu. W momencie

kierowcy. Ponadto na luĘnym podñoĚu jak np. Ěwir koña mogÇ byÉ

twardy dysk GB,

(TMC), wyąwietlanie

wejącie na kart× pami×ci

kierunkowskazie

uruchomienia poduszek

w sposób kontrolowany krótkotrwale blokowane, co ma na celu zwi×kszenie

zñÇcze do kart SD,

znaków drogowych,

(SD), wbudowanÇ

lub skr×cie kierownicy,

otwiera si× centralny

przyczepnoąci do podñoĚa. Dzi×ki temu droga hamowania na drogach

komputer pokñadowy

zñÇcze do odczytu

zmieniark× na pñyt

dzi×ki czemu szybciej

zamek drzwi, wñÇczajÇ

nieutwardzonych moĚe si× skróciÉ nawet o %.

Plus, gniazdo AUX-IN.

kart SD i gniazdo

CD, gñoąników

moĚna zauwaĚyÉ

si× ąwiatña awaryjne

W komplecie mapa

multimedialne AUX-IN.

( W), rozmieszczone

cañej Europy.

W komplecie mapa

z przodu i z tyñu oraz

cañej Europy.

odtwarzacz plików MP

|O

przechodniów, czy teĚ

i oąwietlenie wn×trza

utrudnienia na drodze.

oraz wyñÇczona zostaje

| S&S | T&S | O

pompa paliwa.

|S

| T&F | T&S

* Wiele zagroĚeó moĚemy juĚ przewidzieÉ. Jednak naleĚy pami×taÉ, Ěe nawet najnowoczeąniejszy system ESP ma swoje granice.

|O

i WMA.

|S wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

26

|O

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

|O

|O

|O

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O 27


05

01

02

03

04

06

07

KOMFORT 

Dñuga trasa, poszukiwanie miejsca do parkowania, wieczorny ruch uliczny

Asystent zmiany pasa

Pakiet Lusterka z automatycznie przyciemnianym

Asystent ąwiateñ Dynamic Light Assist zapewnia

Asystent parkowania Park Assist najnowszej

Kamera wsteczna Rear Assist pokazuje obraz

Tempomat moĚna aktywowaÉ od pr×dkoąci

System rozpoznawania znaków* identyfikuje

– w kaĚdej z tych sytuacji moĚesz liczyÉ na komfort i wsparcie ze strony

ruchu Lane Assist

lusterkiem wstecznym, skñadanymi lusterkami

perfekcyjne oąwietlenie trasy: kiedy ąwiatña drogowe

generacji, automatycznie wykonuje manewr

obszaru za samochodem na wyąwietlaczu systemu

 km/h. UrzÇdzenie samoczynnie

znaki ograniczenia pr×dkoąci i wyąwietla je

Tiguana. Innowacyjne systemy wspomagania umoĚliwiajÇ bezpiecznÇ,

ostrzega przed

zewn×trznymi obejmuje dodatkowo

sÇ wñÇczone, kamera za przedniÇ szybÇ ustala

parkowania, zarówno prostopadle jak i równolegle

nawigacji. Linie pomocnicze informujÇ o odlegñoąci

utrzymuje zadanÇ pr×dkoąÉ, umoĚliwiajÇc

na wyąwietlaczu komputera. Nie pomija

odpr×ĚajÇcÇ jazd×.

niekontrolowanÇ

funkcj× automatycznego wñÇczania ąwiateñ

pozycj× innych uczestników ruchu i przyciemnia

do osi drogi. By zaparkowaÉ pojazd prostopadle

i nakreąlajÇ tor jazdy, co umoĚliwia bezpieczne

odpr×ĚajÇcÇ jazd×, zwñaszcza na dñuĚszych

on takĚe innych znaków waĚnych dla kierowcy,

zmianÇ pasa

Coming home/Leaving home, która oąwietla

dokñadnie ten obszar, w którym ąwiatña drogowe

wystarczy luka, która jest o , m wi×ksza od

parkowanie nawet w ciasnych miejscach

dystansach.

ruchu.

otoczenie samochodu po zaparkowaniu.

mogñyby oąlepiaÉ innych kierowców.

szerokoąci samochodu. Kierowcy pozostaje tylko

parkingowych.

|O

|O

|O

obsñuga pedañu gazu, sprz×gña i hamulca. wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S 28

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

|O

|O

| S&S | T&S | O

jak np. znaki informacyjne okreąlajÇce szczególne warunki ograniczenia pr×dkoąci (np. dla samochodów z przyczepÇ).

|O

wyposaĚenie dodatkowe | O * Tylko w poñÇczeniu z systemem nawigacji satelitarnej „RNS “ i „RNS “ i z systemem zmiany pasa ruchu „Lane Assist“. 29


01

02

07

0304

05

06

08Pakiet zimowy obejmuje ogrzewane dysze

Komputer pokñadowy z kolorowym

Pakiet Light Assist skñada si× z automatycznego

System bezkluczykowego dost×pu i uruchamiania

System telefoniczny Plus z instalacjÇ

System telefoniczny Premium speñnia najwyĚsze

Klimatyzacja Climatic z manualnÇ regulacjÇ

Klimatyzacja dwustrefowa Climatronic

spryskiwaczy z przodu, kontrolk× pñynu

wyąwietlaczem MFA Premium o wysokiej

systemu regulacji ąwiateñ drogowych i mijania,

pojazdu Keyless Access pozwala na zamykanie

gñoąnomówiÇcÇ i uchwytem na telefon

wymagania. Za poąrednictwem profilu Hands Free

kierunku i siñy nawiewu.

z niezaleĚnÇ regulacjÇ temperatury i rozdziañu

do spryskiwaczy, a takĚe zmienne ogrzewanie

rozdzielczoąci i animowanym menu przekazuje

z funkcjÇ Coming home/Leaving home,

i otwieranie drzwi bez uĚycia kluczyka.

komórkowy umoĚliwia podñÇczenie telefonu

albo Remote SIM Access Profile (rSAP) telefon

powietrza dla kierowcy i pasaĚera.

przednich foteli.

kierowcy dane i informacje o wielu róĚnych

automatycznie przyciemnianego lusterka

Silnik uruchamia si× za pomocÇ przycisku

z Bluetooth i jego obsñug× za pomocÇ

ñÇczy si× bezprzewodowo z antenÇ zewn×trznÇ

Wartoąci temperatury wyąwietlane sÇ na ekranie

parametrach samochodu.

wstecznego, czujnika deszczu oraz oąwietlenia

Start na konsoli ąrodkowej.

wyąwietlacza komputera MFA Plus,

|O

| S&S | T&S

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S 30

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

|O

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

|O

multifunkcyjnej kierownicy albo gñosu).

przestrzeni dla stóp pasaĚerów siedzÇcych z przodu.

|O

|S

samochodu, zapewniajÇc wysokÇ jakoąÉ

z dokñadnoąciÇ do jednego stopnia. Posiada takĚe

poñÇczenia. Obsñuga telefonu odbywa si×

tryb wentylacji poąredniej i czujnik jakoąci

poprzez wyąwietlacz komputera.

powietrza.

|O

| T&F | S&S | T&S | O

wyposaĚenie dodatkowe | O ) Dodatkowo wymagane jest zamówienie dedykowanego uchwytu na telefon z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen, który pozwala na ñadowanie telefonu i podñÇczenie do anteny zewn×trznej.

31


01

03

05

07

09

11

02

04

06

08

10

12

LAKIERY Proces lakierowania samochodów marki Volkswagen speñnia najwyĚsze standardy.

biañy Candy

niebieski Deep Ocean

niebieski Night

niebieski Acapulco

brÇzowy Toffee

czerwony Wild Cherry

srebrny Reflex

szary Pepper

beĚowy Titanium

srebrny Leaf

czarny Deep

zielony Venezien

Galwaniczne ocynkowanie nadwozia stanowi niezawodnÇ ochron× antykorozyjnÇ.

lakier uniwersalny

lakier uniwersalny

lakier metalik

lakier metalik

lakier metalik

lakier metalik

lakier metalik

lakier metalik

lakier metalik

lakier metalik

lakier perñowy

lakier perñowy

Chroni ono pojazd przez dñugie lata eksploatacji, zapobiegajÇc utlenianiu

(B)

(P)

(Z)

(W)

(Q)

(K)

( E)

(U )

(N)

( B)

(T)

(E )

|S

|S

|O

|O

|O

|O

|O

|O

|O

|O

|O

|O

– mimo Ěe gruboąÉ powñoki lakierniczej nie przekracza milionowych cz׹ci milimetra.

32

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

Zdj×cia przedstawione powyĚej stanowiÇ tylko punkt odniesienia. Farby drukarskie nie sÇ w stanie w peñni oddaÉ rzeczywistego koloru lakieru.

33


01

03

05

07

09

11

13

02

04

06

08

10

12

14

TAPICERKI 

Tapicerki Tiguana charakteryzujÇ dwie cechy:

Tkanina Pakata

Tkanina Pakata

Tkanina Pakata

Alcantara/tkanina

Alcantara/tkanina

Alcantara/tkanina

Tkanina Pandu

Tkanina Pandu

Skóra Vienna

Skóra Vienna

najwyĚsza jakoąÉ i perfekcja wykonania. G×sta

w kolorze czarnym

w kolorze

Quarz dla siedzeó

Milan w kolorze

Milan w kolorze

Milan w kolorze

w kolorze czarnym

w kolorze

w kolorze czarnym

struktura materiañów sprawia, Ěe sÇ one trwañe

Titan dla siedzeó

brÇzowym/czarnym

standardowych

czarnym Titan

szarym Flanell

beĚowym Tanami

Titan dla siedzeó

brÇzowym/czarnym

Titan dla siedzeó

i odporne na ącieranie. Tkaniny Alcantara

standardowych

Titan dla siedzeó

(NS)

dla siedzeó

dla siedzeó

dla siedzeó

komfortowych

Titan dla siedzeó

oraz róĚne gatunki skóry przez lata utrzymujÇ

(DM)

standardowych

sportowych

sportowych

sportowych

(DM)

komfortowych

(GH)

(DM)

(WX)

(NP)

| S | T&F

atrakcyjny wyglÇd i zapewniajÇ wysoki komfort. 34

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

| S | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

| S | T&F

| S&S | T&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

| S&S | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

| S&S | T&S

|O

(GH)Skóra Vienna

Skóra Nappa Cool

Tkanina Kyalami

Skóra Vienna

w kolorze beĚowym

Furioso dla siedzeó

w kolorze czerwonym

R-Line dla siedzeó

R-Line dla siedzeó

Corn Silk dla siedzeó

sportowych

Almandyn dla siedzeó

sportowych w kolorze

sportowych w kolorze

sportowych

sportowych

(NQ)

sportowych

czarno-szarym

czarnym Titan

(DM)

(XU)

(OL)

Kristal

(ZE)

|O

|O

|O

Zdj×cia przedstawione powyĚej stanowiÇ tylko punkt odniesienia. Farby drukarskie nie sÇ w stanie w peñni oddaÉ rzeczywistego koloru tapicerki.

|O

|O

(IH)

|O

|O

35


ȏ

ȏ

szara Perl

czarna

czarna Titan

ȏ

ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Quarz (NS)

ȏ

ȏ

szara Perl

czarna

czarna Titan

ȏ

ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

czarna Titan (DM)

ȏ

ȏ

szara Perl

czarna

czarna Titan

ȏ

ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

szara Flanell (WX)

ȏ

ȏ

szara Perl

czarna

czarna Titan

ȏ

ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

beĚowa Tanami (NP)

ȏ

ȏ

szara Perl

czarna

czarna Titan

ȏ

ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

czarna Titan (DM)

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

szara Perl

czarna

czarna Titan

ȏ

ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

brÇzowa/czarna Titan (GH)

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

szara Perl

czarna

czarna Titan

ȏ

ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

perñowy (E )

brozowa/czarna Titan (GH)

zielony Venezien

ǹ Ȏ

perñowy (T)

Ȏ

czarny Deep

ǹ

Ȏ

metalik ( B)

Ȏ

srebrny Leaf

ǹ

Ȏ

metalik (N)

ǹ

Ȏ

beĚowy Titanium

ǹ

Ȏ

metalik (U )

ǹ

Ȏ

szary Pepper

ǹ

Ȏ

metalik ( E)

ǹ

Ȏ

srebrny Reflex

ǹ

ȏ

metalik (K)

ǹ

czerwony Wild Cherry

ǹ

ȏ

metalik (Q)

ǹ biañy Candy (B)

czarna Titan

brÇzowy Toffee

ǹ Deska rozdzielcza

czarna

metalik (W)

ǹ Podñoga

niebieski Acapulco

ǹ Podsufitka szara Perl

metalik (Z)

ǹ Track & Style

niebieski Night

ǹ Sport & Style

Deep Ocean (P)

ǹ Track & Field ȏ

niebieski

ǹ Trend & Fun ȏ

ǹ Tapicerki czarna Titan (DM)

tkanina Pakata dla siedzeó standardowych

Alcantara/skóra Milan dla siedzeó sportowych

tkanina Pandu dla siedzeó komfortowych

skóra Vienna dla siedzeó sportowych czarna Titan (DM)

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

szara Perl

czarna

czarna Titan

ȏ

ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

beĚowa Corn Silk (XU)

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

beĚowa Corn Silk

czarna

czarna Titan*

ȏ

ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Furioso (NQ)

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

szara Perl

czarna

czarna Titan

ȏ

ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

szara Perl

czarna

czarna Titan

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

czarna Titan

czarna

czarna Titan

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

czarna Titan

czarna

czarna Titan

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

Ȏ

skóra Nappa Cool Volkswagen Exclusive

KOMBINACJE LAKIERÓW I TAPICEREK

dla siedzeó sportowych czerwona Almandyn (OL) tkanina Kyalami R-Line dla siedzeó sportowych czarna/szara Kristall (IH) skóra Vienna R-Line dla siedzeó sportowych czarna Titan (ZE)

rozdzielcza dolna cz×ąÉ w kolorze beĚowym Corn Silk. ȏ wyposaĚenie standardowe Ȏ wyposaĚenie dodatkowe opcja niedost×pna * Deska

36

Prezentowane w niniejszym katalogu wersje samochodów zostañy cz׹ciowo uzupeñnione o elementy wyposaĚenia dodatkowego, dost×pne za dopñatÇ. Wszelkie dane odpowiadajÇ stanowi wiedzy w momencie przekazywania katalogu do druku. Wszelkie dane dotyczÇce wyposaĚenia opierajÇ si× na standardach obowiÇzujÇcych na rynku niemieckim. Zastrzega si× moĚliwoąÉ wprowadzenia zmian. Symbole MOTION®, DSG®, TDI® oraz TSI® sÇ w Niemczech oraz innych krajach zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG.

37


03

01

02

04

R LINE Bezkompromisowo sportowy, ponadczasowo elegancki. Z pakietem

Pakiet R-Line „Exterieur”. Elementy pakietu R-Line, takie jak zderzaki w stylistyce „R” i progi z nakñadkami

AtrakcyjnoąÉ pakietu wyposaĚenia R-Line „Interieur” wynika

Multifunkcyjna skórzana kierownica:

Listwy na przednich progach wykonane sÇ

wyposaĚenia zewn×trznego R-Line „Exterieur” Tiguan Sport & Style

z matowego chromu podkreąlajÇ sportowy charakter Tiguana i sÇ utrzymane w kolorze nadwozia.

z jego sportowego charakteru. Wzrok przyciÇga wysokiej jakoąci

aluminiowa aplikacja dekoracyjna i logo R-Line

z aluminium i ozdobione logo R-Line).

pozostaje wierny swojemu charakterowi i sprawia wraĚenie jeszcze

czarna tkanina „Kyalami” w poñÇczeniu z szarÇ mikrofibrÇ

na poprzecznym elemencie, a do tego manetki

bardziej dynamicznego. WraĚenie to moĚna wprowadziÉ takĚe

„San Remo” na bokach siedzeó oraz logo R-Line na zagñówkach

do zmiany biegów pozwalajÇce na sterowanie

do wn×trza, dzi×ki pakietowi „Interieur”, dost×pnemu w poñÇczeniu

przednich foteli. Z tapicerkÇ doskonale harmonizuje czarna

dwusprz×gñowÇ przekñadniÇ DSG). Równie sportowe

z pakietem zewn×trznym.

podsufitka).

sÇ nakñadki na pedañy ze stali nierdzewnej

|O

|O

z warstwÇ antypoąlizgowÇ). 38

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

Oferta Volkswagen R GmbH. Szczegóñowe informacje znajdÇ Paóstwo na stronie: www.volkswagen-r.de.

) Element wyposaĚenia pakietu R-Line-„Interieur”.

|O

|O

) Element wyposaĚenia pakietu R-Line-„Exterieur”.

39


01

02

0304

05Tylny spoiler w kolorze nadwozia w stylistyce „R” czyni sylwetk× Tiguana bardziej sportowÇ,

Logo R-Line na osñonie chñodnicy to oznaka

Obr×cze ze stopu metali lekkich „Mallory”.

Opcjonalna tapicerka skórzana „Vienna” jest dowodem, Ěe sportowe wyposaĚenie moĚe byÉ

Tylny spoiler w kolorze nadwozia. Czarny, karbowany dyfuzor. Zderzaki w kolorze nadwozia.

a jego aerodynamiczny ksztañt poprawia docisk tylnej osi.* Spoiler jest dost×pny takĚe jako pojedynczy

sportowego charakteru.*

Atrakcyjne wymiary: cali, opony / R .

takĚe wygodne: mi×kka czarna skóra, sportowe przednie fotele, dodatkowo podgrzewane.

Bo Tiguan zasñuguje na to, by wyglÇdaÉ atrakcyjnie takĚe z tyñu*.

Atrakcyjny wyglÇd: dzi×ki srebrnemu lakierowi

Po charakterystycznym logo na zagñówkach natychmiast moĚna poznaÉ, Ěe to R-Line.

element wyposaĚenia dodatkowego.

|O

|O|O

|O

Sterling i poszerzonym nadkolom. WyjÇtkowe odczucia podczas jazdy: dzi×ki sportowemu zawieszeniu, optymalnie przenoszÇcemu siñ× Tiguana na drog×*. 40

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

|O

* Element wyposaĚenia pakietu R-Line „Exterieur”.

41


01

02

04

03

05

06

WYPOSAęENIE VOLKSWAGEN EXCLUSIVE Popularny, a przy tym bardzo ekskluzywny.

W wyposaĚeniu Volkswagen Exclusive sportowe podgrzewane fotele obszyte skórÇ Nappa czerwony Almadyn to niepowtarzalnie

Osñona dĘwigni

Ciekawym akcentem

Wielofunkcyjna sportowa kierownica posiada

Charakterystyczne

Obr×cze ze stopu metali lekkich Savannah sÇ dost×pne

Dzi×ki pakietom wyposaĚenia – Volkswagen Exclusive,

mi×kka skóra o wyjÇtkowej jakoąci. Jest to jednoczeąnie tak zwana skóra Cool Leather: dzi×ki zwi×kszeniu poziomu odbicia promieni sñonecznych

zmiany biegów

sÇ wzorowo wykonane

dopasowane kolorystycznie szwy kontrastowe,

listwy progowe

jako dodatek do pakietu, jak równieĚ oddzielnie. SÇ one utrzymane

Tiguana moĚna jeszcze lepiej dostosowaÉ

zredukowano nagrzewanie si× foteli, w wyniku czego skóra tapicerki nawet przy bardzo wysokich temperaturach pozostaje przyjemnie chñodna.

ze skóry jest zdobiona

obramowania foteli

co harmonizuje z cañoąciÇ wn×trza.

Volkswagen Exclusive

w efektownej tonacji matowego antracytu, a ich powierzchnia

do indywidualnych oczekiwaó. Wn×trze moĚna wzbogaciÉ

Obicie wn×k w drzwiach równieĚ jest utrzymane w kolorystyce czerwony Almadyn. Barwne obszycie zastosowano na dywanikach. Elegancji wn×trza

kolorowymi,

w czerni.

b×dÇ ukoronowaniem

jest cz׹ciowo polerowana, tworzÇc interesujÇce wraĚenie optyczne.

dodatkowymi elementami, a na zewnÇtrz uatrakcyjniÉ

Tiguana dopeñnia wiele innych elementów, tworzÇc razem peñnÇ stylu, cañoąciowÇ kompozycj×.

kontrastujÇcymi ze sobÇ

kaĚdego wejącia i wyjącia.

Rozmiary: J x , opony / R . W komplecie z poszerzeniem

szwami.

|O

osñon kóñ.

wyglÇd wysokiej klasy obr×czami ze stopu metali lekkich.

42

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

|O

|O

|O

|O

43


02

01

03

04

05

ORYGINALNE AKCESORIA VOLKSWAGEN® 

Tiguan ma wszystko, co jest potrzebne, aby cieszyÉ jazdÇ. W przypadku

Oryginalne akcesoria, dzi×ki którym Tiguan nabiera charakteru auta

Skñadany hak holowniczy.

Listwy progowe ze stali szlachetnej chroniÇ

Opcjonalne elementy wyposaĚenia, na przykñad: osñona podwozia, aerodynamiczny spoiler dachowy,

Obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich Davenport,

wi×kszych oczekiwaó, zach×camy do zapoznania si× z bogatÇ ofertÇ

terenowego to przednia osñona podwozia i stopnie na progach z aluminium

Pozwala na doñÇczanie przyczep o masie

przestrzeó przy wejąciu przed zadrapaniami

atrakcyjna i praktyczna chromowana listwa ochronna na kraw×dzi bagaĚnika oraz osñony koócówek

w rozmiarze J x z oponami / R ,

rur wydechowych ze stali nierdzewnej, podkreąlaja siñ× Tiguana.

Volkswagen®.

z powñokÇ antypoąlizgowÇ. Obr×cze ze stopu metali lekkich „Savannah”,

do , tony w prosty i szybki sposób, zwi×kszajÇc

i uszkodzeniami. Logo Tiguana na przednich

z dziañem rozwoju i wzornictwa Volkswagena w Wolfsburgu, co gwarantuje

J x ze szlifowanÇ na wysoki poñysk powierzchniÇ z oponami / R 

moĚliwoąci transportowe Tiguana. Hak dost×pny

listwach progowych nadaje samochodowi

ich najwyĚszÇ jakoąÉ i funkcjonalnoąÉ. W Tiguanie znajdÇ si× wtedy

zmieniajÇ Tiguana w sportowego SUVa. Rozszerzenie nadkoli jest niezb×dne

jest takĚe w wariancie ze stañym mocowaniem.

wyñÇcznie materiañy najwyĚszej jakoąci, które uzupeñniÇ go stosownie

dla obr×czy ze stopu metali lekkich i naleĚy je zamawiaÉ oddzielnie.

Oryginalnych akcesoriów

PowstajÇ one we wspóñpracy

|O

bardziej indywidualny charakter.

|O

w kolorze srebrnym z poñyskiem. Dost×pne takĚe jako kompletne koño.

|O

|O

|O

do Ěyczeó klienta. 44

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

wyposaĚenie dodatkowe | O

Szczegóñowych informacji na temat dost×pnoąci Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® udzielÇ Paóstwu Partnerzy Volkswagena na terenie cañego kraju.

45


01

03

04

0205

06 

Stabilne i lekkie belki sñuĚÇ

BagaĚnik na rowery mocowany

Bezpieczny transport i niezawodnÇ ochron× przed zabrudzeniem

Fotelik dzieci×cy G- pro. Dla dzieci w przedziale

w samochodach z relingiem dachowym

na pokrywie bagaĚnika wykonany

umoĚliwiajÇ inteligentne rozwiÇzania w bagaĚniku: siatka na bagaĚ

wiekowym  lat ( kg). Mocowany za pomocÇ

jako podstawa dla wielu bagaĚników

jest z anodowanego profilu

z kieszeniÇ moĚe byÉ zamocowana do seryjnych zaczepów.

-punktowego pasa bezpieczeóstwa. Specjalne

i uchwytów, np. bagaĚnika dachowego

aluminiowego, ñatwy w montaĚu.

Mata idealnie pasuje do wymiarów bagaĚnika a masywna wanna

podparcie pod gñow×, z wystajÇcymi bokami

„box”*. BagaĚnik jest zamykany

Pozwala na przewoĚenie dwóch

z wysokÇ kraw×dziÇ chroni przed zabrudzeniem.

i wygodnym wsparciem dla ramion, gwarantuje komfort

na kluczyk, a dzi×ki systemowi „DuoLift”

rowerów. Maksymalna noąnoąÉ

Oba warianty majÇ powierzchni× zapobiegajÇcÇ przesuwaniu si×

jazdy i optymalnÇ ochron× w przypadku kolizji bocznej.

moĚna go otwieraÉ z obu stron.

ok. kg.

bagaĚu, sÇ ñatwe w piel×gnacji i odporne na dziañanie kwasów.

46

|O

|O

wyposaĚenie standardowe (Trend & Fun) | S wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Field | T&F * Dost×pne pojemnoąci: , i litrów.

wyposaĚenie standardowe w wersji Sport & Style | S&S|O

wyposaĚenie standardowe w wersji Track & Style | T&S

Z regulacjÇ wysokoąci i kÇta pochylenia oparcia.

|O

NA KAęDEJ DRODZE CZUJESZ SIÖ JAK U SIEBIE…

wyposaĚenie dodatkowe | O 47


Nap×d na wszystkie koña MOTION rozdziela siñ× nap×du, odpowiednio do potrzeb, pomi×dzy cztery koña. Dzi×ki temu auto nie traci przyczepnoąci takĚe na luĘnym podñoĚu, jak np. Ěwir, bñoto albo ąnieg. W wariantach terenowych Track & Field oraz Track & Style, aktywowany przyciskiem program jazdy Off-road, dodatkowo poprawia wñaąciwoąci jezdne na drogach nieutwardzonych. Podczas gdy asystent zjazdu zapewnia kontrol× nad optymalnÇ pr×dkoąciÇ na nachyleniach, asystent ruszania pod gór× wspóñpracuje z silnikiem, oszcz×dzajÇc w ten sposób zuĚycie sprz×gña. Synchronizacja pedañu gazu umoĚliwia wi×kszÇ precyzj× w operowaniu momentem obrotowym, a specjalnie dostosowany ABSplus poprawia skutecznoąÉ hamulców na luĘnym podñoĚu.

48

49


W KAęDYM UJÖCIU PEðEN MOCY. TIGUAN W STYLU OFF ROAD. Model na zdj×ciu: wersja wyposaĚenia Track & Style, lakier Night Blue Metallic, " obr×cze ze stopu metali lekkich New Orleans. 50

51


Tiguan z opcjonalnÇ funkcjÇ regulacji ąwiateñ drogowych Dynamic Light Assist i ąwiatñami do jazdy dziennej w technologii LED.

Z TYMI ĄWIATðAMI WSZYSTKO STAJE SIÖ JASNE.

52

53


Serwis. Volkswagen posiada jednÇ

Akcesoria. Nawet wtedy, gdy b×dÇ Paóstwo

z najwi×kszych sieci serwisowych. Ponad 

jeĘdziÉ nowym Volkswagenem Tiguanem

Partnerów serwisowych na ąwiecie o kaĚdej

z kompletnym wyposaĚeniem seryjnym,

porze jest do Paóstwa dyspozycji – sñuĚÇ

mogÇ Paóstwo uzupeñniÉ go wedñug

kompetentnÇ pomocÇ i dbajÇ o zapewnienie

indywidualnych upodobaó. Partner Volkswagena

peñnej sprawnoąci Waszego Volkswagena.

ODKRYJCIE PAòSTWO SAMOCHODOWY ĄWIAT VOLKSWAGENA.

zaoferuje Paóstwu atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW. SÇ one odpowiednio sprawdzone,

-letnia gwarancja bez limitu przejechanych

wypróbowane i dopasowane do modelu

kilometrów. Volkswagen oferuje -letniÇ

samochodu. RównieĚ akcesoria sÇ obj×te -letniÇ

gwarancj× bez limitu przejechanych kilometrów.

gwarancjÇ.

Partner Volkswagena udzieli -letniej gwarancji na Paóstwa nowy samochód – bez wzgl×du

-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie

na to, ile kilometrów przejadÇ nim Paóstwo

nadwozia. Nowy Volkswagen Tiguan posiada

po drogach cañego ąwiata.

-letniÇ gwarancj× na nieprzerdzewienie

-letnia gwarancja na Oryginalne cz׹ci

zabezpieczenia antykorozyjnego, uĚytych

Volkswagen®. ByÉ moĚe zaistnieje kiedyą

ąrodków ochronnych oraz wysokiej jakoąci

potrzeba zakupu okreąlonej cz׹ci zamiennej.

lakierów, w pojedynczych przypadkach wystÇpiÇ

Warto wówczas wybraÉ Oryginalne cz׹ci

perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych

Volkswagen®. Dzi×ki temu zyskajÇ Paóstwo

 latach uĚytkowania samochodu, zostanÇ one

pewnoąÉ, Ěe dokñadnie odpowiada ona surowym

nieodpñatnie naprawione w serwisie Volkswagena.

nadwozia. Jeąli pomimo dñugotrwañego

wymogom jakoąciowym firmy Volkswagen. Podobnie jak kaĚdy nowy samochód marki

NAJLEPSZY SPOSÓB NA TO, ABY DOWIEDZIEÈ SIÖ WIÖCEJ WYRUSZYÈ W DROGÖ… ZAPRASZAMY. 54

WyposaĚenie dodatkowe. Przedstawione

Volkswagen, równieĚ kaĚda oryginalna

w tym katalogu warianty wyposaĚenia

cz×ąÉ poddawana jest ącisñym kontrolom

mogÇ nie byÉ dost×pne we wszystkich krajach.

bezpieczeóstwa i jakoąci. Ponadto Partner

Niektóre elementy wyposaĚenia dost×pne sÇ

Serwisowy udziela -letniej gwarancji

za dopñatÇ. Parametry techniczne prezentowane

na cz׹ci zamienne bez limitu kilometrów.

w tym katalogu mogÇ ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian. Szczegóñowych informacji o aktualnej ofercie

Symbole MOTION®, BLUETDI®, DSG®, TDI®

udzieli Paóstwu kaĚdy Partner Volkswagena.

i TSI® sÇ w Niemczech, jak równieĚ innych krajach, zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG.

55 55


WYPOSAęENIE STANDARDOWE WERSJI TREND & FUN

WYPOSAęENIE STANDARDOWE WERSJI SPORT & STYLE

 obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich Portland, w rozmiarze , J x , opony / R 

 obr×cze ze stopu metali lekkich Philadelphia, w rozmiarze J x , opony / R Aplikacje dekoracyjne w kolorze srebrnym metalik Czujnik deszczu Czujnik zm×czenia kierowcy Czujnik zmierzchu z funkcjÇ Coming home/Leaving home, automatycznym wñÇczaniem ąwiateñ do jazdy i automatycznie przyciemnianym lusterkiem wstecznym Fotele sportowe z regulacjÇ wysokoąci i podparcia odcinka l×dĘwiowego kr×gosñupa, tapicerka Alcantara/Milan Kierownica multifunkcyjna, trójramienna, obszyta skórÇ z aplikacjami w kolorze srebrnym metalik Klimatyzacja dwustrefowa Climatronic Komputer pokñadowy MFA Premium z kolorowym wyąwietlaczem Konsola ąrodkowa z podñokietnikiem regulowanym na wysokoąÉ Listwy progowe, chromowane Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane Obramowania kratek wentylacyjnych, chromowane Obramowania szyb bocznych, chromowane Oparcie fotela pasaĚera, skñadane Reflektory przeciwmgielne z funkcjÇ statycznego doąwietlania zakr×tów Relingi dachowe w kolorze srebrnym, anodowane Schowek na okulary w podsufitce, zamykany Siatki i skñadane stoliki na oparciach przednich foteli System wykrywania zm×czenia kierowcy Szuflady pod fotelami z przodu Szyby boczne z tyñu oraz szyba tylna przyciemniane ( %) Tempomat

wyposaĚenia jak w wersji Trend & Fun oraz dodatkowo:

WYPOSAęENIE DODATKOWE

Centralny zamek z pilotem Elementy dekoracyjne osñaniajÇce wlot powietrza Fotele standardowe z regulacjÇ wysokoąci oraz podparcia odcinka l×dĘwiowego kr×gosñupa obszyte tapicerkÇ tkaninowÇ Pakata

Nadwozie

Multimedia

Front samochodu w stylistyce On-road (kÇt natarcia °) Hamulec elektroniczny postojowy z funkcjÇ Auto-HoldHak holowniczy, skñadany manualnieSystem nawigacji satelitarnej RNS Dach panoramicznySystem nawigacji satelitarnej RNS Relingi dachowe w kolorze czarnymSystem radiowy RCD Reflektory bi-ksenonowe z dynamicznÇ i statycznÇ funkcjÇ doąwietlania zakr×tów oraz zintegrowanymi ąwiatñami LED do jazdy dziennejGniazdo multimedialne MEDIA-IN

Kierunkowskazy w lusterkach zewn×trznychSystem dĘwi×kowy DYNAUDIO Contour

Klimatyzacja ClimaticZmieniarka pñyt CD

Komputer pokñadowy MFA PlusFunkcja cyfrowego odbioru stacji radiowych DAB

Lusterka zewn×trzne, elektrycznie sterowane i ogrzewaneObr×cze ze stopu metali lekkich San Diego, , J x , opony / R Obr×cze ze stopu metali lekkich Boston, J x , opony / R Obr×cze ze stopu metali lekkich New Orleans, J x , opony / R Obr×cze ze stopu metali lekkich New York, J x , opony / R 

Wn×trze

Komfort 

Asystent zmiany pasa ruchu Lane AssistPakiet LusterkaDynamiczne doąwietlanie zakr×tów Dynamic Light Assist – asystent ąwiateñAsystent parkowania Park AssistElementy wykoóczeniowe ze skóry ViennaKamera cofania Rear Assist

Immobiliser Kanapa tylna skñadana, przesuwana i pochylana z podñokietnikiem Kierownica trójramienna

Lusterka zewn×trzne w kolorze nadwozia Osñona chñodnicy w kolorze czarnym z chromowanymi listwami Poduszki powietrzne kierowcy i pasaĚera, kurtyny powietrzne z przodu, z tyñu, poduszki powietrzne boczne z przodu Przygotowanie do montaĚu fotelika dzieci×cego (Isofix) Reflektory halogenowe ze ąwiatñami do jazdy dziennej Schowek i uchwyty na kubki w konsoli ąrodkowej Schowek w konsoli dachowej System radiowy RCD Fotele komfortoweTempomat

System stabilizacji toru jazdy ESP z systemem stabilizacji przyczepy, elektronicznyKierownica multifunkcyjnaSystem rozpoznawania znaków drogowych

Szyby termoizolacyjneSiatka oddzielajÇca przestrzeó pasaĚerskÇ od bagaĚowejPakiet zimowyPodñoga bagaĚnika z systemem schowkówAsystent zmiany ąwiateñ Light AssistPakiet schowków

Podñoga bagaĚnika z systemem schowków

System bezkluczykowego dost×pu i uruchamiania pojazdu Keyless AccessPrzygotowanie do montaĚu telefonu PlusKlimatyzacja dwustrefowa Climatronic

Silniki, ukñad jezdny, skrzynia biegów

WYPOSAęENIE STANDARDOWE WERSJI TRACK & FIELD

WYPOSAęENIE STANDARDOWE WERSJI TRACK & STYLE

wyposaĚenia jak w wersji Trend & Fun oraz dodatkowo:

wyposaĚenia jak w wersji Track & Field oraz dodatkowo:

Front samochodu w stylistyce Off-road (kÇt natarcia °)

 obr×cze kóñ ze stopu metali lekkich Philadelphia, w rozmiarze J x , opony / R Czujnik deszczu Czujnik zmierzchu z funkcjÇ Coming home/Leaving home, automatycznym wñÇczaniem ąwiateñ do jazdy i automatycznie przyciemnianym lusterkiem wstecznym Fotele sportowe z regulacjÇ wysokoąci i podparcia odcinka l×dĘwiowego kr×gosñupa, tapicerka Alcantara/Milan Kierownica multifunkcyjna, trójramienna, obszyta skórÇ z aplikacjami w kolorze srebrnym metalik Klimatyzacja dwustrefowa Climatronic Kompas+program OFF-road Komputer pokñadowy MFA Premium z kolorowym wyąwietlaczem Konsola ąrodkowa z podñokietnikiem regulowanym na wysokoąÉ Listwy dekoracyjne drzwi w kolorze srebrnym metalik Lusterka przeciwmgielne Obramowania szyb bocznych, chromowane Oparcie fotela pasaĚera, skñadane Reflektory przeciwmgielne z funkcjÇ statycznego doąwietlania zakr×tów Relingi dachowe w kolorze srebrnym, anodowane Schowek na okulary w podsufitce, zamykany System wykrywania zm×czenia kierowcy Szuflady pod fotelami z przodu Szyby boczne z tyñu oraz szyba tylna przyciemniane ( %) Tempomat

Kierownica oraz dĘwignia zmiany biegów obszyte skórÇ 

Nap×d na cztery koña MOTIONAdaptacyjny system regulacji zawieszenia DCCAutomatyczna, dwusprz×gñowa skrzynia biegów DSG

BlueMotion Technology 

System Start-StopKomputer pokñadowy MFA Plus z wielofunkcyjnym wyąwietlaczem i zintegrowanym systemem sugerowania zmiany biegów

Bezpieczeóstwo

Lakiery 

Lakiery metaliczneLakiery perñowe

Tapicerki 

Tapicerka tkaninowa PanduTapicerka skórzana Vienna

R-LineReflektory przeciwmgielne z funkcjÇ statycznego doąwietlania zakr×tów

System kontroli ciąnienia w oponach

Volkswagen Exclusive 

Oferta R-Line

Oferta Volkswagen Exclusive

Oryginalne akcesoria Volkswagen® 

Oferta Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®

56 Szczegóñowych informacji o aktualnej ofercie i wyposaĚeniu udzieli Paóstwu kaĚdy Partner Volkswagena.

Klimatyzacja dwustrefowa Climatronic Kompas w wyąwietlaczu wielofunkcyjnym Osñona komory silnika Program jazdy Off-road (wyposaĚony w asystenta ruszania pod gór×, system zwi×kszajÇcy przyczepnoąÉ podczas ruszania, ukñad ABSplus) Sygnalizacja spadku ciąnienia w oponach

Szczegóñowych informacji o aktualnej ofercie i wyposaĚeniu udzieli Paóstwu kaĚdy Partner Volkswagena.


Tiguan . .. · Wydrukowano w Niemczech Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian Wydanie: czerwiec Infolinia:  (opñata jak za jednostk× taryfikacyjnÇ poñÇczenia lokalnego) Internet: www.volkswagen.pl

Partner Volkswagena

Volkswagen Tiguan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you